РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.6.2015г. до 30.6.2015г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 5/2013, III състав Делби Г.Д.А. Н.Р.В.,
И.Д.П.,
М.А.Н.
Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Определение от 19.6.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатата съдебна спогодба между страните по делото, както следва: В дял на ищеца Г.Д.А. с ЕГН ********** да се постави и той да стане изключителен собственик на УПИ VІІІ-116, в кв. 16 по ПУП-ПРЗ на гр.Ахтопол, одобрен със заповед №РД-01-88 от 03.02.2015 год. на кмета на Община Царево, с площ на УПИ от 293 /двеста, деветдесет и три/ квадратни метри, представляващ поземлен имот, с проектен идентификатор 00878.501.709 с проектна площ от 293кв. м. съгласно скица-проект №15-221782 от 28.05.2015год., издадена от СГКК-Бургас. Данъчната оценка на поставения в този дял имот е 3 560.70 лева. В общ дял на И.Д.П. с ЕГН **********, М.А.Н. с ЕГН ********** и Н. Русенова В. с ЕГН ********** да се постави и те да станат съсобственици помежду си на УПИ VІІ-116, в кв.16 по ПУП-ПРЗ на гр. Ахтопол, одобрен със заповед № РД-01-88 от 03.02.2015год. на кмета на Община Царево, с площ на УПИ от 445 /четиристотин, четиридесет и пет/ квадратни метри, представляващ поземлен имот, с проектен идентификатор 00878.501.710 с проектна площ от 445кв. м. съгласно скица-проект № 15-221782 от 28.05.2015год., издадена от СГКК-Бургас при квоти 286 /двеста осемдесет и шест/ кв. Метри идеални части общо за И.Д.П. и М.А.Н. и 159 /сто, петдесет и девет/ квадратни метри идеални части за Н. Русенова В.. Данъчната оценка на поставения в този дял имот е 5148.00 лева. Магазините – три на брой, представляващи преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ, монтирани в УПИ VІІ-116, в кв.16 остават в дял на И.Д.П.. Разноските по съдебната делба да останат за всяка от страните така, както ги е направила без насрещни претенции за уравняване на дялове между съделителите. ОСЪЖДА Г.Д.А., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата от 71.22 лева държавна такса върху стойността на получения в негов дял недвижим имот. ОСЪЖДА Н.Р.В., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата от 34.32 лева държавна такса върху получения в нейн дял недвижим имот. ОСЪЖДА М.А.Н., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата от 34.32 лева държавна такса върху получения в нейн дял недвижим имот. ОСЪЖДА И.Д.П., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата от 34.32 лева държавна такса върху получения в нейн дял недвижим имот. Предвид изчерпване предмета на делото, съдът ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.дело № 5/2013 г. по описа на Районен съд – гр.Царево на осн. чл.234, ал.1 от ГПК – по спогодба на страните. Определението относно разноските и прекратяването на делото подлежи на обжалване в седемдневен срок от днес пред Бургаски окръжен съд. Определението за одобряване на спогодбата има силата на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 19.6.2015г.
2 Гражданско дело No 101/2014, II състав Облигационни искове ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД Т.Д.Х. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 12.6.2015г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН предявения иск от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, ЕИК 812115210 срещу Т.Д.Х. с ЕГН **********, с който се иска от съда, да постанови решение, с което да приеме за установено, че ответника дължи на ищеца сума в размер общо от 107,89 лв. което задължение е по издадени фактури за периода 23.09.2010 г. до 25.04.2014 г. с отчетен период 06.08.2010 г. до 12.08.2013 г. и което задължения произтича от доставена, отведена и пречистена вода, ведно със законната лихва считано от датата на подаване на заявлението по чл. 410 ГПК- 10.06.2014 год. до окончателното изплащане на сумата, за които суми е издадена заповед за незабавно изпълнение по чл. 410 от ГПК, № 175 от 10.06.2014 год. по ч.гр.д. № 1204/ 2014 год. както и да осъди Т.Д.Х. с ЕГН ********** да заплати на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, ЕИК 812115210, направените разноски по ч.гр.д. № 1204/ 2014 год. ОСЪЖДА Т.Д.Х. с ЕГН ********** да заплати на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, ЕИК 812115210, сумата в размер на 300,00 лева, представляващи направени по настоящото производство разноски. След влизане в сила на решението, препис от него да се приложи по ч.гр.д. № 1204/ 2014 год. по описа на ЦРС.
3 Гражданско дело No 118/2014, II състав Облигационни искове Г.Л.Д. С.С.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 12.6.2015г.
съдът О П Р Е Д Е Л И ПРЕКРАТЯВА пред ЦРС, производството по гр. д. № 118/ 2014 год. по описа на РС- Царево. ИЗПРАЩА делото по подсъдност, на Окръжен съд, гр. Бургас. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, в едноседмичен срок от съобщаването му, пред Окръжен съд, гр. Бургас.
4 Гражданско дело No 131/2014, II състав Облигационни искове ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД ЧИСТОТА 98 ООД Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 12.6.2015г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, ЕИК 812115210 и „Чистота 98“ ООД, ЕИК 102163214, че „Чистота 98“ ООД, ЕИК 102163214 дължи на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, ЕИК 812115210 сумата от 77,49 лв. дължима за доставена, отведена и пречистена вода, по издадени фактури за периода 20.01.2012 год. до 22.08.2014 год. с отчетен период по фактури 14.12.2011 год. до 03.02.2012 год. ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението по чл. 410 ГПК-07.10.2014 год. до окончателното изплащане на сумата, за които суми е издадена заповед за незабавно изпълнение по чл. 410 от ГПК, № 289 от 08.10.2014 год. по ч.гр.д. № 1323/ 2014 год. по описа на ЦРС. ОСЪЖДА „Чистота 98“ ООД, ЕИК 102163214, да заплати на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, ЕИК 812115210, сумата в размер на 625,00 лева, представляващи направени по настоящото производство разноски. ОСЪЖДА „Чистота 98“ ООД, ЕИК 102163214, да заплати на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, ЕИК 812115210, сумата в размер на 25,00 лева, представляващи направени по ч.гр.д. № 1323/ 2014 год. по описа на ЦРС. След влизане в сила на решението, препис от него да се приложи по ч.гр.д. № 1323/ 2014 год. по описа на ЦРС. За присъдените разноски по настоящото производство, да се издаде отделен изпълнителен лист, по настоящото дело. След влизане в сила на решението, сумата от 300.00 лева, представляваща внесен депозит за съдебно-техническа експертиза, да се върне на ищеца.
5 Гражданско дело No 7/2015, I състав Облигационни искове АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ООД Р.Т.Б. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 18.6.2015г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО между страните по делото, че в полза на „Агенция за събиране на вземанията“ –гр.София, с ЕИК 201318404, чрез ю.к.Е.Б. със съдебен адрес:***, съществува вземане по отношение на Р.Т.Б. с ЕГН ********** с адрес: ***, за сумите, както следва: сумата в размер на 499.32 лв.-главница, договорна лихва в размер на 219.68 лв. за периода от 01.04.2011г. до 24.08.2011г., лихва за забава в размер на 235.99 лв. за периода от 22.04.2011г. до датата на подаването на заявлението в съда и законната лихва от датата на подаването заявлението до окончателното й изплащане, за които суми е издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д.№ 1263/2014г. по описа на РС-Царево. ОСЪЖДА Р.Т.Б. с ЕГН ********** с адрес: ***, ДА ЗАПЛАТИ на „Агенция за събиране на вземанията“ –гр.София, с ЕИК 201318404, чрез ю.к.Е.Б. със съдебен адрес:***, сумата в размер на 425.00 лева, представляваща разноски в настоящето производство, както и сумата в размер на 175.00 лева, представляваща разноски в заповедното производство. ДА СЕ ИЗПЛАТИ от депозитната сметка на РС-Царево на адв. Р.Д., сумата в размер на 300.00 /триста/ лева, представляваща възнаграждение за особен представител. Решението подлежи на обжалване пред БОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила, препис от решението да се предостави служебно на съдията-докладчик по ч.гр.д.№ 1263/2014г. по описа на РС-Царево.
6 Гражданско дело No 14/2015, II състав Облигационни искове ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД ХОЛИДЕЙ ИН БЪЛГАРИЯ ООД Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 29.6.2015г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на “Холидей ин България“ ООД, ЕИК 102833262 и „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК 123526430, че “Холидей ин България“ ООД, ЕИК 102833262 дължи на „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК 123526430, сумите от 6328,82 лв. представляващи стойността на доставената на обектите на потребление с ИТН 2728811 и ИТН 2728810 електрическа енергия и предоставените мрежови услуги за периода 10.07.2014 г. до 09.09.2014 г. сумата от 63,22 лв. представляващи стойността на обезщетението за забава върху горепосоченото вземане за периода 11.09.2014 г. до 30.10.2014 г. ведно със законната лихва върху главницата, считано от 31.10.2014 год. до изплащане на вземането, за които суми в полза на „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК 123526430 е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК с № 309/ 31.10.2014 год. по ч.гр.д. № 1348/ 2014 г. по описа на ЦРС. ОСЪЖДА “Холидей ин България“ ООД ЕИК 102833262, да заплати на ЕВН България Електроснабдяване ЕАД, ЕИК 123526430, сумата от 1627,44 лева за разноски по настоящото производство, както и сумата от 581,56 лева, за разноски по заповедното производство. След влизане в сила на решението, препис от него да се приложи по ч.гр.д.№ 1348/ 2014 год. по описа на РС- Царево, като за разноските по настоящото производство да се издаде отделен изпълнителен лист, по настоящото дело.
7 Гражданско дело No 25/2015, I състав Облигационни искове Р.А.К. ФЕЛИНГ ООД Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 17.6.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Р.А.К. с ЕГН ********** *** чрез адв.Д.Й. със съдебен адрес:*** , против „ФЕЛИНГ“ ООД с ЕИК 102145547 със седалище и адрес на управление: гр.Приморско, ул.“Ропотамо“ № 29, управлявано и представлявано от Х.П.В. и З.Г.Б., действащи заедно и поотделно, иск за заплащане на сумата от 20 000.00 лв., подлежаща на връщане на основание чл.55, ал.1 предл.второ от ЗЗД, като получена с оглед на неосъществено основание, ведно със законната лихва върху нея, считано от 23.01.2015г. до окончателното й изплащане, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Р.А.К. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на „ФЕЛИНГ“ ООД с ЕИК 102145547 със седалище и адрес на управление: гр.Приморско, ул.“Ропотамо“ № 29, управлявано и представлявано от Х.П.В. и З.Г.Б., направените разноски по делото в размер на 1000.00 лв. /хиляда лева /. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Окръжен съд гр. Бургас.
8 Гражданско дело No 44/2015, II състав Искове по КТ за отмяна на уволнение П.М.К. ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ПОЧИВНА ДЕЙНОСТ ПРИ ХОЛДИНГ БДЖ ЕАД Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 12.6.2015г.
ПРИЗНАВА ЗА НЕЗАКОННО И ОТМЕНЯ уволнението на П.М.К., ЕГН **********, извършено със Заповед № 162/ 08.12.2014 г. издадена от Х.Г.- директор на Поделение за почивна дейност при „Холдинг БДЖ” ЕАД. ВЪЗСТАНОВЯВА П.М.К., ЕГН **********, на заеманата от нея преди уволнението длъжност „управител почивно възстановителен център в ПВЦ /почивно възстановителен център/- Приморско на Поделение за почивна дейност при „Холдинг БДЖ” ЕАД. ОСЪЖДА Поделение за почивна дейност, при „Холдинг Български Държавни Железници” ЕАД, ЕИК 130822878, да заплати на П.М.К., ЕГН **********, сумата от 3778,84 лева, представляваща дължимо обезщетение по чл. 344, ал. 1, т. 3 от КТ, вр. чл. 225, ал. 1 от КТ, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 02.02.2015 год. до окончателното й изплащане, като в останалата му част, над уважения до предявения размер от 4542,72 лева, ОТХВЪРЛЯ иска като ПОГАСЕН ЧРЕЗ ПРИХВАЩАНЕ с насрещни вземания на Поделение за почивна дейност, при „Холдинг Български Държавни Железници” ЕАД, ЕИК 130822878 против П.М.К., ЕГН **********, за недължимо платено обезщетение по чл. 220, ал. 1 от КТ в размер на 763,88 лева. ОСЪЖДА Поделение за почивна дейност, при „Холдинг Български Държавни Железници” ЕАД, ЕИК 130822878, да заплати на П.М.К., ЕГН **********, сумата от 415,93 лева, представляваща част от направените от ищцата съдебно- деловодни разноски, съответна на уважената част от исковете. ОСЪЖДА Поделение за почивна дейност, при „Холдинг Български Държавни Железници” ЕАД, ЕИК 130822878, да заплати по сметка на ЦРС сумата от 301,16 лева, представляваща дължимата, държавна такса за разглеждане на предявените по делото искове. ОСЪЖДА П.М.К., ЕГН **********, да заплати на Поделение за почивна дейност, при „Холдинг Български Държавни Железници” ЕАД, ЕИК 130822878, сумата от 84,08 лева, представляваща част от направените от ответника съдебно- деловодни разноски, съответна на отхвърлената част от исковете.
9 Гражданско дело No 92/2015, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 18.6.2015г.
ОСЪЖДА ОБЩИНА ЦАРЕВО, с адрес : гр.Царево, ул.“Хан Аспарух“ № 36, представлявана от инж.Г.Л., ДА ЗАПЛАТИ на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, БУЛСТАТ 000694286, със седалище и адрес на управление гр. София, Община Триадица, пл. Позитано 5, със съдебен адрес:***, адв. Л., сумата от 572.87 лева, представлявaща изплатено застрахователно обезщетение на увредено лице по застраховка “Бонус Каско”, сключена със застрахователна полица № 5С007444107/02.07.2013г. за щети по лек автомобил „ЛЕКСУС“ с рег.№ ***, причинени от ПТП на 15.07.2013г., ведно със законната лихва върху сумата от датата на предявяване на исковата молба– 12.09.2014г. до окончателното изплащане. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 ГПК ОБЩИНА ЦАРЕВО, с адрес : гр.Царево, ул.“Хан Аспарух“ № 36, представлявана от инж.Г.Л. ЗАД, ДА ЗАПЛАТИ на “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, БУЛСТАТ 000694286, със седалище и адрес на управление гр. София, Община Триадица, пл. Позитано 5, със съдебен адрес:***, адв. Л., сумата от 450.00 лева, представляващи стойността на направените разноски по делото. Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Бургаски окръжен съд.
10 Гражданско дело No 108/2015, I състав Искове по СК К.М.П. В.В.Б. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Определение от 30.6.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. №108/2015г. по описа на РС Царево по постигната спогодба между страните. Съдебната спогодба има значение на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд.
11 Гражданско дело No 109/2015, I състав Облигационни искове И.К.Д.,
С.К.Д.,
К.И.Д.
Б.Г.Х. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Определение от 30.6.2015г.
СЪДЪТ като се запозна с приложената молба и направеното от адв.С. уточнение към нея в съдебно заседание, намери, че искането за прекратяване на производството по делото следва да бъде уважено поради отказ от иска на осн. чл. 233 от ГПК. Предвид горното СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. №109/2015г. на РС Царево на основание чл.233 от ГПК - поради отказ от иска. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок, който за ищците тече от днес, а за ответника от съобщаването му пред БОС.
12 Гражданско дело No 110/2015, I състав Облигационни искове С.С.Т. Р.И.К. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 22.6.2015г.
ОТХВЪРЛЯ исковата претенция на С.С.Т., ЕГН **********,***, съдебен адрес:***, адвокат Р.С., против Р.И.К., ЕГН **********,***, за приемане на установено между страните, че договорът за продажба на недвижим имот - поземлен имот с идентификатор № 44094.21.83, в местността „Рибарницата", с.Лозенец, общ.Царево, с площ от 645 кв. метра, при съседни имоти: имот № 44094.21.82, имот № 44094.21.85, имот № 44094.21.84, имот № 44094.21.87, имот № 44094.21.14 и имот № 44094.21.88, ведно с изградените върху дворното място едноетажна масивна вилна сграда със сутерен, която по кадастралната карта е заснета като две сгради: сграда № 1 с идентификатор № 44094.21.83.1 с площ от 97 кв.метра, на два етажа и сграда № 2 с идентификатор № 44094.21.83.2, на един етаж, с площ от 55 кв. метра, в която се съдържа и гараж с идентификатор № 44094.21.83.3 , с площ на сутерена от 128 кв. метра и на партерния етаж от 139 кв. метра, както и всички подобрения в дворното място, извършен с нотариален акт № 156 том ІV рег.№ 5777 дело № 662/03.10.2012 на нотариус М.В., е нищожен на основание чл.26, ал.2 пр.последно във вр. с чл.17 от ЗЗД, чл.26, ал.1 във вр. с чл.152 и чл.209 от ЗЗД. Решението подлежи на обжалване пред БОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
13 Гражданско дело No 133/2015, II състав Развод и недейств. на брака И.П.М. А.М.М.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ЦАРЕВО
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 29.6.2015г.
ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА като дълбоко и непоправимо разстроен, гражданския брак, сключен между: И.П.М., ЕГН-********** и А.М.М., ЕГН- **********,***, без съдът да се произнася по въпроса за вината. УТВЪРЖДАВА постигнатото между И.П.М., ЕГН-********** и А.М.М., ЕГН- **********, споразумение за следното: 1. Относно упражняването на родителските права: 1.1. Родителските права върху роденото по време на брака дете Анастасия Антонова М., ЕГН **********, се предоставят на майката И.П.М., ЕГН-**********. 1.2. Бащата А.М.М., ЕГН- **********, ще заплаща издръжка за детето Анастасия Антонова М., ЕГН **********, платима чрез неговата майка и законен представител И.П.М., ЕГН-**********, в размер на 100,00 лева месечно, платими до 10-то число на месеца, за който се дължат, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, до настъпване на законни причини за нейното прекратяване или изменяване. 1.3. Бащата А.М.М., ЕГН- **********, ще има право на лични контакти с детето Анастасия Антонова М., ЕГН **********, всяка първа и трета събота и неделя от месеца, за времето от 08,00 часа в събота, до 17,00 часа в неделя, както и два пъти по 20 дни в годината, когато майката не е в отпуск. Бащата се задължава да информира своевременно майката, за времето през което детето ще е при него. В случай, че служебните ангажименти на бащата съвпаднат с времето за среща с детето, бащата ще има право на личен контакт с детето през следващата седмица. 2. Ползването на семейното жилище: Семейното жилище, находящо се в гр. Царево, обл. Бургаска, ул. „Иван Асен 2“ № 12, се предоставя за ползване на съпруга А.М.М., ЕГН- **********. 3. Съпрузите няма да си дължат взаимно издръжка, след прекратяване на брака. 4. Съпрузите нямат недвижими имоти предмет на СИО, придобити по време на брака. 5. Придобитото по време на брака МПС- лек автомобил, марка „Хонда Сивик“ ДК № А4476КК, след прекратяването на брака, остава в съсобственост на съпруга А.М.М., ЕГН- **********. 6. Движимите вещи, представляващи семейна имуществена общност, са поделени извънсъдебно между страните. 7. След прекратяването на брака съпругата, ще възстанови предбрачното си фамилно име- Д.. 8. Разноските по делото са за сметка на всяка една от страните, така както са ги направили. ОСЪЖДА А.М.М., ЕГН- **********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 07,50 лева, допълнителна, държавна такса за производството, сумата от 04,00 лева, държавна такса върху поставеното в дял имущество и сумата от 144,00 лева, държавна такса върху размера на присъдената издръжка. ОСЪЖДА И.П.М., ЕГН-**********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 07,50 лева, допълнителна, държавна такса за производството Решението не подлежи на обжалване.
14 Гражданско дело No 169/2015, I състав Развод и недейств. на брака С.С.В. Н.Д.В. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 17.6.2015г.
Мотивиран от горното и на основание чл.50 вр.чл.49 ал.4 от СК, съдът РЕШИ: ПРЕКРАТЯВА сключения с акт за граждански брак № 0993/08.12.2001г. от длъжностно лице по гражданско състояние в град София, ГРАЖДАНСКИ БРАК между С.С.В. с ЕГН ********** и Н.Д.В. с ЕГН **********, по взаимно съгласие на страните, без да се произнася по вината, на основание чл.50 от СК. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните СПОРАЗУМЕНИЕ, с което съпрузите уреждат своите лични и имуществени отношения във връзка с прекратяването на брака им чрез развод по взаимно съгласие, съгласно което: 1. Упражняването на родителските права върху роденото по време на брака дете И.Н. В. с ЕГН **********, род. на ***г., се предоставят за упражняване на бащата Н.Д.В., като на майката се определя режим на лични контакти с детето всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца, с преспиване от 10:00ч. в събота до 18:00ч. в неделя, както и 30 календарни дни през лятото, които не съвпадат с годишния отпуск на бащата Н.Д.В., със задължението на майката С.С.В. да го връща на бащата в дома му, както и по всяко друго време със взаимното съгласие на родителите. 2. По отношение местоживеенето на детето – същото занапред ще живее при бащата – Н.Д.В., с ЕГН **********, в жилището, находящо се в гр.Царево, общ. Царево, обл. Бургас, ул. „Михаил Герджиков” № 32, където понастоящем живеят. 3. Майката С.С.В. ще заплаща месечна издръжка за отглеждането и възпитанието на детето си И.Н. В. с ЕГН **********, род. на ***г,, в размер на 100 лв. /сто лева/ месечно, считано от датата на подаване на настоящата искова молба до настъпването на законни причини за изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, като издръжката следва да се заплаща чрез бащата и законен представител на детето до 10-то число на месеца, за който се дължи. 4. Ползването на семейното жилище, находящо се в гр.София, общ. Столична, обл. София, ж.к. „Хр. Смирненски” бл. 10, ет. 1, ап. 2, собствено на родителите на съпругата, ще се ползва занапред от майката – С.С.В., като бащата Н.Д.В. няма и няма да имам никакви претенции към ползването му. 5. Съпрузите заявяват, че по време на брака не са придобивали недвижимо имущество. 6. Движимите вещи, придобити по време на брака съпрузите са поделили доброволно и извънсъдебно и нямат претенции един към друг. 7. Съпрузите заявяват, че при условие, че някой от тях е получил заем или какъвто и да е кредит, или преди прекратяване на брака е поел каквото и да било задължение от и към трето лице, то след прекратяване на брака, същите задължения следва да се погасяват еднолично и самостоятелно от този, който ги е поел. 8. След развода съпрузите няма да си дължат издръжка като бивши съпрузи. 9. След прекратяване на брака съпругата С.С.В. ще възстанови предбрачното си фамилно име „СТОЙМИРОВА” и ще се именува занапред С.С. СТОЙМИРОВА. 10. Разноските по делото се поемат от двамата поравно. ОСЪЖДА Н.Д.В. с ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС-Царево сумата в размер на 15.00лв., представляваща държавна такса по чл.6 т.3 от Тарифата за държавните такси, събирана от съдилищата по ГПК. ОСЪЖДА С.С.В. с ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС-Царево сумата в размер общо на 72.00лв., представляваща държавна такса по чл.7 т.1 и т.2 от Тарифата за държавните такси, събирана от съдилищата по ГПК. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.6.2015г.
15 Гражданско дело No 180/2015, I състав Облигационни искове ОБЩИНСКА БАНКА АД К.Г.Л. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Определение от 15.6.2015г.
на основание чл. 118, ал. 2, вр. чл. 119, ал. 1, вр. чл. 104, т. 4 от ГПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 180/2015г. по описа на Районен съд-Царево. ИЗПРАЩА делото по подсъдност, на осн. чл.104 от ГПК на Окръжен съд-Бургас. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред БОС в седмичен срок от връчването му на ищеца.
16 АНД No 93/2015, II състав По ЗД по пътищата З.И.П. РУП ПРИМОРСКО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 12.6.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 93/ 2015 год. по описа на ЦРС. ВРЪЩА жалбата на З.И.П., ЕГН **********. Определението подлежи на обжалване пред Административен съд, гр. Бургас в 7- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
17 НОХД No 118/2015, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Ц.Т.Т. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 10.6.2015г.
Съдът като изслуша изразените от страните становища намира, че са налице основанията на чл.294, ал.2 от НПК, предвид което ОПРЕДЕЛИ ВЪЗОБНОВЯВА съдебното следствие. С оглед констатираните в хода на съдебното следствие допуснати съществени процесуални нарушения на ДП довели до ограничаване правото на защита на подсъдимия, съдът ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД №118/2015г. по описа на РС Царево. Връща делото на РП Царево за отстраняване на допуснати в хода на ДП съществени процесуални нарушения довели до ограничаване правото на защита на подсъдимия.
В законна сила от 10.6.2015г.
18 АНД No 124/2015, I състав Административни дела ЕТ Д.-Д.М. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 3.6.2015г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-000474/08.12.2014 година на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” –Бургас, с което на ЕТ „Драбъл-Д.М.“, с ЕИК *** със седалище и адрес на управление: град С*** № 5, в качеството му на работодател е наложено наказание „имуществена санкция“в размер на 2500.00 лева на основание чл.414 ал.3 от КТ за нарушение на чл.63 ал.2 от КТ. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
19 НОХД No 125/2015, I състав ГЛ.X. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ РЕДА И ОБЩ. СПОКОЙСТВИЕ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО В.И.Г. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Присъда от 2.6.2015г.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.И.Г. - ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, студент, неженен, осъждан ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето 26.06.2013г. до 03.07.2013г. гр.Приморско, обл.Бургаска, плаж „Стамополу - Перла” упражнявал професията на „спасител плаж”, свързана със здравеопазването на населението, без да има съответната правоспособност по чл.20, ал.1 от Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи - воден спасител може да бъде всяко лице навършило 17 години и придобило правоспособност след обучение и успешно положен изпит - престъпление по чл.324, ал.2, изр. първо, вр. ал.1 от НК, вр. чл.20, ал.1 от Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, поради което и на основание чл.324, ал.2, изр. първо, вр. ал.1 от НК, вр. чл.20, ал.1 от Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и 2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.
В.И.Г.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.И.Г. - ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, студент, неженен, осъждан ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето 26.06.2013г. до 03.07.2013г. гр.Приморско, обл.Бургаска, плаж „Стамополу - Перла” упражнявал професията на „спасител плаж”, свързана със здравеопазването на населението, без да има съответната правоспособност по чл.20, ал.1 от Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи - воден спасител може да бъде всяко лице навършило 17 години и придобило правоспособност след обучение и успешно положен изпит - престъпление по чл.324, ал.2, изр. първо, вр. ал.1 от НК, вр. чл.20, ал.1 от Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, поради което и на основание чл.324, ал.2, изр. първо, вр. ал.1 от НК, вр. чл.20, ал.1 от Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и 2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.
Мотиви от 4.6.2015г.
Мотиви към Присъда № 22 от 02.06.2015г. по НОХД №125/2015г. по описа на Районен съд –Царево Производството е образувано въз основа на внесен от Районна прокуратура -Царево обвинителен акт срещу В.И.Г. с ЕГН **********, род. на *** ***, с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, студент, неженен, осъждан, за това, че за времето от 26.06.2013 г. до 03.07.2013 г. в гр. Приморско, обл. Бургаска, плаж „Стамополу - Перла” упражнявал професията на „спасител плаж”, свързана със здравеопазването на населението, без да има съответната правоспособност по чл. 20, ал. 1 от Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи - воден спасител може да бъде всяко лице навършило 17 години и придобило правоспособност след обучение и успешно положен изпит - престъпление по чл. 324, ал. 2, изр. първо, вр. ал. 1 от НК, вр. чл. 20, ал. 1 от Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи. Съдът е разгледал делото при условията на чл.269 ал.2 т.3 от НК – подсъдимият е бил редовно призован, получил е препис от обвинителния акт, но не се е явил в съдебно заседание без да посочи уважителни причини за това. В съдебно заседание, представителят на държавното обвинение, поддържа така повдигнатото обвинение, със същата фактическа и правна квалификация, както изложените в обвинителния акт. Пледира за доказаност на обвинителната теза. Предлага на подсъдимия да му бъде наложено наказание „Пробация” със задължителните пробационни мерки за срок от една година. Служебният защитник на подсъдимия пледира съдът да оправдае подсъдимия като приме, че са налице условията на чл.14 ал.1от НК, алтернативно пледира да бъде наложено наказание „Пробация” със задължителните пробационни мерки за минималния срок, предвиден в закона. Съдът, след като прецени поотделно и в тяхната съвкупност събраните по делото гласни и писмени доказателства и като обсъди доводите на страните, прие за установено от фактическа страна следното: Подсъдимият В.И.Г. с ЕГН **********, е роден на *** ***, с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, студент, неженен, осъждан. През 2013г. „Фили” ООД стопанисвала морски плаж „Стамополу - Перла”, гр. Приморско и за осъществяване на водноспасителната дейност се нуждаела от спасители. С договор от 07.06.2013 г. „Фили” ООД като възложител, възложил на „Бургас Уотър Рескю Сървисис” ЕООД, представлявана от св. А.С.Н. да организира извършването през летния сезон на 2013 г. на водноспасителната дейност на морски плаж Перла, гр. Приморско и да осигури професионални /квалифицирани/ кадри чрез сключване на договори при спазване на всички нормативни правила. На 14.06.2013г. подс. В.И.Г. подал заявление до св. Н. за назначаване на работа като спасител плаж Перла. В заявлението вписал, че прилага свидетелство за правоспособност № 082199/02.04.2008 г., медицинско удостоверение и заверен талон за годност за 2013г. Подсъдимият Г. постъпил на работа в „Бургас Уотър Рескю Сървисис” ЕООД на 26.06.2013 г. и бил назначен на длъжност спасител плаж - НКПД 54191002, за което сключил трудов договор № 6/26.06.2013 г. и започнал работа на плаж „Стамополу - Перла”, гр. Приморско. Съгласно подписана от него длъжностна характеристика подсъдимият е бил длъжен да наблюдава непрекъснато къпещите се, да извършва спасителни акции при инцидент във водата и оказва първа помощ до пристигане на медицински специалист; носи отговорност за извършените действия при оказване на първа долекарска помощ при възникване на инцидент или злополука в района му на действие и т. н. В изпълнение на заповед № РД-10-99/20.05.2013 г. на областен управител на област Бургас, на 26.06.2013 г. била извършена проверка на морски плаж „Стамополу - Перла”, гр. Приморско. В състава на комисията, извършваща проверката влизали представители на областна управа Бургас, РЗИ - Бургас, полицейски служител при ОДМВР - Бургас, ИА „Морска администрация” - Дирекция Бургас, представител на община Приморско и св. В.П.З. - специалист по „Водно спасяване“ към секретариата на Областен Съвет на БЧК - Бургас. По време на проверката св. З. поискал от св. М.Ц.Ф. - пълномощник на „Фили” ООД да му представи за проверка документите за правоспособност на спасителите. Документите се намирали в „Бургас Уотър Рескю Сървисис” ЕООД, поради което св. Ф*** се свързал по телефона със св. Н. и ги изискал. Служител на последния /неустановен в хода на разследването/ занесъл на плажа папка със ксерокопия на документи. При проверката св. З. установил, че няколко от представените му копия на документите за правоспособност на спасителите не отговаряли на стандартите, използвани в БЧК, по конкретно - номерата и шрифта на изписване на текста. На място извършил телефонна справка с „Водно спасяване“ и установил, че осем от лицата, работещи като спасители, не фигурират в базата данни като такива, завършили курс по водно спасяване. Едно от тези лица бил подс. В.И.Г.. От изискани и приложени справки от Национален съвет при БЧК - София, данни от Единна национална база данни на правоспособни водни спасители било установено, че свидетелство за воден спасител на открити водни площи и море с № 082199 е издадено на лицето Емил Николов Енев по протокол № 9/31.05.2008 г. гр. Добрич. През 2008 г. Областен съвет на БЧК - гр. Габрово е провел един курс за квалификационна степен „Воден спасител на плувни басейни и водни паркове” /заключителен протокол № 7/02.04.2008 г./ и един курс „Воден спасител на открити водни площи и море” /заключителен протокол № 2/02.04.2008 г./. Подс. Г. не фигурирал в протоколите. Трудовият договор на подс. Г. бил прекратен със Заповед № 3/04.07.2013 г„ считано от 04.07.2013 г. В хода на досъдебното производство оригинал на свидетелство за воден спасител на открити водни площи и море № 082199, по изпитен протокол № 2/02.04.2008 г. издадено от БЧК „Водноспасителна служба“ на името на В.И.Г. не е открит. Горната фактическа обстановка съдът прие за несъмнено установена въз основа на събраните в хода на наказателното производство гласни доказателства –показанията на разпитаните свидетели З., Н. и Ф., а така също и от приобщените по реда на НПК писмени доказателства– справки от БЧК –гр.София(лист 26-28 от ДП), Писмо от БЧК град София (лист 80 и л.81 от ДП), приемен протокол за курсовете в ОС на БЧК гр.Габрово през 2008г. ведно с извлечение от „Инструкцията за провеждане на курсове за водни спасители“ (лист 82 от ДП), заключителни протоколи за курсовете в ОС на БЧК гр.Габрово през 2008г. (лист 84 и л.85 от ДП), договор от 07.06.2013г. (лист 19 24 от ДП), трудов договор № 6/26.06.2013г. (лист 91 от ДП), служебна бележка № 6/26.06.2013г. за проведен инструктаж (лист 92 от ДП), справка от 26.06.2013г. за приети уведомления до ТД на НАП (лист 90 от ДП), заповед за прекратяване на трудово правоотношение № 3/04.07.2013г. (лист 89 от ДП), заявление за постъпване на работа (лист 96 от ДП), и декларации (лист 93 и л.94 от ДП), справка за съдимост на подсъдимия (лист 135), и др. Приобщените по делото гласни и писмени доказателства се намират в корелативно единство. От представените по делото справки от БЧК –гр.София, категорично се установява, че към инкриминирания период, подсъдимият не е притежавал свидетелство за
В законна сила от 16.6.2015г.
20 ЧНД No 152/2015, II състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО К.Х.Н. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 10.6.2015г.
На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА едно общо наказание на осъдения К.Х.Н., ЕГН ********** измежду наказанията му по присъда по НОХД №1432/2014г. на РС – Пловдив и споразумение по НОХД №50/2015г. по описа на РС Царево в размер на по-тежкото от тях, а именно ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода. На осн. чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА от така определеното общо наказание изтърпяното до момента наказание лишаване от свобода, считано от 14.03.2014г. до 12.06.2014г., през който период е изтърпяно изцяло наложеното наказание по присъда по НОХД №1432/2014г. на РС Пловдив. Определението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред БОС за РП Царево и адв.В. и в 15-дневен срок от съобщаването му за осъдения К.Н..
К.Х.Н.
На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА едно общо наказание на осъдения К.Х.Н., ЕГН ********** измежду наказанията му по присъда по НОХД №1432/2014г. на РС – Пловдив и споразумение по НОХД №50/2015г. по описа на РС Царево в размер на по-тежкото от тях, а именно ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода. На осн. чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА от така определеното общо наказание изтърпяното до момента наказание лишаване от свобода, считано от 14.03.2014г. до 12.06.2014г., през който период е изтърпяно изцяло наложеното наказание по присъда по НОХД №1432/2014г. на РС Пловдив. Определението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред БОС за РП Царево и адв.В. и в 15-дневен срок от съобщаването му за осъдения К.Н..
21 АНД No 154/2015, II състав Административни дела САПУНДЖИЕВ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 25.6.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 18-000462/ 30.10.2014 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” –Бургас, с което за нарушение на чл. 152 от КТ, на „С.“ ЕООД, ЕИК 120549484 е наложено наказание „имуществена санкция“ в размер на 300.00 лева на основание чл. 415в, ал. 1 от КТ. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
22 НОХД No 157/2015, II състав Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.И.Х. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 10.6.2015г.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.И.Х. - роден на ***г***, адрес ***, български гражданин от ромски произход, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето 25.09.2014год. до 25.04.2015год. в гр.Приморско, обл.Бургаска, след като е осъден със Спогодба по протокол №2/25.02.2014г. по гр. дело №3/2014г., влязла в сила на 25.02.2014г. по описа на РС - Царево да издържа свои низходящи - малолетното си дете Д.И.Х., ЕГН ********** и непълнолетното си дете И.И.Х., ЕГН ********** с месечна издръжка в размер по 90 лева за всяко едно от тях, платима чрез тяхната майка и законен представител М.Д.С., ЕГН ********** до 25 - то число на всеки месец, съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 6 /шест/ месечни вноски в размер на 880.00 /осемстотин и осемдесет/ лева, като деянието е извършено повторно - престъпление по чл.183, ал. 4, вр. ал. 1, вр. чл. 28 ал. 1 от НК, поради което и на основание чл.183, ал. 4, вр. ал. 1, вр. чл. 28 ал. 1 от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а и чл.54, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДВЕ ГОДИНИ; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ДВЕ ГОДИНИ. 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа годишно за срок от ДВЕ ГОДИНИ, както и ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез публикуване на присъдата на интернет сайта на Община Приморско. Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15 - дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.
И.И.Х.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.И.Х. - роден на ***г***, адрес ***, български гражданин от ромски произход, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето 25.09.2014год. до 25.04.2015год. в гр.Приморско, обл.Бургаска, след като е осъден със Спогодба по протокол №2/25.02.2014г. по гр. дело №3/2014г., влязла в сила на 25.02.2014г. по описа на РС - Царево да издържа свои низходящи - малолетното си дете Д.И.Х., ЕГН ********** и непълнолетното си дете И.И.Х., ЕГН ********** с месечна издръжка в размер по 90 лева за всяко едно от тях, платима чрез тяхната майка и законен представител М.Д.С., ЕГН ********** до 25 - то число на всеки месец, съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 6 /шест/ месечни вноски в размер на 880.00 /осемстотин и осемдесет/ лева, като деянието е извършено повторно - престъпление по чл.183, ал. 4, вр. ал. 1, вр. чл. 28 ал. 1 от НК, поради което и на основание чл.183, ал. 4, вр. ал. 1, вр. чл. 28 ал. 1 от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а и чл.54, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДВЕ ГОДИНИ; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ДВЕ ГОДИНИ. 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа годишно за срок от ДВЕ ГОДИНИ, както и ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез публикуване на присъдата на интернет сайта на Община Приморско. Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15 - дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.
Мотиви от 10.6.2015г.
Мотивите изготвени в срок.
В законна сила от 26.6.2015г.
23 АНД No 158/2015, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.Й.Й. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 10.6.2015г.
ПРИЗНАВА обвиняемия М.Й.Й. - роден на ***г***, с постоянен адрес ***2, българин, български гражданин, неграмотен, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в извършено престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, за това, че на 03.10.2011г. в около 09.00ч. по третокласен път 992 в посока с.Ясна поляна – гр.Приморско, обл.Бургаска управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка „Форд”, модел „Фиеста”, с рег. № ***, в едногодишен срок от наказанието му по административен ред наложено с наказателно постановление №76 от 14.06.2011г. на началник на РУ - МВР гр.Приморско, влязло в сила на 26.08.2011г. за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление. На осн. чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия М.Й.Й., ЕГН ********** от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 лева. Решението може да бъде обжалвано или протестирано в 15 - дневен срок от обявяването му пред Бургаски окръжен съд.
М.Й.Й.
ПРИЗНАВА обвиняемия М.Й.Й. - роден на ***г***, с постоянен адрес ***2, българин, български гражданин, неграмотен, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в извършено престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, за това, че на 03.10.2011г. в около 09.00ч. по третокласен път 992 в посока с.Ясна поляна – гр.Приморско, обл.Бургаска управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка „Форд”, модел „Фиеста”, с рег. № ***, в едногодишен срок от наказанието му по административен ред наложено с наказателно постановление №76 от 14.06.2011г. на началник на РУ - МВР гр.Приморско, влязло в сила на 26.08.2011г. за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление. На осн. чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия М.Й.Й., ЕГН ********** от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 лева. Решението може да бъде обжалвано или протестирано в 15 - дневен срок от обявяването му пред Бургаски окръжен съд.
Мотиви от 10.6.2015г.
Мотивите изготвени в срок.
24 ЧНД No 164/2015, I състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК Б.С.И. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Определение от 30.6.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ, направеното искане от осъдения Б.С.И., ЕГН **********, за определяне на общо наказание по осъждането му по присъда по НОХД №36/2010г. по описа на Районен съд гр.Царево, по присъда по НОХД №94/2013г. на PC – Царево и по споразумение по НОХД №130/2014г. и трите на РС – Царево. Определението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд гр.Бургас.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО
25 НОХД No 173/2015, I състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.Р.Ю. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 1.6.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №35/2015г. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от районния прокурор К.Е. и подсъдимия А.Р.Ю. /Ahmed Ramazan Iunes/ - мъж, роден на ***г. в гр. Дохук, Р. Ирак, гражданин на Р. Ирак, професия – строител, с начално образование, женен, неосъждан, без документи за самоличност - представляван от неговия защитник адв.Т.Я., съгласно условията на което подсъдимият А.Р.Ю. /Ahmed Ramazan Iunes/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 28.05.2015г., около 20 часа 40 минути в района между 19 /деветнадесета/ и 20 /двадесета/ табела на брега на река Резовска, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Р.Ю. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 30лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На осн.чл.24 ал.3 от НПК, Съдът, ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №173/2015г. на осн. чл.24 ал.3 от НПК. Подсъдимият /чрез преводача/: Заявявам, че в настоящето съдебно производство текста на окончателно вписаното в протокола споразумение ми бе преведено от български език на арабски, както и постановеното от съда определение за прекратяване на наказателното производство. Препис от споразумението да се предостави незабавно на ГПУ Малко Търново.
А.Р.Ю.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №35/2015г. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от районния прокурор К.Е. и подсъдимия А.Р.Ю. /Ahmed Ramazan Iunes/ - мъж, роден на ***г. в гр. Дохук, Р. Ирак, гражданин на Р. Ирак, професия – строител, с начално образование, женен, неосъждан, без документи за самоличност - представляван от неговия защитник адв.Т.Я., съгласно условията на което подсъдимият А.Р.Ю. /Ahmed Ramazan Iunes/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 28.05.2015г., около 20 часа 40 минути в района между 19 /деветнадесета/ и 20 /двадесета/ табела на брега на река Резовска, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Р.Ю. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 30лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На осн.чл.24 ал.3 от НПК, Съдът, ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №173/2015г. на осн. чл.24 ал.3 от НПК. Подсъдимият /чрез преводача/: Заявявам, че в настоящето съдебно производство текста на окончателно вписаното в протокола споразумение ми бе преведено от български език на арабски, както и постановеното от съда определение за прекратяване на наказателното производство. Препис от споразумението да се предостави незабавно на ГПУ Малко Търново.
В законна сила от 1.6.2015г.
26 НОХД No 177/2015, I състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Р.Н. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 5.6.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №3/2015г. по описа на ГПУ - град Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от районния прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Р.Н. /Ranjdarr Nasraden/ - мъж, роден на *** г. в гр. Арбел, Ирак, гражданин на Р. Ирак, от кюрдски произход, професия – шофьор, учил до 5-ти клас, женен, неосъждан, без документи за самоличност- представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият Р.Н. /Ranjdarr Nasraden/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 01.06.2015 г., рано сутринта, през плитък участък на река Резовска, в района на 53 табела по линията на държавната граница между Р. Турция и Р. България, намираща се в местността „Пальо купа”, в землището на село Бродилово, община Царево - част от зоната за отговорност на ГПУ – Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Р.Н. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 30лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На осн.чл.24 ал.3 от НПК, Съдът, ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №177/2015г. на осн. чл.24 ал.3 от НПК. Подсъдимият /чрез преводача/: Заявявам, че в настоящето съдебно производство текста на окончателно вписаното в протокола споразумение ми бе преведено от български език на кюрдски, както и постановеното от съда определение за прекратяване на наказателното производство. Препис от споразумението да се предостави незабавно на ГПУ Царево.
Р.Н.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №3/2015г. по описа на ГПУ - град Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от районния прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Р.Н. /Ranjdarr Nasraden/ - мъж, роден на *** г. в гр. Арбел, Ирак, гражданин на Р. Ирак, от кюрдски произход, професия – шофьор, учил до 5-ти клас, женен, неосъждан, без документи за самоличност- представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият Р.Н. /Ranjdarr Nasraden/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 01.06.2015 г., рано сутринта, през плитък участък на река Резовска, в района на 53 табела по линията на държавната граница между Р. Турция и Р. България, намираща се в местността „Пальо купа”, в землището на село Бродилово, община Царево - част от зоната за отговорност на ГПУ – Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Р.Н. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 30лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На осн.чл.24 ал.3 от НПК, Съдът, ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №177/2015г. на осн. чл.24 ал.3 от НПК. Подсъдимият /чрез преводача/: Заявявам, че в настоящето съдебно производство текста на окончателно вписаното в протокола споразумение ми бе преведено от български език на кюрдски, както и постановеното от съда определение за прекратяване на наказателното производство. Препис от споразумението да се предостави незабавно на ГПУ Царево.
В законна сила от 5.6.2015г.
27 НОХД No 178/2015, I състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Г.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 5.6.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №4/2015г. по описа на ГПУ - град Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от районния прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Г.А. /Guran Ahmad/ - мъж, роден на *** г. в гр.Мосел, Ирак, гражданин на Р. Ирак, от кюрдски произход, работил като военен, учил до 5-ти клас, неженен, неосъждан, без документи за самоличност - представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият Г.А. /Guran Ahmad/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 01.06.2015г., рано сутринта, през плитък участък на река Резовска, в района на 53 табела по линията на държавната граница между Р. Турция и Р. България, намираща се в местността „Пальо купа”, в землището на село Бродилово, община Царево - част от зоната за отговорност на ГПУ – Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Г.А. /Guran Ahmad/ на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 30лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На осн.чл.24 ал.3 от НПК, Съдът, ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №178/2015г. на осн. чл.24 ал.3 от НПК. Подсъдимият /чрез преводача/: Заявявам, че в настоящето съдебно производство текста на окончателно вписаното в протокола споразумение ми бе преведено от български език на кюрдски, както и постановеното от съда определение за прекратяване на наказателното производство. Препис от споразумението да се предостави незабавно на ГПУ Царево.
Г.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №4/2015г. по описа на ГПУ - град Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от районния прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Г.А. /Guran Ahmad/ - мъж, роден на *** г. в гр.Мосел, Ирак, гражданин на Р. Ирак, от кюрдски произход, работил като военен, учил до 5-ти клас, неженен, неосъждан, без документи за самоличност - представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият Г.А. /Guran Ahmad/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 01.06.2015г., рано сутринта, през плитък участък на река Резовска, в района на 53 табела по линията на държавната граница между Р. Турция и Р. България, намираща се в местността „Пальо купа”, в землището на село Бродилово, община Царево - част от зоната за отговорност на ГПУ – Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Г.А. /Guran Ahmad/ на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 30лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На осн.чл.24 ал.3 от НПК, Съдът, ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №178/2015г. на осн. чл.24 ал.3 от НПК. Подсъдимият /чрез преводача/: Заявявам, че в настоящето съдебно производство текста на окончателно вписаното в протокола споразумение ми бе преведено от български език на кюрдски, както и постановеното от съда определение за прекратяване на наказателното производство. Препис от споразумението да се предостави незабавно на ГПУ Царево.
В законна сила от 5.6.2015г.
28 НОХД No 179/2015, I състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО П.И. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 5.6.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №5/2015г. по описа на ГПУ - град Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от районния прокурор Катя Евтимова и подсъдимия П.И. /Pishawa Issmail / - мъж, роден на *** г. в гр. Арбел, Ирак, гражданин на Р. Ирак, от кюрдски произход, професия – строителен работник, завършил 4-ти клас, неженен, неосъждан, без документи за самоличност - представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият П.И. /Pishawa Issmail / се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 01.06.2015 г., рано сутринта, през плитък участък на река Резовска, в района на 53 табела по линията на държавната граница между Р. Турция и Р. България, намираща се в местността „Пальо купа”, в землището на село Бродилово, община Царево - част от зоната за отговорност на ГПУ – Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия П.И. /Pishawa Issmail / на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 30лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На осн.чл.24 ал.3 от НПК, Съдът, ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №179/2015г. на осн. чл.24 ал.3 от НПК. Подсъдимият /чрез преводача/: Заявявам, че в настоящето съдебно производство текста на окончателно вписаното в протокола споразумение ми бе преведено от български език на кюрдски, както и постановеното от съда определение за прекратяване на наказателното производство. Препис от споразумението да се предостави незабавно на ГПУ Царево.
П.И.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №5/2015г. по описа на ГПУ - град Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от районния прокурор Катя Евтимова и подсъдимия П.И. /Pishawa Issmail / - мъж, роден на *** г. в гр. Арбел, Ирак, гражданин на Р. Ирак, от кюрдски произход, професия – строителен работник, завършил 4-ти клас, неженен, неосъждан, без документи за самоличност - представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият П.И. /Pishawa Issmail / се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 01.06.2015 г., рано сутринта, през плитък участък на река Резовска, в района на 53 табела по линията на държавната граница между Р. Турция и Р. България, намираща се в местността „Пальо купа”, в землището на село Бродилово, община Царево - част от зоната за отговорност на ГПУ – Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия П.И. /Pishawa Issmail / на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 30лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На осн.чл.24 ал.3 от НПК, Съдът, ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №179/2015г. на осн. чл.24 ал.3 от НПК. Подсъдимият /чрез преводача/: Заявявам, че в настоящето съдебно производство текста на окончателно вписаното в протокола споразумение ми бе преведено от български език на кюрдски, както и постановеното от съда определение за прекратяване на наказателното производство. Препис от споразумението да се предостави незабавно на ГПУ Царево.
В законна сила от 5.6.2015г.
29 НОХД No 180/2015, I състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.К. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 5.6.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №6/2015г. по описа на ГПУ - град Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от районния прокурор Катя Евтимова и подсъдимия М.К. /Mandam Kadir/ - мъж, роден на *** г. в гр. Арбел, Ирак, гражданин на Р. Ирак, от кюрдски произход, професия – работник в строителството, със завършен 7-ми клас, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият М.К. /Mandam Kadir/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 01.06.2015г., рано сутринта, през плитък участък на река Резовска, в района на 53 табела по линията на държавната граница между Р. Турция и Р. България, намираща се в местността „Пальо купа”, в землището на село Бродилово, община Царево - част от зоната за отговорност на ГПУ – Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.К. /Mandam Kadir/ на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 20лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На осн.чл.24 ал.3 от НПК, Съдът, ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №180/2015г. на осн. чл.24 ал.3 от НПК. Подсъдимият /чрез преводача/: Заявявам, че в настоящето съдебно производство текста на окончателно вписаното в протокола споразумение ми бе преведено от български език на кюрдски, както и постановеното от съда определение за прекратяване на наказателното производство. Препис от споразумението да се предостави незабавно на ГПУ Царево.
М.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №6/2015г. по описа на ГПУ - град Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от районния прокурор Катя Евтимова и подсъдимия М.К. /Mandam Kadir/ - мъж, роден на *** г. в гр. Арбел, Ирак, гражданин на Р. Ирак, от кюрдски произход, професия – работник в строителството, със завършен 7-ми клас, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият М.К. /Mandam Kadir/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 01.06.2015г., рано сутринта, през плитък участък на река Резовска, в района на 53 табела по линията на държавната граница между Р. Турция и Р. България, намираща се в местността „Пальо купа”, в землището на село Бродилово, община Царево - част от зоната за отговорност на ГПУ – Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.К. /Mandam Kadir/ на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 20лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На осн.чл.24 ал.3 от НПК, Съдът, ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №180/2015г. на осн. чл.24 ал.3 от НПК. Подсъдимият /чрез преводача/: Заявявам, че в настоящето съдебно производство текста на окончателно вписаното в протокола споразумение ми бе преведено от български език на кюрдски, както и постановеното от съда определение за прекратяване на наказателното производство. Препис от споразумението да се предостави незабавно на ГПУ Царево.
В законна сила от 5.6.2015г.
30 НОХД No 181/2015, I състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.Р. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 5.6.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №7/2015г. по описа на ГПУ - град Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от районния прокурор Катя Евтимова и подсъдимия А.Р. /Ahmad Raza/ - мъж, роден на *** г. в гр. Керкук , Ирак, гражданин на Р. Ирак, от тюркменски произход, професия – общ работник в строителството, без образование, неграмотен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност- представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият А.Р. /Ahmad Raza/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 01.06.2015 г., рано сутринта, през плитък участък на река Резовска, в района на 53 табела по линията на държавната граница между Р. Турция и Р. България, намираща се в местността „Пальо купа”, в землището на село Бродилово, община Царево - част от зоната за отговорност на ГПУ – Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Р. /Ahmad Raza/ на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 20лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На осн.чл.24 ал.3 от НПК, Съдът, ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №181/2015г. на осн. чл.24 ал.3 от НПК. Подсъдимият /чрез преводача/: Заявявам, че в настоящето съдебно производство текста на окончателно вписаното в протокола споразумение ми бе преведено от български език на фарси, както и постановеното от съда определение за прекратяване на наказателното производство. Препис от споразумението да се предостави незабавно на ГПУ Царево.
А.Р.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №7/2015г. по описа на ГПУ - град Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от районния прокурор Катя Евтимова и подсъдимия А.Р. /Ahmad Raza/ - мъж, роден на *** г. в гр. Керкук , Ирак, гражданин на Р. Ирак, от тюркменски произход, професия – общ работник в строителството, без образование, неграмотен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност- представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият А.Р. /Ahmad Raza/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 01.06.2015 г., рано сутринта, през плитък участък на река Резовска, в района на 53 табела по линията на държавната граница между Р. Турция и Р. България, намираща се в местността „Пальо купа”, в землището на село Бродилово, община Царево - част от зоната за отговорност на ГПУ – Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Р. /Ahmad Raza/ на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 20лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На осн.чл.24 ал.3 от НПК, Съдът, ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №181/2015г. на осн. чл.24 ал.3 от НПК. Подсъдимият /чрез преводача/: Заявявам, че в настоящето съдебно производство текста на окончателно вписаното в протокола споразумение ми бе преведено от български език на фарси, както и постановеното от съда определение за прекратяване на наказателното производство. Препис от споразумението да се предостави незабавно на ГПУ Царево.
В законна сила от 5.6.2015г.
31 НОХД No 182/2015, I състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.Т. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 5.6.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №8/2015г. по описа на ГПУ - град Царево, постигнато между РП - гр.Царево, представлявана от районния прокурор Катя Евтимова и подсъдимия А.Т. /Alan Taib/ - мъж, роден на ***г. в гр. Арбел, Ирак, гражданин на Р. Ирак, от кюрдски произход, професия – шофьор, учил до 6-ти клас, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият А.Т. /Alan Taib/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 01.06.2015г., рано сутринта, през плитък участък на река Резовска, в района на 53 табела по линията на държавната граница между Р. Турция и Р. България, намираща се в местността „Пальо купа”, в землището на село Бродилово, община Царево - част от зоната за отговорност на ГПУ – Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Т. /Alan Taib/ на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 15лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На осн.чл.24 ал.3 от НПК, Съдът, ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №182/2015г. на осн. чл.24 ал.3 от НПК. Подсъдимият /чрез преводача/: Заявявам, че в настоящето съдебно производство текста на окончателно вписаното в протокола споразумение ми бе преведено от български език на кюрдски, както и постановеното от съда определение за прекратяване на наказателното производство. Препис от споразумението да се предостави незабавно на ГПУ Царево.
А.Т.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №8/2015г. по описа на ГПУ - град Царево, постигнато между РП - гр.Царево, представлявана от районния прокурор Катя Евтимова и подсъдимия А.Т. /Alan Taib/ - мъж, роден на ***г. в гр. Арбел, Ирак, гражданин на Р. Ирак, от кюрдски произход, професия – шофьор, учил до 6-ти клас, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият А.Т. /Alan Taib/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 01.06.2015г., рано сутринта, през плитък участък на река Резовска, в района на 53 табела по линията на държавната граница между Р. Турция и Р. България, намираща се в местността „Пальо купа”, в землището на село Бродилово, община Царево - част от зоната за отговорност на ГПУ – Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Т. /Alan Taib/ на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 15лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На осн.чл.24 ал.3 от НПК, Съдът, ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №182/2015г. на осн. чл.24 ал.3 от НПК. Подсъдимият /чрез преводача/: Заявявам, че в настоящето съдебно производство текста на окончателно вписаното в протокола споразумение ми бе преведено от български език на кюрдски, както и постановеното от съда определение за прекратяване на наказателното производство. Препис от споразумението да се предостави незабавно на ГПУ Царево.
В законна сила от 5.6.2015г.
32 НОХД No 183/2015, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Р.Ц.Ч. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Определение от 8.6.2015г.
СЪДЪТ като констатира, че постигнатото споразумение между РП – Царево, подсъдимия Ч. и адв.Б. не отговаря на изискванията на закона, а именно същото е в противоречие с разпоредбата на чл.381, ал.3 от НПК, съгласно която, когато с престъплението са причинени имуществени вреди, споразумение се допуска след тяхното възстановяване или обезпечаване. От данни по ДП безспорно се установява, че с деянието си подсъдимият Ч. е предизвикал ПТП, в резултат на което са нанесени щети, неизследвани в хода на ДП, на лек автомобил „Фолксваген” модел „Джета” с рег.№ ***, собственост на лицето К.М.П. с ЕГН **********. По делото няма данни нито за размера на причинените имуществени щети, нито пък те да са възстановени или обезпечени. С оглед на изложеното и на основание чл.382, ал.8 от НПК, вр. чл.381, ал.3 от НПК СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: НЕ ОДОБРЯВА постигнатото между РП-Царево, подсъдимия Р.Ц.Ч. и неговия защитник адв.Б. споразумение за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство №302 ЗМ - 51/2015 год. по описа на РУП-Царево и ВРЪЩА делото на прокурора. Определението на съда е окончателно.
33 АНД No 184/2015, I състав По УБДХ   С.Т.Н. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 7.6.2015г.
ПРИЗНАВА С. Т.Н. с ЕГН ********** ***, е с българско гражданство, неженен, средно образование, осъждан, управител и собственик на „Селенос” ЕООД, ЕИК 200127850 и управител на „Нианал”, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 07.06.2015г. около 07.50ч., в почивната станция на ЦСКА в гр.Китен, С.Н. извършил непристойна проява, нарушаваща обществения ред, като крещял на висок тон и отправял обиди към св.И.И. и св. Я.И. – охранители, и към св.Я.И. - полицейски служител, наричайки ги с думите : „педерасти, идиоти, много сте прости” и им се заканил с думите: „ Ще ви закарам в гората, ще ви изнасиля и вас и семействата ви, ще ви убия“, като на основание чл.1 ал.1 т.2 във връзка с чл.6 ал.1 б.”а” от УБДХ, НАЛАГА на С. Т.Н. с ЕГН ********** със снета по-горе самоличност административно наказание “глоба” в размер на 300.00 /триста/ лева. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двадесет и четири часов срок считано от постановяването му на касационните основания, предвидени в НПК. В случай на обжалване, насрочвам делото пред Бургаски окръжен съд за 10.06.2013г. от 14.00 часа След влизане в сила, копие от решението да се връчи на Началника на РУП-Приморско.
С.Т.Н.
ПРИЗНАВА С. Т.Н. с ЕГН ********** ***, е с българско гражданство, неженен, средно образование, осъждан, управител и собственик на „Селенос” ЕООД, ЕИК 200127850 и управител на „Нианал”, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 07.06.2015г. около 07.50ч., в почивната станция на ЦСКА в гр.Китен, С.Н. извършил непристойна проява, нарушаваща обществения ред, като крещял на висок тон и отправял обиди към св.И.И. и св. Я.И. – охранители, и към св.Я.И. - полицейски служител, наричайки ги с думите : „педерасти, идиоти, много сте прости” и им се заканил с думите: „ Ще ви закарам в гората, ще ви изнасиля и вас и семействата ви, ще ви убия“, като на основание чл.1 ал.1 т.2 във връзка с чл.6 ал.1 б.”а” от УБДХ, НАЛАГА на С. Т.Н. с ЕГН ********** със снета по-горе самоличност административно наказание “глоба” в размер на 300.00 /триста/ лева. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двадесет и четири часов срок считано от постановяването му на касационните основания, предвидени в НПК. В случай на обжалване, насрочвам делото пред Бургаски окръжен съд за 10.06.2013г. от 14.00 часа След влизане в сила, копие от решението да се връчи на Началника на РУП-Приморско.
Мотиви от 7.6.2015г.
В законна сила от 8.6.2015г.
34 НОХД No 188/2015, II състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Н.И.Г. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 9.6.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №188/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Н.И.Г. – роден на *** ***, обл. Бургаска, ул. „Папия” №28, български гражданин, от ромски произход, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Д.С., съгласно което обвиняемият Н.И.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, а именно, че за времето от месец май 2014г. до 24.01.2015г. в гр.Царево, Бургаска обл., ул.Папия №28, сам осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, собственост на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД – Пловдив, КЕЦ – Приморско, представлявано от св.Благомир Илианов Грънчаров, като монтирал мост от електрически кабел със сечение 6кв.мм., свързващ главният предпазител от 63А и захранващият кабел на сградата, като по този начин изолирал електромера, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия. За посоченото престъпление чл.234в, ал.1 от НК, на осн. чл.234в, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия Н.И.Г., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На осн. чл.55, ал.3 от НК на обвиняемият Н.И.Г. няма да бъде наложено по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба. На основание чл.53, ал.1, б.”а” от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства - 1бр. ел. кабел със сечение 6кв. мм. с черна обвивка с дължина 27см., закривен от двете страни; 1бр. четирижилен ел. кабел с бяла обвивка с дължина 14.5м., като в част от кабела по протежението му е захваната тел и 1бр. клещи с пластмасови оранжеви дръжки с надпис RICO Stell, намиращи се на съхранение в РУ – Царево. ОСЪЖДА Н.И.Г., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 100 лева за разноски по делото.
Н.И.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №188/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Н.И.Г. – роден на *** ***, обл. Бургаска, ул. „Папия” №28, български гражданин, от ромски произход, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Д.С., съгласно което обвиняемият Н.И.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, а именно, че за времето от месец май 2014г. до 24.01.2015г. в гр.Царево, Бургаска обл., ул.Папия №28, сам осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, собственост на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД – Пловдив, КЕЦ – Приморско, представлявано от св.Благомир Илианов Грънчаров, като монтирал мост от електрически кабел със сечение 6кв.мм., свързващ главният предпазител от 63А и захранващият кабел на сградата, като по този начин изолирал електромера, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия. За посоченото престъпление чл.234в, ал.1 от НК, на осн. чл.234в, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия Н.И.Г., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На осн. чл.55, ал.3 от НК на обвиняемият Н.И.Г. няма да бъде наложено по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба. На основание чл.53, ал.1, б.”а” от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства - 1бр. ел. кабел със сечение 6кв. мм. с черна обвивка с дължина 27см., закривен от двете страни; 1бр. четирижилен ел. кабел с бяла обвивка с дължина 14.5м., като в част от кабела по протежението му е захваната тел и 1бр. клещи с пластмасови оранжеви дръжки с надпис RICO Stell, намиращи се на съхранение в РУ – Царево. ОСЪЖДА Н.И.Г., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 100 лева за разноски по делото.
В законна сила от 9.6.2015г.
35 НОХД No 202/2015, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Е.Я.Н. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 12.6.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №202/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемата Е.Я.Н. - родена на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българка, българска гражданка, със средно образование, работи като продавач – консултант във „Флоринг Експерт” ООД, гр.София, неомъжена, неосъждана, ЕГН **********, представлявана от нейния защитник адв.Н.С., съгласно което обвиняемата Е.Н. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че на 05.06.2015г. около 23.05 часа в гр.Китен, Бургаска обл., по ул.„Урдовиза”, управлява моторно превозно средство - лек автомобил марка Ауди, модел А4 с рег. № СА 7154 ХА, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила, а именно 1.88 промила на хиляда установено по надлежния ред - проба с техническо средство Алкотест Дрегер 7410 с инв. № 0241. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” НК, ОСЪЖДА обвиняемата Е.Н. ЕГН **********, на наказание Пробация, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 4 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдената в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА; 3.Включване в програми за обществено въздействие за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 НК ЛИШАВА обв. Е.Я.Н., ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.59, ал.4 НК приспада времето, през което обвиняемата е била лишена по административен ред от това право, считано от 05.06.2015 г.
Е.Я.Н.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №202/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемата Е.Я.Н. - родена на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българка, българска гражданка, със средно образование, работи като продавач – консултант във „Флоринг Експерт” ООД, гр.София, неомъжена, неосъждана, ЕГН **********, представлявана от нейния защитник адв.Н.С., съгласно което обвиняемата Е.Н. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че на 05.06.2015г. около 23.05 часа в гр.Китен, Бургаска обл., по ул.„Урдовиза”, управлява моторно превозно средство - лек автомобил марка Ауди, модел А4 с рег. № СА 7154 ХА, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила, а именно 1.88 промила на хиляда установено по надлежния ред - проба с техническо средство Алкотест Дрегер 7410 с инв. № 0241. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” НК, ОСЪЖДА обвиняемата Е.Н. ЕГН **********, на наказание Пробация, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 4 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдената в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА; 3.Включване в програми за обществено въздействие за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 НК ЛИШАВА обв. Е.Я.Н., ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.59, ал.4 НК приспада времето, през което обвиняемата е била лишена по административен ред от това право, считано от 05.06.2015 г.
В законна сила от 12.6.2015г.
36 АНД No 205/2015, II състав По УБДХ РУП ПРИМОРСКО С.М.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 23.6.2015г.
ПРИЗНАВА С.М.С. – роден на ***г. в с.Граматиково, Бургаска област, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, женен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН за извършени от него на 17.05.2015год. срещу 18.05.2015г. около 00.10 часа в гр.Приморско, обл.Бургаска, РУП Приморско, непристойни прояви на публично място, изразяващи се в отправяне на обидни думи, псувни и закани към св.Иван Илчев и Д.П., а именно: „майка ви ще еба”, „боклуци”, „ако излезете от циганската махала няма да излезете живи”, „ще ви запаля”, поради което и на основание чл.1, ал.1 от УБДХ му НАЛАГА административно наказание „глоба” в размер на 200.00 лв. /двеста лева/. Препис от решението да се изпрати на началника на РУ - гр. Приморско за сведение. Решението на съда подлежи на обжалване и протест, в срок от 24 часа, считано от днес, пред Окръжен съд, гр. Бургас. При жалба или протест, делото ще се гледа на 26.06.2015 год. от 10.30 часа пред Окръжен съд, гр. Бургас.
С.М.С.
ПРИЗНАВА С.М.С. – роден на ***г. в с.Граматиково, Бургаска област, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, женен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН за извършени от него на 17.05.2015год. срещу 18.05.2015г. около 00.10 часа в гр.Приморско, обл.Бургаска, РУП Приморско, непристойни прояви на публично място, изразяващи се в отправяне на обидни думи, псувни и закани към св.Иван Илчев и Д.П., а именно: „майка ви ще еба”, „боклуци”, „ако излезете от циганската махала няма да излезете живи”, „ще ви запаля”, поради което и на основание чл.1, ал.1 от УБДХ му НАЛАГА административно наказание „глоба” в размер на 200.00 лв. /двеста лева/. Препис от решението да се изпрати на началника на РУ - гр. Приморско за сведение. Решението на съда подлежи на обжалване и протест, в срок от 24 часа, считано от днес, пред Окръжен съд, гр. Бургас. При жалба или протест, делото ще се гледа на 26.06.2015 год. от 10.30 часа пред Окръжен съд, гр. Бургас.
Мотиви от 23.6.2015г.
В законна сила от 24.6.2015г.
37 АНД No 215/2015, II състав По УБДХ РУП ПРИМОРСКО С.И.П. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 19.6.2015г.
ПРИЗНАВА С.И.П. – роден на ***год. в гр.Сливен, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН за извършени от него на 18.06.2015 год. около 18,30 часа в гр.Китен, обл.Бургаска, на ул.Атлиман непристойни прояви на публично място, изразяващи се в обиди, псувни и закани към св.Марияна Миткова Панкова – курво, боклук, ще ти изкърпя зъбите, ще те убия, обиди към св.Ангел Георгиев Гошев и св.Саид Хешмед Хусейни, непристойни действия и отправяне на обидна реплика – само ме пуснете, аз ще ви оправя, към полицейски служители на РУП Приморско и нанасяне на удар с крак по лек автомобил марка БМВ с рег. № СА 9499 ТК, собственост на Саид Хешмед Хусейни, поради което и на основание чл. 1, ал. 1 от УБДХ му НАЛАГА административно наказание „глоба” в размер на 100,00 лв. /сто лева/. Препис от решението да се изпрати на началника на РУ - гр. Приморско за сведение. Решението на съда подлежи на обжалване и протест, в срок от 24 часа, считано от днес, пред Окръжен съд, гр. Бургас. При жалба или протест, делото ще се гледа на 24.06.2015 год. от 14.00 часа пред Окръжен съд, гр. Бургас.
С.И.П.
Мотиви от 19.6.2015г.
В законна сила от 20.6.2015г.
38 НОХД No 219/2015, II състав ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.П.И. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 22.6.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №219/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия И.П.И. – роден на ***г***, жител и живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, разведен, неосъждан /реабилитиран по право/, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Б.Б., съгласно което обвиняемият И.П.И., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.339, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, а именно, че за времето от неустановена дата в гр.Царево, обл.Бургаска, придобил и държал до 12.03.2015г. в гр.Царево, обл.Бургаска, ул.„Михаил Герджиков” №42, в апартамент на втори етаж и в подпокривно пространство, в условията на продължавана престъпна дейност, боеприпаси по смисъла на чл.7, ал.1 от ЗОБВВПИ – 4бр. ловни патрони, 12/0 “Master”, кал. 12, черни на цвят; 1бр. ловен патрон, кал. 12, черен на цвят; 2бр. ловни патрони “Federal”, кал. 12, червени на цвят и 1бр. ловен патрон “Centurion”, кал. 12, бял на цвят и огнестрелно оръжие – пушка надцевка 12 кал. с надпис върху цевната кутия SHAMPION S57839 SARS57839, без да има за това надлежно разрешение. За посоченото престъпление по чл.339, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК на осн. чл.339, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 НК ОСЪЖДА обвиняемия И.П.И. на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществените доказателства – боеприпаси– 4бр. ловни патрони, 12/0 “Master”, кал. 12, черни на цвят; 1бр. ловен патрон, кал. 12, черен на цвят; 2бр. ловни патрони “Federal”, кал. 12, червени на цвят и 1бр. ловен патрон “Centurion”, кал. 12, бял на цвят са унищожени при експериментална стрелба. На основание чл.53, ал.2, б.„а” НК ОТНЕМА в полза на Държавата вещественото доказателство - 1бр. пушка надцевка 12 кал. с надпис върху цевната кутия SHAMPION S57839 SARS57839, поставена в брезентов калъф зелен на цвят, намираща се на съхранение в РУ – Царево. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. ОСЪЖДА И.П.И., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 179.91лв. за разноски по делото. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №219/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК ОПРЕДЕЛИ ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия И.П.И., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка".
И.П.И.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №219/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия И.П.И. – роден на ***г***, жител и живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, разведен, неосъждан /реабилитиран по право/, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Б.Б., съгласно което обвиняемият И.П.И., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.339, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, а именно, че за времето от неустановена дата в гр.Царево, обл.Бургаска, придобил и държал до 12.03.2015г. в гр.Царево, обл.Бургаска, ул.„Михаил Герджиков” №42, в апартамент на втори етаж и в подпокривно пространство, в условията на продължавана престъпна дейност, боеприпаси по смисъла на чл.7, ал.1 от ЗОБВВПИ – 4бр. ловни патрони, 12/0 “Master”, кал. 12, черни на цвят; 1бр. ловен патрон, кал. 12, черен на цвят; 2бр. ловни патрони “Federal”, кал. 12, червени на цвят и 1бр. ловен патрон “Centurion”, кал. 12, бял на цвят и огнестрелно оръжие – пушка надцевка 12 кал. с надпис върху цевната кутия SHAMPION S57839 SARS57839, без да има за това надлежно разрешение. За посоченото престъпление по чл.339, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК на осн. чл.339, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 НК ОСЪЖДА обвиняемия И.П.И. на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществените доказателства – боеприпаси– 4бр. ловни патрони, 12/0 “Master”, кал. 12, черни на цвят; 1бр. ловен патрон, кал. 12, черен на цвят; 2бр. ловни патрони “Federal”, кал. 12, червени на цвят и 1бр. ловен патрон “Centurion”, кал. 12, бял на цвят са унищожени при експериментална стрелба. На основание чл.53, ал.2, б.„а” НК ОТНЕМА в полза на Държавата вещественото доказателство - 1бр. пушка надцевка 12 кал. с надпис върху цевната кутия SHAMPION S57839 SARS57839, поставена в брезентов калъф зелен на цвят, намираща се на съхранение в РУ – Царево. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. ОСЪЖДА И.П.И., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 179.91лв. за разноски по делото. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №219/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК ОПРЕДЕЛИ ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия И.П.И., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка".
В законна сила от 22.6.2015г.
39 НОХД No 220/2015, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.Р.И. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 22.6.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №220/2015г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия И.Р.И. - роден на *** ***, адрес ***, български гражданин, със средно специално образование, вдовец, работи като общ работник, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Т.Я., съгласно което обвиняемият И.Р.И., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, за това, че: На 14.06.2015 год., около 16:20 часа, в к-г “Арапя”, землището на гр. Царево, обл. Бургаска, по чакълиран път в района на ресторант “Нямаш грижи”, посока от ресторант “Светофара” за хотел “Кораба”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Форд”, модел “Сиера” с рег. № *** в едногодишен срок от наказанието му по административен ред наложено с наказателно постановление № 14-0302-000357/03.06.2014 год., влязло в сила на 15.09.2014 год. на Началник РУ – Царево при ОД МВР - Бургас за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление. За посоченото престъпление по по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, на осн. по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия И.Р.И., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ПЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства – няма. Разноски по делото – няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №220/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
И.Р.И.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №220/2015г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия И.Р.И. - роден на *** ***, адрес ***, български гражданин, със средно специално образование, вдовец, работи като общ работник, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Т.Я., съгласно което обвиняемият И.Р.И., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, за това, че: На 14.06.2015 год., около 16:20 часа, в к-г “Арапя”, землището на гр. Царево, обл. Бургаска, по чакълиран път в района на ресторант “Нямаш грижи”, посока от ресторант “Светофара” за хотел “Кораба”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Форд”, модел “Сиера” с рег. № *** в едногодишен срок от наказанието му по административен ред наложено с наказателно постановление № 14-0302-000357/03.06.2014 год., влязло в сила на 15.09.2014 год. на Началник РУ – Царево при ОД МВР - Бургас за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление. За посоченото престъпление по по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, на осн. по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия И.Р.И., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ПЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства – няма. Разноски по делото – няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №220/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 22.6.2015г.
40 НОХД No 222/2015, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.А.Х. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 22.6.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №4/2015г. по описа на ГПУ - град Бургас, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор К.К. и подсъдимия С.А.Х. (Sami Ajaj Husein) - мъж, роден на *** г. в гр. Сенджар, Ирак, гражданин на Ирак, професия – търговец, с основно образование, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият С.А.Х. (Sami Ajaj Husein) се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 16.06.2015 г., сутринта, през участък на река Резовска между 13 и 14 табела по линията на държавната граница между Р. Турция и Р. България, намираща се в землището на село Резово, община Царево - част от зоната за отговорност на ГПУ – Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.А.Х. (Sami Ajaj Husein) на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
С.А.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №4/2015г. по описа на ГПУ - град Бургас, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор К.К. и подсъдимия С.А.Х. (Sami Ajaj Husein) - мъж, роден на *** г. в гр. Сенджар, Ирак, гражданин на Ирак, професия – търговец, с основно образование, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият С.А.Х. (Sami Ajaj Husein) се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 16.06.2015 г., сутринта, през участък на река Резовска между 13 и 14 табела по линията на държавната граница между Р. Турция и Р. България, намираща се в землището на село Резово, община Царево - част от зоната за отговорност на ГПУ – Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.А.Х. (Sami Ajaj Husein) на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 20лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 22.6.2015г.
41 НОХД No 223/2015, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.С.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 22.6.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №10/2015г. по описа на ГПУ - град Бургас, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия С.С. Ахмaд (Snor Semar Ahmad) - мъж, роден на *** г. в гр. Мосул, Ирак, гражданин на Ирак, професия – изгражда ел. инсталации, със средно образование, женен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият С.С. Ахмaд (Snor Semar Ahmad) се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 16.06.2015г., сутринта, през участък на река Резовска между 13 и 14 табела по линията на държавната граница между Р. Турция и Р. България, намираща се в землището на село Резово, община Царево - част от зоната за отговорност на ГПУ – Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.С. Ахмaд (Snor Semar Ahmad) на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 15.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
С.С.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №10/2015г. по описа на ГПУ - град Бургас, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия С.С. Ахмaд (Snor Semar Ahmad) - мъж, роден на *** г. в гр. Мосул, Ирак, гражданин на Ирак, професия – изгражда ел. инсталации, със средно образование, женен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият С.С. Ахмaд (Snor Semar Ahmad) се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 16.06.2015г., сутринта, през участък на река Резовска между 13 и 14 табела по линията на държавната граница между Р. Турция и Р. България, намираща се в землището на село Резово, община Царево - част от зоната за отговорност на ГПУ – Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.С. Ахмaд (Snor Semar Ahmad) на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 15.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 22.6.2015г.
42 НОХД No 224/2015, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.А.Х. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 22.6.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №9/2015г. по описа на ГПУ - град Бургас, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия А.А.Х. (Akram Ejaj Hasan) - мъж, роден на *** г. в гр. Шангал, Ирак, гражданин на Ирак, професия – няма, ученик, с основно образование, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият А.А.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно16.06.2015 г., сутринта, през участък на река Резовска между 13 и 14 табела по линията на държавната граница между Р. Турция и Р. България, намираща се в землището на село Резово, община Царево - част от зоната за отговорност на ГПУ – Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.А.Х. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 30лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На осн.чл.24 ал.3 от НПК, Съдът, ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №224/2015г. на осн. чл.24 ал.3 от НПК. Подсъдимият /чрез преводача/: Заявявам, че в настоящето съдебно производство текста на окончателно вписаното в протокола споразумение ми бе преведено от български език на кюрдски, както и постановеното от съда определение за прекратяване на наказателното производство. Препис от споразумението да се предостави незабавно на ГПУ Бургас.
А.А.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №9/2015г. по описа на ГПУ - град Бургас, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия А.А.Х. (Akram Ejaj Hasan) - мъж, роден на *** г. в гр. Шангал, Ирак, гражданин на Ирак, професия – няма, ученик, с основно образование, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият А.А.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно16.06.2015 г., сутринта, през участък на река Резовска между 13 и 14 табела по линията на държавната граница между Р. Турция и Р. България, намираща се в землището на село Резово, община Царево - част от зоната за отговорност на ГПУ – Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.А.Х. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 30лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На осн.чл.24 ал.3 от НПК, Съдът, ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №224/2015г. на осн. чл.24 ал.3 от НПК. Подсъдимият /чрез преводача/: Заявявам, че в настоящето съдебно производство текста на окончателно вписаното в протокола споразумение ми бе преведено от български език на кюрдски, както и постановеното от съда определение за прекратяване на наказателното производство. Препис от споразумението да се предостави незабавно на ГПУ Бургас.
В законна сила от 22.6.2015г.
43 НОХД No 225/2015, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.Ш.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 22.6.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №8/2015г. по описа на ГПУ - град Бургас, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия С.Ш.А. (Soran Sherzad Abdelrahman) - мъж, роден на *** г. в Ирак, по заявени данни в протокол за разпит на обвиняем - род. на *** г. в гр. Арбил, Ирак, гражданин на Ирак, професия – хлебар, без образование - неграмотен, женен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият С.Ш.А. (Soran Sherzad Abdelrahman) се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 16.06.2015г., сутринта, през участък на река Резовска между 13 и 14 табела по линията на държавната граница между Р. Турция и Р. България, намираща се в землището на село Резово, община Царево - част от зоната за отговорност на ГПУ – Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.Ш.А. (Soran Sherzad Abdelrahman) на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 30.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На осн.чл.24 ал.3 от НПК, Съдът, ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №225/2015г. на осн. чл.24 ал.3 от НПК. Подсъдимият /чрез преводача/: Заявявам, че в настоящето съдебно производство текста на окончателно вписаното в протокола споразумение ми бе преведено от български език на кюрдски, както и постановеното от съда определение за прекратяване на наказателното производство. Препис от споразумението да се предостави незабавно на ГПУ – гр.Бургас.
С.Ш.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №8/2015г. по описа на ГПУ - град Бургас, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия С.Ш.А. (Soran Sherzad Abdelrahman) - мъж, роден на *** г. в Ирак, по заявени данни в протокол за разпит на обвиняем - род. на *** г. в гр. Арбил, Ирак, гражданин на Ирак, професия – хлебар, без образование - неграмотен, женен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият С.Ш.А. (Soran Sherzad Abdelrahman) се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 16.06.2015г., сутринта, през участък на река Резовска между 13 и 14 табела по линията на държавната граница между Р. Турция и Р. България, намираща се в землището на село Резово, община Царево - част от зоната за отговорност на ГПУ – Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.Ш.А. (Soran Sherzad Abdelrahman) на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 30.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На осн.чл.24 ал.3 от НПК, Съдът, ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №225/2015г. на осн. чл.24 ал.3 от НПК. Подсъдимият /чрез преводача/: Заявявам, че в настоящето съдебно производство текста на окончателно вписаното в протокола споразумение ми бе преведено от български език на кюрдски, както и постановеното от съда определение за прекратяване на наказателното производство. Препис от споразумението да се предостави незабавно на ГПУ – гр.Бургас.
В законна сила от 22.6.2015г.
44 НОХД No 226/2015, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Н.С.Б. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 22.6.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №7/2015г. по описа на ГПУ - град Бургас, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия Н. Салeх Б. (Necher Saleh Bashar) - мъж, роден на *** г. в гр. Замар, Ирак, гражданин на Ирак, професия – общ работник, с начално образование – не може да чете и пише, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият Н. Салeх Б. (Necher Saleh Bashar) се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 16.06.2015г., сутринта, през участък на река Резовска между 13 и 14 табела по линията на държавната граница между Р. Турция и Р. България, намираща се в землището на село Резово, община Царево - част от зоната за отговорност на ГПУ – Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Н. Салeх Б. (Necher Saleh Bashar) на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 30.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На осн.чл.24 ал.3 от НПК, Съдът, ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №226/2015г. на осн. чл.24 ал.3 от НПК. Подсъдимият /чрез преводача/: Заявявам, че в настоящето съдебно производство текста на окончателно вписаното в протокола споразумение ми бе преведено от български език на кюрдски, както и постановеното от съда определение за прекратяване на наказателното производство. Препис от споразумението да се предостави незабавно на ГПУ – гр.Бургас.
Н.С.Б.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №7/2015г. по описа на ГПУ - град Бургас, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия Н. Салeх Б. (Necher Saleh Bashar) - мъж, роден на *** г. в гр. Замар, Ирак, гражданин на Ирак, професия – общ работник, с начално образование – не може да чете и пише, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият Н. Салeх Б. (Necher Saleh Bashar) се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 16.06.2015г., сутринта, през участък на река Резовска между 13 и 14 табела по линията на държавната граница между Р. Турция и Р. България, намираща се в землището на село Резово, община Царево - част от зоната за отговорност на ГПУ – Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Н. Салeх Б. (Necher Saleh Bashar) на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 30.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На осн.чл.24 ал.3 от НПК, Съдът, ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №226/2015г. на осн. чл.24 ал.3 от НПК. Подсъдимият /чрез преводача/: Заявявам, че в настоящето съдебно производство текста на окончателно вписаното в протокола споразумение ми бе преведено от български език на кюрдски, както и постановеното от съда определение за прекратяване на наказателното производство. Препис от споразумението да се предостави незабавно на ГПУ – гр.Бургас.
В законна сила от 22.6.2015г.
45 НОХД No 227/2015, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Х.Х.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 22.6.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №6/2015г. по описа на ГПУ - град Бургас, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор К.К. и подсъдимия Х.Х.А. (Heyhad Hussein Ahmed) - мъж, роден на *** г. в Ирак, по заявени данни в протокол за разпит на обвиняем - род. на *** г. в гр. Дахук, Ирак, гражданин на Ирак, професия – шофьор, със средно образование, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият Х.Х.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно16.06.2015 г., сутринта, през участък на река Резовска между 13 и 14 табела по линията на държавната граница между Р. Турция и Р. България, намираща се в землището на село Резово, община Царево - част от зоната за отговорност на ГПУ – Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х.Х.А. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 20лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Х.Х.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №6/2015г. по описа на ГПУ - град Бургас, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор К.К. и подсъдимия Х.Х.А. (Heyhad Hussein Ahmed) - мъж, роден на *** г. в Ирак, по заявени данни в протокол за разпит на обвиняем - род. на *** г. в гр. Дахук, Ирак, гражданин на Ирак, професия – шофьор, със средно образование, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият Х.Х.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно16.06.2015 г., сутринта, през участък на река Резовска между 13 и 14 табела по линията на държавната граница между Р. Турция и Р. България, намираща се в землището на село Резово, община Царево - част от зоната за отговорност на ГПУ – Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х.Х.А. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 20лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 22.6.2015г.
46 НОХД No 228/2015, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.Ш.Х. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 22.6.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №5/2015г. по описа на ГПУ - град Бургас, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия С.Ш.Х. (Saadon Shelio Hassan) - мъж, роден на *** г. в гр. Шенгал, Ирак, гражданин на Ирак, професия – търговец, учил до 10-ти клас, женен, неосъждан, без документи за самоличност - представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият С.Ш.Х. (Saadon Shelio Hassan) се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 16.06.2015г., сутринта, през участък на река Резовска между 13 и 14 табела по линията на държавната граница между Р. Турция и Р. България, намираща се в землището на село Резово, община Царево - част от зоната за отговорност на ГПУ – Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.Ш.Х. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 15.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
С.Ш.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №5/2015г. по описа на ГПУ - град Бургас, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия С.Ш.Х. (Saadon Shelio Hassan) - мъж, роден на *** г. в гр. Шенгал, Ирак, гражданин на Ирак, професия – търговец, учил до 10-ти клас, женен, неосъждан, без документи за самоличност - представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият С.Ш.Х. (Saadon Shelio Hassan) се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 16.06.2015г., сутринта, през участък на река Резовска между 13 и 14 табела по линията на държавната граница между Р. Турция и Р. България, намираща се в землището на село Резово, община Царево - част от зоната за отговорност на ГПУ – Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.Ш.Х. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 15.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 22.6.2015г.
47 НОХД No 230/2015, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.С.Д. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 25.6.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №230/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Д.С.Д. - род. на ***г. в гр.Бургас, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан – реабилитиран по право, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.А.А., съгласно което обвиняемият Д.С.Д., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че на 18.06.2015г., в около 19.00часа в с.Лозенец, общ.Царево, обл.Бургаска, по ул.„Георги Кондолов”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка «Нисан», модел «Микра», с Рег. №РВ 6913 ВН, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 2.22 % /две цяло, двадесет и два/ промила на хиляда, установено по надлежния ред със Съдебномедицинска експертиза №292/2015г. на лекар в съдебно медицинско отделение при МБАЛ АД – Бургас. За посоченото престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК, на основание чл. 343б ал. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д.С.Д., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 5 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА. 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА. 3. Поправителен труд, който ще се изпълни по месторабота на обв. Д.С.Д., ЕГН ********** във фирма „Виа Кепитъл Партнърсд” ЕООД, регистрирано под № 20080909115049 по описа на Агенцията по вписванията с ЕИК № 200354830 със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Опълченска” № 24 и ще включва удръжки върху трудовото му възнаграждение от десет на сто /10% на 100%/ процента в полза на държавата, за срок от ЕДНА ГОДИНА. Времето през което се изпълнява мярката, не се зачита за трудов стаж. На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Д.С.Д., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от датата на изземване или предаване от страна на обвиняемия на СУМПС на органите на МВР . Веществени доказателства няма. Причинените от престъплението имуществени вреди няма. ОСЪЖДА Д.С.Д., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 71.16 лева за разноски по делото. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №230/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК ОПРЕДЕЛИ ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия Д.С.Д., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка". Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7-дневен срок считано от днес.
Д.С.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №230/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Д.С.Д. - род. на ***г. в гр.Бургас, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан – реабилитиран по право, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.А.А., съгласно което обвиняемият Д.С.Д., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че на 18.06.2015г., в около 19.00часа в с.Лозенец, общ.Царево, обл.Бургаска, по ул.„Георги Кондолов”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка «Нисан», модел «Микра», с Рег. №РВ 6913 ВН, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 2.22 % /две цяло, двадесет и два/ промила на хиляда, установено по надлежния ред със Съдебномедицинска експертиза №292/2015г. на лекар в съдебно медицинско отделение при МБАЛ АД – Бургас. За посоченото престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК, на основание чл. 343б ал. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д.С.Д., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 5 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА. 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА. 3. Поправителен труд, който ще се изпълни по месторабота на обв. Д.С.Д., ЕГН ********** във фирма „Виа Кепитъл Партнърсд” ЕООД, регистрирано под № 20080909115049 по описа на Агенцията по вписванията с ЕИК № 200354830 със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Опълченска” № 24 и ще включва удръжки върху трудовото му възнаграждение от десет на сто /10% на 100%/ процента в полза на държавата, за срок от ЕДНА ГОДИНА. Времето през което се изпълнява мярката, не се зачита за трудов стаж. На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Д.С.Д., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от датата на изземване или предаване от страна на обвиняемия на СУМПС на органите на МВР . Веществени доказателства няма. Причинените от престъплението имуществени вреди няма. ОСЪЖДА Д.С.Д., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 71.16 лева за разноски по делото. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №230/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК ОПРЕДЕЛИ ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия Д.С.Д., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка". Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7-дневен срок считано от днес.
В законна сила от 25.6.2015г.
48 НОХД No 233/2015, II състав ГЛ.IX. ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.С.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 30.6.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №233/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия А.С.А. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, безработен, с начално образование, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно което обвиняемият А.С.А., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.316, във вр. с чл.308, ал.2, пр. ІІІ-то и пр.VІ-то във вр. с ал.1, пр.І-во и пр. ІІ-ро от НК, за това че, на 16.06.2015г., на паркинг на ул.„Милин камък” в гр.Царево, обл.Бургаска, съзнателно се е ползвал (представяйки на Иван Атанасов Михайлов служител РУ на МВР гр.Царево на длъжност младши автоконтрольор) от преправен официален документ - свидетелство за управление на МПС – което по съдържащите се в него данни е с №274119487 издадено на 24.09.2009год. от МВР - Бургас на А.С.А., ЕГН ********** водач категория "В, С, Ткт, М", като поправката е извършена, чрез: заличаване и променяне номерът на СУМПС - от 200463531 /оригинален/, на 274119487; заличаване и променена е фамилията на притежателя на Свидетелството от ВАНТОВ/VАNТОV на А./ANGELOV; заличаване и променяне на името и презимето на притежателя на Свидетелството от А./АТАNAS КОСТАДИНОВ/ КОSTADINOV, на А./АТАNAS С./SIMEONOV; заличаване и променене на датата на раждане и месторождението на притежателя на Свидетелството от 03.04.1968, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ/ ВGR на ***,***/ ВGR; заличаване и промяна на датата на издаване на Свидетелството от 03.01.2001 на 24.09.2009; заличаване и промяна на датата на валидност на Свидетелството от 03.01.2011 на 24.09.2019; заличаване и промяна на данните на издаващия орган, място - от МВР Благоевград/ МVR BGR, на МВР Бургас/ МVR BGR, заличен и променен е ЕГН на притежателя от ********** на **********; заличаване и отново отпечатване на данните за пол М/М; Заличаване и отново отпечатване на данните за гражданство (БЪЛГАРИЯ/ BGR; заличаване и променяне на данните за адрес-населено място от с. НОВО ЛЕСКИ на гр. ПРИМОРСКО; заличаване и променяне на категориите от * В С D BE СЕ DЕ * * Ткm М на * В С * * * * * * Ткm М; заличени и променени са снимката и подписа на притежателя; заличени и променени са датите на придобиване на категориите "В", "С", "Ткm" и "М" - от 27.01.1987, на 24.03.2009, отпечатано е и второ контролно изображение на снимката на притежателя, при липсващо такова на оригиналния документ, понеже свидетелството е от по стар образец, частично заличен е печата на ПП - издала Свидетелството, като поправките са извършени в следната последователност – разлепване на защитното фолио чрез загряване; заличаване на снимката, подписа и на персонализираните текстове; отпечатване на новите текстове, снимка и подпис, огледално на вътрешната страна на фолиото с принтер; залепване на фолиото с лепилен слой или чрез използване на фолиа с термолепила и от неистински официален документ – контролен талон №2741194870 на който е придаден вид, че е издаден от ПП КАТ-СДВР на А.С.А., с ЕГН **********, с № 2741194870, към Свидетелство за управление на МПС №274119487, на отчет в ПП КАТ-СДВР, които документи удостоверяват правоспособност, като от обвиняемия за самото им съставяне не може да се търси наказателна отговорност. За посоченото престъпление по чл.316, във вр. с чл.308, ал.2, пр. ІІІ-то и пр.VІ-то във вр. с ал.1, пр.І-во и пр. ІІ-ро от НК, на осн. чл.316, във вр. с чл.308, ал.2, пр. ІІІ-то и пр.VІ-то във вр. с ал.1, пр.І-во и пр. ІІ-ро от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.С.А. ЕГН: ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ДВЕ ГОДИНИ; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ДВЕ ГОДИНИ; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото 160 часа годишно за срок от ДВЕ ГОДИНИ. На основание чл.53, ал.2, б."а" от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства - Свидетелство за управление на МПС с №274119487 издадено на 24.09.2009год. от МВР - Бургас на което е придаден вид, че е издадено на А.С.А., ЕГН ********** водач категория "В, С, Ткт, М" и контролен талон към него № 2741194870 на който е придаден вид, че е издаден от ПП КАТ-СДВР на А.С.А., с ЕГН **********, с № 2741194870 и на основание чл.10 от ЗБЛД ДА БЪДАТ изпратени на Сектор"Пътна полиция" при ОД на МВР гр. Бургас, за да бъдат унищожени. ОСЪЖДА А.С.А. ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 222.52 лева за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №233/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК ОПРЕДЕЛИ ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия А.С.А., мярка за неотклонение „Подписка". Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7-дневен срок считано от днес.
А.С.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №233/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия А.С.А. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, безработен, с начално образование, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно което обвиняемият А.С.А., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.316, във вр. с чл.308, ал.2, пр. ІІІ-то и пр.VІ-то във вр. с ал.1, пр.І-во и пр. ІІ-ро от НК, за това че, на 16.06.2015г., на паркинг на ул.„Милин камък” в гр.Царево, обл.Бургаска, съзнателно се е ползвал (представяйки на Иван Атанасов Михайлов служител РУ на МВР гр.Царево на длъжност младши автоконтрольор) от преправен официален документ - свидетелство за управление на МПС – което по съдържащите се в него данни е с №274119487 издадено на 24.09.2009год. от МВР - Бургас на А.С.А., ЕГН ********** водач категория "В, С, Ткт, М", като поправката е извършена, чрез: заличаване и променяне номерът на СУМПС - от 200463531 /оригинален/, на 274119487; заличаване и променена е фамилията на притежателя на Свидетелството от ВАНТОВ/VАNТОV на А./ANGELOV; заличаване и променяне на името и презимето на притежателя на Свидетелството от А./АТАNAS КОСТАДИНОВ/ КОSTADINOV, на А./АТАNAS С./SIMEONOV; заличаване и променене на датата на раждане и месторождението на притежателя на Свидетелството от 03.04.1968, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ/ ВGR на ***,***/ ВGR; заличаване и промяна на датата на издаване на Свидетелството от 03.01.2001 на 24.09.2009; заличаване и промяна на датата на валидност на Свидетелството от 03.01.2011 на 24.09.2019; заличаване и промяна на данните на издаващия орган, място - от МВР Благоевград/ МVR BGR, на МВР Бургас/ МVR BGR, заличен и променен е ЕГН на притежателя от ********** на **********; заличаване и отново отпечатване на данните за пол М/М; Заличаване и отново отпечатване на данните за гражданство (БЪЛГАРИЯ/ BGR; заличаване и променяне на данните за адрес-населено място от с. НОВО ЛЕСКИ на гр. ПРИМОРСКО; заличаване и променяне на категориите от * В С D BE СЕ DЕ * * Ткm М на * В С * * * * * * Ткm М; заличени и променени са снимката и подписа на притежателя; заличени и променени са датите на придобиване на категориите "В", "С", "Ткm" и "М" - от 27.01.1987, на 24.03.2009, отпечатано е и второ контролно изображение на снимката на притежателя, при липсващо такова на оригиналния документ, понеже свидетелството е от по стар образец, частично заличен е печата на ПП - издала Свидетелството, като поправките са извършени в следната последователност – разлепване на защитното фолио чрез загряване; заличаване на снимката, подписа и на персонализираните текстове; отпечатване на новите текстове, снимка и подпис, огледално на вътрешната страна на фолиото с принтер; залепване на фолиото с лепилен слой или чрез използване на фолиа с термолепила и от неистински официален документ – контролен талон №2741194870 на който е придаден вид, че е издаден от ПП КАТ-СДВР на А.С.А., с ЕГН **********, с № 2741194870, към Свидетелство за управление на МПС №274119487, на отчет в ПП КАТ-СДВР, които документи удостоверяват правоспособност, като от обвиняемия за самото им съставяне не може да се търси наказателна отговорност. За посоченото престъпление по чл.316, във вр. с чл.308, ал.2, пр. ІІІ-то и пр.VІ-то във вр. с ал.1, пр.І-во и пр. ІІ-ро от НК, на осн. чл.316, във вр. с чл.308, ал.2, пр. ІІІ-то и пр.VІ-то във вр. с ал.1, пр.І-во и пр. ІІ-ро от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.С.А. ЕГН: ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ДВЕ ГОДИНИ; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ДВЕ ГОДИНИ; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото 160 часа годишно за срок от ДВЕ ГОДИНИ. На основание чл.53, ал.2, б."а" от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства - Свидетелство за управление на МПС с №274119487 издадено на 24.09.2009год. от МВР - Бургас на което е придаден вид, че е издадено на А.С.А., ЕГН ********** водач категория "В, С, Ткт, М" и контролен талон към него № 2741194870 на който е придаден вид, че е издаден от ПП КАТ-СДВР на А.С.А., с ЕГН **********, с № 2741194870 и на основание чл.10 от ЗБЛД ДА БЪДАТ изпратени на Сектор"Пътна полиция" при ОД на МВР гр. Бургас, за да бъдат унищожени. ОСЪЖДА А.С.А. ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 222.52 лева за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №233/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК ОПРЕДЕЛИ ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия А.С.А., мярка за неотклонение „Подписка". Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7-дневен срок считано от днес.
В законна сила от 30.6.2015г.