П Р О Т О К О Л

 

 

10.09.2019 година                                                                град Царево  

Царевски районен съд                                             Наказателен състав

 

На десети септември две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИНЧО ТАНЕВ

                                               

Секретар: Нели Стоянова

Прокурор: Щелиян Димитров

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Минчо Танев

АНД дело номер 378 по описа за 2019 година

          На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

Нарушителят Р.К., редовно уведомен, се явява лично, доведен от органите на РУ - Царево.

За Районна прокуратура - Царево, редовно уведомени, се явява прокурорът Димитров.

Явяват се актосъставителят К. Т. П. и свидетелите С. Х. Г. и И.М. Ч..

Явява се преводача Р. С. М..

С оглед обстоятелството, че нарушителят К. е руски гражданин и не владее български език, 

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА Р. С. М. в качеството на преводач по АНД №378/2019г. по описа на РС-Царево, който следва да извърши устен превод от български на руски език и от руски език на български език.

Снема самоличността на преводача, както следва:

Р. С.М. – 67г., български гражданин, омъжена неосъждана

Съдът разяснява на преводача отговорността на основание чл.290, ал.2 от НК.

Преводачът дава обещание да направи точен и верен превод.

Нарушителят К. /чрез преводача/ - Желая да ми бъде назначен служебен защитник.

Прокурорът – Нарушителят е чужд гражданин, желае защитник, да му се назначи защитник.

Предвид обстоятелството, че защитата е задължителна в настоящето производство, а нарушителят се явява без защитник, намира, че на нарушителят следва да бъде назначен защитник, поради което

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ

На осн. чл.23, ал.1, вр. чл.21, т.3 от Закона за правната помощ ПРЕДОСТАВЯ правна помощ на нарушителя Р.К..*** по телефона да посочи адвокат, който да бъде назначен за защитник на подсъдимия.

От АК - Бургас посочиха за защитник на нарушителя адв.Р. Д..

Адв. Д. влиза в съдебната зала.

Съдът дава 5 минути почивка адв.Д.а да се запознае с материалите по делото.

Адв.Д. -  Запознах се с материалите по преписката. Ще поема защитата.

Нарушителят К. /чрез преводача/  - Съгласен съм адв. Д. да ме представлява.

Прокурорът - Съгласна съм адв. Д. да представлява нарушителя.

Нарушителят К. /чрез преводача/ – Съгласен съм адв.Д. да ме защитава.

Предвид горното,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ

НАЗНАЧАВА за защитник на нарушителя Р.К. адв. Р. Д..

По хода на делото:

Прокурорът – Да не се дава ход на делото. Аз се запознах с материалите приложени по преписката и с оглед така събраните данни намирам, че са налице данни за извършено престъпление, а именно престъпление по чл.325, ал.2 от НК, преди да бъде изготвена преписката, същите материали не са докладвани на дежурния прокурор. Предвид изложеното аз ви моля на осн. чл.6, ал.2 от УБДХ да прекратите производството и материалите по преписката да бъдат изпратени на РП - Царево

Адв.Д. – Предоставям на съда.

Нарушителят К. /чрез преводача/ – Предоставям на съда.

Съдът след като се запозна с материалите по делото и изслуша становището на РП – Царево, намери, че в случая са налице предпоставките за прекратяване на административно-наказателното производство и изпращане на РП - Царево с оглед наличието на данни за извършено престъпление от общ характер съставомерно по чл.325, ал.1 от НК.

Ето защо и на основание чл.6, ал.2 от УБДХ и след като съдът при разглеждане на преписката установи признаци за извършено престъпление от общ характер по чл.325, ал.1 от НК

ОПРЕДЕЛИ

ПРЕКРАТЯВА производството по АНД №378/2019г. по описа на РС - Царево.

Незабавно да се изпратят материалите по делото на РП - Царево.

Определението не подлежи на обжалване.

Протоколът, изготвен в с.з.

Заседанието приключи в 13.30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                     СЪДИЯ: