РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.12.2013г. до 31.12.2013г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 90/2013, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Х.Х.Л. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 2.12.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №90/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия Х.Х.Л. – роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, с начално образование, не работи, неженен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно което обвиняемият Х.Х.Л., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343в ал.2, вр. ал.1 от НК за това, че: На 06.08.2012 год. около 01.15 ч. в гр. Китен, обл. Бургаска, по ул. „Странджа”, без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство - мотопед марка „Априля Соник 50” с рег. № X 4337 М в едногодишен срок от наказването му по административен ред с наложено с наказателни постановления №70829/09.09.2010 год., влязло в сила на 01.02.2012 год. На Началник Отдел ПП при СДВР, Наказателно постановление №70394/08.09.2010 год., влязло в сила на 03.02.2012 год. на Началник Отдел ПП при СДВР, Наказателно постановление № 69684/07.09.2010 год., влязло в сила на 31.01.2012 год. на Началник Отдел ПП при СДВР, Наказателно постановление №68852/03.09.2010 год., влязло в сила на 04.02.2012 год. на Началник Отдел ПП при СДВР и Наказателно постановление № 69087/03.09.2010 год., влязло в сила на 01.02.2012 год. на Началник Отдел ПП при СДВР, за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство.  За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, на осн. чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК НАЛАГА на подсъдимия Х.Х.Л., ЕГН ********** наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК със следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА.  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото – 160 часа годишно - за срок от ЕДНА ГОДИНА.  Веществените доказателства – НЯМА.  Причинени от престъплението имуществени вреди – НЯМА.  
Х.Х.Л.
За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, на осн. чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК НАЛАГА на подсъдимия Х.Х.Л., ЕГН ********** наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК със следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА.  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото – 160 часа годишно - за срок от ЕДНА ГОДИНА.    
В законна сила от 2.12.2013г.
2 НОХД No 156/2013, III състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.Ш. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 2.12.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №156/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево, постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Крумов и обвиняемия М.Ш. /Mohammad Sharif/ - роден на *** г. в гр.Кабул, Афганистан, гражданин на Афганистан, с начално образование, безработен, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно условията на което обвиняемият М.Ш. /Mohammad Sharif/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 28.11.2013г. около 16.30ч. в района на 20/двадесета/ табела на речния бряг на река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият М.Ш. ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ  
М.Ш.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №156/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево, постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Крумов и обвиняемия М.Ш. /Mohammad Sharif/ - роден на *** г. в гр.Кабул, Афганистан, гражданин на Афганистан, с начално образование, безработен, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно условията на което обвиняемият М.Ш. /Mohammad Sharif/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 28.11.2013г. около 16.30ч. в района на 20/двадесета/ табела на речния бряг на река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият М.Ш. ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ  
В законна сила от 2.12.2013г.
3 АНД No 429/2013, I състав По ЗД по пътищата И.Д.Д. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - ГР.ЦАРЕВО Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 2.12.2013г.
НП-отменено
4 АНД No 437/2013, III състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.А.К. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 2.12.2013г.
ПРИЗНАВА Д. Анастасов К., ЕГН **********,*** за ВИНОВЕН в това, че на за времето от 10.05.2013 год. до 16.09.2013 год. в гр.Приморско, Бургаска област, кв." Явор"№1, като пълнолетно лице, без да е сключило брак, заживял съпружески с лице от женски пол - К.С.М., ЕГН ********** , ненавършило 16- годишна възраст - престъпление по чл. 191, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл.78а, ал.1 НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 лв. (хиляда лева).    
Д.А.К.
ПРИЗНАВА Д. Анастасов К., ЕГН **********,*** за ВИНОВЕН в това, че на за времето от 10.05.2013 год. до 16.09.2013 год. в гр.Приморско, Бургаска област, кв." Явор"№1, като пълнолетно лице, без да е сключило брак, заживял съпружески с лице от женски пол - К.С.М., ЕГН ********** , ненавършило 16- годишна възраст - престъпление по чл. 191, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл.78а, ал.1 НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 лв. (хиляда лева).    
Мотиви от 2.12.2013г.
5 АНД No 441/2013, I състав По ЗД по пътищата А.С.С. РУП ПРИМОРСКО Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 2.12.2013г.
НП-потвърдено
6 ЧНД No 3160/2013, II състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.Ш. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 2.12.2013г.
Уважава
В законна сила от 2.12.2013г.
7 Гражданско дело No 72/2012, II състав Вещни искове АХТОПОЛ ТУРИСТ ЕООД М.С.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 3.12.2013г.
ПРИЕМА за установено по отношение М.С.А., ЕГН: **********, при участието на третите лица Г.И.С., И.Г.С. и Р.Г.К., че „Ахтопол Турист" ЕООД, ЕИК 102886069 е собственик на следния недвижим имот: 1000/3767 кв.м. ид.ч. /хиляда от три хиляди седемстотин шестдесет и седем квадратни метра идеални части/ от поземлен имот № 00878.107.461 по кадастралната карта на гр. Ахтопол, общ. Царево, одобрена със заповед № РД-18-55/24.08.2006 г на Изп. директор на АК, адрес: местност „Коросиата“ площ 3767 кв.м. трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: неизползвана нива /угар, орница/, при граници: 00878.107.61, 00878.107.65, 00878.107.66, 00878.107.510, 00878.107.68, 00878.107.17, 00878.107.395, която идеална част е разположена в североизточната част на имота с лице към ПИ 00878.107.510, 24 л.м. /двадесет и четири линейни метра/,  ОТМЕНЯ Нотариален акт № 176, т. XI, дело № 2292/ 03.05.2011 г. по описа на СВп при Районен съд Стара Загора, в частта му, в която Г.И.С., И.Г.С. и Р.Г.К., чрез пълномощника си Г.И.С. са прехвърлили на М.С.А. следния недвижим имот: 1000.00/3767 кв.м. ид.ч. /хиляда от три хиляди седемстотин шестдесет и седем квадратни метра идеални части/ от поземлен имот № 00878.107.461 по кадастралната карта на гр. Ахтопол, общ. Царево, одобрена със заповед № РД-18-55/24.08.2006 г. на Изп. директор на АК, адрес: местност „Коросиата“ площ 3767 кв.м. трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: неизползвана нива /угар, орница/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план- квартал 0 /нула/, при граници: 00878.107.61, 00878.107.65, 00878.107.66, 00878.107.510, 00878.107.68, 00878.107.17, 00878.107.395.  
8 Гражданско дело No 75/2013, II състав Облигационни искове СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД - ВАРНА С.С.С.,
Х.С.С.
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 4.12.2013г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на С.С.С., ЕГН ********** и Х.С.С., ЕГН **********, че същите дължат солидарно на „Сосиете Женерал Експресбанк" АД, ЕИК 813071350: сумата в размер на 6992,60 лева- главница по Договор за кредит „Експресо" № 045564/ 09.01.2008 г. ведно със законната лихва върху главницата, считано от 23.01.2013 год. до окончателното изплащане на задължението; сумата в размер на 1933,75 лева- договорна лихва за периода от 29.04.2010 г. до 22.01.2013 г. като за горницата от 528,41 лева, до претендирания размер от 2462.16 лева както и за и претендираните такси и разноски в размер на 9,95 лева ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен.
9 НОХД No 158/2013, I състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.Н. Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Споразумение от 5.12.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №158/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Крумов и обвиняемия М.Н. /Monsen Naghavi/ - роден на *** год. в гр. Жагори, Афганистан, гражданин на Афганистан, с начално образование, неженен, неосъждан, мъж, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Русинова, съгласно условията на което обвиняемия М.Н. /Monsen Naghavi/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 02.12.2013 г. в около 08.30 ч. в района на 4-та клапа на речният бряг на река „Резовска” в района на с. Резово, обл. Бургаска, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК обвиняемият М.Н. /Monsen Naghavi/ ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание ще бъде отложено с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
М.Н.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №158/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Крумов и обвиняемия М.Н. /Monsen Naghavi/ - роден на *** год. в гр. Жагори, Афганистан, гражданин на Афганистан, с начално образование, неженен, неосъждан, мъж, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Русинова, съгласно условията на което обвиняемия М.Н. /Monsen Naghavi/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 02.12.2013 г. в около 08.30 ч. в района на 4-та клапа на речният бряг на река „Резовска” в района на с. Резово, обл. Бургаска, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК обвиняемият М.Н. /Monsen Naghavi/ ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание ще бъде отложено с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
В законна сила от 5.12.2013г.
10 НОХД No 159/2013, III състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Х.Х. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 5.12.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №159/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево, постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Х.Х. /Hossein Hossaini/ - роден на *** год. в гр. Газни, Афганистан, мъж, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което обвиняемият Х.Х. /Hossein Hossaini/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 02.12.2013 г. в около 08.30 ч. в района на 4-та клапа на речният бряг на река „Резовска” в района на с. Резово, обл. Бургаска, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Х.Х. /Hossein Hossaini/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
Х.Х.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Х.Х. /Hossein Hossaini/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ    
В законна сила от 5.12.2013г.
11 НОХД No 160/2013, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.Х. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 5.12.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №160/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Крумов и обвиняемия А.Х. /Ali Hasani/ - роден на *** год. в гр.Херат, Афганистан, гражданин на Афганистан, с начално образование, неженен, неосъждан, мъж, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Русинова, съгласно условията на което обвиняемият А.Х. /Ali Hasani/ - роден на *** год. в гр.Херат, Афганистан, мъж, без документи за самоличност, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 02.12.2013 г. в около 08.30 ч. в района на 4-та клапа на речният бряг на река „Резовска” в района на с. Резово, обл. Бургаска, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК обвиняемият А.Х. /Ali Hasani/ ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание ще бъде отложено с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева  
А.Х.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №160/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Крумов и обвиняемия А.Х. /Ali Hasani/ - роден на *** год. в гр.Херат, Афганистан, гражданин на Афганистан, с начално образование, неженен, неосъждан, мъж, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Русинова, съгласно условията на което обвиняемият А.Х. /Ali Hasani/ - роден на *** год. в гр.Херат, Афганистан, мъж, без документи за самоличност, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 02.12.2013 г. в около 08.30 ч. в района на 4-та клапа на речният бряг на река „Резовска” в района на с. Резово, обл. Бургаска, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК обвиняемият А.Х. /Ali Hasani/ ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание ще бъде отложено с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева  
В законна сила от 5.12.2013г.
12 НОХД No 161/2013, III състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Ж.А. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 5.12.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №161/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево, постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Ж.А. /Jafar Azimi/ - роден на *** год. гр.Бамян, Афганистан, с начално образование, работи като шивач, мъж, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което обвиняемият Ж.А. /Jafar Azimi/ - роден на *** год. в Афганистан, мъж, без документи за самоличност, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че: На 02.12.2013г. в около 08.30 ч. в района на 4-та клапа на речният бряг на река „Резовска” в района на с. Резово, обл. Бургаска, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Ж.А. /Jafar Azimi/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
Ж.А.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Ж.А. /Jafar Azimi/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ    
В законна сила от 5.12.2013г.
13 НОХД No 162/2013, I състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.Р. Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Споразумение от 5.12.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №162/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Крумов и обвиняемия С.Р. /Samir Rezaei/ - роден на *** год. в гр.Газни, Афганистан, мъж, гражданин на Афганистан, живущ в гр.Газни, Афганистан, с основно образование, ел. техник, неженен, неосъждан, мъж, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Русинова, съгласно условията на което обвиняемият С.Р. /Samir Rezaei/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 02.12.2013г. в около 08.30 ч. в района на 4-та клапа на речният бряг на река „Резовска” в района на с. Резово, обл.Бургаска, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление чл.279, ал.1 от НК обвиняемият С.Р. /Samir Rezaei/ ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание ще бъде отложено с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
С.Р.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №162/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Крумов и обвиняемия С.Р. /Samir Rezaei/ - роден на *** год. в гр.Газни, Афганистан, мъж, гражданин на Афганистан, живущ в гр.Газни, Афганистан, с основно образование, ел. техник, неженен, неосъждан, мъж, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Русинова, съгласно условията на което обвиняемият С.Р. /Samir Rezaei/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 02.12.2013г. в около 08.30 ч. в района на 4-та клапа на речният бряг на река „Резовска” в района на с. Резово, обл.Бургаска, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление чл.279, ал.1 от НК обвиняемият С.Р. /Samir Rezaei/ ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание ще бъде отложено с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
В законна сила от 5.12.2013г.
14 НОХД No 163/2013, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Ж.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 5.12.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №163/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Крумов и обвиняемия Ж.М. /Jalil Mohammadi/ - роден на *** год. в гр. Харат, Афганистан, мъж, гражданин на Афганистан, с начално образование, неженен, неосъждан, мъж, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв. Жилкова, съгласно условията на което обвиняемият Ж.М. /Jalil Mohammadi/, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 02.12.2013 г. в около 08.30 ч. в района на 4-та клапа на речният бряг на река „Резовска” в района на с. Резово, обл. Бургаска, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК обвиняемият Ж.М. /Jalil Mohammadi/ ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание ще бъде отложено с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева  
Ж.М.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №163/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Крумов и обвиняемия Ж.М. /Jalil Mohammadi/ - роден на *** год. в гр. Харат, Афганистан, мъж, гражданин на Афганистан, с начално образование, неженен, неосъждан, мъж, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв. Жилкова, съгласно условията на което обвиняемият Ж.М. /Jalil Mohammadi/, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 02.12.2013 г. в около 08.30 ч. в района на 4-та клапа на речният бряг на река „Резовска” в района на с. Резово, обл. Бургаска, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК обвиняемият Ж.М. /Jalil Mohammadi/ ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание ще бъде отложено с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева  
В законна сила от 5.12.2013г.
15 НОХД No 164/2013, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Ж.Г. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 5.12.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №164/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Крумов и обвиняемия Ж.Г. /Jawad Gulzar/ - роден на *** год. в гр. Газни, Афганистан, гражданин на Афганистан, с основно образование, неженен, неосъждан, мъж, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв. Жилкова, съгласно условията на което обвиняемият Ж.Г. /Jawad Gulzar/, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 02.12.2013 г. в около 08.30 ч. в района на 4-та клапа на речният бряг на река „Резовска” в района на с. Резово, обл. Бургаска, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК обвиняемият Ж.Г. /Jawad Gulzar/ ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание ще бъде отложено с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева  
Ж.Г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №164/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Крумов и обвиняемия Ж.Г. /Jawad Gulzar/ - роден на *** год. в гр. Газни, Афганистан, гражданин на Афганистан, с основно образование, неженен, неосъждан, мъж, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв. Жилкова, съгласно условията на което обвиняемият Ж.Г. /Jawad Gulzar/, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 02.12.2013 г. в около 08.30 ч. в района на 4-та клапа на речният бряг на река „Резовска” в района на с. Резово, обл. Бургаска, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК обвиняемият Ж.Г. /Jawad Gulzar/ ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание ще бъде отложено с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева  
В законна сила от 5.12.2013г.
16 НОХД No 165/2013, III състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Х.С. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 5.12.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №165/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево, постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Х.С. /Hamid Saighani/ - роден на *** год. в гр. Бамян, Афганистан, със средно образование, мъж, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.А., съгласно условията на което обвиняемият Х.С. /Hamid Saighani/ - роден на *** год. в гр. Бамян, Афганистан, мъж, без документи за самоличност, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 02.12.2013 г. в около 08.30 ч. в района на 4-та клапа на речният бряг на река „Резовска” в района на с. Резово, обл. Бургаска, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Х.С. /Hamid Saighani/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
Х.С.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Х.С. /Hamid Saighani/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ  
В законна сила от 5.12.2013г.
17 НОХД No 166/2013, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.Б. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 5.12.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №166/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Крумов и обвиняемия А.Б. /Ali Bakhti/ - роден на *** год. в гр.Газни, Афганистан, гражданин на Афганистан, с начално образование, неженен, неосъждан, мъж, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв. Жилкова, съгласно условията на което обвиняемият А.Б. /Ali Bakhti/, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 02.12.2013 г. в около 08.30 ч. в района на 4-та клапа на речният бряг на река „Резовска” в района на с. Резово, обл. Бургаска, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК обвиняемият А.Б. /Ali Bakhti/ ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание ще бъде отложено с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева  
А.Б.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №166/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Крумов и обвиняемия А.Б. /Ali Bakhti/ - роден на *** год. в гр.Газни, Афганистан, гражданин на Афганистан, с начално образование, неженен, неосъждан, мъж, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв. Жилкова, съгласно условията на което обвиняемият А.Б. /Ali Bakhti/, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 02.12.2013 г. в около 08.30 ч. в района на 4-та клапа на речният бряг на река „Резовска” в района на с. Резово, обл. Бургаска, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК обвиняемият А.Б. /Ali Bakhti/ ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание ще бъде отложено с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева  
В законна сила от 5.12.2013г.
18 НОХД No 167/2013, III състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.С. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 5.12.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №167/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево, постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия М.С. /Murtaza Saighani/ - роден на *** год. в гр. Кабул, живее в гр.Бамян, Афганистан, със средно образование, не работи, неженен, мъж, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.А., съгласно условията на което обвиняемият М.С. /Murtaza Saighani/, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че: На 02.12.2013 г. в около 08.30 ч. в района на 4-та клапа на речният бряг на река „Резовска” в района на с. Резово, обл. Бургаска, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият М.С. /Murtaza Saighani/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
М.С.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият М.С. /Murtaza Saighani/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ    
В законна сила от 5.12.2013г.
19 НОХД No 170/2013, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.Р. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 9.12.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №170/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия М.Р. (Mohammad Rezaei) - мъж, роден на *** г. Афганистан, гражданин на Афганистан, неженен, с основно образование, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Ц., съгласно условията на което обвиняемият М.Р. (Mohammad Rezaei) се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 06.12.2013 г. в 07.30 ч. в района на 5-та клапа на речния бряг на р.Резовска - в района на с. Резово, Община Царево, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият М.Р. (Mohammad Rezaei) ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
М.Р.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият М.Р. (Mohammad Rezaei) ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
В законна сила от 9.12.2013г.
20 НОХД No 171/2013, III състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.А.Х. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 9.12.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №171/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемият А. А. Х. (Ali Abrahem Hsainy) – мъж, род. *** г. в Афганистан, по негови данни роден 1993г. в Газни, представляван от неговия защитник адв.Ц., обвиняемият А. А. Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 06.12.2013 г. в около 07.30 ч. в района на 5-та клапа на речният бряг на река „Резовска” в района на с. Резово, обл. Бургаска, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, обвиняемият А. А. Х. (Ali Abrahem Hsainy), ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
А.А.Х.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №171/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемият А. А. Х. (Ali Abrahem Hsainy) – мъж, род. *** г. в Афганистан, по негови данни роден 1993г. в Газни, представляван от неговия защитник адв.Ц., обвиняемият А. А. Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 06.12.2013 г. в около 07.30 ч. в района на 5-та клапа на речният бряг на река „Резовска” в района на с. Резово, обл. Бургаска, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, обвиняемият А. А. Х. (Ali Abrahem Hsainy), ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
В законна сила от 9.12.2013г.
21 НОХД No 172/2013, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО О.Р.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 9.12.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №172/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия О. Р. С. (Omed Raisi Shla) – мъж, род. *** г. в Афганистан, гражданин на Афганистан, с основно образование, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Ц., съгласно условията на което обвиняемият О. Р. С. (Omed Raisi Shla) се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 06.12.2013 г. в 07.30 ч. в района на 5-та клапа на речния бряг на р.Резовска - в района на с. Резово, Община Царево, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият О. Р. С. (Omed Raisi Shla) ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
О.Р.С.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият О. Р. С. (Omed Raisi Shla) ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
В законна сила от 9.12.2013г.
22 НОХД No 173/2013, I състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.К.Р. Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Споразумение от 9.12.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №173/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия А. К. Р. (Abdul Khaled Rajbi) – мъж, на 18 години, роден на ***г. в гр.Газни, Афганистан, живее в с.Наур, област Газни, Афганистан, гражданин на Афганистан, таджик по народност, с начално образование, професия тъкач на килими, работи като тъкач на килими, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Ц., съгласно условията на което обвиняемият А. К. Р. (Abdul Khaled Rajbi) се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 06.12.2013 г. в 07.30 ч. в района на 5-та клапа на речния бряг на р.Резовска - в района на с. Резово, Община Царево, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият А. К. Р. (Abdul Khaled Rajbi) ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
А.К.Р.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият А. К. Р. (Abdul Khaled Rajbi) ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
В законна сила от 9.12.2013г.
23 НОХД No 174/2013, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.А.П. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 9.12.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №174/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия С. А. П. (Saden Azizpoor Panishir) - мъж, род. на *** г. в Афганистан, гражданин на Афганистан, с начално образование, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Ц., съгласно условията на което обвиняемият С. А. П. (Saden Azizpoor Panishir) се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 06.12.2013 г. в 07.30 ч. в района на 5-та клапа на речния бряг на р.Резовска - в района на с. Резово, Община Царево, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият С. А. П. (Saden Azizpoor Panishir) ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
С.А.П.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият С. А. П. (Saden Azizpoor Panishir) ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
В законна сила от 9.12.2013г.
24 НОХД No 175/2013, III състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.М.Г. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 9.12.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №175/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия М. М. Г. (Mahamad Mostafa Ghazi) – мъж, род. на *** г. в гр.Газни, Афганистан, гражданин на Афганистан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Ц., съгласно условията на което обвиняемият М. М. Г. (Mahamad Mostafa Ghazi) – мъж, род. на *** г. в Афганистан, без документи за самоличност, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 06.12.2013 г. в 07.30 ч. в района на 5-та клапа на речния бряг на р. Резовска - в района на с. Резово, Община Царево, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, обвиняемият М. М. Г. (Mahamad Mostafa Ghazi), ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
М.М.Г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №175/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия М. М. Г. (Mahamad Mostafa Ghazi) – мъж, род. на *** г. в гр.Газни, Афганистан, гражданин на Афганистан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Ц., съгласно условията на което обвиняемият М. М. Г. (Mahamad Mostafa Ghazi) – мъж, род. на *** г. в Афганистан, без документи за самоличност, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 06.12.2013 г. в 07.30 ч. в района на 5-та клапа на речния бряг на р. Резовска - в района на с. Резово, Община Царево, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, обвиняемият М. М. Г. (Mahamad Mostafa Ghazi), ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
В законна сила от 9.12.2013г.
25 НОХД No 176/2013, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.К.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 9.12.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №176/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия М. К. А. (Mustafa Khojda Adari) – мъж, род. на *** г. в Афганистан, гражданин на Афганистан, с основно образование, женен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Ц., съгласно условията на което обвиняемият М. К. А. (Mustafa Khojda Adari) се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 06.12.2013 г. в 07.30 ч. в района на 5-та клапа на речния бряг на р.Резовска - в района на с. Резово, Община Царево, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият М. К. А. (Mustafa Khojda Adari) ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
М.К.А.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият М. К. А. (Mustafa Khojda Adari) ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
В законна сила от 9.12.2013г.
26 НОХД No 177/2013, III състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Я.А. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 9.12.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №177/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Я.А. (Yassin Amiri) – мъж, род. на *** г. в гр.Майдан, Афганистан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Ц., съгласно условията на което обвиняемият Я.А. (Yassin Amiri) – мъж, род. на *** г. Афганистан, без документи за самоличност, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 06.12.2013 г. в 07.30 ч. в района на 5-та клапа на речния бряг на р-ка „Резовска” - в района на с. Резово, Община Царево, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, обвиняемият Я.А. (Yassin Amiri), ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
Я.А.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №177/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Я.А. (Yassin Amiri) – мъж, род. на *** г. в гр.Майдан, Афганистан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Ц., съгласно условията на което обвиняемият Я.А. (Yassin Amiri) – мъж, род. на *** г. Афганистан, без документи за самоличност, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 06.12.2013 г. в 07.30 ч. в района на 5-та клапа на речния бряг на р-ка „Резовска” - в района на с. Резово, Община Царево, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, обвиняемият Я.А. (Yassin Amiri), ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
В законна сила от 9.12.2013г.
27 НОХД No 178/2013, I състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.Р. Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Споразумение от 9.12.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №178/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия М.Р. (Mostafa Rezai) – мъж, род. на *** г. в гр.Газни, живущ в гр.Газни, кв.Карабах, Афганистан, хазар по народност, гражданин на Афганистан, с основно образование, помощник магазинер, работил като такъв, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Ц., съгласно условията на което обвиняемият М.Р. (Mostafa Rezai) се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 06.12.2013 г. в 07.30 ч. в района на 5-та клапа на речния бряг на р.Резовска - в района на с. Резово, Община Царево, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият М.Р. (Mostafa Rezai) ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
М.Р.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият М.Р. (Mostafa Rezai) ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.    
В законна сила от 9.12.2013г.
28 НОХД No 179/2013, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.Д.Н. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 9.12.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №179/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия М.Д.Н. (Mohamad Javad Nazari) – мъж, род. на *** г. в Афганистан, гражданин на Афганистан, с начално образование, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Ц., съгласно условията на което обвиняемият М.Д.Н. (Mohamad Javad Nazari) се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 06.12.2013 г. в 07.30 ч. в района на 5-та клапа на речния бряг на р-ка „Резовска” в района на с. Резово, Община Царево, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият М.Д.Н. (Mohamad Javad Nazari) ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
М.Д.Н.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият М.Д.Н. (Mohamad Javad Nazari) ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
В законна сила от 9.12.2013г.
29 НОХД No 180/2013, III състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.Н. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 9.12.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №180/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия М.Н. (Mojtaba Nikzat) – мъж, род. на *** г. в гр.Парван, Афганистан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Ц., съгласно условията на което обвиняемият М.Н. (Mojtaba Nikzat) – мъж, род. на *** г. в Афганистан, без документи за самоличност, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 06.12.2013 г. в 07.30 ч. в района на 5-та клапа на речния бряг на р. Резовска - в района на с. Резово, Община Царево, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, обвиняемият М.Н. (Mojtaba Nikzat)), ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
М.Н.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №180/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия М.Н. (Mojtaba Nikzat) – мъж, род. на *** г. в гр.Парван, Афганистан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Ц., съгласно условията на което обвиняемият М.Н. (Mojtaba Nikzat) – мъж, род. на *** г. в Афганистан, без документи за самоличност, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 06.12.2013 г. в 07.30 ч. в района на 5-та клапа на речния бряг на р. Резовска - в района на с. Резово, Община Царево, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, обвиняемият М.Н. (Mojtaba Nikzat)), ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
В законна сила от 9.12.2013г.
30 НОХД No 181/2013, I състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Е.Х. Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Споразумение от 9.12.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №181/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Е. Х. (Elevchy Haithem) – мъж, род. на *** г. в гр.Гафса, Тунис, с адрес кв.Заруг в гр.Гафса, Тунис, арабин, гражданин на Тунис, със средно образование, музикант, рап певец, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Ц., съгласно условията на което обвиняемият Е. Х. (Elevchy Haithem) се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 06.12.2013 г. в 07.30 ч. в района на 5-та клапа на речния бряг на р.Резовска - в района на с. Резово, Община Царево, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Е. Х. (Elevchy Haithem) ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
Е.Х.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Е. Х. (Elevchy Haithem) ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
В законна сила от 9.12.2013г.
31 НОХД No 182/2013, III състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.Ч. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 9.12.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №182/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия С. Ч. (Saif Chahbi) – мъж, род. на *** г. в гр.Гавса, Тунис, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Ц., съгласно условията на което обвиняемият С.Ч. (Saif Chahbi) – мъж, род. на *** г. в Тунис, без документи за самоличност, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 06.12.2013 г. в 07.30 ч. в района на 5-та клапа на речния бряг на р-ка „Резовска” в района на с. Резово, Община Царево, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, обвиняемият С. Ч. (Saif Chahbi), ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
С.Ч.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №182/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия С. Ч. (Saif Chahbi) – мъж, род. на *** г. в гр.Гавса, Тунис, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Ц., съгласно условията на което обвиняемият С.Ч. (Saif Chahbi) – мъж, род. на *** г. в Тунис, без документи за самоличност, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 06.12.2013 г. в 07.30 ч. в района на 5-та клапа на речния бряг на р-ка „Резовска” в района на с. Резово, Община Царево, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, обвиняемият С. Ч. (Saif Chahbi), ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
В законна сила от 9.12.2013г.
32 ЧГД No 1369/2013, II състав Други ЧГД М.В.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 10.12.2013г.
Оставя без уважение молбата на лице поставено под запрещение, с която се иска от съда разрешение за продажба на имот
В законна сила от 10.12.2013г.
33 НОХД No 183/2013, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО К.К. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 10.12.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №183/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия К.К. /Kamran Khan/ - мъж, роден на *** г. в гр. Логар, Афганистан, гражданин на Афганистан, живущ в Афганистан, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Я., съгласно условията на което обвиняемият К.К. /Kamran Khan/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 06.12.2013г., около 12.00 часа в района на 5 /пета/ клапа на дигата на река Резовска, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК обвиняемият К.К. /Kamran Khan/ ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание ще бъде отложено с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
К.К.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №183/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия К.К. /Kamran Khan/ - мъж, роден на *** г. в гр. Логар, Афганистан, гражданин на Афганистан, живущ в Афганистан, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Я., съгласно условията на което обвиняемият К.К. /Kamran Khan/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 06.12.2013г., около 12.00 часа в района на 5 /пета/ клапа на дигата на река Резовска, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК обвиняемият К.К. /Kamran Khan/ ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание ще бъде отложено с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
В законна сила от 10.12.2013г.
34 НОХД No 184/2013, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.К. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 10.12.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №184/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия М.К. /Maaz Khan/ - мъж, роден на *** г. в гр. Логар, Афганистан, гражданин на Афганистан, живущ в Афганистан, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Я., съгласно условията на което обвиняемият М.К. /Maaz Khan/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 06.12.2013г., около 12.00 часа в района на 5 /пета/ клапа на дигата на река Резовска, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК обвиняемият М.К. /Maaz Khan/ ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание ще бъде отложено с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
М.К.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №184/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия М.К. /Maaz Khan/ - мъж, роден на *** г. в гр. Логар, Афганистан, гражданин на Афганистан, живущ в Афганистан, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Я., съгласно условията на което обвиняемият М.К. /Maaz Khan/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 06.12.2013г., около 12.00 часа в района на 5 /пета/ клапа на дигата на река Резовска, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК обвиняемият М.К. /Maaz Khan/ ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание ще бъде отложено с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
В законна сила от 10.12.2013г.
35 НОХД No 185/2013, III състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО У.У.У. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 10.12.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №185/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево, постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия У.У.У. /WAHED URAHMAN WAFA/ - мъж, роден на *** г. в гр. Лагхман, Афганистан, гражданин на Афганистан, живущ в Афганистан, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.К.Я., съгласно условията на което обвиняемият У.У.У. /Wahed Urahman Wafa/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 06.12.2013г., около 12.00 часа в района на 5 /пета/ клапа на дигата на река Резовска, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият У.У.У. /Wahed Urahman Wafa/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
У.У.У.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият У.У.У. /Wahed Urahman Wafa/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ  
В законна сила от 10.12.2013г.
36 НОХД No 186/2013, I състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Ж.К. Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Споразумение от 10.12.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №186/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Ж.К. /Jahangir Khan/ - мъж, роден на *** г. в гр. Нангархар, Афганистан, живущ ***, Афганистан, гражданин на Афганистан, с основно образование, безработен, няма професия, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Я., съгласно условията на което обвиняемият Ж.К. /Jahangir Khan/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 06.12.2013г., около 12.00 часа в района на 5 /пета/ клапа на дигата на река Резовска, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК обвиняемият Ж.К. /Jahangir Khan/ ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание ще бъде отложено с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
Ж.К.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №186/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Ж.К. /Jahangir Khan/ - мъж, роден на *** г. в гр. Нангархар, Афганистан, живущ ***, Афганистан, гражданин на Афганистан, с основно образование, безработен, няма професия, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Я., съгласно условията на което обвиняемият Ж.К. /Jahangir Khan/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 06.12.2013г., около 12.00 часа в района на 5 /пета/ клапа на дигата на река Резовска, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК обвиняемият Ж.К. /Jahangir Khan/ ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание ще бъде отложено с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
В законна сила от 10.12.2013г.
37 НОХД No 187/2013, III състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.К. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 10.12.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №187/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево, постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия И.К. /Inam Khan/ - мъж, роден на *** г. в гр. Нангархар, Афганистан, живущ в Афганистан, гражданин на Афганистан, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.К.Я., съгласно условията на което обвиняемият И.К. /Inam Khan/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 06.12.2013г., около 12.00 часа в района на 5 /пета/ клапа на дигата на река Резовска, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият И.К. /Inam Khan/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
И.К.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият И.К. /Inam Khan/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ  
В законна сила от 10.12.2013г.
38 НОХД No 188/2013, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 10.12.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №188/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия А.М. /Amir Mohmedi/ - мъж, роден на *** г. в гр. Исфанах, Иран, живущ в Иран, гражданин на Иран, с висше образование, професия архитект, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Я., съгласно условията на което обвиняемият А.М. /Amir Mohmedi/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 06.12.2013г., около 12.00 часа в района на 5 /пета/ клапа на дигата на река Резовска, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК обвиняемият А.М. /Amir Mohmedi/ ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание ще бъде отложено с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
А.М.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №188/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия А.М. /Amir Mohmedi/ - мъж, роден на *** г. в гр. Исфанах, Иран, живущ в Иран, гражданин на Иран, с висше образование, професия архитект, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Я., съгласно условията на което обвиняемият А.М. /Amir Mohmedi/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 06.12.2013г., около 12.00 часа в района на 5 /пета/ клапа на дигата на река Резовска, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК обвиняемият А.М. /Amir Mohmedi/ ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание ще бъде отложено с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
В законна сила от 10.12.2013г.
39 НОХД No 189/2013, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Х.К. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 10.12.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №189/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Х.К. /Hooman Kiani/ - мъж, роден на *** г. в гр. Исфанах, Иран, живущ в Иран, гражданин на Иран, с висше образование, професия архитект, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Я., съгласно условията на което обвиняемият Х.К. /Hooman Kiani/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 06.12.2013г., около 12.00 часа в района на 5 /пета/ клапа на дигата на река Резовска, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК обвиняемият Х.К. /Hooman Kiani// ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание ще бъде отложено с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
Х.К.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №189/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Х.К. /Hooman Kiani/ - мъж, роден на *** г. в гр. Исфанах, Иран, живущ в Иран, гражданин на Иран, с висше образование, професия архитект, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Я., съгласно условията на което обвиняемият Х.К. /Hooman Kiani/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 06.12.2013г., около 12.00 часа в района на 5 /пета/ клапа на дигата на река Резовска, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК обвиняемият Х.К. /Hooman Kiani// ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание ще бъде отложено с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
В законна сила от 10.12.2013г.
40 НОХД No 190/2013, III състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.Р. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 10.12.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №190/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево, постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия М.Р. /MIHDI REZAI/ - мъж, роден на *** г. в гр. Херат, Афганистан, живущ в Афганистан, гражданин на Афганистан, с начално образование, работи като бижутер, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.К.Я., съгласно условията на което обвиняемият М.Р. /Mihdi Rezai/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 06.12.2013г., около 12.00 часа в района на 5 /пета/ клапа на дигата на река Резовска, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият М.Р. /Mihdi Rezai/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.      
М.Р.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият М.Р. /Mihdi Rezai/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ  
В законна сила от 10.12.2013г.
41 НОХД No 191/2013, I състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО У.У. Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Споразумение от 10.12.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №191/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Уасем У. /Wasem Ur-Rehman/- мъж, роден на *** г. в гр. Нангархар, Афганистан, живущ ***, Афганистан, гражданин на Афганистан, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Я., съгласно условията на което обвиняемият Уасем У. /Wasem Ur-Rehman/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 06.12.2013г., около 12.00 часа в района на 5 /пета/ клапа на дигата на река Резовска, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК обвиняемият Уасем У. /Wasem Ur-Rehman/ ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание ще бъде отложено с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
У.У.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №191/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Уасем У. /Wasem Ur-Rehman/- мъж, роден на *** г. в гр. Нангархар, Афганистан, живущ ***, Афганистан, гражданин на Афганистан, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Я., съгласно условията на което обвиняемият Уасем У. /Wasem Ur-Rehman/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 06.12.2013г., около 12.00 часа в района на 5 /пета/ клапа на дигата на река Резовска, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК обвиняемият Уасем У. /Wasem Ur-Rehman/ ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание ще бъде отложено с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
В законна сила от 10.12.2013г.
42 НОХД No 192/2013, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.Х. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 10.12.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №192/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия И.Х. /Ismail Hasani/ - мъж, роден на *** г. в гр. Каписа, Афганистан, живущ в Афганистан, гражданин на Афганистан, с начално образование, общ работник, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Я., съгласно условията на което обвиняемият И.Х. /Ismail Hasani/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 06.12.2013г., около 12.00 часа в района на 5 /пета/ клапа на дигата на река Резовска, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК обвиняемият И.Х. /Ismail Hasani/ ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание ще бъде отложено с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
И.Х.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №192/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия И.Х. /Ismail Hasani/ - мъж, роден на *** г. в гр. Каписа, Афганистан, живущ в Афганистан, гражданин на Афганистан, с начално образование, общ работник, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Я., съгласно условията на което обвиняемият И.Х. /Ismail Hasani/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 06.12.2013г., около 12.00 часа в района на 5 /пета/ клапа на дигата на река Резовска, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК обвиняемият И.Х. /Ismail Hasani/ ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание ще бъде отложено с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
В законна сила от 10.12.2013г.
43 НОХД No 193/2013, III състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Г.А. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 10.12.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №193/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево, постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Г.А. /GOLAB AHMADI/ - мъж, роден на *** г. в гр. Херат, Афганистан, живущ в Афганистан, гражданин на Афганистан, с начално образование, общ работник, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.К.Я., съгласно условията на което обвиняемият Г.А. /Golab Ahmadi/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 06.12.2013г., около 12.00 часа в района на 5 /пета/ клапа на дигата на река Резовска, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Г.А. /Golab Ahmadi/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
Г.А.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Г.А. /Golab Ahmadi/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ    
В законна сила от 10.12.2013г.
44 НОХД No 194/2013, III състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Ф.Р. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 10.12.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №194/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево, постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Ф.Р. /Farhad Rahmani/ - мъж, роден на *** г. в гр. Нангархар, Афганистан, живущ в Афганистан, гражданин на Афганистан, с основно образование, строителен работник, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.К.Я., съгласно условията на което обвиняемият Ф.Р. /Farhad Rahmani/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 06.12.2013г., около 12.00 часа в района на 5 /пета/ клапа на дигата на река Резовска, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Ф.Р. /Farhad Rahmani/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
Ф.Р.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Ф.Р. /Farhad Rahmani/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ  
В законна сила от 10.12.2013г.
45 НОХД No 195/2013, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.Б. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 10.12.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №195/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия С.Б. /Seliman Benawa/ - мъж, роден на *** г. в гр. Нангархар, Афганистан, живущ в Афганистан, гражданин на Афганистан, с начално образование, общ работник, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Я., съгласно условията на което обвиняемият С.Б. /Seliman Benawa/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 06.12.2013г., около 12.00 часа в района на 5 /пета/ клапа на дигата на река Резовска, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК обвиняемият С.Б. /Seliman Benawa/ ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание ще бъде отложено с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
С.Б.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №195/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия С.Б. /Seliman Benawa/ - мъж, роден на *** г. в гр. Нангархар, Афганистан, живущ в Афганистан, гражданин на Афганистан, с начално образование, общ работник, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Я., съгласно условията на което обвиняемият С.Б. /Seliman Benawa/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 06.12.2013г., около 12.00 часа в района на 5 /пета/ клапа на дигата на река Резовска, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК обвиняемият С.Б. /Seliman Benawa/ ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание ще бъде отложено с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
В законна сила от 10.12.2013г.
46 НОХД No 196/2013, I състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Р.У. Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Споразумение от 10.12.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №196/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Р.У. /Rahman Ullah/ - мъж, роден на *** г. в гр. Каписа, Афганистан, живущ ***, Афганистан, гражданин на Афганистан, с основно образование, строителен работник, женен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Я., съгласно условията на което обвиняемият Р.У. /Rahman Ullah/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 06.12.2013г., около 12.00 часа в района на 5 /пета/ клапа на дигата на река Резовска, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК обвиняемият Р.У. /Rahman Ullah// ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание ще бъде отложено с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
Р.У.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №196/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Р.У. /Rahman Ullah/ - мъж, роден на *** г. в гр. Каписа, Афганистан, живущ ***, Афганистан, гражданин на Афганистан, с основно образование, строителен работник, женен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Я., съгласно условията на което обвиняемият Р.У. /Rahman Ullah/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 06.12.2013г., около 12.00 часа в района на 5 /пета/ клапа на дигата на река Резовска, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК обвиняемият Р.У. /Rahman Ullah// ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание ще бъде отложено с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
В законна сила от 10.12.2013г.
47 НОХД No 197/2013, III състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Г.Р. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 10.12.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №197/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево, постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Г.Р. /Ghafur Rahmani/ - мъж, роден на *** г. в гр.Херат, Афганистан, живущ в Афганистан, гражданин на Афганистан, с начално образование, строителен работник, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.К.Я., съгласно условията на което обвиняемият Г.Р. /Ghafur Rahmani/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 06.12.2013г., около 12.00 часа в района на 5 /пета/ клапа на дигата на река Резовска, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Г.Р. /Ghafur Rahmani/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
Г.Р.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Г.Р. /Ghafur Rahmani/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ  
В законна сила от 10.12.2013г.
48 НОХД No 198/2013, III състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Ф.Ш. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 10.12.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №198/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево, постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Ф.Ш. /Fasel Scerenzada/ - мъж, роден на *** г. в гр. Нангархар, Афганистан, живущ в Афганистан, гражданин на Афганистан, с основно образование, общ работник, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.К.Я., съгласно условията на което обвиняемият Ф.Ш. /Fasel Scerenzada/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 06.12.2013г., около 12.00 часа в района на 5 /пета/ клапа на дигата на река Резовска, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Ф.Ш. /Fasel Scerenzada/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
Ф.Ш.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Ф.Ш. /Fasel Scerenzada/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ  
В законна сила от 10.12.2013г.
49 НОХД No 199/2013, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Н.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 10.12.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №199/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Н.А. /Nawed Allah/ - мъж, роден на *** г. в гр. Нангархар, Афганистан, живущ в Афганистан, гражданин на Афганистан, с основно образование, магазинер, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Я., съгласно условията на което обвиняемият Н.А. /Nawed Allah/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 06.12.2013г., около 12.00 часа в района на 5 /пета/ клапа на дигата на река Резовска, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК обвиняемият Н.А. /Nawed Allah/ ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание ще бъде отложено с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
Н.А.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №199/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Н.А. /Nawed Allah/ - мъж, роден на *** г. в гр. Нангархар, Афганистан, живущ в Афганистан, гражданин на Афганистан, с основно образование, магазинер, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Я., съгласно условията на което обвиняемият Н.А. /Nawed Allah/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 06.12.2013г., около 12.00 часа в района на 5 /пета/ клапа на дигата на река Резовска, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК обвиняемият Н.А. /Nawed Allah/ ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание ще бъде отложено с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
В законна сила от 10.12.2013г.
50 ЧГД No 1354/2013, II състав Други ЧГД З.П.П. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 11.12.2013г.
Разрешава на молителката, със съгласието на свойте родители да изтегли сумата от 1300 лева
51 НОХД No 169/2013, III състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО В.В.П. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Разпореждане от 11.12.2013г.
С Разпореждане №84 от 11.12.2013 година ЦРС ПРЕКРАТЯВА производството и ВРЪЩА делото на РП - Царево.Разпореждането подлежи на обжалване или протестиране с частна жалба или частен протест в 7-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.
В.В.П.
52 АНД No 449/2013, II състав По ЗД по пътищата М.Е.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ-ПРИМОРСКО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 11.12.2013г.
НП-отменено
53 Гражданско дело No 83/2013, I състав Облигационни искове А.А.Б. ЕТ ТОДОР СТОЯНОВ,
Т.Г.С.
Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 12.12.2013г.
ПРИЕМА за установено по отношение на Т.Г.С., лично и в качеството му на ЕТ“Т.С.“***, п.к.``, че дължи на А.А.Б.,***, сумата от 2`625,26 евро /две хиляди шестстотин двадесет и пет евро двадесет и шест евроцента/, в левова равностойност по фиксинга на БНБ – главница по дължима неустойка за забава при завършване на строителство на сграда и издаване на акт за въвеждане в експлоатация на същата за периода на забава от 11.10.2009г. до 25.10.2010г. след извършено прихващане, ведно със сумата от 1`241,52лв. /хиляда двеста четиридесет и един лева петдесет и две стотинки/, за извършени от заявителя разноски по двете заповедни производство съразмерно на уважената част на иска.  ОТХВЪРЛЯ иска на „А.А.Б., ЕГН-********** в останалите му части, с които се иска от съда да приеме за установено, че Т.Г.С., лично и в качеството му на ЕТ“Т.С.“, ЕИК-102630479 му дължи сума в размер на 1694,74 евро /хиляда шестстотин деветдесет и четири седемдесет и четири евроцента/ в левова равностойност по фиксинга на БНБ, разликата между уважения размер от 2`625,26 евро, до пълния предявен размер от 4`320,00 евро, като неоснователен поради извършено прихващане, както и за сумата от 801,46лв. /осемстотин и един лева четиридесет и шест стотинки/, за разноските по двете заповедни производство съразмерно с отхвърлената част на иска.   ОСЪЖДА Т.Г.С., лично и в качеството му на ЕТ“Т.С.“***, п.к.`` да заплати на А.А.Б.,***, сумата от 1`105,39лв. /хиляда сто и пет лева тридесет и девет стотинки/ за разноски по настоящото производство, съразмерно с уважената част от иска.  ОСЪЖДА А.А.Б.,***, да заплати на Т.Г.С., лично и в качеството му на ЕТ“Т.С.“***, п.к.``, сумата от 950,94лв. /деветстотин и петдесет лева деветдесет и четири стотинки/, за разноски по производството, съразмерно с отхвърлената част от иска.  
54 Гражданско дело No 121/2013, II състав Развод и недейств. на брака П.Т.В. П.К.В. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 12.12.2013г.
Прекратява производството, връща исковата молба
55 АНД No 432/2013, II състав Административни дела ПЕГАС-ЦАРЕВО ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 12.12.2013г.
НП-изменено
56 НЧХД No 1006/2013, II състав НЧХД С.И.Д. К.Г.Ц. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 12.12.2013г.
С Определение №96 от 12.12.2013 година ЦРС ОБЕДИНЯВА НЧХД №1006/2013 година и НЧХД №1003/2013 година в едно дело, което да продължи под номера на по-рано образуваното НЧХД №1003/2013 година
57 НЧХД No 1007/2013, II състав НЧХД М.Г.Д. И.В.В. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 12.12.2013г.
С Определение №95 от 12.12.2013 година ЦРС ОБЕДИНЯВА НЧХД №1007/2013 година и НЧХД №1003/2013 година в едно дело, което да продължи под номера на по-рано образуваното НЧХД №1003/2013 година
58 НЧХД No 1008/2013, III състав НЧХД М.Г.Д. К.Г.Ц. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 12.12.2013г.
С Определение №94 от 12.12.2013 година ЦРС ОБЕДИНЯВА НЧХД №1008/2013 година и НЧХД №1003/2013 година в едно дело, което да продължи под номера на по-рано образуваното НЧХД №1003/2013 година.
59 Гражданско дело No 74/2013, II състав Облигационни искове РАКСЕЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ГАРДЕНИЯ ООД Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 13.12.2013г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „Гардения” ООД, ЕИК 147109484, при участието на трето лице „Билд груп” ООД, ЕИК: 102878784, че „Гардения” ООД, ЕИК 147109484 дължи на “Раксел- Инженеринг” ЕООД, ЕИК 102875681, сумата в размер на 3 507,20 лева, дължима по договор за извършване на СМР- изграждане на ел. инсталация в две партерни помещения, предназначени за магазини, находящи се в комплекс “Гардения” в гр. Приморско, обл. Бургаска, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба- 05.08.2013 год. до окончателното изплащане на сумата.  ОТХВЪРЛЯ иска в частта му, с която се иска, да бъде прието за установено, че „Гардения” ООД, ЕИК 147109484, при участието на трето лице „Билд груп” ООД, ЕИК: 102878784, дължи на “Раксел- Инженеринг” ЕООД, ЕИК 102875681, лихва за забава върху сумата в размер на 3 507,20 лева, считано от 22.05.2008 год. до дата на завеждане на иска- 05.08.2013 год. в размер на 2071,76 лева.  
60 НОХД No 200/2013, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.Б. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 13.12.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №200/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия М.Б. (Mohammed Boateng) – мъж, род. *** г. в Мали, гражданин на Мали, живущ в Мали, без образование, шофьор, женен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което обвиняемият М.Б. (Mohammed Boateng) се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 10.12.2013 год. около 05.00 ч. в района на обект за охрана „Пальо купа”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, обвиняемият М.Б. (Mohammed Boateng), ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
М.Б.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, обвиняемият М.Б. (Mohammed Boateng), ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
В законна сила от 13.12.2013г.
61 НОХД No 201/2013, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО У.У. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 13.12.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №201/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия У.У. (Wilson Yeboah) – мъж, род. *** г. в Мали, гражданин на Мали, живущ в Мали, със средно образование, учител, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което обвиняемият У.У. (Wilson Yeboah) се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 10.12.2013 год. около 05.00 ч. в района на обект за охрана „Пальо купа”, землище на с.Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М.Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, обвиняемият У.У. (Wilson Yeboah) ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
У.У.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, обвиняемият У.У. (Wilson Yeboah) ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
В законна сила от 13.12.2013г.
62 НОХД No 202/2013, III състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.А. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 13.12.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №202/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия И.А. (Ibrahim Abdulai) – мъж, род. *** г. в Гана, гражданин на Гана, живущ в Гана, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което обвиняемият И.А. (Ibrahim Abdulai) се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 10.12.2013 год. около 05.00 ч. в района на обект за охрана „Пальо купа”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, обвиняемият И.А. (Ibrahim Abdulai) ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
И.А.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №202/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия И.А. (Ibrahim Abdulai) – мъж, род. *** г. в Гана, гражданин на Гана, живущ в Гана, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което обвиняемият И.А. (Ibrahim Abdulai) се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 10.12.2013 год. около 05.00 ч. в района на обект за охрана „Пальо купа”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, обвиняемият И.А. (Ibrahim Abdulai) ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
В законна сила от 13.12.2013г.
63 НОХД No 203/2013, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО В.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 13.12.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №203/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия В.С. (Vida Serwaa) – жена, род. *** г. Гана, гражданка на Гана, живуща в Гана, без образование, безработна, вдовица, неосъждана, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което обвиняемата В.С. (Vida Serwaa) се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 10.12.2013 год. около 05.00 ч. в района на обект за охрана „Пальо купа”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, обвиняемият В.С. (Vida Serwaa), ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
В.С.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, обвиняемият В.С. (Vida Serwaa), ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
В законна сила от 13.12.2013г.
64 НОХД No 204/2013, III състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Н.С. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 13.12.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №204/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Н.С. (Nimako Solomon) - мъж, роден на *** г. в гр. Комасе, Гана, живущ в Гана, гражданин на Гана, без образование, фермер, женен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което обвиняемият Н.С. (Nimako Solomon) се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 10.12.2013 год. около 05.00 ч. в района на обект за охрана „Пальо купа”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, обвиняемият Н.С. (Nimako Solomon) ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
Н.С.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №204/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Н.С. (Nimako Solomon) - мъж, роден на *** г. в гр. Комасе, Гана, живущ в Гана, гражданин на Гана, без образование, фермер, женен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което обвиняемият Н.С. (Nimako Solomon) се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 10.12.2013 год. около 05.00 ч. в района на обект за охрана „Пальо купа”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, обвиняемият Н.С. (Nimako Solomon) ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
В законна сила от 13.12.2013г.
65 НОХД No 205/2013, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 13.12.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №205/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия М.А. (Micheal Amartey) - мъж, роден на *** г. в гр. Акра, Гана, живущ в Гана, гражданин на Гана, без образование, футболист, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което обвиняемият М.А. (Micheal Amartey) се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 10.12.2013 год. около 05.00 ч. в района на обект за охрана „Пальо купа”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, обвиняемият М.А. (Micheal Amartey), ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
М.А.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, обвиняемият М.А. (Micheal Amartey), ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 13.12.2013г.
66 НОХД No 206/2013, III състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.Д. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 13.12.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №206/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Д.Д. (Djibi Drami) - мъж, роден на *** г. в гр. Бамако, Мали, живущ в Мали, гражданин на Мали, със средно образование, шивач, разведен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което обвиняемият Д.Д. (Djibi Drami) се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 10.12.2013 год. около 05.00 ч. в района на обект за охрана „Пальо купа”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, обвиняемият Д.Д. (Djibi Drami), ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
Д.Д.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №206/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Д.Д. (Djibi Drami) - мъж, роден на *** г. в гр. Бамако, Мали, живущ в Мали, гражданин на Мали, със средно образование, шивач, разведен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което обвиняемият Д.Д. (Djibi Drami) се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 10.12.2013 год. около 05.00 ч. в района на обект за охрана „Пальо купа”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, обвиняемият Д.Д. (Djibi Drami), ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
В законна сила от 13.12.2013г.
67 НОХД No 207/2013, III състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.Я.С. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 13.12.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №207/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия С.Я.С. (Sayed Yaqub Sarvary) - мъж, роден на *** г. в гр. Кабул, Афганистан, живущ в Афганистан, гражданин на Афганистан, с начално образование, общ работник, неженен, неосъждан, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което обвиняемият С.Я.С. (Sayed Yaqub Sarvary) се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 10.12.2013 год. около 05.00 ч. в района на обект за охрана „Пальо купа”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, обвиняемият С.Я.С. (Sayed Yaqub Sarvary), ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
С.Я.С.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №207/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия С.Я.С. (Sayed Yaqub Sarvary) - мъж, роден на *** г. в гр. Кабул, Афганистан, живущ в Афганистан, гражданин на Афганистан, с начално образование, общ работник, неженен, неосъждан, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което обвиняемият С.Я.С. (Sayed Yaqub Sarvary) се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 10.12.2013 год. около 05.00 ч. в района на обект за охрана „Пальо купа”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, обвиняемият С.Я.С. (Sayed Yaqub Sarvary), ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
В законна сила от 13.12.2013г.
68 НОХД No 208/2013, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Ж.Ш. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 13.12.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №208/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Ж.Ш. /Janesh Shirzi/ - мъж, роден на *** г. в гр. Кабул, Афганистан, живущ в Афганистан, гражданин на Афганистан, със средно образование, магазинер, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което обвиняемият Ж.Ш. /Janesh Shirzi/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 10.12.2013 год. около 05.00 ч. в района на обект за охрана „Пальо купа”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, обвиняемият Ж.Ш. /Janesh Shirzi/, ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
Ж.Ш.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, обвиняемият Ж.Ш. /Janesh Shirzi/, ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.    
В законна сила от 13.12.2013г.
69 НОХД No 209/2013, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 13.12.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №209/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия А.М. /Aziz Malakhil/ - мъж, роден на *** г. в гр. Майдан, Афганистан, живущ в Афганистан, гражданин на Афганистан, с начално образование, земеделец, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което обвиняемият А.М. /Aziz Malakhil/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 10.12.2013 год. около 05.00 ч. в района на обект за охрана „Пальо купа”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, обвиняемият А.М. /Aziz Malakhil/, ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
А.М.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, обвиняемият А.М. /Aziz Malakhil/, ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.    
В законна сила от 13.12.2013г.
70 НОХД No 210/2013, III състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО В.С. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 13.12.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №210/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия В.С. /Vahid Sarhadi/ - мъж, роден на *** г. в гр.Баглан, Афганистан, живущ в Афганистан, гражданин на Афганистан, без образование, овчар, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което обвиняемият В.С. /Vahid Sarhadi/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 10.12.2013 год. около 05.00 ч. в района на обект за охрана „Пальо купа”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, обвиняемият В.С. /Vahid Sarhadi/, ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
В.С.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №210/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия В.С. /Vahid Sarhadi/ - мъж, роден на *** г. в гр.Баглан, Афганистан, живущ в Афганистан, гражданин на Афганистан, без образование, овчар, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което обвиняемият В.С. /Vahid Sarhadi/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 10.12.2013 год. около 05.00 ч. в района на обект за охрана „Пальо купа”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, обвиняемият В.С. /Vahid Sarhadi/, ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
В законна сила от 13.12.2013г.
71 НОХД No 211/2013, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.Н. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 13.12.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №211/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия М.Н. /Mohammad Nemati/ - мъж, роден на *** г. в гр. Бадагшан, Афганистан, живущ в Афганистан, гражданин на Афганистан, с начално образование, общ работник, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което обвиняемият М.Н. /Mohammad Nemati/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 10.12.2013 год. около 05.00 ч. в района на обект за охрана „Пальо купа”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, обвиняемият М.Н. /Mohammad Nemati/, ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
М.Н.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, обвиняемият М.Н. /Mohammad Nemati/, ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
В законна сила от 13.12.2013г.
72 НОХД No 212/2013, III състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Н.А. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 13.12.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №212/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Н.А. /Naqib Ayouli/ - мъж, роден на *** г. в гр. Пактия, Афганистан, гражданин на Афганистан, живущ в Афганистан, с начално образование, шофьор, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно условията на което обвиняемият Н.А. /Naqib Ayouli/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 10.12.2013 год. около 05.00 ч. в района на обект за охрана „Пальо купа”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, обвиняемият Н.А. /Naqib Ayouli/ ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
Н.А.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №212/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Н.А. /Naqib Ayouli/ - мъж, роден на *** г. в гр. Пактия, Афганистан, гражданин на Афганистан, живущ в Афганистан, с начално образование, шофьор, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно условията на което обвиняемият Н.А. /Naqib Ayouli/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 10.12.2013 год. около 05.00 ч. в района на обект за охрана „Пальо купа”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, обвиняемият Н.А. /Naqib Ayouli/ ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
В законна сила от 13.12.2013г.
73 НОХД No 213/2013, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Ш.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 13.12.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №213/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Sherbaz Ahmedzai /Ш.А./ - мъж, роден на *** г. в гр.Логар, Афганистан, гражданин на Афганистан, живущ в Афганистан, с начално образование, общ работник, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно условията на което обвиняемият Sherbaz Ahmedzai /Ш.А./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 10.12.2013 год. около 05.00 ч. в района на обект за охрана „Пальо купа”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, обвиняемият Sherbaz Ahmedzai /Ш.А./, ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
Ш.А.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, обвиняемият Sherbaz Ahmedzai /Ш.А./, ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
В законна сила от 13.12.2013г.
74 НОХД No 214/2013, III състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Ш.М. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 13.12.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №214/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Sherjan Manduzali /Ш.М./ - мъж, роден на *** г. в гр. Хорст, Афганистан, гражданин на Афганистан, живущ в Афганистан, с основно образование, общ работник, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно условията на което обвиняемият Sherjan Manduzali /Ш.М./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 10.12.2013 год. около 05.00 ч. в района на обект за охрана „Пальо купа”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, обвиняемият Sherjan Manduzali /Ш.М./, ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
Ш.М.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №214/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Sherjan Manduzali /Ш.М./ - мъж, роден на *** г. в гр. Хорст, Афганистан, гражданин на Афганистан, живущ в Афганистан, с основно образование, общ работник, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно условията на което обвиняемият Sherjan Manduzali /Ш.М./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 10.12.2013 год. около 05.00 ч. в района на обект за охрана „Пальо купа”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, обвиняемият Sherjan Manduzali /Ш.М./, ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
В законна сила от 13.12.2013г.
75 НОХД No 215/2013, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Х.Ф. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 13.12.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №215/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Х.Ф. (Haqmal Fida) – мъж, род. на *** г. в гр.Кандахар, Афганистан, гражданин на Афганистан, живущ в Афганистан, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно условията на което обвиняемият Х.Ф. (Haqmal Fida) се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 10.12.2013 год. около 05.00 ч. в района на обект за охрана „Пальо купа”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, обвиняемият Х.Ф. (Haqmal Fida), ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
Х.Ф.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, обвиняемият Х.Ф. (Haqmal Fida), ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
В законна сила от 13.12.2013г.
76 НОХД No 216/2013, III състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Н.А. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 13.12.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №216/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Н.А. (Nazir Ahmad) – мъж, род. на *** г. в гр.Конар, Афганистан, гражданин на Афганистан, живущ в Афганистан, начално образование, земеделец, женен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно условията на което обвиняемият Н.А. (Nazir Ahmad) се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 10.12.2013 год. около 05.00 ч. в района на обект за охрана „Пальо купа”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, обвиняемият Н.А. (Nazir Ahmad), ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
Н.А.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №216/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Н.А. (Nazir Ahmad) – мъж, род. на *** г. в гр.Конар, Афганистан, гражданин на Афганистан, живущ в Афганистан, начално образование, земеделец, женен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно условията на което обвиняемият Н.А. (Nazir Ahmad) се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 10.12.2013 год. около 05.00 ч. в района на обект за охрана „Пальо купа”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, обвиняемият Н.А. (Nazir Ahmad), ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
В законна сила от 13.12.2013г.
77 НОХД No 217/2013, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.Н. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 13.12.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №217/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия М.Н. (Musa Niakate) – мъж, род. на *** г. в гр. Кона, Мали, гражданин на Мали, живущ в Мали, с основно образование, продавач, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно условията на което обвиняемият М.Н. (Musa Niakate) се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 10.12.2013 год. около 05.00 ч. в района на обект за охрана „Пальо купа”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, обвиняемият М.Н. (Musa Niakate), ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
М.Н.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, обвиняемият М.Н. (Musa Niakate), ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
В законна сила от 13.12.2013г.
78 АНД No 448/2013, III състав По ЗД по пътищата Е.Й.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ-ПРИМОРСКО Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 13.12.2013г.
НП-потвърдено
79 ЧНД No 3162/2013, III състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Н.А. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 13.12.2013г.
Уважава
В законна сила от 13.12.2013г.
80 ЧНД No 3163/2013, II състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Ш.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 13.12.2013г.
Уважава
В законна сила от 13.12.2013г.
81 ЧНД No 3164/2013, III състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.Н. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 13.12.2013г.
Уважава
В законна сила от 13.12.2013г.
82 ЧНД No 3165/2013, II състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Н.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 13.12.2013г.
Уважава
В законна сила от 13.12.2013г.
83 ЧНД No 3166/2013, III състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Х.Ф. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 13.12.2013г.
Уважава
В законна сила от 13.12.2013г.
84 ЧНД No 3167/2013, II състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Ш.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 13.12.2013г.
Уважава
В законна сила от 13.12.2013г.
85 Гражданско дело No 77/2013, II състав Облигационни искове ТРАНСКАРТ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС ЕАД А.П.Х. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 16.12.2013г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на А.П.Х., ЕГН ***, че същия дължи на „Транскарт Файненшъл Сървисис” ЕАД, ЕИК 131397565 сума от 464,84 лева- главница по сключен между страните договор за предоставяне на кредит- транскарт на физическо лице от 07.10.2005 г. ведно със законната лихва върху главницата от 08.07.2013 г. до окончателното и изплащане, както дължи и сумата от 9,30 лева- разноски, направени в заповедното производство.  ОТХВЪРЛЯ иска на „Транскарт Файненшъл Сървисис” ЕАД, ЕИК 131397565 срещу А.П.Х., ЕГН **********, с който се иска да се приеме за установено по делото, че ответникът дължи на ищеца сумите от 426,56 лева- договорна лихва, начислена за периода от 22.07.2008 г. до 31.05.2013 г. и 732,00 лева- договорни такси по кредита, КАТО ПОГАСЕН ПО ДАВНОСТ и като НЕОСНОВАТЕЛЕН по отношение на претендираните разноски в заповедното производство над размера от 9,30 лева до претендирания размер от 32,27 лева.  
86 Гражданско дело No 83/2013, I състав Облигационни искове А.А.Б. ЕТ ТОДОР СТОЯНОВ,
Т.Г.С.
Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 16.12.2013г.
Поправя допуснатите очевидни фактически грешки в решение №90 от 12.12.2013г..
87 Гражданско дело No 111/2013, II състав Издръжка М.И.А.,
Г.И.А.,
И.И.А.
И.Д.А.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ЦАРЕВО
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 16.12.2013г.
съдът на осн. чл.234, ал.1 от ГПК  ОПРЕДЕЛИ  ОДОБРЯВА постигнатата между М.И.А., ЕГН ***, Г.И.А., ЕГН *** и И.И.А., ЕГН ***, трите чрез тяхната майка и законен представител Х.Я.А., ЕГН ***, представлявани от адв.М.Б., съдебна спогодба с И.Д.А., ЕГН ***, представляван от неговия процесуален представител адв.Р.Д., съгласно условията на която И.Д.А., ЕГН ***, ще заплаща издръжка на малолетните си деца М.И.А., ЕГН ***, Г.И.А., ЕГН *** и И.И.А., ЕГН ***, издръжка в размер на от по 78.00 лева за всяко едно от децата, платима чрез тяхната майка и законен представител Х.Я.А., ЕГН ***, до 10-то число на всеки месец ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното и изплащане, до настъпването на законови причини за изменение или прекратяване на издръжката. Разноските по делото остават за всяка една от страните така, както са ги направили.  ПРЕКРАТЯВА производството по делото в частта му, с която е предявен иск, с който се претендира издръжка за минал период в размер на 468.00 лева.  
88 НОХД No 218/2013, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.С.С. Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Споразумение от 16.12.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №218/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и подсъдимия С.С.С., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че на 06.12.2013 год. около 00,03 часа по главен път - ВП ІІ-99, км. 39,500 посока гр. Приморско - гр. Созопол, обл. Бургас, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Джета” с рег. № Е 2806 КМ, след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта 1,41 промила на хиляда, установено по надлежния ред -със съдебномедицинска експертиза № 549/2013 г. на отделение по съдебна медицина при МБАЛ АД Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият С.С.С. на осн. чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, включваща следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 100 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На осн. чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА С.С.С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 06.12.2013г.  Веществени доказателства няма.  Причинени от престъплението имуществени щети няма.  
С.С.С.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият С.С.С. на осн. чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, включваща следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 100 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На осн. чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА С.С.С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 06.12.2013г.  
В законна сила от 16.12.2013г.
89 АНД No 423/2013, III състав Административни дела ПРИМОРСКО КЛУБ ЕАД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 16.12.2013г.
НП-потвърдено
90 АНД No 440/2013, III състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) Д.Г.Р. ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 16.12.2013г.
НП-изменено
91 АНД No 444/2013, III състав По ЗД по пътищата Х.С.Е. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 16.12.2013г.
НП-изменено
92 АНД No 447/2013, III състав Административни дела П.Т.А. КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 16.12.2013г.
НП-отменено
93 АНД No 451/2013, III състав По ЗД по пътищата В.Д.Х. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - ГР.ЦАРЕВО Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 16.12.2013г.
НП-отменено
94 ЧНД No 804/2013, II състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК М.В.Т. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 16.12.2013г.
С Определение №97/16.12.2013 година ЦРС ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.В.Т. срещу постановление на РП - Царево. Определението подлежи на жалба или протест пруед БОС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
95 Гражданско дело No 122/2012, I състав Делби П.Г.Д.,
П.С.Д.
В.В.П.,
Д.Н.Д.,
И.И.Б.,
Ц.Г.М.,
К.М.Б.,
А.С.Д.,
Н.А.Д.
Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Определение от 17.12.2013г.
На осн. чл.232, ал.1 от ГПК съдът  ОПРЕДЕЛИ  ПРИЕМА извършеното оттегляне на исковата молба и ПРЕКРАТЯВА производството по делото.  
96 Гражданско дело No 76/2013, III състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ - БУРГАС ЕАД М.ПРИМ.ТРЕЙДИНГ ЕООД Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 17.12.2013г.
ПРИЕМА за установено, че „М. Прим. Трейдинг" ЕООД, ЕИК 102909849, със седалище и адрес на управление в гр. Приморско, ул. „Тракия" № 2, представлявано от управителя М.В.С. дължи на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - БУРГАС" ЕАД, ЕИК 102011085, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Лозово", представлявано от Изп. директор Въльо Димов Дучев сумата в общ размер на 321.70 лв. /триста двадесет и един лева и седемдесет стотинки/, от които 315.63 лв. /триста и петнадесет лева и шестдесет и три стотинки/- сборна главница и 6.07 лв. /шест лева и седем стотинки/- сборна лихва, разпределени както следва: 40.28 лв. /четиридесет лева и двадесет и осем стотинки/- главница по Фактура № 0000016526 от 05.11.2012 г. за изразходена топлоенергия за месец октомври 2012г. и 1.66 лв. /един лев и шестдесет и шест стотинки/- мораторна лихва от 01.12.2012г. до 26.04.2013г.; 85.09 лв. /осемдесет и пет лева и девет стотинки/- главница по Фактура № 0000016770 от 05.12.2012 г. за изразходена топлоенергия за месец ноември 2012г. и 2.76 лв. /два лева и седемдесет и шест стотинки/- мораторна лихва от 01.01.2013 г. до 26.04.2013г.; 69.44 лв. /шестдесет и девет лева и четиридесет и четири стотинки/- главница по Фактура № 0000017039 от 05.01.2013 г. за изразходена топлоенергия за месец декември 2012 г. и 1.65 лв. /един лев и шестдесет и пет стотинки/- мораторна лихва от 01.02.2013г. до 26.04.2013г.; 61.46 лв. /шестдесет и един лева и четиридесет и шест стотинки/- главница по Фактура № 0000017307 от 05.02.2013 г. за изразходена топлоенергия за месец януари 2013 г.; 59.36 лв. /петдесет и девет лева и тридесет и шест стотинки/- главница по Фактура № 0000017574 от 05.03.2013 г. за изразходена топлоенергия за месец февруари 2013 г.; ведно със законната лихва от датата на депозиране на заявлението до окончателното изплащане на паричното задължение, както и платената държавна такса в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ за заповедното производство и 300 лв. /триста лева/ възнаграждение по Договор за правни услуги от 27.05.2013г., ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението - 31.05.2013г. за издаване на заповед по чл.410 ГПК до окончателното изплащане на сумата.
97 Гражданско дело No 94/2013, III състав Развод и недейств. на брака Р.С.К. Д.Д.К.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ЦАРЕВО
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 17.12.2013г.
ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА брака между Р.С.К., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: с. Лозенец, общ. Царево, обл. Бургаска, ул. „Лилия” № 12и Д.Д.К., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: с. Лозенец, общ. Царево, обл. Бургас, ул. „Лилия” № 12, сключен с акт за граждански акт за граждански брак № 99 от 25.09.1994 год съставен от Община Нова Загора, на основание чл. 50 от СК, поради взаимното им, сериозно и непоколебимо съгласие за това.  УТВЪРЖДАВА постигнатото между Р.С.К. и Д.Д.К., споразумение по чл. 51 от СК, както следва:  
98 Гражданско дело No 89/2013, I състав Облигационни искове ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД В.Н.Г. Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 18.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на „Водоснабдяване и канализация”ЕАД, ЕИК-812115210, гр.Бургас, кв.Победа, ул.Генерал Владимир Вазов 3, с който моли съда да приеме за установено вземането му против В.Н.Г., ЕГН-**********,***, офис 1, в размер на 157,49лв., представляваща стойността на ползвани ВиК услуги – доставена, отведена и пречистена вода по издадени фактури за периода от 20.08.2010г. - 27.05.2013г. с отчетен период по тях от 03.09.2008г. до 31.08.2012г., ведно със законната лихва върху главницата от подаването на заявлението по чл.410 ГПК до окончателното плащане.
99 Гражданско дело No 90/2013, I състав Облигационни искове ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД Г.П.Г. Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 18.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на „Водоснабдяване и канализация”ЕАД, ЕИК-812115210, гр.Бургас, кв.Победа, ул.Генерал Владимир Вазов 3, с който моли съда да приеме за установено вземането му против Г.П.Г., ЕГН-**********,***, офис 1, в размер на 161,69лв., представляваща стойността на ползвани ВиК услуги – доставена, отведена и пречистена вода по издадени фактури за периода от 20.08.2010г. - 27.05.2013г. с отчетен период по тях от 31.10.2008г. до 31.08.2012г., ведно със законната лихва върху главницата от подаването на заявлението по чл.410 ГПК до окончателното плащане.
100 Гражданско дело No 114/2013, I състав Чл.19 ЗГР С.Я.Я. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО,
ОБЩИНА ЦАРЕВО,
ОБЩИНА БУРГАС
Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 18.12.2013г.
ДОПУСКА промяна на собственото име на С.Я.Я., ЕГН-********** *** 17, като занапред същата да носи името: Т. Я.Я..  ДА СЕ ВПИШЕ допуснатата промяна на собственото име на С.Я.Я. в акт за раждане № `` от ***г*** и регистрите по гражданско състояние.  
101 ЧГД No 1382/2013, I състав Други ЧГД С.Д.А. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ЦАРЕВО Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Определение от 18.12.2013г.
Разрешава теглена на детския влог
102 НОХД No 101/2013, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.П.Г. Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Присъда от 19.12.2013г.
ПРИЗНАВА подсъдимата С.П.Г. - родена на *** год. в гр.Луковит, настоящ адрес ***, адрес *** , българска гражданка от ромски произход, с начално образование, безработна, неомъжена, не осъждана, ЕГН ********** ЗА ВИНОВНА в това че: На 13.10.2013 год. в с.`, обл.Бургаска, ул.*** №12, ет.2 от стая в жилищната сграда, отнела движими вещи – пари - сумата от 2 040.00 лева от владението и собственост на св.П.К.М., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 194 ал.1 от НК, поради което и на основание чл.54 от НК Я ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, чието изтърпяване на осн. чл.66 от НК ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ОСЪЖДА С.П.Г. да заплати на П.К.М., ЕГН ********** *** сумата от 500лв. /петстотин/ лева за причинени от престъплението имуществени вреди, ведно със законната лихва считано от 13.10.2013г. до окончателното заплащане.  
С.П.Г.
ПРИЗНАВА подсъдимата С.П.Г., ЕГН ********** ЗА ВИНОВНА в престъпление по чл.194 ал.1 от НК, поради което и на основание чл.54 от НК Я ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, чието изтърпяване на осн. чл.66 от НК ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.  
Мотиви от 20.12.2013г.
Мотивите предадени на 20.12.2013г.
103 НОХД No 107/2013, I състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.И.М. Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Присъда от 19.12.2013г.
ПРИЗНАВА подсъдимата С.И.М. - родена на ***г***, адрес *** българка, български гражданин, работи като пълномощник на ЕТ “Мечо - М. Н.” гр.``, омъжена, неосъждана, ЕГН ********** ЗА ВИНОВНА в това, че на 22.07.2013год. в гр.П., обл.Б., в търговски обект - магазин намиращ се на ул.“Лазурен бряг” №8, в качеството си на пълномощник на ЕТ ” Мечо - М. Н.” гр.`` /нотариално заверено пълномощно от 29.05.1992год./, без правно основание и без съгласието на притежателите на изключителното право, а именно Adidas AG GERMANY /Адидас АГ Германи/, Adidas International Marketing B.V. /Адидас Интернешънъл Маркетинг Б.В./ представлявано от юридически представител “Арсис консултинг” ЕООД гр.С. с ЕИК `` с пълномощник св. В.С.С., упълномощена с пълномощно от 14.08.2013год. от управителя на “Арсис консултинг”ЕООД гр.С. В.С., използвала в търговската дейност - /по смисъла на чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак/, а именно предлагане с цел продажба, пускане на пазара и съхранение на стоки с марките “ Adidas” , а именно: 30бр. клин 7/8 с марка “Adidas” на стойност 1 440.00 лева; 8бр. потници с марка “Adidas” на стойност 400.00 лева; 8бр. комплекта анцуг с марка “Adidas” на стойност 1036.00 лева; 5бр. горници на анцуг с марка “Adidas ” на стойност 320.00 лева; 2бр. долница на анцуг с марка “Adidas” на стойност 120.00 лева; 3бр. комплекта анцуг с марка “Adidas ” на стойност 388.50 лева; 3бр. блуза дълъг ръкав с марка “Adidas” на стойност 315.00 лева; 2бр. тениска с марка “Adidas ” на стойност 115.00 лева; 2бр. шушлякови панталони 7/8 с марка “Adidas” на стойност 120.00 лева, всичко на обща стойност 4 254.50 лева, обект на това изключително право - престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” и ал.3 от НК Я ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА и ГЛОБА в размер на 200 лева.  ОСЪЖДА С.И.М. да заплати Adidas AG GERMANY /Адидас АГ Германи/, Adidas International Marketing B.V. /Адидас Интернешънъл Маркетинг Б.В./ представлявано от юридически представител “Арсис консултинг” ЕООД гр.С. с ЕИК `` сумата 4 254.50 лева за причинени от престъплението имуществени вреди, ведно със законната лихва считано от 22.07.2013г. до окончателното заплащане.  Веществените доказателства - 30 бр.клин 7/8 марка „Адидас”, 8 бр.потници марка „Адидас”, 8 бр.комплекти анцузи марка „Адидас”, 5 бр.горници анцуг марка „Адидас”, 2 бр.долница анцуг марка „Адидас”, 3 бр.комплект анцуг марка „Адидас”, 3 бр.блуза с дълъг ръкав марка „Адидас”, 2 бр.тениски марка „Адидас”, 2 бр.шушлекови панталони 7/8 марка „Адидас”, основание чл.172б, ал.3, вр. чл.53, ал.1, б.”б” от НК, вр. чл.86, ал.3 от ЗМГО СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и да бъдат унищожени от органите на РУП-П., които ги съхраняват.  
С.И.М.
ПРИЗНАВА подсъдимата С.И.М. ЕГН ********** ЗА ВИНОВНА в престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” и ал.3 от НК Я ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА и ГЛОБА в размер на 200 лева.    
Мотиви от 20.12.2013г.
Мотивите предадени на 20.12.2013г.
104 АНД No 422/2013, I състав Административни дела Н.Г.Г. ОБЩИНА ПРИМОРСКО Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 20.12.2013г.
НП-потвърдено
105 АНД No 427/2013, I състав Административни дела М.К.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 21.12.2013г.
НП-отменено
106 АНД No 450/2013, I състав По ЗД по пътищата В.Д.Х. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - ГР.ЦАРЕВО Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 21.12.2013г.
НП-потвърдено
107 АНД No 456/2013, I състав Административни дела СИМЕКС ТУР ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Определение от 21.12.2013г.
Потвърждава
108 АНД No 462/2013, I състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) А.Я.А. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 21.12.2013г.
НП-отменено
109 Гражданско дело No 141/2013, I състав Облигационни искове А.М.А. Г.С.К. Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Определение от 27.12.2013г.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на БОС. ПРИЛАГА Ч.гр.д.№1295/2013г. по описа на ЦРС.
110 АНД No 442/2013, I състав По ЗД по пътищата Ю.Д.Д. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 27.12.2013г.
НП-потвърдено
111 АНД No 453/2013, I състав По ЗД по пътищата О.М.К. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - ГР.ЦАРЕВО Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 27.12.2013г.
НП-потвърдено
112 АНД No 459/2013, I състав По ЗД по пътищата Т.Т.М. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - ГР.ЦАРЕВО Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 27.12.2013г.
НП-потвърдено
113 Гражданско дело No 93/2013, I състав Облигационни искове ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД ТРУДОВО ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ЛАЗУР Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 30.12.2013г.
ПРИЕМА за установено по отношение на ТПК“Лазур“, ЕИК-102003099, гр.Приморско 8290, ул.Явор №1, че дължи на „Водоснабдяване и канализация”ЕАД, ЕИК-812115210, гр.Бургас, кв.Победа, ул.Генерал Владимир Вазов 3, сумата от 677,71лв. /шестстотин седемдесет и седем лева седемдесет и една стотинки/, представляваща стойността на ползвани ВиК услуги – доставена, отведена и пречистена вода по издадени фактури за периода от 20.05.2009г. до 21.05.2013г. с отчетен период по тях от 16.04.2009г. до 15.01.2013г., след извършено прихващане, ведно със законната лихва върху главницата от 02.07.2013г. до окончателното плащане.  ОТХВЪРЛЯ иска на „Водоснабдяване и канализация”ЕАД, ЕИК-812115210, в останалите му части, с които се иска от съда да приеме за установено, че ТПК“Лазур“, ЕИК-102003099, му дължи сума в размер на 577,09лв./петстотин седемдесет и седем лева и девет стотинки/, разликата между уважения размер от 677,71лв., до пълния предявен размер от 1`254,80лв., като неоснователен поради извършено прихващане, както и за законната лихва върху тази сума от 02.07.2013г. до окончателното плащане.