П Р О Т О К О Л

 

 

21.12.2010 година                                                    Град Царево 

Царевски Районен съд                                            Граждански състав

На двадесет и първи декември две хиляди и десета година

 

В публично заседание в следния състав:

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

                                                           Членове:

                                                           Съдебни  заседатели:

                                                                                               

 

Секретар: К.Д.

Прокурор:

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  Румен Йосифов

Гр. дело номер 22 по описа за 2010 година

На именното повикване в 9.50 часа се явиха :

Ищецът, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Ответникът „Пасат-Европа”ООД, редовно уведомени, не изпращат представител.

Съдът докладва, че е постъпила молба от пълномощника на ищеца адв. М.Б., в която същата сочи, че на осн. чл.233 от ГПК прави отказ от иска, тъй като ответникът е заплатил изцяло исковата претенция.

Предвид горното и на осн. чл.233 от ГПК съдът

ОПРЕДЕЛИ

ПРИЕМА направения отказ от иска от ищеца.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело №22/2010г. по описа на ЦРС.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

Протоколът изготвен в с.з.

Заседанието приключи в 10.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                  СЪДИЯ: