П Р О Т О К О Л

 

02.09.2019 година                                                            Град Царево

Царевският районен съд                                                   Наказателен състав

На втори септември две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИНЧО ТАНЕВ

                                                                                                                                     

Секретар: Нели Стоянова

Прокурор: Н. Бочев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Танев.

НОХ дело номер 110 по описа за 2019 година

 

          На именното повикване в 11:45 часа се явиха:

За РП-Царево, редовно призовани, се явява прокурор Бочев.

Осъденото лице Д.Н.С., редовно призован, се явява лично и ведно със служебния си защитник - адв. М.Н..

Частните обвинители, редовно призовани, се явяват лично и със защитника си адв.С..

По хода на делото:

          Прокурорът - Да се даде ход на делото.

Адв.С. – Да се даде ход на делото.

Адв.Н. - Да се даде ход на делото.

Осъденият - Да се даде ход на делото.

Като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е по реда на чл.414 ал.1 т.1 от НПК.

С предложение с вх.№3978/20.08.2019г. РП - Царево, е направила искане до съда за тълкуване на влязло в сила Определение №37, постановено в съдебно заседание на 12.07.2019г. по делото, в частта му относно определената пробационна мярка „Поправителен труд в размер на 100 часа годишно за срок от една година“, като моли съда на основание чл.414, ал.1, т.1 от НПК да се произнесе по тълкуване на определението за одобряване на споразумението в тази му част.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

Прокурорът – Поддържам искането.  

Адв.С. - Считам искането за основателно.

Адв.Н. – Считам искането за тълкуване на споразумението на РП – Царево за основателно.  

Осъденият- Придържам се към казаното от защитата ми.

Прокурорът - Няма да ангажирам доказателства.

Адв.С. – Няма да ангажирам доказателства.

Адв.Н. – Няма да ангажирам доказателства.

Осъденият- Няма да ангажирам доказателства.

С оглед изявленията на страните и по доказателствата,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИКЛЮЧВА СЪБИРАНЕТО НА ДОКАЗАТЕЛСТВА.

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНИТЕ ПРЕНИЯ.

Прокурорът – Моля, на основание чл.414 ал.1 т.1 от НПК да се произнесете по тълкуване на определението за одобряване на споразумението в частта относно определената пробационна мярка. 

Адв.С. – Моля съда да се произнесе с определение.

Адв.Н. – Основателно е искането за тълкуване на споразумението.

Осъденият- Поддържам казаното от защитника ми.

Съдът, като изслуша становищата на страните и след като прегледа определението за одобряване на споразумението, намери, че при одобряване на споразумението, в частта относно определената пробацинонна мярка „Поправителен труд в размер на 100 часа годишно за срок от една година, погрешно е изписано „в размер на 100 часа годишно“.

 С оглед на гореизложеното, съдът намира, че са налице предпоставките на чл.414 ал.1 т.1 от НПК, поради което

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДОПУСКА тълкуване в текста на одобреното от съда Споразумение №37/12.07.2019г. по НОХД №110/2019г. по описа на Районен съд – Царево,  където е записано: „Поправителен труд в размер на 100 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА, която пробационна мярка ще се изпълни по месторабота на подсъдимия и ще включва удръжки върху възнаграждението му в размер на 10 процента месечно в полза на държавата, като времето през което се изтърпява мярката няма да се зачита за трудов стаж, както и наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез публикуване на присъдата на сайта на Община Приморско.”, като следва ДА СЕ ЧЕТЕ: „Поправителен труд за срок от ЕДНА ГОДИНА, която пробационна мярка ще се изпълни по месторабота на подсъдимия и ще включва удръжки върху възнаграждението му в размер на 10 процента месечно в полза на държавата, като времето през което се изтърпява мярката няма да се зачита за трудов стаж, както и наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез публикуване на присъдата на сайта на Община Приморско“.

  Определението може да се обжалва или протестира в седемдневен срок срок, считано от днес пред БОС.  

  Протоколът, изготвен в с.з.

  Заседанието приключи в 12.00 часа.

 

  СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: