РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.11.2013г. до 30.11.2013г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 312/2013, III състав Административни дела НЮ БИГИНИН ЕООД ДИРЕКЦИЯ"ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 1.4.2013г.
НП-потвърдено

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 01.11.2013
Наказателно дело № 1572/2013
В законна сила от 1.11.2013г.
2 АНД No 389/2013, III състав По ЗД по пътищата К.Н.В. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - ГР.ЦАРЕВО Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 14.10.2013г.
НП-отменено
В законна сила от 5.11.2013г.
3 АНД No 396/2013, II състав Административни дела Б.Р.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 14.10.2013г.
НП-отменено
В законна сила от 5.11.2013г.
4 Гражданско дело No 56/2013, III състав Облигационни искове ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД Б.Г.В. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 7.11.2013г.
ПРИЕМА за установено, че Б.Г.В., ЕГН *** дължи на „Водоснабдяване и канализация" ЕАД, ЕИК 812115210, гр.Бургас сумата от 884,88 лв., дължима по издадени фактури за аб.№225651 за периода от 23.08.2011 г. до 21.02.2013 г., с отчетен период по фактури от 14.07.2011 г. до 14.09.2012 г., аб.№915283 за периода от 24.08.2012 г. до 25.02.2013 г., с отчетен период по фактури 31.03.2011 г. до 12.07.2012 г. и аб.№915281 по издадени фактури за периода от 24.08.2012 г. до 25.03.2013 г. и отчетен период по фактури от 31.03.2011 г. до 12.07.2012 г., което задължение произтича от доставена, отведена и пречистена вода, ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението - 04.04.2013г. за издаване на заповед по чл.410 ГПК до окончателното изплащане на сумата.
В законна сила от 7.11.2013г.
5 НОХД No 103/2013, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Й.П.Й. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 7.11.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №103/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурорът Крумов и обвиняемия Й. П.Й. – ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.М. Б., съгласно което обвиняемият Й. П. Й., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 25.10.2013год. в около 22.50ч. в гр.Ц., Б.обл. на кръстовището на ул.„**” и ул.„**” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Фолксваген” модел „Пасат” с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила, а именно 2,01 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с химическа експертиза №1007/28.10.2013год. на експерт химик при БНТЛ към ОД на МВР Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обв. Й.П. Й. ЕГН *** наказание ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА;  4.Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК обв. Й. П.Й., ЕГН *** ще изтърпи и наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от 25.10.2013г.  
Й.П.Й.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №103/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурорът Крумов и обвиняемия Й. П.Й. – ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.М. Б., съгласно което обвиняемият Й. П. Й., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 25.10.2013год. в около 22.50ч. в гр.Ц., Б.обл. на кръстовището на ул.„**” и ул.„**” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Фолксваген” модел „Пасат” с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила, а именно 2,01 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с химическа експертиза №1007/28.10.2013год. на експерт химик при БНТЛ към ОД на МВР Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обв. Й.П. Й. ЕГН *** наказание ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА;  4.Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК обв. Й. П.Й., ЕГН *** ще изтърпи и наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от 25.10.2013г.  
В законна сила от 7.11.2013г.
6 АНД No 518/2012, II състав По ЗД по пътищата И.С.С. РУП ПРИМОРСКО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 25.4.2013г.
НП-изменено

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 08.11.2013
Наказателно дело № 1675/2013
В законна сила от 8.11.2013г.
7 АНД No 412/2013, II състав Административни дела ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 14.10.2013г.
НП-потвърдено
В законна сила от 8.11.2013г.
8 НОХД No 104/2013, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Н.В.Г. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 11.11.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №104/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и обвиняемия Н.В.Г., ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Б.Б., съгласно което обвиняемият Н.В.Г., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че: На 29.07.2013 год. около 17.55 часа в гр. Царево, обл. Бургаска, входа на складова база ТПК “Грънчар” управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка *** модел *** с Рег. № *** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила на хиляда, а именно 2.00 % /два/ промила на хиляда, установено по надлежния ред със съдебно -медицинска експертиза №366/2013 год. извършена по формулата на „Видмарк” от д-р П.П. съдебен лекар при отделение по съдебна медицина на МБАЛ-Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обв. Н.В.Г., ЕГН *** наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:    1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото – 120 часа за срок от една година.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Н.В.Г., ЕГН ***, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. На осн. чл.59, ал.4 от НК, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК приспада времето, през което е бил лишен от това право по административен ред, считано от 29.07.2013 год.  
Н.В.Г.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обв. Н.В.Г., ЕГН *** наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото – 120 часа за срок от една година.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Н.В.Г., ЕГН ***, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. На осн. чл.59, ал.4 от НК, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК приспада времето, през което е бил лишен от това право по административен ред, считано от 29.07.2013 год.  
В законна сила от 11.11.2013г.
9 Гражданско дело No 52/2013, III състав Облигационни искове ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД С.В.Я. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 16.10.2013г.
В законна сила от 12.11.2013г.
10 АНД No 483/2012, III състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) П.И.С. РИОСВ БУРГАС Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 4.1.2013г.
НП-отменено

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 12.11.2013
Наказателно дело № 992/2013
В законна сила от 12.11.2013г.
11 НОХД No 106/2013, III състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО В.Ю.Х. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 12.11.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №106/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия В. Ю. Х. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С. Р., съгласно което:  Обвиняемият В. Ю. Х., ЕГН ***се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.205, ал.1, т.1, вр. чл.201, ал.1 от НК, за това, че на 12.08.2013год. в гр.К., Б. област, за времето от 11.30ч. до 22.50ч. от витрина за продажба на сладолед намираща се на ул.“**”, пред почивна база “Асарел медет”, в качеството си на длъжностно лице – продавач консултант в “Мони-ни” ЕООД, представлявано от М. И. Н. присвоил чужди пари - сумата от 526.00 лева представляваща оборота на витрината за сладолед за 12.08.2013год. поверени му да ги пази, собственост на “Мони- ни” ЕООД с МОЛ М. И. Н., ЕГН ***, като до приключване на досъдебното производство присвоените пари са внесени.  Обвиняемият В. Ю. Х., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.209, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, за това, че на 12.08.2013год. в около 22.00ч. в гр.П., Б. област, действайки в условията на продължавано престъпление с цел да набави за себе си имотна облага възбудил и поддържал заблуждение у Й. Ф. Р. – продавач на сладолед на витрина пред кафе „Дежа вю” на ул.„**”, като му заявил „че шефа му е разпоредил да му бъде предаден наличния оборот” и у Д. Т.Д. – продавач на сладолед на витрина пред хотел „Мони”, като му заявил „че шефа му е разпоредил да му бъде предаден наличния оборот”, с което причинил имотна вреда в общ размер на 700.00лева на “Мони-ни” ЕООД представлявано от М. И. Н., ЕГН ***.   За посоченото престъпление по чл.205, ал.1, т.1, вр. чл.201, ал.1 от НК, на осн. чл.205, ал.1, т.1, вр. чл.201, ал.1 от НК, вр. чл.54 от НК НАЛАГА на обвиняемия В. Ю. Х., ЕГН *** наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок ШЕСТ МЕСЕЦА.  На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  За посоченото престъпление по чл.209, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, на осн. чл.209, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, вр. чл.54, ал.1 от НК НАЛАГА на обвиняемият В. Ю.Х., ЕГН *** наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.23 ал.1 от НК НАЛАГА на обвиняемия В. Ю. Х., ЕГН *** едно общо наказание в размер на най-тежкото от така определените му наказания, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
В.Ю.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №106/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия В. Ю. Х. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С. Р., съгласно което:  Обвиняемият В. Ю. Х., ЕГН ***се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.205, ал.1, т.1, вр. чл.201, ал.1 от НК, за това, че на 12.08.2013год. в гр.К., Б. област, за времето от 11.30ч. до 22.50ч. от витрина за продажба на сладолед намираща се на ул.“**”, пред почивна база “Асарел медет”, в качеството си на длъжностно лице – продавач консултант в “Мони-ни” ЕООД, представлявано от М. И. Н. присвоил чужди пари - сумата от 526.00 лева представляваща оборота на витрината за сладолед за 12.08.2013год. поверени му да ги пази, собственост на “Мони- ни” ЕООД с МОЛ М. И. Н., ЕГН ***, като до приключване на досъдебното производство присвоените пари са внесени.  Обвиняемият В. Ю. Х., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.209, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, за това, че на 12.08.2013год. в около 22.00ч. в гр.П., Б. област, действайки в условията на продължавано престъпление с цел да набави за себе си имотна облага възбудил и поддържал заблуждение у Й. Ф. Р. – продавач на сладолед на витрина пред кафе „Дежа вю” на ул.„**”, като му заявил „че шефа му е разпоредил да му бъде предаден наличния оборот” и у Д. Т.Д. – продавач на сладолед на витрина пред хотел „Мони”, като му заявил „че шефа му е разпоредил да му бъде предаден наличния оборот”, с което причинил имотна вреда в общ размер на 700.00лева на “Мони-ни” ЕООД представлявано от М. И. Н., ЕГН ***.   За посоченото престъпление по чл.205, ал.1, т.1, вр. чл.201, ал.1 от НК, на осн. чл.205, ал.1, т.1, вр. чл.201, ал.1 от НК, вр. чл.54 от НК НАЛАГА на обвиняемия В. Ю. Х., ЕГН *** наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок ШЕСТ МЕСЕЦА.  На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  За посоченото престъпление по чл.209, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, на осн. чл.209, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, вр. чл.54, ал.1 от НК НАЛАГА на обвиняемият В. Ю.Х., ЕГН *** наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.23 ал.1 от НК НАЛАГА на обвиняемия В. Ю. Х., ЕГН *** едно общо наказание в размер на най-тежкото от така определените му наказания, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
В законна сила от 12.11.2013г.
12 НЧХД No 1004/2013, III състав НЧХД Д.П.А. Д.С.Ж. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 17.10.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото ро молба на тъжителя.
В законна сила от 12.11.2013г.
13 Гражданско дело No 115/2012, I състав Делби И.К.Д.,
С.К.Д.
Р.Ц.С. Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 22.10.2013г.
ПОСТАВЯ в дял и обявява за собственици: И.К.Д., ЕГН-********** *** и С.К.Д., ЕГН-********** ***, на следния недвижим имот: Поземлен имот с проектоидентификатор 48619.6.588 по кадастралната карта на гр.Царево, м.Арапя, с проектна площ от 1004кв.м. и съседи: 48619.6.536, 48619.6.2, 48619.6.533, 48619.6.587.  ПОСТАВЯ в дял и обявява за собственик: Р.Ц.С., ЕГН-**********, с настоящ адрес:***, на следния недвижим имот: Поземлен имот с проектоидентификатор 48619.6.587 по кадастралната карта на гр.Царево, м.Арапя, с проектна площ от 1004кв.м. и съседи: 48619.6.542, 48619.6.536, 48619.6.588, 48619.6.533, 48619.5.7.  За държавни такси:  ОСЪЖДА И.К.Д. и С.К.Д. да заплатят по сметка на РС-Царево сумата от 789,37лв., държавна такса за поставения в техен дял имущество.  ОСЪЖДА Р.Ц.С. да заплати по сметка на РС-Царево сумата от 789,37лв., държавна такса за поставения в неин дял имущество.  
В законна сила от 13.11.2013г.
14 АНД No 421/2013, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.Р.Н. Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 17.10.2013г.
М.Р.Н.
Мотиви от 17.10.2013г.
M<eodoekr kd 17=10=2013h=
В законна сила от 13.11.2013г.
15 Гражданско дело No 57/2013, I състав Развод и недейств. на брака Д.В.А. Т.К.А.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СОЗОПОЛ
Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 21.10.2013г.
ДОПУСКА развод между Д.В.А., ЕГН-**********,*** и Т.К.А., ЕГН-**********, с настоящ адрес: ``` и ПРЕКРАТЯВА сключения между тях граждански брак ```, поради дълбокото и непоправимо разстройство на брака, без да се произнася по въпроса за вината за разстройството на брака.  ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху роденото от брака им малолетно дете – В. Т. А., ЕГН-**********, на майката Д.В.А., като ПОСТАНОВЯВА детето за напред да живее с майката.  ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на бащата Т.К.А. с това дете, както следва: всяка първа седмица от месеца, от 18.00 в петък до 14.00 часа в неделя, един месец през лятото, когато майката не е в отпуск, а през коледните и новогодишните празници: всяка четна календарна година детето да бъде при своята майка по време на коледните празници и при своя баща по време на новогодишните празници, а през всяка нечетна календарна година, ще бъде при своя баща по време на коледните празници и при своята майка по време на новогодишните, а през великденските празници: всяка нечетна календарна година детето да бъде при своя баща, а всяка четна година - при своята майка.  ОПРЕДЕЛЯ месечна издръжка за детето В. Т. А. в размер на 120,00 лева месечно, платима от бащата Т.К.А. до 10-число на съответния месец, считано от 27.06.2013г. до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.  ОСЪЖДА бащата Т.К.А. да заплати на детето си В. Т. А. сумата от 1440,00лв., представляваща издръжка за минало време, считано от 27.06.2012г. до 27.06.2013г.  ПРЕДОСТАВЯ на съпругата Д.В.А. ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, собственост на нейните родители, находящо се в ```.  ПОСТАНОВЯВА след развода съпругата да възстанови предбрачното си фамилно име В..  ОСЪЖДА Т.К.А. да заплати на Районен съд гр.Царево сумата от 25,00лева, представляваща държавна такса за развода и сумата от 230,40лв., представляваща държавна такса върху размерите на издръжките.  
В законна сила от 15.11.2013г.
16 АНД No 400/2013, III състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО В.Д.Д. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 24.10.2013г.
ПРИЗНАВА В.Д.Д., ЕГН *** за ВИНОВЕН в това, че на 21.07.2013 год. в гр. Приморско, Бургаска област действайки в условията на продължавана престъпна дейност без надлежно разрешително придобил от неустановено лице и държал до 22.40 часа на 23.07.2013 год. в гр. Китен, Бургаска област, ул.***, в себе си високо рисково наркотично вещество КОНОП, /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0,738 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент "ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ" - 10,20 % /осем/ тегловни процента на стойност 4,43 лева /четири лева и четиридесет и три стотинки/, като 1 грам КОНОП/ канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно Постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., като деянието представлява маловажен случай – престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 предл. първо във вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а, ал.1 НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 лв. (хиляда лева).
В.Д.Д.
ПРИЗНАВА В.Д.Д., ЕГН *** за ВИНОВЕН в това, че на 21.07.2013 год. в гр. Приморско, Бургаска област действайки в условията на продължавана престъпна дейност без надлежно разрешително придобил от неустановено лице и държал до 22.40 часа на 23.07.2013 год. в гр. Китен, Бургаска област, ул.***, в себе си високо рисково наркотично вещество КОНОП, /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0,738 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент "ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ" - 10,20 % /осем/ тегловни процента на стойност 4,43 лева /четири лева и четиридесет и три стотинки/, като 1 грам КОНОП/ канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно Постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., като деянието представлява маловажен случай – престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 предл. първо във вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а, ал.1 НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 лв. (хиляда лева).
Мотиви от 24.10.2013г.
В законна сила от 15.11.2013г.
17 АНД No 415/2013, I състав Административни дела ШОПОВ ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 28.10.2013г.
НП-потвърдено
В законна сила от 15.11.2013г.
18 НОХД No 110/2013, II състав Гл.XI. Отнемане на МПС - чл.346 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.Г.Г. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 18.11.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №110/2013 год. по описа на Районен съд гр.Царево между РП-гр.Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Д. Г. Г.- ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Р. Д., съгласно което:  1. Обвиняемият Д. Г. Г.се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.346, ал.2, т.1, предл. първо и т.3, вр. ал.1, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1 от НК, а именно, че на 14.06.2013год., около 22:30 часа в местността “**, землището на с.В., общ.Ц., обл.Б., противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство – колесен трактор марка “Болгар” модел ТК-80, с рег. № ***, жълт на цвят, на стойност 3 000.00 лева с прикачена към него сенокосачка марка “GTR-165” на стойност 300.00 лева от владението и собственост на св.П. Я.Д., без негово съгласие, с намерение да го ползва, като е последвала повреда на превозното средство, изразяваща се в унищожаване на: зъбно колело от скоростна кутия на колесния трактор за трета предавка на стойност 120.00 лева, ос от скоростна кутия на колесния трактор за трета предавка на стойност 110.00 лева и 2бр. съчмени лагери № 6310 от долната чиния на сенокосачката на стойност 70.00 лева, всичко на обща стойност 300.00 лева, като отнемането е извършено при условията на чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.4, предл. второ от НК – разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот /разбиване на катинара на вратата на кабината на трактора/ и чрез използване на техническо средство - неустановено.  За посоченото престъпление по чл.346, ал.2, т.1, предл. първо и т.3, вр. ал.1, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК на осн. чл.346, ал.2, т.1, предл. първо и т.3, вр. ал.1, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д. Г. Г., ЕГН *** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.     2. Обвиняемият Д.Г.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1, от НК, а именно, че на 14.06.2013год., около 22:30 часа, по асфалтов и второстепенен път посока местността “**” – местността “***” управлявал моторно превозно средство - колесен трактор марка “Болгар” модел ТК-80, с рег. № *** в едногодишен срок от наказването му по административен ред наложено с наказателно постановление №390/21.08.2012год., влязло в сила на 06.09.2012 год.на Началника на РУП-Царево, за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление.  За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1, от НК на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1, от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д. Г. Г., ЕГН *** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на обвиняемия Д.Г. Г., ЕГН *** едно общо наказание в размер на най-тежкото от така определените му наказания, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
Д.Г.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №110/2013 год. по описа на Районен съд гр.Царево между РП-гр.Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Д. Г. Г.- ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Р. Д., съгласно което:  1. Обвиняемият Д. Г. Г.се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.346, ал.2, т.1, предл. първо и т.3, вр. ал.1, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1 от НК, а именно, че на 14.06.2013год., около 22:30 часа в местността “**, землището на с.В., общ.Ц., обл.Б., противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство – колесен трактор марка “Болгар” модел ТК-80, с рег. № ***, жълт на цвят, на стойност 3 000.00 лева с прикачена към него сенокосачка марка “GTR-165” на стойност 300.00 лева от владението и собственост на св.П. Я.Д., без негово съгласие, с намерение да го ползва, като е последвала повреда на превозното средство, изразяваща се в унищожаване на: зъбно колело от скоростна кутия на колесния трактор за трета предавка на стойност 120.00 лева, ос от скоростна кутия на колесния трактор за трета предавка на стойност 110.00 лева и 2бр. съчмени лагери № 6310 от долната чиния на сенокосачката на стойност 70.00 лева, всичко на обща стойност 300.00 лева, като отнемането е извършено при условията на чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.4, предл. второ от НК – разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот /разбиване на катинара на вратата на кабината на трактора/ и чрез използване на техническо средство - неустановено.  За посоченото престъпление по чл.346, ал.2, т.1, предл. първо и т.3, вр. ал.1, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК на осн. чл.346, ал.2, т.1, предл. първо и т.3, вр. ал.1, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д. Г. Г., ЕГН *** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.     2. Обвиняемият Д.Г.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1, от НК, а именно, че на 14.06.2013год., около 22:30 часа, по асфалтов и второстепенен път посока местността “**” – местността “***” управлявал моторно превозно средство - колесен трактор марка “Болгар” модел ТК-80, с рег. № *** в едногодишен срок от наказването му по административен ред наложено с наказателно постановление №390/21.08.2012год., влязло в сила на 06.09.2012 год.на Началника на РУП-Царево, за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление.  За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1, от НК на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1, от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д. Г. Г., ЕГН *** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на обвиняемия Д.Г. Г., ЕГН *** едно общо наказание в размер на най-тежкото от така определените му наказания, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
В законна сила от 18.11.2013г.
19 НОХД No 112/2013, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.Я.С. Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Споразумение от 18.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №112/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево, постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Николова и подсъдимия М.Я.С. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б. съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че на 13.11.2013 год., около 18.25 часа, в гр.Ц., обл. Б. по ул. “** управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “БМВ” модел “316i”, бял на цвят, с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила - 2.67 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство “Дрегер” 7410+ с фабр. № 0006.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК подсъдимият М. Я.С. ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На осн. чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА М. Я. С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 13.11.2013г.  
М.Я.С.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №112/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево, постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Николова и подсъдимия М.Я.С. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б. съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че на 13.11.2013 год., около 18.25 часа, в гр.Ц., обл. Б. по ул. “** управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “БМВ” модел “316i”, бял на цвят, с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила - 2.67 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство “Дрегер” 7410+ с фабр. № 0006.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК подсъдимият М. Я.С. ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На осн. чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА М. Я. С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 13.11.2013г.
В законна сила от 18.11.2013г.
20 АНД No 420/2013, I състав Административни дела С.М.А. ОБЩИНА ГР.ПРИМОРСКО Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 23.10.2013г.
НП-потвърдено
В законна сила от 18.11.2013г.
21 Гражданско дело No 66/2013, I състав Делби С.К.Б.,
С.М.Б.
И.Ц.Ц.,
В.С.Ц.,
П.Л.Ц.,
Н.М.Ц.,
С.И.С.,
В.С.С.,
Б.П.П.,
А.Г.П.
Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Определение от 1.11.2013г.
Връща искомана молба и прекратява производството по делото. Осъжда С. и С. Безуханови да заплатят на РС Царево сумата от 100 лева за държавна такса
В законна сила от 19.11.2013г.
22 НОХД No 113/2013, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Х.А.Х. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 19.11.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №113/2013 год. по описа на Районен съд гр.Царево между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Николова и обвиняемия Х. А. Х. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Р. Д., съгласно което обвиняемият Х. А.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, а именно, че на 06.08.2013год. в гр.П., обл.Б., ул.“**” №4 и на 25.08.2013год. в гр.П., обл.Б., ул.“**” №*, от двор на къща, действайки в условия на продължавано престъпление отнел от владението и собственост на св.М. Ю. Г. движими вещи - 1бр. мобилен телефон марка “Samsung Galaxy Note” на стойност 1 033,41 лева, ведно със сим карта на Глобул на стойност 12.00 лева и 1бр. силиконов протектор на стойност 3.00 лева, и от владението и собственост на св.Ж. Я. И. движими вещи - 1бр. телевизор марка “LG“ с 1бр. дистанционно управление за телевизора на стойност 606.77 лева, 2бр. метални лайсни за закачане на телевизор на стойност 22. 61 лева, 1бр. ДВД марка “ LG НТ” 305 с дистанционно управление за ДВД на стойност 65. 32 лева и 1бр. тонколона марка “ LG СХ 35 SU - WІ” на стойност 27.21 лева, всичко на обща стойност 1 770.32 лева без съгласие на собствениците с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на повторност и представлява немаловажен случай.  За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, на осн. чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Х. А. Х., ЕГН *** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА при първоначален строг режим в затвор на осн. чл.58, ал.1, вр. чл.61, т.2, вр. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.  
Х.А.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №113/2013 год. по описа на Районен съд гр.Царево между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Николова и обвиняемия Х. А. Х. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Р. Д., съгласно което обвиняемият Х. А.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, а именно, че на 06.08.2013год. в гр.П., обл.Б., ул.“**” №4 и на 25.08.2013год. в гр.П., обл.Б., ул.“**” №*, от двор на къща, действайки в условия на продължавано престъпление отнел от владението и собственост на св.М. Ю. Г. движими вещи - 1бр. мобилен телефон марка “Samsung Galaxy Note” на стойност 1 033,41 лева, ведно със сим карта на Глобул на стойност 12.00 лева и 1бр. силиконов протектор на стойност 3.00 лева, и от владението и собственост на св.Ж. Я. И. движими вещи - 1бр. телевизор марка “LG“ с 1бр. дистанционно управление за телевизора на стойност 606.77 лева, 2бр. метални лайсни за закачане на телевизор на стойност 22. 61 лева, 1бр. ДВД марка “ LG НТ” 305 с дистанционно управление за ДВД на стойност 65. 32 лева и 1бр. тонколона марка “ LG СХ 35 SU - WІ” на стойност 27.21 лева, всичко на обща стойност 1 770.32 лева без съгласие на собствениците с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на повторност и представлява немаловажен случай.  За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, на осн. чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Х. А. Х., ЕГН *** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА при първоначален строг режим в затвор на осн. чл.58, ал.1, вр. чл.61, т.2, вр. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.  
В законна сила от 19.11.2013г.
23 НОХД No 114/2013, III състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.В.Ф. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 21.11.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №114/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Д. В. Ф. – ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Р. Д., съгласно което обвиняемият Д. В. Ф., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК, а именно, че за времето 18/19.08.2012 год. в гр. П., обл. Б., местност „**”, от кафе-автомат марка Реа Миди, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот – счупване на заключващото устройство на кафе-автомата, отнел от владението и собственост на св. И. К. М. движими вещи – 1 бр. монетник марка „NRI” на стойност 200.00 лева и сумата от 40.00 лева, всичко на обща стойност 240.00 лева, без съгласието на собственика им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд отнетите вещи са заместени.  За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3 предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК, на осн. чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3 предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК от НК НАЛАГА на обвиняемия Д. В. Ф. ЕГН *** наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2 т.1 и 2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  
Д.В.Ф.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №114/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Д. В. Ф. – ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Р. Д., съгласно което обвиняемият Д. В. Ф., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК, а именно, че за времето 18/19.08.2012 год. в гр. П., обл. Б., местност „**”, от кафе-автомат марка Реа Миди, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот – счупване на заключващото устройство на кафе-автомата, отнел от владението и собственост на св. И. К. М. движими вещи – 1 бр. монетник марка „NRI” на стойност 200.00 лева и сумата от 40.00 лева, всичко на обща стойност 240.00 лева, без съгласието на собственика им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд отнетите вещи са заместени.  За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3 предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК, на осн. чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3 предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК от НК НАЛАГА на обвиняемия Д. В. Ф. ЕГН *** наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2 т.1 и 2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  
В законна сила от 21.11.2013г.
24 Гражданско дело No 78/2013, II състав Развод и недейств. на брака Я.Н.Т. И.Б.Т.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СОЗОПОЛ
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 22.11.2013г.
ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА като дълбоко и непоправимо разстроен гражданския брак
В законна сила от 22.11.2013г.
25 АНД No 404/2013, II състав По ЗД по пътищата В.Г.Г. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - ГР.ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 14.10.2013г.
НП-изменено
В законна сила от 26.11.2013г.
26 НОХД No 115/2013, I състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.К. Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Споразумение от 27.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №115/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево, постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия А.К. /A. K. - представляван от неговия защитник адв.Т., съгласно условията на което обвиняемият А. К. /A. K./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 24.11.2013 г. около 14.00 ч. през река „Резовска”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.    За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият А. К. ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
А.К.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №115/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево, постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия А.К. /A. K. - представляван от неговия защитник адв.Т., съгласно условията на което обвиняемият А. К. /A. K./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 24.11.2013 г. около 14.00 ч. през река „Резовска”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.    За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият А. К. ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
В законна сила от 27.11.2013г.
27 НОХД No 116/2013, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Ф.Б. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 27.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД № 116/2013 г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемата Ф.Б./F.B./ - представлявана от нейния защитник адв.Т. съгласно условията на което обвиняемата Ф.Б. /F.B. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 24.11.2013г. около 14.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемата Ф.Б. /F.B./ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
Ф.Б.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД № 116/2013 г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемата Ф.Б./F.B./ - представлявана от нейния защитник адв.Т. съгласно условията на което обвиняемата Ф.Б. /F.B. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 24.11.2013г. около 14.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемата Ф.Б. /F.B./ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
В законна сила от 27.11.2013г.
28 НОХД No 117/2013, I състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Л.У. Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Споразумение от 27.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №117/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево, постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемата Л.У. /L. U./ - , представлявана от нейния защитник адв.Т. съгласно условията на което обвиняемата Л. У. /L. U./ се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 24.11.2013 г. около 14.00 ч. през река „Резовска”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново, влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.    За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемата Л.У. /L.U. ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
Л.У.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №117/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево, постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемата Л.У. /L. U./ - , представлявана от нейния защитник адв.Т. съгласно условията на което обвиняемата Л. У. /L. U./ се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 24.11.2013 г. около 14.00 ч. през река „Резовска”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново, влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.    За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемата Л.У. /L.U. ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
В законна сила от 27.11.2013г.
29 НОХД No 118/2013, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.К. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 27.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД № 118/2013 г. по описа на Районен съд – гр. Царево, постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемата М. К./М.K. - представлявана от нейния защитник адв.Т., съгласно условията на което обвиняемата М. К. /М. K./ се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 24.11.2013 г. около 14.00 ч. през река „Резовска”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново, влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемата М. К. /М.K./ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
М.К.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД № 118/2013 г. по описа на Районен съд – гр. Царево, постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемата М. К./М.K. - представлявана от нейния защитник адв.Т., съгласно условията на което обвиняемата М. К. /М. K./ се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 24.11.2013 г. около 14.00 ч. през река „Резовска”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново, влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемата М. К. /М.K./ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
В законна сила от 27.11.2013г.
30 НОХД No 119/2013, III състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.Т. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 27.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №119/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Е. и обвиняемата А.Т.***, представлявана от нейния защитник адв.Т., съгласно условията на което обвиняемата А.Т. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 24.11.2013г. около 14.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново, влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемата А.Т. ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
А.Т.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемата А.Т. ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.    
В законна сила от 27.11.2013г.
31 НОХД No 120/2013, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.К. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 27.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД № 120/2013 г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемата М.К. /M. C./ - представлявана от нейния защитник адв.Т., съгласно условията на което обвиняемият М. К. /M.C./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 24.11.2013г. около 14.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият М. К. /M.C./ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
М.К.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД № 120/2013 г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемата М.К. /M. C./ - представлявана от нейния защитник адв.Т., съгласно условията на което обвиняемият М. К. /M.C./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 24.11.2013г. около 14.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият М. К. /M.C./ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
В законна сила от 27.11.2013г.
32 НОХД No 121/2013, III състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.С. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 27.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №121/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево, постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Е. и обвиняемия А.С.***, представляван от неговия защитник адв.Т., съгласно условията на което обвиняемият А.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 24.11.2013 г. около 14.00 ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият А.С. ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
А.С.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият А.С. ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.    
В законна сила от 27.11.2013г.
33 НОХД No 122/2013, III състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО О.Д. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 27.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №122/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Е. и обвиняемия О.Д.***, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Т., съгласно условията на което обвиняемия О.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 24.11.2013г. около 14.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият О.Д. ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
О.Д.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият О.Д. ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ  
В законна сила от 27.11.2013г.
34 НОХД No 123/2013, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.А.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 27.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №123/2013 г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия А. А. А./A.A. A./ - , представляван от неговия защитник адв.Т., съгласно условията на което обвиняемият А.А. А. /A. A. A. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 24.11.2013 г. около 14.00 ч. през река „Резовска”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият А.А. А. ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
А.А.А.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №123/2013 г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия А. А. А./A.A. A./ - , представляван от неговия защитник адв.Т., съгласно условията на което обвиняемият А.А. А. /A. A. A. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 24.11.2013 г. около 14.00 ч. през река „Резовска”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият А.А. А. ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
В законна сила от 27.11.2013г.
35 НОХД No 124/2013, III състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Т.Ш. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 27.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №124/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Е. и обвиняемия Т.Ш.***, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Т., съгласно условията на което обвиняемия Т.Ш. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 24.11.2013г. около 14.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Т.Ш. ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
Т.Ш.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Т.Ш. ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.    
В законна сила от 27.11.2013г.
36 НОХД No 125/2013, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.М.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 27.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №125/2013 г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия А.М. А./A M.A./ - представляван от неговия защитник адв.Р., съгласно условията на което обвиняемият А.М. А./A. M.A./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 24.11.2013г. около 14.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият А. М.А.ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
А.М.А.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №125/2013 г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия А.М. А./A M.A./ - представляван от неговия защитник адв.Р., съгласно условията на което обвиняемият А.М. А./A. M.A./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 24.11.2013г. около 14.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият А. М.А.ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
В законна сила от 27.11.2013г.
37 НОХД No 126/2013, I състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Х.А.А. Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Споразумение от 27.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №126/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Х.А.Е. /H. A.E./ - представляван от неговия защитник адв.Р. съгласно условията на което обвиняемият Х. А. Е. /H. A. E./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 24.11.2013 г. около 14.00 ч. през река „Резовска”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Х. А.Е. /H. A. E./ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
Х.А.А.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №126/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Х.А.Е. /H. A.E./ - представляван от неговия защитник адв.Р. съгласно условията на което обвиняемият Х. А. Е. /H. A. E./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 24.11.2013 г. около 14.00 ч. през река „Резовска”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Х. А.Е. /H. A. E./ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
В законна сила от 27.11.2013г.
38 НОХД No 127/2013, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.Б. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 27.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №127/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия М. Б. /M.B. - , представляван от неговия защитник адв.Т., съгласно условията на което обвиняемия М.Б./M.B./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 24.11.2013г. около 14.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият М.Б./M.B./ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
М.Б.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №127/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия М. Б. /M.B. - , представляван от неговия защитник адв.Т., съгласно условията на което обвиняемия М.Б./M.B./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 24.11.2013г. около 14.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият М.Б./M.B./ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
В законна сила от 27.11.2013г.
39 НОХД No 128/2013, III състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Х.А. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 27.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №128/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Е. и обвиняемия Х.А.***, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р., съгласно условията на което обвиняемият Х.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 24.11.2013г. около 14.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Х.А. ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
Х.А.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Х.А. ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
В законна сила от 27.11.2013г.
40 НОХД No 129/2013, III състав Гл.VI. Контрабанда - чл.242 НК (без ал.2 и ал.3) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Р.С. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 27.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №129/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Е. и обвиняемия Р.С.***, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р., съгласно условията на което обвиняемия Р.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 24.11.2013г. около 14.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Р.С. ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
Р.С.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Р.С. ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.    
В законна сила от 27.11.2013г.
41 НОХД No 130/2013, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Г.Е. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 27.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД № 130/2013 г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Г. Е. /G. E./ - , представляван от неговия защитник адв.Р. съгласно условията на което обвиняемият Г.Е. /G. E./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 24.11.2013 г. около 14.00 ч. през река „Резовска”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Г. Е./G. E./ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
Г.Е.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД № 130/2013 г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Г. Е. /G. E./ - , представляван от неговия защитник адв.Р. съгласно условията на което обвиняемият Г.Е. /G. E./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 24.11.2013 г. около 14.00 ч. през река „Резовска”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Г. Е./G. E./ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.
В законна сила от 27.11.2013г.
42 НОХД No 131/2013, I състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.А. Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Споразумение от 27.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №131/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия М. А./M. A./ - представляван от неговия защитник адв.Р., съгласно условията на което обвиняемия М. А./M.A./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 24.11.2013г. около 14.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият М. А./M.A./ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
М.А.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №131/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия М. А./M. A./ - представляван от неговия защитник адв.Р., съгласно условията на което обвиняемия М. А./M.A./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 24.11.2013г. около 14.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият М. А./M.A./ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
В законна сила от 27.11.2013г.
43 НОХД No 132/2013, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Е.У. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 27.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД № 132/2013 г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Е. У. /E. U./ - , представляван от неговия защитник адв.Р. съгласно условията на което обвиняемият Е. У. /E. U./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 24.11.2013 г. около 14.00 ч. през река „Резовска”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Е.У. /E. U./ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
Е.У.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД № 132/2013 г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Е. У. /E. U./ - , представляван от неговия защитник адв.Р. съгласно условията на което обвиняемият Е. У. /E. U./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 24.11.2013 г. около 14.00 ч. през река „Резовска”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Е.У. /E. U./ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
В законна сила от 27.11.2013г.
44 НОХД No 133/2013, III състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Б.Ж. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 27.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №133/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Е. и обвиняемия Б.Ж.***, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р., съгласно условията на което обвиняемият Б.Ж. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 24.11.2013 г. около 14.00 ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Б.Ж. ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
Б.Ж.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Б.Ж. ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.    
В законна сила от 27.11.2013г.
45 НОХД No 134/2013, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Н.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 27.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №134/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Н. А./.N. A./ - представляван от неговия защитник адв.Р., съгласно условията на което обвиняемия Н. А. /N. A./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 24.11.2013г. около 14.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Н.А. /N. A./ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
Н.А.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №134/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Н. А./.N. A./ - представляван от неговия защитник адв.Р., съгласно условията на което обвиняемия Н. А. /N. A./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 24.11.2013г. около 14.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Н.А. /N. A./ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
В законна сила от 27.11.2013г.
46 НОХД No 135/2013, III състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.Ф. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 27.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №135/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Е. и обвиняемия А.Ф.***, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р., съгласно условията на което обвиняемият А.Ф.се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 24.11.2013г. около 14.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият А.Ф. ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
А.Ф.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият А.Ф. ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
В законна сила от 27.11.2013г.
47 НОХД No 136/2013, I състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.А. Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Споразумение от 27.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №136/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия С.А. /S.A./ -, представляван от неговия защитник адв.Т. съгласно условията на което обвиняемия С. А. /S. A./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 25.11.2013г. около 10.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият С. А. /S. A./ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
С.А.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №136/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия С.А. /S.A./ -, представляван от неговия защитник адв.Т. съгласно условията на което обвиняемия С. А. /S. A./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 25.11.2013г. около 10.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият С. А. /S. A./ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
В законна сила от 27.11.2013г.
48 НОХД No 137/2013, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.Л. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 27.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №137/2013 г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия И. Л. / I. L. / - представляван от неговия защитник адв.Т. съгласно условията на което обвиняемият И. Л. / I. L. / се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 25.11.2013 г. около 10.00 ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият И.Л.ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
И.Л.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №137/2013 г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия И. Л. / I. L. / - представляван от неговия защитник адв.Т. съгласно условията на което обвиняемият И. Л. / I. L. / се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 25.11.2013 г. около 10.00 ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият И.Л.ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
В законна сила от 27.11.2013г.
49 НОХД No 138/2013, III състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Б.А. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 27.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №138/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Е. и обвиняемия Б.А.***, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Т., съгласно условията на което обвиняемият Б.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 25.11.2013 г. около 10.00 ч. през река „Резовска”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Б.А. ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
Б.А.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Б.А. ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.    
В законна сила от 27.11.2013г.
50 НОХД No 139/2013, III състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО К.Н. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 27.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №139/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Е. и обвиняемия К.Н.***, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Т., съгласно условията на което обвиняемият К.Н. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 25.11.2013 г. около 10.00 ч. през река „Резовска”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият К.Н. ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
К.Н.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият К.Н. ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
В законна сила от 27.11.2013г.
51 НОХД No 140/2013, I състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.Р. Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Споразумение от 27.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №140/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия С. Р. /S. R./ - представляван от неговия защитник адв.Т., съгласно условията на което обвиняемия С.Р./S. R./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 25.11.2013г. около 10.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият С. Р./S. R./ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
С.Р.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №140/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия С. Р. /S. R./ - представляван от неговия защитник адв.Т., съгласно условията на което обвиняемия С.Р./S. R./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 25.11.2013г. около 10.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият С. Р./S. R./ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
В законна сила от 27.11.2013г.
52 НОХД No 141/2013, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Т.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 29.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №141/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемият Т.А. /Traore Ali/ - мъж, роден на *** г. в Мали, гражданин на Мали, живущ в Мали, със средно образование, общ работник, неженен, неосъждан, без документ за самоличност представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което обвиняемият Т.А. /Traore Ali/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 27.11.2013г. около 05.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Т.А. /Traore Ali/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
Т.А.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Т.А. /Traore Ali/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.    
В законна сила от 29.11.2013г.
53 НОХД No 142/2013, II състав ГЛ.VIII. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ Д-ТА НА Д.ОРГ. И ОБЩ.ОРГ-ИИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО У.Ф. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 29.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №142/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия У.Ф. /Oussama Farssi/ - мъж, роден на *** г. в гр. Сфакес, Тунис, гражданин на Тунис, живущ в Тунис, средно образование, барман, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което обвиняемият У.Ф. /Oussama Farssi/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 27.11.2013г. около 05.00ч. през река „Резовска”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият У.Ф. /Oussama Farssi/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
У.Ф.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият У.Ф. /Oussama Farssi/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
В законна сила от 29.11.2013г.
54 НОХД No 143/2013, III състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Б.М. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 29.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №143/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Б.М. /Bamba Moussa/ - мъж, роден на ***г. в гр.Бамако, Мали, гражданин на Мали, живущ в Мали, със средно образование, футболист, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което Б.М. /Bamba Moussa/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 27.11.2013г. около 05.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК обвиняемият Б.М. /Bamba Moussa/ ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
Б.М.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №143/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Б.М. /Bamba Moussa/ - мъж, роден на ***г. в гр.Бамако, Мали, гражданин на Мали, живущ в Мали, със средно образование, футболист, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което Б.М. /Bamba Moussa/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 27.11.2013г. около 05.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК обвиняемият Б.М. /Bamba Moussa/ ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
В законна сила от 29.11.2013г.
55 НОХД No 144/2013, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Я.Я. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 29.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №144/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Я. Я. /Yasin Yayaabed/ - мъж, роден на *** г. в гр. Оран, Алжир, гражданин на Алжир, живущ в Алжир, начално образование, чисти коли, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което обвиняемият Я. Я. /Yasin Yayaabed/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 27.11.2013г. около 05.00 ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Я. Я. /Yasin Yayaabed/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
Я.Я.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Я. Я. /Yasin Yayaabed/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.    
В законна сила от 29.11.2013г.
56 НОХД No 145/2013, III състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Х.Б. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 29.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №145/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Х.Б. /Hauari Benhamo/ - мъж, роден на *** г. в гр. Оран, Алжир, гражданин на Алжир, живущ в Алжир, основно образование, търговец, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което обвиняемият Х.Б. /Hauari Benhamo/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 27.11.2013 г. около 05.00 ч. през река „Резовска”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Х.Б. /Hauari Benhamo/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
Х.Б.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №145/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Х.Б. /Hauari Benhamo/ - мъж, роден на *** г. в гр. Оран, Алжир, гражданин на Алжир, живущ в Алжир, основно образование, търговец, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което обвиняемият Х.Б. /Hauari Benhamo/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 27.11.2013 г. около 05.00 ч. през река „Резовска”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Х.Б. /Hauari Benhamo/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
В законна сила от 29.11.2013г.
57 НОХД No 146/2013, III състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Ф.А. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 29.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №146/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево, постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Ф.А. /Fofan Adama/ - мъж, роден на ***г. в гр.Кидал, Мали, гражданин на Р. Мали, живущ в Р. Мали, без образование, ел. техник, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което обвиняемият Ф.А. /Fofan Adama/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 27.11.2013г. около 05.00 ч. през река „Резовска”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Ф.А. /Fofan Adama/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
Ф.А.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №146/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево, постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Ф.А. /Fofan Adama/ - мъж, роден на ***г. в гр.Кидал, Мали, гражданин на Р. Мали, живущ в Р. Мали, без образование, ел. техник, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което обвиняемият Ф.А. /Fofan Adama/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 27.11.2013г. около 05.00 ч. през река „Резовска”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Ф.А. /Fofan Adama/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
В законна сила от 29.11.2013г.
58 НОХД No 147/2013, III състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО К.С. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 29.11.2013г.
ООДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №147/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево, постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия К.С. /Konat Syla/ - роден на *** г. в гр.Маруа, Камерун, гражданин на Камерун, живущ в Камерун, с начално образование, бояджия, женен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.А., съгласно условията на което обвиняемият К.С. /Konat Syla/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 27.11.2013г. около 05.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият К.С. ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ  
К.С.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №147/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево, постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия К.С. /Konat Syla/ - роден на *** г. в гр.Маруа, Камерун, гражданин на Камерун, живущ в Камерун, с начално образование, бояджия, женен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.А., съгласно условията на което обвиняемият К.С. /Konat Syla/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 27.11.2013г. около 05.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият К.С. ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ  
В законна сила от 29.11.2013г.
59 НОХД No 148/2013, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.И. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 29.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №148/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия М.И. /Muhammad Ijaz/ - роден на *** г. в гр.Салкот, Пакистан, гражданин на Пакистан, живущ в Пакистан, средно образование, сглобяване на оръжия, женен неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.А., съгласно условията на което обвиняемият М.И. /Muhammad Ijaz/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 27.11.2013г. около 05.00 ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият М.И. /Muhammad Ijaz/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
М.И.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият М.И. /Muhammad Ijaz/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
В законна сила от 29.11.2013г.
60 НОХД No 149/2013, I състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Ш.Р. Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Споразумение от 29.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №149/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Ш.Р. /Shoa?b R?az/ - роден на *** г. в Пакистан, гражданин на Пакистан, живущ в Пакистан, средно образование, банково дело, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.А., съгласно условията на което обвиняемият Ш.Р. /Shoa?b R?az/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 27.11.2013г. около 05.00ч. през река „Резовска”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Ш.Р. /Shoa?b R?az/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
Ш.Р.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Ш.Р. /Shoa?b R?az/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.    
В законна сила от 29.11.2013г.
61 НОХД No 150/2013, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Г.Ф. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 29.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №150/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Г.Ф. /Grei Fasai/ - мъж, роден на *** г. в гр. Асмала, Еритрея, гражданин на Еритрея, живущ в Еритрея, основно образование, механик, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което обвиняемият Г.Ф. /Grei Fasai/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 27.11.2013г. около 05.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Г.Ф. /Grei Fasai/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
Г.Ф.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Г.Ф. /Grei Fasai/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.    
В законна сила от 29.11.2013г.
62 НОХД No 151/2013, I състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.А. Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Споразумение от 29.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №151/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемата М.А. /Mariama Abi/ - родена на ***г. в гр.Гао, Р. Мали, гражданка на Р. Мали, живуща Р. Мали, със средно образование, шивачка, неомъжена, неосъждана, без документ за самоличност, представлявана от нейния защитник адв.Д., съгласно условията на което обвиняемата М.А. /Mariama Abi/ се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 27.11.2013г. около 05.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемата М.А. /Mariama Abi/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
М.А.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемата М.А. /Mariama Abi/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
В законна сила от 29.11.2013г.
63 НОХД No 152/2013, III състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.Ф. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 29.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №152/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия А.Ф. /A. F./ -, представлявана от нейния защитник адв.А., съгласно условията на което обвиняемата А.Ф. /A.F. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 27.11.2013г. около 05.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление обвиняемата А.Ф. /A. F. ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
А.Ф.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №152/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия А.Ф. /A. F./ -, представлявана от нейния защитник адв.А., съгласно условията на което обвиняемата А.Ф. /A.F. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 27.11.2013г. около 05.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление обвиняемата А.Ф. /A. F. ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ  
В законна сила от 29.11.2013г.
64 НОХД No 153/2013, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Б.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 29.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №153/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемият Б.С. /Baba Sam/ - роден на *** г. в гр. Кита, Мали, гражданин на Мали, живущ в Мали, с основно образование, шивач, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.А., съгласно условията на което обвиняемият обвиняемият Б.С. /Baba Sam/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 27.11.2013г. около 05.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Б.С. /Baba Sam/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
Б.С.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Б.С. /Baba Sam/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.    
В законна сила от 29.11.2013г.
65 НОХД No 154/2013, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Б.Ж. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 29.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №154/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемият Б.Ж. /Bax Jeibou/ - мъж, роден на *** г. в гр. Кабу, Р. Мали, гражданин на Р. Мали, живущ Р. Мали, с основно образование, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което обвиняемият Б.Ж. /Bax Jeibou/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 27.11.2013г. около 05.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Б.Ж. /Bax Jeibou/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
Б.Ж.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Б.Ж. /Bax Jeibou/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.    
В законна сила от 29.11.2013г.
66 НОХД No 155/2013, III състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Ф.Д. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 29.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №155/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево, постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемата Ф. Д./F.D./ -, представлявана от нейния защитник адв.Д., съгласно което обвиняемата Ф. Д. /F. D./ се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 27.11.2013г. около 05.00 ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемата Ф.Д. /F. D./ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
Ф.Д.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №155/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево, постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемата Ф. Д./F.D./ -, представлявана от нейния защитник адв.Д., съгласно което обвиняемата Ф. Д. /F. D./ се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 27.11.2013г. около 05.00 ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемата Ф.Д. /F. D./ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ
В законна сила от 29.11.2013г.