Р Е Ш Е Н И Е

 

         183                                  30.11.2012г.                        град Царево

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ЦАРЕВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД                                                      наказателен състав

На шестнадесети ноември                          две хиляди и дванадесета година

В публично заседание в следния състав:

                      

                                                     Председател :   ТАТЯНА СТАНЧЕВА

                                    Съдебни заседатели :1.

                                                                             2.

Секретар Н.С.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията Татяна Станчева

НАХ дело № 477 по описа за 2012 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН, образувано  по жалба на „БАТЕНБЕРГ“ ЕООД, ЕИК 200134154, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Д.К.М., против наказателно постановление № 585/28.08.2012 г. на Директора на Териториална дирекция на НАП гр.Бургас, с което на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС, на жалбоподателя е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 3000 лв., за нарушение на чл. 39, ал.1 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г. на Министерството на финансите във вр. чл.185, ал.1 от ЗДДС.

С жалбата се изразява несъгласие с обжалваното наказателно постановление и се иска от съда то да бъде отменено като незаконосъобразно, поради нарушение на императивните разпоредби на ЗАНН при неговото издаване.

Жалбоподателят, редовно призован, в съдебно заседание не се явява и не изпраща представител.

Въззиваемата страна – ТД на НАП гр.Бургас, чрез представителя си, счита жалбата за неоснователна и моли наказателното постановление да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно. 

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства и във връзка с направените оплаквания, намира следното от фактическа и правна страна:

Жалбата е подадена в законния срок, поради което е допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

При извършена оперативна проверка на 26.07.2012г. в 12,00ч. на търговски обект – плажен бар *** и ***, в гр.П., Южен плаж, стопанисван от „БАТЕНБЕРГ“ ЕООД, ЕИК 200134154 било установено, че от изваден периодичен  дневен финансов от ФУ с идн. № ДТ 489277, за периода от 01.07.2012 г. до 26.07.2012 г.,  в бар *** за дата 25.07.2012г. не е бил отпечатан дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет. Заведението имало регистрирани продажби в брой на клиенти в размер на 1083,90лв. В Книгата за дневни финансови отчети, където следва се съхранява всеки дневен отчет, направен с нулиране, проверяващите установили отпечатан само служебен бон  № 0000536/25.07.2012 г. в 19.37 ч. Оборотът от 25.07.2012 г., като информация не постъпил в ТД на НАП. При тази ситуация, съществува възможност оборотът да бъде изтрит от оперативната памет на фискалното устройство. Оборотът от 25.07.2012 г.  е влязъл като оборот на дата 26.07.2012 г. По време на проверката бил съставен ПИП N 0090091/26.07.2012 г., впоследствие за констатираното нарушение бил съставен АУАН № F012144/06.08.2012 г., въз основа на който наказващият орган издал обжалваното наказателно постановление.

Изложената фактическа обстановка, съдът установи по безспорен начин от събраните по делото писмени доказателства –АУАН F012144/06.08.2012г., НП № 585/28.08.2012 г. ПИП N 0090091/26.07.2012 г. и разпита на актосъставителя В.Д.К..

 При така установената по несъмнен и категоричен начин фактическа обстановка, съдът намира от правна страна, че правилно административнонаказващият орган е квалифицирал осъщественото деяние като нарушение по чл. 39 ал.1 от Наредба N Н-18/13.12.2006г. на МФ във вр. с чл. 185 ал.1 от ЗДДС. Съгласно чл. 39 ал.1 от Наредба N Н-18/13.12.2006г. на МФ: “Лицето по чл. 3 отпечатва пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет за всеки ден, през който в устройството са регистрирани продажби.” Безспорно по делото се установи, че жалбоподателят не е отпечатал пълен дневен отчет за 25.07.2012 г. както и не е нулирал и записал отчета във фискалната памет за този ден. Ето защо съдът приема, че правилно административният орган е квалифицирал извършеното от жалбоподателя нарушение. 

Неоснователно е твърдението на жалбоподателя, че описаната в АУАН фактическа обстановка не отговоря на действителната, тъй като показанията на св.К. напълно потвърждават констатациите в АУАН. Съдът кредитира напълно показанията на  св.К., като логични, последователни, непротиворечиви и кореспондиращи с останалите доказателства по делото. При съставянето на акта и издаването на наказателното постановление не са допуснати нарушения на процесуалните правила. Актът е съставен в изискуемия срок и е надлежно подписан от съставителя, свидетеля и представител на нарушителя. Той е подробен и обоснован. Наказателното постановление е издадено при спазване изискванията на закона и съдържа необходимите реквизити.

Наложеното на жалбоподателя административно наказание имуществена санкция е правилно определена, като е наложен минимума от 3000 лв., предвиден в чл. 185 ал.2 ЗДДС, поради което и не съществува възможност за нейното намаление или изменение.

Мотивиран от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 585/28.08.2012 г. на Директора на Териториална дирекция на НАП гр.Бургас, с което на „БАТЕНБЕРГ“ ЕООД, ЕИК 200134154, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 3000(три хиляди) лева за нарушение на чл. 39, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ във вр. с чл.185, ал.1 от ЗДДС, като законосъобразно.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: