РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.5.2015г. до 31.5.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 73/2008, II състав

Вещни искове

ПРОФИЛАКТИКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ ЕАД

БУЛГАРКОНТРОЛА ЕООД

Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ

Решение от 13.5.2015г.
ПРИЕМА за установено по отношение на “Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД, гр. София, ЕИК 121577013 и “Булгарконтрола” ЕООД, гр. Бургас, ЕИК 102663867, че “Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД, гр. София, ЕИК 121577013, е собственик на недвижим имот– Спортно-оздравителен комплекс “Черноморка”, представляващ имот с площ от 36 дка, находящ се на юг от кв. 10 по плана на гр. Приморско, обл Бургаска, извън регулация, при граници по АДС № 1327/ 16.11.1994 г. от изток, запад, север– улица, юг– гора, върху който имот са построени три пететажни блока с 554 легла и обслужващи помещения- кухня, столова, гараж, склад и пералня, а именно: Блок № 1 със застроена площ от 651 кв.м. на 5 етажа, масивна конструкция, построен 1968 г.; Блок № 2 със застроена площ от 651 кв.м. на 5 етажа, масивна конструкция, построен 1968 г.; Блок № 3 със застроена площ от 605 кв.м. на 5 етажа, масивна конструкция, построен 1968 г.; Кухня и столова със застроена площ от 1200 кв.м. на 2 етажа, масивна конструкция, построени 1968 г.; Гараж със застроена площ от 100 кв.м. на 1 етаж, полумасивна конструкция, построен 1984 г.; Склад и пералня със застроена площ от 540 кв.м. на 2 етажа, полумасивна конструкция, построени 1982 г. и ОСЪДЖА “Булгарконтрола” ЕООД, гр. Бургас, ЕИК 102663867, ДА ПРЕДАДЕ на “Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД, гр. София, ЕИК 121577013, владението върху описания имот; ОСЪЖДА “Булгарконтрола” ЕООД, гр. Бургас, ЕИК 102663867, да заплати на “Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД, гр. София, ЕИК 121577013, обезщетение, за ползването на описания имот в размер на 9 900,00 лв. представляващи част от обща сума от 5 000 000,00 лв. за периода от 19.05.2004 г. до датата на подаване на исковата молба- 25.08.2008 год. ведно със законната лихва върху тази сума, начиная от датата на подаване на исковата молба до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА “Булгарконтрола” ЕООД, гр. Бургас, ЕИК 102663867, да заплати на “Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД, гр. София, ЕИК 121577013, сумата от 9 900,00 лв. представляващи част от недължимо платени през периода от 2003 г. до 2008 г. местни такси за сметоизвозване, в размер общо на 436 859.66 лв. отнасящи се за периода на владението на процесния имот от ответника, до датата на предявяване на иска /2000 г. 25.08.2008 г./, ведно със законната лихва върху тази сума, начиная от датата на подаване на исковата молба, до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА “Булгарконтрола” ЕООД, гр. Бургас, ЕИК 102663867, да заплати на “Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД, гр. София, ЕИК 121577013, сумата от 421637,66 лева, представляващи направени по делото разноски. НА ОСНОВАНИЕ чл. 238, ал. 2, б. "в" ГПК (отм.), ДОПУСКА предварително изпълнение на решението. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Бургаския окръжен съд, в двуседмичен срок от съобщението до страните, за неговото постановяване.

2

Гражданско дело No 79/2013, II състав

Други дела

БАЛКАНФЛОРА ЕООД

ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА ВИЛНО СЕЛИЩЕ КАПРИЗ, ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС НА ЕС АДЕЛИН КОЛЕВ АЛЕКСАНДРОВ

Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ

Решение от 11.5.2015г.
ДОПУСКА на основание чл. 247, ал. 1 от ГПК, поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 28/ 12.03.2015 год. постановено по гр.д. № 79/ 2013 г. по описа на ЦРС, като навсякъде в решението- в мотивите и диспозитива, вместо: „Решения на ОС на ЕС на вилно селище „Каприз“ проведено на 26.07.2014 год.” да се чете: „Решения на ОС на ЕС на вилно селище „Каприз“ проведено на 27.07.2013 год.“ Решението подлежи на въззивно обжалване, в двуседмичен срок от връчването му, пред Окръжен съд, гр. Бургас.

3

Гражданско дело No 78/2014, II състав

Облигационни искове

П.П.Т.

М.Д.П.,
Г.А.П.

Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ

Определение от 22.5.2015г.
на основание чл. 129, ал. 3, вр. ал. 2 от ГПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 78/ 2014 год. по описа на Царевския районен съд. ВРЪЩА исковата молба на П.П.Т., ЕГН **********. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, пред Окръжен съд, гр. Бургас, в едноседмичен срок от съобщаването му.

4

Гражданско дело No 83/2014, III състав

Облигационни искове

ТЕРРА КРЕДИТ ООД

Г.Т.Е.,
Г.Д.Д.

Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА

Определение от 21.5.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 83/2014г. по описа на РС-Царево на осн. чл.238, ал.2 от ГПК. ОСЪЖДА „Терра Кредит”ООД, ЕИК 200737992, със седалище и адрес на управление гр.София, район Лозенец, бул.Арсеналски №11, ет.8, ап.12 да заплати на Г.Т. Евтимов, ЕГН ********** ***, сумата в размер на 1200 лева, представляваща направени по делото разноски. Определението подлежи на обжалване пред БОС в едноседмичен срок, считано за ответниците от днес, а за ищцовото дружество - от съобщаването. След влизане в сила на определението, делото да се докладва на съдия докладчика по ч.гр.д. №1227/2014г. по описа на РС Царево.

5

Гражданско дело No 122/2014, II състав

Облигационни искове

УНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ ЕАД

ЯНКА ИНС ЕООД

Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ

Решение от 15.5.2015г.
ОСЪЖДА „Янка Инс“ ЕООД, ЕИК 147225745, да заплати на "Уникредит Лизинг" ЕАД, ЕИК 121887948 сумата в общ размер на 7368,32 евро, с левова равностойност в размер на 14 411.18 лева, представляваща сбор от: просрочени главници с включено ДДС за периода от 03.03.2009 г. до 04.09.2009 г. в размер на 7 368,32 евро, с левова равностойност 14 411.18 лева, с която сума ответника се е обогатил във вреда на ищеца, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 18.11.2014 год. до окончателното и изплащане. ОСЪЖДА „Янка Инс“ ЕООД, ЕИК 147225745, да заплати на "Уникредит Лизинг" ЕАД, ЕИК 121887948, сумата от 1666,73 лева, за направени разноски по делото. Неприсъственото решение не подлежи на обжалване.
В законна сила от 15.5.2015г.

6

Гражданско дело No 123/2014, II състав

Вещни искове

С.А.Л.,
Л.П.Л.

И.С.И.

Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ

Решение от 21.5.2015г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения иск от С.А.Л., ЕГН: ********** и Л.П.Л., ЕГН: **********, против: И.С.И., ЕГН: **********, с който се иска от съда, да постанови решение, с което да осъди ответника, да предаде на ищците, терен с площ от 58 кв.м. (петдесет и осем квадратни метра) от УПИ IV-30 в кв. 11 по плана село Синеморец, община Царево, област Бургас, с конфигурация отбелязана с жълт цвят на скицата към заключението на в.л. Б., при граници- на север УПИ III, на изток ул. „Устие“ на запад УПИ IX-32, на юг УПИ IV-30, както и да присъди на ищеца направените по делото съдебно-деловодни разноски. ОСЪЖДА С.А.Л., ЕГН: ********** и Л.П.Л., ЕГН: **********, да заплатят на И.С.И., ЕГН: **********, сумата от 540.00 лева за направени по делото разноски. Решението подлежи на въззивно обжалване, в двуседмичен срок от съобщението му на страните, пред Бургаски окръжен съд.

7

Гражданско дело No 134/2014, I състав

Развод и недейств. на брака

С.И.С.

С.И.С.

Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА

Решение от 21.5.2015г.
ПРЕКРАТЯВА сключения с акт за граждански брак № 04/03.08.1981г. от длъжностно лице по гражданско състояние в село Росен, община Созопол, ГРАЖДАНСКИ БРАК между С.И.С., с ЕГН **********, с адрес: ***, и С.И.С. с ЕГН **********,***, по взаимно съгласие на страните, без да се произнася по вината, на основание чл.50 от СК. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните СПОРАЗУМЕНИЕ, с което съпрузите уреждат своите лични и имуществени отношения във връзка с прекратяването на брака им чрез развод по взаимно съгласие, съгласно което: 1.Придобитият по време на брака на недвижим имот, находящ се в гр.Приморско, ул.“Яворов“ № 22, а именно: жилище, състоящо се от три стаи, баня и тоалетна и представляващо първи етаж от триетажна жилищна сграда със застроена площ от 94 кв.м., построена в парцел VІІІ с площ от 181кв.м., кв.53 на град Приморско, а по КККР на гр.Приморско – построена в поземлен имот с идентификатор 58356.501.472, съгласно скица № 15-151382-14.04.2015г. на СГКК-Бургас, се предоставят в дял и същият става еднолична собственост на съпругата С.И.С. с ЕГН **********, като същата не дължи парично уравнение на съпруга си. 2.След прекратяването на брака съпругата С.И.С. с ЕГН **********, ще възстанови предбрачното си фамилно име „Христова”. 3.Страните не си дължат взаимно издръжка. 4.Страните заявяват, че нямат общи придобити по време на брака движими вещи и влогове и нямат претенции в тази насока един спрямо друг. ОСЪЖДА С.И.С. с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС-Царево сумата общо в размер на 757.46лв., представляваща държавна такса по чл.6 т.3 и чл.7 т.1 от Тарифата за държавните такси, събирана от съдилищата по ГПК.
В законна сила от 21.5.2015г.

8

Гражданско дело No 3/2015, II състав

Вещни искове по ЗСПЗЗ

Д.Р.Г.

ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ПРИМОРСКО-ЦАРЕВО

Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА

Решение от 12.5.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Р.Г., ЕГН **********, с адрес ***, против Решение № 14.3 от 11.05.2006г. на ОС „Земеделие“ Приморско-Царево, като неоснователна. Решението е постановено при участието на заинтересованите страни И.А.И. с ЕГН: ********** и адрес ***, Н.А.Ш. с ЕГН: ********** с адрес: гр.Варна, Южна промишлена зона № 58, Я.Р.Я. с ЕГН: ********** ***, П.Р.С. с ЕГН: ********** *** и Г.Н.Г. ***. Решението подлежи на обжалване пред Бургаския административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.

9

Гражданско дело No 26/2015, II състав

Облигационни искове

ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД

БИСЕР ЕООД

Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ

Решение от 18.5.2015г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ЕВН България Електроснабдяване ЕАД, ЕИК 123526430 и „БИСЕР“ ЕООД, ЕИК 102152641, че „БИСЕР“ ЕООД, ЕИК 102152641 дължи на ЕВН България Електроснабдяване ЕАД, ЕИК 123526430, сума в размер както следва: сумите: 2007,66 лв., представляващи стойността на консумираната от обекта на потребителя електрическа енергия за периода 19.07.2014г. - 18.09.2014г. сумата от 42,08 лв., представляващи стойността на законната лихва за забава за периода 11.09.2014г. - 02.12.2014г. ведно със законна лихва върху горепосочената главница от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК- 19.09.2014 г., до окончателното изплащане на задължението, за които суми в полза на ЕВН България Електроснабдяване ЕАД, ЕИК 123526430 е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК с № 334/ 02.12.2014 г. по ч.гр.д. № 1384/ 2014 г. по описа на ЦРС. ОСЪЖДА „БИСЕР“ ЕООД, ЕИК 102152641, да заплати на ЕВН България Електроснабдяване ЕАД, ЕИК 123526430, сумата от 465,99 лв. за разноски по настоящото производство, както и сумата от 342,73 лева, за разноски по заповедното производство. След влизане в сила на решението, препис от него да се приложи по ч.гр.д. № 1384/ 2014 год. по описа на ЦРС, като за разноските по настоящото производство да се издаде отделен изпълнителен лист, по настоящото дело. Неприсъственото решение не подлежи на обжалване.
В законна сила от 18.5.2015г.

10

Гражданско дело No 34/2015, II състав

Облигационни искове

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД

Б.С.М.

Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ

Решение от 18.5.2015г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, ЕИК 812115210 и Б.С.М., ЕГН **********, че Б.С.М., ЕГН ********** дължи на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, ЕИК 812115210, сума в размер както следва: сумата от 381,63 лв. което задължение е по издадени фактури за периода 23.10.2012 г. до 25.09.2014 г. с отчетен период 04.05.2012 г. до 12.12.2012 г. и което задължение произтича от доставена, отведена и пречистена вода, ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК-11.11.2014 год. до окончателното изплащане на сумата, за които суми в полза на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, ЕИК 812115210 е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК с № 318/ 13.11.2014 г. по ч.гр.д. № 1360/ 2014 г. по описа на ЦРС. ОСЪЖДА Б.С.М., ЕГН **********, да заплати на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, ЕИК 812115210, сумата от 325,00 лв. за разноски по настоящото производство, както и сумата от 325,00 лева, за разноски по заповедното производство. След влизане в сила на решението, препис от него да се приложи по ч.гр.д. № 1360/ 2014 год. по описа на ЦРС, като за разноските по настоящото производство да се издаде отделен изпълнителен лист, по настоящото дело. Неприсъственото решение не подлежи на обжалване.
В законна сила от 18.5.2015г.

11

Гражданско дело No 42/2015, I състав

Делби

Т.И.Ж.,
И.И.В.,
Я.И.Р.

Ж.Р.В.,
П.М.И.,
К.М.В.

Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА

Решение от 8.5.2015г.
ДОПУСКА ДО ДЕЛБА между ищците Т.И.Ж. с ЕГН ********** ***, И.И. В*** с ЕГН ********** *** и Я.И.Р. с ЕГН ********** *** и ответниците Ж.Р.В. с ЕГН ********** ***, П.М.И. с ЕГН ********** *** и К.М.В. с ЕГН ********** *** 1/ поземлен имот с идентификатор 66528.501.605 по КККР на село Синеморец, общ.Царево,Бургаска област, одобрена със заповед № РД-18-52 от 24.08.2006г. на изпълнителния директор на АГКК-София, изменена със заповед № КД-14-02-269/18.03.2009г. на Началника на СГКК-Бургас, за който е отреден УПИ VІ в кв.14 по ПУП на същото село с площ на целия имот от 664 кв.м., при квоти на собственост: от 500 кв.м.ид.ч. за ищците и 164 кв.м.ид.ч. за ответниците; 2/ поземлен имот с идентификатор 66528.501.604 по КККР на село Синеморец, общ.Царево,Бургаска област, одобрена със заповед № РД-18-52 от 24.08.2006г. на изпълнителния директор на АГКК-София, изменена със заповед № КД-14-02-269/18.03.2009г. на Началника на СГКК-Бургас, за който е отреден УПИ V в кв.14 по ПУП на същото село с площ на целия имот от 473 кв.м. при квоти на собственост: от 250 кв.м.ид.ч. за ищците и 223кв.м.ид.ч. за ответниците. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Окръжен съд гр. Бургас. След влизане на решението в сила, делото да се докладва за продължаване на съдебната делба.

12

Гражданско дело No 101/2015, II състав

Развод по взаимно съгласие

М.Н.К.,
А.Н.К.

Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ

Решение от 18.5.2015г.
ДОПУСКА развода и ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между А.Н.К., ЕГН **********,*** и М.Н.К., ЕГН **********,***, сключен на 27.11.1997г. в гр. Варна, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод на съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между тях, съгласно което: 1. Относно упражняването на родителските права по отношение на родените по време на брака деца: родените по време на брака деца са пълнолетни и не следва да се определят родителски права. 2. По отношение имуществените отношения между съпрузите: по време на брака, съпрузите не са придобили недвижимо или движимо имущество, което да е в режим на СИО. Движимите вещи придобити по време на брака, съпрузите са разделили извънсъдебно. Съпрузите нямат претенции един към друг, по отношение на придобити дялове в търговски дружества „Давирео“ ООД, ЕИК 103600987 и „Шарено петле“ ЕООД, ЕИК 203419799. Съпрузите нямат регистрирани по време на брака фирми на ЕТ и ТД извън посочените. Съпрузите нямат направени дарения по време на брака, които да подлежат на отмяна. 3. След прекратяване на брака, съпрузите не си дължат взаимна издръжка. 4. След прекратяване на брака съпругата ще носи брачното си фамилно име К.. 5. Разноските по делото са за всяка от страните, така както са ги направили. ОСЪЖДА А.Н.К., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 7,50 лева, допълнителна държавна такса за производството. ОСЪЖДА М.Н.К., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 7,50 лева, допълнителна държавна такса за производството. Решението е окончателно.
В законна сила от 18.5.2015г.

13

Гражданско дело No 153/2015, I състав

Развод по взаимно съгласие

В.Г.Д.,
Д.Д.Д.

Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА

Решение от 21.5.2015г.
ПРЕКРАТЯВА сключения с акт за граждански брак № 11/04.05.1997г. от длъжностно лице по гражданско състояние в град Царево, ГРАЖДАНСКИ БРАК между В.Г.Д. с ЕГН ********** и Д.Д.Д. с ЕГН **********, по взаимно съгласие на страните, без да се произнася по вината, на основание чл.50 от СК. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните В законна сила от 21.5.2015г.

14

НОХД No 52/2014, III състав

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО

Н.В.К.,
Ю.Д.Х.,
В.С.В.,
А.Б.Г.

Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА

Присъда от 7.5.2015г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Н.В.К. – род. на *** г. в гр. Ямбол, живущ ***, български гражданин, от ромски произход, без образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА, което да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС. На осн. чл.25 ал.1 вр.чл.23 ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на подс. Н.В.К. със снета по делото самоличност ОБЩО НАКАЗАНИЕ, измежду наказанията, наложени му по настоящата присъда и с присъда по НОХД № 63/2014г. на ЦРС, а именно ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което НАКАЗАНИЕ да изтърпи в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС, като на основание чл.25 ал.2 от НК от така определеното общо наказание приспада изтърпяното изцяло наказание по НОХД № 63/2014г. на ЦРС . ПРИЗНАВА подсъдимият Ю.Д.Х. - роден на *** ***, обл. Бургаска, м. „Свети Пантелей” № 14, български гражданин, от ромски произход, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.28, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.28, ал.1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, което да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС. На осн. чл.25 ал.1 вр.чл.23 ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на подс. Ю.Д.Х. със снета по делото самоличност ОБЩО НАКАЗАНИЕ, измежду наказанията, наложени му по настоящата присъда и със споразумение по НОХД № 23/2014г. на ЦРС, а именно ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което НАКАЗАНИЕ да изтърпи в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС, като на основание чл.25 ал.3 от НК от така определеното общо наказание приспада изтърпяното изцяло изтърпяното до момента наказание пробация по НОХД № 23/2014г. на ЦРС . На основание чл.68 ал.1 от НК привежда в изпълнение наложеното на подс. Ю.Д.Х. със снета по делото самоличност по присъда по НОХД № 39/2011г. на ЦРС, потвърдена с решение по ВНОХД № 705/2011г.на БОС наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, което наказание да изтърпи в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС, ПРИЗНАВА подсъдимият В.С.В. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, временно живущ ***, български гражданин, от ромски произход, без образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.28, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.28, ал.1 от НК, и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА, което да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС. ПРИЗНАВА подсъдимият А.Б.Г. – роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно образование, по професия – готвач, безработен, женен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.215, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.215, ал.1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСАЦА, като на основание чл. 66 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от три години.
Н.В.К.
ПРИЗНАВА подсъдимият Н.В.К. – род. на *** г. в гр. Ямбол, живущ ***, български гражданин, от ромски произход, без образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето 02.11.2013г. – 03.11.2013 г. в с.Синеморец, общ.Царево, обл.Бургаска, ул.„Устие”, от приземен етаж на двуетажна масивна сграда, в условията на продължавана престъпна дейност подсъдимият Н.В.К. сам и в съучастие като съизвършители с подсъдимите Ю.Д.Х. и В.С.В., след предварителен сговор, чрез използване на техническо средство - отвертка, отнел от владението и собственост на Х.П.Т. движими вещи - 1бр. куфар, червен на цвят от PVC, с надпис „HILTI” със съдържащ се в него 1бр. къртач марка „HILTI”, модел „AUSR TE 500-AVR 230 V” на стойност 1542.90 лева, 1бр. куфар, червен на цвят от PVC, с надпис „HILTI”, съдържащ 1бр. ударна бормашина марка „HILTI” AUSR ТE 2 / 230 V KOF № 04 – 1045964m 50-60 Hz 650W, модел № FFE 327600 и 10бр. специални бургии различни размери на стойност 333.97 лева, 1бр. куфар, червен на цвят от PVC, с надпис „HILTI”, съдържащ 1бр. керемиденочервен на цвят винтоверт с надпис „HILTI” AUSR SF 121-A 3,0 Ah NiMH А2372926, ведно със зарядно устройство с надпис „HILTI” С7/24 с № 2372926 и 10бр. разлини по размер свредла на стойност 409.35 лева и 1бр. малък ъглошлайф „RAIDER” POWER TOOLS „ANGLE GRINDER” RD-AG25 S.N. 20081241 на стойност 72.50 лева, 1бр. моторен трион марка „Хускварна”, оранжев на цвят, модел 55, с №967 0522-00 sin 05 0901531, ведно с шина, верига и калъф на стойност 350.00 лева, 2708.72 лева, без съгласието на собственика им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено от подсъдимият К. в условията на повторност - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА, което да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС. На осн. чл.25 ал.1 вр.чл.23 ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на подс. Н.В.К. със снета по делото самоличност ОБЩО НАКАЗАНИЕ, измежду наказанията, наложени му по настоящата присъда и с присъда по НОХД № 63/2014г. на ЦРС, а именно ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което НАКАЗАНИЕ да изтърпи в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС, като на основание чл.25 ал.2 от НК от така определеното общо наказание приспада изтърпяното изцяло наказание по НОХД № 63/2014г. на ЦРС .
Ю.Д.Х.
ПРИЗНАВА подсъдимият Ю.Д.Х. - роден на *** ***, обл. Бургаска, м. „Свети Пантелей” № 14, български гражданин, от ромски произход, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 02.11.2013г. в с.Синеморец, общ.Царево, обл.Бургаска, ул.„Устие”, от приземен етаж на двуетажна масивна сграда, подсъдимият Ю.Д.Х. в съучастие като съизвършители с подсъдимите Н.В.К. и В.С.В., след предварителен сговор, чрез използване на техническо средство - отвертка, отнел от владението и собственост на Х.П.Т. движими вещи - 1бр. куфар, червен на цвят от PVC, с надпис „HILTI” със съдържащ се в него 1бр. къртач марка „HILTI”, модел „AUSR TE 500-AVR 230 V” на стойност 1542.90 лева, 1бр. куфар, червен на цвят от PVC, с надпис „HILTI”, съдържащ 1бр. ударна бормашина марка „HILTI” AUSR ТE 2 / 230 V KOF № 04 – 1045964m 50-60 Hz 650W, модел № FFE 327600 и 10бр. специални бургии различни размери на стойност 333.97 лева, 1бр. куфар, червен на цвят от PVC, с надпис „HILTI”, съдържащ 1бр. керемиденочервен на цвят винтоверт с надпис „HILTI” AUSR SF 121-A 3,0 Ah NiMH А2372926, ведно със зарядно устройство с надпис „HILTI” С7/24 с № 2372926 и 10бр. разлини по размер свредла на стойност 409.35 лева и 1бр. малък ъглошлайф „RAIDER” POWER TOOLS „ANGLE GRINDER” RD-AG25 S.N. 20081241 на стойност 72.50 лева, всичко на обща стойност 2358.72 лева, без съгласието на собственика им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено от подсъдимият Х. в условията на повторност -престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.28, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.28, ал.1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, което да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС. На осн. чл.25 ал.1 вр.чл.23 ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на подс. Ю.Д.Х. със снета по делото самоличност ОБЩО НАКАЗАНИЕ, измежду наказанията, наложени му по настоящата присъда и със споразумение по НОХД № 23/2014г. на ЦРС, а именно ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което НАКАЗАНИЕ да изтърпи в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС, като на основание чл.25 ал.3 от НК от така определеното общо наказание приспада изтърпяното изцяло изтърпяното до момента наказание пробация по НОХД № 23/2014г. на ЦРС . На основание чл.68 ал.1 от НК привежда в изпълнение наложеното на подс. Ю.Д.Х. със снета по делото самоличност по присъда по НОХД № 39/2011г. на ЦРС, потвърдена с решение по ВНОХД № 705/2011г.на БОС наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, което наказание да изтърпи в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС,
В.С.В.
ПРИЗНАВА подсъдимият В.С.В. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, временно живущ ***, български гражданин, от ромски произход, без образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 02.11.2013г. в с.Синеморец, общ.Царево, обл.Бургаска, ул.„Устие”, от приземен етаж на двуетажна масивна сграда, подсъдимият В.С.В. в съучастие като съизвършители с подсъдимите Н.В.К. и Ю.Д.Х., след предварителен сговор, чрез използване на техническо средство - отвертка, отнел от владението и собственост на Х.П.Т. движими вещи - 1бр. куфар, червен на цвят от PVC, с надпис „HILTI” със съдържащ се в него 1бр. къртач марка „HILTI”, модел „AUSR TE 500-AVR 230 V” на стойност 1542.90 лева, 1бр. куфар, червен на цвят от PVC, с надпис „HILTI”, съдържащ 1бр. ударна бормашина марка „HILTI” AUSR ТE 2 / 230 V KOF № 04 – 1045964m 50-60 Hz 650W, модел № FFE 327600 и 10бр. специални бургии различни размери на стойност 333.97 лева, 1бр. куфар, червен на цвят от PVC, с надпис „HILTI”, съдържащ 1бр. керемиденочервен на цвят винтоверт с надпис „HILTI” AUSR SF 121-A 3,0 Ah NiMH А2372926, ведно със зарядно устройство с надпис „HILTI” С7/24 с № 2372926 и 10бр. разлини по размер свредла на стойност 409.35 лева и 1бр. малък ъглошлайф „RAIDER” POWER TOOLS „ANGLE GRINDER” RD-AG25 S.N. 20081241 на стойност 72.50 лева, всичко на обща стойност 2358.72 лева, без съгласието на собственика им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено от подсъдимият В. в условията на повторност - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.28, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.28, ал.1 от НК, и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА, което да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.
А.Б.Г.
ПРИЗНАВА подсъдимият А.Б.Г. – роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно образование, по професия – готвач, безработен, женен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 03.11.2013г., в с.Синеморец, общ.Царево, обл.Бургаска, подсъдимият А.Б.Г. с цел да набави за себе си имотна облага придобил и спомогнал да бъдат отчуждени чужди движими вещи – 1бр. куфар, червен на цвят от PVC, с надпис „HILTI” със съдържащ се в него 1бр. къртач марка „HILTI”, модел „AUSR TE 500-AVR 230 V” на стойност 1542.90 лева, 1бр. куфар, червен на цвят от PVC, с надпис „HILTI”, съдържащ 1бр. ударна бормашина марка „HILTI” AUSR ТE 2 / 230 V KOF № 04 – 1045964m 50-60 Hz 650W, модел № FFE 327600 и 10бр. специални бургии различни размери на стойност 333.97 лева, 1бр. куфар, червен на цвят от PVC, с надпис „HILTI”, съдържащ 1 бр. керемиденочервен на цвят винтоверт с надпис „HILTI” AUSR SF 121-A 3,0 Ah NiMH А2372926, ведно със зарядно устройство с надпис „HILTI” С7/24 с № 2372926 и 10 бр. разлини по размер свредла на стойност 409.35 лева и 1 бр. малък ъглошлайф „RAIDER” POWER TOOLS „ANGLE GRINDER” RD-AG25 S.N. 20081241 на стойност 72.50 лева, всичко на обща стойност 2358.72 лева, собственост на Х.П.Т., за които предполагал, че са придобити от подсъдимите Н.В.К., В.С.В. и Ю.Д.Х. чрез престъпление – кражба -престъпление по чл.215, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.215, ал.1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСАЦА, като на основание чл. 66 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от три години.
Мотиви от 19.5.2015г.
Мотивите изготвени в срок.

15

НОХД No 26/2015, II състав

Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО

А.А.

Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ

Присъда от 25.5.2015г.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.А. - роден на ***г. в гр.Ереван, Армения, арменски гражданин, постоянно пребиваващ в Република България, с адрес ***, със средно образование, работи като собственик на „Еребуни” ООД, неженен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 19.08.2014год. в гр.Приморско, обл.Бургаска, на ул.„Трети март” в лек автомобил марка Мерцедес с рег. № **, без правно основание и без съгласието на притежателите на изключителните права LUXOTTICA GROUP S.P.A.IT, Prada S.A. Luxembourg представлявани от адв.А.С.Т., чрез пълномощник св.П.П.П., преупълномощена с пълномощно от 20.08.2014год., от А.С.Т. и Goccio Gucci S.P.A. IT представляван от адв.В. Н.Д. използвал в търговската дейност - /по смисъла на чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО - използване в търговската дейност е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак/, предлагал с цел продажба и съхранявал с тази цел стоки с марките „Ray-ban”, „Prada” и „Gucci” а именно: 17бр. слънчеви очила с надпис „Ray-ban” на стойност 5440.00 лева, 4бр. слънчеви очила с надпис „Ray-ban” на стойност 1280.00 лева, 3бр. слънчеви очила с надпис „Ray-ban” на стойност 960.00 лева, 3бр. слънчеви очила с надпис „Ray-ban” на стойност 885.00 лева, 5бр. слънчеви очила с надпис „Ray-ban” на стойност 1100.00 лева, 4бр. слънчеви очила с надпис „Ray-ban” на стойност 1040.00 лева, 7бр. слънчеви очила с надпис „Ray-ban” на стойност 2170.0 лева, 3бр. слънчеви очила с надпис „Ray-ban” на стойност 747.00 лева, 1бр. слънчеви очила с надпис „Ray-ban” на стойност 320.00 лева, 5бр. слънчеви очила с надпис „Ray-ban” на стойност 1100.00 лева, 3бр. слънчеви очила с надпис „Ray-ban” на стойност 930.00 лева, 3бр. слънчеви очила с надпис „Ray-ban” на стойност 930.00 лева, 5бр. слънчеви очила с надпис „Ray-ban” на стойност 1550.00 лева, 9бр. слънчеви очила с надпис „Ray-ban” на стойност 2790.00 лева, 6бр. слънчеви очила с надпис „Ray-ban” на стойност 1860.00 лева,1бр. слънчеви очила с надпис „Ray-ban” на стойност 310.00 лева, 1бр. слънчеви очила с надпис „Ray-ban” на стойност 320.00 лева, 1бр. слънчеви очила с надпис „Ray-ban” на стойност 310.00 лева, 5бр. слънчеви очила с надпис „Ray-ban” на стойност 1600.00 лева, 1бр. слънчеви очила с надпис „Ray-ban” на стойност 270.00 лева, 1бр. слънчеви очила с надпис „Ray-ban” на стойност 295.00 лева, 4бр. слънчеви очила с надпис „Gucci” на стойност 2000.00 лева, 1бр. слънчеви очила с надпис „Gucci” на стойност 470.00 лева, 1бр. слънчеви очила с надпис „Gucci” на стойност 580.00 лева, 2бр. слънчеви очила с надпис „Gucci” на стойност 980.00 лева, 1бр. слънчеви очила с надпис „Gucci” на стойност 490.00 лева, 3бр. слънчеви очила с надпис „Gucci” на стойност 1500.00 лева, 1бр. слънчеви очила с надпис „Gucci” на стойност 500.00 лева, 2бр. слънчеви очила с надпис „Gucci” на стойност 1000.00 лева, 1бр. слънчеви очила с надпис „Gucci” на стойност 500.00 лева, 4бр. слънчеви очила с надпис „Gucci” на стойност 2280.00 лева, 1бр. слънчеви очила с надпис „Gucci” на стойност 570.00 лева, 3бр. слънчеви очила с надпис „Gucci” на стойност 1710.00 лева, 2бр. слънчеви очила с надпис „Gucci” на стойност 1140.00 лева, 1бр. слънчеви очила с надпис „Gucci” на стойност 570.00 лева, 2бр. слънчеви очила с надпис „Gucci” на стойност 1140.00 лева, 1бр. слънчеви очила с надпис „Gucci” на стойност 570.00 лева, 1бр. слънчеви очила с надпис „Gucci” на стойност 570.00 лева, 3бр. слънчеви очила с надпис „Gucci” на стойност 1500.00 лева, 4бр. слънчеви очила с надпис „Gucci” на стойност 2000.00 лева, 10бр. слънчеви очила с надпис „Gucci” на стойност 4900.00 лева, 1бр. слънчеви очила с надпис „Prada” на стойност 670.00 лева, всичко на обща стойност 51 847.00 лева, обект на това изключително право, като от деянието са причинени значителни вредни последици - престъпление по чл.172б, ал.2, предл. второ, вр. ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, поради което и на основание чл.172б, ал.2, предл. второ, вр. ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът НЕ НАЛАГА предвиденото в чл.172б, ал.1 от НК кумулативно наказание ГЛОБА. Веществените доказателства - 88 бр. слънчеви очила марка „Ray-ban”, 48 бр. слънчеви очила марка „Gucci” и 1 бр. слънчеви очила марка „Prada”на съхранение в РУП-Приморско, на основание чл.172б, ал.3, вр. чл.53, ал.1, б.”б” от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и да бъдат унищожени след влизане в сила на присъдата от органите на РУП-Приморско, които ги съхраняват. След влизане в сила на присъдата препис от същата да се изпрати на началника на РУП Приморско за унищожаване на веществените доказателства. ЗАДЪЛЖАВА началника на РУП Приморско да изпрати препис от протокола за унищожените веществени доказателства за прилагане по делото. ОСЪЖДА А.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 155.00лв. за направени по делото разноски.
А.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.А. - роден на ***г. в гр.Ереван, Армения, арменски гражданин, постоянно пребиваващ в Република България, с адрес ***, със средно образование, работи като собственик на „Еребуни” ООД, неженен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 19.08.2014год. в гр.Приморско, обл.Бургаска, на ул.„Трети март” в лек автомобил марка Мерцедес с рег. № **, без правно основание и без съгласието на притежателите на изключителните права LUXOTTICA GROUP S.P.A.IT, Prada S.A. Luxembourg представлявани от адв.А.С.Т., чрез пълномощник св.П.П.П., преупълномощена с пълномощно от 20.08.2014год., от А.С.Т. и Goccio Gucci S.P.A. IT представляван от адв.В. Н.Д. използвал в търговската дейност - /по смисъла на чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО - използване в търговската дейност е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак/, предлагал с цел продажба и съхранявал с тази цел стоки с марките „Ray-ban”, „Prada” и „Gucci” а именно: 17бр. слънчеви очила с надпис „Ray-ban” на стойност 5440.00 лева, 4бр. слънчеви очила с надпис „Ray-ban” на стойност 1280.00 лева, 3бр. слънчеви очила с надпис „Ray-ban” на стойност 960.00 лева, 3бр. слънчеви очила с надпис „Ray-ban” на стойност 885.00 лева, 5бр. слънчеви очила с надпис „Ray-ban” на стойност 1100.00 лева, 4бр. слънчеви очила с надпис „Ray-ban” на стойност 1040.00 лева, 7бр. слънчеви очила с надпис „Ray-ban” на стойност 2170.0 лева, 3бр. слънчеви очила с надпис „Ray-ban” на стойност 747.00 лева, 1бр. слънчеви очила с надпис „Ray-ban” на стойност 320.00 лева, 5бр. слънчеви очила с надпис „Ray-ban” на стойност 1100.00 лева, 3бр. слънчеви очила с надпис „Ray-ban” на стойност 930.00 лева, 3бр. слънчеви очила с надпис „Ray-ban” на стойност 930.00 лева, 5бр. слънчеви очила с надпис „Ray-ban” на стойност 1550.00 лева, 9бр. слънчеви очила с надпис „Ray-ban” на стойност 2790.00 лева, 6бр. слънчеви очила с надпис „Ray-ban” на стойност 1860.00 лева,1бр. слънчеви очила с надпис „Ray-ban” на стойност 310.00 лева, 1бр. слънчеви очила с надпис „Ray-ban” на стойност 320.00 лева, 1бр. слънчеви очила с надпис „Ray-ban” на стойност 310.00 лева, 5бр. слънчеви очила с надпис „Ray-ban” на стойност 1600.00 лева, 1бр. слънчеви очила с надпис „Ray-ban” на стойност 270.00 лева, 1бр. слънчеви очила с надпис „Ray-ban” на стойност 295.00 лева, 4бр. слънчеви очила с надпис „Gucci” на стойност 2000.00 лева, 1бр. слънчеви очила с надпис „Gucci” на стойност 470.00 лева, 1бр. слънчеви очила с надпис „Gucci” на стойност 580.00 лева, 2бр. слънчеви очила с надпис „Gucci” на стойност 980.00 лева, 1бр. слънчеви очила с надпис „Gucci” на стойност 490.00 лева, 3бр. слънчеви очила с надпис „Gucci” на стойност 1500.00 лева, 1бр. слънчеви очила с надпис „Gucci” на стойност 500.00 лева, 2бр. слънчеви очила с надпис „Gucci” на стойност 1000.00 лева, 1бр. слънчеви очила с надпис „Gucci” на стойност 500.00 лева, 4бр. слънчеви очила с надпис „Gucci” на стойност 2280.00 лева, 1бр. слънчеви очила с надпис „Gucci” на стойност 570.00 лева, 3бр. слънчеви очила с надпис „Gucci” на стойност 1710.00 лева, 2бр. слънчеви очила с надпис „Gucci” на стойност 1140.00 лева, 1бр. слънчеви очила с надпис „Gucci” на стойност 570.00 лева, 2бр. слънчеви очила с надпис „Gucci” на стойност 1140.00 лева, 1бр. слънчеви очила с надпис „Gucci” на стойност 570.00 лева, 1бр. слънчеви очила с надпис „Gucci” на стойност 570.00 лева, 3бр. слънчеви очила с надпис „Gucci” на стойност 1500.00 лева, 4бр. слънчеви очила с надпис „Gucci” на стойност 2000.00 лева, 10бр. слънчеви очила с надпис „Gucci” на стойност 4900.00 лева, 1бр. слънчеви очила с надпис „Prada” на стойност 670.00 лева, всичко на обща стойност 51 847.00 лева, обект на това изключително право, като от деянието са причинени значителни вредни последици - престъпление по чл.172б, ал.2, предл. второ, вр. ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, поради което и на основание чл.172б, ал.2, предл. второ, вр. ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът НЕ НАЛАГА предвиденото в чл.172б, ал.1 от НК кумулативно наказание ГЛОБА. Веществените доказателства - 88 бр. слънчеви очила марка „Ray-ban”, 48 бр. слънчеви очила марка „Gucci” и 1 бр. слънчеви очила марка „Prada”на съхранение в РУП-Приморско, на основание чл.172б, ал.3, вр. чл.53, ал.1, б.”б” от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и да бъдат унищожени след влизане в сила на присъдата от органите на РУП-Приморско, които ги съхраняват. След влизане в сила на присъдата препис от същата да се изпрати на началника на РУП Приморско за унищожаване на веществените доказателства. ЗАДЪЛЖАВА началника на РУП Приморско да изпрати препис от протокола за унищожените веществени доказателства за прилагане по делото. ОСЪЖДА А.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 155.00лв. за направени по делото разноски.
Мотиви от 25.5.2015г.
Мотивите изготвени в срок.

16

АНД No 42/2015, I състав

По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ)

М.Г.К.

РИОСВ БУРГАС

Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА

Решение от 7.5.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 93 от 16.01.2015 г., издадено от Директора на РИОСВ –Бургас, с което на М.Г.К. с ЕГН ********** с адрес *** , за нарушение по чл.17 ал.1 от Закона за защитените територии и Заповед № 318/07.05.1992 г., е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 100.00 лева на основание чл.81, ал.3 във вр. ал.1 т.1 от Закона за защитените територии. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

17

АНД No 46/2015, I състав

Административни дела

ДЗУ АД

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-БУРГАС

Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА

Решение от 5.5.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 03-74/22.12.2014г. на Директора на РЗИ-Бургас, с което на „ДЗУ” АД с ЕИК 833066923, гр.Стара Загора, бул.”Н.Петков” № 10, с което за административно нарушение на чл.36, ал.1 от Закона за здравето/ЗЗ/ на жалбоподателя е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 2000лв. на основание чл.211, ал.3, вр.чл.231, ал.1 от ЗЗ. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

18

АНД No 53/2015, I състав

По Закона за защита на потребителите (ЗЗП)

ЕЛПРОМ ИЕП АД

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС

Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА

Решение от 5.5.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 36445/12.11.2014г. на Директора на КЗП- Регионалната дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол, с което на „Елпром ИЕП“ АД с ЕИК 121073248 със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.“Черни връх“ № 43, за нарушение по чл. 114, ал. 2 от Закона за туризма връзка с Приложение № 3, раздел 2, т.21, Приложение № 2, раздел 2, т.1.4, т.1.5, т.1.8, т.37 от Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1000.00 лева на основание чл. 208 вр.чл.114 ал. 2 от Закона за туризма /ЗТ/, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

19

АНД No 64/2015, I състав

По ЗГ и ЗЛОД

Г.Я.Д.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.БУРГАС

Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА

Решение от 18.5.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 862 от 12.01.2015 год. на Директора на РДГ- Бургас, с което за нарушение на чл. 120, ал. 1, т. 3 от Закона за горите на Г.Я.Д., ЕГН **********с адрес: ***, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300.00 лв. на основание чл. 270 от ЗГ, вещите –предмет на нарушението– 30кг. гъби манатарки са отнети в полза на държавата на основание чл.273 ал.1 от Закона за горите и, е определено жалбоподателя да плати сумата от 30.00 лева обезщетение в полза на Югоизточно държавно предприятие- Сливен на основание чл. 8, ал. 1, т. 15, б. „а“ от Наредба за определяне размера на обезщетенията за щети върху гори и земи от горския фонд. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

20

АНД No 74/2015, I състав

Административни дела

СИРИУС 49 ЕООД

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА

Решение от 20.5.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-074/16.02.2015г. на и.д.гл.директор на ГД „Инспекция за държавен технически надзор“ –гр.София, с което на „СИРИУС-49“ ЕООД с ЕИК 103254318,със седалище и адрес на управление: гр.Варна, к.к. “Св.Св. Константин и Елена“10А,кораб-ресторант „Сириус“, представлявано от Д.Д., на основание чл.55 ал.2 от ЗТИП му е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 100.00/сто/ лева и на основание чл.55 ал.2 от ЗТИП му е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 100.00/сто/ лева за нарушение съответно на чл.114 ал.2 т.1 и на чл.97 ал.2 т.1 и т.2 от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

21

АНД No 75/2015, II състав

Административни дела

СИРИУС 49 ЕООД

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ

Решение от 14.5.2015г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 15-075 от 16.02.2015 год. на и.д. Главен Директор на ГД „ИДТН“, с което на основание чл. 55, ал. 2 от ЗТИП, на „Сириус-49“ ЕООД, ЕИК 103254318 са наложени 4 административни наказания „имуществена санкция“ в размер на от по 300.00 лева, всяко едно от тях, за нарушение на чл. 7а, т. 3, вр. чл. 24, ал. 1, т. 2 от Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори, в ЧАСТТА му досежно размера на определените административни наказания, като за извършеното нарушение, НАЛАГА на „Сириус-49“ ЕООД, ЕИК 103254318, наказания както следва: „имуществена санкция“ в размер на от по 100.00 лева, за всяко едно от нарушенията по т. 1, 2, 3 и 4. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част. Решението подлежи на касационно обжалване, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Административен съд, гр. Бургас.

22

АНД No 80/2015, II състав

По ЗД по пътищата

П.Г.П.

РУП ЦАРЕВО

Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ

Решение от 14.5.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление 15-0302-000023 от 13.03.2015 год. на Началник РУП- Царево, с което на основание чл. 174, ал. 3 от ЗДвП на П.Г.П., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 2000,00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца за нарушение на чл. 174, ал. 3 от ЗДвП, на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 2 от ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 10,00 лева, за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП и на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 3 от ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 10,00 лева, за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 2 от ЗДвП и на основание Наредба N І-1959 на МВР му се отнемат общо 12 контролни точки. . Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.

23

АНД No 82/2015, I състав

Административни дела

Б.С.М.

РУП ПРИМОРСКО

Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА

Решение от 25.5.2015г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 4635а-16/09.03.2015г. на Началника на РУП –Приморско, с което на Б.С.М. с ЕГН ********** ***, на основание чл.212 от ЗОБВВПИ му е наложена глоба в размер на 500.00 лв. за извършено нарушение на чл.5 ал.2 т.3 от ЗОБВВПИ. Решението подлежи на касационно обжалване чрез Районен съд-Царево пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

24

НОХД No 85/2015, II състав

Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО

О.Й.С.

Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ

Присъда от 12.5.2015г.
ПРИЗНАВА подсъдимия О.Й.С. – роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 19.08.2014 г. в гр. Приморско, обл. Бургаска в търговски обект на ул. „Иглика” №5А, без съгласието на притежателите на изключителните права Adidas AG, DE /Адидас АГ Германия/, представлявани от В.Д.С., в качеството му на управител на „АРСИС консултинг” ЕООД, гр. София, упълномощен с пълномощно от 07.02.2007 г. от Габриеле Дириан и Роланд Лесих, с преупълномощен пълномощник В.С.С., упълномощена с пълномощно от 06.11.2014 г.; Tommy Hilfiger Licensing, LLC /Томи Хилфигер/, представлявани от А.С.Т., упълномощена с пълномощно от 07.10.2007 г. от Анук М. фон Мейенфелт; The Polo/Lauren Company L.P. /Поло/Лорън Къмпани Л. П./, представлявани от А.С.Т., упълномощена с пълномощно от 25.01.2011 г. от Шери Л. Джетър; Hugo Boss Trade Mark Management GmbH &Co.KG /Хуго Бос Трейд Марк Мениджмънт Гмбх енд Ко КГ/, представлявани от А.С.Т., упълномощена с пълномощно от 19.11.2010 г. от Джудит Екел; Dolce & Gabbana Trademarks S.R.E /Долче и Габана Трейдмаркс С.р.л./, представлявани от А.С.Т., упълномощена с пълномощно от 31.03.2014 г. от Кристиана Руела, използвал в търговската дейност /по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО - „използване в търговската дейност е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак”/, стоки с марки, обект на това изключително право без правно основание, а именно: 8 бр. дамски клинове 7/8 с ластици на крачолите марка Adidas на стойност 584.00 лева; 17 бр. дамски клинове 7/8 без ластици на крачолите марка Adidas на стойност 1156.00 лева; 2 бр. мъжки блузи /пуловери/ марка Tommy Hilfiger на стойност 159.00 лева; 3 бр. мъжки тениски марка Hugo Boss на стойност 139.50 лева; 1 бр. мъжка тениски марка Boss Orange на стойност 45.50 лева; 3 бр. дамски анцугови долници марка Adidas на стойност 274.50 лева; 4 бр. мъжки тениски с яка марка Polo Sport на стойност 290.00 лева; 10 бр. мъжки тениски с яка марка Tommy Hilfiger на стойност 480.00 лева; 2 бр. мъжки тениски без яка марка Hilfiger Denim на стойност 93.00 лева; 4 бр. дамски тениски без яка марка U. S. Polo ASSN на стойност 224.00 лева; 6 бр. дамски тениски марка Dolce & Gabbana на стойност 291.00 лева и 9 бр. мъжки жилетки марка Dolce & Gabbana на стойност 715.50 лева, всичко на обща стойност 4452.00 лева - престъпление по чл. 172б, ал. 1 от НК, вр. чл. 13, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО, поради което и на основание чл. 172б, ал. 1 от НК, вр. чл. 13, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът не налага по-лекото наказание, което законът предвижда в разпоредбата на чл.172б, ал.1 от НК, а именно глоба. На основание чл.172б, ал.3, вр. чл.53, ал.2, б.„а” от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства – 8 бр. дамски клинове 7/8 с ластици на крачолите марка Adidas; 17 бр. дамски клинове 7/8 без ластици на крачолите марка Adidas; 2 бр. мъжки блузи /пуловери/ марка Tommy Hilfiger; 3 бр. мъжки тениски марка Hugo Boss; 1 бр. мъжка тениски марка Boss Orange; 3 бр. дамски анцунгови долници марка Adidas; 4 бр. мъжки тениски с яка марка Polo Sport; 10 бр. мъжки тениски с яка марка Tommy Hilfiger; 2 бр. мъжки тениски без яка марка Hilfiger Denim; 4 бр. дамски тениски без яка марка U. S. Polo ASSN; 6 бр. дамски тениски марка Dolce & Gabbana и 9 бр. мъжки жилетки марка Dolce & Gabbana - намиращи се на съхранение в РУП – Приморско, които да бъдат унищожени.
О.Й.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия О.Й.С. – роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 19.08.2014 г. в гр. Приморско, обл. Бургаска в търговски обект на ул. „Иглика” №5А, без съгласието на притежателите на изключителните права Adidas AG, DE /Адидас АГ Германия/, представлявани от В.Д.С., в качеството му на управител на „АРСИС консултинг” ЕООД, гр. София, упълномощен с пълномощно от 07.02.2007 г. от Габриеле Дириан и Роланд Лесих, с преупълномощен пълномощник В.С.С., упълномощена с пълномощно от 06.11.2014 г.; Tommy Hilfiger Licensing, LLC /Томи Хилфигер/, представлявани от А.С.Т., упълномощена с пълномощно от 07.10.2007 г. от Анук М. фон Мейенфелт; The Polo/Lauren Company L.P. /Поло/Лорън Къмпани Л. П./, представлявани от А.С.Т., упълномощена с пълномощно от 25.01.2011 г. от Шери Л. Джетър; Hugo Boss Trade Mark Management GmbH &Co.KG /Хуго Бос Трейд Марк Мениджмънт Гмбх енд Ко КГ/, представлявани от А.С.Т., упълномощена с пълномощно от 19.11.2010 г. от Джудит Екел; Dolce & Gabbana Trademarks S.R.E /Долче и Габана Трейдмаркс С.р.л./, представлявани от А.С.Т., упълномощена с пълномощно от 31.03.2014 г. от Кристиана Руела, използвал в търговската дейност /по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО - „използване в търговската дейност е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак”/, стоки с марки, обект на това изключително право без правно основание, а именно: 8 бр. дамски клинове 7/8 с ластици на крачолите марка Adidas на стойност 584.00 лева; 17 бр. дамски клинове 7/8 без ластици на крачолите марка Adidas на стойност 1156.00 лева; 2 бр. мъжки блузи /пуловери/ марка Tommy Hilfiger на стойност 159.00 лева; 3 бр. мъжки тениски марка Hugo Boss на стойност 139.50 лева; 1 бр. мъжка тениски марка Boss Orange на стойност 45.50 лева; 3 бр. дамски анцугови долници марка Adidas на стойност 274.50 лева; 4 бр. мъжки тениски с яка марка Polo Sport на стойност 290.00 лева; 10 бр. мъжки тениски с яка марка Tommy Hilfiger на стойност 480.00 лева; 2 бр. мъжки тениски без яка марка Hilfiger Denim на стойност 93.00 лева; 4 бр. дамски тениски без яка марка U. S. Polo ASSN на стойност 224.00 лева; 6 бр. дамски тениски марка Dolce & Gabbana на стойност 291.00 лева и 9 бр. мъжки жилетки марка Dolce & Gabbana на стойност 715.50 лева, всичко на обща стойност 4452.00 лева - престъпление по чл. 172б, ал. 1 от НК, вр. чл. 13, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО, поради което и на основание чл. 172б, ал. 1 от НК, вр. чл. 13, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът не налага по-лекото наказание, което законът предвижда в разпоредбата на чл.172б, ал.1 от НК, а именно глоба. На основание чл.172б, ал.3, вр. чл.53, ал.2, б.„а” от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства – 8 бр. дамски клинове 7/8 с ластици на крачолите марка Adidas; 17 бр. дамски клинове 7/8 без ластици на крачолите марка Adidas; 2 бр. мъжки блузи /пуловери/ марка Tommy Hilfiger; 3 бр. мъжки тениски марка Hugo Boss; 1 бр. мъжка тениски марка Boss Orange; 3 бр. дамски анцунгови долници марка Adidas; 4 бр. мъжки тениски с яка марка Polo Sport; 10 бр. мъжки тениски с яка марка Tommy Hilfiger; 2 бр. мъжки тениски без яка марка Hilfiger Denim; 4 бр. дамски тениски без яка марка U. S. Polo ASSN; 6 бр. дамски тениски марка Dolce & Gabbana и 9 бр. мъжки жилетки марка Dolce & Gabbana - намиращи се на съхранение в РУП – Приморско, които да бъдат унищожени.
Мотиви от 18.5.2015г.
Мотивите изготвени в срок.
В законна сила от 28.5.2015г.

25

ЧНД No 87/2015, I състав

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО

И.Р.С.

Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА

Определение от 21.5.2015г.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 306, ал. 1, т. 1, вр. чл. 27, ал. 2, вр. ал. 1 от НК вр. Тълкувателно решение № от 30.06.2014г. по ТД № 6/2013г. на ОСНК на ВКС СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОПРЕДЕЛЯ ОБЩО НАКАЗАНИЕ на осъдения И.Р.С., ЕГН **********, измежду наложените с присъда №79/21.12.2011г. по НОХД № 149/2011 г. на PC – Царево, влязла в сила на 06.01.2012г. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ, което наказание следва да изтърпи при първоначален строг режим съгласно чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС, в затвор съгласно чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС и с определение № 192/2011 г., постановено по НЧД № 59/2011 г. на Окръжен съд - Бургас, влязло в сила на 25.11.2011 г. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА И ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ДНИ, което следва да търпи първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на наложеното наказание в Затворническо общежитие от Закрит тип, в размер на НАЙ-ТЕЖКОТО ОТ ТЯХ, а именно: наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ, което наказание следва да изтърпи при първоначален строг режим съгласно чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС, в затвор съгласно чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС . Определението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред БОС.
И.Р.С.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 306, ал. 1, т. 1, вр. чл. 27, ал. 2, вр. ал. 1 от НК вр. Тълкувателно решение № от 30.06.2014г. по ТД № 6/2013г. на ОСНК на ВКС СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОПРЕДЕЛЯ ОБЩО НАКАЗАНИЕ на осъдения И.Р.С., ЕГН **********, измежду наложените с присъда №79/21.12.2011г. по НОХД № 149/2011 г. на PC – Царево, влязла в сила на 06.01.2012г. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ, което наказание следва да изтърпи при първоначален строг режим съгласно чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС, в затвор съгласно чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС и с определение № 192/2011 г., постановено по НЧД № 59/2011 г. на Окръжен съд - Бургас, влязло в сила на 25.11.2011 г. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА И ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ДНИ, което следва да търпи първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на наложеното наказание в Затворническо общежитие от Закрит тип, в размер на НАЙ-ТЕЖКОТО ОТ ТЯХ, а именно: наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ, което наказание следва да изтърпи при първоначален строг режим съгласно чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС, в затвор съгласно чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС . Определението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред БОС.

26

АНД No 92/2015, I състав

Административни дела

САПУНДЖИЕВ ЕООД

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС

Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА

Решение от 8.5.2015г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 18-000463/30.10.2014 година на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” –Бургас, с което на „С.“ ЕООД с ЕИК 120549484 със седалище и адрес на управление: град Смолян, ул.“Кайнадина“ № 5, представлявано от С.Г.С., в качеството му на работодател е наложено наказание „имуществена санкция“ в размер на 300.00 лева на основание чл.415в ал.1 от КТ за нарушение на чл.403а ал.1 от КТ, КАТО НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 300.00лв./триста лева / на 100.00лв. /сто лева/.

27

АНД No 94/2015, I състав

По ЗД по пътищата

Ж.Н.К.

РУП ПРИМОРСКО

Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА

Решение от 25.5.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-4635-000174/25.08.2014г. на Началника на РУП – Приморско, с което на Ж.Н.К. с ЕГН ********** ***, 1/за нарушение на чл.174 ал.3 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 2000.00 и лишен от право да правоуправлява МПС за срок от 24 месеца на основание чл.174 ал.3 от ЗДвП, и са му отнети 12 контролни точки на основание Наредба № Із-2539 на МВР и 2/за нарушение на чл.98 ал.2 т.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 20.00 лв. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

28

АНД No 95/2015, II състав

По ЗД по пътищата

Г.Н.Г.

РУП ПРИМОРСКО

Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ

Решение от 18.5.2015г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-4635-000315 от 08.10.2014 год. на Началника на РУП- Приморско, с което на основание чл. 315, ал. 1, т. 1 от Кодекса за застраховането (КЗ), на Г.Н.Г., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 400 лв. за нарушение на чл. 259, ал. 1, т. 1 от КЗ. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.

29

АНД No 96/2015, II състав

Административни дела

ЕТ Я.Я.

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС

Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ

Решение от 29.5.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 18-000489/ 08.12.2014 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”– Бургас, с което на ЕТ “Я.Я.“ с ЕИК 040117303 за нарушение на чл. 152 от КТ е наложено наказание „имуществена санкция“ в размер на 300.00 лева на основание чл. 415в, ал. 1 от КТ. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

30

АНД No 97/2015, I състав

Административни дела

ЕТ Я.Я.

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС

Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА

Решение от 22.5.2015г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 18-000490/08.12.2014 година на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” –Бургас, с което на ЕТ“Я.Я.“ с ЕИК 040117303 със седалище и адрес на управление: град Бургас, кв.Лозово, ул.“Комуна“ № 2, представлявано от Я.И.Я., в качеството му на работодател за нарушение на чл.403а ал.1 от КТ е наложено наказание „имуществена санкция“ в размер на 300.00 лева на основание чл.415в ал.1 от КТ, КАТО НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 300.00лв./триста лева / на 100.00лв. /сто лева/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

31

АНД No 103/2015, II състав

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО

Д.К.П.

Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ

Решение от 12.5.2015г.
ПРИЗНАВА обвиняемия Д.К.П. – роден на ***г***, с адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, пенсионер, женен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в извършено престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, за това, че на 31.03.2015г. около 16.10ч. в гр.Китен, обл.Бургаска, по ул.Странджа, без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство – мотопед марка Симсон 50 с рег. № ***, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление №14-4635-000366/29.12.2014г., влязло в сила на 19.02.2015г. на началника на РУМВР – Приморско за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление, като на основание чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия Д.К.П., ЕГН ********** от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева. Решението може да бъде обжалвано или протестирано в 15-дневен срок от обявяването му пред Бургаски окръжен съд.
Д.К.П.
ПРИЗНАВА обвиняемия Д.К.П. – роден на ***г***, с адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, пенсионер, женен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в извършено престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, за това, че на 31.03.2015г. около 16.10ч. в гр.Китен, обл.Бургаска, по ул.Странджа, без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство – мотопед марка Симсон 50 с рег. № ***, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление №14-4635-000366/29.12.2014г., влязло в сила на 19.02.2015г. на началника на РУМВР – Приморско за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление, като на основание чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия Д.К.П., ЕГН ********** от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева. Решението може да бъде обжалвано или протестирано в 15-дневен срок от обявяването му пред Бургаски окръжен съд.
Мотиви от 14.5.2015г.
Мотивите изготвени в срок.

32

АНД No 107/2015, I състав

Административни дела

Г.Т.Т.

РУП ЦАРЕВО

Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА

Решение от 18.5.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 302а-7/ 01.04.2015г. на Началника на РУП –Царево, с което на Г.Т.Т. с ЕГН ********** ***, за извършено нарушение на чл.98 ал.1 от ЗОБВВПИ му е наложена глоба в размер на 1000.00 лв. на основание чл.193 ал.1 от ЗОБВВПИ. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

33

АНД No 110/2015, II състав

Административни дела

ЗДРАВЕ И КРАСОТА ООД

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ

Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ

Решение от 18.5.2015г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП-009 от 23.10.2014 год. на Председател на НСЦРЛП, с което на основание чл. 289, ал. 1, вр. чл. 291 от Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина, на „Здраве и Красота“ ООД, ЕИК 112607767 е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 15000,00 лв. за нарушение на чл. 5, ал. 1 от Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, вр. чл. 289, ал. 1, вр. чл. 291 от Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.

34

НОХД No 111/2015, II състав

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО

Ж.И.Д.,
А.М.З.

Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ

Присъда от 12.5.2015г.
ПРИЗНАВА подсъдимата Ж.И.Д. - родена на *** ***, общ. Царево, обл.Бургаска, кв. "Мандрата" № 2, тел. 0892/944667, българска гражданка от ромски произход, начално образование, професия - няма, работи като камериерка в хотел "Черно и бяло", неомъжена, живее на семейни начела, неосъждана, ЕГН ********** ЗА ВИНОВНА в това, че на 18.01.2014год. за времето от 20.00ч. до 21.00ч. в гр.Царево, общ.Царево, обл.Бургаска, ул."Шипка" /срещу ул."Бузлуджа"/ и ул. „Стефан Караджа” подс. Ж.И.Д., сама и в съучастие като съизвършител с подс. А.М.З., след предварителен сговор, отнели от владението на св.З.Т.Д. - гл. инспектор СИООР в Община Царево и собственост на Община Царево чужди движими вещи - 3бр. чугунени решетки 42/40 см. на обща стойност 127.50 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като откраднатите вещ не са били под постоянен надзор, деянията са извършени в условията на продължавана престъпна дейност и не представляват маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.2 и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.2 и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК Я ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ ПРИЗНАВА подсъдимата А.М.З. - родена на ***г***, жител и живуща ***, тел. 0892/957529, българска гражданка от ромски произход, образование - няма, работи като камериерка в хотел "Черно и бяло", омъжена, неосъждана, ЕГН ********** ЗА ВИНОВНА в това, че на 18.01.2014 год. в около 20.00 ч. в гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургаска, ул."Шипка" /срещу ул."Бузлуджа"/, подс. А.М.З., в съучастие като съизвършител с подс. Ж.И.Д., след предварителен сговор, отнели от владението на св.З.Т.Д. - гл. инспектор СИООР в Община Царево и собственост на Община Царево чужди движими вещи - 2 бр. чугунени решетки 42/40 см. на обща стойност 85.00 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като откраднатите вещи не са били под постоянен надзор и деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.3 и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3 и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК Я ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ
Ж.И.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимата Ж.И.Д. - родена на *** ***, общ. Царево, обл.Бургаска, кв. "Мандрата" № 2, тел. 0892/944667, българска гражданка от ромски произход, начално образование, професия - няма, работи като камериерка в хотел "Черно и бяло", неомъжена, живее на семейни начела, неосъждана, ЕГН ********** ЗА ВИНОВНА в това, че на 18.01.2014год. за времето от 20.00ч. до 21.00ч. в гр.Царево, общ.Царево, обл.Бургаска, ул."Шипка" /срещу ул."Бузлуджа"/ и ул. „Стефан Караджа” подс. Ж.И.Д., сама и в съучастие като съизвършител с подс. А.М.З., след предварителен сговор, отнели от владението на св.З.Т.Д. - гл. инспектор СИООР в Община Царево и собственост на Община Царево чужди движими вещи - 3бр. чугунени решетки 42/40 см. на обща стойност 127.50 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като откраднатите вещ не са били под постоянен надзор, деянията са извършени в условията на продължавана престъпна дейност и не представляват маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.2 и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.2 и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК Я ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ
А.М.З.
ПРИЗНАВА подсъдимата А.М.З. - родена на ***г***, жител и живуща ***, тел. 0892/957529, българска гражданка от ромски произход, образование - няма, работи като камериерка в хотел "Черно и бяло", омъжена, неосъждана, ЕГН ********** ЗА ВИНОВНА в това, че на 18.01.2014 год. в около 20.00 ч. в гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургаска, ул."Шипка" /срещу ул."Бузлуджа"/, подс. А.М.З., в съучастие като съизвършител с подс. Ж.И.Д., след предварителен сговор, отнели от владението на св.З.Т.Д. - гл. инспектор СИООР в Община Царево и собственост на Община Царево чужди движими вещи - 2 бр. чугунени решетки 42/40 см. на обща стойност 85.00 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като откраднатите вещи не са били под постоянен надзор и деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.3 и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3 и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК Я ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ
Мотиви от 18.5.2015г.
Мотивите изготвени в срок
В законна сила от 28.5.2015г.

35

НОХД No 112/2015, I състав

Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО

Т.Е.Е.

Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА

Присъда от 21.5.2015г.
ПРИЗНАВА подсъдимата Т.Е.Е. - ЕГН **********, родена на ***г***, постоянен и настоящ адрес ***86/579292, български гражданин, неомъжена, неосъждана, ЗА ВИНОВНА в това, че на 07.08.2013год. в с.Лозенец, общ.Царево, обл.Бургаска, в търговски обект - магазин намиращ се на ул.„Странджа” №2, като упълномощен представител на "ЙОАНИ"ЕООД, ЕИК 123695512, гр.Стара Загора, със седалище и адрес *** с пълномощно № 4542/18.06.2009 год. на Бойко Георгиев - Нотариус с рег. № 394 в район Стара Загора, без правно основание и без съгласието на притежателите на изключителното право - Адидас AG GERMANY /Адидас АГ Германи/, Adidas International Marketing B.V. /Адидас Интернешънъл Маркетинг Б.В./ представлявано от юридически представител "Арсис консултинг" ЕООД гр. София с ЕИК 131289468, с пълномощник св. В.С.С. упълномощена с пълномощно от 07.10.2013 год. от управителя на "Арсис консултинг" ЕООД - Велизар Драгомиров Соколов, използвал в търговската дейност /по смисъла на чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак/, а именно предлагане с цел продажба, пускане на пазара и съхранение на стоки с марките "Адидас", а именно: 30 бр. мъжки шушлякови шорти с марка "Адидас" на стойност 1635.00 лева, 18 бр. къси мъжки шушлякови шорти с марка "Адидас" на стойност 774.00 лева и 5 бр. мъжки шорти от текстил с марка "Адидас" на стойност 325.00 лева, всичко на обща стойност 2734.00 лева - обект на това изключително право - престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, поради което и на основание чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК Я ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът НЕ НАЛАГА предвиденото в чл.172б, ал.1 от НК кумулативно наказание ГЛОБА. Веществените доказателства - 30 бр. мъжки шушлякови шорти с марка "Адидас", 18 бр. къси мъжки шушлякови шорти с марка "Адидас" и 5 бр. мъжки шорти от текстил с марка "Адидас" намиращи се на съхранение в РУП Царево, на основание чл.172б, ал.3, вр. чл.53, ал.1, б.”б” от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и да бъдат унищожени след влизане в сила на присъдата от органите на РУП-Царево, които ги съхраняват. След влизане в сила на присъдата препис от същата да се изпрати на началника на РУП Царево за унищожаване на веществените доказателства. ЗАДЪЛЖАВА началника на РУП Царево да изпрати препис от протокола за унищожените веществени доказателства за прилагане по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НК ОСЪЖДА Т.Е.Е. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 121.60лв. за направени по делото разноски.
Т.Е.Е.
ПРИЗНАВА подсъдимата Т.Е.Е. - ЕГН **********, родена на ***г***, постоянен и настоящ адрес ***86/579292, български гражданин, неомъжена, неосъждана, ЗА ВИНОВНА в това, че на 07.08.2013год. в с.Лозенец, общ.Царево, обл.Бургаска, в търговски обект - магазин намиращ се на ул.„Странджа” №2, като упълномощен представител на "ЙОАНИ"ЕООД, ЕИК 123695512, гр.Стара Загора, със седалище и адрес *** с пълномощно № 4542/18.06.2009 год. на Бойко Георгиев - Нотариус с рег. № 394 в район Стара Загора, без правно основание и без съгласието на притежателите на изключителното право - Адидас AG GERMANY /Адидас АГ Германи/, Adidas International Marketing B.V. /Адидас Интернешънъл Маркетинг Б.В./ представлявано от юридически представител "Арсис консултинг" ЕООД гр. София с ЕИК 131289468, с пълномощник св. В.С.С. упълномощена с пълномощно от 07.10.2013 год. от управителя на "Арсис консултинг" ЕООД - Велизар Драгомиров Соколов, използвал в търговската дейност /по смисъла на чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак/, а именно предлагане с цел продажба, пускане на пазара и съхранение на стоки с марките "Адидас", а именно: 30 бр. мъжки шушлякови шорти с марка "Адидас" на стойност 1635.00 лева, 18 бр. къси мъжки шушлякови шорти с марка "Адидас" на стойност 774.00 лева и 5 бр. мъжки шорти от текстил с марка "Адидас" на стойност 325.00 лева, всичко на обща стойност 2734.00 лева - обект на това изключително право - престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, поради което и на основание чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК Я ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът НЕ НАЛАГА предвиденото в чл.172б, ал.1 от НК кумулативно наказание ГЛОБА. Веществените доказателства - 30 бр. мъжки шушлякови шорти с марка "Адидас", 18 бр. къси мъжки шушлякови шорти с марка "Адидас" и 5 бр. мъжки шорти от текстил с марка "Адидас" намиращи се на съхранение в РУП Царево, на основание чл.172б, ал.3, вр. чл.53, ал.1, б.”б” от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и да бъдат унищожени след влизане в сила на присъдата от органите на РУП-Царево, които ги съхраняват. След влизане в сила на присъдата препис от същата да се изпрати на началника на РУП Царево за унищожаване на веществените доказателства. ЗАДЪЛЖАВА началника на РУП Царево да изпрати препис от протокола за унищожените веществени доказателства за прилагане по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НК ОСЪЖДА Т.Е.Е. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 121.60лв. за направени по делото разноски.
Мотиви от 25.5.2015г.
Мотивите изготвени в срок.

36

АНД No 114/2015, I състав

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО

Б.А.М.,
Ф.Д.С.

Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА

Решение от 7.5.2015г.
ПРИЗНАВА обвиняемия Б.А.М. – роден на ***г. в гр.Пловдив, с адрес ***, български гражданин, със средно образование, безработен, женен, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в извършено престъпление по чл.238, ал.2, вр. ал.1, б.”а”, предл. второ, вр. чл.20, ал.2 от НК, за това, че на 31.03.2015г. в рибостопански води в Черно море, в залива срещу плаж ММЦ, гр.Приморско, обл.Бургаска, в съучастие като съизвършител с обв.Ф.С. уловили водни организми – миди от вида Пясъчна мида /Donax trunculus/ в количества, надхвърлящи значително нормите за риболов, а именно 68.400кг. на стойност 342.00 лева, определена съгласно Наредбата за размера на обезщетение за причинени вреди на рибните ресурси, а пазарната цена е на стойност 1063.62 лева, при разрешен любителски улов до 3 /три/ килограма, съгласно чл.24, ал.3, вр. ал.2 от Закона за рибарство и аквакултурите, като случаят е немаловажен, като на основание чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия Б.А.М., ЕГН ********** от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева. ПРИЗНАВА обвиняемия Ф.Д.С. - роден на ***г. в гр.Стара Загора, живущ ***, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в извършено престъпление по чл.238, ал.2, вр. ал.1, б.”а”, предл. второ, вр. чл.20, ал.2 от НК, за това, че на 31.03.2015г. в рибостопански води в Черно море, в залива срещу плаж ММЦ, гр.Приморско, обл.Бургаска, в съучастие като съизвършител с обв.Б.М. уловили водни организми – миди от вида Пясъчна мида /Donax trunculus/ в количества, надхвърлящи значително нормите за риболов, а именно 68.400кг. на стойност 342.00 лева, определена съгласно Наредбата за размера на обезщетение за причинени вреди на рибните ресурси, а пазарната цена е на стойност 1063.62 лева, при разрешен любителски улов до 3 /три/ килограма, съгласно чл.24, ал.3, вр. ал.2 от Закона за рибарство и аквакултурите, като случаят е немаловажен, като на основание чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия Ф.Д.С., ЕГН ********** от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева. На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА Б.А.М. и Ф.Д.С. със снета по делото самоличност да заплатят в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер 61.00 лева, по 30.50 лева, за всеки един от тях, представляваща разноски по делото. Решението може да бъде обжалвано или протестирано в 15-дневен срок от обявяването му пред Бургаски окръжен съд.
Б.А.М.
ПРИЗНАВА обвиняемия Б.А.М. – роден на ***г. в гр.Пловдив, с адрес ***, български гражданин, със средно образование, безработен, женен, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в извършено престъпление по чл.238, ал.2, вр. ал.1, б.”а”, предл. второ, вр. чл.20, ал.2 от НК, за това, че на 31.03.2015г. в рибостопански води в Черно море, в залива срещу плаж ММЦ, гр.Приморско, обл.Бургаска, в съучастие като съизвършител с обв.Ф.С. уловили водни организми – миди от вида Пясъчна мида /Donax trunculus/ в количества, надхвърлящи значително нормите за риболов, а именно 68.400кг. на стойност 342.00 лева, определена съгласно Наредбата за размера на обезщетение за причинени вреди на рибните ресурси, а пазарната цена е на стойност 1063.62 лева, при разрешен любителски улов до 3 /три/ килограма, съгласно чл.24, ал.3, вр. ал.2 от Закона за рибарство и аквакултурите, като случаят е немаловажен, като на основание чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия Б.А.М., ЕГН ********** от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева. ПРИЗНАВА обвиняемия Ф.Д.С. - роден на ***г. в гр.Стара Загора, живущ ***, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в извършено престъпление по чл.238, ал.2, вр. ал.1, б.”а”, предл. второ, вр. чл.20, ал.2 от НК, за това, че на 31.03.2015г. в рибостопански води в Черно море, в залива срещу плаж ММЦ, гр.Приморско, обл.Бургаска, в съучастие като съизвършител с обв.Б.М. уловили водни организми – миди от вида Пясъчна мида /Donax trunculus/ в количества, надхвърлящи значително нормите за риболов, а именно 68.400кг. на стойност 342.00 лева, определена съгласно Наредбата за размера на обезщетение за причинени вреди на рибните ресурси, а пазарната цена е на стойност 1063.62 лева, при разрешен любителски улов до 3 /три/ килограма, съгласно чл.24, ал.3, вр. ал.2 от Закона за рибарство и аквакултурите, като случаят е немаловажен, като на основание чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия Ф.Д.С., ЕГН ********** от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева. На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА Б.А.М. и Ф.Д.С. със снета по делото самоличност да заплатят в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер 61.00 лева, по 30.50 лева, за всеки един от тях, представляваща разноски по делото. Решението може да бъде обжалвано или протестирано в 15-дневен срок от обявяването му пред Бургаски окръжен съд.
Ф.Д.С.
ПРИЗНАВА обвиняемия Б.А.М. – роден на ***г. в гр.Пловдив, с адрес ***, български гражданин, със средно образование, безработен, женен, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в извършено престъпление по чл.238, ал.2, вр. ал.1, б.”а”, предл. второ, вр. чл.20, ал.2 от НК, за това, че на 31.03.2015г. в рибостопански води в Черно море, в залива срещу плаж ММЦ, гр.Приморско, обл.Бургаска, в съучастие като съизвършител с обв.Ф.С. уловили водни организми – миди от вида Пясъчна мида /Donax trunculus/ в количества, надхвърлящи значително нормите за риболов, а именно 68.400кг. на стойност 342.00 лева, определена съгласно Наредбата за размера на обезщетение за причинени вреди на рибните ресурси, а пазарната цена е на стойност 1063.62 лева, при разрешен любителски улов до 3 /три/ килограма, съгласно чл.24, ал.3, вр. ал.2 от Закона за рибарство и аквакултурите, като случаят е немаловажен, като на основание чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия Б.А.М., ЕГН ********** от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева. ПРИЗНАВА обвиняемия Ф.Д.С. - роден на ***г. в гр.Стара Загора, живущ ***, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в извършено престъпление по чл.238, ал.2, вр. ал.1, б.”а”, предл. второ, вр. чл.20, ал.2 от НК, за това, че на 31.03.2015г. в рибостопански води в Черно море, в залива срещу плаж ММЦ, гр.Приморско, обл.Бургаска, в съучастие като съизвършител с обв.Б.М. уловили водни организми – миди от вида Пясъчна мида /Donax trunculus/ в количества, надхвърлящи значително нормите за риболов, а именно 68.400кг. на стойност 342.00 лева, определена съгласно Наредбата за размера на обезщетение за причинени вреди на рибните ресурси, а пазарната цена е на стойност 1063.62 лева, при разрешен любителски улов до 3 /три/ килограма, съгласно чл.24, ал.3, вр. ал.2 от Закона за рибарство и аквакултурите, като случаят е немаловажен, като на основание чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия Ф.Д.С., ЕГН ********** от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева. На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА Б.А.М. и Ф.Д.С. със снета по делото самоличност да заплатят в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер 61.00 лева, по 30.50 лева, за всеки един от тях, представляваща разноски по делото. Решението може да бъде обжалвано или протестирано в 15-дневен срок от обявяването му пред Бургаски окръжен съд.
Мотиви от 8.5.2015г.
Мотивите изготвени в срок.
В законна сила от 23.5.2015г.

37

АНД No 115/2015, II състав

По ЗГ и ЗЛОД

Р.К.Х.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.БУРГАС

Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ

Решение от 21.5.2015г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 900/10.03.2015г. на Директора на РДГ-Бургас, с което на Р.К.Х. с ЕГН ********** с адрес: ***, за нарушение на чл.213 ал.1 т.1 от Закона за горите/ЗГ/ му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 600.00лв. на основание чл.266 ал.1 от ЗГ, като НАМАЛЯ размера на наложената глоба на 200.00 /двеста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

38

АНД No 116/2015, I състав

По ЗГ и ЗЛОД

Р.К.Х.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.БУРГАС

Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА

Решение от 19.5.2015г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 907/10.03.2015г. на Директора на РДГ-Бургас, с което на Р.К.Х. с ЕГН ********** с адрес: ***, за нарушение на чл.213 ал.1 т.2 от Закона за горите/ЗГ/ му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 600.00лв. на основание чл.266 ал.1 от ЗГ, като НАМАЛЯ размера на наложената глоба на 200.00 /двеста/ лева.

39

АНД No 121/2015, II състав

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО

В.Ж.К.

Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ

Решение от 12.5.2015г.
ПРИЗНАВА обвиняемия В.Ж.К. - роден на ***г. в гр.Камено, с постоянен и настоящ адрес:***, с адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, съдружник в „Ил Трейд България”ООД гр.Бургас, женен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в извършено престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, за това, че на 09.04.2015г., около 17.15 часа в гр.Приморско, обл.Бургаска, по ул.Съединение, без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Алфа”, модел „Ромео” с рег. № *** в едногодишен срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление №14-0304-000314/26.03.2014г., влязло в сила на 24.03.2015г. на Началник РУП гр.Несебър за управление на моторно превозно средство, без съответно свидетелство за управление. На осн. чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия В.Ж.К., ЕГН ********** от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 лева. Решението може да бъде обжалвано или протестирано в 15 - дневен срок от обявяването му пред Бургаски окръжен съд.
В.Ж.К.
ПРИЗНАВА обвиняемия В.Ж.К. - роден на ***г. в гр.Камено, с постоянен и настоящ адрес:***, с адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, съдружник в „Ил Трейд България”ООД гр.Бургас, женен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в извършено престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, за това, че на 09.04.2015г., около 17.15 часа в гр.Приморско, обл.Бургаска, по ул.Съединение, без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Алфа”, модел „Ромео” с рег. № *** в едногодишен срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление №14-0304-000314/26.03.2014г., влязло в сила на 24.03.2015г. на Началник РУП гр.Несебър за управление на моторно превозно средство, без съответно свидетелство за управление. На осн. чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия В.Ж.К., ЕГН ********** от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 лева. Решението може да бъде обжалвано или протестирано в 15 - дневен срок от обявяването му пред Бургаски окръжен съд.
Мотиви от 14.5.2015г.
Мотивите изготвени в срок.

40

АНД No 122/2015, II състав

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО

Д.И.Т.

Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ

Решение от 12.5.2015г.
ПРИЗНАВА обвиняемия Д.И.Т. - роден на ***г***, с адрес ***, българин, български гражданин от ромски произход, с начално образование, неженен, професия – строител, работи на частен обект като мазач, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в извършено престъпление по чл.191, ал.1 от НК, за това, че на 25.01.2014г. до 24.03.2015г. в гр.Ахтопол, общ.Царево, обл.Бургаска, като пълнолетно лице без да е сключил брак, заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст – с непълнолетната С.Д.И., ЕГН **********. На осн. чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия Д.И.Т., ЕГН ********** от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл.191, ал.1 от НК, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 лева. Решението може да бъде обжалвано или протестирано в 15 - дневен срок от обявяването му пред Бургаски окръжен съд.
Д.И.Т.
ПРИЗНАВА обвиняемия Д.И.Т. - роден на ***г***, с адрес ***, българин, български гражданин от ромски произход, с начално образование, неженен, професия – строител, работи на частен обект като мазач, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в извършено престъпление по чл.191, ал.1 от НК, за това, че на 25.01.2014г. до 24.03.2015г. в гр.Ахтопол, общ.Царево, обл.Бургаска, като пълнолетно лице без да е сключил брак, заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст – с непълнолетната С.Д.И., ЕГН **********. На осн. чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия Д.И.Т., ЕГН ********** от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл.191, ал.1 от НК, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 лева. Решението може да бъде обжалвано или протест
Мотиви от 14.5.2015г.
Мотивите изготвени в срок.

41

АНД No 130/2015, I състав

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО

П.И.Д.

Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА

Решение от 20.5.2015г.
ПРИЗНАВА обвиняемия П.И.Д. – роден на ***г***, с постоянен адрес ***, български гражданин, със средно образование, работи като общ работник към ЕТ „*** – М.А.”, неженен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, предл. първо от НК за това, че на 05.04.2015г. в гр.Казанлък, обл.Стара Загора, без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал да 16.30 часа на 17.04.2015г. в гр.Царево, обл.Бургаска, промишлена зона в чекмедже на шкаф в стая на втория етаж, на склад за безалкохолни напитки на фирма ЕТ „*** – М.А.” високорискови наркотични вещества: - обект №1 – 1 бр. топче с овална форма с размери 3,5/1,5 см., съдържаща КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0.536 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 6.40 % /шест цяло и четиридесет/ тегловни процента на стойност 3.21 лева /три лева и двадесет и една стотинки/, - обект №2 – 1 бр. топче с овална форма с размери 2,5/1 см., съдържаща КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0.577 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 8.30 % /осем цяло и тридесет/ тегловни процента на стойност 3.46 лева /три лева и четиридесет и шест стотинки/, - обект №3 – 1 бр. топче с овална форма с размери 3,5/1 см., съдържаща КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0.372 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 6.30 % /шест цяло и тридесет/ тегловни процента на стойност 2.23 лева /два лева и двадесет и три стотинки/, - обект №4 – 1 бр. топче с овална форма с диаметър 1 см., съдържаща КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0.137 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 6.40 % /шест цяло и четиридесет/ тегловни процента на стойност 0.82 лева /осемдесет и две стотинки/, всичко с общо нетно тегло на растителната маса 1.622 гр. на обща стойност 9.73 лева, като 1 гр. КОНОП /канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева съгласно постановление №23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотични вещества по графата за нуждите на съдопроизводството, обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998год., изм. ДВ бр.14 от 18.02.2000 год., поради което и на основание чл.78а, вр. с чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1 от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съда. На основание чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата предмета на престъплението: – Обект №1 от Протокол №142 с нетно тегло – 0.536 гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент „тетрахидроканабинол” – 6.40%, – Обект №2 от Протокол №142 с нетно тегло – 0.577 гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент „тетрахидроканабинол” – 8.30%, – Обект №3 от Протокол №142 с нетно тегло – 0.372 гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент „тетрахидроканабинол” – 6.30%, – Обект №4 от Протокол №142 с нетно тегло – 0.137 гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент „тетрахидроканабинол” – 6.40%, изпратен в ЦМУ отдел „МРР-НОП“ с протокол №1550/22.04.2015г., с изключение на количествата - 0.250гр., изразходени по време на анализа, като след влизане на решението в сила, същия да бъде унищожен при реда и условията на ЗКНВП. На основание чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществени доказателства – опаковки, запечатани в 1 бр. плик по БП 302 ЗМ-63/2015г. по описа на РУП Царево, които след влизане в сила на решението, да бъдат унищожени като вещи с ниска стойност. ОСЪЖДА П.И.Д., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съдебната власт сумата от 107,49 лева, представляваща разноски по делото. Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура-Царево. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас. След влизане в сила, препис от решението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“.
П.И.Д.
ПРИЗНАВА обвиняемия П.И.Д. – роден на ***г***, с постоянен адрес ***, български гражданин, със средно образование, работи като общ работник към ЕТ „*** – М.А.”, неженен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, предл. първо от НК за това, че на 05.04.2015г. в гр.Казанлък, обл.Стара Загора, без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал да 16.30 часа на 17.04.2015г. в гр.Царево, обл.Бургаска, промишлена зона в чекмедже на шкаф в стая на втория етаж, на склад за безалкохолни напитки на фирма ЕТ „*** – М.А.” високорискови наркотични вещества: - обект №1 – 1 бр. топче с овална форма с размери 3,5/1,5 см., съдържаща КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0.536 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 6.40 % /шест цяло и четиридесет/ тегловни процента на стойност 3.21 лева /три лева и двадесет и една стотинки/, - обект №2 – 1 бр. топче с овална форма с размери 2,5/1 см., съдържаща КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0.577 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 8.30 % /осем цяло и тридесет/ тегловни процента на стойност 3.46 лева /три лева и четиридесет и шест стотинки/, - обект №3 – 1 бр. топче с овална форма с размери 3,5/1 см., съдържаща КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0.372 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 6.30 % /шест цяло и тридесет/ тегловни процента на стойност 2.23 лева /два лева и двадесет и три стотинки/, - обект №4 – 1 бр. топче с овална форма с диаметър 1 см., съдържаща КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0.137 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 6.40 % /шест цяло и четиридесет/ тегловни процента на стойност 0.82 лева /осемдесет и две стотинки/, всичко с общо нетно тегло на растителната маса 1.622 гр. на обща стойност 9.73 лева, като 1 гр. КОНОП /канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева съгласно постановление №23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотични вещества по графата за нуждите на съдопроизводството, обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998год., изм. ДВ бр.14 от 18.02.2000 год., поради което и на основание чл.78а, вр. с чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1 от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съда. На основание чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата предмета на престъплението: – Обект №1 от Протокол №142 с нетно тегло – 0.536 гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент „тетрахидроканабинол” – 6.40%, – Обект №2 от Протокол №142 с нетно тегло – 0.577 гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент „тетрахидроканабинол” – 8.30%, – Обект №3 от Протокол №142 с нетно тегло – 0.372 гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент „тетрахидроканабинол” – 6.30%, – Обект №4 от Протокол №142 с нетно тегло – 0.137 гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент „тетрахидроканабинол” – 6.40%, изпратен в ЦМУ отдел „МРР-НОП“ с протокол №1550/22.04.2015г., с изключение на количествата - 0.250гр., изразходени по време на анализа, като след влизане на решението в сила, същия да бъде унищожен при реда и условията на ЗКНВП. На основание чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществени доказателства – опаковки, запечатани в 1 бр. плик по БП 302 ЗМ-63/2015г. по описа на РУП Царево, които след влизане в сила на решението, да бъдат унищожени като вещи с ниска стойност. ОСЪЖДА П.И.Д., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съдебната власт сумата от 107,49 лева, представляваща разноски по делото. Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура-Царево. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас. След влизане в сила, препис от решението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“.
Мотиви от 21.5.2015г.
Мотивите изготвени в срок.

42

АНД No 135/2015, II състав

Административни дела

И.И.З.

ОБЩИНА ГР.ЦАРЕВО

Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ

Решение от 29.5.2015г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № ОА-179/ 09.10.2014 г. на Кмета на Община Царево, с което на основание чл. 47, ал. 1 от Наредбата за опазване на обществения ред и околна среда на територията на Община Царево, на И.И.З., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300,00 лева, за нарушение на чл. 27, т. 16 от същата Наредба. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.

43

НОХД No 148/2015, I състав

ГЛ.IV. ПРЕСТЪПЛ-Я П-В БРАКА,СЕМЕЙСТВ.И МЛАДЕЖТА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО

К.Й.Х.

Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА

Споразумение от 5.5.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №302 ЗМ-69/2015 год. по описа на РУП - Царево, между РП Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова, подсъдимия К.Й.Х. – роден на ***г***, обл. Бургаска, кв.Мандрата №48, български гражданин, без образование, безработен, разведен, осъждан, ЕГН ********** и неговия защитник адв.Т.Я., съгласно което подсъдимият К.Й.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.296, ал.1 от НК, а именно, че на 29.04.2015год. в гр.Царево, Бургаска обл., около 16.30 часа не изпълнил заповед за защита от домашно насилие – съдебна заповед №3/23.10.2014г., издадена по гр. д. №79/2014г. по описа на Царевски районен съд, с която му е забранено да доближава жилището, обитавано Ф.И.М., ЕГН **********, местоработата и местата за социални контакти и отдих на Фанка Иванова Милева, ЕГН ********** на разстояние от 50 метра за срок от 18 месеца, считано от 23.10.2014г. За посоченото престъпление по чл.296, ал.1 от НК, на осн. чл.296, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ОСЪЖДА подсъдимия К.Й.Х., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 100 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
К.Й.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №302 ЗМ-69/2015 год. по описа на РУП - Царево, между РП Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова, подсъдимия К.Й.Х. – роден на ***г***, обл. Бургаска, кв.Мандрата №48, български гражданин, без образование, безработен, разведен, осъждан, ЕГН ********** и неговия защитник адв.Т.Я., съгласно което подсъдимият К.Й.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.296, ал.1 от НК, а именно, че на 29.04.2015год. в гр.Царево, Бургаска обл., около 16.30 часа не изпълнил заповед за защита от домашно насилие – съдебна заповед №3/23.10.2014г., издадена по гр. д. №79/2014г. по описа на Царевски районен съд, с която му е забранено да доближава жилището, обитавано Ф.И.М., ЕГН **********, местоработата и местата за социални контакти и отдих на Фанка Иванова Милева, ЕГН ********** на разстояние от 50 метра за срок от 18 месеца, считано от 23.10.2014г. За посоченото престъпление по чл.296, ал.1 от НК, на осн. чл.296, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ОСЪЖДА подсъдимия К.Й.Х., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 100 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
В законна сила от 5.5.2015г.

44

НОХД No 149/2015, I състав

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО

В.М.К.

Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА

Споразумение от 7.5.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство №302 ЗМ-71/2015 год. по описа на РУП - Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия В.М.К. – роден на ***г***, постоянен адрес ***, с адрес ***, хотел “Диана”, тел. 0885/371339, български гражданин, със средно образование, професия – мениджър хотелиер, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** и неговия защитник адв.Г.К., съгласно което подсъдимият В.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 02.05.2015 год., около 01:45 часа, в гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургаска, по ул. “Христо Ботев”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Хонда” модел “Лого”, черен на цвят, с рег. № **, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.38 /едно цяло тридесет и осем/ промила на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство “Дрегер” 7410+ с фабр. № 0006. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 и ал.2 от НК ОСЪЖДА подсъдимия В.М.К., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА В.М.К., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, считано от 02.05.2015 год.
В.М.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство №302 ЗМ-71/2015 год. по описа на РУП - Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия В.М.К. – роден на ***г***, постоянен адрес ***, с адрес ***, хотел “Диана”, тел. 0885/371339, български гражданин, със средно образование, професия – мениджър хотелиер, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** и неговия защитник адв.Г.К., съгласно което подсъдимият В.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 02.05.2015 год., около 01:45 часа, в гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургаска, по ул. “Христо Ботев”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Хонда” модел “Лого”, черен на цвят, с рег. № **, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.38 /едно цяло тридесет и осем/ промила на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство “Дрегер” 7410+ с фабр. № 0006. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 и ал.2 от НК ОСЪЖДА подсъдимия В.М.К., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА В.М.К., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, считано от 02.05.2015 год.
В законна сила от 7.5.2015г.

45

НОХД No 150/2015, I състав

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО

Р.Й.М.

Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА

Споразумение от 11.5.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство №4635 ЗМ-70/2015 год. по описа на РУП - Приморско, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимата Р.Й.М. – ЕГН **********, родена на *** ***, с постоянен адрес:***, български гражданка, с основно образование, омъжена, безработна, неосъждана и нейния защитник адв.А.К., съгласно което подсъдимата се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.234, ал.1, предл. второ от НК, вр. чл.2, т.2 и чл.100, ал.1 от Закон за акцизите и данъчните складове, вр. чл.25, ал.1 и чл.28, ал.1 от Закон за тютюна и тютюневите изделия, за това, че на 01.05.2015г., в района на помпена станция гр.Приморско, общ.Приморско, обл.Бургас, в немаловажен случай държала акцизни стоки без бандерол - тютюневи изделия, а именно 110 бр. кутии цигари марка “Marble” Filter De Luxe, на обща стойност 825.00 лева, когато такъв се изисква по закон съгласно - чл. 2, т. 2 от Закон за акцизите и данъчните складове – „На облагане с акциз подлежат тютюневите изделия, и чл.100, ал. 1 от Закон за акцизите и данъчните складове – „Тютюневите изделия предназначени за местния пазар, се продават само облепени с бандерол”, и чл. 25, ал. 1 от Закон за тютюна и тютюневите изделия – „Тютюневите изделия от местно производство и от внос се продават на вътрешния пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, който гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване, чрез разкъсване и чл. 28, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия - „Тютюневите изделия от местно производство и от внос се транспортират, пренасят, съхраняват и продават в търговски обекти и складове на едро и дребно само с акцизен бандерол залепен върху потребителската опаковка при условията на чл. 25 от Закон за тютюна и тютюневите изделия”, като не внесения акциз в полза на републиканския бюджет е на стойност 411.95 лева. За посоченото престъпление по чл.234, ал.1, предл. второ от НК, вр. чл.2, т.2 и чл.100, ал.1 от Закон за акцизите и данъчните складове, вр. чл.25, ал.1 и чл.28, ал.1 от Закон за тютюна и тютюневите изделия, на осн. чл.234, ал.1, предл. второ от НК, вр. чл.2, т.2 и чл.100, ал.1 от Закон за акцизите и данъчните складове, вр. чл.25, ал.1 и чл.28, ал.1 от Закон за тютюна и тютюневите изделия и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА Р.Й.М., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимата няма да бъде наложено по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба. На основание чл.234, ал.3, вр. чл.53, ал.2, б.„а” от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства – 110 бр. кутии цигари марка “Marble” Filter De Luxe, намиращи се на съхранение в РУП – Приморско. Препис от споразумението да се изпрати на Агенция Митници за унищожаване на веществените доказателства. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Р.Й.М., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото.
Р.Й.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство №4635 ЗМ-70/2015 год. по описа на РУП - Приморско, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимата Р.Й.М. – ЕГН **********, родена на *** ***, с постоянен адрес:***, български гражданка, с основно образование, омъжена, безработна, неосъждана и нейния защитник адв.А.К., съгласно което подсъдимата се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.234, ал.1, предл. второ от НК, вр. чл.2, т.2 и чл.100, ал.1 от Закон за акцизите и данъчните складове, вр. чл.25, ал.1 и чл.28, ал.1 от Закон за тютюна и тютюневите изделия, за това, че на 01.05.2015г., в района на помпена станция гр.Приморско, общ.Приморско, обл.Бургас, в немаловажен случай държала акцизни стоки без бандерол - тютюневи изделия, а именно 110 бр. кутии цигари марка “Marble” Filter De Luxe, на обща стойност 825.00 лева, когато такъв се изисква по закон съгласно - чл. 2, т. 2 от Закон за акцизите и данъчните складове – „На облагане с акциз подлежат тютюневите изделия, и чл.100, ал. 1 от Закон за акцизите и данъчните складове – „Тютюневите изделия предназначени за местния пазар, се продават само облепени с бандерол”, и чл. 25, ал. 1 от Закон за тютюна и тютюневите изделия – „Тютюневите изделия от местно производство и от внос се продават на вътрешния пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, който гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване, чрез разкъсване и чл. 28, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия - „Тютюневите изделия от местно производство и от внос се транспортират, пренасят, съхраняват и продават в търговски обекти и складове на едро и дребно само с акцизен бандерол залепен върху потребителската опаковка при условията на чл. 25 от Закон за тютюна и тютюневите изделия”, като не внесения акциз в полза на републиканския бюджет е на стойност 411.95 лева. За посоченото престъпление по чл.234, ал.1, предл. второ от НК, вр. чл.2, т.2 и чл.100, ал.1 от Закон за акцизите и данъчните складове, вр. чл.25, ал.1 и чл.28, ал.1 от Закон за тютюна и тютюневите изделия, на осн. чл.234, ал.1, предл. второ от НК, вр. чл.2, т.2 и чл.100, ал.1 от Закон за акцизите и данъчните складове, вр. чл.25, ал.1 и чл.28, ал.1 от Закон за тютюна и тютюневите изделия и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА Р.Й.М., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимата няма да бъде наложено по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба. На основание чл.234, ал.3, вр. чл.53, ал.2, б.„а” от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства – 110 бр. кутии цигари марка “Marble” Filter De Luxe, намиращи се на съхранение в РУП – Приморско. Препис от споразумението да се изпрати на Агенция Митници за унищожаване на веществените доказателства. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Р.Й.М., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 11.5.2015г.

46

НОХД No 151/2015, II състав

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО

Е.В.В.

Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ

Споразумение от 12.5.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №151/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Е.В.В. - роден на ***г***, адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно което обвиняемият Е.В.В., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че: На 06.05.2015г., около 19.00 часа по второстепенен път ІІ – 99, км. 42.500, в посока гр. Приморско – гр. Бургас, обл. Бургаска управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „В 230”, с рег. № А 1869 МК след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1.58 /едно цяло петдесет и осем/ на хиляда, установено по надлежния ред чрез Съдебномедицинска експертиза №205/2015 год. на Отделение по съдебна медицина при Многопрофилна болница за активно лечение, гр. Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 и 2 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Е.В.В., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Е.В.В., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен от това право, считано от 07.05.2015г. Веществени доказателства – няма. Разноски по делото – няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №151/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Е.В.В.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №151/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Е.В.В. - роден на ***г***, адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно което обвиняемият Е.В.В., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че: На 06.05.2015г., около 19.00 часа по второстепенен път ІІ – 99, км. 42.500, в посока гр. Приморско – гр. Бургас, обл. Бургаска управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „В 230”, с рег. № А 1869 МК след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1.58 /едно цяло петдесет и осем/ на хиляда, установено по надлежния ред чрез Съдебномедицинска експертиза №205/2015 год. на Отделение по съдебна медицина при Многопрофилна болница за активно лечение, гр. Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 и 2 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Е.В.В., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Е.В.В., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен от това право, считано от 07.05.2015г. Веществени доказателства – няма. Разноски по делото – няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №151/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 12.5.2015г.

47

НОХД No 166/2015, I състав

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО

Б.И.П.

Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ

Споразумение от 21.5.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №166/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Б.И.П. - род. на ***г***, с настоящ адрес ***, български гражданин, от ромски произход, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Г.Н., съгласно което обвиняемият Б.И.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, а именно, че на 17.05.2015 г. около 22.15 часа в гр. Приморско, Бургаска обл., по общински път в животновъдната зона, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка Фолксваген, модел Пасат с рег. № *** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила, а именно 1,81 промила на хиляда установено по надлежния ред – със съдебномедицинска експертиза № 223/2015г. на отделение по съдебна медицина при МБАЛ, АД гр. Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия Б.И.П., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 150 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. Веществени доказателства – няма. Разноски по делото – няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №166/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Б.И.П.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №166/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Б.И.П. - род. на ***г***, с настоящ адрес ***, български гражданин, от ромски произход, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Г.Н., съгласно което обвиняемият Б.И.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, а именно, че на 17.05.2015 г. около 22.15 часа в гр. Приморско, Бургаска обл., по общински път в животновъдната зона, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка Фолксваген, модел Пасат с рег. № *** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила, а именно 1,81 промила на хиляда установено по надлежния ред – със съдебномедицинска експертиза № 223/2015г. на отделение по съдебна медицина при МБАЛ, АД гр. Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия Б.И.П., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 150 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. Веществени доказателства – няма. Разноски по делото – няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №166/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 21.5.2015г.

48

НОХД No 169/2015, I състав

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО

И.Р.И.

Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА

Споразумение от 27.5.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство №302 ЗМ-77/2015 год. по описа на РУ – град Царево, между РП Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова, подсъдимия И.Р.И. – роден на ***г***, с настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, безработен, вдовец, осъждан, ЕГН ********** и неговия защитник адв.М.Б., съгласно което подсъдимият И.Р.И. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 20.05.2015 г. около 20.00 часа в гр. Царево, обл. Бургаска по ул. „Любен Каравелов”, без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Форд”, модел „Сиера” с рег. № *** в едногодишен срок от наказанието му по административен ред с наказателно постановление № 14-0302-000357/03.09.2014г., влязло в сила на 13.09.2014г. на Началника на РУ- Царево, за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, на осн. чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” НК ОСЪЖДА подсъдимия И.Р.И., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ, при условията на чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. Веществени доказателства няма. Разноски по делото няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
И.Р.И.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство №302 ЗМ-77/2015 год. по описа на РУ – град Царево, между РП Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова, подсъдимия И.Р.И. – роден на ***г***, с настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, безработен, вдовец, осъждан, ЕГН ********** и неговия защитник адв.М.Б., съгласно което подсъдимият И.Р.И. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 20.05.2015 г. около 20.00 часа в гр. Царево, обл. Бургаска по ул. „Любен Каравелов”, без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Форд”, модел „Сиера” с рег. № *** в едногодишен срок от наказанието му по административен ред с наказателно постановление № 14-0302-000357/03.09.2014г., влязло в сила на 13.09.2014г. на Началника на РУ- Царево, за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, на осн. чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” НК ОСЪЖДА подсъдимия И.Р.И., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ, при условията на чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. Веществени доказателства няма. Разноски по делото няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 27.5.2015г.