М О Т И В И

към Присъда № 12/ 19.04.2010 год. по НОХД № 108/ 2009 год.

 

 

Производството по делото е образувано по повод обвинителен акт на Районна прокуратура, гр. Царево, против Г.Т.К., за това, че

През 2009 год. в гр. П.обл. Б. без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 12.02.2009 год. в дома си- стая в апартамент, находящ се в гр. П., ул. „Р.” №*, ет.*, високо рисково наркотично вещество АМФЕТАМИН - СОЛ със съдържание на основното вещество 1,50 % допълнително добавен кофеин, с нетно тегло 9,778 гр. на стойност 293.34 лева- 1 гр. АМФЕТАМИН е на стойност 30.00 лева, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.2000 год. за определяне на цени на наркотични вещества по графата за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1988 год. изм. ДВ бр.14 от 18.02.2000 год.

Престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 предл. първо от НК.

В съдебно заседание прокурорът подържа изцяло обвинението, което счита че е доказано по несъмнен начин. Пледира на подсъдимия да бъде наложено наказание в размер на шест месеца лишаване от свобода, чието изтърпяване да бъде отложено за срок от три години и шест месеца, както и глоба в размер на 2000 лева.

            Защитникът на подсъдимия намира, че обвинението не е доказано и пледира съда да го признае за невинен, алтернативно да квалифицира деянието като такова по чл. 354а, ал. 5 от НК.

            Подсъдимият не се признава за виновен по повдигнатото му обвинение, дава обяснения пред съда, моли да бъде оправдан.

След поотделна и съвкупна преценка на събраните в хода на делото доказателства, съдът намери за установено от фактическа страна следното:

На 12.02.2009 год. във връзка с провеждано разследване по досъдебно производство № ***/ ****.2009 год. по описа на ОД МВР, гр. Б. е било извършено претърсване и изземване в жилище, находящо се в гр. П., ул. "Р. № *, ет.*, обитавано от семейството на подсъдимият Г.К.. В момента на извършването на претърсването и изземването в жилището се намирали подсъдимият Г.К., брат му св. Я. К. и баща им- св.Т.К.. Полицейските служители извършили претърсване и изземване в помещения, находящи се в апартамента в присъствие на подсъдимия, брат му и поемните  лица М.Д.А. и Б.Т.Б.. При извършените процесуално следствени действия, били намерени и иззети вещи, подробно описани в протокол за претърсване и изземване от 12.02.2009 год. /л.20- 21/. Видно от същия, в северната стая от апартамента, обитавана от подсъдимия Г.К. са били намерени и иззети 1 бр. пликче, съдържащо семена- /обект № 1/, което пликче било намерено в пепелник върху шкафче до терасната врата и в същото помещение било намерено в чекмедже от нощно шкафче до леглото найлоново пликче под формата на топче, съдържащо бежово прахообразно вещество /обект № 2/. По време на претърсването, св. К.Д.И.- инспектор в сектор БОП при ОД на МВР гр. Бургас попитал подсъдимия Г.К. какво веществото намерено в шкафчето, като подсъдимия започнал да дава  отговор противоречиви обяснения- първоначално твърдял, че е виагра, а след това казал, че са протеини, които взима когато тренира. Намерените вещества били изпратени за изследване и видно от заключението по извършена физико химична експертиза № 45/27.03.2009 год. от специалист- химик при БНТЛ ОД на МВР гр. Бургас /л.17/ е, че обект № 1- прозрачен полиетиленов плик, в който се намира прозрачно полиетиленово пликче „клипс" с червена лента се съдържат семена и се определят като такива от коноп с нетно тегло 0,491 грама. Съгласно ЗКНВП параграф 1 от ДР, т. 1 и т. 2 семената от коноп не са поставени под контрол. При изследване на обект № 2- прозрачен полиетиленов плик, в който се намира увито в лист хартия с надпис „Profenid" пликче от светлозелен на цвят полиетилен, запечатано чрез стопяване е установено, че съдържащо се в него розово на цвят прахообразно вещество е АМФЕТАМИН- СОЛ с нетно тегло 9,778 грама със съдържание на основно вещество 1,50 % допълнително добавен кофеин.

Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена от събраните по делото гласни, писмени и веществени доказателствени материали- протоколи за разпит на свидетели, показания на свидетелите дадени в хода на съдебното следствие, протокол за претърсване и изземван и експертиза.

Съдът кредитира изцяло свидетелските показания на свидетелите- полицейски служители и поемни лица. Същите са логични, последователни, кореспондират с другите събрани по делото доказателства, както вътрешно и по между си и взаимно се допълват. Допринасят за изясняването на фактическата обстановка по делото, досежно събитията установяващи извършването на деянието. Изясняват всички отделни елементи на деянието- времето на неговото осъществяване, мястото, предмета и неговото авторство. Обстоятелството, че при депозирането на показанията им в съдебно заседание, свидетелите не си спомнят някои подробности и детайли и констатираното незначително противоречие в тях, не внася съмнение в тяхната правдивост и достоверност и не намалява тяхната доказателствена стойност. Обяснение за тези констатации, е изминалия голям период от време от дата на извършване на деянието, до разпита им пред съда. Отчасти и то доколкото са непротиворечиви по отношение на другите доказателства по делото, съда възприема и показанията на свидетеля К., като при оценката им отчита обстоятелството, че същата е майка на подсъдимия и пряко заинтересована от изхода на делото, както и съответните съществени различия в твърденията и и другите доказателства по делото, в частност досежно това, че жилищните помещения в апартамента не са конкретно разпределени и не е определено кой, коя конкретно стая да ползва. Показанията и в тази им част, са в противоречие с твърденията на всички останали свидетели и с обясненията на подсъдимия дадени по досъдебното производство. Така св. А. и св. И. в показанията си по досъдебното производство и пред съда твърдят, че лично подсъдимия и неговия брат, са им посочили коя е стаята обитавана от подсъдимия. В тази насока са обясненията на подсъдимия дадени по досъдебното производство, като там той лично заявява, че стаята е негова. Отделно от това, по досъдебното производство, разпитаните поемни лица- съседи на семейството на подсъдимия- са декларирали, че именно това е стаята обитавана от подсъдимия, като са посочили и кое помещение се обитава от брат му. Все пак, отчасти и то доколкото са в съответствие с останалите доказателства по делото, съдът стъпва и върху тези показания при установяване на действителните факти и обстоятелства. Що се касае до обясненията на подсъдимият, съда ги възприема, но доколкото са в съответствие с останалите кредитирани от съда доказателства. Изградената от него защитна теза- че намерените в стаята му наркотични вещества не са негови, а са останали от туристи, не се споделя от съда. Действително, съда дава вяра на показанията на св. К. и обясненията на подсъдимия, в частта им касаеща обстоятелството, че през летния сезон се отдават под наем помещенията на туристи- български и чужди граждани (въпреки липсата на категорични доказателства в тази насока). Тук обаче идват показанията на св. К.и обясненията на подсъдимия, в които се твърди, че след напускане на туристите, лично св. К. почиства помещенията за следващи туристи. В тази връзка, нелогично според съда е, същата да е почиствала помещението и да не е видяла оставените на открито (върху шкафче в помещението, до пепелник) семена от коноп, както и наркотичните вещества- амфетамин- поставени в шкафче до спалнята. Отделно от това, в показанията си по досъдебното производство и пред съда, св. И. заяви, че лично подсъдимия е казал, че намерените вещества са негови, като показанията му в тази им част, се подкрепят и от показанията на св. А., който твърди, че е чул как са попитали подсъдимия дали намерените вещества са негови и какви са, при което подсъдимия отговорил, че са лекарства (нелогично е веществото да не е негово, а да знае какво е). По тези причини, съда счита, че намерените семена и наркотични вещества, са собствени на подсъдимия по делото.   

При установяване на фактическата обстановка, съдът взе предвид и приетите писмени доказателства- протокол за претърсване и изземване, свидетелство за съдимост и справки. От изслушаната и приета по делото физикохимична експертиза извършена от експерт-химик се установи вида, количеството и качеството на намерените вещества. Данни за неяснота или непълнота в заключението на експертизата не бяха наведени, нито аргументи изключващи изводите на вещото лице, поради което и същото като компетентно и безпристрастно дадено, беше прието по делото.

При изграждане на вътрешното си убеждение и вземане на крайното си становище по делото, съда се съобрази и с приобщените по делото веществени доказателства.

Правна квалификация:

При така установената фактическа обстановка, която се доказа от събраните по делото гласни и писмени доказателства съдът намери, че с деянието си подсъдимия е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението за което му е повдигнато обвинение, а именно, че през 2009 год. в гр. П. обл. Б. без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 12.02.2009 год. в дома си- стая в апартамент, находящ се в гр. П., ул. „Р.” № *, ет.*, високо рисково наркотично вещество АМФЕТАМИН - СОЛ със съдържание на основното вещество 1,50 % допълнително добавен кофеин, с нетно тегло 9,778 гр. на стойност 293.34 лева- 1 гр. АМФЕТАМИН е на стойност 30.00 лева, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.2000 год. за определяне на цени на наркотични вещества по графата за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1988 год. изм. ДВ бр.14 от 18.02.2000 год.

От обективна страна подсъдимия е извършил действия /волеви акт/, като е придобил и държал противозаконно /дейност извършена човешки усилия/ наркотични вещества.

Формата на вината, при която подсъдимият е извършил престъпното деяние е пряк умисъл съгласно разпоредбата на чл. 11, ал. 2 от НК, тъй като той, като човек с нормална психика е съзнавал общественоопасния му характер, предвиждал е общественоопасните последици и е целял настъпването им.

В тази връзка, съда счита, че подсъдимият следва да носи наказателна отговорност по следния състав на престъпление: чл. 354а, ал. 3, т. 1 предл. първо от НК.

Определяне на наказанието:

Съдът, съобразявайки се с разпоредбите на НК, извърши преценка на основните фактори които оказват влияние при определянето на наказанието на подсъдимия. При определянето на наказанието на подсъдимия, съдът отчете смекчаващото вината обстоятелство- подсъдимия е неосъждан, показа добро процесуално поведение. Освен това, съдът взе предвид и обществената опасност на деянието и дееца. Обществената опасност на деянието съда намира за висока- деянието е свързано с притежание на високорискови наркотични вещества. От друга страна, обществената опасност на дееца намери за не особено висока- същия е неосъждан, намереното количество наркотик е незначително. Във връзка с това съда счита, че на подсъдимия следва да бъде наложено наказание при условията на чл. 55 от НК, като наказанието лишаване от свобода да е в размер под най ниския предел, а наказанието глоба, да е в минималния законоустановен размер. При определяне точния размер на наказанието съдът освен от количеството на предмета на престъплението, което е не е особено значителна, се ръководи от целите на наказанието и прецени, че наказанието на подсъдимия следва да бъде шест месеца лишаване от свобода, изпълнението на което да бъде отложено за срок от три години и размера на глобата да бъде 2000 лева.

Предвид осъдителната присъда, на подсъдимият следва да бъдат възложени и разноските по делото

Водим от горното съдът постанови присъдата си.

 

(P.S. Съгласно трайната практика на ВКС и ВС по приложението на чл. 308, ал. 2 от НПК, когато присъдата е подписана с особено мнение от някои от членовете на съдебния състав, мотивите се подписват от всички негови участници, а имащите особено мнение го излагат отделно в писмена форма в срока по чл. 306 НПК– вж. р. 455/ 97 г. II н.о. 155/ 92 г. I н.о. 765/ 90 г. I н.о. 386/ 91 г. ВК.)

 

 

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………(о.м.)

                                                                                                           

 

 

                        СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

1.      …………………..

 

 

2.      …………………..