ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

Номер                                             28.09.2010 год.                                      Град Царево

 

Царевският районен съд                                                                   граждански състав              

На двадесет и осми септември                                      две хиляди и десета година

В закрито заседание в следния състав                         Председател: Минчо Танев

Секретар: Красимира Д.

 

като разгледа докладваното от съдия Минчо Танев

гр. д. № 234 по описа на съда за 2008 год. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството по делото е образувано по постъпила искова молба от ищец: В.В.В., ЕГН ********** *** и Е.В.И., ЕГН **********,***, и двете със съдебен адрес: гр. Б. чрез адв. Д.Д., против ответник: Ж.В.В., ЕГН **********,***, К.К.В., ЕГН **********,***, Д.В.Д., ЕГН **********,***, С.С.Д., ЕГН **********,***, Б.С.М., ЕГН **********,***, с посочено в исковата молба правно основание на иска чл. 124, ал. 1 от ГПК и чл. 30, ал. 3 от ЗС, с която се иска от съда: 1. Да приеме за установено по отношение на ответниците, че ищците са собственици на ½ ид. ч. от сграда, с идентификатор № 44094.501.122.1, построена в недвижим имот, находящ се в с. Л., обл. Б., ул. „Г.” № ** и представляващ поземлен имот с идентификатор № 44094.501.122, с площ от 1201 кв. м. при съседи: имот 44094.501.121, имот 44094.501.123, имот 44094.501.261, имот 44094.501.119; 2. Да приеме за установено по отношение на ответниците Ж.В.В. и К.К.В., че ищците са собственици на ½ ид. ч. от сграда с идентификатор № 44094.501.1223, построена в недвижим имот, находящ се в с. Л., обл. Б., ул. „Г. и представляващ поземлен имот с идентификатор № 44094.501.122, с площ от 1201 кв. м. при съседи: имот 44094.501.121, имот 44094.501.123, имот 44094.501.261, имот 44094.501.119; 3. Да приеме за установено по отношение на ответниците Ж.В.В. и К.К.В., ЕГН **********, че ищците са собственици на 1/2 ид. ч. от сграда с идентификатор № 44094.501.122.4, построена в недвижим имот, находящ се в с. Л. обл. Б., ул. ”Г. и представляващ поземлен имот с идентификатор № 44094.501.122, с площ от 1201 кв. м. при съседи: имот 44094.501.121, имот 44094.501.123, имот 44094.501.261, имот 44094.501.119. При условията на евентуалност, се иска от съда да постанови решение, с което: 1. Да приеме за установено по отношение на ответниците, че ищците са собственици на ½ ид. ч. от гаражен и втори жилищен етаж и на 1/8 ид. ч. от първи жилищен етаж от сграда с идентификатор № 44094.501.122.1, построена в недвижим имот, находящ се в с. Л., обл. Б., ул. „Г. и представляващ поземлен имот е идентификатор № 44094.501.122, с площ от 1201 кв. м. при съседи: имот 44094.501.121, имот 44094.501.123, имот 44094.501.261, имот 44094.501.119 44094.501.122.1; На основание чл. 30, ал. 3 от ЗС да осъди ответниците Ж.В.В. и К.К.В. да заплатят на ищците сума в размер на 1000 лв. представляващи част от сума общо в размер, на 12 500 лв. представляваща ½ от общо получените от ответниците ползи (наеми) за периода от 2004 год. до 2008 год. включително, за сгради с идентификатори № 44094.501.122.3 и № 44094.501.122.4, и двете построени в недвижим имот, находящ се в с. Л., обл. Б., ул. „Г. и представляващ поземлен имот с идентификатор № 44094.501.122, с площ от  1201  кв.м. при съседи: имот 44094.501.121, имот 44094.501.123, имот 44094.501.261, имот 44094.501.119.

С протоколно определение от 27.01.2010 год. производството по делото е било спряно по взаимно съгласие на страните.

Към момента, шестмесечния срок по чл. 231, ал. 1 от ГПК е изтекъл и никоя от страните не е поискала възобновяване на производството.

Мотивиран от горното и на основание чл. 231, ал. 1 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 234/ 2008 год. по описа на РС, гр. Царево.

           

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, пред Бургаски окръжен съд, в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

               

 

                СЪДИЯ :