РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.3.2016г. до 31.3.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 126/2014, II състав Вещни искове С.К.Т.,
М.К.П.,
К.К.К.,
Я.К.К.,
К.К.К.,
Е.С.Н.,
К.С.Р.
К.К.К.,
М.К.К.,
КМЕТ НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО
Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 30.3.2016г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на К.К.К. ***, ЕГН- **********, М.К.К. ***, ЕГН- ********** ***, представлявана от кмета на общината Димитър Георгиев Германов, че С.К.Т. ***, ЕГН- **********; М.К. *** А, ЕГН- **********; К.К.К. ***, ЕГН-**********;***, ЕГН- **********; К.К. ***, ЕГН- **********; Е.С.Н. ***, ЕГН-**********; К.С.Р. ***, ЕГН-**********- всички ищци представлявани от Д.С.С. - адвокат, вписан в БАК, със съдебен адрес ***, са собственици на основание наследствено правоприемство от К.К.С., бивш жител ***, починал на 29.03.1986г. на 1/6 (една шеста) идеална част от нива с площ от 10 583 (десет хиляди, петстотин осемдесет и три) кв.м. и с идентификатор 58356.2.119 (петдесет и осем хиляди, триста петдесет и шест, точка, две, точка, сто и деветнадесет) по действащите КККР на гр. Приморско, община Приморско, Бургаска област, одобрени със Заповед РД-18-106/09.12.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност Селихлярски юрт, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, номер по предходен план: няма, при съседи: 58356.2.165, 58356.2.164, 58356.2.424, 58356.2.156 и 58356.2.118
2 Гражданско дело No 162/2015, II състав Облигационни искове ЛАЛОВ ЕГРЕК МЕНИДЖМЪНТ ЕООД,
Т.Г.Ф.
  Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 10.3.2016г.
ОСЪЖДА Т.Г.Ф., гражданка на Руската федерация, родена на ***г. в Калмикия, притежаваща международен паспорт тип Р 63№0643834 издаден на 17.11.2006г. от УВД – 174, с адрес гр.Владимир, ул.Верхняя Дуброва №225, ап.1, да заплати на „Лалов егрек Мениджмънт” ЕООД ЕИК 200067711 със седалище и адрес на управление гр.Бургас ж.к.Лазур бл.103, вх.А, ет.5, ап.10, съдебен адрес ***, сумата от 1632,86 лв./хиляда шестстоин тридесет и два лева и осемдесет и шест стотинки/, представляваща стойността на неизплатени годишни възнаграждения по фактура №271/02.02.2012г., издадена въз основа на сключен договор №2/2008г. за обслужване и поддръжка на комплекс за жилищни и вилни сгради „Лалов Егрек”, сумата от 498,99лв. /четиристотин деветдесет и осем лева и деветдесет и девет стотинки/, представляваща изтекла мораторна лихва върху главницата за периода 02.02.2012г. – 29.01.2015г., сумата от 1275,36лв. /хиляда двеста седемдесет и пет лева и тридесет и шест стотинки/, представляваща стойността на незаплатено от ответника годишно възнаграждение по фактура №318/30.01.2013г., издадена въз основа на сключения между страните договор №2/2008г. за обслужване и поддръжка на комплекс за жилищни и вилни сгради „Лалов Егрек”, както и сумата от 259.26лв. /двеста петдесет и девет лева и двадесет и шест стотинки/, представляваща изтекла мораторна лихва върху посочената главница за периода 31.01.2013г. – 29.01.2015г., ведно със законната лихва върху главниците начиная 30.01.2013г. до окончателното плащане, както и сумата от 219 лева, представляваща съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
3 Гражданско дело No 264/2015, I състав Делби К.Н.Т.,
С.Н.Т.,
Н.Н.А.,
П.С.Н.
Д.С.Н.,
К.С.Т.
Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 9.3.2016г.
ДОПУСКА ИЗВЪРШВАНЕТО НА СЪДЕБНА ДЕЛБА между ищците К.Н.Т. с ЕГН **********, С.Н.Т. с ЕГН **********, Н.Н.А. с ЕГН **********, и тримата със съдебен адрес:*** чрез адв.Г.К., и П.С.Н. с ЕГН ************ със съдебен адрес: *** чрез адв.М.Н., и ответниците Д.С.Н. с ЕГН ********** *** и К.С.Т. с ЕГН ********** ***, на недвижим имот, представляващ първи жилищен етаж от сграда с идентификатор 58356.506.225.1 и пристроена към нея сграда с идентификатор 58356.506.225.2, ведно с 167 кв.м. ид.ч. от дворното място с идентификатор 58356.506.225 по КККР на гр.Приморско, цялото с площ от 364кв.м. и административен адрес: гр.Приморско, ул.Хр.Ботев“ № 10, при квоти на собственост както следва: -за К.Н.Т. - 1/12 ид.ч. от първия жилищен етаж етаж и 1/24 ид.ч. от пристройката към сградата и дворното място, - за С.Н.Т. - 1/12 ид.ч. от първия жилищен етаж етаж и 1/24 ид.ч. от пристройката към сградата и дворното място; - за Н.Н.А. - 1/12 ид.ч. от първия жилищен етаж и 1/24 ид.ч. от пристройката към сградата и дворното място; - за П.С.Н. – 3/12 ид.ч. от първия жилищен етаж и 3/24 ид.ч. от пристройката към сградата и дворното място; - за К.С.Т. – 3/12 ид.ч. от първия жилищен етаж и 3/24 ид.ч. от пристройката към сградата и дворното място; - за Д.С.Н. - 3/12 ид.ч. от първия етаж и 15/24 ид.ч. от пристройката към сградата и дворното място. РАЗПРЕДЕЛЯ между съделителите съобразно правата им реалното ползване на делбените имоти до окончателното извършване на делбата, както следва: - Първият жилищен етаж от сградата ще се ползва от ищците К.Н.Т., С.Н.Т., Н.Н.А. и П.С.Н., - Пристроената сграда, гаражът и незастроената част с площ от 75 кв.м. от дворно място ще се ползва от ответниците К.С.Т. и Д.С.Н., като съделителите няма да си дължат помежду си каквито и да било суми за ползването. ОТХВЪРЛЯ претенцията на ищците за осъждане на ответницата Д.С.Н. да им заплаща месечно обезщетение в размер на 1000 лева, считано от постановяване на решението за допускане на делбата до приключване на делото с влязъл в сила съдебен акт.
4 Гражданско дело No 280/2015, I състав Други дела БУЛ ИНВЕСТМЪНТС ЕООД,
Д.Г.Д.
ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС ЗА ВАКАНЦИОНЕН ОТДИХ ЛОЗЕНЕЦ ВИП ХОУМС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 14.3.2016г.
ОТМЕНЯ решенията по т.1 ит.2 от Протокол от 28.07.2015г. на Общото събрание на Етажна собственост на жилищен комплекс за ваканционен отдих „Лозенец вих хоумс“, находящо се с.Лозенец, общ.Царево, местност „Рибарницата“, ОСЪЖДА Етажната собственост на жилищен комплекс за ваканционен отдих „Лозенец вих хоумс“, находящо се с.Лозенец, общ.Царево, местност „Рибарницата“, представлявана от Д.Ш.,***“ ЕООД с ЕИК 102922775, седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.“Л.Каравелов“ № 12 вх.2 ет.8 ап.16, представлявано от С.Г. Л. и Д.Г.Д. с ЕГН ********** ***, сумата в размер на 450.00 лева, представляваща разноски по делото
5 Гражданско дело No 410/2015, I състав Облигационни искове П.С.С. М.Л.Д.,
М.Л.Д.,
МАРИО ММ ЕООД,
БЪЛГАРОПОЛ 91 ЕООД
Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 16.3.2016г.
ОТХВЪРЛЯ иска П.С.С., ЕГН: **********,***, предявен против М.Л.Д., ЕГН: **********,***, М.Л.Д., ЕГН: **********,***, „Марио- ММ“ ЕООД, ЕИК: 147226092, със седалище и адрес на управление: гр. Приморско, ул. „Трети март“ № 47, представлявано от управителя М.Л.Д. и „Българопол 91“ ЕООД, ЕИК: 147092323, със седалище и адрес на управление: гр. Приморско, ул. „Ропотамо“ № 68, представлявано от управителя К.К.Я., за солидарното осъждане на ответниците да заплатят сумата от 19 550 лева, произтичаща от запис на заповед, издаден на 19.12.2007 г. в гр. Приморско, с падеж 30.09.2009 г., представляваща обезщетение за неоснователно обогатяване от несвоевременно упражняване на правата по записа на заповед, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 26.03.2015 г. до окончателното плащане. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.3 от ГПК П.С.С., ЕГН: **********,*** , ДА ЗАПЛАТИ на ответниците направените от тях разноски за адвокатско възнаграждение, както следва : на М.Л.Д. – сумата в размер на 800 лева, на М.Л.Д. – сумата в размер на 800 лева, на „МАРИО ММ“ ЕООД – сумата в размер на 1000 лева и на „БЪЛГАРОПОЛ 91“ ЕООД– сумата в размер на 1000 лева.
6 Гражданско дело No 460/2015, I състав Облигационни искове С.Н. Н.Г.Т. Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 21.3.2016г.
ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН на основание чл. 19, ал. 3 от ЗЗД сключения на 09.12.2015 г. предварителен договор, съгласно който Н.Г.Т. с ЕГН ********** *** продава на С.Н., родена на ***г., гражданка на Украйна, с постоянен адрес Украйна, с. Кившовата, Киевска област, ул. Шорса№46, със съдебен адрес:*** адв. Р.Д., 1/6 идеална част от сграда с идентификатор № 44094.501.358.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лозенец, одобрени със заповед № РД-18-54 от 24.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата-заповед № КД-14-02-146 от 27.01.2012 г. на началника на СГКК Бургас, с адрес на сградата с. Лозенец, ул. Г. Кондолов№27, разположена в имот с идентификатор 44094.501.358 по КККР на с.Лозенец, съдържаща три етажа и сутерен, с предназначение жилищна еднофамилна сграда и със застроена площ от 88 кв.м., като купувачът ще ползва реално двете южни стаи от първия жилищен етаж на гореописаната жилищна сграда, със самостоятелен вход от югоизток на сградата, ПРИ УСЛОВИЕ, че С.Н., родена на ***г., гражданка на Украйна, със съдебен адрес:*** адв.РозаДимитрова, заплати в двуседмичен срок от влизане на настоящото съдебно решение в сила на Н.Г.Т. с ЕГН ********** ***, разликата между левовата равностойност на уговорената продажна цена в размер на 9000 долара, изчислена по курса за деня към момента на влизане в сила на съдебното решение и сумата от 2400 лева, представляваща внесен задатък по предварителния договор. ОСЪЖДА С.Н., родена на ***г., гражданка на Украйна, със съдебен адрес:*** - адв. Р.Д.,*** сумата 54,50 лева местен данък, а по сметка на РС-Царево такса по прехвърляне на имота в размер на 102,53 лева. ОСЪЖДА Н.Г.Т. с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на РС-Царево такса по прехвърляне на имота в размер на 102,53 лева ДА СЕ ВПИШЕ служебно възбрана върху имота на основание чл. 298, ал. 2 от ГПК за сумата от 54,50 лева местен данък и за сумата от 205,06 лева такса за прехвърляне на имота. ОСЪЖДА Н.Г.Т. с ЕГН ********** ***, да заплати на С.Н., родена на ***г., гражданка на Украйна, със съдебен адрес:*** - адв. Р.Д. на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК съдебно-деловодни разноски в размер на 1252 лева. Препис от решението на основание чл. 364, ал.1 от ГПК да се издаде на ищеца след представяне на документ за внасяне на определената в полза на РС-Царево такса и на дължимия местен данък по сделката по ЗМДТ, както и на доказателства, че продавачът няма задължения към държавата и общината. Решението подлежи на вписване в шестмесечен срок от влизането му в законна сила. Решението може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
7 Гражданско дело No 11/2016, II състав Развод и недейств. на брака Д.И.Г. К.Д.Г. Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 25.3.2016г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство сключения на 14.05.1978г. в с.Мичурин /сегашно наименование гр. Царево/ с акт № 18 от същата дата на Градски общински народен съвет Мичурин, граждански брак между Д.И.Г., с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: ***, с адрес за призоваване и съобщения: гр. Царево, ул.„ Самуил" № 1 - адв. М.Б. и К.Д.Г., с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: ***. ПОСТАНОВЯВА, че вина за прекратяване на брака има съпругът. ВЪЗСТАНОВЯВА предбрачното фамилно име на ищцата Димитрова. ОСЪЖДА К.Д.Г., с ЕГН ********** да заплати на Д.И.Г., с ЕГН **********, сумата от 25 лева, представляваща съдебно-деловодни разноски. ОСЪЖДА К.Д.Г., с ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на ЦРС, държавна такса в размер на 50 лева. Решението подлежи на обжалване пред БОС в двуседмичен срок от съобщаването ме на страните.
8 Гражданско дело No 51/2016, II състав Дела по Закона срещу домашното насилие В.Д.К.   Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Разпореждане от 7.3.2016г.
ВРЪЩА искането на В.Д.К. ***, по което е образувано гр.д.№51 по описа на РС-Царево за 2016година. Разпореждането подлежи на обжлване с частна жалба пред ОС-Бургас в едноседмичен срок от връчването му на молителя.
9 Гражданско дело No 66/2016, I състав Вещни искове ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЕАД С.Я.К.,
З.К.П.,
К.Т.С.
Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Разпореждане от 25.3.2016г.
съдът Р А З П О Р Е Д И : ВРЪЩА исковата молба на „Главно управление Строителство и възстановяване” ЕАД, ЕИК 201906947, със седалище гр. София, по която е образувано гр.д.№66 по описа на РС-Царево за 2016 година. Разпореждането подлежи на обжлване с частна жалба пред ОС-Бургас в едноседмичен срок от връчването му на ищеца.
10 Гражданско дело No 67/2016, I състав Вещни искове ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЕАД Р.Т.Р. Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Разпореждане от 25.3.2016г.
съдът Р А З П О Р Е Д И : ВРЪЩА исковата молба на „Главно управление Строителство и възстановяване” ЕАД, ЕИК 201906947, със седалище гр. София, по която е образувано гр.д.№67 по описа на РС-Царево за 2016 година. Разпореждането подлежи на обжлване с частна жалба пред ОС-Бургас в едноседмичен срок от връчването му на ищеца.
11 АНД No 797/2015, II състав По ЗГ и ЗЛОД Л.Я.С. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 8.3.2016г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 736 от 07.09.2015 год. на Директор на РДГ- Бургас, с което на основание чл. 53 от ЗАНН, чл. 275, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 1 от Закона за горите, на Л.Я.С., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 600,00 лв. за нарушение на чл. 213, ал. 1, т. 1 от Закона за горите, в частта му досежно размерите на определеното административно наказание, като за извършеното нарушение НАЛАГА на Л.Я.С., ЕГН **********, наказание „глоба” в размер на 50,00 лева. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
12 НОХД No 843/2015, I състав Гл.VIII. Превеждане през границата лица и групи - чл.280 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Х.П.Н. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 23.3.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: В текста на одобреното от съда споразумение №174/10.11.2015г. по НОХД №843/2015г. на ЦРС навсякъде, където е записано: „02.09.31.08.2015г.” да се чете: „02.09.2015г.”. Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок, считано от днес пред БОС.
Х.П.Н.
13 АНД No 906/2015, II състав По ЗД по пътищата Г.А.А. НАЧАЛНИКА НА РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 8.3.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0302-000253 от 20.10.2015 год. на Началника на РУ- Царево, с което на Г.А.А., ЕГН **********, на основание чл. 175, ал. 1, т. 4 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100,00 лв. лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца, за нарушение на чл. 103 от ЗДвП, на основание чл. 183, ал. 1, т. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 10,00, за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП, на основание чл. 183, ал. 1, т. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 10,00, за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 2 от ЗДвП, на основание чл. 174, ал. 3 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 2000,00 лв. лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца, за нарушение на чл. 174, ал. 3 от ЗДвП и на основание Наредба I3-2539 на МВР, му се отнемат 12 контролни точки. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
14 АНД No 1/2016, II състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ЮЛИТА КО ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 11.3.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 29501 от 20.10.2015 г. на директора на регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол в ГД “Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, оправомощен от председателя на същата комисия, с което на основание чл. 206 от Закон за туризма на „Юлита Ко“ ООД, ЕИК 131360474, е наложена имуществена санкция в размер на 1000,00 лева, за нарушение на чл. 114, т. 1 от ЗТ. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Бургаски административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
15 АНД No 2/2016, II състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) АВАНГАРД ПРИМО ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 11.3.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 29490 от 20.10.2015 г. на директора на регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол в ГД “Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, оправомощен от председателя на същата комисия, с което на основание чл. 214 от Закон за туризма на „Авангард Примо“ ООД, ЕИК 200240143, е наложена имуществена санкция в размер на 1000,00 лева, за нарушение на чл. 214 от ЗТ. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Бургаски административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
16 АНД No 6/2016, I състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ЕТ М.-Н.С. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 2.3.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 29478/20.10.2015г. на Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите (КЗП, РД Бургас), с което на ЕТ „Мимоза-Н.С.“ с ЕИК 130211770, със седалище и адрес на управление: гр. София,жк „Дървеница“ бл.19-б, ап.45, представляван от Н.Л.С., за нарушение на чл. 117 ал.3 от ЗТ е наложено административно наказание – „имуществена санкция” в размер на 500.00 /петстотин/ лева на основание чл. 232 ал.2 от Закона за туризма. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
17 АНД No 7/2016, I състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН-ГР.ВАРНА Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 7.3.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1230/16.12.2015 год. на Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“, с което на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД с ЕИК 812115210, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, кв.“Победа“, ул.“Ген.Вл.Вазов“ № 3, за нарушение на чл. чл.46 ал.1 т.3 б.“б“ вр.чл.200 ал.1 т.2 от Закона за водите, е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 2000.00 лева на основание чл. 201 ал.2 от Закона за водите РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
18 АНД No 8/2016, II състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) ОБЩИНА ЦАРЕВО РИОСВ БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 11.3.2016г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 99/ 01.12.2015 год. на Директора на РИОСВ- гр. Бургас, с което на основание чл. 200, ал. 1, т. 2 от Закона за водите /ЗВ/ на Община Царево е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 6000,00 лева, за нарушение на чл. 48, ал. 1, т. 11 от ЗВ, в частта му досежно размера на наложената санкция, като за извършеното нарушение, НАЛАГА на Община Царево административно наказание „имуществена санкция” в размер на 2000,00 лева и ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
19 АНД No 9/2016, I състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) ОБЩИНА ЦАРЕВО РИОСВ БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 7.3.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 75/ 01.12.2015 год. на Директора на РИОСВ- гр. Бургас, с което за нарушение на чл. 46, ал. 1, т. 3, б. „б“ от ЗВ на Община Царево е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 2000.00 лева на основание чл. 200, ал. 1, т. 2 от Закона за водите /ЗВ/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
20 АНД No 39/2016, I състав По ЗГ и ЗЛОД П.Т.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 8.3.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1099 от 08.05.2015 год. на Директор на РДГ- Бургас, с което на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 275, ал. 1, т. 2 и чл. 257, ал. 1, т. 2 от Закона за горите, с което на П.Т.Г., ЕГН **********,***, му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 3000.00 лв. за нарушение на чл. 257, ал. 1, т. 2 от Закона за горите, вр. т. 24 от Заповед № 722/ 18.10.2012 год. на ИАГ- София. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
21 АНД No 40/2016, I състав Административни дела Р.С.Р. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 2.3.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № КХ 086 от 05.11.2015г. на Директора на ОДБХ-Бургас, с което на Р.С.Р. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.23 ал.1 от Закона за храните му е наложена глоба в размер на 500.00 лева на основание чл.45 от ЗХ. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава XII от АПК.
22 АНД No 66/2016, II състав Административни дела ЕЛДОРДО 2004 ООД РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 8.3.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 03.4-93 от 18.12.2015 год. на Директора на РЗИ- гр. Бургас, с което на основание чл. 34, ал. 1 от Закон за защита от шума в околната среда, на „Елдорадо 2004“ ООД, ЕИК 102883393 е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1000,00 лева, за нарушение на чл. 16, т. 1 от Закон за защита от шума в околната среда. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
23 АНД No 79/2016, II състав Административни дела ИВ-ШО ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 11.3.2016г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 02-000068 от 27.11.2015 г. на Директор на дирекция „Инспекция по труда“ гр. Бургас, издадено против „Ив-Шо“ ЕООД, ЕИК 202572436, в частта му досежно размера на определеното административно наказание за нарушение по чл. 62, ал. 1 от КТ, като на осн. чл. 414, ал. 3 от КТ, НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 3000,00 лева на 1500,00 лева. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
24 АНД No 100/2016, I състав Административни дела ИПОН 2008 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 15.3.2016г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 24-000561/02.11.2015г. на Директора на ИА„ГИТ”-София, с която „Ипон 2008“ ЕООД, с ЕИК 200037748 и седалище и адрес на управление : гр.Царево, ул.“Г.С.Раковски“ № 4, на основание чл.414,ал.1 от КТ е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 2000 лева за извършеното административно нарушение по чл.403а ал.1 от КТ му, в частта му досежно размера на имуществената санкция, като на основание чл.415в, ал.1 КТ, за това нарушение НАЛАГА на „Ипон 2008“ ЕООД административно наказание “имуществена санкция” в размер на 100.00 лв. /сто лева/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
25 АНД No 131/2016, I състав По ЗД по пътищата К.П.К. НАЧАЛНИКА НА РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 24.3.2016г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0302-000334/29.12.2015г. на Началника на РУП-Царево, с което на К.П.К. с ЕГН ********** ***, в частта, с която за нарушение на чл.103 от ЗДвП му е наложено наказание глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца на основание чл.175 ал.1 т.3 от ЗДвП, като НАМАЛЯВА наказанието на глоба в размер на 50 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец, и ОТМЕНЯ в частта, с която за нарушение на чл.6 т.1от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 30 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
26 АНД No 140/2016, I състав По ЗД по пътищата И.М.М. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 30.3.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0302-00022/03.02.2016 г. на Началника на РУП - Царево, с което на И.М.М. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП е наложено наказание “глоба” в размер на 500 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца на основание чл.174 ал.1 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
27 АНД No 151/2016, II състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ЕДИНСТВО АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 29.3.2016г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 29610/ 12.10.2015 г. на Директор на регионална дирекция към Главна дирекция „Контрол на пазара“ в КЗП, оправомощен от председателя на същата комисия, с което на основание чл. 208, вр. чл. 114, т. 2 от Закон за туризма на „Единство“ АД, ЕИК 107515057 е наложена имуществена санкция в размер на 1000,00 лева, за нарушение на чл. 114, т. 2 от ЗТ.
28 АНД No 152/2016, II състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ЕДИНСТВО АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 29.3.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 0029611 от 12.10.2015 г. на директора на регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол в ГД “Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, оправомощен от председателя на същата комисия, с което на основание чл. 222 от Закон за защита на потребителите, на „Единство“ АД, ЕИК 107515057, е наложена имуществена санкция в размер на 500,00 лева, за нарушение на чл. 127, ал 2 от ЗЗП.
29 НОХД No 155/2016, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО И.М.Д.,
Т.М.Д.,
Т.Т.М.,
Х.Т.М.
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 23.3.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимият И.М.Д. ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 предл. първо и второ, т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на осн. чл. 195, ал. 1, т. 3 предл. първо и второ, т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното общо наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. И за виновен в престъпление по чл. 216, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на осн. чл. 216, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, и чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното общо наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия И.М.Д. едно общо наказание измежду наказанията му по настоящата присъда в размер на по-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното общо наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ПРИЗНАВА подсъдимият Т.М.Д. за виновен в в престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 предл. първо и второ, т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на осн. чл. 195, ал. 1, т. 3 предл. първо и второ, т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното общо наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. И за виновен в престъпление по чл. 216, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на осн. чл. 216, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, и чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното общо наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия Т.М.Д. едно общо наказание измежду наказанията му по настоящата присъда в размер на по-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното общо наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.ПРИЗНАВА подсъдимият Т.Т.М. ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 предл. първо и второ, т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на осн. чл. 195, ал. 1, т. 3 предл. първо и второ, т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното общо наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. И за виновен в престъпление по чл. 216, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на осн. чл. 216, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, и чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното общо наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия Т.Т.М. едно общо наказание измежду наказанията му по настоящата присъда в размер на по-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното общо наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ПРИЗНАВА подсъдимият Х.Т.М. ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 предл. първо и второ, т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на осн. чл. 195, ал. 1, т. 3 предл. първо и второ, т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното общо наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. И за виновен в престъпление по чл. 216, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на осн. чл. 216, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, и чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното общо наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия Х.Т.М. едно общо наказание измежду наказанията му по настоящата присъда в размер на по-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното общо наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
И.М.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимият И.М.Д. - род. на *** ***, с постоянен адрес ***, посочен адрес ***, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че: 1.На 19/20.12.2014 г. в землището на гр. Приморско, обл. Бургаска, местност Ропотамо, подсъдимият И.М.Д., в съучастие като с съизвършители с подсъдимите Т.М.Д., Т.Т.М. и Х.Т.М., след предварителен сговор, чрез разрушаване и повреждане на прегради здраво направени за защита на имот - изкъртване на вратата и демонтиране и изкъртване капака на трансформатор модел ТМ100/20 kVa с фабричен № 28320, чрез използване на технически средства – железен лост и гаечни ключове и чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка Опел, модел Кадет, с рег. № Р 6624 РС, отнели от владението и собственост на „ЕВН – България Елекроразпределение” АД, гр. Пловдив, ЕИК 115552190, представлявано от св. Х. Драгоев Чолаков, упълномощен с пълномощно от 30.12.2011 г. на Неделка Стойкова – Нотариус с район на действие Пловдивски районен съд, вписана под рег. № 229 на Нотариалната камара, чужди движими вещи - 12 м. проводник М 95 кв. мм. на стойност 144.00 лева; 3 кг. шина AL на стойност 18.00 лева, 120.00 кг. трансформаторно масло на стойност 302.40 лева и 3 бр. медни бобини на стойност 4 950.66 лева, всичко на обща стойност 5 415.06 лева, без съгласието на собственика им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 предл. първо и второ, т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на осн. чл. 195, ал. 1, т. 3 предл. първо и второ, т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното общо наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. 2. По същото време и на същото място - на 19/20.12.2014 г. в землището на гр. Приморско, обл. Бургаска, местност Ропотамо, подсъдимият И.М.Д., в съучастие като съизвършители с подсъдимите Т.М.Д., Т.Т.М. и Х.Т.М. унищожили противозаконно чужда движима вещ – 1 бр. трансформатор модел ТМ100/20 kVa на стойност 3 200.00 лева, собственост на „ЕВН – България Елекроразпределение” АД, гр. Пловдив, ЕИК 115552190, представлявано от св. Х. Драгоев Чолаков, упълномощен с пълномощно от 30.12.2011 г. на Неделка Стойкова – Нотариус с район на действие Пловдивски районен съд, вписана под рег. № 229 на Нотариалната камара - престъпление по чл. 216, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на осн. чл. 216, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, и чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното общо наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия И.М.Д. едно общо наказание измежду наказанията му по настоящата присъда в размер на по-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното общо наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Т.М.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимият Т.М.Д. - род. на *** ***, с постоянен адрес ***, посочен адрес ***, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че: 1.На 19/20.12.2014 г. в землището на гр. Приморско, обл. Бургаска, местност Ропотамо, подсъдимият Т.М.Д., в съучастие като съизвършители с подсъдимите И.М.Д., Т.Т.М. и Х.Т.М., след предварителен сговор, чрез разрушаване и повреждане на прегради здраво направени за защита на имот - изкъртване на вратата и демонтиране и изкъртване капака на трансформатор модел ТМ100/20 kVa с фабричен № 28320, чрез използване на технически средства – железен лост и гаечни ключове и чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка Опел, модел Кадет, с рег. № Р 6624 РС, отнели от владението и собственост на „ЕВН – България Елекроразпределение” АД, гр. Пловдив, ЕИК 115552190, представлявано от св. Х. Драгоев Чолаков, упълномощен с пълномощно от 30.12.2011 г. на Неделка Стойкова – Нотариус с район на действие Пловдивски районен съд, вписана под рег. № 229 на Нотариалната камара, чужди движими вещи - 12 м. проводник М 95 кв. мм. на стойност 144.00 лева; 3 кг. шина AL на стойност 18.00 лева, 120.00 кг. трансформаторно масло на стойност 302.40 лева и 3 бр. медни бобини на стойност 4 950.66 лева, всичко на обща стойност 5 415.06 лева, без съгласието на собственика им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 предл. първо и второ, т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на осн. чл. 195, ал. 1, т. 3 предл. първо и второ, т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното общо наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. 2. По същото време и на същото място - на 19/20.12.2014 г. в землището на гр. Приморско, обл. Бургаска, местност Ропотамо, подсъдимият Т.М.Д., в съучастие като съизвършители с подсъдимите И.М.Д., Т.Т.М. и Х.Т.М. унищожили противозаконно чужда движима вещ – 1 бр. трансформатор модел ТМ100/20 kVa на стойност 3 200.00 лева, собственост на „ЕВН – България Елекроразпределение” АД, гр. Пловдив, ЕИК 115552190, представлявано от св. Х. Драгоев Чолаков, упълномощен с пълномощно от 30.12.2011 г. на Неделка Стойкова – Нотариус с район на действие Пловдивски районен съд, вписана под рег. № 229 на Нотариалната камара - престъпление по чл. 216, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на осн. чл. 216, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, и чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното общо наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия Т.М.Д. едно общо наказание измежду наказанията му по настоящата присъда в размер на по-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното общо наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Т.Т.М.
ПРИЗНАВА подсъдимият Т.Т.М. - род. на *** г. в гр. Стара Загора, с постоянен адрес ***, Извън регулацията № 1, настоящ адрес ***, посочен адрес ***, български гражданин, без образование - неграмотен, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че: 1.На 19/20.12.2014 г. в землището на гр. Приморско, обл. Бургаска, местност Ропотамо, подсъдимият Т.Т.М., в съучастие като съизвършители с подсъдимите Т.М.Д., И.М.Д. и Х.Т.М., след предварителен сговор, чрез разрушаване и повреждане на прегради здраво направени за защита на имот - изкъртване на вратата и демонтиране и изкъртване капака на трансформатор модел ТМ100/20 kVa с фабричен № 28320, чрез използване на технически средства – железен лост и гаечни ключове и чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка Опел, модел Кадет, с рег. № Р 6624 РС, отнели от владението и собственост на „ЕВН – България Елекроразпределение” АД, гр. Пловдив, ЕИК 115552190, представлявано от св. Х. Драгоев Чолаков, упълномощен с пълномощно от 30.12.2011 г. на Неделка Стойкова – Нотариус с район на действие Пловдивски районен съд, вписана под рег. № 229 на Нотариалната камара, чужди движими вещи - 12 м. проводник М 95 кв. мм. на стойност 144.00 лева; 3 кг. шина AL на стойност 18.00 лева, 120.00 кг. трансформаторно масло на стойност 302.40 лева и 3 бр. медни бобини на стойност 4 950.66 лева, всичко на обща стойност 5 415.06 лева, без съгласието на собственика им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 предл. първо и второ, т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на осн. чл. 195, ал. 1, т. 3 предл. първо и второ, т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното общо наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. 2. По същото време и на същото място - на 19/20.12.2014 г. в землището на гр. Приморско, обл. Бургаска, местност Ропотамо, подсъдимият Т.Т.М., в съучастие като съизвършители с подсъдимите Т.М.Д., И.М.Д. и Х.Т.М. унищожили противозаконно чужда движима вещ – 1 бр. трансформатор модел ТМ100/20 kVa на стойност 3 200.00 лева, собственост на „ЕВН – България Елекроразпределение” АД, гр. Пловдив, ЕИК 115552190, представлявано от св. Х. Драгоев Чолаков, упълномощен с пълномощно от 30.12.2011 г. на Неделка Стойкова – Нотариус с район на действие Пловдивски районен съд, вписана под рег. № 229 на Нотариалната камара - престъпление по чл. 216, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на осн. чл. 216, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, и чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното общо наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия Т.Т.М. едно общо наказание измежду наказанията му по настоящата присъда в размер на по-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното общо наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Х.Т.М.
ПРИЗНАВА подсъдимият Х.Т.М. - род. на *** ***, с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, посочен адрес ***, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че: 1.На 19/20.12.2014 г. в землището на гр. Приморско, обл. Бургаска, местност Ропотамо, подсъдимият Х.Т.М., в съучастие като съизвършители с подсъдимите Т.М.Д., Т.Т.М. и И.М.Д., след предварителен сговор, чрез разрушаване и повреждане на прегради здраво направени за защита на имот - изкъртване на вратата и демонтиране и изкъртване капака на трансформатор модел ТМ100/20 kVa с фабричен № 28320, чрез използване на технически средства – железен лост и гаечни ключове и чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка Опел, модел Кадет, с рег. № Р 6624 РС, отнели от владението и собственост на „ЕВН – България Елекроразпределение” АД, гр. Пловдив, ЕИК 115552190, представлявано от св. Х. Драгоев Чолаков, упълномощен с пълномощно от 30.12.2011 г. на Неделка Стойкова – Нотариус с район на действие Пловдивски районен съд, вписана под рег. № 229 на Нотариалната камара, чужди движими вещи - 12 м. проводник М 95 кв. мм. на стойност 144.00 лева; 3 кг. шина AL на стойност 18.00 лева, 120.00 кг. трансформаторно масло на стойност 302.40 лева и 3 бр. медни бобини на стойност 4 950.66 лева, всичко на обща стойност 5 415.06 лева, без съгласието на собственика им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 предл. първо и второ, т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на осн. чл. 195, ал. 1, т. 3 предл. първо и второ, т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното общо наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. 2. По същото време и на същото място - на 19/20.12.2014 г. в землището на гр. Приморско, обл. Бургаска, местност Ропотамо, подсъдимият Х.Т.М. в съучастие като съизвършители с подсъдимите И.М.Д., Т.М.Д. и Т.Т.М., унищожили противозаконно чужда движима вещ – 1 бр. трансформатор модел ТМ100/20 kVa на стойност 3 200.00 лева, собственост на „ЕВН – България Елекроразпределение” АД, гр. Пловдив, ЕИК 115552190, представлявано от св. Х. Драгоев Чолаков, упълномощен с пълномощно от 30.12.2011 г. на Неделка Стойкова – Нотариус с район на действие Пловдивски районен съд, вписана под рег. № 229 на Нотариалната камара - престъпление по чл. 216, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на осн. чл. 216, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, и чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното общо наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия Х.Т.М. едно общо наказание измежду наказанията му по настоящата присъда в размер на по-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното общо наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
30 АНД No 179/2016, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Х.Ж.Х. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 17.3.2016г.
ПРИЗНАВА обвиняемия Х.Ж.Х. - ЕГН **********, роден на ***г. в гр.Ямбол, с постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, със средно образование, собственик на „Валандар”ЕООД, ЕИК 202537104, със седалище и адрес ***, женен, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.192а, ал.1 от НК за това, че: На 22.08.2015г. в гр.Приморско, Бургаска обл., ул.Перла, в павилион за приготвяне и продажба на палачинки, в качеството си на собственик на „Валандар” ЕООД, като работодател без надлежно разрешение от Дирекция „Инспекция по труда”, гр. Бургас, изискуемо по чл. 303, ал. 3, вр. ал. 4 от КТ, вр. чл. 15 от Наредба № 6/24.07.2006г. за условия и реда за издаване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години, издадена от МТСП и M3 /ДВ, бр. 64/08.08.2006г./ приел на работа лице, ненавършило 18-годишна възраст - непълнолетната Н.А.Н., ЕГН **********, като на основание чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия Х.Ж.Х., ЕГН ********** от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева. Решението може да бъде обжалвано или протестирано в 15 - дневен срок от обявяването му пред Бургаски окръжен съд.
Х.Ж.Х.
ПРИЗНАВА обвиняемия Х.Ж.Х. - ЕГН **********, роден на ***г. в гр.Ямбол, с постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, със средно образование, собственик на „Валандар”ЕООД, ЕИК 202537104, със седалище и адрес ***, женен, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.192а, ал.1 от НК за това, че: На 22.08.2015г. в гр.Приморско, Бургаска обл., ул.Перла, в павилион за приготвяне и продажба на палачинки, в качеството си на собственик на „Валандар” ЕООД, като работодател без надлежно разрешение от Дирекция „Инспекция по труда”, гр. Бургас, изискуемо по чл. 303, ал. 3, вр. ал. 4 от КТ, вр. чл. 15 от Наредба № 6/24.07.2006г. за условия и реда за издаване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години, издадена от МТСП и M3 /ДВ, бр. 64/08.08.2006г./ приел на работа лице, ненавършило 18-годишна възраст - непълнолетната Н.А.Н., ЕГН **********, като на основание чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия Х.Ж.Х., ЕГН ********** от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева. Решението може да бъде обжалвано или протестирано в 15 - дневен срок от обявяването му пред Бургаски окръжен съд.
Мотиви от 18.3.2016г.
Мотивите изготвени в срок.
31 НОХД No 215/2016, I състав Гл.VIII. Превеждане през границата лица и групи - чл.280 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Х.С.Х. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 1.3.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство №41/2016г. – по описа на ГПУ – Малко Търново, между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова, подсъдимия Х.С.Х. – ЕГН **********, род. на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, и неговия защитник адв.А.П., съгласно което подсъдимият Х.С.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК, а именно, че на 28.02.2016 г., около 16.00 часа в землището на с. Резово, обл. Бургаска обл., на 3000 метра западно от устието на река Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ-Малко Търново, с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал група чужденци – 14 /четиринадесет/ лица, граждани на Ирак и Сирия - Резан Сарбаст Хасан /Rezan Sarbast Hasan/ - мъж, роден на *** г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; Хозан Шаукат Абди /Huzan Shawkat Abdi/ - жена, родена на ***г. в Р. Ирак, иракска гражданка, иракчанка, без документи за самоличност; Ари Хасан Хусен /Ary Hasan Husen/ - мъж, роден на *** г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; Джхат Рашид Тахер /Jhat Rashid Taher/ - мъж, роден на *** г. в Р.Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; Хогер Нафе Абдала /Huger Nafe Abdala/ – мъж, роден на *** г. в Р.Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; Хаиам Али /Hayam Ali/ - жена, родена на *** г. в Р. Ирак, иракска гражданка, иракчанка, без документи за самоличност; Юсеф Нюгер Нафе /Yosef Huger Nafe/ - момче, родено на *** г. в Р.Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; Суня Хугер Хафе /Sunya Huger Nafe/ - момиче, родена на *** г. в Р. Ирак, иракска гражданка, иракчанка, без документи за самоличност; Юсеф Фарик Юсеф /Yosef Fariq Yosef/ - мъж, роден на *** г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; Делдар Али Ибрахим /Deldar Ali Ibrashim/ - мъж, роден на *** г. в Р. Сирия, сирийски гражданин, сириец, без документи за самоличност; Мезкин Тахсин Ибо /Mezqin Tahsin Ibo/ - жена, родена на *** г. в Р. Сирия, сирийска гражданка, сирийка, без документи за самоличност; Лава Делдар Ибрахим /Lava Deldar Ibrashim/ - момиче, родена на *** г. в Р. Сирия, сирийска гражданка, сирийка, без документи за самоличност; Саиран Хасан Хасан /Sayran Hasan Hasan/ - жена, родена на *** г. в Р. Сирия, сирийска гражданка, сирийка, без документи за самоличност; Али Манан Ибрахим /Ali Manan Ibrashim/ - момче, родено на *** г. в Р. Сирия, сирийски гражданин, сириец, без документи за самоличност; между които 4 /четири/ лица – Юсеф Хугер Нафе /Yosef Huger Nafe/ - момче, родено на *** г. в Р.Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност, Суня Хугер Хафе /Sunya Huger Nafe/ - момиче, родена на *** г. в Р. Ирак, иракска гражданка, иракчанка, без документи за самоличност, Лава Делдар Ибрашим /Lava Deldar Ibrashim/ - момиче, родена на *** г. в Р. Сирия, сирийска гражданка, сирийка, без документи за самоличност и Али Манан Ибрашим /Ali Manan Ibrashim/ - момче, родено на *** г. в Р. Сирия, сирийски гражданин, сириец, без документи за самоличност, ненавършили 16 /шестнадесет/ годишна възраст, да пребивават и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима, съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001 г. на Съвета от 15 март 2001 година”, като помощта на лицето се е изразявала в изчакването, поемането и воденето на чуждите граждани през гористата местност, намираща се на територията на Р. България и по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК, на основание чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК и чл. 55, ал. 1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х.С.Х. на наказание ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да бъде изтърпяно в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 5000 /ПЕТ ХИЛЯДИ/ лева. На осн. чл.59, ал.1 от НК ПРИСПАДА от наложеното наказание лишаване от свобода по споразумението времето, през което подсъдимият Х.С.Х., ЕГН **********, е бил задържан по бързото производство, считано от 28.02.2016г. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: 1 бр. мобилен телефон марка Samsung с ИМЕЙ 355264050948234, намиращ се на съхранение в ГПУ – Малко Търново, на основание чл.53, ал.1, б.”а” от НК СЕ ОТНЕМА в полза на Държавата. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.С.Х., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 150.00 лева за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Х.С.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство №41/2016г. – по описа на ГПУ – Малко Търново, между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова, подсъдимия Х.С.Х. – ЕГН **********, род. на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, и неговия защитник адв.А.П., съгласно което подсъдимият Х.С.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК, а именно, че на 28.02.2016 г., около 16.00 часа в землището на с. Резово, обл. Бургаска обл., на 3000 метра западно от устието на река Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ-Малко Търново, с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал група чужденци – 14 /четиринадесет/ лица, граждани на Ирак и Сирия - Резан Сарбаст Хасан /Rezan Sarbast Hasan/ - мъж, роден на *** г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; Хозан Шаукат Абди /Huzan Shawkat Abdi/ - жена, родена на ***г. в Р. Ирак, иракска гражданка, иракчанка, без документи за самоличност; Ари Хасан Хусен /Ary Hasan Husen/ - мъж, роден на *** г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; Джхат Рашид Тахер /Jhat Rashid Taher/ - мъж, роден на *** г. в Р.Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; Хогер Нафе Абдала /Huger Nafe Abdala/ – мъж, роден на *** г. в Р.Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; Хаиам Али /Hayam Ali/ - жена, родена на *** г. в Р. Ирак, иракска гражданка, иракчанка, без документи за самоличност; Юсеф Нюгер Нафе /Yosef Huger Nafe/ - момче, родено на *** г. в Р.Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; Суня Хугер Хафе /Sunya Huger Nafe/ - момиче, родена на *** г. в Р. Ирак, иракска гражданка, иракчанка, без документи за самоличност; Юсеф Фарик Юсеф /Yosef Fariq Yosef/ - мъж, роден на *** г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; Делдар Али Ибрахим /Deldar Ali Ibrashim/ - мъж, роден на *** г. в Р. Сирия, сирийски гражданин, сириец, без документи за самоличност; Мезкин Тахсин Ибо /Mezqin Tahsin Ibo/ - жена, родена на *** г. в Р. Сирия, сирийска гражданка, сирийка, без документи за самоличност; Лава Делдар Ибрахим /Lava Deldar Ibrashim/ - момиче, родена на *** г. в Р. Сирия, сирийска гражданка, сирийка, без документи за самоличност; Саиран Хасан Хасан /Sayran Hasan Hasan/ - жена, родена на *** г. в Р. Сирия, сирийска гражданка, сирийка, без документи за самоличност; Али Манан Ибрахим /Ali Manan Ibrashim/ - момче, родено на *** г. в Р. Сирия, сирийски гражданин, сириец, без документи за самоличност; между които 4 /четири/ лица – Юсеф Хугер Нафе /Yosef Huger Nafe/ - момче, родено на *** г. в Р.Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност, Суня Хугер Хафе /Sunya Huger Nafe/ - момиче, родена на *** г. в Р. Ирак, иракска гражданка, иракчанка, без документи за самоличност, Лава Делдар Ибрашим /Lava Deldar Ibrashim/ - момиче, родена на *** г. в Р. Сирия, сирийска гражданка, сирийка, без документи за самоличност и Али Манан Ибрашим /Ali Manan Ibrashim/ - момче, родено на *** г. в Р. Сирия, сирийски гражданин, сириец, без документи за самоличност, ненавършили 16 /шестнадесет/ годишна възраст, да пребивават и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима, съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001 г. на Съвета от 15 март 2001 година”, като помощта на лицето се е изразявала в изчакването, поемането и воденето на чуждите граждани през гористата местност, намираща се на територията на Р. България и по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК, на основание чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК и чл. 55, ал. 1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х.С.Х. на наказание ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да бъде изтърпяно в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 5000 /ПЕТ ХИЛЯДИ/ лева. На осн. чл.59, ал.1 от НК ПРИСПАДА от наложеното наказание лишаване от свобода по споразумението времето, през което подсъдимият Х.С.Х., ЕГН **********, е бил задържан по бързото производство, считано от 28.02.2016г. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: 1 бр. мобилен телефон марка Samsung с ИМЕЙ 355264050948234, намиращ се на съхранение в ГПУ – Малко Търново, на основание чл.53, ал.1, б.”а” от НК СЕ ОТНЕМА в полза на Държавата. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.С.Х., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 150.00 лева за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 1.3.2016г.
32 НОХД No 218/2016, II състав Гл.VIII. Превеждане през границата лица и групи - чл.280 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА МАЛКО ТЪРНОВО З.Г. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 23.3.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №218/2016г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Малко Търново, представлявана от прокурор Стоянов и подсъдимия З.Г. - роден на *** год. в гр. Белград Р. Сърбия, с паспорт № 00714 2336, ЛЧН 2305969710032, сърбин, сръбски гражданин, неженен, неосъждан, със средно специално образование, в момента безработен, живущ в Р.Сърбия, гр.Обреновац, общ.Обреновац, с.Барич, ул.Баричка река №92, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно което подсъдимият З.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.280, ал.2, т.3 и т.4, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.2 от НК, за това, че: На 13.10.2015 год. около 03.00 часа в района на ГКПП-Малко Търново в зоната за отговорност на ГПУ - Малко Търново, на територията на общ. Малко Търново в съучастие като извършител с Братислав Селенич, чрез използване на МПС марка «Форд «Транзит Кемпер с ДКН ZA 034 TZ издаден от Р. Сърбия, без разрешение на надлежните органи на властта, направил опит да преведе през границата на страната от Р. Турция в P. България група от хора чужди граждани - шест лица от мъжки пол, граждани на Р. Сирия, както следва - Сюлеман Халил Али, Зана Халил Али, Рони Мохамадхер Ахмед, Талал Мохамадамин Абдала, Мясер Сюлейман Сейдомар и Абозед Абделхалим Махмуд, като преведените лица не са български граждани. За посоченото престъпление по чл.280, ал.2, т.3 и т.4, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подс. З.Г. на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА, което ще бъде изтърпяно в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, при първоначален „общ” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС. На основание чл.55, ал.3 от НК съдът не налага по-лекото наказание глоба и конфискация, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода. На основание чл. 59 ал. 1 т. 1 и ал. 2 от НК ПРИСПАДА при изпълнението на наказанието лишаване от свобода времето, през което подсъдимият З.Г. е бил задържан по реда на ЗМВР и НПК, считано от 13.10.2015г. до влизане на споразумението в законна сила, като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: ? МПС марка „Форд”, тип „Кемпер” с ДКН ZA 034 TZ, модел HYMER, находящ се на паркинг за ППС към ГПУ-Малко Търново, на основание чл.53, ал.1, б.”а” от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата. ОСЪЖДА подсъдимия З.Г. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 162.50 лева за разноски по делото. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На основание чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №218/2016г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
З.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №218/2016г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Малко Търново, представлявана от прокурор Стоянов и подсъдимия З.Г. - роден на *** год. в гр. Белград Р. Сърбия, с паспорт № 00714 2336, ЛЧН 2305969710032, сърбин, сръбски гражданин, неженен, неосъждан, със средно специално образование, в момента безработен, живущ в Р.Сърбия, гр.Обреновац, общ.Обреновац, с.Барич, ул.Баричка река №92, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно което подсъдимият З.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.280, ал.2, т.3 и т.4, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.2 от НК, за това, че: На 13.10.2015 год. около 03.00 часа в района на ГКПП-Малко Търново в зоната за отговорност на ГПУ - Малко Търново, на територията на общ. Малко Търново в съучастие като извършител с Братислав Селенич, чрез използване на МПС марка «Форд «Транзит Кемпер с ДКН ZA 034 TZ издаден от Р. Сърбия, без разрешение на надлежните органи на властта, направил опит да преведе през границата на страната от Р. Турция в P. България група от хора чужди граждани - шест лица от мъжки пол, граждани на Р. Сирия, както следва - Сюлеман Халил Али, Зана Халил Али, Рони Мохамадхер Ахмед, Талал Мохамадамин Абдала, Мясер Сюлейман Сейдомар и Абозед Абделхалим Махмуд, като преведените лица не са български граждани. За посоченото престъпление по чл.280, ал.2, т.3 и т.4, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подс. З.Г. на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА, което ще бъде изтърпяно в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, при първоначален „общ” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС. На основание чл.55, ал.3 от НК съдът не налага по-лекото наказание глоба и конфискация, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода. На основание чл. 59 ал. 1 т. 1 и ал. 2 от НК ПРИСПАДА при изпълнението на наказанието лишаване от свобода времето, през което подсъдимият З.Г. е бил задържан по реда на ЗМВР и НПК, считано от 13.10.2015г. до влизане на споразумението в законна сила, като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: ? МПС марка „Форд”, тип „Кемпер” с ДКН ZA 034 TZ, модел HYMER, находящ се на паркинг за ППС към ГПУ-Малко Търново, на основание чл.53, ал.1, б.”а” от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата. ОСЪЖДА подсъдимия З.Г. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 162.50 лева за разноски по делото. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На основание чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №218/2016г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 23.3.2016г.
33 НОХД No 226/2016, I състав Гл.VIII. Превеждане през границата лица и групи - чл.280 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО И.Ф.И.,
В.В.К.,
И.И.Г.,
З.М.П.
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 9.3.2016г.
За посоченото престъпление по чл.281, ал.2, т.1, т.4 и т.5, вр. ал.1, вр. чл. 63, ал.1, т.3 и т.5, вр. чл.20, ал.2, на основание чл.281, ал.2, т.1, т.4 и т.5, вр. ал.1, вр. чл. 63, ал.1, т.3 и т.5, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл. 54, ал. 1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия И.И.Г. на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА и ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ. На основание чл.69, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ЕДНА ГОДИНА; За посоченото престъпление по чл.281, ал.2, т.1, т.4 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, на основание чл.281, ал.2, т.1, т.4 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл. 54, ал. 1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия В.В.К. на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 5000 лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ; За посоченото престъпление по чл.281, ал.2, т.1, т.4 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, на основание чл.281, ал.2, т.1, т.4 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл. 54, ал. 1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия З.М.П. на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА и ГЛОБА в размер на 5000 лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ; На основание чл. 25, ал. 1 във вр. с чл. 23, ал. 1 от НК ОПРЕДЕЛЯ ЕДНО ОБЩО НАКАЗАНИЕ измежду така наложеното наказание по настоящото споразумение и наказанието по НОХД №178/2016г. на РС-Царево, в размер на по- тежкото от тях, а именно наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА и ГЛОБА в размер на 5000 лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ; За посоченото престъпление по чл.281, ал.2, т.1, т.4 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, на основание чл.281, ал.2, т.1, т.4 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл. 54, ал. 1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия И.Ф.И. на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 5000 лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ПЕТ ГОДИНИ;
И.Ф.И.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №226/2016г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Воруков и подсъдимия И.Ф.И., ЕГН:********** , роден на *** ***, българин, български гражданин, осъждан с постоянен адрес ***, местн. „Свети Пантелей“ №20, представляван от неговия защитник адв.Д.Д., съгласно което подсъдимият И.Ф.И. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл.281, ал.2, т.1, т.4 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, вр. чл.8, ал.1,вр. чл.22, ал.1,т.1, вр. чл.9а, ал.2 от Закона за чужденците в Република България, а именно, за това, че на 12.12.2015г., в землището на с. Синеморец, общ. Царево, обл. Бургаска и по черен път от къмпинг „Нестинарка“ към второкласен път II-99 , общ. Царево, обл. Бургаска, действайки в качеството на извършител, в съучастие, като съизвършител с В.В.К., ЕГН **********, З.М.П., ЕГН:********** и И.И.Г., ЕГН **********, с цел да набави за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнал, чрез извършване на превоз, от землището на с. Синеморец, общ. Царево, обл. Бургаска и по черен път от къмпинг „Нестинарка“ към второкласен път II-99 , общ. Царево, обл. Бургаска, към вътрешността на страната на 6 /шест/ лица, граждани на Ирак, а именно: Хереш Сабер Морад /Heresh Saber Morad/-мъж, род. На *** г. в гр. Мосул, гражданин на Ирак; Миран Хереш Сабер /Miran Heresh Saber/момче, родено на *** г. в гр. Мосул, гражданин на Ирак; Мария Хереш Сабер /Mariya Haresh Saber/-момиче, родено на *** г. в гр. Мосул, гражданка на Ирак, Жиран Хереш Сабер / Zhiran Haresh Saber/ - момиче, родено на *** г. в гр. Мосул, гражданка на Ирак, Резан Али Абдолах /Rezan Ali Abdollah/-жена родена на *** г. в гр. Мосул, гражданка на Ирак; Рафик Али Абдолах /Rafiq Ali Abdollah/-мъж роден на *** година в гр. Мосул, гражданин на Ирак, между които три лица ненавършили шестнадесет годишна възраст - Миран Хереш Сабер /Miran Heresh Saber /момче, родено на *** г. в гр. Мосул, гражданин на Ирак; Мария Хереш Сабер /Mariya Haresh Saber/-момиче, родено на *** г. в гр. Мосул, гражданка на Ирак, Жиран Хереш Сабер / Zhiran Haresh Saber/ - момиче, родено на *** г. в гр. Мосул, гражданка на Ирак, да пребивават в страната в нарушение на закона по смисъла на чл.22, ал.1,т.1, вр. чл.9а, ал.2 от Закона за чужденците в Република България, както и да преминават в страната в нарушение на закона по смисъла на чл.8, ал.1 от Закона за чужденците в Република България, като деянието е извършено, чрез използване на два броя моторни превозни средства- лек автомобил марка „Пежо“, модел „205“, с рег. № ***, собственост на М.А.М., ЕГН:********** и лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“, с рег. № ***, собственост на Н.В.П., ЕГН:**********, по отношение на лица ненавършили 16-годишна възраст, както и по отношение на повече от едно лице /6 лица/. За посоченото престъпление по чл.281, ал.2, т.1, т.4 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, на основание чл.281, ал.2, т.1, т.4 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл. 54, ал. 1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия И.Ф.И. на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 5000 лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ПЕТ ГОДИНИ; ОСЪЖДА И.Ф.И., ЕГН:**********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 131,25 лева за разноски по делото. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На основание чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №226/2016г. по описа на ЦРС по отношение на подсъдимия И.Ф.И.. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В.В.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №226/2016г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Воруков и подсъдимия В.В.К., ЕГН:**********, роден на *** ***, българин, български гражданин, осъждан с постоянен адрес ***, местн.“Свети Пантелей“ №13, представляван от неговия защитник адв.Д.Д., съгласно което подсъдимият В.В.К. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл.281, ал.2, т.1, т.4 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, вр. чл.8, ал.1,вр. чл.22, ал.1,т.1, вр. чл.9а, ал.2 от Закона за чужденците в Република България, а именно, за това, че на 12.12.2015г., в землището на с. Синеморец, общ. Царево, обл. Бургаска и по черен път от къмпинг „Нестинарка“ към второкласен път II-99 , общ. Царево, обл. Бургаска, действайки в качеството на извършител, в съучастие, като съизвършител с И.И.Г., ЕГН **********, З.М.П., ЕГН:********** и И.Ф.И., ЕГН:**********, с цел да набави за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнал, чрез извършване на превоз, от землището на с. Синеморец, общ. Царево, обл. Бургаска и по черен път от къмпинг „Нестинарка“ към второкласен път II-99 , общ. Царево, обл. Бургаска, към вътрешността на страната на 6 /шест/ лица, граждани на Ирак, а именно: Хереш Сабер Морад /Heresh Saber Morad/-мъж, род. На *** г. в гр. Мосул, гражданин на Ирак; Миран Хереш Сабер /Miran Heresh Saber/момче, родено на *** г. в гр. Мосул, гражданин на Ирак; Мария Хереш Сабер /Mariya Haresh Saber/-момиче, родено на *** г. в гр. Мосул, гражданка на Ирак, Жиран Хереш Сабер / Zhiran Haresh Saber/ - момиче, родено на *** г. в гр. Мосул, гражданка на Ирак, Резан Али Абдолах /Rezan Ali Abdollah/-жена родена на *** г. в гр. Мосул, гражданка на Ирак; Рафик Али Абдолах /Rafiq Ali Abdollah/-мъж роден на *** година в гр. Мосул, гражданин на Ирак, между които три лица ненавършили шестнадесет годишна възраст - Миран Хереш Сабер /Miran Heresh Saber /момче, родено на *** г. в гр. Мосул, гражданин на Ирак; Мария Хереш Сабер /Mariya Haresh Saber/-момиче, родено на *** г. в гр. Мосул, гражданка на Ирак, Жиран Хереш Сабер / Zhiran Haresh Saber/ - момиче, родено на *** г. в гр. Мосул, гражданка на Ирак, да пребивават в страната в нарушение на закона по смисъла на чл.22, ал.1,т.1, вр. чл.9а, ал.2 от Закона за чужденците в Република България, както и да преминават в страната в нарушение на закона по смисъла на чл.8, ал.1 от Закона за чужденците в Република България, като деянието е извършено, чрез използване на два броя моторни превозни средства- лек автомобил марка „Пежо“, модел „205“, с рег. № ***, собственост на М.А.М., ЕГН:********** и лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“, с рег. № ***, собственост на Н.В.П., ЕГН:**********, по отношение на лица ненавършили 16-годишна възраст, както и по отношение на повече от едно лице /6 лица/. За посоченото престъпление по чл.281, ал.2, т.1, т.4 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, на основание чл.281, ал.2, т.1, т.4 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл. 54, ал. 1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия В.В.К. на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 5000 лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ; ОСЪЖДА В.В.К., ЕГН:**********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 131,25 лева за разноски по делото. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На основание чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №226/2016г. по описа на ЦРС по отношение на подсъдимия В.В.К.. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
И.И.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №226/2016г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Воруков и подсъдимия И.И.Г. - ЕГН:**********, роден на ***г***, българин, български гражданин, неосъждан с постоянен адрес ***, местн.“Свети Пантелей“ №20, представляван от неговия защитник адв.Д.Д., съгласно което подсъдимият И.И.Г. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл.281, ал.2, т.1, т.4 и т.5, вр. ал.1, вр. чл. 63, ал.1, т.3 и т.5, вр. чл.20, ал.2 от НК, вр. чл.8, ал.1,вр. чл.22, ал.1,т.1, вр. чл.9а, ал.2 от Закона за чужденците в Република България, а именно, за това, че на 12.12.2015г., в землището на с. Синеморец, общ. Царево, обл. Бургаска и по черен път от къмпинг „Нестинарка“ към второкласен път II-99 , общ. Царево, обл. Бургаска, като непълнолетен, но можещ да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, действайки в качеството на извършител, в съучастие, като съизвършител с В.В.К., ЕГН:**********, З.М.П., ЕГН:********** и И.Ф.И., ЕГН:**********, с цел да набави за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнал, чрез извършване на превоз, от землището на с. Синеморец, общ. Царево, обл. Бургаска и по черен път от къмпинг „Нестинарка“ към второкласен път II-99 , общ. Царево, обл. Бургаска, към вътрешността на страната на 6 /шест/ лица, граждани на Ирак, а именно: Хереш Сабер Морад /Heresh Saber Morad/-мъж, род. На *** г. в гр. Мосул, гражданин на Ирак; Миран Хереш Сабер /Miran Heresh Saber/момче, родено на *** г. в гр. Мосул, гражданин на Ирак; Мария Хереш Сабер /Mariya Haresh Saber/-момиче, родено на *** г. в гр. Мосул, гражданка на Ирак, Жиран Хереш Сабер / Zhiran Haresh Saber/ - момиче, родено на *** г. в гр. Мосул, гражданка на Ирак, Резан Али Абдолах /Rezan Ali Abdollah/-жена родена на *** г. в гр. Мосул, гражданка на Ирак; Рафик Али Абдолах /Rafiq Ali Abdollah/-мъж роден на *** година в гр. Мосул, гражданин на Ирак, между които три лица ненавършили шестнадесет годишна възраст - Миран Хереш Сабер /Miran Heresh Saber /момче, родено на *** г. в гр. Мосул, гражданин на Ирак; Мария Хереш Сабер /Mariya Haresh Saber/-момиче, родено на *** г. в гр. Мосул, гражданка на Ирак, Жиран Хереш Сабер / Zhiran Haresh Saber/ - момиче, родено на *** г. в гр. Мосул, гражданка на Ирак, да пребивават в страната в нарушение на закона по смисъла на чл.22, ал.1,т.1, вр. чл.9а, ал.2 от Закона за чужденците в Република България, както и да преминават в страната в нарушение на закона по смисъла на чл.8, ал.1 от Закона за чужденците в Република България, като деянието е извършено, чрез използване на два броя моторни превозни средства- лек автомобил марка „Пежо“, модел „205“, с рег. № ***, собственост на М.А.М., ЕГН:********** и лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“, с рег. № ***, собственост на Н.В.П., ЕГН:**********, по отношение на лица ненавършили 16-годишна възраст, както и по отношение на повече от едно лице /6 лица/. За посоченото престъпление по чл.281, ал.2, т.1, т.4 и т.5, вр. ал.1, вр. чл. 63, ал.1, т.3 и т.5, вр. чл.20, ал.2, на основание чл.281, ал.2, т.1, т.4 и т.5, вр. ал.1, вр. чл. 63, ал.1, т.3 и т.5, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл. 54, ал. 1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия И.И.Г. на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА и ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ. На основание чл.69, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ЕДНА ГОДИНА; ОСЪЖДА И.И.Г., ЕГН:**********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 131,25 лева за разноски по делото. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На основание чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №226/2016г. по описа на ЦРС по отношение на подсъдимия И.И.Г.. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
З.М.П.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №226/2016г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Воруков и подсъдимия З.М.П., ЕГН:**********, роден на *** ***, българин, български гражданин, неосъждан с постоянен адрес ***, местн.“Свети Пантелей“ №13, представляван от неговия защитник адв.Д.Д., съгласно което подсъдимият З.М.П. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл.281, ал.2, т.1, т.4 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, вр. чл.8, ал.1,вр. чл.22, ал.1,т.1, вр. чл.9а, ал.2 от Закона за чужденците в Република България, а именно, за това, че на 12.12.2015г., в землището на с. Синеморец, общ. Царево, обл. Бургаска и по черен път от къмпинг „Нестинарка“ към второкласен път II-99 , общ. Царево, обл. Бургаска, действайки в качеството на извършител, в съучастие, като съизвършител с И.Ф.И., ЕГН:**********, В.В.К., ЕГН ********** и И.И.Г., ЕГН ********** с цел да набави за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнал, чрез извършване на превоз, от землището на с. Синеморец, общ. Царево, обл. Бургаска и по черен път от къмпинг „Нестинарка“ към второкласен път II-99 , общ. Царево, обл. Бургаска, към вътрешността на страната на 6 /шест/ лица, граждани на Ирак, а именно: Хереш Сабер Морад /Heresh Saber Morad/-мъж, род. На *** г. в гр. Мосул, гражданин на Ирак; Миран Хереш Сабер /Miran Heresh Saber/момче, родено на *** г. в гр. Мосул, гражданин на Ирак; Мария Хереш Сабер /Mariya Haresh Saber/-момиче, родено на *** г. в гр. Мосул, гражданка на Ирак, Жиран Хереш Сабер / Zhiran Haresh Saber/ - момиче, родено на *** г. в гр. Мосул, гражданка на Ирак, Резан Али Абдолах /Rezan Ali Abdollah/-жена родена на *** г. в гр. Мосул, гражданка на Ирак; Рафик Али Абдолах /Rafiq Ali Abdollah/-мъж роден на *** година в гр. Мосул, гражданин на Ирак, между които три лица ненавършили шестнадесет годишна възраст - Миран Хереш Сабер /Miran Heresh Saber /момче, родено на *** г. в гр. Мосул, гражданин на Ирак; Мария Хереш Сабер /Mariya Haresh Saber/-момиче, родено на *** г. в гр. Мосул, гражданка на Ирак, Жиран Хереш Сабер / Zhiran Haresh Saber/ - момиче, родено на *** г. в гр. Мосул, гражданка на Ирак, да пребивават в страната в нарушение на закона по смисъла на чл.22, ал.1,т.1, вр. чл.9а, ал.2 от Закона за чужденците в Република България, както и да преминават в страната в нарушение на закона по смисъла на чл.8, ал.1 от Закона за чужденците в Република България, като деянието е извършено, чрез използване на два броя моторни превозни средства- лек автомобил марка „Пежо“, модел „205“, с рег. № ***, собственост на М.А.М., ЕГН:********** и лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“, с рег. № ***, собственост на Н.В.П., ЕГН:**********, по отношение на лица ненавършили 16-годишна възраст, както и по отношение на повече от едно лице /6 лица/. За посоченото престъпление по чл.281, ал.2, т.1, т.4 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, на основание чл.281, ал.2, т.1, т.4 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл. 54, ал. 1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия З.М.П. на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА и ГЛОБА в размер на 5000 лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ; На основание чл. 25, ал. 1 във вр. с чл. 23, ал. 1 от НК ОПРЕДЕЛЯ ЕДНО ОБЩО НАКАЗАНИЕ измежду така наложеното наказание по настоящото споразумение и наказанието по НОХД №178/2016г. на РС-Царево, в размер на по- тежкото от тях, а именно наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА и ГЛОБА в размер на 5000 лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ; ОСЪЖДА З.М.П., ЕГН:**********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 131,25 лева за разноски по делото. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На основание чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №226/2016г. по описа на ЦРС по отношение на подсъдимия З.М.П.. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест, ОСВЕН в частта си, с която на З.М.П., ЕГН:**********,на основание чл. 25, ал. 1 във вр. с чл. 23, ал. 1 от НК е определено едно общо наказание измежду така наложеното наказание по настоящото споразумение и наказанието по НОХД №178/2016г. на РС-Царево. В тази си част, определението подлежи на обжалване или протест, в седем дневен срок считано от днес, пред Окръжен съд, гр. Бургас.
В законна сила от 9.3.2016г.
34 НОХД No 227/2016, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Г.А.Д.,
Г.С.Г.,
Ц.Я.И.
Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 10.3.2016г.
За посоченото престъпление по чл.197, ал.1, т.3, във вр. с чл.195, ал.1, т.3, пр.2, т.4, пр.1 и пр.2, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, на основание чл.197, ал.1, т.3 във вр. с чл.195, ал.1, т.3, пр.2, т.4, пр.1 и пр.2, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК ОСЪЖДА подсъдимия Г.С.Г., Г. НАСТАСОВ ДИМИТ РОВ И Ц.Я.И. на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, а именно: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от 10 (ДЕСЕТ) МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от 10 (ДЕСЕТ) МЕСЕЦА; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
Г.А.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 57/2014 г. по описа на РУМВР - Приморско между РП – Царево, представлявана от прокурор Воруков и подсъдимия Г.А.Д. - ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес ***, български гражданин, средно образование, неженен, неосъждан, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно което подсъдимият Г.А.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 195, ал. 1, т.3, пр.2, т.4, пр.1 и пр.2, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, а именно, за това, че на неустановена дата в периода от 10.02.2014г. до 10.03.2014г., в гр. Царево, обл. Бургас, при условията на продължавано престъпление, в съучастие като съизвършител с Г.С.Г. и Ц.Я.И., чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот – срязване на метална верига на портална врата, чрез използване на техническо средство – ножица за рязане на арматурно желязо и моторно превозно средство – товарен автомобил марка „Мерцедес“, модел „316“, с регистрационен номер В3077НС, собственост на „Мултибилд Инженеринг“ ООД, отнел чужди движими вещи - 3414 броя гранитни паважни павета, всяко на стойност 0.20 лева, на обща стойност 628.80 лева, от владението на Петър Петков Недялков, собственост на Община Царево, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като откраднатите вещи са били върнати. За посоченото престъпление по чл.197, ал.1, т.3, във вр. с чл.195, ал.1, т.3, пр.2, т.4, пр.1 и пр.2, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, на основание чл.197, ал.1, т.3 във вр. с чл.195, ал.1, т.3, пр.2, т.4, пр.1 и пр.2, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК ОСЪЖДА подсъдимия Г.А.Д. на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, а именно: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от 10 (ДЕСЕТ) МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от 10 (ДЕСЕТ) МЕСЕЦА; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.53, ал.1, б.„а“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства - 1бр. катинар с верига и арматурна ножица – намиращи се на съхранение в РУМВР-Приморско, и като вещи с ниска стойност да бъдат унищожени.. Веществените доказателства - 3414 броя гранитни паважни павета, намиращи се в поземлен имот 48619.2.800, по КК на гр.Царево, м.Диньов гьол, землището на гр.Царево, оставени за съхранение, срещу протокол за отговорно пазене на лицето В.И.Т., ЕГН **********, от гр.София, ж.к.Младост – 2, бл.224, вх.6, ет.8, ап.102, мобилен телефон 0887/791468, да бъдат върнати на Община Царево. ОСЪЖДА Г.А.Д., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 57.66 лв. за разноски по делото.
Г.С.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 57/2014 г. по описа на РУМВР – Приморско, между РП – Царево, представлявана от прокурор Воруков и подсъдимия Г.С.Г. - ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес ***, български гражданин, неженен, неосъждан, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно което подсъдимият Г.С.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 195, ал. 1, т.3, пр.2, т.4, пр.1 и пр.2, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, а именно, за това, че на неустановена дата в периода от 10.02.2014г. до 10.03.2014г., в гр. Царево, обл. Бургас, при условията на продължавано престъпление, в съучастие като съизвършител с Г.А.Д. и Ц.Я.И., чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот – срязване на метална верига на портална врата, чрез използване на техническо средство – ножица за рязане на арматурно желязо и моторно превозно средство – товарен автомобил марка „Мерцедес“, модел „316“, с регистрационен номер В3077НС, собственост на „Мултибилд Инженеринг“ ООД, отнел чужди движими вещи - 3414 броя гранитни паважни павета, всяко на стойност 0.20 лева, на обща стойност 628.80 лева, от владението на Петър Петков Недялков, собственост на Община Царево, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като откраднатите вещи са били върнати. За посоченото престъпление по чл.197, ал.1, т.3, във вр. с чл.195, ал.1, т.3, пр.2, т.4, пр.1 и пр.2, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, на основание чл.197, ал.1, т.3 във вр. с чл.195, ал.1, т.3, пр.2, т.4, пр.1 и пр.2, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК ОСЪЖДА подсъдимия Г.С.Г. на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, а именно: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от 10 (ДЕСЕТ) МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от 10 (ДЕСЕТ) МЕСЕЦА; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.53, ал.1, б.„а“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства - 1бр. катинар с верига и арматурна ножица – намиращи се на съхранение в РУМВР-Приморско и като вещи с ниска стойност да бъдат унищожени. Веществените доказателства - 3414 броя гранитни паважни павета, намиращи се в поземлен имот 48619.2.800, по КК на гр.Царево, м.Диньов гьол, землището на гр.Царево, оставени за съхранение, срещу протокол за отговорно пазене на лицето В.И.Т., ЕГН **********, от гр.София, ж.к.Младост – 2, бл.224, вх.6, ет.8, ап.102, мобилен телефон 0887/791468, ДА БЪДАТ ВЪРНАТИ на Община Царево. ОСЪЖДА Г.С.Г. - ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 57.66 лв. за разноски по делото.
Ц.Я.И.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 57/2014 г. по описа на РУМВР - Приморско между РП – Царево, представлявана от прокурор Воруков и подсъдимия Ц.Я.И. - ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес ***, български гражданин, основно образование, неженен, осъждан, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно което подсъдимият Ц.Я.И. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 195, ал. 1, т.3, пр.2, т.4, пр.1 и пр.2, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, а именно, за това, че на неустановена дата в периода от 10.02.2014г. до 10.03.2014г., в гр. Царево, обл. Бургас, при условията на продължавано престъпление, в съучастие като съизвършител с Г.С.Г. и Г.А.Д., чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот – срязване на метална верига на портална врата, чрез използване на техническо средство – ножица за рязане на арматурно желязо и моторно превозно средство – товарен автомобил марка „Мерцедес“, модел „316“, с регистрационен номер В3077НС, собственост на „Мултибилд Инженеринг“ ООД, отнел чужди движими вещи - 3414 броя гранитни паважни павета, всяко на стойност 0.20 лева, на обща стойност 628.80 лева, от владението на Петър Петков Недялков, собственост на Община Царево, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като откраднатите вещи са били върнати. За посоченото престъпление по чл.197, ал.1, т.3, във вр. с чл.195, ал.1, т.3, пр.2, т.4, пр.1 и пр.2, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, на основание чл.197, ал.1, т.3 във вр. с чл.195, ал.1, т.3, пр.2, т.4, пр.1 и пр.2, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ц.Я.И. на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, а именно: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от 10 (ДЕСЕТ) МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от 10 (ДЕСЕТ) МЕСЕЦА; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.53, ал.1, б.„а“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства - 1бр. катинар с верига и арматурна ножица – намиращи се на съхранение в РУМВР-Приморско, и като вещи с ниска стойност да бъдат унищожени. Веществените доказателства - 3414 броя гранитни паважни павета, намиращи се в поземлен имот 48619.2.800, по КК на гр.Царево, м.Диньов гьол, землището на гр.Царево, оставени за съхранение, срещу протокол за отговорно пазене на лицето В.И.Т., ЕГН **********, от гр.София, ж.к.Младост – 2, бл.224, вх.6, ет.8, ап.102, мобилен телефон 0887/791468, да бъдат върнати на Община Царево. ОСЪЖДА Ц.Я.И. - ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 57.66 лв. за разноски по делото.
В законна сила от 10.3.2016г.
35 НОХД No 232/2016, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.Т.В. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 11.3.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 302 ЗМ-300/2015 г. по описа на РУ – град Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор Евтимова, подсъдимия Д.Т.В. - ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, с основно образование, работи като охранител във „VTA”, офис гр.Царево, неженен, неосъждан и неговия защитник адв.Д.Д., съгласно което подсъдимият Д.Т.В. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 30.12.2015г., около 19.30ч., в с.Лозенец обл.Бургаска, по ул.Резвая, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка Крайслер, модел Неон с рег.№А 9533 МС, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила, а именно 1.29 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с протокол за химическа експертиза №5/04.01.2016г. на БНТЛ при ОД на МВР гр.Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Д.Т.В. на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Д.Т.В., ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 НК се приспадне времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 30.12.2015 год. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.Т.В., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 36.66 лева за разноски по делото.
Д.Т.В.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 302 ЗМ-300/2015 г. по описа на РУ – град Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор Евтимова, подсъдимия Д.Т.В. - ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, с основно образование, работи като охранител във „VTA”, офис гр.Царево, неженен, неосъждан и неговия защитник адв.Д.Д., съгласно което подсъдимият Д.Т.В. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 30.12.2015г., около 19.30ч., в с.Лозенец обл.Бургаска, по ул.Резвая, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка Крайслер, модел Неон с рег.№А 9533 МС, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила, а именно 1.29 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с протокол за химическа експертиза №5/04.01.2016г. на БНТЛ при ОД на МВР гр.Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Д.Т.В. на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Д.Т.В., ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 НК се приспадне времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 30.12.2015 год. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.Т.В., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 36.66 лева за разноски по делото.
В законна сила от 11.3.2016г.
36 ЧНД No 233/2016, I състав Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК Г.В.Г. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Определение от 18.3.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НЧД №233/2016г. по описа на РС Царево, поради оттегляне на искането. Определението подлежи на обжалване с частна жалба или протест в седемдневен срок от днес пред БОС.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО
В законна сила от 26.3.2016г.
37 НОХД No 234/2016, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.Г.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 15.3.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №234/2016г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия М.Г.М. - род. на ***г***, с настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, работи като продавач консултант в „Цесима” ООД, женен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Й.Д., съгласно което обвиняемият М.Г.М. се признава за виновен в извършване на престъпление по чл. 343, ал. 3 предл. първо, б. „а” предл. второ, вр. ал.1, б.„б” предл. второ, вр. чл. 342, ал. 1 от НК, вр. чл. 5, ал. 3, т. 1, чл. 20, ал. 2 и чл. 50, ал. 1 от ЗДвП, а именно, че на 17.05.2015 г. около 10.40 часа, в гр.Китен, обл.Бургаска, кръстовището на ул. „Илия Бояджиев” и ул. „Урдовиза”, при управление на моторно превозно средство - лек автомобил марка Мазда 5 с рег. № ***, собственост на „Цесима” ООД, нарушил правила за движение, визирани в ЗДвП /Закон за движение по пътищата/, а именно: чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП: „На водача на пътно превозно средство е забранено да управлява пътно превозно средство под въздействие на алкохол, наркотици или други упойващи вещества”; чл. 20, ал. 2 от ЗДвП: „Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с характера и интензивността на движението, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението”; чл. 50, ал. 1 от ЗДвП: „На кръстовище, на което единият от пътищата е сигнализиран като път с предимство, водачите на пътни превозни средства от другите пътища са длъжни да пропуснат пътните превозни средства, които се движат по пътя с предимство” и по непредпазливост причинил средни телесни повреди на И.М.М., ЕГН **********, изразяващи се в счупване на двете предлакътни кости на лява ръка, водещо до трайно затруднение движението на лявата ръка за срок от около 2.5-3 месеца при обичаен ход на оздравителния процес и счупване на навикуларна /ладиевидна/ кост на лява длан, водещо до трайно затруднение движението на лявата ръка за срок от около 1.5-2 месеца при обичаен ход на оздравителния процес, като деянието е извършено в пияно състояние - с концентрация на алкохол в кръвта 0,64 промила, установено по надлежния ред със съдебномедицинска експертиза №232/2015г. на съдебно медицинско отделение при МБАЛ, АД Бургас. За посоченото престъпление по чл. 343, ал. 3 предл. първо, б. „а” предл. второ, вр. ал. 1, б. „б” предл. второ, вр. чл. 342, ал. 1 от НК, вр. чл. 5, ал. 3, т. 1, чл. 20, ал. 2 и чл. 50, ал. 1 от ЗДвП, на основание чл. 343, ал. 3 предл. първо, б. „а” предл. второ, вр. ал. 1, б. „б” предл. второ, вр. чл. 342, ал. 1 от НК, вр. чл. 5, ал. 3, т. 1, чл. 20, ал. 2 и чл. 50, ал. 1 от ЗДвП и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.Г.М., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 НК ЛИШАВА обвиняемия М.Г.М., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от момента на отнемане или предаване на свидетелството за управление на МПС. ОСЪЖДА обвиняемия М.Г.М., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 465.20 лева за разноски по делото. Веществени доказателства – няма. Причинени от престъплението съставомерни имуществени вреди - няма. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №234/2016г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
М.Г.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №234/2016г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия М.Г.М. - род. на ***г***, с настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, работи като продавач консултант в „Цесима” ООД, женен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Й.Д., съгласно което обвиняемият М.Г.М. се признава за виновен в извършване на престъпление по чл. 343, ал. 3 предл. първо, б. „а” предл. второ, вр. ал.1, б.„б” предл. второ, вр. чл. 342, ал. 1 от НК, вр. чл. 5, ал. 3, т. 1, чл. 20, ал. 2 и чл. 50, ал. 1 от ЗДвП, а именно, че на 17.05.2015 г. около 10.40 часа, в гр.Китен, обл.Бургаска, кръстовището на ул. „Илия Бояджиев” и ул. „Урдовиза”, при управление на моторно превозно средство - лек автомобил марка Мазда 5 с рег. № ***, собственост на „Цесима” ООД, нарушил правила за движение, визирани в ЗДвП /Закон за движение по пътищата/, а именно: чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП: „На водача на пътно превозно средство е забранено да управлява пътно превозно средство под въздействие на алкохол, наркотици или други упойващи вещества”; чл. 20, ал. 2 от ЗДвП: „Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с характера и интензивността на движението, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението”; чл. 50, ал. 1 от ЗДвП: „На кръстовище, на което единият от пътищата е сигнализиран като път с предимство, водачите на пътни превозни средства от другите пътища са длъжни да пропуснат пътните превозни средства, които се движат по пътя с предимство” и по непредпазливост причинил средни телесни повреди на И.М.М., ЕГН **********, изразяващи се в счупване на двете предлакътни кости на лява ръка, водещо до трайно затруднение движението на лявата ръка за срок от около 2.5-3 месеца при обичаен ход на оздравителния процес и счупване на навикуларна /ладиевидна/ кост на лява длан, водещо до трайно затруднение движението на лявата ръка за срок от около 1.5-2 месеца при обичаен ход на оздравителния процес, като деянието е извършено в пияно състояние - с концентрация на алкохол в кръвта 0,64 промила, установено по надлежния ред със съдебномедицинска експертиза №232/2015г. на съдебно медицинско отделение при МБАЛ, АД Бургас. За посоченото престъпление по чл. 343, ал. 3 предл. първо, б. „а” предл. второ, вр. ал. 1, б. „б” предл. второ, вр. чл. 342, ал. 1 от НК, вр. чл. 5, ал. 3, т. 1, чл. 20, ал. 2 и чл. 50, ал. 1 от ЗДвП, на основание чл. 343, ал. 3 предл. първо, б. „а” предл. второ, вр. ал. 1, б. „б” предл. второ, вр. чл. 342, ал. 1 от НК, вр. чл. 5, ал. 3, т. 1, чл. 20, ал. 2 и чл. 50, ал. 1 от ЗДвП и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.Г.М., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 НК ЛИШАВА обвиняемия М.Г.М., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от момента на отнемане или предаване на свидетелството за управление на МПС. ОСЪЖДА обвиняемия М.Г.М., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 465.20 лева за разноски по делото. Веществени доказателства – няма. Причинени от престъплението съставомерни имуществени вреди - няма. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №234/2016г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 15.3.2016г.
38 АНД No 236/2016, II състав По УБДХ РУП ЦАРЕВО Г.С.Г. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 17.3.2016г.
НП-потвърденоПРИЗНАВА Г.С.Г. – роден на ***г***, българин, български гражданин, безработен, женен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН за извършени от него на 16.03.2016 год. около 15.00 часа в гр.Царево, обл.Бургаска, в двора на ОУ „Никола Йонков Вапцаров” непристойни прояви на публично място, изразяващи се в употреба на ругатни, неприлични изрази и закани, оскърбително отношение и държание спрямо свидетелите Никола Атанасов, Димитър Димитров, изблъскване на същите и опит за насилствено влизане в сградата на училището, поради което и на основание чл. 1, ал. 1 от УБДХ му НАЛАГА административно наказание „глоба” в размер на 100,00 лв. /сто лева/. Препис от решението да се изпрати на началника на РУ - гр.Царево за сведение. Решението на съда подлежи на обжалване и протест, в срок от 24 часа, считано от днес, пред Окръжен съд, гр. Бургас. При жалба или протест, делото ще се гледа на 22.03.2016 год. от 14.00 часа пред Окръжен съд, гр. Бургас.
Г.С.Г.
ПРИЗНАВА Г.С.Г. – роден на ***г***, българин, български гражданин, безработен, женен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН за извършени от него на 16.03.2016 год. около 15.00 часа в гр.Царево, обл.Бургаска, в двора на ОУ „Никола Йонков Вапцаров” непристойни прояви на публично място, изразяващи се в употреба на ругатни, неприлични изрази и закани, оскърбително отношение и държание спрямо свидетелите Никола Атанасов, Димитър Димитров, изблъскване на същите и опит за насилствено влизане в сградата на училището, поради което и на основание чл. 1, ал. 1 от УБДХ му НАЛАГА административно наказание „глоба” в размер на 100,00 лв. /сто лева/. Препис от решението да се изпрати на началника на РУ - гр.Царево за сведение. Решението на съда подлежи на обжалване и протест, в срок от 24 часа, считано от днес, пред Окръжен съд, гр. Бургас. При жалба или протест, делото ще се гледа на 22.03.2016 год. от 14.00 часа пред Окръжен съд, гр. Бургас.
Мотиви от 17.3.2016г.
В законна сила от 19.3.2016г.
39 НОХД No 238/2016, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.А.К. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 21.3.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство №302 ЗМ-29/2016г. по описа на РУ – град Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия С.А.К. - ЕГН **********, роден на ***г***, обл.Бургаска, жител и живущ ***, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан и неговия защитник адв.Т.С., съгласно което подсъдимият С.А.К. - ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2 във вр. с ал.1 от НК, а именно, за това, че на 12.03.2016г., около 16.15 часа, по Второкласен път ВП ІІ-99, км.49, преди моста на р.Караагач, общ.Царево, посока от с.Лозенец, общ.Царево за гр.Китен, общ.Приморско, без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Рено”, модел „19” с рег.№А 1219 ВХ в едногодишен срок от наказанието му по административен ред, наложено с наказателно постановление №15-4635-000132/03.09.2015г. на Началник РУ-Приморско при ОДМВР – Бургас, влязло в сила на 24.02.2016г. за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2 във вр. с ал.1 от НК, на основание чл.343в, ал.2, във вр. с ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия С.А.К., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ПЕТСТОТИН ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.
С.А.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство №302 ЗМ-29/2016г. по описа на РУ – град Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия С.А.К. - ЕГН **********, роден на ***г***, обл.Бургаска, жител и живущ ***, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан и неговия защитник адв.Т.С., съгласно което подсъдимият С.А.К. - ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2 във вр. с ал.1 от НК, а именно, за това, че на 12.03.2016г., около 16.15 часа, по Второкласен път ВП ІІ-99, км.49, преди моста на р.Караагач, общ.Царево, посока от с.Лозенец, общ.Царево за гр.Китен, общ.Приморско, без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Рено”, модел „19” с рег.№А 1219 ВХ в едногодишен срок от наказанието му по административен ред, наложено с наказателно постановление №15-4635-000132/03.09.2015г. на Началник РУ-Приморско при ОДМВР – Бургас, влязло в сила на 24.02.2016г. за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2 във вр. с ал.1 от НК, на основание чл.343в, ал.2, във вр. с ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия С.А.К., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ПЕТСТОТИН ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 21.3.2016г.
40 НОХД No 242/2016, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Г.К.Г. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 24.3.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 302 ЗМ-49/2015 г. по описа на РУ - град Царево, между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия Г.К.Г. - ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, безработен, разведен, неосъждан, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно което подсъдимият Г.К.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3 предл. първо и т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1 от НК, а именно, че за времето от 18.50 часа на 27.03.2015г. до 08.15 часа на 28.03.2015г. в гр.Царево, обл. Бургаска, западна промишлена зона, от офис в предприятие за преработка на риба, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот - счупване стъкло на вътрешна врата и чрез използване на техническо средство - оригинален ключ, отнел от владението на св. Пепа Евтимова Митрева, собственост на ЕТ „Лимнос - Г. Пейчев” с МОЛ св. Г. Пейчев Митрев, чужди движими вещи – 1 бр. мобилен телефон марка Samsung, модел Galaxy S III Neo с ИМЕЙ 359459063757491 на стойност 359.99 лева и 1 бр. зарядно устройство на стойност 15.00 лева, всичко на обща стойност 374.99 лева, без съгласието на собственика им с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати. За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3 предл. първо и т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1 от НК, на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3 предл. първо и т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК ОСЪЖДА подсъдимия Г.К.Г. на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 4 от НК, а именно: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 3. Включване в програми за обществено въздействие за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. Веществените доказателства са върнати на собственика им. От престъплението са причинени имуществени вреди в размер на 374.99 лева, които са възстановени изцяло. ОСЪЖДА Г.К.Г., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 289.72 лева за разноски по делото.
Г.К.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 302 ЗМ-49/2015 г. по описа на РУ - град Царево, между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия Г.К.Г. - ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, безработен, разведен, неосъждан, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно което подсъдимият Г.К.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3 предл. първо и т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1 от НК, а именно, че за времето от 18.50 часа на 27.03.2015г. до 08.15 часа на 28.03.2015г. в гр.Царево, обл. Бургаска, западна промишлена зона, от офис в предприятие за преработка на риба, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот - счупване стъкло на вътрешна врата и чрез използване на техническо средство - оригинален ключ, отнел от владението на св. Пепа Евтимова Митрева, собственост на ЕТ „Лимнос - Г. Пейчев” с МОЛ св. Г. Пейчев Митрев, чужди движими вещи – 1 бр. мобилен телефон марка Samsung, модел Galaxy S III Neo с ИМЕЙ 359459063757491 на стойност 359.99 лева и 1 бр. зарядно устройство на стойност 15.00 лева, всичко на обща стойност 374.99 лева, без съгласието на собственика им с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати. За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3 предл. първо и т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1 от НК, на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3 предл. първо и т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК ОСЪЖДА подсъдимия Г.К.Г. на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 4 от НК, а именно: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 3. Включване в програми за обществено въздействие за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. Веществените доказателства са върнати на собственика им. От престъплението са причинени имуществени вреди в размер на 374.99 лева, които са възстановени изцяло. ОСЪЖДА Г.К.Г., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 289.72 лева за разноски по делото.
В законна сила от 24.3.2016г.
41 НОХД No 245/2016, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.Е.Н. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 24.3.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 302 ЗМ-31/2016г. по описа на РУ - град Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор Евтимова, подсъдимия Н.Е.Н. - ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан и неговия защитник адв.Д.Г., съгласно което подсъдимият Н.Е.Н. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, а именно, че на 21.03.2016 г. около 00.50 часа, по ВП II-99, км. 49, в района на КПП Караагач, в посока от с. Лозенец, обл. Бургаска за гр. Китен, обл. Бургаска, без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка Сеат, модел Алтеа 1.9 ТДИ с рег. № Х 8842 ВТ в едногодишен срок от наказанието му по административен ред наложено с наказателно постановление № 15-0271-000183/27.05.2015 г., влязло в сила на 29.06.2015 г. на Началник РУ – Харманли при ОДМВР – Хасково за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, на основание чл.343в, ал.2, от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Н.Е.Н. - ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ШЕСТСТОТИН ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. Разноски по делото няма. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Н.Е.Н.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 302 ЗМ-31/2016г. по описа на РУ - град Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор Евтимова, подсъдимия Н.Е.Н. - ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан и неговия защитник адв.Д.Г., съгласно което подсъдимият Н.Е.Н. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, а именно, че на 21.03.2016 г. около 00.50 часа, по ВП II-99, км. 49, в района на КПП Караагач, в посока от с. Лозенец, обл. Бургаска за гр. Китен, обл. Бургаска, без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка Сеат, модел Алтеа 1.9 ТДИ с рег. № Х 8842 ВТ в едногодишен срок от наказанието му по административен ред наложено с наказателно постановление № 15-0271-000183/27.05.2015 г., влязло в сила на 29.06.2015 г. на Началник РУ – Харманли при ОДМВР – Хасково за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, на основание чл.343в, ал.2, от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Н.Е.Н. - ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ШЕСТСТОТИН ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. Разноски по делото няма. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 24.3.2016г.
42 НОХД No 247/2016, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО К.Й.К. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 24.3.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 302 ЗМ - 30/2016 год. по описа на РУП-Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия К.Й.К., ЕГН ********** - роден на *** ***, обл. Бургаска, жител и живущ ***, тел. 0894/434910, български гражданин, образование – начално, професия – няма, работи като общ работник във фирма за строителни материали “Даскалов 48”ЕООД – гр. Ямбол, неженен, неосъждан и неговия защитник адв.Р.Д.,, съгласно което подсъдимият К.Й.К., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343в ал. 2 от НК, за това, че: На 18.03.2016 год., около 16:45 часа, в гр. Царево, обл. Бургаска, по ул. “Нестинарка”, в района на БГЦПО, посока от к-г “Нестинарка”, кв. “Василико” за центъра на гр. Царево, без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство – мотопед марка “SACHS”, 49 куб. см., без регистрационна табела, в едногодишен срок от наказанието му по административен ред наложено с наказателно постановление № 15-0302-000088/16.06.2015 год. на Началник РУ – Царево при ОДМВР - Бургас, влязло в сила на 26.06.2015 год. за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, на основание чл.343в, ал.2, от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия К.Й.К., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК съдът не налага по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода. Разноски по делото няма. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
К.Й.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 302 ЗМ - 30/2016 год. по описа на РУП-Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия К.Й.К., ЕГН ********** - роден на *** ***, обл. Бургаска, жител и живущ ***, тел. 0894/434910, български гражданин, образование – начално, професия – няма, работи като общ работник във фирма за строителни материали “Даскалов 48”ЕООД – гр. Ямбол, неженен, неосъждан и неговия защитник адв.Р.Д.,, съгласно което подсъдимият К.Й.К., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343в ал. 2 от НК, за това, че: На 18.03.2016 год., около 16:45 часа, в гр. Царево, обл. Бургаска, по ул. “Нестинарка”, в района на БГЦПО, посока от к-г “Нестинарка”, кв. “Василико” за центъра на гр. Царево, без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство – мотопед марка “SACHS”, 49 куб. см., без регистрационна табела, в едногодишен срок от наказанието му по административен ред наложено с наказателно постановление № 15-0302-000088/16.06.2015 год. на Началник РУ – Царево при ОДМВР - Бургас, влязло в сила на 26.06.2015 год. за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, на основание чл.343в, ал.2, от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия К.Й.К., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК съдът не налага по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода. Разноски по делото няма. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 24.3.2016г.
43 НОХД No 251/2016, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.С.К. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 28.3.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №251/2016г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Воруков и обвиняемия Д.С.К., ЕГН ********** - род. на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, работи като строител, не женен, не осъждан, представляван от неговия защитник адв.Т.Я., съгласно което обвиняемият Д.С.К., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че: На 22.03.2016 г., около 23.15 часа в гр.Приморско, обл.Бургаска, по ул.„Иглика” и ул.„Азине” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Нисан”, модел „Примера”, с рег. № СМ 2155 АМ след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 /едно цяло и две/ на хиляда, а именно 2,26 /две цяло двадесет и шест/ на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7510, с № 0069. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д.С.К., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200.00 /двеста/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 НК ЛИШАВА обвиняемия Д.С.К., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от 22.03.2016г. Веществени доказателства – няма. Разноски по делото няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №251/2016г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Д.С.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №251/2016г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Воруков и обвиняемия Д.С.К., ЕГН ********** - род. на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, работи като строител, не женен, не осъждан, представляван от неговия защитник адв.Т.Я., съгласно което обвиняемият Д.С.К., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че: На 22.03.2016 г., около 23.15 часа в гр.Приморско, обл.Бургаска, по ул.„Иглика” и ул.„Азине” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Нисан”, модел „Примера”, с рег. № СМ 2155 АМ след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 /едно цяло и две/ на хиляда, а именно 2,26 /две цяло двадесет и шест/ на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7510, с № 0069. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д.С.К., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200.00 /двеста/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 НК ЛИШАВА обвиняемия Д.С.К., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от 22.03.2016г. Веществени доказателства – няма. Разноски по делото няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №251/2016г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 28.3.2016г.
44 НОХД No 255/2016, II състав Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.А.Г. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 29.3.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №4635ЗМ-199/2015 год. по описа на РУМВР-Приморско между РП – Царево, представлявана от прокурор Воруков и обвиняемия С.А. Г. - ЕГН **********, роден на ***г*** с постоянен адрес ***, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно което обвиняемия С.А. Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпления по чл.129, ал.2, във вр. с ал.1 и чл.216, ал.1 от НК, а именно, че: 1. На 28.07.2015 год. около 21,10 часа в гр.Китен, обл. Бургас, в заведение за бързо хранене „Радис”, чрез нанасяне на удари с метален бокс и ритане, причинил средна телесна повреда на Стоян Петков Диханов, изразяваща се в луксация на акромиоклавикуларната става, довело до трайно затруднение движението на ляв горен крайник за срок от 6-8 седмици, при обичаен ход на оздравителния процес и счупване на лява лопатка, довело до трайно затруднение движението на горен крайник за срок от 2-3 месеца, при обичаен ход на оздравителния процес - престъпление по чл.129, ал.2, вр. ал.1 от НК; 2.На 28.07.2015 год. около 21,10 часа в гр.Китен, обл. Бургас, в заведение за бързо хранене „Радис”, унищожил противозаконно чужди движими вещи - 1бр. монитор с тъчскрийн екран марка IBM на стойност 330.00 лева, 1бр. стъкло с размер 1/1м с дебелина 6мм на стойност 24.00 лева, 10 бр. порцеланови чинии на стойност 16.00 лева, 5бр. стъклени чаши за бира на стойност 8.50 лева, 10 бр. стъклени чаши за вода на стойност 10.20 лева, 1кг. кафе на зърна марка „Сагафредо” на стойност 31.00 лева, 1,5 кг. пресни домати на стойност 1.58 лева, 1кг. пресни краставици на стойност 1.95 лева, всичко на обща стойност 423.93 лева, собственост на Стоян Петков Диханов - престъпление по чл.216, ал.1 от НК. 1.За посоченото престъпление по чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, на основание чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 от НК и чл. 55, ал.1, т.2, б."б" от НК, ОСЪЖДА обвняемия С.А. Г. - ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ, при условията на чл. 42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ДВЕ ГОДИНИ; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ДВЕ ГОДИНИ; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото 200 часа годишно за срок от ДВЕ ГОДИНИ. 2.За посоченото престъпление по чл. 216, ал. 1 от НК, на основание чл. 216, ал. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, ОСЪЖДА обвиняемия С.А. Г. - ЕГН **********на наказание ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и 2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на обвиняемия С.А. Г. - ЕГН ********** едно общо наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2 т.1, 2 и 6 от НК включваща следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ДВЕ ГОДИНИ; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ДВЕ ГОДИНИ; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото 200 часа годишно за срок от ДВЕ ГОДИНИ. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: На основание чл. 53, ал. 1, б. „а“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата - 1бр. метален бокс, намиращ се на съхранение в РУМВР-Приморско, като предвид ниската му стойност следва да бъде унищожен. ОСЪЖДА С.А.Г. - ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 311,86лв. за разноски по делото. От престъплението са причинени имуществени вреди в размер на 423,93 лева, които са възстановени.
С.А.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №4635ЗМ-199/2015 год. по описа на РУМВР-Приморско между РП – Царево, представлявана от прокурор Воруков и обвиняемия С.А. Г. - ЕГН **********, роден на ***г*** с постоянен адрес ***, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно което обвиняемия С.А. Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпления по чл.129, ал.2, във вр. с ал.1 и чл.216, ал.1 от НК, а именно, че: 1. На 28.07.2015 год. около 21,10 часа в гр.Китен, обл. Бургас, в заведение за бързо хранене „Радис”, чрез нанасяне на удари с метален бокс и ритане, причинил средна телесна повреда на Стоян Петков Диханов, изразяваща се в луксация на акромиоклавикуларната става, довело до трайно затруднение движението на ляв горен крайник за срок от 6-8 седмици, при обичаен ход на оздравителния процес и счупване на лява лопатка, довело до трайно затруднение движението на горен крайник за срок от 2-3 месеца, при обичаен ход на оздравителния процес - престъпление по чл.129, ал.2, вр. ал.1 от НК; 2.На 28.07.2015 год. около 21,10 часа в гр.Китен, обл. Бургас, в заведение за бързо хранене „Радис”, унищожил противозаконно чужди движими вещи - 1бр. монитор с тъчскрийн екран марка IBM на стойност 330.00 лева, 1бр. стъкло с размер 1/1м с дебелина 6мм на стойност 24.00 лева, 10 бр. порцеланови чинии на стойност 16.00 лева, 5бр. стъклени чаши за бира на стойност 8.50 лева, 10 бр. стъклени чаши за вода на стойност 10.20 лева, 1кг. кафе на зърна марка „Сагафредо” на стойност 31.00 лева, 1,5 кг. пресни домати на стойност 1.58 лева, 1кг. пресни краставици на стойност 1.95 лева, всичко на обща стойност 423.93 лева, собственост на Стоян Петков Диханов - престъпление по чл.216, ал.1 от НК. 1.За посоченото престъпление по чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, на основание чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 от НК и чл. 55, ал.1, т.2, б."б" от НК, ОСЪЖДА обвняемия С.А. Г. - ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ, при условията на чл. 42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ДВЕ ГОДИНИ; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ДВЕ ГОДИНИ; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото 200 часа годишно за срок от ДВЕ ГОДИНИ. 2.За посоченото престъпление по чл. 216, ал. 1 от НК, на основание чл. 216, ал. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, ОСЪЖДА обвиняемия С.А. Г. - ЕГН **********на наказание ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и 2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на обвиняемия С.А. Г. - ЕГН ********** едно общо наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2 т.1, 2 и 6 от НК включваща следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ДВЕ ГОДИНИ; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ДВЕ ГОДИНИ; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото 200 часа годишно за срок от ДВЕ ГОДИНИ. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: На основание чл. 53, ал. 1, б. „а“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата - 1бр. метален бокс, намиращ се на съхранение в РУМВР-Приморско, като предвид ниската му стойност следва да бъде унищожен. ОСЪЖДА С.А.Г. - ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 311,86лв. за разноски по делото. От престъплението са причинени имуществени вреди в размер на 423,93 лева, които са възстановени.
В законна сила от 29.3.2016г.
45 НОХД No 261/2016, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Х.Л. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 31.3.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 4635 ЗМ-52/2016 г. по описа на РУ - град Приморско, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия А.Х.Л. /Abeid Khan Lalmohammad/ - мъж, род. на *** г. в гр. Ненгерхар, Афганистан, гражданин на Афганистан, без професия, неграмотен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което обвиняемият А.Х.Л. /Abeid Khan Lalmohammad/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 29.03.2016 г. през плитък участък на река Резовска, в района на местността „Сърпии”, землище на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургаска, част от зоната за отговорност на ГПУ – Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.Х.Л. /ABEID KHAN LALMOHAMMAD/ на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. ОСЪЖДА А.Х.Л. /ABEID KHAN LALMOHAMMAD/ да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 75 лева за разноски по делото. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На осн.чл.24 ал.3 от НПК, Съдът, ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №261/2016г. на осн. чл.24 ал.3 от НПК. Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено, на осн. чл. 309, ал. 4 от НПК, ОПРЕДЕЛИ ОТМЕНЯ мярка за неотклонение на подсъдимия А.Х.Л.. Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7-дневен срок, считано от днес. Обвиняемият /чрез преводача/: Заявявам, че в настоящето съдебно производство текстът на окончателно вписаното в протокола споразумение ми бе преведено от български език на фарси език, както и постановеното от съда определение за прекратяване на наказателното производство. Препис от споразумението да се предостави незабавно на РУ – гр.Приморско.
А.Х.Л.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 4635 ЗМ-52/2016 г. по описа на РУ - град Приморско, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия А.Х.Л. /Abeid Khan Lalmohammad/ - мъж, род. на *** г. в гр. Ненгерхар, Афганистан, гражданин на Афганистан, без професия, неграмотен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което обвиняемият А.Х.Л. /Abeid Khan Lalmohammad/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 29.03.2016 г. през плитък участък на река Резовска, в района на местността „Сърпии”, землище на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургаска, част от зоната за отговорност на ГПУ – Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.Х.Л. /ABEID KHAN LALMOHAMMAD/ на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. ОСЪЖДА А.Х.Л. /ABEID KHAN LALMOHAMMAD/ да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 75 лева за разноски по делото. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На осн.чл.24 ал.3 от НПК, Съдът, ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №261/2016г. на осн. чл.24 ал.3 от НПК. Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено, на осн. чл. 309, ал. 4 от НПК, ОПРЕДЕЛИ ОТМЕНЯ мярка за неотклонение на подсъдимия А.Х.Л.. Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7-дневен срок, считано от днес. Обвиняемият /чрез преводача/: Заявявам, че в настоящето съдебно производство текстът на окончателно вписаното в протокола споразумение ми бе преведено от български език на фарси език, както и постановеното от съда определение за прекратяване на наказателното производство. Препис от споразумението да се предостави незабавно на РУ – гр.Приморско.
В законна сила от 31.3.2016г.