РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.7.2013г. до 31.7.2013г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НАХД No 393/2013, III състав По УБДХ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.Н.С. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 28.6.2013г.
НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 150 лева.    
С.Н.С.
НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 150 лева.  
Мотиви от 28.6.2013г.
В законна сила от 1.7.2013г.
2 НОХД No 59/2013, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО П.К.М. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 3.7.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №59/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Николова и обвиняемия П. К. М. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият П. К.М., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че на 28.06.2013год. около 20.40 часа в гр.П., обл.Б. , по ул.”**” посока ул. „**” изхода на града управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „ВАЗ” модел 2107 с рег.№ *** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 2,40 промила на хиляда установено по надлежния ред - проба с техническо средство алкотест дрегер 7410 с фабр. № 0241.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия П. К. М., ЕГН *** на основание чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;  3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.343г, вр. чл. 37, ал.1 т.7 от НК ЛИШАВА П.К.М. ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 НПК се приспадне времето, през което е бил лишен от това право по административен ред, считано от 28.06.2013 год.  
П.К.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №59/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Николова и обвиняемия П. К. М. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият П. К.М., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че на 28.06.2013год. около 20.40 часа в гр.П., обл.Б. , по ул.”**” посока ул. „**” изхода на града управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „ВАЗ” модел 2107 с рег.№ *** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 2,40 промила на хиляда установено по надлежния ред - проба с техническо средство алкотест дрегер 7410 с фабр. № 0241.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия П. К. М., ЕГН *** на основание чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;  3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.343г, вр. чл. 37, ал.1 т.7 от НК ЛИШАВА П.К.М. ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 НПК се приспадне времето, през което е бил лишен от това право по административен ред, считано от 28.06.2013 год.  
В законна сила от 3.7.2013г.
3 Гражданско дело No 11/2013, I състав Облигационни искове М.П.Г.,
П.Д.Д.
А.А.А.,
Т.Г.А.
Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 17.6.2013г.
ОСЪЖДА А.А.А., ЕГН-********** и Т.Г.А., ЕГН-**********, двамата с постоянен и настоящ адрес: ````````````, да заплатят на М.П.Г.,*** и П.Д.Д., ЕГН-********** *** камък 10, сумата от 1`825,00лв., представляваща погасена от ищците част от задължението на ответниците по договор за кредит от 06.12.2005г., преструктуриран на 01.09.2009г., ведно със законната лихва върху същата сума считано от влизане в сила на съдебното решение до окончателното изплащане и сумата от 522,50лв. за разноски по делото.
В законна сила от 4.7.2013г.
4 Гражданско дело No 27/2013, I състав Облигационни искове С.П.Н. Ф.Т.Ф. Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 4.7.2013г.
ПРИЕМА за установено по отношение на Ф.Т.Ф., ЕГН-**********,***, че дължи на С.П.Н., ЕГН-********** *** ``, сумата от 1300,00лв. главница и 536,51лв. лихва за периода 19.12.2008г. – 20.09.2012г., представляващи изплатени от ищеца задължения като поръчител, по дълг на ответника към „Кредит Фактор“ЕООД, ведно със законната лихва от 20.09.2012г. до окончателното плащане и направените в заповедното производство разноски в размер на 137,00лв.  ОСЪЖДА Ф.Т.Ф., ЕГН-********** да заплати на С.П.Н., ЕГН-********** направените в настоящото производство разноски в размер на 687,00лв.  
В законна сила от 4.7.2013г.
5 Гражданско дело No 137/2011, II състав Делби П.М.К.,
К.А.Т.,
К.А.А.
П.К.Ф.,
П.К.Ф.
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 21.6.2013г.
В законна сила от 9.7.2013г.
6 НОХД No 60/2013, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО В.С.П. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 9.7.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №60/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Е. и обвиняемия В.С.П., ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Н.М., съгласно което обвиняемият В.С.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 07.07.2013год. около 00.10 часа, по общински път от гр.Ц. за с.Л., Б. обл, в района на къмпинг ***, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Шкода”, модел „Фабия” с Рег. № ***, собственост на Х.Х.Л., след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила на хиляда, а именно 2.10 %о /две цяло и десет промила/ на хиляда, установено по надлежния ред - с химическа експертиза №550/08.07.2013 год. извършена от експерт-химик в лаборатория към БНТЛ при ОДМВР - Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК НАЛАГА на обвиняемия В.С.П., ЕГН *** наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 5 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;  3. Поправителен труд при 15 процента удръжки върху възнаграждението му в полза на държавата за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, който ще се изтърпи по местоработата му - фирма ***ЕООД, гр. С., със седалище ***, като времето, през което се изтърпява мярката не се зачита за трудов стаж.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА обв. В.С.П. ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На осн. чл.59, ал.4 от НК се приспада времето, през което обвиняемият П. е бил лишен от това право по административен ред, считано от 07.07.2013г.  
В.С.П.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК НАЛАГА на обвиняемия В.С.П., ЕГН *** наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 5 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;  3. Поправителен труд при 15 процента удръжки върху възнаграждението му в полза на държавата за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, който ще се изтърпи по местоработата му - фирма ***ЕООД, гр. С., със седалище ***, като времето, през което се изтърпява мярката не се зачита за трудов стаж.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА обв. В.С.П. ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На осн. чл.59, ал.4 от НК се приспада времето, през което обвиняемият П. е бил лишен от това право по административен ред, считано от 07.07.2013г.  
В законна сила от 9.7.2013г.
7 НОХД No 61/2013, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Г.Б.Н. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 11.7.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №61/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Е. и обвиняемия Г.Б.Н., ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият Г.Б.Н. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 06.07.2013год. около 10.35 часа по вътрешен път в посока гр.Китен – гр.Приморско, обл.Бургаска, в района на пътен възел за с.Писменово, обл.Бургаска, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „ГАЗ” модел М 461 с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда, а именно 1.70 промила на хиляда, установено по надлежния ред – със съдебномедицинска експертиза № 260/2013 год. на лекар в отделение по съдебна медицина при МБАЛ АД Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква „б” от НК ОСЪЖДА обвиняемия Г.Б.Н. на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА;  3.Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 100 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Г.Б.Н., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен от това право, считано от 06.07.2013г.  Веществени доказателства няма.  Причинени от престъплението имуществени вреди няма.  
Г.Б.Н.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква „б” от НК ОСЪЖДА обвиняемия Г.Б.Н. на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА;  3.Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 100 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Г.Б.Н., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен от това право, считано от 06.07.2013г.    
В законна сила от 11.7.2013г.
8 Гражданско дело No 71/2012, III състав Делби М.П.Т.,
Е.Г.П.,
А.Г.Г.,
Е.Н.С.
В.Н.Д.,
М.Щ.Д.,
ОБЩИНА ПРИМОРСКО
Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 4.7.2013г.
Прекратява производството по делото, поради оттегляне на исковата претенция.
В законна сила от 12.7.2013г.
9 Гражданско дело No 108/2012, II състав Облигационни искове Й.В.Г. ИВОНИК-ГРУП Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 27.6.2013г.
Прекратява производството по гр. дело №108/2012г. по описа на РС-Царево.
В законна сила от 12.7.2013г.
10 Гражданско дело No 36/2013, II състав Искове по СК Н.С.З. Д.Я.Н.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ЦАРЕВО
Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 27.6.2013г.
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху децата Георги Николаев З., ЕГН ********** и Николета Николаева Зайденова, ЕГН ********** на бащата Н.С.З., ЕГН **********.  ОПРЕДЕЛЯ режим на свиждане на майката Д.Я.Н., ЕГН ********** с децата, както следва: всяка първа и трета събота и неделя на месеца от 08.00 часа до 18.00 часа, както и 30 последователни дни в годината, когато бащата не е в отпуск  ОСЪЖДА Д.Я.Н., ЕГН **********, да заплаща издръжка на децата Георги Николаев З., ЕГН ********** и Николета Николаева Зайденова, ЕГН **********, в размер на 80.00 лв. (осемдесет лева) месечно за всяко едно от тях, чрез техния баща и законен представител Н.С.З., ЕГН **********, начиная от 10.04.2013 г. до настъпването на законни причини за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.  
В законна сила от 12.7.2013г.
11 НОХД No 62/2013, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Х.И.В. Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Споразумение от 12.7.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №62/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Е. и подсъдимия Х.И.В. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимият Х.И.В. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 10.07.2013 год., около 01:05 часа, в гр.Ц., обл. Б., кв.***, пред ресторант ***, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Опел”, модел „Зафира” с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда, а именно 1.69 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство “Дрегер” 7410+ с фабр. № 0006.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият Х.И.В. на осн. чл.343б, ал.1 и чл.54, ал.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На осн. чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Х.И.В. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 10.07.2013г.  Разноски по делото няма.  Веществени доказателства няма.  Причинени от престъплението имуществени щети няма.  
Х.И.В.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият Х.И.В. на осн. чл.343б, ал.1 и чл.54, ал.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На осн. чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Х.И.В. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 10.07.2013г.  
В законна сила от 12.7.2013г.
12 Гражданско дело No 133/2012, I състав Облигационни искове И.С.И. С.Й.Й. Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 18.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на И.С.И., ЕГН-**********,***.```, с който моли съда да приеме за установено вземането му против С.Й.Й., ЕГН-**********,*** 10, в размер на в размер на 9000лв., по издаден от ответника запис на заповед.  ОСЪЖДА И.С.И., ЕГН-********** да заплати на С.Й.Й., ЕГН-**********, сумата от 1300лв., за разноски по делото.  
В законна сила от 13.7.2013г.
13 Гражданско дело No 30/2013, I състав Делби Д.Д.М. Н.Т.М.,
Т.П.М.,
И.М.Т.,
Т.М.М.
Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Определение от 18.6.2013г.
Прекратява производството по делото и връща исковата молба на ищеца, поради неотстраняване на нередовностите и в срок.
В законна сила от 13.7.2013г.
14 НОХД No 58/2013, II състав ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Е.К.И. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 3.7.2013г.
ПРИЗНАВА подсъдимата Е. И.К. - ЕГН *** ЗА ВИНОВНА в това че: На 24.06.2013 год. около 17.00 часа в гр.Ц., обл. Б. кв. “**” противозаконно унищожила чужда движима вещ - 1 бр. задно панорамно стъкло на моторно превозно средство – лек автомобил марка “Ландровер”, модел “Дефендер” 110 с рег. № *** на стойност 509.40 лева, собственост Регионална Дирекция “Гранична Полиция” - Бургас, връчен за ползване на ГПУ - Царево, представлявано от св.Г. Ц. Ц. - Началник ГПУ-Царево при Регионална Дирекция “Гранична Полиция” – Бургас - престъпление по чл.216, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.216, ал.1 от НК и чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК Я ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото 100 /триста/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  
Е.К.И.
ПРИЗНАВА подсъдимата Е. И.К. - ЕГН *** ЗА ВИНОВНА в това че: На 24.06.2013 год. около 17.00 часа в гр.Ц., обл. Б. кв. “**” противозаконно унищожила чужда движима вещ - 1 бр. задно панорамно стъкло на моторно превозно средство – лек автомобил марка “Ландровер”, модел “Дефендер” 110 с рег. № *** на стойност 509.40 лева, собственост Регионална Дирекция “Гранична Полиция” - Бургас, връчен за ползване на ГПУ - Царево, представлявано от св.Г. Ц. Ц. - Началник ГПУ-Царево при Регионална Дирекция “Гранична Полиция” – Бургас - престъпление по чл.216, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.216, ал.1 от НК и чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК Я ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото 100 /сто/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  
Мотиви от 4.7.2013г.
Мотивите изготвени в срок.
В законна сила от 19.7.2013г.
15 НОХД No 65/2013, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.И.П. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 19.7.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №65/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и обвиняемия М. И. П. - роден на ***, с адрес за призоваване ***, ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК, за това, че на 18.07.2013 год. около 01.05 часа, в с. ***, управлявал моторно превозно средство -лек автомобил марка "***" , модел „***” с ***, негова собственост, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила на хиляда, а именно 1.31 %о /едно цяло и тридесет и един промила/ на хиляда, установено по надлежния ред - с химическа експертиза № *** год. извършена от експерт-химик в лаборатория към БНТЛ при ОДМВР-Бургас.  За посоченото престъпление по чл. 343 б, ал. 1 от НК, на осн. чл.343 б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемият М. И. П., ЕГН *** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА.  На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА обв. М. И.П., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 18.07.2013 г.  Разноските по делото са заплатени от обвиняемия.  Причинени от деянието имуществени вреди - няма.  На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №65/2013 г. по описа на ЦРС.  
М.И.П.
За посоченото престъпление по чл. 343 б, ал. 1 от НК, на осн. чл.343 б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемият М. И. П., ЕГН *** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА.  На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА обв. М. И.П., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 18.07.2013 г.  
В законна сила от 19.7.2013г.
16 НОХД No 63/2013, III състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО П.Д.П. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 24.7.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №63/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Николова и обвиняемия П.Д. П. - ЕГН ***, представлявана от неговия защитник адв.Р. Д., съгласно което обвиняемият П.ДП. ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3 , вр. чл.195, ал.1, т.4, предл.първо, вр. чл.194, ал.1 от НК за това, че: За времето от 17.08.2012 год. до 23.06.2013 год. в гр.П., обл.Б., ул.”***” , от корпус *, ет.*, апартамент №*, чрез използване на техническо средство – ключ отнел от владението и собственост на св. Ю.Н.Х. движими вещи – 1 бр.телевизор марка”Самсунг” модел 32А330 на стойност 340.93 лева, 1 бр.домашно кино марка „Панасоник” модел SCPT 465 на стойност 162.50 лева, 1 бр. медиаплеър марка „Матрикс” ГД 500 на стойност 165.00 лева, 3 бр.плажни хавлии на стойност 16.50 лева, всичко на обща стойност 684, 93 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд откраднатите вещи са заместени.  За посоченото престъпление по чл.197, т.3 , вр. чл.195, ал.1, т.4, предл.първо, вр. чл.194, ал.1 от НК, на основание чл.197, т.3 , вр. чл.195, ал.1, т.4, предл.първо, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обвиняемия П. Д. П. наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА.  2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.  3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  
П.Д.П.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №63/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Николова и обвиняемия П.Д. П. - ЕГН ***, представлявана от неговия защитник адв.Р. Д., съгласно което обвиняемият П.ДП. ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3 , вр. чл.195, ал.1, т.4, предл.първо, вр. чл.194, ал.1 от НК за това, че: За времето от 17.08.2012 год. до 23.06.2013 год. в гр.П., обл.Б., ул.”***” , от корпус *, ет.*, апартамент №*, чрез използване на техническо средство – ключ отнел от владението и собственост на св. Ю.Н.Х. движими вещи – 1 бр.телевизор марка”Самсунг” модел 32А330 на стойност 340.93 лева, 1 бр.домашно кино марка „Панасоник” модел SCPT 465 на стойност 162.50 лева, 1 бр. медиаплеър марка „Матрикс” ГД 500 на стойност 165.00 лева, 3 бр.плажни хавлии на стойност 16.50 лева, всичко на обща стойност 684, 93 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд откраднатите вещи са заместени.  За посоченото престъпление по чл.197, т.3 , вр. чл.195, ал.1, т.4, предл.първо, вр. чл.194, ал.1 от НК, на основание чл.197, т.3 , вр. чл.195, ал.1, т.4, предл.първо, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обвиняемия П. Д. П. наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА.  2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.  3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  
В законна сила от 24.7.2013г.
17 НОХД No 64/2013, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.К.Д. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 24.7.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №64/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Д.К. Д. – ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно което обвиняемият Д. К. Д., ЕГН***, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че: На 14.07.2013 год., около 03:30 часа, в гр.А., общ.Ц., обл.Б., по ул. “**” посока изхода на града, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “**” модел “***” с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда, а именно 2.34 промила на хиляда, установено по надлежния ред – със съдебномедицинска експертиза № 283/2013 год. на отделение по съдебна медицина при МБАЛ АД гр. Бургас  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, НАЛАГА на обвиняемия Д. К. Д. ЕГН *** НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА обв. Д. К.Д.ЕГН ***, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 НК приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 14.07.2013г.  
Д.К.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №64/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Д.К. Д. – ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно което обвиняемият Д. К. Д., ЕГН***, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че: На 14.07.2013 год., около 03:30 часа, в гр.А., общ.Ц., обл.Б., по ул. “**” посока изхода на града, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “**” модел “***” с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда, а именно 2.34 промила на хиляда, установено по надлежния ред – със съдебномедицинска експертиза № 283/2013 год. на отделение по съдебна медицина при МБАЛ АД гр. Бургас  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, НАЛАГА на обвиняемия Д. К. Д. ЕГН *** НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА обв. Д. К.Д.ЕГН ***, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 НК приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 14.07.2013г.  
В законна сила от 24.7.2013г.
18 НОХД No 49/2013, II състав ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.Я.Н. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 9.7.2013г.
ПРИЗНАВА подсъдимата Д.Я.Н. ЕГН *** ЗА ВИНОВНА в това че: на 25.04.2013 год., около 00:15 часа, в гр.Ц., обл.Б., ул.*** №***, в двора на складова база на *** запалила имущество със значителна стойност - моторно превозно средство – товарен автомобил марка „Форд”, модел „Транзит” с рег. № *** на стойност 5 000.00 /пет хиляди / лева, собственост на ЕТ *** с МОЛ Н.С.З. - престъпление по чл.330, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.330, ал.1 от НК и чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК Я ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  ОСЪЖДА подсъдимата Д.Я.Н., ЕГН *** да заплати на ЕТ *** с МОЛ Н.С.З. сумата от 5000.00лв. /пет хиляди лева/, представляващи причинени от деянието имуществени вреди ведно със законната лихва, считано от 25.04.2013г. до окончателното изплащане.  ОСЪЖДА подсъдимата Д.Я.Н., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр. Царево сумата от 252.60 лева за направени по делото разноски, както и сумата от 200.00 лева, представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.  Веществените доказателства – 1бр. запалка, 1 бр. стокова разписка и празна кутия от цигари „Виктори” да се отнемат в полза на държавата и предвид ниската им стойност да бъдат унищожени.  
Д.Я.Н.
ПРИЗНАВА подсъдимата Д.Я.Н. ЕГН *** ЗА ВИНОВНА в това че: на 25.04.2013 год., около 00:15 часа, в гр.Ц., обл.Б., ул.*** №***, в двора на складова база на *** запалила имущество със значителна стойност - моторно превозно средство – товарен автомобил марка „Форд”, модел „Транзит” с рег. № *** на стойност 5 000.00 /пет хиляди / лева, собственост на ЕТ *** с МОЛ Н.С.З. - престъпление по чл.330, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.330, ал.1 от НК и чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК Я ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Мотиви от 9.7.2013г.
Мотивите изготвени в срок.
В законна сила от 25.7.2013г.
19 НОХД No 67/2013, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Т.В.В. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 29.7.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №67/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Николова и обвиняемия Т. В. В. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.М. Б., съгласно което обвиняемият Т. В. В., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 21.07.2013 год. в гр.К., общ.П., обл.Б. пред почивна база „**” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Ауди”, модел „А3” с рег.№ ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда – 1.23 промила на хиляда, установено по надлежния ред – химическа експертиза №628/23.07.2013г. на БНТЛ при ОДМВР гр.Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1, на осн. чл.343б, ал.1, вр. чл.54, ал.1 от НК, НАЛАГА на обвиняемия Т. В. В., ЕГН *** наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА.  На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА обв. Т. В. В., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 НК приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 21.07.2013г.  
Т.В.В.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №67/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Николова и обвиняемия Т. В. В. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.М. Б., съгласно което обвиняемият Т. В. В., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 21.07.2013 год. в гр.К., общ.П., обл.Б. пред почивна база „**” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Ауди”, модел „А3” с рег.№ ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда – 1.23 промила на хиляда, установено по надлежния ред – химическа експертиза №628/23.07.2013г. на БНТЛ при ОДМВР гр.Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1, на осн. чл.343б, ал.1, вр. чл.54, ал.1 от НК, НАЛАГА на обвиняемия Т. В. В., ЕГН *** наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА.  На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА обв. Т. В. В., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 НК приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 21.07.2013г.  
В законна сила от 29.7.2013г.
20 НОХД No 68/2013, III състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Б.О.Ц. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 30.7.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №68/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Б. О.Ц. – ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Д. С., съгласно което обвиняемият Б. О. Ц.се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1 предл. първо от НК, а именно, че на неустановена дата в гр. А., обл. Б. без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 17.07.2013 год. в гр. А., обл. Б., в себе си и в стая северно изложение на втория етаж на масивна четириетажна сграда намираща се в гр. А., обл. Б., ул.”***” №* високо рискови наркотични вещества: Прахообразно вещество с нетно тегло 0,123 грама, с наличие на АМФЕТАМИН и КОФЕИН, като съдържанието на АМФЕТАМИНА е 8.90% /осем цяло и деветдесет/ тегловни процента на стойност 3,69 лева / три лева и шестдесет и девет стотинки/ и КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 2,291 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент “ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ” - 2.00 % /два/ тегловни процента на стойност 13,75 лева / тринадесет лева и седемдесет и пет стотинки/. Всичко на обща стойност 17,46 лева /седемнадесет лева и четиридесет и шест стотинки/. Един грам АМФЕТАМИН е на стойност 30.00 лева за грам съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. Един грам КОНОП/ канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева за грам съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. За посоченото престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1 предл. първо от НК на осн. чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1 предл. първо от НК и чл.54, ал.1 от НК, НАЛАГА на обвиняемият Б. О. Ц.наказание ГЛОБА в размер на ХИЛЯДА ЛЕВА.
Б.О.Ц.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №68/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Б. О.Ц. – ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Д. С., съгласно което обвиняемият Б. О. Ц.се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1 предл. първо от НК, а именно, че на неустановена дата в гр. А., обл. Б. без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 17.07.2013 год. в гр. А., обл. Б., в себе си и в стая северно изложение на втория етаж на масивна четириетажна сграда намираща се в гр. А., обл. Б., ул.”***” №* високо рискови наркотични вещества: Прахообразно вещество с нетно тегло 0,123 грама, с наличие на АМФЕТАМИН и КОФЕИН, като съдържанието на АМФЕТАМИНА е 8.90% /осем цяло и деветдесет/ тегловни процента на стойност 3,69 лева / три лева и шестдесет и девет стотинки/ и КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 2,291 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент “ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ” - 2.00 % /два/ тегловни процента на стойност 13,75 лева / тринадесет лева и седемдесет и пет стотинки/. Всичко на обща стойност 17,46 лева /седемнадесет лева и четиридесет и шест стотинки/. Един грам АМФЕТАМИН е на стойност 30.00 лева за грам съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. Един грам КОНОП/ канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева за грам съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. За посоченото престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1 предл. първо от НК на осн. чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1 предл. първо от НК и чл.54, ал.1 от НК, НАЛАГА на обвиняемият Б. О. Ц.наказание ГЛОБА в размер на ХИЛЯДА ЛЕВА.
В законна сила от 30.7.2013г.
21 НОХД No 69/2013, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Х.С.Х. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 30.7.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №69/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Николова и обвиняемия Х. С.Х. - ЕГН *** представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият Х. С. Х., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че на 24.07.2013год. около 04.55 часа в гр.П., обл. Б. по ул. “**” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “БМВ” с рег. № *** с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1, 44 промила на хиляда установено по надлежния ред с химическа експертиза № 632/24.07.2013 год. на експерт химик при БНТЛ при ОД МВР Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Х. С. Х., ЕГН *** на основание чл.343б, ал.1 и чл.54, ал.1 от НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Х.С. Х., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 НПК се приспадне времето, през което е бил лишен от това право по административен ред, считано от 24.07.2013 год.  
Х.С.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №69/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Николова и обвиняемия Х. С.Х. - ЕГН *** представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият Х. С. Х., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че на 24.07.2013год. около 04.55 часа в гр.П., обл. Б. по ул. “**” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “БМВ” с рег. № *** с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1, 44 промила на хиляда установено по надлежния ред с химическа експертиза № 632/24.07.2013 год. на експерт химик при БНТЛ при ОД МВР Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Х. С. Х., ЕГН *** на основание чл.343б, ал.1 и чл.54, ал.1 от НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Х.С. Х., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 НПК се приспадне времето, през което е бил лишен от това право по административен ред, считано от 24.07.2013 год.
В законна сила от 30.7.2013г.
22 НОХД No 70/2013, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Т.П.Т. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 31.7.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №70/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Николова и обвиняемия Т. П. Т. - ЕГН *** представляван от неговия защитник адв.Е.Ж., съгласно което обвиняемият Т. П.Т., ЕГН ***се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 28.07.2013год. около 06.45 часа в гр.П. обл.Б. по ул.“** “ посока ул.”***” управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „БМВ” модел 320 Д с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда, а именно 1,67 промила на хиляда, установено по надлежния ред - химическа експертиза № 651/29.07.2013 год. БНТЛ гр. Бургас  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1, на осн. чл.343б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК, НАЛАГА на обвиняемия Т. П. Т., ЕГН *** наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал. 2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.  2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА обв Т. П.Т. ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 НК приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 28.07.2013г.  
Т.П.Т.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №70/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Николова и обвиняемия Т. П. Т. - ЕГН *** представляван от неговия защитник адв.Е.Ж., съгласно което обвиняемият Т. П.Т., ЕГН ***се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 28.07.2013год. около 06.45 часа в гр.П. обл.Б. по ул.“** “ посока ул.”***” управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „БМВ” модел 320 Д с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда, а именно 1,67 промила на хиляда, установено по надлежния ред - химическа експертиза № 651/29.07.2013 год. БНТЛ гр. Бургас  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1, на осн. чл.343б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК, НАЛАГА на обвиняемия Т. П. Т., ЕГН *** наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал. 2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.  2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА обв Т. П.Т. ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 НК приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 28.07.2013г.  
В законна сила от 31.7.2013г.