П Р О Т О К О Л

 

17.03.2010 година                                                     Град Царево  

Царевски Районен съд                                              Наказателен състав

На седемнадесети март две хиляди и десета година

 

В публично заседание в следния състав:

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

                                                            Членове:

                                                            Съдебни  заседатели:

 

Секретар: Н.С.

Прокурор: Мария Николова

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  Румен Йосифов

НОХ дело  номер 25 по описа за 2010 година

На именното повикване в 14.00 часа се явиха :

            Подсъдимият се явява лично и със защитника си адв.А.П..*** се явява прокурор Николова.

            СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

            Снема самоличност на подсъдимия, както следва:

            К.В.Д. - роден на ***год. в гр.Бургас, живущ ***, ***, ЕГН **********.

Прокурорът – Постигнахме споразумение за решаване на НОХД №25/2010г. с подсъдимия Д. и защитника му адв.П., съгласно което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на ***год. около ** часа в ***по ** посока ** управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “***” с рег.№ ** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.57 промила на хиляда, установено по надлежния ред – съдебно-медицинска експертиза №**/**г. на отделение по съдебна медицина при МБАЛ АД гр.Бургас. 3а посоченото престъпление подсъдимият К.В.Д. на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ще изтърпи наказание пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес –  **, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от шест месеца. 2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от шест месеца. На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК подсъдимия К.В.Д. ще изтърпи и наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от шест месеца, като на осн. чл.59, ал.4 от НК се приспадне времето, през което подсъдимия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 24.12.2009г. Веществени доказателства няма. Разноските по делото в размер на 52.00лв. за експертизи ще бъдат изплатени от подсъдимия след издаване на изпълнителен лист. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и предлагам да бъде одобрено.

            Адв.П. – Съгласни сме с така постигнатото споразумение. То не противоречи на закона и морала. Моля да го одобрите.

            Подсъдимият Д. – Разбирам в какво ме обвинява прокурора. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тях. Доброволно съм го подписал.

 

 

 

                                                СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

 

            ПРОКУРОР:                                                  ПОДСЪДИМ:

            /МАРИЯ НИКОЛОВА/                                 /К.В.Д./

 

                                                                                               

ЗАЩИТНИК:

                                                                                    /АДВ.А.П./

 

 

Царевският районен съд като намери, че направеното споразумение не противоречи на закона и морала и на осн.чл.382, ал.7 от НПК

 

ОПРЕДЕЛИ

ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД 25/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Николова и подсъдимия К.В.Д. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 24.12.2009год. около 22.00 часа в гр.Ц***, обл.Б*** по ул. М*** посока ул.Х*** управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “***” с рег.№ *** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.57 промила на хиляда, установено по надлежния ред – съдебно-медицинска експертиза №*** на отделение по съдебна медицина при МБАЛ АД гр.Бургас.

3а посоченото престъпление подсъдимият К.В.Д. на основание чл.343б, ал.1, вр.чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ще изтърпи наказание “Пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т. 2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:

1.Задължителна регистрация по настоящ адрес – с.Л***, от  която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от шест месеца.

2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от шест месеца.

На основание чл.343г, вр.чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия К.В.Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ  МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК се приспадне времето през което подсъдимия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 24.12.2009г.

ОСЪЖДА К.В.Д. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – гр.Царево сумата в размер на 52.00лв. за разноски по делото.

По престъплението не са причинени имуществени щети.

Веществени доказателства няма.

Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №25/2010г.

Определението е окончателно.

Протокола изготвен в с.з.

Заседанието приключи в 14.15ч.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    СЪДИЯ: