РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.11.2013г. до 30.11.2013г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 66/2013, I състав Делби С.К.Б.,
С.М.Б.
И.Ц.Ц.,
В.С.Ц.,
П.Л.Ц.,
Н.М.Ц.,
С.И.С.,
В.С.С.,
Б.П.П.,
А.Г.П.
Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Определение от 1.11.2013г.
Връща искомана молба и прекратява производството по делото. Осъжда С. и С. Безуханови да заплатят на РС Царево сумата от 100 лева за държавна такса
В законна сила от 19.11.2013г.
2 Гражданско дело No 68/2013, III състав Искове по КТ за отмяна на уволнение В.В.Н.С. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 4.11.2013г.
ПРИЗНАВА за НЕЗАКОННО уволнението на В.В.Н.- С.,***, ЕГН ********** от длъжността банков служител ******* в ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА-АД клон Царево, извършено със заповед № 2013000202 от 17.05.2013г. на Директора на ОББ-АД клон Царево и го ОТМЕНЯ.  ВЪЗСТАНОВЯВА В.В.Н.- С., ЕГН ********** на предишната й работа – банков служител ******* в ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА-АД, клон -Царево.  ОСЪЖДА ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА-АД, гр.София да заплати на В.В.Н.- С., ЕГН ********** сумата от 4100 лв. (четири хиляди и сто лева), представляваща обезщетение по чл.225, ал.1 КТ за периода от 18.05.2013г. до 18.11.2013 г., със законната лихва от 12.07.2013г. до окончателното изплащане, както и сумата от 500лв. (петстотин лева за разноски по делото.  
3 Гражданско дело No 140/2009, I състав Вещни искове Х.И.К.,
В.Х.К.,
П.Г.М.,
Д.И.Г.,
С.И.С.,
К.Л.Х.,
М.И.В.
Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Определение от 5.11.2013г.
4 Гражданско дело No 46/2013, II състав Облигационни искове ОБЩИНА ЦАРЕВО П.Г.Б. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 5.11.2013г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на П.Г.Б., ЕГН **********,***, сумата от 1394,00 лева– главница представляваща дължим наем за общинско жилище за периода за месеците от февруари 2010 г. до ноември 2012 г. както и сумата от 208,30 лева, представляваща неустойка в размер на законната лихва за периода от 19.02.2010 г. до 03.12.2012 г. ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на депозиране на заявлението по чл. 410 от ГПК– 19.02.2013 г. до изплащане на вземането.  ОТХВЪРЛЯ иска на Община Царево в останалите му части, с които се иска от съда да приеме за установено, че П.Г.Б., ЕГН ********** дължи сума в размер на 683,77 лв. разликата между уважения размер от 1394,00 лева до пълния предявен размер от 2077,77 лв. на главницата, както и за периода след ноември 2012 г. както и за сума в размер на 8139,27 лева, разликата между уважения размер от 208,30 лв. до пълния предявен размер от 8347,57 лв. на неустойката, като неоснователен в тези му части.  
5 АНД No 403/2013, II състав По ЗД по пътищата В.Г.Г. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - ГР.ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 6.11.2013г.
НП-изменено
6 Гражданско дело No 49/2013, III състав Облигационни искове ОБЩИНА ЦАРЕВО П.И.З. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 7.11.2013г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на П.И.З., ЕГН: ***, че дължи Община –Царево сумата от 1798,53 лева (хиляда седемстотин деветдесет и осем лева и 53ст.), представляваща дължим наем за общинско жилище за периода от 15.03.2011 г. до 11.12. 2012 г.  ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на П.И.З., ЕГН: ***, че дължи Община –Царево сумата от 170,50 лева(сто и седемдесет лева и 50ст.), представляваща обезщетение за забава -мораторна лихва, в размер на законната лихва върху дължимия наем от 1798,53 лева за периода от 15.03.2011 г. до 03.12.2012 г. и ОТХВЪРЛЯ иска в останалата част в размера над уважения размер от 170,50 лева до претендирания размер от 2901,18 лв., като неоснователен.  
7 Гражданско дело No 56/2013, III състав Облигационни искове ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД Б.Г.В. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 7.11.2013г.
ПРИЕМА за установено, че Б.Г.В., ЕГН *** дължи на „Водоснабдяване и канализация" ЕАД, ЕИК 812115210, гр.Бургас сумата от 884,88 лв., дължима по издадени фактури за аб.№225651 за периода от 23.08.2011 г. до 21.02.2013 г., с отчетен период по фактури от 14.07.2011 г. до 14.09.2012 г., аб.№915283 за периода от 24.08.2012 г. до 25.02.2013 г., с отчетен период по фактури 31.03.2011 г. до 12.07.2012 г. и аб.№915281 по издадени фактури за периода от 24.08.2012 г. до 25.03.2013 г. и отчетен период по фактури от 31.03.2011 г. до 12.07.2012 г., което задължение произтича от доставена, отведена и пречистена вода, ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението - 04.04.2013г. за издаване на заповед по чл.410 ГПК до окончателното изплащане на сумата.
В законна сила от 7.11.2013г.
8 НОХД No 103/2013, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Й.П.Й. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 7.11.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №103/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурорът Крумов и обвиняемия Й. П.Й. – ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.М. Б., съгласно което обвиняемият Й. П. Й., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 25.10.2013год. в около 22.50ч. в гр.Ц., Б.обл. на кръстовището на ул.„**” и ул.„**” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Фолксваген” модел „Пасат” с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила, а именно 2,01 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с химическа експертиза №1007/28.10.2013год. на експерт химик при БНТЛ към ОД на МВР Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обв. Й.П. Й. ЕГН *** наказание ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА;  4.Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК обв. Й. П.Й., ЕГН *** ще изтърпи и наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от 25.10.2013г.  
Й.П.Й.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №103/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурорът Крумов и обвиняемия Й. П.Й. – ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.М. Б., съгласно което обвиняемият Й. П. Й., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 25.10.2013год. в около 22.50ч. в гр.Ц., Б.обл. на кръстовището на ул.„**” и ул.„**” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Фолксваген” модел „Пасат” с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила, а именно 2,01 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с химическа експертиза №1007/28.10.2013год. на експерт химик при БНТЛ към ОД на МВР Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обв. Й.П. Й. ЕГН *** наказание ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА;  4.Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК обв. Й. П.Й., ЕГН *** ще изтърпи и наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от 25.10.2013г.  
В законна сила от 7.11.2013г.
9 АНД No 397/2013, II състав Административни дела М.В.Ш. КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 7.11.2013г.
НП-отменено
10 Гражданско дело No 159/2012, III състав Облигационни искове БИЛД ГРУП ООД ГАРДЕНИЯ ООД Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 8.11.2013г.
ПРИЕМА за установено по отношение на „ГАРДЕНИЯ" ООД, ЕИК 147109484, със седалище и адрес на управление гр. Приморско, ул. "Лагуна" № 15, представлявано от управителя А.Л.Ш., че има парично задължение към "БИЛД ГРУП" ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул."Страхил" № 6, вх.2, ет.1, ап.З, с ЕИК 102878784, представлявано от управителя С.А.Б. в размер на 11 040 лева /единадесет хиляди и четиридесет лева/, представляващо неплатена продажната цена за парна баня, ведно със законната лихва, считано от дата 31.10.2012г. до окончателното плащане.
11 АНД No 343/2013, II състав Административни дела НОВО ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 8.11.2013г.
НП-потвърдено
12 АНД No 433/2013, I състав Административни дела ЕДИ-2005 ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 8.11.2013г.
НП-изменено
13 Гражданско дело No 39/2013, II състав Облигационни искове С.С.С. ОБЩИНА ЦАРЕВО ЧРЕЗ ГЕОРГИ ИВАНОВ ЛАПЧЕВ - КМЕТ Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 11.11.2013г.
ОСЪЖДА Община Царево, ЕИК: 000057097 да заплати на С.С.С., ЕГН: ***, сумата от 2000,00 лв. представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди от ухапване от бездомно куче на 26.03.2013 год. в с. Велика, обл. Бургаска, ведно със законна лихва от 18.04.2013 г. до окончателното изплащане, като отхвърля иска в частта му до по пълния предявен размер от 4828,00 лева като неоснователен.  ОСЪЖДА Община Царево, ЕИК: 000057097 да заплати на С.С.С., ЕГН: ***, сумата от 164,01 лв. представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от ухапване от бездомно куче на 26.03.2013 год. в с. Велика, обл. Бургаска, ведно със законна лихва от 18.04.2013 г. до окончателното изплащане, като отхвърля иска в частта му до по пълния предявен размер от 172,00 лева като неоснователен.  
14 НОХД No 104/2013, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Н.В.Г. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 11.11.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №104/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и обвиняемия Н.В.Г., ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Б.Б., съгласно което обвиняемият Н.В.Г., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че: На 29.07.2013 год. около 17.55 часа в гр. Царево, обл. Бургаска, входа на складова база ТПК “Грънчар” управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка *** модел *** с Рег. № *** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила на хиляда, а именно 2.00 % /два/ промила на хиляда, установено по надлежния ред със съдебно -медицинска експертиза №366/2013 год. извършена по формулата на „Видмарк” от д-р П.П. съдебен лекар при отделение по съдебна медицина на МБАЛ-Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обв. Н.В.Г., ЕГН *** наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:    1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото – 120 часа за срок от една година.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Н.В.Г., ЕГН ***, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. На осн. чл.59, ал.4 от НК, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК приспада времето, през което е бил лишен от това право по административен ред, считано от 29.07.2013 год.  
Н.В.Г.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обв. Н.В.Г., ЕГН *** наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото – 120 часа за срок от една година.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Н.В.Г., ЕГН ***, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. На осн. чл.59, ал.4 от НК, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК приспада времето, през което е бил лишен от това право по административен ред, считано от 29.07.2013 год.  
В законна сила от 11.11.2013г.
15 Гражданско дело No 40/2013, III състав Облигационни искове Ц.Й.Т. М.И.Г. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 12.11.2013г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан предявеният от Ц.Й.Т., ЕГН **********,***, иск с правно основани чл.19, ал.3 ЗЗД срещу М.И. Георгиева, ЕГН **********,*** No 31, с който се иска от съда на основание чл.19, ал.3 ЗЗД, да обяви подписаният между Ц.Й.Т., като купувач, и М.И. Георгиева, като продавач, предварителен договор за покупко-продажба от 05.10.2012 г. на недвижим имот - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с идентификатор 44094.1.40 (четиридесет и четири хилядидеветдесет и четири точка едно точка четиридесет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лозенец, община Царево, област Бургас, одобрени с заповед No РД-18-54/24.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АД, с адрес на имота с. Лозенец, п.к. 8277 ТАРФА, с площ на поземления имот 606 (шестстотин и шест)кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизиран начин на трайно ползване - ниско застрояване (до десет метра), стар идентификатор 1.691 (едно точка шест девет едно), квартал 0 (нула) при съседи на имота: поземлени имоти с идентификатори 44094.1.68, 44094.1.67, 44094.1.802 и 44.094.1.41 за окончателен.
16 Гражданско дело No 64/2013, II състав Развод и недейств. на брака М.Н.В. Д.Я.В. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 12.11.2013г.
ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА като дълбоко и непоправимо разстроен гражданския брак, сключен на 01.06.1986 г. в гр. Ахтопол, обл. Бургаска, за което е бил съставен акт за граждански брак № 4/ 01.06.1986 г. между М.Н.В., ЕГН ********** и Д.Я.В., ЕГН **********.  ОБЯВЯВА, че вина за настъпилото дълбоко и непоправимо разстройство на брака има М.Н.В., ЕГН **********.  ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр. Царево, обл. Бургаска, ул. “Грънчар” № 17 и представляващо еднофамилна къща, с гаражен и първи етаж, СИО, да остане във фактическото положение, което към момента, а именно: първия жилищен етаж на сградата /надпартерен етаж/, да се ползва от ответницата, а ищеца да ползва гаражния етаж от сградата, който е приспособен за живеене  ПОСТАНОВЯВА, след прекратяването на брака, жената да носи предбрачното си фамилно име ИЛИЕВА.  
17 НОХД No 106/2013, III състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО В.Ю.Х. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 12.11.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №106/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия В. Ю. Х. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С. Р., съгласно което:  Обвиняемият В. Ю. Х., ЕГН ***се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.205, ал.1, т.1, вр. чл.201, ал.1 от НК, за това, че на 12.08.2013год. в гр.К., Б. област, за времето от 11.30ч. до 22.50ч. от витрина за продажба на сладолед намираща се на ул.“**”, пред почивна база “Асарел медет”, в качеството си на длъжностно лице – продавач консултант в “Мони-ни” ЕООД, представлявано от М. И. Н. присвоил чужди пари - сумата от 526.00 лева представляваща оборота на витрината за сладолед за 12.08.2013год. поверени му да ги пази, собственост на “Мони- ни” ЕООД с МОЛ М. И. Н., ЕГН ***, като до приключване на досъдебното производство присвоените пари са внесени.  Обвиняемият В. Ю. Х., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.209, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, за това, че на 12.08.2013год. в около 22.00ч. в гр.П., Б. област, действайки в условията на продължавано престъпление с цел да набави за себе си имотна облага възбудил и поддържал заблуждение у Й. Ф. Р. – продавач на сладолед на витрина пред кафе „Дежа вю” на ул.„**”, като му заявил „че шефа му е разпоредил да му бъде предаден наличния оборот” и у Д. Т.Д. – продавач на сладолед на витрина пред хотел „Мони”, като му заявил „че шефа му е разпоредил да му бъде предаден наличния оборот”, с което причинил имотна вреда в общ размер на 700.00лева на “Мони-ни” ЕООД представлявано от М. И. Н., ЕГН ***.   За посоченото престъпление по чл.205, ал.1, т.1, вр. чл.201, ал.1 от НК, на осн. чл.205, ал.1, т.1, вр. чл.201, ал.1 от НК, вр. чл.54 от НК НАЛАГА на обвиняемия В. Ю. Х., ЕГН *** наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок ШЕСТ МЕСЕЦА.  На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  За посоченото престъпление по чл.209, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, на осн. чл.209, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, вр. чл.54, ал.1 от НК НАЛАГА на обвиняемият В. Ю.Х., ЕГН *** наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.23 ал.1 от НК НАЛАГА на обвиняемия В. Ю. Х., ЕГН *** едно общо наказание в размер на най-тежкото от така определените му наказания, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
В.Ю.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №106/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия В. Ю. Х. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С. Р., съгласно което:  Обвиняемият В. Ю. Х., ЕГН ***се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.205, ал.1, т.1, вр. чл.201, ал.1 от НК, за това, че на 12.08.2013год. в гр.К., Б. област, за времето от 11.30ч. до 22.50ч. от витрина за продажба на сладолед намираща се на ул.“**”, пред почивна база “Асарел медет”, в качеството си на длъжностно лице – продавач консултант в “Мони-ни” ЕООД, представлявано от М. И. Н. присвоил чужди пари - сумата от 526.00 лева представляваща оборота на витрината за сладолед за 12.08.2013год. поверени му да ги пази, собственост на “Мони- ни” ЕООД с МОЛ М. И. Н., ЕГН ***, като до приключване на досъдебното производство присвоените пари са внесени.  Обвиняемият В. Ю. Х., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.209, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, за това, че на 12.08.2013год. в около 22.00ч. в гр.П., Б. област, действайки в условията на продължавано престъпление с цел да набави за себе си имотна облага възбудил и поддържал заблуждение у Й. Ф. Р. – продавач на сладолед на витрина пред кафе „Дежа вю” на ул.„**”, като му заявил „че шефа му е разпоредил да му бъде предаден наличния оборот” и у Д. Т.Д. – продавач на сладолед на витрина пред хотел „Мони”, като му заявил „че шефа му е разпоредил да му бъде предаден наличния оборот”, с което причинил имотна вреда в общ размер на 700.00лева на “Мони-ни” ЕООД представлявано от М. И. Н., ЕГН ***.   За посоченото престъпление по чл.205, ал.1, т.1, вр. чл.201, ал.1 от НК, на осн. чл.205, ал.1, т.1, вр. чл.201, ал.1 от НК, вр. чл.54 от НК НАЛАГА на обвиняемия В. Ю. Х., ЕГН *** наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок ШЕСТ МЕСЕЦА.  На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  За посоченото престъпление по чл.209, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, на осн. чл.209, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, вр. чл.54, ал.1 от НК НАЛАГА на обвиняемият В. Ю.Х., ЕГН *** наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.23 ал.1 от НК НАЛАГА на обвиняемия В. Ю. Х., ЕГН *** едно общо наказание в размер на най-тежкото от така определените му наказания, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
В законна сила от 12.11.2013г.
18 Гражданско дело No 73/2013, III състав Вещни искове В.К.В. Г.С.Д. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 13.11.2013г.
Съдът като намери, че постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона и морала на осн. чл.234 от ГПК  ОПРЕДЕЛИ  ОДОБРЯВА така постигната между страните спогодба.  ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. №73/2013г. по описа на ЦРС.  На осн. чл.78, ал.9 от ГПК на ищеца следва да се върне половината от внесената държавна такса по настоящото дело.    
19 Гражданско дело No 102/2013, I състав Развод по взаимно съгласие Н.А.Б.,
Е.П.Д.
Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 13.11.2013г.
Разводът между съпрузите допуснат и бракът прекратен по взаимно съгласие. В дял на съпруга поставен имотът в с.П., а в дял на съпругата - имотът в гр.П.. Запазено фамилното име на съпругата - Б..
20 Гражданско дело No 115/2013, II състав Делби Т.К.А. В.З.В. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 13.11.2013г.
Повдига спор за подсъдност между Царевски районен съд и Софийски районен съд, който спор да бъде решен от Окръжен съд Бургас
21 АНД No 428/2013, I състав Административни дела ЕТ ПАВЛИНКА КАЛДРЪМОВА - ПОЛИНА ИА ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СОФИЯ Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 13.11.2013г.
НП-изменено
22 Гражданско дело No 85/2013, I състав Облигационни искове Я.В.С. В.В.Ч. Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 14.11.2013г.
ПРИЕМА за установено по отношение на В.В. Ч., ЕГН-**********,***, ат.1, че дължи на Я.В.С.,***, сумата от 2`400,00 (две хиляди и четиристотин) лева, представляваща невърната част от заем, ведно със законна лихва от 29.07.2013г. до изплащане на вземането, като отхвърля иска в останалата му част в размер на 500,00 лева, представляваща разликата между уважения размер от 2`400,00лв. до пълния предявен размер от 2900,00лв.
23 АНД No 436/2013, I състав По ЗД по пътищата С.А.Ф. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ-ПРИМОРСКО Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 15.11.2013г.
НП-потвърдено
24 НОХД No 110/2013, II състав Гл.XI. Отнемане на МПС - чл.346 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.Г.Г. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 18.11.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №110/2013 год. по описа на Районен съд гр.Царево между РП-гр.Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Д. Г. Г.- ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Р. Д., съгласно което:  1. Обвиняемият Д. Г. Г.се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.346, ал.2, т.1, предл. първо и т.3, вр. ал.1, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1 от НК, а именно, че на 14.06.2013год., около 22:30 часа в местността “**, землището на с.В., общ.Ц., обл.Б., противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство – колесен трактор марка “Болгар” модел ТК-80, с рег. № ***, жълт на цвят, на стойност 3 000.00 лева с прикачена към него сенокосачка марка “GTR-165” на стойност 300.00 лева от владението и собственост на св.П. Я.Д., без негово съгласие, с намерение да го ползва, като е последвала повреда на превозното средство, изразяваща се в унищожаване на: зъбно колело от скоростна кутия на колесния трактор за трета предавка на стойност 120.00 лева, ос от скоростна кутия на колесния трактор за трета предавка на стойност 110.00 лева и 2бр. съчмени лагери № 6310 от долната чиния на сенокосачката на стойност 70.00 лева, всичко на обща стойност 300.00 лева, като отнемането е извършено при условията на чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.4, предл. второ от НК – разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот /разбиване на катинара на вратата на кабината на трактора/ и чрез използване на техническо средство - неустановено.  За посоченото престъпление по чл.346, ал.2, т.1, предл. първо и т.3, вр. ал.1, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК на осн. чл.346, ал.2, т.1, предл. първо и т.3, вр. ал.1, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д. Г. Г., ЕГН *** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.     2. Обвиняемият Д.Г.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1, от НК, а именно, че на 14.06.2013год., около 22:30 часа, по асфалтов и второстепенен път посока местността “**” – местността “***” управлявал моторно превозно средство - колесен трактор марка “Болгар” модел ТК-80, с рег. № *** в едногодишен срок от наказването му по административен ред наложено с наказателно постановление №390/21.08.2012год., влязло в сила на 06.09.2012 год.на Началника на РУП-Царево, за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление.  За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1, от НК на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1, от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д. Г. Г., ЕГН *** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на обвиняемия Д.Г. Г., ЕГН *** едно общо наказание в размер на най-тежкото от така определените му наказания, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
Д.Г.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №110/2013 год. по описа на Районен съд гр.Царево между РП-гр.Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Д. Г. Г.- ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Р. Д., съгласно което:  1. Обвиняемият Д. Г. Г.се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.346, ал.2, т.1, предл. първо и т.3, вр. ал.1, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1 от НК, а именно, че на 14.06.2013год., около 22:30 часа в местността “**, землището на с.В., общ.Ц., обл.Б., противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство – колесен трактор марка “Болгар” модел ТК-80, с рег. № ***, жълт на цвят, на стойност 3 000.00 лева с прикачена към него сенокосачка марка “GTR-165” на стойност 300.00 лева от владението и собственост на св.П. Я.Д., без негово съгласие, с намерение да го ползва, като е последвала повреда на превозното средство, изразяваща се в унищожаване на: зъбно колело от скоростна кутия на колесния трактор за трета предавка на стойност 120.00 лева, ос от скоростна кутия на колесния трактор за трета предавка на стойност 110.00 лева и 2бр. съчмени лагери № 6310 от долната чиния на сенокосачката на стойност 70.00 лева, всичко на обща стойност 300.00 лева, като отнемането е извършено при условията на чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.4, предл. второ от НК – разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот /разбиване на катинара на вратата на кабината на трактора/ и чрез използване на техническо средство - неустановено.  За посоченото престъпление по чл.346, ал.2, т.1, предл. първо и т.3, вр. ал.1, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК на осн. чл.346, ал.2, т.1, предл. първо и т.3, вр. ал.1, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д. Г. Г., ЕГН *** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.     2. Обвиняемият Д.Г.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1, от НК, а именно, че на 14.06.2013год., около 22:30 часа, по асфалтов и второстепенен път посока местността “**” – местността “***” управлявал моторно превозно средство - колесен трактор марка “Болгар” модел ТК-80, с рег. № *** в едногодишен срок от наказването му по административен ред наложено с наказателно постановление №390/21.08.2012год., влязло в сила на 06.09.2012 год.на Началника на РУП-Царево, за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление.  За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1, от НК на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1, от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д. Г. Г., ЕГН *** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на обвиняемия Д.Г. Г., ЕГН *** едно общо наказание в размер на най-тежкото от така определените му наказания, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
В законна сила от 18.11.2013г.
25 НОХД No 112/2013, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.Я.С. Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Споразумение от 18.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №112/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево, постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Николова и подсъдимия М.Я.С. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б. съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че на 13.11.2013 год., около 18.25 часа, в гр.Ц., обл. Б. по ул. “** управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “БМВ” модел “316i”, бял на цвят, с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила - 2.67 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство “Дрегер” 7410+ с фабр. № 0006.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК подсъдимият М. Я.С. ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На осн. чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА М. Я. С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 13.11.2013г.  
М.Я.С.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №112/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево, постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Николова и подсъдимия М.Я.С. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б. съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че на 13.11.2013 год., около 18.25 часа, в гр.Ц., обл. Б. по ул. “** управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “БМВ” модел “316i”, бял на цвят, с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила - 2.67 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство “Дрегер” 7410+ с фабр. № 0006.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК подсъдимият М. Я.С. ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На осн. чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА М. Я. С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 13.11.2013г.
В законна сила от 18.11.2013г.
26 АНД No 346/2013, II състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) СТОК ТУРС АД ОБЩИНА ЦАРЕВО ЧРЕЗ ГЕОРГИ ИВАНОВ ЛАПЧЕВ - КМЕТ Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 18.11.2013г.
НП-отменено
27 НОХД No 113/2013, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Х.А.Х. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 19.11.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №113/2013 год. по описа на Районен съд гр.Царево между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Николова и обвиняемия Х. А. Х. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Р. Д., съгласно което обвиняемият Х. А.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, а именно, че на 06.08.2013год. в гр.П., обл.Б., ул.“**” №4 и на 25.08.2013год. в гр.П., обл.Б., ул.“**” №*, от двор на къща, действайки в условия на продължавано престъпление отнел от владението и собственост на св.М. Ю. Г. движими вещи - 1бр. мобилен телефон марка “Samsung Galaxy Note” на стойност 1 033,41 лева, ведно със сим карта на Глобул на стойност 12.00 лева и 1бр. силиконов протектор на стойност 3.00 лева, и от владението и собственост на св.Ж. Я. И. движими вещи - 1бр. телевизор марка “LG“ с 1бр. дистанционно управление за телевизора на стойност 606.77 лева, 2бр. метални лайсни за закачане на телевизор на стойност 22. 61 лева, 1бр. ДВД марка “ LG НТ” 305 с дистанционно управление за ДВД на стойност 65. 32 лева и 1бр. тонколона марка “ LG СХ 35 SU - WІ” на стойност 27.21 лева, всичко на обща стойност 1 770.32 лева без съгласие на собствениците с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на повторност и представлява немаловажен случай.  За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, на осн. чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Х. А. Х., ЕГН *** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА при първоначален строг режим в затвор на осн. чл.58, ал.1, вр. чл.61, т.2, вр. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.  
Х.А.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №113/2013 год. по описа на Районен съд гр.Царево между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Николова и обвиняемия Х. А. Х. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Р. Д., съгласно което обвиняемият Х. А.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, а именно, че на 06.08.2013год. в гр.П., обл.Б., ул.“**” №4 и на 25.08.2013год. в гр.П., обл.Б., ул.“**” №*, от двор на къща, действайки в условия на продължавано престъпление отнел от владението и собственост на св.М. Ю. Г. движими вещи - 1бр. мобилен телефон марка “Samsung Galaxy Note” на стойност 1 033,41 лева, ведно със сим карта на Глобул на стойност 12.00 лева и 1бр. силиконов протектор на стойност 3.00 лева, и от владението и собственост на св.Ж. Я. И. движими вещи - 1бр. телевизор марка “LG“ с 1бр. дистанционно управление за телевизора на стойност 606.77 лева, 2бр. метални лайсни за закачане на телевизор на стойност 22. 61 лева, 1бр. ДВД марка “ LG НТ” 305 с дистанционно управление за ДВД на стойност 65. 32 лева и 1бр. тонколона марка “ LG СХ 35 SU - WІ” на стойност 27.21 лева, всичко на обща стойност 1 770.32 лева без съгласие на собствениците с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на повторност и представлява немаловажен случай.  За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, на осн. чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Х. А. Х., ЕГН *** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА при първоначален строг режим в затвор на осн. чл.58, ал.1, вр. чл.61, т.2, вр. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.  
В законна сила от 19.11.2013г.
28 АНД No 398/2013, III състав Административни дела МОБИЛТЕЛ ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 19.11.2013г.
НП-отменено
29 АНД No 402/2013, III състав По ЗД по пътищата В.Г.Г. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - ГР.ЦАРЕВО Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 19.11.2013г.
НП-изменено
30 АНД No 366/2013, III състав Административни дела ВЕНИС МАРИНА ЕООД ОБЩИНА ПРИМОРСКО Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 20.11.2013г.
НП-потвърдено
31 АНД No 371/2013, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Т.Т.Д. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 20.11.2013г.
ПРИЗНАВА Т.Т.Д., ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 02.08.2012 г. в гр. Китен, обл. Бургаска, управлявал моторно, превозно средство- лек автомобил марка „Ситроен”, модел „Саксо” с ДКН СА 60 35 РМ, без свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказанието му по административен ред, наложено с наказателно постановление № 92008 от 15.11.2010 год. влязло в сила на 18.04.2012 год. на Зам. началника на Отдел Пътна полиция при СДВР- престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК, ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му налага наказание „ГЛОБА” в размер на 1000,00 лева.
Т.Т.Д.
ПРИЗНАВА Т.Т.Д., ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 02.08.2012 г. в гр. Китен, обл. Бургаска, управлявал моторно, превозно средство- лек автомобил марка „Ситроен”, модел „Саксо” с ДКН СА 60 35 РМ, без свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказанието му по административен ред, наложено с наказателно постановление № 92008 от 15.11.2010 год. влязло в сила на 18.04.2012 год. на Зам. началника на Отдел Пътна полиция при СДВР- престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК, ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му налага наказание „ГЛОБА” в размер на 1000,00 лева.
Мотиви от 20.11.2013г.
32 АНД No 411/2013, II състав Административни дела ЕТ ВЕПА-ГАНКА ТОНЕВА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 20.11.2013г.
НП-отменено
33 АНД No 434/2013, II състав Административни дела ЕТ КУРДЕВИ - ФАДЛИЕ СМАИЛОВА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 20.11.2013г.
НП-изменено
34 НОХД No 114/2013, III състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.В.Ф. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 21.11.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №114/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Д. В. Ф. – ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Р. Д., съгласно което обвиняемият Д. В. Ф., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК, а именно, че за времето 18/19.08.2012 год. в гр. П., обл. Б., местност „**”, от кафе-автомат марка Реа Миди, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот – счупване на заключващото устройство на кафе-автомата, отнел от владението и собственост на св. И. К. М. движими вещи – 1 бр. монетник марка „NRI” на стойност 200.00 лева и сумата от 40.00 лева, всичко на обща стойност 240.00 лева, без съгласието на собственика им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд отнетите вещи са заместени.  За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3 предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК, на осн. чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3 предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК от НК НАЛАГА на обвиняемия Д. В. Ф. ЕГН *** наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2 т.1 и 2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  
Д.В.Ф.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №114/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Д. В. Ф. – ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Р. Д., съгласно което обвиняемият Д. В. Ф., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК, а именно, че за времето 18/19.08.2012 год. в гр. П., обл. Б., местност „**”, от кафе-автомат марка Реа Миди, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот – счупване на заключващото устройство на кафе-автомата, отнел от владението и собственост на св. И. К. М. движими вещи – 1 бр. монетник марка „NRI” на стойност 200.00 лева и сумата от 40.00 лева, всичко на обща стойност 240.00 лева, без съгласието на собственика им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд отнетите вещи са заместени.  За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3 предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК, на осн. чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3 предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК от НК НАЛАГА на обвиняемия Д. В. Ф. ЕГН *** наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2 т.1 и 2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  
В законна сила от 21.11.2013г.
35 Гражданско дело No 78/2013, II състав Развод и недейств. на брака Я.Н.Т. И.Б.Т.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СОЗОПОЛ
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 22.11.2013г.
ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА като дълбоко и непоправимо разстроен гражданския брак
В законна сила от 22.11.2013г.
36 Гражданско дело No 107/2013, II състав Развод по взаимно съгласие М.Д.З.,
П.Х.Х.
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СОЗОПОЛ Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 22.11.2013г.
Прекратява производството по делото.
37 АНД No 445/2013, II състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) ЕТ РАЧО СТОЯНОВ-ТОДОРКА СТОЯНОВА ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 25.11.2013г.
НП-отменено
38 АНД No 424/2013, III състав По ЗД по пътищата Д.Г.Т. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - ГР.ЦАРЕВО Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 26.11.2013г.
НП-потвърдено
39 АНД No 435/2013, III състав По ЗД по пътищата Д.Х.Д. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - ГР.ЦАРЕВО Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 26.11.2013г.
НП-потвърдено
40 НОХД No 115/2013, I състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.К. Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Споразумение от 27.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №115/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево, постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия А.К. /A. K. - представляван от неговия защитник адв.Т., съгласно условията на което обвиняемият А. К. /A. K./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 24.11.2013 г. около 14.00 ч. през река „Резовска”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.    За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият А. К. ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
А.К.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №115/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево, постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия А.К. /A. K. - представляван от неговия защитник адв.Т., съгласно условията на което обвиняемият А. К. /A. K./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 24.11.2013 г. около 14.00 ч. през река „Резовска”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.    За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият А. К. ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
В законна сила от 27.11.2013г.
41 НОХД No 116/2013, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Ф.Б. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 27.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД № 116/2013 г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемата Ф.Б./F.B./ - представлявана от нейния защитник адв.Т. съгласно условията на което обвиняемата Ф.Б. /F.B. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 24.11.2013г. около 14.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемата Ф.Б. /F.B./ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
Ф.Б.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД № 116/2013 г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемата Ф.Б./F.B./ - представлявана от нейния защитник адв.Т. съгласно условията на което обвиняемата Ф.Б. /F.B. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 24.11.2013г. около 14.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемата Ф.Б. /F.B./ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
В законна сила от 27.11.2013г.
42 НОХД No 117/2013, I състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Л.У. Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Споразумение от 27.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №117/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево, постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемата Л.У. /L. U./ - , представлявана от нейния защитник адв.Т. съгласно условията на което обвиняемата Л. У. /L. U./ се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 24.11.2013 г. около 14.00 ч. през река „Резовска”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново, влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.    За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемата Л.У. /L.U. ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
Л.У.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №117/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево, постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемата Л.У. /L. U./ - , представлявана от нейния защитник адв.Т. съгласно условията на което обвиняемата Л. У. /L. U./ се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 24.11.2013 г. около 14.00 ч. през река „Резовска”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново, влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.    За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемата Л.У. /L.U. ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
В законна сила от 27.11.2013г.
43 НОХД No 118/2013, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.К. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 27.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД № 118/2013 г. по описа на Районен съд – гр. Царево, постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемата М. К./М.K. - представлявана от нейния защитник адв.Т., съгласно условията на което обвиняемата М. К. /М. K./ се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 24.11.2013 г. около 14.00 ч. през река „Резовска”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново, влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемата М. К. /М.K./ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
М.К.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД № 118/2013 г. по описа на Районен съд – гр. Царево, постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемата М. К./М.K. - представлявана от нейния защитник адв.Т., съгласно условията на което обвиняемата М. К. /М. K./ се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 24.11.2013 г. около 14.00 ч. през река „Резовска”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново, влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемата М. К. /М.K./ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
В законна сила от 27.11.2013г.
44 НОХД No 119/2013, III състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.Т. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 27.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №119/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Е. и обвиняемата А.Т.***, представлявана от нейния защитник адв.Т., съгласно условията на което обвиняемата А.Т. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 24.11.2013г. около 14.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново, влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемата А.Т. ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
А.Т.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемата А.Т. ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.    
В законна сила от 27.11.2013г.
45 НОХД No 120/2013, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.К. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 27.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД № 120/2013 г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемата М.К. /M. C./ - представлявана от нейния защитник адв.Т., съгласно условията на което обвиняемият М. К. /M.C./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 24.11.2013г. около 14.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият М. К. /M.C./ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
М.К.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД № 120/2013 г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемата М.К. /M. C./ - представлявана от нейния защитник адв.Т., съгласно условията на което обвиняемият М. К. /M.C./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 24.11.2013г. около 14.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият М. К. /M.C./ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
В законна сила от 27.11.2013г.
46 НОХД No 121/2013, III състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.С. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 27.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №121/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево, постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Е. и обвиняемия А.С.***, представляван от неговия защитник адв.Т., съгласно условията на което обвиняемият А.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 24.11.2013 г. около 14.00 ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият А.С. ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
А.С.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият А.С. ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.    
В законна сила от 27.11.2013г.
47 НОХД No 122/2013, III състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО О.Д. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 27.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №122/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Е. и обвиняемия О.Д.***, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Т., съгласно условията на което обвиняемия О.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 24.11.2013г. около 14.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият О.Д. ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
О.Д.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият О.Д. ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ  
В законна сила от 27.11.2013г.
48 НОХД No 123/2013, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.А.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 27.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №123/2013 г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия А. А. А./A.A. A./ - , представляван от неговия защитник адв.Т., съгласно условията на което обвиняемият А.А. А. /A. A. A. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 24.11.2013 г. около 14.00 ч. през река „Резовска”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият А.А. А. ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
А.А.А.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №123/2013 г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия А. А. А./A.A. A./ - , представляван от неговия защитник адв.Т., съгласно условията на което обвиняемият А.А. А. /A. A. A. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 24.11.2013 г. около 14.00 ч. през река „Резовска”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият А.А. А. ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
В законна сила от 27.11.2013г.
49 НОХД No 124/2013, III състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Т.Ш. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 27.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №124/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Е. и обвиняемия Т.Ш.***, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Т., съгласно условията на което обвиняемия Т.Ш. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 24.11.2013г. около 14.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Т.Ш. ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
Т.Ш.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Т.Ш. ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.    
В законна сила от 27.11.2013г.
50 НОХД No 125/2013, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.М.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 27.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №125/2013 г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия А.М. А./A M.A./ - представляван от неговия защитник адв.Р., съгласно условията на което обвиняемият А.М. А./A. M.A./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 24.11.2013г. около 14.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият А. М.А.ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
А.М.А.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №125/2013 г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия А.М. А./A M.A./ - представляван от неговия защитник адв.Р., съгласно условията на което обвиняемият А.М. А./A. M.A./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 24.11.2013г. около 14.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият А. М.А.ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
В законна сила от 27.11.2013г.
51 НОХД No 126/2013, I състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Х.А.А. Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Споразумение от 27.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №126/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Х.А.Е. /H. A.E./ - представляван от неговия защитник адв.Р. съгласно условията на което обвиняемият Х. А. Е. /H. A. E./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 24.11.2013 г. около 14.00 ч. през река „Резовска”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Х. А.Е. /H. A. E./ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
Х.А.А.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №126/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Х.А.Е. /H. A.E./ - представляван от неговия защитник адв.Р. съгласно условията на което обвиняемият Х. А. Е. /H. A. E./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 24.11.2013 г. около 14.00 ч. през река „Резовска”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Х. А.Е. /H. A. E./ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
В законна сила от 27.11.2013г.
52 НОХД No 127/2013, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.Б. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 27.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №127/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия М. Б. /M.B. - , представляван от неговия защитник адв.Т., съгласно условията на което обвиняемия М.Б./M.B./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 24.11.2013г. около 14.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият М.Б./M.B./ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
М.Б.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №127/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия М. Б. /M.B. - , представляван от неговия защитник адв.Т., съгласно условията на което обвиняемия М.Б./M.B./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 24.11.2013г. около 14.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият М.Б./M.B./ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
В законна сила от 27.11.2013г.
53 НОХД No 128/2013, III състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Х.А. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 27.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №128/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Е. и обвиняемия Х.А.***, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р., съгласно условията на което обвиняемият Х.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 24.11.2013г. около 14.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Х.А. ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
Х.А.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Х.А. ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
В законна сила от 27.11.2013г.
54 НОХД No 129/2013, III състав Гл.VI. Контрабанда - чл.242 НК (без ал.2 и ал.3) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Р.С. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 27.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №129/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Е. и обвиняемия Р.С.***, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р., съгласно условията на което обвиняемия Р.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 24.11.2013г. около 14.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Р.С. ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
Р.С.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Р.С. ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.    
В законна сила от 27.11.2013г.
55 НОХД No 130/2013, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Г.Е. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 27.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД № 130/2013 г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Г. Е. /G. E./ - , представляван от неговия защитник адв.Р. съгласно условията на което обвиняемият Г.Е. /G. E./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 24.11.2013 г. около 14.00 ч. през река „Резовска”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Г. Е./G. E./ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
Г.Е.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД № 130/2013 г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Г. Е. /G. E./ - , представляван от неговия защитник адв.Р. съгласно условията на което обвиняемият Г.Е. /G. E./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 24.11.2013 г. около 14.00 ч. през река „Резовска”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Г. Е./G. E./ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.
В законна сила от 27.11.2013г.
56 НОХД No 131/2013, I състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.А. Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Споразумение от 27.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №131/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия М. А./M. A./ - представляван от неговия защитник адв.Р., съгласно условията на което обвиняемия М. А./M.A./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 24.11.2013г. около 14.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият М. А./M.A./ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
М.А.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №131/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия М. А./M. A./ - представляван от неговия защитник адв.Р., съгласно условията на което обвиняемия М. А./M.A./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 24.11.2013г. около 14.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият М. А./M.A./ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
В законна сила от 27.11.2013г.
57 НОХД No 132/2013, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Е.У. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 27.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД № 132/2013 г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Е. У. /E. U./ - , представляван от неговия защитник адв.Р. съгласно условията на което обвиняемият Е. У. /E. U./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 24.11.2013 г. около 14.00 ч. през река „Резовска”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Е.У. /E. U./ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
Е.У.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД № 132/2013 г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Е. У. /E. U./ - , представляван от неговия защитник адв.Р. съгласно условията на което обвиняемият Е. У. /E. U./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 24.11.2013 г. около 14.00 ч. през река „Резовска”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Е.У. /E. U./ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
В законна сила от 27.11.2013г.
58 НОХД No 133/2013, III състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Б.Ж. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 27.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №133/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Е. и обвиняемия Б.Ж.***, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р., съгласно условията на което обвиняемият Б.Ж. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 24.11.2013 г. около 14.00 ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Б.Ж. ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
Б.Ж.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Б.Ж. ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.    
В законна сила от 27.11.2013г.
59 НОХД No 134/2013, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Н.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 27.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №134/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Н. А./.N. A./ - представляван от неговия защитник адв.Р., съгласно условията на което обвиняемия Н. А. /N. A./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 24.11.2013г. около 14.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Н.А. /N. A./ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
Н.А.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №134/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Н. А./.N. A./ - представляван от неговия защитник адв.Р., съгласно условията на което обвиняемия Н. А. /N. A./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 24.11.2013г. около 14.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Н.А. /N. A./ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
В законна сила от 27.11.2013г.
60 НОХД No 135/2013, III състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.Ф. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 27.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №135/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Е. и обвиняемия А.Ф.***, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р., съгласно условията на което обвиняемият А.Ф.се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 24.11.2013г. около 14.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият А.Ф. ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
А.Ф.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият А.Ф. ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
В законна сила от 27.11.2013г.
61 НОХД No 136/2013, I състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.А. Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Споразумение от 27.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №136/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия С.А. /S.A./ -, представляван от неговия защитник адв.Т. съгласно условията на което обвиняемия С. А. /S. A./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 25.11.2013г. около 10.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият С. А. /S. A./ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
С.А.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №136/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия С.А. /S.A./ -, представляван от неговия защитник адв.Т. съгласно условията на което обвиняемия С. А. /S. A./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 25.11.2013г. около 10.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият С. А. /S. A./ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
В законна сила от 27.11.2013г.
62 НОХД No 137/2013, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.Л. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 27.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №137/2013 г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия И. Л. / I. L. / - представляван от неговия защитник адв.Т. съгласно условията на което обвиняемият И. Л. / I. L. / се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 25.11.2013 г. около 10.00 ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият И.Л.ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
И.Л.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №137/2013 г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия И. Л. / I. L. / - представляван от неговия защитник адв.Т. съгласно условията на което обвиняемият И. Л. / I. L. / се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 25.11.2013 г. около 10.00 ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият И.Л.ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
В законна сила от 27.11.2013г.
63 НОХД No 138/2013, III състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Б.А. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 27.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №138/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Е. и обвиняемия Б.А.***, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Т., съгласно условията на което обвиняемият Б.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 25.11.2013 г. около 10.00 ч. през река „Резовска”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Б.А. ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
Б.А.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Б.А. ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.    
В законна сила от 27.11.2013г.
64 НОХД No 139/2013, III състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО К.Н. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 27.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №139/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Е. и обвиняемия К.Н.***, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Т., съгласно условията на което обвиняемият К.Н. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 25.11.2013 г. около 10.00 ч. през река „Резовска”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият К.Н. ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
К.Н.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият К.Н. ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
В законна сила от 27.11.2013г.
65 НОХД No 140/2013, I състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.Р. Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Споразумение от 27.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №140/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия С. Р. /S. R./ - представляван от неговия защитник адв.Т., съгласно условията на което обвиняемия С.Р./S. R./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 25.11.2013г. около 10.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият С. Р./S. R./ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
С.Р.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №140/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия С. Р. /S. R./ - представляван от неговия защитник адв.Т., съгласно условията на което обвиняемия С.Р./S. R./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 25.11.2013г. около 10.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият С. Р./S. R./ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
В законна сила от 27.11.2013г.
66 Гражданско дело No 42/2010, II състав Делби Р.В.П.,
К.В.П.,
В.Д.П.,
М.Г.П.,
П.И.Н.,
Т.И.Ж.
К.Я.К.,
А.Я.К.,
К.Я.К.,
И.Д.Д.,
К.Д.Д.,
Х.Х.К.,
Е.П.К.,
МИХОТЕЛ ООД,
ЕКСЕЛ ИНВЕСТМЪНТС - БЪЛГАРИЯ ЕООД
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 28.11.2013г.
ДОПУСКА да бъде извършена съдебна делба на следните недвижими имоти:  1. Урегулиран ПИ с идентификатор № 66528.501.317 по описа на СГКК Бургас, находящ се в с. Синеморец, общ. Царево, ул. „Бутамя”, с площ от 1422 кв.м. при граници: ПИ с идентификатори № 66528.2.241, № 66528.501.557 и № 66528.501.504;  2. Урегулиран ПИ с идентификатор № 66528.501.448 по описа на СГКК Бургас, находящ се в с. Синеморец, общ. Царево, ул. „Бутамя”, с площ от 838 кв.м. при граници: ПИ с идентификатори № 66528.2.241, №66528.501.557, № 66528.501.449 и № 66528.501.504;  3 .Урегулиран ПИ с идентификатор № 66528.501.449 по описа на СГКК Бургас, находящ се в с. Синеморец, общ. Царево, ул. „Бутамя”, с площ от 838 кв.м. при граници: ПИ с идентификатори № 66528.2.241, № 66528.2.251, № 66528.501.448 и № 66528.501.504;  4. Урегулиран ПИ с идентификатор № 66528.501.557 по описа на СГКК Бургас, находящ се в с. Синеморец, общ. Царево, ул. „Бутамя”, с площ от 163 кв.м. при граници: ПИ с идентификатори № 66528.2.241, № 66528.501.448, № 66528.501.317 и № 66528.501.504, ведно с построената в него двуетажна, масивна сграда с идентификатор № 66528.501.557.1, със застроена площ от 311 кв.м. и с РЗП от 1237 кв.м.;  5. Земеделски ПИ с идентификатор № 66528.7.326 по описа на СГКК Бургас, находящ се в с. Синеморец, общ. Царево, м. „Свети Пантелей”, с площ от 1177 кв.м. при граници: ПИ с идентификатори № 66528.29.2, № 66528.7.336, № 66528.7.327 и № 66528.7.325;  6. Земеделски ПИ с идентификатор № 66528.9.505 по описа на СГКК Бургас, находящ се в с. Синеморец, общ. Царево, м. „Свети Пантелей”, с площ от 4318 кв.м. при граници: ПИ с идентификатори № 66528.9.6, № 66528.9.506, № 66528.9.504 и № 66528.9.1;  7. Земеделски ПИ с идентификатор № 66528.27.505 по описа на СГКК Бургас, находящ се в с. Синеморец, общ. Царево, м. „Свети Пантелей”, с площ от 189 кв.м. при граници: ПИ с идентификатори № 66528.9.6, № 66528.27.508 и №66528.27.506;  8. Земеделски ПИ с идентификатор № 66528.29.326 по описа на СГКК Бургас, находящ се в с. Синеморец, общ. Царево, м. „Свети Пантелей”, с площ от 3356 кв.м. при граници: ПИ с идентификатори № 66528.29.2, № 66528.29.327, № 66528.29.1 и № 66528.29.325;  9. Земеделски ПИ с идентификатор № 66528.110.109 по описа на СГКК Бургас, находящ се в с. Синеморец, общ. Царево, м. „Зигрите”, с площ от 16773 кв.м. при граници: ПИ с идентификатори № 66528.110.111, № 66528.110.107, № 66528.110.5 и № 66528.18.3;  10. Земеделски ПИ с идентификатор № 66528.31.11 по описа на СГКК Бургас, находящ се в с. Синеморец, общ. Царево, м. „Бутамята”, с площ от 2187 кв.м. при граници: ПИ с идентификатори № 66528.31.16, № 66528.31.8, № 66528.31.14, № 66528.5.1 и № 66528.31.12;  11. Земеделски ПИ с идентификатор № 62459.1.11 по описа на СГКК Бургас, находящ се в с. Резово, общ. Царево, с площ от 1999 кв.м. при граници: ПИ с идентификатори № 62459.3.10, № 62459.1.10, № 62459.3.16, № 62459.1.17 и № 62459.3.17;  12. Урегулиран ПИ с идентификатор № 66528.501.102 по описа на СГКК Бургас, находящ се в с. Синеморец, общ. Царево, ул. „Бутамя”, с площ от 600 кв.м. при граници: ПИ с идентификатори № 66528.501.552, № 66528.501.101, № 66528.501.553, № 66528.501.93 и № 66528.501.503, ведно с построената в него едноетажна сграда с идентификатор № 66528.501.102.2, на площ от 34 кв.м.;  13. Урегулиран ПИ с идентификатор № 66528.501.553 по описа на СГКК Бургас, находящ се в с. Синеморец, общ. Царево, ул. ,Диети” № 67, с площ от 690 кв.м. при граници: ПИ с идентификатори № 66528.501.102, № 66528.501.552, № 66528.501.516 и № 66528.501.503;  14. Урегулиран ПИ с идентификатор № 66528.501.552 по описа на СГКК Бургас, находящ се в с. Синеморец, общ. Царево, ул. „Листи” № 67, с площ от 561 кв.м. при граници: ПИ с идентификатори № 66528.501.102, № 66528.501.553, № 66528.501.516 и № 66528.501.93,  при квоти 24/192 ид.части за П.И.Н., 24/192 ид.части за Т.И.Ж., 8/192 ид.части за Р.В.Д., 8/192 ид.части за К.В.К., 5/192 ид.части за В.Д.П., 3/192 ид.части за М.Г.П., 16/192 ид.части за К.Я.К., 16/192 ид.части за А.Я.К., 16/192 ид.части за К.Я.К., 36/192 ид.части за И.Д.Д. и 36/192 ид.части за К.Д.Д..  
67 Гражданско дело No 113/2013, III състав Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СОЗОПОЛ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО,
Е.В.К.,
С.Х.К.
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 28.11.2013г.
ПРЕКРАТЯВА настаняването на малолетното дете З.Р.Т., родена на ***, с ЕГН: ***, в специализирана институция ДМСГ – гр. Бургас, и НАСТАНЯВА малолетното дете З.Р.Т., родена на *** с ЕГН: *** за отглеждане в професионално приемно семейство на Е.В.К. ЕГН:*** и С.Х.К. ЕГН:***, двамата живущи на адрес: ***, до навършване на пълнолетие.  Решението подлежи на незабавно изпълнение.  
68 АНД No 431/2013, III състав Административни дела ПЕГАС-ЦАРЕВО ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 28.11.2013г.
НП-изменено
69 АНД No 446/2013, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.К.Р. Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 28.11.2013г.
С.К.Р.
Освобождава от наказателна отговорност и налага административно наказание глоба.
Мотиви от 28.11.2013г.
70 Гражданско дело No 95/2013, I състав Изменение на издръжка Е.С.Д. С.Д.Д.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СОЗОПОЛ
Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 29.11.2013г.
ИЗМЕНЯВА размера на издръжката определена с решение №85 от 06.12.2011г. по гр.д.№ 96/2011г. на РС-Царево, на детето Р. Стоянова Д., ЕГН-**********, платима от нейния баща С.Д.Д., ЕГН-**********, като я увеличава от 60 лева на 120 лева месечно и ОСЪЖДА С.Д.Д. да заплаща на дъщеря си Р. Стоянова Д. месечна издръжка в размер на 120,00лв./сто и двадесет лева/, считано от 18.09.2013г., до настъпването на законни причини за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.  ИЗМЕНЯВА размера на издръжката определена с решение №85 от 06.12.2011г. по гр.д.№ 96/2011г. на РС-Царево, на детето Е. Стоянова Д., ЕГН-**********, платима от нейния баща С.Д.Д., ЕГН-**********, като я увеличава от 60 лева на 120 лева месечно и ОСЪЖДА С.Д.Д. да заплаща на дъщеря си Е. Стоянова Д. месечна издръжка в размер на 120,00лв./сто и двадесет лева/, считано от 18.09.2013г., до настъпването на законни причини за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.  ОСЪЖДА С.Д.Д. да заплати на Районен съд гр.Царево сумата от 172,80лв., представляваща държавна такса върху увеличения размер на издръжката.  
71 Гражданско дело No 105/2013, III състав Чл.19 ЗГР М.Д.Р. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО,
ОБЩИНА ЦАРЕВО,
ОБЩИНА БУРГАС,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ЦАРЕВО
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 29.11.2013г.
ДОПУСКА промяна на собственото име на М.Д.Р., ЕГН-********** ***, като занапред същата да носи името: М. –Дария Д.Р..  ДА СЕ ВПИШЕ допуснатата промяна на собственото име на М.Д.Р. в акт за раждане акт за раждане № ІІ-835 от *** *** и регистрите по гражданско състояние.  На осн. чл. 537, ал. 1 от ГПК, решението на настоящия съд не подлежи на въззивно обжалване.  
72 НОХД No 141/2013, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Т.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 29.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №141/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемият Т.А. /Traore Ali/ - мъж, роден на *** г. в Мали, гражданин на Мали, живущ в Мали, със средно образование, общ работник, неженен, неосъждан, без документ за самоличност представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което обвиняемият Т.А. /Traore Ali/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 27.11.2013г. около 05.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Т.А. /Traore Ali/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
Т.А.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Т.А. /Traore Ali/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.    
В законна сила от 29.11.2013г.
73 НОХД No 142/2013, II състав ГЛ.VIII. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ Д-ТА НА Д.ОРГ. И ОБЩ.ОРГ-ИИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО У.Ф. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 29.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №142/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия У.Ф. /Oussama Farssi/ - мъж, роден на *** г. в гр. Сфакес, Тунис, гражданин на Тунис, живущ в Тунис, средно образование, барман, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което обвиняемият У.Ф. /Oussama Farssi/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 27.11.2013г. около 05.00ч. през река „Резовска”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият У.Ф. /Oussama Farssi/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
У.Ф.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият У.Ф. /Oussama Farssi/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
В законна сила от 29.11.2013г.
74 НОХД No 143/2013, III състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Б.М. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 29.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №143/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Б.М. /Bamba Moussa/ - мъж, роден на ***г. в гр.Бамако, Мали, гражданин на Мали, живущ в Мали, със средно образование, футболист, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което Б.М. /Bamba Moussa/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 27.11.2013г. около 05.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК обвиняемият Б.М. /Bamba Moussa/ ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
Б.М.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №143/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Б.М. /Bamba Moussa/ - мъж, роден на ***г. в гр.Бамако, Мали, гражданин на Мали, живущ в Мали, със средно образование, футболист, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което Б.М. /Bamba Moussa/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 27.11.2013г. около 05.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК обвиняемият Б.М. /Bamba Moussa/ ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
В законна сила от 29.11.2013г.
75 НОХД No 144/2013, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Я.Я. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 29.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №144/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Я. Я. /Yasin Yayaabed/ - мъж, роден на *** г. в гр. Оран, Алжир, гражданин на Алжир, живущ в Алжир, начално образование, чисти коли, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което обвиняемият Я. Я. /Yasin Yayaabed/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 27.11.2013г. около 05.00 ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Я. Я. /Yasin Yayaabed/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
Я.Я.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Я. Я. /Yasin Yayaabed/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.    
В законна сила от 29.11.2013г.
76 НОХД No 145/2013, III състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Х.Б. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 29.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №145/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Х.Б. /Hauari Benhamo/ - мъж, роден на *** г. в гр. Оран, Алжир, гражданин на Алжир, живущ в Алжир, основно образование, търговец, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което обвиняемият Х.Б. /Hauari Benhamo/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 27.11.2013 г. около 05.00 ч. през река „Резовска”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Х.Б. /Hauari Benhamo/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
Х.Б.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №145/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Х.Б. /Hauari Benhamo/ - мъж, роден на *** г. в гр. Оран, Алжир, гражданин на Алжир, живущ в Алжир, основно образование, търговец, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което обвиняемият Х.Б. /Hauari Benhamo/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 27.11.2013 г. около 05.00 ч. през река „Резовска”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Х.Б. /Hauari Benhamo/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
В законна сила от 29.11.2013г.
77 НОХД No 146/2013, III състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Ф.А. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 29.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №146/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево, постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Ф.А. /Fofan Adama/ - мъж, роден на ***г. в гр.Кидал, Мали, гражданин на Р. Мали, живущ в Р. Мали, без образование, ел. техник, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което обвиняемият Ф.А. /Fofan Adama/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 27.11.2013г. около 05.00 ч. през река „Резовска”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Ф.А. /Fofan Adama/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
Ф.А.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №146/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево, постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Ф.А. /Fofan Adama/ - мъж, роден на ***г. в гр.Кидал, Мали, гражданин на Р. Мали, живущ в Р. Мали, без образование, ел. техник, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което обвиняемият Ф.А. /Fofan Adama/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 27.11.2013г. около 05.00 ч. през река „Резовска”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Ф.А. /Fofan Adama/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
В законна сила от 29.11.2013г.
78 НОХД No 147/2013, III състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО К.С. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 29.11.2013г.
ООДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №147/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево, постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия К.С. /Konat Syla/ - роден на *** г. в гр.Маруа, Камерун, гражданин на Камерун, живущ в Камерун, с начално образование, бояджия, женен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.А., съгласно условията на което обвиняемият К.С. /Konat Syla/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 27.11.2013г. около 05.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият К.С. ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ  
К.С.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №147/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево, постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия К.С. /Konat Syla/ - роден на *** г. в гр.Маруа, Камерун, гражданин на Камерун, живущ в Камерун, с начално образование, бояджия, женен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.А., съгласно условията на което обвиняемият К.С. /Konat Syla/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 27.11.2013г. около 05.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият К.С. ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ  
В законна сила от 29.11.2013г.
79 НОХД No 148/2013, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.И. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 29.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №148/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия М.И. /Muhammad Ijaz/ - роден на *** г. в гр.Салкот, Пакистан, гражданин на Пакистан, живущ в Пакистан, средно образование, сглобяване на оръжия, женен неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.А., съгласно условията на което обвиняемият М.И. /Muhammad Ijaz/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 27.11.2013г. около 05.00 ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият М.И. /Muhammad Ijaz/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
М.И.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият М.И. /Muhammad Ijaz/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
В законна сила от 29.11.2013г.
80 НОХД No 149/2013, I състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Ш.Р. Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Споразумение от 29.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №149/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Ш.Р. /Shoa?b R?az/ - роден на *** г. в Пакистан, гражданин на Пакистан, живущ в Пакистан, средно образование, банково дело, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.А., съгласно условията на което обвиняемият Ш.Р. /Shoa?b R?az/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 27.11.2013г. около 05.00ч. през река „Резовска”, землище на с. Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Ш.Р. /Shoa?b R?az/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
Ш.Р.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Ш.Р. /Shoa?b R?az/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.    
В законна сила от 29.11.2013г.
81 НОХД No 150/2013, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Г.Ф. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 29.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №150/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Г.Ф. /Grei Fasai/ - мъж, роден на *** г. в гр. Асмала, Еритрея, гражданин на Еритрея, живущ в Еритрея, основно образование, механик, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което обвиняемият Г.Ф. /Grei Fasai/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 27.11.2013г. около 05.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Г.Ф. /Grei Fasai/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
Г.Ф.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Г.Ф. /Grei Fasai/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.    
В законна сила от 29.11.2013г.
82 НОХД No 151/2013, I състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.А. Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Споразумение от 29.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №151/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемата М.А. /Mariama Abi/ - родена на ***г. в гр.Гао, Р. Мали, гражданка на Р. Мали, живуща Р. Мали, със средно образование, шивачка, неомъжена, неосъждана, без документ за самоличност, представлявана от нейния защитник адв.Д., съгласно условията на което обвиняемата М.А. /Mariama Abi/ се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 27.11.2013г. около 05.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемата М.А. /Mariama Abi/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
М.А.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемата М.А. /Mariama Abi/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
В законна сила от 29.11.2013г.
83 НОХД No 152/2013, III състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.Ф. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 29.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №152/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия А.Ф. /A. F./ -, представлявана от нейния защитник адв.А., съгласно условията на което обвиняемата А.Ф. /A.F. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 27.11.2013г. около 05.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление обвиняемата А.Ф. /A. F. ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
А.Ф.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №152/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия А.Ф. /A. F./ -, представлявана от нейния защитник адв.А., съгласно условията на което обвиняемата А.Ф. /A.F. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 27.11.2013г. около 05.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление обвиняемата А.Ф. /A. F. ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ  
В законна сила от 29.11.2013г.
84 НОХД No 153/2013, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Б.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 29.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №153/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемият Б.С. /Baba Sam/ - роден на *** г. в гр. Кита, Мали, гражданин на Мали, живущ в Мали, с основно образование, шивач, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.А., съгласно условията на което обвиняемият обвиняемият Б.С. /Baba Sam/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 27.11.2013г. около 05.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Б.С. /Baba Sam/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
Б.С.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Б.С. /Baba Sam/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.    
В законна сила от 29.11.2013г.
85 НОХД No 154/2013, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Б.Ж. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 29.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №154/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемият Б.Ж. /Bax Jeibou/ - мъж, роден на *** г. в гр. Кабу, Р. Мали, гражданин на Р. Мали, живущ Р. Мали, с основно образование, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което обвиняемият Б.Ж. /Bax Jeibou/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 27.11.2013г. около 05.00ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл.Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Б.Ж. /Bax Jeibou/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
Б.Ж.
За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият Б.Ж. /Bax Jeibou/ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.    
В законна сила от 29.11.2013г.
86 НОХД No 155/2013, III състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Ф.Д. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 29.11.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №155/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево, постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемата Ф. Д./F.D./ -, представлявана от нейния защитник адв.Д., съгласно което обвиняемата Ф. Д. /F. D./ се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 27.11.2013г. около 05.00 ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемата Ф.Д. /F. D./ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
Ф.Д.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №155/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево, постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемата Ф. Д./F.D./ -, представлявана от нейния защитник адв.Д., съгласно което обвиняемата Ф. Д. /F. D./ се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 27.11.2013г. около 05.00 ч. през река „Резовска”, землище на с.Резово, обл. Бургаска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемата Ф.Д. /F. D./ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ
В законна сила от 29.11.2013г.
87 АНД No 425/2013, I състав По ЗД по пътищата Н.С.Н. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ-ГР.ПРИМОРСКО Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 29.11.2013г.
НП-отменено
88 АНД No 426/2013, I състав По ЗД по пътищата Н.С.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ-ПРИМОРСКО Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 29.11.2013г.
НП-отменено