П Р О Т О К О Л

 

02.09.2019 година                                                            Град Царево

Царевският районен съд                                                   Наказателен състав

На втори септември две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИНЧО ТАНЕВ

                                                                                                                                     

Секретар: Нели Стоянова

Прокурор: Анелия Стойчева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Танев.

НОХ дело номер 102 по описа за 2019 година

 

          На именното повикване в 9.30 часа се явиха:

За РП-Царево, редовно призовани, се явява прокурор Стойчева.

Осъденото лице С.Г.В., редовно призована, се явява лично и със защитника си - адв.К.К..

По хода на делото:

          Прокурорът - Да се даде ход на делото.

Адв.К. - Да се даде ход на делото.

Осъденият - Да се даде ход на делото.

Като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е по реда на чл.414 ал.1 т.1 от НПК.

С предложение с вх.№3145/28.06.2019г. РП – Царево, е направила искане до съда за тълкуване на влязла в сила Присъда №11/28.05.2019г. по НОХД №102/2019г., в частта й относно изписване на основанието за определяне на наказанието „Пробация“ при прилагане на чл.55 от НК.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

Прокурорът - Поддържам искането за тълкуване на присъдата.

Адв.К. – Считам искането на прокуратурата за основателно.

Осъденият- Придържам се към казаното от адвоката ми.

Прокурорът - Няма да ангажирам доказателства.

Адв.Кацараски – Няма да ангажирам доказателства.

Осъденият- Няма да ангажирам доказателства.

С оглед изявленията на страните и по доказателствата,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИКЛЮЧВА СЪБИРАНЕТО НА ДОКАЗАТЕЛСТВА.

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНИТЕ ПРЕНИЯ.

Прокурорът – Моля, на основание чл.414 ал.1 т.1 от НПК да се произнесете по тълкуване на присъдата в частта относно материалноправното основание за определяне на наказанието „Пробация“ при прилагане на чл.55 от НК.

Адв.Кацараски - Съгласен съм с искането на прокуратурата.

Осъденият- Поддържам казаното от защитника ми.

Съдът, като изслуша становищата на страните и след като прегледа присъдата, намери, че при изписване на основанието за определяне на наказанието „Пробация“ е допусната техническа грешка.

 С оглед на гореизложеното, съдът намира, че са налице предпоставките на чл.414 ал.1 т.1 от НПК, поради което

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДОПУСКА ПОПРАВКА в текста на постановената Присъда №11/28.05.2019г. по НОХД №102/2019г. по описа на Районен съд – Царево,  където е записано, че признава С.Г.В., ЕГН ********** за виновна в извършване на: „ престъпление по чл. 172б, ал.1 от НК, вр. чл. 13 ал. 2 т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО,  поради което и на осн. чл. 172б, ал.1 от НК във вр. чл. 13, ал. 2, т. 2 вр. чл.13, ал.1, т.2 от ЗМГО, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК Я ОСЪЖДА на наказание «Пробация» при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изпълнение на следните пробационни мерки:

1. „Задължителна регистрация по настоящ адрес“ - изразяваща се в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

2. „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.       

-      На осн. чл.55, ал.3 от НК, съдът НЕ НАЛАГА на подс. С.Г.В., ЕГН ********** кумулативно предвиденото по-леко наказание „ГЛОБА“, което законът предвижда наред с наказанието Лишаване от свобода”, като следва ДА СЕ ЧЕТЕ: че признава С.Г.В., ЕГН ********** за виновна в извършване на: „ престъпление по чл. 172б, ал.1 от НК, вр. чл. 13 ал. 2 т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО,  поради което и на осн. чл. 172б, ал.1 от НК във вр. чл. 13, ал. 2, т. 2 вр. чл.13, ал.1, т.2 от ЗМГО, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.“б“ от НК Я ОСЪЖДА на наказание «Пробация» при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изпълнение на следните пробационни мерки:

1. „Задължителна регистрация по настоящ адрес“ - изразяваща се в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

2. „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.       

На осн. чл.55, ал.3 от НК, съдът НЕ НАЛАГА на подс. С.Г.В., ЕГН ********** кумулативно предвиденото по-леко наказание „ГЛОБА“, което законът предвижда наред с наказанието Лишаване от свобода”. 

Определението може да се обжалва или протестира в седемдневен срок срок, считано от днес пред БОС.  

  Протоколът, изготвен в с.з.

  Заседанието приключи в 10.00 часа.

 

 

  СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: