П Р О Т О К О Л

 

15.10.2010.година                                                                             Град Царево  

Царевски Районен съд                                                          Наказателен състав

На петнадесети октомври две хиляди и десета година

 

В публично заседание в следния състав:

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:МИНЧО ТАНЕВ

                                                            Членове:

                                                            Съдебни  заседатели: 1.П.С.

                                                                                                 2. П.Б.

Секретар: К.Д.

Прокурор: Мария Николова

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  Минчо Танев

НЧ дело номер 2017 по описа за 2010 година

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

За РП Царево, редовно призовани, се явява прокурор Николова.

Осъденият Д.П.Л., редовно призован, се явява лично.

Съдът докладва, че са постъпили изисканите справка за съдимост, ведно с бюлетините за съдимост на осъдения, както и справки по отношение на осъдения Л..

Прокурорът - Да се даде ход на делото

Осъденият Л. – Да се даде ход на делото.

Предвид изявленията на страните и с оглед липсата на процесуални пречки, съдът

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството по делото е за определяне на общо наказание по реда на чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК.

Съдът СНЕМА самоличност на осъденото лице, както следва:

Д.П.Л. - роден на *** ***, ЕГН **********.

Осъдения Л. - Получих съм препис от предложението на РП Царево. Наясно съм с правата си в процеса. Няма да правя отводи на състава на съда, на прокурора и на съдебния секретар. Явявам се без защитник, не желая да имам защитник.

Прокурорът - Поддържаме предложението така, както е направено, няма да сочим доказателства.

Осъденият Л. - Съгласен съм с искането за определяне на общо наказание, няма да соча доказателства.

С оглед изявленията на страните и по доказателствата съдът

ОПРЕДЕЛИ

ПРИЕМА представените с предложението на РП Царево доказателства, както и тези, докладвани в дн.с.з.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход по същество.

Прокурорът – Видно от справката за съдимост на осъдения Д.Л. спрямо същия има две осъждания като едното е присъда по НОХД №133/2008г. на РС Царево, другото осъждане е присъда по НОХД №213/2009г. на РС Луковит. Деянията, за които са му определени наказания, са извършени преди да има влязла в сила присъда за което и да е от тях и е налице основанието на чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК за определяне на общо наказание в размер на най-тежкото, а именно наложеното наказание по НОХД №213/2009г. на РС Луковит.

Осъденият – Съгласен съм да ми бъде определено общо наказание така, както предложи прокурорът.

Съдът, като взе предвид становището на страните и съобрази разпоредбите на закона, намери следното:

Производството по делото е по реда на чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК, вр. чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК, по постъпило предложение от РП- Царево, за определяне на общо наказание на осъдения Д.П.Л., ЕГН **********, по посочените в предложението присъди.

Видно от приложеното свидетелство за съдимост е, че Д.П.Л., ЕГН ********** е осъден както следва с:

Присъда по НОХД № 213/ 2009 год. на PC- Луковит, влязла в сила  28.08.2009 год. за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 2, т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 20, ал. 2 от НК на ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. Деянието е извършено на 01.04.2009 год.

Присъда по НОХД № 133/ 2008 год. на Районен съд- Царево, потвърдена с решение № 4/ 2010 год. по ВНОХД № 219/ 2010 год. по описа на БОС, влязла в сила на 17.06.2010 год. за престъпления по чл. 325, ал. 4, вр. ал. 2, вр. ал. 1, от НК и чл. 131, ал. 1, т. 12, вр. чл. 130, ал. 1, вр. чл. 20. ал. 2 от НК и му е наложено наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал. 2, т. 1 и 2 НК за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и по чл. 42а, ал. 2, т. 6 от НК- 100 ч. годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от ЕДНА ГОДИНА. Деянията са извършени на 03.07.2007 год. Присъдата е влязла в сила на 17.06.2010 год.

Съдът, след като взе предвид осъжданията на Д.П.Л., ЕГН **********, намира, че са налице предпоставките на 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК, за определяне на едно общо наказание, поради което и на основание чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК, вр. чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК

ОПРЕДЕЛИ

Налага на Д.П.Л., ЕГН ********** едно общо наказание измежду наказанията по присъда по НОХД № 133/ 2008 год. на Районен съд- Царево и присъда по НОХД № 213/ 2009 год. на PC- Луковит, в размер на по- тежкото от тях, а именно наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК, отлага изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

 

Определението подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд Бургас.

Протоколът изготвен в с.з.

Заседанието приключи в 10.45 часа.

 

СЕКРЕТАР :                                                   СЪДИЯ :

 

                                                                        СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.

 

 

                      2.