М О Т И В И

към Присъда № 49/10.11.2010г. по НОХД № 104/2010г.

 

 

 


Царевска районна прокуратура обвинява И.И.Х., ЕГН-********** в това, че:

За периода от 05.06.2010г. до 20.07.2010г. в гр.Ахтопол, обл.Бургаска ул.Яна №25, сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителна система на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр.Бургас с МОЛ Б.Д.Д.,  с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода – 135куб.м. на стойност 199,26лв. – престъпление по чл.234в, ал.1 от НК

По искане на подсъдимия и направени от него признание на фактите по обвинителния акт, съдът проведе съкратено съдебно следствие.

Участващият в производството прокурор поддържа обвинението, което счита, че е доказано по несъмнен начин. Пледира на подсъдимия да бъде наложено наказание пробация за срок от шест месеца, която да включва задължителните пробационни мерки и да не бъде наложено алтернативно предвидената глоба.

Защитникът на подсъдимия също пледира за налагане на наказание пробация за срока посочен от прокурора.

Подсъдимият се признава за виновен и дава подробни обяснения, които кореспондират с останалия събран по делото доказателствен материал.

 

След поотделна и съвкупна преценка на събраните по делото доказателства съдът намери за установено от фактическа страна следното:

Подсъдимият И.И.Х. е ***```````````````````````, осъждан до настоящия момент два пъти за деяния извършени в периода 1993-1997г., за кражби по чл.195, ал.1 НК и чл.197, ал.1, т.3 НК на 1год и 6мес. ЛОС условно и глоба от 5000 стари лева, като втората присъда е влязла в сила на 27.06.1997г.

Той живеел със сина си в бунгало на ул.Я поставено в двора на имот собственост наР.Д. и бил абонат на "ВиК" ЕАД-Бургас с партидата на свое име с абонатен № 872654. В двора на имота в дясно от входната врата се намира водомерна шахта като до 15.12.2009г. в нея се намирали два водомера. Единият отчитал потребената вода от домакинството на Р.Д., а другият – потребената вода от домакинството на подсъдимия.

На 20.11.2009г. на подс.Х. било връчено предупреждение, че предстои спиране на водоподаването поради неплатени задължения за консумирана и отведена вода в размер на 852.00 лева, а на 15.12.2009г. служители на "ВиК" ЕАД-Бургас прекъснали водоснабдяването му и демонтирали водомера, който бил без фабричен номер с показание 112 куб.м. Отклонението е било затапено и пломбирано е пломба № 87815 поставена на спирателния кран на абоната.

На 20.07.2010г. св.Б.Д. и Д.Н. служители на „ВиК" ЕАД извършили проверка в гр.Ахтопол на ул. „Яна" № 25 и установили, че подсъдимия се е присъединил неправомерно към водоснабдителната система, след като е скъсал пломбата която е била поставена.

Съдът не приема тезата на държавното обвинение, залегнала в обвинителния акт, че в резултат на извършеното престъпление са причинени имуществени вреди на „ВиК"ЕАД гр.Бургас в размер на 199.26 лева. Непосредствен обект на престъплението по чл.234в, ал.1 НК са обществените отношения, които осигуряват правилно, точно и законосъобразно ползване и отчитане на потребени енергия, гориво или вода.
В състава на чл.234в, ал.1 НК са очертани две изпълнителни деяния, като първото от тях, представляващо осъществяване на неправомерно присъединяване към изброените тип мрежа и системи, каквото е настоящото деяние, е на просто извършване – достатъчно е да бъде установено, че деецът е осъществил изпълнителното деяние “неправомерно присъединяване”, без да е нужно да бъдат причинени някакви други вредни последици. Следователно според състава на чл.234в, ал.1 НК причинените с деянието вреди (каквито несъмнено има за „ВиК”ЕАД) не са съставомерни.

Описаната фактическа обстановка се доказва от събраните на досъдебното производство доказателства и признанието на подсъдимия.

 

Правна квалификация:

При така установената фактическа обстановка, съдът намери за безспорно установено, че подсъдимият е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление за което му е повдигнато обвинение, а именно, че: За периода от 05.06.2010г. до 20.07.2010г. в гр.Ахтопол, обл.Бургаска ул.Яна №25, сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителна система на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр.Бургас с МОЛ Б.Д.Д.,  с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода – 135куб.м. на стойност 199,26лв.

От обективна страна подсъдимият е извършил действия /волеви акт/, като се е прикачил противозаконно /дейност извършена човешки усилия/ към водоснабдителната система.

Съгласно неговите обяснения, подсъдимият е имал представа, че се присъединява незаконно към водоснабдителната система, след като е било спряно водоподаването му заради неплатени сметки, което обосновава извода на съда, че престъпното деяние е обмислено от страна на подсъдимия, т.е. деянието е извършено от него при форма на вината пряк умисъл, съгласно разпоредбата на чл. 11, ал. 2 от НК.

В тази връзка, съда счита, че подсъдимият следва да носи наказателна отговорност по следния състав на престъпление: чл. 234в, ал. 1 от НК.

 

Определяне на наказанието:

Съдът предвид направеното от подсъдимия в съдебно заседание цялостно признание на фактите по обвинителния акт, съобразявайки се с разпоредбите на чл.373, ал.2 от НПК, чл.58а, ал.4 и чл.55 НК, намери, че са налице многобройни смекчаващи вината обстоятелства - трудовата функция на подсъдимия, затрудненото му материално състояние, доброто процесуално поведение. Освен това съдът извърши преценка на основните фактори които оказват влияние при определянето на наказанието. Обществената опасност на деянието съдът намира за невисока. Не отчете като смекчаващо вината обстоятелство и признанието, тъй като то е отчетено с приложението на разпоредбата на чл.373, ал.2 НПК. Заради наличието на многобройните смекчаващи вината обстоятелства съдът прецени, че и най-лекото предвидено в закона наказание е несъразмерно тежко на настоящото престъпление извършено от подсъдимия. Съдът счете, че следва да му се даде шанс да се поправи, като променят отношението си към водоразпределителното дружество. Поради това му наложи наказание пробация за срок от шест месеца, със следните пробационни мерки – задължителна регистрация по настоящ адрес, включваща в себе си явяване и подписване пред пробационния служител два пъти седмично, задължителни периодични срещи с пробационен служител. Съдът счита, че тази мяра на наказателната репресия и вида и размера на наложеното наказание, съответства на тежестта на извършеното общественоопасно деяние, както по вид, така и по размер.

Водим от горното съдът постанови присъдата си.

 

                       

                                                                                    СЪДИЯ: