П Р О Т О К О Л

 

02.09.2019 година                                                            Град Царево

Царевският районен съд                                                   Наказателен състав

На втори септември две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИНЧО ТАНЕВ

                                                                                                                                     

Секретар: Нели Стоянова

Прокурор: Николай Бочев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Танев.

НОХ дело номер 270 по описа за 2019 година

 

          На именното повикване в 15:45 часа се явиха:

За РП-Царево, редовно призовани, се явява прокурор Бочев.

Осъденото лице Б.С.Н., редовно призован, се явява лично доведен от органите на съдебна охрана и ведно със служебния си защитник - адв. М.Б..

По хода на делото:

          Прокурорът - Да се даде ход на делото.

Адв.Б. - Да се даде ход на делото.

Осъденият - Да се даде ход на делото.

Като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е по реда на чл.414 ал.1 т.1 от НПК.

С молба с вх.№ 3850/09.08.2019г. адв.М.Б. – в качеството си на служебен защитник на осъдения Б.С.Н., ЕГН-**********, е направила искане до съда за тълкуване на влязло в сила Определение №56, постановено в съдебно заседание на 02.08.2019г. по делото, в частта му относно описанието на фактическата обстановка на самото нарушение, извършено от страна на осъдения, намираща се в протоколното определение на стр.4, от горе на долу, а именно от ред 9-ти до ред 23-ти включително, като моли съда на основание чл.414 ал.1 т.1 от НПК да се произнесе по тълкуване на определението за одобряване на споразумението в тази му част.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

Прокурорът – Считам искането на служебния защитник на осъденото лице за основателно.

Адв.Б. – Поддържам молбата за тълкуване на споразумението.

Осъденият- Придържам се към казаното от защитата ми.

Прокурорът - Няма да ангажирам доказателства.

Адв.Б. – Няма да ангажирам доказателства.

Осъденият- Няма да ангажирам доказателства.

С оглед изявленията на страните и по доказателствата,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИКЛЮЧВА СЪБИРАНЕТО НА ДОКАЗАТЕЛСТВА.

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНИТЕ ПРЕНИЯ.

Прокурорът – Съгласен съм с искането на служебния защитник на осъденото лице.

Адв.Б. – Моля, на основание чл.414 ал.1 т.1 от НПК да се произнесете по тълкуване на определението за одобряване на споразумението в частта относно описанието на фактическата обстановка.

Осъденият- Поддържам казаното от защитника ми.

Съдът, като изслуша становищата на страните и след като прегледа определението за одобряване на споразумението, намери, че при одобряване на споразумението, в частта относно описанието на фактическата обстановка на нарушението, извършено от страна на осъдения, погрешно е изписана друга фактическа обстановка, която не касае настоящото производство.

 С оглед на гореизложеното, съдът намира, че са налице предпоставките на чл.414 ал.1 т.1 от НПК, поради което

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДОПУСКА тълкуване в текста на одобреното от съда Споразумение №56/02.08.2019г. по НОХД №270/2019г. по описа на Районен съд – Царево,  където е записано: „15.07.2019 г., около 11:30 часа, в гр. Китен, общ. Приморско, обл. Бургас, по ул. „Корал”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Голф”, с peг. № Х 4426 КР, след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, а именно 1,23 /едно цяло и двадесет и три/ промила на хиляда, установено по надлежния ред, посочен в чл. 1, ал. 3 от Наредба № 1 от 19.07.2017г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози /обн., ДВ, бр. 61 от 28.07.2017г., в сила от 29.09.2017г., изм. и доп., бр. 81 от 02.10.2018г., в сила от 06.10.2018г./ – с химическо лабораторно изследване, съгласно Протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол в кръвта №  218/ 16.07.2019г. на „Базова научно техническа лаборатория” гр. Бургас, при ОД на МВР гр. Бургас, след като е осъден с влязло в сила Споразумение № 45/17.05.2017г. на РС-Димитровград за деянието по ал. 1. - Престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК”, като следва ДА СЕ ЧЕТЕ: „27.07.2019 год., около 03.40 часа, в с. Лозенец, общ. Царево, по ул.“Странджа” в посока изхода на селото, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “БМВ”, модел “320Д” с рег. № РВ 5777 ТС, с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, а именно – 1,65 /едно цяло и шестдесет и пет/ на хиляда, установено по надлежния ред посочен в чл.1, ал.3 от Наредба № 1 от 19.07.2017г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози /обн., ДВ, бр. 61 от 28.07.2017 г., в сила от 29.09.2017 г., изм. и доп., бр. 81 от 02.10.2018 г., в сила от 06.10.2018 г./ - с химическо изследване, съгласно Протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол в кръвта № 255/30.07.2019 г. на „Базова научно-техническа  лаборатория“ гр.Бургас при ОД на МВР гр. Бургас, след като е бил осъден с влязла в сила на 06.04.2017 год. присъда - със  споразумение №270/06.04.2017 год. по НОХД №2173/2017 год. по описа на Районен съд гр. Пловдив, за деяние по чл.343б, ал.1 от НК  - престъпление по чл. 343б, ал.2 от НК”.

  Определението може да се обжалва или протестира в седемдневен срок срок, считано от днес пред БОС.  

  Протоколът, изготвен в с.з.

  Заседанието приключи в 15:55 часа.

 

 

  СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: