РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.10.2014г. до 31.10.2014г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 82/2013, II състав Облигационни искове М.Г.К. Л.И.И. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 14.10.2014г.
ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН сключеният на сключения на 13.04.2013 г. между М.Г.К., ЕГН ********** и Л.И.И. предварителен договор за покупко- продажба на недвижим имот, представляващ дворно място с площ 340 кв.м. в гр.Приморско, УПИ VII- 253"А" от кв.31, а според кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-106/09.12.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК: поземлен имот с идентификатор 58356.506.215, град Приморско, община Приморско, Област Бургас, адрес на имота: Приморско, ул."Трети март", с площ 367 кв.м. при граници: имоти с идентификационни номера 58356.506.216, 58356.506.217, 58356.506.214, 58356.506.232, за продажна цена от 9950,00 лева
2 Гражданско дело No 88/2013, III състав Облигационни искове А.Б.Ж. Р.И.К. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 8.10.2014г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от А.Б.Ж., ЕГН: **********,***, против: Р.И.К., ЕГН: **********,***, за приемане за установено, че ответникът дължи на ищеца сумата в общ размер от 1 900 лв. (хиляда и деветстотин лева) за предоставени парични заеми, като неоснователен. ОТХВЪРЛЯ предявеният от А.Б.Ж., ЕГН: **********,***, против: Р.И.К., ЕГН: **********,***, за приемане за установено, че ответникът дължи на ищеца сумата от 800 лв. (осемстотин лева) от изплатеното на ответника обезщетение от държавата за унищожаване на прасетата, като неоснователен. ПРИЕМА за установено, по отношение на Р.И.К., ЕГН: **********,***, че ДЪЛЖИ на А.Б.Ж., ЕГН: **********,***, сумата от 2177,50лв., ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед по чл.410 ГПК-23.07.2013г. до окончателното плащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ иска над уважения размер от 2177,50 лв. до претендирания от 2900лв. като неоснователен.
3 Гражданско дело No 101/2013, II състав Вещни искове И.М.Н. Н.С.Е.,
С.В.В.
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 20.10.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустим предявеният иск от И.М.Н., ЕГН ********** срещу Н.С.Е., ЕГН ********** и С.В.В., ЕГН **********, в частта му, в която се иска от съда, да постанови решение, с което да приеме за установено по отношение на ответниците, че ищеца е собственик дворно място, съставляващо парцел I-85 (парцел първи за имот планоснимачен номер осемдесет и пет), в квартал 27 (двадесет и седем) по плана на с. Синеморец, община Царево, с площ от 1025 (хиляда и двадесет и пет) кв.м. при граници: от изток- парцел II - 86, 87, от запад- улица, от север- улица, юг- край на регулация, който недвижим имот съгласно Схема № 43449/ 31.10.2012 година, издадена от СГКК- гр. Бургас, представлява поземлен имот заснет с идентификатор 66528.501.217 (шест, шест, пет, две осем, точка, пет, нула, едно, точка, две, едно, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД - 18 - 52 от 24.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на поземления имот с. Синеморец, п.к. 8279, ул. „Дъбрава”, с начин на трайно ползване- за друг обществен обект, комплекс, със съседи на поземления имот: имоти с идентификатори 66528.501.519, 66528.501.225, 66528.501.505, В ЧАСТТА на иска, по отношение размера над собствените на ответниците 402 кв.м. до претендирания размер от 1025 кв.м. попадащи в имот с идентификатор 66528.501.217 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Синеморец, обл. Бургаска и прекратява производството в тази му част. ОТХВЪРЛЯ ИСКА в останалата му част, като неоснователен. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустим, предявения иск, с който се иска от съда, да постанови решение, с което да постанови отмяна на нотариален акт № 53, том IV, дело № 1108/ 1991 год. на нотариус при Районен съд- Бургас и прекратява производството в тази му част.
4 Гражданско дело No 118/2013, I състав Делби Н.К.В. Т.К.В. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 22.10.2014г.
Съдът като намери, че направената от страните спогодба не противоречи на закона и морала на осн. чл.234 от ГПК ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА така постигната между страните спогодба.
5 Гражданско дело No 11/2014, III състав Развод и недейств. на брака Д.А.П. С.П.П.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СОЗОПОЛ
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 9.10.2014г.
В законна сила от 9.10.2014г.
6 Гражданско дело No 41/2014, II състав Облигационни искове ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА АД Я.Т.К. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 14.10.2014г.
ОСЪЖДА Я.Т.К., с ЕГН: **********, да заплати на „УНИКА" АД, ЕИК: 040451865 сумата от 403, 75 лв. представляваща вземане, придобито по силата на законова суброгация и имащо за предмет възстановяване на изплатеното от застрахователя на увредено застраховано лице Борис Христов Паличев, гр. София, по силата на договор за имуществена застраховка „Каско на МПС"", сключен във формата на Застрахователна полица № 10001110984/ 31.5.2010 г. имаща за предмет притежавания от застрахованото физическо лице лек автомобил „Мазда 3" с peг. № **, застрахователно обезщетение за поправяне на имуществена вреда, настъпила от причинени повреди по задната част на посоченото МПС, вследствие на настъпило на 10.05.2011 г. в гр. София, на бул. „Арсеналски", на изхода от Сити Център ПТП, виновно причинено от Я.Т.К., с ЕГН: **********, като водач на лек автомобил „Мазда 323" с peг. № **, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на депозиране на исковата молба в съда- 09.04.2014 год. до окончателното й изплащане.
7 Гражданско дело No 42/2014, III състав Вещни искове Д.И.Т.,
М.И.Н.
ОБЩИНА ПРИМОРСКО Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 13.10.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото и връща исковата молба поради неотстраняване на нередовностите в срок.
8 Гражданско дело No 43/2014, III състав Облигационни искове Л.С.Д.,
П.Д.К.
П.М.К. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 1.10.2014г.
ОСЪЖДА П.М.К. ЕГН ********** *** да заплати разделно и поравно на Л.С.Д. ЕГН **********,*** и П.Д.К. ЕГН ********** *** сумата от 6500 лв., с която ищците са погасили нейния дълг към „Райфайзенбанк“ ЕАД и сумата от 2508лв. разноски по образуваното изпълнително дело, ведно със законната лихва върху посочените суми от завеждането на исковата молба -14.04.2014г. до окончателното плащане, като ОТХВЪРЛЯ иска задължението да бъда платено от ответницата П.М.К. солидарно на двамата ищци. ОСЪЖДА П.М.К. ЕГН ********** *** да заплати на Л.С.Д. ЕГН **********,*** и П.Д.К. ЕГН ********** *** направените в настоящото производство разноски в размер на 461.00 лв.
В законна сила от 1.10.2014г.
9 Гражданско дело No 48/2014, II състав Развод и недейств. на брака З.И.Г. Т.М.Г.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СОЗОПОЛ
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 13.10.2014г.
ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА като дълбоко и непоправимо разстроен гражданския брак, сключен на 17.10.1992 г. в гр. Карнобат, общ. Карнобат, обл. Бургас, съгласно Удостоверение за сключен граждански брак, издадено въз основа на акт за сключен граждански брак № 0115/ 17.10.1992 г. между З.И.Г., с ЕГН ********** и Т.М.Г., с ЕГН **********.
10 Гражданско дело No 49/2014, II състав Развод и недейств. на брака С.Д.В. В.М.В.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ЦАРЕВО
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 13.10.2014г.
ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА като дълбоко и непоправимо разстроен гражданския брак, сключен между: С.Д.В., EГН: ********** и В.М.В., ЕГН **********,***, без съдът да се произнася по въпроса за вината. УТВЪРЖДАВА постигнатото между С.Д.В., EГН: ********** и В.М.В., ЕГН **********, споразумение.
В законна сила от 13.10.2014г.
11 Гражданско дело No 54/2014, III състав Развод и недейств. на брака Г.К.Г. Г.Л.Г.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ЦАРЕВО
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 1.10.2014г.
ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА брака между Г.К.Г. ЕГН-********** с адрес: *** и Г.Л.Г., ЕГН- **********, постоянен адрес: ***, сключен с акт за граждански акт за брак № 0029 от 15.12.2007г. , съставен от община Царево, на основание чл. 50 от СК, поради взаимното им, сериозно и непоколебимо съгласие за това. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Г.К.Г. ЕГН-********** и Г.Л.Г., ЕГН- **********, споразумение по чл. 51 от СК, както следва: I.ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА, МЕСТОЖИВЕЕНЕТО НА МАЛОЛЕТНОТО ДЕТЕ, ЛИЧНИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОДИТЕЛИ И ДЕЦАТА И ИЗДРЪЖКАТА ИМ: 1. РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на родените от брака малолетни деца Даниела Г.Г. - родена на *** год. в гр.Сливен с ЕГН ********** и Лъчезар Г.Г. - роден на *** год. в гр.Сливен с ЕГН ********** се предоставят на майката - Г.Л.Г., ЕГН- **********. 2.ОТНОСНО РЕЖИМА НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ на бащата с децата: Бащата Г.К.Г. ще осъществява след развода режим на лични отношения с децата Даниела Г.Г. - родена на *** год. в гр.Сливен с ЕГН ********** и Лъчезар Г.Г. - роден на *** год. в гр.Сливен с ЕГН **********, както следва: ще взема децата при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца с приспиване в събота вечер в дома му в гр.Царево, ул.Чайка № 15, по един месец през лятото, когато майката Г.Л.Г. не ползва през същото време законоустановен платен годишен отпуск, пет дни по време на Коледните празници от 24.12. до 28.12. включително, както и всяка година през месец април, за времето, през което е априлската ваканция на децата. 3.ОТНОСНО ИЗДРЪЖКАТА: Бащата Г.К.Г., ЕГН ********** се задължава да заплаща месечна издръжка за отглеждането и възпитанието на децата Даниела Г.Г. - родена на *** год. в гр.Сливен с ЕГН ********** и Лъчезар Г.Г. - роден на *** год. в гр.Сливен с ЕГН ********** в размер на 85.00 лв. за всяко едно от децата, чрез майката Г.Л.Г. с ЕГН ********** до 28-мо /двадесет и осмо/ число на месеца, за който се дължи, считано от датата на влизане в сила на решението за прекратяване на брака до настъпването на законни причини за нейното изменение, прекратяване или погасяване. При забава се дължи законна лихва. 4.ОТНОСНО МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на децата: децата Даниела Г.Г. - родена на *** год. в гр.Сливен с ЕГН ********** и Лъчезар Г.Г. - роден на *** год. в гр.Сливен с ЕГН ********** ще живеят при майката Г.Л.Г. в жилище, ползвано от нея, находящо се в гр.Царево, ул."Гео Милев" № 9, ет.4 IІ.ОТНОСНО ПОЛЗУВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ И ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ИМ ОТНОШЕНИЯ: 1.Семейното жилище, находящо се в гр.Царево, общ.Царево, обл.Бургаска, ул."Чайка" № 15, собственост на родителите на съпруга Г.К.Г., след прекратяване на брака ще се ползва от Г.К.Г.. 2.ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИМУЩЕСТВОТО ПРИДОБИТО ПО ВРЕМЕ НА БРАКА: 1.По време на брака съпрузите нямат придобит недвижим имот и вещни права върху недвижим имот, както и движимо имущество. 2. Съпрузите нямат банкови влогове. ІІІ. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗДРЪЖКАТА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ: Съпрузите не си дължат издръжка един към друг. ІV.ПО ОТНОШЕНИЕ НА ФАМИЛНОТО ИМЕ: След прекратяване на брака съпругата Г.Л.Г. ще възстанови предбрачното си фамилно име „ВЪРБАНОВА”. ОСЪЖДА Г.Л.Г., ЕГН- **********, постоянен адрес: ***, сключен, ДА ЗАПЛАТИ на Държавата по сметка на ЦРС държавна такса от 40 лв. (четиридесет лева) за допускане на развода. На основание чл. 330, ал. 5 от ГПК решението не подлежи на обжалване. Препис от решението да се връчи на страните.
В законна сила от 1.10.2014г.
12 Гражданско дело No 55/2014, II състав Облигационни искове ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД Б.П.Б. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 16.10.2014г.
ОСЪЖДА Б.П.Б., ЕГН **********, да заплати на “ДЗИ- Общо застраховане” ЕАД, ЕИК 121718407, сума в размер от 1677,00 лв. главница, представляваща изплатено застрахователно обезщетение, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба- 12.06.2014 год. до окончателното изплащане на сумата; ОСЪЖДА Б.П.Б., ЕГН **********, да заплати на “ДЗИ- Общо застраховане” ЕАД, ЕИК 121718407 сумата от сумата от 625,49 лв. представляваща мораторна лихва от датата на забава- 11.10.2010 г. до датата на завеждане на исковата молба- 12.06.2014 год.
13 Гражданско дело No 58/2014, II състав Облигационни искове ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД Н.Г.Т. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 9.10.2014г.
14 Гражданско дело No 63/2014, II състав Облигационни искове ОБЩИНА ГР.ЦАРЕВО Р.И.Т. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 3.10.2014г.
Прекратява производството по делото, поради оттегляне на предявения иск
15 Гражданско дело No 67/2014, III състав Развод по взаимно съгласие К.Я.Г.,
Г.И.Г.
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 8.10.2014г.
В законна сила от 8.10.2014г.
16 Гражданско дело No 75/2014, II състав Чл.19 ЗГР С.Я.Я. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО,
ОБЩИНА ПРИМОРСКО,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СОЗОПОЛ
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 14.10.2014г.
ДОПУСКА ПРОМЯНА НА СОБСТВЕНОТО ИМЕ на С.Я.Я., ЕГН ********** от “С.” на “*”.
17 Гражданско дело No 77/2014, II състав Развод по взаимно съгласие Е.М.А.,
С.Х.А.
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 10.10.2014г.
Прекратява производството по делото.
18 Гражданско дело No 79/2014, II състав Дела по Закона срещу домашното насилие Ф.И.М. К.Й.Х. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 23.10.2014г.
НАЛАГА мярка за защита на Ф.И.М., ЕГН ********** срещу упражненото от К.Й.Х., ЕГН ********** домашно насилие спрямо нея, както следва: ЗАДЪЛЖАВА К.Й.Х., ЕГН **********, да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Ф.И.М., ЕГН **********. ЗАБРАНЯВА на К.Й.Х., ЕГН **********, да доближава жилището обитавано от Ф.И.М., ЕГН **********, местоработата и местата за социални контакти и отдих Ф.И.М., ЕГН **********, на разстояние от 50 (петдесет) метра, считано от днес, за срок от 18 /осемнадесет/ месеца. ОСЪЖДА К.Й.Х., ЕГН ********** да заплати на основание чл. 5, ал. 3 от ЗЗДН по сметка на ЦРС, глоба в размер на 200,00 лв. (двеста лева), както и 5,00 (пет) лева за служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА К.Й.Х., ЕГН **********, да заплати по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 50,00 лв. (петдесет лева), представляваща определената от съда държавна такса за производството. Да се издаде Заповед по чл. 15 ал. 2 от ЗЗДН, като предупреждава К.Й.Х., ЕГН **********, за последиците по чл. 21, ал. 2 от ЗЗДН при неизпълнение на заповедта. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение. Указва на РУП- Царево да следи за изпълнението на заповедта. Решението може да бъде обжалвано пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок от връчването му. Обжалването не спира изпълнението на заповедта.
19 Гражданско дело No 82/2014, III състав Развод по взаимно съгласие Т.Р.Р.,
Г.Д.Г.
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 15.10.2014г.
ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА брака между Т.Р.Р., с постоянен адрес *** Симеон Велики 45 ет. 5 ап. 22, ЕГН: ********** и Г.Д.Г., с постоянен адрес ***, егн **********, сключен с акт за граждански акт за граждански брак № 0445 от 10.10.2012 год., съставен от Община Стара Загора, на основание чл. 50 от СК, поради взаимното им, сериозно и непоколебимо съгласие за това.
В законна сила от 15.10.2014г.
20 Гражданско дело No 84/2014, III състав Развод по взаимно съгласие В.П.И.,
И.Д.И.
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ЦАРЕВО Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 30.10.2014г.
Допуска развода и прекратява брака.
В законна сила от 30.10.2014г.
21 Гражданско дело No 85/2014, III състав Развод по взаимно съгласие А.Х.Ч.,
М.И.И.
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 29.10.2014г.
Допуска развода и прекратява брака.
22 Гражданско дело No 95/2014, III състав Делби К.В.М.,
А.И.М.
З.В.Я. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 13.10.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото и връща исковата молба поради неотстраняване на нередовностите в срок.
23 НОХД No 54/2013, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.Н.М.,
К.Н.М.,
Н.Т.М.
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 6.10.2014г.
Прекратява съдебното производство и връща делото на РП Царево за допуснати съществени процесуални нарушения.
24 НОХД No 63/2014, III състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Н.В.К.,
И.А.М.
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 29.10.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №63/2014г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и подсъдимия Н.В.К. – роден на ***г. в гр.Ямбол, постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, български гражданин, без образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно което подсъдимият Н.В.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, а именно, че за времето от неустановена дата през м. юни 2013г. до 11.06.2013г. в с.Синеморец, обл.Бургаска, ул.„Кирил и Методий” №18 от жилищна сграда, в условията на продължавана престъпна дейност, чрез използване на техническо средство – отвертка, направил опит да отнеме от владението и собственост на Ч.Г.К. чужда движима вещ - 1бр. извънбордов двигател марка „PARSUN”, модел F 2.6 ВМ с мощност 2.5 к.с., черен на цвят, бензинов на стойност 725.00 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои, като деянието не представлява маловажен случай, извършено е в условията на повторност и е останало недовършено, поради независещи от дееца причини и в съучастие като съизвършител с подсъдимия И.А.М., след предварителен сговор, отнел от владението и собственост на св. Ч.Г.К. движима вещ - 1 бр. извънбордов двигател марка „PARSUN”, модел F 2.6 ВМ с мощност 2.5 к.с., черен на цвят, бензинов, на стойност 725.00 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено в условията на повторност. За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, на осн. по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК подсъдимия Н.В.К., ЕГН ********** ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, което наказание да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален “строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС. ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №63/2014г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и подсъдимия И.А.М. – роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, временно живущ ***, български гражданин, от ромски произход, с начално образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно което подсъдимият И.А.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.195, ал.1, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.28, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, а именно, че на 11.06.2013 год. в с. Синеморец, обл. Бургаска, ул. „Кирил и Методий” № 18, от жилищна сграда, след предварителен сговор, в съучастие като съизвършител с подсъдимия Н.В.К., отнел от владението и собственост на св. Ч.Г.К. чужда движима вещ - 1 бр. извънбордов двигател марка „PARSUN”, модел F 2.6 ВМ с мощност 2.5 к.с., черен на цвят, бензинов, на стойност 725.00 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои, като деянието не представлява маловажен случай, извършено е в условията на повторност и подсъдимият макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си. За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.28, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, на осн. чл.195, ал.1, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.28, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„Б” от НК, подсъдимият И.А.М. ЕГН **********, ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2, 4 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице, ДВА ПЪТИ седмично ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА; 3.Включване в програми за обществено въздействие ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА; 4.Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 150 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
Н.В.К.
И.А.М.
В законна сила от 29.10.2014г.
25 НОХД No 88/2014, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.К.П. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 3.10.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №88/2014г. по описа на ЦРС между РП-Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия М.К.П. - роден на ***г. в гр.Тополовград, адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Н.В., съгласно което подсъдимият М.К.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.2 от НК, а именно, че: На 01.08.2014г., около 00.10 часа в гр.Китен, обл.Бургаска, по ул.“Странджа”, в посока към изхода на града управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Сеат”, модел “Ароса”, с рег. № РВ 6113 СН с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 /нула цяло и пет/ на хиляда, а именно 2,21 /две цяло двадесет и едно/ на хиляда, установено по надлежния ред чрез Съдебномедицинска експертиза №368/2014 год. на Отделение по съдебна медицина при Многопрофилна болница за активно лечение, гр.Бургас, след като е осъден по НОХД № 2476/2014 год., с Определение № 301/10.04.2012 год., влязло в сила на 10.04.2012 год. на Пловдивски районен съд за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 /едно цяло и две/ на хиляда. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.2 от НК, на основание чл.343б, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.К.П. на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.5 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА. 3.Поправителен труд за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА изразяващ се в 10 процента удръжка от трудовото възнаграждение в полза на държавата, който ще се изпълни по местоработата на подсъдимия – „Хронос 2007” ООД гр.Пловдив, като времето през което се изпълнява мярката не се счита за трудов стаж, както и ГЛОБА в размер на 150 лева. На основание чл. 343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА М.К.П., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.59, ал.4 от НК приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 01.08.2014г. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма.
М.К.П.
В законна сила от 3.10.2014г.
26 НОХД No 110/2014, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.Г.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 10.10.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №110/2014г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Д.Г.С. - роден на *** ***, обл.Бургаска, ул.„Странджа” №5, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, женен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Б.Б., съгласно което обвиняемият Д.Г.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК, а именно, че на 04.10.2014 г., около 21.20 часа в гр. Приморско, обл. Бургаска, на КПП Приморско, в посока от с.Ясна поляна към центъра на града управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Форд”, модел „Ескорт”, с рег. № А 1383 ВХ след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила, а именно 1.78 промила, установено по надлежния ред - с техническо средство Алкотест Дрегер 7510, с инв. № 0069. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 НК на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д.Г.С., ЕГН ********** на наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 150 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т. 7 НК ЛИШАВА Д.Г.С., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал. 4 НК ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 09.10.2014г. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Разноски по делото няма.
Д.Г.С.
В законна сила от 10.10.2014г.
27 АНД No 361/2014, III състав Административни дела МИТ КОРЕКТ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 8.10.2014г.
НП-изменено
28 АНД No 378/2014, III състав По ЗД по пътищата Т.Г.Я. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ-ГР.ПРИМОРСКО Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 15.10.2014г.
НП-отменено
29 АНД No 381/2014, III състав По ЗД по пътищата Д.А.Д. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 8.10.2014г.
НП-потвърдено
30 АНД No 390/2014, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.Д.Д. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 6.10.2014г.
ПРИЗНАВА обвиняемия М.Д.Д., ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 23.06.2014 г. около 21.20 часа в гр. Царево, обл. Бургаска, по ул. „Нестинарка”, до БГЦПО управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Пежо“ модел 406 с peг. № СН 1720 КК, след употреба на наркотично вещество „ТНС" – тетрахидроканабинол, установено по надлежния ред с техническо средство DRAGER DRUG CHECK 1200 STK /ДРЕГЕР ДРЪГ ЧЕК 1200 STK/ с № REF 8322873, протокол № 0001824/23.06.2014 г. Престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК. На основание чл. 78 а, ал. 1 от НК, ОСВОБОЖДАВА обвиняемия М.Д.Д., ЕГН ********** от наказателна отговорност за извършеното от него престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева. На основание чл. 78, ал. 4 от НК, вр. с чл. 343г, вр. с чл. 343б, ал. 3 от НК, вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, НАЛАГА на М.Д.Д., ЕГН ********** административно наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл. 59, ал. 4 от НК при изпълнение на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО, ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 23.06.2014 г.
М.Д.Д.
Мотиви от 6.10.2014г.
31 АНД No 392/2014, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО В.Г.В. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 6.10.2014г.
ПРИЗНАВА обвиняемия В.Г.В., ЕГН **********,***, за ВИНОВЕН, за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 предл. първо от НК- затова, че на неустановена дата през м. юни 2014 г. в гр. Созопол, обл. Бургаска без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на досъдебното производство лице и държал до 25.06.2014 г. в гр. Приморско, обл. Бургаска, ул. „Трети март” в себе си високо рискови наркотични вещества: 0.334 грама коноп /канабис, марихуана/, със съдържание на наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 5.90 % на стойност 2.00 лева и 0.355 гр. метамфетамин със съдържание на основно вещество 38.20 % на стойност 8.88 лева, всичко на обща стойност 10.88 лева - един грам коноп /канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева за грам, а един грам метамфетамин е на стойност 25.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. като деянието представлява маловажен случай. На основание чл. 78 а, ал. 1 от НК, ОСВОБОЖДАВА обвиняемия В.Г.В., ЕГН ********** от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева.
В.Г.В.
Мотиви от 6.10.2014г.
32 АНД No 394/2014, II състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС ЧЕРНОМОРЕЦ -БС ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 24.10.2014г.
НП-потвърдено
33 АНД No 396/2014, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.Т.В. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 6.10.2014г.
ПРИЗНАВА И.Т.В., ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН за извършено престъпление по престъпление по чл. 343в, ал. 1 от НК, за това, че на 02.07.2014 г. около 20.20 часа на третокласен път 992, посока гр. Приморско- с. Ясна поляна, в района на промишлена зона управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка "ВАЗ", модел "2107" рег. № А 1420 ВМ, собственост на Иван Бойчев Симеонов, ЕГН ********** в едногодишен срок от наказанието му по административен ред, наложено с наказателно постановление № 14-4635-000038 от 28.05.2014 г. на Началник РУП, гр. Приморско, влязло в сила на 07.06.2014 год. поради което и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК, ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му налага административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000,00 лева.
И.Т.В.
Мотиви от 6.10.2014г.
34 АНД No 398/2014, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО К.К.К. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 6.10.2014г.
ПРИЗНАВА обвиняемия К.К.К., ЕГН **********,***, за ВИНОВЕН, за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 предл. първо от НК- затова, че на 05.07.2014 год. в гр. Приморско, Бургаска обл. без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 07.07.2014 г. в себе си и в дома си в гр. Приморско, обл. Бургаска, ул. ‘"Иглика” № 18, в стая в подпокривно /таванско/ помещение високорискови наркотични вещества - коноп /канабис, марихуана/" с нетно тегло 2.002 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 7.50 % тегловни процента на стойност 12.01 лева - един грам KOHOП /канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. като деянието представлява маловажен случай. На основание чл. 78 а, ал. 1 от НК, ОСВОБОЖДАВА обвиняемия К.К.К., ЕГН ********** от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 600.00 лева.
К.К.К.
Мотиви от 6.10.2014г.
35 АНД No 399/2014, III състав Административни дела ТЕХНОМЕТАЛСТРОЙ - КОМПЛЕКС ЕООД БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН-ГР.ВАРНА Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 8.10.2014г.
НП-изменено
36 АНД No 401/2014, II състав Административни дела ЕВРОГРЕЙД БГ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 24.10.2014г.
НП-отменено
37 АНД No 402/2014, III състав Административни дела ЕВРОГРЕЙД БГ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 23.10.2014г.
НП-отменено
38 АНД No 405/2014, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Й.Н.П. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 7.10.2014г.
ПРИЗНАВА Й.Н.П., ЕГН **********,***, ЗА ВИНОВЕН, в извършено от него престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, за това, че на 19.07.2014 год. около 23.00 часа в гр. Приморско, Бургаска обл. по ул. „Съединение" без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Форд”, модел „Фиеста" с per. № А 2914 КМ , в едногодишен срок от наказването му по административен ред с наказателни постановления № 3383/2013 год., влязло в сила на 27.03.2014 г. на началник РУП - Несебър и НП № 353/2013 год., влязло в сила на 27.03.2014 г. на началник група ПП- КАТ- ОДМВР- Бургас, за управление на моторно превозно без съответно свидетелство за управление, поради което и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК, ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му налага административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000,00 лева.
Й.Н.П.
Мотиви от 7.10.2014г.
39 АНД No 406/2014, II състав Административни дела ГРАНД ХОТЕЛ ПРИМОРСКО ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 24.10.2014г.
НП-потвърдено
40 АНД No 407/2014, III състав Административни дела ГРАНД ХОТЕЛ ПРИМОРСКО ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 23.10.2014г.
НП-потвърдено
41 АНД No 408/2014, III състав Административни дела ГРАНД ХОТЕЛ ПРИМОРСКО ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 23.10.2014г.
НП-потвърдено
42 АНД No 409/2014, II състав Административни дела ГРАНД ХОТЕЛ ПРИМОРСКО ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 24.10.2014г.
НП-потвърдено
43 АНД No 410/2014, II състав Административни дела ГРАНД ХОТЕЛ ПРИМОРСКО ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 24.10.2014г.
НП-потвърдено
44 АНД No 412/2014, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Й.Т.Д. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 7.10.2014г.
ПРИЗНАВА обвиняемия Й.Т.Д., ЕГН ********** ***,, за ВИНОВЕН, за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 предл. първо от НК- затова, че на 22.07.2014 год., в около 19.00 часа в гр. Царево, Бургаска обл., без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 23.30 ч. на 22.07.2014 год. в гр. Приморско, Бургаска обл., на ул. “Трети март” в себе си - под боксерките си в цилиндричен пластмасов контейнер с капаче - 4 бр. топчета обвити в сребрист станиол съдържащи високорискови наркотични вещества: КОНОП /канабис, марихуана/, с нетно тегло 0,317 гр., със съдържание на наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ - 6.80 % тегловни процента на стойност 1.902 лева; КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0,309 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ - 7.60 % тегловни процента на стойност 1.854 лева; КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0,394 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ - 7.60 % тегловни процента на стойност 2.364 лева; КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0,306 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ - 7.90 % тегловни процента на стойност 1.836 лева, с общо нетно тегло 1,326 гр., на обща стойност 7.956 лева - един грам КОНОП /канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводство то обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. като деянието представлява маловажен случай. На основание чл. 78 а, ал. 1 от НК, ОСВОБОЖДАВА Й.Т.Д., ЕГН ********** ***, от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 лева.
Й.Т.Д.
Мотиви от 7.10.2014г.
45 АНД No 413/2014, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО В.Т.Т. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 7.10.2014г.
ПРИЗНАВА В.Т.Т., ЕГН ********** ***, ЗА ВИНОВЕН, в извършено от него престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, за това, че на 25.07.2014 год. в около 09,50 часа по ВП 11-99 посока гр. Приморско - гр. Созопол, Бургаска обл., в района на С.О. “Узунджата” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Опел Астра” с per. № А 2761 ВВ без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство в едногодишен срок от наказването му по административен ред наложено с наказателно постановление № 282/2013 год. на Началник сектор ОП в РУП на МВР гр. Горна Оряховица връчено на 03.04.2014 и влязло в сила на 11.04.2104г. за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление, поради което и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК, ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му налага административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000,00 лева.
В.Т.Т.
Мотиви от 7.10.2014г.
46 АНД No 414/2014, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.Л.Л. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 7.10.2014г.
ПРИЗНАВА обвиняемия М.Л.Л., ЕГН **********, за ВИНОВЕН, за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 предл. първо от НК- затова, че на 25.07.2014 год., в гp. Бургас, без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 22.30 ч. на 26.07.2014 год. в гp. Китен, Бургаска обл., на ул. “Васил Левски” в себе си - от вътрешната страна на къси шорти и в лек автомобил марка “Мерцедес”, модел “С200”, с peг. № А 7206 ММ 3 бр. полиетиленови пликове, съдържащи високорискови наркотични вещества: МЕТАМФЕТАМИН с нетно тегло 0,929 /нула цяло, деветстотин двадесет и девет/ грама, със съдържание на основно вещество - 7.20 % /седем цяло и двадесет/ тегловни процента на стойност 23.23 лева; КОНОП /канабис, марихуана/, с нетно тегло 0,146 /нула цяло сто четиридесет и шест/ грама, със съдържание на наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ - 5.40 % /пет цяло и четиридесет/ тегловни процента на стойност 0.88 лева; КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 1,133 /едно цяло сто тридесет и три/ грама, със съдържание на наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ - 3.30 % /три цяло и тридесет/ тегловни процента па стойност 6.80 лева. Всичко на обща стойност 30.91 /тридесет лева и деветдесет и една стотинки/ лева. Един грам МЕТАМФЕТАМИН е на стойност 25.00 лева за грам, един грам КОНОП /канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. като деянието представлява маловажен случай. На основание чл. 78 а, ал. 1 от НК, ОСВОБОЖДАВА М.Л.Л., ЕГН **********, от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 лева.
М.Л.Л.
Мотиви от 7.10.2014г.
47 АНД No 415/2014, II състав По ЗД по пътищата А.Г.А. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АА Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 14.10.2014г.
НП-потвърдено
48 АНД No 416/2014, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Г.С.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 6.10.2014г.
ПРИЗНАВА обвиняемия Г.С.С., ЕГН ********** ***, за ВИНОВЕН, за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 предл. първо от НК- затова, че на 05.07.2014 год. в гр. Приморско, Бургаска обл. без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 07.07.2014 г. в себе си и в дома си в гр. Приморско, обл. Бургаска, ул. ‘"Иглика” № 18, в стая в подпокривно /таванско/ помещение високорискови наркотични вещества - коноп /канабис, марихуана/" с нетно тегло 2.002 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 7.50 % тегловни процента на стойност 12.01 лева - един грам KOHOП /канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. като деянието представлява маловажен случай. На основание чл. 78 а, ал. 1 от НК, ОСВОБОЖДАВА обвиняемия Г.С.С., ЕГН ********** от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 лева.
Г.С.С.
Мотиви от 6.10.2014г.
49 АНД No 417/2014, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Т.Й.Д. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 9.10.2014г.
ПРИЗНАВА обвиняемия Т.Й.Д., ЕГН **********, за ВИНОВЕН, за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 предл. първо от НК- затова, че на 25.07.2014 год. в гр. Бургас, обл. Бургаска придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 02.40 ч. на 26.07.2014 год. в себе си в гр. Приморско - в чорап обут на крака му и в страничен джоб на пътнически сак в стая № 104 в хотел “Кремиковци”, гр. Китен без надлежно разрешение високорисково наркотично вещество: метамфетамин с нетно тегло 0,556 грама, със съдържание на основно вещество 25,30 % процента на стойност 13,90 лева и метамфетамин с нетно тегло 0,739 грама, със съдържание на основно вещество 17,50 % на стойност 18,48 лева, всичко на обща стойност 32,38 лева. Един грам метамфетамин е на стойност 25.00 лева за фам, съгласно Постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. като деянието представлява маловажен случай. На основание чл. 78 а, ал. 1 от НК, ОСВОБОЖДАВА обвиняемия Т.Й.Д., ЕГН ********** от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 лева.
Т.Й.Д.
Мотиви от 9.10.2014г.
50 АНД No 418/2014, II състав Административни дела А.Т.К. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 13.10.2014г.
НП-отменено
51 АНД No 419/2014, II състав Административни дела А.Т.К. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 13.10.2014г.
НП-отменено
52 АНД No 422/2014, II състав Административни дела Д.С.Д. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 14.10.2014г.
НП-отменено
53 АНД No 423/2014, II състав Административни дела Д.С.Д. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 14.10.2014г.
НП-отменено
54 АНД No 424/2014, II състав Административни дела Д.С.Д. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 14.10.2014г.
НП-отменено
55 АНД No 425/2014, II състав Административни дела Д.С.Д. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 14.10.2014г.
НП-отменено
56 АНД No 428/2014, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО В.В.Ц. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 8.10.2014г.
ПРИЗНАВА обвиняемия В.В.Ц., ЕГН **********, за ВИНОВЕН, за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 предл. първо от НК- затова, че на 04.08.2014 год. от гр. Сливен без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на бързото производство лице и държал до 05.08.2014 год. около 22.40 часа в с. Синеморец, Бургаска обл. в кутия от цигари "Виктори" високорисково наркотично вещество - коноп /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0.589 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент "тетрахидроканабинол“ - 0.45 % тегловни процента на стойност 3,53 лева- един грам коноп/ канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. като деянието представлява маловажен случай. На основание чл. 78 а, ал. 1 от НК, ОСВОБОЖДАВА обвиняемия В.В.Ц., ЕГН ********** от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 лева.
В.В.Ц.
Мотиви от 8.10.2014г.
57 АНД No 430/2014, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.П.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 8.10.2014г.
ПРИЗНАВА обвиняемия М.П.А., ЕГН ********** постоянен адрес ***, за ВИНОВЕН, за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 предл. първо от НК- затова, че на 04.08.2014 год. около 03.00 часа в с. Варвара, обл. Бургаска, от заведение на плажа, без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на досъдебното производство лице и държал до 04.08.2014 год. в гр. Царево, Бургаска обл. сградата на РУП-Царево в себе си високорисково наркотично вещество- Обект № 2.1-метамфетамин с нетно тегло 0.124 грама, със съдържанието на активно вещество - 26.70 % тегловни процента на стойност 3.10 лева и обект № 2.2 - метамфетамин с нетно тегло 0.190 грама, със съдържание на активно вещество -19.50 % тегловни процента на стойност 4.75 лева, общо 0.314 грама нетно тегло на обща стойност 7.85 лева - един грам метамфетамин е на стойност 25.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. като деянието представлява маловажен случай. На основание чл. 78 а, ал. 1 от НК, ОСВОБОЖДАВА обвиняемия М.П.А., ЕГН ********** от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 лева.
М.П.А.
Мотиви от 8.10.2014г.
58 АНД No 431/2014, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.В.Ж. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 8.10.2014г.
ПРИЗНАВА обвиняемия И.В.Ж., ЕГН ********** ***, за ВИНОВЕН, за извършено престъпление по чл. 345, предл. първо от НК, затова, че на 08.08.2014 г. в гр. Приморско, Бургаска обл. при управление на моторно превозно средство - лек автомобил „Рено” модел „5” с рама № VF1B4070500951725 си е служил с контролни знаци - 2 бр. регистрационни табели с рeг. № А 7749 АН издадени за друго моторно превозно средство, а именно за лек автомобил „Опел” модел „Вектра”. На основание чл. 78 а, ал. 1 от НК, ОСВОБОЖДАВА обвиняемия И.В.Ж., ЕГН ********** от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл. 345 предл. Първо от НК, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 лева. ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства, описани и предадени с предавателен- приемателен протокол– 2бр. регистрационни табели с регистрационен № А 7749 АН
И.В.Ж.
Мотиви от 8.10.2014г.
59 АНД No 432/2014, II състав По ЗД по пътищата П.Д.Д. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 14.10.2014г.
НП-потвърдено
60 АНД No 433/2014, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.М.Д. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 8.10.2014г.
ПРИЗНАВА обвиняемия Д.М.Д., ЕГН **********, роден на *** год. в гр. София, постоянен адрес ***, за ВИНОВЕН, за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 предл. първо от НК- затова, че на неустановена дата през м. август 2014 год. в гр. Китен, Бургаска обл. без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на досъдебното производство лице и държал до 18.00 ч. на 08.08.2014 г. в гр. Китен на ул. „Странджа” в себе си- в заден десен джоб- високорисково наркотично вещество - коноп, /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0,971 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент ’’тетрахидроканабинол“ - 8.40 % тегловни процента на стойност 5,83 лева- един грам коноп/ канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. като деянието представлява маловажен случай. На основание чл. 78 а, ал. 1 от НК, ОСВОБОЖДАВА обвиняемия Д.М.Д., ЕГН ********** от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 лева.
Д.М.Д.
Мотиви от 8.10.2014г.
61 АНД No 436/2014, II състав По ЗД по пътищата А.Т.К. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 13.10.2014г.
НП-отменено
62 АНД No 437/2014, II състав По ЗД по пътищата А.Т.К. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 13.10.2014г.
НП-отменено
63 АНД No 453/2014, III състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО К.К.И. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 30.10.2014г.
Освобождава от наказателна отговорност и налага административно наказание глоба.
К.К.И.
Мотиви от 30.10.2014г.
64 АНД No 472/2014, III състав По УБДХ Р.М.К. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 7.10.2014г.
НАЛАГА на Р. Метеев К.,***, ЕГН **********, административно наказание ГЛОБА в размер на 200 лева за извършеното от него дребно хулиганство на 05.10.2014 г, около 16.00. пред магазин за хранителни стоки, находящ се на ул.“Ропотамо“ и ул.“Резвая“ в гр.Приморско.
Р.М.К.
65 ЧНД No 805/2014, III състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО,
Ю.А.У.,
М.М.В.
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 10.10.2014г.
Уважава
66 ЧНД No 806/2014, III състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК ADIDAS AG/АДИДАС АГ,
ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING B.V./АДИДАС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ МАРКЕТИНГ Б.В.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 20.10.2014г.
Уважава