П Р О Т О К О Л

 

 

 

05.11.2010 година                                                     Град Царево  

Царевски Районен съд                                              Наказателен състав

На пети ноември две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:                                                                                      

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:М. Т.

                                                            Членове:

                                                            Съдебни  заседатели:

Секретар: Н.С.

Прокурор: М. Н.

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  Минчо Танев

НОХ дело  номер  113 по описа за 2010 година

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

За РП Царево, редовно призовани, се явява прокурор Н.

Подсъдимият Р.М.К., редовно призован, се явява лично.

Претърпялото имуществени вреди юридическо лице - ***, редовно уведомени, не изпращат представител.

Претърпялото имуществени вреди юридическо лице ***, редовно уведомени, не изпращат представител.

Свидетелят А.С.Т., редовно призована, не се явява.

Свидетелят Д.К.Ч., редовно призован, не се явява.

Вещото лице М.П.А., нередовно призована, не се явява.

Вещото лице Ц.А.С., нередовно призована, не се явява. 

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба от адв.Т. в качеството на пълномощник на претърпелите имуществени вреди юридически лица, в която същата взима писмено становище по делото.

Прокурорът – Да се даде ход на делото.

Подс. К. – Да се даде ход на делото.

Предвид изявленията на страните и с оглед липсата на  процесуални пречки, съдът

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СНЕМА самоличността на подсъдимия, както следва:

Р.М.К. - роден на *** ***, адрес ***, ***, ЕГН **********.

Подс. К. – Получил съм препис от обвинителния акт. Няма да правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора. Моля да ми се назначи служебен защитник, желая да сключа споразумение с прокурора.

Прокурорът – Г-н съдия не възразявам делото да приключи със споразумение, поради което на подсъдимия следва да се назначи служебен защитник.

Съдът предвид възможността наказателното дело да се реши със споразумение на осн. чл.384, ал.2 от НПК

ОПРЕДЕЛИ

ПРЕДОСТАВЯ правна помощ на подсъдимия Р.М.К. на осн чл.23, ал.1, вр. чл.21, т.3 от Закона за правната помощ.

Да се УВЕДОМИ по телефона АК Бургас да посочи защитник на подсъдимия.

АК Бургас посочи за защитник на подсъдимия адв.М. Б.

Адв.Б. влиза в с.з.

Съдът дава десет минути почивка адв.Б. да се запознае с делото и да се обсъди споразумението.

Заседанието продължи в 13.15 часа.

Адв.Б. – Запознах съм с материалите по делото. Съгласна съм да поема защитата по делото.

Съдът на осн чл.384, ал.2 от НПК

ОПРЕДЕЛИ

НАЗНАЧАВА адв.М. Б. за защитник на подсъдимия Р.М.К..

 

Прокурорът – Постигнахме споразумение за решаване на досъдебно производство  с подсъдимия К. и защитника му адв.Б., съгласно което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, а именно, че на 28.07.2010 год. в гр.Приморско, обл.Бургаска, в търговски обект на ул.„Трети март", като собственик на ***, без правно основание и без съгласието на притежателя на изключителното право, а именно *** и*** използвал в търговската дейност - /по смисъла на чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак/, а именно предлагане с цел продажба, пускане на пазара и съхранение на следните стоки с марките „Пума" - PUMA Actiengesellschaft Rudolf Dassler Sport - Germany" и „Томи Хилфигер", Tommy Hilfiger Licensing LLC" - United States, а именно - 31бр. къси панталони с м. „Пума" на стойност 372.00 лева, 2бр. анорак с м. „Пума" на стойност 68.00 лева, 2бр. анцунгова горница с м. „Пума" на стойност 50.00 лева, 2бр. клин 7/8 с м. „Пума" на стойност 30.00 лева, 57бр. тениски с м. „Пума" на стойност 1140.00 лева, 5бр. дамски потници с м. „Пума" на стойност 57.50 лева, 1бр. комплект анцунг с марка „Пума" на стойност 42.50 лева, 1бр. мъжки потник с марка „Пума" на стойност 14.00 лева, 1бр. суитчър с марка „Пума" на стойност 32.50 лева, 34бр. тениски с м. „Томи Хилфигер" на стойност 646.00 лева, всичко на обща стойност 2452.50 лева., обект на това изключително право.

За посоченото престъпление подсъдимият Р.М.К. ще изтърпи наказание при условията на чл.172б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК, а именно “Пробация” изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:

1/. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване два пъти седмично пред съответния пробационен служител за срок от шест месеца;

2/. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца, както глоба в размер на 200.00 /двеста/ лева.

Веществени доказателства - 31 бр. къси панталони с марка "Пума", 2 бр. анорак с марка "Пума", 2 бр. анцунгова горница с марка "Пума", 2 бр. клин 7/8 с марка "Пума", 57 бр. тениски с марка "Пума", 5 бр. дамски потници с марка "Пума", 1 бр. комплект анцунг с марка „Пума", 1 бр. мъжки потник с марка "Пума", 1 бр. суитчър с марка "Пума" и 34 бр. тениски с марка "Томи Хилфигер", на основание чл. 1726 ал.З, вр. чл. 53 ал.2 б."а" от НК да бъдат отнети в полза на Държавата и да бъдат унищожени.

            Разноските по делото в размер на 207.00 лв. ще бъдат изплатени от подсъдимия К. след издаване на изпълнителен лист.

            От престъплението не са причинени имуществени вреди.

Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и предлагам да бъде одобрено.

            Адв.Б. – Съгласни сме с така постигнатото споразумение. То не противоречи на закона и морала. Моля да го одобрите.

С оглед изявлението на страните, че се постигна споразумение и на осн. чл. 382, ал. 4 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ

ПРИСТЪПВА КЪМ РАЗПИТ НА  ПОДСЪДИМИЯ:

Подсъдимият К.: Разбирам в какво съм обвинен от прокурора. Признавам се за виновен. Съгласен съм делото да приключи със споразумение. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях, доброволно ще подпиша споразумението. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

            ПРОКУРОР:                                                  ПОДСЪДИМ:

            /М. Н./                                                            /Р.М.К./                                                                      

 

ЗАЩИТНИК:

                                                                                    /АДВ. М. Б./

 

 

 

ЦРС счита, че така постигнатото споразумение следва да бъде одобрено, доколкото престъплението, за което е повдигнато обвинение на обвиняемия позволява сключването на споразумение, определеното на обвиняемия наказание е съобразено с данните за личността му и доказателствата по делото, поради което съдът счита, че споразумението не противоречи на закона и морала.

Така мотивиран и на осн. чл. 382, ал. 7 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №113/2010г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия Р.М.К. - роден на *** ***, адрес ***, ***, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, а именно, че на 28.07.2010 год. в гр.Приморско, обл.Бургаска, в търговски обект на ул.„Трети март", като собственик на***, без правно основание и без съгласието на притежателя на изключителното право, а именно *** и *** използвал в търговската дейност - /по смисъла на чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак/, а именно предлагане с цел продажба, пускане на пазара и съхранение на следните стоки с марките „Пума" - PUMA Actiengesellschaft Rudolf Dassler Sport - Germany" и „Томи Хилфигер", Tommy Hilfiger Licensing LLC" - United States, а именно - 31бр. къси панталони с м. „Пума" на стойност 372.00 лева, 2бр. анорак с м. „Пума" на стойност 68.00 лева, 2бр. анцунгова горница с м. „Пума" на стойност 50.00 лева, 2бр. клин 7/8 с м. „Пума" на стойност 30.00 лева, 57бр. тениски с м. „Пума" на стойност 1140.00 лева, 5бр. дамски потници с м. „Пума" на стойност 57.50 лева, 1бр. комплект анцунг с марка „Пума" на стойност 42.50 лева, 1бр. мъжки потник с марка „Пума" на стойност 14.00 лева, 1бр. суитчър с марка „Пума" на стойност 32.50 лева, 34бр. тениски с м. „Томи Хилфигер" на стойност 646.00 лева, всичко на обща стойност 2452.50 лева., обект на това изключително право.

За посоченото престъпление по чл.172б, ал.1 от НК подсъдимият Р.М.К. ще изтърпи на наказание на осн. чл.172б, ал.1 от НК, чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, а именно “Пробация” със следните пробационни мерки:

1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО пред съответния пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;

2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, както  и ГЛОБА в размер на 200.00 /двеста/ лева.

ОСЪЖДА Р.М.К. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 207.00лв. за разноски по делото.

На осн. чл.172б, ал.3, вр. чл.53, ал.2, б.”а” от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и се унищожат веществени доказателства - 31бр. къси панталони с марка "Пума", 2бр. анорак с марка "Пума", 2бр. анцунгова горница с марка "Пума", 2бр. клин 7/8 с марка "Пума", 57бр. тениски с марка "Пума", 5бр. дамски потници с марка "Пума", 1бр. комплект анцунг с марка „Пума", 1бр. мъжки потник с марка "Пума", 1бр. суитчър с марка "Пума" и 34бр. тениски с марка "Томи Хилфигер".

Причинени от деянието имуществени вреди - няма.

 

На основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №113/2010 г. по описа на ЦРС.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл.309, ал.2 от НПК

ОПРЕДЕЛИ

ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия Р.М.К., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка".

Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7 - дневен срок считано от днес.

 

Протоколът изготвен в с.з.

Заседанието приключи в 13.30 ч.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    СЪДИЯ: