Районен съд - Царево
Справка за свършените дела
за периода от 1.12.2017г. до 31.12.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 35/2011, II състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Л.Г.П. К.З.П. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 4.12.2017г.
Предвид оттегляне на иска, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок считано от днес пред БОС.
2 Гражданско дело No 151/2016, III състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ Г.И.К. М.К.К.,
Е.С.К.
Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Определение от 13.12.2017г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 01.11-2017г. постановено по гр.дело № 151/2016г. по описа на РС-Царево, с което е приключено събирането на доказателства по делото и вместо това постановява: ВРЪЩА искова молба с вх№1870 от 26.04-2016г. при РС-Царево на Г.И.К., ЕГН ********** ***, заедно с приложенията към нея. ОСЪЖДА Г.И.К., ЕГН ********** *** да заплати на ответника М.К.К. , ЕГН ********** от гр.София, ж.к.Младост №1,вх.1, ет.4, ап.10 направените по делото разноски в размер на 2490,00 лв./две хиляди четиристотин и деветдесет лева /. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело №151по описа на РС-Царево за 2016г.. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Бургаския окръжен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.
3 Гражданско дело No 367/2016, III състав Делба - първа фаза С.К.К.,
З.А.К.
Д.М.Д.,
И.Д.П.,
Я.Д.В.,
Г.Д.А.,
П.Д.Х.,
М.К.А.,
К.А.А.,
С.Г.Г.,
Г.С.Г.,
А.И.Н.,
М.И.Н.,
И.В.И.,
Д.В.И.,
М.Д.Д.,
Л.Д.Д.,
С.И.Н.
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 12.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 367/ 2016 год. по описа на ЦРС, поради изчерпване на предмета на делото. Определението подлежи на обжалване, с частна жалба пред БОС, в едноседмичен срок от съобщението до страните за неговото постановяване.
4 Гражданско дело No 241/2017, III състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЕАД Н.И.И. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 20.12.2017г.
на основание чл. 129, ал. 3, вр. ал. 2 от ГПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ВРЪЩА исковата молба на Строителство и възстановяване“ ЕАД, ЕИК 201906947. ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 241/ 2017 год. по описа на Царевския районен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, пред Окръжен съд, гр. Бургас, в едноседмичен срок от съобщаването му.
5 Гражданско дело No 243/2017, III състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЕАД П.Я.П. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 20.12.2017г.
на основание чл. 129, ал. 3, вр. ал. 2 от ГПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ВРЪЩА исковата молба на Строителство и възстановяване“ ЕАД, ЕИК 201906947. ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 243/ 2017 год. по описа на Царевския районен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, пред Окръжен съд, гр. Бургас, в едноседмичен срок от съобщаването му.
6 Гражданско дело No 270/2017, III състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 ГАРАНЦИОНЕН ФОНД С.Й.И. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 28.12.2017г.
ОСЪЖДА С.Й.И., ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ НА Гаранционен Фонд гр.София, ул.“Гр.Игнатиев“№2 , представляван заедно от Изпълнителените директори и Председатели на УС на ГФ Борислав И. Михайлов и Стефан Георгиев Стоилков, със съдебен адрес ***- адвокат П.Ч. сумата от 1557,71лв./хиляда петстотин петдесет и седем лева и 71 стотинка/,представляваща изплатеното от Гаранционен фонд обезщетение за имуществени вреди по щета № 11-0881 от 26.09-2017г.за увредения при ПТП, настъпило на 30.08-2011г. лек автомобил „Пежо 206“ с рег.№ Т 8480 КТ,собственост на Веселина Красимирова Иванова, ЕГН ********** от гр.Търговище, ведно със законната лихва върху тази сума, начиная от датата на завеждане на исковата молба-14.06-2017г. до окончателното изплащане на сумата, с правно основание чл.45, ал.1 от ЗЗД, вр. чл.288, ал.12 от Кодекса за застраховането, вр. чл. 86, ал.1 от ЗЗД. ОСЪЖДА С.Й.И., ЕГН ********** *** да заплати на Гаранционен Фонд гр.София, ул.“Гр.Игнатиев“№2 , представляван заедно от Изпълнителените директори и Председатели на УС на ГФ Борислав И. Михайлов и Стефан Георгиев Стоилков, със съдебен адрес ***- адвокат П.Ч. направените по делото разноски в размер на 62.31 лв./шестдесет и два лева и 31стотинки/-платена държавна такса за завеждане на иска и адвокатско възнаграждение в размер на 300,00 лв./ триста лева /. Неприсъствено решение не подлежи на обжалване.
7 Гражданско дело No 275/2017, III състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ОБЩИНА ЦАРЕВО В.С.Ц. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 5.12.2017г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по иска на Община Царево с ЕИК 000057097 и адрес за призоваване: гр.Царево, ул.“Хан Аспарух“ № 36, представлявана от кмета Г.Л., против В.С.Ц. с ЕГН ********** ***, че ответникът В.С.Ц. с ЕГН ********** ***, не притежава правото на строеж за изграждане на жилищна сграда с допустима РЗП 211кв.м. в поземлен имот с идентификатор № ***по КККР на гр. Ахтопол, община Царево, Бургаска област, тъй като учреденото право на строеж е погасено по давност. Решението подлежи на обжалване пред БОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.
8 Гражданско дело No 289/2017, III състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Я.Х.С. К.Р.С. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 11.12.2017г.
1.На основание чл. 127,ал.2 от СК, във вр. чл. 59, ал.7 от СК ОПРЕДЕЛЯ МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на малолетно дете Кристиян Кирчов С., роден на 12.11-2014г., ЕГН ********** в семейството на НЕГОВАТА БАБА по бащина линия-В гр.Приморско, ул.”Яворов „№ 24 . 2.ОТХВЪРЛЯ иска на Я.Х.С., ЕГН *********, с адрес *** против К.Р.С., ЕГН ********** ***, с който желае съдът да постанови решение, с което ДА ОПРЕДЕЛИ местоживеенето на малолетно дете Кристиян Кирчов С. , ЕГН ********** при нея- неговата майка Я.Х.С., ЕГН *********, с адрес ***, с правно основание чл. 127, ал.2, вр. чл. 59, ал.7 от СК,като неоснователен и недоказан. 3.ОТХВЪРЛЯ иска на К.Р.С., ЕГН ********** *** против Я.Х.С., ЕГН *********, с адрес *** , с който желае съдът да постанови решение, с което ДА ОПРЕДЕЛИ местоживеенето на малолетно дете Кристиян Кирчов С. , ЕГН ********** при него- неговият баща К.Р.С., ЕГН ********** ***, с правно основание чл. 127, ал.2, вр. чл. 59, ал.7 от СК,като неоснователен и недоказан. 4.На основание чл. 127, ал. от СК, вр. чл. 59, ал.2 и 4 от СК ПРЕДОСТАВЯ УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на малолетното дете Кристиян Кирчов С. , ЕГН ********** на неговият БАЩА К.Р.С., ЕГН ********** ***. 5.ОТХВЪРЛЯ ИСКА НА Я.Х.С., ЕГН *********, с адрес *** против К.Р.С., ЕГН ********** ***, с който желае съдът да постанови решение, с което да предостави упражняването на родителските права по отношение на малолетното им дете Кристиян Кирчов С. , ЕГН ********** на нея – майката- Я.Х.С., ЕГН ********* ***,с правно основание чл. 127, ал.2 от СК, вр. чл. 59, ал.2 и 4 от СК , като неоснователен и недоказан. 6. На основание чл. 127, ал.2 вр. чл. 59, ал.2 и 3 от СК ОПРЕДЕЛЯ РЕЖИМ НА ЛИЧНИТЕ ОТНОШЕНИЯ НА МАЙКАТА Я.Х.С., ЕГН ********* С ДЕТЕТО Кристиян Кирчов С. , ЕГН **********, както следва: всяка втора и четвърта събота на месеца , за времето от 10.00часа до 17.00 часа, като контактите бъдат осъществявани в населеното място, в което е местоживеенето на детето,както и един месец през лятото, в периода от 15 юни до 1 септември, което време детето Кристиян да прекара при майката Я.С. , по време, несъвпадащо с платения годишен отпуск на бащата. 7.ОТХВЪРЛЯ ИСКА НА Я.Х.С., ЕГН *********, с адрес *** против К.Р.С., ЕГН ********** ***, с който желае съдът да постанови решение, с което да ОСЪДИ К.Р.С., ЕГН ********** да заплаща месечна издръжка на детето си Кристиян Кирчов С. , роден на 12.11-2014г. в размер на 150 лв. месечно, считано от деня на подаване на исковата молба до настъпване на причини за нейното прекратяване или изменяване, ведно с лихвите върху всяка просрочена вноска , с правно основание чл. 127, ал.2 от СК, вр. чл.143 от СК ,като неоснователен и недоказан. 8.На основание чл. 127, ал.2 от СК, вр. чл. 143 от СК ОСЪЖДА Я.Х.С., ЕГН ********* *** да заплаща на малолетното си дете Кристиян Кирчов С., роден на 12.11-2014г., ЕГН ********** издръжка в размер по 120,00 лв./ сто и двадесет лева/ месечно, начиная от завеждане на иска- 15.06-2017г. до настъпване на законни причини за нейното изменяване или прекратяване , ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска чрез неговия баща и законен представител К.Р.С., ЕГН ********** ***, като отхвърля иска в останалата му част като неоснователен и недоказан. ДОПУСКА предварително изпълнение на решение в тази му част , на основание чл. 242, ал.1 от ГПК. 9. ОСЪЖДА Я.Х.С., ЕГН ********* *** да заплати на К.Р.С., ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 600 лв./ шестстотин лева /, а на Районен съд – Царево да заплати държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 172,80 лв./ сто седемдесет и два лева и 80 стотинки /.
9 Гражданско дело No 382/2017, II състав Искове за развод и недействителност на брака С.Р.С. М.М.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 5.12.2017г.
Съдът като взе предвид така постигнатата от страните спогодба счита, че същата не противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрена. Мотивиран от горното, съдът Р Е Ш И: I. Прекратява сключения на 26.10.2007г. в гр.Царево обл.Бургаска брак между С.Р.С., ЕГН: ********** и М.М.С., ЕГН: **********, поради дълбокото и непоправимо разстройство, по взаимно съгласие на страните без да се произнася по въпроса за вината. IІ. По време на брака няма родени деца, поради което въпросът за упражняване на родителски права и издръжка не се обсъжда. ІII. Семейното жилище находящо се в гр.Царево, Община Царево, Бургаска област, представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 48619.63.17.3.12 /четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет точка шестдесет и три точка седемнадесет точка три точка дванадесет/ по КККР на гр.Царево, находящо се в гр.Царево, кв.”Василико”, ул.”Нестинарка” бл.3, ет.1, ап.3, след прекратяването на брака ще се ползва от С.Р.С.. IV. Съпругата М.М.С. ще ползва намиращата се в поземлен имот с идентификатор 48619.64.128 /четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет точка шестдесет и четири точка сто двадесет и осем/ по кадастралната карта и регистри на гр.Царево, одобрени със Заповед № РД-18-56/24.08.2006 год. на изпълнителния директор на Агенция по кадастъра-Бургас, изменена със Заповед № КД-14-02-140/26.01.2012 год. на началника на СГКК-Бургас, с адрес на поземления имот: местност КАРГЪНА, целият имот с площ от 3 600 /три хиляди и шестстотин/ квадратни метри, Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Неизползвана нива /угар, орница/ каравана, както и идеалните части от поземления имот в който се намира тя. V. Имуществени отношения между съпрузите: 1.Придобитите от страните по време на брака недвижими имоти представляващи: 1.1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 48619.63.17.3.12 /четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет точка шестдесет и три точка седемнадесет точка три дванадесет/ по КККР на гр.Царево, находящо се в гр.Царево, кв.”Василико”, ул.”Нестинарка” бл.3, ет.1, ап.3, с предназначение Жилище, апартамент, брой нива: 1 /едно/ с площ от 47 /четиридесет и седем/ квадратни метра квадратни метра ведно с 5,78 /пет цяло и седемдесет осем стотни/ квадратни метра идеални части от общите части на сградата, остава поравно, в обикновена съсобственост между страните до уреждане на отношенията им с делба - съдебна или извънсъдебна и 1.2. 900/3 600 /деветстотин от три хиляди и шестстотин/ квадратни метри идеални части от поземлен имот с идентификатор 48619.64.128 /четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет точка шестдесет и четири точка сто двадесет и осем/ по кадастралната карта и регистри на гр.Царево, одобрени със Заповед № РД-18-56/24.08.2006 год. на изпълнителния директор на Агенция по кадастъра-Бургас, изменена със Заповед № КД-14-02-140/26.01.2012 год. на началника на СГКК-Бургас, с адрес на поземления имот: местност КАРГЪНА, целият имот с площ от 3 600 /три хиляди и шестстотин/ квадратни метри, Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Неизползвана нива /угар, орница/, остава поравно, в обикновена съсобственост между страните до уреждане на отношенията им с делба - съдебна или извънсъдебна. 2. Движимото имущество, придобито по време на брака служещо за обикновено ползване в домакинственото остава поравно в обикновена съсобственост между страните до уреждане на отношенията им с делба - съдебна или извънсъдебна. 3. Придобитите по време на брака моторни превозни средства, представляващи лек автомобил и мотоциклет остават поравно в обикновена съсобственост между страните до уреждане на отношенията им с делба - съдебна или извънсъдебна, като до делбата им моторните превозни средства ще се ползват от С.Р.С.. 4. Придобитото по време на брака пътно превозно средство, представляващо туристическо ремарке-каравана, остава поравно в обикновена съсобственост между страните до уреждане на отношенията им с делба - съдебна или извънсъдебна, като до делбата им моторните превозни средства ще се ползва от М.М.. VI. Страните нямат взаимни претенции към притежаваните от всеки от тях банкови сметки. VII. След развода двамата съпрузи няма да си дължат издръжка като бивши съпрузи. VIII. След прекратяване на брака съпругата М.М.С. ще запази фамилното си име – С.. Х. Разноските по водене на делото за адвокатски хонорари остават за вяка една от страните така както са ги направили. ОСЪЖДА М.М.С. да заплати сумата от 15.00 лв. представляваща допълнителна държавна такса по делото. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Решението беше прочетено в присъствието на страните в съдебно заседание.
В законна сила на 5.12.2017г.
10 Гражданско дело No 416/2017, IV състав Искове за развод и недействителност на брака П.К.К. Д.Н.К. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 1.12.2017г.
ДОПУСКА развод и ПРЕКРАТЯВА граждански брак, сключен на 14.02-1998г. с Акт № 0004 в Община Царево, област Бургаска МЕЖДУ Д.Н.К., ЕГН ********** *** и П.К.К. , ЕГН ********** ***,поради постигнато сериозно и непоколебимо съгласие за развод, с правно основание чл. 50 от СК Семеен кодекс, вр. чл. 321,ал.5 от ГПК. УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите Д.Н.К., ЕГН ********** *** и П.К.К. , ЕГН ********** *** Споразумение от 01.12- 2017г., с което уреждат родителски права , издръжка и режим за свиждане, личните отношения с детето , както следва : 1.) Молителите заявяват, че желаят да бъде ПРЕКРАТЕН по взаимно съгласие гражданския брак между на П.К.К. и Д.Н.К. сключен на 14.02.1998 год. в гр. Царево, община Царево, Бургаска област, съгласно Акт за сключен граждански брак № 0004/14.02.1998 год. на длъжностно лице при община Царево, без съда да се произнася по въпроса за вината. 2.) Молителите заявяват, че родителските права върху роденото по време на брака на страните непълнолетно дете ИВЕЛИН ДИМОВ К., роден на *** год. в гр. Бургас, ЕГН-**********, се предоставят за упражняване на майката-П.К.К., като на бащата Д.Н.К. се определя режим на лични контакти с детето всяка първа и трета събота и неделя от месеца за времето от 09:00 ч. в съботния до 17,00 часа в неделния ден, с преспиване, като бащата взема при себе си детето Ивелин Димов К. за един календарен месец през лятото в цялост или разпокъсано, при условие, че майката не ползва през същото това време платен годишен отпуск, като бащата се задължава да взема детето си от адреса на майката в съботния ден и го връща в неделния ден на същия адрес. 3.)Молителите заявяват, че след прекратяване на гражданския брак между страните детето Ивелин К. да продължи и занапред да живее при майката-П.К.К., в обитаваното от нея под наем жилище, находящо се в гр. Царево, комплекс „Нестинарка” сграда Д, ет. 4, апартамент № 120, където живее и понастоящем. 4.)Молителите заявяват, че бащата Д.Н.К. се задължава да заплаща месечна издръжка за отглеждането и възпитанието на непълнолетното си дете Ивелин Димов К. в размер на 150 (сто и петдесет) лева месечно, считано от 01.09.2017 год. до настъпването на законни причини за изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, като издръжката следва да се заплаща по банков път чрез майката и законен представител на детето до 10-то число на месеца, за който се дължи. 5.) Молителите заявяват, че са договарили ползването на семейното жилище, находящо се в квартал „Василико” № 150 на гр. Царево, община Царево, Бургаска област, собственост на родителите на съпругът, да продължи да се ползва занапред от Д.Н.К.. 6.)Молителите заявяват, че през време на брака си, страните не са придобивали права на собственост или ограничени вещни права върху недвижими имоти, както и не притежават движими вещи и спестовни влогове в банки. 7.)Молителите заявяват, че са разбрали, че след прекратяване на брака съпругата- П.К.К. възстановява предбрачното си фамилно име- „ДИНЕВА”. 8.) Страните декларират, че няма да си дължат издръжка един на друг след прекратяване на брака. Разноските по настоящето съдебно производство остават в тежест на всяка от страните, така както са направени, а окончателната такса за издръжката е в тежест на Д.Н.К.. ОСЪЖДА Д.Н.К., ЕГН ********** *** заплати на Царевски районен съд държавна такса върху присъдената издръжка в размер на в размер на 450,00 лв./ четиристотин и петдесет лева /.
В законна сила на 1.12.2017г.
11 Гражданско дело No 426/2017, I състав Искове по СК - издръжка, изменение Е.И.П. И.П.П. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 19.12.2017г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.150 от Семейния кодекс, съдът Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ на основание чл.150 от СК размера на месечната издръжката от 60 лева, определена с Решение № 15 / 24.02.2009г. по гр. дело № 5 / 2009г. по описа па Районен съд - гр. Ц***, която И.П.П. с ЕГН: **********,***, заплаща на малолетното си дете Е.И.П. с ЕГН: **** ***, чрез неговата майка и законен представител С.В. Т***с ЕГН: **********, като УВЕЛИЧАВА издръжката на 170.00лв. /сто и седемдесет лева/, считано от 19.09.2017 год., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, до настъпване на обстоятелства, обуславящи нейното изменение или прекратяване, като за разликата над 170.00 лева до предявения размер от 200.00/двеста/лева, ОТХВЪРЛЯ иска като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА И.П.П. с ЕГН: **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС-Ц*** сумата общо в размер на 208.40лв. /двеста и осем лева и 40 стотинки/, представляваща държавни такси. ОСЪЖДА И.П.П. с ЕГН: **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на С.В. Т***с ЕГН: ********** със съдебен адрес *** - за адвокат П.К., сумата в размер на 140лв. / сто и четиридесет лева/, представляваща разноски по делото за адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Б*** в двуседмичен срок от 19.12.2017г. – датата на обявяването му .
12 Гражданско дело No 490/2017, IV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.Г.Д.,
В.В.Д.
  Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 8.12.2017г.
ДОПУСКА развод и ПРЕКРАТЯВА граждански брак, сключен на 12.09-1992г. с Акт № 443 на Община Шумен, област Шумен МЕЖДУ М.Г.Д., ЕГН ********** и В.В.Д., ЕГН **********,двамата с адрес *** и двамата с адрес за призоваване и съобщения – гр.Царево,ул.”Самуил”№ 1 чрез адвокат М.Б.,***, поради постигнато сериозно и непоколебимо съгласие за развод, с правно основание чл. 50 от СК Семеен кодекс, вр. чл. 330 ГПК. УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите М.Г.Д., ЕГН ********** и В.В.Д., ЕГН ********** Споразумение от 16.10-2017г. по чл. 50 от СК, за следното : І. Молителите заявяват, че: След развода упражняването на родителските права върху роденото по време на брака непълнолетно дете ГРЕТА ВЕНЦИСЛАВОВА Д., родена на ***г., с ЕГН **********, се предоставят за упражняване на майката – М.Г.Д., с ЕГН **********, като на бащата се определя РЕЖИМ НА ЛИЧНИ КОНТАКТИ с детето всяка първа и трета събота и неделя от месеца за времето от 09:00ч. в събота до 17:00ч. в неделя с преспиване, както и един месец през лятото, за цял календарен месец или разпокъсано в рамките на 30 календарни дни през цялото лято, съобразно желанието на бащата В.В.Д., когато майката М.Г.Д. не ползва платен годишен отпуск. ІІ.Молителите заявяват, че местоживеенето на непълнолетно дете ГРЕТА ВЕНЦИСЛАВОВА Д., родена на ***г., с ЕГН **********– занапред ще живее при майката М.Г.Д. – в жилище, собствено на съпрузите , находящо се на третия етаж от четириетажната жилищна сграда, на адрес: с. Лозенец, общ. Царево, обл. Бургас, на ул. „Крайморска” № 33. ІІІ. Молителите заявяват, че бащата В.В.Д. ще заплаща месечна издръжка на непълнолетно дете ГРЕТА ВЕНЦИСЛАВОВА Д., родена на ***г., с ЕГН **********, в размер на 120 лв. /Сто и десет лева/ месечно, считано от датата на подаване на молбата за развод по взаимно съгласие-17.10-2017г. и до настъпването на законни причини за изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, като издръжката следва да се заплаща на детето Грета със съгласието на нейната майката и законна представителка М.Г.Д. , ЕГН ЕГН ********** до 10-то число на месеца, за който се дължи . ІV. Молителите заявяват, че ползването на семейното жилище, находящо се на третия етаж от четириетажната жилищна сграда, с адрес: с. Лозенец, общ. Царево, обл. Бургас, на ул. „Крайморска” № 33, ще се предоставя занапред на съпругата М.Г.Д. и детето, като бащата няма претенции към ползването му. V. Относно имуществените отношения между съпрузите: По отношение придобитото по време на брака ни движимо и недвижимо имущество, предмет на съпружеска имуществена общност, не желаят да се извършва делба на имуществото. VІ. Останалите движими вещи, представляващи съпружеска имуществена общност, придобити по време на брака и служещи за обикновено потребление, сме си поделили доброволно и извънсъдебно. VІІ. След развода няма да си дължим издръжка като бивши съпрузи. VІІІ. След прекратяване на брака съпругата М.Г.Д. ще възстанови предбрачното си фамилно име – „ВЕДРИЧКОВА”. ІХ. Страните по настоящото споразумение се съгласяват банковите сметки, разкрити по време на брака да останат в полза на този, на чието име са разкрити и средствата по тях да останат в собственост на този, на чието име са разкрити и декларират, че занапред няма да имат каквито и да било взаимни претенции към притежаваните от всеки един от съпрузите банкови сметки. Х. Разноските по делото до неговото приключване се поемат от нас двамата, така както са направени до момента. С настоящето споразумение уреждаме изцяло имуществените си и неимуществени отношения и в бъдеще няма да имаме каквито и да е претенции един към друг. ОСЪЖДА В.В.Д., ЕГН **********,двамата с адрес *** и двамата с адрес за призоваване и съобщения – гр.Царево,ул.”Самуил”№ 1 чрез адвокат М.Б. да заплати на Районен съд - Царево сумата от 86,40 лв./осемдесети шест лева и 40 стотинки /, представляваща държавна такса върху присъдената издръжка, както и да заплати на РС-Царево държавна такса в размер на 5 лв. / пет лева / за издаване на изпълнителен лист.
13 Гражданско дело No 537/2017, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.И.Д.,
М.Т.Д.
  Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 6.12.2017г.
ДОПУСКА развода и ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Г.И.Д. с ЕГН: **********,*** и М.Т.Д. с ЕГН: **********, постоянен адрес: ***, сключен на 18.04.2005 г. в гр. Приморско, обл. Бургаска, съгласно Удостоверение за сключен граждански брак от 18.04.2005 год. на дл. лице при Община Приморско, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод на съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между тях, съгласно което: 1. Относно упражняването на родителските права по отношение на родените по време на брака деца: 1.1. След развода, упражняването на родителските права върху родените по време на брака деца И.Г. Д. с ЕГН: ********** и Т.Г.Д. с ЕГН: **********, се предоставят за упражняване на майката М.Т.Д. с ЕГН: **********. 1.2. На бащата Г.И.Д. с ЕГН: ********** се определя режим на лични контакти с децата както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10 ч. на съботния ден до 17 ч. на неделния ден, с възможност за преспиване в дома на бащата; един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск; бащата може да осъществява свиждане с децата по изрична уговорка с майката и извън режима, който е описан по-горе. 1.3. По отношение местоживеенето на децата- местоживеене на децата ще е по постоянния адрес на майката М.Т.Д. с ЕГН: **********. 1.4. Бащата Г.И.Д. ЕГН: ********** ще заплаща месечна издръжка за ненавършилите пълнолетие деца- И.Г. Д. с ЕГН:********** и Т.Г.Д. с ЕГН: **********, в размер на 150,00 /сто и петдесет/ лв. за всяко едно от децата, платими до 25-то число на съответния месец чрез тяхната майка и законен представител М.Т.Д. с ЕГН: **********, начиная от 01.09.2017 г. до настъпване на законни причини за нейното изменяне или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска. 2. По отношение ползването на семейното жилище: Семейното жилище представляващо етаж от къща, находяща се в гр. Малко Търново, общ. Малко Търново, ул. ”Петко Напетов” № 8, която е собственост на Янула Георгиева Андонова се предоставя за ползване на съпруга Г.И.Д.. 3. По отношение имуществените отношения между съпрузите: 3.1. В дял на Г.И.Д. се поставя и той става изключителен собственик на придобитото по време на брака в режим на съпружеска имуществена общност /СИО/ недвижимо имущество, а именно: 1/20 /една двадесета/ идеална част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 58356.501.429.3.4 /пет, осем, три, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка, четири, две, девет, точка, три, точка, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Приморско, общ. Приморска, обл. Бургас, одобрени със Заповед РД-18-106/09.12.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Приморско, ул. “Оборище” № 1А (едно, буква „А”), ет. 2 (втори), ап. 4 (четири), който самостоятелен обект се намира в сграда № 3 (три), разположена в поземлен имот с идентификатор: 58356.501.429 (пет, осем, три, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка, четири, две, девет), с предназначение на самостоятелния обект - жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно) с площ от 106.00 (сто и шест) кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата : на съшия етаж- самостоятелен обект с идентификатор 58356.501.429.3.3, под обекта- самостоятелен обект с идентификатор 58356.501.429.3.2, под обекта- самостоятелен обект с идентификатор 58356.501.429.3.6, ведно с находящи се в северната част на таванския етаж (подпокривното пространство) на север секция „А” самостоятелни, нежилищни помещения: склад №3 (три) с площ 9.90 (девет цяло и деветдесет стотни) кв.м. склад №4 (четири) с площ 10.50 (десет цяло и петдесет стотни) кв.м. ведно със санитарен възел и антре с обща площ от 5.60 (пет цяло и шестдесет стотни) кв.м. В дял на М.Т.Д. се поставя и тя става изключителен собственик на придобития по време на брака в режим на съпружеска имуществена общност /СИО/ лек автомобил, марка Мазда, модел „6”, с peг. № А 6515 МР, със свидетелство за регистрация на МПС № 006877736. 3.2. Съпрузите са уредили всички свои парични задължения и сметни отношения с трети физически лица. 3.3. Движимите вещи, придобити в режим на съпружеска имуществена общност /СИО/ по време на брака, страните са уредили извън съдебно и тези вещи са във владение на всеки от съпрузите. Всеки от съпрузите е получил личните си вещи, както и тези, които са с извънбрачен произход и собственост на трети лица. 3.4. По време на брака страните са сключили Договор за кредит за покупка на недвижим имот по Програма „Премия” № HL63655/ 11.11.2013 г. с „Юробанк България” АД, като за обезпечаване на вземането по договора е учредена договорна ипотека върху недвижимия имот описан подробно в т. 4.1 на споразумението, като остатъка от кредита да бъде изплащан единствено от съпруга Г.И.Д., в качеството му на собственик и ипотекарен длъжник. 3.5. Ако някой от съпрузите е теглил или получил друг кредит по време на брака, освен цитираният по-горе, който не е издължен до настоящия момент, поема плащането на този кредит- главница, лихви, разноски- поименно, така както е изтеглен до неговото пълно издължаване, без да има възможност да потърси от другия съпруг възстановяване на каквато и да е част от изплатената сума. 4. След прекратяване на брака, съпрузите не си дължат взаимна издръжка. 5. След прекратяването на брака, съпругата ще възстанови предбрачното си фамилно име -ЖЕЛЕВА. 6. Разноските по делото са за всяка от страните, така както са ги направили. ОСЪЖДА М.Т.Д. с ЕГН: **********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 7,50 лева, допълнителна държавна такса за производството, както и сумата от 14,00 лева, държавна такса върху стойността на поставеното в дял имущество. ОСЪЖДА Г.И.Д. с ЕГН: **********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 7,50 лева, допълнителна държавна такса за производството, сумата от 216,00 лева, държавна такса върху размера на присъдената издръжка, както и сумата от 1142,69 лева, държавна такса върху стойността на поставеното в дял имущество.
В законна сила на 6.12.2017г.
14 Гражданско дело No 582/2017, IV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.С.М.,
Г.С.М.
  Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 28.12.2017г.
ДОПУСКА развод и ПРЕКРАТЯВА граждански брак, сключен на 22.11-2003г. с Акт № 1 от 22.11-2003г. на Община гр.Ахтопол, Община Царево, област Бургас МЕЖДУ Н.С.М., ЕГН ********** ,с постоянен и настоящ адрес *** и Г.С.М., ЕГН **********,с постоянен и настоящ адрес *** и двамата с адрес за призоваване и съобщения : гр.Царево,ул.“Самуил“№1 чрез адвокат М.Б.,***, поради постигнато сериозно и непоколебимо съгласие за развод, с правно основание чл. 50 от СК Семеен кодекс, вр. чл. 330 ГПК. УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите Н.С.М., ЕГН ********** и Г.С.М., ЕГН ********** Споразумение от 27.11-2017г. по чл. 51,ал.1 от СК, за следното : 1.Молителите заявяват, че ползването на семейното жилище, находящо се на втория етаж от четириетажна жилищна сграда, с адрес : гр.Ахтопол, община Царево, област Бургас на ул.“Велека „№20, ще се ползва занапред от съпругът Г.С.М., ЕГН **********, като съпругата Н.С.М. няма да има занапред претенции към ползването му. 2.Молителите заявяват, че имуществени отношения са уредили по следния начин : 2.1. По време на брака съпрузите не са придобивали недвижимо имущество, което да бъде предмет на съпружеска имуществена общност, поради което не следва да се извършва делба на недвижими имоти. 2.2.Относно движимо имущество , придобито по време на брака, молителите заявяват: Съпругът Г.С.М., ЕГН ********** придобива в дял и става изключителен собственик на следната движима вещ: 1.Вид на МПС-Лек автомобил , марка „ФОЛКСВАГЕН“, модел“Пасат“,КОМБИ, брой места :4+ 1, Цвят „Светло сив“, с рег.№ А 9882 ВА, РАМА № WVWZZZ31ZLE277282 , Двигател №RP460702, с дата на първоначална регистрация -04.06-1990г- Свидетелство за регистрация на МПС №000305472 от 12.08-2004г.. Съпругата Н.С.М. заявява, че няма претенции към съпруга си по отношение уравняване на дяловете, касаещи предоставеното в изключителен дял на съпругът описаното по-горе моторно превозно средство. Молителите заявяват, че с настоящото Споразумение по чл. 51 от СК прекратяват съсобствеността им върху описаното по –горе моторно превозно средство- обект на СИО и никоя от страните / съпрузите / не може да има каквито и да било претенции сега и за в бъдеще към другия съпруг по отношение на същата движима вещ. 3.Молителите заявяват, че останалите движими вещи , представляващи съпружеска имуществена общност , придобити по време на брака и служещи за обикновено потребление, са ги поделили доброволно и извънсъдебно. 4. Молителите заявяват, че след развода няма да си дължат издръжка като бивши съпрузи. 5.Молителите заявяват, че след прекратяване на брака съпругата Н.С.М. запазва брачното си фамилно име „М. „ и ще продължи да се именува „Н.С.М. „. 6.Молителите заявяват, че при условие, че някой от тях е получил заем или какъвто и да е кредит, или преди прекратяване на брака е поел каквото и да било задължение от и към трето лице, то след прекратяване на брака, същите задължения следва да се погасяват еднолично и самостоятелно от този, който ги е поел. 7. Молителите по настоящото Споразумение се съгласяват банковите сметки, разкрити по време на брака да останат в полза на този, на чието име са разкрити и средствата по тях да останат в собственост на този, на чието име са разкрити и декларират , че занапред няма да имат каквито и да било взаимни претенции към притежаваните от всеки един от съпрузите банкови сметки. 8.Молителите заявяват, че разноските по делото до неговото приключване се поемат от тях двамата така, както са ги направили . Молителите заявяват, че с настоящото Споразумение от 27.11-2017г.уреждат изцяло имуществените си и неимуществени отношения и в бъдеще няма да имат каквито и да е претенции един към друг. Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 330, ал.5 ГПК.
15 НОХД No 677/2017, II състав Квалифицирани състави на хулиганство РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО В.Р.Ч. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 12.12.2017г.
ПРИЗНАВА В.Р.Ч. - ЕГН ********** - роден на *** ***, с постоянен адрес ***10, българин, български гражданин, работи в комплекс “Св.Тома” към фирма „Главболгострой“, неженен, неосъждан ЗА ВИНОВЕН в това, че на 24.06.2017г. около 05,00 часа на второстепенен път II-99 на кръстовището за местност „Узунджа“, общ. Приморско, обл.Бургас извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото – викал и отправял към мл. автоконтрольор при РУП-Приморско Н.К.М. и мл. автоконтрольор ОПП- СДВР А.Л. Димитров, командирован в РУП-Приморско псувни и обиди: “ Що не спирате богатите, а спирате нас бедните, нещастници, боклуци, ще ви еба майката, корумпирани сте всичките… ”- престъпление по чл.325, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1 000.00 лева. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА В.Р.Ч., ЕГН: ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР сумата в размер на 52.90 лева за разноски по делото. Присъдата може да се обжалва и протестирана в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд- Бургас.
В.Р.Ч.
ПРИЗНАВА В.Р.Ч. - ЕГН ********** - роден на *** ***, с постоянен адрес ***10, българин, български гражданин, работи в комплекс “Св.Тома” към фирма „Главболгострой“, неженен, неосъждан ЗА ВИНОВЕН в това, че на 24.06.2017г. около 05,00 часа на второстепенен път II-99 на кръстовището за местност „Узунджа“, общ. Приморско, обл.Бургас извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото – викал и отправял към мл. автоконтрольор при РУП-Приморско Н.К.М. и мл. автоконтрольор ОПП- СДВР А.Л. Димитров, командирован в РУП-Приморско псувни и обиди: “ Що не спирате богатите, а спирате нас бедните, нещастници, боклуци, ще ви еба майката, корумпирани сте всичките… ”- престъпление по чл.325, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1 000.00 лева. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА В.Р.Ч., ЕГН: ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР сумата в размер на 52.90 лева за разноски по делото. Присъдата може да се обжалва и протестирана в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд- Бургас.
Мотиви от 21.12.2017г.
Мотивите, изготвени в срок.
16 АНД No 678/2017, II състав НАП АНЕЛИЯ КЕТЕРИНГ ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 6.12.2017г.
Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1161 от 31.07.2017 год. на Директор на ТД на НАП, гр. Бургас, с което на основание чл. 185, ал. 2 от Закон за данък върху добавенaта стойност на „А. Кетъринг“ ЕООД, ЕИК 204569556 е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 500,00 лева, за нарушение на чл. 42, ал. 1, т. 1 от Наредба Н-18 от 13.12.2006 год. на МФ, вр. чл. 118, ал. 4 от ЗДДС. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
17 НОХД No 689/2017, II състав Ползване на неистински или преправен документ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Л.А.Я. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 11.12.2017г.
ПРИЗНАВА Л.А.Я. - ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с висше образование, неженен, неосъждан, търговец, ЗА ВИНОВЕН в това, че На 02.06.2016 г. в гр. Царево, обл. Бургаска на КПП до склад на ДГС, съзнателно се ползвал от неистински официален документ - свидетелство за управление на МПС/ PERMISO DE CONDUCCIO /№ 00097237, издадено от Княжество Андора на 24.03.2011 г. на Lyubomir Angelov Yanakov, роден на *** *** , който представил пред Ивелин Петров Колев- инспектор ТП към група ОП при РУ на МВР- гр.Царево като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност, като деянието представлява маловажен случай - престъпление по чл. 316, вр. чл. 308, ал.4, т.2 вр. чл.308, ал. 2 от НК, поради което и на осн. чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1 000.00 лева. На осн. чл.53, ал.2, б. “а“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата вещественото доказателство 1 бр. свидетелство за управление на МПС /PERMISO DE CONDUCCIO/, което според съдържащите се в него данни е с № 00097237, издадено от Княжество Андора на 24.03.2011г., на Lyubomir Angelov Yanakov, роден на ***г***, със срок на валидност 23.03.2021 г. – на съхранение в РУ - Царево. Вещественото доказателство, на съхранение в РУ-Царево ДА СЕ ИЗПРАТИ НА ОД НА МВР-БУРГАС. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Л.А.Я. - ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР сумата в размер на 112.60 лева за разноски по делото. Присъдата може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас.
Л.А.Я.
ПРИЗНАВА Л.А.Я. - ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с висше образование, неженен, неосъждан, търговец, ЗА ВИНОВЕН в това, че На 02.06.2016 г. в гр. Царево, обл. Бургаска на КПП до склад на ДГС, съзнателно се ползвал от неистински официален документ - свидетелство за управление на МПС/ PERMISO DE CONDUCCIO /№ 00097237, издадено от Княжество Андора на 24.03.2011 г. на Lyubomir Angelov Yanakov, роден на *** *** , който представил пред Ивелин Петров Колев- инспектор ТП към група ОП при РУ на МВР- гр.Царево като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност, като деянието представлява маловажен случай - престъпление по чл. 316, вр. чл. 308, ал.4, т.2 вр. чл.308, ал. 2 от НК, поради което и на осн. чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1 000.00 лева. На осн. чл.53, ал.2, б. “а“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата вещественото доказателство 1 бр. свидетелство за управление на МПС /PERMISO DE CONDUCCIO/, което според съдържащите се в него данни е с № 00097237, издадено от Княжество Андора на 24.03.2011г., на Lyubomir Angelov Yanakov, роден на ***г***, със срок на валидност 23.03.2021 г. – на съхранение в РУ - Царево. Вещественото доказателство, на съхранение в РУ-Царево ДА СЕ ИЗПРАТИ НА ОД НА МВР-БУРГАС. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Л.А.Я. - ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР сумата в размер на 112.60 лева за разноски по делото. Присъдата може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас.
Мотиви от 22.12.2017г.
Мотивите, изготвени в срок.
18 АНД No 722/2017, II състав ДИТ КЮТЕК -2 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 13.12.2017г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 24-001481 от 04.08.2017 год. на Изпълнителен директор на ИА „ГИТ“ с което на основание чл. 416, ал. 5, вр. чл. 414, ал. 1 от Кодекса на труда, на „Кютек-2“ ЕООД, ЕИК 204614670, е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 3000,00 лева, за нарушение на чл. 403а, ал. 1 от КТ, като за извършеното нарушение НАЛАГА на „Кютек-2“ ЕООД, ЕИК 204614670, административно наказание “имуществена санкция” в размер на 150,00 лв. на основание чл. 415в от КТ. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
19 АНД No 755/2017, II състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.З.П. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 12.12.2017г.
ПРИЗНАВА С.З.П. – род. на *** ***, с постоянен адрес:***, български гражданин, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 20.08.2017 год., около 16.25 часа в гр. Китен, обл. Бургас, на КПП - Китен, в лек автомобил марка „Ауди", модел „А 4", с per. № СТ 1839 BP, без надлежно разрешително, съгласно чл. 73, ал. 1 и чл. 30 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗКНВП, вр. чл. 3 от Наредба за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1 - Списък I от същата "Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина", а именно: - КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 1,923 грама със съдържание на аркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 5,60% тегловни процента на стойност 11,54 лева /единадесет лева и петдесет и четири стотинки/ лева; - КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0,149 грама със съдържание на наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 4,80% тегловни процента на стойност 0,89 /осемдесет и девет стотинки/ лева; - КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0,234 грама със съдържание на аркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 7,30% тегловни процента на стойност 1,40 /един лев и четиридесет стотинки/ лева, всичко на обща стойност 13,83 /тринадесет лева и осемдесет и три стотинки/ лева, определена съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен. Един грам КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. – престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3 от НК, поради което и на осн. чл.78а от НК като ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като МУ НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1000 лева. На основание чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата предмета на престъплението: Обект № 1 - суха, зелена, растителна маса с нетно тегло 2,306 грама КОНОП /канабис, марихуана/ със съдържание на тетрахироканабинол 5.60, 4.80 и 7.30 % с изключение на количествата използвани за анализ, запечатани в хартиен плик с восъчен печат на Базово научно техническа лаборатория при ОД МВР - Бургас, са предадени с ПРЕДАВАТЕЛНО-ПРИЕМАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ на служба УССД при ОД на МВР -Бургас и изпратени за съхранение с писмо с per. № 251000-19645/24.08.2017 год. на основание чл. 91 от ЗКНВП в ЦМУ отдел „МРР-НОП" София, като след влизане на решението в сила, същият да бъде унищожен при реда и условията на ЗКНВП. На основание чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществени доказателства – 1 бр. хартиен плик с опаковки, 6бр. касова бележка, жълта на цвят, с изписано на нея име С.З.П. и 1бр. полиетиленов плик със стикер, които след влизане в сила на решението, да бъдат унищожени като вещи с ниска стойност. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.З.П. ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР сумата в размер на 89.63 лева за разноски по делото. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас. След влизане в сила, препис от решението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“.
С.З.П.
ПРИЗНАВА С.З.П. – род. на *** ***, с постоянен адрес:***, български гражданин, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 20.08.2017 год., около 16.25 часа в гр. Китен, обл. Бургас, на КПП - Китен, в лек автомобил марка „Ауди", модел „А 4", с per. № СТ 1839 BP, без надлежно разрешително, съгласно чл. 73, ал. 1 и чл. 30 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗКНВП, вр. чл. 3 от Наредба за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1 - Списък I от същата "Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина", а именно: - КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 1,923 грама със съдържание на аркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 5,60% тегловни процента на стойност 11,54 лева /единадесет лева и петдесет и четири стотинки/ лева; - КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0,149 грама със съдържание на наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 4,80% тегловни процента на стойност 0,89 /осемдесет и девет стотинки/ лева; - КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0,234 грама със съдържание на аркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 7,30% тегловни процента на стойност 1,40 /един лев и четиридесет стотинки/ лева, всичко на обща стойност 13,83 /тринадесет лева и осемдесет и три стотинки/ лева, определена съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен. Един грам КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. – престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3 от НК, поради което и на осн. чл.78а от НК като ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като МУ НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1000 лева. На основание чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата предмета на престъплението: Обект № 1 - суха, зелена, растителна маса с нетно тегло 2,306 грама КОНОП /канабис, марихуана/ със съдържание на тетрахироканабинол 5.60, 4.80 и 7.30 % с изключение на количествата използвани за анализ, запечатани в хартиен плик с восъчен печат на Базово научно техническа лаборатория при ОД МВР - Бургас, са предадени с ПРЕДАВАТЕЛНО-ПРИЕМАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ на служба УССД при ОД на МВР -Бургас и изпратени за съхранение с писмо с per. № 251000-19645/24.08.2017 год. на основание чл. 91 от ЗКНВП в ЦМУ отдел „МРР-НОП" София, като след влизане на решението в сила, същият да бъде унищожен при реда и условията на ЗКНВП. На основание чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществени доказателства – 1 бр. хартиен плик с опаковки, 6бр. касова бележка, жълта на цвят, с изписано на нея име С.З.П. и 1бр. полиетиленов плик със стикер, които след влизане в сила на решението, да бъдат унищожени като вещи с ниска стойност. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.З.П. ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР сумата в размер на 89.63 лева за разноски по делото. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас. След влизане в сила, препис от решението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“.
Мотиви от 13.12.2017г.
Мотивите изготвени в срок.
20 НОХД No 762/2017, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Е.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 19.12.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №762/2017г. по описа на ЦРС между РП-Царево, представлявана от районния прокурор Богомилова и подсъдимия А.Е.С. - ЕГН **********, роден на ***год. в гр. София с адрес: ***«Горица (85-та)» номер 13, реабилитиран, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, представляван от служебния си защитник адв.М.Н., съгласно което подсъдимият А.Е.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, а именно, че на 18.08.2017 г. в гр. Приморско, на ул. „Фрегата" управлява лек автомобил „Рено" с per. № СА 2579 АХ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а имено 2,99 на хиляда установено по надлежния ред с техническо средство "Дрегер Алкотест" 7510 " с фабр. № 0069. За посоченото престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, на основание чл. 343б, ал. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Е.С., ЕГН ********** на наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 150 лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА подсъдимият А.Е.С., ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от датата на влизане в сила на споразумението.
А.Е.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №762/2017г. по описа на ЦРС между РП-Царево, представлявана от районния прокурор Богомилова и подсъдимия А.Е.С. - ЕГН **********, роден на ***год. в гр. София с адрес: ***«Горица (85-та)» номер 13, реабилитиран, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, представляван от служебния си защитник адв.М.Н., съгласно което подсъдимият А.Е.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, а именно, че на 18.08.2017 г. в гр. Приморско, на ул. „Фрегата" управлява лек автомобил „Рено" с per. № СА 2579 АХ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а имено 2,99 на хиляда установено по надлежния ред с техническо средство "Дрегер Алкотест" 7510 " с фабр. № 0069. За посоченото престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, на основание чл. 343б, ал. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Е.С., ЕГН ********** на наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 150 лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА подсъдимият А.Е.С., ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от датата на влизане в сила на споразумението.
В законна сила на 19.12.2017г.
21 АНД No 765/2017, II състав КАТ М.Н.Н. РУП ПРИМОРСКО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 13.12.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление 15-4635-000131 от 03.09.2015 год. на Началник група РУП, гр. Приморско, с което на основание чл. 174, ал. 1, предл. 1 от ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 700,00 лв. и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 8 месеца, за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП и на основание Наредба N І-2539 на МВР му се отнемат 10 контролни точки, на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, предл. 2 от ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 10,00 лв. за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
22 АНД No 779/2017, I състав КАТ Г.И.В. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 12.12.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0302-000238/27.07.2017г. на Началника на РУП- Царево, с което на Г.И.В. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 500 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца на основание чл.174 ал.1 т.1 от ЗДвП Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава XII от АПК.
23 АНД No 839/2017, I състав НАП ЕТ И.-И.Е. ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 7.12.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1797/10.08.2017 год. на Зам.директора на ТД на НАП- гр. Бургас, с което на ЕТ„Ива – И. Евтимова“ с ЕИК 201182530 със седалище и адрес на управление: гр.Приморско, ул.“Трети март“ № 39, за нарушение на чл.33 ал.1 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ във вр. с чл.118 ал.4 т.1 от ЗДДС на търговеца е наложена имуществена санкция в размер на 3000лв. /три хиляди лева/ на основание чл.185 ал.2 от ЗДДС. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
24 АНД No 860/2017, I състав Общини В.В.П. ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 1.12.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № ОА-107/15.08.2017г. на Кмета на община Царево, с което НА В.В.П. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.27 т.16 от на чл.14 ал.6 от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда /НООРОС/ на община Царево, му е наложена глоба в размер на 200.00 лева на основание чл.47 ал.1 от НООРОС. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
25 АНД No 862/2017, I състав Общини В.В.П. ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 1.12.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № ОА-113/15.08.2017г. на Кмета на община Царево, с което НА В.В.П. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.27 т.16 от на чл.14 ал.6 от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда /НООРОС/ на община Царево, му е наложена глоба в размер на 250.00 лева на основание чл.47 ал.1 от НООРОС. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
26 АНД No 884/2017, IV състав Агенция "Митници" ВИНАРСКА ИЗБА КЕХЛИБАР ООД МИТНИЦА СТОЛИЧНА Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 18.12.2017г.
Мотивиран от горното и на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН и чл. 225 от ЗМ, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление №797/2016г. от 21.04-2017г. наС.ЙО.З.- началник на Митница Столична,административно наказващ орган съгласно Заповед № ЗАМ-229/32-61741 от 08.03-2016г. на Директора на Агенция „Митници „, с което за извършено нарушение по чл. 121, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове, във връзка с чл.64, ал.4 от ЗАДС на „Винарска изба Кехлибар „ООД , ЕИК: 121663373, със седалище и адрес на управление :гр.София, район Подуяне,ул.”А. Войвода „ № 35-37, ет.1, ап.1, представлявано от А.С.Д. , ЕГН ********** е наложено административно наказание – глоба в размер на 2000,00 лв./ две хиляди лева /, на основание чл. 121, ал.1 във връзка с чл.64, ал.4 от ЗАДС, както и на основание чл. 124, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове е отнет в полза на държавата предметът на митническото нарушение-103 бр. бутилки със спиртни напитки марки „JM И „RIO“ на основание чл. 121, ал.1 от ЗАДС , чл. 124, ал.1 от ЗАДС. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.
27 АНД No 887/2017, IV състав НАП БЛАСТ ИНВЕСТ ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 28.12.2017г.
Мотивиран от горното , съдът, на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление №1840 от 14.08-2017г.на Кирил Петров Пологов – заместник директор на ТД на НАП град Бургас, с което за нарушение на чл.39, ал.1 от Наредба №Н-18/13.12-2006г. на МФ, във връзка с чл. 118, ал.4 от ЗДДС на „Бласт инвест” ЕООД , ЕИК :128565113, със седалище и адрес на управление : гр.Ямбол, ж.к.”Златен рог”бл.41, вх.А, ет.6,представлявано от П.Р.П., ЕГН **********, в качеството му на управител е наложено административно наказание - „имуществена санкция“ в размер на 3000,00 лв./ три хиляди лева / на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14 дневен срок , считано от съобщаването му на страните.
28 АНД No 888/2017, IV състав НАП БЛАСТ ИНВЕСТ ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 29.12.2017г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление №1842 от 14.08-2017г.на Кирил Петров Пологов – заместник директор на ТД на НАП град Бургас, с което за нарушение на чл.42, ал.1, т.4 от Наредба №Н-18/13.12-2006г. на МФ, във връзка с чл. 118, ал.4 от ЗДДС на „Бласт инвест” ЕООД , ЕИК :128565113, със седалище и адрес на управление : гр.Ямбол, ж.к.”Златен рог”бл.41, вх.А, ет.6,представлявано от П.Р.П., ЕГН **********, в качеството му на управител е наложено административно наказание - „имуществена санкция“ в размер на 500,00 лв./петстотин лева / на основание чл.185, ал.2 изречение последно от ЗДДС предвидена е санкцията по чл. 185 ал.1 от ЗДДС. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14 дневен срок , считано от съобщаването му на страните.
29 АНД No 895/2017, I състав Общини ЕТ З.В. ОБЩИНА ПРИМОРСКО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 5.12.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1845/02.08.2017г., издадено от Кмета на Община Приморско, с което на ЕТ“З.В.“ с ЕИК 102162443, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к.“Меден рудник“ бл.406, вх.6,ет.1, ап.1, срещу за нарушение на чл. 116 ал.2 от Закона за туризма е наложена „имуществена санкция” в размер на 500 /петстотин/ лева на основание чл.213 ал.2 от Закона за туризма. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
30 АНД No 910/2017, I състав КАТ Г.И.В. РУП ПРИМОРСКО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 12.12.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-4635-000251/27.08.2017г. на Началник група в РУП- Приморско в частта, с която на Г.И.В. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 10 лева на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.2 от ЗДвП, като го ОТМЕНЯ в частта, с която за нарушение на чл.70 ал.3 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 20 лева на основание чл.185 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава XII от АПК.
31 АНД No 929/2017, I състав Общини М.Л.К. ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 11.12.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № ОА-121/12.09.2017г. на Кмета на Община Царево, с което НА М.Л.К. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.8 ал.1 от Закона за събранията, митингите и манифестациите, й е наложена глоба в размер на 300 лева на основание чл.47 ал.1 от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда на територията на Община Царево. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава XII от АПК.
32 АНД No 933/2017, I състав БАБХ ПАНДА 01 ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 12.12.2017г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № КХ 87/21.08.2017г. на Директора на ОДБХ-Бургас, с което на „Панда 01“ ЕООД с ЕИК 202849495 със седалище и адрес на управление: гр.Царево, ул.“Трети март“, Почивна станция „Панда клуб“ , за нарушение на чл.12 от Закона за храните е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лева на основание чл.42 ал.2 от Закона за храните, като НАМАЛЯ размера на имуществената санкция от 3000 лева на 2000 /две хиляди/ лева . Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава XII от АПК.
33 АНД No 941/2017, I състав КАТ Б.Г.В. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 11.12.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0302-000159/20.06.2017г. на Началника РУП- Царево, с което на Б.Г.В. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.638 ал.3 от КЗ му е наложена глоба в размер на 400 лева на основание чл.638 ал.3 от КЗ . Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава XII от АПК.
34 АНД No 942/2017, I състав КАТ Б.Г.В. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 11.12.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0302-000160/20.06.2017г. на Началника РУП- Царево, с което на Б.Г.В. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.150А ал.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 100 лева на основание чл.177 ал.1 т.2 пр.1 от ЗДвП и за нарушение на чл.100 ал.1 т.2 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 10 лева на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.3 от ЗДвП . Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава XII от АПК.
35 АНД No 946/2017, I състав ДИТ ПРИЗМА ТРЕЙД ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 19.12.2017г.
Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-000467/30.10.2014година на Директора на Д“ИТ“–Бургас, с което на „ПРИЗМА ТРЕЙД“ ООД с ЕИК 102859937 със седалище и адрес на управление: град Приморско, ул.“Албатрос“ № 1, в качеството му на работодател за нарушение на чл.152 от КТ, му е наложено наказание „имуществена санкция“ в размер на 300 лева на основание чл.415в ал.1 от КТ. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
36 АНД No 947/2017, IV състав ИААА Т.С.К. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 4.12.2017г.
Мотивиран от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №22-0000293 от 08.09-2017г. на А.Ж.Ж. ***, определен от Министъра на МТИТС за длъжностно лице по реда на чл. 92, ал.2 от ЗАвП;чл.189,ал.12 ЗДвП; чл. 47, ал.2 ЗАНН, с което на Т.С.К.,ЕГН ********** ***, за нарушение по чл.71, т.3 от Наредба №33 от 03.11-1999г. на МТ наложено административно наказание- „глоба „ в размер на 500,00 лв./петстотин лева/ на основание чл. 93, ал.2 от ЗАвПр и за нарушение по чл.100,ал.1, т.1 от ЗДвП е наложено административно наказание- „глоба „ в размер на 10,00 лв./десет лева/, на основание чл. 183, ал.1,т.1 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
37 АНД No 948/2017, IV състав ИААА Г.Д.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 4.12.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление №22-0000303 от 12.09-2017г. на Атанас Желязков Желязков – Началник ОО“АА“гр.Бургас, определен от Министъра на МТИТС за длъжностно лице по реда на чл. 92, ал.2 от ЗАвП;чл.189,ал.12 ЗДвП; чл. 47, ал.2 ЗАНН, с което на Г.Д.Д.,ЕГН ********** ***, с което за нарушение по чл.71, т.3 от Наредба №33 от 03.11-1999г. на МТ наложено административно наказание- „глоба „ в размер на 500,00 лв./петстотин лева/ на основание чл. 93, ал.2 от ЗАвПр и за нарушение по чл.23а,пр.2 от Закон за автомобилните превози наложено административно наказание- „глоба „ в размер на 500,00 лв./петстотин лева/, на основание чл. 93, ал.2 от ЗАвПр. Решението подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
38 АНД No 962/2017, IV състав НАП ПРИЗМА-МП ООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 1.12.2017г.
Мотивиран от горното, съдът, на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № №2080 от 07.09-2017г. на Кирил Петров Пологов –Заместник директор на ТД на НАП град Бургас , упълномощен със заповед №ЗЦУ-1582 от 23.12-2015г. на Изпълнителния директор на НАП, с което на „Призма- МП“ ООД, ЕИК : 102222730, със седалище и адрес на управление : гр.Приморско,ул.“Трети март“№80А, представлявано от М.И.П., ЕГН ********** за нарушение на чл. 33, ал.1 от Наредба №Н-18/13.12-2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на МФ във връзка с чл. 118, ал.4 от ЗДДС е наложено административно наказание –„имуществена санкция” в размер на 500,00 лв./петстотин лева /, на основание чл. 185, ал.2 от ЗДДС, изречение последно от ЗДДС, във връзка с чл.185, ал.1 от ЗДДС. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.
39 НОХД No 983/2017, IV състав Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.К.Р. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Определение от 15.12.2017г.
ОПРЕДЕЛИ: В текста на одобреното от съда Споразумение № 244/31.10.2017г. по НОХД №983/2017г. на ЦРС, навсякъде в Споразумението да се чете:моторно превозно средство - лек автомобил марка „Рено”, модел „Еспейс” с „рег. ****”, вместо грешно изписаното „моторно превозно средство - лек автомобил марка „Рено”, модел „Еспейс” с рег. ****”. Препис от определението да се изпрати в Бюро съдимост Районен съд - Бяла Слатина, както и на ТД на НАП-Бургас, на изх.№ 11-093-782 от 09.11-2017г..
М.К.Р.
ОПРЕДЕЛИ: В текста на одобреното от съда Споразумение № 244/31.10.2017г. по НОХД №983/2017г. на ЦРС, навсякъде в Споразумението да се чете:моторно превозно средство - лек автомобил марка „Рено”, модел „Еспейс” с „рег. ****”, вместо грешно изписаното „моторно превозно средство - лек автомобил марка „Рено”, модел „Еспейс” с рег. ****”. Препис от определението да се изпрати в Бюро съдимост Районен съд - Бяла Слатина, както и на ТД на НАП-Бургас, на изх.№ 11-093-782 от 09.11-2017г..
40 АНД No 984/2017, IV състав КАТ Б.С.Г. РУП ПРИМОРСКО Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 5.12.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление №17-4635-000381 от 25.09-2017г. на К. Георгиев С. на длъжност Началник РУП към ОДМВР-Бургас,РУ Приморско,упълномощен със Заповед №8121з-952/20.07-2017г., с което на Б.С.Г., ЕГН ********** *** чрез пълномощник - адвокат К.Я. ***,със съдебен адрес ***, с което на жалбоподателя Б.С.Г., ЕГН ********** за нарушение по чл.5, ал.3,т.1 от ЗДвП е наложено административно наказание на основание чл. 174, ал.1,т.1 от ЗДвП – „Глоба „ в размер на 500,00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.
41 АНД No 986/2017, IV състав БАБХ НЕСТИНАРКА 2 ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 20.12.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №КХ 44 от 17.08-2017г. на д-р Георги Митев Митев – директор на ОДБХ- Бургас, с което на „Нестинарка 2”ЕООД , ЕИК: 20647663, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас,ул.”Шейново”№3, офис 215, представлявано от К.В.А. ,с което за нарушение на чл. 12 от Закона за храните и на основание чл. 42, ал.2 от Закона за храните е наложено административно наказание –имуществена санкция в размер на 3000,00 лв. /три хиляди лева /. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.
42 АНД No 987/2017, IV състав РИОСВ ТЕХНОМЕТАЛСТРОЙ-КОМПЛЕКТ ЕООД БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН-ГР.ВАРНА Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 19.12.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 147 от 12.10-2017г. на инж.Десислава Николова Консулова –Директор на Басейнова Дирекция „Черноморски район „ , с което на „Технометалстрой –комплект“ЕООД , ЕИК:010189745, със седалище и адрес на управление : гр.Царево,ул.“Чайка „№2, представлявано от управителя А.Д.А. за нарушение на чл.44, ал.1 от Закона за водите, на основание чл. 200,ал.1, т.1, б.“б“ от Закона за водите е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 00 лв./ петстотин лева / и за нарушение на чл. 46, ал.1, т.3, б.“б“ от Закона за водите е наложено административно наказание- имуществена санкция в размер на 2000,00 лв./ две хиляди лева / на основание чл. 200, ал.1,т.2 от Закона за водите. Решението подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
43 АНД No 988/2017, I състав Общини Д.Г.Б. ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 19.12.2017г.
Мотивиран от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № ОА-140/10.10.2017г. на Кмета на община Царево, с което на Д.Г.Б. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.9 т.4 от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда /НООРОС/ на община Царево, му е наложена глоба в размер на 200.00 лева на основание чл.47 ал.1 от НООРОС, като НАМАЛЯ размера на глобата от 200 лева на 100 /сто/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
44 АНД No 994/2017, IV състав ДИТ СВЕСТНИТЕ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 5.12.2017г.
Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №09-001744 от 16.10-2017г. на инж.Румяна Михайлова Михайлова –Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда „ София, с което на И.А.Г. , ЕГН **********, в качеството си на управител на Дружеството „Свестните“ ЕООД, ЕИК: 204592380 със седалище и адрес на управление : с.Лозенец, ул.“Георги Кондолов“,хотел „Перла“18 чрез адвокат Т.Я.,***, с адрес за призоваване : гр.Царево,ул.“Пенека“№ 6, за нарушение по чл. 143, ал.2 от Кодекса на труда е наложено административно наказание - „имуществена санкция“ в размер на 2000,00 лв./ две хиляди лева / на основание чл. 416, ал.5 от КТ във връзка с чл. 414, ал.1 от КТ, в частта му досежно размера на имуществената санкция, като, за това нарушение НАЛАГА на „Свестните“ ЕООД, ЕИК: 204592380 със седалище и адрес на управление : с.Лозенец, ул.“Георги Кондолов“,хотел „Перла“18, представлявано от И.А.Г. , ЕГН **********-управител административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1500.00 /хиляда и петстотин лева/ лв. Решението подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
45 АНД No 995/2017, I състав Общини Г.Д.К. ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 19.12.2017г.
Мотивиран от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № ОА-162/13.10.2017г. на Кмета на община Царево, с което на Г.Д.К. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.9 т.4 от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда /НООРОС/ на община Царево, й е наложена глоба в размер на 100.00 лева на основание чл.47 ал.1 от НООРОС. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
46 АНД No 996/2017, I състав Общини Г.Д.К. ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 19.12.2017г.
Мотивиран от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № ОА-161/13.10.2017г. на Кмета на община Царево, с което на Г.Д.К. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.9 т.4 от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда /НООРОС/ на община Царево, й е наложена глоба в размер на 100.00 лева на основание чл.47 ал.1 от НООРОС. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
47 АНД No 997/2017, IV състав Общини Г.Д.К. ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 18.12.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № ОА – 134 от 10.10-2017г. на инж.Г. Иванов Л. ***, с което на Г.Д.К., ЕГН ********** *** за нарушение на чл. 9,т.4 от Наредба за опазване на обществения ред и околната среда на територията на Община Царево е наложено административно наказание – „глоба” в размер на 100,00 лв./ сто лева /, на основание чл. 47, ал.1 от Наредба за опазване на обществения ред и околната среда на територията на Община Царево. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.
48 АНД No 998/2017, I състав Общини С.Р.К. ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 19.12.2017г.
Мотивиран от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № ОА-63/27.07.2017г. на Кмета на община Царево, с което на С.Р.К. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.19 ал.4 от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда /НООРОС/ на община Царево, му е наложена глоба в размер на 50.00 лева на основание чл.47 ал.1 от НООРОС. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
49 АНД No 999/2017, I състав ДИТ ХОМ КЕЪР ХОТЕЛС ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 18.12.2017г.
Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 09-001763/16.10.2017 година на Изпълнителния директор на ИА „Главна инспекция по труда” –София, с което НА „Хом Кеър Хотелс“ ООД с ЕИК 203980775 със седалище и адрес на управление: град София, бул.“Хр.Ботев“№ 31 ет.1, в качеството му на работодател за нарушение на чл.303 ал.3 от КТ му е наложено наказание „имуществена санкция“ в размер на 1500.00 лева на основание чл.414 ал.1 от КТ. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
50 АНД No 1000/2017, I състав ДИТ ВИА МЕДИА ГРУП ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 15.12.2017г.
Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 09-001680/16.10.2017година на Изп.директор на ИА“ГИТ“– София, с което на „ВИА МЕДИЯ ГРУП“ ЕООД с ЕИК 200434383 със седалище и адрес на управление: град Сливен, ул.“Добри Чинтулов“ № 6 ет.3 ап.11, представлявано от С.М., в качеството му на работодател за нарушение на чл.128 т.2 от КТ, му е наложено наказание „имуществена санкция“ в размер на 300 лева на основание чл.415в ал.1 от КТ. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
51 АНД No 1001/2017, I състав ДИТ ХОМ КЕЪР ХОТЕЛС ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 18.12.2017г.
Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 09-001647/16.10.2017 година на Изпълнителния директор на ИА „Главна инспекция по труда” –София, с което НА „Хом Кеър Хотелс“ ООД с ЕИК 203980775 със седалище и адрес на управление: град София, бул.“Хр.Ботев“№ 31 ет.1, в качеството му на работодател за нарушение на чл.303 ал.3 от КТ му е наложено наказание „имуществена санкция“ в размер на 1500.00 лева на основание чл.414 ал.1 от КТ. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
52 ЧНД No 1007/2017, I състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО И.Р.С. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Определение от 5.12.2017г.
На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ ЕДНО ОБЩО НАКАЗАНИЕ на осъдения И.Р.С. с ЕГН ********** измежду наложените му наказания по НЧД № 59/2011 г. по описа на Окръжен съд – Бургас и по НОХД № 1002/2017 г. по описа на Районен съд – Царево, в размер на по-тежкото от тях, а именно – „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” ЗА СРОК ОТ ДЕВЕТ МЕСЕЦА И ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ДНИ ПРИ ПЪРВОНАЧАЛЕН СТРОГ РЕЖИМ. На осн. чл.24 от НК УВЕЛИЧАВА размера на така определеното общо наказание лишаване от свобода с три месеца. На осн. чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА изтърпяното от осъдения И.Р.С. наказание лишаване от свобода от 20.04.2017г. до момента, както и на основание чл.80, ал.2 от ЗИНЗС времето, през което е полагал доброволен труд съгласно приложените справки. Наказанието на И.Р.С. по НОХД № 133/2009г. на Районен Съд Царево „Лишаване от свобода“ за срок от шест месеца следва ДА БЪДЕ ИЗТЪРПЯНО отделно при първоначален общ режим, като на основание чл. 25, ал.2 НК ПРИСПАДА изцяло изтърпяното от него през периода 23.10.2009 - 23.04.2010 г. наказание ЛОС.
И.Р.С.
На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ ЕДНО ОБЩО НАКАЗАНИЕ на осъдения И.Р.С. с ЕГН ********** измежду наложените му наказания по НЧД № 59/2011 г. по описа на Окръжен съд – Бургас и по НОХД № 1002/2017 г. по описа на Районен съд – Царево, в размер на по-тежкото от тях, а именно – „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” ЗА СРОК ОТ ДЕВЕТ МЕСЕЦА И ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ДНИ ПРИ ПЪРВОНАЧАЛЕН СТРОГ РЕЖИМ. На осн. чл.24 от НК УВЕЛИЧАВА размера на така определеното общо наказание лишаване от свобода с три месеца. На осн. чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА изтърпяното от осъдения И.Р.С. наказание лишаване от свобода от 20.04.2017г. до момента, както и на основание чл.80, ал.2 от ЗИНЗС времето, през което е полагал доброволен труд съгласно приложените справки. Наказанието на И.Р.С. по НОХД № 133/2009г. на Районен Съд Царево „Лишаване от свобода“ за срок от шест месеца следва ДА БЪДЕ ИЗТЪРПЯНО отделно при първоначален общ режим, като на основание чл. 25, ал.2 НК ПРИСПАДА изцяло изтърпяното от него през периода 23.10.2009 - 23.04.2010 г. наказание ЛОС.
В законна сила на 21.12.2017г.
53 АНД No 1032/2017, IV състав Общини З.Г.Г. ОБЩИНА ПРИМОРСКО Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 29.12.2017г.
Мотивиран от горното,на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН,съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление №25 от 31.10-2017г. на д-р Димитър Германов Германов –Кмет на Община Приморско, с което на З.Г.Г. , ЕГН ********** *** за нарушение на чл.3, ал.2 от Наредба за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на общината -НООРССГООСОСБДТО-Община Приморско,е наложено административно наказание – „глоба” в размер на 200,00 лв./ двеста лева /, на основание чл.3, ал.6 от същата Наредба- Наредба за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на общината. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.
54 НОХД No 1037/2017, IV състав Грабеж РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.М.В. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 4.12.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 238/2017 по описа на РУ МВР – Царево, пр. пр. № 995/2017 г., пор. № 366/2017 г по описа на Районна прокуратура Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Щърбева, подсъдимият Д.М.В. - ЕГН **********, роден на *** ***, български гражданин, без образование, работи като товарач в строителна фирма, неженен, осъждан и защитника му адв.М.Н., съгласно което подсъдимият Д.М.В. се признава за виновен, за това, че на 18.11.2017 г. в град Ахтопол, област Бургас, е отнел чужди движими вещи – парична сума в размер на 400.00 /четиристотин лева/ от владението на А.А. ***, с намерение противозаконно да ги присвои като употребил за това сила – нанасяне на удари с юмрук по главата в областта на лицето и притискане с двете ръце в областта на врата – престъпление по чл. 198, ал.1 НК. За посоченото престъпление по чл. 198, ал.1 НК, на основание чл. 198, ал.1 НК, и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимият Д.М.В., ЕГН **********, на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от една година и шест месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. Разноски по делото няма. Веществени доказателства ДА СЕ ВЪРНАТ на техните собственици: - 1 /един/ брой долнище на анцуг, с надпис „Addidas“, черен цвят с три бели ивици отстрани - собственост на Д.М.В.; - 1 /един/ брой дънки, син цвят – собственост на А.А.А.; - 1 /един/ брой тениска, кафяв цвят - собственост на А.А.А.; - 1 /един/ брой блуза с надпис „WAVE SECTION“ - собственост на А.А.А.; - 1 /един/ брой горнище на анцуг с надпис „KAPPA“, черен цвят - собственост на А.А.А.. Причинените имуществени вреди в размер на 400 /четиристотин/ лева, са изцяло възстановени.
Д.М.В.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 238/2017 по описа на РУ МВР – Царево, пр. пр. № 995/2017 г., пор. № 366/2017 г по описа на Районна прокуратура Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Щърбева, подсъдимият Д.М.В. - ЕГН **********, роден на *** ***, български гражданин, без образование, работи като товарач в строителна фирма, неженен, осъждан и защитника му адв.М.Н., съгласно което подсъдимият Д.М.В. се признава за виновен, за това, че на 18.11.2017 г. в град Ахтопол, област Бургас, е отнел чужди движими вещи – парична сума в размер на 400.00 /четиристотин лева/ от владението на А.А. ***, с намерение противозаконно да ги присвои като употребил за това сила – нанасяне на удари с юмрук по главата в областта на лицето и притискане с двете ръце в областта на врата – престъпление по чл. 198, ал.1 НК. За посоченото престъпление по чл. 198, ал.1 НК, на основание чл. 198, ал.1 НК, и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимият Д.М.В., ЕГН **********, на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от една година и шест месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. Разноски по делото няма. Веществени доказателства ДА СЕ ВЪРНАТ на техните собственици: - 1 /един/ брой долнище на анцуг, с надпис „Addidas“, черен цвят с три бели ивици отстрани - собственост на Д.М.В.; - 1 /един/ брой дънки, син цвят – собственост на А.А.А.; - 1 /един/ брой тениска, кафяв цвят - собственост на А.А.А.; - 1 /един/ брой блуза с надпис „WAVE SECTION“ - собственост на А.А.А.; - 1 /един/ брой горнище на анцуг с надпис „KAPPA“, черен цвят - собственост на А.А.А.. Причинените имуществени вреди в размер на 400 /четиристотин/ лева, са изцяло възстановени.
В законна сила на 4.12.2017г.
55 НОХД No 1043/2017, I състав Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.П.Д. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 7.12.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 241/2017 г. по описа на РУ – Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Д., подсъдимият С.П.Д. - ЕГН **********,***, с постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, осъждан, завършен първи класе, неженен, безработен и със служебния му защитник адв.Р.Д., съгласно което подсъдимият С.П.Д. се признава за виновен, за това, че периода от 15.11.2017г. до 03.12.2017г., в с. Варвара, област Бургас, в условията на продължавано престъпление и в условията на опасен рецидив, отнел чужди движими вещи на обща стойност 316,99 /триста и шестнадесет лева и деветдесет и девет/ лева от владението на различни собственици, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, както следва: 1.На неустановена дата в периода от 15.11.2017г. до 28.11.2017г. в с.Варвара, област Бургас, ул. „Тракия“ №3 отнел чужди движими вещи - 1 бр. черен калъф за съхранение на лични документи на стойност 3,99 лева; 1 бр. гривна с 12 елемента от дърво с религиозни изображения на стойност 5,00 лева; 1 бр. фенерче, сиво на цвят отпред и черно на цвят отзад с 3 бр. батерии на стойност 5,00 лева; 1 бр. DVD плеър марка „Brandt“, сер. № 421102178, модел BDVDP292WX на стойност 198,00 лева; 1 бр. СД с надпис „LEGO AVENTURE“ на стойност 10,00 лева и 1 бр. електрическа машинка за подстригване с надпис „Philishave“ и зарядно към нея на стойност 45,00 лева или всички вещи на обща стойност 266,99 лева, от владението на собственика Д.М., без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои; 1. На 02.12.2017 год., в с. Варвара, област Бургас, ул. „Ятрос" №6, от дървена постройка, отнел чужди движими вещи - 1 бр. бутилка водка марка "ЯШЧЕ ПА АДНОИ 500 m1." на стойност 10.00 /десет/ лева и 1 бр. бутилка водка марка "Собиески 1000 m1." на стойност 10.00 /десет/ лева или всички вещи на обща стойност 20 /двадесет лева/ лева от владението на собственика Е.Б., без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои; 2. На 03.12.2017 год., в с. Варвара, област Бургас, ул. „Ятрос" №6, от дървена постройка, отнел чужда движима вещ - 3 литра домашна гроздова ракия на стойност 30 /тридесет/ лева от владението и собственост на Е.Б., без неговото съгласие с намерение противозаконно да я присвои - престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, буква "а" и буква "б", вр. чл.26, ал.1 от НК. За посоченото престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, буква "а" и буква "б", вр. чл.26, ал.1 от НК, на основание чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, буква "а" и буква "б", вр. чл.26, ал.1 от НК, и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимият С.П.Д. ЕГН **********, на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл. 57 ал.1, б. „Б“ от ЗИНЗС така наложеното наказание лишаване от свобода да се изтърпи при първоначален „СТРОГ РЕЖИМ“. Веществените доказателства - бр. бутилка водка марка "ЯШЧЕ ПА АДНОИ 500 m1.", 1 бр. бутилка водка марка "Собиески 1000 m1." и 3 литра домашна гроздова ракия, съхранявана в пластмасова туба, намиращи се на съхранение в сградата на РУ – Царево ДА СЕ ВЪРНАТ на Е.Й.Б.. Веществените доказателства - 1 бр. черен калъф за съхранение на лични документи; 1 бр. гривна с 12 елемента от дърво с религиозни изображения; 1 бр. фенерче, сиво на цвят отпред и черно на цвят отзад с 3 бр. батерии; 1 бр. DVD плеър марка „Brandt“, сер. № 421102178, модел BDVDP292WX; 1 бр. СД с надпис „LEGO AVENTURE“; 1 бр. електрическа машинка за подстригване с надпис „Philishave“ и зарядно към нея, намиращи се на съхранение в сградата на РУ – Царево при ОД МВР – Бургас ДА СЕ ВЪРНАТ на Д.В.М. или на упълномощено от него лице.
С.П.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 241/2017 г. по описа на РУ – Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Д., подсъдимият С.П.Д. - ЕГН **********,***, с постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, осъждан, завършен първи класе, неженен, безработен и със служебния му защитник адв.Р.Д., съгласно което подсъдимият С.П.Д. се признава за виновен, за това, че периода от 15.11.2017г. до 03.12.2017г., в с. Варвара, област Бургас, в условията на продължавано престъпление и в условията на опасен рецидив, отнел чужди движими вещи на обща стойност 316,99 /триста и шестнадесет лева и деветдесет и девет/ лева от владението на различни собственици, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, както следва: 1.На неустановена дата в периода от 15.11.2017г. до 28.11.2017г. в с.Варвара, област Бургас, ул. „Тракия“ №3 отнел чужди движими вещи - 1 бр. черен калъф за съхранение на лични документи на стойност 3,99 лева; 1 бр. гривна с 12 елемента от дърво с религиозни изображения на стойност 5,00 лева; 1 бр. фенерче, сиво на цвят отпред и черно на цвят отзад с 3 бр. батерии на стойност 5,00 лева; 1 бр. DVD плеър марка „Brandt“, сер. № 421102178, модел BDVDP292WX на стойност 198,00 лева; 1 бр. СД с надпис „LEGO AVENTURE“ на стойност 10,00 лева и 1 бр. електрическа машинка за подстригване с надпис „Philishave“ и зарядно към нея на стойност 45,00 лева или всички вещи на обща стойност 266,99 лева, от владението на собственика Д.М., без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои; 1. На 02.12.2017 год., в с. Варвара, област Бургас, ул. „Ятрос" №6, от дървена постройка, отнел чужди движими вещи - 1 бр. бутилка водка марка "ЯШЧЕ ПА АДНОИ 500 m1." на стойност 10.00 /десет/ лева и 1 бр. бутилка водка марка "Собиески 1000 m1." на стойност 10.00 /десет/ лева или всички вещи на обща стойност 20 /двадесет лева/ лева от владението на собственика Е.Б., без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои; 2. На 03.12.2017 год., в с. Варвара, област Бургас, ул. „Ятрос" №6, от дървена постройка, отнел чужда движима вещ - 3 литра домашна гроздова ракия на стойност 30 /тридесет/ лева от владението и собственост на Е.Б., без неговото съгласие с намерение противозаконно да я присвои - престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, буква "а" и буква "б", вр. чл.26, ал.1 от НК. За посоченото престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, буква "а" и буква "б", вр. чл.26, ал.1 от НК, на основание чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, буква "а" и буква "б", вр. чл.26, ал.1 от НК, и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимият С.П.Д. ЕГН **********, на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл. 57 ал.1, б. „Б“ от ЗИНЗС така наложеното наказание лишаване от свобода да се изтърпи при първоначален „СТРОГ РЕЖИМ“. Веществените доказателства - бр. бутилка водка марка "ЯШЧЕ ПА АДНОИ 500 m1.", 1 бр. бутилка водка марка "Собиески 1000 m1." и 3 литра домашна гроздова ракия, съхранявана в пластмасова туба, намиращи се на съхранение в сградата на РУ – Царево ДА СЕ ВЪРНАТ на Е.Й.Б.. Веществените доказателства - 1 бр. черен калъф за съхранение на лични документи; 1 бр. гривна с 12 елемента от дърво с религиозни изображения; 1 бр. фенерче, сиво на цвят отпред и черно на цвят отзад с 3 бр. батерии; 1 бр. DVD плеър марка „Brandt“, сер. № 421102178, модел BDVDP292WX; 1 бр. СД с надпис „LEGO AVENTURE“; 1 бр. електрическа машинка за подстригване с надпис „Philishave“ и зарядно към нея, намиращи се на съхранение в сградата на РУ – Царево при ОД МВР – Бургас ДА СЕ ВЪРНАТ на Д.В.М. или на упълномощено от него лице. ОСЪЖДА С.П.Д. ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР - Бургас сумата в размер на 84.64 лева за разноски по делото.
В законна сила на 7.12.2017г.
56 НОХД No 1048/2017, I състав Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.Е.П. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 8.12.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 346/2015 г. по описа на РУ МВР Приморско, пр. преписка № 945/2015 г по описа на Районна прокуратура Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимия М.Е.П. - ЕГН **********, роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, неосъждан, неженен, с постоянен адрес:***, с настоящ адрес:***, и неговия защитник адв.Й.К., съгласно което подсъдимият М.Е.П., се признава за виновен в това, че на 06.10.2015 г., около 23.20 часа по второстепенен път ІІ-99, в посока от град Приморско към град Бургас с цел да набави за себе си имотна облага противозакнонно подпомогнал група чужданци общо 24 /двадесет и четири/ броя лица, а именно: 1. АКАР ИСМАИЛ САЛИМ /AKAR ISMAIL SALIM/, род. на *** г в Ирак; 2. АСКАНДАР МОХАМАД АЗИЗ /ASKANDAR MOHAMAD AZIZ/, роден на *** г в Ирак; 3. АСО ХАЛЕД МОХАМАД /ASO HALED MOHAMAD/, роден на *** г в Ирак 4. АХМАД АБДУЛРАХМАН АХМАД /AHMAD ABDULRAHMAN AHMAD/, роден на *** г в Сирия; 5. АХМАД САБЕР ШАЛАФ /AHMAD SABER SHAWAF/, роден на *** г в Сирия; 6. ДЕЛХАД ХЮСЕЙН МАХМУД /DELHAD HUSEIN MAHMUD/, роден на *** г в Сирия; 7. ЖИЛЯН ХЕЙРИ ИСМАИЛ /JYLAN HEIRY ISMAIL/, родена на *** г в Сирия; 8. ЗАХИДА ХЮСЕЙН МАХМУД /ZAHIDA HUSEIN MAHMUD/, родена на *** г в Сирия; 9. ИБРАХИМ ЛИ ЖАФАР /IBRAHIM LY JAFAR/, роден на *** г в Сирия; 10. ЛЕЙЛА ХЮСЕЙН МАХМУД /LEILA HUSEIN MAHMUD/, родена на *** г в Сирия; 11. МАХДИ САЛЕХ ИСМАИЛ /MAHDI SALEH ISMAIL/, родена на *** г в Сирия; 12. МУРАД ХУДЕР ХЮСЕЙН /MURAD HUDER HUSEIN/, роден на *** г в Сирия; 13. МУСТАФА ХАСАН АЛИ /MUSTAFA HASAN ALI/, роден на *** г в Ирак; 14. МУСТАФА САРЛАР САЛИМ /MUSTAFA SARWAR SALIM/, роден на *** г в Ирак; 15. НАБАС ЖАМАЛ АЛИ /NABAS JAMAL ALI/, роден на *** г в Ирак; 16. НАИФ ЖУК АЛИ /NAIF JUK ALI/, роден на *** г в Сирия; 17. РАЙБАС САБАХ АЗИЗ /RAIBAS SABAH AZIZ/, роден на *** г в Ирак; 18. САРБАСТ ХЕЙРИ ИСМАИЛ /SARBAST HEIRY ISMAIL/, роден на *** г в Сирия; 19. СЕЛМА САЛЕХ ИСМАИЛ /SELMA SALEH ISMAIL/, родена на *** г. в Сирия" 20. ТУАНА ЛЮКМАН МАХМУД /TUANA LUKMAN MAHMUD/, роден на *** г в Ирак; 21. УРИА ХАМАД АМИН /WRIA HAMAD AMIN/, роден на *** г в Ирак; 22. ХАСАН АЗИЗ МОХАМАД /HASAN AZIZ MOHAMAD/, роден на *** г в Сирия; 23. ЦИАР ХЮСЕЙН МОХАМАД /TSHYAR HUSEIN MOHAMAD/ - роден на *** г в Ирак; 24. ШИВАН АЗИЗ МОХАМАД /SHIVAN AZIZ MOHAMAD/ - роден на *** г в Сирия; да пребивават и да преминават в страната, чрез извършване на превоз от землището на с. Варвара, общ. Царево, обл. Бургас към вътрешността на страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима, съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001 г. на Съвета от 15 март 2001 година”, като деянието е извършено, чрез използване на моторно превозно средство – товарен автомобил марка „Фиат”, модел „Дукато”, с рег. № СВ 2472 АС, собственост на ПЕТЪР ИВАНОВ ЙОСИФОВ и по отношение на повече от едно лице - Престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предложение 1 и т. 5, връзка ал. 1 НК. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предложение 1 и т. 5, връзка ал. 1 НК, на основание чл. 281, ал. 2, т. 1, предложение 1 и т. 5, връзка ал. 1 НК и чл.55, ал.1, т.1 НК ОСЪЖДА М.Е.П., ЕГН **********, на наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛОС с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 НК НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото в чл.281, ал.2 НК по-леко наказание глоба. На основание чл.281, ал.3, вр. ал.2, т.1 от НК ОТНЕМА в полза на държавата ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: Моторно преовзно средство – товарен автомобил, марка „Фиат“, модел „Дукато“, с регистрационен № СВ 2472 АС, собственост на Петър Иванов Йосифов, ведно със секретен ключ за автомобила и свидетелство за регистрация – част II, с номер 006942488. На основание чл.53, ал.1, б.“а“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства: 1 /един/ брой мобилен телефон, марка „Нокиа“, с ИМЕИ 357140062670756, ведно със сим карта № 89359032200013576402, която да бъде унищожена. ДА СЕ ОТНЕМАТ в ползва на държавата веществените доказателства - 3 /три/ броя сгъваеми ножове и унищожат като вещи с малозначителна стойност. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.Е.П., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР - Бургас сумата в размер на 390 лева за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Настоящото споразумение има последици на влязла в законна сила присъда на осн. чл.381 от НПК. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. Предвид одобряването на споразумението по отношение на подсъдимия, на осн. чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №1048 по описа за 2017 година на РС-Царево.
М.Е.П.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 346/2015 г. по описа на РУ МВР Приморско, пр. преписка № 945/2015 г по описа на Районна прокуратура Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимия М.Е.П. - ЕГН **********, роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, неосъждан, неженен, с постоянен адрес:***, с настоящ адрес:***, и неговия защитник адв.Й.К., съгласно което подсъдимият М.Е.П., се признава за виновен в това, че на 06.10.2015 г., около 23.20 часа по второстепенен път ІІ-99, в посока от град Приморско към град Бургас с цел да набави за себе си имотна облага противозакнонно подпомогнал група чужданци общо 24 /двадесет и четири/ броя лица, а именно: 1. АКАР ИСМАИЛ САЛИМ /AKAR ISMAIL SALIM/, род. на *** г в Ирак; 2. АСКАНДАР МОХАМАД АЗИЗ /ASKANDAR MOHAMAD AZIZ/, роден на *** г в Ирак; 3. АСО ХАЛЕД МОХАМАД /ASO HALED MOHAMAD/, роден на *** г в Ирак 4. АХМАД АБДУЛРАХМАН АХМАД /AHMAD ABDULRAHMAN AHMAD/, роден на *** г в Сирия; 5. АХМАД САБЕР ШАЛАФ /AHMAD SABER SHAWAF/, роден на *** г в Сирия; 6. ДЕЛХАД ХЮСЕЙН МАХМУД /DELHAD HUSEIN MAHMUD/, роден на *** г в Сирия; 7. ЖИЛЯН ХЕЙРИ ИСМАИЛ /JYLAN HEIRY ISMAIL/, родена на *** г в Сирия; 8. ЗАХИДА ХЮСЕЙН МАХМУД /ZAHIDA HUSEIN MAHMUD/, родена на *** г в Сирия; 9. ИБРАХИМ ЛИ ЖАФАР /IBRAHIM LY JAFAR/, роден на *** г в Сирия; 10. ЛЕЙЛА ХЮСЕЙН МАХМУД /LEILA HUSEIN MAHMUD/, родена на *** г в Сирия; 11. МАХДИ САЛЕХ ИСМАИЛ /MAHDI SALEH ISMAIL/, родена на *** г в Сирия; 12. МУРАД ХУДЕР ХЮСЕЙН /MURAD HUDER HUSEIN/, роден на *** г в Сирия; 13. МУСТАФА ХАСАН АЛИ /MUSTAFA HASAN ALI/, роден на *** г в Ирак; 14. МУСТАФА САРЛАР САЛИМ /MUSTAFA SARWAR SALIM/, роден на *** г в Ирак; 15. НАБАС ЖАМАЛ АЛИ /NABAS JAMAL ALI/, роден на *** г в Ирак; 16. НАИФ ЖУК АЛИ /NAIF JUK ALI/, роден на *** г в Сирия; 17. РАЙБАС САБАХ АЗИЗ /RAIBAS SABAH AZIZ/, роден на *** г в Ирак; 18. САРБАСТ ХЕЙРИ ИСМАИЛ /SARBAST HEIRY ISMAIL/, роден на *** г в Сирия; 19. СЕЛМА САЛЕХ ИСМАИЛ /SELMA SALEH ISMAIL/, родена на *** г. в Сирия" 20. ТУАНА ЛЮКМАН МАХМУД /TUANA LUKMAN MAHMUD/, роден на *** г в Ирак; 21. УРИА ХАМАД АМИН /WRIA HAMAD AMIN/, роден на *** г в Ирак; 22. ХАСАН АЗИЗ МОХАМАД /HASAN AZIZ MOHAMAD/, роден на *** г в Сирия; 23. ЦИАР ХЮСЕЙН МОХАМАД /TSHYAR HUSEIN MOHAMAD/ - роден на *** г в Ирак; 24. ШИВАН АЗИЗ МОХАМАД /SHIVAN AZIZ MOHAMAD/ - роден на *** г в Сирия; да пребивават и да преминават в страната, чрез извършване на превоз от землището на с. Варвара, общ. Царево, обл. Бургас към вътрешността на страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима, съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001 г. на Съвета от 15 март 2001 година”, като деянието е извършено, чрез използване на моторно превозно средство – товарен автомобил марка „Фиат”, модел „Дукато”, с рег. № СВ 2472 АС, собственост на ПЕТЪР ИВАНОВ ЙОСИФОВ и по отношение на повече от едно лице - Престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предложение 1 и т. 5, връзка ал. 1 НК. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предложение 1 и т. 5, връзка ал. 1 НК, на основание чл. 281, ал. 2, т. 1, предложение 1 и т. 5, връзка ал. 1 НК и чл.55, ал.1, т.1 НК ОСЪЖДА М.Е.П., ЕГН **********, на наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛОС с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 НК НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото в чл.281, ал.2 НК по-леко наказание глоба. На основание чл.281, ал.3, вр. ал.2, т.1 от НК ОТНЕМА в полза на държавата ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: Моторно преовзно средство – товарен автомобил, марка „Фиат“, модел „Дукато“, с регистрационен № СВ 2472 АС, собственост на Петър Иванов Йосифов, ведно със секретен ключ за автомобила и свидетелство за регистрация – част II, с номер 006942488. На основание чл.53, ал.1, б.“а“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства: 1 /един/ брой мобилен телефон, марка „Нокиа“, с ИМЕИ 357140062670756, ведно със сим карта № 89359032200013576402, която да бъде унищожена. ДА СЕ ОТНЕМАТ в ползва на държавата веществените доказателства - 3 /три/ броя сгъваеми ножове и унищожат като вещи с малозначителна стойност. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.Е.П., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР - Бургас сумата в размер на 390 лева за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Настоящото споразумение има последици на влязла в законна сила присъда на осн. чл.381 от НПК. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. Предвид одобряването на споразумението по отношение на подсъдимия, на осн. чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №1048 по описа за 2017 година на РС-Царево.
В законна сила на 8.12.2017г.
57 НОХД No 1061/2017, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Г.П.Н. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 12.12.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № ЗМ № 412/2017г. по описа на РУ-Приморско, преписка вх. № 1024/2017г. по описа на РП-Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимият Г.П.Н. - роден на *** г. в гр. Ямбол, с постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, женен, със средно образование, рибар, осъждан - реабилитиран, ЕГН ********** и защитника му адв.П.Б., съгласно което подсъдимият Г.П.Н. се признава за виновен, за това, че на 06.12.2017 г., около 23.55 часа по ВП ІІ-99, общ. Приморско, обл. Бургас, в посока от гр. Приморско към гр. Бургас управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „Е 280“, с рег. № В 7403 ВН с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,25 /едно цяло двадесет и пет/ на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта № 853/08.12.2017 год. на специализирана химическа лаборатория към БНТЛ при ОД на МВР – Бургас- престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл. 343б, ал.1 от НК, и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимият Г.П.Н., ЕГН **********, на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 150 лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА подсъдимият Г.П.Н., ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 НПК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият Г.П.Н., ЕГН: ********** е бил лишен от това право по административен ред, считано от 06.12.2017 год. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Г.П.Н., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР – Бургас сумата в размер на – 47.73 лева за разноски по делото. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На основание чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №1061/2017г. по описа на ЦРС.
Г.П.Н.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № ЗМ № 412/2017г. по описа на РУ-Приморско, преписка вх. № 1024/2017г. по описа на РП-Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимият Г.П.Н. - роден на *** г. в гр. Ямбол, с постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, женен, със средно образование, рибар, осъждан - реабилитиран, ЕГН ********** и защитника му адв.П.Б., съгласно което подсъдимият Г.П.Н. се признава за виновен, за това, че на 06.12.2017 г., около 23.55 часа по ВП ІІ-99, общ. Приморско, обл. Бургас, в посока от гр. Приморско към гр. Бургас управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „Е 280“, с рег. № В 7403 ВН с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,25 /едно цяло двадесет и пет/ на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта № 853/08.12.2017 год. на специализирана химическа лаборатория към БНТЛ при ОД на МВР – Бургас- престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл. 343б, ал.1 от НК, и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимият Г.П.Н., ЕГН **********, на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 150 лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА подсъдимият Г.П.Н., ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 НПК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият Г.П.Н., ЕГН: ********** е бил лишен от това право по административен ред, считано от 06.12.2017 год. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Г.П.Н., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР – Бургас сумата в размер на – 47.73 лева за разноски по делото. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На основание чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №1061/2017г. по описа на ЦРС.
В законна сила на 12.12.2017г.
58 НОХД No 1069/2017, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Ч.А. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 14.12.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 414/2017 по описа на РУ МВР – Приморско, пор. № 281/2017 г по описа на Районна прокуратура Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Щърбева, подсъдимият А.Ч.А. - ЕГН **********, роден на *** ***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, постоянен и настоящ адрес:*** и защитника му адв.Р.Д., съгласно което подсъдимият А.Ч.А. се признава за виновен, за това, че на 09.12.2017 г., по ВП ІІ-99, община Приморско, област Бургас, в посока от град Китен към град Бургас управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 4“, с рег. № А 5285 НВ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,44 /две цяло четиридесет и четири/ на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта № 854/11.12.2017 год. на специализирана химическа лаборатория към БНТЛ при ОД на МВР – Бургас.– престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл. 343б, ал.1 от НК, и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимият А.Ч.А., ЕГН **********, на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 150 лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА подсъдимият А.Ч.А., ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият А.Ч.А., ЕГН ********** е бил лишен от това право по административен ред, считано от 09.12.2017 год. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Ч.А., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР – Бургас сумата в размер на – 47.73 лева за разноски по делото. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На основание чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №1069/2017г. по описа на ЦРС.
А.Ч.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 414/2017 по описа на РУ МВР – Приморско, пор. № 281/2017 г по описа на Районна прокуратура Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Щърбева, подсъдимият А.Ч.А. - ЕГН **********, роден на *** ***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, постоянен и настоящ адрес:*** и защитника му адв.Р.Д., съгласно което подсъдимият А.Ч.А. се признава за виновен, за това, че на 09.12.2017 г., по ВП ІІ-99, община Приморско, област Бургас, в посока от град Китен към град Бургас управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 4“, с рег. № А 5285 НВ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,44 /две цяло четиридесет и четири/ на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта № 854/11.12.2017 год. на специализирана химическа лаборатория към БНТЛ при ОД на МВР – Бургас.– престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл. 343б, ал.1 от НК, и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимият А.Ч.А., ЕГН **********, на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 150 лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА подсъдимият А.Ч.А., ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият А.Ч.А., ЕГН ********** е бил лишен от това право по административен ред, считано от 09.12.2017 год. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Ч.А., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР – Бургас сумата в размер на – 47.73 лева за разноски по делото. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На основание чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №1069/2017г. по описа на ЦРС.
В законна сила на 14.12.2017г.
59 НОХД No 1077/2017, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Т.И.С. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 20.12.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по по Бързо производство № 418 /2017г. по описа на РУ-Приморско, преписка вх. № 1047/2017г. по описа на РП-Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимия Т.И.С. - ЕГН **********, роден на *** *** с адрес ***, български гражданин, със средно образование, работи като градинар към „СОТ 161”, неженен, неосъждан и неговия защитник адв. Т.С., съгласно което подсъдимият Т.И.С. с ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б ал.1 от НК, за това че на 17.12.2017 год. около 22.10ч. в гр.Приморско, общ. Приморско, Бургаска обл., на улица „Резвая” управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Фиат”, модел „Браво”, с рег.№ ВР 9313 ВР, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.50 на хиляда, установено по надлежния ред- с химическа експертиза №869/19.12.2017г. на БНТЛ при ОДМВР- Бургас. За посоченото престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, на осн. основание чл. 343б, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимият Т.И.С., ЕГН ********** на наказание Лишаване от свобода за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 150.00лв. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 37, ал.1, т. 7 от НК ЛИШАВА Т.И.С., ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият Т.И.С. с ЕГН ********** е бил лишен от това право по административен ред, считано от 17.12.2017г. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Т.И.С. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР – Бургас направените разноски по делото в размер на 47.73 лв.
Т.И.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по по Бързо производство № 418 /2017г. по описа на РУ-Приморско, преписка вх. № 1047/2017г. по описа на РП-Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимия Т.И.С. - ЕГН **********, роден на *** *** с адрес ***, български гражданин, със средно образование, работи като градинар към „СОТ 161”, неженен, неосъждан и неговия защитник адв. Т.С., съгласно което подсъдимият Т.И.С. с ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б ал.1 от НК, за това че на 17.12.2017 год. около 22.10ч. в гр.Приморско, общ. Приморско, Бургаска обл., на улица „Резвая” управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Фиат”, модел „Браво”, с рег.№ ВР 9313 ВР, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.50 на хиляда, установено по надлежния ред- с химическа експертиза №869/19.12.2017г. на БНТЛ при ОДМВР- Бургас. За посоченото престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, на осн. основание чл. 343б, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимият Т.И.С., ЕГН ********** на наказание Лишаване от свобода за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 150.00лв. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 37, ал.1, т. 7 от НК ЛИШАВА Т.И.С., ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият Т.И.С. с ЕГН ********** е бил лишен от това право по административен ред, считано от 17.12.2017г. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Т.И.С. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР – Бургас направените разноски по делото в размер на 47.73 лв.
В законна сила на 20.12.2017г.