РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.3.2013г. до 31.3.2013г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 131/2011, II състав Делби Д.П.М. И.П.И.,
А.П.И.,
Т.П.М.
Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 4.3.2013г.
ДОПУСКА да бъде извършена съдебна делба на следните недвижими имоти: двуетажна масивна жилищна сграда представляваща имот с идентификатор 48619.503.18.1 /четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет точка петстотин и три точка осемнадесет точка едно/, застроена площ: 88 /осемдесет и осем/ кв.м, брой етажи: 2, състояща се от: Гаражен етаж със следните самостоятелни обекти: самостоятелен обект в сграда представляващ имот с идентификатор 48619.503.18.1.3 с площ от 22 /двадесет и два/ кв.м предназначение: Гараж; самостоятелен обект в сграда представляващ имот с идентификатор 48619.503.18.1.4 с площ от 22 /двадесет и два/ кв.м предназначение: Гараж; самостоятелен обект в сграда представляващ имот с идентификатор 48619.503.18.1.5 с площ от 9 /девет/ кв.м предназначение: За обслужваща дейност за битови услуги; самостоятелен обект в сграда представляващ имот с идентификатор 48619.503.18.1.6 с площ от 3 /три/ кв.м предназначение: За обслужваща дейност за битови услуги; самостоятелен обект в сграда представляващ имот с идентификатор 48619.503.18.1.7 с площ от 11 /единадесет/ кв.м предназначение: За обслужваща дейност за битови услуги; Първи жилищен етаж представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 48619.503.18.1.1 с площ от 91 /деветдесет и един/ кв.м предназначение: Жилище, апартамент и Втори жилищен етаж представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 48619.503.18.1.2 с площ от 91 /деветдесет и един/ кв.м предназначение: Жилище, апартамент, която сграда и обекти в нея се намират в застроено дворно място представляващо поземлен имот с идентификатор 48619.503.18 /четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет точка петстотин и три точка осемнадесет/ по КК на гр.Царево, одобрена със Заповед № 18- 56/24.082006 год. на изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, с площ на имота от 407 /четиристотин и седем/ кв.м. при квоти: 7/20 /седем двадесети/ ид.ч. за Д.П.М., ЕГН ***, */20 /една двадесета/ ид.ч. за И.П.И., ЕГН ***, */20 /една двадесета/ ид.ч. за А.П.И., ЕГН *** и 11/20 /единадесет двадесети/ ид.ч. за Т.П.М., ЕГН ***.    
2 Гражданско дело No 23/2013, II състав Вещни искове по ЗСПЗЗ С.Д.С. ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ПРИМОРСКО-ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 4.3.2013г.
Присъединява настоящето производство към гр.д. № 22/2013г.
3 Гражданско дело No 24/2013, I състав Вещни искове по ЗСПЗЗ Б.П.П. ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ПРИМОРСКО-ЦАРЕВО Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Определение от 4.3.2013г.
Съединява гр.д. № 24/13г. и гр.д. № 22/13г. в едно общо производство, което да продължи под № 22/2013г.
4 Гражданско дело No 60/2012, III състав Вещни искове Ж.С.В.,
М.С.Д.
Й.С.К.,
К.М.К.,
Е.С.Н.
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 7.3.2013г.
Прекратява производството и връща исковата молба
5 НОХД No 17/2013, III състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.Х.К. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 7.3.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №17/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и С. Х. К. - ЕГН *** представляван от неговия защитник адв.Д. Д., съгласно което обвиняемият С. Х. К., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.172б ал.1 от НК, вр. чл. 13 ал. 2 т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО, а именно, че: на 26.07.2012 год. в гр. П. обл. Б., в лек автомобил /микробус/ марка “**”, модел “**” с рег. № *** без правно основание и без съгласието на притежателя на изключителното право, а именно Adidas AG GERMANY, използвала в търговската дейност - /по смисъла на чл. 13 ал. 2 т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак/, а именно предлагане с цел продажба, пускане на пазара и съхранение на следните стоки с марката “Адидас”, а именно: 633 бр. мъжки тениски къс ръкав марка “Адидас” на стойност 13 293.00 лева, 400 бр. дамски тениски марка “Адидас” на стойност 6 800.00 лева, 654 бр. дамски клинове марка “Адидас” на стойност 10 791.00 лева,204 бр. мъжки потници марка “Адидас” на стойност 3 162.00 лева, 20 бр. долница анцуг марка “Адидас” на стойност 550.00 лева, 218 бр. дамски потници марка “Адидас” на стойност 3 379.00 лева, 60 бр. дамски шорти марка “Адидас” на стойност 810.00 лева, 54 бр. комплекти анцузи марка “Адидас” на стойност 2 430.00 лева и 110 бр. мъжки шорти марка “Адидас” на стойност 1 485.00 лева, всичко на обща стойност 42 700.00 лева, обект на това изключително право.  За посоченото престъпление по чл.172б ал.1 от НК, вр. чл. 13 ал. 2 т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО, на основание чл.172б ал.1 от НК, вр. чл. 13 ал. 2 т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обвиняемия С. Х. К. ЕГН *** наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал. 2 т. 1 и 2, вр. чл. 55 ал. 1 т. 2 б. „б” от НК.  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА, както и ГЛОБА в размер на 1000(хиляда) лв.
С.Х.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №17/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и С. Х. К. - ЕГН *** представляван от неговия защитник адв.Д. Д., съгласно което обвиняемият С. Х. К., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.172б ал.1 от НК, вр. чл. 13 ал. 2 т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО, а именно, че: на 26.07.2012 год. в гр. П. обл. Б., в лек автомобил /микробус/ марка “**”, модел “**” с рег. № *** без правно основание и без съгласието на притежателя на изключителното право, а именно Adidas AG GERMANY, използвала в търговската дейност - /по смисъла на чл. 13 ал. 2 т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак/, а именно предлагане с цел продажба, пускане на пазара и съхранение на следните стоки с марката “Адидас”, а именно: 633 бр. мъжки тениски къс ръкав марка “Адидас” на стойност 13 293.00 лева, 400 бр. дамски тениски марка “Адидас” на стойност 6 800.00 лева, 654 бр. дамски клинове марка “Адидас” на стойност 10 791.00 лева,204 бр. мъжки потници марка “Адидас” на стойност 3 162.00 лева, 20 бр. долница анцуг марка “Адидас” на стойност 550.00 лева, 218 бр. дамски потници марка “Адидас” на стойност 3 379.00 лева, 60 бр. дамски шорти марка “Адидас” на стойност 810.00 лева, 54 бр. комплекти анцузи марка “Адидас” на стойност 2 430.00 лева и 110 бр. мъжки шорти марка “Адидас” на стойност 1 485.00 лева, всичко на обща стойност 42 700.00 лева, обект на това изключително право.  За посоченото престъпление по чл.172б ал.1 от НК, вр. чл. 13 ал. 2 т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО, на основание чл.172б ал.1 от НК, вр. чл. 13 ал. 2 т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обвиняемия С. Х. К. ЕГН *** наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал. 2 т. 1 и 2, вр. чл. 55 ал. 1 т. 2 б. „б” от НК.  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА, както и ГЛОБА в размер на 1000(хиляда) лв.
В законна сила от 7.3.2013г.
6 Гражданско дело No 139/2012, III състав Вещни искове Н.Т.Х. МАРТ МЕДИЯ ЕООД Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 11.3.2013г.
Прекратява делото и връща исковата молба
7 Гражданско дело No 158/2012, I състав Облигационни искове Х.Д.Р. П.В.Р. Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 11.3.2013г.
ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН сключеният на 01.10.2012г. между Х.Д.Р.,***, от една страна като купувач и от друга страна като продавач: П.В.Р., ЕГН-********** ***, предварителен договор за покупко-продажба на недвижими имоти, съгласно който продавачът продава на купувача следните недвижими имоти: 1.Поземлен имот с идентификатор 62459.67.10 по кадастралната карта на с.Резово, общ.Царево, обл.Бургас, местността Димо Райчов баир, с площ от 2379кв.м., представляващ земеделска земя, пасище, 2.Поземлен имот с идентификатор 66528.2.290 по кадастралната карта на с.Синеморец, общ.Царево, обл.Бургас, местността Поляните, с площ от 2000 кв.м., представляващ земеделска земя, пасище., за сумата от 141,40 лева, която е платена изцяло от купувача на продавача при сключването на предварителния договор.   ОСЪЖДА Х.Д.Р. да заплати на Районен съд гр.Царево като нотариална такса сумата от 30,62лв. и в полза на Община Царево като местен данък сумата от 4,24лв., като НАРЕЖДА ДА СЕ ВПИШЕ ВЪЗБРАНА върху имотите за обезпечаване заплащането на разноските по прехвърлянето.  
8 НАХД No 513/2012, III състав По ЗД по пътищата С.Д.Й. РУП ПРИМОРСКО Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 11.3.2013г.
НП-потвърдено
9 Гражданско дело No 115/2012, I състав Делби И.К.Д.,
С.К.Д.
Р.Ц.С. Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 12.3.2013г.
ДОПУСКА извършването на делба между съделителите И.К.Д., ЕГН-********** ***, С.К.Д., ЕГН-********** *** и Р.Ц.С., ЕГН-**********, с настоящ адрес:***, на следния недвижими имот: Лозе от 2009кв.м. в землището на гр.Царево, м.Арапя, представляващо имот с идентификатор 48619.6.532 по кадастралната карта, при квоти: 1/2ид.част общо за двамата ищци И.К.Д. и С.К.Д. и 1/2ид.част за ответницата Р.Ц.С..
10 НАХД No 307/2013, II състав По ЗД по пътищата Б.С.Г. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 12.3.2013г.
НП-потвърдено
11 НАХД No 334/2013, II състав По ЗД по пътищата С.Е.А. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 12.3.2013г.
12 Гражданско дело No 121/2012, III състав Вещни искове С.П.М. П.П.М.,
М.Д.Г.
Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 13.3.2013г.
ОПРЕДЕЛИ  ОДОБРЯВА така постигната между страните спогодба, като вариант №2 от заключението на вещото лице И. Б., находящо се на лист 62 от делото е неразделна част от спогодбата.  
13 Гражданско дело No 122/2012, I състав Делби П.Г.Д.,
П.С.Д.
В.В.П.,
Д.Н.Д.,
И.И.Б.,
Ц.Г.М.,
К.М.Б.,
А.С.Д.,
Н.А.Д.
Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 13.3.2013г.
ДОПУСКА извършването на делба между съделителите П.Г.Д., ЕГН-********** и П.С.Д., ЕГН-**********, двамата от ````````, ет.9, В.В.П., ЕГН-********** и Ц.Г.М., ЕГН-**********, двамата от ``````````, Д.Н.Д., ЕГН-********** и Н.А.Д., ЕГН-**********, двамата от гр.Димитровград, ул.Втори септември №46, И. И.Б., ЕГН-********** и А.С.Д., ЕГН-**********,*** и К.М.Б.,*** 1582, ```````26, на следния недвижими имот: Поземлен имот с идентификатор 48619.45.708 по кадастралната карта на гр.Царево, местността Плаката, с площ от 6002кв.м., при следните квоти: П.Г.Д. и П.С.Д. в общ дял 500/6002кв.м.; В.В.П. и Ц.Г.М. в общ дял 1500/6002кв.м.; К.М.Б. 1500/6002кв.м.; И. И.Б. и А.С.Д. в общ дял 1250/6002кв.м.; Д.Н.Д. и Н.А.Д. в общ дял 1250/6002кв.м.
14 НОХД No 19/2013, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Т.А.А. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 13.3.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №19/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и обвиняемия Т.А.А., ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият Т.А.А., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1 от НК за това, че на 08.03.2013год. за времето от 9.30 часа до 16.00 часа в гр.А., обл.Б., местността ***, южно от гробищния парк от поземлен имот чрез използване на техническо средство – 1бр. лопата и 1 бр. брадва отнел от владението и собственост на св.С.К.И., ЕГН *** от гр.А., общ.Ц., обл.Б., ул.*** №***, движими вещи – 6 метра метална оградна мрежа с височина 1.50 метра и размер на „окото” 3/3см. на стойност 16.20 лева, 33 метра метална оградна мрежа с височина 1.50 метра и размер на „окото” 4/4 см. на стойност 82.50 лева и 10 метра метална оградна мрежа с височина 0.80 метра и размер на „окото” 4/4 см. на стойност 21.50 лева, всичко на обща стойност 120.20 лева, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на досъдебното производство откраднатите вещи са върнати.  За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1 от НК на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква “б” от НК ОСЪЖДА обвиняемия Т.А.А. на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 /сто и двадесет/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  Веществените доказателства - 6 метра метална оградна мрежа с височина 1.50 метра и размер на „окото” 3/3см., 33 метра метална оградна мрежа с височина 1.50 метра и размер на „окото” 4/4 см. и 10 метра метална оградна мрежа с височина 0.80 метра и размер на „окото” 4/4 см., върнати на собственика им С.К.И., ЕГН *** от гр.А., общ.Ц., обл.Б., ул.*** №*** с постановление за разпореждане с веществени доказателства и разписка.  Веществените доказателства – 1 бр. лопата и 1 бр. брадва, собственост на Т.А.А., ЕГН ***, послужили за извършване на престъплението, към момента на съхранение в РУП Царево, на основание чл.53, ал.1, б.”а” предл. второ от НК ДА СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата.  Предвид ниската стойност на отнетите вещи същите да бъдат унищожени.  Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 120.20 лева са възстановени.  ОСЪЖДА Т.А.А., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 46.40лв. за разноски по делото.  На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №19/2013г. по описа на ЦРС.  
Т.А.А.
За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1 от НК на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква “б” от НК ОСЪЖДА обвиняемия Т.А.А. на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 /сто и двадесет/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  Веществените доказателства - 6 метра метална оградна мрежа с височина 1.50 метра и размер на „окото” 3/3см., 33 метра метална оградна мрежа с височина 1.50 метра и размер на „окото” 4/4 см. и 10 метра метална оградна мрежа с височина 0.80 метра и размер на „окото” 4/4 см., върнати на собственика им С.К.И., ЕГН *** от гр.А., общ.Ц., обл.Б., ул.*** №*** с постановление за разпореждане с веществени доказателства и разписка.    
В законна сила от 13.3.2013г.
15 НОХД No 20/2013, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.М.И. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 13.3.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №20/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия И.М. И. – ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Р. Д., съгласно което обвиняемият И. М. И., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление чл.343б, ал.1 от НК, за това, че на 09.03.2013 год., около 22:45 часа, в с.К. общ.Ц., обл.Б., по асфалтов път посока от центъра към изхода на селото, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “**” модел “**” с рег. № ***след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.68 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство “Дрегер” 7510 с фабр. № 0064.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1, във вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обвиняемия И.М. И. ЕГН *** наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК.  1. Задължителна регистрация по настоящ, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото 120 часа годишно за срок от една година.  
И.М.И.
“Дрегер” 7510 с фабр. № 0064.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1, във вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обвиняемия И.М. И. ЕГН *** наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК.  1. Задължителна регистрация по настоящ, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото 120 часа годишно за срок от една година.  
В законна сила от 13.3.2013г.
16 НАХД No 306/2013, III състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Н.Д.Д. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 14.3.2013г.
ПРИЗНАВА Н. Д.Д. ЕГН ***, с постоянен адрес ****, настоящ адрес гр. Б., ж. к. „**" № *. вх.*, ет.*, за ВИНОВЕН в това, че на на 18.08.2012 год. около 08.05 ч. по ВП ІІ-99, км. 43, в посока гр. П. - гр. С. обл. Б., без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „**, модел „**" с peг. № *** в едногодишния срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление № 13260/29.12.2010 год., влязло в сила на 24.01.2012 год. на Началник Група в Сектор ПП КАТ - Бургас, за управление на моторно превозно без съответно свидетелство за управление - престъпление по чл. 343в, ал. 2 във вр. ал. 1 от НК, поради което и на основание чл.78а, ал.1 НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 лв. (хиляда лева).
Н.Д.Д.
ПРИЗНАВА Н. Д.Д. ЕГН ***, с постоянен адрес ****, настоящ адрес гр. Б., ж. к. „**" № *. вх.*, ет.*, за ВИНОВЕН в това, че на на 18.08.2012 год. около 08.05 ч. по ВП ІІ-99, км. 43, в посока гр. П. - гр. С. обл. Б., без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „**, модел „**" с peг. № *** в едногодишния срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление № 13260/29.12.2010 год., влязло в сила на 24.01.2012 год. на Началник Група в Сектор ПП КАТ - Бургас, за управление на моторно превозно без съответно свидетелство за управление - престъпление по чл. 343в, ал. 2 във вр. ал. 1 от НК, поради което и на основание чл.78а, ал.1 НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 лв. (хиляда лева).
Мотиви от 14.3.2013г.
Мотивите изготвени в срок.
17 НАХД No 310/2013, I състав Административни дела НЮ БИГИНИН ЕООД ДИРЕКЦИЯ"ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 14.3.2013г.
НП-потвърдено
18 НАХД No 311/2013, I състав Административни дела НЮ БИГИНИН ЕООД ДИРЕКЦИЯ"ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 14.3.2013г.
НП-потвърдено
19 Гражданско дело No 128/2009, I състав Делби Ю.И.А. Ц.П.Ц.,
Ц.И.Т.
Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Определение от 15.3.2013г.
Съдът като намери, че направената от страните спогодба не противоречи на закова и морала на осн. чл.234 от ГПК  ОПРЕДЕЛИ  ОДОБРЯВА така постигната между страните спогодба.  
20 Гражданско дело No 8/2013, II състав Облигационни искове М.П.М. ОБЩИНА ПРИМОРСКО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 18.3.2013г.
Прекратява и изпраща по подсъдност на Окръжен съд гр.Бургас
21 НОХД No 24/2013, II състав ГЛ.V. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО З.И.И. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 18.3.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №24/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемата З. И. И. - ЕГН ***, представлявана от нейния защитник адв.Б., съгласно условията на което обвиняемата се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, а именно, че в периода месец октомври 2012 год. – 13.11.2012 год. в с.Л., общ.Ц. Б.обл., ул. “**” №*, сама осъществила неправомерно присъединяване към водоснабдителната система собственост и стопанисвана от “Водоснабдяване и канализация” ЕАД - Бургас с МОЛ св. Б. Д.Д., с което създала условия за непълно отчитане на потребената вода.  За посоченото престъпление по чл.234в, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемата З. И.И. на осн. чл.234в, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  На основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемата З. И.И., ЕГН *** няма да бъде наложено по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода – а именно глоба.  
З.И.И.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №24/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемата З. И. И. - ЕГН ***, представлявана от нейния защитник адв.Б., съгласно условията на което обвиняемата се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, а именно, че в периода месец октомври 2012 год. – 13.11.2012 год. в с.Л., общ.Ц. Б.обл., ул. “**” №*, сама осъществила неправомерно присъединяване към водоснабдителната система собственост и стопанисвана от “Водоснабдяване и канализация” ЕАД - Бургас с МОЛ св. Б. Д.Д., с което създала условия за непълно отчитане на потребената вода.  За посоченото престъпление по чл.234в, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемата З. И.И. на осн. чл.234в, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  На основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемата З. И.И., ЕГН *** няма да бъде наложено по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода – а именно глоба.  
В законна сила от 18.3.2013г.
22 НАХД No 303/2013, III състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ЕТ "ГОЛЯМ ДЕРВЕНТ-71-ТАНЯ ИВАНОВА" КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 18.3.2013г.
НП-потвърдено
23 НОХД No 21/2013, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Т.П.С. Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Определение от 19.3.2013г.
На осн. чл.382, ал.8 от НПК съдът  ОПРЕДЕЛИ  НЕ ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по досъдебно производство ЗМ 15-14/2013г. по описа на РУП Приморско.  ВРЪЩА делото на прокурора.  
Т.П.С.
24 НОХД No 23/2013, II състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Й.С.Х. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 19.3.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №23/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и обвиняемия Й.С.Х., ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв. Т.С., съгласно условията на което обвиняемият Й.С.Х., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО за това, че: На 03.09.2012 год. в гр.П., обл.Б., в търговски обект на ул.*** №**, като прокурист – управляващ ЕТ ***, без правно основание и без съгласието на притежателя на изключителното право, а именно Prada S.A.,LU; /Прада/, Louis Vuiton Malletier /Луис Вютон/, France /Франсе/; Puma SE,DE „Пума/ използвалал в търговската дейност - /по смисъла на чл. 13 ал. 2 т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак/, а именно предлагане с цел продажба, пускане на пазара и съхранение на следните стоки с марките: Луис Вютон /Louis Vuitton/, Прада /Prada/ и Пума /Puma/ а именно 30 бр. чанти марка “Прада” на стойност 1515.00 лева, 20 бр. чанти “Луис Вютон” на стойност 945.00 лева и 15 бр. чанти марка “Пума” на стойност 277.50 лева, всичко на обща стойност 2737.50 лева обект на това изключително право.  За посоченото престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, на основание чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК ОСЪЖДА обвиняемия Й.С.Х., ЕГН *** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  На основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемия Й.С.Х., ЕГН ***, няма да бъде наложено по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба.  ОСЪЖДА обвиняемия Й.С.Х., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 147.00 лева за разноски по делото.  ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 30 бр. чанти марка “Прада”, 20 бр. чанти “Луис Вютон” и 15 бр. чанти марка “Пума”, на основание чл.53, ал.1 НК ДА СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и да бъдат унищожени.  Причинени от престъплението имуществени вреди няма.  На основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №23/2013г. по описа на ЦРС.  
Й.С.Х.
За посоченото престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, на основание чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК ОСЪЖДА обвиняемия Й.С.Х., ЕГН *** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  На основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемия Й.С.Х., ЕГН ***, няма да бъде наложено по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба.  
В законна сила от 19.3.2013г.
25 НАХД No 309/2013, II състав Административни дела НЮ БИГИНИН ЕООД ДИРЕКЦИЯ"ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 19.3.2013г.
НП-потвърдено
26 НАХД No 314/2013, I състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) В.С.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 19.3.2013г.
НП-отменено
27 Гражданско дело No 144/2012, III състав Облигационни искове В.Я.Г. М.Г.М. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 20.3.2013г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на М.Г.М., ЕГН ***, адрес: ***, че в полза на В.Я.Г., ЕГН ***, адрес: ***, съществува вземане в размер на 2 500(две хиляди и петстотин) лева - главница по неизплатен паричен заем от 2008г; мораторна лихва върху посочената сума, в размер на 25.21 лева, считано от 31.07.2012г. до 04.09.2012г., ведно със законната лихва върху главницата, начиная от датата на подаване на заявлението -05.09.2012г. до окончателното изплащане на задължението, както и за сумата от 350.50 лв. - разноски по заповедното производство за заплатена държавна такса, в размер на 50.50 лева и адвокатски хонорар, в размер на 300 лева.   ОСЪЖДА М.Г.М., ЕГН ***, адрес: *** да заплати на В.Я.Г., ЕГН ***, адрес: ***, сумата от 102,37 лева(сто и два лева и тридесет и седем стотинки), представляваща направените по делото разноски - държавна такса в исковото производство.  
28 Гражданско дело No 156/2012, II състав Облигационни искове ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД КИТЕН БИЙЧ ХОЛИДЕЙ ООД Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 20.3.2013г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „Китен Бийч Холидей” ООД, ЕИК 102857758, че дължи на ЕВН България Електроснабдяване ЕАД, ЕИК 123526430, сумите както следва: 17082,02 лв. /седемнадесет хиляди осемдесет и два лева и две стотинки/ представляващи стойността на консумираната от обекта на потребителя електрическа енергия за периода 01.08.2012 г. до 27.09.2012 г. 144,06 лв. /сто четиридесет и четири лева и шест стотинки/, представляващи стойността на законната лихва за забава за периода 13.09.2012 г. до 24.10.2012 г. законна лихва върху горепосочената главница от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение в съда- 25.10.2012 г. до окончателното изплащане на задължението.
В законна сила от 20.3.2013г.
29 Гражданско дело No 25/2013, II състав Облигационни искове Д.Г.Т. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ПЛОВДИВ Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 20.3.2013г.
Прекратява производството поради недопустимост на иска
30 НОХД No 9/2013, II състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО В.А.К. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 20.3.2013г.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.А.К. – ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН, в това че:  1. За времето от месец декември 2010 год. до 22.08.2012 год. в гр.Ц., обл. Б., при условията на продължавано престъпление, многократно се съвкупявал с лице ненавършило 14 годишна възраст - с малолетната И.Д.А., ЕГН ***, като извършеното не съставлява престъпление по чл.152 от НК - престъпление по чл.151, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.151, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  2. За времето от 29.08.2012 год. до 04.02.2013 год. в гр. Ц., обл. Б., кв.*** №***, като пълнолетно лице, без да е сключило брак, заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст - с непълнолетната И.Д.А., ЕГН *** - престъпление по чл.191, ал.1 НК, поради което и на основание чл.191, ал.1 НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК, вр. чл.57, ал.1 от НК и чл. 55, ал.1, т.2, б.„б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  На осн. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия В.А.К., ЕГН ***, едно общо наказание измежду наказанията му по настоящата присъда в размер на по-тежкото от тях, а именно наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
В.А.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.А.К. – ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН, в това че:  1. За времето от месец декември 2010 год. до 22.08.2012 год. в гр.Ц., обл. Б., при условията на продължавано престъпление, многократно се съвкупявал с лице ненавършило 14 годишна възраст - с малолетната И.Д.А., ЕГН ***, като извършеното не съставлява престъпление по чл.152 от НК - престъпление по чл.151, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.151, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  2. За времето от 29.08.2012 год. до 04.02.2013 год. в гр. Ц., обл. Б., кв.*** №***, като пълнолетно лице, без да е сключило брак, заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст - с непълнолетната И.Д.А., ЕГН *** - престъпление по чл.191, ал.1 НК, поради което и на основание чл.191, ал.1 НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК, вр. чл.57, ал.1 от НК и чл. 55, ал.1, т.2, б.„б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  На осн. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия В.А.К., ЕГН ***, едно общо наказание измежду наказанията му по настоящата присъда в размер на по-тежкото от тях, а именно наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
Мотиви от 25.3.2013г.
Мотивите изготвени в срок.
31 НОХД No 22/2013, III състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Е.И.П.,
Е.И.С.
Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 21.3.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №22/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и обвиняемия Е.И.П., ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Н.Н., съгласно което обвиняемият Е.И.П., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 и чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, предл. първо, вр. ал.1 от НК, в това, че: 1. На 09.08.2012 год., около 22:30 часа, вилно селище *** блок №***, землището на с.Л., общ.Ц., от апартамент № ** намиращ се на първи жилищен етаж, в съучастие, като съизвършител с Е.И.С., ЕГН *** отнел от владението и собственост на Т.Ю.З. – руска гражданка движими вещи – 1 бр. дамска чанта от плат с надпис “М&К” на стойност 723.66 лева, 1 бр. мобилен телефон марка “Нокия” модел С 3-00 на стойност 197.50 лева, 1 бр. мобилен телефон марка “Самсунг” модел СЕ 0168 на стойност 361.83 лева, 1 бр. фотоапарат марка “OLYMPUS” модел FE-220 на стойност 95.00 лева, 1 бр. калъф за фотоапарат на стойност 13.50 лева, 1 бр. таблет Ipad “Aplle” модел А 1337, 64 GB на стойност 1099.00 лева, 1 бр. дамско портмоне на стойност 16.50 лева, сумата от 15 000.00 рубли в банкноти – по фиксинг на БНБ равняващи се на 751.05 български лева, сумата от 400 щатски долара в банкноти – по фиксинг на БНБ равняващи се на 637.00 български лева, сумата от 100.00 евро в банкноти – по фиксинг на БНБ равняващи се на 195.58 български лева и сумата от 300.00 лева, всичко на обща стойност 4390.62, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като до приключване на досъдебното производство причинените вреди са възстановени. 2. През месец юли 2012год. в гр.С., общ.С., без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 16.08.2012 год. в стая № 302 на фамилна къща *** в с.Л., общ.Ц., обл.Б., ул.** №**, високо рискови наркотични вещества: - 1 бр. полиетиленова торбичка съдържаща КОНОП / канабис, марихуана / със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 5,20 % с нетно тегло 2.183 грама на стойност 13.10 лева, - 1 бр. полиетиленов къс с неправилна форма съдържащ КОНОП / канабис, марихуана / със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 5,20 % с нетно тегло 1.136 грама на стойност 6.81 лева, всичко с общо нетно тегло 3.319 гр. на обща стойност 19.91 лева, като 1 гр. КОНОП /канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.2000 год. за определяне на цени на наркотични вещества по графата за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1988 год. изм. ДВ бр.14 от 18.02.2000 год., като деянието представлява маловажен случай.За посоченото престъпление по чл.197, т.1, във вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК на основание чл.197, т.1, във вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК НАЛАГА на обвиняемия Е.И.П. наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, включваща следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА.2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.3. Безвъзмезден труд в полза на обществото – 100 часа годишно за срок от една година. За посоченото престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, предл. първо, вр. ал.1 от НК, на основание чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, предл. първо, вр. ал.1 във вр. чл.54 от НК, НАЛАГА на обвиняемия Е.И.П. наказание ГЛОБА в размер на 300.00 /триста/ лева. На основание чл.23, ал.3, вр. ал.1 от НК към определеното наказание ПРОБАЦИЯ, на обвиняемия Е.И.П., ЕГН *** СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА наказанието ГЛОБА в размер на 300.00 /триста/ лева.    ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №22/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и обвиняемата Е.И.С., ЕГН ***, представлявана от нейния защитник адв.Н.Н., съгласно което обвиняемата Е.И.С., ЕГН *** се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.1, във вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, за това, че: На 09.08.2012 год., около 22:30 часа, вилно селище *** блок №, землището на с.Л., общ.Ц., от апартамент №** намиращ се на първи жилищен етаж, в съучастие, като съизвършители с Е.И.П., ЕГН *** отнели от владението и собственост на Т.Ю.З. – руска гражданка движими вещи – 1 бр. дамска чанта от плат с надпис “М&К” на стойност 723.66 лева, 1 бр. мобилен телефон марка “Нокия” модел С 3-00 на стойност 197.50 лева, 1 бр. мобилен телефон марка “Самсунг” модел СЕ 0168 на стойност 361.83 лева, 1 бр. фотоапарат марка “OLYMPUS” модел FE-220 на стойност 95.00 лева, 1 бр. калъф за фотоапарат на стойност 13.50 лева, 1 бр. таблет Ipad “Aplle” модел А 1337, 64 GB на стойност 1099.00 лева, 1 бр. дамско портмоне на стойност 16.50 лева, сумата от 15 000.00 рубли в банкноти – по фиксинг на БНБ равняващи се на 751.05 български лева, сумата от 400 щатски долара в банкноти – по фиксинг на БНБ равняващи се на 637.00 български лева, сумата от 100.00 евро в банкноти – по фиксинг на БНБ равняващи се на 195.58 български лева и сумата от 300.00 лева, всичко на обща стойност 4390.62 лева, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като до приключване на досъдебното производство причинените вреди са възстановени. За посоченото престъпление по чл.197, т. 1, във вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК на основание чл.197, т. 1, във вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2 , б.„б” от НК, НАЛАГА на обвиняемата Е.И.С. наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, включваща следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА.  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.3. Безвъзмезден труд в полза на обществото – 100 часа годишно за срок от една година.Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 4390.62 лева са възстановени.ОТНЕМА, на основание чл.354а, ал.6 във вр. чл.53, ал.2 б.“а“ от НК, в полза на ДЪРЖАВАТА веществените доказателства по делото - Наркотично вещество - коноп със съдържание на тетрахидроканабинол – 5,20% /пет цяло и двадесет/ процента с нетно тегло 1.883 /едно цяло осемстотин осемдесет и три/ грама и Наркотично вещество - коноп със съдържание на тетрахидроканабинол – 5,20% /пет цяло и двадесет/ процента с нетно тегло 0,836 /нула цяло осемстотин тридесет и шест/ грама, останали след експертизата, като същите, следва да бъдат унищожени.
Е.И.П.
За посоченото престъпление по чл.197, т.1, във вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК на основание чл.197, т.1, във вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК НАЛАГА на обвиняемия Е.И.П. наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, включваща следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА.2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.3. Безвъзмезден труд в полза на обществото – 100 часа годишно за срок от една година. За посоченото престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, предл. първо, вр. ал.1 от НК, на основание чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, предл. първо, вр. ал.1 във вр. чл.54 от НК, НАЛАГА на обвиняемия Е.И.П. наказание ГЛОБА в размер на 300.00 /триста/ лева. На основание чл.23, ал.3, вр. ал.1 от НК към определеното наказание ПРОБАЦИЯ, на обвиняемия Е.И.П., ЕГН *** СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА наказанието ГЛОБА в размер на 300.00 /триста/ лева.    
Е.И.С.
За посоченото престъпление по чл.197, т. 1, във вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК на основание чл.197, т. 1, във вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2 , б.„б” от НК, НАЛАГА на обвиняемата Е.И.С. наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, включваща следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА.  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.3. Безвъзмезден труд в полза на обществото – 100 часа годишно за срок от една година.
В законна сила от 21.3.2013г.
32 Гражданско дело No 16/2013, II състав Облигационни искове АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО АРНАУДОВ И УЗУНОВА Г.Ц.И. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 22.3.2013г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Г.Ц.И., с ЕГН: ***, че дължи на Адвокатско дружество *** с ЕИК: ***, сумите както следва: 400,00 лева, представляващи главница по процесния договор, а именно трета, четвърта и пета вноски; 4,79 лева, лихва за периода 30.01.2012 г. до 21.05.2012 г. 3,55 лева лихва за периода 28.02.2012 г. до 21.05.2012 г. 1,50 лева, лихва за периода от 30.03.2012 г. до 21.05.2012 г. ведно със законната лихва считано от 21.05.2012 г. до окончателното изплащане на вземането  ОСЪЖДА Г.Ц.И., с ЕГН: ***, да заплати на Адвокатско дружество *** с ЕИК: ***, сумата от 508,00 лева за направени по делото разноски.  
33 Гражданско дело No 86/2012, I състав Облигационни искове БИЛДСТРОЙ ИНВЕСТ ЕООД В.И.П.,
В.М.П.
Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 25.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН предявения иск от „Билдстрой инвест“ЕООД, ЕИК-147183125, гр.Царево, ул.Преображенска 17, против: В.И.П., ЕГН-********** и В.М.П., ЕГН-**********,***, с който моли съда да обяви за окончателен сключения предварителен договор с нотариален акт №53, т.4, peг.№4105, д.№ 619/12.12.2008г. на нотариус Д. Ч., съгласно условията на който В.И.П. и В.М.П. се задължават да прехвърлят на „Билдстрой инвест“ЕООД: 113,068 кв.м. идеални части от собствените им 200 кв.м. идеални части от Поземлен имот с идентификатор 48619.505.340 по кадастралната карта на гр.Царево, с площ от 486кв.м., срещу изпълненото от ищеца задължение за строителство в имота.
34 Гражданско дело No 14/2013, III състав Искове по КТ за отмяна на уволнение М.Г.К. ОБЩИНА ГР.ЦАРЕВО Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 25.3.2013г.
ПРИЗНАВА за НЕЗАКОННО уволнението на М. Г.К., ЕГН ***, гр.Ц., обл.Б., ул."**" №*, от длъжността технолог-химик в Пречиствателна станция за отпадни води гр.Ц. О. Ц., постановено със заповед № ТЗ-12-98/22.11.2012 г. на Кмета на О. Ц.и го ОТМЕНЯ.  ВЪЗСТАНОВЯВА М. Г. К., ЕГН *** на предишната й работа – технолог-химик в Пречиствателна станция за отпадни води гр.Ц., О. Ц..  ОСЪЖДА О. Ц. да заплати на М.Г.К. сумата от 2943,42 лв. (две хиляди деветстотин четиридесет и три лева и 42 ст.), представляваща обезщетение по чл.225, ал.1 КТ за оставането й без работа за период от шест месеца, считано от 23.11.2012г. със законната лихва от 18.01.2013г. до окончателното изплащане.  ОСЪЖДА О. Ц. да заплати на М. Г. К. сумата в размер на 500 лв. (петстотин лева) за направените разноски по делото.  ОСЪЖДА О. Ц. да заплати на Районен съд-Царево сумата от 217,74 лв. (двеста и седемнадесет лева и 74 ст.) за държавна такса и сумата от 150 лв. разноски по делото.  
35 НАХД No 316/2013, II състав По ЗД по пътищата Д.Й.Й. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ-ПРИМОРСКО Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 26.3.2013г.
НП-потвърдено
36 НАХД No 319/2013, II състав Административни дела ЦВЕТИ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 27.3.2013г.
НП-изменено
37 НАХД No 322/2013, II състав Административни дела ЦВЕТИ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 27.3.2013г.
НП-потвърдено
38 НАХД No 496/2012, III състав Административни дела СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗЕЛЕНАТА КЪЩА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 29.3.2013г.
НП-потвърдено