П Р О Т О К О Л

 

29.06.2010 година                                                                             Град Царево  

Царевски Районен съд                                                          Наказателен  състав

На двадесет и девети юни две хиляди и десета година

 

В публично заседание в следния състав:

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:М. Т.

                                                            Членове:

                                                            Съдебни  заседатели: 1. Ц.П.

                                                                                                 2. Г.Н.

                                                                                                 

 

Секретар: П.Б.

Прокурор: М.Н.

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  М. Т.

НОХ дело номер 36 по описа за 2010 година

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

За РП Царево, редовно призовани, се явява прокурорът Н..

Осъденият А.Л.Г., редовно призован, се явява лично и с адв.Б..

Прокурорът – Да се даде ход на делото.

Адв.Б. - Да се даде ход на делото.

Осъденият Г. - Да се даде ход на делото.

Предвид изявленията на страните и с оглед липсата на процесуални пречки, съдът

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА.

Снема самоличността на осъдения както следва:

А.Л.Г. - род. на *** ***, живущ ***, ***, ЕГН **********.

Осъденият: Получил съм препис от искането на РП-Царево. Наясно съм с правата си в процеса. Няма да правя отводи на състава на съда, на съдебния секретар и на прокурора. Ще ме представлява адв. М. Б..

Прокурорът – Поддържам направеното искане. Няма да соча доказателства.

Адв.Б. – Поддържаме направеното искане. Няма да соча доказателства.

Осъденият Г. - Не се противопоставям. Няма да соча доказателства.

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

ОПРЕДЕЛИ

ПРИЕМА представените с искането писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства

ДАВА думата по същество.

Прокурорът – По отношение на наложеното наказание „Пробация” и по конкретно,  наложената пробационна мярка на осъдения А.Г., а именно „Забрана за напускане на гр.Ц. за повече от 24 часа, без разрешение от  пробационния служител или прокурора за срок от две години” следва да се посочи, че настоящият адрес *** и самата мярка пробационна трябва да бъде „Забрана за напускане на гр.Р.”, като съответно наказанието следва да се изпълнява  по настоящият адрес на осъдения.    

Адв.Б. – Предоставям на съда.

Осъденият Г. – Предоставям на съда.

Съдът във връзка с направеното искане на Районна прокуратура гр.Царево и като направи проверка на присъдата си установи, че съдът не се е произнесъл по местоизпълнението на пробационната мярка „забрана за напускане на населеното място”. В тази връзка и на осн. чл.306, ал.1, вр. чл.414, ал.1, т.1 от НПК съдът следва да постанови допълнително определение, като вземе предвид изразената воля от страните в дн. с. з. Съдът, предвид обстоятелството, че осъденото лице е с настоящ адрес ***

ОПРЕДЕЛИ

ОПРЕДЕЛЯ наложената на А.Л.Г., ЕГН **********  пробационна мярка: “Забрана за напускане на населеното място за повече от 24 часа, без разрешение от пробационния служител или прокурора, за срок от две години” да бъде “Забрана за напускане на гр.Р., обл.П. за повече от 24 часа, без разрешение от пробационния служител или прокурора, за срок от две години”.

 

Определението обжалваемо с частна жалба в седемдневен срок считано от днес пред БОС.

 

Протоколът изготвен в с.з.

Заседанието приключи в 14.30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    СЪДИЯ:

 

 

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

 

                                                                                     2.