П Р О Т О К О Л

 

 

09.11.2010 година                                                    Град Царево 

Царевски Районен съд                                            Граждански състав

На девети ноември две хиляди и десета година

 

В публично заседание в следния състав:

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р. Й.

                                                           Членове:

                                                           Съдебни  заседатели:

                                                                                                

                                                                                               

 

Секретар: Н.С.

Прокурор:

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  Р. Й.

Гр. дело номер 78 по описа за 2010 година

На именното повикване в 10.50 часа се явиха :

Ищецът П.К.П., редовно уведомен, се явява лично.

Ответницата Т.Н.П., редовно уведомена, се явява лично.

И за двамата съделители се явява адв.С..

Ищецът П. - Да се даде ход на делото.

Ответницата Т.П. - Да се даде ход на делото.

Адв.С. – Да се даде ход на делото.

Предвид изявленията на страните и с оглед липсата на процесуални пречки, съдът

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Адв.С. – Страните са постигнали спогодба, с която изцяло уреждат правния спор помежду си по посоченото гражданско дело и постигнаха съгласие за разрешаването му. Ще изложим условията на спогодбата.

1.) Ищецът П.К.П. ***, ЕГН ********** получава в изключителен дял и става едноличен собственик на всички долуописани недвижими имоти, а именно:

А.Източен гараж със застроена площ от 14,94 кв.м. и средната западна стая /склад/ от гаражния етаж, заедно с 1/3 идеална част от коридора с обща светла квадратура 10,55 кв.м. от триетажната масивна жилищна сграда, представляваща крайна северна секция /калкан/, изградена в урегулиран поземлен имот /парцел/ *** по плана на гр. Царево, обл.Бургас, целият с площ от 1840 кв.м., заедно със собствените си 63 кв.м. и представляващи 63/1840 кв.м. идеални части от описания по горе парцел, при граници на целия парцел: изток, север и юг-улица и запад –парцел ***.Гореописаните гараж и средна западна стая /склад/ съгласно действуващите кадастрална карта и регистри на гр. Царево, одобрени със Заповед № *** год. на Изп. Директор на Агенцията по кадастъра, изменени със Заповед*** год. на началника на СГКК-Бургас, са разположени в четириетажна сграда – северен близнак, с идентификатор на сградата *** (четиридесет и осем хиляди, шестстотин и деветнадесет, точка, петстотин и две, точка, сто тридесет и седем, точка, пет)  по кадастралната карта и регистри на гр. Царево, община Царево, Бургаска област, одобрени със заповед № *** год. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, изменени със Заповед ***год. на началника на СГКК-Бургас, изградена в дворно място цялото с площ от 1885 (хиляда, осемстотин осемдесет и пет) кв.м., находящо се в ***, представляващо урбанизирана територия за ниско застрояване (до 10 м.) с идентификатор на дворното място *** (четиридесет и осем хиляди, шестстотин и деветнадесет, точка, петстотин и две, точка, сто тридесет и седем) по гореописаната кадастралната карта и регистри на гр. Царево, община Царево, Бургаска област, целият поземлен имот съдържащ 1 885 кв.м., (***.), при граници на имота: Поземлени имоти с №***, и представляват: самостоятелен обект – гараж, находящ се на етаж 1 (първи) от гореописаната сграда, със застроена площ на гаража от 14,94 (четиринадесет цяло, деветдесет и четири стотни) кв.м., състоящ се от едно помещение, с идентификатор на гаража *** (четиридесет и осем хиляди, шестстотин и деветнадесет, точка, петстотин и две, точка, сто тридесет и седем, точка, пет, точка, осем) по кадастралната карта и регистри на гр. Царево, община Царево, Бургаска област, одобрени със заповед № *** год. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, изменени със Заповед *** год. на началника на СГКК-Бургас, брой нива на обекта **, с предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: ***, под обекта : няма, и над обекта: ***; самостоятелен обект – ** (две), находящ се на етаж 1 (първи) от гореописаната сграда, със застроена площ на склада от 8,85 (осем цяло, осемдесет и пет стотни) кв.м., състоящ се от едно помещение, с идентификатор на склада *** (четиридесет и осем хиляди, шестстотин и деветнадесет, точка, петстотин и две, точка, сто тридесет и седем, точка, пет, точка, дванадесет) по кадастралната карта и регистри на гр. Царево, община Царево, Бургаска област, одобрени със заповед № ** год. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, изменени със Заповед ** год. на началника на СГКК-Бургас, брой нива на обекта 1, с предназначение на самостоятелния обект: за склад, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: ***, под обекта : няма, и над обекта: ***, ведно с 1,70 (едно цяло и седемдесет стотни) кв.м.идеални части от коридора, равняващи се на 1/3 идеална част от коридора;   Посочените по горе недвижими имоти притежаваме по силата на Нотариален акт за продажба на недвижим имот *** год. по описа на М. В. –**, акта вписан в Службата по вписвания при РС – Царево на същата дата, акт № ***;

Б.) Жилище-апартамент с идентификатор *** (четиридесет и осем хиляди, шестстотин и деветнадесет, точка, петстотин и две, точка, триста седемедесет и пет, точка, едно, пет) по кадастралната карта и регистри на гр. Царево, община Царево, Бургаска област, одобрени със заповед № *** год. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, апартамента заемащ целият трети етаж по кадастрална карта, а по праводаващи документи за собственост явяващ се ВТОРИ етаж от двуетажната, двуфамилна жилищна сграда с партерен /гаражен/ етаж, която сграда е със застроена площ от 99 (деветдесет и девет) кв.м., брой етажи по кастрална карта: 3 (три), с адрес на сградата:***, изградена в съсобствено дворно място, находящо се в ***, за което по кадастралната карта и регистри на гр. Царево, община Царево, Бургаска област, одобрени със заповед №** год. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, е отреден Поземлен имот с идентификатор ***(четиридесет и осем хиляди, шестстотин и деветнадесет, точка, петстотин и две, точка, триста седемедесет и пет), с площ на имота: ** (триста и четиринадесет) кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м) (стар идентификатор парцел **), при съседи на парцела: ***, който апартамент е със застроена площ от 100 (сто) кв.м., с адрес на имота: ***(четири), ет. 3 (три); брой нива на обекта: 1 (едно), с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: ***, и над обекта: няма, ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата., както и 168 /сто шестдесет и осем) кв.м. идеални части от гореописаното дворно място, представляващо Поземлен имот с идентификатор *** (четиридесет и осем хиляди, шестстотин и деветнадесет, точка, петстотин и две, точка, триста седемедесет и пет) по кадастралната карта и регистри на гр. Царево, община Царево, Бургаска област, одобрени със заповед № *** год. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра. Посочените по горе недвижими имоти (апартамент и идеална част от дворно място) притежаваме по силата на Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот** год. на Т. Т. – ***при РС –Бургас; Разпределителен протокол от ** год., със заверка на подписите на страните по него изх. № ** год.; Нотариален акт за дарение №** год. на Т. Т. – ** при РС-Бургас, и Нотариален акт за дарение на недвижими имоти № *** год. по описа на Д. Ч. – ***, акта вписан в Службата по вписвания при РС – Царево на същата дата, акт № ***, и Удостоверение с № ** год. на кмета на община Царево, предмет на съдебната делба по гр. дело №**г. по описа на РС-Цравео, като в замяна на това Т.Н.П. ***, ЕГН-**********, се съгласява да получи от П.К.П., за уравняване на дела си, сумата от 8 000,00 (осем хиляди) лева, като тази сума следва да бъде заплатена от П.К.П. на Т.Н.П. в срок до 15.06.2011 год. (петнадесети юни, две хиляди и единадесета година).

            2.)  Страните по тази спогодба се договарят, че Т.Н.П. ***, ЕГН-**********, ще продължи да ползва недвижимите имоти, предмет на настоящата спогодба, както ги е ползвала до момента, до заплащането й от П.К.П. ***, ЕГН-**********, на сумата от 8 000 лева, като предаването на фактическата власт /владението/ върху недвижимите имоти ще се предаде от Т.Н.П. на П.К.П. в срок до 15.06.2011 год. (петнадесети юни, две хиляди и единадесета година).

3.) Страните декларират, че ще подпишат настоящата спогодба доброволно, без принуждение и външна намеса, както и че не подписват същата действувайки при крайна нужда по смисъла на ЗЗД, като със същата уреждат всичките си отношения възникнали между страните при или по повод на процесните недвижими имоти, подробно описани по горе.

4.) Направените до момента съдебни разходи по настоящето съдебно производство остават за страните така като са ги направили, а окончателните дължими държавни такси по повод на получените в дял недвижими имоти се заплащат от П.К.П., тъй като той получава имотите в дял.

            Ищецът П.П. – Съгласен съм с така изложената спогодба, така както беше изложена от адв.Скулиев, поради което моля да я одобрите.

Ответницата Т.П. – Съгласна съм с така изложената спогодба и с предложените с нея условия, поради което моля да я одобрите.

Адв.С. - Съгласен съм с така изложената спогодба, така както беше изложена от адв.С. и предложените с нея условия, поради което моля да я одобрите.

 

 

 

 

 

СПОГОДИЛИ СЕ :

 

 

 

ИЩЕЦ :

 

П.К.П...........................................................

 

 

ОТВЕТНИК :

 

Т.Н.П................................................ 

 

 

ПРОЦЕСУАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ :

адв.Д. С................................................................

 

 

 

 

 

Съдът, като взе предвид изявленията на страните и постигната между тях спогодба за уреждане на взаимоотношенията им и като намери, че така направената спогодба не противоречи на закона и на добрите нрави, на основание чл.234, ал.1 от ГПК

ОПРЕДЕЛИ

ОДОБРЯВА постигнатата съдебна спогодба между страните по делото, съгласно условията изложени в нея.

ОСЪЖДА П.К.П. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 1355.68 лв. държавна такса върху поставеното в негов дял.

Предвид изчерпване предмета на делото, съдът

ОПРЕДЕЛИ

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.дело № 78/2010 г. по описа на Районен съд – гр.Царево.

Определението за одобряване на спогодбата е окончателно и не подлежи на обжалване.

Протоколът изготвен в с.з.

Заседанието приключи в 11.20 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: