РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.4.2013г. до 30.4.2013г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 13/2013, II състав Искове по КТ за отмяна на уволнение Г.Д.К. КМЕТСТВО АХТОПОЛ Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 1.4.2013г.
ПРИЗНАВА за незаконно уволнението на Г.Д.К., ЕГН *** и отменя Заповед № 249/ 06.11.2012 г. на Кмета на Кметство Ахтопол с която е прекратено трудовото му правоотношение на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, считано от 31.12.2012 год. като незаконосъобразна.  ВЪЗСТАНОВЯВА Г.Д.К., ЕГН *** на длъжността *** в Кметство Ахтопол, с работно място ***.  ОСЪЖДА кметство Ахтопол да заплати на Г.Д.К., ЕГН ***, обезщетение поради незаконно уволнение и оставането без работа в размер на 2660,46 лева, ведно със законната лихва, считано от 16.01.2013 год. до окончателното изплащане на задължението.  ОСЪЖДА кметство Ахтопол да извърши поправка на основанието за уволнение в трудовата книжка на Г.Д.К., ЕГН ***, като впише отмяната на уволнението в нея.  ОСЪЖДА кметство Ахтопол да заплати на Г.Д.К., ЕГН *** сумата от 200,00 лева за направени разноски по производството.  ОСЪЖДА кметство Ахтопол да заплати по сметка на РС- Царево, в полза на държавата, сумата от 256,42 лева държавна такса по производството.    
В законна сила от 16.4.2013г.
2 НАХД No 489/2012, III състав Административни дела ЛОЗЕНЕЦ-ИН ООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 1.4.2013г.
НП-отменено
3 НОХД No 29/2013, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Н.Т.М. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 1.4.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №29/2013 год. по описа на Районен съд гр.Царево между РП-гр.Царево, представлявана от районния прокурор Е. и обвиняемия Н.Т.М., ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно което обвиняемият Н.Т.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 25.03.2013 год. около 10.40 часа в гр.П., Б. област, по ул.*** управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил марка „ГАЗ”, модел „3305” с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила на хиляда, а именно 1,41 промила на хиляда установено по надлежния ред - със съдебномедицинска експертиза №135/2013 год. на отделение по съдебна медицина при МБАЛ, АД Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия Н.Т.М., ЕГН *** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител-планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  3.Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 100 /сто/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1 т.7 от НК ЛИШАВА Н.Т.М., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал. 4 от НК се приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 25.03.2013 год.  ОСЪЖДА Н.Т.М., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 79.08 лв. за разноски по делото.  Веществени доказателства няма.  Причинени от престъплението имуществени вреди няма.  
Н.Т.М.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия Н.Т.М., ЕГН *** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител-планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  3.Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 100 /сто/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1 т.7 от НК ЛИШАВА Н.Т.М., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал. 4 от НК се приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 25.03.2013 год.  
В законна сила от 1.4.2013г.
4 НАХД No 312/2013, III състав Административни дела НЮ БИГИНИН ЕООД ДИРЕКЦИЯ"ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 1.4.2013г.
НП-потвърдено
5 НАХД No 301/2013, III състав Административни дела СИРИУС 49 ЕООД ДИРЕКЦИЯ"ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 2.4.2013г.
НП-изменено
6 НОХД No 27/2013, III състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Ю.И.М. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 3.4.2013г.
НЕ ОДОБРЯВА споразумението.  ПРЕКРАТЯВА съдебното производство и ВРЪЩА делото на РП Царево.  
7 НОХД No 31/2013, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.П.А. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 3.4.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №31/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и обвиняемия А.П.А., ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Н., съгласно което обвиняемият А.П.А., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, за това, че:  1. На 01.02.2012 год., в около 17:35 часа в гр.Ц., Б. обл., по ул.*** управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка “БМВ” модел 318 с ДКН ***, в едногодишен срок от наказанието му по административен ред наложено с наказателно постановление № 150/29.07.2011 год., влязло в сила на 09.08.2011 год. на началника на РУП-Царево, за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление.  2. На 18.03.2012 год., в около 14:10 часа в гр.Ц., Б. обл., по път 3 клас № 9901 управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка “БМВ” модел 318 с ДКН ***, в едногодишен срок от наказанието му по административен ред наложено с наказателно постановление №150/29.07.2011год., влязло в сила на 09.08.2011 год. на началника на РУП-Царево, за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, като деянието е извършено в условията на продължавана престъпна дейност.  3. На 09.06.2012 год., в около 23:30 часа в гр.Ц., Б. обл., по ул.*** посока ул.*** управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка “БМВ” модел 318 с ДКН ***, в едногодишен срок от наказанието му по административен ред наложено с наказателно постановление № 150/29.07.2011 год., влязло в сила на 09.08.2011 год. на началника на РУП-Царево, за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, като деянието е извършено в условията на продължавана престъпна дейност.  За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.П.А., ЕГН *** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 5 от НК, включващо следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА.  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.  3. Поправителен труд, който ще се изпълни по месторабота на обв. А.П.А., ЕГН *** във фирма ***ЕООД, ЕИК *** със седалище и адрес ****** и ще включва удръжки върху трудовото му възнаграждение от десет на сто /10% на 100%/ процента в полза на държавата. Времето, през което се изпълнява мярката, не се зачита за трудов стаж. Пробационната мярка поправителен труд ще е със срок от ЕДНА ГОДИНА.  Веществени доказателства няма.  Причинени от престъплението имуществени вреди няма.  Разноски по делото няма.  
А.П.А.
За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.П.А., ЕГН *** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 5 от НК, включващо следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА.  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.  3. Поправителен труд, който ще се изпълни по месторабота на обв. А.П.А., ЕГН *** във фирма “Василико - Комерс” ЕООД, ЕИК 147162519 със седалище и адрес ****** и ще включва удръжки върху трудовото му възнаграждение от десет на сто /10% на 100%/ процента в полза на държавата. Времето, през което се изпълнява мярката, не се зачита за трудов стаж. Пробационната мярка поправителен труд ще е със срок от ЕДНА ГОДИНА.  
В законна сила от 3.4.2013г.
8 НОХД No 33/2013, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.Р.С. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 4.4.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №33/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия С. Р. С. – ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.В. Р. съгласно което обвиняемият С. Р. С., ЕГН ** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 30.03.2013 год. около 00.30 часа в гр. А., обл. Б., по ул. „**” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „**”, модел „**” с рег. №***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила на хиляда, а именно - 1.49% промила на хиляда, установено по надлежния ред - с химическа експертиза № 180/01.04.2013 год. на БНТЛ при ОДМВР-Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 във вр. чл.54, ал.1 от НК, НАЛАГА на обвиняемия С.Р.С., ЕГН *** наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА.  На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА обв. С. Р. С. ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 НК да се приспадне времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 30.03.2013год.  
С.Р.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №33/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия С. Р. С. – ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.В. Р. съгласно което обвиняемият С. Р. С., ЕГН ** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 30.03.2013 год. около 00.30 часа в гр. А., обл. Б., по ул. „**” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „**”, модел „**” с рег. №***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила на хиляда, а именно - 1.49% промила на хиляда, установено по надлежния ред - с химическа експертиза № 180/01.04.2013 год. на БНТЛ при ОДМВР-Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 във вр. чл.54, ал.1 от НК, НАЛАГА на обвиняемия С.Р.С., ЕГН *** наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА.  На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА обв. С. Р. С. ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 НК да се приспадне времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 30.03.2013год.  
В законна сила от 4.4.2013г.
9 НОХД No 34/2013, I състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Ю.И.М. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 5.4.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №34/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП–Царево, представлявана от районния прокурор Е. и обвиняемата Ю.И.М., ЕГН ***, представлявана от нейния защитник адв. Б.Б., съгласно условията на което обвиняемата Ю.И.М. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, а именно, че на 21.07.2012 год. в гр. К., обл. Б., без съгласието на притежателите на изключителните права „Адидас” - ADIDAS AG GERMANY, „Шаппион” - FEDERAL - MODUL IGNITION COMPANY, USA, „Шампион” - CHAMPION PRODUCTS EUROPE LIMITED, IRELAND и „Арена” – ARENA DISTRIBUTION S.A., SWITZERLAND използвала в търговската дейност /по смисъла на чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО - „използване в търговската дейност е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак”/, стоки с марки, обект на това изключително право без правно основание, а именно: 179 бр. тениски марка „adidas” на стойност 3759.00 лв., 86 бр. къси панталони марка „adidas” на стойност 1333.00 лв., 9 бр. потници марка „adidas” на стойност 139.50 лв., 25 бр. дамски клинове марка „adidas” на стойност 412.50 лв., 55 бр. долници на анцунг марка „adidas” на стойност 1512.50 лв., 17 бр. фланелки с дълъг ръкав марка „adidas” на стойност 433.50 лв., 41 бр. комплект анцунг с лого марка „adidas” на стойност 1845.00 лв., 13 бр. якета марка „adidas” на стойност 357.50 лв., 10 бр. анорак марка „adidas” на стойност 375.00 лв., 71 бр. дамски горници марка „adidas” на стойност 1597.50 лв., 6 бр. мъжки горници марка „adidas” на стойност 135.00 лв., 12 бр. тениски с къс ръкав марка „Champion” на стойност 360.00 лв., 78 бр. мъжки бански марка „Arena” на стойност 1248.00 лв. и 11 чифта чехли марка „Arena” на стойност 247.50 лв., всичко на обща стойност 13755.50 лв.  За посоченото престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, на основание чл.172б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК ОСЪЖДА обвиняемата Ю.И.М., ЕГН *** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, както и ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева.  ОСЪЖДА обвиняемата Ю.И.М., ЕГН ***, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 199.20 лв. лева за разноски по делото.  ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 179 бр. тениски марка „adidas”, 86 бр. къси панталони марка „adidas”, 9 бр. потници марка „adidas”, 25 бр. дамски клинове марка „adidas”, 55 бр. долници на анцунг марка „adidas”, 17 бр. фланелки с дълъг ръкав марка „adidas”, 41 бр. комплект анцунг с лого марка „adidas”, 13 бр. якета марка „adidas”, 10 бр. анорак марка „adidas”, 71 бр. дамски горници марка „adidas”, 6 бр. мъжки горници марка „adidas”, 12 бр. тениски с къс ръкав марка „Champion”, 78 бр. мъжки бански марка „Arena” и 11 чифта чехли марка „Arena”, на основание чл.172б, ал.3, вр. чл.53, ал.2, б. „а” от НК ДА СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и да бъдат унищожени.  Причинени от престъплението имуществени вреди няма.        
Ю.И.М.
За посоченото престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, на основание чл.172б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК ОСЪЖДА обвиняемата Ю.И.М., ЕГН *** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, както и ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева.  
В законна сила от 5.4.2013г.
10 НОХД No 16/2013, II състав Гл.XI. Отнемане на МПС - чл.346 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Р.Ж.Х. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 9.4.2013г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.Ж.Х., ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това че: На 28.11.2012 год. около 00:05 часа в гр.Ц., обл.Б., ул.***, срещу дом №**, противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство - лек автомобил марка „Форд”, модел „Транзит” /8+1/ ***, с рег. № *** на стойност 2737.07 лева, собственост на *** ООД, с управител Р.Б.Т., без негово съгласие с намерение да го ползва, като е последвала повреда на превозното средство, изразяваща се в унищожаване на предна лява врата на стойност 404.19 лева, преден ляв калник на стойност 161.23 лева, задна лява страница на стойност 380.38 лева, 1 бр. автомобилна гума „Мишелин” на стойност 40.00 лева и 1 бр. автомобилна гума „Матадор” на стойност 40.00 лева, всичко на обща стойност 1025.80 лева, превозното средство е изоставено без надзор в гр.Ц., обл.Б., кв.*** и отнемането е извършено чрез използване на техническо средство - оригинален ключ за запалване - престъпление по чл.346, ал.2, т.1 предл. първо и второ и т.3, вр. ал.1, вр. чл.195, ал.1, т.4 предл. второ от НК, поради което и на основание чл.346, ал.2, т.1 предл. първо и второ и т.3, вр. ал.1, вр. чл.195, ал.1, т.4 предл. второ от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Р.Ж.Х.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.Ж.Х., ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.346, ал.2, т.1 предл. първо и второ и т.3, вр. ал.1, вр. чл.195, ал.1, т.4 предл. второ от НК, поради което и на основание чл.346, ал.2, т.1 предл. първо и второ и т.3, вр. ал.1, вр. чл.195, ал.1, т.4 предл. второ от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Мотиви от 16.4.2013г.
Мотивите изготвени в срок.
11 НОХД No 35/2013, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.П.М. Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Споразумение от 9.4.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №35/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия Д.П.М., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С. съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че на 16.01.2013год., около 07.25 часа, на изхода на гр.Ц. в посока гр.М. Т., Б. обл., управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Форд”, модел “Фокус” с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда, а именно 1.35 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с протокол за химическа експертиза №38/16.01.2013год. на БНТЛ при ОД на МВР - Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият Д. П.М. на осн. чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, включваща следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  На осн. чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА Д. П.М. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 16.01.2013год.  
Д.П.М.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №35/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия Д.П.М., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С. съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че на 16.01.2013год., около 07.25 часа, на изхода на гр.Ц. в посока гр.М. Т., Б. обл., управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Форд”, модел “Фокус” с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда, а именно 1.35 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с протокол за химическа експертиза №38/16.01.2013год. на БНТЛ при ОД на МВР - Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият Д. П.М. на осн. чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, включваща следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  На осн. чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА Д. П.М. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 16.01.2013год.
В законна сила от 9.4.2013г.
12 НОХД No 36/2013, I състав Гл.XI. Отнемане на МПС - чл.346 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.С.Н. Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Разпореждане от 9.4.2013г.
С РАЗПОРЕЖДАНЕ №17 ОТ 09.04.2013 ГОДИНА ЦРС ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО И ИЗПРАЩА СЪЩОТО ПО ПОДСЪДНОСТ НА РАЙОНЕН СЪД - БУРГАС. РАЗПОРЕЖДАНЕТО НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.
13 НАХД No 327/2013, II състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) СЛАВЯН ГРУП ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 9.4.2013г.
НП-потвърдено
14 Гражданско дело No 128/2011, I състав Облигационни искове ПРИМОРСКО КЛУБ ЕАД ОБЩИНА ПРИМОРСКО ЧРЕЗ ДИМИТЪР ГЕРМАНОВ - КМЕТ Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 11.4.2013г.
ПОПРАВЯ допуснатите очевидни фактически грешки в решение № 7 от 08.02.2013г. на Царевския районен съд по настоящото дело, като на стр.4 от решението ред 8 от долу на горе; на стр.6 ред 5 от долу на горе и на стр.7 в диспозитива на ред 5 от долу на горе, вместо погрешно изписаната дата 14.12.2008г., да се чете „14.12.2011г.“.
15 Гражданско дело No 67/2012, III състав Облигационни искове О.П.Д.,
Е.Д.Д.
РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 11.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният иск от ищците О.П. Д., ЕГН-*** и Е. Д. Д., ЕГН-*** двамата от гр.С. 1616, кв.Б., ул.“**№ , против ответника „РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/" ЕАД, със седалище и адрес на управление: град София, район Средец, ул. "Н. В. Гогол" № 18-20, вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК 831558413, за обявяване за нищожен на Договора за учредявяне на ипотека върху недвижими имот АПАРТАМЕНТ с идентификатор № 44094.501.244.2.4, с адрес с.Л., община Ц., на ул."**", ет.*, aп.*, със застроена площ от 82,47 /осемдесет и две цяло и четиридесет и седем стотни/ кв.м. и общи части - 9,38 кв.м., ведно със складово помещение №1 в сутерена на сградата, със застроена площ 3,08 кв.м., право на строеж върху земята, върху която е построена сградата, ведно с 22/1003 /двадесет и два от хиляда и три/ кв.м. идеални части от поземления имот с идентификатор № 44094.501.244 по Кадастралната карта на с.Л., о. Ц., сключен с Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот № 123, том I, рег.№1164, дело № 113/08.06.2009 г. на нотариус Д. Ч., с район на действие Районен сьд-Царево, вписан под № 64, том I, дело № 557, рег.№ 1023 от 08.06.009 г., собственост на ищците О. П. Д. и Е. Д. Д., като НЕОСНОВАТЕЛЕН.   Решението е постановено при участието на трети лица, помагачи на ищеца, „ДИ СТАМПО" ЕООД с ЕИК 130931176, със седалище и адрес на управление в област София-град, Община Столична, гр. София, район Витоша, ж.к. Бояна, ул.734-та No 1, представлявано от О. Д., и солидарните длъжници В. Б. И. с ЕГН *** и В.К. С.  
16 Гражданско дело No 134/2012, III състав Облигационни искове И.С.И. П.М.А. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 11.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от И. С. И., ЕГН:*** от гр.С., ***, ул.“**“ *, съдебен адрес гр.Б. ул.“**“ № *, иск за признаване за установено, че има вземане против ответника П. М. А., ЕГН:***, гр.П., ул.“**“ № *, на сумата от 4000(четири хиляди) лева по запис на заповед и направените разноски по ч.гр.д. № 1220/2008 г. по описа на ЦРС, като НЕОСНОВАТЕЛЕН.
17 Гражданско дело No 1/2013, I състав Облигационни искове М.А.Д. МЕЧТА БОЙЧЕВ ЕООД Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 11.4.2013г.
ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН сключеният на 21.11.2012г. между М.А.Д.,***, от една страна като купувач и от друга страна като продавач: „Мечта-Б.”***, представлявано от В.Б.Д., предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, съгласно който продавачът продава на купувача следния недвижим имот: Самостоятелен обект – Склад 10 с идентификатор 48619.502.263.1.27 по кадастралната карта на гр.Царево и със застроена площ от 8,78кв.м., находящ се в сутеренния етаж по архитектурния проект /на етаж минус първи по кадастралната карта/, от масивна жилищна сграда със смесено предназначение с идентификатор 48619.502.263.1, построена в поземлен имот с идентификатор 48619.502.263 с площ от 271кв.м. по кадастралната карта на гр.Царево, урбанизирана територия, ведно с прилежащите 0,54 кв.м. ид.части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху терена, заедно с всички подобрения и приращения в този имот /склад/, за сумата от 700,00 лева, която е платена изцяло от купувача на продавача при сключването на предварителния договор.   ОСЪЖДА М.А.Д. да заплати на Районен съд гр.Царево като нотариална такса сумата от 83,40лв. и в полза на Община Царево като местен данък сумата от 122,09лв., като НАРЕЖДА ДА СЕ ВПИШЕ ВЪЗБРАНА върху имотите за обезпечаване заплащането на разноските по прехвърлянето.  
18 НОХД No 45/2012, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.И.М.,
Х.А.Й.,
А.Х.Т.
Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 11.4.2013г.
ПРИЗНАВА подсъдимия А. Х.Т. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 01.12.2010г. в местността “**”, землището на с.Б., обл.Б., след предварителен сговор в съучастие като съизвършител с подсъдимия М. И.М., чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка «Рено», модел «Еспейс» с рег. № ***, собственост на К. Д. Г. и чрез използване на технически средства – 1бр. моторен трион марка «Щил», модел 230, 2бр. лопати и 1бр. кирка отнел от владението на Ж. Д. К. и собственост на ГПУ – гр.Малко Търново с материално отговорно лице Ж.Д. К. – инспектор ГОДГ 01 ГПУ – М. Търново движими вещи – 10 метра електрически проводник СВТ 3х95х50 кв.м. на стойност 499.98 лева, без съгласието на собственика с намерението противозаконно да го присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено в условията на опасен рецидив - престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.29, ал.1, б.”а” и б.”б” от НК, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.29, ал.1, б.”а” и б.”б” от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.  ПРИЗНАВА подсъдимия М. И. М. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 01.12.2010г. в местността “**”, землището на с.Б., обл.Б., след предварителен сговор в съучастие като съизвършител с подсъдимия А. Х. Т., чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка «Рено», модел «Еспейс» с рег. №***, собственост на К. Д. Г. и чрез използване на технически средства – 1бр. моторен трион марка «Щил», модел 230, 2бр. лопати и 1бр. кирка отнел от владението на Ж.Д. К.и собственост на ГПУ – гр.Малко Търново с материално отговорно лице Ж. Д.К. – инспектор ГОДГ 01 ГПУ – М. Търново движими вещи – 10 метра електрически проводник СВТ 3х95х50кв.м. на стойност 499.98 лева, без съгласието на собственика с намерението противозаконно да го присвои, като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  ПРИЗНАВА подсъдимия Х. А. Й. - ЕГН *** ЗА НЕВИНЕН в това, че на 01.12.2010г. в местността “**”, землището на с.Б., обл.Б., след предварителен сговор в съучастие като съизвършител с подсъдимите М. И. М. и А. Х. Т. чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка «Рено», модел «Еспейс» с рег. № *** собственост на К. Д.Г. и чрез използване на технически средства – 1бр. моторен трион марка «Щил», модел 230, 2бр. лопати и 1бр. кирка отнел от владението на Ж.Д. К. и собственост на ГПУ – гр.Малко Търново с материално отговорно лице Ж. Д. К. – инспектор ГОДГ 01 ГПУ – М. Търново движими вещи – 10 метра електрически проводник СВТ 3х95х50кв. м. на стойност 499.98 лева, без съгласието на собственика с намерението противозаконно да го присвои, като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което ГО ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение.  
М.И.М.
 ПРИЗНАВА подсъдимия М. И. М. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 01.12.2010г. в местността “**”, землището на с.Б., обл.Б., след предварителен сговор в съучастие като съизвършител с подсъдимия А. Х. Т., чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка «Рено», модел «Еспейс» с рег. №***, собственост на К. Д. Г. и чрез използване на технически средства – 1бр. моторен трион марка «Щил», модел 230, 2бр. лопати и 1бр. кирка отнел от владението на Ж.Д. К.и собственост на ГПУ – гр.Малко Търново с материално отговорно лице Ж. Д.К. – инспектор ГОДГ 01 ГПУ – М. Търново движими вещи – 10 метра електрически проводник СВТ 3х95х50кв.м. на стойност 499.98 лева, без съгласието на собственика с намерението противозаконно да го присвои, като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
Х.А.Й.
 ПРИЗНАВА подсъдимия Х. А. Й. - ЕГН *** ЗА НЕВИНЕН в това, че на 01.12.2010г. в местността “**”, землището на с.Б., обл.Б., след предварителен сговор в съучастие като съизвършител с подсъдимите М. И. М. и А. Х. Т. чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка «Рено», модел «Еспейс» с рег. № *** собственост на К. Д.Г. и чрез използване на технически средства – 1бр. моторен трион марка «Щил», модел 230, 2бр. лопати и 1бр. кирка отнел от владението на Ж.Д. К. и собственост на ГПУ – гр.Малко Търново с материално отговорно лице Ж. Д. К. – инспектор ГОДГ 01 ГПУ – М. Търново движими вещи – 10 метра електрически проводник СВТ 3х95х50кв. м. на стойност 499.98 лева, без съгласието на собственика с намерението противозаконно да го присвои, като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което ГО ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение.  
А.Х.Т.
ПРИЗНАВА подсъдимия А. Х.Т. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 01.12.2010г. в местността “**”, землището на с.Б., обл.Б., след предварителен сговор в съучастие като съизвършител с подсъдимия М. И.М., чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка «Рено», модел «Еспейс» с рег. № ***, собственост на К. Д. Г. и чрез използване на технически средства – 1бр. моторен трион марка «Щил», модел 230, 2бр. лопати и 1бр. кирка отнел от владението на Ж. Д. К. и собственост на ГПУ – гр.Малко Търново с материално отговорно лице Ж.Д. К. – инспектор ГОДГ 01 ГПУ – М. Търново движими вещи – 10 метра електрически проводник СВТ 3х95х50 кв.м. на стойност 499.98 лева, без съгласието на собственика с намерението противозаконно да го присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено в условията на опасен рецидив - престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.29, ал.1, б.”а” и б.”б” от НК, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.29, ал.1, б.”а” и б.”б” от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.  
Мотиви от 17.4.2013г.
Мотивите изготвени в срок.
19 НАХД No 522/2012, I състав По ЗД по пътищата С.И.З. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ-ПРИМОРСКО Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 11.4.2013г.
НП-отменено
20 НАХД No 324/2013, I състав Административни дела ЗИКА КОМЕРС ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 12.4.2013г.
НП-отменено
21 ЧНД No 802/2013, II състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО,
М.Я.А.
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 12.4.2013г.
Уважава
22 НАХД No 302/2013, I състав Административни дела СИРИУС 49 ЕООД ДИРЕКЦИЯ"ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 15.4.2013г.
НП-изменено
23 НАХД No 313/2013, II състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) К.Г.К. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 15.4.2013г.
НП-отменено
24 НАХД No 328/2013, I състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) И.Г.С. РИОСВ БУРГАС Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 15.4.2013г.
НП-изменено
25 НАХД No 320/2013, I състав Административни дела МАСТЪРС 80 ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 16.4.2013г.
НП-потвърдено
26 Гражданско дело No 10/2013, II състав Развод и недейств. на брака А.М.К. М.Д.К.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ЦАРЕВО
Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 17.4.2013г.
Допуска развода и прекратява брака.
27 НОХД No 39/2013, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Л.С.Ж. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 17.4.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №39/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия Л.С.Ж., ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно което обвиняемият Л.С.Ж. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление чл.195, ал.1, т.4, предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК за това, че на 31.07.2012 год. в с.К., общ.Ц., обл.Б., от гробищен парк, чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка “Фолксваген” модел “Пасат”, с рег. № ***, негова собственост, отнел движими вещи от владението на св.К.Г.К. - кметски наместник на с.К., както следва: 1 бр. метална решетка /вратичка/, бяла на цвят с размери 0,79/0,57 метра, изработена от оребрено арматурно желязо Ф14 на стойност 5,39 лв., представляваща част от заграждение на гроб на покойник М.К.Ч. и собственост на св.М.К.Б., 1 бр. метална решетка /вратичка/ с размери 0,79/0,57 м. изработена от употребявана шина с размери 4/1 см. и 2,5/1 см. на стойност 11,73 лв. представляваща част от заграждение на гроб на покойници А.С.П. и Я.А.Г. и собственост на св.Г.А.С., 1 бр. метална решетка /вратичка/ с размери 0,65/0,73 м. изработена от употребявани метални черни тръби с размер ? цола на стойност 6,04 лв. представляваща част от заграждение на гроб на покойник Т.Н.И. собственост на св. М.Ж.К., 1 бр. метална решетка /вратичка/ с размери 1,01/0,58 м. изработена от употребяван Г-образен винкел с размери 25/25/3 мм. и арматурно желязо Ф6 на стойност 4,05 лева, представляваща част от заграждение на гроб на покойници С.Г.Г. и К.С.Г. и собственост на св. Г.С.Г., 1 бр. метална решетка /ограда/ с размери 1,39/0,70 м. изработена от употребявана шина с размери 20/10 мм. и арматурно желязо Ф8 на стойност 5,83 лв., 1 бр. метална решетка /ограда/ с размери 1,97/0,70 м.изработена от употребявана шина с размери 20/10мм и арматурно желязо Ф8 на стойност 8,31 лв., 1 бр. метална решетка /ограда/ с размери 0,59/0,70 м. изработена от употребявана шина с размери 20/10мм и арматурно желязо Ф8 на стойност 2,28 лв. и 2 бр. метални решетки /ограда/ с размери 1,97/0,92 м. изработени от употребявана шина с размери 20/10мм и арматурно желязо Ф8 на стойност 16,08 лева, представляващи заграждение на гроб на покойници П.Д.Д. и К.В.Д.и собственост на св. Т.П.К., 1 бр. метална решетка /ограда/ с размери 1,86/0,73 м. изработена от употребявани водопроводни тръби с размери ? цол и арматурно желязо Ф10 и шина с размер 40/10 мм. на стойност 10,15 лв. и 1 бр. метална решетка /ограда / с размери 1/0,72 м. изработена от употребявани метални тръби с размер ? цол на стойност 5,90 лв., представляващи част от заграждение на гроб на покойници Р.Д.П. и М.Я.П. и собственост на св.П.Р.Г., 1 бр.метална метална рамка /вратичка/ с размери 1,15/0,70 м. изработена от употребяван Г- образен винкел с размери 30/30/3 мм. шина с размер 2/1 см. и арматурно желязо Ф6 на стойност 11,48 лева, представляващи част от заграждение на гроб на покойници М.К.Г. и Е.Г.Р. и собственост на св.Г.Е.Г., всичко на обща стойност 87,24 лева, без съгласието на собствениците, с намерението противозаконно да ги присвои.  За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т. 4, предл. първо, вр. чл. 194 ал. 1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Л.С.Ж. на основание чл. 195 ал. 1, т. 4, предл. първо, вр. чл. 194 ал. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  Веществени доказателства - 1 бр. лек автомобил марка “Фолксваген” модел “Пасат”, с рег. № ***, намиращ се в РУП гр.Царево, ведно с 1 бр.ключ за лек автомобил марка “Фолксваген” модел “Пасат” с ключодържател, 1 бр.свидетелство за регистрация на МПС част ІІ, 1 бр.контролен талон /гражданска отговорност/, 1 бр.талон за технически преглед /приложени към делото/.  На основание чл. 53 , ал.1, буква а” от НК ОТНЕМА в полза на държавата като вещ, послужила за извършването на умишленото престъпление - ? идеална част, принадлежаща на обвиняемия Ж. от лекия автомобил марка “Фолксваген” модел “Пасат”, с рег. № ***.  Вещественото доказателство - 1 бр. метална решетка с размери 1.00/0,72 м. да се върне на собственика. Ако в едногодишен срок не бъде потърсена да се отнеме в полза на държавата и предвид ниската и стойност да се унищожи.  Веществените доказателства - отпадъци от метали, намиращи се в лекия автомобил - дискова брана, 2 бр.метални тръби от легла, стари кофи, метална главина за колело с лагер, ос от каруца с два винкела и др.дребни части да се върнат на собственика - обвиняемия Ж..  Причинени от престъплението имуществени вреди в размер на 87,24 лева са възстановени.  
Л.С.Ж.
За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т. 4, предл. първо, вр. чл. 194 ал. 1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Л.С.Ж. на основание чл. 195 ал. 1, т. 4, предл. първо, вр. чл. 194 ал. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
В законна сила от 17.4.2013г.
28 НАХД No 318/2013, I състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) ЕТ КОНСТАНТИН СТАМАТОВ ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 17.4.2013г.
НП-отменено
29 НОХД No 38/2013, III състав ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.М.П. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 18.4.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №38/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и обвиняемия И.М.П. , ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно което обвиняемият И.М.П., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.339, ал.1 от НК, за това, че: На 07.04.2013год. в гр. А., обл. Б., в бунгало на почивна станция *** държал ловно гладкоцевно оръжие с вертикално разположение на цевите – ловна пушка дванадесети калибър марка “PIETRO BERETA” /Пиетро Берета/, със сериен № В 24395В, и 4 бр. боеприпаси – ловни патрони 12 кал. марка “SHEDDITE” /Шедит/ без да има надлежно разрешение за това.  За посоченото престъпление по чл.339, ал.1 от НК на основание чл.339, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, НАЛАГА на обвиняемия И.М.П. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА.  На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.ОТНЕМА, на основание чл.53, ал.2, б.„а” от НК, в полза на ДЪРЖАВАТА веществените доказателства по делото - ловна пушка дванадесети калибър марка “PIETRO BERETA” /Пиетро Берета/, със сериен № В 24395В, заедно със 1 бр. брезентов калъф зелен на цвят и 4 бр. гилзи на ловни патрони 12 кал. марка “SHEDDITE” /Шедит/.  Веществените доказателства - 4 бр. гилзи на ловни патрони 12 кал. марка “SHEDDITE” /Шедит/ да бъдат унищожени поради ниската им стойност.  Веществените доказателства се съхраняват в РУП Царево.    
И.М.П.
За посоченото престъпление по чл.339, ал.1 от НК на основание чл.339, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, НАЛАГА на обвиняемия И.М.П. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА.  На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 18.4.2013г.
30 НАХД No 514/2012, I състав По ЗД по пътищата З.Н.Ч. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 19.4.2013г.
НП-потвърдено
31 НОХД No 18/2013, III състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГРАД ЦАРЕВО М.Н.Г. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 22.4.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №18/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и подсъдимия М. Н. Г. – ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Т. С. съгласно което подсъдимият М. Н. Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 194, ал. 1, вр. чл. 18, ал.1 НК, а именно, че на 14.12.2012 год., около 18.30 часа, в гр. Ц., обл. Б., кв. „**”, ДП „***, от стая № 313, направил опит да отнеме от владението на св. Н. С. Б., собственост на ДП „** с МОЛ св. Н. С.Б. - Директор, движима вещ – 1бр. телевизор марка „Самсунг” LE-19A650 на стойност 663.75 лева, като деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини.  За посоченото престъпление по чл. 194, ал. 1, вр. чл. 18, ал.1 НК, на осн. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 18, ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК подсъдимият М.Н.Г.ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:   1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;   2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;   3.Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 100 часа годишно за период от ЕДНА ГОДИНА.  ОПРЕДЕЛЯ общо наказание на подсъдимия М. Н. Г., ЕГН **, наложено с настоящото споразумение и наказанието наложено със споразумение по НОХД №102/2012г. на Районен съд - гр.Царево, в сила от 24.01.2013г., като налага по-тежкото наказание, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 200 часа годишно за период от ЕДНА ГОДИНА.  
М.Н.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №18/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и подсъдимия М. Н. Г. – ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Т. С. съгласно което подсъдимият М. Н. Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 194, ал. 1, вр. чл. 18, ал.1 НК, а именно, че на 14.12.2012 год., около 18.30 часа, в гр. Ц., обл. Б., кв. „**”, ДП „***, от стая № 313, направил опит да отнеме от владението на св. Н. С. Б., собственост на ДП „** с МОЛ св. Н. С.Б. - Директор, движима вещ – 1бр. телевизор марка „Самсунг” LE-19A650 на стойност 663.75 лева, като деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини.  За посоченото престъпление по чл. 194, ал. 1, вр. чл. 18, ал.1 НК, на осн. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 18, ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК подсъдимият М.Н.Г.ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:   1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;   2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;   3.Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 100 часа годишно за период от ЕДНА ГОДИНА.  ОПРЕДЕЛЯ общо наказание на подсъдимия М. Н. Г., ЕГН **, наложено с настоящото споразумение и наказанието наложено със споразумение по НОХД №102/2012г. на Районен съд - гр.Царево, в сила от 24.01.2013г., като налага по-тежкото наказание, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 200 часа годишно за период от ЕДНА ГОДИНА.  
В законна сила от 22.4.2013г.
32 НАХД No 330/2013, II състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) КИ ТО ТРЕЙД ООД РИОСВ БУРГАС Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 24.4.2013г.
НП-отменено
33 НАХД No 335/2013, II състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) КИ ТО ТРЕЙД ООД РИОСВ БУРГАС Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 24.4.2013г.
НП-изменено
34 Гражданско дело No 151/2012, I състав Облигационни искове ЕТ МОРЕ-ЛИЛЯНА ИВАНОВА Е.Д.Т. Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 25.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявеният иск от ЕТ“Море-Л.И.“***, с който моли съда да осъди Е.Д.Т., ЕГН-**********,***: 1.Да му заплати сумата от 2300лв., дължими по неизпълнен договор за ремонт на МПС, от които 1100лв. за поставен негоден двигател и 1200лв. разходи за масло, филтри, динамо, ведно със сумата от 251,45лв. представляваща законната лихва върху главницата за периода от 07.11.2011г. до 27.11.2012г.; 2.Да му заплати сумата от 6000лв., като обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи за периода 07.11.2011г. до 27.11.2012г., ведно със законната лихва върху главницата в размер на 566,96лв. за периода от 07.11.2011г. до 27.11.2012г.  ОСЪЖДА „ЕТ“Море-Л.И.“, ЕИК-102263872 да заплати на Е.Д.Т., ЕГН-**********, сумата от 350,00лв. за разноски по делото.  
35 НАХД No 518/2012, II състав По ЗД по пътищата И.С.С. РУП ПРИМОРСКО Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 25.4.2013г.
НП-изменено
36 НАХД No 325/2013, III състав Административни дела ЗИКА КОМЕРС ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 26.4.2013г.
НП-потвърдено
37 Гражданско дело No 145/2012, II състав Облигационни искове ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД И.С.Г. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 29.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН предявения иск от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, ЕИК 812115210 срещу И.С.Г., ЕГН ***, с който се иска от съда, да приеме за установено, че същия в качеството му на потребител с абонатен № 207612, дължи на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, ЕИК 812115210, сумата от 111,05 лева, представляваща общата стойност на доставена, отведена и пречистена вода през периода от 20.09.2005 г. до 21.04.2012 г. с отчетен период по тях 09.08.2005 г. до 10.07.2006 г. ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК- 30.05.2012 год. до окончателното изплащане на сумата.  ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на И.С.Г., ЕГН ***, че същия дължи на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, ЕИК 812115210, сумата от 125,00 лева за направени по ч.гр.д. № 1234/ 2012 год. по описа на ЦРС съдебно деловодни разноски.  
38 НОХД No 40/2013, III състав ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.А.А. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Разпореждане от 29.4.2013г.
С Разпореждане №22 от 29.04.2013 година ЦРС на основание чл.249 ал.2 вр. чл.248 ал.2 т.3 от НПК прекратява съдебното производство и връща делото на РП - Царево. Разпореждането подлежи на обжалване или протестиране пред БОС в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
С.А.А.
39 НАХД No 326/2013, III състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) СЛАВЯН ГРУП ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 29.4.2013г.
НП-отменено
40 НАХД No 333/2013, III състав Административни дела ЕТ ЕКСПРЕС-В.Г.-ВАСИЛ ГОГОВ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 29.4.2013г.
НП-изменено
41 Гражданско дело No 20/2013, I състав Изменение на издръжка А.М.С.,
М.М.С.
М.Р.С.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ЦАРЕВО
Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 30.4.2013г.
ИЗМЕНЯВА размера на издръжката определена по гр.д.№ 2675/1999г. и изменена по гр.д.№ 4081/2007г., двете на СРС, на детето А.М.С., ЕГН-**********, платима от неговия баща М.Р.С., ЕГН-**********, като я увеличава от 60 лева на 100 лева месечно и ОСЪЖДА М.Р.С. да заплаща на сина си А.М.С. месечна издръжка в размер на 100.00лв./сто лева/, считано от 05.02.2013г., до настъпването на законни причини за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, като отхвърля иска в останалата му част до претендирания размер от 130лв. месечно.  ИЗМЕНЯВА размера на издръжката определена по гр.д.№ 2675/1999г. и изменена по гр.д.№ 4081/2007г., двете на СРС, на детето М.М.С., ЕГН-**********, платима от нейния баща М.Р.С., ЕГН-**********, като я увеличава от 50 лева на 90 лева месечно и ОСЪЖДА М.Р.С. да заплаща на дъщеря си М.М.С. месечна издръжка в размер на 90.00лв./деветдесет лева/, считано от 05.02.2013г., до настъпването на законни причини за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, като отхвърля иска в останалата му част до претендирания размер от 120лв. месечно.  
42 НОХД No 3/2013, III състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Н.Р.П. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 30.4.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №3/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия Н.Р.П., ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Б.Б., съгласно което подсъдимият Н.Р.П., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.2 и т.4, предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК, а именно, че: На неустановена дата през месец февруари 2012год. в гр.Ц., обл.Б., вилна зона *** чрез използване на моторни превозни средства - специален автомобил - автокран марка “Камаз” с рег. № ***, собственост на св.Ж.Г.С., ЕГН *** и товарен автомобил марка “Камаз”, бордови, с рег. № ***, собственост на св.Д.С.С., ЕГН ***, отнел от владението на Ц.И.П., ЕГН *** и собственост на ***ЕООД, гр.Б. с управител и МОЛ Ц.И.П. движима вещ - 1 бр. стационарен фургон / без ходова част / на стойност 725.00 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои, като открадната вещ не е била под постоянен надзор, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд отнетата вещ е възстановена.  За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.2 и т.4, предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК, на осн. чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.2 и т.4, предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК НАЛАГА на подсъдимия Н.Р.П. наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;  ОСЪЖДА подсъдимия Н.Р.П., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото.  Веществени доказателства няма.  Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 725.00 лева са възстановени.  
Н.Р.П.
За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.2 и т.4, предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК, на осн. чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.2 и т.4, предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК НАЛАГА на подсъдимия Н.Р.П. наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;  
В законна сила от 30.4.2013г.
43 НОХД No 28/2013, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.Д.Г. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 30.4.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №28/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия Д.Д.Г., ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно което подсъдимият Д.Д.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, вр. чл.194, ал.1 от НК, а именно, че на 29.12.2012год., около 03:00 часа, в с.С., общ.Ц., обл.Б., ул. ***, от лек автомобил марка “ВАЗ” модел 2105, с рег. № *** – собственост на св.К.И.К., ЕГН ***, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка “Опел” модел “Кадет”, с рег. № ***– собственост на В.Д.П., ЕГН *** и на техническо средство – ключ, отнел от владението и собственост на св. К.И.К., ЕГН *** от с.С., общ.Ц., обл.Б., ул.*** № **, движими вещи – 1бр. моторен трион марка “Щил” - 361 на стойност 504.16 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои, като до приключване на досъдебното производство отнетата вещ е възстановена.  За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, вр. чл.194, ал.1 от НК, на осн. чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК ОСЪЖДА подсъдимия Д.Д.Г. на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:   1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;   2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;   3.Безвъзмезден труд в полза на обществото 100 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  ОСЪЖДА Д.Д.Г. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото.  Веществени доказателства няма.  Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 504.16 лева са възстановени.  На осн. чл. 306 от НПК, вр. чл.25, ал.1, вр.чл.23 от НК съдът  ОПРЕДЕЛИ  ОПРЕДЕЛЯ общо наказание на подсъдимия Д.Д.Г., ЕГН ***, измежду наказанията, наложени с настоящото споразумение и наказанието наложено със споразумение по НОХД №7/2013г. на Районен съд - гр.Средец, в сила от 14.01.2013г., като налага на подсъдимия Г. едно общо наказание в размер на по-тежкото от тях, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото 100 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.   На осн. чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА от така определеното общо наказание изтърпяното до момента наказание Пробация.  
Д.Д.Г.
За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, вр. чл.194, ал.1 от НК, на осн. чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК ОСЪЖДА подсъдимия Д.Д.Г. на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:   1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;   2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;   3.Безвъзмезден труд в полза на обществото 100 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  ОСЪЖДА Д.Д.Г. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото.    На осн. чл. 306 от НПК, вр. чл.25, ал.1, вр.чл.23 от НК съдът  ОПРЕДЕЛИ  ОПРЕДЕЛЯ общо наказание на подсъдимия Д.Д.Г., ЕГН ***, измежду наказанията, наложени с настоящото споразумение и наказанието наложено със споразумение по НОХД №7/2013г. на Районен съд - гр.Средец, в сила от 14.01.2013г., като налага на подсъдимия Г. едно общо наказание в размер на по-тежкото от тях, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото 100 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.   На осн. чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА от така определеното общо наказание изтърпяното до момента наказание Пробация.  
В законна сила от 30.4.2013г.
44 НАХД No 321/2013, III състав Административни дела ЕТ ТАНЯ - СТАНКА ДИМИТРОВА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 30.4.2013г.
НП-изменено