Р Е Ш Е Н И Е

 

                           181                    30.11.2012г.                                          град Царево

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Царевски Районен съд                                                                 Наказателен състав

На четиринадесети ноември                                две хиляди и дванадесета година

В публично заседание в следния състав:

                    

                                                   Председател :   ТАТЯНА СТАНЧЕВА

                                  Съдебни заседатели :1.

                                                                       2.

Секретар Н.С.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията Станчева

НАХ дело № 457 по описа за 2012 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН, образувано  по жалба на ЕТ ***, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от М.К.К. ЕГН **********, против наказателно постановление № БХ 396/09.08.2012 г. на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните гр.Бургас(ОБДХ), с което за нарушение на чл. 12 от ЗХ, на основание чл.42, ал.1 от същия закон, на жалбоподателя, е наложено административно наказание "глоба" в размер на 3000 лв.

Във въззивната жалба се излагат основания за отмяна на наказателното постановление, поради наличието на основание за прилагане на чл.28 от ЗАНН, поради липсата, респ.незначителността на вредни последици. Твърди се, че от страна на наказващият орган  било формирано мълчаливо съгласие за извършване на регистрация, установено с разпоредбата на чл.13, ал.2 от ЗХ, а наложената санкция не е съобразена с имотното състояние на нарушителя. 

В съдебно заседание, жалбоподателят се представлява от адвокат, който поддържа  жалбата по изложените в същата основания.

Ответникът по жалбата ОДБХ-Бургас, редовно уведомен не изпраща представител.

По делото, са представени доказателства от които се установява, че НП е връчено на 14.09.2012 г., а жалбата е подадена по пощата на 18.09.2012 г., видно от пощенското клеймо на плика, с оглед на което въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима, а разгледана по същество е частично основателна.

С оглед на събраните доказателства, съдът намира за установено следното:

С процесното НП на жалбоподателя е наложено административно наказание "глоба" в размер на 3000 лв. за нарушение на чл. 12 от ЗХ, съгласно който производство и търговия с храни в страната се извършва само в обекти, регистрирани по реда на закона, които отговарят на определени условия. Безспорно установено е по делото е, че на процесната дата – 27.07.2012 г., представители на Агенцията по безопасност на храните извършили проверка в гр.А., в местността ***, при която било установено, че жалбоподателят осъществява търговска дейност с храни, без необходимата регистрация по Закона за храните, а именно предлагане на тестени закуски и мекеци. За констатираното нарушение, бил съставен акт за установяване на административно нарушение № 442/27.07.2012 г., връчен на търговеца. Въз основа посочения АУАН, административният орган издал атакуваното наказателно постановление № БХ 396 от 09.08.2012 г., с което жалбоподателят е санкциониран, за осъществяването на търговия с храни в обект, който не е регистриран по реда на чл.12 от Закона за храните и на основание чл.42, ал.2 от ЗХ му наложил имуществена санкция от 3000 лева, която е в рамките на предвидената  по чл.42, ал.2 от ЗХ санкция от 2000 лв. до 4500 лв.

От така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Съгласно нормата на чл.12, ал.1 от Закона за храните – производство и търговия с храни в страната се извършва само в обекти, регистрирани по реда на този закон. По делото се установи, че проверяваният обект не е бил надлежно регистриран по този ред, поради което е налице осъществен състав на нарушение, за което по чл.42, ал.2 от Закона за храните се предвижда имуществена санкция на извършителите юридически лица и еднолични търговци в размер от 2000 до 4500 лв.

При това положение съдът приема, че ЕТ „***“ е осъществил състава на посоченото в акта и наказателното постановление административно нарушение. При съставянето на акта и издаването на наказателното постановление не са допуснати нарушения на процесуалните правила. Актът е съставен в изискуемия срок и е надлежно подписан от съставителя и свидетеля. Той е предявен на представител на нарушителя и подписан от него. Наказателното постановление е издадено при спазване изискванията на закона и съдържа необходимите реквизити. Наложената в него санкция е определена в рамките на предвидените в закона минимум.

Съдът не счита, че са налице основанията за прилагане на чл.28 от ЗАНН, тъй като вредните последици от констатираното нарушение липсвали или били минимални. Със Закона за храните се цели гарантиране спазването на нормативните изисквания за производство и търговия с храни, с оглед защитата на здравето и интересите на потребителите. Едно от условието е предлагането и търговията с храни да се осъществява в обекти, регистрирани по реда на Закона, които за да бъдат регистрирани, следва да отговарят на определени изисквания. С регистрацията на обекта за търговия с храни се гарантира за потребителя, че обекта отговоря на изискванията на закона и не са налице условия, които могат да застрашат неговото здраве.

Обстоятелството, че жалбоподателят е подал заявление за регистрация в ОДБХ гр.Бургас, не го оневинява. Подаването на заявление за регистрация не дава право на жалбоподателя да осъществява търговска дейност, тъй като същият не е разполагал и с временна регистрация по чл. 12а от ЗХ. Не е налице и мълчаливо съгласие от страна на административния орган, съгласно чл.13, ал.2 от ЗХ, тъй като след подаване на документите по чл. 12, ал.4 от ЗХ, административният орган се произнася, след проверка на място, в едномесечен срок. Документите за регистрация жалбоподателят е подал на 11.07.2012 г., а проверката е извършена на 27.07.2012 г.

При определяне на административното наказание, наказващият орган е наложил наказание в рамките на констатираното с акта и наложената санкция е в пределите, предвидени в закона - чл.42, ал.2 от ЗХ, предвиждаща имуществена санкция в размер от 2000 до 4500 лв. констатираното  нарушение, извършено от юридическо лице или едноличен търговец.  С оглед обстоятелството, че нарушението е първо за жалбоподателя, от същото не са настъпили вредни последици, настоящият състав на съда счита, че целите на наказанието, визирани в чл. 12 от ЗАНН ще бъдат постигнати и при налагане на нарушителя на имуществена санкция в минимален размер от 2000 лева.

Предвид изложеното съдът намира, че жалбата е основателна в частта, в която е наложено административно наказание имуществена санкция, като същото следва да бъде намалено от  3000(три хиляди) лева на 2 000 (две хиляди) лева.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ИЗМЕНЯ наказателно постановление № БХ 396/09.08.2012 г. на Директора на ОДБХ гр.Бургас, с което на ЕТ ***, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, за нарушение на чл.12, ал.1 от ЗХ, на основание чл.42, ал.2 от същия закон му е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 3000(три хиляди)лева, като намалява размера на имуществената санкция  в размер на 2000(две хиляди) лева.

Потвърждава наказателното постановление в останалата му част.

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: