РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.11.2014г. до 30.11.2014г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 15/2014, II състав Делби М.Д.Г. П.П.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 18.11.2014г.
ДОПУСКА да бъде извършена съдебна делба, на следните недвижими имоти: 1. Вилна сграда на два етажа изградена в „груб строеж” с идентификатор 58356.504.14.1 по КККР на гр. Приморско, община Приморско, Бургаска област, одобрени със заповед РД-18-106/09.12.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК, изменени със Заповед КД-14-02-696/17.06.2009 год. на началника на СГКК-Бургас, изградена въз основа на отстъпено право на строеж в общинско дворно място с площ от 565 кв.м., представляващо поземлен имот с идентификатор 58356.504.14 по КККР на гр. Приморско, община Приморско, Бургаска област, одобрени със заповед РД-18-106/09.12.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК, изменени със Заповед КД-14-02-696/17.06.2009 год. на началника на СГКК-Бургас, с площ на имота по скица № 47012/06.12.2013 год. на началника на СГКК-Бургас: 565 кв.м. с адрес поземления имот: гр. Приморско, п.к. 8290, м. „Узунджата“, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план: квартал 401, парцел I, при съседи по гореописаната скица: ПИ с № № 58356.504.40; 58356.504.15; 58356.504.16; 58356.504.1 и 58356.504.13 /по праводаващ документ за собственост дворното място представляващо: УПИ /парцел/ I, квартал 401 по плана на с.о. „Узунджата” - гр. Приморско, целият урегулиран от 565 кв.м., при граници: изток - УПИ XIV; запад - улица; север - УПИ II и юг - улица, която вилна сграда е изградена съгласно Разрешение за строеж № 82/29.05.2007 год. на гл. архитект при община Приморско, със застроена площ от 53 кв.м., брой етажи: 2, с предназначение: Вилна сграда- еднофамилна, ведно със съответното право на строеж върху терена; 2. Урегулиран поземлен имот с площ от 400 кв.м. по документ за собственост, а по скица 395 кв.м. находящ се в с. Писменово, общ. Приморско, Бургаска област, съставляващ УПИ /парцел/ VI-68, кв. 4 по плана на с. Писменово, общ. Приморско, при граници на този имот: север - УПИ VII-7; изток - УПИ XI-68; юг - улица и запад - улица, ведно с лятната кухня и гаража, построени в гореописания УПИ /парцел/ VI-68, кв. 4 по плана на с. Писменово, община Приморско, и ведно с идеални части от двуетажната масивна жилищна сграда, построена върху гореописаното дворно място и върху съседния УПИ /парцел/ XI-68- собствен на Бърза Д. Шурелова, в кв. 4 по плана на с. Писменово, а именно ведно с: 23/55 кв.м. ид.ч. от мазето на сградата, с разгъната застроена площ 55 кв.м.; 23/55 кв.м. ид.ч. от първи жилищен етаж на сградата, с разгъната застроена площ 55 кв.м. и 23/55 кв.м. ид.ч. от тавана на сградата, с разгъната застроена площ 55 кв.м. ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, и при договореното условие за ползване на западните две стаи от първия жилищен етаж на сградата, ПРИ КВОТИ: ? идеална част за М.Д.Г., EГН ********** и ? идеална част за П.П.М., ЕГН **********.
2 Гражданско дело No 29/2014, II състав Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ М.Д.Н. ОБЩИНА ГР.ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 4.11.2014г.
ОСЪЖДА Община Царево, ЕИК 000057097, да заплати на М.Д.Н., ЕГН **********, сумата от 6 867.19 лева, представляваща общия размер на дължимото й от Община Царево обезщетение за неизползван платен годишен отпуск както следва: за 2004 г. - 35 дни; 2005 г. - 37 дни; 2006 г. - 37 дни, 2007 г. - 37 дни, 2008 г. - 37 дни, изчислено на база размера на заплатата, която ищеца е получила за месеца, предхождащ уволнението- 788.04 лева; сумата в размер на 80.28 лева, представляваща мораторна лихва върху претендираната сума, за периода от 05.02.2014 г. до 18.03 2014 г. ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на завеждане на исковата молба-19.03.2014 год. до окончателното изплащане на задължението
В законна сила от 22.11.2014г.
3 Гражданско дело No 36/2014, III състав Облигационни искове ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД В.Х.С. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 27.11.2014г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на страните, че В.Х.С. с ЕГН **********, адрес: ***, дължи на „Водоснабдяване и канализация" ЕАД, ЕИК 812115210, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул."Ген. Владимир Вазов" №3, ет.4, представлявано от инж. Ганчо Йовчев Тенев - Изпълнителен Директор, сумата в размер на 1051.17 лв. /хиляда петдесет и един лев и 17 стотинки/- главница, представляваща стойността на доставена вода по издадени фактури за периода от 23.08.2013г. до 22.11.2013г. с отчетен период по тях от 19.07.2013г. до 15.11.2013г. за обект Почивна станция „Мечта“, находящ се извън регулацията на гр.Приморско, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението по чл. 410 ГПК в съда – 23.01.2014 г. , до окончателното плащане, като отхвърля исковата претенция за сумата над размера от 1051.17лв. до 1090.77лв.
4 Гражданско дело No 53/2014, III състав Облигационни искове ЕЙЧ ДЖИ-КРЕДИТ ГРУП ООД Я.Ж.Л. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 26.11.2014г.
ОСЪЖДА Я.Ж.Л., ЕГН:**********, адрес: *** да заплати на ЕЙЧ ДЖИ-КРЕДИТ ГРУП" ООД, ЕИК: 200905431, представлявано от Е.И.Т., със седалище и адрес на управление: гр.Ямбол, ул. „Жорж Папазов" № 5, ет. 4, ап. 103 чрез пълномощник адвокат А.Г.М., АК-Варна, с адрес на кантората: гр. Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" №121,Вх. 0, ет. 2, ап. 3, на основание чл.240 ал.1 и ал.2 ЗЗД във вр. с чл.79 ал.1 ЗЗД, сумата в размер на 500.00 лв./петстотин лева/, представляваща дължима сума по Договор за потребителски кредит № 140 от 19.05.2012г., сумата в размер на 1000.00 лв. /хиляда лева/, представляваща договорна лихва върху главницата за периода от 16.07.2013г. до 16.05.2014г. съгласно чл.4 от Договора, като ПРЕКРАТЯВА производството по делото по отношение на предявения иск за заплащане на обезщетение за забава поради оттегляне на иска на основание чл.232 от ГПК.
5 Гражданско дело No 59/2014, III състав Облигационни искове ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД ЦЕНТЪР ЗА ОТДИХ-КИТЕН ЕАД Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 19.11.2014г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на страните, че „Център за отдих – Китен“ ЕАД ЕИК 102662555, със седалище и адрес на управление гр.Китен, ул.“Атлиман“ № 38, дължи на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД с ЕИК 123526430 , със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, сумата от 7962.56лв./ седем хиляди деветстотин шестдесет и два лева и 56 стотинки/ – главница, представляваща стойност на електрическа енергия, доставена за обекти на потребление с ИТН 2725192, находящ се в гр.Китен, обл.Бургас и представляващ болница и с ИТН 2725194, находящ се в сгр.Китен, област Бургас и представляващ помпа, за периода от 01.08.2013 г. до 28.03.2014 г., сумата от 479.90 лв. /четиристотин седемдесет и девет лева и 90 стотинки/ - обезщетение за забава на главницата за периода от 12.09.2013 г. до 21.05.2014 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението по чл. 410 ГПК в съда – 22.05.2014 г. до окончателното плащане, за които суми е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение № 146 от 22.05.2014 г. по ч.гр. д. 1175 / 2014 г. по описа на РС-Царево.
6 Гражданско дело No 61/2014, I състав Искове по СК Г.Н.Д. К.Я.Я.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ЦАРЕВО
Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Определение от 4.11.2014г.
На осн. чл.234 от ГПК съдът ОДОБРЯВА И ВПИСВА в съдебния протокол постигнатото между страните споразумение по отношение на личните отношения между деца и родители, както следва: Бащата Г.Н.Д., ЕГН ********** има право да взема от майката К.Я.Я., ЕГН **********, децата Г. Георгиев Д. ЕГН ********** и Рая Георгиева Димова с ЕГН ********** всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца с преспиване, както и един месец през лятото, когато майката не ползва платен годишен отпуск, при условие, че през времето, през което децата са с него, същият не съжителства с трето лице от женски пол, което не му е роднина. Разходите направени от страните по настоящото производство остават за всяка от страните така, както са направени от тях.
7 Гражданско дело No 64/2014, I състав Облигационни искове Ц.М.С. М.Д.П. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 14.11.2014г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на М.Д.П. с ЕГН: ********** и адрес: ***, че същият дължи на Ц.М.С. с ЕГН: ********** и адрес: ***, представлявана от адвокат А.И. ***, сумата в размер на 13 000.00лв.(тринадесет хиляди лева) - неизплатена главница по запис на заповед от 03.08.2009г., ведно със законна лихва върху главницата считано от датата на подаване на заявлението - 02.10.2013г. до изплащане на вземането, за които суми с Разпореждане от 25.02.2014г. по ч.гр.д.№ 1075/2014г. по описа на РС-Царево, частично отменено с Определение № 2135/14.08.2014г. по в.ч.гр.д. № 1379/2014г. ОС-Бургас, е издадена Заповед за изпълнение № 66/24.02.2014г. по ч.гр.д.№ 1075/2014г. на РС-Царево. ОСЪЖДА М.Д.П. с ЕГН: ********** и адрес: ***, ДА ЗАПЛАТИ на Ц.М.С. с ЕГН: ********** и адрес: ***, представлявана от адвокат А.И. ***, сумата в размер 860.00лв./ осемстотин и шестдесет лева/, представляваща разноски по делото, от които 260.00 лева заплатена д.т. и 600.00 лева заплатено адвокатско възнаграждение.
8 Гражданско дело No 65/2014, II състав Искове по КТ за отмяна на уволнение Щ.Г.Д. ЦЕНТЪР ЗА ОТДИХ-КИТЕН ЕАД Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 27.11.2014г.
ПРИЗНАВА за незаконно уволнението на Щ.Г.Д., ЕГН ********** и отменя заповед № 15/ 26.05.2014 г. и заповед № 16/ 27.05.2014 г. на изпълнителния директор на „Център за отдих- Китен” ЕАД, ЕИК: 102662555, като незаконосъобразни. ОСЪЖДА „Център за отдих- Китен” ЕАД, ЕИК: 102662555 да заплати на Щ.Г.Д., ЕГН **********, сумата от общо 6382,24 лева, представляваща сбор от главница, в размер на 6071,00 лева, представляваща сбор от дължимите от ответника, но неизплатени на ищеца трудови възнаграждения, за периода от 01.09.2013 г. до 10.05.2014 г. и сумата от 311,24 лева, представляваща лихви върху всяка просрочена сума от края на всеки месец, явяващ се падеж за плащане на възнаграждението за съответния месец, до датата на завеждане на исковата молба- 24.07.2014 г. ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на иска- 24.07.2014 г. до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска, с който се иска от съда, да осъди ответното дружество „Център за отдих- Китен” ЕАД, ЕИК: 102662555, да заплати на Щ.Г.Д., ЕГН ********** сумата от 4 705,80 лв. представляваща претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на главницата. ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска, с който се иска от съда, да осъди ответното дружество „Център за отдих- Китен” ЕАД, ЕИК: 102662555, да заплати на Щ.Г.Д., ЕГН ********** сумата от 248,35 лева, представляваща обезщетение за неползван, полагаем платен годишен отпуск за осем дена през 2014 г. ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата.
9 Гражданско дело No 66/2014, II състав Облигационни искове БРИГ ЕООД ЦЕНТЪР ЗА ОТДИХ-КИТЕН ЕАД Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 18.11.2014г.
ОСЪЖДА "Център за отдих - Китен” ЕАД, с ЕИК 102662555 да заплати на "БРИГ" ЕООД, ЕИК 102699952, сумата от общо 3483,06 лв. /три хиляди четиристотин осемдесет и три лева и шест стотинки/, от които: 3218,06 лв. /три хиляди двеста и осемнадесет лева и шест стотинки/ - главница, представляваща неплатена част от цената за доставени на ответника, но неразплатени от него 2939 л. газьол за отопление по фактура № 0000003835/ 08.08.201З г. сумата от 265,00 лв. /двеста шестдесет и пет лева/, представляващи мораторна лихва върху посочената главница, дължима за периода от 09.08.2013 г. до 29.06.2014 г. ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното й изплащане.
10 Гражданско дело No 68/2014, II състав Искове по КТ за отмяна на уволнение П.П.М. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО" - Г-Н С.УШЕВ Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 27.11.2014г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователни, предявените от П.П.М., с ЕГН ********** против: Изпълнителния Директор на Изпълнителна агенция „Военни клубове и Военно-почивно дело" гр. София - Г-н С.У.,***, с които се иска от съда, да постанови решение, с което: да признае за незаконосъобразно и отмени уволнението на ищцата, извършено със Заповед № ЧР-09-996/ 31.05.2014 г. издадена от г-н С.У.- Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно- почивно дело" гр. София, с която е прекратено трудовото правоотношение на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ, поради наложено дисциплинарно наказание "уволнение" на основание други тежки нарушения на трудовата дисциплина; да възстанови ищцата на заеманата до уволнението длъжност-„Главен специалист" във Военен клуб-Царево, сектор „Военни клубове" в Отдел „Военно-почивно дело" при Изпълн. агенция „Военни клубове и военно-почивно дело" гр. София; да осъди Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело" да заплати на ищцата сумата от 813,81 лева /осемстотин и тринадесет лева и 0,81ст./, представляваща обезщетение за времето, през което е останала без работа поради уволнението, за периода от 02.06.2014 г. до 23.06.2014 г. ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на предявяване на исковата молба в съда - 30.07.2014 г. до окончателното изпълнение на задължението; да осъди Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно почивно дело" гр. София, да заплати на ищцата сумата от 147,00 лева /сто четиридесет и седем лева/ дължима на отпаднало основание, като удържана за възстановяване на получени средства за представително облекло, пропорционално на неотработеното време през годината, считано от датата на връчване на заповедта за уволнение - 02.06.2014 г. до 31.12.2014 г. вкл., ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на предявяване на исковата молба в съда - 30.07.2014 г. до окончателното изпълнение на задължението; да осъди ответника да заплати на ищцата, направените по делото разноски.
11 Гражданско дело No 69/2014, II състав Искове по КТ за отмяна на уволнение С.П.И. ПРИМОРСКО КЛУБ ЕАД Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 27.11.2014г.
ПРИЗНАВА за незаконно уволнението на С.П.И., ЕГН ********** и отменя Заповед № 58/ 21.07.2014 год. и 3аповед № 2/ 21.07.2014 год. на Изп. Директор на „Приморско клуб“ ЕАД, гр. Приморско, ЕИК 201795176- Н.В., като незаконосъобразни. ВЪЗСТАНОВЯВА С.П.И., ЕГН ********** на длъжностите „главен счетоводител“ и „директор за връзки с инвеститорите“ в „Приморско клуб“ ЕАД гр. Приморско, ЕИК 201795176. ОСЪЖДА „Приморско клуб“ ЕАД, гр. Приморско, ЕИК 201795176 да заплати на С.П.И., ЕГН **********, обезщетение поради незаконно уволнение и оставане без работа, в размер на 6075,76 лева, ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на иска- 06.08.2014 г. до окончателното изплащане на сумата, като до останалия претендиран размер над 6075,76 до размера от 8268,00 лева, отхвърля претенцията като неоснователна.
12 Гражданско дело No 72/2014, II състав Облигационни искове ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД ТРУДОВО ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ МИР Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 18.11.2014г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, ЕИК 123526430 и Трудово Производителна Кооперация „МИР“ ЕИК-102010624, че Трудово Производителна Кооперация „МИР“ ЕИК-102010624, дължи на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, ЕИК 123526430, сума в размер общо на 664,67 лв. представляващи неплатена стойност на предоставените мрежови услуги (достъп до електроразпределителната мрежа) за периода от 01.07.2011 г. до 31.12.2012 г. както и сумата от 144,99 лв. представляващи стойността на лихвата за забава върху горепосоченото вземане за периода от 11.08.2011 г. до 25.06.2014 г. ведно със законна лихва върху горепосочената главница, начиная от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение в съда- 26.06.2014 год. до окончателното изплащане на присъдената сума, за които суми в полза на „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК 123526430 е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК с № 205/ 26.06.2014 год. по ч.гр.д. № 1233/ 2014 г. по описа на ЦРС.
В законна сила от 18.11.2014г.
13 Гражданско дело No 86/2014, III състав Развод и недейств. на брака Д.Д.Г. С.Д.Г.,
ДСП МЛАДОСТ, ФИЛИАЛ СТУДЕНТСКА
Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 17.11.2014г.
Мотивиран от горното и на основание чл.49 ал.5 вр. ал.3 и ал.1 вр. чл.50 от СК, съдът Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА сключения с акт за граждански брак № 0009/17.05.2009г. от длъжностно лице по гражданско състояние в град Созопол, ГРАЖДАНСКИ БРАК между Д.Д.Г., ЕГН **********, с адрес: ***, и С.Д.Г. ЕГН **********, с адрес: ***, по взаимно съгласие на страните без да издирва мотивите за това, на основание чл.50 от СК. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните СПОРАЗУМЕНИЕ по чл.49 ал.4 вр.чл.51 от СК, с което съпрузите уреждат своите лични и имуществени отношения във връзка с прекратяването на брака им чрез развод по взаимно съгласие, съгласно което: 1. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права над малолетното дете Християн Славов Г. с ЕГН **********, родено на *** г. в гр. Бургас, на майката Д.Д.Г., ЕГН **********, с адрес: ***. 2. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на бащата С.Д.Г. с детето Християн Славов Г., както следва: всяка втора и четвърта събота от месеца от 10.00 часа до 17.00 часа и 1 /един/ месец през лятото, които не съвпадат с годишният отпуск на майката. 3. Бащата С.Д.Г. ще заплаща на детето Християн Славов Г. с ЕГН **********, чрез майката -негов законен представител, издръжка в размер на 110.00 /сто и десет/ лв. месечно, платима до всяко 10-то число на месеца, считано от датата на влязлото в сила съдебно решение, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска. 4. Семейното жилище, находящо се в гр. Приморско, ул.“Кирил и Методий“ № 13, се предоставя за ползване на С.Д.Г., като Д.Д.Г. няма никакви претенции. 5. След прекратяването на брака съпругата ще възстанови предбрачното си фамилното – „Стоянова“ . 6.Относно придобитите по време на брака движими вещи, страните заявяват, че са поделили същите доброволно и нямат претенции един към друг. 7. Съпрузите няма да си търсят издръжка след прекратяване на брака. 8. Разноските по делото остават за всяка една от страните така, както са направени.. ОСЪЖДА С.Д.Г. ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати по сметка на РС-Царево, сумата в размер на 79.20 лв. на основание чл.7 ал.2 от Тарифата, представляваща държавна такса в размер на 2 процента върху тригодишните платежите по споразумението за издръжката, и сумата в размер на 5.00 лв., в случай на служебно издаване на изпълнителен лист. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.11.2014г.
14 Гражданско дело No 91/2014, II състав Искове по СК Д.Д.П. И.А.П. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 28.11.2014г.
Съдът като изслуша становищата на страните и като намери, че постигната между тях спогодба не противоречи на закона и на добрите нрави, на осн. чл.234 от ГПК и чл.127 от СК ОПРЕДЕЛИ ОДОБРЯВА постигнатата спогодба между Д.Д.П. и И.А.П. в качеството и на майка и законен представител на малолетното дете Д.Д. П., представлявани от адв.М.П. и адв. Д.С., съгласно условията на която: Родителските права по отношение на роденото от съвместното съжителство на страните дете Д.Д. П. се предоставят за упражняване на майката И.А.П., като местоживеенето на детето ще бъде в дома на майката гр.Царево, обл.Бургаска, ул.Христо Смирненски №15. Относно размера на издръжката: бащата Д.Д.П. ще заплаща на детето Д.Д. П. чрез неговата майка и законен представител И.А.П. месечна издръжка в размер на 130.00 лева, начиная от 01.11.2014г. ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до настъпване на законни причини за нейното изменяване или погасяване. Издръжката се дължи до 15-то число на календарния месец, за който е дължима. Издръжката ще се заплаща от бащата по банков път по посочена от майката банкова сметка. ***а с детето: до навършване на тригодишна възраст на детето бащата има право на лични контакти всяка първа и трета събота и неделя в месеца от 9.00 до 13.00 часа, след навършване на 3-годишна възраст на детето от 9.00 часа в съботния ден до 17.00 часа в неделния ден. До навършване 3-годишна възраст на детето през лятото по време, което не съвпада с платения годишен отпуск на майката, бащата има право на лични контакти с детето 20 дни през лятото от 9.00 до 13.00 часа всеки ден. След навършване 3-годишна възраст на детето бащата има право на лични контакти 30 дена през лятото, който период не съвпада с платения годишен отпуск на майката, с приспиване на детето при бащата. По отношение коледните и новогодишни празници: детето ще бъде при бащата всяка четна Коледа и нечетна Нова година, а при майката всяка нечетна Коледа и четна Нова година. За коледни празници се считат дните 24, 25 и 26 декември. За новогодишни празници се считат дните 30 декември, 31 декември и 1 януари. До навършване на тригодишна възраст на детето през време на празниците ще бъде при бащата, считано от 09.00 до 13.00 часа, след навършване 3-годишна възраст на детето през време на празниците ще бъде при бащата с преспиване. След навършване 3-годишна възраст на детето при наличие на пролетна ваканция половината от пролетната ваканция детето ще прекарва при бащата с преспиване. По време на рождените дни на детето същото ще бъде с майката, детето ще бъде с бащата в деня след рождения му ден като до навършване на 3-годишна възраст детето ще бъде при бащата за времето от 09.00 до 13.00 часа. След навършване на 3-годишна възраст на детето от 9.00 до 17.00 часа. Разноските по делото остават за всяка една от страните така, както са направени. ОСЪЖДА Д.Д.П. да заплати по сметка на РС Царево сумата в размер на 50.00 лева държавна такса за производството, както и сумата от 93.60 лв. държавна такса върху присъдения размер на издръжката. Съдът разясни на страните, че съдебната спогодба има значение на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд, както и че споразумението има сила на изпълнително основание по чл.404, т.1 от ГПК.
В законна сила от 28.11.2014г.
15 Гражданско дело No 96/2014, I състав Развод по взаимно съгласие Я.С.Р.Г.,
Д.К.Г.
Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 5.11.2014г.
ПРЕКРАТЯВА сключения с акт за граждански брак № 0017/12.09.2009г. от длъжностно лице по гражданско състояние в град Средец, ГРАЖДАНСКИ БРАК между Я.С.Р.-Г. с ЕГН ********** *** и Д.К.Г. с ЕГН ********** *** и настоящ адрес:***4, по взаимно съгласие на страните, на основание чл.50 от СК. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ЧЛ.51 ОТ СК, с което съпрузите уреждат своите лични и имуществени отношения
В законна сила от 5.11.2014г.
16 Гражданско дело No 99/2014, II състав Дела по Закона срещу домашното насилие З.К.Б. М.Д.Б. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 14.11.2014г.
НАЛАГА мярка за защита на З.К.Б. с адрес *** ЕГН *** срещу упражненото от М.Д.Б. от с. Б., ЕГН ***, домашно насилие спрямо нея, както следва: ЗАДЪЛЖАВА М.Д.Б. от с. Б., ЕГН ***, да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо З.К.Б. с адрес с.***, ЕГН***. ОТСТРАНЯВА М.Д.Б. от с. Б., ЕГН *** от съвместно обитаваното жилище със З.К.Б. с адрес с.***, ЕГН ***, за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ЗАБРАНЯВА на М.Д.Б. от с. Б., ЕГН ***, да доближава жилището обитавано от З.К.Б. с адрес с.***, ЕГН ***, местоработата и местата за социални контакти и отдих З.К.Б. с адрес с.***, ЕГН ***, на разстояние от 50 (петдесет) метра, считано от днес, за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОСЪЖДА М.Д.Б. от с. Б., ЕГН *** да заплати на основание чл. 5, ал. 3 от ЗЗДН по сметка на ЦРС, глоба в размер на 200,00 лв. (двеста лева), както и 5,00 (пет) лева за служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА М.Д.Б. от с. Б., ЕГН ***, да заплати по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 50,00 лв. (петдесет лева), представляваща определената от съда държавна такса за производството. Да се издаде Заповед по чл. 15 ал. 2 от ЗЗДН, като предупреждава М.Д.Б. от с. Б., ЕГН ***, за последиците по чл. 21, ал. 2 от ЗЗДН при неизпълнение на заповедта. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение. Указва на РУП- Царево да следи за изпълнението на заповедта.
17 Гражданско дело No 99/2014, II състав Дела по Закона срещу домашното насилие З.К.Б. М.Д.Б. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Заповед за защита от 14.11.2014г.
НАЛАГА мярка за защита на З.К.Б. с адрес с.Б., ЕГН *** срещу упражненото от М.Д.Б. от с. Б., ЕГН ***, домашно насилие спрямо нея, както следва: ЗАДЪЛЖАВА М.Д.Б. от с. Б., ЕГН ***, да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо З.К.Б. с адрес с. Б., ЕГН ***. ОТСТРАНЯВА М.Д.Б. от с. Б., ЕГН *** от съвместно обитаваното жилище със З.К.Б. с адрес с.Б., ЕГН ***, за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ЗАБРАНЯВА на М.Д.Б. от с. Б., ЕГН ***, да доближава жилището обитавано от З.К.Б. с адрес с. Б., ЕГН ***, местоработата и местата за социални контакти и отдих З.К.Б. с адрес с.Б., ЕГН ***, на разстояние от 50 (петдесет) метра, считано от днес, за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. Предупреждава М.Д.Б. от с. Б., ЕГН ***, за последиците по чл. 21, ал. 2 от ЗЗДН при неизпълнение на заповедта. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение. Указва на РУП-Царево, да следи за изпълнението на заповедта.
18 Гражданско дело No 102/2014, II състав Развод по взаимно съгласие Р.П.Л.,
Д.И.Л.
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ГР.ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 6.11.2014г.
ДОПУСКА развода и ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Р.П.Л., ЕГН **********,*** и Д.И.Л., ЕГН **********,***, сключен на 05.04.1997 г. в гр. Царево, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод на съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между тях
В законна сила от 6.11.2014г.
19 Гражданско дело No 104/2014, I състав Развод по взаимно съгласие М.К.Д.,
К.К.Д.
Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 21.11.2014г.
ПРЕКРАТЯВА сключения с акт за граждански брак № 0017/17.09.2006г. от длъжностно лице по гражданско състояние в град Царево, ГРАЖДАНСКИ БРАК М.К.Д., ЕГН **********, с адрес *** и К.К.Д., ЕГН **********, с адрес ***, по взаимно съгласие на страните без да издирва мотивите за това, на основание чл.50 от СК. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните СПОРАЗУМЕНИЕ по чл.50 вр.чл.51 от СК, с което съпрузите уреждат своите лични и имуществени отношения във връзка с прекратяването на брака им чрез развод по взаимно съгласие, съгласно което: 1. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права над малолетното дете Кристиян Красимиров Д. с ЕГН **********, на майката М.К.Д., която ще живее с детето в придобития от нея по наследство апартамент, находящ се в град Царево, ул.“Грънчар“ № 5. 2. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на К.К.Д. с детето Кристиян Красимиров Д., както следва: бащата има право да вижда и да взема детето всяка първа и трета събота и неделя от месеца, както и един месец през лятото, който не съвпада с годишният отпуск на майката. 3. Бащата К.К.Д. ще заплаща на детето Кристиян Красимиров Д. с ЕГН **********, чрез майката -негов законен представител, издръжка в размер на 100.00 лв./сто лева/ месечно, платима до всяко 5-то число на текущия месец, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпване на обективни причини за изменение или прекратяване на издръжката,считано от датата на влязлото в сила съдебно решение, 4. Семейното жилище, представляващо апартамент, находящ се в гр. Царево, ул.“Хан Аспарух“ 43, вх.г, ет.3 ап.12 след развода ще се ползва от съпруга. К.К.Д.. 5. Придобитият по време на брака недвижим имот, представляващ 1/3 /една трета/ идеална част от изоставена нива, цялата с площ от 3998кв.м. в местността „Градище“ в землището на село Българи, община Царево, съставляваща имот № 1003 по картата на същото землище, имотът подробно описан в Нотариален акт № 44, том І, рег.№347, дело № 42/2011г. на нотариус М.Василева, остава в собственост на съпруга К.К.Д., като страните заявяват, че нямат други придобити по време на брака недвижими имоти. 6. Съпрузите заявяват, че нямат придобити по време на брака автомобили, движими вещи, както и парични влогове 7. След прекратяването на брака съпругата М.К.Д. ще възстанови предбрачното си фамилното – „ПИВЧЕВА“ . 8. Съпрузите няма да си дължат издръжка взаимно след прекратяване на брака. 9. Разноските по делото се поемат от двамата поравно.
В законна сила от 21.11.2014г.
20 НОХД No 105/2014, III състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Л.И.Д. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 17.11.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №105/2014г. по описа на ЦРС между РП-Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и подсъдимия Л.И.Д. - род. на *** ***, обл. Бургаска, кв. „Мандрата” 17, български гражданин, от ромски произход, с начално образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********, представляван от защитника си адв.Г.Н., съгласно което подсъдимият Л.И.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.195, ал.1, т.4 предл. второ и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, а именно, че на 21.03.2014 г. в гр. Царево, обл. Бургаска, местност „Белия бряг” № 64, чрез използване на техническо средство – брадва, отнел от владението и собственост на М.П.С. чужди движима вещ – 5 метра многожилен проводник тип ШВПЛ-Б 2x0.75 кв. мм. на стойност 2.10 лева, 5 метра многожилен проводник тип ШВПС 2x0.75 кв. мм. на стойност 2.34 лева, 3 метра многожилен проводник тип ШВПС 2x1 кв. мм. на стойност 1.73 лева, 3.7 метра микрофонен проводник тип ТЧП 2x0.5 кв. мм. на стойност 3.73 лева, 16.7 метра коаксиален кабел тип RG6/96ССS на стойност 5.02 лева, 16.7 метра ел. проводник тип ШТРВШ 6x0.2 кв. мм. на стойност 10.82 лева и 16.7 метра ел. проводник тип ПВОТ-2 2x1.5 кв. мм. на стойност 73.75 лева, всичко на обща стойност 99.49 лева, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено в условията на повторност. За посоченото престъпление чл.195, ал.1, т.4 предл. второ и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, на основание чл.195, ал.1, т.4 предл. второ и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Л.И.Д. на наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Л.И.Д.
В законна сила от 17.11.2014г.
21 НОХД No 106/2014, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Х.П.Б.,
В.И.М.,
Н.Г.М.,
Н.Т.М.
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 12.11.2014г.
За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и второ, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и второ, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ОСЪЖДА подсъдимия Н.Г.М. на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА; 3. 150 часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и второ, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и второ, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ОСЪЖДА подсъдимия Н.Т.М. на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА; 3. 150 часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и второ, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и второ, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ОСЪЖДА подсъдимия В.И.М. на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА; 3. 150 часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. За посоченото престъпление по чл.215, ал.2, т.4, предл. второ, вр. ал.1, вр. чл.29, ал.1, ал.1, б.„а” и „б” от НК, на основание чл.215, ал.2, т.4, предл. второ, вр. ал.1, вр. чл.29, ал.1, ал.1, б.„а” и „б” от НК, и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х.П.Б. на наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС. Веществените доказателства 1бр. микровълнова печка марка NEO, модел MWO-EGSF9234 с фабр. номер № 030601748 и 1бр. усилвател марка “HITACHI”, AM-FM модел SR-303, които са на съхранение в РУП на МВР Царево ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им Г.П.. Веществени доказателства - 1бр. автоматична пералня марка “Санг” с № 7104682900, 1бр. хладилник с надстройка марка “Веко” на стойност 160.00 лв., 3бр. газови бутилки стандартни с вместимост от по 27 литра – върнати на собственика им Р.К.К. преди приключване на досъдебното производство. Веществените доказателства - 1бр. отвертка и 1бр. метален предмет с формата на длето, които са на съхранение в РУП Царево, СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и предвид ниската им стойност да бъдат унищожени.
Х.П.Б.
В.И.М.
Н.Г.М.
Н.Т.М.
В законна сила от 12.11.2014г.
22 НОХД No 107/2014, II състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.К.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 12.11.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.К.С. - роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно образование, студент, неженен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 25.07.2014г. в гр.Китен, обл.Бургаска, в търговски обект - сергия, намираща се на ул.„Странджа”, петно №28, като пълномощник на ЕТ „***”, без съгласието на притежателя на изключителните права NEW ERA CAP CO., INC., представлявано от адв.А.С.Т., чрез пълномощник П.П.П., преупълномощена с пълномощно от 20.08.2014год. от А.С.Т., използвал в търговската дейност /по смисъла на чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО - „използване в търговската дейност е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак”/, стоки с марки NEW ERA, обект на това изключително право без правно основание, а именно: 13бр. сини шапки с надпис NY на стойност 715.00 лева, 3бр. черни шапки с оранжеви козирки с надпис с надпис NY на стойност 165.00 лева, 2бр. черни шапки със синя козирка с надпис NY на стойност 110.00 лева, 5бр. шапки с козирки с лилави с надпис NY на стойност 325.00 лева, 7бр. черни шапки с бял надпис NY на стойност 455.00 лева, 2бр. бели шапки с черен надпис NY на стойност 130.00 лева, 1бр. сива шапка с черна козирка с черен надпис NY на стойност 55.00 лева, 1бр. черна шапка с бяла козирка с бял надпис NY на стойност 55.00 лева, 1бр. черна шапка с розова козирка и надпис в розов цвят NY на стойност 55.00 лева, 1бр. черна шапка с козирка в черно и розово с розов надпис NY на стойност 55.00 лева, 1бр. черна шапка с козирка в черно и синьо със син надпис NY на стойност 55.00 лева, 1бр. черна шапка с козирка в бяло и черно с бял надпис NY на стойност 55.00 лева, 1бр. черна шапка с козирка в сиво и черно със сив надпис NY на стойност 55.00 лева, 1бр. синя шапка с козирка в различни цветове с надпис NY на стойност 55.00 лева, 1бр. червена шапка с цветна козирка с надпис NY на стойност 55.00 лева, 1бр. бяла шапка с надпис NY на стойност 55.00 лева, 10бр. сини шапки с червена козирка с надпис Superman на стойност 550.00 лева, 1бр. синя шапка със синя козирка с надпис S на стойност 55.00 лева, 2бр. сини шапки с червена козирка с надпис S на стойност 110.00 лева, 6бр. детски шапки сини с червена козирка с надпис Superman на стойност 240.00 лева, 3бр. сиви шапки със зелена козирка с надпис S на стойност 150.00 лева, 2бр. сиви шапки с розова козирка с надпис S на стойност 100.00 лева, 2бр. черни шапки със сива козирка с надпис LA на стойност 110.00 лева, 1бр. бяла шапка с лилава козирка с надпис Lakers на стойност 65.00 лева, 1бр. черна шапка с лилава козирка с надпис Lakers на стойност 65.00 лева, 3бр. черни шапки с червени козирки с надпис Chicago Bulls на стойност 195.00 лева, 1бр. червена шапка с черна козирка с изображение на глава на бик на стойност 65.00 лева, 1бр. черна шапка с червена козирка с изображение глава на Бик на стойност 65.00 лева, 1бр. черна шапка с изображение глава на бик на стойност 65.00 лева, 1бр. шапка в червен и бял цвят с черна козирка с глава на бик на стойност 65.00 лева, 1бр. шапка с черен и червен цвят с бяла козирка с надпис Chicago Bulls на стойност 65.00 лева, 2бр. розови шапки с лилава козирка с надпис OBEY на стойност 110.00 лева, 2бр. черни шапки с оранжеви козирки с надпис OBEY на стойност 110.00 лева, 1бр. бяла шапка с червена козирка с надпис OBEY на стойност 55.00 лева, 1бр. синя шапка с лилава козирка с надпис OBEY на стойност 55.00 лева, 1бр. черна шапка с емблема в бял цвят на стойност 50.00 лева, 1бр. синя шапка със сива козирка с емблема под формата на уста на стойност 55.00 лева и 2бр. черни шапки с жълта козирка с емблема под форма на уста на стойност 110.00 лева, всичко на обща стойност 4960.00 лева - престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, поради което и на основание чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът не налага по-лекото наказание, което законът предвижда в разпоредбата на чл.172б, ал.1 от НК, а именно глоба.
С.К.С.
Мотиви от 17.11.2014г.
Мотивите изготвени в срок.
В законна сила от 28.11.2014г.
23 НОХД No 108/2014, II състав Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.И.Х. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 12.11.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.И.Х. - роден на ***г***, обл.Бургаска, ул.„Йордан Йовков” №11, български гражданин, от ромски произход, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето 25.02.2014 г. – 25.08.2014 г. в гр. Приморско, обл. Бургаска, след като е осъден със съдебно решение - спогодба по протокол № 2/25.02.2014 г., влязла в сила на същата дата по гр. д. № 3/2014 г. по описа на РС – Царево да издържа свои низходящи – малолетното си дете Д.И.Х., ЕГН ********** и непълнолетното си дете И.И.Х., ЕГН **********, с месечна издръжка в размер на по 90 лева за всяко едно от тях, съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 6 месечни вноски в размер на 930.00 лева – престъпление по чл.183, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.183, ал.1, вр. чл.57, ал.1 от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, чл.58а, ал.4 и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА; 3. 150/сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
И.И.Х.
Мотиви от 17.11.2014г.
Мотивите изготвени в срок.
24 НОХД No 114/2014, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.И.И. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 25.11.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №114/2014г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Д.И.И. - роден на ***г***, с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, българин, български гражданин, със средно специално образование, професия – строител, безработен, женен, неосъждан - реабилитиран по право, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Т.Я., съгласно което обвиняемият Д.И.И. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 14.11.2014 год., около 20:10 часа, по общински път №90076 от с.Велика за с.Лозенец, обл.Бургаска, в местността „Иванови колиби”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка ВАЗ, модел 2105, с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 2.21 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство Дрегер 7510, с фабр. № 0064. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д.И.И., ЕГН ********** на наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т. 7 НК ЛИШАВА Д.И.И., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал. 4 НК ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 19.11.2014 год. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Разноски по делото няма.
Д.И.И.
В законна сила от 25.11.2014г.
25 НОХД No 115/2014, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО А.А.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 24.11.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 209/2014 г. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от районния прокурор Катя Евтимова и подсъдимия А.А.М. /Ava Azad Mukhtar/ – представляван от неговия защитник адв.В.Ц., съгласно условията на което, подсъдимият А.А.М. /Ava Azad Mukhtar/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 21.11.2014 г., около 04.00 часа в района на 31 табела на река Резовска, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. Деянието е извършено от подсъдимия виновно, при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК. За посоченото престъпление по чл.279 ал.1 от НК, на подсъдимия се налага наказание при условията на чл.54 от НК, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, отлага така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
А.А.М.
В законна сила от 24.11.2014г.
26 НОХД No 116/2014, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Д.Х.Г. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 24.11.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БДП №210/2014г. по описа на ГПУ-Малко Търново, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от районния прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Д.Х.Г., представляван от неговия защитник адв.В.Ц., съгласно условията на което подсъдимият Д.Х.Г. /JAMAL HADI GARIBO/ се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 21.11.2014 г., около 04.00 часа в района на 31 табела на река Резовска, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на подсъдимия се налага наказание при условията на чл.54, ал.1 от НК, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Д.Х.Г.
В законна сила от 24.11.2014г.
27 НОХД No 117/2014, I състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.Б.Д. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 24.11.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БДП №211/2014г. по описа на ГПУ-Малко Търново, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от районния прокурор Катя Евтимова и подсъдимия А.Б.Д., представляван от неговия защитник адв.В.Ц., съгласно условията на което подсъдимият А.Б.Д. /ALAN BASHIR DARBUS/се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 21.11.2014 г., около 04.00 часа в района на 31 табела на река Резовска, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на подсъдимия се налага наказание при условията на чл.54, ал.1 от НК, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
А.Б.Д.
В законна сила от 24.11.2014г.
28 НОХД No 118/2014, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.Н.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 24.11.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 212/2014 г. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от районния прокурор Катя Евтимова и подсъдимия С.Н.М. /Sirwan Najib Mohamed – представляван от неговия защитник адв.В.Ц., съгласно условията на което, подсъдимият С.Н.М. /Sirwan Najib Mohamed/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 21.11.2014 г., около 04.00 часа в района на 31 табела на река Резовска, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. Деянието е извършено от подсъдимия виновно, при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК. За посоченото престъпление по чл.279 ал.1 от НК, на подсъдимия се налага наказание при условията на чл.54 от НК, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, отлага така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
С.Н.М.
В законна сила от 24.11.2014г.
29 НОХД No 119/2014, I състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.М.Т.Х. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 24.11.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 213/2014 г. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от районния прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Д.М.Т.Х. /DIAR MOHAMED TAHIR HALID/ - мъж, роден на *** г. в гр. Батифа, Р. Ирак, гражданин на Р. Ирак, професия – шофьор, с начално образование, женен, неосъждан, без документи за самоличност – представляван от неговия защитник адв.В.Ц., съгласно условията на което, подсъдимият Д.М.Т.Х. /Diar Mohamed Tahir Halid/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 21.11.2014 г., около 04.00 часа в района на 31 табела на река Резовска, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. Деянието е извършено от подсъдимия виновно, при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК. За посоченото престъпление по чл.279 ал.1 от НК, на подсъдимия се налага наказание при условията на чл.54 от НК, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, отлага така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди
Д.М.Т.Х.
В законна сила от 24.11.2014г.
30 НОХД No 120/2014, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Ш.У.К. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 24.11.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 214/2014 г. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от районния прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Ш.У.К. /Sherwan Usef Kilash/ – представляван от неговия защитник адв.В.Ц., съгласно условията на което, подсъдимият Ш.У.К. /Sherwan Usef Kilash/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 21.11.2014 г., около 04.00 часа в района на 31 табела на река Резовска, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. Деянието е извършено от подсъдимия виновно, при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК. За посоченото престъпление по чл.279 ал.1 от НК, на подсъдимия се налага наказание при условията на чл.54 от НК, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, отлага така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди
Ш.У.К.
В законна сила от 24.11.2014г.
31 НОХД No 121/2014, I състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Ю.Н.Б. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 24.11.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БДП №215/2014г. по описа на ГПУ-Малко Търново, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от районния прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Ю.Н.Б. /USUF NAWZED BASHIR/ - мъж, роден на *** г. в гр. Ерби, Р. Ирак, гражданин на Р. Ирак, професия – продавач, с основно образование, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.В.Ц., съгласно условията на което подсъдимият Ю.Н.Б. /usuf nawzed bashir/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 21.11.2014 г., около 04.00 часа в района на 31 табела на река Резовска, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на подсъдимия се налага наказание при условията на чл.54, ал.1 от НК, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Ю.Н.Б.
В законна сила от 24.11.2014г.
32 НОХД No 122/2014, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.Р.Х. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 24.11.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БДП №216/2014г. по описа на ГПУ-Малко Търново, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от районния прокурор Катя Евтимова и подсъдимия С.Р.Х., представляван от неговия защитник адв.В.Ц., съгласно условията на което подсъдимият С.Р.Х. /SAAD RASHID HASEN/ се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 21.11.2014 г., около 04.00 часа в района на 31 табела на река Резовска, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на подсъдимия се налага наказание при условията на чл.54, ал.1 от НК, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди
С.Р.Х.
В законна сила от 24.11.2014г.
33 НОХД No 123/2014, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО В.С.Ш. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 24.11.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 217/2014 г. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от районния прокурор Катя Евтимова и подсъдимия В.С.Ш. /Vager Safer Sharif/– представляван от неговия защитник адв.В.Ц., съгласно условията на което, подсъдимият В.С.Ш. /Vager Safer Sharif се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 21.11.2014 г., около 04.00 часа в района на 31 табела на река Резовска, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. Деянието е извършено от подсъдимия виновно, при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК. За посоченото престъпление по чл.279 ал.1 от НК, на подсъдимия се налага наказание при условията на чл.54 от НК, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, отлага така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди
В.С.Ш.
В законна сила от 24.11.2014г.
34 АНД No 343/2014, II състав Административни дела ЕТ М.-А.М. АГЕНЦИЯ МИТНИЦА ТМУ БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 10.11.2014г.
НП-потвърдено
35 АНД No 388/2014, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.М.П. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 5.11.2014г.
ПРИЗНАВА обвиняемия С.М.П., ЕГН ********** ***, за НЕВИНОВЕН, в извършване на престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 предл. първо от НК- затова, че на неустановена дата през месец юни 2014 год. в гр. Приморско, Бургаска обл. без надлежно разрешение придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 23.20 ч. на 16.06.2016 год. в лек автомобил марка „Ауди АЗ“ с peг. № **, високо рисково наркотично вещество метамфетамин с нетно тегло 0,034 грама, със съдържание на основно вещество метамфетамин 56,20 % на стойност 0.85 лева /един грам метамфетамин е на стойност 25.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год./, като деянието представлява маловажен случай, поради което и на осн. чл. 9, ал. 2 от НК, го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, поради явна незначителност на обществената опасност на деянието.
С.М.П.
Мотиви от 5.11.2014г.
36 АНД No 391/2014, III състав Административни дела ГРУП-666 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 3.11.2014г.
НП-изменено
37 АНД No 395/2014, III състав По ЗД по пътищата Г.В.Ш. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 14.11.2014г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 14-0302-000058/09.04.2014г. на Началника на РУП-Царево, с което на Г.В.Ш., ЕГН-********** ***, на основание чл. 315, ал.1 т.1 във вр. чл.249, т.1 от Кодекса за застраховането за нарушение на 259, ал.1 т.1 от Кодекса за застраховането е наложено, административно наказание -глоба в размер на 400,00 (четиристотин) лева, като законосъобразно.
38 АНД No 403/2014, II състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) МЕКОА ООД БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 4.11.2014г.
НП-потвърдено
39 АНД No 411/2014, III състав Административни дела С.Д.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ-ПРИМОРСКО Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 3.11.2014г.
НП-отменено
40 АНД No 420/2014, II състав По ЗД по пътищата Г.М.М. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 17.11.2014г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 14-0302-000172 от 07.07.2014 год. на Началник РУП- Царево, с което на основание чл. 175, ал. 1, т. 5 от ЗДвП на Г.М.М., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200,00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 4 месеца, за нарушение на чл. 123, ал. 1, т. 2 от ЗДвП, в частта му досежно размерите на определеното административно наказание, като като за извършеното нарушение, НАЛАГА на Г.М.М., ЕГН **********, наказание както следва: „глоба” в размер на 100,00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно.
41 АНД No 421/2014, II състав По ЗД по пътищата В.Б.М. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 17.11.2014г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 14-0302-000162 от 26.06.2014 год. на Началник група РУП, гр. Царево, с което на основание чл. 174, ал. 1, предл. 1 от ЗДвП на В.Б.М., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 800,00 лв. и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 8 месеца, за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП, на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, предл. 1 от ЗДвП, административно наказание „глоба“ в размер на 200,00 лева, за нарушение на чл. 150 от ЗДвП и на основание Наредба N І-1959 на МВР му се отнемат общо 10 контролни точки.
42 АНД No 426/2014, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Р.С.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 17.11.2014г.
ПРИЗНАВА обвиняемия Р.С.С., ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 01.08.2014 год. около 21.00 часа в гр. Приморско, Бургаска обл. по ул. “Трети март” посока център управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Опел” модел “ Корса” с per. № ***, след употреба на наркотични вещества- “Метамфетамин” и “Тетрахидроканабинол”, установено по надлежния ред с техническо средство „Drager” DrugCheck 1200 STK с № REF 8322873, с валидност до месец Март 2015 год. протокол Per. № 2113 от 01.08.2014 год. Престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК. На основание чл. 78 а, ал. 1 от НК, ОСВОБОЖДАВА обвиняемия Р.С.С., ЕГН ********** от наказателна отговорност за извършеното от него престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева. На основание чл. 78, ал. 4 от НК, вр. с чл. 343г, вр. с чл. 343б, ал. 3 от НК, вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, НАЛАГА на Р.С.С., ЕГН ********** административно наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл. 59, ал. 4 от НК при изпълнение на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО, ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 01.08.2014 г. Приложеното по делото веществено доказателство– орален полеви тест „Drager” DrugCheck 1200 STK с № REF 8322873, ДА СЕ ОСТАВИ към делото в срока за съхранение на същото, след което ДА СЕ УНИЩОЖИ.
Р.С.С.
Мотиви от 17.11.2014г.
Мотивите изготвени в срок.
43 АНД No 427/2014, II състав По ЗД по пътищата М.Д.Д. РУП ПРИМОРСКО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 4.11.2014г.
НП-потвърдено
44 АНД No 434/2014, II състав По ЗД по пътищата А.Г.М. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 17.11.2014г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 14-0302-000238 от 30.07.2014 год. на Началник РУП- Царево, с което на основание чл. 174, ал. 3 от ЗДвП на А.Г.М., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 2000,00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца за нарушение на чл. 174, ал. 3 от ЗДвП и на основание Наредба N І-1959 на МВР му се отнемат общо 12 контролни точки.
45 АНД No 438/2014, II състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) ВЕНИС ООД РИОСВ БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 5.11.2014г.
НП-отменено
46 АНД No 439/2014, III състав По ЗД по пътищата А.Т.К. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 28.11.2014г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 12-90/19.08.2014г. на Началника на РУП – град Царево, с което на А.Т.К. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.64 от ЗМВР му е наложена глоба в размер на 100.00 лева на основание чл.257 ал.1 от ЗМВР. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.
47 АНД No 440/2014, III състав Административни дела Н.Е.В. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 14.11.2014г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 14-0302-000164/30.06.2014г. на Началника на РУП-Царево, с което на Н.Е.В., ЕГН-********** ***, на основание чл. 315, ал.1 т.1 вр. чл.249 т.1 от за нарушение на 259, ал.1 т.1 от Кодекса за застраховане е наложено административно наказание -глоба в размер на 400,00 (четиристотин) лева, като незаконосъобразно.
48 АНД No 441/2014, I състав По ЗД по пътищата В.К.Т. РУП ПРИМОРСКО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 14.11.2014г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 14-0299-000023/ 24.04.2014г. на Началника на РУП – Приморско, с което на В.К.Т. с ЕГН ********** и адрес: ***, за извършеното нарушение на чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП е наложено наказание „глоба” в размер на 600.00 лева и лишаване от правоуправление на МПС за срок от 7 месеца на основание чл. 174 ал. 1 от ЗДвП, в частта досежно размера на наложената санкция, като НАМАЛЯВА наложеното наказание „глоба” на 500.00 /петстотин/ лева и „лишаването от право да управлява МПС” на 6 /шест/ месеца, и ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване чрез РС-Царево пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
49 АНД No 442/2014, III състав Административни дела Г.Н.Я. ОБЩИНА ЦАРЕВО ЧРЕЗ ГЕОРГИ ИВАНОВ ЛАПЧЕВ - КМЕТ Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 14.11.2014г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № ОА-103/18.08.2014г. на Кмета на община Царево, с което на жалбоподателя на основание чл. 47 ал.1 от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда (НООРОС) на Г.Н.Я., ЕГН **********,*** е наложено административно наказание глоба в размер на 1500лв. за нарушение на чл.27, т.16 от НООРОС, в частта, относно размера на глобата, като за това нарушение НАЛАГА на Г.Н.Я., ЕГН **********,*** административно наказание “глоба” в размер на 300 лв. /триста лева/. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно.
50 АНД No 443/2014, III състав Административни дела Г.Н.Я. ОБЩИНА ЦАРЕВО ЧРЕЗ ГЕОРГИ ИВАНОВ ЛАПЧЕВ - КМЕТ Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 14.11.2014г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № ОА-104/18.08.2014г. от на Кмета на община Царево, с което на жалбоподателя, на основание чл. 47 ал.1 от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда (НООРОС) на Г.Н.Я., ЕГН **********,*** е наложено административно наказание глоба в размер на 1000лв. за нарушение на чл.28б, ал.2 т.1 от НООРОС, в частта, относно размера на глобата, като за това нарушение НАЛАГА на Г.Н.Я., ЕГН **********,*** административно наказание “глоба” в размер на 300 лв. /триста лева/. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно.
51 АНД No 445/2014, I състав По ЗД по пътищата Ф.С.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ-ПРИМОРСКО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 14.11.2014г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 14-0299-000160/ 23.07.2014г. на Началника на РУП – Приморско, с което на Ф.С.К. с ЕГН ********** и адрес: ***, за извършеното нарушение на чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП е наложено наказание „глоба” в размер на 800.00 лева и лишаване от правоуправление на МПС за срок от 10 месеца на основание чл. 174 ал. 1 от ЗДвП, в частта досежно размера на наложената санкция, като НАМАЛЯВА наложеното наказание „глоба” на 500.00 /петстотин/ лева и „лишаване от право да управлява МПС” на 6 /шест/ месеца, и ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване чрез РС-Царево пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
52 АНД No 446/2014, I състав По ЗД по пътищата Н.С.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ-ПРИМОРСКО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 26.11.2014г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 82/20.06.2013г. издадено от Началник на РУП-Приморско, с което на Н.С.Т. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.70 ал.3 от ЗДвП му е наложено административно наказание “глоба” в размер 20 лева на основание чл. 185 предл.1 от ЗДвП.
53 АНД No 448/2014, I състав Административни дела Д.П.Н. КМЕТА НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 25.11.2014г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 82/01.09.2014 година на кмета на община Приморско, с което на Д.П.Н. с ЕГН ********** ***, за извършено нарушение по чл.4 ал.1 т.7 от Наредбата за реда и условията за търговска дейност на открито на територията на община Приморско / НРУТДОТОП/ е наложена глоба в размер на 200.00 /двеста/ лева на основание чл.16 ал.1вр.чл.17 ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за търговска дейност на открито на територията на община Приморско.
54 АНД No 454/2014, III състав Административни дела П.Ж.П. РАЙОННА СЛУЖБА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ГР.ПРИМОРСКО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 28.11.2014г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 7/04.08.2014г. на Началника на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – град Приморско, с което на П.Ж.П. с ЕГН ********** и адрес ***, за нарушение на чл.23 от Наредба Із-2377/15.09.2011г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обекти е наложена глоба в размер на 200.00 лева на основание чл.265 ал.1 от ЗМВР и за нарушение на чл.22 ал.1 т.1 от Наредба Із-2377/15.09.2011г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обекти ме у наложена глоба в размер на 200.00 лева на основание на основание чл.265 ал.1 от ЗМВР.
55 АНД No 458/2014, III състав Административни дела Г.А.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 27.11.2014г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № ОА-107/18.08.2014г. на Кмета на община Царево, с което на Г.А.П. с ЕГН ********** и адрес ***, за нарушение на чл.27 т.16 от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда /НООРОС/ на община Царево, му е наложена глоба в размер на 300.00 лева на основание чл.47 ал.1 от НООРОС.
56 АНД No 461/2014, III състав Административни дела Д.М.З. МИТНИЦА - БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 28.11.2014г.
Така мотивиран и на основание чл. 63 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 185/25.08.2014г. на Началника на Митница Бургас, с което Д.М.З. с ЕГН ********** ***, за нарушение на 123 ал.6 от ЗАДС му е наложено административно наказание глоба в размер на 2 000 лева на основание чл. 123, ал. 6 от ЗАДС и е постановено отнемане в полза на държавата на стоките, предмет на нарушението – цигари марка “Famors” – 20 броя кутии по 20 къса, всичките съдържащи надпис “Duty free” върху потребителската опаковка на основание чл. 124, ал. 1 от ЗАДС. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено
57 АНД No 467/2014, II състав Административни дела С.П.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 17.11.2014г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 02-034 от 09.07.2014 год. на Началник отдел „РК” Бургас.
58 АНД No 469/2014, II състав По ЗД по пътищата И.К.П. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 17.11.2014г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 14-0302-000321 на Началник РУП- Царево, с което на основание чл. 53 от ЗАНН, чл. 179, ал. 2 от ЗДвП, на И.К.П., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер общо на 100,00 лв. за нарушение на чл. 20, ал. 2 от ЗДвП.
59 АНД No 470/2014, II състав Административни дела АКВАТРАХ ЕООД ИА МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 17.11.2014г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление наказателно постановление № 27/ 18.09.2014 год. на изп. дл. Директор на Дирекция „Морска администрация“ гр. Бургас, с което на основание чл. 121, ал. 3 от Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на РБългария, на „Акватрах“ ЕООД, ЕИК 201910358 е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 2000,00 лева, за нарушение на чл. 28, чл. 29, ал. 6, вр. чл. 34, т. 2, чл. 31, ал. 3 и чл. 34, т. 1 от Наредба за плаването и граничния режим във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на Република България на български и чуждестранни яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, както и извършване на водноатракционни услуги с тях.
60 ЧНД No 807/2014, II състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО,
ГЛОГ 2010 ООД
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 11.11.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 243, ал. 5, т. 1 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И ПОТВЪРЖДАВА постановление за прекратяване на наказателно производство от 28.10.2014 год. на прокурор при Районна прокуратура, гр. Царево по досъдебно производство № 20/ 2014 г. по описа на по описа на ОСО при ОП – Бургас, Вх. № 526/ 2013 г. по описа на Районна прокуратура- Царево, водено срещу „Неизвестен извършител” за престъпление по чл. 206, ал. 1 от НК, като правилно, обосновано и законосъобразно. Определението на съда подлежи на жалба или протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
61 НЧХД No 1002/2014, III състав НЧХД М.К.Б. В.С.Г. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Присъда от 20.11.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.С.Г. – роден на ***г. с.Николаево, Сливенски окръг, ЕГН **********, адрес ***, пенсионер, работи като търговец, има фирма, неосъждан, женен. за ВИНОВЕН в това, че на 02.08.2013г., около 9.20 часа в гр.Приморско в близост до хранителен магазин, находящ се на ул.Трети март, е причинил на М.К.Б., ЕГН **********,***, лека телесна повреда, изразяваща се в порезна рана над лявата ушна мида в окосмената част 1см. фиксирана с два шева; подобна порезна рана пред ушната мида фиксирана с един шев; порезна рана фиксирана с три шева с дължина 2см. в областта на лявото рамо по долна челюст под лявата ушна мида и мораво виолетово кръвонасядане 4/5см. в областта на лявата подочница - престъпление по чл.130, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.130, ал.1 от НК във вр. чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева.
В.С.Г.
62 ЧНД No 2007/2014, III състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Н.В.К. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Определение от 18.11.2014г.
Предвид изложеното и на основание чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК, вр. чл.68, ал.1 във вр. чл.25, ал.1, 2 и ал.3, вр. чл.23, ал. 1 от НК, Царевският районен съд ОПРЕДЕЛИ: ОПРЕДЕЛЯ, на Н.В.К. с ЕГН **********, роден на ***г***, м.“Свети Пантелей“ №20, понастоящем в Затвора-Бургас, български гражданин, неженен, осъждан, без образование, на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК , ОБЩО НАКАЗАНИЕ измежду наказанията, наложени по НОХД №39/2011г. на ЦРС и по НОХД №42/2011г., като налага най-тежкото от тях, а именно: ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, чието изпълнение е било отложено с изпитателен срок от три години, което на основание чл.68, ал.1 от НК да се изтърпи ОТДЕЛНО от наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, наложено по НОХД №63/2014г. на ЦРС, като на основание чл.25, ал.3 от НК от така определеното общо наказание „лишаване от свобода” за срок от четири месеца ПРИСПАДА ИЗЦЯЛО изтърпяното наказание „Пробация”, наложено по НОХД № 42/2011 г. на РС-гр.Царево, което е изтърпяно изцяло.
Н.В.К.