О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№:                                            18.06.2010г.                           гр.Царево,

 

Царевският районен съд,                                          граждански състав

На осемнадесети юни,                                две хиляди и десета година

В закрито заседание в следния състав:

Председател:…Румен Йосифов

Членове:......................................

Съдебни заседатели:….............

Секретар: Н.С.

Прокурор:

като разгледа докладваното от Румен Йосифов

гр.дело № 39 по описа за 2010год., за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Производството по делото е образувано по постъпила искова молба, озаглавена като жалба от ищец: И.М.С.,***, ІІ-ра група, против неконкретизиран ответник – посочва се желание да се съди „енергото”.

Съдът след като извърши проверката по чл.129 ГПК установи, че в исковата молба съществуват следните нередовности:

1.Не са посочени името и адреса на ищеца и ответника, на техните законни представители или пълномощници, ако имат такива, както и единния граждански номер на ищеца и номера на факса и телекса, ако има такива;

2. Не е посочена цената на иска, когато той е оценяем;

3. Изложение на обстоятелствата, на които се основава искът;

4. В какво се състои искането;

5. Да посочи доказателствата и конкретните обстоятелства, които ще доказва с тях, и да представи заедно с нея всички писмени доказателства;

6. Документ за внесена държавна такса съобразно цената на иска;

7. Преписи от исковата молба и от приложенията към нея според броя на ответниците.

Тези нередовности са съобщени на молителя на 04.06.2010г., като дори му е подчертано, че може да заяви с писмена молба до съда желание да ползва правна помощ по Закона за правната помощ, при необходимост и право на това, но той в едноседмичния срок не е изпълнил указанията на съда, не е отстранил нередовностите и не е поискал правна помощ.

Заради неотстраняването на нередовностите, на основание чл.129, ал.3 от ГПК, производството по делото следва да бъде прекратено и исковата молба бъде върната на ищеца.

Предвид гореизложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 39 описа за 2010 година и ВРЪЩА  молбата на молителя, поради неотстраняване на нередовностите й в срок.

Определението може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на молителя пред Бургаски окръжен съд.

 

 

                                                                                                СЪДИЯ: