П Р О Т О К О Л

 

 

 

17.06.2010 година                                                     Град Царево  

Царевски Районен съд                                              Наказателен състав

На седемнадесети юни две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:МИНЧО ТАНЕВ

                                                            Членове:

                                                            Съдебни  заседатели:

Секретар: П.Б.

Прокурор: Катя Евтимова

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  Минчо Танев

НОХ дело  номер 60 по описа за 2010 година

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

            Обвиняемият се явява лично и с адв.Г.К..*** се явява прокурор Евтимова.

Прокурорът: Да се даде ход на делото.

Обвиняемият Г.: Да се даде ход на делото.

Защитата: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

            СНЕМА самоличност на обвиняемият, както следва:

Г.Т.Г. - ЕГН **********.

Съдът РАЗЯСНИ правата на обвиняемия в настоящето производство.

Обвиняемият Г.: Разбрах правата си, няма да правя отводи на състава на съда, съдебния секретар и прокурора.

Прокурорът – Постигнахме споразумение за решаване на Бързо производство № 8/2010 год., заведено под №12-148/2010г. по описа на РУП - град Царево, намиращо се на фаза досъдебно производство с обвиняемият Г.Т.Г. и неговия защитник адв.К., съгласно което страните постигнаха съгласие по следните въпроси:

Обвиняемият Г.Т.Г. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, а именно, че на 10.06.2010г. около 17.05 часа по третокласен път в посока ******************управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка ****************** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.54 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с протокол за химическа експертиза №491/11.06.2010г. на БНТЛ при ОДМВР гр.Бургас.

                 За посоченото престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК обвиняемият Г.Т.Г. ще изтърпи наказание при условията на чл. 343б, ал.1 от НК и чл. 54, ал.1 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на осн. чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл. 343г, вр. чл.37, т.7 от НК обвиняемият Г.Т.Г. ще изтърпи наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на осн. чл. 59, ал.3 от НК се приспадне времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 10.06.2010г.

            Веществени доказателства няма.

            Разноските по делото в размер на 30.00лв. ще бъдат изплатени от обвиняемия Г. след издаване на изпълнителен лист.

            От престълението не са причинени имуществени вреди.

Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и предлагам да бъде одобрено.

            Адв.К. – Съгласни сме с така постигнатото споразумение. То не противоречи на закона и морала. Моля да го одобрите. Представяме и моля да бъде прието като доказателство по делото вносна бележка в размер на 30.00 лв. за платени разноски.

            С оглед изявлението на страните,  че са постигнали споразумение и на осн. чл. 382, ал. 4 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ

ПРИСТЪПВА КЪМ РАЗПИТ НА ОБВИНЯЕМИЯ:

Обвиняемият Г.: Разбирам в какво съм обвинен от прокурора. Признавам се за виновен. Съгласен съм делото да приключи със споразумение. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях, доброволно съм подписал споразумението. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

 

 

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

 

            ПРОКУРОР:                                                  ОБВИНЯЕМ:

            /КАТЯ ЕВТИМОВА/                         /Г.Т.Г./           

 

 

                                               

                                                                                    ЗАЩИТНИК:

                                                                                    /АДВ.Г.К./

 

 

 

ЦРС счита, че така постигнатото споразумение следва да бъде одобрено, доколкото престъплението, за което е повдигнато обвинение на обвиняемия позволява сключването на споразумение, няма причинени имуществени вреди, определеното на обвиняемия наказание е съобразено с данните за личността му и доказателствата по делото, поради което съдът счита, че споразумението не противоречи на закона и морала.

Така мотивиран и на осн. чл. 382, ал. 7 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ  

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 60/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия Г., представляван от неговия защитник адв.К., съгласно което обвиняемият  се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, а именно, че на 10.06.2010г. около 17.05 часа по третокласен път в посока ******************управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка ****************** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.54 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с протокол за химическа експертиза №491/11.06.2010г. на БНТЛ при ОДМВР гр.Бургас.

За посоченото престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК обвиняемият Г.Т.Г. ще изтърпи наказание на осн. чл. 343б, ал.1 от НК и чл. 54, ал. 1 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на осн. чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА обв. Г.Т.Г. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59 ал.3 от НК СЕ ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 10.06.2010год.

Веществените доказателства – няма.

            От престъплението не са причинени имуществени вреди.

            Радноските по делото са платени от обвиняемия.

На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №60/2010 г. по описа на ЦРС.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдът, като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309 ал. 2 от НПК

ОПРЕДЕЛИ

ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия Г.Т.Г. мярката му за неотклонение „Подписка".

Определението относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7- дневен срок от днес.

Протокола изготвен в с.з.

Заседанието приключи в 14.30 ч.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    СЪДИЯ: