РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.10.2015г. до 31.10.2015г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 87/2013, III състав Делби А.М.Я.,
В.Я.Г.
П.Г.Я. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Определение от 29.10.2015г.
на основание чл.234, ал.1 от ГПК ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатата съдебна спогодба между страните по делото, както следва: 1. В изключителен дял на В.Я.Г., ЕГН **********,***, се предоставя в дял и същата придобива собствеността върху целият делбен имот, а именно еднофамилна жилищна сграда състояща се от гаражен, два жилищни етажа и таван, със застроена площ от 120 кв.м. с идентификатор 48619.502.124.2 с административен адрес гр. Царево, ул. „Георги Кондолов" №15, ведно с 228/656 кв.м.ид.ч. от дворно място-бивш парцел 5, кв.45, понастоящем по кадастралната карта имот с идентитификатор 48619.502.124, целият от 704 кв.м., с граници и съседи 48619.502.121, 48619.502.120, 48619.502.125, 48619.502.446, 48619.502.123, 48619.502.264, 48619.502.122, със същия административен адрес. 2. За уравнение на дяловете В.Я.Г. заплаща на П.Г. Н., с ЕГН **********,***, сумата от 23000 /двадесет и три хиляди/ лева по посочена от нея банкова сметка, ***. С получаването на тази сума П.Г. Н. се отказва и няма да има каквито и да е претенции за ползването на имота преди делбата. От своя страна В.Я.Г. се отказва и няма претенции за извършени подобрения в имота. 3. За уравнение на дела на А.М.Я., ЕГН **********, с адрес ***, съделителката В.Я.Г. заплаща сумата от 1000.00 /хиляда/ лева, платими до края на деня, като А.М.Я. се отказва и няма да има претенции към останалите съделители за извършените подобрения. Данъчната оценка на имота е 128604.50 лева /сто двадесет и осем хиляди шестстотин и четири лева и 50ст./ 4. Разноските по делото остават за страните така, както са направени до момента. По разноските, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСЪЖДА В.Я.Г., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата от 2572.00 лева държавна такса върху стойността на получения в неин дял недвижим имот. ОСЪЖДА А.М.Я., ЕГН **********да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата от 20.00 лева държавна такса върху получения в неин дял недвижим имот. ОСЪЖДА П.Г. Н., с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата от 460.00 лева държавна такса върху получения в неин дял недвижим имот. Предвид изчерпване предмета на делото, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.дело №87/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево на осн. чл.234, ал.1 от ГПК – по спогодба на страните. Определението относно разноските и прекратяването на делото подлежи на обжалване в седемдневен срок от днес пред Бургаски окръжен съд. Определението за одобряване на спогодбата има силата на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване.
2 Гражданско дело No 119/2014, II състав Вещни искове ДЗУ АД БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 28.10.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 119/ 2014 год. по описа на ЦРС, поради недопустимост на предявения иск.
3 Гражданско дело No 152/2015, I състав Облигационни искове ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ Д Г С С.НОВО ПАНИЧАРЕВО ГЛОК 2010 ООД Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 1.10.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от „Ю***“ ДП Т*** „Д***“ с.Ново Паничарево, седалище и адрес на управление: село Ново Паничарево, общ.П***, с ЕИК ***, представлявано от Г.Г., против „Г***“ ООД с ЕИК ***, седалище и адрес на управление : гр.Ц***, представлявано от Е.Л.К., иск по чл. 92 ал.1 изреч.първо от ЗЗД за заплащане на сумата от от 8 074.74 лв., представляваща неустойка, дължима на основание чл.8.1 от сключен между страните Договор № РД 09-23/28.03.2013г., както и законна лихва от датата на подаването на исковата молба. ОСЪЖДА „Ю***“ ДП Т*** „Д***“ с.Ново Паничарево, седалище и адрес на управление: село Ново Паничарево, общ.П***, с ЕИК ***, представлявано от Г.Г., ДА ЗАПЛАТИ на „Г***“ ООД с ЕИК ***, седалище и адрес на управление : гр.Ц***, представлявано от Е.Л.К., сумата в размер на 860.00 лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд – Бургас.
4 Гражданско дело No 156/2015, II състав Облигационни искове ХОДЖА ЮРТ ООД КАТИ СТИЛ 2011 ЕООД Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 6.10.2015г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „КАТИ СТИЛ 2011” ЕООД, ЕИК 201549370 и „Ходжа Юрт” ООД, ЕИК 130917461, че „КАТИ СТИЛ 2011” ЕООД, ЕИК 201549370, дължи на „Ходжа Юрт” ООД, ЕИК 130917461, следните суми: 9600,00 лв. - главница, представляваща изцяло незаплатена сума по фактура с № 229/ 16.06.2014 г. във вр. с продажбата от „Ходжа Юрт” ООД на „КАТИ СТИЛ 2011” ЕООД на дърва за огрев /240 куб.м./, както и 671,02 лв. - мораторна лихва върху главницата за периода от 17.06.2014 г. до 22.02.2015 г. ведно със законната лихва върху главницата от подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение- 24.02.2015 г. до изплащане на вземането, за които суми в полза на „Ходжа Юрт” ООД, ЕИК 130917461 е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК с № 36/ 24.02.2015 г. по ч.гр.д. № 73/ 2015 г. по описа на ЦРС. ОСЪЖДА „КАТИ СТИЛ 2011” ЕООД, ЕИК 201549370, да заплати на „Ходжа Юрт” ООД, ЕИК 130917461, сумата от 1066,60 лв. за разноски по настоящото производство, както и сумата от 785,43 лева, за разноски по заповедното производство.
В законна сила от 6.10.2015г.
5 Гражданско дело No 201/2015, I състав Облигационни искове ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД ИНВЕСТКО ЕООД Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 26.10.2015г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че „И***“ ЕООД с ЕИК *** със седалище и адрес на управление: гр.П***о, ул.“Л***“ № 1, представлявано от Н.Н.С., ДЪЛЖИ на „В*** и К***" ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул."Г***" №3, ет.4, представлявано от инж. Г.Й.Т. - Изпълнителен Директор, сумата от 250.18 лева, която представлява задължение за доставена, отведена и пречистена вода по издадени фактури за периода от 25.04.2014 г. до 18.12.2014 г., с отчетен период по тях от 24.10.2013г. до 18.08.2014 г., ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението по чл.410 ГПК -26.02.2015г. до окончателното изплащане на сумата, както и сумата в размер на 325.00 лева, представляваща направените разноски по ч.гр.д. № 79/2015 г. на ЦРС. ОСЪЖДА „И***“ ЕООД с ЕИК *** със седалище и адрес на управление: гр.П***о, ул.“Л***“ № 1, представлявано от Н.Н.С., ДА ЗАПЛАТИ на „В*** и К***" ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул."Г***" №3, ет.4, представлявано от инж. Г.Й.Т. - Изпълнителен Директор, сумата в размер на 25.00 лева, представляваща съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на обжалвано пред БОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.
6 Гражданско дело No 204/2015, I състав Облигационни искове ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД П.Д.М. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 19.10.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от „Водоснабдяване и Канализация" ЕАД, ЕИК 8121152**, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул."Ген. Владимир Вазов" №3, ет.4, представлявано от инж. Г.Й.Т. - Изпълнителен Директор, против П.Д.М. с ЕГН ********** ***, искове по чл. 422, ал. 1 вр. с чл. 415 ал. 1 от ГПК за приемане на установено, че ответницата дължи на ищцовото дружество сумата от 716.58 лева за доставена, отведена и пречистена вода по издадени фактури за периода от 25.07.2013 г. до 26.01.2015 г., с отчетен период по тях от 05.06.2013г. до 06.01.2015 г., ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението по чл.4** ГПК до окончателното изплащане на сумата, за които суми е издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д.№ 122/2015г. на ЦРС, като погасени чрез плащане в хода на процеса на основание чл. 422,ал.1 във вр. с чл. 415,ал.1 от ГПК във вр. с чл. 327,ал.1 от ТЗ и чл. 86,ал.1 във вр. с чл. 84,ал.1 от ЗЗД.. ОСЪЖДА П.Д.М. с ЕГН ********** с адрес: ***, ДА ЗАПЛАТИ на „Водоснабдяване и Канализация" ЕАД, ЕИК 8121152**, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул."Ген. Владимир Вазов" №3, ет.4, представлявано от инж. Г.Й.Т. - Изпълнителен Директор, сумата в размер на 25.00 лева, представляваща разноски в настоящето производство, на основание чл.78 ал.1 от ГПК. Решението подлежи на обжалване пред БОС в двуседмичен срок от връчването му на страните. След влизане в сила, препис от решението да се предостави служебно на съдията-докладчик по ч.гр.д.№ 122/2015г. по описа на РС-Царево.
7 Гражданско дело No 205/2015, I състав Облигационни искове ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД КИТЕН БИЙЧ ХОЛИДЕЙ ООД Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 19.10.2015г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че “КИТЕН БИЙЧ ХОЛИДЕЙ“ ООД с ЕИК 102857758 със седалище и адрес на управление: гр.Китен, ул.“Странджа“ № 3, представлявано от П.П.Н., дължи на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕАД, ЕИК 812115210, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул."Ген. Владимир Вазов" №3, ет.4, представлявано от инж. Г.Й.Т. - Изпълнителен Директор, сумата в размер на 5159.21 лева за предоставените му В и К услуги, за която сума е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК по ч. гр. дело №102/2015г. по описа на ЦРС, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на образуване на ч. гр. дело №102/2015г. по описа на ЦРС – 24.03.2015г. до окончателното й изплащане.. ОСЪЖДА “КИТЕН БИЙЧ ХОЛИДЕЙ“ ООД с ЕИК 102857758 със седалище и адрес на управление: гр.Китен, ул.“Странджа“ № 3, представлявано от П.П.Н., ДА ЗАПЛАТИ на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕАД, ЕИК 812115210, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул."Ген. Владимир Вазов" №3, ет.4, представлявано от инж. Г.Й.Т. - Изпълнителен Директор, сумата в размер на 858.30 лв. представляваща разноски по настоящето дело, както и сумата в размер на 638.30 лева, представляваща разноски по ч.гр.д.№ 102/2015г. на ЦРС.
8 Гражданско дело No 224/2015, II състав Развод и недейств. на брака К.С.Л. Н.С.Л.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ЦАРЕВО
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 2.10.2015г.
ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА като дълбоко и непоправимо разстроен, гражданския брак, сключен между: К.С.Л., ЕГН- ********** и Н.С.Л., ЕГН- **********, на 06.05.2006 г. в гр. Велико Търново, без съдът да се произнася по въпроса за вината. УТВЪРЖДАВА постигнатото между К.С.Л., ЕГН- ********** и Н.С.Л., ЕГН- **********, споразумение за следното: 1. Относно упражняването на родителските права: 1.1. Родителските права върху родените от съвместното съжителство между страните деца- А.К. Л., ЕГН ********** и С.К. Л., ЕГН **********, се предоставят на майката Н.С.Л., ЕГН- **********. 1.2. Бащата К.С.Л., ЕГН- **********, ще заплаща издръжка за децата А.К. Л., ЕГН ********** и С.К. Л., ЕГН **********, платима чрез тяхната майка и законен представител Н.С.Л., ЕГН- **********, в размер на от по 120,00 лева месечно, за всяко едно от децата, платими до 10-то число на месеца, за който се дължат, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, до настъпване на законни причини за нейното прекратяване или изменяване. 1.3. Бащата К.С.Л., ЕГН- **********, ще има право на лични контакти с децата А.К. Л., ЕГН ********** и С.К. Л., ЕГН **********, всяка събота и неделя от месеца от 09.00 часа до 17.00 часа всеки ден, с преспиване на децата при бащата първите три съботи и недели от месеца, както и 30 дни през лятото когато майката не ползва платен годишен отпуск. 2. Ползването на семейното жилище: Семейното жилище, се предоставя за ползване на съпруга К.С.Л., ЕГН- **********. 3. Съпрузите няма да си дължат взаимно издръжка, след прекратяване на брака. 4. Съпрузите нямат недвижими имоти предмет на СИО, придобити по време на брака. 5. Движимите вещи, представляващи семейна имуществена общност, са поделени извънсъдебно между страните. 6. Лек автомобил марка „Опел Вектра“ ДКН А4955КС, придобит в режим на СИО се поставя в дял на съпруга К.С.Л., ЕГН- ********** и става негова изключителна собственост, като съпругът ще заплати на съпругата Н.С.Л., ЕГН- ********** сумата от 500,00 лева за уравнение на дяловете. 7. Страните нямат общи влогове в банки. 8. След прекратяването на брака съпругата, ще запази брачното си фамилно име- Л.. 9. Разноските по делото са за сметка на всяка една от страните, така както са ги направили. ОСЪЖДА К.С.Л., ЕГН- **********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 07,50 лева, допълнителна, държавна такса за производството, сумата от 172,80 лева, държавна такса върху размера на присъдената издръжка и сумата от 10,00 лева, държавна такса върху размера на поставеното в дял имущество. ОСЪЖДА Н.С.Л., ЕГН- **********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 07,50 лева, допълнителна, държавна такса за производството и сумата от 10,00 лева, държавна такса върху размера на поставеното в дял имущество
В законна сила от 2.10.2015г.
9 Гражданско дело No 224/2015, II състав Развод и недейств. на брака К.С.Л. Н.С.Л.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ЦАРЕВО
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 22.10.2015г.
ДОПУСКА на основание чл. 247, ал. 1 от ГПК, поправка на очевидна фактическа грешка в Решение на ЦРС № 74/ 02.10.2015 год. постановено по гр.д. № 224/ 2015 г. по описа на ЦРС, като на страница 2 на решението, вместо: „Царевският районен съд, след като обсъди представените и събрани по делото доказателства, намери молбата за допускане на развода за основателна и счете, че същата следва да се уважи с оглед на следното: Молителите по настоящото дело са сключили граждански брак на 06.05.2006 г. в гр. Велико Търново, съгласно приложеното по делото Удостоверение за сключен граждански брак. От съвместното си съжителство имат родени две деца- А.К. Л., ЕГН ********** и С.К. Л., ЕГН **********, видно от представените по делото Удостоверения за раждане.“ да се чете „Царевският районен съд, след като обсъди представените и събрани по делото доказателства, намери молбата за допускане на развода за основателна и счете, че същата следва да се уважи с оглед на следното: Молителите по настоящото дело са сключили граждански брак на 06.05.2006 г. в гр. Царево, съгласно приложеното по делото Удостоверение за сключен граждански брак. От съвместното си съжителство имат родени две деца- А.К. Л., ЕГН ********** и С.К. Л., ЕГН **********, видно от представените по делото Удостоверения за раждане” вместо „ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА като дълбоко и непоправимо разстроен, гражданския брак, сключен между: К.С.Л., ЕГН- ********** и Н.С.Л., ЕГН- **********, на 06.05.2006 г. в гр. Велико Търново, без съдът да се произнася по въпроса за вината“ да се чете „ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА като дълбоко и непоправимо разстроен, гражданския брак, сключен между: К.С.Л., ЕГН- ********** и Н.С.Л., ЕГН- **********,***, без съдът да се произнася по въпроса за вината“. Решението подлежи на въззивно обжалване, в двуседмичен срок от връчването му, пред Окръжен съд, гр. Бургас.
10 Гражданско дело No 225/2015, II състав Облигационни искове ДЛС ТОПОЛОВГРАД-ТП НА ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ГР-СЛИВЕН /ЮИДП/ СТО 2013 ЕООД Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 13.10.2015г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „Държавно Ловно Стопанство Тополовград“ ЕИК: 2016176540285- териториално поделение на „Югоизточно държавно предприятие“ ДП, гр. Сливен и „СТО 2013“ ЕООД, ЕИК: 202434175, че „СТО 2013“ ЕООД, ЕИК: 202434175, дължи на „Държавно Ловно Стопанство Тополовград“ ЕИК: 2016176540285- териториално поделение на „Югоизточно държавно предприятие“ ДП, гр. Сливен, следните суми: сумата в размер на 14 643.26 лв. главница, представляваща парично вземане по неизплатени фактури, ведно с обезщетение за забава в размер на 801.75 лв. ведно със законна лихва от датата на подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК- 04.05.2015 г. до окончателното изплащане на сумата, за които суми в полза на „Държавно Ловно Стопанство Тополовград“ ЕИК: 2016176540285- териториално поделение на „Югоизточно държавно предприятие“ ДП, гр. Сливен е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК с № 101/ 04.05.2015 г. по ч.гр.д. № 167/ 2015 г. по описа на ЦРС. ОСЪЖДА „СТО 2013“ ЕООД, ЕИК: 202434175, да заплати на „Държавно Ловно Стопанство Тополовград“ ЕИК: 2016176540285- териториално поделение на „Югоизточно държавно предприятие“ ДП, гр. Сливен, сумата от 642,87 лв. за разноски по настоящото производство, както и сумата от 310,00 лева, за разноски по заповедното производство. След влизане в сила на решението, препис от него да се приложи по ч.гр.д. № 167/ 2015 г. по описа на ЦРС, като за разноските по настоящото производство да се издаде отделен изпълнителен лист, по настоящото дело.
В законна сила от 13.10.2015г.
11 Гражданско дело No 275/2015, I състав Развод и недейств. на брака Т.Ч. Я.Й.Я. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 13.10.2015г.
ПРЕКРАТЯВА сключения с акт за граждански брак № 0011/17.06.2013г. от длъжностно лице по гражданско състояние в град Царево, ГРАЖДАНСКИ БРАК между Я.Й.Я. с ЕГН ********** *** и Т.Ч., род.на ***г. в Молдова, гражданка на Република Молдова,, по взаимно съгласие на страните, без да се произнася по вината, на основание чл.50 от СК. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните СПОРАЗУМЕНИЕ, с което съпрузите уреждат своите лични и имуществени отношения във връзка с прекратяването на брака им чрез развод по взаимно съгласие, съгласно което: 1. Съпрузите заявяват, че по време на брака не са придобивали недвижимо имущество, а движимите вещи са поделили извънсъдебно. 2. Семейното жилище, находящо се в гр.Ахтопол, ул.“Ропотамо“ № 13, собственост на съпруга Я.Й.Я., след прекратяването на брака ще се ползва от него. 3. След развода съпрузите няма да си дължат издръжка като бивши съпрузи. 4. Разноските по делото се поемат от двамата поравно. ОСЪЖДА Я.Й.Я. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС-Царево сумата в размер на 15.00лв., представляваща държавна такса по чл.6 т.3 от Тарифата за държавните такси, събирана от съдилищата по ГПК. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 13.10.2015г.
12 Гражданско дело No 291/2015, I състав Искове по СК С.И.Х. Д.Д.Р.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ЦАРЕВО
Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 30.10.2015г.
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на малолетно дете Н*** Д*** Р*** с ЕГН ********** на майката С.И.Х. с ЕГН ********** *** ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето Н*** Д*** Р*** с ЕГН **********, при майката С.И.Х. с ЕГН ********** на адрес: ***. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти между бащата Д.Д.Р. с ЕГН ********** ***, и детето Н*** Д*** Р*** с ЕГН **********, всяка първа и трета събота и неделя от месеца за времето от 08:00 ч. до 17:00 ч. на съответния ден в дома на майката до навършването на 3-годишна възраст на детето, както и един месец през лятото, които да не съвпадат с платения годишен отпуск на майката, а след навършването на 3-годишна възраст на детето- - всяка първа и трета събота и неделя от месеца за времето 08:00 ч. до 17:00 ч. с право на преспиване в дома на бащата, както и един месец през лятото, които да не съвпадат с платения годишен отпуск на майката. ОСЪЖДА Д.Д.Р. с ЕГН ********** ***, да заплащане издръжка в полза на непълнолетното дете Н*** Д*** Р*** в размер на 150.00лв. месечно, платими с падеж 10-то число на месеца, за който се дължат, считано от подаване на исковата молба - 24.08.2015г. до настъпване на основания за изменение или отпадане на задължението, ведно със законната лихва от предявяване на иска – 24.08.2015г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Д.Д.Р. с ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на Районен съд –Царево сумата в размер на 50.00 лева, представляваща държавна такса за образуване на делото, сумата в размер на 216.00 лева, представляваща държавна такса върху определения размер на издръжката, и сумата в размер на 5.00 лв. за служебно издаване на изпълнителен лист, в случай на принудително събиране на сумите. На основание чл. 242, ал. 1 от ГПК, съдът допуска предварително изпълнение на настоящото решение в частта му за издръжката. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд -Бургас в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
13 Гражданско дело No 294/2015, I състав Облигационни искове В.Г.К. И.А.С.,
А.С.А.,
И.И.С.,
С.И.С.
Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Определение от 12.10.2015г.
съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 294/ 2015 . по описа на Районен съд- Царево на основание чл. 232 от ГПК поради оттегляне на искова молба от ищеца. Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Бургас с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните.
14 Гражданско дело No 295/2015, I състав Облигационни искове А.Г.Б. И.А.С.,
А.С.А.,
И.И.С.,
С.И.С.
Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Определение от 12.10.2015г.
съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 295/ 2015г. по описа на Районен съд- Царево на основание чл. 232 от ГПК поради оттегляне на искова молба от ищеца. Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Бургас с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните.
15 Гражданско дело No 302/2015, II състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Е.И.П. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 12.10.2015г.
на основание чл. 129, ал. 3, вр. ал. 2 от ГПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 302/ 2015 год. по описа на Царевския районен съд. ВРЪЩА исковата молба на „Топлофикация София” ЕАД, ЕИК 831609046. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, пред Окръжен съд, гр. Бургас, в едноседмичен срок от съобщаването му.
16 Гражданско дело No 305/2015, II състав Облигационни искове РИВА ТТС ООД МАГАБИТ ЕООД Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 6.10.2015г.
ОДОБРЯВА така постигнатата между „РИВА ТТС“ООД, ЕИК 130964710, със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Алфред Ньобел“№ 2, вх.Б, ет.3, ап.6, представлявано от Р.И.Д. – управител, ЕГН **********, чрез пълномощника адв.Х.И.М. от БАК - ищец по гр.д. №305 по описа на Царевски районен съд за 2015г. и „МАГ АБИТ“ЕООД” ЕИК 123679522, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул.“Димитър Наумов“№39, ет.1, ап.39, представлявано от Г.Б.У. – управител, ЕГН **********, чрез пълномощника си адв.Ц.Н. – ответник по гр.д. №305 по описа на Царевски районен съд за 2015 г. спогодба. ДА СЕ ВЪРНЕ на вносителя половината държавна такса по посочена от него сметка. Предвид изчерпване предмета на делото, съдът ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.дело № 305/2015 г. по описа на Районен съд – гр.Царево на осн. чл.234, ал.1 от ГПК – по спогодба на страните. Определението за одобряване на спогодбата има силата на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване.
17 Гражданско дело No 310/2015, II състав Други дела И.Т.В.   Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 6.10.2015г.
на основание чл. 129, ал. 3, вр. ал. 2 от ГПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 310/ 2015 год. по описа на Царевския районен съд. ВРЪЩА исковата молба на И. Тодорва В., ЕГН **********. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, пред Окръжен съд, гр. Бургас, в едноседмичен срок от съобщаването му.
18 НОХД No 43/2015, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Д.В.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 22.10.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №43/2015г. по описа на ЦРС между РП-Царево, представлявана от прокурорът Крумов и подсъдимия Д.В.М. - роден на ***г***, с постоянен адрес:***, с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, осъждан, не женен, безработен, ЕГН **********, представляван от адв.Т.С., съгласно което подсъдимият Д.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, а именно, че на 20.07.2014 год. в гр. Китен, Бургаска област, бар "Кокаин" отнел чужди движими вещи - 1 бр. мобилен телефон марка "Самсунг", модел "Галакси S4", с ИМЕЙ 358188058496002 на стойност 867.60 лева и 1 бр. Сим карта на "Глобул" на стойност 12.00 лева, всичко на обща стойност 879.60 лева от владението на Николай Сашев Николов, ЕГН **********, собственост на Д.П.П., ЕГН **********, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено в условията на повторност. За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК на осн. чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК и чл.55 от НК, ГО ОСЪЖДА на наказание на наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да бъде изтърпяно при първоначален „строг” режим в затвор - на основание чл.61, т.2, вр. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС. На основание чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, наложеното на Д.В.М., ЕГН ********** със споразумение №13/2013г. по НОХД №12/2013г. на РС Царево, което наказание да изтърпи при първоначален „общ” режим в затворническо общежитие.
Д.В.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №43/2015г. по описа на ЦРС между РП-Царево, представлявана от прокурорът Крумов и подсъдимия Д.В.М. - роден на ***г***, с постоянен адрес:***, с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, осъждан, не женен, безработен, ЕГН **********, представляван от адв.Т.С., съгласно което подсъдимият Д.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, а именно, че на 20.07.2014 год. в гр. Китен, Бургаска област, бар "Кокаин" отнел чужди движими вещи - 1 бр. мобилен телефон марка "Самсунг", модел "Галакси S4", с ИМЕЙ 358188058496002 на стойност 867.60 лева и 1 бр. Сим карта на "Глобул" на стойност 12.00 лева, всичко на обща стойност 879.60 лева от владението на Николай Сашев Николов, ЕГН **********, собственост на Д.П.П., ЕГН **********, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено в условията на повторност. За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК на осн. чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК и чл.55 от НК, ГО ОСЪЖДА на наказание на наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да бъде изтърпяно при първоначален „строг” режим в затвор - на основание чл.61, т.2, вр. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС. На основание чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, наложеното на Д.В.М., ЕГН ********** със споразумение №13/2013г. по НОХД №12/2013г. на РС Царево, което наказание да изтърпи при първоначален „общ” режим в затворническо общежитие.
В законна сила от 22.10.2015г.
19 АНД No 191/2015, II състав Административни дела С.Н.Н. РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 9.10.2015г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № ЮИР-1-ЮИР 6 от 20.05.2015 г. на Началник на РДНСК- Югоизточен район, с което на основание чл. 232, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, на С.Н.Н., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000,00 лева, за нарушение на чл. 143, ал. 1, т. 4 и чл. 144, ал. 1, т. 4 от ЗУТ.
20 АНД No 221/2015, II състав По ЗД по пътищата С.С.З. РУП ПРИМОРСКО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 2.10.2015г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 618/08 от 05.12.2008 год. на Началника на ПП КАТ- гр. Бургас
В законна сила от 27.10.2015г.
21 АНД No 238/2015, I състав По ЗД по пътищата П.А.П. НАЧАЛНИКА НА РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 1.10.2015г.
на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0302-000058/ 04.05.2015 г. на Началника на РУП – Царево в частта, с която на П.А.П. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл. 126 от ЗДвП е наложено административно наказание “глоба” в размер на 500 лв. на основание чл. 177, ал. 3, пр. 2 от ЗДвП, като ОТМЕНЯ наказателното постановление в частта, с която за извършено нарушение на чл.178 ал.1 т.2 от ЗДвП му е наложено наказание «глоба» в размер на 2000 лв. на основание чл.178 ал.1 т.2 от ЗДвП.. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 23.10.2015г.
22 АНД No 276/2015, II състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) Д.А.К. РИОСВ БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 2.10.2015г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 44 от 29.06.2015 год. на директора на РИОСВ- Бургас, с което на основание чл. 83, ал. 1, т. 1 от Закон за защитените територии, на Д.А.К., ЕГН **********,*** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100.00 лева, за нарушение на чл. 17, ал. 1 от Закон за защитените територии.
23 АНД No 277/2015, I състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) Г.Д.Г. РИОСВ БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 1.10.2015г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 42/29.06.2015 год. на Директора на РИОСВ- Бургас, с което на Г.Д.Г. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл. 17, ал. 1 от Закон за защитените територии на жалбоподателя е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100.00 лева на основание чл. 83, ал. 1, вр. чл. 81, ал. 1, т. 1 от Закон за защитените територии Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава XII от АПК.
24 АНД No 278/2015, I състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) ВЕНИС МАРИНА ЕООД РИОСВ БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 1.10.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 50/29.06.2015г. на Директора на РИОСВ-гр.Бургас, с което на „Венис Марина” ЕООД, ЕИК 201283884, к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, кв.“Камелия“ 210, ет.2, за нарушение по чл.17 ал.1 от Закона за защитените територии, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева на основание чл.83 ал.1 т.1 от Закона за защитените територии.
25 АНД No 279/2015, II състав Административни дела Г.К.Г. РИОСВ БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 2.10.2015г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 46 от 29.06.2015 год. на директора на РИОСВ- Бургас, с което на основание чл. 83, ал. 1, т. 1 от Закон за защитените територии, на Г.К.Г., ЕГН **********,*** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100.00 лева, за нарушение на чл. 17, ал. 1 от Закон за защитените територии.
26 АНД No 280/2015, I състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) Г.Н.Г. РИОСВ БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 1.10.2015г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 45/29.06.2015 год. на Директора на РИОСВ- Бургас, с което на Г.Н.Г. с ЕГН **********,***, за нарушение на чл. 17, ал. 1 от Закон за защитените територии на жалбоподателя е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100.00 лева на основание чл. 83, ал. 1, вр. чл. 81, ал. 1, т. 1 от Закон за защитените територии.
27 АНД No 281/2015, I състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) Т.Т.Т. РИОСВ БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 1.10.2015г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 43/29.06.2015 год. на Директора на РИОСВ- Бургас, с което на Т.Т.Т. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл. 17, ал. 1 от Закон за защитените територии на жалбоподателя е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100.00 лева на основание чл. 83, ал. 1, вр. чл. 81, ал. 1, т. 1 от Закон за защитените територии Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава XII от АПК.
28 АНД No 305/2015, II състав По ЗГ и ЗЛОД П.Т.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 2.10.2015г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 1099 от 08.05.2015 год. на Директор на РДГ- Бургас, с което на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 275, ал. 1, т. 2 и чл. 257, ал. 1, т. 2 от Закона за горите, на П.Т.Г., ЕГН **********,*** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 3000,00 лв. за нарушение на чл. 257, ал. 1, т. 2 от Закона за горите, вр. т. 24 от Заповед № 722/ 18.10.2012 год. на ИАГ- София, в частта му досежно размерите на определеното административно наказание, като за извършеното нарушение НАЛАГА на П.Т.Г., ЕГН **********, наказание „глоба” в размер на 500,00 лева. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
В законна сила от 23.10.2015г.
29 АНД No 309/2015, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Г.З.М.,
Г.И.И.
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 9.10.2015г.
ПРИЗНАВА обвиняемата Г.И.И. - родена на ***г. в гр.Стара Загора, с постоянен адрес ***, българка, български гражданин, неомъжена, неосъждана, със средно образование, ЕГН ********** за ВИНОВНА, за това, че на 17.07.2014г. в гр.Приморско, общ. Приморско, обл.Бургаска, ул.Зорница №4, в хотел „***”, в съучастие като съизвършител с Г.М., след предварителен сговор, противозаконно присвоили чужди движими вещи – сумата от 950.00 лева, собственост на „***” ООД ЕИК 102833262, с управител св.Петко Павлов Николов, които владеели, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, присвоеното имущество е върнато на собственика му - престъпление по чл.206, ал.6, т.1, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, На осн. чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемата Г.И.И., ЕГН ********** от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл.206, ал.6, т.1, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, като й НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лева. ПРИЗНАВА обвиняемия Г.З.М. - роден на ***г***, с постоянен адрес *** Методи Крусев №36, ет.4, ап.6, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН за това, че на 17.07.2014г. в гр.Приморско, общ. Приморско, обл.Бургаска, ул.Зорница №4, в хотел „***”, в съучастие като съизвършител с Г.И., след предварителен сговор, противозаконно присвоили чужди движими вещи – сумата от 950.00 лева, собственост на „***” ООД ЕИК 102833262, с управител св.Петко Павлов Николов, които владеели, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, присвоеното имущество е върнато на собственика му - престъпление по чл.206, ал.6, т.1, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК. На осн. чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемият Г.З.М., ЕГН ********** от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл.206, ал.6, т.1, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лева. Решението може да бъде обжалвано или протестирано в 15 - дневен срок от обявяването му пред Бургаски окръжен съд.
Г.З.М.
ПРИЗНАВА обвиняемия Г.З.М. - роден на ***г***, с постоянен адрес *** Методи Крусев №36, ет.4, ап.6, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН за това, че на 17.07.2014г. в гр.Приморско, общ. Приморско, обл.Бургаска, ул.Зорница №4, в хотел „***”, в съучастие като съизвършител с Г.И., след предварителен сговор, противозаконно присвоили чужди движими вещи – сумата от 950.00 лева, собственост на „***” ООД ЕИК 102833262, с управител св.Петко Павлов Николов, които владеели, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, присвоеното имущество е върнато на собственика му - престъпление по чл.206, ал.6, т.1, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК. На осн. чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемият Г.З.М., ЕГН ********** от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл.206, ал.6, т.1, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лева. Решението може да бъде обжалвано или протестирано в 15 - дневен срок от обявяването му пред Бургаски окръжен съд.
Г.И.И.
ПРИЗНАВА обвиняемата Г.И.И. - родена на ***г. в гр.Стара Загора, с постоянен адрес ***, българка, български гражданин, неомъжена, неосъждана, със средно образование, ЕГН ********** за ВИНОВНА, за това, че на 17.07.2014г. в гр.Приморско, общ. Приморско, обл.Бургаска, ул.Зорница №4, в хотел „***”, в съучастие като съизвършител с Г.М., след предварителен сговор, противозаконно присвоили чужди движими вещи – сумата от 950.00 лева, собственост на „***” ООД ЕИК 102833262, с управител св.Петко Павлов Николов, които владеели, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, присвоеното имущество е върнато на собственика му - престъпление по чл.206, ал.6, т.1, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, На осн. чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемата Г.И.И., ЕГН ********** от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл.206, ал.6, т.1, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, като й НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лева.
Мотиви от 23.10.2015г.
Мотивите изготвени в срок.
В законна сила от 27.10.2015г.
30 АНД No 373/2015, I състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) Г.Н.Г. РИОСВ БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 19.10.2015г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 34/31.07.2015 год. на Директора на РИОСВ- Бургас, с което на Г.Н.Г. с ЕГН **********,***, за нарушение на чл. 17, ал. 1 от Закон за защитените територии на жалбоподателя е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100.00 лева на основание чл. 83, ал. 1, вр. чл. 81, ал. 1, т. 1 от Закон за защитените територии Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава XII от АПК.
31 АНД No 374/2015, I състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) Т.Т.Т. РИОСВ БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 19.10.2015г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 35/31.07.2015 год. на Директора на РИОСВ- Бургас, с което на Т.Т.Т. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл. 17, ал. 1 от Закон за защитените територии на жалбоподателя е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100.00 лева на основание чл. 83, ал. 1, вр. чл. 81, ал. 1, т. 1 от Закон за защитените територии Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава XII от АПК.
32 АНД No 378/2015, I състав По ЗУТ Е.П.Г. КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 19.10.2015г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № УТ -13/03.08.2015г., издадено от Кмета на община Царево, с което на Е.П.Г. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.15 ал.2 от ЗУЧК му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000.00 лева на основание чл. 23 от ЗУЧК. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава XII от АПК.
33 АНД No 413/2015, I състав Административни дела В.М.К. ОБЩИНА ЦАРЕВО ЧРЕЗ ГЕОРГИ ИВАНОВ ЛАПЧЕВ - КМЕТ Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 30.10.2015г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № ОА-39/24.07.2015г. на Кмета на община Царево, с което на В.М.К. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.27 т.16 от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда /НООРОС/ на община Царево, му е наложена глоба в размер на 300.00 лева на основание чл.47 ал.1 от НООРОС. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
34 АНД No 415/2015, I състав Административни дела ИВАНКО ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 16.10.2015г.
и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 20-000817/06.08.2015г. на Директора на ИА„ГИТ”-София, с която на „Иванко“ ООД, с ЕИК 130990648 и седалище и адрес на управление : гр.Ц***, за извършеното административно нарушение по чл.403а ал.1 от КТ му е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 1500 лева на основание чл.414,ал.1 от КТ, в частта му досежно размера на имуществената санкция, като на основание чл.415в, ал.1 КТ, за това нарушение НАЛАГА на „Иванко“ ООД административно наказание “имуществена санкция” в размер на 100.00 лв. /сто лева/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
35 АНД No 449/2015, I състав Административни дела АБСОЛЮТ ПЛЮС ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 16.10.2015г.
на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 20-000858/06.08.2015г. на Директора на ИА„ГИТ”-София, с която на „Абсолют плюс“ ООД, с ЕИК *** и седалище и адрес на управление : гр.***, за извършеното административно нарушение по чл.403а ал.1 от КТ му е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 1500 лева на основание чл.414,ал.1 от КТ, в частта му досежно размера на имуществената санкция, като на основание чл.415в, ал.1 КТ, за това нарушение НАЛАГА на „Абсолют плюс“ ООД административно наказание “имуществена санкция” в размер на 100.00 лв. /сто лева/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Ц*** по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
36 АНД No 450/2015, I състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 16.10.2015г.
на основание чл. 63, ал. 1от ЗАНН, съдът Р Е Ш И: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 036495/06.03.2015г., издадено от Директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите, с което на „Б***” ЕАД, ЕИК 811642181, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 115и, за нарушение на чл. 113, ал. 2, вр. ал. 1 от ЗЗП е наложено административно наказание – „имуществена санкция” в размер на 1000.00 лева на основание чл. 222а от Закона за защита на потребителите, като НАМАЛЯ размера на санкцията от 1000.00 на 500.00 (петстотин) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
37 НОХД No 452/2015, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО М.С.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 7.10.2015г.
ПРИЗНАВА подсъдимият М.С.М. - роден на *** ***, обл. Видин, жител ***, тел. 0877/290057 и тел. 0879/508811, българин, български гражданин, начално образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** ЗА НЕВИНОВЕН в това, че На 21.08.2015 год., около 19:45 часа, по третокласен път III-9901, км. 15, посока от с. Синеморец за гр. Ахтопол, обл. Бургаска без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Ауди”, модел “А6” с рег. № *** в едногодишен срок от наказанието му по административен ред, наложено с наказателно постановление № 14-0953-001492/17.11.2014 год., влязло в сила на 11.02.2015 год. на Началник отдел към ОДМВР – Видин, отдел Охранителна полиция - Видин, упълномощен с Iз-1745 от 28.08.2012 год. и наказателно постановление № 14-0953-001494 / 17.11.2014 год., влязло в сила на 11.02.2015 год. на Началник отдел към ОДМВР – Видин, отдел Охранителна полиция - Видин, упълномощен с Iз-1745 от 28.08.2012 год., за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление - престъпление по чл. 343в, ал.2, вр. ал. 1 от НК И ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение. Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.
М.С.М.
ПРИЗНАВА подсъдимият М.С.М. - роден на *** ***, обл. Видин, жител ***, тел. 0877/290057 и тел. 0879/508811, българин, български гражданин, начално образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** ЗА НЕВИНОВЕН в това, че На 21.08.2015 год., около 19:45 часа, по третокласен път III-9901, км. 15, посока от с. Синеморец за гр. Ахтопол, обл. Бургаска без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Ауди”, модел “А6” с рег. № *** в едногодишен срок от наказанието му по административен ред, наложено с наказателно постановление № 14-0953-001492/17.11.2014 год., влязло в сила на 11.02.2015 год. на Началник отдел към ОДМВР – Видин, отдел Охранителна полиция - Видин, упълномощен с Iз-1745 от 28.08.2012 год. и наказателно постановление № 14-0953-001494 / 17.11.2014 год., влязло в сила на 11.02.2015 год. на Началник отдел към ОДМВР – Видин, отдел Охранителна полиция - Видин, упълномощен с Iз-1745 от 28.08.2012 год., за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление - престъпление по чл. 343в, ал.2, вр. ал. 1 от НК И ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение. Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.
Мотиви от 14.10.2015г.
Мотивите изготвени в срок.
В законна сила от 23.10.2015г.
38 АНД No 484/2015, I състав Административни дела КАБАС 2012 ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 16.10.2015г.
на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 20-000831/06.08.2015г. на Директора на ИА„ГИТ”-София, с което на „Кабас 2012“ ООД, с ЕИК 202002799 и седалище и адрес на управление : с.Л***, общ.Ц***, ул.“Р***“ № 38, за извършено административно нарушение по чл.403а ал.1 от КТ му е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 1500 лева на основание чл.414,ал.1 от КТ, в частта му досежно размера на имуществената санкция, като на основание чл.415в, ал.1 КТ, за това нарушение НАЛАГА на „Кабас 2012“ ООД административно наказание “имуществена санкция” в размер на 100.00 лв. /сто лева/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Ц*** по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
39 АНД No 510/2015, I състав Административни дела В.П.С. КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Определение от 13.10.2015г.
С оглед на гореизложеното и на основание чл.63 ал.2 от ЗАНН, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 510/2015г. по описа на РС-Царево поради недопустимост на жалбата. Настоящото определение подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Бургас в 7-дневен срок от съобщаването му.
40 АНД No 541/2015, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО М.И.Й. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 7.10.2015г.
ПРИЗНАВА обвиняемия М.И.Й. - роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, работи като охрана във фирма „Евробилд” ООД във в.с.Оазис, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в извършено престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК за това, че на 19.08.2015г. около 12.15 часа по ул.Лилия в с.Лозенец, общ.Царево, обл. Бургаска, управлявал моторно превозно средство – мотопед марка „Бенели”, черен на цвят, без регистрационна табела в едногодишен срок от наказанието му по административен ред наложено с наказателно постановление №15-0302-000105/24.06.2015г. на началника на РУ-Царево при ОД на МВР – Бургас, влязло в сила на 06.07.2015г. за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление. На осн. чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия М.И.Й., ЕГН ********** от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева. Решението може да бъде обжалвано или протестирано в 15 - дневен срок от обявяването му пред Бургаски окръжен съд.
М.И.Й.
ПРИЗНАВА обвиняемия М.И.Й. - роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, работи като охрана във фирма „Евробилд” ООД във в.с.Оазис, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в извършено престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК за това, че на 19.08.2015г. около 12.15 часа по ул.Лилия в с.Лозенец, общ.Царево, обл. Бургаска, управлявал моторно превозно средство – мотопед марка „Бенели”, черен на цвят, без регистрационна табела в едногодишен срок от наказанието му по административен ред наложено с наказателно постановление №15-0302-000105/24.06.2015г. на началника на РУ-Царево при ОД на МВР – Бургас, влязло в сила на 06.07.2015г. за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление. На осн. чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия М.И.Й., ЕГН ********** от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева.
Мотиви от 14.10.2015г.
Производството е по реда на глава 28ма от НПК. С постановление на прокурор при Районна прокуратура, гр. Царево е внесено предложение пред Районен съд, гр. Царево, да бъде освободен от наказателна отговорност обвиняемия М.И.Й., ЕГН **********, роден на *** ***, обл. Бургаска, жител и живущ ***, за това, че на 19.08.2015 год., около 12:15 часа, по ул. “Лилия” в с. Лозенец, общ. Царево, обл. Бургаска, управлявал моторно превозно средство - мотопед марка “Бенели”, черен на цвят, без регистрационна табела в едногодишен срок от наказанието му по административен ред наложено с наказателно постановление № 15-0302-000105/24.06.2015 год. на началника на РУ-Царево при ОД МВР - Бургас, влязло в сила на 06.07.2015 год. за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление. Престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. В съдебно заседание, прокуратурата не изпраща представител. Обвиняемият, редовно призован се явява лично. Признава вината си и изказва съжаление за стореното. Моли за минимално наказание. Защитника на обвиняемия не спори обстановката по делото. Пледира за минимално наказание. Съдът, след като се съобрази със събраните доказателства в досъдебната фаза, намира за установено от правна и от фактическа страна следното: На 19.08.2015 год. св. Н*** полицай при РУ на МВР Царево бил в наряд по охрана на обществения ред на територията на с. Лозенец, общ. Царево. В 12.15 ч. на 19.08.2015 год. бил на кръстовището на ул. „Лилия” и ул. „Велека” в с. Лозенец и видял по ул. „Лилия” в посока кръстовището да се движи мотопед без регистрационни номера. Подал на водача сигнал и водача на мотопеда спрял. Св. Канев извършил проверка на водача и установил, че мотопеда е управляван от М.И.Й., ЕГН **********. В хода на проверката Канев установил, че Й. не притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство и за случилото се уведомил оперативния дежурен на РУ на МВР Царево и Й. ***. Св. Иван Михайлов - младши автоконтрольор при РУ на МВР Царево който съставил на М.И.Й., ЕГН ********** Акт за установяване на административно нарушение с бланкетен № 221522 от 19.08.2015 год. за извършено нарушение по чл. 150 от ЗДвП. При извършената справка в АИС - справка за нарушител/водач св. Михайлов установил, че М.И.Й., ЕГН ********** е неправоспособен и не притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство. Наред с това видно от приложената справка от Автоматизираната информационна система - нарушител/водач относно регистрирани нарушения и наложени наказания по ЗДв.П както и от приложените заверени копия от наказателни постановления е, че на М.И.Й., ЕГН ********** не е издавано и същия не притежава свидетелство за управление на МПС, както и, че е наказван за същото деяние - управление на МПС без свидетелство за управление по административен ред с НП № 15-0302-000105/24.06.2015 год. на началника на РУ-Царево при ОД МВР - Бургас, влязло в сила на 06.07.2015 год. за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление. Описаната фактическа обстановка съда прие за безспорно доказана от събраните по делото доказателства, приложени по досъдебното производство, преценени от съда, както поотделно, така и в тяхната съвкупност, като безпротиворечиви и взаимнодопълващи се. При така установената фактическа обстановка, съда достигна до следните правни изводи: На база събраните по делото доказателства, съда приема за безспорно, че М.И.Й., ЕГН **********, роден на *** ***, обл. Бургаска, жител и живущ ***, на 19.08.2015 год., около 12:15 часа, по ул. “Лилия” в с. Лозенец, общ. Царево, обл. Бургаска, управлявал моторно превозно средство - мотопед марка “Бенели”, черен на цвят, без регистрационна табела в едногодишен срок от наказанието му по административен ред наложено с наказателно постановление № 15-0302-000105/24.06.2015 год. на началника на РУ-Царево при ОД МВР - Бургас, влязло в сила на 06.07.2015 год. за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление. С деянието си, обвиняемия е осъществил от обективна и субективна страна състава, предвиден и наказуем по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. Престъплението е извършено умишлено от страна на обвиняемия при форма на вината пряк умисъл - обвиняемия е съзнавал, че управлява МПС без да притежава свидетелство за правоуправление в едногодишен срок от наказването му по административен ред. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Причина за извършване на престъплението следва да се търсят в несъобразяването и незачитането на установения правов ред от страна на обвиняемия. Деянието е извършено при превес на смекчаващи вината обстоятелства, а именно– чисто съдебно минало, добросъвестното участие на обвиняемия в наказателния процес, както и липса на наказания, налагани по административен ред. Съдът не отчете отегчаващи вината обстоятелства. В санкцията на правната норма на чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, се предвижда наказание лишаване от свобода до две години. В случая, обвиняемия е с чисто съдебно минало, не е бил освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел IV от глава VIII от Общата част на НК. В пряк и непосредствен резултат от инкриминираното деяние не са настъпили имуществени вреди. С оглед наличието на материалноправните предпоставки, визирани в чл. 78а, ал. 1 от НК, съдът намира, че следва да освободи обвиняемия от наказателна отговорност, като му бъде наложено административно наказание глоба в минималния, предвиден от законодателя размер, а именно глоба в размер на 1000,00 лв. което би изпълнило целите на наказателната репресия, вземайки предвид не високата обществена опасност на самия извършител, както и съобразявайки се с имотното му състояние. По изложените мотиви, съдът постанови решението си.
В законна сила от 23.10.2015г.
41 ЧНД No 554/2015, II състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО К.А.И. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 7.10.2015г.
На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание на осъдения К.А.И., ЕГН ********** измежду наказанията му по споразумение по НОХД №532/2015г. на РС Царево и със споразумение по НОХД №533/2015г. на РС Царево в размер на по-тежкото от тях, а именно ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн. чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА изтърпяното до момента наказание лишаване от свобода, считано от 07.09.2015г. На осн. чл.23, л.3 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА към така определеното общо наказание ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, наказанието ГЛОБА в размер на 2000 /две хиляди/ лева и КОНФИСКАЦИЯ на лек автомобил марка Форд Ескорт с per. № СН 9819 АН, рама № WF0AXXGCAALS44175, собственост на К.А.И..
К.А.И.
На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание на осъдения К.А.И., ЕГН ********** измежду наказанията му по споразумение по НОХД №532/2015г. на РС Царево и със споразумение по НОХД №533/2015г. на РС Царево в размер на по-тежкото от тях, а именно ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн. чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА изтърпяното до момента наказание лишаване от свобода, считано от 07.09.2015г. На осн. чл.23, л.3 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА към така определеното общо наказание ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, наказанието ГЛОБА в размер на 2000 /две хиляди/ лева и КОНФИСКАЦИЯ на лек автомобил марка Форд Ескорт с per. № СН 9819 АН, рама № WF0AXXGCAALS44175, собственост на К.А.И..
В законна сила от 23.10.2015г.
42 АНД No 590/2015, II състав По ЗГ и ЗЛОД С.П.А. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 30.10.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 335 от 22.06.2015 год. на Директор на РДГ- Бургас, с което на основание чл. 53 от ЗАНН, чл. 275, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 1 от Закона за горите, на С.П.А., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50,00 лв. за нарушение на чл. 213, ал. 1, т. 2 от Закона за горите. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
43 АНД No 591/2015, II състав По ЗГ и ЗЛОД С.П.А. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 30.10.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 336 от 22.06.2015 год. на Директор на РДГ- Бургас, с което на основание чл. 53 от ЗАНН, чл. 275, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 1 от Закона за горите, на С.П.А., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50,00 лв. за нарушение на чл. 213, ал. 1, т. 1 от Закона за горите. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
44 АНД No 610/2015, II състав Административни дела МАКАЛАЛИ БАР ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 26.10.2015г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 20-000818 от 06.08.2015 год. на Изпълнителен директор на ИА „ГИТ“, с което на основание чл. 416, ал. 5, вр. чл. 414, ал. 1 от Кодекса на труда, на „Макалали Бар“ ЕООД, ЕИК 201537521 е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1500.00 лева, за нарушение на чл. 403а, ал. 1, като за извършеното нарушение НАЛАГА на „Макалали Бар“ ЕООД, ЕИК 201537521 административно наказание “имуществена санкция” в размер на 100.00 лв. на основание чл. 415в от КТ. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
45 НОХД No 618/2015, II състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО К.Т.Т. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 22.10.2015г.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.Т.Т. - роден на *** ***, обл.Бургас, кв.„Василико“, ул.Лилия №2, ет.1 ап.2, българин, български гражданин, с основно образование, без професия, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че: На неустановена дата през месец декември 2014 год. без надлежно разрешително, придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 05.03.2015 год. в стая в дома си в град Царево, общ. Царево, обл. Бургас, кв.„Василико“, ул. Лилия №2, ет.1 ап.2 високорискови наркотични вещества: 1 бр. пластмасова кутийка с надпис „Dove“ с диаметър 9 см. и височина 6 см. съдържаща коноп /канабис , марихуана/ със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент тетрахидроканабинол 3.90 % с нетно тегло 0,292 грама на стойност 1,75 лева 1 бр. прозрачен полиетиленов плик „Клипе“ с размери 10х13,5 см. съдържащ коноп /канабис , марихуана/ със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент тетрахидроканабинол 2,40 % с нетно тегло 0,879 грама на стойност 5,27 лева. 1 бр. прозрачен полиетиленов плик „Клипе“ с размери 10х13,5 см. съдържащ коноп /канабис , марихуана/ със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент тетрахидроканабинол 2,00 % с нетно тегло 0,035 грама на стойност 0,21 лева 7 бр. угарки от саморъчно свити цигари всички с картонени филтри съдържащи коноп /канабис , марихуана/ със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент тетрахидроканабинол 3.40 % с нетно тегло 0,173 грама на стойност 1,04 лева 1 бр. листо от суха, зелена, растителна маса коноп /канабис , марихуана/ със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент тетрахидроканабинол 0.70 % с нетно тегло 0,128 грама на стойност 0,77 лева, всичко с общо нетно тегло на растителната маса 1,507 гр. на обща стойност 9,04 лева, като един грам коноп /канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотични вещества по графата за нуждите на съдопроизводството, обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. - престъпление по чл.354А, ал.3, т.1 пр.1 от НК, поради което и на осн. чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС, както и ГЛОБА в размер на 2500 /две хиляди и петстотин/ лева. На основание чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, наложеното на К.Т.Т., ЕГН ********** по Споразумение №11/13.02.2013г. с по НОХД №8/2013г. на РС - Царево, което наказание да изтърпи при първоначален „общ” режим в затворническо общежитие. На основание чл.53, ал.2, б.”а” от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства – коноп със съдържание на тетрахидроканабинол – 2.40% /две цяло и четиридесет процента/ с нетно тегло 0.879 /нула цяло осемстотин седемдесет и девет/ грама – обект№2, предадени с предавателно-приемателен протокол №1528/17.03.2015г. и с писмо с изх№251000-6152/17.03.2015г. на ЦМУ, които след влизане в сила на присъдата следва да бъдат унищожени. Препис от присъдата да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР – НОП” гр.София. На осн. чл.53, ал.1, б.„а” НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства: - 1 бр. пластмасова кутия с надпис „DOVE” /Обект №1/; - 1 бр. полиетиленов плик с размери 13/10см. /Обект №2/; - 1 бр. полиетиленов плик с размери 13/10см. /Обект №3/; - 1 бр. цилиндрична кутия 15 см. с надпис „Витамин С форте” /Обект №4/; - 1 бр. кутия с надпис „Хексалгин” /Обект №7/; - 1 бр. стъклено шишенце с надпис „Деган” /Обект №8/; - 1 бр. станиолено топче /Обект №9/; - 1 бр. пластмасова бутилка с надпис „Ябълка” 500 ml. съдържаща червеникава течност /Обект №10/; - 1 бр. пластмасова бутилка с надпис „Етър” 500 ml. съдържаща червеникава течност /Обект №11/; - 1 бр. скъсана опаковка с надпис „Магнезиев сулфат” и полиетиленов плик /Обект №12/; - 1 бр. малко шишенце от стъкло с коркова тапа, съдържащо остатъци от тъмно прахообразно вещество /Обект №13/; - 1 бр. стъклено шишенце с коркова капачка, с надпис на шишенцето „SANDOZ” съдържащо хартия /Обект №14/; - 1 бр. ел. везна, без капак на гърба, с 2 бр. батерии, надпис на везната „MADE IN CHINA” /Обект №16/; - 1 бр. полиетиленова, жълта на цвят торбичка, съдържаща множество пликчета с различна големина /Обект №17/; - 1 бр. метална, кръгла кутийка, с надпис „Сдружение МГ младежки глас” /Обект №18/; - 1 бр. метална цилиндрична мелничка с дръжка отгоре и прозрачен капак /Обект №19/; - 1 бр. плик 4/4 см. съдържащ множество пликчета, полиетиленови /Обект №20/, които са предадени на съхранение в РУ – Царево с Приемо – предавателен протокол от 12.03.2015г., и предвид ниската им стойност след влизане в сила на присъдата същите да бъдат унищожени. ОСЪЖДА К.Т.Т. да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 659,38 лв. за разноски по делото. Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.
К.Т.Т.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.Т.Т. - роден на *** ***, обл.Бургас, кв.„Василико“, ул.Лилия №2, ет.1 ап.2, българин, български гражданин, с основно образование, без професия, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че: На неустановена дата през месец декември 2014 год. без надлежно разрешително, придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 05.03.2015 год. в стая в дома си в град Царево, общ. Царево, обл. Бургас, кв.„Василико“, ул. Лилия №2, ет.1 ап.2 високорискови наркотични вещества: 1 бр. пластмасова кутийка с надпис „Dove“ с диаметър 9 см. и височина 6 см. съдържаща коноп /канабис , марихуана/ със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент тетрахидроканабинол 3.90 % с нетно тегло 0,292 грама на стойност 1,75 лева 1 бр. прозрачен полиетиленов плик „Клипе“ с размери 10х13,5 см. съдържащ коноп /канабис , марихуана/ със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент тетрахидроканабинол 2,40 % с нетно тегло 0,879 грама на стойност 5,27 лева. 1 бр. прозрачен полиетиленов плик „Клипе“ с размери 10х13,5 см. съдържащ коноп /канабис , марихуана/ със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент тетрахидроканабинол 2,00 % с нетно тегло 0,035 грама на стойност 0,21 лева 7 бр. угарки от саморъчно свити цигари всички с картонени филтри съдържащи коноп /канабис , марихуана/ със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент тетрахидроканабинол 3.40 % с нетно тегло 0,173 грама на стойност 1,04 лева 1 бр. листо от суха, зелена, растителна маса коноп /канабис , марихуана/ със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент тетрахидроканабинол 0.70 % с нетно тегло 0,128 грама на стойност 0,77 лева, всичко с общо нетно тегло на растителната маса 1,507 гр. на обща стойност 9,04 лева, като един грам коноп /канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотични вещества по графата за нуждите на съдопроизводството, обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. - престъпление по чл.354А, ал.3, т.1 пр.1 от НК, поради което и на осн. чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС, както и ГЛОБА в размер на 2500 /две хиляди и петстотин/ лева. На основание чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, наложеното на К.Т.Т., ЕГН ********** по Споразумение №11/13.02.2013г. с по НОХД №8/2013г. на РС - Царево, което наказание да изтърпи при първоначален „общ” режим в затворническо общежитие. На основание чл.53, ал.2, б.”а” от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства – коноп със съдържание на тетрахидроканабинол – 2.40% /две цяло и четиридесет процента/ с нетно тегло 0.879 /нула цяло осемстотин седемдесет и девет/ грама – обект№2, предадени с предавателно-приемателен протокол №1528/17.03.2015г. и с писмо с изх№251000-6152/17.03.2015г. на ЦМУ, които след влизане в сила на присъдата следва да бъдат унищожени. Препис от присъдата да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР – НОП” гр.София. На осн. чл.53, ал.1, б.„а” НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства: - 1 бр. пластмасова кутия с надпис „DOVE” /Обект №1/; - 1 бр. полиетиленов плик с размери 13/10см. /Обект №2/; - 1 бр. полиетиленов плик с размери 13/10см. /Обект №3/; - 1 бр. цилиндрична кутия 15 см. с надпис „Витамин С форте” /Обект №4/; - 1 бр. кутия с надпис „Хексалгин” /Обект №7/; - 1 бр. стъклено шишенце с надпис „Деган” /Обект №8/; - 1 бр. станиолено топче /Обект №9/; - 1 бр. пластмасова бутилка с надпис „Ябълка” 500 ml. съдържаща червеникава течност /Обект №10/; - 1 бр. пластмасова бутилка с надпис „Етър” 500 ml. съдържаща червеникава течност /Обект №11/; - 1 бр. скъсана опаковка с надпис „Магнезиев сулфат” и полиетиленов плик /Обект №12/; - 1 бр. малко шишенце от стъкло с коркова тапа, съдържащо остатъци от тъмно прахообразно вещество /Обект №13/; - 1 бр. стъклено шишенце с коркова капачка, с надпис на шишенцето „SANDOZ” съдържащо хартия /Обект №14/; - 1 бр. ел. везна, без капак на гърба, с 2 бр. батерии, надпис на везната „MADE IN CHINA” /Обект №16/; - 1 бр. полиетиленова, жълта на цвят торбичка, съдържаща множество пликчета с различна големина /Обект №17/; - 1 бр. метална, кръгла кутийка, с надпис „Сдружение МГ младежки глас” /Обект №18/; - 1 бр. метална цилиндрична мелничка с дръжка отгоре и прозрачен капак /Обект №19/; - 1 бр. плик 4/4 см. съдържащ множество пликчета, полиетиленови /Обект №20/, които са предадени на съхранение в РУ – Царево с Приемо – предавателен протокол от 12.03.2015г., и предвид ниската им стойност след влизане в сила на присъдата същите да бъдат унищожени. ОСЪЖДА К.Т.Т. да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 659,38 лв. за разноски по делото. Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.
46 НОХД No 637/2015, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Г.Л.Т. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 22.10.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №637/2015г. по описа на ЦРС между РП-Царево, представлявана от прокурорът Попова и подсъдимия Г.Л.Т., ЕГН: ********** – род. на *** год. в гр. Варна, постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, със средно специално образование, професия – строителен техник, работи като механник шлосер „Хидравлика и плевматика Завод Промет стил”, неженен, осъждан, представляван от адв.С., съгласно което подсъдимият Г.Т. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 16.09.2015 год., около 03:45 часа, по третокласен път Ш-9901, км. 33. посока от с. Резово за с. Синеморец, общ. Царево, обл. Бургаска, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Пежо", модел "307", сив на цвят, с per. № В 0528 ВВ в едногодишен срок от наказанието му по административен ред наложено с наказателно постановление № 14-0434-000058/13.05.2014 год. на началник група към ОДМВР - Бургас, сектор "Пътна полиция", влязло в сила на 02.12.2014 год.; наказателно постановление № 14-0434-000069/16.06.2014 год. на началник група към ОДМВР - Бургас, сектор "Пътна полиция", влязло в сила на 02.12.2014 год. и наказателно постановление № 14-0769-002724/18.08.2014 год. на началник група към ОДМВР - Бургас, сектор "Пътна полиция", влязло в сила на 02.12.2014 год. за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, на осн. чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.54, вр. чл.2, ал.2, вр. ал.1 от НК, ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Г.Л.Т.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №637/2015г. по описа на ЦРС между РП-Царево, представлявана от прокурорът Попова и подсъдимия Г.Л.Т., ЕГН: ********** – род. на *** год. в гр. Варна, постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, със средно специално образование, професия – строителен техник, работи като механник шлосер „Хидравлика и плевматика Завод Промет стил”, неженен, осъждан, представляван от адв.С., съгласно което подсъдимият Г.Т. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 16.09.2015 год., около 03:45 часа, по третокласен път Ш-9901, км. 33. посока от с. Резово за с. Синеморец, общ. Царево, обл. Бургаска, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Пежо", модел "307", сив на цвят, с per. № В 0528 ВВ в едногодишен срок от наказанието му по административен ред наложено с наказателно постановление № 14-0434-000058/13.05.2014 год. на началник група към ОДМВР - Бургас, сектор "Пътна полиция", влязло в сила на 02.12.2014 год.; наказателно постановление № 14-0434-000069/16.06.2014 год. на началник група към ОДМВР - Бургас, сектор "Пътна полиция", влязло в сила на 02.12.2014 год. и наказателно постановление № 14-0769-002724/18.08.2014 год. на началник група към ОДМВР - Бургас, сектор "Пътна полиция", влязло в сила на 02.12.2014 год. за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, на осн. чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.54, вр. чл.2, ал.2, вр. ал.1 от НК, ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 22.10.2015г.
47 НОХД No 711/2015, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Д.П. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 9.10.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №711/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия Д.П. /DAVID PIERON/ - род. на *** г. в Белгия, притежаващ BELGIUM IDENTITY CARD № 592-0422347-90, изд. на 14.01.2015 г., Identification number of the National Register 78.07.10-219.04, живущ в Кралство Белгия, гр. Шапел, ул. „Гуи” № 40, белгиец, белгийски гражданин, с основно образование, безработен, неженен неосъждан, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно което обвиняемият Д.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 04.10.2015г., около 17.54 часа в гр.Царево, обл.Бургаска, по ул. „Крайморска”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „ Дачия”, модел „Логан” с peг. № A 0355 ММ, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила на хиляда, а именно 2.98 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство „Дрегер 7510” с фабричен №0064. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д.П. на наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание ще бъде отложено с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА Д.П. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. ОСЪЖДА Д.П. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Веществени доказателства – няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №711/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Д.П.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №711/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия Д.П. /DAVID PIERON/ - род. на *** г. в Белгия, притежаващ BELGIUM IDENTITY CARD № 592-0422347-90, изд. на 14.01.2015 г., Identification number of the National Register 78.07.10-219.04, живущ в Кралство Белгия, гр. Шапел, ул. „Гуи” № 40, белгиец, белгийски гражданин, с основно образование, безработен, неженен неосъждан, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно което обвиняемият Д.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 04.10.2015г., около 17.54 часа в гр.Царево, обл.Бургаска, по ул. „Крайморска”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „ Дачия”, модел „Логан” с peг. № A 0355 ММ, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила на хиляда, а именно 2.98 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство „Дрегер 7510” с фабричен №0064. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д.П. на наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание ще бъде отложено с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА Д.П. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. ОСЪЖДА Д.П. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Веществени доказателства – няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №711/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 9.10.2015г.
48 НОХД No 717/2015, I състав Гл.VIII. Превеждане през границата лица и групи - чл.280 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Г.М.Н. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 11.10.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №717/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия Г.М.Н., ЕГН ********** – роден на *** год. в гр. Лом, с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, български гражданин, с начално образование, безработен, не женен, осъждан, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно което подсъдимия Г.М.Н. и защитника му адв.С., съгласно което подсъдимият Г.М.Н. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1 от НК, за това, че на 09.10.2015год. в землището на с.Ясна поляна, общ. Приморско, Бургаска обл., зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново и по път клас ІІІ – 992, км. 24, в посока с.Ясна поляна - гр.Приморско обл. Бургаска, с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал група чужденци - 11 /единадесет/ лица граждани на Афганистан, лицата:1. АРШАД АБДУЛСАМАД НИАЗЗАЙ /ARSHAD ABDUL SAM AD NIAZZAI/ - мъж, роден на *** год. в гр. Лагман, Афганистан; 2. САМИУЛАХ АБДУЛХАЙ КОКАР /SAMIULLAH ABDULHAI KOKAR/ - мъж, роден на *** год. в гр. Кабул, Афганистан, 3. РАХМАТУЛАХ ШАФИКУЛАХ КОКАР /RAHMATULLAH SHAFIQULLAH KOKAR/ - мъж, роден на *** год. в гр. Кабул Афганистан, 4. МОХАМАД РАМИН КОКАР /MOHAMAD RAMIN KOKAR/ - мъж, роден на *** год. в гр. Кабул, Афганиста, 5. ШИРШАХ АБДУЛХАК КОКАР /SHIRSHAH ABDULHAQ KOKAR/ - мъж, роден на *** год. в гр. Кабул, Афганистан,6. ДЖАДИД САРВАРИ /JADID SARWARI/ - мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар, Афганистан, 7. МАНЗУР БАНДИВАН /MANZUR BANDIVAN/ - мъж роден на *** год. в гр. Каписа, Афганистан, 8. МОХАМАД ХАМИД АХМАДЗАЙ /MOHAMMAD HAMID AHMADZAI/ - мъж, роден на *** год. гр. Кабул, Афганистан, паспорт № 00430562, 9. ДЖАНАН НИАХИЛ /JANAN NIAKHIL/ - мъж, роден на *** год. в гр. Кабул, Афганистан, 10. ЯСИН ШИРАДЖА /YASIN SHIRAJAN/ - мъж, роден на *** год. в гр. Кабул, Афганистан, 11. МУСА АХМАДЗАЙ /MUSA AHMADZAI/ - мъж роден на *** год. в гр. Логар, Афганистан, между които 4 /четири/ лица - РАХМАТУЛАХ ШАФИКУЛАХ КОКАР /RAHMATULLAH SHAFIQULLAH KOKAR/ - мъж, роден на *** год. в гр. Кабул Афганистан, ШИРШАХ АБДУЛХАК КОКАР /SHIRSHAH ABDULHAQ KOKAR/ - мъж, роден на ***год. в гр.Кабул, Афганистан, ДЖАНАН НИАХИЛ /JANAN NIAKHIL/ - мъж, роден на ***год. в гр.Кабул, Афганистан, ЯСИН ШИРАДЖА /YASIN SHIRAJAN/ - мъж, роден на ***год. в гр.Кабул, Афганистан ненавършили 16 /щестнадесет/ годишна възраст, да пребивават в страната и да преминават в страната в нарушение на закона, като деянието е извършено, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка "Фолксваген” модел „Пасат” с рег. № ****, собственост на Сашка Емилова Първанова, ЕГН ********** и като деянието е извършено по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1 от НК, на основание чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Г.М.Н., ЕГН ********** на наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което ще бъде изтърпяно при първоначален строг режим в затвор - на основание чл.61, т.2, вр. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, вр. чл.41, ал.6 от НК и ГЛОБА в размер на 5000 /ПЕТ ХИЛЯДИ/ лева. На основание чл.281, ал.3, вр. ал.2, т.1, предл. първо от НК ОТНЕМА в полза на държавата лек автомобил марка "Фолксваген” модел „Пасат” с рег. № ****, собственост на Сашка Емилова Първанова, ЕГН ********** предоставено доброволно на подс. Г.М.Н., ЕГН **********, ведно с веществените доказателства - 1бр. Застрахователна полица гражданска отговорност № 02114002463714 на „Булинс” на името на Снежана Ангелова Александрова адрес ***; 2. 1 бр. Регистрационен талон за МПС част II за лек автомобил № ****, рама № WVWZZZ31ZLE193336; 3. 1 бр. Удостоверение за техническа годност на МПС за лек автомобил № СО 5981 ВВ с рама № WVWZZZ31ZLE193336 и 4. 1 бр. контролен талон „Гаранционен фонд” за МПС СО 5981 ВВ по застрахователна полица № 02114002463714 на „Булинс” които са на съхранение в РУ на МВР Приморско. На основание чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, наложено на подсъдимия Г.М.Н., ЕГН ********** с Определение за одобрение на споразумение от 26.08.2015год. на РС София по НОХД №20279/2014год., влязло в законна сила на 26.08.2015год. ОСЪЖДА Г.М.Н., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 420 лева за разноски по делото. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На основание чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №717/2015г. по описа на ЦРС Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо подсъдимия е прекратено, като на същия е наложено наказание лишаване от свобода, което следва да изтърпи ефективно, и че съществува опасност същият да се укрие с цел да избегне или за затрудни изпълнението на така наложеното наказание, на осн. чл.309, ал.2 от НПК ОПРЕДЕЛИ ВЗЕМА мярка за неотклонение „Задържане под стража” на подсъдимия Г.М.Н., ЕГН **********. Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7-дневен срок, считано от днес. Препис от протокола, в частта досежно мярката за неотклонение да се връчи на РП Царево, на РУ Приморско, и на съдебна охрана.
Г.М.Н.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №717/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия Г.М.Н., ЕГН ********** – роден на *** год. в гр. Лом, с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, български гражданин, с начално образование, безработен, не женен, осъждан, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно което подсъдимия Г.М.Н. и защитника му адв.С., съгласно което подсъдимият Г.М.Н. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1 от НК, за това, че на 09.10.2015год. в землището на с.Ясна поляна, общ. Приморско, Бургаска обл., зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново и по път клас ІІІ – 992, км. 24, в посока с.Ясна поляна - гр.Приморско обл. Бургаска, с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал група чужденци - 11 /единадесет/ лица граждани на Афганистан, лицата:1. АРШАД АБДУЛСАМАД НИАЗЗАЙ /ARSHAD ABDUL SAM AD NIAZZAI/ - мъж, роден на *** год. в гр. Лагман, Афганистан; 2. САМИУЛАХ АБДУЛХАЙ КОКАР /SAMIULLAH ABDULHAI KOKAR/ - мъж, роден на *** год. в гр. Кабул, Афганистан, 3. РАХМАТУЛАХ ШАФИКУЛАХ КОКАР /RAHMATULLAH SHAFIQULLAH KOKAR/ - мъж, роден на *** год. в гр. Кабул Афганистан, 4. МОХАМАД РАМИН КОКАР /MOHAMAD RAMIN KOKAR/ - мъж, роден на *** год. в гр. Кабул, Афганиста, 5. ШИРШАХ АБДУЛХАК КОКАР /SHIRSHAH ABDULHAQ KOKAR/ - мъж, роден на *** год. в гр. Кабул, Афганистан,6. ДЖАДИД САРВАРИ /JADID SARWARI/ - мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар, Афганистан, 7. МАНЗУР БАНДИВАН /MANZUR BANDIVAN/ - мъж роден на *** год. в гр. Каписа, Афганистан, 8. МОХАМАД ХАМИД АХМАДЗАЙ /MOHAMMAD HAMID AHMADZAI/ - мъж, роден на *** год. гр. Кабул, Афганистан, паспорт № 00430562, 9. ДЖАНАН НИАХИЛ /JANAN NIAKHIL/ - мъж, роден на *** год. в гр. Кабул, Афганистан, 10. ЯСИН ШИРАДЖА /YASIN SHIRAJAN/ - мъж, роден на *** год. в гр. Кабул, Афганистан, 11. МУСА АХМАДЗАЙ /MUSA AHMADZAI/ - мъж роден на *** год. в гр. Логар, Афганистан, между които 4 /четири/ лица - РАХМАТУЛАХ ШАФИКУЛАХ КОКАР /RAHMATULLAH SHAFIQULLAH KOKAR/ - мъж, роден на *** год. в гр. Кабул Афганистан, ШИРШАХ АБДУЛХАК КОКАР /SHIRSHAH ABDULHAQ KOKAR/ - мъж, роден на ***год. в гр.Кабул, Афганистан, ДЖАНАН НИАХИЛ /JANAN NIAKHIL/ - мъж, роден на ***год. в гр.Кабул, Афганистан, ЯСИН ШИРАДЖА /YASIN SHIRAJAN/ - мъж, роден на ***год. в гр.Кабул, Афганистан ненавършили 16 /щестнадесет/ годишна възраст, да пребивават в страната и да преминават в страната в нарушение на закона, като деянието е извършено, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка "Фолксваген” модел „Пасат” с рег. № ****, собственост на Сашка Емилова Първанова, ЕГН ********** и като деянието е извършено по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1 от НК, на основание чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Г.М.Н., ЕГН ********** на наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което ще бъде изтърпяно при първоначален строг режим в затвор - на основание чл.61, т.2, вр. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, вр. чл.41, ал.6 от НК и ГЛОБА в размер на 5000 /ПЕТ ХИЛЯДИ/ лева. На основание чл.281, ал.3, вр. ал.2, т.1, предл. първо от НК ОТНЕМА в полза на държавата лек автомобил марка "Фолксваген” модел „Пасат” с рег. № ****, собственост на Сашка Емилова Първанова, ЕГН ********** предоставено доброволно на подс. Г.М.Н., ЕГН ********** и 1бр. контактен ключ за същия лек автомобил, ведно с веществените доказателства - 1бр. Застрахователна полица гражданска отговорност № 02114002463714 на „Булинс” на името на Снежана Ангелова Александрова адрес ***; 2. 1 бр. Регистрационен талон за МПС част II за лек автомобил № ****, рама № WVWZZZ31ZLE193336; 3. 1 бр. Удостоверение за техническа годност на МПС за лек автомобил № СО 5981 ВВ с рама № WVWZZZ31ZLE193336 и 4. 1 бр. контролен талон „Гаранционен фонд” за МПС СО 5981 ВВ по застрахователна полица № 02114002463714 на „Булинс” които са на съхранение в РУ на МВР Приморско. На основание чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, наложено на подсъдимия Г.М.Н., ЕГН ********** с Определение за одобрение на споразумение от 26.08.2015год. на РС София по НОХД №20279/2014год., влязло в законна сила на 26.08.2015год. ОСЪЖДА Г.М.Н., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 420 лева за разноски по делото.
В законна сила от 11.10.2015г.
49 НОХД No 734/2015, II състав Гл.VIII. Превеждане през границата лица и групи - чл.280 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Ю.Д.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 14.10.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №734/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия Ю.Д.М. – роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, ж. к.„Връбница І” №508, вх.В, ет.1, ап.48, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Д.Д., съгласно което подсъдимия Ю.Д.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 12.10.2015г. в землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл., зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново и по общински път 90076 в посока с. Лозенец - с. Велика, обл. Бургаска, с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал група чужденци - 13 /тринадесет/ лица, граждани на Сирия – Yosef Mohamad Ahmad / Юсиф Мохамад Ахмад / - мъж, род. на *** г. в Сирия, Tovana Rebova Sadredin / Тована Ребова Садредин / - мъж, род. на *** г. в Сирия, Karvan Mohamad Farhad / Карван Мохамад Фархад / - мъж, род. на *** г. в Сирия, Nahro Osman Kamal / Нахро Осман Камал / - мъж, род. на *** г. в Сирия, Hazem Ahmir Ahmad / Хазем Амир Ахмад / - мъж, род. на *** г. в Сирия, Aref Mohamad Ali / Ареф Мохамад Али / - мъж, род. на *** г. в Сирия, Ahmad Mahmood Ali / Ахмад Махмуд Али/ - мъж, род. на *** г. в Сирия, Hosein Majoon Ali / Хосеин Маджун Али / - мъж, род. на *** г. в Сирия, Rahand Rebas Salleh / Раханд Ребас Салех / - мъж, род. на *** год. в Сирия, Peyman Abdulghader Ali / Пейман Абдургадер Али / - жена, род. на *** г. в Сирия, Sheida Jalil Saleh / Шейда Джалил Салех / - жена, род. на *** г. в Сирия, между които 2 / две / лица - Karias Karvan Mohamad / Кариас Карван Мохамад / - момче, род. на *** г. в Сирия и Sahand Rebaz Hamid / Саханд Ребез Хамад / - момче, род. на *** г. в Сирия ненавършили 16 /шестнадесет/ годишна възраст, да пребивават в страната и да преминават в страната в нарушение на закона, като деянието е извършено, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка „Крайслер”, модел „Вояджер” с рег. № СА 8671 ТК, собственост на Миглена Иванова Боргоджийска, ЕГН **********,*** и по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1 от НК, на основание чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ю.Д.М., ЕГН ********** на наказание ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което ще бъде изтърпяно в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, при първоначален Строг режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС и ГЛОБА в размер на 5000 /ПЕТ ХИЛЯДИ/ лева. Веществените доказателства - 1бр. мобилен телефон марка „HUAWEI”, модел Y600 с IMEI1 № 866238027576304, ИМЕЙ2 866238027648426, ведно с батерия, с 2 бр. СИМ карти на мобилен оператор „ВИВАКОМ”; 1 бр. мобилен телефон марка „НОКИЯ” модел 1011 с ИМЕЙ 358582064751048, ведно със СИМ карта на мобилен оператор „ВИВАКОМ” и лек автомобил марка „Крайслер” модел „Вояджер” с Рег. № СА 8671 ТК , бял на цвят, собственост на Миглена Иванова Боргоджийска, ЕГН **********, живуща ***, ж.к „Обеля-2” № 222 , вх. Г , ет. 9 , ап. 99 – ДА СЕ ВЪРНАТ на собствениците им.
Ю.Д.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №734/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия Ю.Д.М. – роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, ж. к.„Връбница І” №508, вх.В, ет.1, ап.48, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Д.Д., съгласно което подсъдимия Ю.Д.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 12.10.2015г. в землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл., зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново и по общински път 90076 в посока с. Лозенец - с. Велика, обл. Бургаска, с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал група чужденци - 13 /тринадесет/ лица, граждани на Сирия – Yosef Mohamad Ahmad / Юсиф Мохамад Ахмад / - мъж, род. на *** г. в Сирия, Tovana Rebova Sadredin / Тована Ребова Садредин / - мъж, род. на *** г. в Сирия, Karvan Mohamad Farhad / Карван Мохамад Фархад / - мъж, род. на *** г. в Сирия, Nahro Osman Kamal / Нахро Осман Камал / - мъж, род. на *** г. в Сирия, Hazem Ahmir Ahmad / Хазем Амир Ахмад / - мъж, род. на *** г. в Сирия, Aref Mohamad Ali / Ареф Мохамад Али / - мъж, род. на *** г. в Сирия, Ahmad Mahmood Ali / Ахмад Махмуд Али/ - мъж, род. на *** г. в Сирия, Hosein Majoon Ali / Хосеин Маджун Али / - мъж, род. на *** г. в Сирия, Rahand Rebas Salleh / Раханд Ребас Салех / - мъж, род. на *** год. в Сирия, Peyman Abdulghader Ali / Пейман Абдургадер Али / - жена, род. на *** г. в Сирия, Sheida Jalil Saleh / Шейда Джалил Салех / - жена, род. на *** г. в Сирия, между които 2 / две / лица - Karias Karvan Mohamad / Кариас Карван Мохамад / - момче, род. на *** г. в Сирия и Sahand Rebaz Hamid / Саханд Ребез Хамад / - момче, род. на *** г. в Сирия ненавършили 16 /шестнадесет/ годишна възраст, да пребивават в страната и да преминават в страната в нарушение на закона, като деянието е извършено, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка „Крайслер”, модел „Вояджер” с рег. № СА 8671 ТК, собственост на Миглена Иванова Боргоджийска, ЕГН **********,*** и по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1 от НК, на основание чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ю.Д.М., ЕГН ********** на наказание ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което ще бъде изтърпяно в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, при първоначален Строг режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС и ГЛОБА в размер на 5000 /ПЕТ ХИЛЯДИ/ лева. Веществените доказателства - 1бр. мобилен телефон марка „HUAWEI”, модел Y600 с IMEI1 № 866238027576304, ИМЕЙ2 866238027648426, ведно с батерия, с 2 бр. СИМ карти на мобилен оператор „ВИВАКОМ”; 1 бр. мобилен телефон марка „НОКИЯ” модел 1011 с ИМЕЙ 358582064751048, ведно със СИМ карта на мобилен оператор „ВИВАКОМ” и лек автомобил марка „Крайслер” модел „Вояджер” с Рег. № СА 8671 ТК , бял на цвят, собственост на Миглена Иванова Боргоджийска, ЕГН **********, живуща ***, ж.к „Обеля-2” № 222 , вх. Г , ет. 9 , ап. 99 – ДА СЕ ВЪРНАТ на собствениците им.
В законна сила от 14.10.2015г.
50 АНД No 738/2015, I състав Административни дела ТЕРА ИНВЕСТ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СЛИВЕН Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Разпореждане от 16.10.2015г.
на основание чл.249 ал.1 във вр. с чл.248 ал.2 т.1 от НПК и чл.59 ал.1 от ЗАНН, съдът Р А З П О Р Е Д И : ПРЕКРАТЯВА съдебното производство но НАХД № 738/2015 година по описа на Районен съд – Царево и ИЗПРАЩА делото на Районен съд – Сливен по подсъдност. Разпореждането е окончателно и не подлежи на обжалване.
51 АНД No 739/2015, I състав Административни дела ТЕРА ИНВЕСТ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СЛИВЕН Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Разпореждане от 16.10.2015г.
на основание чл.249 ал.1 във вр. с чл.248 ал.2 т.1 от НПК и чл.59 ал.1 от ЗАНН, съдът Р А З П О Р Е Д И : ПРЕКРАТЯВА съдебното производство но НАХД № 739/2015 година по описа на Районен съд – Царево и ИЗПРАЩА делото на Районен съд – Сливен по подсъдност. Разпореждането е окончателно и не подлежи на обжалване.
52 ЧНД No 740/2015, I състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО,
Е.Н.В.
  Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Определение от 16.10.2015г.
на основание чл.61 ал.3 НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПОТВЪРЖДАВА постановление от 30.09.2015г. по ДП № 216/2015г. по описа на ГПУ-Малко Търново, с което спрямо Е.Н.В. с ЕГН: ********** е взета мярка за неотклонение „парична гаранция в размер на 1000лв.”, която да заплати в 7- дневен срок. Препис от определението да се изпрати на обвиняемия Е.Н.В. за сведение. Досъдебното производство – ДП № 216/2015г. по описа на ГПУ-Малко Търново ведно с препис от определението да се изпрати на РП -Царево. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 16.10.2015г.
53 НОХД No 761/2015, I състав Гл.VIII. Превеждане през границата лица и групи - чл.280 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Г.К.К. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 19.10.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №761/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия Г.К.К. - ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан – с наложено административно наказание по реда на чл. 78а от НК, представляван от неговия служебен защитник адв.М.Б., съгласно което подсъдимият Г.К.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо и т.5, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 16.10.2015г. в землището на с.Варвара, общ.Царево, Бургаска обл., зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново и по общински път 90076 в посока с.Лозенец - с.Писменово, обл. Бургаска, в района на м. „Момчов гьол”, землището на с.Фазаново, обл. Бургаска, зоната за отговорност на ГПУ на МВР Царево с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал група чужденци - 25 /двадесет и пет/ лица, граждани на Сирия и Ирак – Abas Ghader Karim /Абас Гадер Карим/ - мъж, род. на *** год. в Сирия; Iva Ismail Ghader /Ива Исмаил Гадер/ - мъж, род. на *** год. в Сирия; Dariya Akher Ahmad Hosein /Дария Ахер Ахмад Хосеин/ - мъж, род. на *** год. в Сирия; Mohamad Osman Ghader /Мохамад Осман Гадер/ - мъж, род. на *** год. в Сирия; Ali Hosein Raof /Али Хосеин Раоф/ - мъж, род. на *** год. в Сирия; Daroon Moshir Rasool /Дарюн Мошир Расюл/ - мъж, род. на *** год. в Сирия; Ahmad Ali Abdolah /Ахмад Али Абдолах/ - мъж, род. на *** год. в Сирия; Kanari Terhal Abdi /Канари Терхал Абди/ - мъж, род. на *** год. в Сирия; Mohamad Ali Osman /Мохамад Али Осман/ - мъж, род. на *** год. в Сирия; Osman Mohamad Sharif /Осман Мохамад Шариф/ - мъж, род. на *** год. в Сирия; Eshkar Salim Mohamad /Ешкар Салим Мохамад/ - мъж, род. на *** год. в Сирия; Adam Yasin Taha /Адам Ясин Таха/ - мъж, род. на *** год. в Сирия; Bazhar Saleh Osman /Бижар Салех Осман/ - мъж, род. на *** год. в Сирия; Zilan Ashraf Amin /Зилан Ашраф Амин/ - мъж, род. на *** год. в Сирия; Hasan Abdolah Aref /Хасан Абдолах Ареф/ - мъж, род. на *** год. в Сирия; Nabi Rostam Ahmad /Наби Рострам Ахмад/ - мъж, род. на *** год. в Сирия; Soran Ali Mohammad /Соран Али Мохамад/ - мъж, род. на *** год. в Сирия; Hersh Adnan Mahmood /Херш Аднан Махмюд/ - мъж, род. на *** год. в Сирия; Ahmad Rasool Abas /Ахмад Расюл Абас/ - мъж, род. на *** год. в Сирия; Ali Mohammad Ali /Али Мохамад Али/ - мъж, род. на *** год. в Сирия; Ghasem Khader Ken /Гасем Хадер Кен/ - мъж, род. на *** год. в Ирак; Sabhan Khader Ken /Сабхан Хадер Кен/ - мъж, род. на *** год. в Ирак; Kovan Mohammad Ghader /Кован Мохамад Гадер/ - мъж, род. на *** год. в Ирак; Ariyan Majid Salam /Ариян Маджид Салам/ - мъж, род. на *** год. в Ирак; Alo Kasro Karim /Ало Касро Карим/ - мъж, род. на *** год. в Ирак, да пребивават в страната и да преминават в страната в нарушение на закона, като деянието е извършено чрез използване на моторно превозно средство – товарен автомобил марка „Ситроен”, модел „Джъмпър” с рег. № СА 4838 СН, собственост на „ЕЛ ЕНД ПИ ФЕШЪН” ЕООД с управител и едноличен собственик на капитала Петя Любомирова Атанасова, ЕГН ********** и по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо и т.5, вр. ал.1 от НК, на основание по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо и т.5, вр. ал.1 от НК, и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Г.К.К., ЕГН ********** на наказание ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 5000 /ПЕТ ХИЛЯДИ/ лева. На основание чл.281, ал.3, вр. ал.2, т.1, предл. първо и т.5, вр. ал.1 от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства - Моторно превозно средство – товарен автомобил марка „Ситроен”, модел „Джъмпър” с рег. № СА 4838 СН, собственост на „ЕЛ ЕНД ПИ ФЕШЪН” ЕООД с управител и едноличен собственик на капитала Петя Любомирова Атанасова, ЕГН **********, предоставен доброволно на Г.К.К..
Г.К.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №761/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия Г.К.К. - ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан – с наложено административно наказание по реда на чл. 78а от НК, представляван от неговия служебен защитник адв.М.Б., съгласно което подсъдимият Г.К.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо и т.5, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 16.10.2015г. в землището на с.Варвара, общ.Царево, Бургаска обл., зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново и по общински път 90076 в посока с.Лозенец - с.Писменово, обл. Бургаска, в района на м. „Момчов гьол”, землището на с.Фазаново, обл. Бургаска, зоната за отговорност на ГПУ на МВР Царево с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал група чужденци - 25 /двадесет и пет/ лица, граждани на Сирия и Ирак – Abas Ghader Karim /Абас Гадер Карим/ - мъж, род. на *** год. в Сирия; Iva Ismail Ghader /Ива Исмаил Гадер/ - мъж, род. на *** год. в Сирия; Dariya Akher Ahmad Hosein /Дария Ахер Ахмад Хосеин/ - мъж, род. на *** год. в Сирия; Mohamad Osman Ghader /Мохамад Осман Гадер/ - мъж, род. на *** год. в Сирия; Ali Hosein Raof /Али Хосеин Раоф/ - мъж, род. на *** год. в Сирия; Daroon Moshir Rasool /Дарюн Мошир Расюл/ - мъж, род. на *** год. в Сирия; Ahmad Ali Abdolah /Ахмад Али Абдолах/ - мъж, род. на *** год. в Сирия; Kanari Terhal Abdi /Канари Терхал Абди/ - мъж, род. на *** год. в Сирия; Mohamad Ali Osman /Мохамад Али Осман/ - мъж, род. на *** год. в Сирия; Osman Mohamad Sharif /Осман Мохамад Шариф/ - мъж, род. на *** год. в Сирия; Eshkar Salim Mohamad /Ешкар Салим Мохамад/ - мъж, род. на *** год. в Сирия; Adam Yasin Taha /Адам Ясин Таха/ - мъж, род. на *** год. в Сирия; Bazhar Saleh Osman /Бижар Салех Осман/ - мъж, род. на *** год. в Сирия; Zilan Ashraf Amin /Зилан Ашраф Амин/ - мъж, род. на *** год. в Сирия; Hasan Abdolah Aref /Хасан Абдолах Ареф/ - мъж, род. на *** год. в Сирия; Nabi Rostam Ahmad /Наби Рострам Ахмад/ - мъж, род. на *** год. в Сирия; Soran Ali Mohammad /Соран Али Мохамад/ - мъж, род. на *** год. в Сирия; Hersh Adnan Mahmood /Херш Аднан Махмюд/ - мъж, род. на *** год. в Сирия; Ahmad Rasool Abas /Ахмад Расюл Абас/ - мъж, род. на *** год. в Сирия; Ali Mohammad Ali /Али Мохамад Али/ - мъж, род. на *** год. в Сирия; Ghasem Khader Ken /Гасем Хадер Кен/ - мъж, род. на *** год. в Ирак; Sabhan Khader Ken /Сабхан Хадер Кен/ - мъж, род. на *** год. в Ирак; Kovan Mohammad Ghader /Кован Мохамад Гадер/ - мъж, род. на *** год. в Ирак; Ariyan Majid Salam /Ариян Маджид Салам/ - мъж, род. на *** год. в Ирак; Alo Kasro Karim /Ало Касро Карим/ - мъж, род. на *** год. в Ирак, да пребивават в страната и да преминават в страната в нарушение на закона, като деянието е извършено чрез използване на моторно превозно средство – товарен автомобил марка „Ситроен”, модел „Джъмпър” с рег. № СА 4838 СН, собственост на „ЕЛ ЕНД ПИ ФЕШЪН” ЕООД с управител и едноличен собственик на капитала Петя Любомирова Атанасова, ЕГН ********** и по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо и т.5, вр. ал.1 от НК, на основание по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо и т.5, вр. ал.1 от НК, и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Г.К.К., ЕГН ********** на наказание ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 5000 /ПЕТ ХИЛЯДИ/ лева. На основание чл.281, ал.3, вр. ал.2, т.1, предл. първо и т.5, вр. ал.1 от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства - Моторно превозно средство – товарен автомобил марка „Ситроен”, модел „Джъмпър” с рег. № СА 4838 СН, собственост на „ЕЛ ЕНД ПИ ФЕШЪН” ЕООД с управител и едноличен собственик на капитала Петя Любомирова Атанасова, ЕГН **********, предоставен доброволно на Г.К.К..
В законна сила от 19.10.2015г.
54 НОХД No 769/2015, II състав Гл.VIII. Превеждане през границата лица и групи - чл.280 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Д.Т.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 20.10.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №769/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия Д.Т.С. - ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия служебен защитник адв.М.Б., съгласно което подсъдимият Д.Т.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, а именно, че на 18.10.2015г. в землището на с. Синеморец, общ. Царево, Бургаска обл., зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, по ВП ІІ-99 в посока с. Синеморец – гр. Китен, обл. Бургаска, КПП Караагач, зоната за отговорност на ГПУ на МВР Царево и в с. Лозенец, обл. Бургаска, в съучастие като съизвършител с Трайчо Асенов Т., ЕГН **********, с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал група чужденци – 10 /десет/ лица, граждани на Сирия и Ирак - Adnan Omar Abdolkarim /Аднан Омар Абдолкарим/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; Zeitoon Shamsoldin Zaki /Зейтун Шамсолдин Заки/ - жена, род. на *** г. в Сирия; Salah Najam Ibrahim /Салах Наджам Ибрахим/ - мъж, род. на *** г. в Ирак; Jomoa Mohammad Ali /Джома Мохамад Али/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; Javar Mohammad Shahvan /Джавар Мохамад Шахван/ - мъж, род. на *** г. в Ирак; Dabin Adnan Omar /Дабин Аднан Омар/- момиче, род. на *** г. в Сирия; Soleiman Haji Omar /Солейман Хаджи Омар/- мъж, род. на *** г. в Сирия; Ramezan Sheikhmousa Feisal /Рамезан Шейхмуса Фейсал/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; Sherder Kamal Ghaleb /Шердер Камал Галеб/ - мъж, род на 01.12.1988 г. в Ирак; Sivan Farhad Hamdi /Сиван Фархад Хамди/ - мъж, род. на *** г. в Ирак, между които 1 /едно/ лице ненавършило 16 годишна възраст – Dabin Adnan Omar /Дабин Аднан Омар/ - момиче, род. на *** г. в Сирия да пребивават в страната и да преминават в страната, чрез извършване на превоз от землището на с. Синеморец, общ. Царево, Бургаска обл. към вътрешността на страната в нарушение на закона, като деянието е извършено, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка Фолксваген, модел Транспортер с рег. № СА 4144 ХР, собственост на Младен Асенов Младенов, ЕГН ********** и по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, на основание чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Д.Т.С., ЕГН ********** на наказание ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 5000 /ПЕТ ХИЛЯДИ/ лева. На основание чл. 281, ал. 3, вр. ал. 2, т. 1, предл. първо и т. 5, вр. ал. 1 от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства - 1 бр. свидетелство за регистрация част І, с № 006592316, 1 бр. свидетелство за регистрация част ІІ, 6 бр. ключове и лек автомобил марка Фолксваген, модел Транспортер с рег. № СА 4144 ХР, предоставен доброволно на Д.Т.С. въз основа на устен договор за послужване ОСЪЖДА Д.Т.С., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 22.50 лева за разноски по делото.
Д.Т.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №769/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия Д.Т.С. - ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия служебен защитник адв.М.Б., съгласно което подсъдимият Д.Т.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, а именно, че на 18.10.2015г. в землището на с. Синеморец, общ. Царево, Бургаска обл., зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, по ВП ІІ-99 в посока с. Синеморец – гр. Китен, обл. Бургаска, КПП Караагач, зоната за отговорност на ГПУ на МВР Царево и в с. Лозенец, обл. Бургаска, в съучастие като съизвършител с Трайчо Асенов Т., ЕГН **********, с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал група чужденци – 10 /десет/ лица, граждани на Сирия и Ирак - Adnan Omar Abdolkarim /Аднан Омар Абдолкарим/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; Zeitoon Shamsoldin Zaki /Зейтун Шамсолдин Заки/ - жена, род. на *** г. в Сирия; Salah Najam Ibrahim /Салах Наджам Ибрахим/ - мъж, род. на *** г. в Ирак; Jomoa Mohammad Ali /Джома Мохамад Али/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; Javar Mohammad Shahvan /Джавар Мохамад Шахван/ - мъж, род. на *** г. в Ирак; Dabin Adnan Omar /Дабин Аднан Омар/- момиче, род. на *** г. в Сирия; Soleiman Haji Omar /Солейман Хаджи Омар/- мъж, род. на *** г. в Сирия; Ramezan Sheikhmousa Feisal /Рамезан Шейхмуса Фейсал/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; Sherder Kamal Ghaleb /Шердер Камал Галеб/ - мъж, род на 01.12.1988 г. в Ирак; Sivan Farhad Hamdi /Сиван Фархад Хамди/ - мъж, род. на *** г. в Ирак, между които 1 /едно/ лице ненавършило 16 годишна възраст – Dabin Adnan Omar /Дабин Аднан Омар/ - момиче, род. на *** г. в Сирия да пребивават в страната и да преминават в страната, чрез извършване на превоз от землището на с. Синеморец, общ. Царево, Бургаска обл. към вътрешността на страната в нарушение на закона, като деянието е извършено, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка Фолксваген, модел Транспортер с рег. № СА 4144 ХР, собственост на Младен Асенов Младенов, ЕГН ********** и по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, на основание чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Д.Т.С., ЕГН ********** на наказание ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 5000 /ПЕТ ХИЛЯДИ/ лева. На основание чл. 281, ал. 3, вр. ал. 2, т. 1, предл. първо и т. 5, вр. ал. 1 от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства - 1 бр. свидетелство за регистрация част І, с № 006592316, 1 бр. свидетелство за регистрация част ІІ, 6 бр. ключове и лек автомобил марка Фолксваген, модел Транспортер с рег. № СА 4144 ХР, предоставен доброволно на Д.Т.С. въз основа на устен договор за послужване ОСЪЖДА Д.Т.С., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 22.50 лева за разноски по делото.
В законна сила от 20.10.2015г.
55 НОХД No 770/2015, I състав Гл.VIII. Превеждане през границата лица и групи - чл.280 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Т.А.Т. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 20.10.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №770/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия Т.А.Т. – ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес *** /Красна поляна/ № 19, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, представляван от неговия служебен защитник адв.М.Б., съгласно което подсъдимият Т.А.Т. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, а именно, че на 18.10.2015 г. в землището на с. Синеморец, общ. Царево, Бургаска обл., зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, по ВП ІІ-99 в посока с. Синеморец – гр. Китен, обл. Бургаска, КПП Караагач, зоната за отговорност на ГПУ на МВР Царево и в с. Лозенец, обл. Бургаска, в съучастие като съизвършител с Даниел Т. Сотиров, ЕГН **********, с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал група чужденци – 10 /десет/ лица, граждани на Сирия и Ирак - Adnan Omar Abdolkarim /Аднан Омар Абдолкарим/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; Zeitoon Shamsoldin Zaki /Зейтун Шамсолдин Заки/ - жена, род. на *** г. в Сирия; Salah Najam Ibrahim /Салах Наджам Ибрахим/ - мъж, род. на *** г. в Ирак; Jomoa Mohammad Ali /Джома Мохамад Али/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; Javar Mohammad Shahvan /Джавар Мохамад Шахван/ - мъж, род. на *** г. в Ирак; Dabin Adnan Omar /Дабин Аднан Омар/- момиче, род. на *** г. в Сирия; Soleiman Haji Omar /Солейман Хаджи Омар/- мъж, род. на *** г. в Сирия; Ramezan Sheikhmousa Feisal /Рамезан Шейхмуса Фейсал/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; Sherder Kamal Ghaleb /Шердер Камал Галеб/ - мъж, род на 01.12.1988 г. в Ирак; Sivan Farhad Hamdi /Сиван Фархад Хамди/ - мъж, род. на *** г. в Ирак, между които 1 /едно/ лице ненавършило 16 годишна възраст – Dabin Adnan Omar /Дабин Аднан Омар/ - момиче, род. на *** г. в Сирия да пребивават в страната и да преминават в страната, чрез извършване на превоз от землището на с. Синеморец, общ. Царево, Бургаска обл. към вътрешността на страната в нарушение на закона, като деянието е извършено, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка Фолксваген, модел Транспортер с рег. № СА 4144 ХР, собственост на Младен А. Младенов, ЕГН ********** и по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, на основание чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Т.А.Т., ЕГН ********** на наказание ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 5000 /ПЕТ ХИЛЯДИ/ лева.
Т.А.Т.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №770/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия Т.А.Т. – ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес *** /Красна поляна/ № 19, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, представляван от неговия служебен защитник адв.М.Б., съгласно което подсъдимият Т.А.Т. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, а именно, че на 18.10.2015 г. в землището на с. Синеморец, общ. Царево, Бургаска обл., зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, по ВП ІІ-99 в посока с. Синеморец – гр. Китен, обл. Бургаска, КПП Караагач, зоната за отговорност на ГПУ на МВР Царево и в с. Лозенец, обл. Бургаска, в съучастие като съизвършител с Даниел Т. Сотиров, ЕГН **********, с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал група чужденци – 10 /десет/ лица, граждани на Сирия и Ирак - Adnan Omar Abdolkarim /Аднан Омар Абдолкарим/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; Zeitoon Shamsoldin Zaki /Зейтун Шамсолдин Заки/ - жена, род. на *** г. в Сирия; Salah Najam Ibrahim /Салах Наджам Ибрахим/ - мъж, род. на *** г. в Ирак; Jomoa Mohammad Ali /Джома Мохамад Али/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; Javar Mohammad Shahvan /Джавар Мохамад Шахван/ - мъж, род. на *** г. в Ирак; Dabin Adnan Omar /Дабин Аднан Омар/- момиче, род. на *** г. в Сирия; Soleiman Haji Omar /Солейман Хаджи Омар/- мъж, род. на *** г. в Сирия; Ramezan Sheikhmousa Feisal /Рамезан Шейхмуса Фейсал/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; Sherder Kamal Ghaleb /Шердер Камал Галеб/ - мъж, род на 01.12.1988 г. в Ирак; Sivan Farhad Hamdi /Сиван Фархад Хамди/ - мъж, род. на *** г. в Ирак, между които 1 /едно/ лице ненавършило 16 годишна възраст – Dabin Adnan Omar /Дабин Аднан Омар/ - момиче, род. на *** г. в Сирия да пребивават в страната и да преминават в страната, чрез извършване на превоз от землището на с. Синеморец, общ. Царево, Бургаска обл. към вътрешността на страната в нарушение на закона, като деянието е извършено, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка Фолксваген, модел Транспортер с рег. № СА 4144 ХР, собственост на Младен А. Младенов, ЕГН ********** и по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, на основание чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Т.А.Т., ЕГН ********** на наказание ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 5000 /ПЕТ ХИЛЯДИ/ лева.
В законна сила от 20.10.2015г.
56 НОХД No 781/2015, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО А.Х.Т. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 29.10.2015г.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.Х.Т. - роден на *** ***, с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, български гражданин, от ромски произход, с начално образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 16.10.2015 г., около 18.00 часа в с. Синеморец, обл. Бургаска в посока третокласен път III-9901, км. 21, без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка Ауди, модел А6, с рег. № *** в едногодишен срок от наказанието му по административен ред, наложено с наказателно постановление № 14-0302-000368/01.10.2014 г., влязло в сила на 16.10.2014 г. на Началник на РУ - Царево при ОДМВР – Бургас за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление - престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, поради което и на осн. чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС, както и ГЛОБА в размер на 500.00 /петстотин/ лева. Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.
А.Х.Т.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.Х.Т. - роден на *** ***, с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, български гражданин, от ромски произход, с начално образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 16.10.2015 г., около 18.00 часа в с. Синеморец, обл. Бургаска в посока третокласен път III-9901, км. 21, без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка Ауди, модел А6, с рег. № *** в едногодишен срок от наказанието му по административен ред, наложено с наказателно постановление № 14-0302-000368/01.10.2014 г., влязло в сила на 16.10.2014 г. на Началник на РУ - Царево при ОДМВР – Бургас за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление - престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, поради което и на осн. чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС, както и ГЛОБА в размер на 500.00 /петстотин/ лева.
57 НОХД No 783/2015, I състав Гл.VIII. Превеждане през границата лица и групи - чл.280 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО С.С.Г. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 24.10.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №783/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия С.С.Г., ЕГН:**********, роден на *** год. в Руска Федерация, живущ с постоянен адрес ***, български гражданин, с висше образование, работи като продавач-консултант в магазин „Технополис” кв. „Надежда”, не женен, осъждан, представляван от неговия служебен защитник адв.Т.Я., съгласно което подсъдимият С.С.Г., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, ал.2, т.1, предл. първо и т.5, вр. ал. 1 от НК,за това, че на 22.10.2015 год. в около 05.40 часа в землището на с.Бродилово, община Царево, Бургаска обл. зоната за отговорност на ГПУ Царево и по общински път с. Бродилово – гр. Царево, Бургаска обл. в местността „Калинча” с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал група чужденци - 7 /седем/ броя лица, 6 /шест/ от които граждани на Сирийска Арабска Република и 1 /едно/ лице гражданин на Република Ирак, а именно:1. GASEM MOHAMMAD ABDOLLAH /ГАСЕМ МОХАМАД АБДОЛАХ/ - мъж, роден на *** г. в Сирийска Арабска Република; 2. OSAMA AHMAD ALI /ОСАМА АХМАД АЛИ/ - мъж, роден на *** г. в Сирийска Арабска Република; 3. HAWAR HASAN KHALAF / ХАВАР ХАСАН ХАЛАФ / - мъж, роден на *** г. в Сирийска Арабска Република; 4. EIMAN DAKHI CHOVROW /ЕЙМАН ДАХИ ЧОВРОВ/ - мъж, роден на *** г. в Сирийска Арабска Република; 5. SAFIYAN SHIVAN IZDIN /САФИЯН ШИВАН ИЗДИН/ - мъж, роден на *** г. в Сирийска Арабска Република; 6. ZEIRI ABDOLLAH GHASEM /ЗЕЙРИ АБДОЛАХ ГАСЕМ/ - жена, родена на *** г. в Сирийска Арабска Република, 7. AGHID AMER JAAVAR /АГИД АМЕР ДЖААВАР/ - мъж, роден на *** г. в Република Ирак, да пребивават в страната и да преминават в страната, чрез извършване на превоз от землището на с. Бродилово, община Царево към вътрешността на страната в нарушение на закона, като деянието е извършено, чрез използване на моторно превозно средство - товарен автомобил, марка „Мицубиши”, модел „L 200”, с рег. № ***, собственост на Л.И. С., ЕГН ********** с адрес ***, предоставено доброволно на дееца, въз основа на устен договор за послужване, както и деянието е извършено по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо и т.5, вр. ал.1 от НК, на основание чл.281, ал.2, т.1, предл. първо и т.5, вр. ал.1 от НК, и чл.54 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.С.Г., ЕГН:********** на наказание ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 10 000 /ДЕСЕТ ХИЛЯДИ/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ. По отношение на веществените доказателства: ОТНЕМА в полза на държавата - 1 бр. шушляково яке, с тъмносин цвят с неустановен собственик, поради ниската му стойност да бъде унищожено, намиращи се на съхранение в ГПУ Царево при домакина. На основание чл.281, ал.3, вр. ал.2, т.1, предл. първо и т.5, вр. ал.1 от НК ОТНЕМА в полза на Държавата: - товарен автомобил „Мицубиши”, модел „L 200”, с рег. № ***, собственост на Л.И. С., ЕГН ********** с адрес ***, предоставен доброволно на С.С.Г., ЕГН ********** въз основа на устен договор за послужване; ведно с регистрационен талон част ІІ и контактен ключ за товарния автомобил; Полица – „гражданска отговорност” с № BG 02115001888237 – за товарен автомобил, марка „Мицубиши”, модел „L 200”, с рег. № ***, намиращи се на съхранение в ГПУ Царево при домакина. На основание чл.53, ал.2, б.„б” от НК ОТНЕМА в полза на държавата - сумата от 2027.00 /две хиляди и двадесет и седем/ лева предадена с протокол за доброволно предаване и приобщена към доказателствения материал по незабавното производство придобита, чрез престъплението, намиращи се на съхранение в ГПУ Царево при домакина. На основание чл. 53 ал. 1 б. „а” от НК ОТНЕМА в полза на държавата принадлежащи на виновния и послужили за извършването на престъплението, мобилен телефон марка „Леново”, ведно със СИМ карта и мобилен телефон марка „Нокия”, модел 130, ведно със СИМ карта, намиращи се на съхранение в ГПУ Царево при домакина. ОСЪЖДА С.С.Г., ЕГН:********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 62.50 лева за разноски по делото.
С.С.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №783/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия С.С.Г., ЕГН:**********, роден на *** год. в Руска Федерация, живущ с постоянен адрес ***, български гражданин, с висше образование, работи като продавач-консултант в магазин „Технополис” кв. „Надежда”, не женен, осъждан, представляван от неговия служебен защитник адв.Т.Я., съгласно което подсъдимият С.С.Г., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, ал.2, т.1, предл. първо и т.5, вр. ал. 1 от НК,за това, че на 22.10.2015 год. в около 05.40 часа в землището на с.Бродилово, община Царево, Бургаска обл. зоната за отговорност на ГПУ Царево и по общински път с. Бродилово – гр. Царево, Бургаска обл. в местността „Калинча” с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал група чужденци - 7 /седем/ броя лица, 6 /шест/ от които граждани на Сирийска Арабска Република и 1 /едно/ лице гражданин на Република Ирак, а именно:1. GASEM MOHAMMAD ABDOLLAH /ГАСЕМ МОХАМАД АБДОЛАХ/ - мъж, роден на *** г. в Сирийска Арабска Република; 2. OSAMA AHMAD ALI /ОСАМА АХМАД АЛИ/ - мъж, роден на *** г. в Сирийска Арабска Република; 3. HAWAR HASAN KHALAF / ХАВАР ХАСАН ХАЛАФ / - мъж, роден на *** г. в Сирийска Арабска Република; 4. EIMAN DAKHI CHOVROW /ЕЙМАН ДАХИ ЧОВРОВ/ - мъж, роден на *** г. в Сирийска Арабска Република; 5. SAFIYAN SHIVAN IZDIN /САФИЯН ШИВАН ИЗДИН/ - мъж, роден на *** г. в Сирийска Арабска Република; 6. ZEIRI ABDOLLAH GHASEM /ЗЕЙРИ АБДОЛАХ ГАСЕМ/ - жена, родена на *** г. в Сирийска Арабска Република, 7. AGHID AMER JAAVAR /АГИД АМЕР ДЖААВАР/ - мъж, роден на *** г. в Република Ирак, да пребивават в страната и да преминават в страната, чрез извършване на превоз от землището на с. Бродилово, община Царево към вътрешността на страната в нарушение на закона, като деянието е извършено, чрез използване на моторно превозно средство - товарен автомобил, марка „Мицубиши”, модел „L 200”, с рег. № ***, собственост на Л.И. С., ЕГН ********** с адрес ***, предоставено доброволно на дееца, въз основа на устен договор за послужване, както и деянието е извършено по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо и т.5, вр. ал.1 от НК, на основание чл.281, ал.2, т.1, предл. първо и т.5, вр. ал.1 от НК, и чл.54 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.С.Г., ЕГН:********** на наказание ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 10 000 /ДЕСЕТ ХИЛЯДИ/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ. По отношение на веществените доказателства: ОТНЕМА в полза на държавата - 1 бр. шушляково яке, с тъмносин цвят с неустановен собственик, поради ниската му стойност да бъде унищожено, намиращи се на съхранение в ГПУ Царево при домакина. На основание чл.281, ал.3, вр. ал.2, т.1, предл. първо и т.5, вр. ал.1 от НК ОТНЕМА в полза на Държавата: - товарен автомобил „Мицубиши”, модел „L 200”, с рег. № ***, собственост на Л.И. С., ЕГН ********** с адрес ***, предоставен доброволно на С.С.Г., ЕГН ********** въз основа на устен договор за послужване; ведно с регистрационен талон част ІІ и контактен ключ за товарния автомобил; Полица – „гражданска отговорност” с № BG 02115001888237 – за товарен автомобил, марка „Мицубиши”, модел „L 200”, с рег. № ***, намиращи се на съхранение в ГПУ Царево при домакина. На основание чл.53, ал.2, б.„б” от НК ОТНЕМА в полза на държавата - сумата от 2027.00 /две хиляди и двадесет и седем/ лева предадена с протокол за доброволно предаване и приобщена към доказателствения материал по незабавното производство придобита, чрез престъплението, намиращи се на съхранение в ГПУ Царево при домакина. На основание чл. 53 ал. 1 б. „а” от НК ОТНЕМА в полза на държавата принадлежащи на виновния и послужили за извършването на престъплението, мобилен телефон марка „Леново”, ведно със СИМ карта и мобилен телефон марка „Нокия”, модел 130, ведно със СИМ карта, намиращи се на съхранение в ГПУ Царево при домакина. ОСЪЖДА С.С.Г., ЕГН:********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 62.50 лева за разноски по делото. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 24.10.2015г.
58 НОХД No 803/2015, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО А.Д.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 29.10.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №803/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Попова и обвиняемия А.Д.М., ЕГН ********** - роден на *** год. в гр. Ямбол, с адрес ***, българин, български гражданин, средно образование, разведен, неосъждан/реабилитиран/, животновъд, представляван от неговия защитник адв.Т.Я., съгласно което обвиняемият А.Д.М., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, а именно, че на 21.10.2015г., по път III 9901, в землището на с. Резово, общ. Царево, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Мерцедес", модел„200Д", с per. № *** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно - 3,12 /три цяло и дванадесет/ на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер 7510+" с фабричен ARDN№0064. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.Д.М., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА, изпълнението на което, на осн. чл. 66, ал.1 от НК СЕ ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ, както и ГЛОБА от 500 лева. На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА А.Д.М., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА, считано от датата на изземване или предаване на СУМПС. Разноски по делото - няма. Веществени доказателства – няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №803/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
А.Д.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №803/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Попова и обвиняемия А.Д.М., ЕГН ********** - роден на *** год. в гр. Ямбол, с адрес ***, българин, български гражданин, средно образование, разведен, неосъждан/реабилитиран/, животновъд, представляван от неговия защитник адв.Т.Я., съгласно което обвиняемият А.Д.М., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, а именно, че на 21.10.2015г., по път III 9901, в землището на с. Резово, общ. Царево, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Мерцедес", модел„200Д", с per. № *** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно - 3,12 /три цяло и дванадесет/ на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер 7510+" с фабричен ARDN№0064. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.Д.М., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА, изпълнението на което, на осн. чл. 66, ал.1 от НК СЕ ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ, както и ГЛОБА от 500 лева. На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА А.Д.М., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА, считано от датата на изземване или предаване на СУМПС. Разноски по делото - няма. Веществени доказателства – няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №803/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 29.10.2015г.
59 НОХД No 817/2015, II състав Гл.VIII. Превеждане през границата лица и групи - чл.280 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Д.Т.Т. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 31.10.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №817/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Попова и подсъдимия Д.Т.Т., ЕГН: ********** роден на ***г***, българин, български гражданин, основно образование, неженен, осъждан, не работи, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно което обвиняемият Д.Т.Т., ЕГН: **********, се признава за виновен в умишленото извършване на престъпление по чл.281, ал.2, т.1, т.4 и т.5, вр. ал.1 от НК, вр. чл.8, ал.1,вр. чл.22, ал.1,т.1, вр. чл.9а, ал.2 от Закона за чужденците в Република България, а именно, че на 30.10.2015 г. по горски път между с.Фазаново и с.Писменово, общ. Царево, обл. Бургаска, в зоната на отговорност на ГПУ Царево, с цел да набави за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнал, чрез осигуряване на транспорт на чужденците: Хаджи Али Омар /Haji Ali Omar/ гражднанин на Сирия, Абдолах Хаджи Али Омар /Abdollah Haji Ali Omar/ гражданин на Сирия, Махмуд Омар Садет /Mahmood Omar Sadegh/ – гражданин на Сирия, Феисал Елияс Гадо /Feisal Eliyas Gado/ гражданин на Ирак, Али Тахер Меивел /Ali Taher Meivel/ – гражданин на Сирия, Наджи Хаджи Ебрахим /Naji Haji Ebrahim/ гражданин на Сирия, Хагар Абузеид Хасан /Hagar Aboozeid Hasan/ гражданин на Сирия. Джалал Али Алу /Jalal Ali Aloo/ – гражданин на Сирия, Хади Хасан Фарес /Hadi Hasan Fares/ – гражданин на Сирия, Бошрах Хаджи Али /Boshrah Haji Ali /гражданка на Сирия, Сиба Абдолреза Халег /Siba Abdolreza Khalegh/ гражданка на Сирия, и ненавършилите шестнадесет годишна възраст лица- Шилан Хаджи Али Омар /Shilan Haji Ali Omar / гражданка на Сирия- 14 годишна, Нарми Хаджи Али Омар /Narmi Haji Ali Omar/ гражданка на Сирия- 10 годишна, Солейман Хаджи Али Омар /Soleiman Haji Ali Omar/ – гражданин на Сирия- 13 годишен, Зеид Морад Али /Zeid Morad Ali/ – гражданин на Ирак -13 годишен и Саханд Азалдин Саид /Sahand Azaldin Said - гражданин на Ирак, 15 годишен, да пребивават в страната в нарушение на закона по смисъла на чл.22, ал.1,т.1, вр. чл.9а, ал.2 от Закона за чужденците в Република България, както и да преминават в страната в нарушение на закона по смисъла на чл.8, ал.1 от Закона за чужденците в Република България, като деянието е извършено, както следва: чрез използване на моторно превозно средство на МПС –лек автомобил марка „Киа“, модел „Карнавал“, с рег. № ***, собственост на И.Ц.А., ЕГН:**********, по отношение на петте гореупоменати лица ненавършили 16-годишна възраст, както и по отношение на повече от едно лице /16 лица/. Деянието е извършено виновно, при форма на вината - “пряк умисъл” по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. За посоченото престъпление по чл.281, ал.2, т.1, т.4 и т.5, вр. ал.1 от НК, вр. чл.8, ал.1,вр. чл.22, ал.1,т.1, вр. чл.9а, ал.2 от Закона за чужденците в Република България, на основание чл.281, ал.2, т.1, т.4 и т.5, вр. ал.1 от НК, вр. чл.8, ал.1,вр. чл.22, ал.1,т.1, вр. чл.9а, ал.2 от Закона за чужденците в Република България и чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Д.Т.Т., ЕГН: ********** на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което ще бъде изтърпяно в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС и ГЛОБА в размер на 2500 /две хиляди и петстотин/ лева. На осн. чл.59, ал.1 от НК ПРИСПАДА изтърпяното до момента задържане под стража, считано от 30.10.2015г. ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА: 1 бр. лек автомобил марка „Киа“, модел „Карнавал“, с рег. №***, собственост на И.Ц.А., ЕГН:**********, предоставено доброволно на обв. Д.Т.Т., ЕГН: ********** /л.17/, ведно с контактен ключ за него, на основание чл. 281, ал. 3, вр. ал. 2, т. 1 от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА, находящи се в доброволно предадения лек автомобил марка „Киа“, модел „Карнавал“, с рег. № ***, същите приобщени, като веществени доказателства при извършен оглед на ВД, а именно: 1 бр. мобилен телефон „Нокиа 1100”, ИМЕИ: 352300019375722 , без СИМ карта и без батерия, 1бр. мобилен телефон „Нокиа 105”, ИМЕИ: 357267053076588 без СИМ карта, с батерия, без заден капак, 1 бр. мобилен телефон „Алкател АМЕ 408“, ИМЕИ: 3524090022383050; без СИМ карта, с батерия, 1бр.мобилен телефон „Алкател АМЕ 408“ Имей: 352409022380775, без СИМ карта /собственост на обв. Д.Т.Т., ЕГН: **********/ и застрахователна полица на името на И.Ц.А., ЕГН ********** от Уника, ДА СЕ ВЪРНАТ на собствениците им. ОСЪЖДА Д.Т.Т., ЕГН: ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. На основание чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №817/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Д.Т.Т.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №817/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Попова и подсъдимия Д.Т.Т., ЕГН: ********** роден на ***г***, българин, български гражданин, основно образование, неженен, осъждан, не работи, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно което обвиняемият Д.Т.Т., ЕГН: **********, се признава за виновен в умишленото извършване на престъпление по чл.281, ал.2, т.1, т.4 и т.5, вр. ал.1 от НК, вр. чл.8, ал.1,вр. чл.22, ал.1,т.1, вр. чл.9а, ал.2 от Закона за чужденците в Република България, а именно, че на 30.10.2015 г. по горски път между с.Фазаново и с.Писменово, общ. Царево, обл. Бургаска, в зоната на отговорност на ГПУ Царево, с цел да набави за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнал, чрез осигуряване на транспорт на чужденците: Хаджи Али Омар /Haji Ali Omar/ гражднанин на Сирия, Абдолах Хаджи Али Омар /Abdollah Haji Ali Omar/ гражданин на Сирия, Махмуд Омар Садет /Mahmood Omar Sadegh/ – гражданин на Сирия, Феисал Елияс Гадо /Feisal Eliyas Gado/ гражданин на Ирак, Али Тахер Меивел /Ali Taher Meivel/ – гражданин на Сирия, Наджи Хаджи Ебрахим /Naji Haji Ebrahim/ гражданин на Сирия, Хагар Абузеид Хасан /Hagar Aboozeid Hasan/ гражданин на Сирия. Джалал Али Алу /Jalal Ali Aloo/ – гражданин на Сирия, Хади Хасан Фарес /Hadi Hasan Fares/ – гражданин на Сирия, Бошрах Хаджи Али /Boshrah Haji Ali /гражданка на Сирия, Сиба Абдолреза Халег /Siba Abdolreza Khalegh/ гражданка на Сирия, и ненавършилите шестнадесет годишна възраст лица- Шилан Хаджи Али Омар /Shilan Haji Ali Omar / гражданка на Сирия- 14 годишна, Нарми Хаджи Али Омар /Narmi Haji Ali Omar/ гражданка на Сирия- 10 годишна, Солейман Хаджи Али Омар /Soleiman Haji Ali Omar/ – гражданин на Сирия- 13 годишен, Зеид Морад Али /Zeid Morad Ali/ – гражданин на Ирак -13 годишен и Саханд Азалдин Саид /Sahand Azaldin Said - гражданин на Ирак, 15 годишен, да пребивават в страната в нарушение на закона по смисъла на чл.22, ал.1,т.1, вр. чл.9а, ал.2 от Закона за чужденците в Република България, както и да преминават в страната в нарушение на закона по смисъла на чл.8, ал.1 от Закона за чужденците в Република България, като деянието е извършено, както следва: чрез използване на моторно превозно средство на МПС –лек автомобил марка „Киа“, модел „Карнавал“, с рег. № ***, собственост на И.Ц.А., ЕГН:**********, по отношение на петте гореупоменати лица ненавършили 16-годишна възраст, както и по отношение на повече от едно лице /16 лица/. Деянието е извършено виновно, при форма на вината - “пряк умисъл” по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. За посоченото престъпление по чл.281, ал.2, т.1, т.4 и т.5, вр. ал.1 от НК, вр. чл.8, ал.1,вр. чл.22, ал.1,т.1, вр. чл.9а, ал.2 от Закона за чужденците в Република България, на основание чл.281, ал.2, т.1, т.4 и т.5, вр. ал.1 от НК, вр. чл.8, ал.1,вр. чл.22, ал.1,т.1, вр. чл.9а, ал.2 от Закона за чужденците в Република България и чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Д.Т.Т., ЕГН: ********** на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което ще бъде изтърпяно в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС и ГЛОБА в размер на 2500 /две хиляди и петстотин/ лева. На осн. чл.59, ал.1 от НК ПРИСПАДА изтърпяното до момента задържане под стража, считано от 30.10.2015г. ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА: 1 бр. лек автомобил марка „Киа“, модел „Карнавал“, с рег. №***, собственост на И.Ц.А., ЕГН:**********, предоставено доброволно на обв. Д.Т.Т., ЕГН: ********** /л.17/, ведно с контактен ключ за него, на основание чл. 281, ал. 3, вр. ал. 2, т. 1 от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА, находящи се в доброволно предадения лек автомобил марка „Киа“, модел „Карнавал“, с рег. № ***, същите приобщени, като веществени доказателства при извършен оглед на ВД, а именно: 1 бр. мобилен телефон „Нокиа 1100”, ИМЕИ: 352300019375722 , без СИМ карта и без батерия, 1бр. мобилен телефон „Нокиа 105”, ИМЕИ: 357267053076588 без СИМ карта, с батерия, без заден капак, 1 бр. мобилен телефон „Алкател АМЕ 408“, ИМЕИ: 3524090022383050; без СИМ карта, с батерия, 1бр.мобилен телефон „Алкател АМЕ 408“ Имей: 352409022380775, без СИМ карта /собственост на обв. Д.Т.Т., ЕГН: **********/ и застрахователна полица на името на И.Ц.А., ЕГН ********** от Уника, ДА СЕ ВЪРНАТ на собствениците им. Ако в едноседмичен срок претендиращият за собственик на мобилните телефони Д.Т.Т. не представи документи за собственост на телефоните, същите да се отнемат в полза на държавата и предвид ниската им стойност да бъдат унищожени. ОСЪЖДА Д.Т.Т., ЕГН: ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. На основание чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №817/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 31.10.2015г.