П Р О Т О К О Л

 

 

 

28.10.2010 година                                                     Град Царево  

Царевски Районен съд                                              Наказателен състав

На двадесет и осми октомври две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:М. Т.

                                                            Членове:

                                                            Съдебни  заседатели:

Секретар: П.Б.

Прокурор: К. Е.

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  М. Т.

НОХ дело  номер 120 по описа за 2010 година

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

            Обвиняемият се явява лично и с адв. Т.С..

            За РП Царево се явява прокурор Е..

Прокурорът: Да се даде ход на делото.

Обвиняемият: Да се даде ход на делото.

Адв. С.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

            СНЕМА самоличност на обвиняемия, както следва:

С.Р.К. - роден на *** *** , живущ ***, ***, ЕГН **********.

Съдът РАЗЯСНИ правата на обвиняемия в настоящето производство.

Обвиняемият К.: Разбрах правата си, няма да правя отводи на състава на съда, съдебния секретар и прокурора.

Прокурорът – Постигнахме споразумение за решаване на Досъдебно производство 15-267/2010 г. по описа на РУП Приморско с обвиняемия К. и защитника му адв.С., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, а именно, че на 19.08.2010 год. около 19.55 часа по второстепен път II-99, км. 49, в района на р. "Караагач", в посока от гр. Царево за гр. Китен, Бургаска обл., управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка "***" модел "***" с per. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 2.16 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+ с инв. № 0277.

За посоченото престъпление обвиняемият С.Р.К. ще изтърпи наказание при условията на чл. 343б, ал.1 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б."б" от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а ал.2 т.1 и 2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки - задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице, не по малко от два пъти седмично за срок от една година и задължителни периодични срещи с пробационния служител- планирани или извънредни за срок от една година.

На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК обв. С.Р.К. ще изтърпи наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от една година, като на основание чл. 59 ал.3 от НК се приспадне времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 19.08.2010 год.

                 Веществени доказателства - няма.

                Разноски по делото - няма.

                От престъплението не са причинени имуществени вреди.

Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и предлагам да бъде одобрено.

            Адв.С. – Съгласни сме с така постигнатото споразумение. То не противоречи на закона и морала. Моля да го одобрите.

С оглед изявлението на страните, че се постигна споразумение и на осн. чл. 382, ал. 4 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ

ПРИСТЪПВА КЪМ РАЗПИТ НА ОБВИНЯЕМИЯ:

Обвиняемият: Разбирам в какво съм обвинен от прокурора. Признавам се за виновен. Съгласен съм делото да приключи със споразумение. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях, доброволно съм подписал споразумението. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

 

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

 

            ПРОКУРОР:                                      ОБВИНЯЕМ:

            /К. Е./                                                   /С.Р.К./                                                                    

 

 

ЗАЩИТНИК:

                                                                        /АДВ.Т.С./

 

 

ЦРС счита, че така постигнатото споразумение следва да бъде одобрено, доколкото престъплението, за което е повдигнато обвинение на обвиняемия позволява сключването на споразумение, определеното на обвиняемия наказание е съобразено с данните за личността му и доказателствата по делото, поради което съдът счита, че споразумението не противоречи на закона и морала.

Така мотивиран и на осн. чл. 382, ал. 7 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №120/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и обвиняемия С.Р.К. - роден на *** ***, живущ ***, ***, ***, ЕГН **********,  представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, а именно, че на 19.08.2010 год. около 19.55 часа по второстепен път II-99, км. 49, в района на р. "Караагач", в посока от гр. Царево за гр. Китен, Бургаска обл., управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка "***" модел "***" с per. №***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 2.16 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+ с инв. № 0277.

За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК обвиняемият С.Р.К., ЕГН ********** ще изтърпи наказание на основание чл. 343б, ал.1 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б."б" от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а ал.2 т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:

1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;

2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.

На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия С.Р.К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл. 59 ал.3 от НК ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 19.08.2010 год.

                 Веществените доказателства - няма.

                Разноски по делото - няма.

                От престъплението не са причинени имуществени вреди.

На основание чл. 24, ал. 3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №120/2010 г. по описа на ЦРС.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК

ОПРЕДЕЛИ

ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия С.Р.К., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка".

Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7 - дневен срок считано от днес.

 

Протоколът изготвен в с.з.

Заседанието приключи в 14.30 ч.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    СЪДИЯ: