Районен съд - Царево
Справка за свършените дела
за периода от 1.10.2017г. до 31.10.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 27/2014, I състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН П.Н.С. М.А.П. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Определение от 25.10.2017г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 27/2014г. по описа на РС-Царево във втора фаза на делбата. ОСЪЖДА П.Н.С. ЕГН **********, с адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС-Царево държавна такса в размер на 25.00 лева ОСЪЖДА М.А.П. с ЕГН **********, с адрес ***- къща ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС-Царево държавна такса в размер на 25.00 лева Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред БОС в едноседмичен срок от получаването на съобщението.
2 Гражданско дело No 341/2015, II състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН П.С.Г.,
А.П.Г.,
М.С.П.
Т.Г.Я.,
В.Г.Я.,
Н.Д.Т.,
Ж.Т.Т.,
Т.Т.Т.
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 26.10.2017г.
Съдът като взе предвид становищата на страните намери, че предмета на делото е изчерпан и поради това прекратява производството по гр.дело № 341 от 2015г. по описа на ЦРС поради изчерпване на предмета на делото.
3 Гражданско дело No 243/2016, IV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЕАД М.И.П. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 9.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предявените искове от „Главно управление Строителство и възстановяване“ЕАД, ЕИК 201906947, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Л. Станчев № 13, представлявано от изпълнителния директор П.П., чрез адв. Д.С. ***, за приемане за установено спрямо ответниците М.И.П. с ЕГН ********** и нейния съпруг Г.В.П. с ЕГН **********, и двамата от гр.Приморско, ул.“Шипка“ № 5А, че ищецът е собственик на 567 квадратни метра от поземлен имот с идентификатор 58356.502.26 по КККР на гр. Приморско, целият с площ 1736кв.м., находящ се в местността Пясъка в землището на гр. Приморско, обл. Бургас, при граници на имота: поземлени имоти № 58356.502.27; №58356.502.25; № 58356.502.28; № 58356.502.29 и № 58356.502.30. ОСЪЖДА „Главно управление Строителство и възстановяване“ЕАД, ЕИК 201906947, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Л. Станчев № 13, представлявано от изпълнителния директор П.П., ДА ЗАПЛАТИ на М.И.П. с ЕГН ********** ***, сумата от 1500 /хиляда и петстотин/ лева, представляваща направени по делото разноски за адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд-Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните.
4 Гражданско дело No 462/2016, III състав Делба - първа фаза К.П.Я. Д.Я.Ш.,
Г.Я.П.
Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Определение от 12.10.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатата между съделителите К.П.Я., ЕГН ********** от една страна и Д.Я.Ш., ЕГН ********** и Г.Я.П., ЕГН ********** от друга страна спогодба, по силата на която ищцата К.П.Я. придобива в дял и става изключителен собственик на имота, предмет на настоящето производство за съдебна делба, а именно: Сграда с идентификатор 10361.501.176.1 /десет хиляди триста шестдесет и едно точка петстотин и едно точка сто седемдесет и шест точка едно/ по КККР на с.Велика, община Царево, Бургаска област, одобрени със заповед № РД-18-40/12.08.2015 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София, с адрес на сградата: с.Велика, п.к.8271 /осем хиляди двеста и седемдесет и едно/ ул.„Васил Левски” №12; със застроена площ от 53 /петдесет и три/ квадратни метра, брой етажи: 2, с разгърната застроена площ от 99 /деветдесет и девет/ квадратни метра, предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 10361.501.176 /десет хиляди триста шестдесет и едно точка петстотин и едно точка сто седемдесет и шест/, който поземлен имот по действащия ПУП на същото село представлява урегулиран поземлен имот /УПИ/ I-15 /първи римско, планснимачен номер петнадесет/, в квартал 12 /дванадесет/, при съседи на поземления имот: ПИ, с идентификатори № 10361.501.9513, 10361.501.177, 10361.501.175, 10361.501.9508, при средна пазарна цена на имота – 13 600 лева /тринадесет хиляди и шестотин лева/, като за уравняване на дяловете ищцата К.П.Я. е заплатила на всеки от ответниците Д.Я.Ш. и Г.Я.П. сума от по 4000,00 /четири хиляди/ лева в брой. Данъчната оценка на поставения в този дял имот е 615,30 лева. Разноските по съдебното производство, остават за всяка една от двете страни, така както са ги направили. ОСЪЖДА К.П.Я., ЕГН-**********, да заплати в полза на държавата по сметка на ЦРС, сумата от 272.00 лева държавна такса върху пазарната стойност на имота.
5 Гражданско дело No 470/2016, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ПРЕСТИЖ ХОЛИДЕЙС АД М.С.,
Й.Х.Л.
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 12.10.2017г.
на основание чл. 129, ал. 3, вр. ал. 2 от ГПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ВРЪЩА исковата молба на "Престиж холидейс" АД, вписано в търг. регистър с ЕИК 102968139. ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 470/ 2016 год. по описа на Царевския районен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, пред Окръжен съд, гр. Бургас, в едноседмичен срок от съобщаването му.
6 Гражданско дело No 79/2017, I състав Делба - първа фаза М.В.К.,
Р.И.Н.,
М.Н.Я.,
И.Н.В.,
М.П.К.,
В.П.Н.,
И.П.Н.
М.Е.С.,
Х.Д.С.
Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 2.10.2017г.
Въз основа на изложените мотиви, съдът Р Е Ш И : ДОПУСКА ДО ДЕЛБА между ищците 1/М.В.К. с ЕГН **********; 2/ Р.И.Н. с ЕГН **********; 3/ М.Н.Я. с ЕГН ********** ; 4/ И.Н.В. с ЕГН **********; 5/ М.П.К. с ЕГН **********; 6/ В.П.Н. с ЕГН **********; И.П.Н. с ЕГН **********, и ответниците М.Е.С. с ЕГН ********** и Х.Д.С. с ЕГН ********** ***, поземлен имот с идентификатор 10361.501.164 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на с. Велика, община Царево, Бургаска област, одобрени със заповед № РД-18-40/12.08.2015 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София, с площ на имота по кадастрална карта от 1041,00 квадратни метри, за който имот по действащия ПУП-ПРЗ на същото село е отреден урегулиран поземлен имот /УПИ/ V-38, в квартал 2, с площ от 1020,00 кв. метри, при граници на поземления имот: ПИ с идентификатор 10361.501.165, ПИ с идентификатор 10361.501.163, ПИ с идентификатор 10361.501.9516-улица и ПИ с идентификатор 10361.501.9508- улица, при квоти на собственост: 500 /петстотин/ кв.м. идеални части за ответниците при условията на съпружеска имуществена общност и 520 /петстотин и двадесет/ кв.м. идеални части за ищците. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Окръжен съд гр. Бургас. След влизане на решението в сила, делото да се докладва за продължаване на съдебната делба.
7 Гражданско дело No 99/2017, I състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД СОФИЯ К.С.С. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 10.10.2017г.
ОСЪЖДА К.С.С. с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на ЗАД “АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД, с ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: ***, сумата от 5 000.00 лева (пет хиляди лева) – частична претенция от главницата в размер на 403 181.96 лева, представляваща изплатено обезщетение за неимуществени вреди по щета № 1000/15/217/500412 по Застрахователна полица № ***, ведно със законната лихва върху главницата, начиная от 14.03.2017г. -датата на подаването на исковата молба до окончателното изплащане на вземането
8 Гражданско дело No 248/2017, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ИЗИ ФИНАНС ЕООД А.М.К. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 13.10.2017г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО между „ИЗИ ФИНАНАС" ЕООД, ЕИК 201196810, със седалище и адрес на управление: гр.София, жк „Иван Вазов“ ул.“Балша“ №17, ап.1, и А.М.К. с ЕГН ********** ***, че ответницата А.К. дължи на ищцовото дружество сумата 685.50лв - главница; договорна лихва в размер на 379.83лв за периода от 14.08.2016г. до 10.02.2017г., разходи за извънсъдебно събиране на дълга в размер на 60.00 лв., както и законна лихва от 04.04.2016г. до изплащане на вземането, за които суми е издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д.№ 156/2017г. На РС-Царево. ОСЪЖДА А.М.К. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на ИЗИ ФИНАНАС" ЕООД, ЕИК 201196810, със седалище и адрес на управление: гр.София, жк „Иван Вазов“ ул.“Балша“ №17, ап.1, сумата от 75 лева съдебно-деловодни разноски в заповедното производство и сумата в размер на размер на 160.03 лева, представляваща съдебно-деловодни разноски в исковото производство, от които 60.03 лева държавна такса и 100 лева определено от съда юрисконсултско възнаграждение по реда на Закона за правната помощ..
9 Гражданско дело No 253/2017, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ ЕООД КИТЕН БИЙЧ ХОЛИДЕЙ ООД Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 26.10.2017г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД, ЕИК: 102010485 и „Китен Бийч Холидей” ООД, ЕИК: 10285778, че „Китен Бийч Холидей” ООД, ЕИК: 10285778, дължи на „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД, ЕИК: 102010485, следните суми: сумата от 5346.79 лева главница, както и сумата от 1125.82 лева мораторна лихва за периода от 11.07.2014 г. до 22.03.2017 г. за които суми е издадена Заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, № 75/ 24.03.2017 год. по ч. гр. Д. № 111/ 2017 г. по описа на Районен съд- Царево, ведно със законната лихва върху главницата за период от предявяване на заявлението по чл. 410 ГПК- 23.03.2017 год. до окончателното изплащане на вземането. ОСЪЖДА „Китен Бийч Холидей” ООД, ЕИК: 10285778, да заплати на „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД, ЕИК: 102010485, сумата от 180,00 лв. за разноски по настоящото производство, както и сумата от 180,00 лева, за разноски по заповедното производство. След влизане в сила на решението, препис от него да се приложи по ч.гр.д. № 111/ 2017 г. по описа на ЦРС, като за разноските по настоящото производство да се издаде отделен изпълнителен лист, по настоящото дело.
10 Гражданско дело No 294/2017, IV състав Искове за трудово възнаграждение И.К.Д. ЦЕНТЪР ЗА ОТДИХ КИТЕН ЕАД Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 12.10.2017г.
1.ОСЪЖДА „Център за отдих Китен“ЕАД, ЕИК:102662555, със седалище и адрес на управление : гр.Китен, община Приморско, област Бургаска, ул.“Атлиман“ №38, представлявано от П.Д.Д., ЕГН **********, с адрес за призоваване на дружеството: гр.Китен,ул.“Атлиман „ №46 да заплати на И.К.Д., ЕГН ********** *** чрез процесуален представител – адвокат Т.Я. *** сумата от 773,50лв./седемстотин седемдесет и три лева и 50 стотинки /, по реда на чл.221, ал.1 от КТ, представляваща обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие, ведно със законната лихва върху тази сума, начиная от датата на завеждане на иска-26.06-2017г. до окончателното й изплащане, с правно основание чл. 310 и сл. от ГПК, вр. чл. 128 КТ, чл. 221 от КТ, вр. чл. 224, ал.1 от КТ, вр. чл. 86, ал.1 от ЗЗД. ДОПУСКА предварително изпълнение на решение в тази му част на основание чл.242, ал.1 ГПК. 2. ОСЪЖДА „Център за отдих Китен“ЕАД, ЕИК:102662555, със седалище и адрес на управление : гр.Китен, община Приморско, област Бургаска, ул.“Атлиман“ №38, представлявано от П.Д.Д., ЕГН **********, с адрес за призоваване на дружеството : гр.Китен,ул.“Атлиман „ №46 да заплати на И.К.Д., ЕГН ********** *** чрез процесуален представител – адвокат Т.Я. *** сумата от 1362,83лв./хиляда триста шестдесет и два лева и 83 стотинки /, представляваща обезщетение за неизползван платен годишен отпуск ,по реда на чл. 224 от КТ, ведно със законната лихва върху тази сума, начиная от датата на завеждане на иска-26.06-2017г. до окончателното й изплащане, с правно основание чл. 310 и сл. от ГПК, вр. чл. 128 КТ, чл. 221 от КТ, вр. чл. 224, ал.1 от КТ, вр. чл. 86, ал.1 от ЗЗД. ДОПУСКА предварително изпълнение на решение в тази му част на основание чл.242, ал.1 ГПК. 3.ОСЪЖДА „Център за отдих Китен“ЕАД, ЕИК:102662555, със седалище и адрес на управление : гр.Китен, община Приморско, област Бургаска, ул.“Атлиман“ №38, представлявано от П.Д.Д., ЕГН **********, с адрес за призоваване на дружеството : гр.Китен,ул.“Атлиман „ №46 да заплати на И.К.Д., ЕГН ********** *** чрез процесуален представител – адвокат Т.Я. *** сумата от 16 734,50лв./шестнадесет хиляди седемстотин тридесет и четири лева и 50 стотинки /, представляваща начислено и неизплатено трудово възнаграждение на ищеца за периода : от 07.05-2014г. до 10.03-2016г., ведно със законната лихва върху тази сума, начиная от датата на завеждане на иска-26.06-2017г. до окончателното й изплащане. с правно основание чл. 310 и сл. от ГПК, вр. чл. 128 КТ, чл. 221 от КТ, вр. чл. 224, ал.1 от КТ, вр. чл. 86, ал.1 от ЗЗД. ДОПУСКА предварително изпълнение на решение в тази му част на основание чл.242, ал.1 ГПК. 4. ОСЪЖДА „Център за отдих Китен“ЕАД, ЕИК:102662555, със седалище и адрес на управление : гр.Китен, община Приморско, област Бургаска, ул.“Атлиман“ №38, представлявано от П.Д.Д., ЕГН **********, с адрес за призоваване на дружеството : гр.Китен,ул.“Атлиман „ №46 да заплати на И.К.Д., ЕГН ********** *** чрез процесуален представител – адвокат Т.Я. *** направените по делото разноски в размер на 1100,00 л./ хиляда и сто лева /, представляваща адвокатски хонорар, съгласно списък по чл. 80 ГПК, и държавна такса в размер по на 5,00 лв. / пет лева за издаване на всеки изпълнителен лист. 5. ОСЪЖДА „Център за отдих Китен“ЕАД, ЕИК:102662555, със седалище и адрес на управление : гр.Китен, община Приморско, област Бургаска, ул.“Атлиман“ №38, представлявано от П.Д.Д., ЕГН **********, с адрес за призоваване на дружеството : гр.Китен,ул.“Атлиман „ №46 ДА ЗАПЛАТИ на Районен съд – Царево направените по делото разноски в размер на 300,00 лв./ триста лева / и държавна такса в размер по на 5,00 лв. / пет лева за издаване на всеки изпълнителен лист. 6. ОСЪЖДА „Център за отдих Китен“ЕАД, ЕИК:102662555, със седалище и адрес на управление : гр.Китен, община Приморско, област Бургаска, ул.“Атлиман“ №38, представлявано от П.Д.Д., ЕГН **********, с адрес за призоваване на дружеството : гр.Китен,ул.“Атлиман „ №46 ДА ЗАПЛАТИ на Районен съд – Царево държавна такса в размер 754,83 лв./ седемстотин петдесет и четири лева и 83 стотинки /, както и държавна такса в размер по на 5,00 лв. / пет лева за издаване на всеки изпълнителен лист.
В законна сила на 12.10.2017г.
11 Гражданско дело No 368/2017, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Е.Д.Д.,
Н.И.Д.
  Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 26.10.2017г.
ДОПУСКА развода и ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Е.Д.Д., с ЕГН ********** и Н.И.Д., с ЕГН **********, сключен на 07.10.2012 г. в гр. Царево, съгласно Удостоверение за сключен граждански брак от 07.10.2012 год. на дл. лице при Община Царево, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод на съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между тях, съгласно което: 1. Относно упражняването на родителските права по отношение на родените по време на брака деца: 1.1. След развода, упражняването на родителските права върху роденото по време на брака дете Деница Николаева Д., ЕГН **********, се предоставят за упражняване на майката Е.Д.Д.. 1.2. На бащата Н.И.Д., с ЕГН ********** се определя режим на лични контакти с детето: да го вижда и взема два пъти месечно - всяка първа и трета събота и неделя от месеца с преспиване, както и за 20 (двадесет) дни през годината /при допълнително уговорено от двамата родители време/, които дни не съвпадат с годишния отпуск на майката. 1.3. По отношение местоживеенето на детето- местоживеене на детето ще е по постоянния адрес на майката - гр. Царево, ул. „Петрова нива“ № 9. 1.4. Бащата Н.И.Д. ще изплаща на малолетното дете Деница Николаева Д., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 120,00 (сто и двадесет) лева, но не по-малко от минималния размер, определен в чл. 142, ал. 2 от Семейния кодекс - една четвърт от размера на минималната работна заплата за страната, определяна с Постановление на Министерски съвет за всяка следваща календарна година. Месечната издръжка на детето ще бъде изплащана чрез неговата майка и законна представителка Е.Д.Д. като бъде превеждана до всяко десето число на текущия месец, по банков път на следната банкова на майката: „Централна кооперативна банка“ АД, клон Черно море: IBAN: ***, BIC: ***. Месечната издръжка на детето ще бъде изплащана, считано от датата на постановяване на съдебното решение за развод до настъпване на законни причини за нейното изменяне или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска. 2. По отношение ползването на семейното жилище: Ползването на семейното жилище в гр. Царево, ул. „Петрова нива“ № 9, ет. 4, което е собственост на родителите на съпругата, се предоставя на майката. 3. По отношение имуществените отношения между съпрузите: 3.1. По време на брака, съпрузите не са придобили недвижимо имущество, което да е в режим на СИО. 3.2. Движимите вещи придобити по време на брака, съпрузите са разделили извънсъдебно. 3.3. Съпругата Е.Д.Д. упражнява дейност по занятие „козметик“ като физическо лице с БУЛСТАТ **********. Другият съпруг няма никакви имуществени претенции във връзка с упражняваната дейност по занятие от съпругата. 3.4. Съпрузите се споразумяват, че изплащането на всички заеми, кредити и/или други такива, които съпругът Н.И.Д. е взел от свое име от банки, кредитни институции, физически и/или други юридически лица, е и си остава задължение единствено и само на съпруга Н.И.Д.. Съпругата не е съдлъжник, поръчител и т.н. и не дължи плащане по тях. 4. След прекратяване на брака, съпрузите не си дължат взаимна издръжка. 5. След прекратяване на брака съпругата ще възстанови предбрачното си фамилно име - ДОБРЕВА. 6. Разноските по делото са за всяка от страните, така както са ги направили. ОСЪЖДА Е.Д.Д., с ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 7,50 лева, допълнителна държавна такса за производството. ОСЪЖДА Н.И.Д., с ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 7,50 лева, допълнителна държавна такса за производството, сумата от 86,40 лева, държавна такса върху размера на присъдената издръжка.
12 Гражданско дело No 387/2017, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.С.Г.,
Г.С.Г.
  Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 26.10.2017г.
ДОПУСКА развода и ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между С.С.Г., ЕГН-********** и Г.С.Г., ЕГН-**********, сключен на 30.11.1991 г. в гр. Царево, съгласно Удостоверение за сключен граждански брак от 30.11.1991 год. на дл. лице при Община Царево, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод на съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между тях, съгласно което: 1. Относно упражняването на родителските права по отношение на родените по време на брака деца: 1.1. След развода, упражняването на родителските права върху роденото по време на брака дете Филип Г.Г., ЕГН-**********, се предоставят за упражняване на бащата Г.С.Г., ЕГН- **********. 1.2. На майката С.С.Г., ЕГН-********** се определя режим на лични контакти с детето: да се вижда с детето си и да го взема при себе си с преспиване всяка календарна седмица от 17,00 часа на петъка до 17,00 часа на неделния ден, както и през лятото за един цял календарен месец, при условие, че бащата Г.С.Г. не ползва през това време платен годишен отпуск, като майката може да взема малолетното си дете при себе си и за времето, през половината от дните през които детето е в детска или ученическа ваканция, както и през времето на официалните почивни дни. 1.3. По отношение местоживеенето на детето- детето ще живее при бащата Г.С.Г., ЕГН- **********. 1.4. Майката С.С.Г., ЕГН-**********, ще заплаща месечна издръжка за малолетното си дете Филип Г.Г., ЕГН- **********, чрез неговия баща Г.С.Г., ЕГН-**********, месечна издръжка от 115.00 (сто и петнадесет) лева, начиная от датата на внасянето на настоящето споразумение в PC-Царево, до настъпване на законни причини за изменението или прекратяването на издръжката, както и съответната законна лихва върху всяка закъсняла вноска, като издръжката следва да се заплаща до десето число на месеца, за който се дължи. 2. По отношение ползването на семейното жилище: Жилището, в което са живели през време на брака си съпрузите (находящо се в с. Бродилово, община Царево, Бургаска област, на ул. “Искра” № 3) ще продължи да се ползва от съпругът Г.С.Г., както и от малолетното дете Филип Г.Г., така както са го правили до момента, като жилището е собственост на родителите на съпругът Г.С.Г.. 3. По отношение имуществените отношения между съпрузите: 3.1. По време на брака, съпрузите не са придобили недвижимо имущество, което да е в режим на СИО. 3.2. Движимите вещи придобити по време на брака, съпрузите са разделили извънсъдебно. 4. След прекратяване на брака, съпрузите не си дължат взаимна издръжка. 5. След прекратяване на брака съпругата ще носи брачното си фамилно име Г.. 6. Разноските по делото са за всяка от страните, така както са ги направили. ОСЪЖДА Г.С.Г., ЕГН-**********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 7,50 лева, допълнителна държавна такса за производството. ОСЪЖДА С.С.Г., ЕГН-**********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 7,50 лева, допълнителна държавна такса за производството, сумата от 82,80 лева, държавна такса върху размера на присъдената издръжка.
13 ЧГД No 399/2017, IV състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд. Г.А.Н.   Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Определение от 31.10.2017г.
на основание чл. 129, ал.2 ГПК О П Р Е Д Е Л И : НА ОСНОВАНИЕ чл. 129, ал.2 ГПК ПРЕКРАТЯВА производство по частно гр. дело № 399 /2017 г. по описа на РС-Царево. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Бургаския окръжен съд в седмодневен срок от получаване на съобщението от молителя, че е изготвено .
14 Гражданско дело No 421/2017, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.Х.Г.,
Г.А.В.
  Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 6.10.2017г.
Мотивиран от горното и на основание чл.50 вр.чл.49 ал.4 от СК, съдът РЕШИ: ПРЕКРАТЯВА сключения с акт за граждански брак № 298/01.10.2011г. от длъжностно лице по гражданско състояние в град Хасково, ГРАЖДАНСКИ БРАК между В.Х.Г. с ЕГН ********** *** и настоящ адрес ***, и Г.А.В. с ЕГН **********, гражданин на Руската федерация, притежаваща разрешение за пребиваване №700920687, издадено на 04.01.2016год.в гр.София,валидна до 19.06.2020год.,с постоянен адрес:***, и с настоящ адрес ***, по взаимно съгласие на страните, без да се произнася по вината, на основание чл.50 от СК. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните СПОРАЗУМЕНИЕ, с което съпрузите уреждат своите лични и имуществени отношения във връзка с прекратяването на брака им чрез развод по взаимно съгласие, съгласно което: I. Упражняването на родителските права върху роденото от брака малолетно дете – Варвара Венелинова Георгиева с ЕГН **********, родена на ***год., се предоставят на майката – Г.А.В. с ЕГН **********, като на бащата се определя РЕЖИМ НА ЛИЧНИ КОНТАКТИ с детето както следва: всяка първа и трета седмица на месеца от 17.00 часа на петъчния ден до 17.00 часа в неделя или по всяко време когато е удобно на бащата, съобразявайки се с часовете за училище и детска градина на детето,както и веднъж годишно за 30 /тридесет дни / когато е отпуската на бащата и ваканцията на детето. II. Детето Варвара Венелинова Георгиева с ЕГН ********** ще продължи и занапред да живее при майката Г.А.В. с ЕГН **********. III. Бащата В.Х.Г. с ЕГН ********** ще заплаща месечна издръжка за отглеждането и възпитанието на детето Варвара Венелинова Георгиева с ЕГН ********** в размер на 120 лв. /сто и двадесет лева/ месечно, платима чрез майката Г.А.В. до 5-то /пето/ число на месеца, за който се дължи, считано от датата на влизане в сила на съдебното решение за развод по взаимно съгласие до настъпването на законни причини за изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска. IV. Съпрузите нямат семейното жилище. V. След развода съпрузите няма да си дължат издръжка. VІ. Съпрузите са поделили извън съдебно придобитите по време на брака движими вещи. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.10.2017г.
15 Гражданско дело No 429/2017, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.М.Г.,
С.Н.Г.
  Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 6.10.2017г.
Мотивиран от горното и на основание чл.50 вр.чл.49 ал.4 от СК, съдът РЕШИ: ПРЕКРАТЯВА сключения с акт за граждански брак № 17/18.10.2008г. от длъжностно лице по гражданско състояние в град Царево, ГРАЖДАНСКИ БРАК между П.М.Г. с ЕГН ********** и С.Н.Г. с ЕГН **********, и двамата с адрес : гр.Царево, ул.“Велека“ № 5, по взаимно съгласие на страните, без да се произнася по вината, на основание чл.50 от СК. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните СПОРАЗУМЕНИЕ, с което съпрузите уреждат своите лични и имуществени отношения във връзка с прекратяването на брака им чрез развод по взаимно съгласие, съгласно което: I. Упражняването на родителските права върху роденото от брака малолетно дете – МЕЛАНИ ПЕТРОВА Г. с ЕГН **********, родена на ***год., се предоставят на майката – С.Н.Г. с ЕГН **********, като на бащата се определя РЕЖИМ НА ЛИЧНИ КОНТАКТИ с детето както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца за времето от 09.00 часа на съботния ден до 17.00 часа в неделния ден с преспиване, както и да го взема при себе си за един календарен месец през лятото в цялост или разпокъсано, при условие, че майката не ползва през същото време платен годишен отпуск. II. Детето МЕЛАНИ ПЕТРОВА Г. ще продължи и занапред да живее при майката С.Н.Г. в обитаваното от нея жилище, находящо се в гр.Царево, ул.“Велека“ № 5. III. Бащата П.М.Г. с ЕГН ********** ще заплаща месечна издръжка за отглеждането и възпитанието на детето МЕЛАНИ ПЕТРОВА Г. с ЕГН ********** в размер на 150 лв. /сто и петдесет лева/ месечно, платима чрез майката С.Н.Г. до 10-то /десето/ число на месеца, за който се дължи, считано от датата на влизане в сила на съдебното решение за развод по взаимно съгласие до настъпването на законни причини за изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска. IV. Съпрузите нямат придобити по време на брака недвижими имоти, ограничени вещни права и движимите вещи. V. След развода съпрузите не си дължат издръжка. VІ. Слез развода съпругата запазва фамилното си име „Г.“, придобито при сключването на брака, и ще продължи и занапред да се именува С.Н.Г.. VІІ. Разноските по делото остават за всеки един от съпрузите така, както са направени. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.10.2017г.
16 Гражданско дело No 439/2017, IV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.П.П.,
М.В.М.
  Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 30.10.2017г.
ДОПУСКА развод и ПРЕКРАТЯВА граждански брак, сключен на 07.01-2014г. с Акт № 4 на Община Велико Търново, област Велико Търново МЕЖДУ П.П.П., ЕГН ********** , гражданин на Република България от гр.Приморско,ул.“Иглика „ №36, ет.1,ап.2 и М.В. М., ЕГН **********, гражданка на Руска Федерация, родена на 10.09-1965г. в гр.Москва, притежаваща разрешение за постоянно пребиваване в Република България №: 700920924, издадено на 01.03-2016г. от МВР-София,с адрес в Република България : гр.Приморско,ул.“Иглика „№36, ет.1, ап.2 поради постигнато сериозно и непоколебимо съгласие за развод, с правно основание чл. 50 от СК Семеен кодекс, вр. чл. 330 ГПК. УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите П.П.П., ЕГН ********** и М.В. М., ЕГН ********** Споразумение от 27.09-2017г. по чл. 50 от СК, за следното : 1.Молителите заявяват, че нямат родени от брака деца. 2.Молителите заявяват, че нямат претенции за издръжка един към друг. 3.Молителите заявяват,че след прекратяване на брака фамилното име на съпругата М.В. М. остава непроменена „ М. „. 4.Молителите заявяват, че семейното жилище, находящо се в гр.Приморско, ул.“Иглика „№ 36, ет.1, ап.2 , собственост на съпругата М.В.М., ЕГН **********, придобито от нея преди брака, остава в нейна собственост и ще се ползва от нея. 5.Молителите заявяват, че не притежават недвижима собственост, придобита по време на брака. 6.Молителите заявяват, че притежават движима собственост, която не е предмет на настоящото споразумение. ОСЪЖДА П.П.П., ЕГН ********** , гражданин на Република България от гр.Приморско,ул.“Иглика „ №36, ет.1,ап.2 да заплати на Районен съд - Царево сумата от 20,00 лв./двадесет лева /, представляваща държавна такса за прекратяване на брака по взаимно съгласие, както и да заплати на РС-Царево държавна такса в размер на 5 лв. / пет лева / за издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА М.В. М., ЕГН **********, притежаваща разрешение за постоянно пребиваване в Република България №: 700920924, издадено на 01.03-2016г. от МВР-София,с адрес в Република България : гр.Приморско,ул.“Иглика „№36, ет.1, ап.2 да заплати на Районен съд - Царево сумата от 20,00 лв./двадесет лева /, представляваща държавна такса за прекратяване на брака по взаимно съгласие, както и да заплати на РС-Царево държавна такса в размер на 5 лв. / пет лева / за издаване на изпълнителен лист.
17 Гражданско дело No 440/2017, IV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Л.Д.Г.,
В.Х.Г.
  Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 30.10.2017г.
ДОПУСКА развод и ПРЕКРАТЯВА граждански брак, сключен на14.10-2006г. с Акт № 0018 в Община Царево, област Бургаска МЕЖДУ Л.Д.Г. , ЕГН ********** *** и В.Х.Г., ЕГН ********** *** поради постигнато сериозно и непоколебимо съгласие за развод, с правно основание чл. 50 от СК Семеен кодекс, вр. чл. 330 ГПК. УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите Л.Д.Г. , ЕГН ********** и В.Х.Г., ЕГН ********** Споразумение от 28.09- 2017г., с което уреждат родителски права , издръжка и режим за свиждане, личните отношения с детето , както следва : 1.Молителите заявяват, че Родителските права върху роденото от брака малолетно дете Мария Ленкова Г., ЕГН ********** се предоставят на майката В.Х.Г., ЕГН ********** КАТО НА БАЩАТА Л.Д.Г. , ЕГН **********, СЕ определя режим на лични контакти с детето, както следва : всяка първа и трета седмица от месеца в съботния и неделния ден от 8:00часа в съботния ден до 17 часа на неделния ден, с приспиване, както и 10 дни от лятната ваканция и 5 дни от зимната ваканция. 2.Молителите заявяват, че БАЩАТА Л.Д.Г. , ЕГН ********** ще заплаща месечна издръжка на детето си Мария Ленкова Г., ЕГН **********, чрез нейната майка и законна представителка В.Х.Г., ЕГН ********** в размер на 150,00 лв./ сто и петдесет лева до петнадесето число на месеца ,за който се дължи, считано от влизането в сила на решението за развод, и до настъпването на законни причини за изменение или прекратяване на нейното заплащане. 3.Малолетната Мария Ленкова Г., ЕГН ********** ще продължи да живее след разторгването на брака на родителите си при своята майка В.Х.Г., ЕГН **********, в жилище , находящо се на ул.“Гларус“№ 6 в квартал „Василико „ на гр.Царево, община Царево/наследствен имот на съпругата/, а бащата Л.Д.Г. , ЕГН ********** ще продължи да живее в жилище, собственост на родителите му и находящо се в с.Варвара, община Царево, област Бургас, на ул.“Рене Шарон“№ 2. 4.През време на брака си съпрузите не сме придобили недвижими имоти или ограничени вещни права , както и нямаме влогове в Банки. 5.Съпрузите, не притежаваме движимо или недвижимо имущество, придобито през време на брака ни, освен , закупеният лек автомобил: Вид на МПС –„лек автомобил „МАРКА „ОПЕЛ „, модел „КОРСА „, с рег.№ А3527КМ, цвят „светло сив металик“, бензинов двигател № Х10ХЕ19J84043, рама №W0LOSBF08Y4110982, с дата на първата регистрация-14.01-2000г. и притежавано съгласно Свидетелство за регистрация на МПС №003003293, който лек автомобил след разторгването на брака СЕ ПОСТАВЯ В ДЯЛ НА В.Х.Г., ЕГН **********и същата става изключителен собственик на горепосоченото моторно превозно средство. Застрахователната оценка на горепосоченото моторно превозно средство е на стойност 100,00 лв./ сто лева /, видно от представеното Удостоверение за застрахователна стойност №153 от28.09-2017г. на ЗАД „Булстрад“. 6.След прекратяване на брака съпругата В.Х.Г. ще възстанови предбрачното си моминско фамилно име „ ПРЕПУВА „. 7.Молителите уговорили, че след прекратяване на брака няма да дължат издръжка един на друг . Молителите уговорили , че със споразумението всички имуществени и неимуществени отношения от брака са уредени изцяло и окончателно както по отношение на движими вещи, така по отношение на недвижими имоти. ОСЪЖДА Л.Д.Г. , ЕГН ********** *** да заплати на Царевски районен съд държавна такса върху присъдената издръжка в размер на в размер на 108,00 лв./ сто и осем лева /.
18 ЧГД No 450/2017, I състав Процедура по Регламент 1206/2001 г. РАЙОНЕН СЪД ГР. ЛИБЕРЕЦ Д.М. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Определение от 3.10.2017г.
на основание чл.118, ал.1 и 2 от ГПК , съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА производството по ч. гр.д. № 450/2017г. по описа на РС-Царево и ИЗПРАЩА делото по подсъдност на РС-София. Да се уведоми замолващия съд, че делото е изпратено по компетентност на РС-София.
19 НОХД No 350/2017, II състав Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО К.А.И. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 18.10.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №350/2017г. по описа на ЦРС между РП-Царево, представлявана от районния прокурор Богомилова и подсъдимия К.А.И. - ЕГН **********, роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, работи като управител на фирма „Българопол 91” ЕООД, живущ ***, представляван от адв.Б.Д., съгласно което подсъдимият К.А.И. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 29, ал. 1, б. „а” от НК, а именно, че за времето 30.12.2016 г. до 03.01.2017 г., в гр. Приморско, обл. Бургас, от товарен автомобил марка „Ивеко“, с рег. № А 8532 МР, е отнел чужди движими вещи, а именно: 1 бр. радио с флаш, марка „Санг“, на стойност 15.00 лева; 1 бр. комплект, състоящ се от 12 бр. пили за заточване на верига на моторен трион, с размер 5/2, марка „Орегон“, на обща стойност 48.00 лева; 1 бр. моторен трион, марка „Хускварна 365“, на стойност 220.00 лева; 1 бр. дамска чанта от изкуствена кожа, с размери 20/30 см., на стойност 10.00 лева; 1 бр. комбиниран ключ (лула-отвертка), размер 13/19, на стойност 4.00 лева; 1 бр. плоска пила, на стойност 4.00 лева; 2 бр. обли пили, на обща стойност 8.00 лева; 1 бр. ключ, тип „еврейска звезда”, с размер 6 мм., на стойност 2.00 лева; 1 бр. комплект шестограми, на обща стойност 8.00 лева; 1 бр. фазомер, на стойност 2.00 лева; 1 бр. гаечен ключ № 12, на стойност 3.00 лева; 2 бр. пластмасови туби, с вместимост всяка по 21 литра, на обща стойност 10.00 лева; 10 литра нафта (дизелово гориво), на стойност 20.40 лева; 12 литра бензин А95, на стойност 24.60 лева; всичко на обща стойност 379.00 лева, от владението на Б.И.В. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е било извършено при условията на опасен рецидив. За посоченото престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 29, ал. 1, б. „а” от НК, на основание чл. 196, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 29, ал. 1, б. „а” от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия К.А.И. - ЕГН ********** на наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи при първоначален строг режим. Веществени доказателства - 1 бр. найлонова торба, съдържаща 1 бр. разпечатан комплект тарелки; 1 бр. пакет с фъстъци, с надпис „ТРИ”; 1 бр. плик, съдържащ 2 бр. луканки, с надпис „1773 – 2 бр.”; и 1 бр. луканка, с надпис „Родопа Ком”, завита в 1 бр. полиетиленов плик, с надпис „0.266 кг., цена 6.92 лева” на съхранение в РУП Приморско, да се върнат са собственика им Б.В., ако не бъдат потърсени в едногодишен срок от приключване на делото, да се отнемат в полза на държавата и предвид ниската им стойност да бъдат унищожени. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА К.А.И., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР – Бургас сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА К.А.И., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС – Царево сумата в размер на 18.00 лева за разноски по делото. Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 287.00 лева са възстановени.
К.А.И.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №350/2017г. по описа на ЦРС между РП-Царево, представлявана от районния прокурор Богомилова и подсъдимия К.А.И. - ЕГН **********, роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, работи като управител на фирма „Българопол 91” ЕООД, живущ ***, представляван от адв.Б.Д., съгласно което подсъдимият К.А.И. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 29, ал. 1, б. „а” от НК, а именно, че за времето 30.12.2016 г. до 03.01.2017 г., в гр. Приморско, обл. Бургас, от товарен автомобил марка „Ивеко“, с рег. № А 8532 МР, е отнел чужди движими вещи, а именно: 1 бр. радио с флаш, марка „Санг“, на стойност 15.00 лева; 1 бр. комплект, състоящ се от 12 бр. пили за заточване на верига на моторен трион, с размер 5/2, марка „Орегон“, на обща стойност 48.00 лева; 1 бр. моторен трион, марка „Хускварна 365“, на стойност 220.00 лева; 1 бр. дамска чанта от изкуствена кожа, с размери 20/30 см., на стойност 10.00 лева; 1 бр. комбиниран ключ (лула-отвертка), размер 13/19, на стойност 4.00 лева; 1 бр. плоска пила, на стойност 4.00 лева; 2 бр. обли пили, на обща стойност 8.00 лева; 1 бр. ключ, тип „еврейска звезда”, с размер 6 мм., на стойност 2.00 лева; 1 бр. комплект шестограми, на обща стойност 8.00 лева; 1 бр. фазомер, на стойност 2.00 лева; 1 бр. гаечен ключ № 12, на стойност 3.00 лева; 2 бр. пластмасови туби, с вместимост всяка по 21 литра, на обща стойност 10.00 лева; 10 литра нафта (дизелово гориво), на стойност 20.40 лева; 12 литра бензин А95, на стойност 24.60 лева; всичко на обща стойност 379.00 лева, от владението на Б.И.В. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е било извършено при условията на опасен рецидив. За посоченото престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 29, ал. 1, б. „а” от НК, на основание чл. 196, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 29, ал. 1, б. „а” от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия К.А.И. - ЕГН ********** на наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи при първоначален строг режим. Веществени доказателства - 1 бр. найлонова торба, съдържаща 1 бр. разпечатан комплект тарелки; 1 бр. пакет с фъстъци, с надпис „ТРИ”; 1 бр. плик, съдържащ 2 бр. луканки, с надпис „1773 – 2 бр.”; и 1 бр. луканка, с надпис „Родопа Ком”, завита в 1 бр. полиетиленов плик, с надпис „0.266 кг., цена 6.92 лева” на съхранение в РУП Приморско, да се върнат са собственика им Б.В., ако не бъдат потърсени в едногодишен срок от приключване на делото, да се отнемат в полза на държавата и предвид ниската им стойност да бъдат унищожени. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА К.А.И., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР – Бургас сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА К.А.И., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС – Царево сумата в размер на 18.00 лева за разноски по делото. Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 287.00 лева са възстановени.
В законна сила на 18.10.2017г.
20 АНД No 383/2017, IV състав РДГ С.В.В. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.БУРГАС Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Определение от 19.10.2017г.
Предвид констатираното по-горе в съдебно заседание, а именно съдът приема, че към настоящия момент по отношение на жалбоподателя В. има образувани, както административно наказателно производство, така и наказателно преследване от органа на прокуратура за едно и също нарушение, извършено на една и съща дата, поради което съдът счита, че на осн. чл.33, ал.1, вр. ал.2 от ЗАНН настоящото производство по делото следва да бъде прекратено, тъй като същото е било образувано след констатациите на представителя на ЮДП Сливен. След като по делото са налице данни, че обвинителен акт беше съставен във връзка със същото допуснато административно нарушение, делото отложено за 10.11.2017г. съдът счита, че настоящото производство следва да се прекрати, на осн чл. 33, ал.2 от ЗАНН, за това и ОПРЕДЕЛИ На осн. чл. 33, ал. 2 от ЗАНН ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НАХД №383/2017г. по описа на РС - Царево като недопустимо. Определението може да се обжалва с частна жалба в седмодневен срок считано от днес пред Бургаски административен съд.
21 АНД No 384/2017, IV състав РДГ В.И.Д. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.БУРГАС Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Определение от 19.10.2017г.
Предвид установеното по делото, съдът приема, че във връзка с констатираното административно нарушение към настоящия момент по отношение на жалбоподателя има образувано административно-наказателно производство, както и друго наказателно производство ДП№ 108/2017г. на СГП Специализирано звено „Антикорупция „ , поради което на осн. чл. 33, ал.1, вр. ал.2 от ЗАНН, производството по делото следва да бъде прекратено, за това и ОПРЕДЕЛИ На осн. чл.33, ал.2 он ЗАНН ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД №384/2017г. по описа на РС – Царево, като недопустимо. Определението може да се обжалва пред БАС в седмодневен срок считано от днес.
22 АНД No 449/2017, I състав ИАРА Е.Я.К. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 18.10.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №02-35/02.06.2017г. на Началник отдел „Рибарство и контрол – Черно море”-Бургас, с което на Е.Я.К. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.17 ал.1 т.2 от Закона за рибарство и аквакултурите му е наложено на основание чл.56 ал.1 от ЗРА административно наказание глоба в размер на 1 500 лева, за нарушение на чл.19 ал.5 от ЗРА му е наложено на основание чл.59 от ЗРА наказание глоба в размер на 200 лева, на основание чл. 90, ал. 1 от ЗРА в полза на държавата е отнета 40 кг. риба от вида „сафрид“ и на основание чл.90 ал.2 от ЗРА е постановено да заплати парично обезщетение за причинените имуществени вреди в размер на 400 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
23 АНД No 472/2017, IV състав КАТ С.И.Б. РУП ПРИМОРСКО Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 18.10.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №16-4635-000215 от 13.11-2016г. на Началник Група към ОДМВР-Бургас, РУ –Приморско Живко Русев Добрев , с което на С.И.Б., ЕГН ********** *** за извършено административно нарушение по чл.5, ал.3,т.1 от ЗДвП на основание чл.174,ал.1 от ЗДвП е наложено административно наказание –„глоба“ в размер на 1000,00 лв./хиляда лева / и лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 месеца. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.
24 АНД No 473/2017, II състав МВР С.И.Б. РУП ПРИМОРСКО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 17.10.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-4635-000339 от 08.10.2014 год. на Началника на РУП- Приморско, с което на основание чл. 3 15, ал. 3, т. 1 от Кодекса за застраховането, на С.И.Б., ЕГН **********, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 400,00 лв. за нарушение на чл. 315, ал. 1, т. 1 от КЗ. Решението подлежи па касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
25 НОХД No 478/2017, IV състав Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО П.Я.А.,
Г.Е.А.,
О.Т.М.
Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Присъда от 26.10.2017г.
П.Я.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия П.Я.А. - ЕГН **********, роден на ***г***, с настоящ адрес и адрес ***; българин; български гражданин; неосъждан; с висше образование; разведен ЗА ВИНОВЕН в това, че на 28.07.2016г., от землището на с. Синеморец, общ. Царево, по път ІІІ – 9901 от с. Синеморец – гр. Царево, в зоната за отговорност на ГПУ – гр. Царево, в съучастие, като извършител, с Г.Е.А. с ЕГН: ********** и О.Т.М. с ЕГН: ********** – като извършители, с цел да набавят за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнали група чужденци – 33 /тридесет и три/ лица, между които и 12 /дванадесет/ лица: МАДИНА ГУЛАМАЛИ /MADINA GHULAMALI/, родена на ***г. гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан; АХМАДЖУЛАИ ГУЛАМАЛИ /AHMADJUBAI GHULAMALI/, роден на ***г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан; ИСМАИЛ ГУЛАМ МОХАМАД /ISMAIL GHULAM MOHAMAD/, роден на ***г. в гр. Ненгархар, Ислямска Република Афганистан; ДЖИБРАН ХИАЛ МОХАМАД /JIBRAN KHAL MOHAMAD/, роден на ***г. в гр. Ненгархар, Ислямска Република Афганистан; АХМАДБИЛАЛ АМИРШАХ /AHMADBILAL AMIRSHAH/, роден на ***г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан; САИДАГУЛ ЗИАРТАГУЛ /SAIDAGUL ZIARATGUL/, роден на ***г. в гр. Ненгархар, Ислямска Република Афганистан; СУХАИЛ ШАМСУЛЛАХ /SUHAIL SHAMSULLAH/, роден на ***г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан; МОХАМАД АЙУБ ШАМСУЛАХ /MOHAMAD AYUB SHAMSULLAH/, роден на ***г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан; САДИА ШАМСУЛАХ /SADIA SHAMSULLAH/, родена на ***г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан; МОХАМАД ШУАХИБ ШАМСУЛАХ /MOHAMAD SHUHAIB SHAMSULLAH/, роден на ***г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан; СУХАИЛ ШАМСУЛЛАХ /SUHAIL SHAMSULLAH/, роден на ***г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан; МАХДИ КАДЕР /MAHDI QADER/, роден на ***г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан – ненавършили шестнадесет годишна възраст, а именно: 1. ГУЛАМАЛИ ГУЛАМСАХИ /GHULAMALI GHULAMSAKHI/, роден на ***г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, неженен, неосъждан, безработен, неграмотен, без документи за самоличност; 2. ХАСИНА МИРМОХАМАДШАХ /HASINA MIRMOHAMADSHAH/, родена на ***г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, неомъжена, безработна, неграмотна, неосъждана, без документи за самоличност; 3. НЕАМТУЛАХ ТАДЖМОХАМАД /NEAMATULLAH TAJMOHAMAD/, роден на ***г. в гр. Пактия, Ислямска Република Афганистан, неосъждан, неженен, неграмотен, безработен, без документи за самоличност; 4. ИХСАНУЛЛАХ ХАЯТХАН /IHSANULLAH HAYATKHAN/, роден на ***г. в гр. Ненгархар, Ислямска Република Афганистан, неженен, неосъждан, безработен, неграмотен, без документи за самоличност; 5. АЛИФДИН МОХАМАДШАРИФ /ALIFDIN MOHAMADSHARIF/, роден на ***г. в гр. Ненгархар, Ислямска Република Афганистан, неосъждан, неженен, безработен, неграмотен, без документи за самоличност; 6. СЕКАНДАР ИКБАЛШАХ /SEKANDAR IQBALSHAH/, роден на ***г. в гр. Лагман, Ислямска Република Афганистан, неосъждан, неженен, безработен, неграмотен, без документи за самоличност; 7. ИНТЕЗАР ИКБАЛШАХ /INTEZAR IQBALSHAH/, роден на ***г. в гр. Лагман, Ислямска Република Афганистан; 8. РЕЗУАН МИРАДЖЕДИН /REZWAN MIRAJEDIN/, роден на ***г. в гр. Гуджранвала, Пакистан, неженен, неосъждан, неграмотен, безработен, без документи за самоличност; 9. АМИРШАХ МИРМОХАМААШАШ /AMIRSHAH MIRMOHAMADSHAH/, роден на ***г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, безработен, неженен, неграмотен, неосъждан, без документи за самоличност; 10. СУМА АБДУЛГАНИ /SUMA ABDULGHANI/, родена на ***г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, безработна, неомъжена, неграмотна, неосъждана, без документи за самоличност; 11. АФТИФУЛЛАХ ГАРДИЗИ /ATIFULAH GARDIZI/, родена на ***г. в гр. Пактия, Ислямска Република Афганистан, безработна, неомъжена, неграмотна, неосъждана, без документи за самоличност; 12. СЕДИК ДЖУРАТ /SEDIQ JURAT/, роден на ***г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан; 13. ДАВУД ГУЛАДЖАН /DAVUD GULAJAN/, роден на ***г. в гр. Ненгархар, Ислямска Република Афганистан, безработен, неженен, неграмотен, неосъждан, без документи за самоличност; 14. НАСИМ ЛАЛАХАН /NASIM LALAKHAN/, роден на ***г. в гр. Ненгархар, Ислямска Република Афганистан; 15. ШМАССУЛАХ БАРИДАД /SHAMSULLAH BARIDAD/, роден на ***г. в гр. Баглан, Ислямска Република Афганистан, неженен, неосъждан, неграмотен, безработен, без документи за самоличност; 16. САБЕРА МОХАМАД ШАРИФ SABERA /MOHAMAD SHARIF/, родена на ***г. в гр. Кондуз Ислямска Република Афганистан, неомъжена, неосъждана, неграмотна, безработна, без документи за самоличност; 17. РАХИМУЛЛАХ СТАНИКЗАЙ /RAHIMULLAH STANIKZAI/, роден на ***г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан, неженен, неосъждан, неграмотен, безработен, без документи за самоличност; 18. НАЗИА МОХАМАД СЕДИК /NAZIA MOHAMAD SEDIQ/, родена на ***г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан, неомъжена, неосъждана, неграмотна, безработна, без документи за самоличност; 19. МОХАМАД РЕЗА КАДЕР /MOHAMAD REZA QADER/, роден на ***г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан; 20. НАДЖИБ РАХМАТ /NAJIB RAHMAT/, роден на ***г. в гр. Пактия, Ислямска Република Афганистан, неженен, неосъждан, неграмотен, безработен, без документи за самоличност; 21. АБДУЛАДЖИД МОХАМАД ЕБРАХИМ /ABDULWAJID MOHAMAD EBRAHIM/, роден на ***г. в гр. Майдан Вардак, Ислямска Република Афганистан, неженен, неосъждан, неграмотен, безработен, без документи за самоличност; 22. МАДИНА ГУЛАМАЛИ /MADINA GHULAMALI/, родена на ***г. гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан; 23. АХМАДЖУЛАИ ГУЛАМАЛИ /AHMADJUBAI GHULAMALI/, роден на ***г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан; 24. ИСМАИЛ ГУЛАМ МОХАМАД /ISMAIL GHULAM MOHAMAD/, роден на ***г. в гр. Ненгархар, Ислямска Република Афганистан; 25. ДЖИБРАН ХИАЛ МОХАМАД /JIBRAN KHAL MOHAMAD/, роден на ***г. в гр. Ненгархар, Ислямска Република Афганистан; 26. АХМАДБИЛАЛ АМИРШАХ /AHMADBILAL AMIRSHAH/, роден на ***г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан; 27. САИДАГУЛ ЗИАРТАГУЛ /SAIDAGUL ZIARATGUL/, роден на ***г. в гр. Ненгархар, Ислямска Република Афганистан; 28. СУХАИЛ ШАМСУЛЛАХ /SUHAIL SHAMSULLAH/, роден на ***г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан; 29. МОХАМАД АЙУБ ШАМСУЛАХ /MOHAMAD AYUB SHAMSULLAH/, роден на ***г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан; 30. САДИА ШАМСУЛАХ /SADIA SHAMSULLAH/, родена на ***г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан; 31. МОХАМАД ШУАХИБ ШАМСУЛАХ /MOHAMAD SHUHAIB SHAMSULLAH/, роден на ***г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан; 32. СУХАИЛ ШАМСУЛЛАХ /SUHAIL SHAMSULLAH/, роден на ***г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан; МАХДИ КАДЕР /MAHDI QADER/, роден на ***г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан – да пребивават и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима, съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001 г. на Съвета от 15 март 2001 година”, чрез извършване на превоз от землището на с. Синеморец, общ. Царево, по път ІІІ – 9901 от с. Синеморец, общ. Царево – гр. Царево, към вътрешността на страната в нарушение на закона, като деянието е извършено чрез използване на моторни превозни средства – лек автомобил марка „Л
Г.Е.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Е.А. - ЕГН **********, роден на ***г. в гр. Дупница, с настоящ адрес:***,с адрес ***; българин; с българско гражданство; със средно образование; женен; неосъждан; работи като продавач -консултант в строителен магазин ЗА ВИНОВЕН в това, че на 28.07.2016г., от землището на с. Синеморец, общ. Царево, по път ІІІ – 9901 от с. Синеморец – гр. Царево, в зоната за отговорност на ГПУ – гр. Царево, в съучастие, като извършител, с О.Т.М. с ЕГН: ********** и П.Я.А. с ЕГН: ********** – като извършители, с цел да набавят за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнали група чужденци – 33 /тридесет и три/ лица, между които и 12 /дванадесет/ лица: МАДИНА ГУЛАМАЛИ /MADINA GHULAMALI/, родена на ***г. гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан; АХМАДЖУЛАИ ГУЛАМАЛИ /AHMADJUBAI GHULAMALI/, роден на ***г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан; ИСМАИЛ ГУЛАМ МОХАМАД /ISMAIL GHULAM MOHAMAD/, роден на ***г. в гр. Ненгархар, Ислямска Република Афганистан; ДЖИБРАН ХИАЛ МОХАМАД /JIBRAN KHAL MOHAMAD/, роден на ***г. в гр. Ненгархар, Ислямска Република Афганистан; АХМАДБИЛАЛ АМИРШАХ /AHMADBILAL AMIRSHAH/, роден на ***г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан; САИДАГУЛ ЗИАРТАГУЛ /SAIDAGUL ZIARATGUL/, роден на ***г. в гр. Ненгархар, Ислямска Република Афганистан; СУХАИЛ ШАМСУЛЛАХ /SUHAIL SHAMSULLAH/, роден на ***г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан; МОХАМАД АЙУБ ШАМСУЛАХ /MOHAMAD AYUB SHAMSULLAH/, роден на ***г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан; САДИА ШАМСУЛАХ /SADIA SHAMSULLAH/, родена на ***г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан; МОХАМАД ШУАХИБ ШАМСУЛАХ /MOHAMAD SHUHAIB SHAMSULLAH/, роден на ***г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан; СУХАИЛ ШАМСУЛЛАХ /SUHAIL SHAMSULLAH/, роден на ***г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан; МАХДИ КАДЕР /MAHDI QADER/, роден на ***г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан – ненавършили шестнадесет годишна възраст, а именно: 1. ГУЛАМАЛИ ГУЛАМСАХИ /GHULAMALI GHULAMSAKHI/, роден на ***г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, неженен, неосъждан, безработен, неграмотен, без документи за самоличност; 2. ХАСИНА МИРМОХАМАДШАХ /HASINA MIRMOHAMADSHAH/, родена на ***г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, неомъжена, безработна, неграмотна, неосъждана, без документи за самоличност; 3. НЕАМТУЛАХ ТАДЖМОХАМАД /NEAMATULLAH TAJMOHAMAD/, роден на ***г. в гр. Пактия, Ислямска Република Афганистан, неосъждан, неженен, неграмотен, безработен, без документи за самоличност; 4. ИХСАНУЛЛАХ ХАЯТХАН /IHSANULLAH HAYATKHAN/, роден на ***г. в гр. Ненгархар, Ислямска Република Афганистан, неженен, неосъждан, безработен, неграмотен, без документи за самоличност; 5. АЛИФДИН МОХАМАДШАРИФ /ALIFDIN MOHAMADSHARIF/, роден на ***г. в гр. Ненгархар, Ислямска Република Афганистан, неосъждан, неженен, безработен, неграмотен, без документи за самоличност; 6. СЕКАНДАР ИКБАЛШАХ /SEKANDAR IQBALSHAH/, роден на ***г. в гр. Лагман, Ислямска Република Афганистан, неосъждан, неженен, безработен, неграмотен, без документи за самоличност; 7. ИНТЕЗАР ИКБАЛШАХ /INTEZAR IQBALSHAH/, роден на ***г. в гр. Лагман, Ислямска Република Афганистан; 8. РЕЗУАН МИРАДЖЕДИН /REZWAN MIRAJEDIN/, роден на ***г. в гр. Гуджранвала, Пакистан, неженен, неосъждан, неграмотен, безработен, без документи за самоличност; 9. АМИРШАХ МИРМОХАМААШАШ /AMIRSHAH MIRMOHAMADSHAH/, роден на ***г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, безработен, неженен, неграмотен, неосъждан, без документи за самоличност; 10. СУМА АБДУЛГАНИ /SUMA ABDULGHANI/, родена на ***г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, безработна, неомъжена, неграмотна, неосъждана, без документи за самоличност; 11. АФТИФУЛЛАХ ГАРДИЗИ /ATIFULAH GARDIZI/, родена на ***г. в гр. Пактия, Ислямска Република Афганистан, безработна, неомъжена, неграмотна, неосъждана, без документи за самоличност; 12. СЕДИК ДЖУРАТ /SEDIQ JURAT/, роден на ***г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан; 13. ДАВУД ГУЛАДЖАН /DAVUD GULAJAN/, роден на ***г. в гр. Ненгархар, Ислямска Република Афганистан, безработен, неженен, неграмотен, неосъждан, без документи за самоличност; 14. НАСИМ ЛАЛАХАН /NASIM LALAKHAN/, роден на ***г. в гр. Ненгархар, Ислямска Република Афганистан; 15. ШМАССУЛАХ БАРИДАД / SHAMSULLAH BARIDAD/, роден на ***г. в гр. Баглан, Ислямска Република Афганистан, неженен, неосъждан, неграмотен, безработен, без документи за самоличност; 16. САБЕРА МОХАМАД ШАРИФ /SABERA MOHAMAD SHARIF/, родена на ***г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан, неомъжена, неосъждана, неграмотна, безработна, без документи за самоличност; 17. РАХИМУЛЛАХ СТАНИКЗАЙ /RAHIMULLAH STANIKZAI/, роден на ***г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан, неженен, неосъждан, неграмотен, безработен, без документи за самоличност; 18. НАЗИА МОХАМАД СЕДИК /NAZIA MOHAMAD SEDIQ/, родена на ***г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан, неомъжена, неосъждана, неграмотна, безработна, без документи за самоличност; 19. МОХАМАД РЕЗА КАДЕР /MOHAMAD REZA QADER/, роден на ***г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан; 20. НАДЖИБ РАХМАТ /NAJIB RAHMAT/, роден на ***г. в гр. Пактия, Ислямска Република Афганистан, неженен, неосъждан, неграмотен, безработен, без документи за самоличност; 21. АБДУЛАДЖИД МОХАМАД ЕБРАХИМ /ABDULWAJID MOHAMAD EBRAHIM/, роден на ***г. в гр. Майдан Вардак, Ислямска Република Афганистан, неженен, неосъждан, неграмотен, безработен, без документи за самоличност; 22. МАДИНА ГУЛАМАЛИ /MADINA GHULAMALI/, родена на ***г. гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан; 23. АХМАДЖУЛАИ ГУЛАМАЛИ /AHMADJUBAI GHULAMALI/, роден на ***г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан; 24. ИСМАИЛ ГУЛАМ МОХАМАД /ISMAIL GHULAM MOHAMAD/, роден на ***г. в гр. Ненгархар, Ислямска Република Афганистан; 25. ДЖИБРАН ХИАЛ МОХАМАД /JIBRAN KHAL MOHAMAD/, роден на ***г. в гр. Ненгархар, Ислямска Република Афганистан; 26. АХМАДБИЛАЛ АМИРШАХ /AHMADBILAL AMIRSHAH/, роден на ***г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан; 27. САИДАГУЛ ЗИАРТАГУЛ /SAIDAGUL ZIARATGUL/, роден на ***г. в гр. Ненгархар, Ислямска Република Афганистан; 28. СУХАИЛ ШАМСУЛЛАХ /SUHAIL SHAMSULLAH/, роден на ***г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан; 29. МОХАМАД АЙУБ ШАМСУЛАХ /MOHAMAD AYUB SHAMSULLAH/, роден на ***г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан; 30. САДИА ШАМСУЛАХ /SADIA SHAMSULLAH/, родена на ***г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан; 31. МОХАМАД ШУАХИБ ШАМСУЛАХ /MOHAMAD SHUHAIB SHAMSULLAH/, роден на ***г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан; 32. СУХАИЛ ШАМСУЛЛАХ /SUHAIL SHAMSULLAH/, роден на ***г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан; МАХДИ КАДЕР /MAHDI QADER/, роден на ***г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан – да пребивават и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима, съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001 г. на Съвета от 15 март 2001 година”, чрез извършване на превоз от землището на с. Синеморец, общ. Царево, по път ІІІ – 9901 от с. Синеморец, общ. Царево
О.Т.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия О.Т.М. - ЕГН **********, роден на ***г***; с настоящ и постоянен адрес:***/, с адрес ***; арменец; български гражданин; осъждан; безработен; със средно образование; неженен ЗА ВИНОВЕН в това, че на 28.07.2016г., от землището на с. Синеморец, общ. Царево, по път ІІІ – 9901 от с. Синеморец – гр. Царево, в зоната за отговорност на ГПУ – гр. Царево, в съучастие, като извършител, с Г.Е.А. с ЕГН: ********** и П.Я.А. с ЕГН: ********** – като извършители, с цел да набавят за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнали група чужденци – 33 /тридесет и три/ лица, между които и 12 /дванадесет/ лица: МАДИНА ГУЛАМАЛИ /MADINA GHULAMALI/, родена на ***г. гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан; АХМАДЖУЛАИ ГУЛАМАЛИ /AHMADJUBAI GHULAMALI/, роден на ***г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан; ИСМАИЛ ГУЛАМ МОХАМАД /ISMAIL GHULAM MOHAMAD/, роден на ***г. в гр. Ненгархар, Ислямска Република Афганистан; ДЖИБРАН ХИАЛ МОХАМАД /JIBRAN KHAL MOHAMAD/, роден на ***г. в гр. Ненгархар, Ислямска Република Афганистан; АХМАДБИЛАЛ АМИРШАХ /AHMADBILAL AMIRSHAH/, роден на ***г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан; САИДАГУЛ ЗИАРТАГУЛ /SAIDAGUL ZIARATGUL/, роден на ***г. в гр. Ненгархар, Ислямска Република Афганистан; СУХАИЛ ШАМСУЛЛАХ /SUHAIL SHAMSULLAH/, роден на ***г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан; МОХАМАД АЙУБ ШАМСУЛАХ /MOHAMAD AYUB SHAMSULLAH/, роден на ***г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан; САДИА ШАМСУЛАХ /SADIA SHAMSULLAH/, родена на ***г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан; МОХАМАД ШУАХИБ ШАМСУЛАХ /MOHAMAD SHUHAIB SHAMSULLAH/, роден на ***г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан; СУХАИЛ ШАМСУЛЛАХ /SUHAIL SHAMSULLAH/, роден на ***г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан; МАХДИ КАДЕР /MAHDI QADER/, роден на ***г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан – ненавършили шестнадесет годишна възраст, а именно: 1. ГУЛАМАЛИ ГУЛАМСАХИ /GHULAMALI GHULAMSAKHI/, роден на ***г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, неженен, неосъждан, безработен, неграмотен, без документи за самоличност; 2. ХАСИНА МИРМОХАМАДШАХ /HASINA MIRMOHAMADSHAH/, родена на ***г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, неомъжена, безработна, неграмотна, неосъждана, без документи за самоличност; 3. НЕАМТУЛАХ ТАДЖМОХАМАД /NEAMATULLAH TAJMOHAMAD/, роден на ***г. в гр. Пактия, Ислямска Република Афганистан, неосъждан, неженен, неграмотен, безработен, без документи за самоличност; 4. ИХСАНУЛЛАХ ХАЯТХАН /IHSANULLAH HAYATKHAN/, роден на ***г. в гр. Ненгархар, Ислямска Република Афганистан, неженен, неосъждан, безработен, неграмотен, без документи за самоличност; 5. АЛИФДИН МОХАМАДШАРИФ /ALIFDIN MOHAMADSHARIF/, роден на ***г. в гр. Ненгархар, Ислямска Република Афганистан, неосъждан, неженен, безработен, неграмотен, без документи за самоличност; 6. СЕКАНДАР ИКБАЛШАХ /SEKANDAR IQBALSHAH/, роден на ***г. в гр. Лагман, Ислямска Република Афганистан, неосъждан, неженен, безработен, неграмотен, без документи за самоличност; 7. ИНТЕЗАР ИКБАЛШАХ /INTEZAR IQBALSHAH/, роден на ***г. в гр. Лагман, Ислямска Република Афганистан; 8. РЕЗУАН МИРАДЖЕДИН /REZWAN MIRAJEDIN/, роден на ***г. в гр. Гуджранвала, Пакистан, неженен, неосъждан, неграмотен, безработен, без документи за самоличност; 9. АМИРШАХ МИРМОХАМААШАШ /AMIRSHAH MIRMOHAMADSHAH/, роден на ***г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, безработен, неженен, неграмотен, неосъждан, без документи за самоличност; 10. СУМА АБДУЛГАНИ /SUMA ABDULGHANI/, родена на ***г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, безработна, неомъжена, неграмотна, неосъждана, без документи за самоличност; 11. АФТИФУЛЛАХ ГАРДИЗИ /ATIFULAH GARDIZI/, родена на ***г. в гр. Пактия, Ислямска Република Афганистан, безработна, неомъжена, неграмотна, неосъждана, без документи за самоличност; 12. СЕДИК ДЖУРАТ /SEDIQ JURAT/, роден на ***г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан; 13. ДАВУД ГУЛАДЖАН /DAVUD GULAJAN/, роден на ***г. в гр. Ненгархар, Ислямска Република Афганистан, безработен, неженен, неграмотен, неосъждан, без документи за самоличност; 14. НАСИМ ЛАЛАХАН /NASIM LALAKHAN/, роден на ***г. в гр. Ненгархар, Ислямска Република Афганистан; 15. ШМАССУЛАХ БАРИДАД / SHAMSULLAH BARIDAD/, роден на ***г. в гр. Баглан, Ислямска Република Афганистан, неженен, неосъждан, неграмотен, безработен, без документи за самоличност; 16. САБЕРА МОХАМАД ШАРИФ /SABERA MOHAMAD SHARIF/, родена на ***г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан, неомъжена, неосъждана, неграмотна, безработна, без документи за самоличност; 17. РАХИМУЛЛАХ СТАНИКЗАЙ /RAHIMULLAH STANIKZAI/, роден на ***г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан, неженен, неосъждан, неграмотен, безработен, без документи за самоличност; 18. НАЗИА МОХАМАД СЕДИК /NAZIA MOHAMAD SEDIQ/, родена на ***г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан, неомъжена, неосъждана, неграмотна, безработна, без документи за самоличност; 19. МОХАМАД РЕЗА КАДЕР /MOHAMAD REZA QADER/, роден на ***г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан; 20. НАДЖИБ РАХМАТ /NAJIB RAHMAT/, роден на ***г. в гр. Пактия, Ислямска Република Афганистан, неженен, неосъждан, неграмотен, безработен, без документи за самоличност; 21. АБДУЛАДЖИД МОХАМАД ЕБРАХИМ /ABDULWAJID MOHAMAD EBRAHIM/, роден на ***г. в гр. Майдан Вардак, Ислямска Република Афганистан, неженен, неосъждан, неграмотен, безработен, без документи за самоличност; 22. МАДИНА ГУЛАМАЛИ /MADINA GHULAMALI/, родена на ***г. гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан; 23. АХМАДЖУЛАИ ГУЛАМАЛИ /AHMADJUBAI GHULAMALI/, роден на ***г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан; 24. ИСМАИЛ ГУЛАМ МОХАМАД /ISMAIL GHULAM MOHAMAD/, роден на ***г. в гр. Ненгархар, Ислямска Република Афганистан; 25. ДЖИБРАН ХИАЛ МОХАМАД /JIBRAN KHAL MOHAMAD/, роден на ***г. в гр. Ненгархар, Ислямска Република Афганистан; 26. АХМАДБИЛАЛ АМИРШАХ /AHMADBILAL AMIRSHAH/, роден на ***г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан; 27. САИДАГУЛ ЗИАРТАГУЛ /SAIDAGUL ZIARATGUL/, роден на ***г. в гр. Ненгархар, Ислямска Република Афганистан; 28. СУХАИЛ ШАМСУЛЛАХ /SUHAIL SHAMSULLAH/, роден на ***г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан; 29. МОХАМАД АЙУБ ШАМСУЛАХ /MOHAMAD AYUB SHAMSULLAH/, роден на ***г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан; 30. САДИА ШАМСУЛАХ /SADIA SHAMSULLAH/, родена на ***г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан; 31. МОХАМАД ШУАХИБ ШАМСУЛАХ /MOHAMAD SHUHAIB SHAMSULLAH/, роден на ***г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан; 32. СУХАИЛ ШАМСУЛЛАХ /SUHAIL SHAMSULLAH/, роден на ***г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан; МАХДИ КАДЕР /MAHDI QADER/, роден на ***г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан – да пребивават и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима, съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001 г. на Съвета от 15 март 2001 година”, чрез извършване на превоз от землището на с. Синеморец, общ. Царево, по път ІІІ – 9901 от с. Синеморец, общ. Царево – гр. Царево, към вътрешността на страната в нарушение на закона
26 АНД No 479/2017, I състав Агенция "Митници" И.П.Н. МИТНИЦА - БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 10.10.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2481/05.04.2017г. на Началника на Митница-Бургас, с което на И.П.Н. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.238 ал.3 вр.чл.3 от Закона за митниците вр.чл.765 ал.1 и 3 от ППЗМ му е наложена глоба в размер на 300.00 лева на основание чл.238 ал.3 от Закона за митниците. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - Бургас.
27 НОХД No 480/2017, IV състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ц.Т.Т. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 19.10.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №480/2017г. по описа на ЦРС между РП-Царево, представлявана от районния прокурор Богомилова и подсъдимия Ц.Т.Т. - ЕГН **********, роден в гр. София на ***г., с настоящ адрес и с адрес ***, С.О. „Тарфа“, ул. „Осогово“, № 34, българин, с българско гражданство, неженен, осъждан, с висше образование, професия – мениджър „Стопанско управление“; работи на длъжност „монтьор“ в автосервиз в с. Лозенец, общ. Царево, към „Техелмекс“ ЕООД, представляван от адв.Г.К., съгласно което подсъдимият Ц.Т. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.354а, ал.5, във вр. ал.3, предл. второ, т.1, предл. първо от НК, а именно, че на 09.06.2016г., в с. Лозенец, общ. Царево, обл. Бургаска, без надлежно разрешително съгласно чл. 73, ал. 1 и ал. 2, чл. 30 и чл. 31 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗКНВП, вр. чл. 3, т. 1 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1 – Списък № 1 от същата “Растенията и веществата с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, както следва: Обект № 1 – METАМФЕТАМИН с нетно тегло 0.344 грама със съдържание на основно вещество 50,70 % на стойност 8.60 лева и Обект № 4 – METАМФЕТАМИН с нетно тегло 0.053 грама със съдържание на основно вещество 3,70 % на стойност 1.33 лева, всичко с общо тегло 0.397гр. и на обща стойност 9.93 лева, като 1 гр. METАМФЕТАМИН е на стойност 25.00 лева, определен съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998г. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000г., като деянието представлява маловажен случай. За посоченото престъпление по чл.354а, ал.5, във вр. ал.3, предл. второ, т.1, предл. първо от НК, на основание чл.354а, ал.5, във вр. ал.3, предл. второ, т.1, предл. първо от НК и чл.54 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ц.Т.Т., ЕГН ********** на наказание ГЛОБА в размер на 750 лева.
Ц.Т.Т.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №480/2017г. по описа на ЦРС между РП-Царево, представлявана от районния прокурор Богомилова и подсъдимия Ц.Т.Т. - ЕГН **********, роден в гр. София на ***г., с настоящ адрес и с адрес ***, С.О. „Тарфа“, ул. „Осогово“, № 34, българин, с българско гражданство, неженен, осъждан, с висше образование, професия – мениджър „Стопанско управление“; работи на длъжност „монтьор“ в автосервиз в с. Лозенец, общ. Царево, към „Техелмекс“ ЕООД, представляван от адв.Г.К., съгласно което подсъдимият Ц.Т. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.354а, ал.5, във вр. ал.3, предл. второ, т.1, предл. първо от НК, а именно, че на 09.06.2016г., в с. Лозенец, общ. Царево, обл. Бургаска, без надлежно разрешително съгласно чл. 73, ал. 1 и ал. 2, чл. 30 и чл. 31 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗКНВП, вр. чл. 3, т. 1 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1 – Списък № 1 от същата “Растенията и веществата с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, както следва: Обект № 1 – METАМФЕТАМИН с нетно тегло 0.344 грама със съдържание на основно вещество 50,70 % на стойност 8.60 лева и Обект № 4 – METАМФЕТАМИН с нетно тегло 0.053 грама със съдържание на основно вещество 3,70 % на стойност 1.33 лева, всичко с общо тегло 0.397гр. и на обща стойност 9.93 лева, като 1 гр. METАМФЕТАМИН е на стойност 25.00 лева, определен съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998г. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000г., като деянието представлява маловажен случай. За посоченото престъпление по чл.354а, ал.5, във вр. ал.3, предл. второ, т.1, предл. първо от НК, на основание чл.354а, ал.5, във вр. ал.3, предл. второ, т.1, предл. първо от НК и чл.54 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ц.Т.Т., ЕГН ********** на наказание ГЛОБА в размер на 750 лева.
В законна сила на 19.10.2017г.
28 АНД No 485/2017, IV състав КАТ Д.К.А. РУП ПРИМОРСКО Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 6.10.2017г.
Мотивиран от горното , съдът , на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 17-4635-000112 от 23.06-2017г. на Калин Георгиев Стоянов на длъжност Началник РУП към ОДМВР Бургас, РУ Приморско, упълномощен със Заповед № 8121з-746/ 01.06-2017г. , с което на Д.К.А., ЕГН **********, с адрес: *** за нарушение на чл. 174, ал.3 от ЗДвП, на основание чл.174, ал.3 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 2000,00 лв./две хиляди лева /и лишаване от право да управлява МПС за 24 месеца. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14 дневен срок , считано от съобщаването му на страните.
29 АНД No 487/2017, II състав Общини САНТА МАРИНА ЕООД ОБЩИНА ПРИМОРСКО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 17.10.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 1843/ 15.06.2017 г. на кмета на Община Приморско, с което на основание чл. 127, ал. 1 от Закон за местните данъци и такси /ЗМДТ/, на „Санта Марина- Е“ ООД, ЕИК 103775171 е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 100.00 лева, за нарушение по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаски административен съд.
30 АНД No 488/2017, IV състав Общини ДЕ ООД ОБЩИНА ПРИМОРСКО Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 10.10.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1844 от 15.06-2017г. на Кмета на Община Приморско д-р Димитър Германов Германов, с което на „ДЕ“ ООД,БУЛСТАТ:103898722 със седалище и адрес на управление : гр.Варна,ул.“Баба Рада „ №28, представлявано от М.Е.Е. – управител, за нарушение на чл.61р,ал.5 от ЗМДТ е наложено административно наказание – „глоба” в размер на 100,00 лв./сто лева /, на основание чл. 127, ал.1от ЗМДТ. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.
31 АНД No 489/2017, II състав Общини САНТА МАРИНА ЕООД ОБЩИНА ПРИМОРСКО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 17.10.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 1842/ 15.06.2017 г. на кмета на Община Приморско, с което на основание чл. 127, ал. 1 от Закон за местните данъци и такси /ЗМДТ/, на „Санта Марина- Е“ ООД, ЕИК 103775171 е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 100.00 лева, за нарушение по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаски административен съд.
32 АНД No 492/2017, IV състав РИОСВ СЪНРАЙС - СД ООД РИОСВ БУРГАС Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 20.10.2017г.
Мотивиран от горното, съдът , на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 52 от 10.05-2017г. на инж. Тонка Динкова Атанасова –Директор на РИОСВ –Бургас , с което на дружеството „Сънрайс –СД”ООД, представлявано от С.В.С. – управител на „Сънрайс –СД”ООД , адрес: гр.Бургас, ж.к. „Изгрев” ,бл.3А, ет.9, ап.45 чрез пълномощник-адвокат П.Н.Г. ***,с адрес за кореспонденция: гр.Асеновград, пл.”Богориди” №1, за нарушение на чл. 11, във връзка с параграф 7 от ПЗР на Закона за защитените територии е наложена имуществена санкция в размер на 5000,00 лв./ пет хиляди лева / , на основание чл. 83, ал.2, във връзка с чл. 83, ал.1, т.2 от Закона за защитените територии. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.
33 АНД No 503/2017, I състав КАТ К.Д.Г. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 16.10.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0302-000312/ 11.12.2015г. на Началника РУП- Царево в частта, с която на К.Д.Г. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.103 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца на основание чл.175 ал.1 т.3 и го ОТМЕНЯ в частта, с която за нарушение на чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП му е наложено наказание глоба в размер на 10 лева на основание чл.183 ал.1 т.1 предл.1,2 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава XII от АПК.
34 АНД No 507/2017, II състав ИАРА В.Т.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 18.10.2017г.
Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-62/ 03.07.2017 г. на Началник отдел „Рибарство и контрол – Черно море”- Бургас, с което за нарушение на чл. 32 ал. 1 от Закона за рибарство и аквакултурите, на В.Т.Д., ЕГН ********** е наложено на основание чл. 70 от ЗРА, административно наказание глоба в размер на 1 500,00 лева, на основание чл. 90, ал. 1 от ЗРА е отнета 2 кг. риба от вида „попче“ и риболовните уреди тип „хрилни мрежи“ и на основание чл. 90, ал. 2 от ЗРА е постановено да заплати обезщетение за причинени вреди на рибните ресурси в размер на 10.00 лева по сметка на ИАРА. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
35 АНД No 516/2017, II състав ИАРА С.Г.Р. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 17.10.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-60/ 30.06.2017 г. на Началник отдел „Рибарство и контрол – Черно море”- Бургас, с което за нарушение на чл. 32 ал. 1 от Закона за рибарство и аквакултурите, на С.Г.Р., ЕГН ********** е наложено на основание чл. 70 от ЗРА, административно наказание глоба в размер на 1 500,00 лева, на основание чл. 90, ал. 1 от ЗРА е отнета 3 кг. риба от вида „попче“ и риболовните уреди тип „винтер“ и на основание чл. 90, ал. 2 от ЗРА е постановено да заплати обезщетение за причинени вреди на рибните ресурси в размер на 15.00 лева по сметка на ИАРА. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
36 АНД No 525/2017, I състав ИАРА Я.П.Я. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 11.10.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление №02-61/03.07.2017г. на Началник отдел „Рибарство и контрол – Черно море”-Бургас, с което на Я.П.Я. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.32 ал.1 от Закона за рибарство и аквакултурите му е наложено на основание чл.70 от ЗРА административно наказание глоба в размер на 1 500 лева, на основание чл. 90, ал. 1 от ЗРА е отнета 3 кг. риба от вида „попче“ и на основание чл.90 ал.2 от ЗРА е постановено да заплати обезщетение за причинени вреди на рибните ресурси в размер на 15.00 лева по сметка на ИАРА. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
37 АНД No 566/2017, II състав ИАРА В.Г.Б. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 20.10.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-59 от 30.06.2017 г. издадено от и.д. Началник отдел "Рибарство и контрол" гр. Бургас, при Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури към Министъра на земеделието, с което за нарушение на чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗРА, на основание чл. 74, ал. 1 от ЗРА на В.Г.Б., ЕГН ********** е наложена "Глоба" в размер на 4 000,00 лева, на основание чл. 90, ал. 1 от ЗРА в полза на Държавата е отнето средство за риболов – 1 бр. драга и 10 кг. бяла мида и на основание чл. 90, ал. 2 от ЗРА е постановено В.Г.Б., ЕГН **********, да заплати обезщетение в размер на 50,00 лева. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
38 ЧНД No 590/2017, II състав Производство по молби за реабилитация Д.А.Д. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 18.10.2017г.
РЕАБИЛИТИРА осъденият Д.А.Д. с ЕГН **********, роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, работи на Пристанище-Бургас като ел. техник по присъди: 1. Със споразумение №9/05.04.2011г. по НОХД №25/2011год. на Районен съд Царево, в сила от 05.04.2011г. за престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл.второ, т.4, предл. Второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.216, ал.1 от НК и по чл.216 ал.1 вр. чл.20 ал.2 от НК, е осъден на наказание Пробация за срок от една година. Деянието извършено за времето от 15.11.2010г. и 16.11.2010г. 2. Със споразумение №82/03.06.2011г. по НОХД №406/2011год. на Районен съд Несебър, в сила от 03.06.2011г. за престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3 и т.4 вр. чл.194 ал.1 чл.20 ал.2 вр. чл.55 ал.1 т.2 б.Б от НК е осъден на наказание Пробация за срок от осем месеца. Деянието извършено на 11.11.2010г. С Определение №4/12.10.2011Г. по ЧНД №15/2011г. на РС – Царево, е наложено едно общо наказание в размер на най-тежкото измежду наказанията по НОХД №15/2011г. на РС - Царево, НОХД №25/2011г. на РС - Царево и НОХД №406/2011г. на РС – Несебър, а именно пробация за срок от една година и шест месеца. 3. С присъда №40/16.06.2011г. на Районен съд – Царево, по НОХД № 15/2011год., в сила от 04.07.2011год. за престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3 предл. Второ. Т.4 предл. Второ и т.5 вр. чл. 194ал.1 вр. чл.26 ал.1 вр. чл.20 ал.2 от НК, е осъден на наказание пробация за срок от една година и шест месеца. Деянието е извършено на 16.11.2010г. 4. Със споразумение от 03.04.2012г. по НОХД №1233/2012год. на Районен съд Бургас, в сила от 03.04.2012г. за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, е осъден на наказание Пробация за срок от девет месеца. Деянието извършено на 17.03.2012г. Определението подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд, гр. Бургас, в 7-дневен срок от днес.
В законна сила на 26.10.2017г.
39 АНД No 597/2017, II състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Е.К. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 23.10.2017г.
Р Е Ш И : ПРИЗНАВА А.Е.К., ЕГН: **********, род. на *** ***, с постоянен адрес ***, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 19.07.2017г. в с. Лозенец в жилище-стая номер:102на ул.“Лилия“19, без надлежно разрешително съгласно чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП), „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3,ал.2,т.1” на ЗКВНП, Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични,влязла в сила от 10.11.2011 г. - държал високорискови наркотични вещества – коноп /марихуана/ с тегло 4, 492 гр., съдържание на активно действащия компонент тетрахидроканабинол- 6,70% на стойност 26, 95 лв..Един грам КОНОП/ канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева заграм, съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год.- престъпление по чл. 354а, ал.5, вр. ал.З, т.1, предл. първо от НК, поради което и на осн. чл.78а от НК като ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1 000.00 лева. На осн. чл.354а, ал.6, вр. чл.53, ал.2, б. “а“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства предмета на престъплението: ОБЕКТ 1 – коноп/ марихуана/ с тегло 4.492 гр. грама със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ 6.70% на стойност 26.95 лева, с изключение на 0,250 гр. от веществото, изразходвани по време на анализа, запечатан в хартиен плик с восъчен печат на БТНЛ при ОД на МВР – Бургас е предаден на служба УССД при ОД на МВР Бургас и изпратен на съхранение в ЦМУ – гр.София с писмо Рег. № 17265/2017 год., като след влизане на решението в сила, същият да бъде унищожен при реда и условията на ЗКНВП. След влизане в сила, препис от присъдата да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“. На основание чл.354а, ал.6, вр. чл.53, ал.1 б „б“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществени доказателства – 1бр. запечатан хартиен плик с мастилен печат на Сектор БНТЛ, с надпис „Експертиза № Е445/2017г.; ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ПО ДП №302 ЗМ – 110/2017Г. РУ – Царево, ОД на МВР – Бургас; Опаковки! опаковки, намиращи се на съхранение в РУ - Царево, които след влизане в сила на решението, да бъдат унищожени като вещи с ниска стойност. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Е.К., ЕГН: **********, да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР сумата в размер на 49.36 лева за разноски по делото. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас.
А.Е.К.
Р Е Ш И : ПРИЗНАВА А.Е.К., ЕГН: **********, род. на *** ***, с постоянен адрес ***, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 19.07.2017г. в с. Лозенец в жилище-стая номер:102на ул.“Лилия“19, без надлежно разрешително съгласно чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП), „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3,ал.2,т.1” на ЗКВНП, Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични,влязла в сила от 10.11.2011 г. - държал високорискови наркотични вещества – коноп /марихуана/ с тегло 4, 492 гр., съдържание на активно действащия компонент тетрахидроканабинол- 6,70% на стойност 26, 95 лв..Един грам КОНОП/ канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева заграм, съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год.- престъпление по чл. 354а, ал.5, вр. ал.З, т.1, предл. първо от НК, поради което и на осн. чл.78а от НК като ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1 000.00 лева. На осн. чл.354а, ал.6, вр. чл.53, ал.2, б. “а“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства предмета на престъплението: ОБЕКТ 1 – коноп/ марихуана/ с тегло 4.492 гр. грама със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ 6.70% на стойност 26.95 лева, с изключение на 0,250 гр. от веществото, изразходвани по време на анализа, запечатан в хартиен плик с восъчен печат на БТНЛ при ОД на МВР – Бургас е предаден на служба УССД при ОД на МВР Бургас и изпратен на съхранение в ЦМУ – гр.София с писмо Рег. № 17265/2017 год., като след влизане на решението в сила, същият да бъде унищожен при реда и условията на ЗКНВП. След влизане в сила, препис от присъдата да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“. На основание чл.354а, ал.6, вр. чл.53, ал.1 б „б“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществени доказателства – 1бр. запечатан хартиен плик с мастилен печат на Сектор БНТЛ, с надпис „Експертиза № Е445/2017г.; ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ПО ДП №302 ЗМ – 110/2017Г. РУ – Царево, ОД на МВР – Бургас; Опаковки! опаковки, намиращи се на съхранение в РУ - Царево, които след влизане в сила на решението, да бъдат унищожени като вещи с ниска стойност. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Е.К., ЕГН: **********, да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР сумата в размер на 49.36 лева за разноски по делото. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас.
Мотиви от 23.10.2017г.
Мотивите, изготвени в срок.
40 АНД No 605/2017, II състав Общини МЕРИ ФУУД 2017 ЕООД ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 17.10.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № ОА 60/ 17.07.2017 г. на Кмет на Община Царево, с което на основание чл. 206, ал. 1 от Закона за туризма, на „Мери Фууд 2017“ ЕООД, ЕИК 204530749 е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1000.00 лева, за нарушение по чл. 114, т. 1 от ЗТ. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
41 АНД No 613/2017, II състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.П.П. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 16.10.2017г.
Р Е Ш И : ПРИЗНАВА Д.П.П. с ЕГН **********, с адрес ***, българин с българско гражданство, неосъждан, средно образование, женен, работи като шофьор ЗА ВИНОВЕН в това, че на 08.07.2017 год. в гр. Приморско, обл. Бургас, по ул „Перла" управлявал моторно превозно средство — мотоциклет марка „Сузуки“ модел РМЗ с № на рама JSIRJ41A000509303, което не е регистрирано п надлежния ред - чл.345 ал.2 във вр. с ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1 000.00 /хиляда/ лева. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас.
Д.П.П.
Р Е Ш И : ПРИЗНАВА Д.П.П. с ЕГН **********, с адрес ***, българин с българско гражданство, неосъждан, средно образование, женен, работи като шофьор ЗА ВИНОВЕН в това, че на 08.07.2017 год. в гр. Приморско, обл. Бургас, по ул „Перла" управлявал моторно превозно средство — мотоциклет марка „Сузуки“ модел РМЗ с № на рама JSIRJ41A000509303, което не е регистрирано п надлежния ред - чл.345 ал.2 във вр. с ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1 000.00 /хиляда/ лева. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас.
Мотиви от 16.10.2017г.
Мотивите, изготвени в срок.
42 АНД No 627/2017, II състав ДИТ ЖАКЕН БГ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 17.10.2017г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 02-0200568 от 23.11.2010 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда“- Бургас, с което на „Жакен БГ“ ЕООД, ЕИК 147013475, на основание чл. 414, ал. 3 от КТ е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1500.00 лева, за нарушение по чл. 63, ал. 2 от КТ, в частта му досежно размера на имуществената санкция, като на основание чл. 415в, ал. 1 КТ, за това нарушение НАЛАГА на „Жакен БГ“ ЕООД, ЕИК 147013475 административно наказание “имуществена санкция” в размер на 100.00 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
43 АНД No 628/2017, II състав ДИТ ЖАКЕН БГ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 17.10.2017г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 02-0200569 от 23.11.2010 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда“- Бургас, с което на „Жакен БГ“ ЕООД, ЕИК 147013475, на основание чл. 414, ал. 3 от КТ е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1500.00 лева, за нарушение по чл. 63, ал. 2 от КТ, в частта му досежно размера на имуществената санкция, като на основание чл. 415в, ал. 1 КТ, за това нарушение НАЛАГА на „Жакен БГ“ ЕООД, ЕИК 147013475 административно наказание “имуществена санкция” в размер на 100.00 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
44 НОХД No 664/2017, II състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО К.И.К. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 23.10.2017г.
П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА К.И.К. ЕГН ********** ***, българин, български гражданин, образование- средно, безработен, неженен, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 24.06.2017г. в общ. Царево в лек автомобил, марка „Фолксваген пасат„ с рег. номер: У1159АВ, на ВП ІІ-99, КПП „Караагач”, държал без надлежно разрешително съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП), „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1” на ЗКВНП, Списък I – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г. - високо рискови наркотични вещества: 1. МЕТАМФЕТАМИН с нетно тегло 0,815 /нула цяло, осамстотин и петнадесет/ грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент – 40,60% /четиридесет цяло и шестдесет тегловни процента/, на стойност 20.38 /двадесет лева и тридесет и осем ст./лева, съгл. Постановление на МС № 23/29.01.1998г. 2. КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло 3,279 /три цяло, двеста седемдесет и девет/ грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 7,20% /седем цяло и двадесет тегловни процента/, на стойност 19.67 /деветнадесет лева и шестдесет и седем ст./лева, съгл. Постановление на МС № 23/29.01.1998г., като деянието представлява маловажен случай- Престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3 от НК, т.1 от НК, поради което и на осн. чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1 000.00 лева. На осн. чл.354а, ал.6, вр. чл.53, ал.2, б. “а“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства, предадени с ПРЕДАВАТЕЛНО-ПРИЕМАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ на служба УССД при ОД на МВР – Бургас са изпратени за съхранение с писмо с рег. № 251000-15482/03.07.2017 год. на основание чл. 91 от ЗКНВП в ЦМУ отдел „МРР-НОП“ София, които следва да бъдат унищожени по установения от закона ред. След влизане в сила, препис от присъдата да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“. На основание чл.354а, ал.6, вр. чл.53, ал.1 б „б“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществени доказателства – 1 бр. бял хартиен плик с надпис: „Експертиза № Е336,/2017г., съдържащ опаковки, намиращ се на съхранение в деловодството на РС - Царево, който след влизане в сила на присъдата, да бъде унищожен като вещ с ниска стойност. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА К.И.К. ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР сумата в размер на 107.40 лева за разноски по делото. Присъдата може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас. След влизане в сила, препис от присъдата да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“.
К.И.К.
П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА К.И.К. ЕГН ********** ***, българин, български гражданин, образование- средно, безработен, неженен, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 24.06.2017г. в общ. Царево в лек автомобил, марка „Фолксваген пасат„ с рег. номер: У1159АВ, на ВП ІІ-99, КПП „Караагач”, държал без надлежно разрешително съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП), „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1” на ЗКВНП, Списък I – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г. - високо рискови наркотични вещества: 1. МЕТАМФЕТАМИН с нетно тегло 0,815 /нула цяло, осамстотин и петнадесет/ грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент – 40,60% /четиридесет цяло и шестдесет тегловни процента/, на стойност 20.38 /двадесет лева и тридесет и осем ст./лева, съгл. Постановление на МС № 23/29.01.1998г. 2. КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло 3,279 /три цяло, двеста седемдесет и девет/ грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 7,20% /седем цяло и двадесет тегловни процента/, на стойност 19.67 /деветнадесет лева и шестдесет и седем ст./лева, съгл. Постановление на МС № 23/29.01.1998г., като деянието представлява маловажен случай- Престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3 от НК, т.1 от НК, поради което и на осн. чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1 000.00 лева. На осн. чл.354а, ал.6, вр. чл.53, ал.2, б. “а“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства, предадени с ПРЕДАВАТЕЛНО-ПРИЕМАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ на служба УССД при ОД на МВР – Бургас са изпратени за съхранение с писмо с рег. № 251000-15482/03.07.2017 год. на основание чл. 91 от ЗКНВП в ЦМУ отдел „МРР-НОП“ София, които следва да бъдат унищожени по установения от закона ред. След влизане в сила, препис от присъдата да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“. На основание чл.354а, ал.6, вр. чл.53, ал.1 б „б“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществени доказателства – 1 бр. бял хартиен плик с надпис: „Експертиза № Е336,/2017г., съдържащ опаковки, намиращ се на съхранение в деловодството на РС - Царево, който след влизане в сила на присъдата, да бъде унищожен като вещ с ниска стойност. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА К.И.К. ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР сумата в размер на 107.40 лева за разноски по делото. Присъдата може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас. След влизане в сила, препис от присъдата да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“.
Мотиви от 23.10.2017г.
Мотивите, изготвени в срок.
45 АНД No 665/2017, II състав Общини ИКЕ ООД ОБЩИНА ПРИМОРСКО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 16.10.2017г.
НП-отмененоВодим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1885/ 04.08.2017 г. на Кмет на Община Приморско, с което на основание чл. 213, ал. 2 от Закона за туризма /ЗТ/, на „ИКЕ“ ООД, ЕИК 147157917 е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 500.00 лева, за нарушение по чл. 116, ал. 2 от ЗТ. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
46 НОХД No 666/2017, II състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Г.Л.И. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 23.10.2017г.
ПРИЗНАВА Г.Л.И. с ЕГН **********, роден на *** ***, българин български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, адрес:***, работи като сервитъор ЗА ВИНОВЕН за това, че на 11.07.2017 г. в гр. Приморско, обл. Бургас, ул. "Иван Вазов" №4 държал без надлежно разрешително съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП), /„Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1 на ЗКВНП“ Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве „поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина"/, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г. - високо рискови наркотични вещества: Обект № 1 - 1 бр. полиетиленово пликче, съдържащо Амфетамин с нетно тегло 1,728гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент амфетамин -36,20%, на стойност 51,84 лева /петдесет и един лева и осемдесет и четири стотинки/. Един грам Амфетамин е на стойност 30.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. Престъпление по чл. 354 „а", ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, вр. чл. 3 ал. 1,2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, поради което и на осн. чл. 354 „а", ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, вр. чл. 3 ал. 1,2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, вр. чл. 373, ал. 2 и чл. 58а, ал. 4 от НПК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На осн. чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.55, ал.3 от НК, съдът НЕ НАЛАГА на подс. Г.Л.И. с ЕГН ********** по-лекото наказание ГЛОБА, което законът предвижда в чл. 354 „а", ал. 3, т. 1 от НК, наред с наказанието лишаване от свобода. На осн. чл.354а, ал.6, вр. чл.53, ал.2, б. “а“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства, предадени с ПРЕДАВАТЕЛНО-ПРИЕМАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ № 2515/18.07.2017г. на служба УССД при ОД на МВР – Бургас са изпратени за съхранение с писмо с рег. № 251000-16671/18.07.2017 год. на основание чл. 91 от ЗКНВП в ЦМУ отдел „МРР-НОП“ София, които следва да бъдат унищожени по установения от закона ред. На основание чл.354а, ал.6, вр. чл.53, ал.1 б „б“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществени доказателства – празни опаковки наркотични вещества, на съхранение в деловодството на РУ-Приморско, които след влизане в сила на присъдата, да бъдат унищожен като вещ с ниска стойност. След влизане в сила, препис от присъдата да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА Г.Л.И. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР – Бургас сумата в размер на 49.36 лева за разноски по делото. Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.
Г.Л.И.
47 НОХД No 667/2017, II състав Престъпления против интелектуалната собственост - чл.172б НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Е.Ф.Х. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 23.10.2017г.
ПРИЗНАВА Е.Ф.Х. с ЕГН **********, род. на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, със средно образование, женен, осъждан, ЗА ВИНОВЕН за това, че на 20.07.2016 год. в гр. Приморско, Бургаска обл., ул. “Трети март” № 49, в търговски обект – магазин за дрехи „Спорт шоп”, като собственик на „РЕМИ МЕРТ“ ЕООД, с ЕИК 201579812, без съгласието на притежателите на изключителните права: CHANEL Sarl /Шанел/, представлявана от адв. А. С.Т., упълномощена с пълномощно от 28.01.2014 год.; Tommy Hilfiger Licensing B.V /Томи Хилфигер Лайсънсинг Б.В/, представлявана от адв. А. С.Т., упълномощена с пълномощно от 29.03.2016 год.; The Polo /Lauren Company L.P/ Поло/Лорън къмпани Л.П/, представлявана от адв. А. С.Т., упълномощена с пълномощно от 25.01.2011 год.; Puma SE /Пума СЕ/ представлявана от адв. А. С.Т., упълномощена с пълномощно от 20.02.2012 год.; HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH&Co.KG /Хуго Бос Трейд Марк Мениджмънт Гмбх еднд Ко КГ/, представлявани от адв. А. С.Т., упълномощена с пълномощно от 19.11.2010 год.; Aberkrombie & Fitch Europe Sagl /Аберкромби Енд Фич Юръп Сагл/, представлявана от адв. А. С.Т., упълномощена с пълномощно от 18.02.2016 год.; TM25 HOLDING B.V. /ТМ25 Холдинг Б.В./, представлявана от адв. А. С.Т., упълномощена с пълномощно от 15.07.2015 год.; AMERICANA INTERNATIONAL LTD /АМЕРИКАНА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛИМИТИД/, представлявана от адв. А. С.Т., упълномощена с пълномощно от 19.10.2012 год.; Giorgio Armani S.P.A /Джорджио Армани СПА/, представлявана от Н.С.Д., упълномощен с пълномощно от 11.06.2014 год.; Converse Ink /Конвърс Инк/, представлявана от В.Д.С., в качеството му на управител на “АРСИС КОНСУЛТИНГ” ЕООД, гр. София, с преупълномощен пълномощник св. В.С.С., упълномощена с пълномощно от 09.09.2016 год., използвал в търговската дейност /по смисъла на чл. 13 ал. 2 т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак/, предлагала с цел продажба, стоки с марки, обект на това изключително право, без правно основание, а именно: 12 бр. мъжки тениски с къс ръкав, марка “HOLLISTER” (Холистер) на стойност 666.00 лева; 27 бр. мъжки къси панталони марка “HOLLISTER”(Холистер) на стойност 1 215 лева; 17 бр. дамски къси шорти марка „BENCH”(Бенч) на стойност 680.00 лева; 1 бр. дамски къси шорти марка “HOLLISTER”(Холистер) на стойност 33.50 лева; 4 бр. мъжки тениски с къс ръкав и остро деколте, марка „POLO” (Поло) на стойност 260.00 лева; 2 бр. дамски тениски с къс ръкав, обло деколте, марка „HOLLISTER”(Холистер) на стойност 104.00 лева; 2 бр. мъжки тениски с къс ръкав, с остро деколте, марка „ TOMMY HILFIGER”( Томи Хилфигер) на стойност 117.00 лева; 28 бр. мъжки къси панталони марка “HOLLISTER” (Холистер) на стойност 1 260 лева; 3 бр. мъжки къси панталони марка „POLO” (Поло) на стойност 183.00 лева; 1 бр. мъжки къси панталони марка „CONVERSE ALL STAR”( Конверс Ал Стар) на стойност 38.00 лева; 13 бр. дамски долнища на анцуг, ватирани марка “HOLLISTER”(Холистер) на стойност 695.50 лева; 2 бр. дамски суичери ватирани, с качулка марка “HOLLISTER” (Холистер) на стойност 193.00 лева; 3 бр. мъжки ватирани суичери с дълъг ръкав, марка “HOLLISTER”(Холистер) на стойност 277.50 лева; 3 бр. мъжки ватирани суичери с дълъг ръкав марка „BOSS” (Босс) на стойност 252.00 лева; 3 бр. мъжки ватирани суичери с дълъг ръкав с цип марка „G-STAR”( Джи Стар) на стойност 262.50 лева; 7 бр. мъжки ватирани суичери с качулка марка “HOLLISTER” (Холистер) на стойност 675.50 лева; 16 бр. дамски ватирани суичери с качулка и цип марка “HOLLISTER”(Холистер) на стойност 1 672 лева; 10 бр. дамски ватирани суичери с качулка и цип марка „BENCH” (Бенч) на стойност 1 240 лева; 6 бр. детски ватирани суичери с качулка и цип марка “HOLLISTER”(Холистер) на стойност 411.00 лева; 2 бр. дамски долнища на анцуг с връзки марка „BENCH” (Бенч) на стойност 129.00 лева; 4 бр. мъжки шушлякови якета с цип марка „POLO”(Поло) на стойност 456.00 лева; 2 бр. мъжки ватирани суичъри с качулка марка „TOMMY HILFIGER”( Томи Хилфигер) на стойност 228.00 лева; 2 бр. мъжки ватирани суичъри с цип марка „TOMMY HILFIGER”( Томи Хилфигер) на стойност 203.00 лева; 5 бр. мъжки ватирани суичери с яка и цип марка „TOMMY HILFIGER”( Томи Хилфигер) на стойност 587.50 лева; 4 бр. мъжки къси панталони с връзки марка „BOSS”(Босс) на стойност 186.00 лева; 6 бр. мъжки тениски с къс ръкав с яка и копчета марка „TOMMY HILFIGER” ( Томи Хилфигер) на стойност 381.00 лева; 14 бр. мъжки тениски с къс ръкав с яка и копчета марка „BOSS”(Босс) на стойност 679.00 лева; 4 бр. мъжки тениски с къс ръкав с яка и копчета марка „TOMMY HILFIGER”( Томи Хилфигер) на стойност 254.00 лева; 3 бр. мъжки тениски с къс ръкав с остро деколте марка „BOSS”(Босс) на стойност 147.00 лева; 6 бр. мъжки тениски с къс ръкав с обло деколте марка „BOSS”(Босс) на стойност 282.00 лева; 2 бр. мъжки тениски с къс ръкав, с остро деколте марка „BOSS”(Босс) на стойност 98.00 лева; 8 бр. мъжки тениски с къс ръкав, с остро деколте марка „BOSS” (Босс) на стойност 392.00 лева; 8 бр. мъжки тениски с къс ръкав, с яка и копчета, марка „POLO”(Поло) на стойност 976.00 лева; 6 бр. мъжки тениски с къс ръкав, с остро деколте с копчета марка „POLO” (Поло) на стойност 522.00 лева; 3 бр. мъжки тениски с къс ръкав марка „POLO”(Поло) на стойност 249.00 лева; 7 бр. мъжки тениски с къс ръкав с остро деколте с копчета марка „BOSS”(Босс) на стойност 367.50 лева; 12 бр. мъжки тениски с къс ръкав с обло деколте марка „TOMMY HILFIGER”( Томи Хилфигер) на стойност 660.00 лева; 7 бр. дамски тениски с къс ръкав, остро деколте марка „POLO”(Поло) на стойност 532.00 лева; 3 бр. мъжки тениски с къс ръкав с остро деколте марка „POLO”(Поло) на стойност 249.00 лева; 1 бр. дамска тениска с остро деколте, марка „TOMMY HILFIGER”( Томи Хилфигер) на стойност 60.00 лева; 14 бр. мъжки тениски с остро деколте марка „TOMMY HILFIGER”( Томи Хилфигер) на стойност 875.00 лева; 13 бр. мъжки тениски с остро деколте с копчета марка „TOMMY HILFIGER”( Томи Хилфигер) на стойност 838.50 лева; 6 бр. дамски тениски с къс ръкав, обло деколте марка „TOMMY HILFIGER” ( Томи Хилфигер) на стойност 360.00 лева; 2 бр. мъжки тениски с къс ръкав марка „BOSS”(Босс) на стойност 94.00 лева; 7 бр. дамски тениски с къс ръкав, остро деколте марка „G-STAR” (Джи Стар) на стойност 304.50 лева; 5 бр. мъжки тениски с къс ръкав, обло деколте марка „BOSS” (Босс) на стойност 235.00 лева; 3 бр. дамски тениски с къс ръкав, обло деколте марка “CHANEL” (Шанел) на стойност 181.50 лева; 2 бр. дамски потници с дантелен гръб марка “CHANEL” (Шанел) на стойност 100.00 лева; 2 бр. дамски асиметрични туники с къс ръкав марка „BЕNCH”(Бенч) на стойност 114.00 лева; 2 бр. дамски тениски с къс ръкав, обло деколте марка“HOLLISTER” (Холистер) на стойност 105.00 лева; 8 бр. мъжки тениски с къс ръкав, обло деколте марка „TOMMY HILFIGER” ( Томи Хилфигер) на стойност 440.00 лева; 7 бр. мъжки ризи с къс ръкав, с копчета марка „TOMMY HILFIGER” ( Томи Хилфигер) на стойност 479.50 лева; 4 бр. мъжки ризи с дълъг ръкав с копчета марка „POLO”(Поло) на стойност 369.00 лева; 1 бр. мъжка риза с дълъг ръкав с копчета марка „ARMANI” (Армани) на стойност 137.50 лева; 4 бр. мъжки ризи с дълъг ръкав, с копчета марка „BOSS” (Босс) на стойност 330.00 лева; 11 бр. мъжки ризи с дълъг ръкав, с копчета, с яка марка „TOMMY HILFIGER”( Томи Хилфигер) на стойност 1 270.50 лева; 1 бр. мъжка риза с къс ръкав, със сиви райета марка „POLO”(Поло) на стойност 112.00 лева; 119
Е.Ф.Х.
ПРИЗНАВА Е.Ф.Х. с ЕГН **********, род. на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, със средно образование, женен, осъждан, ЗА ВИНОВЕН за това, че на 20.07.2016 год. в гр. Приморско, Бургаска обл., ул. “Трети март” № 49, в търговски обект – магазин за дрехи „Спорт шоп”, като собственик на „РЕМИ МЕРТ“ ЕООД, с ЕИК 201579812, без съгласието на притежателите на изключителните права: CHANEL Sarl /Шанел/, представлявана от адв. А. С.Т., упълномощена с пълномощно от 28.01.2014 год.; Tommy Hilfiger Licensing B.V /Томи Хилфигер Лайсънсинг Б.В/, представлявана от адв. А. С.Т., упълномощена с пълномощно от 29.03.2016 год.; The Polo /Lauren Company L.P/ Поло/Лорън къмпани Л.П/, представлявана от адв. А. С.Т., упълномощена с пълномощно от 25.01.2011 год.; Puma SE /Пума СЕ/ представлявана от адв. А. С.Т., упълномощена с пълномощно от 20.02.2012 год.; HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH&Co.KG /Хуго Бос Трейд Марк Мениджмънт Гмбх еднд Ко КГ/, представлявани от адв. А. С.Т., упълномощена с пълномощно от 19.11.2010 год.; Aberkrombie & Fitch Europe Sagl /Аберкромби Енд Фич Юръп Сагл/, представлявана от адв. А. С.Т., упълномощена с пълномощно от 18.02.2016 год.; TM25 HOLDING B.V. /ТМ25 Холдинг Б.В./, представлявана от адв. А. С.Т., упълномощена с пълномощно от 15.07.2015 год.; AMERICANA INTERNATIONAL LTD /АМЕРИКАНА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛИМИТИД/, представлявана от адв. А. С.Т., упълномощена с пълномощно от 19.10.2012 год.; Giorgio Armani S.P.A /Джорджио Армани СПА/, представлявана от Н.С.Д., упълномощен с пълномощно от 11.06.2014 год.; Converse Ink /Конвърс Инк/, представлявана от В.Д.С., в качеството му на управител на “АРСИС КОНСУЛТИНГ” ЕООД, гр. София, с преупълномощен пълномощник св. В.С.С., упълномощена с пълномощно от 09.09.2016 год., използвал в търговската дейност /по смисъла на чл. 13 ал. 2 т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак/, предлагала с цел продажба, стоки с марки, обект на това изключително право, без правно основание, а именно: 12 бр. мъжки тениски с къс ръкав, марка “HOLLISTER” (Холистер) на стойност 666.00 лева; 27 бр. мъжки къси панталони марка “HOLLISTER”(Холистер) на стойност 1 215 лева; 17 бр. дамски къси шорти марка „BENCH”(Бенч) на стойност 680.00 лева; 1 бр. дамски къси шорти марка “HOLLISTER”(Холистер) на стойност 33.50 лева; 4 бр. мъжки тениски с къс ръкав и остро деколте, марка „POLO” (Поло) на стойност 260.00 лева; 2 бр. дамски тениски с къс ръкав, обло деколте, марка „HOLLISTER”(Холистер) на стойност 104.00 лева; 2 бр. мъжки тениски с къс ръкав, с остро деколте, марка „ TOMMY HILFIGER”( Томи Хилфигер) на стойност 117.00 лева; 28 бр. мъжки къси панталони марка “HOLLISTER” (Холистер) на стойност 1 260 лева; 3 бр. мъжки къси панталони марка „POLO” (Поло) на стойност 183.00 лева; 1 бр. мъжки къси панталони марка „CONVERSE ALL STAR”( Конверс Ал Стар) на стойност 38.00 лева; 13 бр. дамски долнища на анцуг, ватирани марка “HOLLISTER”(Холистер) на стойност 695.50 лева; 2 бр. дамски суичери ватирани, с качулка марка “HOLLISTER” (Холистер) на стойност 193.00 лева; 3 бр. мъжки ватирани суичери с дълъг ръкав, марка “HOLLISTER”(Холистер) на стойност 277.50 лева; 3 бр. мъжки ватирани суичери с дълъг ръкав марка „BOSS” (Босс) на стойност 252.00 лева; 3 бр. мъжки ватирани суичери с дълъг ръкав с цип марка „G-STAR”( Джи Стар) на стойност 262.50 лева; 7 бр. мъжки ватирани суичери с качулка марка “HOLLISTER” (Холистер) на стойност 675.50 лева; 16 бр. дамски ватирани суичери с качулка и цип марка “HOLLISTER”(Холистер) на стойност 1 672 лева; 10 бр. дамски ватирани суичери с качулка и цип марка „BENCH” (Бенч) на стойност 1 240 лева; 6 бр. детски ватирани суичери с качулка и цип марка “HOLLISTER”(Холистер) на стойност 411.00 лева; 2 бр. дамски долнища на анцуг с връзки марка „BENCH” (Бенч) на стойност 129.00 лева; 4 бр. мъжки шушлякови якета с цип марка „POLO”(Поло) на стойност 456.00 лева; 2 бр. мъжки ватирани суичъри с качулка марка „TOMMY HILFIGER”( Томи Хилфигер) на стойност 228.00 лева; 2 бр. мъжки ватирани суичъри с цип марка „TOMMY HILFIGER”( Томи Хилфигер) на стойност 203.00 лева; 5 бр. мъжки ватирани суичери с яка и цип марка „TOMMY HILFIGER”( Томи Хилфигер) на стойност 587.50 лева; 4 бр. мъжки къси панталони с връзки марка „BOSS”(Босс) на стойност 186.00 лева; 6 бр. мъжки тениски с къс ръкав с яка и копчета марка „TOMMY HILFIGER” ( Томи Хилфигер) на стойност 381.00 лева; 14 бр. мъжки тениски с къс ръкав с яка и копчета марка „BOSS”(Босс) на стойност 679.00 лева; 4 бр. мъжки тениски с къс ръкав с яка и копчета марка „TOMMY HILFIGER”( Томи Хилфигер) на стойност 254.00 лева; 3 бр. мъжки тениски с къс ръкав с остро деколте марка „BOSS”(Босс) на стойност 147.00 лева; 6 бр. мъжки тениски с къс ръкав с обло деколте марка „BOSS”(Босс) на стойност 282.00 лева; 2 бр. мъжки тениски с къс ръкав, с остро деколте марка „BOSS”(Босс) на стойност 98.00 лева; 8 бр. мъжки тениски с къс ръкав, с остро деколте марка „BOSS” (Босс) на стойност 392.00 лева; 8 бр. мъжки тениски с къс ръкав, с яка и копчета, марка „POLO”(Поло) на стойност 976.00 лева; 6 бр. мъжки тениски с къс ръкав, с остро деколте с копчета марка „POLO” (Поло) на стойност 522.00 лева; 3 бр. мъжки тениски с къс ръкав марка „POLO”(Поло) на стойност 249.00 лева; 7 бр. мъжки тениски с къс ръкав с остро деколте с копчета марка „BOSS”(Босс) на стойност 367.50 лева; 12 бр. мъжки тениски с къс ръкав с обло деколте марка „TOMMY HILFIGER”( Томи Хилфигер) на стойност 660.00 лева; 7 бр. дамски тениски с къс ръкав, остро деколте марка „POLO”(Поло) на стойност 532.00 лева; 3 бр. мъжки тениски с къс ръкав с остро деколте марка „POLO”(Поло) на стойност 249.00 лева; 1 бр. дамска тениска с остро деколте, марка „TOMMY HILFIGER”( Томи Хилфигер) на стойност 60.00 лева; 14 бр. мъжки тениски с остро деколте марка „TOMMY HILFIGER”( Томи Хилфигер) на стойност 875.00 лева; 13 бр. мъжки тениски с остро деколте с копчета марка „TOMMY HILFIGER”( Томи Хилфигер) на стойност 838.50 лева; 6 бр. дамски тениски с къс ръкав, обло деколте марка „TOMMY HILFIGER” ( Томи Хилфигер) на стойност 360.00 лева; 2 бр. мъжки тениски с къс ръкав марка „BOSS”(Босс) на стойност 94.00 лева; 7 бр. дамски тениски с къс ръкав, остро деколте марка „G-STAR” (Джи Стар) на стойност 304.50 лева; 5 бр. мъжки тениски с къс ръкав, обло деколте марка „BOSS” (Босс) на стойност 235.00 лева; 3 бр. дамски тениски с къс ръкав, обло деколте марка “CHANEL” (Шанел) на стойност 181.50 лева; 2 бр. дамски потници с дантелен гръб марка “CHANEL” (Шанел) на стойност 100.00 лева; 2 бр. дамски асиметрични туники с къс ръкав марка „BЕNCH”(Бенч) на стойност 114.00 лева; 2 бр. дамски тениски с къс ръкав, обло деколте марка“HOLLISTER” (Холистер) на стойност 105.00 лева; 8 бр. мъжки тениски с къс ръкав, обло деколте марка „TOMMY HILFIGER” ( Томи Хилфигер) на стойност 440.00 лева; 7 бр. мъжки ризи с къс ръкав, с копчета марка „TOMMY HILFIGER” ( Томи Хилфигер) на стойност 479.50 лева; 4 бр. мъжки ризи с дълъг ръкав с копчета марка „POLO”(Поло) на стойност 369.00 лева; 1 бр. мъжка риза с дълъг ръкав с копчета марка „ARMANI” (Армани) на стойност 137.50 лева; 4 бр. мъжки ризи с дълъг ръкав, с копчета марка „BOSS” (Босс) на стойност 330.00 лева; 11 бр. мъжки ризи с дълъг ръкав, с копчета, с яка марка „TOMMY HILFIGER”( Томи Хилфигер) на стойност 1 270.50 лева; 1 бр. мъжка риза с къс ръкав, със сиви райета марка „POLO”(Поло) на стойност 112.00 лева; 119
Мотиви от 26.10.2017г.
Мотивите,изготвени в срок.
48 АНД No 670/2017, II състав ДИТ НОРД ПРИМ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 20.10.2017г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 24-001483 от 04.08.2017 г. на Изпълнителен Директор на ИА „Главна инспекция по труда“, издадено против „Норд Прим“ ЕООД, ЕИК 201957870, В ЧАСТТА МУ досежно размера на определеното административно наказание за нарушение по чл. 61, ал. 1 от КТ, като за извършеното нарушение и на осн. чл. 414, ал. 3 от КТ, НАЛАГА на „Норд Прим“ ЕООД, ЕИК 201957870 административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1500,00 лева. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
49 АНД No 671/2017, II състав ДИТ НОРД ПРИМ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 20.10.2017г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 24-001484 от 04.08.2017 г. на Изпълнителен Директор на ИА „Главна инспекция по труда“, с което на основание чл. 416, ал. 5, вр. чл. 414, ал. 2 от Кодекса на труда, на „Норд Прим“ ЕООД, ЕИК 201957870 е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 3000.00 лева, за нарушение на чл. 11, ал. 1 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване В ЧАСТТА МУ досежно размера на имуществената санкция, като за допуснатото нарушение на чл. 11, ал. 1 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, на основание чл. 415в, ал. 1 от Кодекса на труда, НАЛАГА на „Норд Прим“ ЕООД, ЕИК 201957870 “имуществена санкция” в размер на 100.00 лв. /сто лева/. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
50 АНД No 672/2017, II състав ДИТ НОРД ПРИМ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 20.10.2017г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 24-001485 от 04.08.2017 г. на Изпълнителен Директор на ИА „Главна инспекция по труда“, с което на основание чл. 416, ал. 5, вр. чл. 414, ал. 3 от Кодекса на труда, на „Норд Прим“ ЕООД, ЕИК 201957870 е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 2000.00 лева, за нарушение на чл. 11, ал. 5 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд В ЧАСТТА МУ досежно размера на имуществената санкция, като за допуснатото нарушение на чл. 11, ал. 5 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, на основание чл. 415в, ал. 1 от Кодекса на труда, НАЛАГА на „Норд Прим“ ЕООД, ЕИК 201957870 “имуществена санкция” в размер на 100.00 лв. /сто лева/. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
51 АНД No 675/2017, II състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.С.И. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 16.10.2017г.
Р Е Ш И : ПРИЗНАВА Н.С.И. – ЕГН **********, роден на ***г***, български гражданин, женен, осъждан /реабилитиран/, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 08.08.2017г., около 15.00 часа в гр.Китен, обл.Бургаска, ул.Георги Бенковски си служил с табела с рег. № А 2392 М, монтирана на мотопед „Ямаха”, модел „Минт” с номер на рама: 1 YU-1462210, издадена за друго моторно превозно средство – мотопед марка „Ямаха”, модел „Минт 50” с номер на рама: 1 YU 1986279, негова собственост – престъпление по чл.345, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1000 / хиляда/ лева. ОСЪЖДА Н.С.И. да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР сумата в размер на 25.18 лева за разноски по делото. Вещественото доказателство: мотопед „Ямаха“, модел „Минт“ с номер на рама: 1YU-1462210, на съхранение в РУ-Приморско ДА СЕ ВЪРНЕ НА СОБСТВЕНИКА – Н.С.И. с ЕГН **********. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас.
Н.С.И.
Р Е Ш И : ПРИЗНАВА Н.С.И. – ЕГН **********, роден на ***г***, български гражданин, женен, осъждан /реабилитиран/, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 08.08.2017г., около 15.00 часа в гр.Китен, обл.Бургаска, ул.Георги Бенковски си служил с табела с рег. № А 2392 М, монтирана на мотопед „Ямаха”, модел „Минт” с номер на рама: 1 YU-1462210, издадена за друго моторно превозно средство – мотопед марка „Ямаха”, модел „Минт 50” с номер на рама: 1 YU 1986279, негова собственост – престъпление по чл.345, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1000 / хиляда/ лева. ОСЪЖДА Н.С.И. да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР сумата в размер на 25.18 лева за разноски по делото. Вещественото доказателство: мотопед „Ямаха“, модел „Минт“ с номер на рама: 1YU-1462210, на съхранение в РУ-Приморско ДА СЕ ВЪРНЕ НА СОБСТВЕНИКА – Н.С.И. с ЕГН **********. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас.
Мотиви от 16.10.2017г.
Мотивите, изготвени в срок.
52 АНД No 676/2017, II състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.В.В. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 27.10.2017г.
ПРИЗНАВА Д.В.В. – ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, ж.к.Връбница – 1, №530, вх.Б, ет.7, ап.46, българин, български гражданин, със средно специално образование, студент в НБУ, неженен, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 05.08.2017г. в землището на с.Варвара, обл.Бургаска, в района на плаж Варвара, държал на хамака си, без надлежно разрешително съгласно чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП), „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3,ал.2,т.1” на ЗКВНП, Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични,влязла в сила от 10.11.2011 г. високо рискови наркотични вещества – стъклен буркан със съдържание: Обект №1 – прозрачен полиетиленов плик със съдържание хашиш с нетно тегло 0.834гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол- 5.10% на стойност 7.51 лв. Обект №2 – черна полиетиленова опаковка със съдържание коноп /канабис/ марихуана/, с нетно тегло 0.839 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 9.40%, на стойност 5.03 лева. Един грам хашиш е на стойност 9.00 лева за грам, съгласно постановление на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества по график за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998г. изм. ДВ бр.14 от 18.02.2000г. Един грам КОНОП/ канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева заграм, съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., всичко на обща стойност 12.54 лева, вещества поставени под контрол забрана съгласно чл.3, ал.2, т.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и Приложение №1 към чл.3, т.1 от Наредбата за определяне на реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични - престъпление по чл. 354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, предл. първо от НК, поради което и на осн. чл.78а от НК като ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1 000.00 лева. На основание чл.354а, ал.6, вр. чл.53, ал.2, б „а“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата предмета на престъплението: ОБЕКТ 1 – хашиш с нетно тегло 0.834гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол- 5.10%. ОБЕКТ 2 - коноп /канабис/марихуана/, с нетно тегло 0.839 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 9.40%, с изключение на количеството изразходвано по време на анализа, запечатани в хартиен плик с восъчен печат на БНТЛ при ОД на МВР – Бургас, са предадени с приемо-предавателен протокол на служба УССД при ОД на МВР Бургас и изпратени на съхранение в ЦМУ – гр.София с писмо Рег. № 251000-18616/11.08.2017 год., като след влизане на решението в сила, същите да бъде унищожен при реда и условията на ЗКНВП. На основание чл.354а, ал.6 вр. чл.53, ал.1, б „б“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществени доказателства – 1бр. стъклен буркан, поставен в полиетиленов плик и запечатан със стикер ВД №А2186 и 1бр. запечатан хартиен плик с мастилен печат на Сектор БНТЛ, с надпис „Експертиза № Е567/2017г.; ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ПО ДП №302 ЗМ – 160/2017Г. РУ – Царево, ОД на МВР – Бургас; Опаковки!, намиращи се на съхранение в РУ - Царево, които след влизане в сила на решението, да бъдат унищожени като вещи с ниска стойност. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.В.В., да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР сумата в размер на 72.63 лева за разноски по делото. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас. След влизане в сила, препис от решението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“.
Д.В.В.
ПРИЗНАВА Д.В.В. – ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, ж.к.Връбница – 1, №530, вх.Б, ет.7, ап.46, българин, български гражданин, със средно специално образование, студент в НБУ, неженен, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 05.08.2017г. в землището на с.Варвара, обл.Бургаска, в района на плаж Варвара, държал на хамака си, без надлежно разрешително съгласно чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП), „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3,ал.2,т.1” на ЗКВНП, Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични,влязла в сила от 10.11.2011 г. високо рискови наркотични вещества – стъклен буркан със съдържание: Обект №1 – прозрачен полиетиленов плик със съдържание хашиш с нетно тегло 0.834гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол- 5.10% на стойност 7.51 лв. Обект №2 – черна полиетиленова опаковка със съдържание коноп /канабис/ марихуана/, с нетно тегло 0.839 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 9.40%, на стойност 5.03 лева. Един грам хашиш е на стойност 9.00 лева за грам, съгласно постановление на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества по график за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998г. изм. ДВ бр.14 от 18.02.2000г. Един грам КОНОП/ канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева заграм, съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., всичко на обща стойност 12.54 лева, вещества поставени под контрол забрана съгласно чл.3, ал.2, т.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и Приложение №1 към чл.3, т.1 от Наредбата за определяне на реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични - престъпление по чл. 354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, предл. първо от НК, поради което и на осн. чл.78а от НК като ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1 000.00 лева. На основание чл.354а, ал.6, вр. чл.53, ал.2, б „а“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата предмета на престъплението: ОБЕКТ 1 – хашиш с нетно тегло 0.834гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол- 5.10%. ОБЕКТ 2 - коноп /канабис/марихуана/, с нетно тегло 0.839 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 9.40%, с изключение на количеството изразходвано по време на анализа, запечатани в хартиен плик с восъчен печат на БНТЛ при ОД на МВР – Бургас, са предадени с приемо-предавателен протокол на служба УССД при ОД на МВР Бургас и изпратени на съхранение в ЦМУ – гр.София с писмо Рег. № 251000-18616/11.08.2017 год., като след влизане на решението в сила, същите да бъде унищожен при реда и условията на ЗКНВП. На основание чл.354а, ал.6 вр. чл.53, ал.1, б „б“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществени доказателства – 1бр. стъклен буркан, поставен в полиетиленов плик и запечатан със стикер ВД №А2186 и 1бр. запечатан хартиен плик с мастилен печат на Сектор БНТЛ, с надпис „Експертиза № Е567/2017г.; ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ПО ДП №302 ЗМ – 160/2017Г. РУ – Царево, ОД на МВР – Бургас; Опаковки!, намиращи се на съхранение в РУ - Царево, които след влизане в сила на решението, да бъдат унищожени като вещи с ниска стойност. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.В.В., да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР сумата в размер на 72.63 лева за разноски по делото. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас. След влизане в сила, препис от решението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“.
Мотиви от 27.10.2017г.
Мотивите, изготвени в срок.
53 АНД No 680/2017, II състав ДИТ ЕМА ТУРС ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 27.10.2017г.
Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 24-001476 от 04.08.2017 г. на Изпълнителен Директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, с което на „Ема турс“ ЕООД, ЕИК 204508707, на основание чл. 414, ал. 3 от КТ е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 5000.00 лева, за нарушение по чл. 63, ал. 2 от КТ, в частта му досежно размера на имуществената санкция, като за това нарушение НАЛАГА на „Ема турс“ ЕООД, ЕИК 204508707, административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1500.00 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
54 АНД No 681/2017, II състав ДИТ ЕМА ТУРС ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 27.10.2017г.
Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 24-001477 от 04.08.2017 г. на Изпълнителен Директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, с което на „Ема турс“ ЕООД, ЕИК 204508707, на основание чл. 414, ал. 3 от КТ е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 5000.00 лева, за нарушение по чл. 63, ал. 2 от КТ, в частта му досежно размера на имуществената санкция, като за това нарушение НАЛАГА на „Ема турс“ ЕООД, ЕИК 204508707, административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1500.00 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
55 АНД No 682/2017, II състав ДИТ ЕМА ТУРС ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 27.10.2017г.
Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 24-001478 от 04.08.2017 г. на Изпълнителен Директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, с което на „Ема турс“ ЕООД, ЕИК 204508707, на основание чл. 414, ал. 3 от КТ е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 5000.00 лева, за нарушение по чл. 63, ал. 2 от КТ, в частта му досежно размера на имуществената санкция, като за това нарушение НАЛАГА на „Ема турс“ ЕООД, ЕИК 204508707, административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1500.00 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
56 АНД No 683/2017, II състав КАТ Р.В.М. РУП ПРИМОРСКО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 27.10.2017г.
Мотивиран от горните съображения и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление 16-4635-000359 от 08.01.2017 год. на Началник група РУП, гр. Приморско, с което на Р.В.М., ЕГН **********, на основание чл. 174, ал. 1, предл. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500,00 лв. и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 6 месеца, за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП и на основание Наредба N І-1959 на МВР му се отнемат 10 контролни точки, на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, предл. 2 от ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 10,00 лв. за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, предл. 3 от ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 10,00 лв. за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 2 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
57 НОХД No 686/2017, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.П.П. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 20.10.2017г.
ОПРЕДЕЛИ ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №686/2017г. по описа на ЦРС между РП-Царево, представлявана от районния прокурор Богомилова и подсъдимия М.П.П., ЕГН **********, роден на *** г. в гр. Бургас,българин, български гражданин, със средно специално образование, неженен, неосъждан, професия-борец, с постоянен адрес *** и адрес ***, обл. Бургаска, ж.к. “Меден рудник”, бл. 96, вх. Б, ет. 6, ап. 38, представляван от назначения служебен защитник адв. Таня Янчева, съгласно което подсъдимият М.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, а именно, че на 04.06.2016 год., около 01:15 часа, по ВП II – 99, км. 72, посока от с. Българи за с. Изгрев, общ. Царево, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Форд”, модел “Ка”, с рег. № А 3437 МА, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.54 промила на хиляда, установено по надлежния ред – със съдебномедицинска експертиза № 334/2016 год. на Отделение по съдебно медицина при МБАЛ АД – Бургас.- чл. 343б, ал. 1 от НК За посоченото престъпление по чл. 343б, ал. 1, от НК, на основание чл. 343б, ал. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.П.П., ЕГН **********, на наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.55, ал.3 НЕ НАЛАГА на подс. М.П.П., ЕГН ********** кумулативно предвиденото в чл. 343б, ал. 1 по-леко наказание, което законът предвижда, наред с наказанието лишаване от свобода, а именно „Глоба“. Веществени доказателства няма. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА М.П.П., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР – Бургас сумата в размер на 100.12 лв. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
М.П.П.
ОПРЕДЕЛИ ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №686/2017г. по описа на ЦРС между РП-Царево, представлявана от районния прокурор Богомилова и подсъдимия М.П.П., ЕГН **********, роден на *** г. в гр. Бургас,българин, български гражданин, със средно специално образование, неженен, неосъждан, професия-борец, с постоянен адрес *** и адрес ***, обл. Бургаска, ж.к. “Меден рудник”, бл. 96, вх. Б, ет. 6, ап. 38, представляван от назначения служебен защитник адв. Таня Янчева, съгласно което подсъдимият М.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, а именно, че на 04.06.2016 год., около 01:15 часа, по ВП II – 99, км. 72, посока от с. Българи за с. Изгрев, общ. Царево, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Форд”, модел “Ка”, с рег. № А 3437 МА, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.54 промила на хиляда, установено по надлежния ред – със съдебномедицинска експертиза № 334/2016 год. на Отделение по съдебно медицина при МБАЛ АД – Бургас.- чл. 343б, ал. 1 от НК За посоченото престъпление по чл. 343б, ал. 1, от НК, на основание чл. 343б, ал. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.П.П., ЕГН **********, на наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.55, ал.3 НЕ НАЛАГА на подс. М.П.П., ЕГН ********** кумулативно предвиденото в чл. 343б, ал. 1 по-леко наказание, което законът предвижда, наред с наказанието лишаване от свобода, а именно „Глоба“. Веществени доказателства няма. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА М.П.П., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР – Бургас сумата в размер на 100.12 лв. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 20.10.2017г.
58 АНД No 702/2017, II състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.А.Н. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 16.10.2017г.
ПРИЗНАВА Н.А.Н.– ЕГН: **********,***, българин, български гражданин, женен, неосъждан водопроводчик в Община Приморско, със средно образование, ЗА ВИНОВЕН в това, че 11.08.2017 г., около 21.05 часа в гр. Приморско, обл. Бургас, по ул. „Ропотамо“, в посока към ул. „Явор“ управлявал моторно превозно средство - мотопед марка „Пиаджо“, без идентификационен номер, което не е регистрирано по надлежния ред -Наредба № 1-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства- престъпление по чл.345, ал.2 вр. ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.78а от НК като ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1000 лева. ОСЪЖДА Н.А.Н. да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР сумата в размер на 60 лева за разноски по делото.
Н.А.Н.
ПРИЗНАВА Н.А.Н.– ЕГН: **********,***, българин, български гражданин, женен, неосъждан водопроводчик в Община Приморско, със средно образование, ЗА ВИНОВЕН в това, че 11.08.2017 г., около 21.05 часа в гр. Приморско, обл. Бургас, по ул. „Ропотамо“, в посока към ул. „Явор“ управлявал моторно превозно средство - мотопед марка „Пиаджо“, без идентификационен номер, което не е регистрирано по надлежния ред -Наредба № 1-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства- престъпление по чл.345, ал.2 вр. ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.78а от НК като ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1000 лева. ОСЪЖДА Н.А.Н. да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР сумата в размер на 60 лева за разноски по делото.
Мотиви от 17.10.2017г.
Мотивите изготвени в срок
59 АНД No 703/2017, II състав ДИТ ЕТ А.- Я.А. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 27.10.2017г.
Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 24-001482 от 04.08.2017 г. на Изпълнителен Директор на ИА „Главна инспекция по труда“, с което на основание чл. 416, ал. 5, вр. чл. 413, ал. 2 от Кодекса на труда, на ЕТ „Айсерджан- Я.А.“ ЕИК 200155846 е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 2000.00 лева, за нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 3 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, в ЧАСТТА МУ досежно размера на имуществената санкция, като за допуснатото нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 3 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, на основание чл. 415в, ал. 1 от Кодекса на труда, НАЛАГА на ЕТ „Айсерджан- Я.А.“ ЕИК 200155846 административно наказание “имуществена санкция” в размер на 100.00 лв. /сто лева/. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
60 АНД No 708/2017, II състав ДИТ ФИЛИ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 27.10.2017г.
Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 24-001493 от 04.08.2017 год. на Изпълнителен директор на ИА „ГИТ“ с което на основание чл. 416, ал. 5, вр. чл. 414, ал. 1 от Кодекса на труда, на „Фили“ ООД, ЕИК 114045177 е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 3000,00 лева, за нарушение на чл. 403а, ал. 1 от КТ, като за извършеното нарушение НАЛАГА на „Фили“ ООД, ЕИК 114045177 административно наказание “имуществена санкция” в размер на 150,00 лв. на основание чл. 415в от КТ. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
61 АНД No 711/2017, II състав НАП ГИНИ ООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 30.10.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1687/ 03.08.2017 г. на зам. директора на ТД на НАП, с което на основание чл. 185, ал. 2 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) на „Гини“ ООД, ЕИК 102661033 е наложена имуществена санкция в размер на 3000,00 лева за нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба Н-18/ 13.12.2006 г. на МФ. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
62 АНД No 712/2017, II състав НАП АСТАРА ООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 30.10.2017г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление, № 1578 от 31.07.2017 год. на Директор на ТД на НАП, с което на основание чл. 185, ал. 2 от Закон за данък върху добавенaта стойност на „Астара“ ООД, ЕИК 200238384 е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 4000,00 лева, за нарушение на чл. 7, ал. 1 от Наредба Н-18 от 13.12.2006 год. на МФ, В ЧАСТТА МУ досежно размера на определеното административно наказание, като за извършеното нарушение, НАЛАГА на „Астара“ ООД, ЕИК 200238384 административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 3000,00 лева. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
63 АНД No 724/2017, II състав НАП ИЛ ДЕЗИДЕРИО ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 30.10.2017г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно Постановление № 1790/10.08.2017 г. на Зам. директора на ТД-НАП- Бургас, с което на „Ил Дезидерио“ ЕООД, ЕИК 160082750 на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 3000,00 лева за нарушение на чл. 33, ал. 2 от Наредба Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
64 АНД No 725/2017, II състав НАП ИЛ ДЕЗИДЕРИО ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 30.10.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно Постановление № 1791/10.08.2017 г. на Зам. директора на ТД-НАП- Бургас, с което на „Ил Дезидерио“ ЕООД, ЕИК 160082750 на основание чл. 185, ал. 1 от ЗДДС е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 500,00 лева за нарушение на чл. 25, ал. 1 от Наредба Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
65 ЧНД No 740/2017, II състав Производство за прилагане на чл. 68-69а НК – чл. 306, ал. 1, т. 3 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.М.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 20.10.2017г.
ОПРЕДЕЛИ: На осн. чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието „Лишаване от свобода“ в размер на 7 / седем / месеца на осъдения С.М.М., ЕГН ********** по НОХД №100/2017г. по описа на РС – Бургас, което ДА ИЗТЪРПИ при първоначален „общ” режим. Определението подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок от днес пред БОС.
66 НОХД No 756/2017, II състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО К.В.В. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 31.10.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №756/2017г. по описа на ЦРС между РП-Царево, представлявана от районния прокурор Богомилова и подсъдимия К.В.В., ЕГН **********, роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, осъждан, адрес:***, “Тринадесет” № 3, вх.Б,ет.6, ап.30, представляван от адв. Гълъбина Цветанова, съгласно което подсъдимият К.В.В. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал. 1 от НК, а именно, че на 19.08.2017г. в гр. Приморско, обл. Бургаска от дом, намиращ се на ул.“Трети март“48, отнел чужди движими вещи- 1 брой портфейл на стойност 10 лв., 1 бр. мобилен телефон марка „Леново“, модел:А2016 на стойност 100 лв. и сумата от 200 лв., всичко на обща стойност 310 лв. от владението и собственост на П.Г.С., ЕГН:**********, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд открадната вещ е заместена - престъпление по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал. 1 от НК. За посоченото престъпление по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал. 1 от НК и на основание чл.197, т.1, вр. чл.194, ал. 1 от НК, във вр. чл. 55, ал. 1, т.2 б „б” ОСЪЖДА обвиняемия К.В.В., ЕГН ********** на „Пробация при условията на чл. 42а, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 6 от НК, изразяваща се в налагане и изпълнение на следните пробационни мерки: 1. „Задължителна регистрация по настоящ адрес“, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. 2. „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. 3. „Безвъзмезден труд в полза на обществото“ в размер на 100 /сто/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА К.В.В., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 60.00 лева. Причинените от престъплението имуществени са възстановени. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
К.В.В.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №756/2017г. по описа на ЦРС между РП-Царево, представлявана от районния прокурор Богомилова и подсъдимия К.В.В., ЕГН **********, роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, осъждан, адрес:***, “Тринадесет” № 3, вх.Б,ет.6, ап.30, представляван от адв. Гълъбина Цветанова, съгласно което подсъдимият К.В.В. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал. 1 от НК, а именно, че на 19.08.2017г. в гр. Приморско, обл. Бургаска от дом, намиращ се на ул.“Трети март“48, отнел чужди движими вещи- 1 брой портфейл на стойност 10 лв., 1 бр. мобилен телефон марка „Леново“, модел:А2016 на стойност 100 лв. и сумата от 200 лв., всичко на обща стойност 310 лв. от владението и собственост на П.Г.С., ЕГН:**********, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд открадната вещ е заместена - престъпление по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал. 1 от НК. За посоченото престъпление по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал. 1 от НК и на основание чл.197, т.1, вр. чл.194, ал. 1 от НК, във вр. чл. 55, ал. 1, т.2 б „б” ОСЪЖДА обвиняемия К.В.В., ЕГН ********** на „Пробация при условията на чл. 42а, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 6 от НК, изразяваща се в налагане и изпълнение на следните пробационни мерки: 1. „Задължителна регистрация по настоящ адрес“, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. 2. „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. 3. „Безвъзмезден труд в полза на обществото“ в размер на 100 /сто/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА К.В.В., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 60.00 лева. Причинените от престъплението имуществени са възстановени. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 31.10.2017г.
67 НОХД No 760/2017, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.Т.К. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 31.10.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №760/2017г. по описа на ЦРС между РП-Царево, представлявана от районния прокурор Богомилова и подсъдимия М.Т.К. - ЕГН **********, роден на ***г***, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, ул. »Отец Паисий», № 17, неосъждан, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, работи в „Петрол” гр.Пловдив, представляван от адв.Тодор Савов, съгласно което подсъдимият М.Т.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК, а именно, че на 16.06.2017г., в гр. Китен, общ.Приморско, обл.Бургас, на ул. ”Георги Бенковски”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка: «Фолксваген», модел: «Голф», с рег. № РА 1045 АМ, след употреба на наркотични вещества – амфетамин и метаамфетамин, установено по надлежния ред /с еднократен полеви тест за проверка на употребата на наркотични вещества в проба от слюнка „Drager Drug Chek 3000”/. За посоченото престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК, на основание чл. 343б, ал. 3 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.Т.К., ЕГН ********** на наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА по-лекото наказание глоба, предвидено наред с наказанието лишаване от свобода. На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА подсъдимият М.Т.К., ЕГН **********от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 НПК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият М.Т.К., ЕГН ********** е бил лишен от това право по административен ред, считано от 16.06.2017 год. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА М.Т.К., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 63.48 лева.
М.Т.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №760/2017г. по описа на ЦРС между РП-Царево, представлявана от районния прокурор Богомилова и подсъдимия М.Т.К. - ЕГН **********, роден на ***г***, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, ул. »Отец Паисий», № 17, неосъждан, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, работи в „Петрол” гр.Пловдив, представляван от адв.Тодор Савов, съгласно което подсъдимият М.Т.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК, а именно, че на 16.06.2017г., в гр. Китен, общ.Приморско, обл.Бургас, на ул. ”Георги Бенковски”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка: «Фолксваген», модел: «Голф», с рег. № РА 1045 АМ, след употреба на наркотични вещества – амфетамин и метаамфетамин, установено по надлежния ред /с еднократен полеви тест за проверка на употребата на наркотични вещества в проба от слюнка „Drager Drug Chek 3000”/. За посоченото престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК, на основание чл. 343б, ал. 3 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.Т.К., ЕГН ********** на наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА по-лекото наказание глоба, предвидено наред с наказанието лишаване от свобода. На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА подсъдимият М.Т.К., ЕГН **********от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 НПК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият М.Т.К., ЕГН ********** е бил лишен от това право по административен ред, считано от 16.06.2017 год. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА М.Т.К., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 63.48 лева.
В законна сила на 31.10.2017г.
68 АНД No 771/2017, II състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.И.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 30.10.2017г.
ПРИЗНАВА Д.И.А. - ЕГН **********, роден на ***в***, постоянен адрес ***, български гражданин, ромски произход, неженен, начално образование, неосъждан, месторабота - ОП Чистота, на длъжност оператор, ЗА ВИНОВЕН в това, че на на 19.08.2017 година в град Приморско, област Бургас, по улица „Съединение“ управлявал моторно превозно средство-мотопед марка Гарели /Garelli/ с щампован №74251, което не е регистрирано по надлежния ред, предвиден в Наредба № 1-45 от 24 март 2000г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства - престъпление по чл.345, ал.2,връзка ал.1 НК, поради което и на осн. чл.78а от НК като ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1000 лева. Вещественото доказателство – 1бр. мотопед марка „Гарели” с №74251, намиращо се на съхранение в РУ – Приморско, да се върне на собственика му, ако не бъде потърсено в едногодишен срок от пазене на делото, да се отнеме в полза на държавата. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.И.А., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР сумата в размер на 70.00 лева за разноски по делото. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас.
Д.И.А.
ПРИЗНАВА Д.И.А. - ЕГН **********, роден на ***в***, постоянен адрес ***, български гражданин, ромски произход, неженен, начално образование, неосъждан, месторабота - ОП Чистота, на длъжност оператор, ЗА ВИНОВЕН в това, че на на 19.08.2017 година в град Приморско, област Бургас, по улица „Съединение“ управлявал моторно превозно средство-мотопед марка Гарели /Garelli/ с щампован №74251, което не е регистрирано по надлежния ред, предвиден в Наредба № 1-45 от 24 март 2000г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства - престъпление по чл.345, ал.2,връзка ал.1 НК, поради което и на осн. чл.78а от НК като ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1000 лева. Вещественото доказателство – 1бр. мотопед марка „Гарели” с №74251, намиращо се на съхранение в РУ – Приморско, да се върне на собственика му, ако не бъде потърсено в едногодишен срок от пазене на делото, да се отнеме в полза на държавата. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.И.А., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР сумата в размер на 70.00 лева за разноски по делото. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас.
Мотиви от 30.10.2017г.
Мотивите изготвени в срок.
69 АНД No 784/2017, IV състав Общини К.Р.Р. ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 10.10.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление №№ ОА-88 от 10.08-2017г. на инж.Г. ***, с което на К.Р.Р., ЕГН ********** *** чрез адвокат Н.Д., вписан в АК-Благоевград , със съдебен адрес *** за нарушение на чл. 8,т.3 от Наредба за опазване на обществения ред и околната среда на територията на община Царево е наложено административно наказание – „глоба” в размер на 100,00 лв./ сто лева /, на основание чл. 47, ал.1 от същата Наредбата. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.
70 АНД No 786/2017, IV състав Общини ЕТ П.- З.Г. ОБЩИНА ПРИМОРСКО Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 18.10.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № № 1848 от 08.08-2017г. на д-р Димитър Германов Германов-Кмет на Община Приморско, с което на ЕТ ”Пирс- З.Г.” ЕИК : 812120150, със седалище и адрес на управление : гр.Приморско, ул.”Трети март” 54, представляван от З.Г.Г., ЕГН ********** за нарушение на чл. 116, ал.2 от Закона за туризма е наложена имуществена санкция в размер на 500,00 лв./ петстотин лева / на основание чл. 213, ал.2 от Закона за туризма. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.
71 АНД No 833/2017, I състав ДИТ ЕТ Н.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 26.10.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-001290/ 14.10.2016 година на Изпълнителния директора на ИА“ГИТ“-София, с което на ЕТ „Н.Г.“ с ЕИК 112044639 със седалище и адрес на управление: град Пазарджик, ул.“Ст.Караджа“ № 13 вх.В ет.3 ап.13, в качеството му на работодател му е наложено наказание „имуществена санкция“ в размер на 1500 лева на основание чл.414 ал.1 от КТ за нарушение на чл.143 ал.2 от КТ. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
72 АНД No 841/2017, I състав НАП СКАЙЛАЙН ООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 27.10.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1788/10.08.2017 год. на Зам.директора на ТД на НАП- гр. Бургас, с което на „СКАЙЛАЙН“ ООД с ЕИК 147120694 със седалище и адрес на управление: с.Лозенец, общ.Царево, ул.“Г.Кондолов“ № 29, за нарушение на чл.33 ал.1 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ във вр. с чл.118 ал.4 т.1 от ЗДДС на търговеца е наложена имуществена санкция в размер на 3000лв. /три хиляди лева/ на основание чл.185 ал.2 от ЗДДС. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
73 АНД No 863/2017, I състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.К.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 11.10.2017г.
ПРИЗНАВА Д.К.А. - ЕГН **********, роден на ***г***, настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, работи като управител на „Илюминат” ЕООД ЗА ВИНОВЕН в това, че на 31.08.2017г., в района на резиденция ’’Перла”, общ.Приморско, област Бургас, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Нисан“, модел „Патфайндър“ с рег.№ А 9931 ВТ в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, наложена със заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-4635-000022 от 29.05.2017г., издадена от началника на РУ - Приморско при ОД МВР - Бургас, оправомощен със заповед №251з-209 от 18.01.2017г.на Директора на ОД МВР - Бургас, за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, връчена му на 31.05.2017г. - престъпление по чл. 343в ал.3, вр. ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК, ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1 000 /хиляда/ лева.
Д.К.А.
ПРИЗНАВА Д.К.А. - ЕГН **********, роден на ***г***, настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, работи като управител на „Илюминат” ЕООД ЗА ВИНОВЕН в това, че на 31.08.2017г., в района на резиденция ’’Перла”, общ.Приморско, област Бургас, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Нисан“, модел „Патфайндър“ с рег.№ А 9931 ВТ в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, наложена със заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-4635-000022 от 29.05.2017г., издадена от началника на РУ - Приморско при ОД МВР - Бургас, оправомощен със заповед №251з-209 от 18.01.2017г.на Директора на ОД МВР - Бургас, за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, връчена му на 31.05.2017г. - престъпление по чл. 343в ал.3, вр. ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК, ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1 000 /хиляда/ лева.
Мотиви от 12.10.2017г.
Мотивите изготвени в срок.
В законна сила на 27.10.2017г.
74 АНД No 877/2017, IV състав ДИТ КАЗИНО ЛАРЖ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-СОФИЙСКА ОБЛАСТ"-СОФИЯ Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 25.10.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление №23-001736 от 30.08-2017г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда Софийска област“ , със седалище гр.София, към Главна Дирекция „Инспектиране на труда „ , с което на “Казино Ларж“ ЕООД, ЕИК: 202480016,със седалище и адрес на управление :гр.Самоков, ул.“Проф.Васил Захариев „ №1, ет.4, ап.8, представлявано от Р.М. –управител , с което за нарушение по чл.403а, ал.1 от КТ на “Казино Ларж“ ЕООД, ЕИК: 202480016 е наложено административно наказание „ имуществена санкция“ в размер на 2000,00 лв./ две хиляди лева / на основание чл. 416, ал.5 от КТ във връзка с чл. 414, ал.1 от КТ. Решението подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
75 АНД No 879/2017, IV състав ДИТ КАЗИНО ЛАРЖ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-СОФИЙСКА ОБЛАСТ"-СОФИЯ Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 25.10.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление №23-001842 от 30.08-2017г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда Софийска област“ , със седалище гр.София, към Главна Дирекция „Инспектиране на труда „ , с което на “Казино Ларж“ ЕООД, ЕИК: 202480016,със седалище и адрес на управление :гр.Самоков, ул.“Проф.Васил Захариев „ №1, ет.4, ап.8, представлявано от Р.М. –управител ,за нарушение по чл. 9а, ал.1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските/ обн.ДВ.бр.6/87/, във връзка с чл.402, ал.1, т.2 от КТ е наложено административно наказание „ имуществена санкция“ в размер на 2000,00 лв./ две хиляди лева / на основание чл. 416, ал.5 от КТ във връзка с чл. 414, ал.1 от КТ. Решението подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
76 АНД No 880/2017, IV състав ДИТ КАЛИ 111 ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-СОФИЙСКА ОБЛАСТ"-СОФИЯ Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 26.10.2017г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 23-001839 от 30.08-2017г. на Наталия Веселинова Кънчева- Директор на Дирекция „Инспекция по труда Софийска област“ , със седалище гр.София към Главна Дирекция „Инспектиране на труда „, с което на „КАЛИ 111“ ЕООД, ЕИК:201606234 със седалище и адрес на управление : гр.Златоград, ул.“Прогрес“№1, област Смолян, представлявано от В.А.С. – управител с което за нарушение по чл. 14, ал.1 от Наредба № РД-07-3 от 18 юли 2014г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места / Обн. ДВ. Бр.63 от 1 август 2014г./ е наложено административно наказание „имуществена санкция в размер на 2000,00 лв./ две хиляди лева / на основание чл. 416, ал.5 от КТ във връзка с чл. 413, ал.2 от КТ, в частта му досежно размера на имуществената санкция, като на основание чл.415в, ал.1 КТ, за това нарушение НАЛАГА на „КАЛИ 111“ ЕООД, ЕИК:201606234 със седалище и адрес на управление : гр.Златоград представлявано от В.А.С. административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1500.00 /хиляда и петстотин лева/ лв. Решението подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
77 АНД No 883/2017, IV състав КАТ А.Р.М. РУП ПРИМОРСКО Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 31.10.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №17-4635-000376 от 08.09-2017г. на Началник Група към ОДМВР-Бургас, РУ –Приморско Живко Русев Добрев ,упълномощен със Заповед №8121з-952/20.07-2017г., с което на А.М., ЕГН ********** ***, с което на жалбоподателя А.М., ЕГН ********** за нарушение по чл.174,ал.3 от ЗДвП е наложено административно наказание на основание чл. 174, ал.3, пр. 1 от ЗДвП –глоба в размер на 2000,00 лв./ две хиляди лева / и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.
78 НОХД No 896/2017, IV състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Г.П.Ф. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 4.10.2017г.
ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство № 196/2017 г. по описа на РУ МВР – Приморско, пор. № 184/2017 г по описа на Районна прокуратура Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Щърбева, подсъдимият Г.П.Ф. с ЕГН **********, роден на *** ***, с адрес ***, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен и неговия защитник – адв. Т.С., съгласно което подсъдимият Г.П.Ф. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 354а, ал.3 т. 1 НК това, че на 26.07.2017 год., в град Приморско, област Бургас, улица „Славянска“ № 14, без надлежно разрешително, съгласно чл. 73, ал. 1 и чл. 30 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗКНВП, вр. чл. 3 от Наредба за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1 - Списък I от същата "Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина", както следва: – ОБЕКТ 1/1 МЕТАМФЕТАМИН с нето тегло 0,222 грама със съдържание на наркотично действащ компонент метамфетамин 11.80% на стойност 5.55 /пет лева и петдесте и пет стотинки/ лева; – ОБЕКТ 1/2 МЕТАМФЕТАМИН с нето тегло 0,199 грама със съдържание на наркотично действащ компонент метамфетамин 11.80% на стойност 4.98 /четири лева и деветесет и осем стотинки/ лева; – ОБЕКТ 1/3 МЕТАМФЕТАМИН с нето тегло 0,395 грама със съдържание на наркотично действащ компонент метамфетамин 11.80% на стойност 9.88 /девет лева и осемдесет и осем стотинки/ лева, всичко с общо тегло 0.816 грама, на обща стойност 20,40 /двадесет лева и четиредесет стотинки/ лева, определена съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството - престъпление по чл.354а, ал.3 т. 1 НК - деянието е извършено виновно, при форма на вината „пряк умисъл“ по смисъла на чл.11, ал.2 НК. За посоченото престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1 от НК, ОСЪЖДА подс. Г.П.Ф., ЕГН ********** на осн. чл. 354а, ал.3, т.1 НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на подс. Г.П.Ф., ЕГН ********** кумулативно предвиденото в чл. 354а, ал.3, т.1 НК по-леко наказание „Глоба“. На осн. чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства: - ОБЕКТ 1/1 МЕТАМФЕТАМИН с нето тегло 0,222 грама със съдържание на наркотично действащ компонент метамфетамин 11.80% на стойност 5.55 /пет лева и петдесет и пет стотинки/ лева; - ОБЕКТ1/2 МЕТАМФЕТАМИН с нето тегло 0,199 грама със съдържание на наркотично действащ компонент метамфетамин 11.80% на стойност 4.98 /четири лева и деветесет и осем стотинки/ лева; - ОБЕКТ 1/3 МЕТАМФЕТАМИН с нето тегло 0,395 грама със съдържание на наркотично действащ компонент метамфетамин 11.80% на стойност 9.88 /девет лева и осемдесет и осем стотинки/ лева /с изключение на количеството, използвано за анализ при изготвянето на физико-химичната експертиза/, запечатани в хартиен плик с восъчен печат на Базово научно техническа лаборатория при ОД МВР – Бургас са предадени с ПРЕДАВАТЕЛНО-ПРИЕМАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ на служба УССД при ОД на МВР – Бургас и изпратени за съхранение с писмо с рег. № 251000-20096/31.08.2017 год. на основание чл. 91 от ЗКНВП в ЦМУ отдел „МРР-НОП“ София, които ДА СЕ УНИЩОЖАТ. След влизане в сила, препис от настоящото Споразумение да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП”-София. На осн. чл.53, ал.1, б.”б” от НК ОТНЕМА в полза на държавата вещественото доказателство - 1 брой запечатан хартиен плик с мастилен печат на Сектор „БНТЛ“, ОД МВР-Бургас, съдържащ опаковки, който ДА СЕ УНИЩОЖИ като вещ с малозначителна стойност. След влизане в сила, препис от Споразумение да се изпрати на РУ- Приморско. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подс. Г.П.Ф., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените разноски в размер на 89.18 лв. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Г.П.Ф.
ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство № 196/2017 г. по описа на РУ МВР – Приморско, пор. № 184/2017 г по описа на Районна прокуратура Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Щърбева, подсъдимият Г.П.Ф. с ЕГН **********, роден на *** ***, с адрес ***, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен и неговия защитник – адв. Т.С., съгласно което подсъдимият Г.П.Ф. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 354а, ал.3 т. 1 НК това, че на 26.07.2017 год., в град Приморско, област Бургас, улица „Славянска“ № 14, без надлежно разрешително, съгласно чл. 73, ал. 1 и чл. 30 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗКНВП, вр. чл. 3 от Наредба за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1 - Списък I от същата "Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина", както следва: – ОБЕКТ 1/1 МЕТАМФЕТАМИН с нето тегло 0,222 грама със съдържание на наркотично действащ компонент метамфетамин 11.80% на стойност 5.55 /пет лева и петдесте и пет стотинки/ лева; – ОБЕКТ 1/2 МЕТАМФЕТАМИН с нето тегло 0,199 грама със съдържание на наркотично действащ компонент метамфетамин 11.80% на стойност 4.98 /четири лева и деветесет и осем стотинки/ лева; – ОБЕКТ 1/3 МЕТАМФЕТАМИН с нето тегло 0,395 грама със съдържание на наркотично действащ компонент метамфетамин 11.80% на стойност 9.88 /девет лева и осемдесет и осем стотинки/ лева, всичко с общо тегло 0.816 грама, на обща стойност 20,40 /двадесет лева и четиредесет стотинки/ лева, определена съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството - престъпление по чл.354а, ал.3 т. 1 НК - деянието е извършено виновно, при форма на вината „пряк умисъл“ по смисъла на чл.11, ал.2 НК. За посоченото престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1 от НК, ОСЪЖДА подс. Г.П.Ф., ЕГН ********** на осн. чл. 354а, ал.3, т.1 НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на подс. Г.П.Ф., ЕГН ********** кумулативно предвиденото в чл. 354а, ал.3, т.1 НК по-леко наказание „Глоба“. На осн. чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства: - ОБЕКТ 1/1 МЕТАМФЕТАМИН с нето тегло 0,222 грама със съдържание на наркотично действащ компонент метамфетамин 11.80% на стойност 5.55 /пет лева и петдесет и пет стотинки/ лева; - ОБЕКТ1/2 МЕТАМФЕТАМИН с нето тегло 0,199 грама със съдържание на наркотично действащ компонент метамфетамин 11.80% на стойност 4.98 /четири лева и деветесет и осем стотинки/ лева; - ОБЕКТ 1/3 МЕТАМФЕТАМИН с нето тегло 0,395 грама със съдържание на наркотично действащ компонент метамфетамин 11.80% на стойност 9.88 /девет лева и осемдесет и осем стотинки/ лева /с изключение на количеството, използвано за анализ при изготвянето на физико-химичната експертиза/, запечатани в хартиен плик с восъчен печат на Базово научно техническа лаборатория при ОД МВР – Бургас са предадени с ПРЕДАВАТЕЛНО-ПРИЕМАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ на служба УССД при ОД на МВР – Бургас и изпратени за съхранение с писмо с рег. № 251000-20096/31.08.2017 год. на основание чл. 91 от ЗКНВП в ЦМУ отдел „МРР-НОП“ София, които ДА СЕ УНИЩОЖАТ. След влизане в сила, препис от настоящото Споразумение да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП”-София. На осн. чл.53, ал.1, б.”б” от НК ОТНЕМА в полза на държавата вещественото доказателство - 1 брой запечатан хартиен плик с мастилен печат на Сектор „БНТЛ“, ОД МВР-Бургас, съдържащ опаковки, който ДА СЕ УНИЩОЖИ като вещ с малозначителна стойност. След влизане в сила, препис от Споразумение да се изпрати на РУ- Приморско. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подс. Г.П.Ф., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените разноски в размер на 89.18 лв. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 4.10.2017г.
79 НОХД No 898/2017, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Т.К.К. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 12.10.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП № 218/2017 год. по описа на РУ-Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Иванова, подсъдимият Т.К.К. – ЕГН **********, роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, работи като охранител, с настоящ адрес *** Сава Раковски №5 и защитника му адв.М.Н., съгласно което подсъдимият Т.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, за това, че на 01.08.2017г. по път ІІ-99 посока гр. Приморско – гр.Царево, обл. Бургаска, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „БМВ“, модел „318 Д“ с рег. номер: А 2738 МС с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2.27 промила, установено по надлежния ред – със съдебно-медицинска експертиза, №473/2017г. на лекар в отделение по съдебна медицина при УМБАЛ гр.Бургас - престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл. 343б, ал.1 от НК, и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимият Т.К.К., ЕГН **********, на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто лева/ лв. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА подсъдимият Т.К.К., ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 НПК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият Т.К.К., ЕГН ********** е бил лишен от това право по административен ред, считано от 05.08.2017 год. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА Т.К.К., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените в хода на досъдебното производстно разноски в размер на 111.21 лева.
Т.К.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП № 218/2017 год. по описа на РУ-Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Иванова, подсъдимият Т.К.К. – ЕГН **********, роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, работи като охранител, с настоящ адрес *** Сава Раковски №5 и защитника му адв.М.Н., съгласно което подсъдимият Т.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, за това, че на 01.08.2017г. по път ІІ-99 посока гр. Приморско – гр.Царево, обл. Бургаска, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „БМВ“, модел „318 Д“ с рег. номер: А 2738 МС с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2.27 промила, установено по надлежния ред – със съдебно-медицинска експертиза, №473/2017г. на лекар в отделение по съдебна медицина при УМБАЛ гр.Бургас - престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл. 343б, ал.1 от НК, и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимият Т.К.К., ЕГН **********, на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто лева/ лв. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА подсъдимият Т.К.К., ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 НПК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият Т.К.К., ЕГН ********** е бил лишен от това право по административен ред, считано от 05.08.2017 год. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА Т.К.К., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените в хода на досъдебното производстно разноски в размер на 111.21 лева.
В законна сила на 12.10.2017г.
80 НОХД No 899/2017, IV състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО К.С.Т. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 5.10.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство № 4635ЗМ - 249/2017 год. по описа на РУ–Приморско, преписка вх. № 565/17 год. по описа на Районна прокуратура гр. Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимият К.С.Т. ЕГН **********, роден на *** ***,с адрес ***, българин, български гражданин, образование - средно, неосъждан, студент в СУ“Климент Охридски“3, неженен и неговия защитник – адв. М.Б., съгласно което подсъдимият К.С.Т. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 354а, ал.З, т.1, предл. първо от НК, вр. чл. 3 ал.1,2 и 3 от ЗКВНВП, във връзка с Приложение №1 към чл.З т.1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, за това че на 05.08.2017 г в град Приморско, област Бургас, държал в себе си висикорискови наркотични вещества, без надлежно разрешително съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП), „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1" на ЗКВНП, Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина", приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г. - високо рискови наркотични вещества, както следва: - Обект 1, представляващ 3,4 метилендиоксиметамфетамин (MDMA) с нетно тегло 0,350 грама със съдържание на MDMA 39,90% на стойност 8,75 лева /осем лева и седемдесет и пет стотинки/; - Обект 2, представляващ амфетамин с нетно тегло 0,360 грама със \ съдържание на амфетамин 42,60% на стойност 10,80 лева /десет лева и осемдесет стотинки/; - Обект 3, представляващ 3,4 метилендиоксиметамфетамин (MDMA) с нетно тегло 0,317 грама със съдържание на MDMA 39,90% на стойност 7,92 лева /седем лева и деветдесет и две стотинки/; - Обект 4, представляващ 3,4 метилендиоксиметамфетамин (MDMA) с нетно тегло 0,368 грама със съдържание на MDMA 11,70% на стойност 9,20 лева /девет лева и двадесет стотинки/; - Обект 5, представляващ коноп с нетно тегло 0,404 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 10% на стойност 2.42 лева /два лева и четиредесет и две Стотинки/ - всичко на обща стойност 39,09 лева /тридесет и девет лева и девет стотинки/. 1 грам 3,4 метилендиоксиметамфетамин (MDMA) е на стойност 25.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14от 18.02.2000 год., 1 грам АМФЕТАМИН е на стойност 30.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., 1 грам КОНОП е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., - престъпление по чл. 354а, ал.З, т.1, предл. първо НК, вр. чл. 3 ал.1,2 и 3 от ЗКНВП връзка с Приложение №1 към чл.З т.1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични За посоченото престъпление по чл. 354а, ал.З, т.1, предл. първо от НК и чл.381, ал. 4 от НПК, ОСЪЖДА подс. К.С.Т. ЕГН ********** на осн. чл. 354а, ал.З, т.1, предл. първо от НК и чл.381, ал. 4 от НПК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 и чл. 36 НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на подс К.С.Т. ЕГН ********** кумулативно предвиденото в чл. 354а, ал.3, т.1р пр. първо НК по-леко наказание „Глоба“. На осн. чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства: - 0,350гр. 3,4 метилендиоксиметамфетамин със съдържание на МДМА 39,90% - 0,360гр амфетамин със съдържание на амфетамин 42,60% - 0,317гр 3,4 метилендиоксиметамфетамин със съдържание на МДМА 39,90% - 0,368гр 3,4 метилендиоксиметамфетамин със съдържание на МДМА 11,70 - 0,404гр коноп със съдържание на тетрахидроканабинол 10% с изключение на количеството използвано за анализ запечатани в хартиен плик с восъчен печат на Базово научно техническа лаборатория при ОД МВР - Бургас са предадени с ПРЕДАВАТЕЛНО-ПРИЕМАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ на служба УССД при ОД на МВР - Бургас и изпратени за съхранение с писмо с per. № 251000-22079/26.09.2017 год. на основание чл. 91 от ЗКНВП в ЦМУ София, които ДА СЕ УНИЩОЖАТ. След влизане в сила, препис от настоящото Споразумение да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП”-София. На осн. чл.53, ал.1, б.”б” от НК ОТНЕМА в полза на държавата вещественото доказателство - 1бр. плик опаковки на съхранение в РУ-Приморско, който ДА СЕ УНИЩОЖИ като вещ с малозначителна стойност. След влизане в сила, препис от Споразумение да се изпрати на РУ- Приморско. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подс. К.С.Т. ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените разноски в размер на 89.36 лв. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
К.С.Т.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство № 4635ЗМ - 249/2017 год. по описа на РУ–Приморско, преписка вх. № 565/17 год. по описа на Районна прокуратура гр. Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимият К.С.Т. ЕГН **********, роден на *** ***,с адрес ***, българин, български гражданин, образование - средно, неосъждан, студент в СУ“Климент Охридски“3, неженен и неговия защитник – адв. М.Б., съгласно което подсъдимият К.С.Т. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 354а, ал.З, т.1, предл. първо от НК, вр. чл. 3 ал.1,2 и 3 от ЗКВНВП, във връзка с Приложение №1 към чл.З т.1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, за това че на 05.08.2017 г в град Приморско, област Бургас, държал в себе си висикорискови наркотични вещества, без надлежно разрешително съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП), „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1" на ЗКВНП, Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина", приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г. - високо рискови наркотични вещества, както следва: - Обект 1, представляващ 3,4 метилендиоксиметамфетамин (MDMA) с нетно тегло 0,350 грама със съдържание на MDMA 39,90% на стойност 8,75 лева /осем лева и седемдесет и пет стотинки/; - Обект 2, представляващ амфетамин с нетно тегло 0,360 грама със \ съдържание на амфетамин 42,60% на стойност 10,80 лева /десет лева и осемдесет стотинки/; - Обект 3, представляващ 3,4 метилендиоксиметамфетамин (MDMA) с нетно тегло 0,317 грама със съдържание на MDMA 39,90% на стойност 7,92 лева /седем лева и деветдесет и две стотинки/; - Обект 4, представляващ 3,4 метилендиоксиметамфетамин (MDMA) с нетно тегло 0,368 грама със съдържание на MDMA 11,70% на стойност 9,20 лева /девет лева и двадесет стотинки/; - Обект 5, представляващ коноп с нетно тегло 0,404 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 10% на стойност 2.42 лева /два лева и четиредесет и две Стотинки/ - всичко на обща стойност 39,09 лева /тридесет и девет лева и девет стотинки/. 1 грам 3,4 метилендиоксиметамфетамин (MDMA) е на стойност 25.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14от 18.02.2000 год., 1 грам АМФЕТАМИН е на стойност 30.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., 1 грам КОНОП е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., - престъпление по чл. 354а, ал.З, т.1, предл. първо НК, вр. чл. 3 ал.1,2 и 3 от ЗКНВП връзка с Приложение №1 към чл.З т.1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични За посоченото престъпление по чл. 354а, ал.З, т.1, предл. първо от НК и чл.381, ал. 4 от НПК, ОСЪЖДА подс. К.С.Т. ЕГН ********** на осн. чл. 354а, ал.З, т.1, предл. първо от НК и чл.381, ал. 4 от НПК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 и чл. 36 НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на подс К.С.Т. ЕГН ********** кумулативно предвиденото в чл. 354а, ал.3, т.1р пр. първо НК по-леко наказание „Глоба“. На осн. чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства: - 0,350гр. 3,4 метилендиоксиметамфетамин със съдържание на МДМА 39,90% - 0,360гр амфетамин със съдържание на амфетамин 42,60% - 0,317гр 3,4 метилендиоксиметамфетамин със съдържание на МДМА 39,90% - 0,368гр 3,4 метилендиоксиметамфетамин със съдържание на МДМА 11,70 - 0,404гр коноп със съдържание на тетрахидроканабинол 10% с изключение на количеството използвано за анализ запечатани в хартиен плик с восъчен печат на Базово научно техническа лаборатория при ОД МВР - Бургас са предадени с ПРЕДАВАТЕЛНО-ПРИЕМАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ на служба УССД при ОД на МВР - Бургас и изпратени за съхранение с писмо с per. № 251000-22079/26.09.2017 год. на основание чл. 91 от ЗКНВП в ЦМУ София, които ДА СЕ УНИЩОЖАТ. След влизане в сила, препис от настоящото Споразумение да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП”-София. На осн. чл.53, ал.1, б.”б” от НК ОТНЕМА в полза на държавата вещественото доказателство - 1бр. плик опаковки на съхранение в РУ-Приморско, който ДА СЕ УНИЩОЖИ като вещ с малозначителна стойност. След влизане в сила, препис от Споразумение да се изпрати на РУ- Приморско. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подс. К.С.Т. ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените разноски в размер на 89.36 лв. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 5.10.2017г.
81 НОХД No 901/2017, IV състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО В.П.Т. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 5.10.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство № 411/16 год. по описа на РУ–Приморско, приписка вх. № 1307/16 год. по описа на Районна прокуратура гр. Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимият В.П.Т. ЕГН ********** род. на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, работи като строителен работник и служебния му защитник – адв. М.Б., съгласно което подсъдимият В.П.Т. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.194, ал.1 от НК, за това, че на 09.10.2016 год. в гр. Приморско, обл. Бургаска от магазин намиращ се на ул. „Трети март" №51 отнел чужди движими вещи - 1бр. обилен телефон марка „Самсунг", модел Trend 2 на стойност 120.00 лева, едно с 1бр. калъф на стойност 5.00 лева, всичко на обща стойност 125.00 ева от владението на С.Г.С, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.194, ал.1от НК. За посоченото престъпление по чл.194, ал.1от НК, на осн. 194, ал.1 от НК и чл.381, ал.4 от НПК във вр. с чл.55, ал.1, т.2, буква ”б” във вр. с чл.42а, ал.2, т.1 и 2 във вр. с чл.42б, ал.1и 2 от НК ОСЪЖДА подсъдимия В.П.Т. ЕГН ********** на „Пробация“, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител или определено от него длъжностно лице за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА; Веществени доказателства няма. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подс. В.П.Т. ЕГН **********да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените разноски в размер на 55.00 лв. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В.П.Т.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство № 411/16 год. по описа на РУ–Приморско, приписка вх. № 1307/16 год. по описа на Районна прокуратура гр. Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимият В.П.Т. ЕГН ********** род. на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, работи като строителен работник и служебния му защитник – адв. М.Б., съгласно което подсъдимият В.П.Т. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.194, ал.1 от НК, за това, че на 09.10.2016 год. в гр. Приморско, обл. Бургаска от магазин намиращ се на ул. „Трети март" №51 отнел чужди движими вещи - 1бр. обилен телефон марка „Самсунг", модел Trend 2 на стойност 120.00 лева, едно с 1бр. калъф на стойност 5.00 лева, всичко на обща стойност 125.00 ева от владението на С.Г.С, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.194, ал.1от НК. За посоченото престъпление по чл.194, ал.1от НК, на осн. 194, ал.1 от НК и чл.381, ал.4 от НПК във вр. с чл.55, ал.1, т.2, буква ”б” във вр. с чл.42а, ал.2, т.1 и 2 във вр. с чл.42б, ал.1и 2 от НК ОСЪЖДА подсъдимия В.П.Т. ЕГН ********** на „Пробация“, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител или определено от него длъжностно лице за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА; Веществени доказателства няма. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подс. В.П.Т. ЕГН **********да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените разноски в размер на 55.00 лв. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 5.10.2017г.
82 НОХД No 926/2017, IV състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.А.С. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 13.10.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №339/2017 г. по описа на РУ МВР – Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Щърбева, и обв. С.А.С. - роден на *** ***, с адрес ***, българин, български гражданин, осъждан, основно образование, безработен, неженен, ЕГН ********** и със защитника си – адв.Т.С., съгласно което обв. С.А.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 354а, ал.5, връзка ал.3 т.1, предложение първо НК, за това,че на 28.08.2017 г. в град Приморско, област Бургас, държал без надлежно разрешително съгласно чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП), „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1” на ЗКВНП, Списък I – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г. - високорисково наркотично вещество - КОНОП с нето тегло 1,321 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 12.00 % на стойност 7,93 лева, като деянието представлява маловажен случай. Един грам КОНОП е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно Постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год - престъпление по чл. 354а, ал.5, връзка ал.3 т.1, предложение първо НК. За посоченото престъпление по чл. 354а, ал.5, връзка ал.3 т.1, предложение първо НК, ОСЪЖДА обв.С.А.С., ЕГН ********** на основание чл. 354а, ал.5, връзка ал.3 т.1, предложение първо НК и чл. 54, ал.1 на наказание ГЛОБА в размер на 1000 лева. На осн.чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществени доказателства: Коноп с нето тегло 1.321 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 12.00 % /с изклюение на количеството, използвано за анализ при изготвянето на химическата експертиза/, запечатано в хартиен плик с восъчен печат на Базово научно техническа лаборатория при ОД МВР – Бургас са предадени с Приемо-предавателен протокол № 3012/26.09.2017 г на служба УССД при ОД на МВР – Бургас и изпратени за съхранение с писмо с рег. № 251000-22076/26.09.2017 год. на основание чл. 91 от ЗКНВП в ЦМУ отдел „МРР-НОП“ София. След влизане в сила, препис от споразумението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“. На осн. чл.53, ал.1, б.”б” от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства - Опаковки, запечатани в хартиен плик с мокър, мастилен печат на Сектор БНТЛ, ОД МВР – Бургас, които да бъдат унищожени като вещ с малозначителна стойност. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обв. С.А.С., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 49.36 лева. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
С.А.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №339/2017 г. по описа на РУ МВР – Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Щърбева, и обв. С.А.С. - роден на *** ***, с адрес ***, българин, български гражданин, осъждан, основно образование, безработен, неженен, ЕГН ********** и със защитника си – адв.Т.С., съгласно което обв. С.А.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 354а, ал.5, връзка ал.3 т.1, предложение първо НК, за това,че на 28.08.2017 г. в град Приморско, област Бургас, държал без надлежно разрешително съгласно чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП), „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1” на ЗКВНП, Списък I – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г. - високорисково наркотично вещество - КОНОП с нето тегло 1,321 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 12.00 % на стойност 7,93 лева, като деянието представлява маловажен случай. Един грам КОНОП е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно Постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год - престъпление по чл. 354а, ал.5, връзка ал.3 т.1, предложение първо НК. За посоченото престъпление по чл. 354а, ал.5, връзка ал.3 т.1, предложение първо НК, ОСЪЖДА обв.С.А.С., ЕГН ********** на основание чл. 354а, ал.5, връзка ал.3 т.1, предложение първо НК и чл. 54, ал.1 на наказание ГЛОБА в размер на 1000 лева. На осн.чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществени доказателства: Коноп с нето тегло 1.321 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 12.00 % /с изклюение на количеството, използвано за анализ при изготвянето на химическата експертиза/, запечатано в хартиен плик с восъчен печат на Базово научно техническа лаборатория при ОД МВР – Бургас са предадени с Приемо-предавателен протокол № 3012/26.09.2017 г на служба УССД при ОД на МВР – Бургас и изпратени за съхранение с писмо с рег. № 251000-22076/26.09.2017 год. на основание чл. 91 от ЗКНВП в ЦМУ отдел „МРР-НОП“ София. След влизане в сила, препис от споразумението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“. На осн. чл.53, ал.1, б.”б” от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства - Опаковки, запечатани в хартиен плик с мокър, мастилен печат на Сектор БНТЛ, ОД МВР – Бургас, които да бъдат унищожени като вещ с малозначителна стойност. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обв. С.А.С., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 49.36 лева. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 13.10.2017г.
83 НОХД No 927/2017, IV състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Й.Н.Й. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 13.10.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП №355/2017 год. по описа на РУ-Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Щърбева, обвиняемият Й.Н.Й. - ЕГН **********,*** на *** година, българин, български гражданин, неосъждан, безработен, неженен, с основно образование, настоящ и постоянен адрес:*** и служебния му защитник – адв. Т.С., съгласно което обвиняемият Й.Н.Й. се признава за виновен в това, че на 06.09.2017 г в град Китен, област Бургас, в лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“ с регистрационен № РР 7099 АС държал, без надлежно разрешително съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП), „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1” на ЗКВНП, Списък I – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г. - високорискови наркотични вещества, както следва“ - ОБЕКТ 1, представляващ КОНОП с нето тегло 2,466 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 8.30 %, на стойност 14.80 /четиринадесет лева и осемдесет стотинки/ лева; - ОБЕКТ 2, представляващ АМФЕТАМИН с нето тегло 6,820 грама, със съдържание на амфетамин 18,20% на стойност 204,60 /двеста и четири лева и шестдесет стотинки/ лева - ОБЕКТ 3, представляващ АМФТЕМИН с нето тегло 0,121 грама, със съдържание на амфетамин 19,60% на стойност 3,63 /три лева и шестдесет и три стотинки/ лева, всичко на обща стойност 223,03 /двеста двадесет и три лева и три стотинки/ лева Един грам КОНОП е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно Постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., Един грам АМФЕТАМИН е на стойност 30.00 лева за грам, съгласно Постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. - престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1 предложение първо НК. За посоченото престъпление чл. 354а, ал.3, т .1, предл. първо от НК, ОСЪЖДА обв. Й.Н.Й., ЕГН ********** на основание чл. 354а, ал.3, т .1, предл. първо от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от пет месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Й.Н.Й.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП №355/2017 год. по описа на РУ-Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Щърбева, обвиняемият Й.Н.Й. - ЕГН **********,*** на *** година, българин, български гражданин, неосъждан, безработен, неженен, с основно образование, настоящ и постоянен адрес:*** и служебния му защитник – адв. Т.С., съгласно което обвиняемият Й.Н.Й. се признава за виновен в това, че на 06.09.2017 г в град Китен, област Бургас, в лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“ с регистрационен № РР 7099 АС държал, без надлежно разрешително съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП), „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1” на ЗКВНП, Списък I – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г. - високорискови наркотични вещества, както следва“ - ОБЕКТ 1, представляващ КОНОП с нето тегло 2,466 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 8.30 %, на стойност 14.80 /четиринадесет лева и осемдесет стотинки/ лева; - ОБЕКТ 2, представляващ АМФЕТАМИН с нето тегло 6,820 грама, със съдържание на амфетамин 18,20% на стойност 204,60 /двеста и четири лева и шестдесет стотинки/ лева - ОБЕКТ 3, представляващ АМФТЕМИН с нето тегло 0,121 грама, със съдържание на амфетамин 19,60% на стойност 3,63 /три лева и шестдесет и три стотинки/ лева, всичко на обща стойност 223,03 /двеста двадесет и три лева и три стотинки/ лева Един грам КОНОП е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно Постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., Един грам АМФЕТАМИН е на стойност 30.00 лева за грам, съгласно Постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. - престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1 предложение първо НК. За посоченото престъпление чл. 354а, ал.3, т .1, предл. първо от НК, ОСЪЖДА обв. Й.Н.Й., ЕГН ********** на основание чл. 354а, ал.3, т .1, предл. първо от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от пет месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила на 13.10.2017г.
84 НОХД No 958/2017, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ц.Т.В. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 25.10.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП ЗМ №4635-134/2017 год. по описа на РУ-Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Иванова, подсъдимият Ц.Т.В. – ЕГН **********, роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, осъждан-реабилитиран по право, неженен, работи като отговорник търговска зала в к.к. „Свети Тома” – Созопол, с адрес *** и защитника му адв.Г.К., съгласно което подсъдимият Ц.Т.В. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, за това, че на 24.06.2017 г., около 05:00 часа, на второстепенен път 11-99, в общ. Приморско, обл. Бургас, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Сеат", модел „Ибиза", с per. № EH 2610 KB, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.20 на хиляда, а имено 1.23 на хиляда, установено по надлежния ред - с химическа експертиза № ОХ 17-92 от 18. 08. 2017г., на БНТЛ при ОДМВР - Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл. 343б, ал.1 от НК, и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимият Ц.Т.В., ЕГН **********, на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА наказанието глоба, предвидено наред с наказанието лишаване от свобода. На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА подсъдимият Ц.Т.В., ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 НПК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият Ц.Т.В., ЕГН ********** е бил лишен от това право по административен ред, считано от 24.06.2017 год. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА Ц.Т.В., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените в хода на досъдебното производстно разноски в размер на 36.09 лева.
В законна сила на 25.10.2017г.
85 НОХД No 982/2017, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО К.А. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 31.10.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № 66/2017 г. по описа на ГПУ –Царево, преписка вх. №944/17 год. по описа на Районна прокуратура гр. Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Щелиян Димитров, обвиняемия К.А. /Karееm Ahmadzai/, роден на ***г. в гр. Полехомри, щат Баглан, Ислямска Република Афганистан, афганистанец, афганец, без документи за самоличност, основно образование, женен, общ работник, осъждан и адв. Д.С., съгласно условията на което обвиняемият К.А., се признава за виновен в умишлено извършване на престъплението по чл. чл. 279, ал.2, вр. ал.1 НК, за това че на 27.10.2017г. около 08:00 часа в района на местността „Върли Дол”, землището на с. Сливарово, общ. Малко Търново, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ - Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места - престъпление по чл. 279, ал.2, вр. ал.1 НК. За посоченото престъпление по чл. 279, ал.2, вр. ал.1 НК, на осн. чл. 279, ал.2, вр. ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия К.А., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл. 57 ал.1, т.3 от ЗИНЗС така наложеното наказание лишаване от свобода да се изтърпи при първоначален общ режим. На основание чл. 279, ал.2, вр. ал.1 вр.чл.55 ал.3 НК, НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото в чл.279, ал.2 от НК по-леко наказание глоба.
К.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № 66/2017 г. по описа на ГПУ –Царево, преписка вх. №944/17 год. по описа на Районна прокуратура гр. Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Щелиян Димитров, обвиняемия К.А. /Karееm Ahmadzai/, роден на ***г. в гр. Полехомри, щат Баглан, Ислямска Република Афганистан, афганистанец, афганец, без документи за самоличност, основно образование, женен, общ работник, осъждан и адв. Д.С., съгласно условията на което обвиняемият К.А., се признава за виновен в умишлено извършване на престъплението по чл. чл. 279, ал.2, вр. ал.1 НК, за това че на 27.10.2017г. около 08:00 часа в района на местността „Върли Дол”, землището на с. Сливарово, общ. Малко Търново, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ - Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места - престъпление по чл. 279, ал.2, вр. ал.1 НК. За посоченото престъпление по чл. 279, ал.2, вр. ал.1 НК, на осн. чл. 279, ал.2, вр. ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия К.А., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл. 57 ал.1, т.3 от ЗИНЗС така наложеното наказание лишаване от свобода да се изтърпи при първоначален общ режим. На основание чл. 279, ал.2, вр. ал.1 вр.чл.55 ал.3 НК, НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото в чл.279, ал.2 от НК по-леко наказание глоба.
В законна сила на 31.10.2017г.