П Р О Т О К О Л

 

13.12.2010 година                                                                             Град Царево  

Царевски Районен съд                                                           Граждански състав

На тринадесети декември две хиляди и десета година

 

В публично заседание в следния състав:                                                                                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:МИНЧО ТАНЕВ

                                                                        Членове:

                                                                        Съдебни  заседатели:

 

Секретар: К.Д.

Прокурор:

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  Минчо Танев

Гр. дело номер 12 по описа за 2010 година

На именното повикване в 15.30 часа се явиха:

Ищцата П.В.В., редовно призована, не се явява. За нея се явява адв. Б..

Ответникът „Пасат Европа”ООД, редовно призовани, не изпращат представител.

Адв. Б. – Да се даде ход на делото.

С оглед изявленията на страните и предвид липсата на процесуални пречки съдът

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ПРИСТЪПВА към изясняване фактическата страна на спора.

Адв.Б. – С ответното дружество сме постигнали извънсъдебно споразумение от 09.06.2010г., с което претендираната сума е изплатена изцяло като към днешна дата окончателно е изплатена дължимата сума, ведно с направените разноски по делото. Заявявам от името на ищцата, че няма други претенции за трудови възнаграждения. Предвид това и на осн. чл.233 от ГПК заявяваме, че правим отказ от иска.

Съдът като изслуша становището на страните

ОПРЕДЕЛИ

На осн. чл.233 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производството по делото поради отказ от иска.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок, който за ищеца тече от днес, а за ответника от съобщаването му, пред БОС.

Протоколът изготвен в с.з.

Заседанието приключи в 15.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    СЪДИЯ: