РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.12.2015г. до 31.12.2015г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 15/2014, II състав Делби М.Д.Г. П.П.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 28.12.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 15/ 2014 год. по описа на РС, гр. Царево. ОСЪЖДА М.Д.Г., EГН **********, да заплати по сметка на ЦРС, в полза на държавата, държавна такса за производството, в размер на 100,00 лева. ОСЪЖДА П.П.М., ЕГН **********, да заплати по сметка на ЦРС, в полза на държавата, държавна такса за производството, в размер на 100,00 лева. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, пред Бургаски окръжен съд, в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.
2 Гражданско дело No 83/2014, III състав Облигационни искове ТЕРРА КРЕДИТ ООД Г.Т.Е.,
Г.Д.Д.
Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 4.12.2015г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че съществува вземане в полза на „ТЕРРА КРЕДИТ" ООД, ЕИК № 200737992, със седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1421, район Лозенец, бул. Арсеналски № 11, ет. 8, ап. 12, чрез: адвокат Д.А., с адрес ***, спрямо Г.Т.Е., ЕГН: ********** с адрес ***, за сумата от 8250 /осем хиляди двеста и петдесет/ лева, представляваща главница по Договор за потребителски кредит от 24.09.2012г., за която сума е издадена заповед по ч.гр.д.№ 1227/2014г. на ЦРС, като ОТХВЪРЛЯ иска за главницата в останалата му част над размера от 8250 лв. до 15000 лева, както и претенциите за сумата в размер 2250 (две хиляди двеста и петдесет лева/ -договорна лихва за периода от 16.07.2013г. до 14.09.2013г. и наказателна лихва в размер на 20700 (двадесет хиляди и седемстотин лева/ за периода от 15.09.2013г. до 17.06.2014г., като неоснователни. ОТХВЪРЛЯ иска на „ТЕРРА КРЕДИТ" ООД, ЕИК № 200737992, със седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1421, район Лозенец, бул. Арсеналски № 11, ет. 8, ап. 12, чрез: адвокат Д.А., с адрес ***, за приемане на установено, че Г.Д.Д., ЕГН: **********, с адрес ***, в качеството си на поръчител на Г.Т.Е., ЕГН: ********** с адрес ***, дължи солидарно с Г.Т.Е. на дружеството сумата от 15000 лева, представляваща главница по Договор за потребителски кредит от 24.09.2012г., сумата в размер 2250 (две хиляди двеста и петдесет лева/ -договорна лихва за периода от 16.07.2013г. до 14.09.2013г. и наказателна лихва в размер на 20700 (двадесет хиляди и седемстотин лева/ за периода от 15.09.2013г. до 17.06.2014г., като неоснователен. ОСЪЖДА Г.Т.Е., ЕГН: ********** с адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ на „ТЕРРА КРЕДИТ" ООД, ЕИК № 200737992, със седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1421, район Лозенец, бул. Арсеналски № 11, ет. 8, ап. 12, сумата 536.25 лева, представляваща разноски в настоящето производство и сумата в размер на 536.25 лева, представляваща разноски в заповедното производство. ОСЪЖДА „ТЕРРА КРЕДИТ" ООД, ЕИК № 200737992, със седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1421, район Лозенец, бул. Арсеналски № 11, ет. 8, ап. 12, ДА ЗАПЛАТИ на Г.Т.Е., ЕГН: ********** с адрес ***, сумата в размер на 1421.00 лева, представляваща разноски в настоящето производство за заплатено адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване пред БОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
3 Гражданско дело No 22/2015, II състав Вещни искове по ЗСПЗЗ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 29.12.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 314/ 18.04.201З г. на Общински съвет- Царево, прието по т. 13 от дневния ред на заседание на Общински съвет- Царево, проведено на 18.04.201З г. отразено в протокол № 16, с което Общински съвет- Царево, отказва да се произнесе по ДЗ № 431/ 01.03.2013 г. внесена от Д.С.- председател на Общински съвет- Царево, относно „Приемане на решение за определяне на имот- общинска собственост- за обезщетяване по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, на наследниците на М. Б., в изпълнение на съдебно решение за признато право на собственост“. ВРЪЩА преписката на Общински съвет- Царево, за произнасяне по същество.
4 Гражданско дело No 97/2015, II състав Облигационни искове ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ ОБЩИНА ПРИМОРСКО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 15.12.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Застрахователно акционерно дружество „Армеец” гр. София, ул. „Стефан Караджа” № 2, ЕИК 121076907 представлявано от изпълнителния директор Р.Р.Г., чрез пълномощника адв. К.П. ***, представлявана от кмета на общината Димитър Германов, с който се иска от съда, да постанови решение, с което да осъди ответника, да заплати на ищеца сумата от 3 028,68 лв. представляващи изплатено застрахователно обезщетение и ликвидационни разноски по щета № 12010030101403, ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба-19.03.2015 год. до окончателното изплащане, както и сумата 927,49 лв. представляваща мораторна лихва върху главницата, считано от 12.03.2012 г. до завеждане на исковата молба-19.03.2015 год. ОСЪЖДА Застрахователно акционерно дружество „Армеец” гр. София, ул. „Стефан Караджа” № 2, ЕИК 121076907 представлявано от изпълнителния директор Р.Р.Г., чрез пълномощника адв. К.П. от САК да заплати на иск на Община Приморско, гр. Приморско, ул. „Трети март” № 56, представлявана от кмета на общината Димитър Германов, сумата от 1000,00 лева, за направени по делото разноски.
5 Гражданско дело No 173/2015, II състав Искове по КТ за отмяна на уволнение Я.Д.Д. ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДГС ЦАРЕВО ПРИ ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 3.12.2015г.
ДОПУСКА на основание чл. 247, ал. 1 от ГПК, поправка на очевидна фактическа грешка в Решение на ЦРС № 65/ 21.07.2015 год. постановено по гр.д. № 173/ 2015 г. по описа на ЦРС, като на страница 7 на решението, вместо: „ОСЪЖДА Териториално Поделение „Държавно Горско Стопанство Царево”, при „Югоизточно държавно предприятие” ДП, Булстат: 2016176540241 да заплати на Я.Д.Д., ЕГН: **********, обезщетение поради незаконно уволнение и оставане без работа, в размер на 4171,36 лева, ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на иска- 17.03.2015 г. до окончателното изплащане на сумата, като до останалия претендиран размер над тази сума, до претендирания размер от 5796,00 лева, отхвърля иска като неоснователен.“ да се чете „ОСЪЖДА Териториално Поделение „Държавно Горско Стопанство Царево”, при „Югоизточно държавно предприятие” ДП, Булстат: 2016176540241 да заплати на Я.Д.Д., ЕГН: **********, обезщетение поради незаконно уволнение и оставане без работа, в размер на 4171,36 лева, ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на иска- 11.05.2015 г. до окончателното изплащане на сумата, като до останалия претендиран размер над тази сума, до претендирания размер от 5796,00 лева, отхвърля иска като неоснователен.“ Решението подлежи на въззивно обжалване, в двуседмичен срок от връчването му, пред Окръжен съд, гр. Бургас.
6 Гражданско дело No 217/2015, II състав Облигационни искове М.А.М.,
В.Г.Д.
П.С.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 14.12.2015г.
ОСЪЖДА П.С.С., ЕГН **********, да заплати на М.А.М., ЕГН********** и В.Г. Димитрова- Маринова, ЕГН **********, сумата от общо 1803.23 лева, съставляваща: Неплатени наемни вноски, общо в размер на 1080.00 лв. дължими по сключен на 01.06.2014 г. договор за наем на недвижим имот, представляващ апартамент находящ се в гр. Бургас, ул. ”Болярска” № 1, ет. 2, със застроена площ от 42.60 кв.м. състоящ се от стая, кухня, баня, тоалетна, антре, за периода от месец октомври 2014 г. до 30.04.2015 г. като сумите за всеки месец са както следва: за месец ноември 2014 г. в размер на 250,00 лв. за месец декември 2014 г. в размер на 250,00 лв. за месец януари 2015 г. в размер на 130,00 лв. за месец февруари 2015 г. в размер на 200,00 лв. за месец март 2015 г. в размер на 250,00 лв. Сумата от общо 793.23 лева, съставляваща размера на направените от ответницата и неплатени от нея разходи по ползването на имота: За консумирана ел. енергия в размер на 671.59 лв. за периода от 06.11.2014 г. до 05.05.2015 г. разпределени по месеци както следва: за периода от 06.11.2014 г. до 05.12.2014 г. - в размер на 111.26 лева, за периода от 06.12.2014 г. до 05.01.2015 г. - в размер на 126.98 лева, за периода от 06.01.2015 г. до 05.02.2015 г. в размер на 132.06 лева, за периода от 06.02.2015 г. до 05.03.2015 г. в размер на 122.50 лева, за периода от 06.03.2015 г. до 05.04.2015 г. в размер на 115.15 лева и за периода от 06.04.2015 г. до 05.05.2015 г. в размер на 63.64 лева. За консумира студена вода в размер на 121.64 лв. за периода от 24.10.2014 г. до 25.05.2015 г. разпределени по месеци както следва: за периода от 24.10.2014 г. до 20.11.2014 г. в размер на 6.52 лева, за периода от 21.11.2014 г. до 19.02.2015 г. в размер на 26.06 лева, за периода от 20.02.2015 г. до 21.03.2015 г. в размер на 19.55 лева, за периода от 22.03.2015 г. до 22.04.2015 г. в размер на 8.69 лева и за периода от 23.04.2015 г. до 21.05.2015 г. в размер на 60.82 лева. ведно със законната лихва върху тези суми, считано от датата на подаване на исковата молба- 12.06.2015 год. до окончателното им заплащане. ОСЪЖДА П.С.С., ЕГН **********, да заплати на М.А.М., ЕГН********** и В.Г. Димитрова- Маринова, ЕГН **********, сумата от 848,93 лв. за направени по настоящото производство разноски. Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, пред Бургаски окръжен съд.
7 Гражданско дело No 316/2015, II състав Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ Д.П.С. БУЛ ТРАВЕЛ ТУРС ООД Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 4.12.2015г.
ОСЪЖДА „Бул Травел Турс” ООД, ЕИК 102692979, да заплати на Д.П.С., ЕГН **********, дължимите му трудови възнаграждения за месец октомври 2014 г. в размер на 340,00 /триста и четиридесет/ лева, ведно с лихвата за забава от датата на падежа 30.10.2014 год. до момента на предявяването на настоящите искове- 23.09.2015 год. в размер на 29,79 /двадесет и девет лева и 79 стотинки/; за месец ноември 2014 г. в размер на 340,00 /триста и четиридесет/ лева, ведно с лихвата за забава от датата на падежа 30.11.2014 год. до момента на предявяването на настоящите искове- 23.09.2015 год. в размер на 26,95 /двадесет и шест лева и 95 стотинки/ лева; за месец декември 2014 г. в размер на 340,00 /триста и четиридесет/ лева, ведно с лихвата за забава от датата на падежа 31.12.2014 год. до момента на предявяването на настоящите искове- 23.09.2015 год. в размер на 24,01 /двадесет и четири лева и 01 стотинки/ лева; за месец януари 2015 г. в размер на 360,00 /триста и шестдесет/ лева, ведно с лихвата за забава от датата на падежа 31.01.2015 год. до момента на предявяването на настоящите искове- 23.09.2015 год. в размер на 22,33 /двадесет и два лева и 33 стотинки/ лева; за месец февруари 2015 г. в размер на 360,00 /триста и шестдесет/ лева, ведно с лихвата за забава от датата на падежа 28.02.2015 год. до момента на предявяването на настоящите искове- 23.09.2015 год. в размер на 19,52 /деветнадесет лева и 52 стотинки/ лева; за месец март 2015 г. в размер на 360,00 /триста и шестдесет/ лева, ведно с лихвата за забава от датата на падежа 31.03.2015 год. до момента на предявяването на настоящите искове- 23.09.2015 год. в размер на 16,42 /шестнадесет лева и 42 стотинки/ лева; за месец април 2015 г. в размер на 360,00 /триста и шестдесет/ лева, ведно с лихвата за забава от датата на падежа 30.04.2015 год. до момента на предявяването на настоящите искове- 23.09.2015 год. в размер на 13,42 /тринадесет лева и 42 стотинки/ лева и за месец май 2015 г. в размер на 360,00 /триста и шестдесет/ лева, ведно с лихвата за забава от датата на падежа 31.05.2015 год. до момента на предявяването на настоящите искове- 23.09.2015 год. в размер на 10,31 /десет лева и 31 стотинки/ лева, ведно със законната лихва върху тези суми от датата на предявяване на иска- 23.09.2015 год. до окончателното му изплащане. ОСЪЖДА „Бул Травел Турс” ООД, ЕИК 102692979, да заплати на Д.П.С., ЕГН **********, уговореното обезщетение в размер на 360,00 /триста и шестдесет/ лева, за не спазен срок на предизвестието, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на иска- 23.09.2015 год. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА „Бул Травел Турс” ООД, ЕИК 102692979, да заплати на Д.П.С., ЕГН **********, обезщетение за неизползван годишен отпуск за 2013 год. в размер на 310,00 /триста и десет/ лева, за 2014 год. в размер на 340,00 /триста и четиридесет/ лева и за 2015 год. в размер на 189,47 /сто осемдесет и девет лева и 47 стотинки/ лева, или общо в размер на 839,47 /осемстотин тридесет и девет лева и 47 стотинки/ лева, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на иска- 23.09.2015 год. до окончателното й изплащане ОСЪЖДА „Бул Травел Турс” ООД, ЕИК 102692979, да заплати на Д.П.С., ЕГН **********, сумата от 400,00 лева, за направени по делото разноски. Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от днес, пред Окръжен съд, гр. Бургас.
8 Гражданско дело No 317/2015, II състав Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ И.Ж.С. БУЛ ТРАВЕЛ ТУРС ООД Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 4.12.2015г.
ОСЪЖДА „Бул Травел Турс” ООД, ЕИК 102692979, да заплати на И.Ж.С., ЕГН **********, дължимите му трудови възнаграждения за месец октомври 2014 г. в размер на 340,00 /триста и четиридесет/ лева, ведно с лихвата за забава от датата на падежа 30.10.2014 год. до момента на предявяването на настоящите искове- 23.09.2015 год. в размер на 29,79 /двадесет и девет лева и 79 стотинки/; за месец ноември 2014 г. в размер на 340,00 /триста и четиридесет/ лева, ведно с лихвата за забава от датата на падежа 30.11.2014 год. до момента на предявяването на настоящите искове- 23.09.2015 год. в размер на 26,95 /двадесет и шест лева и 95 стотинки/ лева; за месец декември 2014 г. в размер на 340,00 /триста и четиридесет/ лева, ведно с лихвата за забава от датата на падежа 31.12.2014 год. до момента на предявяването на настоящите искове- 23.09.2015 год. в размер на 24,01 /двадесет и четири лева и 01 стотинки/ лева; за месец януари 2015 г. в размер на 360,00 /триста и шестдесет/ лева, ведно с лихвата за забава от датата на падежа 31.01.2015 год. до момента на предявяването на настоящите искове- 23.09.2015 год. в размер на 22,33 /двадесет и два лева и 33 стотинки/ лева; за месец февруари 2015 г. в размер на 360,00 /триста и шестдесет/ лева, ведно с лихвата за забава от датата на падежа 28.02.2015 год. до момента на предявяването на настоящите искове- 23.09.2015 год. в размер на 19,52 /деветнадесет лева и 52 стотинки/ лева; за месец март 2015 г. в размер на 360,00 /триста и шестдесет/ лева, ведно с лихвата за забава от датата на падежа 31.03.2015 год. до момента на предявяването на настоящите искове- 23.09.2015 год. в размер на 16,42 /шестнадесет лева и 42 стотинки/ лева; за месец април 2015 г. в размер на 360,00 /триста и шестдесет/ лева, ведно с лихвата за забава от датата на падежа 30.04.2015 год. до момента на предявяването на настоящите искове- 23.09.2015 год. в размер на 13,42 /тринадесет лева и 42 стотинки/ лева и за месец май 2015 г. в размер на 360,00 /триста и шестдесет/ лева, ведно с лихвата за забава от датата на падежа 31.05.2015 год. до момента на предявяването на настоящите искове- 23.09.2015 год. в размер на 10,31 /десет лева и 31 стотинки/лева, ведно със законната лихва върху тези суми от датата на предявяване на иска- 23.09.2015 год. до окончателното му изплащане. ОСЪЖДА „Бул Травел Турс” ООД, ЕИК 102692979, да заплати на И.Ж.С., ЕГН **********, уговореното обезщетение в размер на 360,00 /триста и шестдесет/ лева, за не спазен срок на предизвестието, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на иска- 23.09.2015 год. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА „Бул Травел Турс” ООД, ЕИК 102692979, да заплати на И.Ж.С., ЕГН **********, обезщетение за неизползван годишен отпуск за 2013 год. в размер на 310,00 /триста и десет/ лева, за 2014 год. в размер на 340,00 /триста и четиридесет/ лева и за 2015 год. в размер на 189,47 /сто осемдесет и девет лева и 47 стотинки/ лева, или общо в размер на 839,47 /осемстотин тридесет и девет лева и 47 стотинки/ лева, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на иска- 23.09.2015 год. до окончателното й изплащане Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от днес, пред Окръжен съд, гр. Бургас.
9 Гражданско дело No 323/2015, II състав Дела от административен характер Д.В.В.,
Я.В.А.,
Ф.Г.Д.,
П.Г.К.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ПРИМОРСКО-ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 17.12.2015г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН отказът на Общинска служба „Земеделие” Приморско-Царево, обективиран в писмо с изх. № 231/ 08.09.2015 г. на в.и.д. Началник на ОС „Земеделие“ Приморско-Царево, да извърши поправка по реда на чл. 14, ал. 6 от ЗСПЗЗ, на допусната явна, фактическа грешка в Решение № 28/ 15.12.1999 год.. ВРЪЩА преписката на Общинска служба „Земеделие” Приморско-Царево, за произнасяне с надлежен акт. Решението подлежи на обжалване пред Бургаския административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
10 Гражданско дело No 325/2015, II състав Развод по взаимно съгласие М.И.С.,
С.П.С.
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 3.12.2015г.
ДОПУСКА на основание чл. 247, ал. 1 от ГПК, поправка на очевидна фактическа грешка в Решение на ЦРС № 88/ 12.11.2015 год. постановено по гр.д. № 325/ 2015 г. по описа на ЦРС, като на страница 2 на решението, вместо: „След прекратяване на брака съпругата ще носи брачното си фамилно име С.“ да се чете „След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име Михова“ Решението подлежи на въззивно обжалване, в двуседмичен срок от връчването му, пред Окръжен съд, гр. Бургас.
В законна сила от 22.12.2015г.
11 Гражданско дело No 362/2015, II състав Развод по взаимно съгласие К.Д.П.,
К.Н.П.
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 1.12.2015г.
ДОПУСКА развода и ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между К.Д.П., ЕГН ********** и К.Н.П., с ЕГН **********, сключен на 30.10.2010 г. в гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас, съгласно Удостоверение за сключен граждански брак, издадено въз основа на Акт за сключен граждански брак № 0027/ 30.10.2010 г. издадено от длъжностното лице по гражданско състояние при Община Царево, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод на съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между тях
В законна сила от 1.12.2015г.
12 НОХД No 86/2015, II състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.Г.П. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 4.12.2015г.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.Г.П. - роден на *** год. в гр.Пловдив, адрес ***, българин, български гражданин, собственик на ЕТ ”Криси - М.П.”***, с основно образование, женен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 23.07.2013 год. в гр. Приморско, обл. Бургаска, в търговски обект - сергия намираща се на ул. "Трети март", пред сградата на пощата - петно № 4, като собственик на ЕТ „КРИСИ -М.П.” с ЕИК 102845663 без правно основание и без съгласието на притежателите на изключителното право, а именно: LUXOTTICA GROUP S.P.A., IT /Луксонтика груп/; представлявана от пълномощник Г.К., PRADA S.A.LUXEMBOURG /Прада С.А.Люксембург/; CHANEL SARL, CH /Шанел/; DE RIGO S.P.A.IT /Де риго/ представлявани от пълномощник св. А.С.Т., упълномощена с пълномощни: - от 16.04.2013 год. от Стефано Оррсини - управител на LUXOTTICA GROUP S.P.A., IT / Луксонтика груп/; от 18.07.2008г. от Мюриъл Винсенти - представител на PRADA S.A.LUXEMBOURG /Прада С.А.Люксембург/; от 28.01.2012г. от Катрин Луис Кенън - представител на CHANEL SARL, CH /Шанел/; от 17.112011г. от Маурицио Десолис - собственик на DE RIGO S.P.A.IT /Де риго/; и без правно основание и без съгласието на притежателите на изключителното право LOUIS VUITTON MALLETIER, FR /Луис Вютон Малетиер/ представлявано от юридически представител "Арсис консултинг" ЕООД гр. София с ЕИК 131289468, с пълномощник св.В.С.С., упълномощена с пълномощно от 14.08.2013 год. от управителя на "Арсис консултинг" ЕООД гр.София Велизар Соколов използвал в търговската дейност /по смисъла на чл. 13 ал. 2 т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак/, а именно предлагане с цел продажба, пускане на пазара и съхранение на стоки с марките - RAY-BAN, PRADA, CHANEL, LOUIS VUITTON и POLICE а именно: 5 бр. очила марка „Ray-ban”, модел 83-13 на стойност 2100.00 лева, 6 бр. очила марка „Ray-ban”, модел 30-25 GPH на стойност 2280.00 лева, 1 бр. очила марка „Ray-ban”, модел 30-25 ОR на стойност 340.00 лева, 21 бр. очила марка „Ray-ban”, модел 30-25 МВ на стойност 7140.00 лева, 6 бр. очила марка „Ray-ban”, модел 30-25 FP на стойност 2100.00 лева, 1 бр. очила марка „Ray-ban”, модел 41-25 ВR саts-500 на стойност 350.00 лева, 2 бр. очила марка „Ray-ban”, модел 34-7IV на стойност 520.00 лева, 3 бр. очила марка „Ray-ban”, модел 34-71 VL на стойност 780.00 лева, 1 бр. очила марка „Ray-ban”, модел 41-96 Р на стойност 340.00 лева, 73 бр. очила марка „Ray-ban”, модел 21-40 IСЕ на стойност 24 820 лева, 1 бр. очила марка „Ray-ban”, модел 41-26G на стойност 340.00 лева, 10 бр. очила марка „Ray-ban”, модел ВL на стойност 3400.00 лева, 2 бр. очила марка „Ray-ban”, модел 41-47ВRN на стойност 640.00 лева, 1 бр. очила марка „Ray-ban”, модел 21-76 Folding на стойност 500.00 лева, 5 бр. очила марка „Ray-ban”, модел 21-32 ВL на стойност 1500.00 лева, 1бр. очила марка „Ray-ban”, модел Garbon на стойност 440.00 лева, 4 бр. очила марка „Ray-ban”, модел 40-98 на стойност 1360.00 лева, 4 бр. очила марка „Ray-ban”, модел 34-83 на стойност 1320.00 лева, 5 бр. очила марка „Ray-ban”, модел 83-01 Garbon на стойност 2000.00 лева, 1 бр. очила марка „Ray-ban”, модел 41-25 на стойност 320.00 лева, 2бр. очила марка „Ray-ban”, модел 34-66 GLD на стойност 660.00 лева, 2 бр. очила марка „Ray-ban”, модел 34-71 G на стойност 520.00 лева, 5 бр. очила марка „Ray-ban”, модел 30-29 на стойност 1650.00 лева, 2 бр. очила марка „Ray-ban”, модел 34-71 на стойност 520.00 лева, 1 бр. очила марка „Ray-ban”, модел 20-27 на стойност 290.00 лева, 1бр. очила марка „Ray-ban”, модел 40-57 на стойност 260.00 лева, 4 бр. очила марка „Ray-ban”, модел 30-25 АVIATOR на стойност 1320.00 лева, 5 бр. очила марка „Ray-ban”, модел 31-83 на стойност 1650.00 лева, 4 бр. очила марка „Ray-ban”, модел 32-11 на стойност 1240.00 лева, 3 бр. очила марка „Ray-ban”, модел 33-64 G15 на стойност 945.00 лева, 1бр. очила марка „Ray-ban”, модел 34-65 Роlarized на стойност 405.00 лева, 1бр. очила марка „Ray-ban”, модел 34-66 В на стойност 295.00 лева, 6 бр. очила марка „Ray-ban”, модел 34-71 на стойност 1494.00 лева, 4 бр. очила марка „Ray-ban”, модел 40-57 Роlarized на стойност 1400.00 лева, 4 бр. очила марка „Ray-ban”, модел 40-68 на стойност 1240.00 лева, 1 бр. очила марка „Ray-ban”, модел 41-25 Саts 5000 на стойност 310.00 лева, 1 бр. очила марка „Ray-ban”, модел 41-80 на стойност 365.00 лева, 1 бр. очила марка „Prаda”, модел РR120S на стойност 680.00 лева, 5 бр. очила марка „Prаda”, модел РR 100S на стойност 2625.00 лева, 7 бр. очила марка „Prаda”, модел РR 09 0S на стойност 3360.00 лева, 7 бр. очила марка „Prаda”, модел 02L на стойност 3290.0 лева, 7 бр. очила марка „Prаda”, модел Prаda Sport 02L на стойност 3290.00 лева, 7 бр. очила марка „Prаda”, модел Prаda Sport 550 на стойност 3220.00 лева, 3 бр. очила марка „Prаda”, модел Prаda Sport 01N на стойност 1380.00 лева, 4 бр. очила марка „Prаda”, модел РR 57 NS на стойност 2300.00 лева, 5 бр. очила марка „Prаda”, модел РR 150 на стойност 3100.00 лева,2 бр. очила марка „РОLICE”, модел S 8550 на стойност 700.00 лева, 7 бр. очила марка „РОLICE”, модел S 8531 на стойност 1820.00 лева, 4 бр. очила марка „РОLICE”, модел S 8550 на стойност 1400.00 лева , 2 бр. очила марка „РОLICE”, модел S 1627 на стойност 610.00 лева, 2 бр. очила марка „Сhanel”, модел СН 5213 на стойност 1050.00 лева, 2 бр. очила марка „Сhanel”, модел СН 5205 на стойност 990.00 лева, 1 бр. очила марка „Сhanel”, модел СН 5204 на стойност 480.00 лева, 6 бр. очила марка „Сhanel”, модел СН 5171 на стойност 2970.00 лева, 3 бр. очила марка „Сhanel”, модел СН 5170 на стойност 1485.00 лева, 1бр. очила марка „Сhanel”, модел СН 5201 на стойност 530.00 лева, 4 бр. очила марка „Louis Vuitton”, модел LV Ursula Strass на стойност 1488.00 лева, 4 бр.очила марка „Louis Vuitton”, модел LV Demier на стойност 1612.00 лева, 1 бр.очила марка „Louis Vuitton”, модел Flower Flore на стойност 386.00лева, 2 бр.очила марка „Louis Vuitton”, модел Freesia на стойност 1116.00 лева, 3 бр.очила марка „Louis Vuitton”, модел SPENCER на стойност 116.00 лева всичко на обща стойност 104162.00 лева обект на това изключително право, като са причинени значителни вредни последици - престъпление по чл.172б, ал.2, предл. второ, вр. ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, поради което и на основание чл.172б, ал.2, предл. второ, вр. ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО и чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът не налага по-лекото наказание, което законът предвижда в разпоредбата на чл.172б, ал.2 от НК, а именно глоба. Веществените доказателства – 200 бр. очила марка “ Ray – ban “, 39 бр. очила марка “ Prada” 13 бр. очила марка “Police”, 15 бр. очила марка „Chanel” и 14 бр. очила марка “Luis Viton”, намиращи се на съхранение в РУП – Приморско, на основание чл.172б ал.3, вр. чл.53, ал.2, б.”а” от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата и да бъдат унищожени от органите на РУП-Приморско, които ги съхраняват. ОСЪЖДА М.Г.П. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 188.60 лв. за направени по делото разноски.
М.Г.П.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.Г.П. - роден на *** год. в гр.Пловдив, адрес ***, българин, български гражданин, собственик на ЕТ ”Криси - М.П.”***, с основно образование, женен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 23.07.2013 год. в гр. Приморско, обл. Бургаска, в търговски обект - сергия намираща се на ул. "Трети март", пред сградата на пощата - петно № 4, като собственик на ЕТ „КРИСИ -М.П.” с ЕИК 102845663 без правно основание и без съгласието на притежателите на изключителното право, а именно: LUXOTTICA GROUP S.P.A., IT /Луксонтика груп/; представлявана от пълномощник Г.К., PRADA S.A.LUXEMBOURG /Прада С.А.Люксембург/; CHANEL SARL, CH /Шанел/; DE RIGO S.P.A.IT /Де риго/ представлявани от пълномощник св. А.С.Т., упълномощена с пълномощни: - от 16.04.2013 год. от Стефано Оррсини - управител на LUXOTTICA GROUP S.P.A., IT / Луксонтика груп/; от 18.07.2008г. от Мюриъл Винсенти - представител на PRADA S.A.LUXEMBOURG /Прада С.А.Люксембург/; от 28.01.2012г. от Катрин Луис Кенън - представител на CHANEL SARL, CH /Шанел/; от 17.112011г. от Маурицио Десолис - собственик на DE RIGO S.P.A.IT /Де риго/; и без правно основание и без съгласието на притежателите на изключителното право LOUIS VUITTON MALLETIER, FR /Луис Вютон Малетиер/ представлявано от юридически представител "Арсис консултинг" ЕООД гр. София с ЕИК 131289468, с пълномощник св.В.С.С., упълномощена с пълномощно от 14.08.2013 год. от управителя на "Арсис консултинг" ЕООД гр.София Велизар Соколов използвал в търговската дейност /по смисъла на чл. 13 ал. 2 т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак/, а именно предлагане с цел продажба, пускане на пазара и съхранение на стоки с марките - RAY-BAN, PRADA, CHANEL, LOUIS VUITTON и POLICE а именно: 5 бр. очила марка „Ray-ban”, модел 83-13 на стойност 2100.00 лева, 6 бр. очила марка „Ray-ban”, модел 30-25 GPH на стойност 2280.00 лева, 1 бр. очила марка „Ray-ban”, модел 30-25 ОR на стойност 340.00 лева, 21 бр. очила марка „Ray-ban”, модел 30-25 МВ на стойност 7140.00 лева, 6 бр. очила марка „Ray-ban”, модел 30-25 FP на стойност 2100.00 лева, 1 бр. очила марка „Ray-ban”, модел 41-25 ВR саts-500 на стойност 350.00 лева, 2 бр. очила марка „Ray-ban”, модел 34-7IV на стойност 520.00 лева, 3 бр. очила марка „Ray-ban”, модел 34-71 VL на стойност 780.00 лева, 1 бр. очила марка „Ray-ban”, модел 41-96 Р на стойност 340.00 лева, 73 бр. очила марка „Ray-ban”, модел 21-40 IСЕ на стойност 24 820 лева, 1 бр. очила марка „Ray-ban”, модел 41-26G на стойност 340.00 лева, 10 бр. очила марка „Ray-ban”, модел ВL на стойност 3400.00 лева, 2 бр. очила марка „Ray-ban”, модел 41-47ВRN на стойност 640.00 лева, 1 бр. очила марка „Ray-ban”, модел 21-76 Folding на стойност 500.00 лева, 5 бр. очила марка „Ray-ban”, модел 21-32 ВL на стойност 1500.00 лева, 1бр. очила марка „Ray-ban”, модел Garbon на стойност 440.00 лева, 4 бр. очила марка „Ray-ban”, модел 40-98 на стойност 1360.00 лева, 4 бр. очила марка „Ray-ban”, модел 34-83 на стойност 1320.00 лева, 5 бр. очила марка „Ray-ban”, модел 83-01 Garbon на стойност 2000.00 лева, 1 бр. очила марка „Ray-ban”, модел 41-25 на стойност 320.00 лева, 2бр. очила марка „Ray-ban”, модел 34-66 GLD на стойност 660.00 лева, 2 бр. очила марка „Ray-ban”, модел 34-71 G на стойност 520.00 лева, 5 бр. очила марка „Ray-ban”, модел 30-29 на стойност 1650.00 лева, 2 бр. очила марка „Ray-ban”, модел 34-71 на стойност 520.00 лева, 1 бр. очила марка „Ray-ban”, модел 20-27 на стойност 290.00 лева, 1бр. очила марка „Ray-ban”, модел 40-57 на стойност 260.00 лева, 4 бр. очила марка „Ray-ban”, модел 30-25 АVIATOR на стойност 1320.00 лева, 5 бр. очила марка „Ray-ban”, модел 31-83 на стойност 1650.00 лева, 4 бр. очила марка „Ray-ban”, модел 32-11 на стойност 1240.00 лева, 3 бр. очила марка „Ray-ban”, модел 33-64 G15 на стойност 945.00 лева, 1бр. очила марка „Ray-ban”, модел 34-65 Роlarized на стойност 405.00 лева, 1бр. очила марка „Ray-ban”, модел 34-66 В на стойност 295.00 лева, 6 бр. очила марка „Ray-ban”, модел 34-71 на стойност 1494.00 лева, 4 бр. очила марка „Ray-ban”, модел 40-57 Роlarized на стойност 1400.00 лева, 4 бр. очила марка „Ray-ban”, модел 40-68 на стойност 1240.00 лева, 1 бр. очила марка „Ray-ban”, модел 41-25 Саts 5000 на стойност 310.00 лева, 1 бр. очила марка „Ray-ban”, модел 41-80 на стойност 365.00 лева, 1 бр. очила марка „Prаda”, модел РR120S на стойност 680.00 лева, 5 бр. очила марка „Prаda”, модел РR 100S на стойност 2625.00 лева, 7 бр. очила марка „Prаda”, модел РR 09 0S на стойност 3360.00 лева, 7 бр. очила марка „Prаda”, модел 02L на стойност 3290.0 лева, 7 бр. очила марка „Prаda”, модел Prаda Sport 02L на стойност 3290.00 лева, 7 бр. очила марка „Prаda”, модел Prаda Sport 550 на стойност 3220.00 лева, 3 бр. очила марка „Prаda”, модел Prаda Sport 01N на стойност 1380.00 лева, 4 бр. очила марка „Prаda”, модел РR 57 NS на стойност 2300.00 лева, 5 бр. очила марка „Prаda”, модел РR 150 на стойност 3100.00 лева,2 бр. очила марка „РОLICE”, модел S 8550 на стойност 700.00 лева, 7 бр. очила марка „РОLICE”, модел S 8531 на стойност 1820.00 лева, 4 бр. очила марка „РОLICE”, модел S 8550 на стойност 1400.00 лева , 2 бр. очила марка „РОLICE”, модел S 1627 на стойност 610.00 лева, 2 бр. очила марка „Сhanel”, модел СН 5213 на стойност 1050.00 лева, 2 бр. очила марка „Сhanel”, модел СН 5205 на стойност 990.00 лева, 1 бр. очила марка „Сhanel”, модел СН 5204 на стойност 480.00 лева, 6 бр. очила марка „Сhanel”, модел СН 5171 на стойност 2970.00 лева, 3 бр. очила марка „Сhanel”, модел СН 5170 на стойност 1485.00 лева, 1бр. очила марка „Сhanel”, модел СН 5201 на стойност 530.00 лева, 4 бр. очила марка „Louis Vuitton”, модел LV Ursula Strass на стойност 1488.00 лева, 4 бр.очила марка „Louis Vuitton”, модел LV Demier на стойност 1612.00 лева, 1 бр.очила марка „Louis Vuitton”, модел Flower Flore на стойност 386.00лева, 2 бр.очила марка „Louis Vuitton”, модел Freesia на стойност 1116.00 лева, 3 бр.очила марка „Louis Vuitton”, модел SPENCER на стойност 116.00 лева всичко на обща стойност 104162.00 лева обект на това изключително право, като са причинени значителни вредни последици - престъпление по чл.172б, ал.2, предл. второ, вр. ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, поради което и на основание чл.172б, ал.2, предл. второ, вр. ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО и чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът не налага по-лекото наказание, което законът предвижда в разпоредбата на чл.172б, ал.2 от НК, а именно глоба. Веществените доказателства – 200 бр. очила марка “ Ray – ban “, 39 бр. очила марка “ Prada” 13 бр. очила марка “Police”, 15 бр. очила марка „Chanel” и 14 бр. очила марка “Luis Viton”, намиращи се на съхранение в РУП – Приморско, на основание чл.172б ал.3, вр. чл.53, ал.2, б.”а” от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата и да бъдат унищожени от органите на РУП-Приморско, които ги съхраняват. ОСЪЖДА М.Г.П. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 188.60 лв. за направени по делото разноски.
Мотиви от 10.12.2015г.
Мотивите изготвени в срок.
13 АНД No 592/2015, II състав По Закона за авторското право КРИМЕДА 11 ООД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 1.12.2015г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 4766 от 24.04.2015 г. издадено от Заместник-министър на културата - гр. София, с което за нарушение на чл. 97, ал. 1, т. 5 предл. 2 алтернатива първа от Закона за авторското право и сродните му права (обн. ДВ, бр. 56 от 29.06.1993 г., в сила от 1.08.1993 г.), на основание чл. 98в, ал. 1 във връзка с чл. 97, ал. 1 изречение последно от същия закон, на „Кримеда 11“, ЕООД, ЕИК21420055 е наложено административно наказание "Имуществена санкция" в размер на 2500,00 лева.
14 АНД No 735/2015, I състав Административни дела ИНТЕРГЕЙМ 2009 ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-СОФИЙСКА ОБЛАСТ"-СОФИЯ Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 3.12.2015г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 23-000928/29.09.2015 година на Директора на Дирекция „Инспекция по труда Софийска област” –София, с което на „Интергейм 2009“ ООД с ЕИК 200538524 със седалище и адрес на управление: град Бургас, жк „Изгрев“ бл.67, вх.3, ет.6, ап.11, представлявано от Д.Е.О., в качеството му на работодател, за нарушение на чл.62 ал.1 вр.чл.1 ал.2 от КТ е наложено наказание „имуществена санкция“в размер на 3000.00 лева на основание чл.414 ал.3 от КТ, КАТО НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 3000.00 лева на 1 500лв. /хиляда и петстотин лева/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
15 АНД No 736/2015, II състав Административни дела ИНТЕРГЕЙМ 2009 ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-СОФИЙСКА ОБЛАСТ"-СОФИЯ Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 1.12.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 23-000624/ 29.09.2015 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” София, с което на „Интергейм 2009“ ООД, ЕИК 200538524, за нарушение на чл. 264 от КТ е наложено наказание „имуществена санкция“ в размер на 1500,00 лева на основание чл. 416, ал. 5, вр. чл. 414, ал. 1 от КТ. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
16 АНД No 737/2015, I състав Административни дела ИНТЕРГЕЙМ 2009 ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-СОФИЙСКА ОБЛАСТ"-СОФИЯ Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 3.12.2015г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 20-000623/29.09.2015г. на Директора на ИА„ГИТ”-София, с която на „Интергейм 2009“ ООД с ЕИК 200538524 със седалище и адрес на управление: град Бургас, жк „Изгрев“ бл.67, вх.3, ет.6, ап.11, представлявано от Д.Е.О. , в качеството му на работодател за нарушение на чл.264 от КТ му е наложено на основание чл.414 ал.1 от КТ наказание „имуществена санкция“ в размер на 1500.00 / хиляда и петстотин/ лева, в частта му досежно размера на имуществената санкция, като на основание чл.415в, ал.1 КТ, за това нарушение НАЛАГА на „Интергейм 2009“ ООД административно наказание “имуществена санкция” в размер на 100.00 лв. /сто лева/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
17 АНД No 759/2015, II състав По ЗД по пътищата Н.О.Ц. НАЧАЛНИКА НА РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 18.12.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление 15-0302-000196 от 19.08.2015 год. на Началник група РУП, гр. Царево, с което на основание чл. 174, ал. 1, предл. 1 от ЗДвП на Н.О.Ц., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500,00 лв. и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 12 месеца, за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП и на основание Наредба N І-2539 на МВР му се отнемат общо 10 контролни точки. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
18 НОХД No 760/2015, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Р.К.Х. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 1.12.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №760/2015г. по описа на ЦРС между РП-Царево, представлявана от прокурорът Евтимова и подсъдимия Р.К.Х. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, от ромски произход, без образование, работи като косач в Община Царево, женен, осъждан, ЕГН **********, представляван от адв.Николова, съгласно което подсъдимият Р.К.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 13.10.2015г., около 19:00 часа в гр.Царево, обл.Бургаска, по ул.„Грънчар”, без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка Фиат, модел Пунто с рег. № А 3296 КТ в едногодишен срок от наказанието му по административен ред, наложено с наказателно постановление № 14-0302-000454/04.12.2014 г., влязло в сила на 14.12.2014 г. на Началник РУ - Царево към ОДМВР – Бургас за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Р.К.Х. на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК съдът не налага по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода. Веществени доказателства няма. Разноски по делото няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Р.К.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №760/2015г. по описа на ЦРС между РП-Царево, представлявана от прокурорът Евтимова и подсъдимия Р.К.Х. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, от ромски произход, без образование, работи като косач в Община Царево, женен, осъждан, ЕГН **********, представляван от адв.Николова, съгласно което подсъдимият Р.К.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 13.10.2015г., около 19:00 часа в гр.Царево, обл.Бургаска, по ул.„Грънчар”, без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка Фиат, модел Пунто с рег. № А 3296 КТ в едногодишен срок от наказанието му по административен ред, наложено с наказателно постановление № 14-0302-000454/04.12.2014 г., влязло в сила на 14.12.2014 г. на Началник РУ - Царево към ОДМВР – Бургас за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Р.К.Х. на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК съдът не налага по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода. Веществени доказателства няма. Разноски по делото няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 1.12.2015г.
19 НОХД No 762/2015, II състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Т.Н.Б. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 4.12.2015г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Т.Н.Б. – роден на *** ***, обл. Бургаска, ул. „П. К. Яворов” № 80, българин, български гражданин, с висше образование, съдружник в „ТЕД ФЕШЪН” ООД, неженен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 14.08.2014 г. в гр. Приморско, обл. Бургаска, в лек автомобил марка „Тойота”, модел „Корола” с рег. № ***, собственост на В.Я.Б., без съгласието на притежателите на изключителните права GIORGIO ARMANI S.p.A., представлявани от Н.С.Д., упълномощен с пълномощно от 11.06.2014 г., използвал в търговската дейност /по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО - „използване в търговската дейност е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак”/, стоки с марки, обект на това изключително право без правно основание, а именно: 84 бр. мъжки кожени черни колани марка ARMANI – 115 см. на стойност 3570.00 лева; 84 бр. мъжки кожени черни колани марка ARMANI – 120 см. на стойност 3654.00 лева и 42 бр. мъжки кожени кафяви колани марка ARMANI – 135 см. на стойност 2205.00 лева, всичко на обща стойност 9429.00 лева - престъпление по чл. 172б, ал. 1 от НК, вр. чл. 13, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО, поради което и на основание чл. 172б, ал. 1 от НК, вр. чл. 13, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът НЕ НАЛАГА по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода в разпоредбата на чл.172б, ал.1 от НК, а именно глоба. Веществените доказателства – 84 бр. мъжки кожени черни колани марка ARMANI – 115 см.; 84 бр. мъжки кожени черни колани марка ARMANI – 120 см. и 42 бр. мъжки кожени кафяви колани марка ARMANI – 135 см. - намиращи се на съхранение в РУ - Приморско, на основание чл.172б ал.3, вр. чл.53, ал.2, б.”а” от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата и да бъдат унищожени от органите на РУ-Приморско, които ги съхраняват. ОСЪЖДА Т.Н.Б. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 195.00 лв. за направени по делото разноски. Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15 - дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.
Т.Н.Б.
ПРИЗНАВА подсъдимия Т.Н.Б. – роден на *** ***, обл. Бургаска, ул. „П. К. Яворов” № 80, българин, български гражданин, с висше образование, съдружник в „ТЕД ФЕШЪН” ООД, неженен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 14.08.2014 г. в гр. Приморско, обл. Бургаска, в лек автомобил марка „Тойота”, модел „Корола” с рег. № ***, собственост на В.Я.Б., без съгласието на притежателите на изключителните права GIORGIO ARMANI S.p.A., представлявани от Н.С.Д., упълномощен с пълномощно от 11.06.2014 г., използвал в търговската дейност /по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО - „използване в търговската дейност е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак”/, стоки с марки, обект на това изключително право без правно основание, а именно: 84 бр. мъжки кожени черни колани марка ARMANI – 115 см. на стойност 3570.00 лева; 84 бр. мъжки кожени черни колани марка ARMANI – 120 см. на стойност 3654.00 лева и 42 бр. мъжки кожени кафяви колани марка ARMANI – 135 см. на стойност 2205.00 лева, всичко на обща стойност 9429.00 лева - престъпление по чл. 172б, ал. 1 от НК, вр. чл. 13, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО, поради което и на основание чл. 172б, ал. 1 от НК, вр. чл. 13, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът НЕ НАЛАГА по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода в разпоредбата на чл.172б, ал.1 от НК, а именно глоба. Веществените доказателства – 84 бр. мъжки кожени черни колани марка ARMANI – 115 см.; 84 бр. мъжки кожени черни колани марка ARMANI – 120 см. и 42 бр. мъжки кожени кафяви колани марка ARMANI – 135 см. - намиращи се на съхранение в РУ - Приморско, на основание чл.172б ал.3, вр. чл.53, ал.2, б.”а” от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата и да бъдат унищожени от органите на РУ-Приморско, които ги съхраняват. ОСЪЖДА Т.Н.Б. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 195.00 лв. за направени по делото разноски. Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15 - дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.
Мотиви от 9.12.2015г.
Мотивите изготвени в срок.
В законна сила от 22.12.2015г.
20 ЧНД No 775/2015, II състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК Д.В.М. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 14.12.2015г.
На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание на осъдения Д.В.М., ЕГН ********** измежду наказанията му, наложени със споразумение по НОХД №81/2014г. на РС Царево и със споразумение по НОХД №41/2014г. на РС Царево в размер на по-тежкото от тях, а именно три месеца лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно при първоначален строг режим в затвор. На осн. чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието лишаване от свобода за срок от три месеца, наложено по НОХД №12/2013г., което наказание да се изтърпи при първоначален общ режим в затворническо общежитие. На осн чл.25, ал.3 от НК ПРИСПАДА от така наложеното общо наказание изтърпяното до момента наказание Пробация, считано от 05.09.2014г. като два дни Пробация се зачитат за един ден лишаване от свобода. Определението подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок от днес пред БОС.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО
21 АНД No 782/2015, I състав Административни дела В.П.С. КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 2.12.2015г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № ОА-75/12.08.2015г. на Кмета на община Царево, с което на В.П.С. *** с адрес за призоваване: гр.Царево, кв.“Василико“, ул.“Одринска Тракия“ № 28, за нарушение на чл.28 т.8 от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда /НООРОС/ на община Царево, му е наложена глоба в размер на 500.00 лева на основание чл.47 ал.1 от НООРОС. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
22 АНД No 793/2015, I състав Административни дела ЕТ "Д.-Е.И." ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 10.12.2015г.
НП-измененоИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 28-0000304/09.10.2015година на Директора на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда ” –София, с което на ЕТ„Джан-Е.И.“ с ЕИК 202888758 със седалище и адрес на управление: град Сливен, ул.“Пирин“ № 20, представляван от Е.Н.И., в качеството му на работодател за нарушение на чл.62 ал.1 вр. чл.1 ал.2 от КТ, е наложено наказание „имуществена санкция“в размер на 3000.00 лева на основание чл.414 ал.3 от КТ, КАТО НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 3000.00 лева на 1 500лв. /хиляда и петстотин лева/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. НП-потвърдено
23 АНД No 798/2015, II състав По ЗГ и ЗЛОД В.Б.Ц. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 1.12.2015г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 689 от 03.09.2015 год. на Директор на РДГ- Бургас, с което на основание чл. 53 от ЗАНН, чл. 275, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 1, чл. 273, ал. 1 от Закона за горите и чл. 8, ал. 1, т. 15, б. “а” от Наредба за определяне размера на обезщетенията за щети върху гори и земи от горския фонд, на В.Б.Ц., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1000,00 лв. за нарушение на чл. 213, ал. 1, т. 4 от Закона за горите, определено е да заплати обезщетение в размер на 6,00 лева в полза на ЮДП- Сливен, като са отнети средствата послужили за извършване на нарушението- л.а. Лада, ДКН *** и вещите предмет на нарушението- 30 кг. блатно кокиче, в частта му досежно размерите на определеното административно наказание, като за извършеното нарушение НАЛАГА на В.Б.Ц., ЕГН **********, наказание „глоба” в размер на 200,00 лева. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно.
24 АНД No 799/2015, I състав По ЗГ и ЗЛОД К.М.Ц. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 12.12.2015г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 690/03.05.2015год., издадено от Директора на РДГ-Бургас, с което на К.М.Ц. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл. 213 ал.1 т.4 от Закона за горите е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1000.00 лв., като НАМАЛЯ размера на глобата от 1000.00 лева на 100.00 лева, ПОТВЪРЖДАВА в частта, в която е постановено отнемане в поза на държавата на вещите, предмет на нарушението – 30 кг. блатно кокиче и определено да заплати обезщетение в размер на 6.00 лв. на основание чл.8 ал.1 т.7 от Наредба за размера на обезщетенията за щетите нанесени на дивеча, и ОТМЕНЯ в частта, с която е постановено отнемане в полза на държавата вещите, послужили за извършване на нарушението: лек автомобил „Лада“ с рег.№ ***. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
25 АНД No 804/2015, I състав Административни дела ВАЛАНДАР ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 16.12.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 28-0000313/01.10.2015година на Директора на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда ” –София, с което на „Валандар“ ЕООД с ЕИК 202537104 със седалище и адрес на управление: град Приморско, ул.“Ропотамо“ № 70, представлявано от Х.Ж.Х., в качеството му на работодател за нарушение на чл.62 ал.1 вр. чл.1 ал.2 от КТ му е наложено наказание „имуществена санкция“ в размер на 1500.00 / хиляда и петстотин/ лева на основание чл.414 ал.3 от КТ,. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
26 ЧНД No 818/2015, I състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК И.Б.Н.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО
  Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Определение от 10.12.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ, направеното искане от осъдения И.Б.Н., ЕГН **********, за определяне на общо наказание по осъждането му по определение по НОХД №125/2013г. на РС Враца и споразумение по НОХД №236/2015г Определението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд гр.Бургас.
27 АНД No 830/2015, II състав Административни дела ДИ ЕНД ДЖИ ЕН ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 1.12.2015г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 16-000861 от 18.09.2015 г. на Изпълнителен Директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“- София, с което на „Ди Ен Джи Ен“ ЕООД, ЕИК 203471486, на основание чл. 414, ал. 3 от КТ е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 2000.00 лева, за нарушение по чл. 63, ал. 2 от КТ, в частта му досежно размера на имуществената санкция, като за това нарушение НАЛАГА на „Ди Ен Джи Ен“ ЕООД, ЕИК 203471486, административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1500.00 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно.
28 ЧНД No 878/2015, I състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Г.М.Н. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Определение от 10.12.2015г.
На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание на осъдения Г.М.Н., ЕГН **********, измежду наложените му наказания по споразумение по НОХД №21422/2013г., влязло в сила на 01.04.2014г. на РС София и споразумение по НОХД №20279/2015г., влязло в сила на 26.08.2015г. на РС София, в размер на по-тежкото от тях, а именно - ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, при първоначален строг режим в затвор. На осн. чл.25, ал.3 от НК ПРИСПАДА от така определеното общо наказание изтърпяното изцяло наказание пробация наложено със споразумение НОХД №21422/2013г. Определението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред БОС.
Г.М.Н.
На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание на осъдения Г.М.Н., ЕГН **********, измежду наложените му наказания по споразумение по НОХД №21422/2013г., влязло в сила на 01.04.2014г. на РС София и споразумение по НОХД №20279/2015г., влязло в сила на 26.08.2015г. на РС София, в размер на по-тежкото от тях, а именно - ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, при първоначален строг режим в затвор. На осн. чл.25, ал.3 от НК ПРИСПАДА от така определеното общо наказание изтърпяното изцяло наказание пробация наложено със споразумение НОХД №21422/2013г. Определението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред БОС.
29 ЧНД No 879/2015, II състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Т.П.Т. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 14.12.2015г.
На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание на осъдения Т.П.Т., ЕГН ********** измежду наказанията му по НОХД №894/2012г. и НОХД №1458/2012г., двете на РС Бургас, в размер на по-тежкото от тях, а именно пробация, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от две години; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от две години; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа годишно за срок от една година. На осн. чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА от така определеното му общо наказание изтърпяното наказание Пробация от 27.04.2012г. до 27.04.2014г. На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание измежду наказанията му по НОХД №560/2013г. на РС Бургас, НОХД 457/2013г. на РС Бургас и НОХД №580/2015г. на РС Царево, в размер на най-тежкото от тях, а именно наказание пробация включваща следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от три години; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител планирани или извънредни за срок от три години. 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа годишно за срок от три години, като с определение №123/18.07.2014г. постановено по ЧНД №608/2014г. на БОС пробационната мярка безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа годишно за срок от три поредни години е заменена с пробационната мярка „ограничаване в свободното предвиждане” изразяваща се в забрана по чл.42б, ал.3, т.2 от НК за напускане на населеното място по местоживеенето му за повече от 24 часа без съответното разрешение. На осн. чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА от така определеното общо наказание изтърпяното до момента наказание пробация считано от 29.04.2014г. Определението подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок от днес пред БОС.
Т.П.Т.
На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание на осъдения Т.П.Т., ЕГН ********** измежду наказанията му по НОХД №894/2012г. и НОХД №1458/2012г., двете на РС Бургас, в размер на по-тежкото от тях, а именно пробация, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от две години; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от две години; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа годишно за срок от една година. На осн. чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА от така определеното му общо наказание изтърпяното наказание Пробация от 27.04.2012г. до 27.04.2014г. На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание измежду наказанията му по НОХД №560/2013г. на РС Бургас, НОХД 457/2013г. на РС Бургас и НОХД №580/2015г. на РС Царево, в размер на най-тежкото от тях, а именно наказание пробация включваща следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от три години; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител планирани или извънредни за срок от три години. 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа годишно за срок от три години, като с определение №123/18.07.2014г. постановено по ЧНД №608/2014г. на БОС пробационната мярка безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа годишно за срок от три поредни години е заменена с пробационната мярка „ограничаване в свободното предвиждане” изразяваща се в забрана по чл.42б, ал.3, т.2 от НК за напускане на населеното място по местоживеенето му за повече от 24 часа без съответното разрешение. На осн. чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА от така определеното общо наказание изтърпяното до момента наказание пробация считано от 29.04.2014г. Определението подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок от днес пред БОС.
30 ЧНД No 890/2015, II състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.Ж.И. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 14.12.2015г.
На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание на осъдения М.Ж.И., ЕГН ********** измежду наказанията му по НОХД №766/2015г. на РС Царево и НОХД №2568/2011г. на РС Бургас и НОХД №3576/2011г. на РС-Бургас, НОХД №334/2011г. на РС-Поморие, НОХД №842/2011г. на РС-Несебър, НОХД №990/2011г. на РС-Несебър, НОХД №2577/2012г. на РС-Бургас и НОХД №220/2012г. на РС-Бургас в размер на най-тежкото от тях, а именно една години и шест месеца лишаване от свобода. На осн. чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА изтърпяното наказание лишаване от свобода от 02.08.2012г. до 21.01.2014г. На осн. чл.23, ал.3 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА към така определеното общо наказание наказанието глоба в размер на 100 лева по НОХД №990/2011г. на РС-Несебър и наказанието глоба в размер на 200 лв. по НОХД №2577/2012г. на РС-Бургас. Определението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред БОС.
М.Ж.И.
На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание на осъдения М.Ж.И., ЕГН ********** измежду наказанията му по НОХД №766/2015г. на РС Царево и НОХД №2568/2011г. на РС Бургас и НОХД №3576/2011г. на РС-Бургас, НОХД №334/2011г. на РС-Поморие, НОХД №842/2011г. на РС-Несебър, НОХД №990/2011г. на РС-Несебър, НОХД №2577/2012г. на РС-Бургас и НОХД №220/2012г. на РС-Бургас в размер на най-тежкото от тях, а именно една години и шест месеца лишаване от свобода. На осн. чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА изтърпяното наказание лишаване от свобода от 02.08.2012г. до 21.01.2014г. На осн. чл.23, ал.3 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА към така определеното общо наказание наказанието глоба в размер на 100 лева по НОХД №990/2011г. на РС-Несебър и наказанието глоба в размер на 200 лв. по НОХД №2577/2012г. на РС-Бургас. Определението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред БОС.
31 ЧНД No 923/2015, II състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК А.Р.С. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 4.12.2015г.
на основание чл. 111, ал. 3 от НПК, О П Р Е Д Е Л И ПОТВЪРЖДАВА постановление на прокурор при PП- Царево от 19.11.2015 год. постановено по досъдебно производство № 216/2015 г. по описа на ГПУ – Малко Търново, Вх. № 914/2015 г. по описа на Районна прокуратура гр. Царево, с което постановление, на жалбоподателя е било отказано връщане на веществените доказателства иззети по делото, а именно 1 бр. автомобил „Ауди”, жълт на цвят с транзитен № 843Н905, рама № WAUZZZ8P84A078428 е собственост на А.Р.С., като правилно и законосъобразно. Определението е необжалваемо.
В законна сила от 4.12.2015г.
32 АНД No 932/2015, I състав По ЗГ и ЗЛОД Я.С.И. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Разпореждане от 2.12.2015г.
на осн. чл.44, ал.1 от НПК, Р А З П О Р Е Ж Д А М : ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производството по НАХД № 932/2015г. по описа на РС-Царево. ПОВДИГАМ СПОР за подсъдност по настоящото дело пред Върховен касационен съд. Делото ДА СЕ ИЗПРАТИ на Върховен касационен съд. Разпореждането е окончателно и не подлежи на обжалване.
33 НОХД No 933/2015, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Г.К.И. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 2.12.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №4635 ЗМ-378/2015 год. по описа на РУ – гр.Приморско, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия Г.К.И. - ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес:***, български гражданин, образование – основно, безработен, неженен, неосъждан и неговия защитник адв.М.Б., съгласно което подсъдимият Г.К.И., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че: На 23.11.2015г., в около 18.00 часа по второстепенен път II - 99, км 42.500, в посока гр.Приморско към гр.Созопол, обл. Бургаска, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Рено", модел „Лагуна", с Рег. № А 0549 КК след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,17 /две цяло и седемнадесет/ промила на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта № 1167/24.11.2015 год. на специализирана химическа лаборатория при БНТЛ при ОД на МВР Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл. 343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Г.К.И., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Г.К.И., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от 23.11.2015 год. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Г.К.И., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 35.89 лева за разноски по делото. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Г.К.И.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №4635 ЗМ-378/2015 год. по описа на РУ – гр.Приморско, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия Г.К.И. - ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес:***, български гражданин, образование – основно, безработен, неженен, неосъждан и неговия защитник адв.М.Б., съгласно което подсъдимият Г.К.И., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че: На 23.11.2015г., в около 18.00 часа по второстепенен път II - 99, км 42.500, в посока гр.Приморско към гр.Созопол, обл. Бургаска, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Рено", модел „Лагуна", с Рег. № А 0549 КК след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,17 /две цяло и седемнадесет/ промила на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта № 1167/24.11.2015 год. на специализирана химическа лаборатория при БНТЛ при ОД на МВР Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл. 343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Г.К.И., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Г.К.И., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от 23.11.2015 год. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Г.К.И., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 35.89 лева за разноски по делото. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 2.12.2015г.
34 НОХД No 957/2015, I състав Гл.VIII. Превеждане през границата лица и групи - чл.280 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Г.Я.И. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 4.12.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №957/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Попова и подсъдимата Г.Я.И. - ЕГН:**********, родена на *** ***, български гражданин, неосъждана, работи, като пекар в пекарна, разведена с адрес ***, представлявана от нейния защитник адв.Р.Н., съгласно което подсъдимата Г.Я.И., ЕГН:**********, се признава за виновна в умишленото извършване на престъпление по чл.281, ал.2, т.1 и т.5, вр. ал.1 от НК, вр. чл.8, ал.1, вр. чл.22, ал.1, т.1, вр. чл.9а, ал.2 от Закона за чужденците в Република България, а именно, че на 01.12.2015г. по горски път между с.Фазаново и с. Писменово, общ. Царево, обл. Бургаска, в зоната на отговорност на ГПУ Царево, с цел да набави за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнала, чрез осигуряване на транспорт на чужденците: Сафван Сайдо Елиас /Safvan Saido Elias/ – мъж, роден на ***г., гражданин на Ирак; Наджи Хаджи Хасан /Nagi Hagi Hasan/ –мъж, роден на ***г., гражданин на Ирак; Фатомах Хаджи Ковса /Fatomah Hagi Kovsa/ –жена – родена на ***г. гражданка на Ирак; Нори Хадер Халаф /Nori Khader Khalaf/ -мъж, роден на ***г., гражданин на Ирак; Насрин Камал Салех /Nasrin Kamal Saleh/ – жена, родена на ***г., гражданка на Ирак; Гаври Сейдо Елияс /Gavri Seidoo Eliyas /– жена, родена на ***г., гражданка на Ирак; Асия Камал Салех /Asiya Kamal Saleh/ –/ жена, родена на ***г., гражданка на Ирак; Нашван Кашу Шаму /Nashvan Kashoo Shamoo/ –мъж, роден на ***г. , гражданин на Ирак, да пребивават в страната в нарушение на закона по смисъла на чл.22, ал.1,т.1, вр. чл.9а, ал.2 от Закона за чужденците в Република България, както и да преминават в страната в нарушение на закона по смисъла на чл.8, ал.1 от Закона за чужденците в Република България, като деянието е извършено, както следва: чрез използване на моторно превозно средство на МПС –лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „ML 400 “, с рег. №А 79 49 МК, собственост на Мемет Юсеин Тюлеолу, ЕГН:**********, както и по отношение на повече от едно лице /8 лица/. Деянието е извършено виновно, при форма на вината - “пряк умисъл” по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. За посоченото престъпление по чл.281, ал.2, т.1 и т.5, вр. ал.1 от НК, вр. чл.8, ал.1,вр. чл.22, ал.1,т.1, вр. чл.9а, ал.2 от Закона за чужденците в Република България, на осн. чл.281, ал.2, т.1 и т.5, вр. ал.1 от НК, вр. чл.8, ал.1,вр. чл.22, ал.1,т.1, вр. чл.9а, ал.2 от Закона за чужденците в Република България и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимата Г.Я.И., ЕГН:********** на наказание ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 5000 /ПЕТ ХИЛЯДИ/ лева. На осн. чл.59, ал.1 от НК ПРИСПАДА от определеното наказание лишаване от свобода по споразумението, времето, през което подсъдимата Г.Я.И., ЕГН:**********, е била задържана по бързото производство, считано от 02.12.2015г. На основание чл.281, ал.3, вр. ал.2, т.1, предл. първо и т.5, вр. ал.1 от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства - Лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „ML 400 “, с рег. №А 79 49 МК, собственост на Мемет Юсеин Тюлеолу, ЕГН:**********, предоставено доброволно на обв. Г.Я.И., ЕГН:********** /л.21/, ведно с контактен ключ за него, намиращи се на съхранение в ГПУ Царево, както и -Свидетелство за регистрация част ІІ за л.а. „Мерцедес ML400” с рег. № А 7949МК на името на Мемед Юсеин Тюлеолу; 1 бр. контролен талон за „Гражданска отворност” № 48184285 за л. а . с рег. № А 7949МК, 1 бр. фотокопие на застраховка „Гражданска отговорност” в БУЛ ИНС на името на Александър Христов Христов за л.а. „Мерцедес ML400” с рег. № А 7949МК, Удостоверение за техническа изправност за л.а. „Мерцедес ML400” с рег. № А 7949МК, Документ за диагностика на л.а. с рег. № А 7949МК, Бланкови двустранни констативни протоколи за ПТП/непопълнени, находящи се в РС Царево. На основание чл.53, ал.1, б."а" от НК ОТНЕМА в полза на Държавата Вещественото доказателство - същите приобщени, като такива с протокол за доброволно предаване от обв. Г.Я.И., ЕГН:**********/л.64/, а именно Мобилен телефон „Alcatel One touch”/“Алкател Уан Тач“/ - бял с ИМЕИ 862149025210735 и СИМ карта с № 0889627160- М-тел; Мобилен телефон „Alcatel mini touch” /“Алкател мини тач“/- черен с ИМЕИ 862151022122020 със СИМ карта с тел. № 0893203510 – Глобул, находящи се в РС Царево, като вещи принадлежащи на виновния и послужили за извършването на престъплението. ОСЪЖДА Г.Я.И., ЕГН:********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 85 лева за разноски по делото. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. На основание чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №957/2015г. по описа на ЦРС. ОТМЕНЯ мярката за неотклонение. Подсъдимата да бъде незабавно освободена. Препис от протокола да се връчи на РП Царево, ГПУ Царево, Следствения арест и на съдебна охрана.
Г.Я.И.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №957/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Попова и подсъдимата Г.Я.И. - ЕГН:**********, родена на *** ***, български гражданин, неосъждана, работи, като пекар в пекарна, разведена с адрес ***, представлявана от нейния защитник адв.Р.Н., съгласно което подсъдимата Г.Я.И., ЕГН:**********, се признава за виновна в умишленото извършване на престъпление по чл.281, ал.2, т.1 и т.5, вр. ал.1 от НК, вр. чл.8, ал.1, вр. чл.22, ал.1, т.1, вр. чл.9а, ал.2 от Закона за чужденците в Република България, а именно, че на 01.12.2015г. по горски път между с.Фазаново и с. Писменово, общ. Царево, обл. Бургаска, в зоната на отговорност на ГПУ Царево, с цел да набави за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнала, чрез осигуряване на транспорт на чужденците: Сафван Сайдо Елиас /Safvan Saido Elias/ – мъж, роден на ***г., гражданин на Ирак; Наджи Хаджи Хасан /Nagi Hagi Hasan/ –мъж, роден на ***г., гражданин на Ирак; Фатомах Хаджи Ковса /Fatomah Hagi Kovsa/ –жена – родена на ***г. гражданка на Ирак; Нори Хадер Халаф /Nori Khader Khalaf/ -мъж, роден на ***г., гражданин на Ирак; Насрин Камал Салех /Nasrin Kamal Saleh/ – жена, родена на ***г., гражданка на Ирак; Гаври Сейдо Елияс /Gavri Seidoo Eliyas /– жена, родена на ***г., гражданка на Ирак; Асия Камал Салех /Asiya Kamal Saleh/ –/ жена, родена на ***г., гражданка на Ирак; Нашван Кашу Шаму /Nashvan Kashoo Shamoo/ –мъж, роден на ***г. , гражданин на Ирак, да пребивават в страната в нарушение на закона по смисъла на чл.22, ал.1,т.1, вр. чл.9а, ал.2 от Закона за чужденците в Република България, както и да преминават в страната в нарушение на закона по смисъла на чл.8, ал.1 от Закона за чужденците в Република България, като деянието е извършено, както следва: чрез използване на моторно превозно средство на МПС –лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „ML 400 “, с рег. №А 79 49 МК, собственост на Мемет Юсеин Тюлеолу, ЕГН:**********, както и по отношение на повече от едно лице /8 лица/. Деянието е извършено виновно, при форма на вината - “пряк умисъл” по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. За посоченото престъпление по чл.281, ал.2, т.1 и т.5, вр. ал.1 от НК, вр. чл.8, ал.1,вр. чл.22, ал.1,т.1, вр. чл.9а, ал.2 от Закона за чужденците в Република България, на осн. чл.281, ал.2, т.1 и т.5, вр. ал.1 от НК, вр. чл.8, ал.1,вр. чл.22, ал.1,т.1, вр. чл.9а, ал.2 от Закона за чужденците в Република България и чл.54, ал.1 и ал.2 от НК ОСЪЖДА подсъдимата Г.Я.И., ЕГН:********** на наказание ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 5000 /ПЕТ ХИЛЯДИ/ лева. На осн. чл.59, ал.1 от НК ПРИСПАДА от определеното наказание лишаване от свобода по споразумението, времето, през което подсъдимата Г.Я.И., ЕГН:**********, е била задържана по бързото производство, считано от 02.12.2015г. На основание чл.281, ал.3, вр. ал.2, т.1, предл. първо и т.5, вр. ал.1 от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства - Лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „ML 400 “, с рег. №А 79 49 МК, собственост на Мемет Юсеин Тюлеолу, ЕГН:**********, предоставено доброволно на обв. Г.Я.И., ЕГН:********** /л.21/, ведно с контактен ключ за него, намиращи се на съхранение в ГПУ Царево, както и -Свидетелство за регистрация част ІІ за л.а. „Мерцедес ML400” с рег. № А 7949МК на името на Мемед Юсеин Тюлеолу; 1 бр. контролен талон за „Гражданска отворност” № 48184285 за л. а . с рег. № А 7949МК, 1 бр. фотокопие на застраховка „Гражданска отговорност” в БУЛ ИНС на името на Александър Христов Христов за л.а. „Мерцедес ML400” с рег. № А 7949МК, Удостоверение за техническа изправност за л.а. „Мерцедес ML400” с рег. № А 7949МК, Документ за диагностика на л.а. с рег. № А 7949МК, Бланкови двустранни констативни протоколи за ПТП/непопълнени, находящи се в РС Царево. На основание чл.53, ал.1, б."а" от НК ОТНЕМА в полза на Държавата Вещественото доказателство - същите приобщени, като такива с протокол за доброволно предаване от обв. Г.Я.И., ЕГН:**********/л.64/, а именно Мобилен телефон „Alcatel One touch”/“Алкател Уан Тач“/ - бял с ИМЕИ 862149025210735 и СИМ карта с № 0889627160- М-тел; Мобилен телефон „Alcatel mini touch” /“Алкател мини тач“/- черен с ИМЕИ 862151022122020 със СИМ карта с тел. № 0893203510 – Глобул, находящи се в РС Царево, като вещи принадлежащи на виновния и послужили за извършването на престъплението. ОСЪЖДА Г.Я.И., ЕГН:********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 85 лева за разноски по делото.
В законна сила от 4.12.2015г.
35 ЧНД No 974/2015, II състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК П.Н.К.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО
  Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 14.12.2015г.
на основание чл. 111, ал. 3 от НПК, О П Р Е Д Е Л И ПОТВЪРЖДАВА постановление на прокурор при PП- Царево от 16.11.2015 год. постановено по Досъдебно производство № 302 ЗМ - 225/2015 год. по описа на РУП - на МВР гр. Царево, преписка № 697/2015 год. по описа на Районна прокуратура гр. Царево, с което постановление, на жалбоподателя е било отказано връщане на веществените доказателства иззети по делото, а именно 1 бр. товарен автомобил, марка Форд, модел „Транзит" с рeг. № X 21 94 КА, като правилно и законосъобразно. Определението е необжалваемо.
В законна сила от 14.12.2015г.
36 НОХД No 990/2015, I състав Гл.VIII. Превеждане през границата лица и групи - чл.280 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.А.О. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 17.12.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №4635-386/2015г. по описа на РУ Приморско, БП № 284/2015 г., вх.№1100/15 г. по описа на РП Царево, представлявана от прокурор Попова и подсъдимия М.А.О. -ЕГН: **********, роден на *** ***, български гражданин, неосъждан, неженен, не работи, с постоянен адрес ***, представляван от адв.Т.С., съгласно което: 1.М.А.О., ЕГН: **********, се признава за виновен в умишленото извършване престъпление по чл.281, ал.2, т.1, т.4 и т.5, вр. ал.1 от НК, вр. чл.8, ал.1,вр. чл.22, ал.1,т.1, вр. чл.9а, ал.2 от Закона за чужденците в Република България, а именно, че на 09.12.2015 г., по третокласен път между с. Ясна поляна и с. Ново Паничарево, общ.Приморско и по път II-99, в посока от гр.Приморско към гр. Бургас, след бензиностанция „Лукойл“, гр. Приморско, с цел да набави за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнал, чрез извършване на превоз, по третокласен път между с. Ясна поляна и с. Ново Паничарево, общ.Приморско и по път II-99, в посока от гр.Приморско към гр. Бургас, след бензиностанция „Лукойл“, гр. Приморско, към вътрешността на страната, на 25 /двадесет и пет/ лица, граждани на Афганистан, а именно: Омид Хасанзада/Omid Hasanzada/-мъж, роден на ***г. в гр. Ненгархар, гражданин на Афганистан; Сабаун Мохамад Наби / Sabaun Mohamad Nabi/- мъж, роден на *** г. в гр Ненгархар, гражданин на Афганистан; Абдул Башир Басирзада /Abdul Bashir Basirzada/-мъж, роден на ***г. гр. Ненгархар, гражданин на Афганистан; Кефаятуллах Нурани /Kefayatullah Nurani/-мъж, роден на ***г. гр.Ненгархар, гражданин на Афганистан; Навид Мохамад Кадер /Nawid Mohamad Qader/-мъж, родена на *** г. в гр. Ненгархар, гражданин на Афганистан; Билал Хамид Хан /Billal Hamid Khan/-мъж, родена на ***г. в гр.Ненгархар, гражданин на Афганистан; Рамазан Ниагул /Ramazan Niagul /-мъж, родена на ***г. в гр.Ненгархар, гражданин на Афганистан; Тураб Ширали /Turab Shirali/-мъж, родена на ***г. в гр.Ненгархар, гражданин на Афганистан; Кашиф Амирхан /Kashif Amirkhan/-мъж, родена на *** г. в гр. Ненгархар, гражданин на Афганистан; Исламудин Атамохамад /Islamudin Atamohamad/-мъж, родена на ***г. в гр. Ненгархар, гражданин на Афганистан; Хидаятулах Абдулвали /Hidayatullah Abdulwali/-мъж, родена на *** г. в гр.Ненгархар, гражданин на Афганистан; Барялаи Таваб /Baryаlay Tawab/- мъж, роден на *** г. в гр. Лагман, гражданин на Афганистан; Ашикулах Насрудин /Ashiqullah Nasrudin/- мъж, роден на *** г. в гр. Ненгархар, гражданин на Афганистан; Муидулах Саифул Хан /Muidullah Saiful Khan/- мъж, роден на *** г. в гр. Ненгархар, гражданин на Афганистан; Фазулрахман Мохамад Сами /Fazulrahman Mohamad Sami/- мъж, роден на *** г. в гр. Ненгархар, гражданин на Афганистан; Хидаятулах Лалмохамад /Hidayatullah Lalmohamad/ мъж, роден на *** г. в гр. Газни, гражданин на Афганистан; Заинудин Абдулматин / Zainudin Abdulmatin/ мъж, роден на *** г. в гр. Газни, гражданин на Афганистан; Ширмохамад Нурмохамад /Shirmohamad Nurmohamad/- мъж, роден на *** г. в гр. Ненгархар гражданин на Афганистан; Саид Ариф Гулвали /Said Arif Gulwali/ момче, родено на *** г. в гр. Ненгархар, гражданин на Афганистан-петнадесет годишен; Мохамад Расул Рахимдад /Mohamad Rasul Rahimdad/- мъж, роден на ***г. в гр. Ненгархар, гражданин на Афганистан; Юсуф Малемджан /Yosuf Malemjan/ мъж, роден на *** г. вгр. Каписа, гражданин на Афганистан; Халед Мохабат Хан /Khaled Mohabat Khan/- мъж, роден на ***г. в гр. Каписа, гражданин на Афганистан; Надед Шарафудин /Nader Sharafudin/- мъж, роден на ***г. в гр.Каписа, гражданин на Афганистан; Абдулах Шабадал /Abdullah Shabdal/- мъж, роден на ***г. в гр.Каписа, гражданин на Афганистан; Зардар Абдулвакил /Zardar Abdulwakil/- мъж, роден на ***г. в гр. Ненгархар, гражданин на Афганистан между които и ненавършилото шестнадесет годишна възраст лице - Саид Ариф Гулвали /Said Arif Gulwali/ момче, родено на *** г. в гр. Ненгархар, гражданин на Афганистан-петнадесет годишен, да пребивават в страната в нарушение на закона по смисъла на чл.22, ал.1,т.1, вр. чл.9а, ал.2 от Закона за чужденците в Република България, както и да преминават в страната в нарушение на закона по смисъла на чл.8, ал.1 от Закона за чужденците в Република България, като деянието е извършено, чрез използване на моторно превозно средство – товарен автомобил марка „Форд“, модел „Транзит“, с рег. № ***, собственост на Р.Й.И., ЕГН:**********, по отношение на едно ненавършило 16-годишна възраст лице, както и по отношение на повече от едно лице /25 лица/. 2.М.А.О., ЕГН: **********, се признава за виновен в умишленото извършване престъпление по чл. 343в, ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 23, ал.1 от НК, а именно, че на 09.12.2015 г., по третокласен път между с. Ясна поляна и с. Ново Паничарево, общ. Приморско и по път II-99, в посока от гр.Приморско към гр. Бургас, след бензиностанция „Лукойл“, гр. Приморско, в условията на съвкупност с деянието по пункт 1, управлявал моторно превозно средство- товарен автомобил марка „Форд“, модел „Транзит“, с рег. № ***, без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с Наказателно Постановление № 14-0271-000094/14 г. от 18.03.2014 г., с издател Гроздан Колев Крушков – Началник РУ Харманли към ОД МВР Хасково, упълномощен с МЗ Iз-1745 от 28.08.2012г. , връчено му лично на 12.12.2014 г. влязло в сила на 22.12.2014 г., за такова деяние - за управление на моторно превозно средство, без съответно свидетелство за управление. За посоченото престъпление по чл.281, ал.2, т.1, т.4 и т.5, вр. ал.1 от НК, вр. чл.8, ал.1,вр. чл.22, ал.1,т.1, вр. чл.9а, ал.2 от Закона за чужденците в Република България, на основание чл.281, ал.2, т.1, т.4 и т.5, вр. ал.1 от НК, вр. чл.8, ал.1,вр. чл.22, ал.1,т.1, вр. чл.9а, ал.2 от Закона за чужденците в Република България, и чл. 54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.А.О., ЕГН: **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 6000 /ШЕСТ ХИЛЯДИ/ лева. За посоченото престъпление по чл. 343в, ал.2, вр. ал.1, вр.чл. 23, ал.1 от НК, на основание чл. 343в, ал.2, вр. ал.1, вр.чл. 23, ал.1 от НК, и чл. 54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.А.О., ЕГН: **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 700 /СЕДЕМСТОТИН/ лева. На основание чл. 23, ал.1 НК на обв.М.А.О., ЕГН: ********** ще изтърпи едно общо наказание, измежду наказанията наложени му по-горе в размер на най-тежкото от определените отделни наказания, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ, изпълнението на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага за срок от ПЕТ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 6000 / шест хиляди / лева. На осн. чл.59, ал.1 от НК ПРИСПАДА от определеното наказание лишаване от свобода по споразумението времето, през което подсъдимият М.А.О., ЕГН: **********, е бил задържан по бързото производство, считано от 09.12.2015г. На основание чл.281, ал.3, вр. ал.2, т.1 от НК ОТНЕМА в полза на Държавата ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: Товарен автомобил марка „Форд“, модел „Транзит “, с рег. № *** собственост на Р.Й.
М.А.О.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №4635-386/2015г. по описа на РУ Приморско, БП № 284/2015 г., вх.№1100/15 г. по описа на РП Царево, представлявана от прокурор Попова и подсъдимия М.А.О. -ЕГН: **********, роден на *** ***, български гражданин, неосъждан, неженен, не работи, с постоянен адрес ***, представляван от адв.Т.С., съгласно което: 1.М.А.О., ЕГН: **********, се признава за виновен в умишленото извършване престъпление по чл.281, ал.2, т.1, т.4 и т.5, вр. ал.1 от НК, вр. чл.8, ал.1,вр. чл.22, ал.1,т.1, вр. чл.9а, ал.2 от Закона за чужденците в Република България, а именно, че на 09.12.2015 г., по третокласен път между с. Ясна поляна и с. Ново Паничарево, общ.Приморско и по път II-99, в посока от гр.Приморско към гр. Бургас, след бензиностанция „Лукойл“, гр. Приморско, с цел да набави за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнал, чрез извършване на превоз, по третокласен път между с. Ясна поляна и с. Ново Паничарево, общ.Приморско и по път II-99, в посока от гр.Приморско към гр. Бургас, след бензиностанция „Лукойл“, гр. Приморско, към вътрешността на страната, на 25 /двадесет и пет/ лица, граждани на Афганистан, а именно: Омид Хасанзада/Omid Hasanzada/-мъж, роден на ***г. в гр. Ненгархар, гражданин на Афганистан; Сабаун Мохамад Наби / Sabaun Mohamad Nabi/- мъж, роден на *** г. в гр Ненгархар, гражданин на Афганистан; Абдул Башир Басирзада /Abdul Bashir Basirzada/-мъж, роден на ***г. гр. Ненгархар, гражданин на Афганистан; Кефаятуллах Нурани /Kefayatullah Nurani/-мъж, роден на ***г. гр.Ненгархар, гражданин на Афганистан; Навид Мохамад Кадер /Nawid Mohamad Qader/-мъж, родена на *** г. в гр. Ненгархар, гражданин на Афганистан; Билал Хамид Хан /Billal Hamid Khan/-мъж, родена на ***г. в гр.Ненгархар, гражданин на Афганистан; Рамазан Ниагул /Ramazan Niagul /-мъж, родена на ***г. в гр.Ненгархар, гражданин на Афганистан; Тураб Ширали /Turab Shirali/-мъж, родена на ***г. в гр.Ненгархар, гражданин на Афганистан; Кашиф Амирхан /Kashif Amirkhan/-мъж, родена на *** г. в гр. Ненгархар, гражданин на Афганистан; Исламудин Атамохамад /Islamudin Atamohamad/-мъж, родена на ***г. в гр. Ненгархар, гражданин на Афганистан; Хидаятулах Абдулвали /Hidayatullah Abdulwali/-мъж, родена на *** г. в гр.Ненгархар, гражданин на Афганистан; Барялаи Таваб /Baryаlay Tawab/- мъж, роден на *** г. в гр. Лагман, гражданин на Афганистан; Ашикулах Насрудин /Ashiqullah Nasrudin/- мъж, роден на *** г. в гр. Ненгархар, гражданин на Афганистан; Муидулах Саифул Хан /Muidullah Saiful Khan/- мъж, роден на *** г. в гр. Ненгархар, гражданин на Афганистан; Фазулрахман Мохамад Сами /Fazulrahman Mohamad Sami/- мъж, роден на *** г. в гр. Ненгархар, гражданин на Афганистан; Хидаятулах Лалмохамад /Hidayatullah Lalmohamad/ мъж, роден на *** г. в гр. Газни, гражданин на Афганистан; Заинудин Абдулматин / Zainudin Abdulmatin/ мъж, роден на *** г. в гр. Газни, гражданин на Афганистан; Ширмохамад Нурмохамад /Shirmohamad Nurmohamad/- мъж, роден на *** г. в гр. Ненгархар гражданин на Афганистан; Саид Ариф Гулвали /Said Arif Gulwali/ момче, родено на *** г. в гр. Ненгархар, гражданин на Афганистан-петнадесет годишен; Мохамад Расул Рахимдад /Mohamad Rasul Rahimdad/- мъж, роден на ***г. в гр. Ненгархар, гражданин на Афганистан; Юсуф Малемджан /Yosuf Malemjan/ мъж, роден на *** г. вгр. Каписа, гражданин на Афганистан; Халед Мохабат Хан /Khaled Mohabat Khan/- мъж, роден на ***г. в гр. Каписа, гражданин на Афганистан; Надед Шарафудин /Nader Sharafudin/- мъж, роден на ***г. в гр.Каписа, гражданин на Афганистан; Абдулах Шабадал /Abdullah Shabdal/- мъж, роден на ***г. в гр.Каписа, гражданин на Афганистан; Зардар Абдулвакил /Zardar Abdulwakil/- мъж, роден на ***г. в гр. Ненгархар, гражданин на Афганистан между които и ненавършилото шестнадесет годишна възраст лице - Саид Ариф Гулвали /Said Arif Gulwali/ момче, родено на *** г. в гр. Ненгархар, гражданин на Афганистан-петнадесет годишен, да пребивават в страната в нарушение на закона по смисъла на чл.22, ал.1,т.1, вр. чл.9а, ал.2 от Закона за чужденците в Република България, както и да преминават в страната в нарушение на закона по смисъла на чл.8, ал.1 от Закона за чужденците в Република България, като деянието е извършено, чрез използване на моторно превозно средство – товарен автомобил марка „Форд“, модел „Транзит“, с рег. № ***, собственост на Р.Й.И., ЕГН:**********, по отношение на едно ненавършило 16-годишна възраст лице, както и по отношение на повече от едно лице /25 лица/. 2.М.А.О., ЕГН: **********, се признава за виновен в умишленото извършване За посоченото престъпление по чл.281, ал.2, т.1, т.4 и т.5, вр. ал.1 от НК, вр. чл.8, ал.1,вр. чл.22, ал.1,т.1, вр. чл.9а, ал.2 от Закона за чужденците в Република България, на основание чл.281, ал.2, т.1, т.4 и т.5, вр. ал.1 от НК, вр. чл.8, ал.1,вр. чл.22, ал.1,т.1, вр. чл.9а, ал.2 от Закона за чужденците в Република България, и чл. 54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.А.О., ЕГН: **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 6000 /ШЕСТ ХИЛЯДИ/ лева. За посоченото престъпление по чл. 343в, ал.2, вр. ал.1, вр.чл. 23, ал.1 от НК, на основание чл. 343в, ал.2, вр. ал.1, вр.чл. 23, ал.1 от НК, и чл. 54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.А.О., ЕГН: **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 700 /СЕДЕМСТОТИН/ лева. На основание чл. 23, ал.1 НК на обв.М.А.О., ЕГН: ********** ще изтърпи едно общо наказание, измежду наказанията наложени му по-горе в размер на най-тежкото от определените отделни наказания, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ, изпълнението на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага за срок от ПЕТ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 6000 / шест хиляди / лева. На осн. чл.59, ал.1 от НК ПРИСПАДА от определеното наказание лишаване от свобода по споразумението времето, през което подсъдимият М.А.О., ЕГН: **********, е бил задържан по бързото производство, считано от 09.12.2015г. На основание чл.281, ал.3, вр. ал.2, т.1 от НК ОТНЕМА в полза на Държавата ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: Товарен автомобил марка „Форд“, модел „Транзит “, с рег. № *** собственост на Р.Й.И., ЕГН:**********, предоставено доброволно на обв. М.А.О., ЕГН: **********, за послужване въз основа на устен договор, ведно с контактен ключ за него. На основание чл.53, ал.1, б."а" от НК ОТНЕМА в полза на Държавата ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА, приобщени, като такива с протокол за доброволно предаване от обв. М.А.О., ЕГН: **********/л.96/, а именно: Мобилен телефон „Теленор“, черен на цвят с ИМЕИ:355264061046333 и СИМ карта с № 0707224276- „Глобул“ - принадлежащ на виновния и послужил за извършването на престъплението. ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО-1 бр. пълномощно от 13.11.2015 г. с рег. № 2059/13.11.2015г./ с вписан упълномощител Р.Й.И., ЕГН:********** - да се върне на правоимащото лице. ОСЪЖДА М.А.О., ЕГН: ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 330.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 17.12.2015г.
37 НОХД No 992/2015, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО В.Б.К. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 21.12.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №992/2015г. по описа на ЦРС между РП-Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия В.Б.К. - ЕГН **********, род. на *** г. в гр. Царево, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, представляван от адв.Я., съгласно което подсъдимият В.Б.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че: На 28.11.2015 г., в около 01.10 часа по четвъртокласен път, в посока от с. Писменово към гр. Приморско, обл. Бургаска, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Голф”, с рег. № СН 0299 АК след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1.36 /едно цяло, тридесет и шест/ на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+, с инв. № 0241. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия В.Б.К., ЕГН ********** на наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да бъде изтърпяно в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС. На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът не налага кумулативно предвиденото наказание наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба. Веществени доказателства няма. Разноски по делото няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В.Б.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №992/2015г. по описа на ЦРС между РП-Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия В.Б.К. - ЕГН **********, род. на *** г. в гр. Царево, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, представляван от адв.Я., съгласно което подсъдимият В.Б.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че: На 28.11.2015 г., в около 01.10 часа по четвъртокласен път, в посока от с. Писменово към гр. Приморско, обл. Бургаска, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Голф”, с рег. № СН 0299 АК след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1.36 /едно цяло, тридесет и шест/ на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+, с инв. № 0241. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия В.Б.К., ЕГН ********** на наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да бъде изтърпяно в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС. На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът не налага кумулативно предвиденото наказание наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба. Веществени доказателства няма. Разноски по делото няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 21.12.2015г.
38 НОХД No 1006/2015, I състав Гл.VIII. Превеждане през границата лица и групи - чл.280 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Г.В.Г. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 20.12.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №1006/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия Г.В.Г. - ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, представляван от неговия защитник адв.Д.Д., съгласно което подсъдимият Г.В.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 18.12.2015 г. в землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл., зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново и по ВП ІІ-99 в посока гр. Царево – гр. Китен, обл. Бургаска, КПП Караагач с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал група чужденци – 33 /тридесет и три / лица, граждани на Ирак – МАГИД АНАС АЛИ /Magid Anas Ali/ - мъж, род на 01.04.1997 г. в Ирак; ХАДЖИ ШАМО АЛИ /Hagi Shamoo Ali/ - момче, род на 01.03.1998 г. в Ирак; АДЕЛ ИСМАИЛ ХАРГО /Adel Esmail Hargoo /- мъж, род на .11.07.1997 г. в Ирак; ШИРВАН ИСМАИЛ ХАРГО /Shirvan Esmail Hargoo / - момче / - род. на *** г. в Ирак; ГОВХАР ИСМАИЛ ХАРГО /Govhar Esmail Hargoo/ - момче, род. на *** г. в Ирак; ГАГАР ШАКЕР ХАДЖИ /Gagar Shaker Hagi/ - мъж, рад. на 01.12.1996 г. в Ирак; КОВАН САЛЕХ САДЕГ /Koovan Saleh Sadigh/ - мъж, род. на *** г. в Ирак; ИВАН ШАБАН САДИГ /Ivan Shaban Sadigh/ - мъж, род. на *** г. в Ирак; ИСА ХАСАН САЛИМ /Isa Hasan Salim/ - мъж, род. на *** г. в Ирак; ДИРХАД МОХАМАД МУСТАФА /Dirhad Mohammad Mostafa/ - мъж, род. на *** г. в Ирак; МОШЕН ИСА ШАМО /Mohsen Isa Shamoo/ - момче, род. на *** г. в Ирак; АЛИ ИСА ШАМО /Ali Isa Shamoo / - момче, род. на *** г. в Ирак; БЕУАР АБДУЛ САЛАМ ХАСАН /Bivar Abdulsalam Hasan/ - мъж, род. на *** г. в Ирак; ВАЙСИ ОСМАН ЗАХЕР /Vaisi Osman Zaher/ - мъж, род. *** г. в Ирак; РАЗУГ ХАДАР ЧИЧО /Razaoogh Khader Chicho/ - мъж, род. на *** г. в Ирак; ОМАР АСВАД ОСМАН /Omar Asvad Osman/ - мъж, род. на *** г. в Ирак; ФАРСАД ОСНМАН ЗАХЕР /Farsad Osman Zaher/ - мъж, род. на *** г. в Ирак; ШАРИФ КЕРЕТ КЕДЕР /Sharif Keret Kheder/ - момче, род. на *** г. в Ирак; АЗХАР ХАЙДАР АХМАД /Azhar Heidar Ahmad/ - момче, род. на *** г. в Ирак; АВАЛАН ГЕРГИС КОШАБА /Avalan Gergis Khoshaba/ - жена, род. на *** г. в Ирак; АВАН ШАБАН САОЙГ /Avan Shaban Saoig/ - жена, род. на *** г. в Ирак; ЛАНА КОВАН САЛЕХ /Lana Kovan Saleh/ - момиче, род. на *** г. в Ирак; ГАРАН ТАХЕР МОХАМАД ХАСАН /Garan Taher Mohammad Hasan/ - жена, род. на *** г. в Ирак; ГОЛЕ ФАРСАД ОСМАН /Gole Farsad Osman/ - момиче, род. на *** г. в Ирак; МИДИЯ ФАРСАД ОСМАН /Midiya Farsad Osman/ - момиче, род. на *** г. в Ирак; МАЗЛОМ ФАРСАД ОСМАН /Mazloom Farsad Osman/ - момче, род. на *** г. в Ирак; АГИД ФАРСАД ОСМАН /Agid Farsad Osman/ - момче, род. на *** г. в Ирак; СЕНУР ФАРСАД ОСМАН /Senoor Farsad Osman/ - момче, род. на *** г. в Ирак; РАВШИ ХАДЖИ ТАМАР /Ravshi Hagi Tamar / - жена, род. на *** г. в Ирак; ХИЛАН КАДАР ШИШО /Hilan Khadar Chicho/ - момиче, род. на *** г. в Ирак; БАЯН КАДАР ШИШО /Bayan Khadar Chicho/ - жена, род. на *** г. в Ирак; БАРАН КАДАР ШИШО /Baran Khadar Chicho/ - жена, род. на *** г. в Ирак; ШОЛАН КАДАР ШИШО /Shilan Khadar Chicho/ - жена, род. на *** г. в Ирак; между които 11 /единадесет/ лица – ШИРВАН ИСМАИЛ ХАРГО /Shirvan Esmail Hargoo / - момче / - род. на *** г. в Ирак; ГОВХАР ИСМАИЛ ХАРГО /Govhar Esmail Hargoo/ - момче, род. на *** г. в Ирак; ШАРИФ КЕРЕТ КЕДЕР /Sharif Keret Kheder/ - момче, род. на *** г. в Ирак; АЗХАР ХАЙДАР АХМАД /Azhar Heidar Ahmad/ - момче, род. на *** г. в Ирак; ЛАНА КОВАН САЛЕХ /Lana Kovan Saleh/ - момиче, род. на *** г. в Ирак; ГОЛЕ ФАРСАД ОСМАН /Gole Farsad Osman/ - момиче, род. на *** г. в Ирак; МИДИЯ ФАРСАД ОСМАН /Midiya Farsad Osman/ - момиче, род. на *** г. в Ирак; МАЗЛОМ ФАРСАД ОСМАН /Mazloom Farsad Osman/ - момче, род. на *** г. в Ирак; АГИД ФАРСАД ОСМАН /Agid Farsad Osman/ - момче, род. на *** г. в Ирак; СЕНУР ФАРСАД ОСМАН /Senoor Farsad Osman/ - момче, род. на *** г. в Ирак; ХИЛАН КАДАР ШИШО /Hilan Khadar Chicho/ - момиче, род. на *** г. в Ирак, ненавършили 16 /шестнадесет/ годишна възраст, да пребивават в страната и да преминават в страната в нарушение на закона, като деянието е извършено, чрез използване на моторно превозно средство – товарен автомобил марка Ситроен, модел Релей, с рег. № СF 53 UCD, собственост на лицето Митко Стефанов Попов /с неустановена пълна самоличност/ и по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1 от НК, на основание чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Г.В.Г., ЕГН ********** на наказание ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което ще бъде изтърпяно в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален Строг режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС и ГЛОБА в размер на 4000 /ЧЕТИРИ ХИЛЯДИ/ лева. На основание чл. 59, ал. 1 от НК ПРИСПАДА времето, през което Г.В.Г. е бил задържан по Бързото производство, считано от 18.12.2015 г. На основание чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, наложено на Г.В.Г. със споразумение по НОХД №131/2013г. на РС – Самоков, влязло в законна сила на 14.03.2013г. На основание чл. 281, ал. 3, вр. ал. 2, т. 1, предл. първо и т. 5, вр. ал. 1 от НК ОТНЕМА в полза на държавата товарен автомобил марка Ситроен, модел Релей, с рег. № СF 53 UCD, собственост на лицето Митко Стефанов Попов /с неустановена пълна самоличност/, който се намира на съхранение в ГПУ Царево, ведно със стартерен ключ, счупен на две части – метална и пластмасова с бутони за заключване и документ на английски език за автомобил Citroen Relay с рег. № CF 53 USD – 2 л., предоставени доброволно на Г.В.Г., които са на съхранение в съда. Веществените доказателства, приложени по делото: Удостоверение за раждане на Г.В.Г., свидетелство за свето кръщене на Г.В.Г., да се върнат на собственика му - Г.В.Г.. На основание чл.53, ал.1, б."а" от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства, намиращи се на съхранение в съда - 1 бр. мобилен телефон Нокия с ИМЕЙ 358530037341587 със Сим карта на Виваком; 1 бр. мобилен телефон Айфон бял на цвят с ИМЕЙ 012747007192687 със Сим карта на Теленор; 1 бр. мобилен телефон Самсунг с ИМЕЙ 353921/05/534438/6, 1бр. мобилен телефон „Нокия” с ИМЕЙ 359348/03/958758/9 със сим карта на Мтел. ОСЪЖДА Г.В.Г., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 270 лева за разноски по делото.
Г.В.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №1006/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия Г.В.Г. - ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, представляван от неговия защитник адв.Д.Д., съгласно което подсъдимият Г.В.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 18.12.2015 г. в землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл., зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново и по ВП ІІ-99 в посока гр. Царево – гр. Китен, обл. Бургаска, КПП Караагач с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал група чужденци – 33 /тридесет и три / лица, граждани на Ирак – МАГИД АНАС АЛИ /Magid Anas Ali/ - мъж, род на 01.04.1997 г. в Ирак; ХАДЖИ ШАМО АЛИ /Hagi Shamoo Ali/ - момче, род на 01.03.1998 г. в Ирак; АДЕЛ ИСМАИЛ ХАРГО /Adel Esmail Hargoo /- мъж, род на .11.07.1997 г. в Ирак; ШИРВАН ИСМАИЛ ХАРГО /Shirvan Esmail Hargoo / - момче / - род. на *** г. в Ирак; ГОВХАР ИСМАИЛ ХАРГО /Govhar Esmail Hargoo/ - момче, род. на *** г. в Ирак; ГАГАР ШАКЕР ХАДЖИ /Gagar Shaker Hagi/ - мъж, рад. на 01.12.1996 г. в Ирак; КОВАН САЛЕХ САДЕГ /Koovan Saleh Sadigh/ - мъж, род. на *** г. в Ирак; ИВАН ШАБАН САДИГ /Ivan Shaban Sadigh/ - мъж, род. на *** г. в Ирак; ИСА ХАСАН САЛИМ /Isa Hasan Salim/ - мъж, род. на *** г. в Ирак; ДИРХАД МОХАМАД МУСТАФА /Dirhad Mohammad Mostafa/ - мъж, род. на *** г. в Ирак; МОШЕН ИСА ШАМО /Mohsen Isa Shamoo/ - момче, род. на *** г. в Ирак; АЛИ ИСА ШАМО /Ali Isa Shamoo / - момче, род. на *** г. в Ирак; БЕУАР АБДУЛ САЛАМ ХАСАН /Bivar Abdulsalam Hasan/ - мъж, род. на *** г. в Ирак; ВАЙСИ ОСМАН ЗАХЕР /Vaisi Osman Zaher/ - мъж, род. *** г. в Ирак; РАЗУГ ХАДАР ЧИЧО /Razaoogh Khader Chicho/ - мъж, род. на *** г. в Ирак; ОМАР АСВАД ОСМАН /Omar Asvad Osman/ - мъж, род. на *** г. в Ирак; ФАРСАД ОСНМАН ЗАХЕР /Farsad Osman Zaher/ - мъж, род. на *** г. в Ирак; ШАРИФ КЕРЕТ КЕДЕР /Sharif Keret Kheder/ - момче, род. на *** г. в Ирак; АЗХАР ХАЙДАР АХМАД /Azhar Heidar Ahmad/ - момче, род. на *** г. в Ирак; АВАЛАН ГЕРГИС КОШАБА /Avalan Gergis Khoshaba/ - жена, род. на *** г. в Ирак; АВАН ШАБАН САОЙГ /Avan Shaban Saoig/ - жена, род. на *** г. в Ирак; ЛАНА КОВАН САЛЕХ /Lana Kovan Saleh/ - момиче, род. на *** г. в Ирак; ГАРАН ТАХЕР МОХАМАД ХАСАН /Garan Taher Mohammad Hasan/ - жена, род. на *** г. в Ирак; ГОЛЕ ФАРСАД ОСМАН /Gole Farsad Osman/ - момиче, род. на *** г. в Ирак; МИДИЯ ФАРСАД ОСМАН /Midiya Farsad Osman/ - момиче, род. на *** г. в Ирак; МАЗЛОМ ФАРСАД ОСМАН /Mazloom Farsad Osman/ - момче, род. на *** г. в Ирак; АГИД ФАРСАД ОСМАН /Agid Farsad Osman/ - момче, род. на *** г. в Ирак; СЕНУР ФАРСАД ОСМАН /Senoor Farsad Osman/ - момче, род. на *** г. в Ирак; РАВШИ ХАДЖИ ТАМАР /Ravshi Hagi Tamar / - жена, род. на *** г. в Ирак; ХИЛАН КАДАР ШИШО /Hilan Khadar Chicho/ - момиче, род. на *** г. в Ирак; БАЯН КАДАР ШИШО /Bayan Khadar Chicho/ - жена, род. на *** г. в Ирак; БАРАН КАДАР ШИШО /Baran Khadar Chicho/ - жена, род. на *** г. в Ирак; ШОЛАН КАДАР ШИШО /Shilan Khadar Chicho/ - жена, род. на *** г. в Ирак; между които 11 /единадесет/ лица – ШИРВАН ИСМАИЛ ХАРГО /Shirvan Esmail Hargoo / - момче / - род. на *** г. в Ирак; ГОВХАР ИСМАИЛ ХАРГО /Govhar Esmail Hargoo/ - момче, род. на *** г. в Ирак; ШАРИФ КЕРЕТ КЕДЕР /Sharif Keret Kheder/ - момче, род. на *** г. в Ирак; АЗХАР ХАЙДАР АХМАД /Azhar Heidar Ahmad/ - момче, род. на *** г. в Ирак; ЛАНА КОВАН САЛЕХ /Lana Kovan Saleh/ - момиче, род. на *** г. в Ирак; ГОЛЕ ФАРСАД ОСМАН /Gole Farsad Osman/ - момиче, род. на *** г. в Ирак; МИДИЯ ФАРСАД ОСМАН /Midiya Farsad Osman/ - момиче, род. на *** г. в Ирак; МАЗЛОМ ФАРСАД ОСМАН /Mazloom Farsad Osman/ - момче, род. на *** г. в Ирак; АГИД ФАРСАД ОСМАН /Agid Farsad Osman/ - момче, род. на *** г. в Ирак; СЕНУР ФАРСАД ОСМАН /Senoor Farsad Osman/ - момче, род. на *** г. в Ирак; ХИЛАН КАДАР ШИШО /Hilan Khadar Chicho/ - момиче, род. на *** г. в Ирак, ненавършили 16 /шестнадесет/ годишна възраст, да пребивават в страната и да преминават в страната в нарушение на закона, като деянието е извършено, чрез използване на моторно превозно средство – товарен автомобил марка Ситроен, модел Релей, с рег. № СF 53 UCD, собственост на лицето Митко Стефанов Попов /с неустановена пълна самоличност/ и по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1 от НК, на основание чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Г.В.Г., ЕГН ********** на наказание ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което ще бъде изтърпяно в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален Строг режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС и ГЛОБА в размер на 4000 /ЧЕТИРИ ХИЛЯДИ/ лева. На основание чл. 59, ал. 1 от НК ПРИСПАДА времето, през което Г.В.Г. е бил задържан по Бързото производство, считано от 18.12.2015 г. На основание чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, наложено на Г.В.Г. със споразумение по НОХД №131/2013г. на РС – Самоков, влязло в законна сила на 14.03.2013г. На основание чл. 281, ал. 3, вр. ал. 2, т. 1, предл. първо и т. 5, вр. ал. 1 от НК ОТНЕМА в полза на държавата товарен автомобил марка Ситроен, модел Релей, с рег. № СF 53 UCD, собственост на лицето Митко Стефанов Попов /с неустановена пълна самоличност/, който се намира на съхранение в ГПУ Царево, ведно със стартерен ключ, счупен на две части – метална и пластмасова с бутони за заключване и документ на английски език за автомобил Citroen Relay с рег. № CF 53 USD – 2 л., предоставени доброволно на Г.В.Г., които са на съхранение в съда. Веществените доказателства, приложени по делото: Удостоверение за раждане на Г.В.Г., свидетелство за свето кръщене на Г.В.Г., да се върнат на собственика му - Г.В.Г.. На основание чл.53, ал.1, б."а" от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства, намиращи се на съхранение в съда - 1 бр. мобилен телефон Нокия с ИМЕЙ 358530037341587 със Сим карта на Виваком; 1 бр. мобилен телефон Айфон бял на цвят с ИМЕЙ 012747007192687 със Сим карта на Теленор; 1 бр. мобилен телефон Самсунг с ИМЕЙ 353921/05/534438/6, 1бр. мобилен телефон „Нокия” с ИМЕЙ 359348/03/958758/9 със сим карта на Мтел. ОСЪЖДА Г.В.Г., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 270 лева за разноски по делото.
В законна сила от 20.12.2015г.
39 НОХД No 1025/2015, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.Н.Н. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 29.12.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №1025/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия С.Н.Н., ЕГН ********** - роден на ***г. в гр.Сливен, с настоящ адрес ***, българин, българско гражданство, с висше образование, разведен, осъждан, представляван от неговия защитник адв.Д.Д., съгласно което обвиняемият С.Н.Н., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че на 19.12.2015г. около 18.00 часа в гр.Приморско, обл.Бургас управлява моторно превозно средство – лек автомобил марка “Фиат Пунто” с рег. № А 33 07 КС след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила на хиляда, а именно: 1,53 /едно цяло и петдесет и три/ на хиляда, установена по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза № 1246/21.12.2015год. на Сектор “БНТЛ” при ОД МВР гр.Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.Н.Н., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200 лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА С.Н.Н., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от датата на изземване или предаване на свидетелството за управление на МПС. ОСЪЖДА С.Н.Н., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 36.66 лева за разноски по делото.
С.Н.Н.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №1025/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия С.Н.Н., ЕГН ********** - роден на ***г. в гр.Сливен, с настоящ адрес ***, българин, българско гражданство, с висше образование, разведен, осъждан, представляван от неговия защитник адв.Д.Д., съгласно което обвиняемият С.Н.Н., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че на 19.12.2015г. около 18.00 часа в гр.Приморско, обл.Бургас управлява моторно превозно средство – лек автомобил марка “Фиат Пунто” с рег. № А 33 07 КС след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила на хиляда, а именно: 1,53 /едно цяло и петдесет и три/ на хиляда, установена по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза № 1246/21.12.2015год. на Сектор “БНТЛ” при ОД МВР гр.Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.Н.Н., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200 лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА С.Н.Н., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от датата на изземване или предаване на свидетелството за управление на МПС. ОСЪЖДА С.Н.Н., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 36.66 лева за разноски по делото.
В законна сила от 29.12.2015г.
40 НОХД No 1026/2015, I състав Гл.VIII. Превеждане през границата лица и групи - чл.280 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Ц.П.Х. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 29.12.2015г.
За посоченото престъпление по чл. 281 ал. 2 т. 1, предл. първо, т. 4 и т.5, вр. ал. 1 от НК, на основание чл. 281 ал. 2 т. 1, предл. първо, т. 4 и т.5, вр. ал. 1 от НК и чл.54 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Ц.П.Х., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК от ЕДНА ГОДИНА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ПЕТ ХИЛЯДИ ЛЕВА. На основание чл.61, т.2, вр. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС така определеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА да се изтърпи при първоначален „строг” режим в затвор. На основание чл.59, ал.1, т.1 и ал.2 от НК ПРИСПАДА, при изпълнението на наказанието лишаване от свобода времето, през което подсъдимият Ц.П.Х., ЕГН ********** е бил задържан по реда на ЗМВР и НПК, считано от 26.12.2015г. до влизане на споразумението в законна сила, като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: 1.1. 1 бр. товарен автомобил марка „Ситроен Джъмпер”, с № на Рамата VF7233JL216056068, със словенски държавен контролен номер СЕSС – 448, по удостоверение за регистрация CEC2-47C, собственост на Драго Копривчек /Drago Koprivsek/, на съхранение в ГПУ-Царево; 1.2. Контактен ключ за товарен автомобил марка „Ситроен Джъмпер”, с № на Рамата VF7233JL216056068, със словенски държавен контролен номер СЕSС – 448 на съхранение в ГПУ-Царево; 1.3. Словенско свидетелство управление /регистрация/ на товарен автомобил марка „Ситроен Джъмпер”, с № на Рамата VF7233JL216056068, със словенски държавен контролен номер СЕС 2– 47С; 1.4. Полица за автомобилна застраховка № VZ0003477192; 1.5. Документ № 71715 от 14.12.2015 год. - предоставени доброволно на подс. Ц.П.Х., ЕГН ********** въз основа на устен договор за послужване, на основание чл.281, ал.3, вр. ал.2, т.1 от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата. ОСЪЖДА Ц.П.Х., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 250.00 лева за разноски по делото. На основание чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №1026/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Ц.П.Х.
За посоченото престъпление по чл. 281 ал. 2 т. 1, предл. първо, т. 4 и т.5, вр. ал. 1 от НК, на основание чл. 281 ал. 2 т. 1, предл. първо, т. 4 и т.5, вр. ал. 1 от НК и чл.54 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Ц.П.Х., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК от ЕДНА ГОДИНА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ПЕТ ХИЛЯДИ ЛЕВА. На основание чл.61, т.2, вр. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС така определеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА да се изтърпи при първоначален „строг” режим в затвор. На основание чл.59, ал.1, т.1 и ал.2 от НК ПРИСПАДА, при изпълнението на наказанието лишаване от свобода времето, през което подсъдимият Ц.П.Х., ЕГН ********** е бил задържан по реда на ЗМВР и НПК, считано от 26.12.2015г. до влизане на споразумението в законна сила, като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: 1.1. 1 бр. товарен автомобил марка „Ситроен Джъмпер”, с № на Рамата VF7233JL216056068, със словенски държавен контролен номер СЕSС – 448, по удостоверение за регистрация CEC2-47C, собственост на Драго Копривчек /Drago Koprivsek/, на съхранение в ГПУ-Царево; 1.2. Контактен ключ за товарен автомобил марка „Ситроен Джъмпер”, с № на Рамата VF7233JL216056068, със словенски държавен контролен номер СЕSС – 448 на съхранение в ГПУ-Царево; 1.3. Словенско свидетелство управление /регистрация/ на товарен автомобил марка „Ситроен Джъмпер”, с № на Рамата VF7233JL216056068, със словенски държавен контролен номер СЕС 2– 47С; 1.4. Полица за автомобилна застраховка № VZ0003477192; 1.5. Документ № 71715 от 14.12.2015 год. - предоставени доброволно на подс. Ц.П.Х., ЕГН ********** въз основа на устен договор за послужване, на основание чл.281, ал.3, вр. ал.2, т.1 от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата. ОСЪЖДА Ц.П.Х., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 250.00 лева за разноски по делото. На основание чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №1026/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 29.12.2015г.
41 АНД No 1030/2015, II състав Административни дела СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ ЯЗЛАТА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 30.12.2015г.
Мотивиран от гореизложеното, съдът О П Р Е Д Е Л И ПРЕКРАТЯВА съдебното производство пред Районен съд, гр. Царево по н.а.х.д. № 1030 по описа за 2015 година и ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд, гр. Бургас. Определението не подлежи на обжалване.
42 НОХД No 1033/2015, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Т.М.В. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 30.12.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №1033/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Т.М.В., ЕГН ********** - роден на ***г***, с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, българин, българско гражданство, със средно образование, разведен, безработен, неосъждан, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно което обвиняемият Т.М.В. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че на 27.12.2015 г. в около 17.00 часа в гр. Приморско, обл. Бургас управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “Рено Рапид” с рег. № А 16 71 АН след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила на хиляда, а именно: 1,40 /едно цяло и четиридесет/ на хиляда, установена по надлежния ред с техническо средство за измерване на алкохол – „Алкотест Дрегер 7410” с фабр. № 0241. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Т.М.В., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА Т.М.В., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от датата на изземване или предаване на свидетелството за управление на МПС.
Т.М.В.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №1033/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Т.М.В., ЕГН ********** - роден на ***г***, с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, българин, българско гражданство, със средно образование, разведен, безработен, неосъждан, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно което обвиняемият Т.М.В. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че на 27.12.2015 г. в около 17.00 часа в гр. Приморско, обл. Бургас управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “Рено Рапид” с рег. № А 16 71 АН след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила на хиляда, а именно: 1,40 /едно цяло и четиридесет/ на хиляда, установена по надлежния ред с техническо средство за измерване на алкохол – „Алкотест Дрегер 7410” с фабр. № 0241. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Т.М.В., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА Т.М.В., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от датата на изземване или предаване на свидетелството за управление на МПС.
В законна сила от 30.12.2015г.