РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.6.2013г. до 30.6.2013г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НАХД No 396/2012, II състав По ЗД по пътищата К.И.Я. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 31.10.2012г.
НП-потвърдено

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 03.06.2013
Наказателно дело № 127/2013
В законна сила от 3.6.2013г.
2 НАХД No 470/2012, I състав Административни дела ПЕТРА 1410 ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 11.12.2012г.
НП-отменено

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 03.06.2013
Наказателно дело № 139/2013
В законна сила от 3.6.2013г.
3 НАХД No 492/2012, III състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) Д.Н.А. РИОСВ БУРГАС Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 3.1.2013г.
НП-отменено

Резултат от въззивна инстанция: Изменя решението
Решение от 03.06.2013
Наказателно дело № 401/2013
ОТМЕНЯ решение 208/2013 г. по н.а.х.д. 492/2012 година на РС Царево. Вместо него постановява ПОТВЪРЖДАВА НП 71/09.10.2012 година на директора на РИОСВ - Бургас
В законна сила от 3.6.2013г.
4 НАХД No 505/2012, I състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) Г.В.В. РИОСВ БУРГАС Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 10.1.2013г.
НП-изменено

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 03.06.2013
Наказателно дело № 399/2013
В законна сила от 3.6.2013г.
5 Гражданско дело No 145/2012, II състав Облигационни искове ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД И.С.Г. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 29.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН предявения иск от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, ЕИК 812115210 срещу И.С.Г., ЕГН ***, с който се иска от съда, да приеме за установено, че същия в качеството му на потребител с абонатен № 207612, дължи на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, ЕИК 812115210, сумата от 111,05 лева, представляваща общата стойност на доставена, отведена и пречистена вода през периода от 20.09.2005 г. до 21.04.2012 г. с отчетен период по тях 09.08.2005 г. до 10.07.2006 г. ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК- 30.05.2012 год. до окончателното изплащане на сумата.  ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на И.С.Г., ЕГН ***, че същия дължи на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, ЕИК 812115210, сумата от 125,00 лева за направени по ч.гр.д. № 1234/ 2012 год. по описа на ЦРС съдебно деловодни разноски.  
В законна сила от 4.6.2013г.
6 НАХД No 455/2012, III състав Административни дела ЕТ НИКЕЯ-КАТЯ НИКОВА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 30.11.2012г.
НП-потвърдено

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 04.06.2013
Наказателно дело № 138/2013
В законна сила от 4.6.2013г.
7 НАХД No 463/2012, I състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ВИ ЕНД ДЖИ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 12.12.2012г.
НП-потвърдено

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 04.06.2013
Наказателно дело № 210/2013
В законна сила от 4.6.2013г.
8 НАХД No 522/2012, I състав По ЗД по пътищата С.И.З. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ-ПРИМОРСКО Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 11.4.2013г.
НП-отменено
В законна сила от 4.6.2013г.
9 НОХД No 48/2013, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.И.Т. Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Споразумение от 4.6.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №48/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия И. И. Т., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.М. съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че на 22.05.2013 год. около 15.20 часа в гр. П., общ.П., обл.Б., по ул."**", управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка «Фолксваген», модел «Поло», с рег,№ ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила, а именно - 1.63% /едно цяло и шестдесет и три/ промила на хиляда, установено по надлежния ред - проба с техническо средство «Дрегер - 7510» с инвентарен № 0069.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият И. И. Т. на осн. чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.5 от НК, включваща следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;  3.Поправителен труд който ще се изпълни по месторабота на обв. И. И. Т., ЕГН ** фирма „**ЕООД, ЕИК 102191605 със седалище и адрес **** и ще включва удръжки върху трудовото му възнаграждение от десет на сто /10% на 100%/ процента в полза на държавата. Времето през което се изпълнява мярката, не се зачита за трудов стаж. Мярката поправителен труд е за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  На осн. чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА И. И. Т. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 22.05.2013г.  
И.И.Т.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №48/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия И. И. Т., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.М. съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че на 22.05.2013 год. около 15.20 часа в гр. П., общ.П., обл.Б., по ул."**", управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка «Фолксваген», модел «Поло», с рег,№ ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила, а именно - 1.63% /едно цяло и шестдесет и три/ промила на хиляда, установено по надлежния ред - проба с техническо средство «Дрегер - 7510» с инвентарен № 0069.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият И. И. Т. на осн. чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.5 от НК, включваща следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;  3.Поправителен труд който ще се изпълни по месторабота на обв. И. И. Т., ЕГН ** фирма „**ЕООД, ЕИК 102191605 със седалище и адрес **** и ще включва удръжки върху трудовото му възнаграждение от десет на сто /10% на 100%/ процента в полза на държавата. Времето през което се изпълнява мярката, не се зачита за трудов стаж. Мярката поправителен труд е за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  На осн. чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА И. И. Т. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 22.05.2013г.  
В законна сила от 4.6.2013г.
10 НОХД No 46/2013, III състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО П.К.Й. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 5.6.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №46/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия П.К.Й. - ЕГН ***, представлявана от неговия защитник адв.Т. С., съгласно което обвиняемия П. К.Й. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 198 ал.1, вр. чл. 63 ал. 1 т. 3 от НК, за това, че на 23.07.2012 год. в около 21.00 ч. в гр. П., Б. обл., ул. "**" пред дом № *, чрез употреба на сила - хващане на дръжките на дамска чанта и силно издърпване отнел от владението и собственост на К. Б. Т., ЕГН *** движими вещи - 1 бр. дамска чанта от изкуствена кожа на стойност 14.00 лева, 1 бр. мобилен телефон марка "Моторола" модел „Е 7" на стойност 62.00 лева, ведно със СИМ карта на Глобул на стойност 12.00 лева, дамско портмоне от изкуствена кожа на стойност 5,50 лева, 2 бр. секретни ключове на стойност 5.00 лева, 1 бр. ключодържател пластмасов на стойност 1.50 лева, 1 бр. слънчеви очила на стойност 35.00 лева, 1 бр. калъф за очила на стойност 9.00 лева и 1 бр. тефтер с твърди корици на стойност 1.50 лева, сумата от 50.00 /петдесет/ български лева, и лични документи - лична карта, шофьорска книжка, син контролен талон, дебитна карта на ПИБ на името на К. Б. Т., ЕГН ** всичко на обща стойност 195.50 лева, без нейно съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, като макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си.  За посоченото престъпление по чл.198, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, на основание чл.198, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обвиняемия П. К. Й. наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 , т.4 и т.6 от НК, със следните пробационни мерки:   1.Задължителна регистрация по настоящ адрес - изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ДВАНАДЕСТ МЕСЕЦА.   2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ДВАНАДЕСТ МЕСЕЦА.   3.Включване в курсове за професионална квалификация, програми за обществено въздействие за срок от ДВАНАДЕСТ МЕСЕЦА.  4. Безвъзмезден труд в полза на обществото – 200(двеста) часа годишно за срок от 1(една) година.  
П.К.Й.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №46/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия П.К.Й. - ЕГН ***, представлявана от неговия защитник адв.Т. С., съгласно което обвиняемия П. К.Й. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 198 ал.1, вр. чл. 63 ал. 1 т. 3 от НК, за това, че на 23.07.2012 год. в около 21.00 ч. в гр. П., Б. обл., ул. "**" пред дом № *, чрез употреба на сила - хващане на дръжките на дамска чанта и силно издърпване отнел от владението и собственост на К. Б. Т., ЕГН *** движими вещи - 1 бр. дамска чанта от изкуствена кожа на стойност 14.00 лева, 1 бр. мобилен телефон марка "Моторола" модел „Е 7" на стойност 62.00 лева, ведно със СИМ карта на Глобул на стойност 12.00 лева, дамско портмоне от изкуствена кожа на стойност 5,50 лева, 2 бр. секретни ключове на стойност 5.00 лева, 1 бр. ключодържател пластмасов на стойност 1.50 лева, 1 бр. слънчеви очила на стойност 35.00 лева, 1 бр. калъф за очила на стойност 9.00 лева и 1 бр. тефтер с твърди корици на стойност 1.50 лева, сумата от 50.00 /петдесет/ български лева, и лични документи - лична карта, шофьорска книжка, син контролен талон, дебитна карта на ПИБ на името на К. Б. Т., ЕГН ** всичко на обща стойност 195.50 лева, без нейно съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, като макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си.  За посоченото престъпление по чл.198, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, на основание чл.198, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обвиняемия П. К. Й. наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 , т.4 и т.6 от НК, със следните пробационни мерки:   1.Задължителна регистрация по настоящ адрес - изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ДВАНАДЕСТ МЕСЕЦА.   2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ДВАНАДЕСТ МЕСЕЦА.   3.Включване в курсове за професионална квалификация, програми за обществено въздействие за срок от ДВАНАДЕСТ МЕСЕЦА.  4. Безвъзмезден труд в полза на обществото – 200(двеста) часа годишно за срок от 1(една) година.  
В законна сила от 5.6.2013г.
11 НОХД No 47/2013, II състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО З.М.П. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 5.6.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №47/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП–Царево, представлявана от прокурор К. и обвиняемата З.М.П., ЕГН ***, представлявана от нейния защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което обвиняемата З.М.П., ЕГН *** се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО.  За посоченото престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, на основание чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО и чл.54 от НК ОСЪЖДА обвиняемата З.М.П., ЕГН *** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, както и ГЛОБА в размер на 500.00 /петстотин/ лева.  ОСЪЖДА обвиняемата З.М.П., ЕГН ***, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 146.80 лв. за разноски по делото.  ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 23 бр. комплекта анцузи марка “Адидас”, 14 бр. анцугови горници марка “Адидас”, 2 бр. жилетки марка “Поло”, 7бр. блузи с дълъг ръкав марка “ Поло”, 12 бр. тениски марка “Поло”, 7бр. тениски марка “Томи Хилфигер”, 5 бр. тениски марка “Хуго Бос”, на основание чл.172б, ал.3, вр. чл.53, ал.2, б.„а” от НК ДА СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и да бъдат унищожени.  Причинени от престъплението имуществени вреди няма.  
З.М.П.
За посоченото престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, на основание чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО и чл.54 от НК ОСЪЖДА обвиняемата З.М.П., ЕГН *** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, както и ГЛОБА в размер на 500.00 /петстотин/ лева.  
В законна сила от 5.6.2013г.
12 НАХД No 305/2013, I състав Административни дела ЕТ ПЛАМИ-Д.Н.-ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИРЕКЦИЯ"ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 21.2.2013г.
НП-изменено

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 06.06.2013
Наказателно дело № 952/2013
В законна сила от 6.6.2013г.
13 НАХД No 315/2013, III състав По ЗД по пътищата К.Ц.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ-ПРИМОРСКО Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 8.5.2013г.
НП-отменено
В законна сила от 7.6.2013г.
14 НОХД No 50/2013, III състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО К.Й.Х.,
И.К.Х.,
З.Х.К.,
К.Й.С.,
С.И.М.
Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 12.6.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение съгласно което обвиняемия К.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 2, т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1 от НК.  За посоченото престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 2, т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1 от НК на основание чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 2, т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обвиняемия К. Й. Х. наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, със следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни - за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  ОДОБРЯВА постигнатото споразумение съгласно което обвиняемия И. Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 2, т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1 от НК.  За посоченото престъпление чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 2, т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1 от НК на основание чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 2, т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обвиняемия И.К.Х. наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, със следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни - за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  ОДОБРЯВА постигнатото споразумение съгласно което обвиняемата З. К.се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 2, т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1 от НК.  За посоченото престъпление чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 2, т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1 от НК на основание чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 2, т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обвиняемата З. Х.К. наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, със следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес - от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни - за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  ОДОБРЯВА постигнатото споразумение съгласно което обвиняемия К. С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 2, т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1 от НК..  За посоченото престъпление чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 2, т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1 от НК на основание чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 2, т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обвиняемия К.Й. С. наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, със следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес - от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни - за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  ОДОБРЯВА постигнатото споразумение съгласно което обвиняемия С. М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 2 и т. 4 предл. второ, вр. чл. 194, ал. 1 от НК.  За посоченото престъпление чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 2 и т. 4 предл. второ, вр. чл. 194, ал. 1 от НК, на основание чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 2 и т. 4 предл. второ, вр. чл. 194, ал. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обвиняемия С.И.М. наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, със следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес - от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни - за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.    На основание чл. 53, ал. 1, б. „а” от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществени доказателства: 1 бр. боен чук, 1 бр. клещи и един брой самоделно направена ръчна количка, собственост на обв. К. Й. Х. 2 бр. чукове, 1 бр. арматурна ножица и 1 бр. самоделно направена ръчна количка, собственост на обв. К.Й. С. и 1 бр. чук, 1 бр. арматурна ножица и 1 бр. самоделно направена ръчна количка, собственост на обв. С. И. М., които да бъдат унищожени поради ниската им стойност.   Веществени доказателства – 416 бр. арматурни пръчки, собственост на Община Царево, с МОЛ Г. И. Л. - Кмет, намиращи се на съхранение в РУП - гр. Царево да бъдат върнати на собственика им.          
К.Й.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение съгласно което обвиняемия К.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 2, т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1 от НК.  За посоченото престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 2, т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1 от НК на основание чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 2, т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обвиняемия К. Й. Х. наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, със следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни - за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  
И.К.Х.
 ОДОБРЯВА постигнатото споразумение съгласно което обвиняемия И. Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 2, т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1 от НК.  За посоченото престъпление чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 2, т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1 от НК на основание чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 2, т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обвиняемия И.К.Х. наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, със следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни - за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  
З.Х.К.
   ОДОБРЯВА постигнатото споразумение съгласно което обвиняемата З. К.се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 2, т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1 от НК.  За посоченото престъпление чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 2, т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1 от НК на основание чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 2, т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обвиняемата З. Х.К. наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, със следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес - от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни - за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  
К.Й.С.
   ОДОБРЯВА постигнатото споразумение съгласно което обвиняемия К. С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 2, т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1 от НК..  За посоченото престъпление чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 2, т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1 от НК на основание чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 2, т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обвиняемия К.Й. С. наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, със следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес - от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни - за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  
С.И.М.
 ОДОБРЯВА постигнатото споразумение съгласно което обвиняемия С. М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 2 и т. 4 предл. второ, вр. чл. 194, ал. 1 от НК.  За посоченото престъпление чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 2 и т. 4 предл. второ, вр. чл. 194, ал. 1 от НК, на основание чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 2 и т. 4 предл. второ, вр. чл. 194, ал. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обвиняемия С.И.М. наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, със следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес - от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни - за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.    На основание чл. 53, ал. 1, б. „а” от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществени доказателства: 1 бр. боен чук, 1 бр. клещи и един брой самоделно направена ръчна количка, собственост на обв. К. Й. Х. 2 бр. чукове, 1 бр. арматурна ножица и 1 бр. самоделно направена ръчна количка, собственост на обв. К.Й. С. и 1 бр. чук, 1 бр. арматурна ножица и 1 бр. самоделно направена ръчна количка, собственост на обв. С. И. М., които да бъдат унищожени поради ниската им стойност.   Веществени доказателства – 416 бр. арматурни пръчки, собственост на Община Царево, с МОЛ Г. И. Л. - Кмет, намиращи се на съхранение в РУП - гр. Царево да бъдат върнати на собственика им.          
В законна сила от 12.6.2013г.
15 НАХД No 395/2012, III състав Административни дела КАЗИНО ГЕЙМ МОНТЕСИТО ООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 15.11.2012г.
НП-потвърдено

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.06.2013
Наказателно дело № 289/2013
В законна сила от 14.6.2013г.
16 НАХД No 452/2012, I състав Административни дела ВЕНЕЦИЯ СЕГ ЕООД ДИРЕКЦИЯ"ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 23.10.2012г.
НП-потвърдено

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.06.2013
Наказателно дело № 2465/2012
В законна сила от 17.6.2013г.
17 НОХД No 41/2013, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО В.И.Х. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 18.6.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №41/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимият В. И. Х. - ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 23.03.2013г. около 12.15 часа по общински път с.В.посока с.Л., Б. обл., без да притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство, управлявал моторно превозно средство мотопед марка „Ямаха”, модел „Джог 50” с рег. №***, собственост на З. М. К., ЕГН ***, в едногодишен срок от наказанието наложено му по административен ред с наказателно постановление №551 от 05.12.2012г., влязло в сила на 03.01.2013г. на началника на РУІМВР гр.Царево, за управление на МПС без свидетелство за управление на моторно превозно средство.  За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, във вр. чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА.  2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.  
В.И.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №41/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимият В. И. Х. - ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 23.03.2013г. около 12.15 часа по общински път с.В.посока с.Л., Б. обл., без да притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство, управлявал моторно превозно средство мотопед марка „Ямаха”, модел „Джог 50” с рег. №***, собственост на З. М. К., ЕГН ***, в едногодишен срок от наказанието наложено му по административен ред с наказателно постановление №551 от 05.12.2012г., влязло в сила на 03.01.2013г. на началника на РУІМВР гр.Царево, за управление на МПС без свидетелство за управление на моторно превозно средство.  За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, във вр. чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА.  2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.  
В законна сила от 18.6.2013г.
18 НАХД No 390/2013, I състав По УБДХ К.Т.Т. Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 18.6.2013г.
НП-потвърдено
К.Т.Т.
Мотиви от 18.6.2013г.
Мотивите предадени на 18.06.2013г.
В законна сила от 19.6.2013г.
19 НОХД No 52/2013, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.М.Г. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 20.6.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №52/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия С. М. Г. - ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК, за това, че на 14.06.2013год. около 01,15 часа в гр.П., обл.Б. по ул. "**" в района на ММЦ П. управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил - влекач марка „МАН" с Рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 промила на хиляда - а именно 1,86 промила на хиляда установено по надлежния ред - съдебномедицинска експертиза №221/2013год. на ординатор в отделение по съдебна медицина при МБАЛ АД Бургас, след като е осъден по НОХД №252/2012 год. със Споразумение №341 от 30.03.2012год., влязло сила на 30.03.2012год. за деянието по чл.3436, ал.1 от НК.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, ОСЪЖДА С. М. Г., ЕГН *** на наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2, 4 и 6 от НК, а именно:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ДВЕ ГОДИНИ;  2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ДВЕ ГОДИНИ;  3.Включване в курсове за професионална квалификация и обществено въздействие за срок от ДВЕ ГОДИНИ;  4.Безвъзмезден труд в полза на обществото 160 часа годишно за срок от ДВЕ ГОДИНИ.  На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия С. М.Г., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 14.06.2013.  
С.М.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №52/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия С. М. Г. - ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК, за това, че на 14.06.2013год. около 01,15 часа в гр.П., обл.Б. по ул. "**" в района на ММЦ П. управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил - влекач марка „МАН" с Рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 промила на хиляда - а именно 1,86 промила на хиляда установено по надлежния ред - съдебномедицинска експертиза №221/2013год. на ординатор в отделение по съдебна медицина при МБАЛ АД Бургас, след като е осъден по НОХД №252/2012 год. със Споразумение №341 от 30.03.2012год., влязло сила на 30.03.2012год. за деянието по чл.3436, ал.1 от НК.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, ОСЪЖДА С. М. Г., ЕГН *** на наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2, 4 и 6 от НК, а именно:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ДВЕ ГОДИНИ;  2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ДВЕ ГОДИНИ;  3.Включване в курсове за професионална квалификация и обществено въздействие за срок от ДВЕ ГОДИНИ;  4.Безвъзмезден труд в полза на обществото 160 часа годишно за срок от ДВЕ ГОДИНИ.  На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия С. М.Г., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 14.06.2013.  
В законна сила от 20.6.2013г.
20 НОХД No 53/2013, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.З.З. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 24.6.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №53/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и обвиняемия С.З.З., ЕГН ***, представляван от неговия служебен защитник адв.Р.Д., съгласно което обвиняемият С.З.З., ЕГН ***, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК, за това, че на 18.06.2013 год. в около 01.10 часа в гр.П., обл.Б. по ул.*** управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Шкода” модел “Фелиция” с Рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила на хиляда, а именно 1.90 промила на хиляда установено по надлежния ред – проба с техническо средство Алкотест Дрегер 7410 с Фабричен № 0241.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, НАЛАГА на обвиняемия С.З.З., ЕГН *** наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Веществени доказателства няма.  Разноски по делото няма.  Причинени от престъплението имуществени вреди няма.  
С.З.З.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, НАЛАГА на обвиняемия С.З.З., ЕГН *** наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  
В законна сила от 24.6.2013г.
21 НОХД No 44/2013, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Ю.И.М. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 26.6.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №44/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия Ю.И.М., ЕГН ***, представляван от неговия служебен защитник адв.Г.Н., съгласно което подсъдимият Ю.И.М., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.194, ал.1 от НК, за това, че: На 31.08.2012год. в гр.Ц., общ.Ц., обл.Б., ул.*** №***, от втори жилищен етаж на частен дом, отнел от владението и собственост на св. К.Г.Г., ЕГН *** от гр.Ц., общ.Ц., обл.Б., ул.*** №***, движими вещи - 1 бр. фотоапарат марка "Олимпус" РЕ 3010 на стойност 87.50 лева, ведно с 1 бр. карта памет на стойност 14.00 лева, 1 бр. кожен калъф на стойност 10.75 лева и 1 бр. зарядно за батерии на стойност 20.25 лева, всичко на обща стойност 132.50 лева, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.  За посоченото престъпление по чл.194, ал.1 от НК на основание чл.194, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ю.И.М. на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  Вещественото доказателство е постановено по ДП да бъде върнато на собственика.  Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 132.50 лева са обезпечени.  ОСЪЖДА подсъдимия Ю.И.М., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото.  Вещественото доказателство – 1 бр. фотоапарат марка "Олимпус" FЕ 3010, ведно с 1 бр. карта памет, 1 бр. кожен калъф и 1 бр. зарядно за батерии ДА СЕ ВЪРНЕ на собственика му К.Г.Г..  
Ю.И.М.
За посоченото престъпление по чл.194, ал.1 от НК на основание чл.194, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ю.И.М. на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
В законна сила от 26.6.2013г.
22 НОХД No 55/2013, III състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Г.Г.Й. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 26.6.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №55/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Г.Г.Й. - ЕГН***, представляван от неговия служебен защитник адв.Т. С., съгласно което обвиняемият Г. Г. Й. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 предл. второ, вр. чл. 194, ал. 1 от НК, а именно, че на 02.11.2012 год. в гр. П., Б. обл., ул. „**”, пред дом № *, чрез използване на технически средства - клещи и фенер, отнел от владението на св. Б. Н. Т., собственост на „**” ООД с МОЛ св. Б. Н. Т. движими вещи - 1 бр. мотопед тип скутер марка „Ямаха” модел „Джок 3” с рег. № А** на стойност 400.00 лева, 3 бр. свещи за двигател на стойност 9.00 лева, 1 бр. ключ за свещ за двигател на стойност 3,90 лева, 1 бр. каска за мотопед на стойност 80.00 лева, 1 бр. свидетелство за регистрация на МПС на стойност 0.00 лева, 1 бр. полица за застраховка на стойност 0.00 лева, всичко на обща стойност 492.90 лева, без съгласието на собственика им с намерение противозаконно да го присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати.  За посоченото престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 предл. второ, вр. чл. 194, ал. 1 от НК, на основание чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 предл. второ, вр. чл. 194, ал. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обвиняемия Г. Г. Й. наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни - за срок от ЕДНА ГОДИНА;  3.Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 200 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  
Г.Г.Й.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №55/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Г.Г.Й. - ЕГН***, представляван от неговия служебен защитник адв.Т. С., съгласно което обвиняемият Г. Г. Й. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 предл. второ, вр. чл. 194, ал. 1 от НК, а именно, че на 02.11.2012 год. в гр. П., Б. обл., ул. „**”, пред дом № *, чрез използване на технически средства - клещи и фенер, отнел от владението на св. Б. Н. Т., собственост на „**” ООД с МОЛ св. Б. Н. Т. движими вещи - 1 бр. мотопед тип скутер марка „Ямаха” модел „Джок 3” с рег. № А** на стойност 400.00 лева, 3 бр. свещи за двигател на стойност 9.00 лева, 1 бр. ключ за свещ за двигател на стойност 3,90 лева, 1 бр. каска за мотопед на стойност 80.00 лева, 1 бр. свидетелство за регистрация на МПС на стойност 0.00 лева, 1 бр. полица за застраховка на стойност 0.00 лева, всичко на обща стойност 492.90 лева, без съгласието на собственика им с намерение противозаконно да го присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати.  За посоченото престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 предл. второ, вр. чл. 194, ал. 1 от НК, на основание чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 предл. второ, вр. чл. 194, ал. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обвиняемия Г. Г. Й. наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни - за срок от ЕДНА ГОДИНА;  3.Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 200 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  
В законна сила от 26.6.2013г.
23 НОХД No 56/2013, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Т.Щ. Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Споразумение от 27.6.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №56/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия Т. Щ. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С. съгласно условията на което подсъдимият Щ. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК, за това, че: на неустановена дата без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал в себе си до 19.00 ч. на 21.06.2013 год. в гр.П., обл.Б., в сградата на РУП - Приморско, високо рисково наркотично вещество: 1бр. топче /бучка/ с неправилна форма хашиш с общо тегло 12.636 гр. със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 6,10 % /тегловни процента/, на стойност 113,72 лева /сто и тринадесет лева и седемдесет и две стотинки/. Един грам хашиш е на стойност 9.00 лева за грам, съгласно постановление №23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год.  За посоченото престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК, на осн. чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК и чл.54, ал.1 от НК подсъдимият Т. Щ. ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 2000.00 /две хиляди/ лева.  
Т.Щ.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №56/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия Т. Щ. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С. съгласно условията на което подсъдимият Щ. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК, за това, че: на неустановена дата без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал в себе си до 19.00 ч. на 21.06.2013 год. в гр.П., обл.Б., в сградата на РУП - Приморско, високо рисково наркотично вещество: 1бр. топче /бучка/ с неправилна форма хашиш с общо тегло 12.636 гр. със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 6,10 % /тегловни процента/, на стойност 113,72 лева /сто и тринадесет лева и седемдесет и две стотинки/. Един грам хашиш е на стойност 9.00 лева за грам, съгласно постановление №23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год.  За посоченото престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК, на осн. чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК и чл.54, ал.1 от НК подсъдимият Т. Щ. ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 2000.00 /две хиляди/ лева.
В законна сила от 27.6.2013г.
24 НАХД No 391/2013, III състав По УБДХ С.В. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 26.6.2013г.
Налага наС.В. глоба в размер на 100 лева.
С.В.
В законна сила от 27.6.2013г.
25 НАХД No 392/2013, III състав По УБДХ Ю.В. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 26.6.2013г.
Налага на Ю.В. глоба в размер на 100 лева.
Ю.В.
В законна сила от 27.6.2013г.