РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.10.2016г. до 31.10.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 131/2015, II състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Ц.С.Т. А.К.А. Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Определение от 3.10.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатата между адв.М.З., като процесуален представител на Ц.С.Т., съдебна спогодба с адв.Г.К., като процесуален представител на А.К.А., съгласно условията на която: Да се постави в дял на ответника А.К.А. и той да стане изключителен собственик на недвижимия имот, предмет на иска за делба по горепосоченото дело, представляващ АПАРТАМЕНТ № 8 /осем/, находящ се на трети етаж /кота + 5.60-плюс пет цяло и шестдесет стотни/метра, със застроена площ от 34/тридесет и четири цяло/кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна, складово помещение, входно преддверие и тераса, който апартамент по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лозенец, община Царево, Бургаска област, одобрена със заповед № РД-18-54/24.08.2006 г. на Изпълнителния дирекор на АК представлява самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 44094.502.4.1.8, заедно с 5.59% /пет цяло, петдесет и девет стотни/ идеални части от общите части на сградата, с идентификатор 44094.502.4.1 по КККР на същото село и толкова идеални части от правото на собственост върху дворното място, върху което е построена сградата, представляващо урегулиран поземлен имот Х-249 /десети за имот планоснимачен номер двеста четиридесет и девет/, в квартал 38 /тридесет и осми/ по плана на село Лозенец, общ. Царево обл. Бургас, целият с площ по праводаващ документ от 440 /четиристотин и четиридесет/ кв.м., а по скица с площ от 436 /четиристотин, тридесет и шест/ квадратни метри, представляващо поземлен имот, с идентификатор 44094.502.4 по КККР на същото село, при съседи на апартамента на етажа: стълбище и общ коридор, апартамент №9, с идентификатор 44094.502.4.1.9, под обекта – самостоятелен обект, с идентификатор 44094.502.4.1.3, над обекта-самостоятелен обект, с идентификатор 44094.502.4.1.13 и при граници на поземления имот: от северозапад – ПИ, с идентификатор 44094.502.249; от североизток - ПИ, с идентификатор 44094.502.5; от югоизток - улица представляваща ПИ, с идентификатор 44094.502.233 и от югозапад - ПИ, с идентификатор 44094.502.248, като ответникът се задължава в едномесечен срок от сключването на съдебната спогодба да заплати на ищцата Ц.С.Т. сумата от 8 000,00 /осем хиляди/ евро или левовата й равностойност по фиксирания курс на БНБ евро/лев по посочена от нея банкова сметка - № BG78UNCR70004522737059 BIC ***, която сума представлява пазарната стойност на придобития от доверителя ми А.К.А. неин дял от гореописания недвижими имот, като уравнението е платимо в едномесечен срок от сключването на съдебната спогодба. Разноските по делото остават за сметка на всяка от страните така както ги е направила, като страните заявяват, че нямат други насрещни претенции по делото. Данъчната оценка на имота, предмет на делбата е 5 165,90 лева. Страните нямат взаимни претенция по сметки във връзка с ликвидиране на делбената общност. ОСЪЖДА Ц.С.Т. ЕГН ********** *** Стойчо Хаджийски №72, да заплати по сметка на РС Царево сумата в размер на 51.66 лева, представляващи държавна такса. ОСЪЖДА А.К.А. ЕГН ********** с адрес ***, да заплати по сметка на РС Царево сумата в размер на 51.66 лева, представляващи държавна такса.
2 Гражданско дело No 473/2015, II състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ Г.Г.Д. И.В.Я.,
Ц.В.Я.
Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 4.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявените ревандикационни искове в частта им за установяване на правото на собственост на ищцата Г.Г.Д., ЕГН**********, съдебен адрес *** на основание нотариален акт за покупко-продажба №180 от 02.04.2012г. по нотариално дело №164/2012г. на нотариус с рег.№370, спрямо ответниците И.В.Я., ЕГН********* и Ц.В.Я., ЕГН**********,***, върху следния недвижим имот: жилище, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 00878.501.500.2.9 по КККР на гр. Ахтопол, одобрена със заповед №РД-18-55 от 24.08.2006г. на изпълнителния директор на АК, с адрес на имота гр. Ахтопол, ул. Трети март№8, който самостоятелен обект се намира в сграда№2, разположена в поземлен имот с идентификатор 00878.501.500, предназначение на самостоятелния обект жилище, апартамент брой нива над обекта 1, с площ от 72,30кв.м. и прилежащи части избено помещение№15- 16 кв.м. и 5, 592 % ид.ч. от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата на същия етаж 00878.501.500.2.9, под обекта 00878.501.500.2.6 и над обекта няма, както и в частта им за осъждане на ответниците да предадат на ищцата владението върху описания по-горе недвижим имот. ОСЪЖДА Г.Г.Д., ЕГН**********, съдебен адрес *** да заплати на И.В.Я., ЕГН********* ***, сумата от 2000 лева съдебно-деловодни разноски. ОСЪЖДА Г.Г.Д., ЕГН**********, съдебен адрес *** да заплати на Ц.В.Я., ЕГН**********, сумата от 2000 лева съдебно-деловодни разноски
3 Гражданско дело No 176/2016, III състав Искове за обезщетение от деликт Е.И.П. ПРИМОРСКО КЛУБ ЕАД Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 11.10.2016г.
ОСЪЖДА „Приморско клуб“ ЕАД, ЕИК 201795176, със седалище и адрес на управление гр. Приморско, ММЦ, административна сграда, ет.2, да заплати на Е.И.П., ЕГН **********, с адрес ***, п.к. 22, съдебен адрес ***, чрез адв. С.К. ***, сумата от 12 000 /дванадесет хиляди/ лева-главница, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, изразяващи се в болки и страдания, вследствие на фрактура на голям тронхантер на лява бедрена кост и фактура в дистална част на проксималната фаланга на пети пръст на лява ръка, причинени при извършване на възложена работа от страна на служители на ответното дружество, на 08.08.2014г., в ресторанта на хотел „Бисер“, в гр. Приморско, както и сумата от 1 124,44 лева /хиляда сто двадесет и четири лева и четиридесет и четири стотинки/-главница, представляваща имуществени вреди, ведно със законната лихва върху главниците, считано от датата на непозволеното увреждане – 08.08.2014г. до окончателното плащане, както и съдебно-деловодни разноски в размер на 1094,53 лева, като ОТХВЪРЛЯ исковете за неимуществени вреди и за имуществени вреди за горниците над уважените до предявените размери. ОСЪЖДА Е.И.П., ЕГН **********, с адрес ***, п.к. 22, съдебен адрес ***, чрез адв. С.К. ***, да заплати на „Приморско клуб“ ЕАД, ЕИК 201795176, със седалище и адрес на управление гр. Приморско, ММЦ, административна сграда, ет.2, сумата от 504,74 лева съдебно-деловодни разноски.
4 Гражданско дело No 194/2016, III състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. И.И.Ж. З.Й.К.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ЦАРЕВО
Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 25.10.2016г.
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на децата Илия Иванов Ж., ЕГН********** и Таня Иванова Желязкова, ЕГН ********** на бащата И.И.Ж., руски гражданин, роден на ***г. в Русия, постоянно пребиваващ на територията на Р. България, ЕГН**********, с адрес ***.ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на майката З.Й.К., ЕГН**********, с адрес ***, с всяко едно от децата Илия Иванов Ж., ЕГН********** и Таня Иванова Желязкова, ЕГН **********, както следва: един месец през годината, когато бащата не е в платен годишен отпуск, както и всяка трета събота и неделя от месеца от 9 часа сутринта в съботния ден до 18 часа вечерта в неделния ден с преспиване в събота в дома на майката в гр. Стара Загора. ОСЪЖДА З.Й.К., ЕГН**********, с адрес ***, да заплаща на всяко от децата Илия Иванов Ж., ЕГН********** и Таня Иванова Желязкова, ЕГН **********, чрез техния баща и законен представител И.И.Ж., руски гражданин, роден на ***г., месечна издръжка в размер на 120 /сто и двадесет/ лева, начиная предявяване на исковата молба - 14.06.2016г. до настъпване на законните причини за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска. ОСЪЖДА З.Й.К., ЕГН**********, с адрес ***, да заплати на всяко от децата Илия Иванов Ж., ЕГН********** и Таня Иванова Желязкова, ЕГН **********, чрез техния баща и законен представител И.И.Ж., руски гражданин, роден на ***г., издръжка за минало време в размер на 1200 /хиляда и двеста/ лева, за период от една година назад преди предявяване на исковата молба. ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта за присъдената издръжка в полза на децата. ОСЪЖДА З.Й.К., ЕГН**********, да заплати по сметка на ЦРС държавна такса в размер на 441,60 лева. Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред БОС в двуседмичен срок от съобщаването му.
5 Гражданско дело No 199/2016, III състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ОБЩИНА ЦАРЕВО Е.Й.Й. Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 11.10.2016г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по иска от Община Царево, с адрес за призоваване, гр. Царево, ул.„Хан Аспарух” № 36, ЕИК 000057097, представлявана от кмета инж. Г.Л. срещу Е.Й.Й., ЕГН**********, с адрес *** , че ответницата не притежава право на строеж за изграждането на жилищна сграда в северозападната част поземлен имот с идентификатор № 10094.501.200 по КККР на село Варвара, община Царево, Бургаска област с допустима РЗП 200 кв. метри, поради погасяването му по давност.
6 Гражданско дело No 203/2016, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ОБЩИНА ЦАРЕВО ЧРЕЗ ПРЕДСТАВЛЯВАЩ КМЕТА ГЕОРГИ ЛАПЧЕВ П.Т.З.,
С.П.З.
Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 14.10.2016г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО между Община Царево с ЕИК 000057097 и адрес за призоваване: гр.Царево, ул.“Хан Аспарух“ № 36, представлявана от кмета Георги Лапчев, и П.Т.З. с ЕГН ********** и С.П.З. с ЕГН **********,***, че учреденото с Договор от 14.01.2010г. в полза на П.Т.З. с ЕГН ********** и С.П.З. с ЕГН ********** право на строеж за изграждане на жилищна сграда с допустима РЗП 200 кв.м. – североизточното строително петно в имот с идентификатор № 00878.501.455 по КККР на гр.Ахтопол, общ.Царево, е погасено поради неупражняването му в 5-годишния давностен срок. Решението подлежи на обжалване пред БОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.
7 Гражданско дело No 204/2016, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ОБЩИНА ЦАРЕВО ЧРЕЗ ПРЕДСТАВЛЯВАЩ КМЕТА ГЕОРГИ ЛАПЧЕВ Т.Т.К. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 14.10.2016г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО между Община Царево с ЕИК 000057097 и адрес за призоваване: гр.Царево, ул.“Хан Аспарух“ № 36, представлявана от кмета Георги Лапчев, и Т.Т.К. с ЕГН **********,***, че правото на строеж за изграждане на жилищна сграда с допустима РЗП 390 кв.м. в имот с идентификатор № 00878.501.373 по КККР на Царево ,учредено в полза на Т.Т.К. с ЕГН **********, с Договор от 13.06.2007г. за учредяване право на строеж върху недвижим имот, частна общинска собственост, е погасено поради неупражняването му в 5-годишния давностен срок. Решението подлежи на обжалване пред БОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.
8 Гражданско дело No 208/2016, II състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ОБЩИНА ЦАРЕВО ЧРЕЗ ПРЕДСТАВЛЯВАЩ КМЕТА ГЕОРГИ ЛАПЧЕВ СНЦОП МОРСКО РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ "СВЕТИ ЯНИ" Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 25.10.2016г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по иска от Община Царево, с адрес за призоваване, гр. Царево, ул.„Хан Аспарух” № 36, ЕИК 000057097, представлявана от кмета инж. Г. Лапчев срещу ’’МОРСКО РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ „Свети Яни” със седалище и адрес на управлението с. Синеморец, Община Царево, Бургаска област, регистрирано по ф.д. № 66/2009 год. по описа на Окръжен съд-Бургас, Булстат 175793908, представлявано от председателя Г.С.П., ЕГН **********, че ответника не притежава право на строеж за изграждането на рибарска хижа в поземлен имот с идентификатор № 66528.501.414 по КККР на с. Синеморец, община Царево, Бургаска област с допустима РЗП 135 кв. метри, поради погасяването му по давност. ОСЪЖДА ’’МОРСКО РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ „Свети Яни” със седалище и адрес на управлението с. Синеморец, Община Царево, Бургаска област, регистрирано по ф.д. № 66/2009 год. по описа на Окръжен съд-Бургас, Булстат 175793908, представлявано от председателя Г.С.П., ЕГН **********,***, с адрес за призоваване, гр. Царево, ул. „Хан Аспарух” № 36, ЕИК 000057097, представлявана от кмета инж. Г. Лапчев сумата от 50,00 /петдесет/ лева съдебно-деловодни разноски. Неприсъственото решение не подлежи на обжалване.
9 Гражданско дело No 209/2016, II състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ОБЩИНА ЦАРЕВО ЧРЕЗ ПРЕДСТАВЛЯВАЩ КМЕТА ГЕОРГИ ЛАПЧЕВ М.С.А.,
И.М.А.
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 25.10.2016г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по иска от Община Царево, с адрес за призоваване, гр. Царево, ул. „Хан Аспарух” № 36, ЕИК 000057097, представлявана от кмета инж. Георги Лапчев срещу М.С.А., ЕГН ********** и И.М.А., ЕГН **********,***, че ответниците не притежават право на строеж за изграждането на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор № 00878.501.454 по КККР на гр. Ахтопол, община Царево, Бургаска област с допустима РЗП 432 кв. метри, поради погасяването му по давност. ОСЪЖДА М.С.А., ЕГН ********** и И.М.А., ЕГН **********,***, да заплатят на Община Царево, с адрес за призоваване, гр. Царево, ул. „Хан Аспарух” № 36, ЕИК 000057097, представлявана от кмета инж. Георги Лапчев сумата от 50,00 /петдесет/ лева съдебно-деловодни разноски. Неприсъственото решение не подлежи на обжалване.
10 Гражданско дело No 212/2016, III състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ОБЩИНА ЦАРЕВО ЧРЕЗ ПРЕДСТАВЛЯВАЩ КМЕТА ГЕОРГИ ЛАПЧЕВ К.Й.С. Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 24.10.2016г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по иска от Община Царево, с адрес за призоваване, гр. Царево, ул.„Хан Аспарух” № 36, ЕИК 000057097, представлявана от кмета инж. Георги Лапчев срещу К.Й.С., ЕГН**********, с адрес ***, че ответникът не притежава право на строеж за изграждането на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор № 48619.505.723 по КККР на гр. Царево, Бургаска област, с допустима РЗП 200 кв. метри, поради погасяването му по давност. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
11 Гражданско дело No 214/2016, III състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ОБЩИНА ЦАРЕВО ЧРЕЗ ПРЕДСТАВЛЯВАЩ КМЕТА ГЕОРГИ ЛАПЧЕВ И.А.Ф.,
Т.М.Ф.
Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 24.10.2016г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по иска от Община Царево, с адрес за призоваване, гр. Царево, ул.„Хан Аспарух” № 36, ЕИК 000057097, представлявана от кмета инж. Георги Лапчев срещу И.А.Ф., ЕГН********** и Т.М.Ф., ЕГН**********, и двамата от гр. Царево, кв. Мандрата№19, че ответниците не притежават право на строеж за изграждането на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор № 48619.505.767 по КККР на гр. Царево, Бургаска област с допустима РЗП 200 кв. метри, поради погасяването му по давност. ОСЪЖДА И.А.Ф., ЕГН********** и Т.М.Ф., ЕГН**********, и двамата от гр. Царево, кв. Мандрата№19, да заплатят на Община Царево, сумата от 756 лв. съдебно-деловодни разноски.
12 Гражданско дело No 271/2016, III състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Д.К.К. Е.И.К.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ЦАРЕВО
Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 24.10.2016г.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между Д.К.К., с ЕГН **********,*** и Е.И.К., с ЕГН **********,***, споразумение, съгласно което: І. Родителските права по отношение на малолетните деца – ТЕРЕЗА ЕМИЛОВА КИРОВА, с ЕГН ********** и ИВАН ЕМИЛОВ К., с ЕГН **********, се предоставят за упражняване на майката Д.К.К., с ЕГН **********, като децата ще живеят заедно с нея на адреса й в гр.Царево, обл. Бургас, ул.”Любен Каравелов” № 38. ІІ. Бащата Е.И.К.********** има право на лични контакти с децата си Тереза Емилова Кирова, с ЕГН ********** и Иван Емилов К. с ЕГН **********, както следва: 1. Всяка първа и трета седмица от месеца, считано от 09.00ч. на съботния ден до 17.00ч. на неделния ден, като бащата ще взема и връща децата от дома на майката, находящ се в гр.Царево ул.”Любен Каравелов” № 38; 2. Един месец през лятната ваканция на децата, когато майката не е в платен годишен отпуск; 3. По време на новогодишните празници за всяка четна календарна година, съобразно официалния почивен календар на страната. 4. По времена на коледните празници на всяка нечетна календарна година, съобразно официалния почивен календар на страната. 5. По всяко друго време, след предварително съгласуване с майката. ІІІ. Бащата Е.И.К. **********се задължава да заплаща месечна издръжка за всяко едно от децата Тереза Емилова Кирова, с ЕГН ********** и Иван Емилов К. с ЕГН **********, в размер на 115 /сто и петнадесет/ лева, чрез тяхната майка и законен представител Д.К.К., с ЕГН **********, считано от одобряване на настоящата спогодба до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска до окончателното изплащане на сумата. Дължимата издръжка ще се заплаща до 15-то число на текущия месец по следната банкова сметка:***: ***, BIC: ***, при Банка – ЦКБ АД – клон Черно море, офис Царево, с титуляр Д.К.К., ЕГН **********. В тежест на всяка една от страните остават направените от тях разходи за адвокатски възнаграждения, а в тежест на ответника Е.И.К. се възлагат държавните такси върху определения размер на издръжката. ОСЪЖДА Е.И.К., с ЕГН **********,***, да заплати по сметка на ЦРС, сумата от 165,60лв. държавна такса. На основание чл.127, ал.1, изр. трето от СК, споразумението има сила на изпълнително основание по чл.404, т.1 ГПК.
13 Гражданско дело No 295/2016, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.Д.Д.,
В.Т.Д.
  Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 18.10.2016г.
ДОПУСКА развода и ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между С.Д.Д. ЕГН ********** и В.Т.Д. ЕГН **********, сключен на 29.05.2005 год. в гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас, съгласно Удостоверение за сключен граждански брак серия ВР №0037427 от 29.05.2005 год. издадено от длъжностното лице по гражданско състояние при Община Царево, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод на съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между тях, съгласно което: 1. Относно местоживеенето на малолетното дете- детето Елена Стоянова Д. с ЕГН ********** ще живее при баща си в гр. Царево на адрес гр. Царево, ул. „Юрий Гагарин“ № 7. 2. Относно родителските права- родителските права по отношение на малолетното дете Елена Стоянова Д. с ЕГН:********** се предоставят на бащата С.Д.Д.. 3. Относно режима на свиждане: майката В.Т.Д. има право на лични контакти с детето, както следва: всяка втора и четвърта седмица и неделя на месеца- в събота от 10.00 часа до 18.00 часа в неделя, с присвиване, както и един месец през лятото, когато същата ползва платения си годишен отпуск. 4. Относно издръжката: майката В.Т.Д. ще изплаща месечна издръжка за детето си Елена Стоянова Д., чрез неговия баща и законен представител С.Д.Д. в размер на 200,00 лв. месечно, платими по банков път, начиная от датата на подаване на исковата молба, ведно със законната лихва за всяка закъсняла вноска до настъпване на промяната за нейното изменение или прекратяване на издръжката. 5. Относно ползването на семейното жилище: по време на барака страните са живеели в жилището на родителите на бащата С.Д.Д. и не притежават семейно жилище. 6. Страните по време на брака не са придобили недвижими имоти и нямат банкови сметки и влогове в режим на СИО. 7. В дял на съпруга С.Д.Д. се поставя и той става изключителен собственик на лек автомобил марка „Мицубиши“ модел „Колт“ номер на рама XCXNZ34A5F039496 с регистрационен номер А 1365 МС, номер на двигател № 13593080048433, цвят сив металик със застрахователна стойност 2000,00 лв. 8. Страните няма да си наплашат суми за уравнение на дяловете за описания лек автомобил. 9. Страните по време на брака не са придобили други движими вещи. 10. Страните няма да си дължат издръжка един на друг след прекратяване на брака им. 11. След прекратяването на брака, съпругата ще запази брачната си фамилия Д.. 12. Разноските по делото са за всяка от страните, така както са ги направили. ОСЪЖДА В.Т.Д. ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 7,50 лева, допълнителна държавна такса за производството, както и сумата от 144,00 лева, държавна такса върху присъдения размер на издръжката. ОСЪЖДА С.Д.Д. ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 7,50 лева, допълнителна държавна такса за производството, както и сумата от 40,00 лева, държавна такса върху стойността на поставеното в дял имущество. Решението е окончателно. УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между тях, съгласно което: 1. Относно местоживеенето на малолетното дете- детето Елена Стоянова Д. с ЕГН ********** ще живее при баща си в гр. Царево на адрес гр. Царево, ул. „Юрий Гагарин“ № 7. 2. Относно родителските права- родителските права по отношение на малолетното дете Елена Стоянова Д. с ЕГН:********** се предоставят на бащата С.Д.Д.. 3. Относно режима на свиждане: майката В.Т.Д. има право на лични контакти с детето, както следва: всяка втора и четвърта седмица и неделя на месеца- в събота от 10.00 часа до 18.00 часа в неделя, с присвиване, както и един месец през лятото, когато същата ползва платения си годишен отпуск. 4. Относно издръжката: майката В.Т.Д. ще изплаща месечна издръжка за детето си Елена Стоянова Д., чрез неговия баща и законен представител С.Д.Д. в размер на 200,00 лв. месечно, платими по банков път, начиная от датата на подаване на исковата молба, ведно със законната лихва за всяка закъсняла вноска до настъпване на промяната за нейното изменение или прекратяване на издръжката. 5. Относно ползването на семейното жилище: по време на барака страните са живеели в жилището на родителите на бащата С.Д.Д. и не притежават семейно жилище. 6. Страните по време на брака не са придобили недвижими имоти и нямат банкови сметки и влогове в режим на СИО. 7. В дял на съпруга С.Д.Д. се поставя и той става изключителен собственик на лек автомобил марка „Мицубиши“ модел „Колт“ номер на рама XCXNZ34A5F039496 с регистрационен номер А 1365 МС, номер на двигател № 13593080048433, цвят сив металик със застрахователна стойност 2000,00 лв. 8. Страните няма да си наплашат суми за уравнение на дяловете за описания лек автомобил. 9. Страните по време на брака не са придобили други движими вещи. 10. Страните няма да си дължат издръжка един на друг след прекратяване на брака им. 11. След прекратяването на брака, съпругата ще запази брачната си фамилия Д.. 12. Разноските по делото са за всяка от страните, така както са ги направили. ОСЪЖДА В.Т.Д. ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 7,50 лева, допълнителна държавна такса за производството, както и сумата от 144,00 лева, държавна такса върху присъдения размер на издръжката. ОСЪЖДА С.Д.Д. ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 7,50 лева, допълнителна държавна такса за производството, както и сумата от 40,00 лева, държавна такса върху стойността на поставеното в дял имущество. Решението е окончателно. УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между тях
В законна сила от 18.10.2016г.
14 Гражданско дело No 343/2016, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.Д.Ц.,
А.Г.Ц.
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ЦАРЕВО Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 21.10.2016г.
Р Е Ш И : ДОПУСКА развод и ПРЕКРАТЯВА граждански брак, сключен на 08.11-2007г. с акт №3221 от 08.11-2007г. в гр.София, Столична община , район Студентски МЕЖДУ П.Д.Ц. с ЕГН ********** *** и А.Г.Ц. с ЕГН ********** ***, двамата чрез адвокат Д.С.С. ***, поради постигнато сериозно и непоколебимо съгласие за развод, с правно основание чл. 50 от Семеен кодекс, вр. чл. 330 ГПК. УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите П.Д.Ц. с ЕГН ********** *** и А.Г.Ц. с ЕГН ********** ***,споразумение от 30 .09- 2016г., с изменение , направено в съдебно заседание на 17.10-2016г., в частта, касаеща дължимата от бащата издръжка на малолетни деца, за следното : В представеното споразумение страните посочват , че от брака си имат родени деца : Росица Ангелова Ц., родена на 15.01-2008г., с ЕГН ********** и Далия Ангелова Ц., родена на 31.01-2011г., с ЕГН ********** , поради което и уреждат: 1/.По отношение на РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА ВЪРХУ РОДЕНИТЕ , през време на брака им деца:- Росица Ангелова Ц., родена на 15.01-2008г., с ЕГН ********** и Далия Ангелова Ц., родена на 31.01-2011г., с ЕГН **********: Родителските права се предоставят за упражняване на майката П.Д.Ц. , с правото БАЩАТА А.Г.Ц. ДА се вижда с децата си и да ги взема при себе си с приспиване всяка календарна седмица от 17,00 часа на петъка до 17,00 часа на неделния ден , както и през лятото за един цял календарен месец, при условие , че майката П.Д.Ц. ползва през това време платен годишен отпуск , като бащата може да взема малолетните деца при себе си и за времето, през което те са в детска или ученическа ваканция/извън лятната ваканция, за която е предвидено вземане от един календарен месец/. 2/.Бащата А.Г.Ц. с ЕГН ********** ***, ще заплаща месечна издръжка за всяко от двете си деца- Росица Ангелова Ц., родена на 15.01-2008г., с ЕГН ********** и Далия Ангелова Ц., родена на 31.01-2011г., с ЕГН **********, чрез тяхната майка П.Д.Ц. , месечна издръжка от по 350,00 лв. / триста и петдесет лева / за всяко едно от тях , НАЧИНАЯ от датата на внасянето на настоящото споразумение в РС-Царево-30.09-2016г.до настъпване на законни причини за изменението или прекратяването на издръжката, както и съответната законна лихва върху всяка закъсняла вноска, като издръжката следва да се заплаща до десето число на месеца , за който се дължи. 3/.ЖИЛИЩЕТО, в което са живели през време на брака си съпрузите /находящо се в гр.Царево, община Царево, област Бургаска, на ул.”Михаил Герджиков „№8/ ще продължи да се ползва от съпругата П.Д.Ц., както и от децата Росица Ангелова Ц., родена на 15.01-2008г. в гр.Бургас, с ЕГН **********-малолетна и Далия Ангелова Ц., родена на 31.01-2011г. в гр.Бургас , с ЕГН **********-малолетна, така както са го правили до момента, като това жилище е собственост на родителите на съпругата П.Ц.. След разторгване на брака съпругът А.Г.Ц. с ЕГН ********** ***, в който същият е съсобственик на основание наследяване по закон от своя починал баща Георги Ц.. 4/.През време на брака си съпрузите не сме придобили недвижими имоти или ограничени вещни права, както и нямаме спестовни влогове в банки. 5/. Съпрузите , не притежаваме движимо или недвижимо имущество, придобито през време на брака ни. 6/.След прекратяване на брака , съпругата П.Д.Ц. ще възстанови фамилното си моминско име „ТОДОРОВА „. 7/.Страните заявяваме, че не си дължим взаимно издръжка. С настоящото споразумение страните уреждаме отношенията помежду си изцяло и нямаме претенции един спрямо друг, както по отношение на движими вещи, така и по отношение на недвижими имоти. РАЗНОСКИТЕ по настоящото дело остават за всеки един от съпрузите така, както са направени. ОСЪЖДА А.Г.Ц. с ЕГН ********** *** да заплати на ЦРС държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 50.40 лв./ сто четиридесет и четири лева /, както и да заплати на ЦРС държавна такса в размер на 25 лв. / двадесет и пет лева/, представляваща държавна такса за развод ,както и да заплати на ЦРС държавна такса в размер на 5 лв. / пет лева / за издаване на всеки изпълнителен лист. Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 330, ал.5 ГПК. РАЙОНЕН СЪДИЯ : ДОПУСКА развод и ПРЕКРАТЯВА граждански брак, сключен на на 08.11-2007г. с акт №3221 от 08.11-2007г. в гр.София, Столична община , район Студентски МЕЖДУ П.Д.Ц. с ЕЕН ********** *** и А. Ееоргиев Ц. с ЕЕН ********** ***, двамата чрез адвокат Д.С.С. ***, поради постигнато сериозно и непоколебимо съгласие за развод, с правно основание чл. 50 от Семеен кодекс, вр. чл. 330 ГПК. УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите П.Д.Ц. с ЕГН ********** *** и А.Г.Ц. с ЕГН ********** ***,споразумение от 30 .09- 2016г., с изменение , направено в съдебно заседание на 17.10-2016г., в частта, касаеща дължимата от бащата издръжка на малолетни деца, за следното : В представеното споразумение страните посочват , че от брака си имат родени деца : Росица Ангелова Ц., родена на 15.01 -2008г., с ЕГН **** 150554 и Далия Ангелова Ц., родена на 31.01-2011г., с ЕГН ********** , поради което и уреждат: 1/.По отношение на РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА ВЪРХУ РОДЕНИТЕ , през време на брака им деца:- Росица Ангелова Ц., родена на 15.1 -2008г., с ЕГН ********** и Далия Ангелова Ц., родена на 31.1- 2011 г., с ЕГН **********: Родителските права се предоставят за упражняване на майката П.Д.Ц. , с правото БАЩАТА А.Г.Ц. ДА се вижда с децата си и да ги взема при себе си с приспиване всяка календарна седмица от 17,00 часа на петъка до 17,00 часа на неделния ден , както и през лятото за един цял календарен месец, при условие , че майката П.Д.Ц. ползва през това време платен годишен отпуск , като бащата може да взема малолетните деца при себе си и за времето, през което те са в детска или ученическа ваканция/извън лятната ваканция, за която е предвидено вземане от един календарен месец/. 2/.Бащата А.Г.Ц. с ЕГН ********** ***, ще заплаща месечна издръжка за всяко от двете си деца- Росица Ангелова Ц., родена на 15.01-2008г., с ЕГН **** 150554 и Далия Ангелова Ц., родена на 31.01-2011г., с ЕГН **********, чрез тяхната майка П.Д.Ц. , месечна издръжка от по 350,00 лв. / триста и петдесет лева / за всяко едно от тях , НАЧИНАЯ от датата на внасянето на настоящото споразумение в РС- Царево-30.09-2016г.до настъпване на законни причини за изменението или прекратяването на издръжката, както и съответната законна лихва върху всяка
15 Гражданско дело No 351/2016, III състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ЕРГИН ТРАНС ООД ДЪРЖАВАТА ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Определение от 12.10.2016г.
на основание чл. 122 от ГПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПОВДИГА ПРЕПИРНЯ ЗА ПОДСЪДНОСТ пред Окръжен съд – Бургас, между Районен съд-Царево и Районен съд-Свиленград. ИЗПРАЩА гр.дело №351/2011г. по описа на РС-Царево на Окръжен съд – Бургас. Определението не подлежи на обжалване.
16 ЧГД No 364/2016, III състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд. Х.Г.Х.   Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Определение от 19.10.2016г.
Така мотивиран, съдът О П Р Е Д Е Л И: РАЗРЕШАВА на С.Г.К. ЕГН **********,***, лична карта №642084137, издадена на 17.03.2011г. от МВР Бургас, действаща в качеството й на настойник и законен представител на поставения под пълно запрещение Х.Г.Х. ЕГН **********,***, лична карта№642084117/ 17.03.2011г. от МВР Бургас, да извърши продажбата от името и за сметка на запретения на притежавания от него недвижим имот, представляващ дворно място -УПИ VII-88 кв.16 по плана на с.Фазаново за продажна цена от 6800 /шест хиляди и осемстотин/евро, която продажна цена да бъде заплатена от купувача по сметка на продавача по банкова сметка, ***апрещение Х.Г.Х.. Определението не подлежи на обжалване.
17 АНД No 243/2016, II състав Общини ЛОГСЪРВИСИС ЕС АР И ООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 21.10.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление, № 2005 от 17.12.2015 год. на Директор на ТД на НАП, гр. Бургас, с което на основание чл. 185, ал. 2 от Закон за данък върху добавенaта стойност на „Логсървисис Ес Ар И“ ООД, ЕИК 175040248 е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 3000,00 лева, за нарушение на чл. 33, ал. 2 от Наредба Н-18 от 13.12.2006 год. на МФ, вр. чл. 118, ал. 4 от ЗДДС.
18 АНД No 376/2016, II състав КАТ Р.М.Й. НАЧАЛНИКА НА РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 11.10.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0302-000402 от 03.11.2014 год. на Началника на РУП- Царево, с което на основание чл. 315, ал. 1, т. 1 от Кодекса за застраховането, на Р.М.Й., ЕГН **********, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 400,00 лв. за нарушение на чл. 259, ал. 1, т. 1 от КЗ. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
19 АНД No 461/2016, I състав РИОСВ ОБЩИНА ЦАРЕВО РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 11.10.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № И-2-0574/23.11.2015 год. на Директора на РИОСВ-Бургас, с което на Община Царево с ЕИК 000057097, със седалище и адрес на управление: гр.Царево, ул.“Хан Аспарух“ № 36, за нарушение на чл. 69 от Закона за опазване на околната среда и ИЕО, определени в разрешително № 23140007/27.10.2008г., с продължен срок до 31.12.2020г., за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, е наложено административно наказание „текуща месечна санкция“ с фиксиран размер от 1067 лева, считано от 05.08.2015г. на основание чл. 69, чл.69а ал.1 от ЗООС и чл.1 ,чл.19 ал.1, ал.6 , ал.7 и ал.9 от Наредба за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
20 НОХД No 467/2016, II състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.В.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 3.10.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.В.М. - роден на ***г***, с настоящ адрес ***, адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 14.12.2015 г. около 11.30 часа в с. Лозенец, общ. Царево, обл. Бургаска, по ул. „Г. Кондолов”, без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фиат”, модел „Типо”, с рег.№ А 8093 ВТ, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление № 10/29.01.2013 г., влязло в сила на 21.05.2015г. на Началник РУМВР – Приморско за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление - престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.343в, ал.2 от НК, вр. чл.54, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, което да изтърпи в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС и ГЛОБА в размер на 500 лева. На осн чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наложеното му с Протокол №503/22.04.2014г. по НЧД №5166/2013г. на РС Бургас общо наказание измежду наказанията наложени му по НОХД №3749/2012г., НОХД №3697/2012г., НОХД №761/2013г. и НОХД №3668/2013г., всички по описа на РС Бургас наказание Лишаване от свобода за срок от шест месеца, което наказание да изтърпи отделно в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС. ОСЪЖДА С.В.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 91.99 лева за разноски по делото.
С.В.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.В.М. - роден на ***г***, с настоящ адрес ***, адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 14.12.2015 г. около 11.30 часа в с. Лозенец, общ. Царево, обл. Бургаска, по ул. „Г. Кондолов”, без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фиат”, модел „Типо”, с рег.№ А 8093 ВТ, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление № 10/29.01.2013 г., влязло в сила на 21.05.2015г. на Началник РУМВР – Приморско за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление - престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.343в, ал.2 от НК, вр. чл.54, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, което да изтърпи в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС и ГЛОБА в размер на 500 лева. На осн чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наложеното му с Протокол №503/22.04.2014г. по НЧД №5166/2013г. на РС Бургас общо наказание измежду наказанията наложени му по НОХД №3749/2012г., НОХД №3697/2012г., НОХД №761/2013г. и НОХД №3668/2013г., всички по описа на РС Бургас наказание Лишаване от свобода за срок от шест месеца, което наказание да изтърпи отделно в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС. ОСЪЖДА С.В.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 91.99 лева за разноски по делото.
Мотиви от 13.10.2016г.
Мотивите изготвени в срок.
21 АНД No 515/2016, I състав РИОСВ ВИК БУРГАС ЕАД РИОСВ БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 10.10.2016г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № И-2-0582/02.06.2016 год. на Директора на РИОСВ-Бургас с което на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД с ЕИК 812115210, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, кв.“Победа“, ул.“Ген.Вл.Вазов“ № 3, за нарушение на чл. 69 от Закона за опазване на околната среда и ИЕО, определени в разрешително № 23140031/15.11.2012г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти на жалбоподателя, е наложено административно наказание „текуща месечна санкция“ с фиксиран размер от 832 лева, считано от20.04.2016г. на основание чл. 69, чл.69а ал.1 от ЗООС и чл.1 ,чл.19 ал.1, ал.6 , ал.7 и ал.9 от Наредба за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
22 АНД No 548/2016, I състав Други административни от наказателен характер дела ЛЕСО ИНВЕСТ ООД РД ПБЗН - ГР.БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 10.10.2016г.
Мотивиран от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1/09.03.2016г. на Директора на РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ – град Бургас, с което на Х.И.М. с ЕГН ********** и адрес ***, в качеството му на управител и представляващ „ЛЕСО ИНВЕСТ“ ООД с ЕИК 833038336 , за нарушение на чл.169 ал.1 т.2 от ЗУТ вр. чл.43 ал.1 и чл.47 ал.1 т.3 от Наредба Із-1971/29.10.2019г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обекти е наложена глоба в размер на 1000.00 лева на основание чл.232 ал.8 от ЗУТ. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава XII от АПК.
23 АНД No 563/2016, I състав МВР М.П.П. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 12.10.2016г.
Мотивиран от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0302-000147/13.06.2016г. на Началника РУП- Царево, с което на М.П.П. с ЕГН ********** и адрес ***, за нарушение на чл.150 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 300 лева на основание чл.177 ал.1т.2пр.1 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава XII от АПК.
24 АНД No 679/2016, I състав РИОСВ ОБЩИНА ЦАРЕВО ЧРЕЗ ПРЕДСТАВЛЯВАЩ КМЕТА ГЕОРГИ ЛАПЧЕВ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 11.10.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № И-2-0583/09.06.2016 год. на Директора на РИОСВ-Бургас, с което на Община Царево с ЕИК 000057097, със седалище и адрес на управление: гр.Царево, ул.“Хан Аспарух“ № 36, за нарушение на чл. 69 от Закона за опазване на околната среда и ИЕО, определени в разрешително № 23710083/18.03.2013г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти на жалбоподателя е наложено административно наказание „текуща месечна санкция“ с фиксиран размер от 493 лева, считано от 20.04.2016г. на основание чл. 69, чл.69а ал.1 от ЗООС и чл.1 ,чл.19 ал.1, ал.6 , ал.7 и ал.9 от Наредба за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
25 АНД No 730/2016, V състав КАТ И.В.М. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 12.10.2016г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление №16-0303-000189 от 13.07-2016г.на Началника на РУ–Царево-Красимир Петков Киров , упълномощен със заповед № 8121З-748/24.06-2015г., с което на жалбоподателя И.В.М. с ЕГН ********** *** за нарушение на чл. 5, ал.3, т.1 от ЗДвП е наложено административно наказание – „глоба „ в размер на 500 лв./ петстотин лева / на основание чл. 174, ал.1 от ЗДвП и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12/ дванадесет / месеца, КАТО НАМАЛЯ срока за лишаване от право да управлява МПС от 12 / дванадесет месеца / на 6 / шест / месеца,както и на основание Наредба № Ів-2539 на МВР са отнети общо 10 /десет / контролни точки. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ: НП-изменено
26 АНД No 747/2016, V състав МВР Д.Г.Д. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 17.10.2016г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление №16-0302-000130 от 13.06-2016г.на началника на РУ-Царево-Красимир Петков Киров , упълномощен със заповед № 8121з-748 от 24.06-2015г. , с което на жалбоподателя Д.Г.Д. с ЕГН ********** *** за допуснато нарушение на чл.174, ал.3 от ЗДвП е наложено административно наказание на основание чл. 174, ал.3 от ЗДвП- „глоба „ в размер на 2000,00 лв. / две хиляди лева / и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца, както и за нарушение на чл. 100, ал.1, т.2 от ЗДвП , на основание чл. 183, ал.1,т.1, предл.3 от ЗДвП е наложено административно наказание – „глоба” в размер на 10 лв./ десет лева/, както и на основание Наредба №Із-2539 на МВР са отнети общо 12 контролни точки. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ: НП-отменено
27 АНД No 802/2016, I състав БАБХ ЕТ А.-7.-А.Б. БАБХ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 24.10.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № КХ 42 от 04.07.2016 год. на Директора на ОДБХ- Бургас, с което на основание чл. 42, ал. 2 от Закон за храните, на ЕТ „Аника-73-А.Б.“ ЕИК 204060512 е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 2000,00 лева, за нарушение на чл. 12 от Закона за храните. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
28 АНД No 954/2016, II състав БАБХ ЕТ Й.Й.2. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 24.10.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № КХ50 от 15.07.2016 год. на Директора на ОДБХ- Бургас, с което на основание чл. 48, ал. 2 от Закон за храните, на ЕТ „Й.Й. 2009“ ЕИК 200712238 е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1000,00 лева, за нарушение на чл. 15, ал. 2 от Закона за храните. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
29 НОХД No 1028/2016, IV състав Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Г.К.К. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 13.10.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: В текста на одобреното с протокол от 26.08.2016г. споразумение между Г.К.К., представляван от адв. Р.Н. и РП Царево, в лицето на районен прокурор Кънчо Крумов споразумение в частта, с която е определено наказанието на подсъдимия, да се чете: „и на осн. чл.55, ал.3 от НК, съдът не налага кумулативно предвиденото наред с наказанието лишаване от свобода наказание конфискация на част или цялото имущество на дееца”. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок, считано от днес пред БОС.
Г.К.К.
ОПРЕДЕЛИ: В текста на одобреното с протокол от 26.08.2016г. споразумение между Г.К.К., представляван от адв. Р.Н. и РП Царево, в лицето на районен прокурор Кънчо Крумов споразумение в частта, с която е определено наказанието на подсъдимия, да се чете: „и на осн. чл.55, ал.3 от НК, съдът не налага кумулативно предвиденото наред с наказанието лишаване от свобода наказание конфискация на част или цялото имущество на дееца”. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок, считано от днес пред БОС.
30 АНД No 1035/2016, II състав НАП КМГ ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 19.10.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление, № 1550 от 20.07.2016 год. на Директор на ТД на НАП, гр. Бургас, с което на основание чл. 185, ал. 2 от Закон за данък върху добавенaта стойност на „КМГ“ ЕООД, ЕИК 102807381 е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 3000,00 лева, за нарушение на чл. 33 от Наредба Н-18 от 13.12.2006 год. на МФ, вр. чл. 118, ал. 4, т. 1 от ЗДДС.
31 НОХД No 1059/2016, I състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.Ч.С. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Присъда от 19.10.2016г.
П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА подсъдимият Н.Ч.С., роден на *** ***, българин, български гражданин, живущ ***, осъждан, не женен, работи, като главен готвач, със средно образование, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН В Т О В А, Ч Е: На 7.08.2016 г. в местността „Перла”, землище на гр. Приморско, обл. Бургаска, без надлежно разрешително съгласно чл. 73, ал. 1 и ал. 2, чл. 30 и чл. 31 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗКНВП, вр. чл. 3, т. 1 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1 – Списък № 1 от същата “Растенията и веществата с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, както следва: АМФЕТАМИН с нетно тегло 1.418 грама, със съдържание на активен компонент 25,00 % на стойност 42,54 лева, определена съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 г., като деянието представлява маловажен случай ,поради което и на чл. 354а, ал.5, вр. чл. 354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК , във вр. чл.3, ал.1,т.1 и ал.2 от ЗКНВП, вр. чл.3 от НРКРВН и Приложение №1, Списък от същата, вр. чл. 73, ал.1 и чл. 30 от ЗКНВП и чл. 1 и сл. от НУРРД, по чл.73, ал.1, вр. чл.30 от ЗКНВП, вр. чл.54, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на „ГЛОБА” в размер на 300.00лв./ триста лева/. ОСЪЖДА подсъдимия Н.Ч.С., роден на *** ***, ЕГН **********,***, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 45.76 лв. /четиридесет и пет лева и 76 стотинки/ за разноски по делото. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 във вр. чл. 53, ал. 2, б. „а” от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото – остатъкът от наркотични вещества – АМФЕТАМИН с нетно тегло 1,393 гр.,с изключение на количествата, изразходени по време на анализа/0,025 гр./, са предадени на съхранение в Централно митническо управление, отдел „ МРР-НООП” с писмо изх.№ 251 000-18381 от 11.08-2016г.,като същите, следва да бъдат унищожени, след влизане в сила на настоящата присъда. ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1 б.“а“ от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото - 1 бр. плик с опаковки , като същите следва да бъдат унищожени като вещи с ниска стойност. Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас. РАЙОНЕН СЪДИЯ :
Н.Ч.С.
ПРИЗНАВА подсъдимият Н.Ч.С., роден на *** ***, българин, български гражданин, живущ ***, осъждан, не женен, работи, като главен готвач, със средно образование, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН В Т О В А, Ч Е: На 7.08.2016 г. в местността „Перла”, землище на гр. Приморско, обл. Бургаска, без надлежно разрешително съгласно чл. 73, ал. 1 и ал. 2, чл. 30 и чл. 31 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗКНВП, вр. чл. 3, т. 1 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1 – Списък № 1 от същата “Растенията и веществата с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, както следва: АМФЕТАМИН с нетно тегло 1.418 грама, със съдържание на активен компонент 25,00 % на стойност 42,54 лева, определена съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 г., като деянието представлява маловажен случай ,поради което и на чл. 354а, ал.5, вр. чл. 354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК , във вр. чл.3, ал.1,т.1 и ал.2 от ЗКНВП, вр. чл.3 от НРКРВН и Приложение №1, Списък от същата, вр. чл. 73, ал.1 и чл. 30 от ЗКНВП и чл. 1 и сл. от НУРРД, по чл.73, ал.1, вр. чл.30 от ЗКНВП, вр. чл.54, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на „ГЛОБА” в размер на 300.00лв./ триста лева/. ОСЪЖДА подсъдимия Н.Ч.С., роден на *** ***, ЕГН **********,***, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 45.76 лв. /четиридесет и пет лева и 76 стотинки/ за разноски по делото. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 във вр. чл. 53, ал. 2, б. „а” от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото – остатъкът от наркотични вещества – АМФЕТАМИН с нетно тегло 1,393 гр.,с изключение на количествата, изразходени по време на анализа/0,025 гр./, са предадени на съхранение в Централно митническо управление, отдел „ МРР-НООП” с писмо изх.№ 251 000-18381 от 11.08-2016г.,като същите, следва да бъдат унищожени, след влизане в сила на настоящата присъда. ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1 б.“а“ от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото - 1 бр. плик с опаковки , като същите следва да бъдат унищожени като вещи с ниска стойност.
Мотиви от 24.10.2016г.
мотивите изготвени в срок
32 АНД No 1077/2016, I състав ДИТ ОРЕХА ВАСИЛИКО ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 7.10.2016г.
Р Е Ш И : Отменя Наказателно постановление № 16-001213 от 19.08-2016г. на инж.Георги Димитров Милчин, изпълняващ функциите на изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда „ гр.София, съгласно заповед № ЧР-947 от 11.08-2016г., с което на „Ореха Василико” ООД, със седалище и адрес на управлението:гр.Царево, кв.”Василико”,ул.”Капитан Петко Войвода” №4, ЕИК : 201533028 , представлявано от управител Н.В. Рандева за нарушение на чл.152 от Кодекса на труда на основание чл. 414, ал.1 от КТ е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1500,00 лв. / хиляда и петстотин лева / . Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ: НП-отменено
33 АНД No 1083/2016, IV състав Общини Г.Г.Д. ОБЩИНА ПРИМОРСКО Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 31.10.2016г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № №24 от 25.07-2016 г. на Кмета на Община Приморско д-р Димитър Германов Германов, с което на Г.Г.Д. с ЕГН ********** ***,с адрес за призоваване и съобщения : гр.Царево, ул.”М.Герджиков „№1 чрез адвокат М.Н.,*** , за нарушение на чл. 4,ал.1 от Наредба за осигуряване на обществения ред ,спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на общината, е наложено административно наказание – „глоба” в размер на 500,00 лв./петстотин лева / ,на основание чл. 4, ал.2 от същата Наредба. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ: НП-отменено
34 АНД No 1085/2016, I състав Общини И.Н.В. ОБЩИНА ПРИМОРСКО Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 31.10.2016г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление №29 от 28.07-2016 г. на Кмета на Община Приморско д-р Димитър Германов Германов, с което на И.Н.В. с ЕГН ********** ***,с адрес за призоваване и съобщения : гр.Царево, ул.”М.Герджиков „№1 чрез адвокат М.Н. за нарушение на чл. 3,ал.2 от Наредба за осигуряване на обществения ред ,спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на общината е наложено административно наказание – „глоба” в размер на 500,00 лв./петстотин лева /, на основание чл. 3, ал.6 от същата Наредба. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ: НП-отменено
35 АНД No 1106/2016, II състав ДИТ МАРИЯ АРТ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 11.10.2016г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 16-001201 от 19.08.2016 год. на Изпълнителен директор на ИА „ГИТ“ с което на основание чл. 416, ал. 5, вр. чл. 414, ал. 1 от Кодекса на труда, на „М. арт“ ЕООД, ЕИК 200839602 е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1500.00 лева, за нарушение на чл. 403а, ал. 1 от КТ, като за извършеното нарушение НАЛАГА на „М. арт“ ЕООД, ЕИК 200839602 административно наказание “имуществена санкция” в размер на 200.00 лв. на основание чл. 415в от КТ. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
36 АНД No 1107/2016, II състав ДИТ ВИТА ЕС ЕЛ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 11.10.2016г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 16-001214 от 19.08.2016 г. на Директор на дирекция „Инспекция по труда“ гр. София, издадено против „Вита Ес Ел“ ООД, ЕИК 200700944, в частта му досежно размера на определеното административно наказание за нарушение по чл. 61, ал. 1 от КТ, като на осн. чл. 414, ал. 3 от КТ, НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 2500,00 лева на 1500,00 лева. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
37 АНД No 1108/2016, IV състав ДИТ ЕМ ЕНД ДЖИ 2014 ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 19.10.2016г.
Р Е Ш И : Отменя Наказателно постановление № 16-001211 от 19.08-2016г. на инж.Георги Димитров Милчин, изпълняващ функциите на изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда „ гр.София, съгласно заповед № ЧР-947 от 11.08-2016г., с което на „Ем Енд Джи 2014 „ ООД, със седалище и адрес на управление -гр.Царево,ул.”Чайка „ №18а, ЕИК : 203572768, представлявано от М.Н.А. с ЕГН ********** за нарушение на чл. 61,ал.1 от Кодекса на труда, на основание чл. 416, ал.5 от КТ и във връзка с чл. 414,ал.3 от КТ е наложено административно наказание –имуществена санкция в размер на 2000,00 лв. / две хиляди лева/. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ: НП-отменено
38 АНД No 1109/2016, IV състав ДИТ ЕМ ЕНД ДЖИ 2014 ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 19.10.2016г.
Р Е Ш И : Отменя Наказателно постановление № 16-001212 от 19.08-2016г. на инж.Георги Димитров Милчин, изпълняващ функциите на изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда „ гр.София, съгласно заповед № ЧР-947 от 11.08-2016г., с което на „Ем Енд Джи 2014 „ ООД, със седалище и адрес на управление -гр.Царево,ул.”Чайка„ №18а, ЕИК : 203572768, представлявано от М.Н.А. с ЕГН ********** за нарушение на чл. 61,ал.1 от Кодекса на труда, на основание чл. 416, ал.5 от КТ и във връзка с чл. 414,ал.3 от КТ е наложено административно наказание –имуществена санкция в размер на 2000,00 лв. / две хиляди лева/. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ: НП-отменено
39 АНД No 1123/2016, I състав МВР Г.М.П. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 12.10.2016г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 302а-243-2016 г. от 17.08-2016г.на Началника на РУ –Царево К. Петков К., с което на жалбоподателя Г.М.П. с ЕГН ********** *** за допуснато нарушение на чл.28, ал.1 от Закона за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112, на основание чл. 38, ал.1 от същия Закон за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 е наложено административно наказание – „глоба „ в размер на 2000,00 лв. / две хиляди лева /. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ: НП-отменено
40 АНД No 1135/2016, II състав Общини Я.Д.И ЕООД ОБЩИНА ПРИМОРСКО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 11.10.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 23/ 5.07.2016 г. на Кмета на Община Приморско, с което на основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на общината, на „Я.Д.И.“ ЕООД, ЕИК 102099982 е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 500,00 лева, за нарушение на чл. 4, ал. 1 от същата Наредба. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
41 АНД No 1151/2016, I състав ДАМТН ЕТ Я.-Ж.К. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 17.10.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление (НП) № ДДГ-05/26.08.2016г., издадено от Началника на РОНП Югоизточна България, с което на ЕТ „Я***-Ж.К.“ с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. Ц***, ул.“В***“ № 3, представляван от Ж.Я.К., за нарушение на чл. 4б т.4 от ЗТИП вр.чл.13 ал.2 от НСИОСЛПС е наложено адми***тративно наказание – „имуществена санкция” в размер на 250.00 /двеста и петдесет/ лева на основание чл. 52д от ЗТИП.. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Ц*** по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Адми***тративен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
42 НОХД No 1164/2016, I състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО И.Х.Й. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 25.10.2016г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №1164/2016г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и подсъдимия И.Х.Й. - ЕГН **********, роден на *** г. в гр. Плевен, живущ ***, с посочен адрес ***, ж. к. „зона Б-18”, бл. 13, ет. 8, ап. 42, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, представляван от неговия защитник адв.Скулиев, съгласно което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.354а, ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, а именно, че на 24.06.2016 г. в гр. Царево, обл. Бургаска, без надлежно разрешително съгласно чл. 73, ал. 1 и ал. 2, чл. 30 и чл. 31 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗКНВП, вр. чл. 3, т. 1 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1 - Списък № I от същата „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина”, както следва: КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 6.947 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ 6.70 % на стойност 41.68 лева и АМФЕТАМИН И КОФЕИН с нетно тегло 0.820 грама със съдържание на амфетамин 27.80 % на стойност 24.60 лева, всичко на обща стойност 66.28 лева, определена съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. За посоченото престъпление по чл.354а, ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, на основание чл.354а, ал. 3, т. 1 предл. първо, чл.55 ал.1 т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия И.Х.Й. на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, чието изпълнение на основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок ОТ ТРИ ГОДИНИ . На основание чл. 55 ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на подс. И.Х.Й. по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно: глоба. На основание чл.53 ал.1 б.“а“ от НК веществени доказателства -1 бр. хартиен плик с надпис „Веществени доказателства” по ДП № 302ЗМ – 79 /2016 год., Експертиза № Е 406/2016 г., в средата с надпис “Опаковки” съдържащ: 1 бр. найлонов плик и 1 бр. полиетиленов плик, тип “джъмпер” с размери 4/5 см.; 1 бр. метална, цилиндрична кутийка “грендер”, с магнитен капак с изобразени листа от марихуана и надпис по контура на външната окръжност на капака „High Quality Designed in Amsterdam” и размери на кутийката 3 см. височина и 4 см. Диаметър, които се намират на съхранение в РУП-Царево, ОТНЕМА в полза на Държавата, като след влизане на споразумението в сила същите следва да се унищожат като вещи с малозначителна стойност. На основание чл.53 ал.2 б.“а“ от НК предметът на престъплението - остатъкът от наркотичните вещества – 6.947 гр. коноп и 0.820 гр. амфетамин, с изключение на количествата, изразходени по време на анализа, който е предаден в Агенция „Митници” с приемо-предавателен протокол № 2214/04.07.2016 г., ОТНЕМА в полза на Държавата, като същият следва да бъде унищожен. На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА И.Х.Й. със снета по делото самоличност ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата по сметка на РС-Царево сумата в размер на 73.00 лв., представляваща разноски по делото за възнаграждение на вещо лице. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. ДОКАЗАТЕЛСТВА- Иззетото на основание чл. 354А, ал. 6 от НК предмет на престъплението и изпратено на съхранение в Агенция «Митници», ЦМУ, отдел «МРР – НОП» гр. София с приемо-предавателен протокол № 2214/04.07.2016 г., остатък от наркотичните вещества – 6.947 гр. коноп и 0.820 гр. амфетамин, с изключение на количествата, изразходени по време на анализа, които да бъдат унищожени. На основание чл. 53, ал.1, б. "б" от НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 1 бр. хартиен плик с надпис „Веществени доказателства” по ДП № 302ЗМ – 79 /2016 год., Експертиза № Е 406/2016 г., в средата с надпис “Опаковки” съдържащ: 1 бр. найлонов плик и 1 бр. полиетиленов плик, тип “джъмпер” с размери 4/5 см.; 1 бр. метална, цилиндрична кутийка “грендер”, с магнитен капак с изобразени листа от марихуана и надпис по контура на външната окръжност на капака „High Quality Designed in Amsterdam” и размери на кутийката 3 см. височина и 4 см. диаметър – на съхранение в РУ – Царево, които да бъдат унищожени. Препис от споразумението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР – НОП” гр.София. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №1164/2016г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
И.Х.Й.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №1164/2016г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и подсъдимия И.Х.Й. - ЕГН **********, роден на *** г. в гр. Плевен, живущ ***, с посочен адрес ***, ж. к. „зона Б-18”, бл. 13, ет. 8, ап. 42, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, представляван от неговия защитник адв.Скулиев, съгласно което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.354а, ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, а именно, че на 24.06.2016 г. в гр. Царево, обл. Бургаска, без надлежно разрешително съгласно чл. 73, ал. 1 и ал. 2, чл. 30 и чл. 31 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗКНВП, вр. чл. 3, т. 1 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1 - Списък № I от същата „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина”, както следва: КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 6.947 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ 6.70 % на стойност 41.68 лева и АМФЕТАМИН И КОФЕИН с нетно тегло 0.820 грама със съдържание на амфетамин 27.80 % на стойност 24.60 лева, всичко на обща стойност 66.28 лева, определена съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. За посоченото престъпление по чл.354а, ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, на основание чл.354а, ал. 3, т. 1 предл. първо, чл.55 ал.1 т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия И.Х.Й. на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, чието изпълнение на основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок ОТ ТРИ ГОДИНИ . На основание чл. 55 ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на подс. И.Х.Й. по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно: глоба. На основание чл.53 ал.1 б.“а“ от НК веществени доказателства -1 бр. хартиен плик с надпис „Веществени доказателства” по ДП № 302ЗМ – 79 /2016 год., Експертиза № Е 406/2016 г., в средата с надпис “Опаковки” съдържащ: 1 бр. найлонов плик и 1 бр. полиетиленов плик, тип “джъмпер” с размери 4/5 см.; 1 бр. метална, цилиндрична кутийка “грендер”, с магнитен капак с изобразени листа от марихуана и надпис по контура на външната окръжност на капака „High Quality Designed in Amsterdam” и размери на кутийката 3 см. височина и 4 см. Диаметър, които се намират на съхранение в РУП-Царево, ОТНЕМА в полза на Държавата, като след влизане на споразумението в сила същите следва да се унищожат като вещи с малозначителна стойност. На основание чл.53 ал.2 б.“а“ от НК предметът на престъплението - остатъкът от наркотичните вещества – 6.947 гр. коноп и 0.820 гр. амфетамин, с изключение на количествата, изразходени по време на анализа, който е предаден в Агенция „Митници” с приемо-предавателен протокол № 2214/04.07.2016 г., ОТНЕМА в полза на Държавата, като същият следва да бъде унищожен. На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА И.Х.Й. със снета по делото самоличност ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата по сметка на РС-Царево сумата в размер на 73.00 лв., представляваща разноски по делото за възнаграждение на вещо лице. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 25.10.2016г.
43 ЧНД No 1178/2016, I състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО И.М.С. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Определение от 25.10.2016г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание на осъдения И.М.С., ЕГН **********, измежду наложените му наказания с присъда по НОХД №378/2016г. и с присъда по НОХД №464/2016г., и двете по описа на РС - Царево, в размер на по-тежкото от тях, а именно - ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ, което следва да бъде изтърпяно при първоначален строг режим в затвор. Определението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд гр.Бургас.
И.М.С.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание на осъдения И.М.С., ЕГН **********, измежду наложените му наказания с присъда по НОХД №378/2016г. и с присъда по НОХД №464/2016г., и двете по описа на РС - Царево, в размер на по-тежкото от тях, а именно - ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ, което следва да бъде изтърпяно при първоначален строг режим в затвор. Определението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд гр.Бургас.
44 АНД No 1239/2016, II състав ДИТ ЕТ В.К. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 25.10.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16-001227 от 19.08.2016 год. на ИД на ИА „ГИТ“- гр. София, с което на основание чл. 416, ал. 5, вр. чл. 414, ал. 1 от КТ, на ЕТ „В.К.“ ЕИК 830164458, е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 1500,00 лв. за нарушение на чл. 140, ал. 4, т. 1, вр. чл. 140, ал. 2 от КТ. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
45 НОХД No 1289/2016, I състав Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Г.З.Й.,
Н.С.Х.,
Д.М.В.,
Р.Е.В.,
Д.И.А.
Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 1.10.2016г.
Г.З.Й.
За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо и т. 5 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК на основание по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо и т. 5 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл. 55, ал. 1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Г.З.Й., ЕГН ********** на наказание ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА И ГЛОБА В РАЗМЕР НА 5000 /ПЕТ ХИЛЯДИ/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание ЛОС СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 281, ал. 3, вр. ал. 2, т. 1, предл. първо и т. 5, вр. ал. 1 от НК ОТНЕМА в полза на Държавата ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: 1 бр. лек автомобил марка „БМВ“, модел „318 И“ с рег. № Х 6270 АК, ключ за стартиране на автомобила, намиращи се на съхранение в ГПУ-Царево. На основание чл. 53, ал.1, б. „а” от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства, както следва: СР на МПС част 2, № 007566338, удостоверение за техническа изправност на МПС, протокол № 8402969, полица за гражданска отговорност за л.а. с рег. № Х 6270 АК на ЗК Лефинс, сметка № Р002415448, зелена карта № АС 095539 за лек автомобил с рег. № Х 6270 АК,сметка фактура № 0000030718/19.05.2016 г., приходна квитанция № 158948/11.11.2015 г., глоба с фиш № 0178204, удостоверение №0000080635 за застрахователна стойност на автомобила, сметка фактура № 0000029349/01.02.16 г., зелена карта № АВ 895581 за автомобил с рег. № Х3641 КА, договор за покупко – продажба на МПС от 01.02.16 г.с нотариална заверка, намиращи се на съхранение в ГПУ – Царево. На осн. чл.189, ал.3 от НК ОСЪЖДА Г.З.Й., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 48.00 лева за разноски по делото. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Н.С.Х.
За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо и т. 5 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК, на основание чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо и т. 5 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл. 55, ал. 1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Н.С.Х., ЕГН ********** на наказание ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА И ГЛОБА В РАЗМЕР НА 5000 /ПЕТ ХИЛЯДИ/ лева. На основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание ЛОС СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ На основание чл.281, ал.3, вр. ал.2, т.1, предл. първо и т.5, вр. ал. 1 от НК ОТНЕМА в полза на Държавата ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: 1 бр. лек автомобил марка Мерцедес, модел CLK-270 с рег. № СВ 0800 АМ, ведно с ключ да стартиране на автомобил, черен цвят с емблема на „Мерцедес“, намиращи се на съхранение в ГПУ – Царево. На основание чл.53, ал.1, б.„а” от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства: удостоверениe за техническа изправност на МПС с рег. № СВ 0800 АМ; свидетелство регистрация на МПС, част 2, № 006966903, СУМПС с рег. № 263422340; контролен талон с № 3229197, свидетелство за регистрация на МПС, час 2, № 800076413 с рег. № Х 3811 ВК;; застрахователна полица № 53811918, зелена карта № AD994849; разписка № 02000478344118; договор за покупко-продажба на МПС на изплащане № 1111159; ППП № 1111159; удостоверение за техническа изправност , протокол № 10592157, телефон марка NOKIA в работещо състояние с IMEI:356326051794989 със СИМ карта на „Теленор”, намиращи се на съхранение в ГПУ – Царево, като СИМ картата на „Теленор” да бъде унищожена като вещ с малозначителна стойност. Вещественото доказателство: 1 бр. банкнота националност Сърбия-номинал 100 динара с № АВ4122637 ДА СЕ ВЪРНЕ на собственика. На осн. чл.189, ал.3 от НК ОСЪЖДА Н.С.Х., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 48.00 лева за разноски по делото. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Д.М.В.
За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо и т. 5 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 4 от НК, на основание по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо и т. 5 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Д.М.В., ЕГН ********** на наказание ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА И ГЛОБА В РАЗМЕР НА 5000 /ПЕТ ХИЛЯДИ/ лева. На основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание ЛОС СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ На основание чл. 281, ал. 3, вр. ал. 2, т. 1, предл. първо и т. 5, вр. ал. 1 от НК ОТНЕМА в полза на Държавата ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: 1 бр. л. а. марка „Ауди“, модел „Q 7“ с рег. № Х 94 32 АК, контактен ключ за автомобила, черен на цвят с надпис JMA, намиращ се на съхранение в ГПУ – Царево. На основание чл.53, ал.1, б. „а” от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства: удостоверение за техническа изправност; протокол № 10648981; полица гражданска отговорност № 52613188; ЗК № АD 225585, договор за покупко-продажба между Д.М.В. - купувач и „АБ 1991” ЕООД – продавач: пълномощно с рег. № 4323/04.09.2015г. между Д.М.В. като упълномощител и Томрис Бейтула Махмуд, като упълномощен, 1 бр. мобилен телефон марка „Iphone“, модел А1524 с №35437706114756, СИМ карта на Виваком с № 89359032200020964187, намиращи се на съхранение в ГПУ – Царево, като сим картата на виваком следва да бъде унищожена като вещ с малозначителна стойност. Веществените доказателства: 1 банкнота с номинал от 100 лева със сериен № АЗ 1960766 и 1 банкнота с номинал от 10 лева със сериен № БН 6248282, ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им. На осн. чл.189, ал.3 от НК ОСЪЖДА Д.М.В., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 48.00 лева за разноски по делото. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Р.Е.В.
За посоченото престъпление престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо и т. 5 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 4 от НК, на основание престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо и т. 5 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 4 от НК и чл. 55, ал. 1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Р.Е.В., ЕГН ********** на наказание ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА И ГЛОБА В РАЗМЕР НА 5000 /ПЕТ ХИЛЯДИ/ лева. На основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание ЛОС СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.53, ал.1, б. „а” от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства: 1 бр. мобилен телефон марка „Самсунг“ с № 357570/06/022282 и СИМ карта на Виваком с № 89359050100710477655, намиращи се на съхранение в ГПУ-Царево, като сим картата на Виваком да бъде унищожена като вещ с малозначителна стойност. Веществените доказателства: 1 банкнота с номинал от 100 лева, със сериен № АЕ 1531955; 1 банкнота с номинал от 50 лева със сериен номер БВ 1968566; 1 банкнота с номинал от 5 лева със сериен номер БД 6937854 и 4 банкноти с номинал от 10 лева със серийни номера: БЕ 7867623, №БЛ 3420545, №БЛ 2433983 и № БЕ 4354932, намиращи се на съхранение в ГПУ-Царево ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика. На осн. чл.189, ал.3 от НК ОСЪЖДА Р.Е.В., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 48.00 лева за разноски по делото. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Д.И.А.
За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо и т. 5 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 4 от НК на основание по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо и т. 5 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Д.И.А., ЕГН **********, на наказание ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА И ГЛОБА В РАЗМЕР НА 5000 /ПЕТ ХИЛЯДИ/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание ЛОС СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.53, ал.1, б. „а” от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства: 1 бр. мобилен телефон марка „Самсунг Галакси S 5“ ведно със СИМ карта на Теленор, намиращ се на съхранение в ГПУ – Царево, като сим картата на Теленор да бъде унищожена като вещ с малозначителна стойност. На осн. чл.189, ал.3 от НК ОСЪЖДА Д.И.А., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 48.00 лева за разноски по делото. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 1.10.2016г.
46 НОХД No 1290/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.А.Х. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 2.10.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 215/2016 год. по описа на ГПУ - Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Евтимова, подсъдимия ALISHAH MOHAMAD ASIF HUSAINI /АЛИШАХ МОХАМАД А.Х./- мъж, роден на *** ***, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност, и адв.Б., съгласно условията на което подсъдимият Алишах Мохамад А.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 27.09.2016 г. в района на м. ,,Сърпиите’’, намираща се на около 24 000 метра западно от устието на р. Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места - престъпление по чл. 279, ал.1, предл. 1 от НК. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Алишах Мохамад А.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Алишах Мохамад А.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест
А.А.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 215/2016 год. по описа на ГПУ - Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Евтимова, подсъдимия ALISHAH MOHAMAD ASIF HUSAINI /АЛИШАХ МОХАМАД А.Х./- мъж, роден на *** ***, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност, и адв.Б., съгласно условията на което подсъдимият Алишах Мохамад А.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 27.09.2016 г. в района на м. ,,Сърпиите’’, намираща се на около 24 000 метра западно от устието на р. Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места - престъпление по чл. 279, ал.1, предл. 1 от НК. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Алишах Мохамад А.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Алишах Мохамад А.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест
В законна сила от 2.10.2016г.
47 НОХД No 1291/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.Ф.Ф. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 2.10.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 216/2016 год. по описа на ГПУ - Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Евтимова, подсъдимата Sadaf Faqirhusain Fazli /С.Ф.Ф./- жена, родена на *** ***, Афганистан, афганистанска гражданка, афганистанка, висше образование, специалност ” Право”, неомъжена, неосъждана, без документи за самоличност, и адв.Б., съгласно условията на което подсъдимият С.Ф.Ф. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 27.09.2016 г. в района на м. ,,Сърпиите’’, намираща се на около 24 000 метра западно от устието на р. Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места - престъпление по чл. 279, ал.1, предл. 1 от НК. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимата С.Ф.Ф. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.Ф.Ф. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
С.Ф.Ф.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 216/2016 год. по описа на ГПУ - Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Евтимова, подсъдимата Sadaf Faqirhusain Fazli /С.Ф.Ф./- жена, родена на *** ***, Афганистан, афганистанска гражданка, афганистанка, висше образование, специалност ” Право”, неомъжена, неосъждана, без документи за самоличност, и адв.Б., съгласно условията на което подсъдимият С.Ф.Ф. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 27.09.2016 г. в района на м. ,,Сърпиите’’, намираща се на около 24 000 метра западно от устието на р. Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места - престъпление по чл. 279, ал.1, предл. 1 от НК. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимата С.Ф.Ф. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.Ф.Ф. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 2.10.2016г.
48 НОХД No 1292/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.Р.Р. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 2.10.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 217/2016 год. по описа на ГПУ - Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Рандева, подсъдимия Mohammad Reza Rezai /М.Р.Р./- мъж, роден на *** ***, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, средно образование, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност., и адв.Б., съгласно условията на което подсъдимият М.Р.Р. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 27.09.2016 г. в района на м. ,,Сърпиите’’, намираща се на около 24 000 метра западно от устието на р. Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места - престъпление по чл. 279, ал.1, предл. 1 от НК. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.Р.Р. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.Р.Р. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
М.Р.Р.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 217/2016 год. по описа на ГПУ - Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Рандева, подсъдимия Mohammad Reza Rezai /М.Р.Р./- мъж, роден на *** ***, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, средно образование, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност., и адв.Б., съгласно условията на което подсъдимият М.Р.Р. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 27.09.2016 г. в района на м. ,,Сърпиите’’, намираща се на около 24 000 метра западно от устието на р. Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места - престъпление по чл. 279, ал.1, предл. 1 от НК. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.Р.Р. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.Р.Р. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 2.10.2016г.
49 НОХД No 1293/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ф.М.Х. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 2.10.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 218/2016 год. по описа на ГПУ - Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Евтимова, подсъдимата Fatima Mirzahasan Hasani /Ф. Мирзахасан Х./- жена, родена на *** ***, Афганистан, афганистанска гражданка, афганистанка, начално образование, домакиня,омъжена, неосъждана, без документи за самоличност , и адв. Б., съгласно условията на което подсъдимата Ф. Мирзахасан Х. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 27.09.2016 г. в района на м. ,,Сърпиите’’, намираща се на около 24 000 метра западно от устието на р. Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места - престъпление по чл. 279, ал.1, предл. 1 от НК. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимата Ф. Мирзахасан Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ф. Мирзахасан Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Ф.М.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 218/2016 год. по описа на ГПУ - Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Евтимова, подсъдимата Fatima Mirzahasan Hasani /Ф. Мирзахасан Х./- жена, родена на *** ***, Афганистан, афганистанска гражданка, афганистанка, начално образование, домакиня,омъжена, неосъждана, без документи за самоличност , и адв. Б., съгласно условията на което подсъдимата Ф. Мирзахасан Х. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 27.09.2016 г. в района на м. ,,Сърпиите’’, намираща се на около 24 000 метра западно от устието на р. Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места - престъпление по чл. 279, ал.1, предл. 1 от НК. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимата Ф. Мирзахасан Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ф. Мирзахасан Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 2.10.2016г.
50 НОХД No 1294/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.Е.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 2.10.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 219/2016 год. по описа на ГПУ - Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Рандева, подсъдимата Mohadesa Eskandar Alipur /М.Е.А./- жена, родена на *** ***, Афганистан, афганистанска гражданка, афганистанка, средно образование, студентка първи курс, специалност „ Математика „ в Университет Кабул- гр. Афганистан, без документи за самоличност, и адв.Б., съгласно условията на което подсъдимият М.Е.А. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 27.09.2016 г. в района на м. ,,Сърпиите’’, намираща се на около 24 000 метра западно от устието на р. Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места - престъпление по чл. 279, ал.1, предл. 1 от НК. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимата М.Е.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.Е.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
М.Е.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 219/2016 год. по описа на ГПУ - Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Рандева, подсъдимата Mohadesa Eskandar Alipur /М.Е.А./- жена, родена на *** ***, Афганистан, афганистанска гражданка, афганистанка, средно образование, студентка първи курс, специалност „ Математика „ в Университет Кабул- гр. Афганистан, без документи за самоличност, и адв.Б., съгласно условията на което подсъдимият М.Е.А. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 27.09.2016 г. в района на м. ,,Сърпиите’’, намираща се на около 24 000 метра западно от устието на р. Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места - престъпление по чл. 279, ал.1, предл. 1 от НК. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимата М.Е.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.Е.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 2.10.2016г.
51 НОХД No 1295/2016, I състав Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.И.П. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 2.10.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото между РП-Царево, представлявана от прокурор С.Рандева, подсъдимия А.И.П., ЕГН **********, притежаващ л.к. № 645911202, издадена на 29.06.2015 г. от МВР Хасково, безсрочна, с постоянен адрес:***, български гражданин, разведен, със средно образование, безработен, неосъждан, и неговия защитник адв.С., споразумение за решаване на Незабавно производство № 214/2016 год. по описа на ГПУ –Малко Търново, пр.пр.№ 1229/2016г. на РП-Царево, съгласно което ПРИЗНАВА подсъдимият А.И.П., ЕГН **********,***, български гражданин, разведен, със средно образование, безработен, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предложение първо и т. 5, вр. ал. 1 от НК, вр. чл. 8, ал.1 и чл.19, ал.1, т. 1 от Закона за чужденците в Република България., за това, че: на 29.09.2016 г. около 14.50 часа в района на местност “Чевчиево дере”, намираща се в землището на с. Варвара, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ -Малко Търново, на територията на общ. Царево, с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага противозаконно подпомогнал, чрез осигуряване и извършване на превоз от граничната зона към вътрешността на страната на 5 /пет/ чужденци, а именно: Алишах Мохамад Асиф Хусайни /Alishah Mhamad Asif Husaini/ - мъж, роден на *** ***, Р. Афганистан, гражданин на Афганистан, афганистанец, без документи за самоличност; Садаф Факирхусайн Фазли /Sadaf Faqirhusain Fazli/ - жена, родена на *** ***, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанка, без документи за самоличност; Мохамад Реза Резай /Mohamad Reza Rezai/ - мъж, роден на *** ***, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност; Фатима Мирзахасан Хасани /Fatima Mirzahasan Hasani/ - жена, родена на *** ***, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанка, без документи за самоличност; Мохадеса Ескандар Алипур /Mohadesa Eskandar Alipur/ - жена, родена на *** ***, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанка, без документи за самоличност; да преминават в страната в нарушение на закона по смисъла на чл. 8, ал. 1 от Закона за чужденците в Република България ,,Чужденец може да влезе в Република България, ако притежава редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава се изисква’’ и чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за чужденците в Република България – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима, съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001г. на Съвета от 15 март 2001 година”, като деянието е извършено, чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил „Форд Фиеста”, рег. № R 161 JWC, предоставен му доброволно за управление въз основа на устен договор за послужване и собственост на Венцислав Стоянов и по отношение на повече от едно лице /5 лица/ - за извършено престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предложение първо и т. 5, вр. ал. 1 от НК, вр. чл. 8, ал.1 и чл.19, ал.1, т. 1 от Закона за чужденците в Република България. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предложение първо и т. 5, вр. ал. 1 от НК, вр. чл. 8, ал.1 и чл.19, ал.1, т. 1 от Закона за чужденците в Република България, и на основание чл. 281, ал. 2, т. 1, предложение първо и т. 5, вр. ал. 1 от НК, вр. чл. 8, ал.1 и чл.19, ал.1, т. 1 от Закона за чужденците в Република България и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ОСЪЖДА А.И.П., ЕГН ********** на наказание ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА И ГЛОБА В РАЗМЕР НА 5000 /ПЕТ ХИЛЯДИ/ лева. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛОС на подс.А.И.П. с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. От престъплението не са причинени имуществени вреди. По отношение на веществените доказателства: На основание чл. 281, ал. 3, вр. ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5 вр. ал. 1 от НК ОТНЕМА в полза на Държавата 1 бр. лек автомобил марка „Форд Фиеста”, рег. № R 161 JWC, ведно с 1 бр. контактен ключ за автомобил 1 бр. свидетелство за регистрация на лек автомобил марка „Форд Фиеста”, рег. № R 161 JWC, намиращи се на съхранение в ГПУ – Малко Търново. Ва основание чл. 53, ал. 1 от НК ОТНЕМА в полза на Държавата 1 бр. мобилен телефон марка „Нокия“ с ИМЕЙ 359766063352531, ведно 1 бр. СИМ карта на мобилен оператор „Виваком“ и батерия към него, и 1 бр. лист хартия с надпис в едната си страна в горната лява част „Todor Georgiev“, намиращи се на съхранине в РС-Царево, като след влизане на определуението в сила СИМ карта на мобилен оператор „Виваком“ и 1 бр. лист хартия с надпис в едната си страна в горната лява част „Todor Georgiev“ да бъдат унищожени като вещи без стойност. На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.И.П., ЕГН ********** със снета по делото самоличност ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата по сметка на РС-Царево сумата в размер на 270.00 лева, представляваща разноски по делото за възнаграждение за извършени преводи. Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.
А.И.П.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото между РП-Царево, представлявана от прокурор С.Рандева, подсъдимия А.И.П., ЕГН **********, притежаващ л.к. № 645911202, издадена на 29.06.2015 г. от МВР Хасково, безсрочна, с постоянен адрес:***, български гражданин, разведен, със средно образование, безработен, неосъждан, и неговия защитник адв.С., споразумение за решаване на Незабавно производство № 214/2016 год. по описа на ГПУ –Малко Търново, пр.пр.№ 1229/2016г. на РП-Царево, съгласно което ПРИЗНАВА подсъдимият А.И.П., ЕГН **********,***, български гражданин, разведен, със средно образование, безработен, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предложение първо и т. 5, вр. ал. 1 от НК, вр. чл. 8, ал.1 и чл.19, ал.1, т. 1 от Закона за чужденците в Република България., за това, че: на 29.09.2016 г. около 14.50 часа в района на местност “Чевчиево дере”, намираща се в землището на с. Варвара, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ -Малко Търново, на територията на общ. Царево, с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага противозаконно подпомогнал, чрез осигуряване и извършване на превоз от граничната зона към вътрешността на страната на 5 /пет/ чужденци, а именно: Алишах Мохамад Асиф Хусайни /Alishah Mhamad Asif Husaini/ - мъж, роден на *** ***, Р. Афганистан, гражданин на Афганистан, афганистанец, без документи за самоличност; Садаф Факирхусайн Фазли /Sadaf Faqirhusain Fazli/ - жена, родена на *** ***, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанка, без документи за самоличност; Мохамад Реза Резай /Mohamad Reza Rezai/ - мъж, роден на *** ***, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност; Фатима Мирзахасан Хасани /Fatima Mirzahasan Hasani/ - жена, родена на *** ***, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанка, без документи за самоличност; Мохадеса Ескандар Алипур /Mohadesa Eskandar Alipur/ - жена, родена на *** ***, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанка, без документи за самоличност; да преминават в страната в нарушение на закона по смисъла на чл. 8, ал. 1 от Закона за чужденците в Република България ,,Чужденец може да влезе в Република България, ако притежава редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава се изисква’’ и чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за чужденците в Република България – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима, съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001г. на Съвета от 15 март 2001 година”, като деянието е извършено, чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил „Форд Фиеста”, рег. № R 161 JWC, предоставен му доброволно за управление въз основа на устен договор за послужване и собственост на Венцислав Стоянов и по отношение на повече от едно лице /5 лица/ - за извършено престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предложение първо и т. 5, вр. ал. 1 от НК, вр. чл. 8, ал.1 и чл.19, ал.1, т. 1 от Закона за чужденците в Република България. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предложение първо и т. 5, вр. ал. 1 от НК, вр. чл. 8, ал.1 и чл.19, ал.1, т. 1 от Закона за чужденците в Република България, и на основание чл. 281, ал. 2, т. 1, предложение първо и т. 5, вр. ал. 1 от НК, вр. чл. 8, ал.1 и чл.19, ал.1, т. 1 от Закона за чужденците в Република България и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ОСЪЖДА А.И.П., ЕГН ********** на наказание ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА И ГЛОБА В РАЗМЕР НА 5000 /ПЕТ ХИЛЯДИ/ лева. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛОС на подс.А.И.П. с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. От престъплението не са причинени имуществени вреди. По отношение на веществените доказателства: На основание чл. 281, ал. 3, вр. ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5 вр. ал. 1 от НК ОТНЕМА в полза на Държавата 1 бр. лек автомобил марка „Форд Фиеста”, рег. № R 161 JWC, ведно с 1 бр. контактен ключ за автомобил 1 бр. свидетелство за регистрация на лек автомобил марка „Форд Фиеста”, рег. № R 161 JWC, намиращи се на съхранение в ГПУ – Малко Търново. Ва основание чл. 53, ал. 1 от НК ОТНЕМА в полза на Държавата 1 бр. мобилен телефон марка „Нокия“ с ИМЕЙ 359766063352531, ведно 1 бр. СИМ карта на мобилен оператор „Виваком“ и батерия към него, и 1 бр. лист хартия с надпис в едната си страна в горната лява част „Todor Georgiev“, намиращи се на съхранине в РС-Царево, като след влизане на определуението в сила СИМ карта на мобилен оператор „Виваком“ и 1 бр. лист хартия с надпис в едната си страна в горната лява част „Todor Georgiev“ да бъдат унищожени като вещи без стойност. На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.И.П., ЕГН ********** със снета по делото самоличност ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата по сметка на РС-Царево сумата в размер на 270.00 лева, представляваща разноски по делото за възнаграждение за извършени преводи. Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 2.10.2016г.
52 НОХД No 1298/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Я.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 4.10.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № 222/2016 г. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия Я.А. /Yadgar Akram/ - мъж, роден на *** г. в гр. Хаулер, Ирак, иракски гражданин, иракчанин, с начално образование, работи като общ работник, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, по заявени от лицето данни, и адв. М.П., съгласно условията на което подсъдимият Я.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 03.10.2016 г. през река Резовска, в района на 53 табела, на 9800 м. западно от устието на реката, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Я.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Я.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото.
Я.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № 222/2016 г. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия Я.А. /Yadgar Akram/ - мъж, роден на *** г. в гр. Хаулер, Ирак, иракски гражданин, иракчанин, с начално образование, работи като общ работник, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, по заявени от лицето данни, и адв. М.П., съгласно условията на което подсъдимият Я.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 03.10.2016 г. през река Резовска, в района на 53 табела, на 9800 м. западно от устието на реката, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Я.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Я.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 4.10.2016г.
53 НОХД No 1299/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Е.Б. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 4.10.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 220/2016 год. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия Е.Б. /Eduardas Bytautas/ - роден на *** г. в гр. Каунас, Република Литва, литовски гражданин, без документи, представил копие от паспорт с номер 20398218 и персонален № 37010250340, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, със средно образование, безработен, разведен, не осъждан, и адв.П., съгласно условията на което подсъдимият Е.Б. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че На 02.10.2016 г. в около 07 часа 00 минути, в района на 53 речна табела, намираща се на 9 800 м западно от устието на р. Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места -престъпление по чл. 279, ал.1, предл. 1 от НК. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Е.Б. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Е.Б.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 220/2016 год. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия Е.Б. /Eduardas Bytautas/ - роден на *** г. в гр. Каунас, Република Литва, литовски гражданин, без документи, представил копие от паспорт с номер 20398218 и персонален № 37010250340, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, със средно образование, безработен, разведен, не осъждан, и адв.П., съгласно условията на което подсъдимият Е.Б. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че На 02.10.2016 г. в около 07 часа 00 минути, в района на 53 речна табела, намираща се на 9 800 м западно от устието на р. Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места -престъпление по чл. 279, ал.1, предл. 1 от НК. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Е.Б. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 4.10.2016г.
54 НОХД No 1332/2016, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Х.К.А. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 13.10.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 301/2016г. по описа на ГПУ - град Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Венета Минева, обвиняемия Х.К.А. /Hares Kawa Ali/ - род. на ***г. в гр. Солеймания, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, неграмотен, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност. и адв.А.П., съгласно условията на което обвиняемият Х.К.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: че на 08.10.2016г. през река Резовска, в района на местност „Маджура”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Х.К.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.К.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Х.К.А.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 301/2016г. по описа на ГПУ - град Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Венета Минева, обвиняемия Х.К.А. /Hares Kawa Ali/ - род. на ***г. в гр. Солеймания, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, неграмотен, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност. и адв.А.П., съгласно условията на което обвиняемият Х.К.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: че на 08.10.2016г. през река Резовска, в района на местност „Маджура”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Х.К.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.К.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 13.10.2016г.
55 НОХД No 1333/2016, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО,
ГПУ ЦАРЕВО
С.Д. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 13.10.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 302/2016 г. по описа на ГПУ - град Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, обвиняемия С.Д. /Sahel Janan/ - род. на *** г. в гр. Лагман, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, неграмотен, професия магазинер, неженен, неосъждан, без документи за самоличност и адв.А.П., съгласно условията на което обвиняемият С.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: че на 08.10.2016г. през река Резовска, в района на местност „Маджура”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.Д. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.Д. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
С.Д.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 302/2016 г. по описа на ГПУ - град Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, обвиняемия С.Д. /Sahel Janan/ - род. на *** г. в гр. Лагман, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, неграмотен, професия магазинер, неженен, неосъждан, без документи за самоличност и адв.А.П., съгласно условията на което обвиняемият С.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: че на 08.10.2016г. през река Резовска, в района на местност „Маджура”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.Д. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.Д. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 13.10.2016г.
56 ЧНД No 1347/2016, I състав Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК РАЗСЛЕДВАЩ ПОЛИЦАЙ ГПУ ЦАРЕВО   Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Протокол от 16.10.2016г.
Като взе предвид, че с приключване на разпита на Г.Г.Е. се изчерпва предмета на делото, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ПРИКЛЮЧВА РАЗПИТА НА СВИДЕТЕЛЯ по ЧН дело №1347/2016г. по описа на Районен съд Царево.
В законна сила от 16.10.2016г.
57 НОХД No 1369/2016, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Е.О.Х. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 17.10.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №306/2016г. по описа на ГПУ–Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия Е.О.Х. (ELIYAS OSMAN HASI) - роден на *** г. в гр. Нинава, щата Санджар, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, средно образование, безработен, женен, неосъждан, без документи за самоличност, и адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият Е.О.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 13.10.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Сърпии”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Е.О.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Е.О.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 90.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Е.О.Х.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №306/2016г. по описа на ГПУ–Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия Е.О.Х. (ELIYAS OSMAN HASI) - роден на *** г. в гр. Нинава, щата Санджар, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, средно образование, безработен, женен, неосъждан, без документи за самоличност, и адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият Е.О.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 13.10.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Сърпии”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Е.О.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Е.О.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 90.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 17.10.2016г.
58 НОХД No 1370/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 17.10.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 305/2016г. по описа на ГПУ - град Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, обвиняемия Н.А. (NIWAR ARAS) - роден на *** г. в гр. Дохук Загу, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, средно образование, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност и адв.А.П., съгласно условията на което обвиняемият Н.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 13.10.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Сърпии”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Н.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 90.00 лева за разноски по делото.
Н.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 305/2016г. по описа на ГПУ - град Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, обвиняемия Н.А. (NIWAR ARAS) - роден на *** г. в гр. Дохук Загу, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, средно образование, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност и адв.А.П., съгласно условията на което обвиняемият Н.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 13.10.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Сърпии”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Н.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 90.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 17.10.2016г.
59 НОХД No 1371/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Х.К.О. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 17.10.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 305/2016г. по описа на ГПУ - град Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, обвиняемия Х.К.О. (HASSAN KALI OSMAN) - роден на *** г. в гр. Нинава, щата Санджар, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, начално образование, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност и адв.А.П., съгласно условията на което обвиняемият Х.К.О. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 13.10.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Сърпии”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Х.К.О. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.К.О. да заплати в полза на държавата по сметка на РС –
Х.К.О.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 305/2016г. по описа на ГПУ - град Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, обвиняемия Х.К.О. (HASSAN KALI OSMAN) - роден на *** г. в гр. Нинава, щата Санджар, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, начално образование, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност и адв.А.П., съгласно условията на което обвиняемият Х.К.О. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 13.10.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Сърпии”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Х.К.О. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.К.О. да заплати в полза на държавата по сметка на РС –
В законна сила от 17.10.2016г.
60 НОХД No 1372/2016, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Г. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 17.10.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №304/2016г. по описа на ГПУ–Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия А.Г. (AMINOLLAH GHARIZADAH) - роден на *** г. в гр. Мазаршариф, Република Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, основно образование, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, и адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият А.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 13.10.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Сърпии”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Г. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Г. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 90.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
А.Г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №304/2016г. по описа на ГПУ–Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия А.Г. (AMINOLLAH GHARIZADAH) - роден на *** г. в гр. Мазаршариф, Република Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, основно образование, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, и адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият А.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 13.10.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Сърпии”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Г. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Г. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 90.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 17.10.2016г.
61 НОХД No 1373/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Х.Е. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 17.10.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 312/2016г. по описа на ГПУ - град Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, обвиняемата А.Х.Е. (ALIYA HAJI EBRAHIM) - родена на *** г. в гр. Сенджар, щата Мусул, Република Ирак, иракчанка, иракска гражданка, средно образование, безработна, омъжена, неосъждана, без документи за самоличност и адв.Т.Я., съгласно условията на което обвиняемият А.Х.Е. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 13.10.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Сърпии”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемата А.Х.Е. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Х.Е. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 90.00 лева за разноски по делото.
А.Х.Е.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 312/2016г. по описа на ГПУ - град Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, обвиняемата А.Х.Е. (ALIYA HAJI EBRAHIM) - родена на *** г. в гр. Сенджар, щата Мусул, Република Ирак, иракчанка, иракска гражданка, средно образование, безработна, омъжена, неосъждана, без документи за самоличност и адв.Т.Я., съгласно условията на което обвиняемият А.Х.Е. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 13.10.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Сърпии”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемата А.Х.Е. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Х.Е. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 90.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 17.10.2016г.
62 НОХД No 1374/2016, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Х.Е.Х. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 17.10.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №309/2016г. по описа на ГПУ–Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия Х.Е.Х. (HOSHYAR ESMAIL KHALIL) - роден на *** г. в гр. Ербил, щата Заху, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, средно образование, безработен, женен, неосъждан, без документи за самоличност, и адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият Х.Е.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 13.10.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Сърпии”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х.Е.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.Е.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 90.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Х.Е.Х.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №309/2016г. по описа на ГПУ–Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия Х.Е.Х. (HOSHYAR ESMAIL KHALIL) - роден на *** г. в гр. Ербил, щата Заху, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, средно образование, безработен, женен, неосъждан, без документи за самоличност, и адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият Х.Е.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 13.10.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Сърпии”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х.Е.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.Е.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 90.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 17.10.2016г.
63 НОХД No 1375/2016, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Х.Х.Х. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 17.10.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №311/2016г. по описа на ГПУ–Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Венета Минева, подсъдимия Х.Х.Х. (KHALIL HASSAN KHADER), роден на ***г., гр. Сенджар, щата Мусул, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, женен, начално образование, безработен, неосъждан, без документи за самоличност, и адв.Т.Я., съгласно условията на което подсъдимият Х.Х.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 13.10.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Сърпии”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х.Х.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.Х.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 90.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Х.Х.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №311/2016г. по описа на ГПУ–Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Венета Минева, подсъдимия Х.Х.Х. (KHALIL HASSAN KHADER), роден на ***г., гр. Сенджар, щата Мусул, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, женен, начално образование, безработен, неосъждан, без документи за самоличност, и адв.Т.Я., съгласно условията на което подсъдимият Х.Х.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 13.10.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Сърпии”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х.Х.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.Х.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 90.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 17.10.2016г.
64 НОХД No 1376/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Х.С.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 17.10.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 310/2016г. по описа на ГПУ - град Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Венета Минева, обвиняемия Х.С.С. (KHIYAL SOLEIMAN SAIFALDIN) - жена, родена на ***г., в гр. Ербил щата Заху, Република Ирак, иракчанка, иракски гражданин, омъжена, начално образование, безработна, неосъждана, без документи за самоличност и адв.А.П., съгласно условията на което обвиняемият Х.С.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 13.10.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Сърпии”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Х.С.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.С.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 90.00 лева за разноски по делото.
Х.С.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 310/2016г. по описа на ГПУ - град Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Венета Минева, обвиняемия Х.С.С. (KHIYAL SOLEIMAN SAIFALDIN) - жена, родена на ***г., в гр. Ербил щата Заху, Република Ирак, иракчанка, иракски гражданин, омъжена, начално образование, безработна, неосъждана, без документи за самоличност и адв.А.П., съгласно условията на което обвиняемият Х.С.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 13.10.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Сърпии”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Х.С.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.С.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 90.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 17.10.2016г.
65 НОХД No 1377/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Г.С.Ш. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 17.10.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 313/2016г. по описа на ГПУ - град Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, обвиняемата Г.С.Ш. (GHAZAL SOLEIMAN SHAMOO) - родена на ***г. в гр. Баадра, щата Кюрдистан, Република Ирак, иракчанка, иракска гражданка, неграмотна, безработна, неомъжена, неосъждана, без документи за самоличност и адв.Т.Я., съгласно условията на което обвиняемият Г.С.Ш. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 13.10.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Сърпии”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемата Г.С.Ш. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Г.С.Ш. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 90.00 лева за разноски по делото.
Г.С.Ш.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 313/2016г. по описа на ГПУ - град Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, обвиняемата Г.С.Ш. (GHAZAL SOLEIMAN SHAMOO) - родена на ***г. в гр. Баадра, щата Кюрдистан, Република Ирак, иракчанка, иракска гражданка, неграмотна, безработна, неомъжена, неосъждана, без документи за самоличност и адв.Т.Я., съгласно условията на което обвиняемият Г.С.Ш. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 13.10.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Сърпии”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемата Г.С.Ш. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Г.С.Ш. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 90.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 17.10.2016г.
66 НОХД No 1378/2016, I състав Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО И.П.И. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 17.10.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между РП-Царево, представлявана от прокурор В.Минева, обвиняемия И.П.И. - ЕГН **********, роден на ***г. в гр. Елхово, с адрес ***, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, и неговия защитник адв.Д., споразумение за решаване на Незабавно производство № 303/2016 год. по описа на ГПУ –Царево, съгласно което ПРИЗНАВА обвиняемият И.П.И. - ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предложение първо и т. 5, вр. ал. 1 от НК, за това, че: на 15.10.2016г. в землището на с.Варвара, обл.Бургаска и по второстепенен път ІІ-99 в посока с.Варвара – гр.Приморско, обл.Бургаска, с цел да набави за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнал група чужденци – 5 /пет/ лица, граждани на Ирак и Афганистан – Аминолах Гаризадах (Aminollah Gharizadah) – мъж, роден на ***г., в гр. Мазаршариф, Република Афганистан; Нивар Арас (Niwar Aras) - мъж, роден на ***г. в гр. Дохук Загу, Република Ирак; Елияс Осман Хаси (Eliyas Osman Hasi) - мъж, роден на ***г., в гр. Нинава, щата Санджар, Република Ирак; Гаври Гасем Ебрахим (Gawri Ghasem Ebrahim) - жена, родена на ***г. в гр. Нинава, щата Санджар, Република Ирак и Хасан Кали Осман (Hassan Kali Osman) - мъж, роден на ***г., в гр. Нинава, щата Санджар, Република Ирак, да пребивават и да преминават към вътрешността на страната в нарушение на закона - чл. 22, ал. 1, т. 1, вр. чл. 9а, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/ - „Пребиваването на чужденците в Република България се осъществява въз основа на издадена виза по чл. 9а, ал. 2 /за летищен транзит, за краткосрочно пребиваване, за дългосрочно пребиваване/; международни договори за безвизов или облекчен визов режим; разрешение на службите за административен контрол на чужденците” и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима”, чрез извършване на превоз от землището на с.Варвара, обл.Бургаска към вътрешността на страната, като деянието е извършено чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка „Хюндай“, модел „Акцент“, с рег.№ А 3670 МВ, собственост на Наню Д. ***, предоставено му доброволно, по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предложение първо и т. 5, вр. ал. 1 от НК, , и на основание чл. 281, ал. 2, т. 1, предложение първо и т. 5, вр. ал. 1 от НК, и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ОСЪЖДА И.П.И. - ЕГН ********** на наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА И ГЛОБА В РАЗМЕР НА 5000 /ПЕТ ХИЛЯДИ/ лева. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛОС на подс. И.П.И. с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
И.П.И.
ОДОБРЯВА постигнатото между РП-Царево, представлявана от прокурор В.Минева, обвиняемия И.П.И. - ЕГН **********, роден на ***г. в гр. Елхово, с адрес ***, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, и неговия защитник адв.Д., споразумение за решаване на Незабавно производство № 303/2016 год. по описа на ГПУ –Царево, съгласно което ПРИЗНАВА обвиняемият И.П.И. - ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предложение първо и т. 5, вр. ал. 1 от НК, за това, че: на 15.10.2016г. в землището на с.Варвара, обл.Бургаска и по второстепенен път ІІ-99 в посока с.Варвара – гр.Приморско, обл.Бургаска, с цел да набави за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнал група чужденци – 5 /пет/ лица, граждани на Ирак и Афганистан – Аминолах Гаризадах (Aminollah Gharizadah) – мъж, роден на ***г., в гр. Мазаршариф, Република Афганистан; Нивар Арас (Niwar Aras) - мъж, роден на ***г. в гр. Дохук Загу, Република Ирак; Елияс Осман Хаси (Eliyas Osman Hasi) - мъж, роден на ***г., в гр. Нинава, щата Санджар, Република Ирак; Гаври Гасем Ебрахим (Gawri Ghasem Ebrahim) - жена, родена на ***г. в гр. Нинава, щата Санджар, Република Ирак и Хасан Кали Осман (Hassan Kali Osman) - мъж, роден на ***г., в гр. Нинава, щата Санджар, Република Ирак, да пребивават и да преминават към вътрешността на страната в нарушение на закона - чл. 22, ал. 1, т. 1, вр. чл. 9а, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/ - „Пребиваването на чужденците в Република България се осъществява въз основа на издадена виза по чл. 9а, ал. 2 /за летищен транзит, за краткосрочно пребиваване, за дългосрочно пребиваване/; международни договори за безвизов или облекчен визов режим; разрешение на службите за административен контрол на чужденците” и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима”, чрез извършване на превоз от землището на с.Варвара, обл.Бургаска към вътрешността на страната, като деянието е извършено чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка „Хюндай“, модел „Акцент“, с рег.№ А 3670 МВ, собственост на Наню Д. ***, предоставено му доброволно, по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предложение първо и т. 5, вр. ал. 1 от НК, , и на основание чл. 281, ал. 2, т. 1, предложение първо и т. 5, вр. ал. 1 от НК, и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ОСЪЖДА И.П.И. - ЕГН ********** на наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА И ГЛОБА В РАЗМЕР НА 5000 /ПЕТ ХИЛЯДИ/ лева. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛОС на подс. И.П.И. с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 17.10.2016г.
67 НОХД No 1379/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.Т.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 17.10.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 314/2016г. по описа на ГПУ - град Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, обвиняемата Н.Т.А. (NUHA TALAL ABDULLATIF) - родена на *** г. в гр. Шахре Фелестин, щата Багдад, Република Ирак, иракчанка, иракска гражданка, начално образование, безработна, омъжена, неосъждана, без документи за самоличност и адв.Т.Я., съгласно условията на което обвиняемият Н.Т.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 13.10.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Сърпии”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемата Н.Т.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.Т.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 90.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Н.Т.А.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 314/2016г. по описа на ГПУ - град Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, обвиняемата Н.Т.А. (NUHA TALAL ABDULLATIF) - родена на *** г. в гр. Шахре Фелестин, щата Багдад, Република Ирак, иракчанка, иракска гражданка, начално образование, безработна, омъжена, неосъждана, без документи за самоличност и адв.Т.Я., съгласно условията на което обвиняемият Н.Т.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 13.10.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Сърпии”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемата Н.Т.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.Т.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 90.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 17.10.2016г.
68 НОХД No 1380/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Г.Г.Е. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 17.10.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 307/2016г. по описа на ГПУ - град Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Венета Минева, обвиняемия Г.Г.Е. (GAWRI GHASEM EBRAHIM) - жена, родена на ***г. в гр. Нинава, щата Санджар, Република Ирак, иракчанка, иракски гражданин, омъжена, средно образование, безработна, неосъждана, без документи за самоличност и адв.А.П., съгласно условията на което обвиняемият Г.Г.Е. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 13.10.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Сърпии”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Г.Г.Е. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Г.Г.Е. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 90.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Г.Г.Е.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 307/2016г. по описа на ГПУ - град Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Венета Минева, обвиняемия Г.Г.Е. (GAWRI GHASEM EBRAHIM) - жена, родена на ***г. в гр. Нинава, щата Санджар, Република Ирак, иракчанка, иракски гражданин, омъжена, средно образование, безработна, неосъждана, без документи за самоличност и адв.А.П., съгласно условията на което обвиняемият Г.Г.Е. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 13.10.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Сърпии”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Г.Г.Е. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Г.Г.Е. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 90.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 17.10.2016г.
69 НОХД No 1384/2016, IV състав Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.Й.С. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 18.10.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №315/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Минева, обвиняемия С.Й.С. – роден на ***г***, български гражданин, неженен, с основно образование, заварчик по професия, неосъждан, ЕГН **********, и неговия защитник адв.М.Н., съгласно което обвиняемият С.Й.С., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1 НК, а именно: в това, че на 15.10.2016г. в землището на с. Варвара, обл. Бургаска и по второстепенен път ІІ-99 в посока с. Варвара – гр. Приморско, обл. Бургаска, с цел да набави за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнал група чужденци – 11 /единадесет/ лица, граждани на Ирак – Хошяр Есмаил Халил (Hoshyar Esmail Khalil) - мъж, роден на ***г., в гр.Ербил, щата Заху, Република Ирак; Делдар Омар Товфиг (Deldar Omar Tovfig) - мъж, роден на ***г., в гр.Ербил, щата Заху, Република Ирак; Хиял Солейман Саифалдин (Khiyal Soleiman Saifaldin) - жена, родена на ***г., гр.Ербил, щата Заху, Република Ирак; Мохамад Хошяр Есмаил (Mohammad Hoshyar Esmail) - момче, роден на ***г., в гр.Ербил, щата Заху, Република Ирак; Хеижа Хошяр Есмаил (Heizha Hoshyar Esmail) - момиче, родена на ***г., в гр.Ербил, щата Заху, Република Ирак; Виян Хошяр Есмаил (Wiyan Hoshyar Esmail) - момиче, родена на ***г., в гр.Ербил, щата Заху, Република Ирак; Жиян Хошяр Есмаил (Zhiyan Hoshyar Esmail) - момиче, родена на ***г., в гр.Ербил, щата Заху, Република Ирак; Рахма Хосяр Есмаил (Rahma Hoshyar Esmail) - момиче, родена на ***г., в гр.Ербил, щата Заху, Република Ирак; Карим Хошяр Есмаил (Karim Hoshyar Esmail) - момче, роден на ***г., в гр.Ербил, щата Заху, Република Ирак; Бижар Хошяр Есмаил (Bizhar Hoshyar Esmail) - момче, роден на ***г., в гр.Ербил, щата Заху, Република Ирак и Хажар Хошяр Есмаил (Hazhar Hoshyar Esmail) - момче, роден на ***г., в гр.Ербил, щата Заху, Република Ирак, да пребивават и да преминават към вътрешността на страната в нарушение на закона - чл. 22, ал. 1, т. 1, вр. чл. 9а, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/ - „Пребиваването на чужденците в Република България се осъществява въз основа на издадена виза по чл. 9а, ал. 2 /за летищен транзит, за краткосрочно пребиваване, за дългосрочно пребиваване/; международни договори за безвизов или облекчен визов режим; разрешение на службите за административен контрол на чужденците” и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима”, чрез извършване на превоз от землището на с. Варвара, обл. Бургаска към вътрешността на страната, като деянието е извършено чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „С320“, с рег.№ А 2627 ММ, собственост на Тонка Димитрова Ташева от гр.Средец, обл.Бургас, предоставено му доброволно, по отношение на повече от едно лице, сред които по отношение на лица ненавършили 16-годишна възраст: Хошяр Есмаил (Mohammad Hoshyar Esmail) - момче, роден на ***г., в гр.Ербил, щата Заху, Република Ирак; Виян Хошяр Есмаил (Wiyan Hoshyar Esmail) - момиче, родена на ***г., в гр.Ербил, щата Заху, Република Ирак; Жиян Хошяр Есмаил (Zhiyan Hoshyar Esmail) - момиче, родена на ***г., в гр.Ербил, щата Заху, Република Ирак; Рахма Хосяр Есмаил (Rahma Hoshyar Esmail) - момиче, родена на ***г., в гр.Ербил, щата Заху, Република Ирак; Карим Хошяр Есмаил (Karim Hoshyar Esmail) - момче, роден на ***г., в гр.Ербил, щата Заху, Република Ирак; Бижар Хошяр Есмаил (Bizhar Hoshyar Esmail) - момче, роден на ***г., в гр.Ербил, щата Заху, Република Ирак. За посоченото престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1 НК, на основание чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.1 НК ОСЪЖДА С.Й.С., ЕГН **********, на наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 5000.00 /пет хиляди/ лева. На основание чл.66, ал.1 НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛОС с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.281, ал.3, вр. ал.2, т.1 от НК ОТНЕМА в полза на държавата ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: моторно превозно средство – лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „С320“, с рег.№ А 2627 ММ, ведно с ключ за автомобила, Удостоверение за техническа изправност на МПС с рег.№ А 2627 ММ до 24.06.2017г., контролен талон за застраховка „Гражданска отговорност“ за МПС с рег.№ А 2627 ММ със срок на валидност до 22.12.2016г., Свидетелство за регистрация – част втора за МПС - лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „С320“, с рег.№ А 2627 ММ, собственик Тонка Димитрова Ташева от гр.Средец, обл.Бургас и Нотариално заверен договор за покупко-продажба на МПС лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „С320“, с рег.№ А 2627 ММ от нотариус Иван Кожухаров с рег.№ 255, с район на действие РС-Бургас от 25.08.2015г.; На основание чл.53, ал.1, б.“а“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: мобилен телефон „Nokia“, модел „RM-1012“ с ИМЕИ № 353680070506631 с батерия и СИМ-карта Telenor с фабричен № 89359050100522326876. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.Й.С., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото.
С.Й.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №315/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Минева, обвиняемия С.Й.С. – роден на ***г***, български гражданин, неженен, с основно образование, заварчик по професия, неосъждан, ЕГН **********, и неговия защитник адв.М.Н., съгласно което обвиняемият С.Й.С., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1 НК, а именно: в това, че на 15.10.2016г. в землището на с. Варвара, обл. Бургаска и по второстепенен път ІІ-99 в посока с. Варвара – гр. Приморско, обл. Бургаска, с цел да набави за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнал група чужденци – 11 /единадесет/ лица, граждани на Ирак – Хошяр Есмаил Халил (Hoshyar Esmail Khalil) - мъж, роден на ***г., в гр.Ербил, щата Заху, Република Ирак; Делдар Омар Товфиг (Deldar Omar Tovfig) - мъж, роден на ***г., в гр.Ербил, щата Заху, Република Ирак; Хиял Солейман Саифалдин (Khiyal Soleiman Saifaldin) - жена, родена на ***г., гр.Ербил, щата Заху, Република Ирак; Мохамад Хошяр Есмаил (Mohammad Hoshyar Esmail) - момче, роден на ***г., в гр.Ербил, щата Заху, Република Ирак; Хеижа Хошяр Есмаил (Heizha Hoshyar Esmail) - момиче, родена на ***г., в гр.Ербил, щата Заху, Република Ирак; Виян Хошяр Есмаил (Wiyan Hoshyar Esmail) - момиче, родена на ***г., в гр.Ербил, щата Заху, Република Ирак; Жиян Хошяр Есмаил (Zhiyan Hoshyar Esmail) - момиче, родена на ***г., в гр.Ербил, щата Заху, Република Ирак; Рахма Хосяр Есмаил (Rahma Hoshyar Esmail) - момиче, родена на ***г., в гр.Ербил, щата Заху, Република Ирак; Карим Хошяр Есмаил (Karim Hoshyar Esmail) - момче, роден на ***г., в гр.Ербил, щата Заху, Република Ирак; Бижар Хошяр Есмаил (Bizhar Hoshyar Esmail) - момче, роден на ***г., в гр.Ербил, щата Заху, Република Ирак и Хажар Хошяр Есмаил (Hazhar Hoshyar Esmail) - момче, роден на ***г., в гр.Ербил, щата Заху, Република Ирак, да пребивават и да преминават към вътрешността на страната в нарушение на закона - чл. 22, ал. 1, т. 1, вр. чл. 9а, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/ - „Пребиваването на чужденците в Република България се осъществява въз основа на издадена виза по чл. 9а, ал. 2 /за летищен транзит, за краткосрочно пребиваване, за дългосрочно пребиваване/; международни договори за безвизов или облекчен визов режим; разрешение на службите за административен контрол на чужденците” и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима”, чрез извършване на превоз от землището на с. Варвара, обл. Бургаска към вътрешността на страната, като деянието е извършено чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „С320“, с рег.№ А 2627 ММ, собственост на Тонка Димитрова Ташева от гр.Средец, обл.Бургас, предоставено му доброволно, по отношение на повече от едно лице, сред които по отношение на лица ненавършили 16-годишна възраст: Хошяр Есмаил (Mohammad Hoshyar Esmail) - момче, роден на ***г., в гр.Ербил, щата Заху, Република Ирак; Виян Хошяр Есмаил (Wiyan Hoshyar Esmail) - момиче, родена на ***г., в гр.Ербил, щата Заху, Република Ирак; Жиян Хошяр Есмаил (Zhiyan Hoshyar Esmail) - момиче, родена на ***г., в гр.Ербил, щата Заху, Република Ирак; Рахма Хосяр Есмаил (Rahma Hoshyar Esmail) - момиче, родена на ***г., в гр.Ербил, щата Заху, Република Ирак; Карим Хошяр Есмаил (Karim Hoshyar Esmail) - момче, роден на ***г., в гр.Ербил, щата Заху, Република Ирак; Бижар Хошяр Есмаил (Bizhar Hoshyar Esmail) - момче, роден на ***г., в гр.Ербил, щата Заху, Република Ирак. За посоченото престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1 НК, на основание чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.1 НК ОСЪЖДА С.Й.С., ЕГН **********, на наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 5000.00 /пет хиляди/ лева. На основание чл.66, ал.1 НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛОС с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.281, ал.3, вр. ал.2, т.1 от НК ОТНЕМА в полза на държавата ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: моторно превозно средство – лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „С320“, с рег.№ А 2627 ММ, ведно с ключ за автомобила, Удостоверение за техническа изправност на МПС с рег.№ А 2627 ММ до 24.06.2017г., контролен талон за застраховка „Гражданска отговорност“ за МПС с рег.№ А 2627 ММ със срок на валидност до 22.12.2016г., Свидетелство за регистрация – част втора за МПС - лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „С320“, с рег.№ А 2627 ММ, собственик Тонка Димитрова Ташева от гр.Средец, обл.Бургас и Нотариално заверен договор за покупко-продажба на МПС лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „С320“, с рег.№ А 2627 ММ от нотариус Иван Кожухаров с рег.№ 255, с район на действие РС-Бургас от 25.08.2015г.; На основание чл.53, ал.1, б.“а“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: мобилен телефон „Nokia“, модел „RM-1012“ с ИМЕИ № 353680070506631 с батерия и СИМ-карта Telenor с фабричен № 89359050100522326876. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.Й.С., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 18.10.2016г.
70 НОХД No 1385/2016, V състав Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Г.К.М.,
М.В.Й.
Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 18.10.2016г.
Г.К.М.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 225/2016г. по описа на ГПУ – Малко Търново, между РП-Царево, представлявана от прокурор Минева, Г.К.М., ЕГН **********, притежаващ л.к. № 645135371, издадена на 21.02.2014г. от СДВР, валидна до 21.02.2024г., роден на ***г***, с постоянен адрес:***244, българин, български гражданин, със средно образование, женен, безработен, неосъждан, и неговия защитник адв. С.Д., съгласно което подсъдимият Г.К.М., ЕГН **********, се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 НК, а именно: в това, че на 16.10.2016г. в района на местността “Юрта”, в землището на с.Синеморец, общ.Царево, обл.Бургас, на около 500 метра от моста на р.Велека, от страна на с.Синеморец, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на община Царево, в съучастие, като съизвършител с М.В.Й., ЕГН **********, с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал група чужденци - 18 /осемнадесет/ лица, граждани на Сирия, Ирак, Афганистан и Пакистан, от които 4 (Аяз Маоо Самир /Ayaz Maoo Samir/, Негар Гулзада /Negar Gulzada/, Ариан Гулзада /Arian Gulzada/ и Хена Гулзада /Hena Gulzada/) ненавършили 16-годишна възраст, а именно: 1. Хамреен Алхасан Алхаж Амеен /Hamreen Alhasan Alhaj Ameen/ - жена, род. ***г. в Сирия /Хасака/, без документи за самоличност; 2. Азад Маоо Саид /Azad Maoo Said/ - мъж, род. ***г. в Сирия /Хасака/, без документи за самоличност; 3. Аяз Маоо Самир /Ayaz Maoo Samir/ - мъж, род. ***г. в Сирия /Хасака/, без документи за самоличност; 4. Елхам Маоу Саид /Elham Maou Said/ - жена, род. ***г. в Сирия /Хасака/; 5. Рахим Али Мухамад /Rahim Ali Muhamed/ - мъж, род. ***г. в Сирия /Хасака/, без документи за самоличност; 6. Разван Ибрахим Иса /Razvan Ibrahim Isa/ - мъж, род. ***г. в Сирия /Хасака/, без документи за самоличност; 7. Джалал Рахман Азад /Jalal Rahman Azad/ - мъж, род. ***г. в Ирак /Сулаимание/, без документи за самоличност; 8. Халил Рахман Рашид /Halil Rahman Rashid/ - мъж, род. ***г. в Ирак /Каркук/, без документи за самоличност; 9. Гулбахар Гулзада /Gulbahar Gulzada/ - мъж, род. ***г. в Афганистан /Нанганхар/; 10. Карима Гулзада /Karima Gulzada/ - жена, род. ***г. в Афганистан /Нанганхар/, без документи за самоличност; 11. Негар Гулзада /Negar Gulzada/, род. ***г. в Афганистан /Нанганхар/, без документи за самоличност; 12. Ариан Гулзада /Arian Gulzada/, род. ***г. в Афганистан /Нанганхар/, без документи за самоличност; 13. Хена Гулзада /Hena Gulzada/, род. ***г. в Афганистан /Нанганхар/, без документи за самоличност; 14. Бахтиар Али /Bakhtiyar Ali/ - мъж, род. ***г. в Афганистан; 15. Башир Ахмад /Bashir Ahmmad/ - мъж, род. ***г. в Афганистан /Нанганхар/, без документи за самоличност; 16. Назир Ахмад /Nazir Ahmmad/ - мъж, род. ***г. в Афганистан /Нанганхар/, без документи за самоличност; 17. Ареф Али /Aref Ali/ - мъж, род. ***г. в Пакистан /Кашмир/, без документи за самоличност и 18. Фатема Али /Fatema Ali/ - жена, род. ***г. в Пакистан, без документи за самоличност, да пребивават и да преминават към вътрешността на страната в нарушение на закона - чл. 22, ал. 1, т. 1, вр. чл. 9а, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/ - „Пребиваването на чужденците в Република България се осъществява въз основа на издадена виза по чл. 9а, ал. 2 /за летищен транзит, за краткосрочно пребиваване, за дългосрочно пребиваване/; международни договори за безвизов или облекчен визов режим; разрешение на службите за административен контрол на чужденците” и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима”, чрез извършване на превоз от землището на с.Синеморец, обл.Бургаска към вътрешността на страната, като деянието е извършено чрез използване на моторно превозно средство – товарен автомобил „Пежо Боксер 350Л“, с рег № А 5751 МТ, собственост на Ангел Димитров Петков, от с.Братово, общ.Бургас, ул.„В.Левски” №11, предоставен му доброволно, по отношение на повече от едно лице, сред които по отношение на лица ненавършили 16-годишна възраст. За посоченото престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1 вр. чл.20, ал.2от НК, на основание чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1 вр. чл.20, ал.2 и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Г.К.М., ЕГН **********, на наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 5000 /ПЕТ ХИЛЯДИ/ лева. На основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 281 ал. 3, вр. ал. 2 т. 1 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства: товарен автомобил „Пежо Боксер 350Л“, с рег. № А 5751 МТ, собственост на Ангел Димитров Петков, от с.Братово, общ.Бургас, ул.“В.Левски“ № 11. На осн. чл.53, ал.1, б.”а” от НК ОТНЕМА в полза на държавата: мобилен телефон „Самсунг“ с ИМЕИ № 354214053139498 с батерия и СИМ-карта Виваком с фабричен № 89359032200034860603, като след влизане в сила на споразумението СИМ-карта Виваком с фабричен № 89359032200034860603 следва да се унищожи като вещ с малозначителна стойност. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Г.К.М., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 390.00 лева за разноски по делото. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
М.В.Й.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 225/2016г. по описа на ГПУ – Малко Търново, между РП-Царево, представлявана от прокурор Минева, М.В.Й., ЕГН **********,***, притежаващ л.к № 625384446, издадена от СДВР на 29.10.2008г., българин, български гражданин, с висше образование, неженен, месторабота – „Автоми“ ЕООД, гр.София, неосъждан, и неговия защитник адв. С.Д., съгласно което обвиняемият М.В.Й., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 НК, а именно: в това, че на 16.10.2016г. в района на местността “Юрта”, в землището на с.Синеморец, общ.Царево, обл.Бургас, на около 500 метра от моста на р.Велека, от страна на с.Синеморец, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на община Царево, в съучастие, като съизвършител с Г.К.М., ЕГН **********, с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал група чужденци - 18 /осемнадесет/ лица, граждани на Сирия, Ирак, Афганистан и Пакистан, от които 4 (Аяз Маоо Самир /Ayaz Maoo Samir/, Негар Гулзада /Negar Gulzada/, Ариан Гулзада /Arian Gulzada/ и Хена Гулзада /Hena Gulzada/) ненавършили 16-годишна възраст, а именно: 1. Хамреен Алхасан Алхаж Амеен /Hamreen Alhasan Alhaj Ameen/ - жена, род. ***г. в Сирия /Хасака/, без документи за самоличност; 2. Азад Маоо Саид /Azad Maoo Said/ - мъж, род. ***г. в Сирия /Хасака/, без документи за самоличност; 3. Аяз Маоо Самир /Ayaz Maoo Samir/ - мъж, род. ***г. в Сирия /Хасака/, без документи за самоличност; 4. Елхам Маоу Саид /Elham Maou Said/ - жена, род. ***г. в Сирия /Хасака/; 5. Рахим Али Мухамад /Rahim Ali Muhamed/ - мъж, род. ***г. в Сирия /Хасака/, без документи за самоличност; 6. Разван Ибрахим Иса /Razvan Ibrahim Isa/ - мъж, род. ***г. в Сирия /Хасака/, без документи за самоличност; 7. Джалал Рахман Азад /Jalal Rahman Azad/ - мъж, род. ***г. в Ирак /Сулаимание/, без документи за самоличност; 8. Халил Рахман Рашид /Halil Rahman Rashid/ - мъж, род. ***г. в Ирак /Каркук/, без документи за самоличност; 9. Гулбахар Гулзада /Gulbahar Gulzada/ - мъж, род. ***г. в Афганистан /Нанганхар/; 10. Карима Гулзада /Karima Gulzada/ - жена, род. ***г. в Афганистан /Нанганхар/, без документи за самоличност; 11. Негар Гулзада /Negar Gulzada/, род. ***г. в Афганистан /Нанганхар/, без документи за самоличност; 12. Ариан Гулзада /Arian Gulzada/, род. ***г. в Афганистан /Нанганхар/, без документи за самоличност; 13. Хена Гулзада /Hena Gulzada/, род. ***г. в Афганистан /Нанганхар/, без документи за самоличност; 14. Бахтиар Али /Bakhtiyar Ali/ - мъж, род. ***г. в Афганистан; 15. Башир Ахмад /Bashir Ahmmad/ - мъж, род. ***г. в Афганистан /Нанганхар/, без документи за самоличност; 16. Назир Ахмад /Nazir Ahmmad/ - мъж, род. ***г. в Афганистан /Нанганхар/, без документи за самоличност; 17. Ареф Али /Aref Ali/ - мъж, род. ***г. в Пакистан /Кашмир/, без документи за самоличност и 18. Фатема Али /Fatema Ali/ - жена, род. ***г. в Пакистан, без документи за самоличност, да пребивават и да преминават към вътрешността на страната в нарушение на закона - чл. 22, ал. 1, т. 1, вр. чл. 9а, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/ - „Пребиваването на чужденците в Република България се осъществява въз основа на издадена виза по чл. 9а, ал. 2 /за летищен транзит, за краткосрочно пребиваване, за дългосрочно пребиваване/; международни договори за безвизов или облекчен визов режим; разрешение на службите за административен контрол на чужденците” и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима”, чрез извършване на превоз от землището на с.Синеморец, обл.Бургаска към вътрешността на страната, като деянието е извършено чрез използване на моторно превозно средство – товарен автомобил „Фиат Дукато“ с рег. № Х 6978 КВ, собственост на Ангел Колев Георгиев от с.Лозен, общ.Любимец, обл.Хасково, предоставен му доброволно, по отношение на повече от едно лице, сред които по отношение на лица ненавършили 16-годишна възраст. За посоченото престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, на основание чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 и чл.55, ал.1, т.1 НК, ОСЪЖДА подсъдимия М.В.Й., ЕГН **********, на наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 5000 /ПЕТ ХИЛЯДИ/ лева. На основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 281 ал. 3, вр. ал. 2 т. 1 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства: товарен автомобил „Фиат Дукато“ с рег № Х 6978 КВ, собственост на Ангел Колев Георгиев от с.Лозен, общ.Любимец, обл.Хасково; На осн. чл.53, ал.1, б.”а” от НК ОТНЕМА в полза на държавата мобилен телефон „Нокиа“ с ИМЕИ № 356817020702533 с батерия и СИМ-карта Виваком с фабричен № 893590322000375568757, като след влизане в сила на споразумението СИМ-карта Виваком с фабричен № 893590322000375568757 следва да се унищожи като вещ с малозначителна стойност. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.В.Й., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 390.00 лева за разноски по делото. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 18.10.2016г.
71 НОХД No 1386/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Х.Р.Р. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 18.10.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №232/2016г. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, обвиняемия Х.Р.Р. /HALIL RAHMAN RASHID/ - мъж, роден на *** ***, Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, начално образование, общ работник, неженен, неосъждан, без документи за самоличност и адв.М.Б., съгласно условията на което обвиняемият Х.Р.Р. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 16.10.2016 г. през река Резовска, в района на 51 речна табела, намираща се на около 18 000 метра западно от устието на реката, землище на община Царево, обл. Бургаска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Х.Р.Р. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.Р.Р. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Х.Р.Р.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №232/2016г. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, обвиняемия Х.Р.Р. /HALIL RAHMAN RASHID/ - мъж, роден на *** ***, Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, начално образование, общ работник, неженен, неосъждан, без документи за самоличност и адв.М.Б., съгласно условията на което обвиняемият Х.Р.Р. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 16.10.2016 г. през река Резовска, в района на 51 речна табела, намираща се на около 18 000 метра западно от устието на реката, землище на община Царево, обл. Бургаска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Х.Р.Р. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.Р.Р. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 18.10.2016г.
72 НОХД No 1387/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Е.М.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 18.10.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №228/2016г. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, обвиняемия Е.М.С. /ELHAM MAOU SAID/ - жена, родена на *** ***, Сирийска Арабска Република, сирийска гражданка, сирийка, средно образование, студентка, неомъжена, неосъждана, притежаваща сирийски паспорт № 010898626 и адв.М.Б., съгласно условията на което обвиняемият Е.М.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 16.10.2016 г. през река Резовска, в района на 51 речна табела, намираща се на около 18 000 метра западно от устието на реката, землище на община Царево, обл. Бургаска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Е.М.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Е.М.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Е.М.С.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №228/2016г. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, обвиняемия Е.М.С. /ELHAM MAOU SAID/ - жена, родена на *** ***, Сирийска Арабска Република, сирийска гражданка, сирийка, средно образование, студентка, неомъжена, неосъждана, притежаваща сирийски паспорт № 010898626 и адв.М.Б., съгласно условията на което обвиняемият Е.М.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 16.10.2016 г. през река Резовска, в района на 51 речна табела, намираща се на около 18 000 метра западно от устието на реката, землище на община Царево, обл. Бургаска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Е.М.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Е.М.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 18.10.2016г.
73 НОХД No 1388/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Р.И.И. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 18.10.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №230/2016г. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, обвиняемия Р.И.И. /RAZVAN IBRAHIM ISA/ - мъж, роден на *** ***, Сирийска Арабска Република, сирийски гражданин, сириец, начално образование, общ работник, неженен, неосъждан, без документи за самоличност и адв.М.Б., съгласно условията на което обвиняемият Р.И.И. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 16.10.2016 г. през река Резовска, в района на 51 речна табела, намираща се на около 18 000 метра западно от устието на реката, землище на община Царево, обл. Бургаска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Р.И.И. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Р.И.И. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Р.И.И.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №230/2016г. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, обвиняемия Р.И.И. /RAZVAN IBRAHIM ISA/ - мъж, роден на *** ***, Сирийска Арабска Република, сирийски гражданин, сириец, начално образование, общ работник, неженен, неосъждан, без документи за самоличност и адв.М.Б., съгласно условията на което обвиняемият Р.И.И. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 16.10.2016 г. през река Резовска, в района на 51 речна табела, намираща се на около 18 000 метра западно от устието на реката, землище на община Царево, обл. Бургаска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Р.И.И. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Р.И.И. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 18.10.2016г.
74 НОХД No 1389/2016, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.М.С. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 18.10.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №227/2016г. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, обвиняемия А.М.С. /AZAD MAOO SAID/ - мъж, роден на *** ***, Сирийска Арабска Република, сирийски гражданин, сириец, средно образование, счетоводител, женен, неосъждан, без документи за самоличност и адв.М.Б., съгласно условията на което обвиняемият А.М.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 16.10.2016 г. през река Резовска, в района на 51 речна табела, намираща се на около 18 000 метра западно от устието на реката, землище на община Царево, обл. Бургаска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.М.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.М.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
А.М.С.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №227/2016г. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, обвиняемия А.М.С. /AZAD MAOO SAID/ - мъж, роден на *** ***, Сирийска Арабска Република, сирийски гражданин, сириец, средно образование, счетоводител, женен, неосъждан, без документи за самоличност и адв.М.Б., съгласно условията на което обвиняемият А.М.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 16.10.2016 г. през река Резовска, в района на 51 речна табела, намираща се на около 18 000 метра западно от устието на реката, землище на община Царево, обл. Бургаска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.М.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.М.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 18.10.2016г.
75 НОХД No 1390/2016, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Р.А.М. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 18.10.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №229/2016г. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, обвиняемия Р.А.М. /RAHIM ALI MUHAMED/ - мъж, роден на *** ***, Сирийска Арабска Република, сирийски гражданин, сириец, начално образование, дърводелец, неженен, неосъждан, без документи за самоличност и адв.М.Б., съгласно условията на което обвиняемият Р.А.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 16.10.2016 г. през река Резовска, в района на 51 речна табела, намираща се на около 18 000 метра западно от устието на реката, землище на община Царево, обл. Бургаска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Р.А.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Р.А.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Р.А.М.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №229/2016г. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, обвиняемия Р.А.М. /RAHIM ALI MUHAMED/ - мъж, роден на *** ***, Сирийска Арабска Република, сирийски гражданин, сириец, начално образование, дърводелец, неженен, неосъждан, без документи за самоличност и адв.М.Б., съгласно условията на което обвиняемият Р.А.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 16.10.2016 г. през река Резовска, в района на 51 речна табела, намираща се на около 18 000 метра западно от устието на реката, землище на община Царево, обл. Бургаска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Р.А.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Р.А.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 18.10.2016г.
76 НОХД No 1391/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Х.А.А.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 18.10.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №226/2016г. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, обвиняемия Х.А. АЛХАЖ А./ HAMREEN ALHASAN ALHAJ AMEEN/ - жена, родена на *** ***, Сирийска Арабска Република, сирийска гражданка, сирийка, средно образование, безработна, омъжена, неосъждана, притежаваща сирийски паспорт № 005818097 и адв.М.Б., съгласно условията на което обвиняемият Х.А. АЛХАЖ А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 16.10.2016 г. през река Резовска, в района на 51 речна табела, намираща се на около 18 000 метра западно от устието на реката, землище на община Царево, обл. Бургаска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Х.А. АЛХАЖ А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.А. АЛХАЖ А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Х.А.А.А.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №226/2016г. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, обвиняемия Х.А. АЛХАЖ А./ HAMREEN ALHASAN ALHAJ AMEEN/ - жена, родена на *** ***, Сирийска Арабска Република, сирийска гражданка, сирийка, средно образование, безработна, омъжена, неосъждана, притежаваща сирийски паспорт № 005818097 и адв.М.Б., съгласно условията на което обвиняемият Х.А. АЛХАЖ А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 16.10.2016 г. през река Резовска, в района на 51 речна табела, намираща се на около 18 000 метра западно от устието на реката, землище на община Царево, обл. Бургаска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Х.А. АЛХАЖ А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.А. АЛХАЖ А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 18.10.2016г.
77 НОХД No 1392/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 18.10.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №237/2016г. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Венета Минева, обвиняемия А.А. /AREF ALI/ - мъж, роден на ***г***, Пакистан, пакистански гражданин, пакистанец, без документи за самоличност, неосъждан и адв.М.Б., съгласно условията на което обвиняемият А.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 16.10.2016 г. през река Резовска, в района на 51 речна табела, намираща се на около 18 000 метра западно от устието на реката, землище на община Царево, обл. Бургаска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
А.А.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №237/2016г. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Венета Минева, обвиняемия А.А. /AREF ALI/ - мъж, роден на ***г***, Пакистан, пакистански гражданин, пакистанец, без документи за самоличност, неосъждан и адв.М.Б., съгласно условията на което обвиняемият А.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 16.10.2016 г. през река Резовска, в района на 51 речна табела, намираща се на около 18 000 метра западно от устието на реката, землище на община Царево, обл. Бургаска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 18.10.2016г.
78 НОХД No 1393/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ф.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 18.10.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №238/2016г. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, обвиняемия Ф.А. /FATEMA ALI/ - жена, родена на *** ***, Пакистан, пакистанска гражданка, пакистанка, основно образование, безработна, омъжена, неосъждана, без документи за самоличност и адв.М.Б., съгласно условията на което обвиняемият Ф.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 16.10.2016 г. през река Резовска, в района на 51 речна табела, намираща се на около 18 000 метра западно от устието на реката, землище на община Царево, обл. Бургаска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Ф.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ф.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Ф.А.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №238/2016г. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, обвиняемия Ф.А. /FATEMA ALI/ - жена, родена на *** ***, Пакистан, пакистанска гражданка, пакистанка, основно образование, безработна, омъжена, неосъждана, без документи за самоличност и адв.М.Б., съгласно условията на което обвиняемият Ф.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 16.10.2016 г. през река Резовска, в района на 51 речна табела, намираща се на около 18 000 метра западно от устието на реката, землище на община Царево, обл. Бургаска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Ф.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ф.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 18.10.2016г.
79 НОХД No 1394/2016, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Б.А. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 18.10.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №236/2016г. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Венета Минева, обвиняемия Б.А. /BASHIR AHMMAD/ - мъж, роден на ***г***, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност, неосъждан и адв.М.Б., съгласно условията на което обвиняемият Б.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 16.10.2016 г. през река Резовска, в района на 51 речна табела, намираща се на около 18 000 метра западно от устието на реката, землище на община Царево, обл. Бургаска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Б.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Б.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Б.А.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №236/2016г. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Венета Минева, обвиняемия Б.А. /BASHIR AHMMAD/ - мъж, роден на ***г***, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност, неосъждан и адв.М.Б., съгласно условията на което обвиняемият Б.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 16.10.2016 г. през река Резовска, в района на 51 речна табела, намираща се на около 18 000 метра западно от устието на реката, землище на община Царево, обл. Бургаска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Б.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Б.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 18.10.2016г.
80 НОХД No 1395/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО К.Г. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 18.10.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №234/2016г. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Венета Минева, обвиняемия К.Г. /KARIMA GULZADA/ - жена, родена на ***г***, Афганистан, афганистанска гражданка, афганистанка, без документи за самоличност, неосъждана и адв.М.Б., съгласно условията на което обвиняемият К.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 16.10.2016 г. през река Резовска, в района на 51 речна табела, намираща се на около 18 000 метра западно от устието на реката, землище на община Царево, обл. Бургаска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия К.Г. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА К.Г. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
К.Г.
Д.М.М..
В законна сила от 18.10.2016г.
81 НОХД No 1396/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Б.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 18.10.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №235/2016г. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, обвиняемия Б.А. /BAKHTIYAR ALI/ - мъж, роден на *** ***, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, неграмотен, общ работник, женен, неосъждан, без документи за самоличност и адв.М.Б., съгласно условията на което обвиняемият Б.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 16.10.2016 г. през река Резовска, в района на 51 речна табела, намираща се на около 18 000 метра западно от устието на реката, землище на община Царево, обл. Бургаска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Б.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Б.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Б.А.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №235/2016г. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, обвиняемия Б.А. /BAKHTIYAR ALI/ - мъж, роден на *** ***, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, неграмотен, общ работник, женен, неосъждан, без документи за самоличност и адв.М.Б., съгласно условията на което обвиняемият Б.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 16.10.2016 г. през река Резовска, в района на 51 речна табела, намираща се на около 18 000 метра западно от устието на реката, землище на община Царево, обл. Бургаска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Б.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Б.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 18.10.2016г.
82 НОХД No 1397/2016, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.Р.А. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 18.10.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №231/2016г. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Венета Минева, обвиняемия Д.Р.А. /JALAL RAHMAN AZAD/ - мъж, роден на ***г***, Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност, неосъждан и адв.М.Б., съгласно условията на което обвиняемият Д.Р.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 16.10.2016 г. през река Резовска, в района на 51 речна табела, намираща се на около 18 000 метра западно от устието на реката, землище на община Царево, обл. Бургаска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д.Р.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.Р.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Д.Р.А.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №231/2016г. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Венета Минева, обвиняемия Д.Р.А. /JALAL RAHMAN AZAD/ - мъж, роден на ***г***, Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност, неосъждан и адв.М.Б., съгласно условията на което обвиняемият Д.Р.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 16.10.2016 г. през река Резовска, в района на 51 речна табела, намираща се на около 18 000 метра западно от устието на реката, землище на община Царево, обл. Бургаска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д.Р.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.Р.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 18.10.2016г.
83 НОХД No 1398/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Г.Г. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 18.10.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №233/2016г. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, обвиняемия Г.Г. /GULBAHAR GULZADA/ - мъж, роден на *** ***, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, неграмотен, златар, женен, неосъждан, без документи за самоличност и адв.М.Б., съгласно условията на което обвиняемият Г.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 16.10.2016 г. през река Резовска, в района на 51 речна табела, намираща се на около 18 000 метра западно от устието на реката, землище на община Царево, обл. Бургаска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Г.Г. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Г.Г. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Г.Г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №233/2016г. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, обвиняемия Г.Г. /GULBAHAR GULZADA/ - мъж, роден на *** ***, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, неграмотен, златар, женен, неосъждан, без документи за самоличност и адв.М.Б., съгласно условията на което обвиняемият Г.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 16.10.2016 г. през река Резовска, в района на 51 речна табела, намираща се на около 18 000 метра западно от устието на реката, землище на община Царево, обл. Бургаска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Г.Г. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Г.Г. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 18.10.2016г.
84 НОХД No 1408/2016, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.Х. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 21.10.2016г.
Н.Х.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 329/2016г. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Венета Минева, подсъдимия Н.Х. /Navidakhtar Hajimohammad/, роден на *** год., гр.Нангархар, Афганистан, основно образование, неженен, земеделец, неосъждан, без документи за самоличност., и адв.Т.П., съгласно условията на което подсъдимият Н.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 16.10.2016г. през река Резовска, в района на местността „Сърпии”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Н.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 21.10.2016г.
85 НОХД No 1409/2016, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Х.Р. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 21.10.2016г.
Х.Р.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №327/2016г. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Венета Минева, подсъдимия Х.Р. /HAMIDULLAH RAHMATWALI/, роден на *** год., гр.Кунар, Афганистан, основно образование, неженен, неосъждан, автомонтьор, без документи за самоличност, и адв.Т.П., съгласно условията на което подсъдимият Х.Р. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 16.10.2016г. през река Резовска, в района на местността „Сърпии”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х.Р. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.Р. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 21.10.2016г.
86 НОХД No 1410/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Р.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 21.10.2016г.
Р.А.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 330/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Венета Минева, подсъдимия Р.А. /Raiz Abdulmatin/, роден на *** год., гр.Нангархар, Афганистан, средно образование, женен, студент, безработен, неосъждан, без документи за самоличност и адв. Т.П., съгласно условията на което подсъдимият Р.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 16.10.2016г. през река Резовска, в района на местността „Сърпии”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Р.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Р.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 21.10.2016г.
87 НОХД No 1411/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО И.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 21.10.2016г.
И.А.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 331/2016г. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Венета Минева, подсъдимия И.А. /Israr Agha/ - роден на *** год., гр.Нангархар, Афганистан, основно образование, женен, безработен, неосъждан, без документи за самоличност, и адв. Т.П., съгласно условията на което подсъдимият И.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 16.10.2016г. през река Резовска, в района на местността „Сърпии”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия И.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА И.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 21.10.2016г.
88 НОХД No 1412/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Х.М.Н. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 21.10.2016г.
Х.М.Н.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 332/2016г. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Венета Минева, подсъдимия Х.М.Н. /Khaledsangar Mohammad Naim/, роден на *** год., гр.Пактия, Афганистан, средно образование, неженен, безработен, неосъждан, без документи за самоличност, и адв. Т.П., съгласно условията на което подсъдимият Х.М.Н. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 16.10.2016г. през река Резовска, в района на местността „Сърпии”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х.М.Н. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.М.Н. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 21.10.2016г.
89 НОХД No 1413/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Х. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 21.10.2016г.
А.Х.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 333/2016г. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Венета Минева, подсъдимия А.Х. /Abedrahman Hashimkhan/, роден на ***год., гр.Пактия, Афганистан, без образование, неженен, безработен, неосъждан, без документи за самоличнос, и адв. Т.П., съгласно условията на което подсъдимият А.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 16.10.2016г. през река Резовска, в района на местността „Сърпии”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест
В законна сила от 21.10.2016г.
90 НОХД No 1414/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.Д. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 21.10.2016г.
С.Д.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 328/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия С.Д. /SERAJ JANAGHA/ - роден на *** г. в гр. Нангархар, Афганистан, афганистански гражданин, основно образование, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, и адв. Т.П., съгласно условията на което подсъдимият С.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 16.10.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Сърпии”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.Д. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.Д. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 21.10.2016г.
91 НОХД No 1415/2016, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Т.Р. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 21.10.2016г.
Т.Р.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 326/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия Т.Р. /Tufan Rahmatushah/ - роден на *** г. в гр. Газни, Афганистан, афганистански гражданин, начално образование, общ работник, неженен, неосъждан, без документи за самоличност и адв. Т.П., съгласно условията на което подсъдимият Т.Р. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 16.10.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Сърпии”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Т.Р. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Т.Р. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 21.10.2016г.
92 НОХД No 1416/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО И.З. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 21.10.2016г.
И.З.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 325/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия И.З. /Islam Zahirgul/ - роден на *** г. в гр. Кунар, Афганистан, афганистански гражданин, основно образование, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, и адв.Т.П., съгласно условията на което подсъдимият И.З. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 16.10.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Сърпии”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия И.З. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА И.З. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 21.10.2016г.
93 НОХД No 1417/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ф.М.М. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 21.10.2016г.
Ф.М.М.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 324/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Венета Минева, подсъдимия Ф.М.М. /Fawad Mohammad Muhsen/, роден на *** год., гр.Кабул, Афганистан, основно образование, неженен, неосъждан, земеделец, без документи за самоличност и адв.К.К., съгласно условията на което подсъдимият Ф.М.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 16.10.2016г. през река Резовска, в района на местността „Сърпии”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ф.М.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ф.М.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 21.10.2016г.
94 НОХД No 1418/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО З.С. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 21.10.2016г.
З.С.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №321/2016г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Венета Минева, подсъдимия З.С. /Zubaidullah Safulrahman/ - роден на *** год., гр.Баглан, Афганистан, основно образование, неженен, неосъждан, безработен, без документи за самоличност и адв. К.К., съгласно условията на което подсъдимият З.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 16.10.2016г. през река Резовска, в района на местността „Сърпии”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия З.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА З.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 21.10.2016г.
95 НОХД No 1419/2016, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.Г. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 21.10.2016г.
С.Г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №319/2016г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Венета Минева, подсъдимия С.Г. /SADIQ GULPACHA/, роден на *** год. гр.Нангархар, Афганистан, без образование, неженен, неосъждан, безработен, без документи за самоличност, и адв.К.К., съгласно условията на което подсъдимият С.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 16.10.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Сърпии”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.Г. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.Г. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 21.10.2016г.
96 НОХД No 1420/2016, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.М.Р. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 21.10.2016г.
С.М.Р.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 318/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Венета Минева, подсъдимия С.М.Р. /SAMIULAHAQ MOHAMAD REZA/, роден на *** год. гр.Нангархар, Афганистан, основно образование, неженен, неосъждан, безработен, без документи за самоличност, и адв.К.К., съгласно условията на което подсъдимият С.М.Р. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 16.10.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Сърпии”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.М.Р. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.М.Р. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 21.10.2016г.
97 НОХД No 1421/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Х. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 21.10.2016г.
А.Х.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 317/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Венета Минева, подсъдимия А.Х. /Abdulrahman Khan/, роден на *** год, в гр.Нангархар, Афганистан, с основно образование, неженен, неосъждан, безработен, без документи за самоличност, и адв.К.К., съгласно условията на което подсъдимият А.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 16.10.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Сърпии”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 21.10.2016г.
98 НОХД No 1422/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.А.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 21.10.2016г.
М.А.М.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №323/2016г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия М.А.М. /MASUD AMIR MOHAMMAD/ - роден на *** г. в гр. Нангархат, Афганистан, афганистански гражданин, средно образование, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, и адв.К.К., съгласно условията на което подсъдимият М.А.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 16.10.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Сърпии”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.А.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.А.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 21.10.2016г.
99 НОХД No 1423/2016, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Х.Х.С. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 21.10.2016г.
Х.Х.С.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №322/2016г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия Х.Х.С. /HAMIDULLAH KHODAIROZ SIRAB/ - роден на *** г. в гр.Нангархат, Афганистан, афганистански гражданин, основно образование, земеделец, неженен, неосъждан, без документи за самоличност и адв. К.К., съгласно условията на което подсъдимият Х.Х.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 16.10.2016г. през река Резовска, в района на местността „Сърпии”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х.Х.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.Х.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 21.10.2016г.
100 НОХД No 1424/2016, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.Д.П. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 21.10.2016г.
Н.Д.П.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 320/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия Н.Д.П. /Nasibullah Jumakhan Popalzai/ - роден на *** г. в гр. Парулан, Афганистан, афганистански гражданин, средно образование, общ работник, неженен, неосъждан, без документи за самоличности адв. К.К., съгласно условията на което подсъдимият Н.Д.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 16.10.2016г. през река Резовска, в района на местността „Сърпии”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Н.Д.П. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.Д.П. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 21.10.2016г.
101 НОХД No 1450/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.Ф.М.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 25.10.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №341/2016г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия М.Ф.М.А. (MILANO FERIDUN MAHMUD ALI) - роден на ***г. в гр.Сакъз, Ислямска Република Иран, иранец, ирански гражданин, средно образование, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, и адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият М.Ф.М.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 21.10.2016г. през река „Резовска”, в района на местност „Старо Резово”, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.Ф.М.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.Ф.М.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
М.Ф.М.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №341/2016г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия М.Ф.М.А. (MILANO FERIDUN MAHMUD ALI) - роден на ***г. в гр.Сакъз, Ислямска Република Иран, иранец, ирански гражданин, средно образование, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, и адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият М.Ф.М.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 21.10.2016г. през река „Резовска”, в района на местност „Старо Резово”, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.Ф.М.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.Ф.М.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 25.10.2016г.
102 НОХД No 1451/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО К.Р.А.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 25.10.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №335/2016г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимия К.Р.А.А. (Karvan Remzi Abdul Aziz), роден на ***г. в гр. Бане, Ислямска Република Иран, иранец, поданик на Кралство Великобритания, неосъждан, разведен, средно образование, безработен, и адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият К.Р.А.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 21.10.2016г. през река „Резовска”, в района на местност „Старо Резово”, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия К.Р.А.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА К.Р.А.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС-гр.Царево сумата в размер на 90.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
К.Р.А.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №335/2016г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимия К.Р.А.А. (Karvan Remzi Abdul Aziz), роден на ***г. в гр. Бане, Ислямска Република Иран, иранец, поданик на Кралство Великобритания, неосъждан, разведен, средно образование, безработен, и адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият К.Р.А.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 21.10.2016г. през река „Резовска”, в района на местност „Старо Резово”, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия К.Р.А.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА К.Р.А.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС-гр.Царево сумата в размер на 90.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 25.10.2016г.
103 НОХД No 1452/2016, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.А.О. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 25.10.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №336/2016г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия А.А.О. (ALI ASI OSMAN) - роден на ***г. в гр.Деразор, Република Сирия, сириец, сирийски гражданин, начално образование, безработен, женен, неосъждан, без документи за самоличност, и адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият А.А.О. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 21.10.2016г. през река „Резовска”, в района на местност „Старо Резово”, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.А.О. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.А.О. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
А.А.О.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №336/2016г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия А.А.О. (ALI ASI OSMAN) - роден на ***г. в гр.Деразор, Република Сирия, сириец, сирийски гражданин, начално образование, безработен, женен, неосъждан, без документи за самоличност, и адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият А.А.О. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 21.10.2016г. през река „Резовска”, в района на местност „Старо Резово”, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.А.О. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.А.О. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 25.10.2016г.
104 НОХД No 1453/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.Л.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 25.10.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №337/2016г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия Н.Л.С. (NEJAT LATIF SALIH) - роден на *** г. в гр. Махабат, Ислямска Република Иран, иранец, ирански гражданин, начално образование, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, и адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият Н.Л.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 21.10.2016г. през река „Резовска”, в района на местност „Старо Резово”, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Н.Л.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.Л.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Н.Л.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №337/2016г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия Н.Л.С. (NEJAT LATIF SALIH) - роден на *** г. в гр. Махабат, Ислямска Република Иран, иранец, ирански гражданин, начално образование, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, и адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият Н.Л.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 21.10.2016г. през река „Резовска”, в района на местност „Старо Резово”, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Н.Л.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.Л.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 25.10.2016г.
105 НОХД No 1454/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО З.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 25.10.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №339/2016г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимата З.А. (ZULIHA AHMED) - родена на *** г. в гр. Сине, Ислямска Република Иран, иранка, иранска гражданка, неграмотна, безработна, неомъжена, неосъждана, без документи за самоличност, и адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимата З.А. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 21.10.2016г. през река „Резовска”, в района на местност „Старо Резово”, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимата З.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА З.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
З.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №339/2016г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимата З.А. (ZULIHA AHMED) - родена на *** г. в гр. Сине, Ислямска Република Иран, иранка, иранска гражданка, неграмотна, безработна, неомъжена, неосъждана, без документи за самоличност, и адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимата З.А. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 21.10.2016г. през река „Резовска”, в района на местност „Старо Резово”, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимата З.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА З.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 25.10.2016г.
106 НОХД No 1455/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ф.М.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 25.10.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №340/2016г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимия Ф. М.А. (Feridun Mahmud Ali), роден на ***г., в гр. Сакъз, Ислямска Република Иран, иранец, ирански гражданин, неосъждан, женен, неграмотен, безработен, и адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият Ф. М.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 21.10.2016г. през река „Резовска”, в района на местност „Старо Резово”, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ф. М.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ф. М.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС-гр.Царево сумата в размер на 90.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Ф.М.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №340/2016г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимия Ф. М.А. (Feridun Mahmud Ali), роден на ***г., в гр. Сакъз, Ислямска Република Иран, иранец, ирански гражданин, неосъждан, женен, неграмотен, безработен, и адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият Ф. М.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 21.10.2016г. през река „Резовска”, в района на местност „Старо Резово”, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ф. М.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ф. М.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС-гр.Царево сумата в размер на 90.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 25.10.2016г.
107 НОХД No 1456/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Л.С.Е. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 25.10.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №338/2016г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимия Л.С.Е. (Latif Salih Emin) роден на ***г., в гр. Махабат, Ислямска Република Иран, иранец, ирански гражданин, неосъждан, женен, начално образование, безработен, и адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият Л.С.Е. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 21.10.2016г. през река „Резовска”, в района на местност „Старо Резово”, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Л.С.Е. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Л.С.Е. да заплати в полза на държавата по сметка на РС-гр.Царево сумата в размер на 90.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Л.С.Е.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №338/2016г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимия Л.С.Е. (Latif Salih Emin) роден на ***г., в гр. Махабат, Ислямска Република Иран, иранец, ирански гражданин, неосъждан, женен, начално образование, безработен, и адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият Л.С.Е. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 21.10.2016г. през река „Резовска”, в района на местност „Старо Резово”, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Л.С.Е. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Л.С.Е. да заплати в полза на държавата по сметка на РС-гр.Царево сумата в размер на 90.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 25.10.2016г.
108 НОХД No 1457/2016, II състав Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Й.Д.Т. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 25.10.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №334/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Иванова, обвиняемия Й.Д.Т. - ЕГН **********, роден на ***г***, обл.Бургас, с адрес ***, български гражданин, неженен, неосъждан, управител на търговско дружество Вили и Вики-гр.Бургас, и неговия защитник адв.З.К., съгласно което обвиняемият Й.Д.Т., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 НК за това, че: На 23.10.2016г. в землището на с. Лозенец, обл. Бургаска и по второстепенен път ІІ-99 в посока от с. Лозенец към гр. Приморско, обл. Бургаска, с цел да набави за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнал група чужденци – 8 /осем/ лица, граждани на Ислямска Република Иран и Република Сирия, между които и едно лице ненавършило 16-годишна възраст (ЕНЕС ФЕРИДУН МАХМУД АЛИ (Enes Feridun Mahmud Ali), роден на ***г., в гр. Сакъз, Ислямска Република Иран), както следва: КАРВАН РЕМЗИ АБДУЛ АЗИЗ (Karvan Remzi Abdul Aziz), роден на ***г. в гр. Бане, Ислямска Република Иран, иранец, поданик на Кралство Великобритания; АЛИ АСИ ОСМАН (Ali Asi Osman), роден на ***г., в гр. Деразор, Република Сирия; НЕЖАТ ЛАТИФ САЛИХ (Nejat Latif Salih), роден на ***г., в гр. Махабат, Ислямска Република Иран; ЛАТИФ САЛИХ ЕМИН (Latif Salih Emin) роден на ***г., в гр. Махабат, Ислямска Република Иран; ЗУЛИХА АХМЕД (Zuliha Ahmed), родена на ***г., в гр. Сине, Ислямска Република Иран; ФЕРИДУН МАХМУД АЛИ (Feridun Mahmud Ali), роден на ***г., в гр. Сакъз, Ислямска Република Иран; ЕНЕС ФЕРИДУН МАХМУД АЛИ (Enes Feridun Mahmud Ali), роден на ***г., в гр. Сакъз, Ислямска Република Иран и МИЛАНО ФЕРИДУН МАХМУД АЛИ (Milano Feridun Mahmud Ali), роден на ***г., в гр. Сакъз, Ислямска Република Иран, да пребивават и да преминават към вътрешността на страната в нарушение на закона - чл. 22, ал. 1, т. 1, вр. чл. 9а, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/ - „Пребиваването на чужденците в Република България се осъществява въз основа на издадена виза по чл. 9а, ал. 2 /за летищен транзит, за краткосрочно пребиваване, за дългосрочно пребиваване/; международни договори за безвизов или облекчен визов режим; разрешение на службите за административен контрол на чужденците” и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима”, чрез извършване на превоз от землището на с. Лозенец, обл. Бургаска към вътрешността на страната, като деянието е извършено чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка „Сузуки“, модел „Витара“, с рег.№ А 8469 МТ, собственост на Й.Д.Т., ЕГН **********, по отношение на повече от едно лице, сред които по отношение на лице ненавършило 16-годишна възраст. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 НК, на основание Престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА Й.Д.Т. - ЕГН **********, на наказание ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 5000.00 /пет хиляди/ лева. На основание чл.66, ал.1 НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛОС с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.281, ал.3, вр. ал.2, т.1 от НК ОТНЕМА в полза на държавата ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: Сузуки, модел „Витара”, тъмно син металик с Рег. № А8469МТ, регистрационен талон за МПС част II с № 087610534, удостоверение за технически преглед №11057962, 1 /един/ брой черен ключ за отключване и стартиране на автомобил, малък метален ключ за отключване на резервната гума, син ключодържател с надпис „GAZPROM”, намиращи се на съхранение в ГПУ-Царево. На основание чл.53, ал.1, б.“а“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: GSM апарат марка „HUAWEI” модел „G-750” бял на цвят с черен калъф, IMEI:864231020995771, намиращи се на съхранение в ГПУ-Царево, като същият следва да бъде унищожен. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Й.Д.Т. - ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Настоящото споразумение има последици на влязла в законна сила присъда на осн. чл.381 от НПК. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Й.Д.Т.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №334/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Иванова, обвиняемия Й.Д.Т. - ЕГН **********, роден на ***г***, обл.Бургас, с адрес ***, български гражданин, неженен, неосъждан, управител на търговско дружество Вили и Вики-гр.Бургас, и неговия защитник адв.З.К., съгласно което обвиняемият Й.Д.Т., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 НК за това, че: На 23.10.2016г. в землището на с. Лозенец, обл. Бургаска и по второстепенен път ІІ-99 в посока от с. Лозенец към гр. Приморско, обл. Бургаска, с цел да набави за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнал група чужденци – 8 /осем/ лица, граждани на Ислямска Република Иран и Република Сирия, между които и едно лице ненавършило 16-годишна възраст (ЕНЕС ФЕРИДУН МАХМУД АЛИ (Enes Feridun Mahmud Ali), роден на ***г., в гр. Сакъз, Ислямска Република Иран), както следва: КАРВАН РЕМЗИ АБДУЛ АЗИЗ (Karvan Remzi Abdul Aziz), роден на ***г. в гр. Бане, Ислямска Република Иран, иранец, поданик на Кралство Великобритания; АЛИ АСИ ОСМАН (Ali Asi Osman), роден на ***г., в гр. Деразор, Република Сирия; НЕЖАТ ЛАТИФ САЛИХ (Nejat Latif Salih), роден на ***г., в гр. Махабат, Ислямска Република Иран; ЛАТИФ САЛИХ ЕМИН (Latif Salih Emin) роден на ***г., в гр. Махабат, Ислямска Република Иран; ЗУЛИХА АХМЕД (Zuliha Ahmed), родена на ***г., в гр. Сине, Ислямска Република Иран; ФЕРИДУН МАХМУД АЛИ (Feridun Mahmud Ali), роден на ***г., в гр. Сакъз, Ислямска Република Иран; ЕНЕС ФЕРИДУН МАХМУД АЛИ (Enes Feridun Mahmud Ali), роден на ***г., в гр. Сакъз, Ислямска Република Иран и МИЛАНО ФЕРИДУН МАХМУД АЛИ (Milano Feridun Mahmud Ali), роден на ***г., в гр. Сакъз, Ислямска Република Иран, да пребивават и да преминават към вътрешността на страната в нарушение на закона - чл. 22, ал. 1, т. 1, вр. чл. 9а, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/ - „Пребиваването на чужденците в Република България се осъществява въз основа на издадена виза по чл. 9а, ал. 2 /за летищен транзит, за краткосрочно пребиваване, за дългосрочно пребиваване/; международни договори за безвизов или облекчен визов режим; разрешение на службите за административен контрол на чужденците” и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима”, чрез извършване на превоз от землището на с. Лозенец, обл. Бургаска към вътрешността на страната, като деянието е извършено чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка „Сузуки“, модел „Витара“, с рег.№ А 8469 МТ, собственост на Й.Д.Т., ЕГН **********, по отношение на повече от едно лице, сред които по отношение на лице ненавършило 16-годишна възраст. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 НК, на основание Престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА Й.Д.Т. - ЕГН **********, на наказание ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 5000.00 /пет хиляди/ лева. На основание чл.66, ал.1 НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛОС с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.281, ал.3, вр. ал.2, т.1 от НК ОТНЕМА в полза на държавата ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: Сузуки, модел „Витара”, тъмно син металик с Рег. № А8469МТ, регистрационен талон за МПС част II с № 087610534, удостоверение за технически преглед №11057962, 1 /един/ брой черен ключ за отключване и стартиране на автомобил, малък метален ключ за отключване на резервната гума, син ключодържател с надпис „GAZPROM”, намиращи се на съхранение в ГПУ-Царево. На основание чл.53, ал.1, б.“а“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: GSM апарат марка „HUAWEI” модел „G-750” бял на цвят с черен калъф, IMEI:864231020995771, намиращи се на съхранение в ГПУ-Царево, като същият следва да бъде унищожен. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Й.Д.Т. - ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Настоящото споразумение има последици на влязла в законна сила присъда на осн. чл.381 от НПК. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 25.10.2016г.
109 НОХД No 1470/2016, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.Р.С. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 27.10.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство №4635 ЗМ-420/2016г. по описа на РУ - Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Минева, подсъдимия Д.Р.С. - ЕГН **********, роден на ***г***» (Републиканска) №131, вх.2, ет.8, ап.15, български гражданин, със средно образование, разведен, безработен, неосъждан (реабилитиран), и неговия защитник адв.Т.С., съгласно което подсъдимият Д.Р.С., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че: На 20.10.2016г. на второстепенен път II-99, в посока от гр. Бургас към гр. Приморско, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Хюндай”, модел „Атос”, с рег. № СА 6292 ВК, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.34 на хиляда концентрация на алкохол в кръвта, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза № 1062/21.10.2016г. на БНТЛ при ОД МВР – Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Д.Р.С., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размера на ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Д.Р.С., ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от отнемане на СУМПС – 20.10.2016г. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.Р.С., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС – Царево сумата в размер на 103.66 лева за разноски по делото. Веществени доказателства - няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Д.Р.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство №4635 ЗМ-420/2016г. по описа на РУ - Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Минева, подсъдимия Д.Р.С. - ЕГН **********, роден на ***г***» (Републиканска) №131, вх.2, ет.8, ап.15, български гражданин, със средно образование, разведен, безработен, неосъждан (реабилитиран), и неговия защитник адв.Т.С., съгласно което подсъдимият Д.Р.С., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че: На 20.10.2016г. на второстепенен път II-99, в посока от гр. Бургас към гр. Приморско, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Хюндай”, модел „Атос”, с рег. № СА 6292 ВК, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.34 на хиляда концентрация на алкохол в кръвта, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза № 1062/21.10.2016г. на БНТЛ при ОД МВР – Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Д.Р.С., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размера на ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Д.Р.С., ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от отнемане на СУМПС – 20.10.2016г. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.Р.С., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС – Царево сумата в размер на 103.66 лева за разноски по делото. Веществени доказателства - няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 27.10.2016г.