РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.8.2013г. до 31.8.2013г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 31/2010, II състав Вещни искове Г.И.С.,
Р.Г.К.,
И.Г.С.
АХТОПОЛ ТУРИСТ ЕООД Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 11.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователни, предявените от Г.И.С., ЕГН:***, Р. Г.К., ЕГН:***, М. П. С. и И.Г. С., ЕГН: *** искове против „***", ЕИК: **, с които се иска от съда, да постанови решение, с което: по отношение на ищеца И. Г. С.: да обезсили Решение № 01 от 19.01.2011 г. постановено по гр.д. № 31, по описа на Царевският районен съд, в частта с която на основание чл. 19, ал. 3 от ЗЗД е обявен за окончателен сключения на 09.04.2010 г. между Г. И. С.и М. П.С., от една страна като продавачи и „**", ЕИК: **, от друга страна като купувач предварителен договор за покупко- продажба на процесния недвижим имот, в посочените идеални части, като ищеца И. Г.С. и Р. Г. К. се явяват в качеството си на наследници на М. П. С.. В условията на евентуалност се иска, по отношение на ищците: Г.И.С. и Р. Г.К. - последната като наследник на М.П.С. да обезсили Решение № 01 от 19.01.2011 г. постановено по гр.д. № 31, по описа на Царевският районен съд, по отношение на собствените им идеални части: за Г. И.С. 666.6 кв.м. ид.ч. от 1000/** кв.м. ид.ч. от поземлен имот с идентификатор № 00878.107.461, по кадастралната карта на гр. А., О. Ц. находящ се в местността „**", целия с площ от ** кв.м. и по отношение на Р. Г.К., 166.6 кв.м. ид.ч. от 1000/** кв.м. ид.ч. от поземлен имот с идентификатор № 00878.107.461, по кадастралната карта на гр. А. О. Ц., находящ се в местността „**", целия с площ от ** кв.м.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.06.2013
Гражданско дело № 386/2013
В законна сила от 5.8.2013г.
2 НОХД No 71/2013, II състав ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.С.В. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 5.8.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №71/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и обвиняемия Д.С.В. ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.К., съгласно което обвиняемият Д.С.В. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.216, ал.1 от НК за това, че на 06.02.2013год. в гр.П., ул.***, Б. обл. противозаконно унищожил чужда движима вещ - лек автомобил марка „Форд” модел „Фиеста” с ДКН ***, на стойност 850.00 лева, собственост на К.Д.Й., ЕГН *** от гр.П., ул.*** № ***.  За посоченото престъпление по чл.216, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д.С.В. на основание чл.216, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква “б” от НК на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;  3. 160 часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  Веществените доказателства са върнати на собственика им с разписка.  Причинени от престъплението имуществени вреди в размер на 850.00 лева са възстановени до приключване на досъдебното производство.  
Д.С.В.
За посоченото престъпление по чл.216, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д.С.В. на основание чл.216, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква “б” от НК на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;  3. 160 часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  
В законна сила от 5.8.2013г.
3 НОХД No 73/2013, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО К.Г.Т. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 6.8.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №73/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия К.Г.Т., ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Б.Б., съгласно което обвиняемия К.Г.Т., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че: На 29.07.2013год. по второкласен път ІІ - 99, км. 38 посока гр.Созопол - гр.Приморско управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Опел” модел “Вектра” с рег. № *** с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда, а именно 1,62 промила на хиляда, установено по надлежния ред - техническо средство “Алкотест – Дрегер” 7410 с фабр. № 0241.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1, вр. чл.54, ал.1 от НК, НАЛАГА на обвиняемия К.Г.Т., ЕГН *** наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА.  На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА обв. К.Г.Т., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 от НК приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 29.07.2013г.  Веществени доказателства няма.  Разноски по делото няма.  Причинени от престъплението имуществени вреди няма.  
К.Г.Т.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1, вр. чл.54, ал.1 от НК, НАЛАГА на обвиняемия К.Г.Т., ЕГН *** наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА.  На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА обв. К.Г.Т., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 от НК приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 29.07.2013г.
В законна сила от 6.8.2013г.
4 НОХД No 74/2013, II състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Л.С.Д. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 6.8.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №74/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП–Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия Л.С.Д., ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият Л.С.Д., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 354а, ал.3, т. 1 предл. първо, вр.чл.26, ал.1 от НК, а именно, че: На 25.07.2013 г. в комплекс “Слънчев бряг”, обл.Бургас в условията на продължавано престъпление придобил от неустановено в хода на разследването лице и до 26.07.2013 год. в 02.20 часа в гр.Приморско, обл. Бургаска на вътрешен път за гр.Китен в района на първа кула ММЦ държал в себе си без надлежно разрешително високорискови наркотични вещества:  - 1 бр. найлоново пликче тип джъмпър със съдържание амфетамин и кофеин с нетно тегло 1,274 гр., със съдържание на амфетамин – 20 %, на стойност 38,22 лева /тридесет и осем лева и двадесет и две стотинки/.  - 1 бр. найлонова опаковка от носни кърпички със съдържание коноп с нетно тегло 1,680 гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 6,20 %, на стойност 10,08 лева /десет лева и осем стотинки/.  - 1 бр. свита на топка найлонова папка тип джоб / прозрачен полетиленов плик-джоб/ със съдържание смес от тютюн и коноп с нетно тегло 0,204 гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 5,70 %, на стойност 1,22 лева /един лев и двадесет и две стотинки/.  - 1 бр. смачкана цигара със съдържание смес от тютюн и коноп с нетно тегло 0,285 гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 5,40 %, на стойност 1,71 лева /един лев и седемдесет и една стотинки/.  - 1 бр. хартиена кутийка от дъвки марка „5” със съдържание коноп с нетно тегло 0,508 гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 7,20 %, на стойност 3,04 лева /три лева и четири стотинки/, всичко на обща стойност 54.33 лева, като 1 грам АМФЕТАМИНИ е на стойност 30.00 лева за грам и 1 грам КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год.  За посоченото престъпление по чл. 354а, ал.3, т. 1 предл. първо, вр.чл.26, ал.1 от НК на основание чл. 354а, ал.3, т.1 предл. първо, вр.чл.26, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Л.С.Д., ЕГН *** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл. 55 ал.3 от НК на обвиняемия няма да бъде наложено по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба.  ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 1 бр. пластмасов грендер син на цвят и опаковки, поставени в хартиен плик, приложени към делото СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата на основание чл.354а, ал.6 и чл.53, ал.2 от НК.  На основание чл.354а, ал.6 и чл.53, ал.2 от НК неизразходваното количество при физикохимичното изследване от обект № 1 – амфетамин с нетно тегло 0,974 гр., от обект № 2/1 - коноп с нетно тегло 1,380 гр. със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 6,20 % , от обект №3 - коноп с нетно тегло 0,208 гр. със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 7,20 % , намиращи се на съхранение в Централно митническо управление отдел „МРР-НОП” се отнемат в полза на държавата и да бъдат унищожени.  Причинени от престъплението имуществени вреди - няма.  
Л.С.Д.
За посоченото престъпление по чл. 354а, ал.3, т. 1 предл. първо, вр.чл.26, ал.1 от НК на основание чл. 354а, ал.3, т.1 предл. първо, вр.чл.26, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Л.С.Д., ЕГН *** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл. 55 ал.3 от НК на обвиняемия няма да бъде наложено по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба.
В законна сила от 6.8.2013г.
5 НОХД No 75/2013, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО П.И.П. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 6.8.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №75/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия П.И.П. ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С.С., съгласно което обвиняемия П.И.П., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, а именно, че: На 29.07.2013год. около 13.45 часа в гр.П., обл.Б., по ул.*** управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Пасат” с рег.№ ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда, а именно 2,12 промила на хиляда, установено по надлежния ред - химическа експертиза № 662/30.07.2013 год. на БНТЛ при ОДМВР гр.Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1, вр. чл.54, ал.1 от НК, НАЛАГА на обвиняемия П.И.П., ЕГН *** наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА.  На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА обв. П.И.П., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.59, ал.4 от НК приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 29.07.2013г.  Веществени доказателства няма.  Причинени от престъплението имуществени вреди няма.  
П.И.П.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1, вр. чл.54, ал.1 от НК, НАЛАГА на обвиняемия П.И.П., ЕГН *** наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА.  На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА обв. П.И.П., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.59, ал.4 от НК приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 29.07.2013г.    
В законна сила от 6.8.2013г.
6 Гражданско дело No 72/2013, I състав Искове по СК М.И.Р.,
А.А.И.
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ГР.ЦАРЕВО Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 8.8.2013г.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между М.И.Р., ЕГН *** и А.А.И., ЕГН *** споразумение по чл. 127, ал. 1 от СК, както следва:  По отношение родителските права, издръжката на децата и режима на лични отношения:  Родителските права спрямо роденото от брака дете И.А.И., ЕГН *** се предоставят за упражняване на майката М.И.Р., ЕГН ***, като за бащата А.А.И., ЕГН *** се определя режим за лични контакти и отношения с детето, както следва: лични контакти всяка втора и четвърта събота и неделя на месеца, считано от 10 часа до 18 часа, както и ще може да взима детето при себе си 30 последователни дни в годината, когато това не съвпада с годишния отпуск на майката.  Детето И.А.И., ЕГН *** ще живее при майката М.И.Р., ЕГН *** във Федерална Република Германия.  Родителските права спрямо роденото от брака дете Н.А.И., ЕГН *** се предоставят за упражняване на бащата А.А.И., ЕГН ***, като за майката М.И.Р., ЕГН *** се определя режим за лични контакти и отношения с детето, както следва: лични контакти всяка втора и четвърта събота и неделя на месеца, считано от 10 часа до 18 часа, както и ще може да взима детето при себе си 30 последователни дни в годината, когато това не съвпада с годишния отпуск на бащата.  Детето Н.А.И., ЕГН *** ще живее при бащата А.А.И., ЕГН *** в РБългария.  Двамата родители няма да си дължат издръжка за децата, които не са отглеждани от тях, като всеки родител поема изцяло издръжката върху детето, върху което упражнява родителските права.  
В законна сила от 8.8.2013г.
7 НОХД No 78/2013, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.Д.В. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 9.8.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №78/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия Д.Д.В., ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Д.Р., съгласно което обвиняемият Д.Д.В., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК и по чл. 343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че:  1. На 03.08.2013 год. около 04.50 часа в с.Л., общ.Ц., обл.Б. по ул.*** на кръстовището с ул.*** посока изхода на селото управлявал моторно превозно средство - мотопед марка *** с рег.№ ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1.75 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с химическа експертиза № 678/05.08.2013 год. извършена от експерт-химик в лаборатория към БНТЛ при ОДМВР-Бургас – престъпление по чл.343б, ал.1 НК.  2. На 03.08.2013 год. около 04.50 часа в с.Л., общ.Ц., обл.Б. по ул.*** на кръстовището с ул.*** посока изхода на селото управлявал моторно превозно средство - мотопед марка *** с рег.№ ***, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление №557/2012 год. на Началника на РУП-Царево, влязло в законна сила на 13.01.2013 год. за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление – престъпление по чл.343в, ал.2 във вр. ал.1 от НК.  За посоченото в т.1 престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК, НАЛАГА на обвиняемия Д.Д.В., ЕГН *** наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал. 2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА.  2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  За посоченото в т.2 престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, на осн. чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК, НАЛАГА на обвиняемия Д.Д.В., ЕГН *** наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:    1.Задължителна регистрация по настоящ, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.  2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.381 ал.7 от НПК, във вр. чл.23, ал.1 от НК, НАЛАГА на обвиняемия Д.Д.В., ЕГН *** едно общо наказание в размер на най-тежкото от наложените му наказания по настоящото споразумение, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА.  2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  Веществени доказателства няма.  ОСЪЖДА Д.Д.В., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 39.08 лева за разноски по делото.  Причинени от престъплението имуществени вреди няма.  
Д.Д.В.
За посоченото в т.1 престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК, НАЛАГА на обвиняемия Д.Д.В., ЕГН *** наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал. 2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА.  2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  За посоченото в т.2 престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, на осн. чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК, НАЛАГА на обвиняемия Д.Д.В., ЕГН *** наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:    1.Задължителна регистрация по настоящ, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.  2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.381 ал.7 от НПК, във вр. чл.23, ал.1 от НК, НАЛАГА на обвиняемия Д.Д.В., ЕГН *** едно общо наказание в размер на най-тежкото от наложените му наказания по настоящото споразумение, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА.  2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  
В законна сила от 9.8.2013г.
8 НОХД No 79/2013, III състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.А.С. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 9.8.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №79/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и обвиняемия М.А.С. - ЕГН ***, представляван от неговия служебен защитник адв.Т.С., съгласно което обвиняемият М.А.С., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.196, ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1 б. “а” и б. “б” от НК, за това, че: На 06.08.2013 год. в около 16.00 часа в гр. Приморско, обл. Бургас, в магазин за обувки намиращ се на ул.***”, отнел от владението и собственост на И.С.И. движими вещи - 1бр. мобилен телефон марка “Ел джи”, модел “Т 500” с ИМЕЙ 357350043928736 на стойност 231.78 лева, ведно със Сим карта на “Глобул” на стойност 12.00 лева, всичко на обща стойност 243.78 лева, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив.  За посоченото престъпление чл.196, ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1 б. “а” и б. “б” от НК, на основание чл.196, ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1 б. “а” и б. “б” от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, НАЛАГА на обвиняемия М.А.С., ЕГН *** наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА при първоначален “строг” режим съгласно чл.61, т.2 от ЗИНЗС, в затвор съгласно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.  На осн. чл.59, ал.2, вр. ал.1 от НК ПРИСПАДА времето през което М.А.С., ЕГН *** е бил задържан на осн. чл.64, ал.2 от НПК, считано от 07.08.2013г. и заповед за задържане по чл.63, ал.1 от ЗМВР, считано от 06.08.2013г.  Веществените доказателства – 1бр. мобилен телефон марка “Ел джи”, модел “Т 500” с ИМЕЙ 357350043928736, ведно със Сим карта на “Глобул” са върнати на собственика с постановление за разпореждане с веществени доказателства от 09.08.2013 год.  Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 243.78 лева са възстановени.  
М.А.С.
За посоченото престъпление чл.196, ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1 б. “а” и б. “б” от НК, на основание чл.196, ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1 б. “а” и б. “б” от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, НАЛАГА на обвиняемия М.А.С., ЕГН *** наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА при първоначален “строг” режим съгласно чл.61, т.2 от ЗИНЗС, в затвор съгласно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.  На осн. чл.59, ал.2, вр. ал.1 от НК ПРИСПАДА времето през което М.А.С., ЕГН *** е бил задържан на осн. чл.64, ал.2 от НПК, считано от 07.08.2013г. и заповед за задържане по чл.63, ал.1 от ЗМВР, считано от 06.08.2013г.  
В законна сила от 9.8.2013г.
9 Гражданско дело No 32/2013, II състав Издръжка Д.С.С.,
М.С.С.
С.С.Х.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СОЗОПОЛ
Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 26.7.2013г.
ОСЪЖДА С.С.Х., ЕГН **********, да заплаща издръжка на децата си Д.С.С., ЕГН ********** и М.С.С., ЕГН **********, чрез тяхната майка и законен представител З.А.А., ЕГН **********, в размер на 90.00 лв. месечно за всяко едно от децата, начиная от 04.04.2013 г. до настъпването на законни причини за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, като отхвърля иска в останалата му част до претендирания размер от 100.00 лв. месечно за всяко едно от децата, като неоснователен.  ОСЪЖДА С.С.Х., ЕГН **********, да заплати на децата си Д.С.С., ЕГН ********** и М.С.С., ЕГН **********, чрез тяхната майка и законен представител З.А.А., ЕГН **********, издръжка за минало време, в размер на 75,00 лв. на месец за всяко едно от децата, считано от 04.04.2012 год. до датата на подаване на исковата молба- 04.04.2013 год. или общо в размер на 1800,00 лева.  
В законна сила от 13.8.2013г.
10 НОХД No 76/2013, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Н.Е.П. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 14.8.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №76/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия Н.Е.П. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно което подсъдимият Н.Е.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че: На 02.08.2013 год. около 00.10 часа в с.Варвара, общ.Царево, обл.Бургаска, в района на хотел *** посока централен плаж управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Фиат”, модел „Панда” с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1.22 промила на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 668/02.08.2013 год. извършена от експерт-химик в лаборатория към БНТЛ при ОДМВР-Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Н.Е.П., ЕГН *** на основание чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.1, т.1, т2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Н.Е.П., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от влизане в сила на настоящото споразумение  ОСЪЖДА Н.Е.П., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 39.08 лева за разноски по делото.  Веществени доказателства няма.  Причинени от престъплението имуществени вреди няма.  
Н.Е.П.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Н.Е.П., ЕГН *** на основание чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.1, т.1, т2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Н.Е.П., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от влизане в сила на настоящото споразумение    
В законна сила от 14.8.2013г.
11 НОХД No 81/2013, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.И.С. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 22.8.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №81/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Николова и обвиняемата С. И. С. - ЕГН ***, представлявана от нейния защитник адв.Б., съгласно което обвиняемата С. И. С., ЕГН *** се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 196 ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.29, ал.1, буква”а” и буква „б” от НК за това, че: на 20.07.2013 год. около 22.00 часа в гр. Ц., Б.област, ул.”**” от заведение “**” отнела от владението и собственост на св. Н. Х. Й. движими вещи - 1 бр. мобилен телефон марка “Самсунг”, модел S 7230 на стойност 206.50 лв., 1 бр. сим карта на “Глобул” на стойност 12.00 лв. и 1 бр. кожен калъф за телефон на стойност 5.90 лв, всичко на обща стойност 224.40 лева, без нейно съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието е осъществено в условията на опасен рецидив.  За посоченото престъпление по чл. 196 ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.29, ал.1, буква”а” и буква „б” от НК ОСЪЖДА обвиняемата С.И. С., ЕГН *** на основание чл. 196 ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.29, ал.1, буква ”а” и буква „б” от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, при първоначален „строг” режим в затвор на осн. чл.58, ал.1, вр. чл.61, т.2, вр. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.  
С.И.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №81/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Николова и обвиняемата С. И. С. - ЕГН ***, представлявана от нейния защитник адв.Б., съгласно което обвиняемата С. И. С., ЕГН *** се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 196 ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.29, ал.1, буква”а” и буква „б” от НК за това, че: на 20.07.2013 год. около 22.00 часа в гр. Ц., Б.област, ул.”**” от заведение “**” отнела от владението и собственост на св. Н. Х. Й. движими вещи - 1 бр. мобилен телефон марка “Самсунг”, модел S 7230 на стойност 206.50 лв., 1 бр. сим карта на “Глобул” на стойност 12.00 лв. и 1 бр. кожен калъф за телефон на стойност 5.90 лв, всичко на обща стойност 224.40 лева, без нейно съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието е осъществено в условията на опасен рецидив.  За посоченото престъпление по чл. 196 ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.29, ал.1, буква”а” и буква „б” от НК ОСЪЖДА обвиняемата С.И. С., ЕГН *** на основание чл. 196 ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.29, ал.1, буква ”а” и буква „б” от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, при първоначален „строг” режим в затвор на осн. чл.58, ал.1, вр. чл.61, т.2, вр. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.  
В законна сила от 22.8.2013г.
12 НОХД No 80/2013, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Х.Т.Н. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 23.8.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №80/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Х. Т.Н. - ЕГН *** представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно което подсъдимият Х. Т.Н. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че: На 11.08.2013 год. около 04.25 часа в с.В., общ.Ц., обл.Б., по улица „**”, посока заведение ”***”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “Пежо”, модел 106” с Рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила на хиляда, а именно 2.17 % /две цяло и седемнадесет/ промила на хиляда, установено по надлежния ред - с химическа експертиза № 724 от 12.08.2013 год. извършена от експерт-химик в специализираната химическа лаборатория при БНТЛ при ОД на МВР - Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х. Т. Н., ЕГН *** на основание чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.1, т.1, т2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Х. Т.Н., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от 11.08.2013г.  
Х.Т.Н.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №80/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Х. Т.Н. - ЕГН *** представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно което подсъдимият Х. Т.Н. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че: На 11.08.2013 год. около 04.25 часа в с.В., общ.Ц., обл.Б., по улица „**”, посока заведение ”УЕЙ-КЪП”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “Пежо”, модел 106” с Рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила на хиляда, а именно 2.17 % /две цяло и седемнадесет/ промила на хиляда, установено по надлежния ред - с химическа експертиза № 724 от 12.08.2013 год. извършена от експерт-химик в специализираната химическа лаборатория при БНТЛ при ОД на МВР - Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х. Т. Н., ЕГН *** на основание чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.1, т.1, т2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Х. Т.Н., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от 11.08.2013г.
В законна сила от 23.8.2013г.
13 НОХД No 82/2013, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.Б.С.,
Ф.П.М.,
Ц.В.Т.
Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 23.8.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №82/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Николова и обвиняемите С. Б. С., ЕГН *** Ф. П. М., ЕГН *** и Ц. В. Т., ЕГН ***, със снета по-горе самоличност, представлявани от техния защитник адв.М. Б., съгласно което  Обвиняемите С. Б. С., ЕГН ***, Ф.П. М., ЕГН *** и Ц. В. Т., ЕГН ***, се признават за виновни в умишлено извършване на престъпление по чл.195 ал. 1, т. 4, предл. първо и второ, т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, от НК, а именно, че: на 28.06.2013 год. в гр. П., обл. Б., тримата в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка “Опел “ модел “Астра” с рег. № ***, собственост на Й. П. Т. и чрез използване на техническо средство - 1бр. лозарска ножица, отнели от владението на св. Р. К. Г., собственост на “Скат ТВ” ООД с ЕИК 102663917, представлявано от св. Р. К. Г., упълномощен с пълномощно от 28.06.2013 год. движими вещи - 84 метра оптичен кабел с вграден ток марка «SEA MAX” модел F12 +Cu 2X1.5mm на стойност 123,90 лева, без негово съгласие, с намерение противозаконно да го присвоят, като деянието не представлява маловажен случай.  За посоченото престъпление по чл.195 ал. 1, т. 4, предл. първо и второ, т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, от НК ОСЪЖДА обвиняемият С. Б.С., ЕГН *** на основание чл. 195 ал. 1, т. 4, предл. първо и второ, т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  За посоченото престъпление по чл.195 ал. 1, т. 4, предл. първо и второ, т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, от НК ОСЪЖДА обвиняемият Ф. П. М., ЕГН **** на основание чл. 195 ал. 1, т. 4, предл. първо и второ, т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.   За посоченото престъпление по чл.195 ал. 1, т. 4, предл. първо и второ, т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, от НК ОСЪЖДА обвиняемият Ц. В.Т., ЕГН *** на основание чл. 195 ал. 1, т. 4, предл. първо и второ, т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Обвиняемите С. Б. С., ЕГН ****, Ф. П. М., ЕГН *** и Ц. В. Т., ЕГН ***, се признават за виновни в умишлено извършване на престъпление по по чл. 216 ал.5 предл. четвърто, вр. ал.1, вр. чл.20 ал.2 от НК , а именно, че на 28.06.2013 год. в гр. П., обл. Б. тримата в съучастие като съизвършители унищожили елемент от далекосъобщителна мрежа – трасе от 180 метра оптичен кабел с вграден ток марка “SEA MAX” модел F12 +Cu 2X1.5mm за пренасяне данни на телевизия „Скат”, като унищожаването се изразява в отрязване с ножица и прекъсване на оптичния кабел, свързващ муфа, разположена в шахта на кръстовище на ул. “**” и ул. ”**” и муфа, разположена в шахта на кръстовище на ул. “**” и ул. ”**” на стойност 1248,30 лева, собственост на “Скат ТВ” ООД гр.Бургас с ЕИК 102663917, представлявано от св. Р. К.Г..  За посоченото престъпление по чл. 216 ал.5 предл. четвърто, вр. ал.1, вр. чл.20 ал.2 от НК ОСЪЖДА обвиняемият С. Б.С., ЕГН *** на основание чл. 216 ал.5 предл. четвърто, вр. ал.1,вр. чл. 20 ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.1, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  За посоченото престъпление по чл. 216 ал.5 предл. четвърто, вр. ал.1, вр. чл.20 ал.2 от НК ОСЪЖДА обвиняемият Ф.П. М., ЕГН ********** на основание чл. 216 ал.5 предл. четвърто, вр. ал.1,вр. чл.20 ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.1, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:   1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  За посоченото престъпление по чл. 216 ал.5 предл. четвърто, вр. ал.1, вр. чл.20 ал.2 от НК ОСЪЖДА обвиняемият Ц. В.Т., ЕГН *** на основание чл. 216 ал.5 предл. четвърто, вр. ал.1,вр. чл.20 ал.2 от НК и и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.1, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от шест месеца;  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от шест месеца.  На основание чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на обвиняемият С. Б. С., ЕГН **** едно общо наказание в размер на най-тежкото от така определените му наказания, а именно лишаване от свобода за срок от три месеца, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от три години.  На основание чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на обвиняемият Ф. П. М. ЕГН *** едно общо наказание в размер на най-тежкото от така определените му наказания, а именно лишаване от свобода за срок от три месеца, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от три години.  На основание чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на обвиняемият Ц. В. Т. ЕГН *** едно общо наказание в размер на най-тежкото от така определените му наказания, а именно лишаване от свобода за срок от три месеца, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от три години.  
С.Б.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №82/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Николова и обвиняемите С. Б. С., ЕГН *** Ф. П. М., ЕГН *** и Ц. В. Т., ЕГН ***, със снета по-горе самоличност, представлявани от техния защитник адв.М. Б., съгласно което  Обвиняемите С. Б. С., ЕГН ***, Ф.П. М., ЕГН *** и Ц. В. Т., ЕГН ***, се признават за виновни в умишлено извършване на престъпление по чл.195 ал. 1, т. 4, предл. първо и второ, т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, от НК, а именно, че: на 28.06.2013 год. в гр. П., обл. Б., тримата в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка “Опел “ модел “Астра” с рег. № ***, собственост на Й. П. Т. и чрез използване на техническо средство - 1бр. лозарска ножица, отнели от владението на св. Р. К. Г., собственост на “Скат ТВ” ООД с ЕИК 102663917, представлявано от св. Р. К. Г., упълномощен с пълномощно от 28.06.2013 год. движими вещи - 84 метра оптичен кабел с вграден ток марка «SEA MAX” модел F12 +Cu 2X1.5mm на стойност 123,90 лева, без негово съгласие, с намерение противозаконно да го присвоят, като деянието не представлява маловажен случай.  За посоченото престъпление по чл.195 ал. 1, т. 4, предл. първо и второ, т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, от НК ОСЪЖДА обвиняемият С. Б.С., ЕГН *** на основание чл. 195 ал. 1, т. 4, предл. първо и второ, т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Обвиняемите С. Б. С., ЕГН ****, Ф. П. М., ЕГН *** и Ц. В. Т., ЕГН ***, се признават за виновни в умишлено извършване на престъпление по по чл. 216 ал.5 предл. четвърто, вр. ал.1, вр. чл.20 ал.2 от НК , а именно, че на 28.06.2013 год. в гр. П., обл. Б. тримата в съучастие като съизвършители унищожили елемент от далекосъобщителна мрежа – трасе от 180 метра оптичен кабел с вграден ток марка “SEA MAX” модел F12 +Cu 2X1.5mm за пренасяне данни на телевизия „Скат”, като унищожаването се изразява в отрязване с ножица и прекъсване на оптичния кабел, свързващ муфа, разположена в шахта на кръстовище на ул. “**” и ул. ”**” и муфа, разположена в шахта на кръстовище на ул. “**” и ул. ”**” на стойност 1248,30 лева, собственост на “Скат ТВ” ООД гр.Бургас с ЕИК 102663917, представлявано от св. Р. К.Г..  За посоченото престъпление по чл. 216 ал.5 предл. четвърто, вр. ал.1, вр. чл.20 ал.2 от НК ОСЪЖДА обвиняемият С. Б.С., ЕГН *** на основание чл. 216 ал.5 предл. четвърто, вр. ал.1,вр. чл. 20 ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.1, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  На основание чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на обвиняемият С. Б. С., ЕГН **** едно общо наказание в размер на най-тежкото от така определените му наказания, а именно лишаване от свобода за срок от три месеца, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от три години.  
Ф.П.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №82/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Николова и обвиняемите С. Б. С., ЕГН *** Ф. П. М., ЕГН *** и Ц. В. Т., ЕГН ***, със снета по-горе самоличност, представлявани от техния защитник адв.М. Б., съгласно което  Обвиняемите С. Б. С., ЕГН ***, Ф.П. М., ЕГН *** и Ц. В. Т., ЕГН ***, се признават за виновни в умишлено извършване на престъпление по чл.195 ал. 1, т. 4, предл. първо и второ, т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, от НК, а именно, че: на 28.06.2013 год. в гр. П., обл. Б., тримата в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка “Опел “ модел “Астра” с рег. № ***, собственост на Й. П. Т. и чрез използване на техническо средство - 1бр. лозарска ножица, отнели от владението на св. Р. К. Г., собственост на “Скат ТВ” ООД с ЕИК 102663917, представлявано от св. Р. К. Г., упълномощен с пълномощно от 28.06.2013 год. движими вещи - 84 метра оптичен кабел с вграден ток марка «SEA MAX” модел F12 +Cu 2X1.5mm на стойност 123,90 лева, без негово съгласие, с намерение противозаконно да го присвоят, като деянието не представлява маловажен случай.  За посоченото престъпление по чл.195 ал. 1, т. 4, предл. първо и второ, т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, от НК ОСЪЖДА обвиняемият Ф. П. М., ЕГН **** на основание чл. 195 ал. 1, т. 4, предл. първо и второ, т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Обвиняемите С. Б. С., ЕГН ****, Ф. П. М., ЕГН *** и Ц. В. Т., ЕГН ***, се признават за виновни в умишлено извършване на престъпление по по чл. 216 ал.5 предл. четвърто, вр. ал.1, вр. чл.20 ал.2 от НК , а именно, че на 28.06.2013 год. в гр. П., обл. Б. тримата в съучастие като съизвършители унищожили елемент от далекосъобщителна мрежа – трасе от 180 метра оптичен кабел с вграден ток марка “SEA MAX” модел F12 +Cu 2X1.5mm за пренасяне данни на телевизия „Скат”, като унищожаването се изразява в отрязване с ножица и прекъсване на оптичния кабел, свързващ муфа, разположена в шахта на кръстовище на ул. “**” и ул. ”**” и муфа, разположена в шахта на кръстовище на ул. “**” и ул. ”**” на стойност 1248,30 лева, собственост на “Скат ТВ” ООД гр.Бургас с ЕИК 102663917, представлявано от св. Р. К.Г..  За посоченото престъпление по чл. 216 ал.5 предл. четвърто, вр. ал.1, вр. чл.20 ал.2 от НК ОСЪЖДА обвиняемият Ф.П. М., ЕГН ********** на основание чл. 216 ал.5 предл. четвърто, вр. ал.1,вр. чл.20 ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.1, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:   1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  На основание чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на обвиняемият Ф. П. М. ЕГН *** едно общо наказание в размер на най-тежкото от така определените му наказания, а именно лишаване от свобода за срок от три месеца, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от три години.    
Ц.В.Т.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №82/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Николова и обвиняемите С. Б. С., ЕГН *** Ф. П. М., ЕГН *** и Ц. В. Т., ЕГН ***, със снета по-горе самоличност, представлявани от техния защитник адв.М. Б., съгласно което  Обвиняемите С. Б. С., ЕГН ***, Ф.П. М., ЕГН *** и Ц. В. Т., ЕГН ***, се признават за виновни в умишлено извършване на престъпление по чл.195 ал. 1, т. 4, предл. първо и второ, т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, от НК, а именно, че: на 28.06.2013 год. в гр. П., обл. Б., тримата в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка “Опел “ модел “Астра” с рег. № ***, собственост на Й. П. Т. и чрез използване на техническо средство - 1бр. лозарска ножица, отнели от владението на св. Р. К. Г., собственост на “Скат ТВ” ООД с ЕИК 102663917, представлявано от св. Р. К. Г., упълномощен с пълномощно от 28.06.2013 год. движими вещи - 84 метра оптичен кабел с вграден ток марка «SEA MAX” модел F12 +Cu 2X1.5mm на стойност 123,90 лева, без негово съгласие, с намерение противозаконно да го присвоят, като деянието не представлява маловажен случай.   За посоченото престъпление по чл.195 ал. 1, т. 4, предл. първо и второ, т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, от НК ОСЪЖДА обвиняемият Ц. В.Т., ЕГН *** на основание чл. 195 ал. 1, т. 4, предл. първо и второ, т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Обвиняемите С. Б. С., ЕГН ****, Ф. П. М., ЕГН *** и Ц. В. Т., ЕГН ***, се признават за виновни в умишлено извършване на престъпление по по чл. 216 ал.5 предл. четвърто, вр. ал.1, вр. чл.20 ал.2 от НК , а именно, че на 28.06.2013 год. в гр. П., обл. Б. тримата в съучастие като съизвършители унищожили елемент от далекосъобщителна мрежа – трасе от 180 метра оптичен кабел с вграден ток марка “SEA MAX” модел F12 +Cu 2X1.5mm за пренасяне данни на телевизия „Скат”, като унищожаването се изразява в отрязване с ножица и прекъсване на оптичния кабел, свързващ муфа, разположена в шахта на кръстовище на ул. “**” и ул. ”**” и муфа, разположена в шахта на кръстовище на ул. “**” и ул. ”**” на стойност 1248,30 лева, собственост на “Скат ТВ” ООД гр.Бургас с ЕИК 102663917, представлявано от св. Р. К.Г..  За посоченото престъпление по чл. 216 ал.5 предл. четвърто, вр. ал.1, вр. чл.20 ал.2 от НК ОСЪЖДА обвиняемият Ц. В. Т., ЕГН *** на основание чл. 216 ал.5 предл. четвърто, вр. ал.1,вр. чл.20 ал.2 от НК и и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.1, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от шест месеца;  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от шест месеца.    На основание чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на обвиняемият Ц. В. Т. ЕГН *** едно общо наказание в размер на най-тежкото от така определените му наказания, а именно лишаване от свобода за срок от три месеца, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от три години.  
В законна сила от 23.8.2013г.
14 НАХД No 417/2013, I състав По УБДХ И.Г.Ч.,
М.Х.Х.
Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Определение от 27.8.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД №417/2013г. по описа на РС Царево и изпраща материалите по компетентност на РП Царево.
В законна сила от 27.8.2013г.
15 НОХД No 84/2013, I състав ГЛ.V. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Н.Н.И. Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Споразумение от 29.8.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №84/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Николова и подсъдимия Н. Н. И. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.216, ал.1, предл. второ от НК, а именно, че на 21.08.2013 год. около 05.40 часа в гр.А. обл.Б., ул.”**” пред дом №* повредил противозаконно чужда движима вещ - таван на лек автомобил марка „**”, модел „**” с рег.№ *** на стойност 215.00 лева, собственост на св.Г. Д. Д..  За посоченото престъпление по чл.216, ал.1, предл. второ от НК подсъдимият Н.Н. И. на осн. чл. 216, ал.1, предл. второ от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, включваща следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  
Н.Н.И.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №84/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Николова и подсъдимия Н. Н. И. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.216, ал.1, предл. второ от НК, а именно, че на 21.08.2013 год. около 05.40 часа в гр.А. обл.Б., ул.”**” пред дом №* повредил противозаконно чужда движима вещ - таван на лек автомобил марка „**”, модел „**” с рег.№ *** на стойност 215.00 лева, собственост на св.Г. Д. Д..  За посоченото престъпление по чл.216, ал.1, предл. второ от НК подсъдимият Н.Н. И. на осн. чл. 216, ал.1, предл. второ от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, включваща следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  
В законна сила от 29.8.2013г.
16 НОХД No 85/2013, I състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО П.К.Б. Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Споразумение от 29.8.2013г.
 ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №85/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурорите Крумов и Николова и подсъдимия П.К.Б., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.В., съгласно условията на което:  Подсъдимият П.К. Б. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 205 ал. 1 т. 1, вр. чл. 201 ал.1 от НК, за това, че за времето от 23.30 часа на 16.06.2013 год. до 02,30 часа на 17.06.2013 год. в гр. К., обл. Б., хотел “**” в качеството си на длъжностно лице – барман в “** ООД, с месторабота хотел “**” гр. К., бар-рецепция, присвоил чужди пари - сумата от 74,10 лева представляваща оборота на бар - рецепция за времето от 23.00 часа на 16.06.2013 год. до 02.30 часа на 17.06.2013 год. поверени му да ги пази, собственост на “**” ООД с МОЛ Д. А. К., като до приключване на досъдебното производство присвоените пари са внесени.  Подсъдимият П. К.Б.се признава за виновен и в умишлено извършване на престъпление чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал.1 т. 4 предл. второ и т. 6, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 26 ал. 1 от НК, за това, че за времето от 23.30 часа на 16.06.2013 год. до 02,30 часа на 17.06.2013 год. в гр. К., обл. Б., хотел “**” в качеството си на длъжностно лице – барман в “**” ООД, с месторабота хотел “**” гр. К., бар-рецепция, възползвайки се от служебното си положение, чрез използване на техническо средство – ключ от офис зад рецепцията и от обменно бюро на „**” отнел от владението на С. В.С. движими вещи - сумата от 180.00 лева и 30.00 евро на стойност 58.67 български лева, собственост на “**” ООД с МОЛ Д. А. К. и от владението на Н. А. С., движими вещи - сумата от 2700.00 лева, собственост на “**” ЕООД с МОЛ Н. А.С., без съгласието на собствениците им с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на продължавана престъпна дейност, като до приключване на досъдебното производство отнетите вещи са заместени.  За посоченото престъпление по чл. 205 ал. 1 т. 1, вр. чл. 201 ал.1 от НК, на осн. чл. 205 ал. 1 т. 1, вр. чл. 201 ал.1 от НК, вр. чл. 54 ал. 1 от НК подсъдимият П. К. Б., ЕГН *** ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  За посоченото престъпление по чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал.1 т. 4 предл. второ и т. 6, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 26 ал. 1 от НК, на осн. чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал.1 т. 4 предл. второ и т. 6, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 26 ал. 1 от НК, вр. чл. 54 ал. 1 от НК, подсъдимият П. К.Б., ЕГН *** ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага с и изпитателен срок от три години.  На основание чл. 23 ал. 1 от НК НАЛАГА на подсъдимия П. К.Б. ЕГН *** едно общо наказание в размер на най-тежкото от така определените му наказания, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага с и изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
П.К.Б.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №85/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурорите Крумов и Николова и подсъдимия П.К.Б., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.В., съгласно условията на което:  Подсъдимият П.К. Б. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 205 ал. 1 т. 1, вр. чл. 201 ал.1 от НК, за това, че за времето от 23.30 часа на 16.06.2013 год. до 02,30 часа на 17.06.2013 год. в гр. К., обл. Б., хотел “**” в качеството си на длъжностно лице – барман в “** ООД, с месторабота хотел “**” гр. К., бар-рецепция, присвоил чужди пари - сумата от 74,10 лева представляваща оборота на бар - рецепция за времето от 23.00 часа на 16.06.2013 год. до 02.30 часа на 17.06.2013 год. поверени му да ги пази, собственост на “**” ООД с МОЛ Д. А. К., като до приключване на досъдебното производство присвоените пари са внесени.  Подсъдимият П. К.Б.се признава за виновен и в умишлено извършване на престъпление чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал.1 т. 4 предл. второ и т. 6, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 26 ал. 1 от НК, за това, че за времето от 23.30 часа на 16.06.2013 год. до 02,30 часа на 17.06.2013 год. в гр. К., обл. Б., хотел “**” в качеството си на длъжностно лице – барман в “**” ООД, с месторабота хотел “**” гр. К., бар-рецепция, възползвайки се от служебното си положение, чрез използване на техническо средство – ключ от офис зад рецепцията и от обменно бюро на „**” отнел от владението на С. В.С. движими вещи - сумата от 180.00 лева и 30.00 евро на стойност 58.67 български лева, собственост на “**” ООД с МОЛ Д. А. К. и от владението на Н. А. С., движими вещи - сумата от 2700.00 лева, собственост на “**” ЕООД с МОЛ Н. А.С., без съгласието на собствениците им с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на продължавана престъпна дейност, като до приключване на досъдебното производство отнетите вещи са заместени.  За посоченото престъпление по чл. 205 ал. 1 т. 1, вр. чл. 201 ал.1 от НК, на осн. чл. 205 ал. 1 т. 1, вр. чл. 201 ал.1 от НК, вр. чл. 54 ал. 1 от НК подсъдимият П. К. Б., ЕГН *** ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  За посоченото престъпление по чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал.1 т. 4 предл. второ и т. 6, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 26 ал. 1 от НК, на осн. чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал.1 т. 4 предл. второ и т. 6, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 26 ал. 1 от НК, вр. чл. 54 ал. 1 от НК, подсъдимият П. К.Б., ЕГН *** ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага с и изпитателен срок от три години.  На основание чл. 23 ал. 1 от НК НАЛАГА на подсъдимия П. К.Б. ЕГН *** едно общо наказание в размер на най-тежкото от така определените му наказания, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага с и изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
В законна сила от 29.8.2013г.
17 ЧНД No 3121/2013, I състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Й.М.А. Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Определение от 30.8.2013г.
Уважава
В законна сила от 30.8.2013г.