РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.2.2013г. до 28.2.2013г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 157/2012, III състав Развод и недейств. на брака П.Т.В. П.К.В. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 21.1.2013г., в законна сила от 5.2.2013г.
Прекратява производството по делото и връща исковата молба, поради неотстраняване на нередовностите й в срок
2 Гражданско дело No 4/2013, I състав Делби С.Щ.С. С.С.Г.,
Н.С.Г.
Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Определение от 21.1.2013г., в законна сила от 8.2.2013г.
Прекратява производството по делото и връща ИМ, поради неотстраняване на нередовностите й в срок. Осъжда С. Щ. С. *** сумата от 100 лева за държавна такса
3 НОХД No 7/2013, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.П.П.,
К.И.Ч.
Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 8.2.2013г., в законна сила от 8.2.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №7/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и обвиняемия А.П.П., представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно което обвиняемият А.П.П., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3 предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК.За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3 предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.П.П. на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3 предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, включващо следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 /сто и двадесет/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №7/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и обвиняемия К.И.Ч., представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно което обвиняемият К.И.Ч., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3 предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК.За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3 предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК ОСЪЖДА обвиняемия К.И.Ч. на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3 предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, включващо следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 /сто и двадесет/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. Веществените доказателства са възстановени на собственика им срещу разписка. Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 1344.40 лева са възстановени до приключване на досъдебното производство.  
А.П.П.
За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3 предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.П.П. на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3 предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, включващо следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 /сто и двадесет/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  
К.И.Ч.
За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3 предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК ОСЪЖДА обвиняемия К.И.Ч. на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3 предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, включващо следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 /сто и двадесет/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
4 НОХД No 111/2012, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Ц.И.Ц. Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Присъда от 24.1.2013г., в законна сила от 11.2.2013г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Ц. И.Ц. – ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 29.08.2012 год. в гр.К., Б. област, от двор на къща, намираща се на ул.„**” №*, отнел от владението и собственост на И. Я. И.движима вещ - 1бр. планински велосипед марка „COYOTE” с № А 295072078 на стойност 301.01лв., без негово съгласие с намерението противозаконно да го присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено в условията на опасен рецидив - престъпление по чл.196, ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.„б” от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, което да изтърпи в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС.  ОСЪЖДА Ц. И. Ц. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото.  
Ц.И.Ц.
ПРИЗНАВА подсъдимия Ц. И.Ц. – ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 29.08.2012 год. в гр.К., Б. област, от двор на къща, намираща се на ул.„**” №*, отнел от владението и собственост на И. Я. И.движима вещ - 1бр. планински велосипед марка „COYOTE” с № А 295072078 на стойност 301.01лв., без негово съгласие с намерението противозаконно да го присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено в условията на опасен рецидив - престъпление по чл.196, ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.„б” от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, което да изтърпи в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС.  ОСЪЖДА Ц. И. Ц. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото.  
Мотиви от 25.1.2013г.
Мотивите предадени на 25.01.2013г.
5 Гражданско дело No 57/2012, II състав Развод и недейств. на брака Д.И.Д. В.Ж.Д. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 24.1.2013г., в законна сила от 12.2.2013г.
В шестмесечния срок не е поискано възобновяване на приизводството и прекратява делото
6 Гражданско дело No 75/2012, III състав Облигационни искове ЕТ ИВЕНА КОМЕРС - ВАЛЕНТИН ШОТЕВ ГРАНД ХОТЕЛ ПРИМОРСКО ЕООД Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 3.1.2013г., в законна сила от 12.2.2013г.
7 НОХД No 8/2013, III състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО К.Т.Т. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 13.2.2013г., в законна сила от 13.2.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №8/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия К. Т.Т.- ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Р. Д., съгласно което:  Обвиняемият К. Т. Т. ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо, вр. ал.1 от НК, за това, че през месец юли 2012 год. в гр.Ц., обл.Б. без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 31.07.2012 год. в стаята си в гр. Ц., обл. Б., ул. “**” № 2, бл. 108, ет. 1, ап. 2, високо рискови наркотични вещества:  - 1 бр. полиетиленов плик “клипс” с размери 10x12 см., ведно с 4 бр. прозрачни полиетиленови пликчета “клипс” с размери 5x6 см. съдържащи КОНОП /канабис, марихуана/ със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 7,20 % с нетно тегло 1.223 грама на стойност 7.34 лева,  - 1 бр. прозрачно полиетиленово пликче “клипс” с размери 5x6 см. съдържащо КОНОП /канабис, марихуана/ със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 4,70 % с нетно тегло 0.291 грама на стойност 1.75 лева,  - 1 бр. прозрачно полиетиленово пликче “клипс” с размери 5x6 см. съдържащо производно на АМФЕТАМИН - MDMA със съдържание на основно вещество 37 % с нетно тегло 0.529 грама на стойност 15.87 лева,  - 1 бр. прозрачно полиетиленово пликче “клипс” с размери 5x6 см. съдържащо КОНОП /канабис, марихуана/ със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 3,10 % с нетно тегло 0.688 грама на стойност 4.13 лева,  - 1 бр. прозрачно полиетиленово пликче “клипс” с размери 5x6 см. съдържащо КОНОП /канабис, марихуана/ със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0,07 % с нетно тегло 2.128 грама на стойност 12.77 лева,  - 1 бр. прозрачно полиетиленово пликче “клипс” с размери 5x6 см. съдържащо КОНОП /канабис, марихуана/ със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0,07 % с нетно тегло 0.929 грама на стойност 5.57 лева, всичко с общо нетно тегло на растителната маса 5.259 гр. на обща стойност 31.56 лева и нетно тегло на АМФЕТАМИН - MDMA 0.529 грама на стойност 15.87 лева, като 1 гр. КОНОП /канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева, а 1 гр. АМФЕТАМИН е на стойност 30.00 лева съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.2000 год. за определяне на цени на наркотични вещества по графата за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1988 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год.  Обвиняемият К. Т. Т., ЕГН *** се признава за виновен и в умишлено извършване на престъпление по чл. 354в ал. 1 от НК, за това, че в периода 01.06. - 01.08.2012 год. в гр.Ц., Б. обл., в двора на бивше военно поделение в кв. “**” засял и отглеждал 2 бр. растения от рода на КОНОП /канабис, марихуана/, в нарушение на установените в Закона за контрол върху рисковите вещества и прекурсорите правила, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0,50%, с нетно тегло на растителната маса 70.250 грама на стойност 421.50 /четиристотин двадесет и един и петдесет/ лева, като 1 гр. КОНОП /канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год.  За престъплението по чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо, вр. ал.1 от НК, и чл.55, ал.1, т.1 от НК НАЛАГА на обвиняемият К. Т. Т. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемият не се налага по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.  За престъплението по чл. 354в ал. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК НАЛАГА на обвиняемият К. Т. Т.наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемият не се налага по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.  На основание чл.23, ал.1 от НК на обвиняемия К. Т. Т. СЕ НАЛАГА най-тежкото от така определените наказания, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемият не се налага по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.  
К.Т.Т.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №8/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия К. Т.Т.- ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Р. Д., съгласно което:  Обвиняемият К. Т. Т. ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо, вр. ал.1 от НК, за това, че през месец юли 2012 год. в гр.Ц., обл.Б. без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 31.07.2012 год. в стаята си в гр. Ц., обл. Б., ул. “**” № 2, бл. 108, ет. 1, ап. 2, високо рискови наркотични вещества:  - 1 бр. полиетиленов плик “клипс” с размери 10x12 см., ведно с 4 бр. прозрачни полиетиленови пликчета “клипс” с размери 5x6 см. съдържащи КОНОП /канабис, марихуана/ със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 7,20 % с нетно тегло 1.223 грама на стойност 7.34 лева,  - 1 бр. прозрачно полиетиленово пликче “клипс” с размери 5x6 см. съдържащо КОНОП /канабис, марихуана/ със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 4,70 % с нетно тегло 0.291 грама на стойност 1.75 лева,  - 1 бр. прозрачно полиетиленово пликче “клипс” с размери 5x6 см. съдържащо производно на АМФЕТАМИН - MDMA със съдържание на основно вещество 37 % с нетно тегло 0.529 грама на стойност 15.87 лева,  - 1 бр. прозрачно полиетиленово пликче “клипс” с размери 5x6 см. съдържащо КОНОП /канабис, марихуана/ със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 3,10 % с нетно тегло 0.688 грама на стойност 4.13 лева,  - 1 бр. прозрачно полиетиленово пликче “клипс” с размери 5x6 см. съдържащо КОНОП /канабис, марихуана/ със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0,07 % с нетно тегло 2.128 грама на стойност 12.77 лева,  - 1 бр. прозрачно полиетиленово пликче “клипс” с размери 5x6 см. съдържащо КОНОП /канабис, марихуана/ със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0,07 % с нетно тегло 0.929 грама на стойност 5.57 лева, всичко с общо нетно тегло на растителната маса 5.259 гр. на обща стойност 31.56 лева и нетно тегло на АМФЕТАМИН - MDMA 0.529 грама на стойност 15.87 лева, като 1 гр. КОНОП /канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева, а 1 гр. АМФЕТАМИН е на стойност 30.00 лева съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.2000 год. за определяне на цени на наркотични вещества по графата за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1988 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год.  Обвиняемият К. Т. Т., ЕГН *** се признава за виновен и в умишлено извършване на престъпление по чл. 354в ал. 1 от НК, за това, че в периода 01.06. - 01.08.2012 год. в гр.Ц., Б. обл., в двора на бивше военно поделение в кв. “**” засял и отглеждал 2 бр. растения от рода на КОНОП /канабис, марихуана/, в нарушение на установените в Закона за контрол върху рисковите вещества и прекурсорите правила, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0,50%, с нетно тегло на растителната маса 70.250 грама на стойност 421.50 /четиристотин двадесет и един и петдесет/ лева, като 1 гр. КОНОП /канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год.  За престъплението по чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо, вр. ал.1 от НК, и чл.55, ал.1, т.1 от НК НАЛАГА на обвиняемият К. Т. Т. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемият не се налага по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.  За престъплението по чл. 354в ал. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК НАЛАГА на обвиняемият К. Т. Т.наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемият не се налага по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.  На основание чл.23, ал.1 от НК на обвиняемия К. Т. Т. СЕ НАЛАГА най-тежкото от така определените наказания, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемият не се налага по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.  
8 Гражданско дело No 56/2010, II състав Облигационни искове ОБЩИНА ГР.ПРИМОРСКО Д.Н.У. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 30.1.2013г., в законна сила от 14.2.2013г.
На основание чл.232 от ГПК съдът прекратява производството по гр. дело №56/2010г. по описа на ЦРС поради оттегляне на предявения иск.
9 Гражданско дело No 116/2012, I състав Делби Д.Д.М. Н.Т.М.,
Т.П.М.,
И.М.Т.,
Т.М.М.
Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Определение от 8.1.2013г., в законна сила от 14.2.2013г.
Прекратява производството и връща исковата молба. Осъжда Д.М. *** сумата от 100,00 лева за държавна такса
10 Гражданско дело No 91/2012, III състав Искове по КТ Д.К.К. ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИСТАНИЩЕ -ЦАРЕВО Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 21.12.2012г., в законна сила от 16.2.2013г.
ПРИЗНАВА за НЕЗАКОННО уволнението на Д.К.К., ЕГН:***, от длъжността *** в Общинско предприятие „Пристанище”, гр.Царево, ЕИК-0000570970130, постановено със заповед на Кмета на Община Царево и го ОТМЕНЯ.  ВЪЗСТАНОВЯВА Д.К.К. на предишната й работа, като *** в Общинско предприятие „Пристанище” гр.Царево.  ОСЪЖДА Общинско предприятие „Пристанище” да заплати на Д.К.К. сумата от 4284 лв. (четири хиляди двеста осемдесет и четири лева), представляваща обезщетение по чл.225, ал.1 КТ за периода от 23.04.2012 г. до 23.10.2012г., ведно със законната лихва, считано от дата на подаване на исковата молба -22.06.2012 г. до окончателното плащане  ОСЪЖДА Общинско предприятие „Пристанище” да заплати на Д.К.К. сумата от 600 лв. за разноски по делото.  ОСЪЖДА Общинско предприятие „Пристанище” да заплати на Районен съд-Царево сумата от 621,36лв., от които 321,36 лв. държавна такса и 300,00 лв. разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА производството по делото по отношение на Община гр.Царево, поради оттегляне на иска.  
11 Гражданско дело No 155/2012, II състав Облигационни искове ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД Х.Т.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 25.1.2013г., в законна сила от 16.2.2013г.
Прекратява производството по делото, поради оттегляне на предявения иск
12 НОХД No 11/2013, III състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.К.А. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 21.2.2013г., в законна сила от 21.2.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №11/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Николова и обвиняемия С. К. А. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.М. Б., съгласно което обвиняемият С. А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, а именно, че в периода от 08.11.2012год. до 13.11.2012год. в гр.А., общ.Ц., обл.Б., ул. ”**” №** сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр.Бургас с МОЛ св.Б. Д.Д., с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода.  За посоченото престъпление по чл.234в, ал.1 от НК във вр. чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК обвиняемият С. К. А., ЕГН *** ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА  На основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемият не се налага по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.  
С.К.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №11/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Николова и обвиняемия С. К. А. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.М. Б., съгласно което обвиняемият С. А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, а именно, че в периода от 08.11.2012год. до 13.11.2012год. в гр.А., общ.Ц., обл.Б., ул. ”**” №** сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр.Бургас с МОЛ св.Б. Д.Д., с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода.  За посоченото престъпление по чл.234в, ал.1 от НК във вр. чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК обвиняемият С. К. А., ЕГН *** ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА  На основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемият не се налага по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.  
13 НОХД No 12/2013, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.В.М. Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Споразумение от 22.2.2013г., в законна сила от 22.2.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №12/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия Д.В.М. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б.Д., съгласно което подсъдимият Д.В.М., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4 предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК за това, че: На неустановена дата в началото на месец ноември 2011год., в с.Л., обл.Б., от централен плаж, от гаражни клетки, чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка “Мерцедес” модел “200Д” с рег. №***, собственост на Д.Ж.З., отнел от владението на св.П.Г.К. и собственост на ***ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление *** с търговски директор св.И.А.Р., ЕГН *** движими вещи – 1 бр. верига за верижен трактор / 42 бр. елементи от верига за верижен трактор и 46 бр. свързващи елементи за верига / на стойност 280.00 лева; 1 бр. част от кардан за трактор с дължина 73 см. на стойност 50.00 лева; 1 бр. повдигащ механизъм с прикачен инвентар за трактор с дължина 62 см. на стойност 95.00 лева; 1 бр. метална кутия с инструменти на стойност 12.50 лева съдържаща: 1 бр. гаечен ключ-27/30 на стойност 2.15 лева, 1 бр. гаечен ключ-24/26 на стойност 2.15 лева, 1 бр. гаечен ключ-30/32 на стойност 2.15 лева, 1 бр. гаечен ключ-24/27 на стойност 2.15 лева, 1 бр. гаечен ключ-37/34 на стойност 2.15 лева и 1 бр. гаечен ключ-30/28 на стойност 2.15 лева; 1 бр. чук метален с дървена дръжка на стойност 6.90 лева; 4 бр. метални стойки представляващи ламарина с размери 48/48 см. със заварен в средата квадратен винкел 5/5 см., висок 66см. на стойност 5.63 лева едната, общо 22.52 лева; 2 бр. метални котви на обща стойност 6.12 лева и 1 бр. кофражно желязно платно с размери 1/0.50 метра на стойност 2.04 лева, всичко на обща стойност 487.98 лева, без съгласието на собственика с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати.  За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4 предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК, подсъдимият Д.В.М., ЕГН *** ще изтърпи наказание на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4 предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА – 8 бр. медни ламарини 1/0,14 метра обков и 8 бр. медни ламарини 0,42/0,40 м. обков, намиращи се в РУП-Царево ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им, като ако не се установи на кого принадлежат и в едногодишен срок от завършване на наказателното производство не бъдат потърсени, на основание чл.112, ал.1 от НПК да се отнемат в полза на държавата.  Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 487.98 лева са възстановени изцяло.  
Д.В.М.
За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4 предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК, подсъдимият Д.В.М., ЕГН *** ще изтърпи наказание на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4 предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
14 НОХД No 13/2013, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.И.Г.,
М.Х.Й.,
С.Т.И.
Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 26.2.2013г., в законна сила от 26.2.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №13/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия А. И.Г. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият А.И.Г., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 и чл.216, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК.За посоченото престъпление по чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 18 ал. 1 от НК, на осн. чл. чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 18 ал. 1 от НК, вр. чл. 54 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А. И.Г., ЕГН *** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  За посоченото престъпление по чл. 216 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, на осн. чл. 216 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, вр. чл. 54 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А. И. Г. ЕГН *** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл. 23 ал. 1 от НК НАЛАГА на обвиняемия А. И.Г., ЕГН *** едно общо наказание измежду определените му по настоящото споразумение в размер на по-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №13/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия М.Х. Й. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият М.Х. Й., ЕГН ** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 18 ал. 1 и чл. 216 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НКЗа посоченото престъпление по чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 18 ал. 1 от НК, на осн. чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 18 ал. 1 от НК, вр. чл. 54 от НК ОСЪЖДА М.Х.Й., ЕГН *** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  За посоченото престъпление по чл. 216 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, на осн. чл. 216 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, вр. чл. 54 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.Х. Й., ЕГН *** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл. 23 ал. 1 от НК НАЛАГА на обвиняемия М.Х. Й., ЕГН *** едно общо наказание измежду определените му по настоящото споразумение в размер на по-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №13/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия С. Т. И. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият обвиняемият С. Т. И., ЕГН *** се признава за виновиновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 18 ал. 1 и чл. 216 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК.За посоченото престъпление по чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 18 ал. 1 от НК, на осн. чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 18 ал. 1 от НК, вр. чл. 54 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.Т. И. ЕГН *** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага с изпитателен срок от три години.  За посоченото престъпление по чл. 216 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, на осн. чл. 216 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, вр. чл. 54 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С. Т.И. ЕГН *** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл. 23 ал. 1 от НК НАЛАГА на обвиняемия С. Т.И., ЕГН *** едно общо наказание измежду определените му по настоящото споразумение в размер на по-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
А.И.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №13/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия А. И.Г. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият А.И.Г., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 и чл.216, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК.За посоченото престъпление по чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 18 ал. 1 от НК, на осн. чл. чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 18 ал. 1 от НК, вр. чл. 54 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А. И.Г., ЕГН *** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  За посоченото престъпление по чл. 216 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, на осн. чл. 216 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, вр. чл. 54 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А. И. Г. ЕГН *** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл. 23 ал. 1 от НК НАЛАГА на обвиняемия А. И.Г., ЕГН *** едно общо наказание измежду определените му по настоящото споразумение в размер на по-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
М.Х.Й.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №13/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия М.Х. Й. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият М.Х. Й., ЕГН ** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 18 ал. 1 и чл. 216 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НКЗа посоченото престъпление по чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 18 ал. 1 от НК, на осн. чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 18 ал. 1 от НК, вр. чл. 54 от НК ОСЪЖДА М.Х.Й., ЕГН *** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  За посоченото престъпление по чл. 216 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, на осн. чл. 216 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, вр. чл. 54 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.Х. Й., ЕГН *** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл. 23 ал. 1 от НК НАЛАГА на обвиняемия М.Х. Й., ЕГН *** едно общо наказание измежду определените му по настоящото споразумение в размер на по-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА
С.Т.И.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №13/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия С. Т. И. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият обвиняемият С. Т. И., ЕГН *** се признава за виновиновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 18 ал. 1 и чл. 216 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК.За посоченото престъпление по чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 18 ал. 1 от НК, на осн. чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 18 ал. 1 от НК, вр. чл. 54 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.Т. И. ЕГН *** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага с изпитателен срок от три години.  За посоченото престъпление по чл. 216 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, на осн. чл. 216 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, вр. чл. 54 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С. Т.И. ЕГН *** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл. 23 ал. 1 от НК НАЛАГА на обвиняемия С. Т.И., ЕГН *** едно общо наказание измежду определените му по настоящото споразумение в размер на по-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
15 НОХД No 14/2013, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО П.Н.Д. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 26.2.2013г., в законна сила от 26.2.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №14/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Е. и обвиняемия П.Н.Д. ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно което обвиняемият П.Н.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 20.02.2013 год. около 19.00 часа в гр.П., обл.Б., по ул. *** управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил марка ***, модел *** с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си - 1.68%о /едно цяло, шестдесет и осем/ промила на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест - Дрегер 7410+” с инв. номер 0277.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК ОСЪЖДА обвиняемия П.Н.Д., ЕГН *** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 100 /сто/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия П.Н.Д., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен от това право, считано от 20.02.2013г.  Веществени доказателства няма.  Причинени от престъплението имуществени вреди няма.  Разноски по делото няма.  
П.Н.Д.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК ОСЪЖДА обвиняемия П.Н.Д., ЕГН *** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 100 /сто/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия П.Н.Д., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен от това право, считано от 20.02.2013г.