РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.02.2011г. до 28.02.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НАХД No 425/2010, I състав Административни дела АХТОПОЛ ТУРИСТ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 30.12.2010г., в законна сила от 01.02.2011г.
НП-изменено
 
2 Гражданско дело No 116/2010, I състав Развод и недейств. на брака П.П.М. М.Д.Г. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 02.02.2011г., в законна сила от 02.02.2011г.
Допуска развода и прекратява брака. Предоставя ползването на семейното жилище съобразно споразумението между страните.
 
3 Гражданско дело No 119/2010, II състав Искове по КТ В.А.Г. ЕТ ДИМИС-ДИМЧО ДИМОВ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 20.01.2011г., в законна сила от 03.02.2011г.
Съдът, като взе предвид изразеното от страните становище и на осн. чл. 233 от ГПК
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело № 119/2010г. по описа на Районен съд гр.Царево.
Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок, който за ответника тече от днес, а за ищеца от датата на получаване на съобщението за неговото постановяване.


 
4 Гражданско дело No 22/2008, II състав Вещни искове С.Г.Т. Д.Д.С.,
Г.С.Т.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 23.07.2010г., в законна сила от 04.02.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявеният иск от С. Г. Т., ЕГН ** от **, против Д. Д. С., ЕГН ** от **и Г. С. Т. ЕГН ***, от **, с който се иска от съда, да постанови решение, с което да се определи начина на ползване на дворното място, представляващо УПИ ** в кв.** по плана на гр. А., обл. Б., върху което е построена полумасивна, двуетажна жилищна сграда, така че ищцата да може да ползва своята идеална част от къщата според нейното предназначение.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Бургаския окръжен съд, в двуседмичен срок от съобщението до страните за неговото постановяване.


 
5 НАХД No 426/2010, II състав Административни дела ИКАРЪЙ ООД ИА ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СОФИЯ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 17.01.2011г., в законна сила от 07.02.2011г.
НП-изменено
 
6 НОХД No 133/2010, II състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА МАЛКО ТЪРНОВО Р.П.П. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 21.01.2011г., в законна сила от 08.02.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р. П. П. - роден на***, ***, ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че в началото на месец юни 2008 г. противозаконно присвоил л.а. „М. П.” с номер на рамата ***, собственост на Н. В. Н., който автомобил владеел- престъпление по чл.206, ал. 1 НК, поради което и на основание чл. 206, ал. 1 и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66 от НК, отлага изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА подсъдимия Р. П. П., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата от 140.00 лв. за разноски по делото.

Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15- дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.

Р.П.П.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р. П. П. - роден на***, ***, ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че в началото на месец юни 2008 г. противозаконно присвоил л.а. „М. П.” с номер на рамата ***, собственост на Н. В. Н., който автомобил владеел- престъпление по чл.206, ал. 1 НК, поради което и на основание чл. 206, ал. 1 и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66 от НК, отлага изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.

Мотиви от 27.01.2011г.
Мотивите изготвени в срок.
 
7 ЧНД No 801/2011, II състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО,
Л.С.П.
  Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 25.01.2011г., в законна сила от 09.02.2011г.
Оставя без уважение
 
8 НАХД No 330/2010, II състав Административни дела ММ ЕООД ДАМТН ГД НАДЗОР НА ПАЗАРА Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 05.08.2010г., в законна сила от 11.02.2011г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № СК-35/ 01.02.2010 год. на Началник на Регионален отдел Гл. Дирекция "Надзор на пазара" гр. Бургас, на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), оправомощен със заповед № А-557/ 03.09.2009 год. на и.д. председател на ДАМТН, с което на основание чл. 18, чл. 53, ал. 2, чл. 83 от ЗАНН и чл. 52б, чл. 52г и чл. 52д от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), на „ММ" ЕООД, ЕИК: 102066384, със седалище и адрес на управление в гр. Приморско, обл. Бургас, ул. „Опълченска" № 10, представляван от М.Т.М., ЕГН: **********- управител е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер общо на 3000,00 лв. за нарушение на чл. 4б , т. 1, т. 2 и т. 4 от Закона за техническите изисквания към продуктите, вр. чл. 8, ал. 1, ал. 2, чл. 36, ал. 1, ал. 2 и чл. 37, ал. 1 от Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди (НСИОСГУ), приета на основание чл. 7, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите.

Решението подлежи на касационно обжалване, пред Бургаски административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.


 
9 НОХД No 5/2011, I състав Гл.X. Хулиганство - чл.325 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Д.П.П. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 11.02.2011г., в законна сила от 11.02.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №5/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево, постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия Д.П.П. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което подсъдимият П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.325, ал.3, предл. първо, вр. ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, а именно за това, че на 07.09.2010г. около 20.00 часа в с.П., обл.Б. в и пред кафе – клуб извършил непристойни действия, изразяващи се в отправяне на обидни думи «проститутка», «магирстралка», «курва» и закана «Ще ти отрежа главата!» към Л.В.Т., счупване на бастун, собственост на Л.В.Т. и събаряне на мотопед марка «Симсон» без регистрационен номер, собственост на П.Т.Г., които действия грубо нарушават обществения ред и изразяват явно неуважение към обществото, като деянието е извършено в условията на повторност.
За посоченото престъпление по чл.325, ал.3, предл. първо, вр. ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК подсъдимият Д.П.П. на основание чл.55, ал.1 т.2 б.”б” от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред съответния пробационен служител два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА;
2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;
3/. 120 / СТО И ДВАДЕСЕТ/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
Веществени доказателства няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди няма.
ОСЪЖДА подсъдимия Д.П.П., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата от 200.00 лева за разноски по делото.

Д.П.П.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №5/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево, постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия Д.П.П. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което подсъдимият П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.325, ал.3, предл. първо, вр. ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, а именно за това, че на 07.09.2010г. около 20.00 часа в с.П., обл.Б. в и пред кафе – клуб извършил непристойни действия, изразяващи се в отправяне на обидни думи «проститутка», «магирстралка», «курва» и закана «Ще ти отрежа главата!» към Л.В.Т., счупване на бастун, собственост на Л.В.Т. и събаряне на мотопед марка «Симсон» без регистрационен номер, собственост на П.Т.Г., които действия грубо нарушават обществения ред и изразяват явно неуважение към обществото, като деянието е извършено в условията на повторност.
За посоченото престъпление по чл.325, ал.3, предл. първо, вр. ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК подсъдимият Д.П.П. на основание чл.55, ал.1 т.2 б.”б” от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред съответния пробационен служител два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА;
2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;
3/. 120 / СТО И ДВАДЕСЕТ/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
Веществени доказателства няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди няма.
ОСЪЖДА подсъдимия Д.П.П., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата от 200.00 лева за разноски по делото.

 
10 НОХД No 24/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО К.К.Т. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 11.02.2011г., в законна сила от 11.02.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №24/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия К.К.Т. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимият Т. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 06.01.2011г. в гр.П., обл.Б. по ул.*** управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка ***, модел *** с per.№*** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила на хиляда – 4.15 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с химическа експертиза №17/07.01.2011г. на БНТЛ при ОДМВР гр. Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият К.К.Т.на основание чл.343б, ал.1 и чл.54, ал.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на осн. чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание СЕ ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На осн. чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия К.К.Т. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВЕ ГОДИНИ, като на основание чл.59, ал.4 от НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 06.01.2011г.
Веществени доказателства няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди няма.
ОСЪЖДА подсъдимия К.К.Т. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата от 35.00 лева за разноски по делото.

К.К.Т.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №24/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия К.К.Т. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимият Т. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 06.01.2011г. в гр.П., обл.Б. по ул.*** управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка ***, модел *** с per.№*** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила на хиляда – 4.15 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с химическа експертиза №17/07.01.2011г. на БНТЛ при ОДМВР гр. Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият К.К.Т.на основание чл.343б, ал.1 и чл.54, ал.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на осн. чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание СЕ ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На осн. чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия К.К.Т. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВЕ ГОДИНИ, като на основание чл.59, ал.4 от НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 06.01.2011г.
Веществени доказателства няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди няма.
ОСЪЖДА подсъдимия К.К.Т. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата от 35.00 лева за разноски по делото.

 
11 Гражданско дело No 12/2010, II състав Искове по КТ П.В.В. ПАСАТ-ЕВРОПА ООД Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 13.12.2010г., в законна сила от 14.02.2011г.
На осн. чл.233 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производството по делото поради отказ от иска.
 
12 Гражданско дело No 21/2010, II състав Искове по КТ Н.Р.П. ПАСАТ-ЕВРОПА ООД Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 13.12.2010г., в законна сила от 14.02.2011г.
На осн. чл.233 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производството по делото поради отказ от иска.
 
13 Гражданско дело No 22/2010, I състав Искове по КТ Я.Т.Д. ПАСАТ-ЕВРОПА ООД Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 21.12.2010г., в законна сила от 14.02.2011г.
Прекратява производството по делото. Определението може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред БОС.
 
14 НОХД No 141/2010, I състав Гл.V. Документна измама - чл.212 /без чл.212, ал.5/, 212а НК, 212б НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО В.Х.К.П.,
Т.К.А.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 27.01.2011г., в законна сила от 14.02.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимата В.Х.К.ЗА ВИНОВНА в извършване на престъпление престъпление по чл.212, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.4 от НК, поради което и на осн. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, чл.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б”б” от НК Я ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване два пъти седмично пред съответния пробационен служител за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА; 3/.120 /СТО И ДВАДЕСЕТ / часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.ПРИЗНАВА подсъдимият Т. К.А. ЗА ВИНОВЕН в извършване на престъпление по престъпление по чл.309, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, чл.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б”б” от НК ГО ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване два пъти седмично пред съответния пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3/.120 /СТО И ДВАДЕСЕТ / часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА и ЗА ВИНОВЕН в извършване на престъпление престъпление по чл.212, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, чл.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б”б” от НК ГО ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване два пъти седмично пред съответния пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок отЕДНА ГОДИНА, 3/.120 /СТО И ДВАДЕСЕТ / часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На осн. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимият Т.К.А. по-тежкото от така определените наказания, а именно “ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване два пъти седмично пред съответния пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3/.120 /СТО И ДВАДЕСЕТ / часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
ОСЪЖДА В.Х.К. и Т.К. А.да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 145.00лв. за разноски по делото, по 72.50лв. за всеки един от тях.


В.Х.К.П.
ПРИЗНАВА подсъдимата В. Х. К./В.Х.П./ -ЕГН ***:
*.ЗА ВИНОВНА в това, че на 20.10.2009г. – 24.10.2009г. в гр.П., обл.Б., офис “***” в условията на продължавано престъпление подсъдимата В. Х. К.действувайки като помагач в съучастие с подсъдимия Т. К. А. в качеството му на извършител, умишлено улеснила подсъдимия А., последния използвайки неистински частни документи:
– договор заявка форма А1 с №**** сключен между Р. А. Х. и В. Х. К. в качеството на сътрудник продажби “БТК” АД и анекс към договор заявка №*** Форма 1Б между Р.А. Х. и В. Х. К. като представител на “БТК” АД, на който е предаден вид, че е подписан от Р. А. Х.;
– договор заявка форма А1 с №*** сключен между А. Х. Б. и В. Х. К. в качеството на сътрудник продажби “БТК” АД и анекс към договор заявка Форма 1Б с №***между А.Х. Б. и В. Х. К., като представител на “БТК” АД, на който е предаден вид, че е подписан от А.Х. Б.;
– договор заявка форма А1 с №***. между П. И.Ю. и В. Х.К. в качеството си на сътрудник продажби “БТК” АД и анекс към договор заявка №**** Форма 1Б между П. И.Ю. и В. Х.К., като представител на “БТК” АД, на който е предаден вид, че е подписан от П. И. Ю., като изготвила и написала договор заявка форма А1 с №*** сключен между Р. А. Х. и В. Х.К. в качеството на сътрудник продажби “БТК” АД и анекс към договор заявка №*** Форма 1Б между Р. А. Х. и В.Х.К., като представител на “БТК” АД, договор заявка форма А1 с №*** сключен между А.Х. Б. и В. Х. К. в качеството си на сътрудник продажби “БТК” АД и анекс към договор заявка Форма 1Б с №*** между А.Х.Б. и В. Х. К., като представител на “БТК” АД и договор заявка форма А1 с №***. между П. И. Ю. и В. Х. К. в качеството си на сътрудник продажби “БТК” АД и анекс към договор заявка №*** Форма Б1 между П. И. Ю. и В. Х.К., като представител на “БТК” АД и се подписала като служител за “БТК” АД въпреки, че е знаела, че клиента не е този, който е описан в документите да получи без правно основание чуждо движимо имущество – 1бр. мобилен телефон марка “Нокия” модел 2600 класик на стойност 129.00 лева, ведно със сим карта на Виваком на стойност 12.00лв., предлагани на промоционален пакет с тарифен план Злато 180 с договор за 24 месеца за сумата от 19.90 лева, 1бр. мобилен телефон марка “Нокия” модел 2600 класик на стойност 129.00 лева, ведно със сим карта на Виваком на стойност 12.00 лева, предлагани на промоционален пакет с тарифен план Злато 180 с договор за 24 месеца за сумата от 19.90 лева и 1бр. мобилен телефон марка “Нокия” модел 2700 класик на стойност 179.00 лева, ведно със сим карта на Виваком на стойност 12.00 лева, предлагани на промоционален пакет с тарифен план Злато 180 с договор за 24 месеца за сумата от 29.90 лева, всичко на обща стойност 473.00 лева, собственост на “**” ООД гр.А. представлявано от Н.В.Н. с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.212, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.4 от НК, поради което и на осн. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, чл.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б”б” от НК Я ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване два пъти седмично пред съответния пробационен служител за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА; 3/.120 /СТО И ДВАДЕСЕТ / часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.ОСЪЖДА В. Х.К. и Т.К. А. да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 145.00лв. за разноски по делото, по 72.50лв. за всеки един от тях.


Т.К.А.
ПРИЗНАВА подсъдимият Т. К. А. - ЕГН ***:
*.ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода 20.10.2009г. – 24.10.2009г. в гр.П., обл.Б., офис “***” подсъдимият Т. К. А. в условията на продължавана престъпна дейност сам или чрез другиго съставил неистински частни документи, а именно:
– договор заявка форма А1 с №**********/20.10.2009г. между Р. А.Х. и В. Х. К. в качеството си на длъжностно лице - сътрудник продажби “БТК” АД и анекс към договор заявка №**********/20.10.2009г. Форма 1Б между Р. А. Х. и В. Х. К., като представител на “БТК” АД в частта за подпис на клиент;
– договор заявка форма А1 с №**********/20.10.2009г. сключен между А. Х. Б. и В. Х. К. в качеството си на сътрудник продажби “БТК” АД и анекс към договор заявка Форма 1Б с №**********/20.10.2009г. между А. Х. Б. и В. Х. К., като представител на “БТК” АД, в частта на подпис на клиент;
– договор заявка форма А1 с №**********/24.10.2009г. между П. И. Ю. и В. Х. К. в качеството си на сътрудник продажби “БТК” АД и анекс към договор заявка №**********/24.10.2009г. Форма 1Б между П. И.Ю. и В. Х. К., като представител на “БТК” АД в частта за подпис на клиент, на които е предаден вид, че са подписани от Р.А. Х., А.Х. Б. и П. И.Ю., като последните не са присъствували при подписване на документите и не са полагали подписа си за клиент и го употребил пред “**” ООД, за да докаже, че е налице правоотношение между Р. А. Х. А.Х. Б. и П. И. Ю.и “***” ООД гр.А. - престъпление по чл.309, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, чл.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б”б” от НК ГО ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване два пъти седмично пред съответния пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3/.120 /СТО И ДВАДЕСЕТ / часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
2.ЗА ВИНОВЕН в това, че за периода 20.10.2009г. – 24.10.2009г. в гр.П., обл.Б., офис “***” подсъдимият Т. К. А. в условията на продължавана престъпна дейност сам и в съучастие действувайки като извършител с подсъдимата В. Х.К. в качеството й на помагач, използвал неистински частни документи, както следва:
– договор заявка форма А1 с №**********/20.10.2009г. между Р.А.Х. и В. Х. К.в качеството си на сътрудник продажби “БТК” АД и анекс към договор заявка №**********/20.10.2009г. Форма 1Б между Р. А. Х. и В. Х. К., като представител на “БТК” АД, на които е предаден вид, че са подписани от Р.А. Х. в частта за подпис на клиент, като същия не е присъствувал при подписване на документите и не е полагал подпис за клиент;
– договор заявка форма А1 с №**********/20.10.2009г. между А.Х. Б. и В. Х. К. в качеството си на сътрудник продажби “БТК” АД и анекс към договор заявка Форма 1Б с №**********/20.10.2009г. между А.Х. Б. и В. Х. К., като представител на “БТК” АД, на които е предаден вид, че са подписани от А. Х. Б. в частта за подпис на клиент, като същия не е пирсъствувал при подписване на документите и не е полагал подпис за клиент;
– договор заявка форма А1 с №**********/24.10.2009г. между П. И. Ю. и В. Х. К.в качеството си на сътрудник продажби “БТК” АД и анекс към договор заявка №**********/24.10.2009г. Форма 1Б между П. И. Ю. и В. Х. К., като представител на “БТК” АД, на които е предаден вид, че са подписани от П. И.Ю. в частта за подпис на клиент, като същата не е присъствувала при подписване на документите и не е полагала подпис за клиент и без правно основание получил чуждо движимо имущество, а именно:
-1бр. мобилен телефон марка “Нокия” модел 2600 класик на стойност 129.00 лева, ведно със сим карта на Виваком на стойност 12.00лв., всичко на обща стойност 141.00 лева, предлагани на промоционален пакет с тарифен план Злато 180 за срок от 24 месеца за сумата от 19.90 лева;
-1бр. мобилен телефон марка “Нокия” модел 2600 класик на стойност 129.00 лева, ведно със сим карта на Виваком на стойност 12.00лв., всичко на обща стойност 141.00 лева, предлагани на промоционален пакет с тарифен план Злато 180 за срок от 24 месеца за сумата от 19.90 лева;
-1бр. мобилен телефон марка “Нокия” модел 2700 класик на стойност 179.00 лева, ведно със сим карта на Виваком на стойност 12.00 лева, всичко на обща стойност 191.00 лева предлагани на промоционален пакет с тарифен план Злато 180 за срок от 24 месеца за сумата от 29.90 лева, всичко на обща стойност 473.00 лева, собственост на “***” ООД гр.А., представлявано от Н. В. Н. с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.212, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, чл.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б”б” от НК ГО ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване два пъти седмично пред съответния пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3/.120 /СТО И ДВАДЕСЕТ / часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На осн. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимият Т. К. А. по-тежкото от така определените наказания, а именно “ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване два пъти седмично пред съответния пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3/.120 /СТО И ДВАДЕСЕТ / часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
ОСЪЖДА В. Х.К. и Т.К. А. да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 145.00лв. за разноски по делото, по 72.50лв. за всеки един от тях.

Мотиви от 03.02.2011г.
Мотивите предадени на 03.02.2011г.
 
15 Гражданско дело No 96/2007, I състав Вещни искове С.Б.Ф. М.Д.П. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 21.05.2009г., в законна сила от 15.02.2011г.
ОТХВЪРЛЯ иска на С.Б.Ф., с който моли съда да осъди М.Д.П., да му предаде владението върху собствените му 4947кв.м., представляващи северната част на нива с площ от 13.849дка, находяща се в землището на гр.Ахтопол, местността "Коросията", имот пл.№ 107427 по картата на землището.
 
16 Гражданско дело No 11/2011, I състав Развод по взаимно съгласие Я.А.Д.,
Д.С.Д.
ДСП ГР.ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 16.02.2011г., в законна сила от 16.02.2011г.
Разводът допуснат и бракът между страните прекратен по взаимно съгласие. Родителските права върху непълнолетното дете предоставени на майката. На бащата присъдена издръжка от 50лв. Семейното жилище предоставено на майката. Възстановено предбрачното фамилно име на съпругата.
 
17 Гражданско дело No 83/2008, I състав Искове по КТ С.М.А. ОБЩИНА ГР.ПРИМОРСКО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 13.10.2008г., в законна сила от 17.02.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователни исковете на С.М.А. ***, с който моли съда да признае уволнението й за незаконно и да го отмени; да я възстанови на предишната й работа и да й заплати обезщетение за времето през което е останала без работа поради уволнението.

 
18 Гражданско дело No 222/2008, II състав Вещни искове С.Г.Д. КРЕМИКОВЦИ АД Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 12.08.2009г., в законна сила от 17.02.2011г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответника "КРЕМИКОВЦИ" АД, със седалище и адрес на управление гр. София, обл. София, общ. Столична, район "Кремиковци", ж.к. "Ботунец", представлявано от А.А.А., П.Б.С., Д.Г., Сантану К.Н., С.С.П., П.В.Г. и Р.Н.Б., ЧЕ ИЩЕЦЪТ С. ***, ЕГН **********, Е СОБСТВЕНИК на следния недвижим имот: празно, дворно място, с площ от 640 (шестстотин и четиридесет) кв.м. представляващо поземлен имот с идентификатор 37023.501.577 по плана на гр. Китен, общ. Приморско, обл. Бургас.
ОСЪЖДА "КРЕМИКОВЦИ" АД, със седалище и адрес на управление гр. София, обл. София, общ. Столична, район "Кремиковци", ж.к. "Ботунец", представлявано от А.А.А., П.Б.С., Д.Г., Сантану К.Н., С.С.П., П.В.Г. и Р.Н.Б., ДА ПРЕДАДЕ на С. ***, ЕГН **********, ВЛАДЕНИЕТО върху следния недвижим имот: празно, дворно място, с площ от 640 (шестстотин и четиридесет) кв.м. представляващо поземлен имот с идентификатор 37023.501.577 по плана на гр. Китен, общ. Приморско, обл. Бургас.

Решението подлежи на въззивно обжалване, в двуседмичен срок от съобщението му на страните, пред Бургаски окръжен съд.

 
19 Гражданско дело No 157/2008, II състав Вещни искове по ЗСПЗЗ М.П.Б.,
Р.И.Д.,
Д.Г.П.,
К.Г.П.,
Е.И.Ц.,
Е.К.Ц.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ - ОФИС ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 07.04.2010г., в законна сила от 18.02.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.П.Б., ЕГН **********, Р.И.Д., ЕГН **********, Д.Г.П., ЕГН **********, К.Г.П., ЕГН **********, Е.И.Ц., ЕГН **********, Е.К.Ц., ЕГН **********- всички в качеството си на наследници на Д. Тодоров Бракалов /Бъркалов/- б.ж. на гр. Бургас, със съдебен адрес, гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" № 1, ет. 1, чрез адв. Т.И., против Решение № 16.4/ 30.05.2008 год. на ОС"З"- Царево, постановено по преписка вх. № 763/ 3.12.2003 год. на ОС "ЗГ"- Царево.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд, гр. Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. 
20 Гражданско дело No 176/2008, I състав Вещни искове Г.Н.Г.,
Д.Р.Г.,
Я.Р.Я.,
П.Р.С.
АХТОПОЛ ФИЕСТА 1 ООД,
ЛОРЕНТ ГРУП БУЛГАРИ ЕООД
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 26.06.2009г., в законна сила от 18.02.2011г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на "Ахтопол фиеста 1"ООД, ЕИК-147007195 и "Лорент груп булгари"ЕООД, ЕИК-147050705, при участието на Е.Х.К., ЕГН-********** и "Булга М-50"ЕООД, ЕИК-147129003, че Г.Н.Г., ЕГН-**********, Д.Р.Г., ЕГН-**********, Я.Р.Я., ЕГН-********** и П.Р.С., ЕГН-**********, са собственици на общо на 1/3 ид.част от нива с площ от 15.409дка, находяща се в землището на гр.Ахтопол, в местността "Коросиата", представляваща поземлен имот № 107405 картата на възстановена собственост, а по действащата кадастрална карта имот с идентификатор № 00878.107.405 и ОТМЕНЯ като НЕВЕРЕН нотариален акт №84, том III, рег.№ 3072, дело № 434/06.10.2006г. на нотариус Димитър Чалъков, в частта му с която "Ахтопол фиеста 1"ООД, ЕИК-147007195 и "Лорент груп булгари"ЕООД са придобили 1/3 ид.част от този имот, като ОТХВЪРЛЯ иска за отмяна на този нотариален акт в останалата му част до размера от 2/3 ид.част от имота.
 
21 Гражданско дело No 104/2010, II състав Облигационни искове ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ - БЕЛОВО АД ЕВРО ХОЛИДЕЙС АД Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 27.01.2011г., в законна сила от 18.02.2011г.
ОСЪЖДА "Евро Холидейс" АД , ЕИК 121754983, да заплати на „Завод за хартия- Белово" АД, ЕИК 822104867, сумата от 2 466.25 лв. (две хиляди четиристотин шестдесет и шест лева и 25 стотинки), представляваща продажбена цена по фактури № 50020238/ 30.06.2009 г. № 50020307/ 02.07.2009 г. № 50020599/ 10.07.2009 г. № 50020734/ 14.07.2009 г. № 50020990/ 24.07.2009 г. № 50021056/ 25.07.2009 г. № 50021357/ 31.07.2009 г. № 50021560/ 08.08.2009 г. № 50021905/ 18.08.2009 г. № 50022143/ 24.08.2009 г. № 50022222/ 26.08.2009 г. № 50022300/ 27.08.2009 г. № 50022445/ 01.09.2009 г. и № 50022968/ 25.09.2009 г. ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 25.10.2010 год. до окончателното и изплащане.
ОСЪЖДА "Евро Холидейс" АД , ЕИК 121754983, да заплати на „Завод за хартия- Белово" АД, ЕИК 822104867, сумата от 700,00 лв. (седемстотин лева), за разноски по делото.


 
22 НАХД No 331/2010, II състав Административни дела ММ ЕООД ДАМТН ГД НАДЗОР НА ПАЗАРА Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 05.08.2010г., в законна сила от 18.02.2011г.
НП-отменено
 
23 НАХД No 342/2010, I състав Административни дела П.К.Т. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 30.06.2010г., в законна сила от 18.02.2011г.
ОСТАВЯ без уважение жалбата на П.К.Т., ЕГН-********** ***, ПРОТИВ наказателно постановление № 11010476 от 12.04.2010г. на директора на Агенция за държавна финансова инспекция гр.София, с което за нарушение по чл.132, ал.1 от ЗОП му е наложено административно наказание – глоба, в размер на 500лв. и ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
 
24 НАХД No 405/2010, II състав Административни дела А.И.П. РИОКОЗ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 14.12.2010г., в законна сила от 21.02.2011г.
НП-потвърдено
 
25 Гражданско дело No 61/2010, II състав Облигационни искове ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД ОБЩИНА ГР.ПРИМОРСКО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 22.12.2010г., в законна сила от 22.02.2011г.
ОСЪЖДА Община Приморско, ЕИК ***, представлявана от кмета Л. С. Д., да заплати на „Водоснабдяване и канализация" ЕАД, ***, сумата от 19 340.03 лв. (деветнадесет хиляди триста и четиридесет лева и 03 стотинки).
ОСЪЖДА Община Приморско, ЕИК ***, представлявана от кмета Л. С. Д., да заплати на „Водоснабдяване и канализация" ЕАД, ***, сумата от 2018,60 лв. (две хиляди и осемнадесет лева и 60 стотинки) за направени по делото разноски.

Решението подлежи на въззивно обжалване, в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, пред Окръжен съд, гр. Бургас.


 
26 НОХД No 28/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.Б.П.,
Т.Б.И.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 22.02.2011г., в законна сила от 22.02.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №28/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия А.Б.П. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, а именно, че на 04.07.2008г. в гр.П., обл.Б., ул.***, от магазин *** в съучастие като съизвършител с подс. И. отнели от владението на св.Р.Н.К. движими вещи – 15бр. ръчни часовници марка “ЕМ-джи-таим” на стойност 187.50 лв., 17 чифта дънки марка “Джъмпер” на стойност 722.50 лв., 16 бр. къси мъжки панталони на стойност 440.00 лв., 6 бр. ризи на стойност 135.00 лв., 6 бр. мъжки спортни комплекти марка “Джъмпер” на стойност 240.00 лв., 5 бр. суитчъри на стойност 190.00 лв., 7 бр. дамски комплекти – потник с пола на стойност 133.00 лв., 2 бр. къси дамски панталони на стойност 30.00 лв., всичко на обща стойност 2078.00 лева собственост на ***, представлявано от св.Р.Н.К., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като до приключване на досъдебното производство отнетите вещи са възстановени.
За посоченото престъпление по чл.197, т.1, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал.2 от НК подсъдимият А.Б.П. ще изтърпи наказание при условията на. чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” от НК и чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. 100/сто/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №28/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия Т.Б.И. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, а именно, че на 04.07.2008г. в гр.П., обл.Б., ул.***, от магазин ***в съучастие като съизвършител с подс.П. отнели от владението на св.Р.Н.К. движими вещи – 15бр. ръчни часовници марка “ЕМ-джи-таим” на стойност 187.50 лв., 17 чифта дънки марка “Джъмпер” на стойност 722.50 лв., 16 бр. къси мъжки панталони на стойност 440.00 лв., 6 бр. ризи на стойност 135.00 лв., 6 бр. мъжки спортни комплекти марка “Джъмпер” на стойност 240.00 лв., 5 бр. суитчъри на стойност 190.00 лв., 7 бр. дамски комплекти – потник с пола на стойност 133.00 лв., 2 бр. къси дамски панталони на стойност 30.00 лв., всичко на обща стойност 2078.00 лева собственост на “Джъмпер” ООД, представлявано от св.Р.Н.К., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като до приключване на досъдебното производство отнетите вещи са възстановени.
За посоченото престъпление по чл. 197, т.1, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал.2 от НК подсъдимият Т.Б.И., ЕГН *** ще изтърпи наказание при условията на чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, вр. чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. 100 /сто/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.

Веществени доказателства-няма.
Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 2078.00 лева са възстановени.
ОСЪЖДА А.Б.П. и Т.Б.И. да заплатят в полза на държавата по сметка на районен съд Царево сумата в размер на 157.00 лв., по 78.50 лв. за всеки един от тях за разноски по делото.
Предвид одобряването на споразумението по отношение на двамата подсъдими за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №28/2011г.

А.Б.П.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №28/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор К.и подсъдимия А.Б.П. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, а именно, че на 04.07.2008г. в гр.П., обл.Б., ул.***, от магазин *** в съучастие като съизвършител с подс. И. отнели от владението на св.Р.Н.К. движими вещи – 15бр. ръчни часовници марка “ЕМ-джи-таим” на стойност 187.50 лв., 17 чифта дънки марка “Джъмпер” на стойност 722.50 лв., 16 бр. къси мъжки панталони на стойност 440.00 лв., 6 бр. ризи на стойност 135.00 лв., 6 бр. мъжки спортни комплекти марка “Джъмпер” на стойност 240.00 лв., 5 бр. суитчъри на стойност 190.00 лв., 7 бр. дамски комплекти – потник с пола на стойност 133.00 лв., 2 бр. къси дамски панталони на стойност 30.00 лв., всичко на обща стойност 2078.00 лева собственост на ***ООД, представлявано от св.Р.Н.К., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като до приключване на досъдебното производство отнетите вещи са възстановени.
За посоченото престъпление по чл.197, т.1, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал.2 от НК подсъдимият А.Б.П. ще изтърпи наказание при условията на. чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” от НК и чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. 100/сто/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
Т.Б.И.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №28/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия Т.Б.И. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, а именно, че на 04.07.2008г. в гр.П., обл.Б., ул.***, от магазин *** в съучастие като съизвършител с подс.П. отнели от владението на св.Р.Н.К. движими вещи – 15бр. ръчни часовници марка “ЕМ-джи-таим” на стойност 187.50 лв., 17 чифта дънки марка “Джъмпер” на стойност 722.50 лв., 16 бр. къси мъжки панталони на стойност 440.00 лв., 6 бр. ризи на стойност 135.00 лв., 6 бр. мъжки спортни комплекти марка “Джъмпер” на стойност 240.00 лв., 5 бр. суитчъри на стойност 190.00 лв., 7 бр. дамски комплекти – потник с пола на стойност 133.00 лв., 2 бр. къси дамски панталони на стойност 30.00 лв., всичко на обща стойност 2078.00 лева собственост на ***, представлявано от св.Р.Н.К., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като до приключване на досъдебното производство отнетите вещи са възстановени.
За посоченото престъпление по чл. 197, т.1, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал.2 от НК подсъдимият Т.Б.И., ЕГН *** ще изтърпи наказание при условията на чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, вр. чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. 100 /сто/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.


 
27 НОХД No 2/2011, I състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО М.А.М. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 09.02.2011г., в законна сила от 25.02.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.А.М. ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода 26.03.2010г. – 16.09.2010г. в гр.Ц., обл.Б. ул.*** сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр.Бургас, с МОЛ Б.Д.Д., с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода – престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.2, б”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред съответния пробационен служител два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
М.А.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.А.М. ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода 26.03.2010г. – 16.09.2010г. в гр.Ц., обл.Б., ул.*** сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр.Бургас, с МОЛ Б.Д.Д., с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода – престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.2, б”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред съответния пробационен служител два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
Мотиви от 17.02.2011г.
Мотивите предадени на 17.02.2011
 
28 НАХД No 430/2010, I състав Административни дела П.К.Т. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 03.02.2011г., в законна сила от 28.02.2011г.
НП-отменено