П Р О Т О К О Л

 

29.06.2010.година                                                                             Град Царево  

Царевски Районен съд                                                          Наказателен състав

На двадесет и девети юни две хиляди и десета година

 

В публично заседание в следния състав:

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИНЧО ТАНЕВ

                                                            Членове:

                                                            Съдебни  заседатели: 1.Ц.П.

                                                                                                 2.Г.Н.

 

Секретар: К.Д.

Прокурор: Мария Н.

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  Минчо Танев

НЧ дело номер 2011 по описа за 2010 година

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

За РП Царево, редовно призовани, се явява прокурорът Н..

Осъденият Ц.И.А., редовно призован, се явява лично доведен от Съдебна охрана.

Съдът докладва, че по делото е постъпила изисканата актуална справка за съдимост по отношение на осъдения А. и справка от Министерство на правосъдието, Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” за търпените до момента наказания “Лишаване от свобода” от осъдения.

Прокурорът – Да се даде ход на делото, да бъде назначен на осъдения служебен защитник, тъй като адв. С. не е редовно призован и не се явява, а присъствието на защитник е задължително.

Осъденият А. – Не се противопоставям да ми бъде назначен служебен защитник.

Съдът като изслуша становищата на страните и като взе предвид обстоятелството, че към момента Ц.И.А. изтърпява наказание “Лишаване от свобода” намира, че на същия следва да бъде назначен служебен защитник с оглед нередовното уведомяване на адв. Т.С. и предвид обстоятелството, че защитата е задължителна.

Мотивиран от горното съдът

ОПРЕДЕЛИ

На осн. чл.23, ал.1, вр. чл.21, т.3 от Закона за правната помощ ПРЕДОСТАВЯ правна помощ на осъдения Ц.И.А..

Съдът извърши позвъняване в АК гр. Бургас, откъдето за служебен защитник на осъдения беше определена адв. М.Б..

Адв. Б. влиза в съдебната зала.

Адв. Б. – Ще представлявам осъдения.

Прокурорът – Не се противопоставям.

Осъденият А. – Съгласен съм адв. Б. да ме представлява.

Предвид горното на осн. чл.94, ал.1, т.6 от НПК съдът

ОПРЕДЕЛИ

НАЗНАЧАВА адв. М.Б. за служебен защитник на осъдения Ц.А..

Прокурорът – Да се даде ход на делото.

Адв. Б.  - Да се даде ход на делото.

Осъденият – Да се даде ход на делото.

Предвид изявленията на страните и с оглед липсата на процесуални пречки съдът

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Снема самоличност на осъдения както следва:

  Ц.И.А. – роден на *** ***, с адрес ***, понастоящем в затвора гр. София, *** ЕГН **********

Подсъдимият - Получил съм препис от предложението на прокурора. Няма да правя отводи на състава на съда, прокурора и секретаря. Наясно съм с правата си в наказателния процес, ще бъда представляван от адв. Б..

Прокурорът – Поддържаме направеното предложение за определяне на общо наказание по реда на чл.306, ал.1, т.1 от НПК, вр. чл.25, ал.1, вр. чл.23 от НК. Няма да сочим доказателства.

Адв. Б. – Поддържаме предложението и няма да сочим доказателства.

Осъденият А. – Няма да соча доказателства, съгласен съм с предложението.

С оглед изявленията на страните съдът

ОПРЕДЕЛИ

ПРИЕМА представените с предложението писмени доказателства, както и докладваните в дн.с.з.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА думата по същество.

Прокурорът – По отношение на осъдения Ц.И.А. са налице предпоставки за определяне на общи наказания по всички негови отделни осъждания с присъди или с определения за одобряване на споразумения, както следва:

Първото групиране е за наказанията по постановени присъди по НОХД №***/2006г. на СРС и присъда по НОХД №***/2005г. на СРС като следва да се определи общо наказание в размер на най-тежкото, което е 8 месеца “Лишаване от свобода” с изпитателен срок от три години. На осн. чл.25, ал.3, вр. ал.2 от НК следва да се приспадне изцяло наложеното наказание Пробация с присъдата по НОХД №***/2005г. на СРС, което е еквивалентно на 3 месеца изтърпяно наказание “Лишаване от свобода”.

Втората група е по отношение на наказанията по присъди по НОХД  №***/2009г. на СРС и НОХД №***/2010г. на СРС, а именно 9 месеца “Лишаване от свобода”, което да се изтърпи при “строг” режим в затвор или в затворническо общежитие от “закрит” тип.

Също така предлагам да се определи и трета група общи наказания между присъди по НОХД №***/2010г. на СРС, по което е наложено наказание 8 месеца Пробация и НОХД №***/2009г. на РС-Царево - 10 месеца “Лишаване от свобода”, което е определено да се изтърпи при “строг” режим в затвор или в затворническо общежитие от “закрит” тип. Със същата присъда на ЦРС на осн. чл.68, ал.1 НК е приведено в изпълнение наложеното със споразумение по НОХД №***/2009г. на СРС наказание 9 месеца “Лишаване от свобода”, което осъденият следва да изтърпи изцяло при първоначален “строг” режим в затвор или в затворническо общежитие от “закрит” тип.

Адв. Б. – Съгласна съм с така направеното предложение на РП Царево за определяне на общо наказание. Съобразно трите групи присъди, изложени от прокуратурата, осъденият Ц.И.А. следва да изтърпи наказание 9 месеца “Лишаване от свобода”, което да бъде изтърпяно при първоначален “строг” режим в затвор или в затворническо общежитие от “закрит” тип.

Осъденият  А. – Предоставям на съда.

Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства, становището на страните и съобрази разпоредбите на закона, намери следното:

Производството по делото е по реда на чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК, вр. чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК, по постъпило предложение от РП- София, за определяне на общо наказание на Ц.И.А., ЕГН **********, по посочените в предложението присъди.

Видно от приложеното свидетелство за съдимост е, че Ц.И.А., ЕГН ********** е осъден както следва:

С присъда, постановена по НОХД № / 2004 г. по описа на Районен съд- Елин Пелин, влязла в сила на 10.11.2004 г. му е наложено наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, за престъпление по чл. 197, т.3, вр. чл. 195, ал.1, т.3, т.4 и т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 63, ал.1, т.3 от НК, извършено в периода 03.05/ 11.05.2001 г.

По делото липсват данни, сочещи дали и кога е изтърпяно това наказание.

С определение за одобряване на споразумение, постановено по НОХД №***/ 2006 г. по описа на Софийски районен съд, влязло в сила на 03.02.2006 г. му е наложено наказание ЛИШАВАНЕ от СВОБОДА, за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, чието изпълнение, на основание чл. 66, ал.1 от НК, е било отложено с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, за престъпление по чл. 195, ал.1, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. чл. 18, ал.1 от НК, извършено на 17.01.2006 г.

            С определение за одобряване на споразумение, постановено по НОХД № *** / 2005 г. по описа на СРС-НО, 22-ри състав, влязло в сила на 04.04.2006 г. му е наложено наказание „ПРОБАЦИЯ", включващо задължител­ните пробационни мерки по чл. 42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК - „Задължителна регистрация по настоящ адрес" и „Задължителни периодични срещи с пробационен служител" за срок от по ШЕСТ МЕСЕЦА, на всяка една от тях, както и пробационната мярка по чл. 42а, ал.2, т.6 от НК – „100 часа БТПО", за срок от ЕДНА ГОДИНА, за престъпление по чл. 325, ал.1, вр. чл. 20, ал.2 от НК, извършено на 11.05.2005г.

Пробационните мерки са изтърпени изцяло от осъдения в периода от 08.05.2006 г. до 13.03.2007 г. под непосредствения контрол на инспектор от ОС „ИН"- София град, сектор „Пробация".     

            С определение за одобряване на споразумение, постановено по НОХД №***/ 2006 г. по описа на СРС, влязло в сила на 28.04.2007 г. му е наложено наказание ГЛОБА, в размер на 100,00 лева, за престъпление по чл. 354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, пp. l-во от НК, извършено на 12.04.2007 г.

По делото липсват данни, сочещи дали и кога е изтърпяно това наказание.

            С определение за одобряване на споразумение, постановено по НОХД № *** / 2008 г. по описа на CPC HO, 9-ти състав, влязло в сила на 10.04.2009 г. му е наложено наказание „ПРОБАЦИЯ", включващо задължител­ните пробационни мерки по чл. 42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК - „Задължителна регистрация по настоящ адрес" и „Задължителни периодични срещи с пробационен служител" за срок от по ШЕСТ МЕСЕЦА, на всяка една от тях, за престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, извършено на 07.11.2007 г.

Наказанието ПРОБАЦИЯ е приведено във фактическо изпълнение, чрез ОС „ИН" - София град, сектор „Пробация ", на 29.07.2009 г.

На 30.10.2009 г. изпълнението на пробационните мерки е било спряно, поради задържането на осъдения под стража, като обвиняем по ДП № ***/ 2009 г. по описа на СДВР, което задържане продължава и понастоящем в Софийски затвор.

            С определение за одобряване на споразумение, постановено по НОХД № ***/ 2009 г. по описа на СРС-НО, 108-ми състав, влязло в сила на 03.02.2006 г. му е наложено наказание ЛИШАВАНЕ от СВОБОДА, за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, чието изпълнение, на основание чл. 66, ал.1 от НК, е било отложено с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, за престъпление по чл. 195, ал.1, т.4 и т.1, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 28, ал.1 от НК, извършено на 26.05.2009 г.

            С определение за одобряване на споразумение, постановено по НОХД №*** / 2010 г. по описа на СРС- НО, 18-ти състав, влязло в сила на 25.03.2010г„ му е наложено наказание „ПРОБАЦИЯ", включващо задължителните пробационни мерки по чл. 42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК - „Задължителна регистрация по настоящ адрес" и „Задължителни периодични срещи с пробационен служител" за срок от по ОСЕМ МЕСЕЦА, на всяка една от тях, както и пробационната мярка по чл. 42а, ал.2, т.6 от НК - „100 часа БТПО", за срок от ЕДНА ГОДИНА, за престъпление по чл. 343в, ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от НК, извършено в периода 04.06.2009 г. до 18.06.2009 г.

Наказанието ПРОБАЦИЯ, по това дело не е привеждано в изпълнение, с оглед наличието на законовите предпоставки по чл. 25-23 от НК, за кумулирането /поглъщането/ му от по-тежко по вид наказание- лишаване от свобода.

С присъда №**/ 23.04.2010 год. по НОХД № ***/ 2009 г. по описа на Районен съд- Царево, влязла в сила на 10.05.2010 г. му е наложено наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален "СТРОГ" режим в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип, за извършено престъпление по чл. 216, ал. 1, предл. първо, вр. чл. 26, aл. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален "СТРОГ" режим в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип, за извършено престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 предл. първо, т. 4 предл. първо и второ, т. 5 и т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 28, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. Деянията са извършени в периода 10.07.2009 год. до 23.07.2009 год.

На основание чл. 23, ал. 1 от НК, му е наложено едно общо наказание измежду наказанията му по присъдата, в размер на по- тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален "СТРОГ" режим в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл. 68, ал. 1 от НК, е приведено в изпълнение наложеното със споразумение по НОХД № ***/ 2009 г. на СРС наказание ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание подсъдимия е осъден ДА ИЗТЪРПИ ИЗЦЯЛО, при първоначален "СТРОГ" режим в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип.

Съда след като взе предвид осъжданията на Ц.И.А., ЕГН **********, намира, че са налице предпоставките на 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК, за определяне на общо наказание, поради което и на основание чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК, вр. чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК

ОПРЕДЕЛИ

Определя на Ц.И.А., ЕГН **********, едно общо наказание в размер на най-тежкото, измежду наказанията по НОХД № ***/ 2006 г. по описа на СРС и НОХД №***/ 2005 г. по описа на СРС, а именно наказание ЛИШАВАНЕ от СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК, отлага изтърпяването на така наложеното наказание за срок от три години.

На основание чл. 25, ал. 3, вр. ал. 2 от НК, приспада изцяло изтърпяното, в периода от 08.05.2006 г. до 13.03.2007 г. наказание ПРОБАЦИЯ, наложено по НОХД №***/2005 г. по описа на СРС, като го зачита за ТРИ МЕСЕЦА изтърпяно наказание ЛИШАВАНЕ от СВОБОДА.

Наказанията, наложени на Ц.И.А. по НОХД №**/ 2004 г. по описа на PC- Елин Пелин, по НОХД № ***/ 2006 г. по описа на СРС и по НОХД №***/ 2008 г. по описа на СРС, осъденият да изтърпи отделно, всяко едно от тях.

            Определя на Ц.И.А., ЕГН **********, едно общо наказание в размер на най-тежкото, измежду наказанията по НОХД № ***/ 2009 г. по описа на СРС и по НОХД № ***/ 2010 г. по описа на СРС, а именно наказание ЛИШАВАНЕ от СВОБОДА за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален „СТРОГ" режим, в затвор или в затворническо общежитие от „закрит" тип.

Наказанията, наложени на Ц.И.А. присъда №**/ 23.04.2010 год. по НОХД № ***/ 2009 г. по описа на Районен съд- Царево, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален „СТРОГ” режим в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип.

и приведеното в изпълнение на основание чл. 68, ал. 1 от НК, наказание ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, по НОХД №***/ 2009 г. на СРС, което наказание осъдения ДА ИЗТЪРПИ ИЗЦЯЛО, при първоначален „СТРОГ” режим в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип, осъденият да изтърпи отделно от останалите определени му наказания.

            На основание чл. 25, ал. 2 от НК приспада изтърпяното до момента наказание лишаване от свобода по присъда № 13/ 23.04.2010 год. по НОХД № ***/ 2009 г. по описа на Районен съд- Царево.

 

 

 

 

 

Протоколът изготвен в с.з.

Заседанието приключи в 13.30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                  СЪДИЯ:

 

                                                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                                                                      2.