Районен съд - Царево
Справка за свършените дела
за периода от 1.9.2017г. до 30.9.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 399/2016, III състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ А.Й.Я. Я.Й.Я.,
С.А.Я.
Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Определение от 11.9.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, съгласно условията на която: 1.Ползването на партерния етаж се разпределя между страните по делото, съгласно представената ведно със заключението скица, както следва: 1.1.Анатоли Я. ще ползва първи дял обозначен на скицата с червен цвят и дял №ІІІ, обозначен на скицата със зелен цвят, с обща площ 62.10 кв.м., като разликата от 1.90 кв.м. ще му бъде предадена от дял №ІІ, оцветен със син цвят, в частта от кухнята, като преграждането ще се изпълни от ответника с лека преградна стена и се събори паянтовия зид между двете кухни. 1.2.Я.Я. и С.Я. ще ползват дял №ІІ, оцветен със син цвят с площ от 65.90 кв. м., намален с 1.90 кв.м., които 1.90 кв.м. ще бъдат предадени на Анатоли Я.. Скицата е неразделна част от настоящата спогодба. 2.Анатоли Я. се отказва от претенцията си за премахването на комина, както и се отказва от претенцията си от премахването на вратата от малкия коридор на партерния етаж, както за премахването на изградените в същото помещение стена, както и баня с тоалетна, както и от претенцията си за премахване или изместване на канализацията от кухнята в дял №ІІІ. 3.Я.Я. се задължава да възстанови начина на отваряне на входните врати на втория жилищен етаж и подпокривното пространство към вътрешността на жилищните площи, както и да изведе ел. инсталацията, която захранва бушоните на стълбището на партерния етаж. 4.Я.Я. се отказва от предявените срещу Анатоли Я. в съдебно заседание от 26.06.2017г. искове, които с протоколно определение от 26.06.2017г. на съдията е следвало да бъдат отделени от настоящото производство и образувани в отделно дело. На осн. чл.234, ал.3 от ГПК съдът разясни на страните, че съдебната спогодба има значение на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд. Прекратява производството поради постигнатата между страните спогодба.
2 Гражданско дело No 129/2017, III състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ОБЩИНА ЦАРЕВО ПК ВЕЛЕКА 91 Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 19.9.2017г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по иска на Община Царево с ЕИК 000057097 и адрес за призоваване: гр.Царево, ул.“Хан Аспарух“ № 36, представлявана от кмета Георги Лапчев, против Кооперация „ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ВЕЛЕКА 91””, ЕИК: 102002848 със седалище и адрес на управление гр.Ахтопол, ул. Черно море № 2, че ответната Кооперация „ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ВЕЛЕКА 91””, ЕИК: 102002848 със седалище и адрес на управление гр.Ахтопол, ул. Черно море № 2 не притежава правото на строеж за изграждане на жилищна сграда за изграждането на сграда за „обществено обслужване” с допустима ЗП от 425 кв.м и с допустима РЗП 1 020 кв.м. в поземлен имот с идентификатор № 00878.501.147 по КККР на гр. Ахтопол, община Царево, Бургаска област, тъй като учреденото право на строеж е погасено по давност. Решението подлежи на обжалване пред БОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.
3 Гражданско дело No 130/2017, III състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ОБЩИНА ЦАРЕВО М.П.Б. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 19.9.2017г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по иска на Община Царево с ЕИК 000057097 и адрес за призоваване: гр.Царево, ул.“Хан Аспарух“ № 36, представлявана от кмета Георги Лапчев, против М.П.Б. с ЕГН **********,***, че ответницата М.П.Б. с ЕГН **********,*** не притежава правото на строеж за изграждане на жилищна сграда с допустима РЗП 185 кв.м. в югоизточното строително петно на поземлен имот в имот с идентификатор № 48619.501.286 по КККР на гр.Царево, общ.Царево, тъй като учреденото право на строеж е погасено по давност. Решението подлежи на обжалване пред БОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.
4 Гражданско дело No 159/2017, III състав Делба - първа фаза Ж.П.Ж.,
Н.Г.Т.,
А.П.Ж.
ХОЛИДЕЙ ИНВЕСТ 03 ООД Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Определение от 5.9.2017г.
на основание чл.232 от ГПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 159/2017г. по описа на РС-Царево на основание чл. 232 от ГПК - поради оттегляне на иска. Определението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му. Препис от определението да се връчи на страните.
5 Гражданско дело No 212/2017, III състав Искове за недействителност на правни сделки С.С.Т. Р.И.К. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Определение от 25.9.2017г.
съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРИЕМА материалите по гр.д.№ 347/2017г. по описа на РС-Царево. КОНСТИТУИРА като ответник по делото П.И.К. ЕГН ********** ***. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 212/2017г. по описа на РС-Царево на основание чл.233 от ГПК – поради отказ на ищцата С.С.Т. от предявените срещу ответниците Р.И.К. и П.И.К. искове с правно основание чл.26 ал.2 предлож.5 ЗЗД; чл.17 ал.1 от ЗЗД и чл.26 ал.1 предл.второ от ЗЗД вр.чл.152 и чл.209 от ЗЗД. Определението подлежи на обжалване пред БОС в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.
6 Гражданско дело No 246/2017, III състав Искове по КЗ М.Г.К. ЗК УНИКА АД Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Определение от 26.9.2017г.
съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 118, ал.2 от ГПК производството по гр.дело № 246 /2017 г. по описа на РС-Царево и ИЗПРАЩА ДЕЛОТО на Софийски районен съд, по подсъдност. Определението може да бъде обжалвано от страните с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението пред Бургаския окръжен съд.
7 Гражданско дело No 247/2017, III състав Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен Е.С.К. Г.П.П. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 21.9.2017г.
ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН сключеният между Е.С.К. с ЕГН ********** ***, и Г.П.П. с ЕГН ********** ***1, Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 10.09.2011г., съгласно който Г.П.П. с ЕГН ********** продава на Е.С.К. с ЕГН ********** недвижим имот, представляващ 400/3848 кв.м.ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 44094.14.187 в местността „Крушите“ по кадастралния план с.Лозенец, общ. Царево, одобрен със Заповед № РД-18-54/24.08.2006г. на изпълнителния директор на АГКК-София, с трайно предназначение на територията – земеделска и начин на трайно ползване – овощна градина, трета категория на земята, при граници: поземлени имоти с идентификатори: 44094.14.987; 44094.14.864; 44094.14.211; 44094.14.968 и 44094.501.303, за сумата от 2000 долара, заплатена изцяло от купувача на продавача. ОСЪЖДА Е.С.К. с ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на община Царево сумата 97.74 лева, представляваща местен данък по прехвърляне на имота, по сметка на РС-Царево - сумата от 72.85 лева, представляваща нотариална такса , а по сметка на Агенцията по вписванията – сумата от 10.00 лева, представляваща такса вписване. ДА СЕ ВПИШЕ служебно възбрана върху имота на основание чл. 364 ал. 1 от ГПК за дължимите от ищцата местен данък в размер на 90 лева и такса за прехвърляне на имота в размер на 69,50 лева. Препис от решението на основание чл. 364, ал.2 от ГПК да се издаде на ищцата след представяне на документи, че са заплатени изцяло разноските по прехвърлянето и дължимите данъци и такси за имота. Решението подлежи на вписване в шестмесечен срок от влизането му в законна сила. Решението може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
8 Гражданско дело No 266/2017, III състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЕАД М.И.П.,
Г.В.П.,
С.Д.У.
Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Разпореждане от 18.9.2017г.
и на основание чл.129 ал.3 от ГПК, съдът Р А З П О Р Е Д И : ВРЪЩА исковата молба, ведно с приложенията към нея на ищеца и ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 266/2017г. по описа на РС-Царево Разпореждането подлежи на обжалване пред БОС с частна жалба.
9 Гражданско дело No 268/2017, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.Т.С.,
И.А.С.
  Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Определение от 25.9.2017г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. №268/2017г. по описа на РС – Царево, на основание чл. 330, ал.2 от ГПК, поради неявяване без уважителна причина на молителката. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок считано от днес пред БОС, който за молителя тече от днес, а за молителката от съобщаването й.
10 Гражданско дело No 347/2017, III състав Искове за недействителност на правни сделки С.С.Т. П.И.К. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Определение от 7.9.2017г.
Така мотивиран и на основание чл.213 от ГПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : СЪЕДИНЯВА за разглеждане в едно производство гр. дело № 347/2017г. по описа на РС-Царево и гр.д.№ 212/2017 по описа на РС-Царево, като производството следва да продължи под № 212/2017г. на РС-Царево. ДЕЛОТО ДА СЕ ДОКЛАДВА на съдията-докладчик по№ 212/2017г. на РС-Царево. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се връчи на страните.
11 ЧГД No 433/2017, I състав Процедура по Регламент 1393/2007 г OKRESNI SOUD LIBERCI Д.М. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Определение от 26.9.2017г.
на основание чл.118, ал.1 и 2 от ГПК , съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА производството по ч. гр.д. № 433/2017г. по описа на РС-Царево и ИЗПРАЩА делото по подсъдност на РС-София. Да се уведоми замолващия съд, че делото е изпратено по компетентност на РС-София.
12 НОХД No 260/2017, I състав Престъпления против интелектуалната собственост - чл.172б НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Б.Р.Т. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Присъда от 28.9.2017г.
ПРИЗНАВА Б.Р.Т. - ЕГН **********, роден на ***г***, български гражданин, средно образование, работи като продавач в ЕТ ”Токо-91 Х.Т.”, неженен, неосъждан, адрес *** ЗА ВИНОВЕН за това, че на 30.07.2013 год. в гр. Китен, обл. Бургаска, ул. “Атлиман” № 2, в търговски обект - магазин за чанти, като продавач консултант в ЕТ “Токо – 91 -Х.Т.”*** и като лице упълномощено от Х.С.Т. да извършва дейност от името и за сметка на ЕТ “Токо – 91 -Х.Т.”*** без правно основание и без съгласието на притежателите на изключителното право, а именно: Prada S.A.,LU; CHANEL SARL,CH; PUMA SE,DE; Levi strauss & co,US; APPLE INC, US; Facton LTD.NETHERLANDS; HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co.KG, DE; Americana International Limited, UK; представлявани от А.С.Т. упълномощен представител на маркопритежателите с пълномощно от 16.07.2008 год. от Прада А.Д. от МЮРИЪЛ ВИНСЕНТИ – началник отдел „Интелектуална собственост” на ПРАДА А.Д. /собственик на търговската марка, и от CHANEL SARL представлявано от КАТРИН ЛУИС КЕНЪН директор и упълномощен представител на маркопритежателя с пълномощно от 28.01.2012 год. и от PUMA SE /ПУМА СЕ/ представлявано от МИХАЕЛ ЛЕМЕРМАН в качеството му на главен финансов директор на маркопритежателя и ЙОХАНЕС ЛЕДЕРХИЛГЕР в качеството на главен съветник на маркопритежателя с пълномощно от 20.02.2012 год. и от Levi strauss & Сo /Леви Щраус & Ко/ представлявано от САБРИНА БЕСНАР – КОРБЛЕ с пълномощно от 09.08.2012 год. и от APPLE INC представлявано от БРУС Й. УОТРУС в качеството на заместник секретар на собственика на търговската марка от 18.11.2011 год. и от Facton LTD.NETHERLANDS Фактон ООД представлявано от ГЕРАРДУС ТЕОДОУС БЕНЕР в качеството си на изпълнителен директор на Фактон ООД упълномощен с пълномощно от 20.11.2009 год. и от HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co.KG, представлявано от ДЖУДИТ ЕКЕЛ в качеството му на упълномощен представител на HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co.KG с пълномощно от 19.11.2010 год. и от AMERICANA INTERNATIONAL LIMITED, UK /АМЕРИКАНА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛИМИТИТ/ представлявано от ПОЛ МАСТЪРС в качеството на главен финансов директор с пълномощно от 19.10.2012 год., и ADIDAS AG, DE; Adidas International Marketing B.V.; Louis Vuitton Malletier, FR; Converse Inc., USA; представлявани от “Арсис Консултинг” ЕООД гр. София, с ЕИК 131289486 с управител ВЕЛИЗАР ДРАГОМИРОВ СОКОЛОВ упълномощен с пълномощно от ADIDAS AG, DE /Адидас АГ/ представлявано от ГАБРИЕЛЕ ДИРИАН и РОЛАНД ЛЕСИХ в качеството им на изпълнителни директори с пълномощно от 07.02.2007 год., и от Adidas International Marketing /АДИДАС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ МАРКЕТИНГ ОД/ представлявано от УЛРИХ БЕКЕР в качеството му на управител и ТИМЪТИ ДЖОРДЖ ДЖЕЙМС БИХИЙН в качеството му на съдружник със специални консултативни функции във връзка с правата на интелектуалната собственост с пълномощно от 28.02.2005 год. и от Louis Vuitton Malletier, FR /Луи Вюитон Малетие С.А. представлявано от ПАОЛО БАЛЕСТРИЕРИ в качеството му на ръководител на отдела за борба с фалшификатите с пълномощно от 14.06.2011 год. и от Converse Inc., USA, /Конвърс Инк/ представлявано от АН М. МИЛЪР вицепрезидент, главен юрисконсулт и секретар от 16.07.2013 год., с пълномощник В.С.С. упълномощена с пълномощно от 16.12.2014 г. от управителя на “Арсис Консултинг” ЕООД Велизар Драгомиров Соколов, използвал в търговската дейност - /по смисъла на чл. 13 ал. 2 т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак/, а именно предлагане с цел продажба, пускане на пазара и съхранение на следните стоки с марката PRADA, CHANEL, PUMA, Adidas, CONVERSE, Bench, G-STAR, BOSS, APLE, Louis Vuitton, HERMES и Levi’s а именно: -6 броя дамски портмонета марка „PRADA” на стойност 228.00 лева; -9 броя дамски чанти, от изкуствена кожа марка „PRADA”, с р-р 36/34 см. на стойност 1242.00 лева; -3 броя мъжки чанти, марка „PRADA”, с размер 21/22 см. на стойност 202.50 лева; -3 броя дамски портмонета марка „CHANEL”с р-ри 45/33 см. на стойност 118.50 лева; -9 броя дамски чанти, от шушлякова материя марка „CHANEL” с размер 25/20 см. на стойност 504.00 лева; -20 броя дамски чанти шушлякова материя марка „PUMA” с размер 25/25 см. на стойност 730.00 лева; -8 броя мъжки чанти, шушлякова материя марка „PUMA”, с размер 27/34 см. на стойност 272.00 лева; -1 брой спортна раница марка „PUMA” на стойност 46.00 лева; -8 броя мъжки чанти, от шушлякова материя марка „Adidas”, с размер 20/17 см. на стойност 240.00 лева; -7 броя дамски чанти, шушлякова материя марка „Adidas”, с размер 36/32 см. на стойност 332.50 лева; -5 бр. дамски чанти, шушлякова материя марка „Adidas” с размер 18/26 см. на стойност 177.50 лева; -4 бр. дамски чанти, шушлякова материя марка „Adidas”, с размер 23/27 см. на стойност 134.00 лева; -3 бр. дамски чанти, от шушлякова материя марка „Adidas” с размер 27/34 см. на стойност 126.00 лева, -1 /един/ брой спортна раница, марка „Adidas” на стойност 52.50 лева; -4 бр. лачени чанти с дълга дръжка марка „CONVERSE”, с размер 23/20 см. на стойност 230.00 лева, -5 бр. лачени чанти с дълга дръжка марка „CONVERSE”, с размер 28/30 см. на стойност 357.50 лева; -7 бр. лачени чанти с дълга дръжка марка „CONVERSE”, с р-р 35/27см. на стойност 563.50 лева; -1 бр.чанта от изкуствена кожа с дълга дръжка марка „CONVERSE”, с размер 27/25 см. на стойност 37.00 лева; -1 бр. чанта от плат „CONVERSE” с размер 33/27 см. на стойност 40.50 лева; -3 броя чанти - тип раница марка „Adidas” на стойност 120.00 лева; -4 броя чанти, мъжки марка „Adidas” 20/17 см. на стойност 128.00 лева; -3 броя – чанти дамски марка „Bench” шушлякова материя с размер 24/33 см. на стойност 106.50 лева; -3 броя чанти мъжки изкуствена кожа марка „Bench” с размери 28/28 см. на стойност 141.00 лева; -2 броя дамски чанти от изкуствена кожа марка „CHANEL” с размери 30/32 см. на стойност 89.00 лева; -2 броя дамски чанти от изкуствена кожа марка „CHANEL” с размери 25/20 см. на стойност 67.00 лева; -3 броя дамски чанти, марка „PRADA” с размер 26/33 см. на стойност 229.50 лева; -4 броя портмонета марка „HERMES” на стойност 196.00 лева; -4 броя колани марка „PRADA” на стойност 276.00 лева; -6 броя колани марка „G-STAR” на стойност 321.00 лева; -6 броя колани марка „BOSS” на стойност 255.00 лева; -1 брой чантичка с дълга дръжка от плат марка „BOSS” с размер 22/20 см. на стойност 30.50 лева; -8 броя колани марка „Levi’s” на стойност 357.50 лева; -2 броя чанти мъжки от изкуствена кожа марка „Levi’s” с размер 25/21 см. на стойност 135.00 лева; -6 броя чанти марка „Bench” с размери 27/22 см. на стойност 255.00 лева; -2 броя чанти от изкуствена кожа марка „PRADA” 20/32 см. на стойност 131.00 лева; -1 брои чанта марка „PUMA” с размер 36/33 см. на стойност 40.50 лева; -2 броя портмонета марка „APLE” на стойност 50.00 лева; -3 броя чанти марка „Bench” с размер 28/28 см. на стойност 141.00 лева; -1 брой чанта от плат марка „ Louis Vuitton” с размер 25/42 см. на стойност 84.00 лева; -1 брой чанта от изкуствена кожа марка „ Louis Vuitton” с размер 28/35 см. на стойност 114.00 лева и -2 броя портмонета марка „ Louis Vuitton ” на стойност 57.00 лева, всичко на обща стойност 8 958.50 лева, обект на това изключително право-престъпление по чл. 172б, ал.1 от НК, вр. чл. 13 ал. 2 т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО, поради което и на осн. чл. 172б, ал.1 от НК, вр. чл. 13 ал. 2 т. 2, вр. ал.1 от ЗМГО, вр. чл.55, а
Б.Р.Т.
ПРИЗНАВА Б.Р.Т. - ЕГН **********, роден на ***г***, български гражданин, средно образование, работи като продавач в ЕТ ”Токо-91 Х.Т.”, неженен, неосъждан, адрес *** ЗА ВИНОВЕН за това, че на 30.07.2013 год. в гр. Китен, обл. Бургаска, ул. “Атлиман” № 2, в търговски обект - магазин за чанти, като продавач консултант в ЕТ “Токо – 91 -Х.Т.”*** и като лице упълномощено от Х.С.Т. да извършва дейност от името и за сметка на ЕТ “Токо – 91 -Х.Т.”*** без правно основание и без съгласието на притежателите на изключителното право, а именно: Prada S.A.,LU; CHANEL SARL,CH; PUMA SE,DE; Levi strauss & co,US; APPLE INC, US; Facton LTD.NETHERLANDS; HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co.KG, DE; Americana International Limited, UK; представлявани от А.С.Т. упълномощен представител на маркопритежателите с пълномощно от 16.07.2008 год. от Прада А.Д. от МЮРИЪЛ ВИНСЕНТИ – началник отдел „Интелектуална собственост” на ПРАДА А.Д. /собственик на търговската марка, и от CHANEL SARL представлявано от КАТРИН ЛУИС КЕНЪН директор и упълномощен представител на маркопритежателя с пълномощно от 28.01.2012 год. и от PUMA SE /ПУМА СЕ/ представлявано от МИХАЕЛ ЛЕМЕРМАН в качеството му на главен финансов директор на маркопритежателя и ЙОХАНЕС ЛЕДЕРХИЛГЕР в качеството на главен съветник на маркопритежателя с пълномощно от 20.02.2012 год. и от Levi strauss & Сo /Леви Щраус & Ко/ представлявано от САБРИНА БЕСНАР – КОРБЛЕ с пълномощно от 09.08.2012 год. и от APPLE INC представлявано от БРУС Й. УОТРУС в качеството на заместник секретар на собственика на търговската марка от 18.11.2011 год. и от Facton LTD.NETHERLANDS Фактон ООД представлявано от ГЕРАРДУС ТЕОДОУС БЕНЕР в качеството си на изпълнителен директор на Фактон ООД упълномощен с пълномощно от 20.11.2009 год. и от HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co.KG, представлявано от ДЖУДИТ ЕКЕЛ в качеството му на упълномощен представител на HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co.KG с пълномощно от 19.11.2010 год. и от AMERICANA INTERNATIONAL LIMITED, UK /АМЕРИКАНА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛИМИТИТ/ представлявано от ПОЛ МАСТЪРС в качеството на главен финансов директор с пълномощно от 19.10.2012 год., и ADIDAS AG, DE; Adidas International Marketing B.V.; Louis Vuitton Malletier, FR; Converse Inc., USA; представлявани от “Арсис Консултинг” ЕООД гр. София, с ЕИК 131289486 с управител ВЕЛИЗАР ДРАГОМИРОВ СОКОЛОВ упълномощен с пълномощно от ADIDAS AG, DE /Адидас АГ/ представлявано от ГАБРИЕЛЕ ДИРИАН и РОЛАНД ЛЕСИХ в качеството им на изпълнителни директори с пълномощно от 07.02.2007 год., и от Adidas International Marketing /АДИДАС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ МАРКЕТИНГ ОД/ представлявано от УЛРИХ БЕКЕР в качеството му на управител и ТИМЪТИ ДЖОРДЖ ДЖЕЙМС БИХИЙН в качеството му на съдружник със специални консултативни функции във връзка с правата на интелектуалната собственост с пълномощно от 28.02.2005 год. и от Louis Vuitton Malletier, FR /Луи Вюитон Малетие С.А. представлявано от ПАОЛО БАЛЕСТРИЕРИ в качеството му на ръководител на отдела за борба с фалшификатите с пълномощно от 14.06.2011 год. и от Converse Inc., USA, /Конвърс Инк/ представлявано от АН М. МИЛЪР вицепрезидент, главен юрисконсулт и секретар от 16.07.2013 год., с пълномощник В.С.С. упълномощена с пълномощно от 16.12.2014 г. от управителя на “Арсис Консултинг” ЕООД Велизар Драгомиров Соколов, използвал в търговската дейност - /по смисъла на чл. 13 ал. 2 т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак/, а именно предлагане с цел продажба, пускане на пазара и съхранение на следните стоки с марката PRADA, CHANEL, PUMA, Adidas, CONVERSE, Bench, G-STAR, BOSS, APLE, Louis Vuitton, HERMES и Levi’s а именно: -6 броя дамски портмонета марка „PRADA” на стойност 228.00 лева; -9 броя дамски чанти, от изкуствена кожа марка „PRADA”, с р-р 36/34 см. на стойност 1242.00 лева; -3 броя мъжки чанти, марка „PRADA”, с размер 21/22 см. на стойност 202.50 лева; -3 броя дамски портмонета марка „CHANEL”с р-ри 45/33 см. на стойност 118.50 лева; -9 броя дамски чанти, от шушлякова материя марка „CHANEL” с размер 25/20 см. на стойност 504.00 лева; -20 броя дамски чанти шушлякова материя марка „PUMA” с размер 25/25 см. на стойност 730.00 лева; -8 броя мъжки чанти, шушлякова материя марка „PUMA”, с размер 27/34 см. на стойност 272.00 лева; -1 брой спортна раница марка „PUMA” на стойност 46.00 лева; -8 броя мъжки чанти, от шушлякова материя марка „Adidas”, с размер 20/17 см. на стойност 240.00 лева; -7 броя дамски чанти, шушлякова материя марка „Adidas”, с размер 36/32 см. на стойност 332.50 лева; -5 бр. дамски чанти, шушлякова материя марка „Adidas” с размер 18/26 см. на стойност 177.50 лева; -4 бр. дамски чанти, шушлякова материя марка „Adidas”, с размер 23/27 см. на стойност 134.00 лева; -3 бр. дамски чанти, от шушлякова материя марка „Adidas” с размер 27/34 см. на стойност 126.00 лева, -1 /един/ брой спортна раница, марка „Adidas” на стойност 52.50 лева; -4 бр. лачени чанти с дълга дръжка марка „CONVERSE”, с размер 23/20 см. на стойност 230.00 лева, -5 бр. лачени чанти с дълга дръжка марка „CONVERSE”, с размер 28/30 см. на стойност 357.50 лева; -7 бр. лачени чанти с дълга дръжка марка „CONVERSE”, с р-р 35/27см. на стойност 563.50 лева; -1 бр.чанта от изкуствена кожа с дълга дръжка марка „CONVERSE”, с размер 27/25 см. на стойност 37.00 лева; -1 бр. чанта от плат „CONVERSE” с размер 33/27 см. на стойност 40.50 лева; -3 броя чанти - тип раница марка „Adidas” на стойност 120.00 лева; -4 броя чанти, мъжки марка „Adidas” 20/17 см. на стойност 128.00 лева; -3 броя – чанти дамски марка „Bench” шушлякова материя с размер 24/33 см. на стойност 106.50 лева; -3 броя чанти мъжки изкуствена кожа марка „Bench” с размери 28/28 см. на стойност 141.00 лева; -2 броя дамски чанти от изкуствена кожа марка „CHANEL” с размери 30/32 см. на стойност 89.00 лева; -2 броя дамски чанти от изкуствена кожа марка „CHANEL” с размери 25/20 см. на стойност 67.00 лева; -3 броя дамски чанти, марка „PRADA” с размер 26/33 см. на стойност 229.50 лева; -4 броя портмонета марка „HERMES” на стойност 196.00 лева; -4 броя колани марка „PRADA” на стойност 276.00 лева; -6 броя колани марка „G-STAR” на стойност 321.00 лева; -6 броя колани марка „BOSS” на стойност 255.00 лева; -1 брой чантичка с дълга дръжка от плат марка „BOSS” с размер 22/20 см. на стойност 30.50 лева; -8 броя колани марка „Levi’s” на стойност 357.50 лева; -2 броя чанти мъжки от изкуствена кожа марка „Levi’s” с размер 25/21 см. на стойност 135.00 лева; -6 броя чанти марка „Bench” с размери 27/22 см. на стойност 255.00 лева; -2 броя чанти от изкуствена кожа марка „PRADA” 20/32 см. на стойност 131.00 лева; -1 брои чанта марка „PUMA” с размер 36/33 см. на стойност 40.50 лева; -2 броя портмонета марка „APLE” на стойност 50.00 лева; -3 броя чанти марка „Bench” с размер 28/28 см. на стойност 141.00 лева; -1 брой чанта от плат марка „ Louis Vuitton” с размер 25/42 см. на стойност 84.00 лева; -1 брой чанта от изкуствена кожа марка „ Louis Vuitton” с размер 28/35 см. на стойност 114.00 лева и -2 броя портмонета марка „ Louis Vuitton ” на стойност 57.00 лева, всичко на обща стойност 8 958.50 лева, обект на това изключително право-престъпление по чл. 172б, ал.1 от НК, вр. чл. 13 ал. 2 т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО, поради което и на осн. чл. 172б, ал.1 от НК, вр. чл. 13 ал. 2 т. 2, вр. ал.1 от ЗМГО, вр. чл.55, а
13 АНД No 324/2017, IV състав НАП ЕТ Ж.- С.К. ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 5.9.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление №2314 от 16.09-2016г.,издадено от Кирил Петров Пологов заместник –Директор на Териториална Дирекция на НАП Бургас , упълномощен със заповед №ЗЦУ- 1582/23.12-2015г. на Изпълнителния директор на НАП, с което за нарушение на чл. 118, ал.1 от ЗДДС , във връзка с чл. 25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18/13.12-2006г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства,на ЕТ „Жаклин –С.К. „, ЕИК : 102165489, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, кв. „Славейков” № 25,вх.А, ет.6, ап.18, представляван от С.Ж.К. чрез пълномощник – адвокат Д.Д.,***, е наложено административно наказание –„имуществена санкция „ в размер на 500,00лв./ петстотин лева /, на основание чл. 185, ал.1 от ЗДДС. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.
14 АНД No 338/2017, I състав НАП ЕТ С.3.-Р.А. ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 27.9.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2245/30.08.2016 год. на Зам.директора на ТД на НАП- гр. Бургас, с което на ЕТ“СИЛ 3-Р.А.“ с ЕИК 102862424 със седалище и адрес на управление: с.Лозенец, общ.Царево, ул.“Велека“ № 30, за нарушение на чл.41 ал.1 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ във вр. с чл.118 ал.4 т.1 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 3000лв. /три хиляди лева/ на основание чл.185 ал.2 от ЗДДС. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
15 НОХД No 391/2017, IV състав Престъпления против интелектуалната собственост - чл.172б НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Е.Н.Х. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Определение от 7.9.2017г.
УВАЖАВА предложението на районен прокурор на осн. чл.414, ал.1, т.1 от НК, като тълкува Присъда № 14/14.07.2017г. по НОХД №391/2017г. на ЦРС, относно основанието за определяне на наказанието лишаване от свобода в размер на шест месеца: Да се разбира за посочената по горе присъда ОСЪЖДА Е.Н.Х. с ЕГН ********** на наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца, на осн. чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, което наказание на осн. чл.66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от три години. Определението подлежи на обжалване или протестиране в седмодневен срок, считано от днес пред БОС.
Е.Н.Х.
В законна сила на 15.9.2017г.
16 АНД No 406/2017, I състав КАТ О.П.Ч. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 26.9.2017г.
Мотивиран от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0302-000269/15.08.2016г. на Началника РУП- Царево, с което на О.П.Ч. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 500 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца на основание чл.174 ал.1 от ЗДвП, за нарушение на чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 10 лева на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.1 и 2 от ЗДвП и за нарушение на чл.100 ал.1 т.2 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 10 лева на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.3 от ЗДвП, като НАМАЛЯ размера на наложеното наказание лишаване от право да управлява МПС от 12 месеца на 8 /осем/ месеца, и го потвърждава в останалата част. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава XII от АПК. Районен съдия :
17 АНД No 408/2017, I състав КАТ И.Н.И. РУП ПРИМОРСКО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 26.9.2017г.
Мотивиран от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-4635-000082/ 02.05.2017г. на Началника РУП- Приморско, с което на И.Н.И. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.6 т.2 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 1000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца на основание чл.175 ал.5 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава XII от АПК.
18 АНД No 433/2017, IV състав КАТ В.С.Ч. РУП ПРИМОРСКО Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 11.9.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №16-4635-000332 от 04.01-2017г. на Началник Група към ОДМВР-Бургас, РУ–Приморско Живко Русев Добрев , с което на В.С.Ч., ЕГН ********** *** за извършено административно нарушение по чл.6,т.1 от ЗДвП на основание чл.183,ал.3,т.5, пр.1 от ЗДвП е наложено административно наказание –„глоба“ в размер на 30,00 лв. /тридесет лева/ и за административно нарушение по чл. 100,ал.1,т.1от ЗДвП на основание чл. 183, ал.1,т.1, пр.1-во от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 10 лв. /десет лева/.
19 АНД No 447/2017, I състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.Н.О. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 11.9.2017г.
Р Е Ш И : ПРИЗНАВА обвиняемия С.Н.О. с ЕГН **********, роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан (реабилитиран), с настоящ адрес:*** ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл. 281, във вр. с чл. 2, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ, за това че на 24.08.2015 г., в землището на с. Резово, община Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – Малко Търново, с цел да набави за себе си имотна облага, противозаконно е подпомогнал двадесет лица, чужди граждани, както следва: Maha Buru Saleh /Маха Буру Салех/, родена на *** г., в Сирия, гр. Камашло, без документи за самоличност; Sami Buru Saleh /Сами Буру Салех/, роден на *** г., в Сирия, гр. Камашле, без документи за самоличност; Rana Buru Saleh /Рана Буру Салех/, родена на *** г., в Сирия, гр. Камашло, без документи за самоличност; Maya Buru Saleh /Мая Буру Салех/, родена на *** г., в Сирия, гр. Камашло, без документи за самоличност; Harbia Dahar Ali /Харбиа Дар Ах Али/, родена на *** г., в Сирия, гр. Камашло, без документи за самоличност; Seham Salim Alias /Сехам Салим Алиас/, родена на *** г., в Сирия, гр. Камашло, без документи за самоличност; Nadjua Salim Alias /Наджуа Салим Алиас/, родена на *** г., в Сирия, гр. Камашло, без документи за самоличност; Saih Alias Наmmо /Салях Алиас Хаммо/, роден на *** г., в Сирия, гр. Камашло, без документи за самоличност; Adil Alias Наммо /Адил Алиас Хаммо/, роден на *** г., в Сирия, гр. Камашло, без документи за самоличност; Diar Hadar Alias /Диар Хадар Алиас/, роден на *** г., в Сирия, гр. Камашло, без документи за самоличност; Salyam Salim Alias /Салям Салим Алиас/, роден на *** г., в Сирия, гр. Камашло, без документи за самоличност; Zaravan Salim Miramirza /Зариван Салим Мирамирза/, роден на *** г., в Сирия, гр. Камашло, без документи за самоличност; Faizal Dahar Ali /Феизал Дахар Али/, роден на *** г., в Сирия, гр. Камашло, без документи за самоличност; Ferad Adnan Mohamad /Ферад Аднан Мохамед/, роден на *** г., в Сирия, гр. Камашло, без документи за самоличност; Mohamad Adnan Mohamad /Мохамед Аднан Мохамед/, роден на *** г., в Сирия, гр. Камашло, без документи за самоличност; Jeger Hasan Amin /Жегер Хасан Амин/, роден на 21,02.1994 г., в Сирия, гр. Камашло, без документи за самоличност; Tasim Abdulla Amin /Тасим Абдулла Амин/, роден на *** г., в Сирия, гр. Дирке, без документи за самоличност; Kuvan Faisal Hasan /Куван Фейсал Хасан/, роден на *** г., в Сирия, гр. Камашло, без документи за самоличност; Zirak Hasan Isaa /Зирак Хасан Исаа/, роден на *** г., в Сирия, гр. Махабие, без документи за самоличност; и Nоjdar Shukru Majed /Наждар Шукри Маджед/, роден на *** г., в Сирия, гр. Кубане, без документи за самоличност да пребивават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ: „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима, съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001 г. на Съвета от 15 март 2001 година”, като подпомагането се е изразявало в изчакването на територията на Република България на чужденците, товаренето и превозването им посредством товарен автомобил марка „Форд”, модел „Транзит”, с per. № X 4971 АХ, собственост на ЕТ „С.О.”, представлявано от самия него - престъпление по чл. 281, във вр. с чл. 2, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ, поради което и на основание чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 3 000.00 /три хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съда. ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА – 1 бр. товарен автомобил марка „Форд”, модел „Транзит”, с рег. № Х 4971 АХ”- собственост на ЕТ „С.О.”, намиращ се на съхранение в РУ – Царево, да се върне на собственика - ЕТ „С.О.”. - 1 бр. пластмасова карта от СИМ-карта, с надписи отпред „TURKCELL UCLU SIM 64K”, и надписи отзад „PIN 9652 PIN2 6140 PUK1 99904769 PUK2 89938692 № 8990011320140289334”; 6 бр. монети, с номинал 1 турска лира; 7 бр. хартиени парчета с неправилна форма, с изписани цифри с червен химикал; 1 бр. метална пластина, с правоъгълна форма, с надписи „Microsoft mobile, Model RM-970 Type – RM 970 CODE 059V158 IMEI: 356459064411596 CE 0168 made in Vietnam”; 1 бр. батерия черна на цвят за мобилен телефон марка „Нокия”; 1 бр. част от мобилен телефон, състояща се от бутони и част от платка; и 1 бр. черен заден капак за мобилен телефон, всички намиращи се на съхранение в РУ на МВР – Царево ДА СЕ ВЪРНАТ на собствениците им. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд- Бургас.
С.Н.О.
Мотиви от 20.9.2017г.
Мотивите изготвени в срок
20 НОХД No 482/2017, IV състав Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО П.Н.Р.,
Г.М.К.,
К.М.Ф.,
Л.Д.Т.
Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Присъда от 7.9.2017г.
П.Н.Р.
ПРИЗНАВА подсъдимия П.Н.Р. с ЕГН **********, роден на ***г***; с настоящ адрес:***/с постоянен адрес:***/с адрес ***; с българско гражданство; безработен; с основно образование; неженен; неосъждан (реабилитиран), ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода от 18.04.2017г. до 19.04.2017г., в землището на с. Синеморец, общ. Царево, обл. Бургас, местността „Количката“, в условията на продължавано престъпление, в съучастие като извършител с К.М.Ф. /като извършител/, чрез използване на технически средства /лопата и брадва/, е отнел чужди движими вещи – 40 метра меден електро проводник тип СВТ 4х35кв.мм., на обща стойност 600 лева, от владението на Е.Х.Г., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, както следва: 1. На 18.04.2017г., в землището на с. Синеморец, общ. Царево, обл. Бургас, местността „Количката“, в съучастие като извършител с К.М.Ф. – извършител, чрез използване на технически средства /лопата и брадва/, отнел чужди движими вещи – 20 метра меден електро проводник тип СВТ 4х35кв.мм., на стойност 300 /триста/ лева от владението и собственост на Е.Х.Г., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои; На 19.04.2017г., в землището на с. Синеморец, общ. Царево, обл. Бургас, местността „Количката“, в съучастие като извършител с К.М.Ф. – извършител, чрез използване на технически средства /лопата и брадва/, отнел чужди движими вещи – 20 метра меден електро проводник тип СВТ 4х35кв.мм., на стойност 300 /триста/ лева от владението и собственост на Е.Х.Г., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 във вр. чл. 194, ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 2 във вр. ал. 1 във вр. чл. 26, ал. 1 НК, поради което и на осн. чл. 195, ал. 1, т. 4 във вр. чл. 194, ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 2 във вр. ал. 1 във вр. чл. 26, ал. 1 НК ГО ОСЪЖДА на ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ПЕТНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.58а НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, вр. чл. 373, ал.2 НПК НАМАЛЯВА, така определеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА „ С ЕДНА ТРЕТА НА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА„ за СРОК от „ ДЕСЕТ МЕСЕЦА”. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Г.М.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г.М.К. с ЕГН **********, роден на ***г***; с настоящ адрес и с адрес ***, местност „Свети Пантелей“, № 2; българин; с българско гражданство; безработен; с начално образование; неженен; неосъждан (реабилитиран), ЗА ВИНОВЕН в това , че на 16.04.2017г., в землището на с. Синеморец, общ. Царево, обл. Бургас, местността „Количката“, в съучастие като извършител с К.М.Ф. – извършител, чрез използване на технически средства /лопата и брадва/ отнел чужди движими вещи – 15 метра меден електро проводник тип СВТ 4х35кв.мм., на стойност 225 /двеста двадесет и пет/ лева от владението и собственост на Е.Х.Г., без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 във вр. чл. 194, ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 2 във вр. ал. 1 НК, и поради което и на осн. чл. 195, ал. 1, т. 4 във вр. чл. 194, ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 2 във вр. ал. 1 НК, ГО ОСЪЖДА на ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.58а НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, вр. чл. 373, ал.2 НПК НАМАЛЯВА, така определеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА „ С ЕДНА ТРЕТА НА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА„ за СРОК от „ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА”. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
К.М.Ф.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.М.Ф. - с ЕГН **********, роден на ***г***; с настоящ адрес:***/с адрес *** – извън регулация; българин; с българско гражданство; без образование – неграмотен, неженен, дървосекач, осъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода от 14.04.2017г. до 19.04.2017г., в землището на с.Синеморец, общ. Царево, обл.Бургас, местността „Количката“, в условията на продължавано престъпление, сам и в съучастие като извършител с Г.М.К. (като извършител), П.Н.Р. (като извършител) и Л.Д.Т. (като извършител), чрез използване на технически средства (кирка, лопата и брадва), е отнел чужди движими вещи (80 метра меден електро проводник тип СВТ 4х35кв.мм.) на обща стойност 1200лв., от владението на Е.Х.Г., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условия на повторност /след като е бил осъждан за престъпление по чл. 194, ал. 1 във вр. чл. 26, ал. 1 НК по НОХД № 3/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево/, както следва: 1. На 14.04.2017г., в землището на с. Синеморец, общ. Царево, обл. Бургас, местността „Количката“, чрез използване на технически средства /лопата и брадва/, отнел чужди движими вещи – 10 метра меден електро проводник тип СВТ 4х35кв.мм., на стойност 150 /сто и петдесет/ лева от владението и собственост на Е.Х.Г., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои; 2. На 15.04.2017г., в землището на с. Синеморец, общ. Царево, обл. Бургас, местността „Количката“, в съучастие като извършител с Л.Д.Т. – извършител, чрез използване на технически средства /кирка и брадва/, отнел чужди движими вещи – 15 метра меден електро проводник тип СВТ 4х35кв.мм., на стойност 225 /двеста двадесет и пет/ лева от владението и собственост на Е.Х.Г., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои; 3. На 16.04.2017г., в землището на с. Синеморец, общ. Царево, обл. Бургас, местността „Количката“, в съучастие като извършител с Г.М.К. – извършител, чрез използване на технически средства /лопата и брадва/, отнел чужди движими вещи – 15 метра меден електро проводник тип СВТ 4х35кв.мм., на стойност 225 /двеста двадесет и пет/ лева от владението и собственост на Е.Х.Г., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои; 4. На 18.04.2017г., в землището на с. Синеморец, общ. Царево, обл. Бургас, местността „Количката“, в съучастие като извършител с П.Н.Р. – извършител, чрез използване на технически средства /лопата и брадва/, отнел чужди движими вещи – 20 метра меден електро проводник тип СВТ 4х35кв.мм., на стойност 300 /триста/ лева от владението и собственост на Е.Х.Г., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои; 5.На 19.04.2017г., в землището на с. Синеморец, общ. Царево, обл. Бургас, местността „Количката“, в съучастие като извършител с П.Н.Р. – извършител, чрез използване на технически средства /лопата и брадва/, отнел чужди движими вещи – 20 метра меден електро проводник тип СВТ 4х35кв.мм., на стойност 300 /триста/ лева от владението и собственост на Е.Х.Г., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 и т. 7, във вр. чл. 194, ал. 1 във вр. чл. 28, ал. 1 във вр. 20, ал. 2 във вр. ал. 1 във вр. чл. 26, ал. 1 НК, поради което и на осн. чл. 195, ал. 1, т. 4 и т. 7 във вр. чл. 194, ал. 1 във вр. чл. 28, ал. 1 във вр. 20, ал. 2 във вр. ал. 1 във вр. чл. 26, ал. 1 НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВАДЕСЕТ И ЕДИН МЕСЕЦА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.58а НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, вр. чл. 373, ал.2 НПК НАМАЛЯВА, така определеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА „ С ЕДНА ТРЕТА НА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА„ за СРОК от „ ЧЕТИРИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА”. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Л.Д.Т.
ПРИЗНАВА подсъдимия Л.Д.Т. с ЕГН **********, роден на ***г***; с настоящ адрес и с адрес ***, местност „Свети Пантелей“, № 14; българин; с българско гражданство; безработен; с основно образование; неженен; неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че: на 15.04.2017г., в землището на с. Синеморец, общ. Царево, обл. Бургас, местността „Количката“, в съучастие като извършител с К.М.Ф. – извършител, чрез използване на технически средства /кирка и брадва/ отнел чужди движими вещи – 15 метра меден електро проводник тип СВТ 4х35 кв.мм., на стойност 225 /двеста двадесет и пет/ лева от владението и собственост на Е.Х.Г., без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 във вр. чл. 194, ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 2 във вр. ал. 1 НК, поради което и на осн. чл. 195, ал. 1, т. 4 във вр. чл. 194, ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 2 във вр. ал. 1 НК, ГО ОСЪЖДА на ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.58а НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, вр. чл. 373, ал.2 НПК НАМАЛЯВА, така определеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА „ С ЕДНА ТРЕТА НА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА„ за СРОК от „ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА”. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Мотиви от 11.9.2017г.
Мотивите изготвени в срок.
В законна сила на 26.9.2017г.
21 АНД No 484/2017, I състав КАТ Д.Н.М. РУП ПРИМОРСКО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 29.9.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-4635-000076/ 02.05.2017г. на Началника РУП- Приморско, с което на Д.Н.М. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 1000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца на основание чл.174 ал.1 т.2 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава XII от АПК.
22 АНД No 486/2017, I състав КАТ Ж.Я.К. РУП ПРИМОРСКО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 29.9.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-4635-000001/15.01.2017г. на Началника РУП- Приморско, с което на Ж.Я.К. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.174 ал.3 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 2000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца на основание чл.174 ал.3 от ЗДвП и за нарушение на чл.100 ал.1 т.2 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 10 лева на основание чл.183 ал.1 т.1 предл.3 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава XII от АПК.
23 АНД No 515/2017, IV състав РДГ И.Г.С. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.БУРГАС Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 11.9.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление №460 от 08.06-2017г. на Директора на Регионална Дирекция по Горите- Бургас- инж.Венелин Николов Радков, упълномощен със Заповед № РД49-199/ 16.05-2011г. на Министъра на земеделието и храните,с което на жалбоподателя И.Г.С., ЕГН **********,***, за нарушение на чл. 23, ал.2, т.1 от Наредба №1 за КОГТ на основание чл.263, ал.1, т.2 от Закона за горите е наложено административно наказание - глоба в размер на 200 лева/двеста /. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните, че е изготвено.
24 АНД No 779/2017, I състав КАТ Г.И.В. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Определение от 4.9.2017г.
Предвид горното, съдът ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 779/2017г. по описа на РС-Царево поради просрочие на жалбата. Определението подлежи на обжалване пред Административен съд Бургас в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.
25 НОХД No 785/2017, IV състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.К.И. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 7.9.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство № 145/2017 г. по описа на РУ МВР – Царево, пор. № 193/2017 г по описа на Районна прокуратура Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Щърбева, обвиняемият А.К.И. с ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес:***; настоящ адрес:***; български гражданин; средно образование; месторабота - ресторант „Касаба“ град Царево, на длъжност помощник готвач; неженен; неосъждан и неговия защитник – адв. М.Н., съгласно което обвиняемият А.К.И. се признава за виновен в това, че на 31.07.2017 г. в гр. Царево, обл. Бургас, държал в квартирата си на ул. „Христо Ботев“ № 11, стая на таванския етаж, без надлежно разрешително съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП), „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1” на ЗКВНП, Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г. - високо рисково наркотично вещества: Обект № 1 - полиетиленова опаковка с неправилна форма със съдържание КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло 0,936 гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 8,70 % /тегловни процента/, на стойност 5,62 лева /пет лева и 62 стотинки/; Обект № 2 – полиетиленова опаковка с неправилна форма със съдържание бучка бяло вещество с нетно тегло 2,377 гр., със съдържание на АМФЕТАМИН - 55,30 %, на стойност 71,31 лева /седемдесет и един лева и 31 стотинки/; Обект № 3 – полиетиленова опаковка с неправилна форма със съдържание бяло прахообразно вещество с нетно тегло 0,241 гр., със съдържание на АМФЕТАМИН - 65,10 %, на стойност 7,23 лева /седем лева и 23 стотинки/. Един грам КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. Един грам АМФЕТАМИН е на стойност 30.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., всичко на обща стойност 84.16 лева, вещества поставени под контрол забрана съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1” от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за определяне на реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични - престъпление по чл. 354 „а”, ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, вр. чл. 3 ал. 1,2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични. За посоченото престъпление чл. 354а, ал.3, т.1, предложение 1 НК, връзка чл. 3, ал.1, 2 и 3 ЗКНВП, връзка Приложение I към чл.3, т.1 Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, на осн. чл. 354а, ал.3, т.1, предложение 1 НК, връзка чл. 3, ал.1, 2 и 3 ЗКНВП, връзка Приложение I към чл.3, т.1 Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и чл. 55, ал.1, т.1 НК ОСЪЖДА обв. А.К.И. с ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на обв. А.К.И. с ЕГН ********** кумулативно предвиденото в чл. 354а, ал.3, т.1 НК по-леко наказание „Глоба“.
А.К.И.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство № 145/2017 г. по описа на РУ МВР – Царево, пор. № 193/2017 г по описа на Районна прокуратура Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Щърбева, обвиняемият А.К.И. с ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес:***; настоящ адрес:***; български гражданин; средно образование; месторабота - ресторант „Касаба“ град Царево, на длъжност помощник готвач; неженен; неосъждан и неговия защитник – адв. М.Н., съгласно което обвиняемият А.К.И. се признава за виновен в това, че на 31.07.2017 г. в гр. Царево, обл. Бургас, държал в квартирата си на ул. „Христо Ботев“ № 11, стая на таванския етаж, без надлежно разрешително съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП), „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1” на ЗКВНП, Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г. - високо рисково наркотично вещества: Обект № 1 - полиетиленова опаковка с неправилна форма със съдържание КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло 0,936 гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 8,70 % /тегловни процента/, на стойност 5,62 лева /пет лева и 62 стотинки/; Обект № 2 – полиетиленова опаковка с неправилна форма със съдържание бучка бяло вещество с нетно тегло 2,377 гр., със съдържание на АМФЕТАМИН - 55,30 %, на стойност 71,31 лева /седемдесет и един лева и 31 стотинки/; Обект № 3 – полиетиленова опаковка с неправилна форма със съдържание бяло прахообразно вещество с нетно тегло 0,241 гр., със съдържание на АМФЕТАМИН - 65,10 %, на стойност 7,23 лева /седем лева и 23 стотинки/. Един грам КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. Един грам АМФЕТАМИН е на стойност 30.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., всичко на обща стойност 84.16 лева, вещества поставени под контрол забрана съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1” от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за определяне на реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични - престъпление по чл. 354 „а”, ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, вр. чл. 3 ал. 1,2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични. За посоченото престъпление чл. 354а, ал.3, т.1, предложение 1 НК, връзка чл. 3, ал.1, 2 и 3 ЗКНВП, връзка Приложение I към чл.3, т.1 Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, на осн. чл. 354а, ал.3, т.1, предложение 1 НК, връзка чл. 3, ал.1, 2 и 3 ЗКНВП, връзка Приложение I към чл.3, т.1 Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и чл. 55, ал.1, т.1 НК ОСЪЖДА обв. А.К.И. с ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на обв. А.К.И. с ЕГН ********** кумулативно предвиденото в чл. 354а, ал.3, т.1 НК по-леко наказание „Глоба“.
В законна сила на 7.9.2017г.
26 НОХД No 799/2017, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.Н.Г. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 9.9.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №52/2017 г. по описа на ГПУ –Царево, преписка вх. № 788/17 год. по описа на Районна прокуратура гр. Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Щърбева, подсъдимия С.Н.Г. АЛИ /Sамаn Nаdеr Ghatu Ali/ роден на ***г. в гр. Бахшига, щат Мусул, Ислямска Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, без документи за самоличност, начално образование, женен, общ работник, неосъждан и адв. А.П., съгласно условията на което подсъдимият С.Н.Г. Али, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 05.09.2017 г, около 20.30 часа в района на местността „Сърпии“, землището на село Бродилово, община Царево, област Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска“ от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.Н.Г. Али, на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.Н.Г. Али, да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.Н.Г. Али, да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Бургас сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
С.Н.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №52/2017 г. по описа на ГПУ –Царево, преписка вх. № 788/17 год. по описа на Районна прокуратура гр. Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Щърбева, подсъдимия С.Н.Г. АЛИ /Sамаn Nаdеr Ghatu Ali/ роден на ***г. в гр. Бахшига, щат Мусул, Ислямска Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, без документи за самоличност, начално образование, женен, общ работник, неосъждан и адв. А.П., съгласно условията на което подсъдимият С.Н.Г. Али, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 05.09.2017 г, около 20.30 часа в района на местността „Сърпии“, землището на село Бродилово, община Царево, област Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска“ от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.Н.Г. Али, на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.Н.Г. Али, да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.Н.Г. Али, да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Бургас сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 9.9.2017г.
27 НОХД No 800/2017, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО И.А.Х. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 9.9.2017г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №53/2017 г. по описа на ГПУ –Царево, преписка вх. № 789/17 год. по описа на Районна прокуратура гр. Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Щърбева, подсъдимия И.А.Х. /Ihab Ayas Kheder/ роден на ***г. в гр. Бахшига, щат Мусул, Ислямска Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, без документи за самоличност, основно образование, женен, общ работник, неосъждан и адв. А.П., съгласно условията на което подсъдимият И.А.Х., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 05.09.2017 г, около 20.30 часа в района на местността „Сърпии“, землището на село Бродилово, община Царево, област Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска“ от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия И.А.Х., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА И.А.Х., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА И.А.Х., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Бургас сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
И.А.Х.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №53/2017 г. по описа на ГПУ –Царево, преписка вх. № 789/17 год. по описа на Районна прокуратура гр. Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Щърбева, подсъдимия И.А.Х. /Ihab Ayas Kheder/ роден на ***г. в гр. Бахшига, щат Мусул, Ислямска Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, без документи за самоличност, основно образование, женен, общ работник, неосъждан и адв. А.П., съгласно условията на което подсъдимият И.А.Х., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 05.09.2017 г, около 20.30 часа в района на местността „Сърпии“, землището на село Бродилово, община Царево, област Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска“ от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия И.А.Х., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА И.А.Х., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА И.А.Х., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Бургас сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 9.9.2017г.
28 НОХД No 801/2017, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.Х.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 9.9.2017г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №54/2017 г. по описа на ГПУ –Царево, преписка вх. № 790/17 год. по описа на Районна прокуратура гр. Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Димитров, подсъдимия С. ХАСАН А. /Salah Hassan Abdi/ роден на ***г. в гр. Бахшига, щат Мусул, Ислямска Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, без документи за самоличност, основно образование, неженен, общ работник, неосъждан. и адв. А.П., съгласно условията на което подсъдимият С. Хасан А., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 05.09.2017 г, около 20.30 часа в района на местността „Сърпии“, землището на село Бродилово, община Царево, област Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска“ от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С. Хасан А., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С. Хасан А., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С. Хасан А., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Бургас сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
С.Х.А.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №54/2017 г. по описа на ГПУ –Царево, преписка вх. № 790/17 год. по описа на Районна прокуратура гр. Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Димитров, подсъдимия С. ХАСАН А. /Salah Hassan Abdi/ роден на ***г. в гр. Бахшига, щат Мусул, Ислямска Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, без документи за самоличност, основно образование, неженен, общ работник, неосъждан. и адв. А.П., съгласно условията на което подсъдимият С. Хасан А., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 05.09.2017 г, около 20.30 часа в района на местността „Сърпии“, землището на село Бродилово, община Царево, област Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска“ от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С. Хасан А., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С. Хасан А., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С. Хасан А., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Бургас сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 9.9.2017г.
29 НОХД No 802/2017, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.С.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 9.9.2017г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №55/2017 г. по описа на ГПУ –Царево, преписка вх. № 791/17 год. по описа на Районна прокуратура гр. Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Щърбева, подсъдимия Д. С.А. /Delhat Soleiman Ali/, роден на ***г. в гр. Кочо, щат Шенгал, Ислямска Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, без документи за самоличност, основно образование, неженен, общ работник, неосъждан и адв. А.П., съгласно условията на което подсъдимият Д. С.А., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 05.09.2017 г, около 20.30 часа в района на местността „Сърпии“, землището на село Бродилово, община Царево, област Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска“ от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д. С.А., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д. С.А., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д. С.А., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Бургас сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Д.С.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №55/2017 г. по описа на ГПУ –Царево, преписка вх. № 791/17 год. по описа на Районна прокуратура гр. Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Щърбева, подсъдимия Д. С.А. /Delhat Soleiman Ali/, роден на ***г. в гр. Кочо, щат Шенгал, Ислямска Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, без документи за самоличност, основно образование, неженен, общ работник, неосъждан и адв. А.П., съгласно условията на което подсъдимият Д. С.А., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 05.09.2017 г, около 20.30 часа в района на местността „Сърпии“, землището на село Бродилово, община Царево, област Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска“ от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д. С.А., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д. С.А., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д. С.А., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Бургас сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 9.9.2017г.
30 НОХД No 803/2017, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Х.Х.М. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 9.9.2017г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №56/2017 г. по описа на ГПУ –Царево, преписка вх. № 792/17 год. по описа на Районна прокуратура гр. Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Щърбева, подсъдимия Х.Х.М. /Hamudi Hosein Mostafa/, роден на ***г. в гр. Хавиджа, щат Керкук, Ислямска Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, без документи за самоличност, начално образование, неженен, общ работник, неосъждан и адв. Д.Д., съгласно условията на което подсъдимият Х.Х.М., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 05.09.2017 г, около 20.30 часа в района на местността „Сърпии“, землището на село Бродилово, община Царево, област Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска“ от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Х.Х.М., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.Х.М., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.Х.М., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Бургас сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Х.Х.М.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №56/2017 г. по описа на ГПУ –Царево, преписка вх. № 792/17 год. по описа на Районна прокуратура гр. Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Щърбева, подсъдимия Х.Х.М. /Hamudi Hosein Mostafa/, роден на ***г. в гр. Хавиджа, щат Керкук, Ислямска Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, без документи за самоличност, начално образование, неженен, общ работник, неосъждан и адв. Д.Д., съгласно условията на което подсъдимият Х.Х.М., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 05.09.2017 г, около 20.30 часа в района на местността „Сърпии“, землището на село Бродилово, община Царево, област Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска“ от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Х.Х.М., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.Х.М., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.Х.М., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Бургас сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 9.9.2017г.
31 НОХД No 804/2017, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.С. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 9.9.2017г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №57/2017 г. по описа на ГПУ –Царево, преписка вх. № 793/17 год. по описа на Районна прокуратура гр. Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Димитров, подсъдимия М.С. /Mohammad Sadegh/, роден на ***г. в гр. Хавиджа, щат Керкук, Ислямска Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, без документи за самоличност, начално образование, неженен, общ работник, неосъждан и адв. Д.Д., съгласно условията на което подсъдимият М.С., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 05.09.2017 г, около 20.30 часа в района на местността „Сърпии“, землището на село Бродилово, община Царево, област Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска“ от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.С., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.С., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.С., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Бургас сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
М.С.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №57/2017 г. по описа на ГПУ –Царево, преписка вх. № 793/17 год. по описа на Районна прокуратура гр. Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Димитров, подсъдимия М.С. /Mohammad Sadegh/, роден на ***г. в гр. Хавиджа, щат Керкук, Ислямска Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, без документи за самоличност, начално образование, неженен, общ работник, неосъждан и адв. Д.Д., съгласно условията на което подсъдимият М.С., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 05.09.2017 г, около 20.30 часа в района на местността „Сърпии“, землището на село Бродилово, община Царево, област Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска“ от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.С., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.С., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.С., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Бургас сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 9.9.2017г.
32 НОХД No 805/2017, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.Х. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 9.9.2017г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №58/2017 г. по описа на ГПУ –Царево, преписка вх. № 794/17 год. по описа на Районна прокуратура гр. Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Зорница Щърбева, подсъдимия Д.Х. /Julian Khalil/, родена на ***г. в гр. Бахшига, щат Мусул, Ислямска Република Ирак, иракчанка, иракски гражданин, без документи за самоличност, начално образование, омъжена, домакиня, неосъждана и адв. Д.Д., съгласно условията на което подсъдимият Д.Х., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 05.09.2017 г, около 20.30 часа в района на местността „Сърпии“, землището на село Бродилово, община Царево, област Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска“ от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д.Х., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.Х., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.Х., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Бургас сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Д.Х.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №58/2017 г. по описа на ГПУ –Царево, преписка вх. № 794/17 год. по описа на Районна прокуратура гр. Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Зорница Щърбева, подсъдимия Д.Х. /Julian Khalil/, родена на ***г. в гр. Бахшига, щат Мусул, Ислямска Република Ирак, иракчанка, иракски гражданин, без документи за самоличност, начално образование, омъжена, домакиня, неосъждана и адв. Д.Д., съгласно условията на което подсъдимият Д.Х., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 05.09.2017 г, около 20.30 часа в района на местността „Сърпии“, землището на село Бродилово, община Царево, област Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска“ от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д.Х., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.Х., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.Х., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Бургас сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 9.9.2017г.
33 НОХД No 806/2017, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Х.Х. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 9.9.2017г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №59/2017 г. по описа на ГПУ –Царево, преписка вх. № 795/17 год. по описа на Районна прокуратура гр. Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Зорница Щърбева, подсъдимия Х.Х. /Haovla Hassan/, родена на ***г. в гр. Шенгал, щат Шенгал, Ислямска Република Ирак, иракчанка, иракски гражданин, без документи за самоличност, начално образование, неомъжена, неосъждана и адв. Д.Д., съгласно условията на което подсъдимият Х.Х., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 05.09.2017 г, около 20.30 часа в района на местността „Сърпии“, землището на село Бродилово, община Царево, област Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска“ от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Х.Х., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.Х., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.Х., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Бургас сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Х.Х.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №59/2017 г. по описа на ГПУ –Царево, преписка вх. № 795/17 год. по описа на Районна прокуратура гр. Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Зорница Щърбева, подсъдимия Х.Х. /Haovla Hassan/, родена на ***г. в гр. Шенгал, щат Шенгал, Ислямска Република Ирак, иракчанка, иракски гражданин, без документи за самоличност, начално образование, неомъжена, неосъждана и адв. Д.Д., съгласно условията на което подсъдимият Х.Х., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 05.09.2017 г, около 20.30 часа в района на местността „Сърпии“, землището на село Бродилово, община Царево, област Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска“ от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Х.Х., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.Х., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.Х., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Бургас сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 9.9.2017г.
34 НОХД No 843/2017, I състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.К.С. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 13.9.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство № 4653ЗМ - 240/2017 год. по описа на РУ–Царево, преписка вх. № 557/17 год. по описа на Районна прокуратура гр. Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимият А.К.С. с ЕГН **********, роден на *** ***, българин, български гражданин, образование - средно, работи на летище София, неженен, неосъждан и неговия защитник – адв. А.П., съгласно което подсъдимият А.К.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1, предл. второ от НК, за това, че на 04.08.2017 год., около 13.00 часа в гр. Приморско, обл. Бургас, в лек автомобил марка „Сеат", модел „Ибиза", с per. № *****ВН, без надлежно разрешително, съгласно чл. 73, ал. 1 и чл. 30 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗКНВП, вр. чл. 3 от Наредба за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1 - Списък I от същата "Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина", както следва: - АМФЕТАМИН с нетно тегло 0,112 грама със съдържание на наркотично действащ компонент амфетамин 48.40% на стойност 3,36 /три лева и тридесет и шест стотинки/ лева; - АМФЕТАМИН с нетно тегло 6,722 грама със съдържание на наркотично действащ компонент амфетамин 45.90% на стойност 201,66 /двеста и един лев и шестдесет и шест стотинки/ лева, всичко на обща стойност 205,02 /двеста и пет лева и две стотинки/ лева, определена съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството - престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1, предл. второ от НК. За посоченото престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1, предл. второ от НК и чл.381, ал. 4 от НПК, ОСЪЖДА обв. А.К.С. с ЕГН ********** на осн. чл. 354а, ал.3, т.1, предл. второ от НК и чл.381, ал. 4 от НПК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на обв. А.К.С. с ЕГН ********** наказанието „Глоба“, предвидено наред с наказанието „Лишаване от свобода“. На осн. чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства - 6,834 грама амфетамин, със съдържание на амфетамин 48.40% и 45.90%, с изключение на количеството, изразходено за анализ, запечатани в хартиен плик с восъчен печат на Базово научно техническа лаборатория при ОД МВР - Бургас и същите са предадени с ПРЕДАВАТЕЛНО-ПРИЕМАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ на служба УССД при ОД на МВР - Бургас и изпратени за съхранение с писмо с per. №251000-20097/31.08.2017 год. на основание чл. 91 от ЗКНВП в ЦМУ София, които ДА СЕ УНИЩОЖАТ. След влизане в сила, препис от настоящото Споразумение да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП”-София. На осн. чл.53, ал.1, б.”б” от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства - 1 бр. плик опаковки, съдържащ: 2 бр. найлонови пликове и 1 бр. полиетиленов плик със стикер, на съхранение в РУ-Приморско, които ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи с малозначителна стойност. След влизане в сила, препис от Споразумение да се изпрати на РУ- Приморско. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обв. А.К.С. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените разноски в размер на 59.36 лв. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
А.К.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство № 4653ЗМ - 240/2017 год. по описа на РУ–Царево, преписка вх. № 557/17 год. по описа на Районна прокуратура гр. Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимият А.К.С. с ЕГН **********, роден на *** ***, българин, български гражданин, образование - средно, работи на летище София, неженен, неосъждан и неговия защитник – адв. А.П., съгласно което подсъдимият А.К.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1, предл. второ от НК, за това, че на 04.08.2017 год., около 13.00 часа в гр. Приморско, обл. Бургас, в лек автомобил марка „Сеат", модел „Ибиза", с per. № *****ВН, без надлежно разрешително, съгласно чл. 73, ал. 1 и чл. 30 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗКНВП, вр. чл. 3 от Наредба за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1 - Списък I от същата "Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина", както следва: - АМФЕТАМИН с нетно тегло 0,112 грама със съдържание на наркотично действащ компонент амфетамин 48.40% на стойност 3,36 /три лева и тридесет и шест стотинки/ лева; - АМФЕТАМИН с нетно тегло 6,722 грама със съдържание на наркотично действащ компонент амфетамин 45.90% на стойност 201,66 /двеста и един лев и шестдесет и шест стотинки/ лева, всичко на обща стойност 205,02 /двеста и пет лева и две стотинки/ лева, определена съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството - престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1, предл. второ от НК. За посоченото престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1, предл. второ от НК и чл.381, ал. 4 от НПК, ОСЪЖДА обв. А.К.С. с ЕГН ********** на осн. чл. 354а, ал.3, т.1, предл. второ от НК и чл.381, ал. 4 от НПК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на обв. А.К.С. с ЕГН ********** наказанието „Глоба“, предвидено наред с наказанието „Лишаване от свобода“. На осн. чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства - 6,834 грама амфетамин, със съдържание на амфетамин 48.40% и 45.90%, с изключение на количеството, изразходено за анализ, запечатани в хартиен плик с восъчен печат на Базово научно техническа лаборатория при ОД МВР - Бургас и същите са предадени с ПРЕДАВАТЕЛНО-ПРИЕМАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ на служба УССД при ОД на МВР - Бургас и изпратени за съхранение с писмо с per. №251000-20097/31.08.2017 год. на основание чл. 91 от ЗКНВП в ЦМУ София, които ДА СЕ УНИЩОЖАТ. След влизане в сила, препис от настоящото Споразумение да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП”-София. На осн. чл.53, ал.1, б.”б” от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства - 1 бр. плик опаковки, съдържащ: 2 бр. найлонови пликове и 1 бр. полиетиленов плик със стикер, на съхранение в РУ-Приморско, които ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи с малозначителна стойност. След влизане в сила, препис от Споразумение да се изпрати на РУ- Приморско. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обв. А.К.С. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените разноски в размер на 59.36 лв. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 13.9.2017г.
35 НОХД No 853/2017, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Е.И.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 14.9.2017г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 361/2017 г. по описа на РУ – Приморско при ОД МВР – Бургас, пр. преписка № 805/2017 г. по описа на Районна прокуратура Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Димитров, подсъдимия Е.И.А. с ЕГН **********,*** българин, български гражданин, неосъждан, неженен с настоящ адрес:*** Търново и неговия защитник - адв. Т.Я., съгласно което подсъдимият Е.И.А. се признава за виновен в това, че на 10.09.2017 г., около 03.10 часа, в гр. Китен, обл. Бургас по ул. „Корал“, в посока към ул. „Георги Бенковски“ управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „БМВ”, модел „318 ТИ”, с рег. № ВТ 9104 ВТ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,65 на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза № 692/12.09.2017 год. за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта на специализирана химическа лаборатория към сектор БНТЛ при ОДМВР – Бургас – престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК. Деянието е извършено виновно, при форма на вината „пряк умисъл“ по смисъла на чл.11, ал.2 НК. За посоченото престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК ОСЪЖДА подсъдимият Е.И.А. ЕГН ********** на осн. чл. 343б, ал.1 НК и на основание чл. 55, ал.1, т.1 НК, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от четири месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 НЕ НАЛАГА на подс. Е.И.А. ЕГН ********** кумулативно предвиденото в разпоредбата на чл.343б, ал.1 НК по-леко наказание - „Глоба“. На основание чл.343г вр. 343б, ал.1 вр. чл.37, ал.1, т.7 НК ЛИШАВА обв. Е.И.А. ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от влизане в сила на настоящото споразумение. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обв. Е.И.А. ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените разноски в размер на 47,73 лв. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Е.И.А.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 361/2017 г. по описа на РУ – Приморско при ОД МВР – Бургас, пр. преписка № 805/2017 г. по описа на Районна прокуратура Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Димитров, подсъдимия Е.И.А. с ЕГН **********,*** българин, български гражданин, неосъждан, неженен с настоящ адрес:*** Търново и неговия защитник - адв. Т.Я., съгласно което подсъдимият Е.И.А. се признава за виновен в това, че на 10.09.2017 г., около 03.10 часа, в гр. Китен, обл. Бургас по ул. „Корал“, в посока към ул. „Георги Бенковски“ управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „БМВ”, модел „318 ТИ”, с рег. № ВТ 9104 ВТ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,65 на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза № 692/12.09.2017 год. за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта на специализирана химическа лаборатория към сектор БНТЛ при ОДМВР – Бургас – престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК. Деянието е извършено виновно, при форма на вината „пряк умисъл“ по смисъла на чл.11, ал.2 НК. За посоченото престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК ОСЪЖДА подсъдимият Е.И.А. ЕГН ********** на осн. чл. 343б, ал.1 НК и на основание чл. 55, ал.1, т.1 НК, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от четири месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 НЕ НАЛАГА на подс. Е.И.А. ЕГН ********** кумулативно предвиденото в разпоредбата на чл.343б, ал.1 НК по-леко наказание - „Глоба“. На основание чл.343г вр. 343б, ал.1 вр. чл.37, ал.1, т.7 НК ЛИШАВА обв. Е.И.А. ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от влизане в сила на настоящото споразумение. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обв. Е.И.А. ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените разноски в размер на 47,73 лв. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 14.9.2017г.
36 НОХД No 855/2017, II състав Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО П.С.Н. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 15.9.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство № 51/2017 год. по описа на ГПУ–Царево, преписка вх. №787/2017 г. год. по описа на Районна прокуратура гр. Царево, сключено между РП-Царево, представлявана от прокурор Димитров, подсъдимия П.С.Н. с ЕГН: **********, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, основно образование, безработен, с адрес *** и неговия защитник адв. А.П., съгласно което подсъдимият П.С.Н., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. с чл. 281, ал. 1във вр. с чл.20, ал.4 от НК за това, че на 08.09.2017 год. в района сметището на с. Изгрев, общ. Царево и по главен път гр.Царево – гр. Бургас, действайки в качеството на помагач в съучастие с извършителите А. Н. Т.и Т.Г.Н.с цел да набави за себе си имотна облага, чрез осъществяване на наблюдение по време на извършване на деянието и осигуряване на транспорт за незабавно напускане на местопроизшествието в случай на внезапно възникнала необходимост, подпомогнал А.Т.и Т.Н. , които противозаконно подпомогнали група чужди граждани общо 11 /единадесет/ лица, между които и 1 (едно) лице ненавършило 16 годишна възраст, а именно: САМАН НАДЕР ГАТУ АЛИ /Sамаn Nаdеr Ghatu Ali/ роден на ***г. в гр. Бахшига, щат Мусул, Ислямска Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, без документи за самоличност, начално образование, женен, общ работник, неосъждан, ИХАБ АЯС ХАДЕР /Ihab Ayas Kheder/ роден на ***г. в гр. Бахшига, щат Мусул, Ислямска Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, без документи за самоличност, основно образование, женен, общ работник, неосъждан, САЛАХ ХАСАН АБДИ /Salah Hassan Abdi/ роден на ***г. в гр. Бахшига, щат Мусул, Ислямска Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, без документи за самоличност, основно образование, неженен, общ работник, неосъждан, ДЕЛХАТ СОЛЕИМАН АЛИ /Delhat Soleiman Ali/, роден на ***г. в гр. Кочо, щат Шенгал, Ислямска Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, без документи за самоличност, основно образование, неженен, общ работник, неосъждан, ХАМУДИ ХОСЕИН МОСТАФА /Hamudi Hosein Mostafa/, роден на ***г. в гр. Хавиджа, щат Керкук, Ислямска Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, без документи за самоличност, начално образование, неженен, общ работник, неосъждан, МОХАМАД САДЕГ /Mohammad Sadegh/, роден на ***г. в гр. Хавиджа, щат Керкук, Ислямска Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, без документи за самоличност, начално образование, неженен, общ работник, неосъждан, ДЖУЛИЯН ХАЛИЛ /Julian Khalil/, родена на ***г. в гр. Бахшига, щат Мусул, Ислямска Република Ирак, иракчанка, иракски гражданин, без документи за самоличност, начално образование, омъжена, домакиня, неосъждана, ИНАС ХАШИН ХЕДЕР /Inas Shahin Kheder/, родена на ***г. в гр. Телазеи, щат Шенгал, Ислямска Република Ирак, иракчанка, иракски гражданин, без документи за самоличност, начално образование, неомъжена, неосъждана, ИМАН ХАСАН АБДИ /Iman Hassan Abdi/, родена на ***г. в гр. Шенгал, щат Шенгал, Ислямска Република Ирак, иракчанка, иракски гражданин, без документи за самоличност, начално образование, неомъжена, неосъждана, АЛИ ШАХИН ХЕДЕР /Ali Shahin Kheder/, роден на ***г. в гр. Телазеи, щат Шенгал, Ислямска Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, без документи за самоличност, начално образование, неженен, неосъждан, ХАОВЛА ХАСАН /Haovla Hassan/, родена на ***г. в гр. Шенгал, щат Шенгал, Ислямска Република Ирак, иракчанка, иракски гражданин, без документи за самоличност, начално образование, неомъжена, неосъждана, да пребивават и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима, съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001 г. на Съвета от 15 март 2001 година”, като деянието е извършено, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка „Ауди“, модел „А8“ с рег. № ******и по отношение на повече от едно лице -престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. с чл. 281, ал. 1във вр. с чл.20, ал.4 от НК. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. с чл. 281, ал. 1във вр. с чл.20, ал.4 от НК, чл. 381, ал. 4 НПК, ОСЪЖДА П.С.Н. с ЕГН ********** на основание чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. с чл. 281, ал. 1във вр. с чл.20, ал.4 от НК, чл. 381, ал. 4 НПК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл. 66 НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от десет месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 НЕ НАЛАГА на подс. П.С.Н. с ЕГН: ********** кумулативно предвиденото по-леко наказание, което законът предвижда наред с наказанието Лишаване от свобода, а именно „Глоба“. Вещественото доказателство –моторно превозно средство – лек автомобил марка „Ауди А8“ с рег. № с рег. № ******, рама номер:******, собственост на Р.ЙО.В., ЕГН:********** и ключ за същия ОСТАВА на съхранение в ГПУ-Царево до приключване на наказателното производство. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА П.С.Н. с ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на ГПУ - Царево сумата в размер на 80.00 лева за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
П.С.Н.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство № 51/2017 год. по описа на ГПУ–Царево, преписка вх. №787/2017 г. год. по описа на Районна прокуратура гр. Царево, сключено между РП-Царево, представлявана от прокурор Димитров, подсъдимия П.С.Н. с ЕГН: **********, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, основно образование, безработен, с адрес *** и неговия защитник адв. А.П., съгласно което подсъдимият П.С.Н., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. с чл. 281, ал. 1във вр. с чл.20, ал.4 от НК за това, че на 08.09.2017 год. в района сметището на с. Изгрев, общ. Царево и по главен път гр.Царево – гр. Бургас, действайки в качеството на помагач в съучастие с извършителите А. Н. Т.и Т.Г.Н.с цел да набави за себе си имотна облага, чрез осъществяване на наблюдение по време на извършване на деянието и осигуряване на транспорт за незабавно напускане на местопроизшествието в случай на внезапно възникнала необходимост, подпомогнал А.Т.и Т.Н. , които противозаконно подпомогнали група чужди граждани общо 11 /единадесет/ лица, между които и 1 (едно) лице ненавършило 16 годишна възраст, а именно: САМАН НАДЕР ГАТУ АЛИ /Sамаn Nаdеr Ghatu Ali/ роден на ***г. в гр. Бахшига, щат Мусул, Ислямска Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, без документи за самоличност, начално образование, женен, общ работник, неосъждан, ИХАБ АЯС ХАДЕР /Ihab Ayas Kheder/ роден на ***г. в гр. Бахшига, щат Мусул, Ислямска Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, без документи за самоличност, основно образование, женен, общ работник, неосъждан, САЛАХ ХАСАН АБДИ /Salah Hassan Abdi/ роден на ***г. в гр. Бахшига, щат Мусул, Ислямска Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, без документи за самоличност, основно образование, неженен, общ работник, неосъждан, ДЕЛХАТ СОЛЕИМАН АЛИ /Delhat Soleiman Ali/, роден на ***г. в гр. Кочо, щат Шенгал, Ислямска Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, без документи за самоличност, основно образование, неженен, общ работник, неосъждан, ХАМУДИ ХОСЕИН МОСТАФА /Hamudi Hosein Mostafa/, роден на ***г. в гр. Хавиджа, щат Керкук, Ислямска Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, без документи за самоличност, начално образование, неженен, общ работник, неосъждан, МОХАМАД САДЕГ /Mohammad Sadegh/, роден на ***г. в гр. Хавиджа, щат Керкук, Ислямска Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, без документи за самоличност, начално образование, неженен, общ работник, неосъждан, ДЖУЛИЯН ХАЛИЛ /Julian Khalil/, родена на ***г. в гр. Бахшига, щат Мусул, Ислямска Република Ирак, иракчанка, иракски гражданин, без документи за самоличност, начално образование, омъжена, домакиня, неосъждана, ИНАС ХАШИН ХЕДЕР /Inas Shahin Kheder/, родена на ***г. в гр. Телазеи, щат Шенгал, Ислямска Република Ирак, иракчанка, иракски гражданин, без документи за самоличност, начално образование, неомъжена, неосъждана, ИМАН ХАСАН АБДИ /Iman Hassan Abdi/, родена на ***г. в гр. Шенгал, щат Шенгал, Ислямска Република Ирак, иракчанка, иракски гражданин, без документи за самоличност, начално образование, неомъжена, неосъждана, АЛИ ШАХИН ХЕДЕР /Ali Shahin Kheder/, роден на ***г. в гр. Телазеи, щат Шенгал, Ислямска Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, без документи за самоличност, начално образование, неженен, неосъждан, ХАОВЛА ХАСАН /Haovla Hassan/, родена на ***г. в гр. Шенгал, щат Шенгал, Ислямска Република Ирак, иракчанка, иракски гражданин, без документи за самоличност, начално образование, неомъжена, неосъждана, да пребивават и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима, съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001 г. на Съвета от 15 март 2001 година”, като деянието е извършено, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка „Ауди“, модел „А8“ с рег. № ******и по отношение на повече от едно лице -престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. с чл. 281, ал. 1във вр. с чл.20, ал.4 от НК. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. с чл. 281, ал. 1във вр. с чл.20, ал.4 от НК, чл. 381, ал. 4 НПК, ОСЪЖДА П.С.Н. с ЕГН ********** на основание чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. с чл. 281, ал. 1във вр. с чл.20, ал.4 от НК, чл. 381, ал. 4 НПК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл. 66 НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от десет месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 НЕ НАЛАГА на подс. П.С.Н. с ЕГН: ********** кумулативно предвиденото по-леко наказание, което законът предвижда наред с наказанието Лишаване от свобода, а именно „Глоба“. Вещественото доказателство –моторно превозно средство – лек автомобил марка „Ауди А8“ с рег. № с рег. № ******, рама номер:******, собственост на Р.ЙО.В., ЕГН:********** и ключ за същия ОСТАВА на съхранение в ГПУ-Царево до приключване на наказателното производство. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА П.С.Н. с ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на ГПУ - Царево сумата в размер на 80.00 лева за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 15.9.2017г.
37 НОХД No 856/2017, I състав Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Т.Г.Н. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 15.9.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 51/2017 год. по описа на ГПУ–Царево, преписка вх. №787/2016 г. год. по описа на Районна прокуратура гр. Царев, между РП-Царево, представлявана от прокурор Димитров, обвиняемия Т.Г.Н. с ЕГН:**********, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, с адрес за призоваване с.Световрачане, област Софийска, ул. „Дружба“ № 4, и неговия защитник адв.А.П., съгласно което обвиняемият Т.Г.Н. се признава за виновен, за това, че на 08.09.2017 год. в района сметището на гр. Царево, намиращо се между гр. Царево и село Изгрев, общ. Царево и по главен път гр.Царево – гр. Бургас, в съучастие като извършител с Антонио Тричков– извършител и Петко Недялков – помагач с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал група чужди граждани общо 11 /единадесет/ лица, между които и 1 (едно) лице ненавършило 16 годишна възраст, а именно: САМАН НАДЕР ГАТУ АЛИ /Sамаn Nаdеr Ghatu Ali/ роден на ***г. в гр. Бахшига, щат Мусул, Ислямска Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, без документи за самоличност, начално образование, женен, общ работник, неосъждан, ИХАБ АЯС ХАДЕР /Ihab Ayas Kheder/ роден на ***г. в гр. Бахшига, щат Мусул, Ислямска Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, без документи за самоличност, основно образование, женен, общ работник, неосъждан, САЛАХ ХАСАН АБДИ /Salah Hassan Abdi/ роден на ***г. в гр. Бахшига, щат Мусул, Ислямска Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, без документи за самоличност, основно образование, неженен, общ работник, неосъждан, ДЕЛХАТ СОЛЕИМАН АЛИ /Delhat Soleiman Ali/, роден на ***г. в гр. Кочо, щат Шенгал, Ислямска Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, без документи за самоличност, основно образование, неженен, общ работник, неосъждан, ХАМУДИ ХОСЕИН МОСТАФА /Hamudi Hosein Mostafa/, роден на ***г. в гр. Хавиджа, щат Керкук, Ислямска Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, без документи за самоличност, начално образование, неженен, общ работник, неосъждан, МОХАМАД САДЕГ /Mohammad Sadegh/, роден на ***г. в гр. Хавиджа, щат Керкук, Ислямска Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, без документи за самоличност, начално образование, неженен, общ работник, неосъждан, ДЖУЛИЯН ХАЛИЛ /Julian Khalil/, родена на ***г. в гр. Бахшига, щат Мусул, Ислямска Република Ирак, иракчанка, иракски гражданин, без документи за самоличност, начално образование, омъжена, домакиня, неосъждана, ИНАС ХАШИН ХЕДЕР /Inas Shahin Kheder/, родена на ***г. в гр. Телазеи, щат Шенгал, Ислямска Република Ирак, иракчанка, иракски гражданин, без документи за самоличност, начално образование, неомъжена, неосъждана, ИМАН ХАСАН АБДИ /Iman Hassan Abdi/, родена на ***г. в гр. Шенгал, щат Шенгал, Ислямска Република Ирак, иракчанка, иракски гражданин, без документи за самоличност, начално образование, неомъжена, неосъждана, АЛИ ШАХИН ХЕДЕР /Ali Shahin Kheder/, роден на ***г. в гр. Телазеи, щат Шенгал, Ислямска Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, без документи за самоличност, начално образование, неженен, неосъждан, ХАОВЛА ХАСАН /Haovla Hassan/, родена на ***г. в гр. Шенгал, щат Шенгал, Ислямска Република Ирак, иракчанка, иракски гражданин, без документи за самоличност, начално образование, неомъжена, неосъждана, да пребивават и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима, съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001 г. на Съвета от 15 март 2001 година”, като деянието е извършено, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка „Ауди“, модел „А8“ с рег. № ЕН 1159 КВ и по отношение на повече от едно лице. Престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. с чл. 281, ал. 1, вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1от НК За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. с чл. 281, ал. 1, вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1от НК, на основание чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. с чл. 281, ал. 1, вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Т.Г.Н. с ЕГН:**********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 НЕ НАЛАГА на подс. Т.Г.Н. с ЕГН:********** кумулативно предвиденото по-леко наказание - „Глоба“.
Т.Г.Н.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 51/2017 год. по описа на ГПУ–Царево, преписка вх. №787/2016 г. год. по описа на Районна прокуратура гр. Царев, между РП-Царево, представлявана от прокурор Димитров, обвиняемия Т.Г.Н. с ЕГН:**********, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, с адрес за призоваване с.Световрачане, област Софийска, ул. „Дружба“ № 4, и неговия защитник адв.А.П., съгласно което обвиняемият Т.Г.Н. се признава за виновен, за това, че на 08.09.2017 год. в района сметището на гр. Царево, намиращо се между гр. Царево и село Изгрев, общ. Царево и по главен път гр.Царево – гр. Бургас, в съучастие като извършител с Антонио Тричков– извършител и Петко Недялков – помагач с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал група чужди граждани общо 11 /единадесет/ лица, между които и 1 (едно) лице ненавършило 16 годишна възраст, а именно: САМАН НАДЕР ГАТУ АЛИ /Sамаn Nаdеr Ghatu Ali/ роден на ***г. в гр. Бахшига, щат Мусул, Ислямска Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, без документи за самоличност, начално образование, женен, общ работник, неосъждан, ИХАБ АЯС ХАДЕР /Ihab Ayas Kheder/ роден на ***г. в гр. Бахшига, щат Мусул, Ислямска Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, без документи за самоличност, основно образование, женен, общ работник, неосъждан, САЛАХ ХАСАН АБДИ /Salah Hassan Abdi/ роден на ***г. в гр. Бахшига, щат Мусул, Ислямска Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, без документи за самоличност, основно образование, неженен, общ работник, неосъждан, ДЕЛХАТ СОЛЕИМАН АЛИ /Delhat Soleiman Ali/, роден на ***г. в гр. Кочо, щат Шенгал, Ислямска Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, без документи за самоличност, основно образование, неженен, общ работник, неосъждан, ХАМУДИ ХОСЕИН МОСТАФА /Hamudi Hosein Mostafa/, роден на ***г. в гр. Хавиджа, щат Керкук, Ислямска Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, без документи за самоличност, начално образование, неженен, общ работник, неосъждан, МОХАМАД САДЕГ /Mohammad Sadegh/, роден на ***г. в гр. Хавиджа, щат Керкук, Ислямска Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, без документи за самоличност, начално образование, неженен, общ работник, неосъждан, ДЖУЛИЯН ХАЛИЛ /Julian Khalil/, родена на ***г. в гр. Бахшига, щат Мусул, Ислямска Република Ирак, иракчанка, иракски гражданин, без документи за самоличност, начално образование, омъжена, домакиня, неосъждана, ИНАС ХАШИН ХЕДЕР /Inas Shahin Kheder/, родена на ***г. в гр. Телазеи, щат Шенгал, Ислямска Република Ирак, иракчанка, иракски гражданин, без документи за самоличност, начално образование, неомъжена, неосъждана, ИМАН ХАСАН АБДИ /Iman Hassan Abdi/, родена на ***г. в гр. Шенгал, щат Шенгал, Ислямска Република Ирак, иракчанка, иракски гражданин, без документи за самоличност, начално образование, неомъжена, неосъждана, АЛИ ШАХИН ХЕДЕР /Ali Shahin Kheder/, роден на ***г. в гр. Телазеи, щат Шенгал, Ислямска Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, без документи за самоличност, начално образование, неженен, неосъждан, ХАОВЛА ХАСАН /Haovla Hassan/, родена на ***г. в гр. Шенгал, щат Шенгал, Ислямска Република Ирак, иракчанка, иракски гражданин, без документи за самоличност, начално образование, неомъжена, неосъждана, да пребивават и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима, съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001 г. на Съвета от 15 март 2001 година”, като деянието е извършено, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка „Ауди“, модел „А8“ с рег. № ЕН 1159 КВ и по отношение на повече от едно лице. Престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. с чл. 281, ал. 1, вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1от НК За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. с чл. 281, ал. 1, вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1от НК, на основание чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. с чл. 281, ал. 1, вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Т.Г.Н. с ЕГН:**********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 НЕ НАЛАГА на подс. Т.Г.Н. с ЕГН:********** кумулативно предвиденото по-леко наказание - „Глоба“.
В законна сила на 15.9.2017г.
38 НОХД No 857/2017, II състав Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Н.Т. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 15.9.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 51/2017 год. по описа на ГПУ–Царево, преписка вх. №787/2016 г. год. по описа на Районна прокуратура гр. Царев, между РП-Царево, представлявана от прокурор Димитров, обвиняемия А.Н.Т. с ЕГН:**********, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, женен, неосъждан, с адрес ***, и неговия защитник адв.Юлиан Н., съгласно което обвиняемият А.Н.Т. се признава за виновен, за това, че на 08.09.2017 год. в района сметището на гр. Царево, намиращо се между гр. Царево и село Изгрев, общ. Царево и по главен път гр.Царево – гр. Бургас, в съучастие като извършител с Теодор Найденов – извършител и Петко Недялков – помагач с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал група чужди граждани общо 11 /единадесет/ лица, между които и 1 (едно) лице ненавършило 16 годишна възраст, а именно: САМАН НАДЕР ГАТУ АЛИ /Sамаn Nаdеr Ghatu Ali/ роден на ***г. в гр. Бахшига, щат Мусул, Ислямска Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, без документи за самоличност, начално образование, женен, общ работник, неосъждан, ИХАБ АЯС ХАДЕР /Ihab Ayas Kheder/ роден на ***г. в гр. Бахшига, щат Мусул, Ислямска Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, без документи за самоличност, основно образование, женен, общ работник, неосъждан, САЛАХ ХАСАН АБДИ /Salah Hassan Abdi/ роден на ***г. в гр. Бахшига, щат Мусул, Ислямска Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, без документи за самоличност, основно образование, неженен, общ работник, неосъждан, ДЕЛХАТ СОЛЕИМАН АЛИ /Delhat Soleiman Ali/, роден на ***г. в гр. Кочо, щат Шенгал, Ислямска Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, без документи за самоличност, основно образование, неженен, общ работник, неосъждан, ХАМУДИ ХОСЕИН МОСТАФА /Hamudi Hosein Mostafa/, роден на ***г. в гр. Хавиджа, щат Керкук, Ислямска Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, без документи за самоличност, начално образование, неженен, общ работник, неосъждан, МОХАМАД САДЕГ /Mohammad Sadegh/, роден на ***г. в гр. Хавиджа, щат Керкук, Ислямска Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, без документи за самоличност, начално образование, неженен, общ работник, неосъждан, ДЖУЛИЯН ХАЛИЛ /Julian Khalil/, родена на ***г. в гр. Бахшига, щат Мусул, Ислямска Република Ирак, иракчанка, иракски гражданин, без документи за самоличност, начално образование, омъжена, домакиня, неосъждана, ИНАС ХАШИН ХЕДЕР /Inas Shahin Kheder/, родена на ***г. в гр. Телазеи, щат Шенгал, Ислямска Република Ирак, иракчанка, иракски гражданин, без документи за самоличност, начално образование, неомъжена, неосъждана, ИМАН ХАСАН АБДИ /Iman Hassan Abdi/, родена на ***г. в гр. Шенгал, щат Шенгал, Ислямска Република Ирак, иракчанка, иракски гражданин, без документи за самоличност, начално образование, неомъжена, неосъждана, АЛИ ШАХИН ХЕДЕР /Ali Shahin Kheder/, роден на ***г. в гр. Телазеи, щат Шенгал, Ислямска Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, без документи за самоличност, начално образование, неженен, неосъждан, ХАОВЛА ХАСАН /Haovla Hassan/, родена на ***г. в гр. Шенгал, щат Шенгал, Ислямска Република Ирак, иракчанка, иракски гражданин, без документи за самоличност, начално образование, неомъжена, неосъждана, да пребивават и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима, съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001 г. на Съвета от 15 март 2001 година”, като деянието е извършено, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка „Ауди“, модел „А8“ с рег. № ЕН 1159 КВ и по отношение на повече от едно лице. Престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. с чл. 281, ал. 1, вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1от НК. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. с чл. 281, ал. 1, вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1от НК, на основание чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. с чл. 281, ал. 1, вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.Н.Т. с ЕГН:**********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 НЕ НАЛАГА на обв. А.Н.Т. с ЕГН:********** кумулативно предвиденото по-леко наказание - „Глоба“. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На основание чл. 281 ал. 3, вр. ал. 2 т. 1 от НК ОТНЕМА в полза на държавата ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: моторно превозно средство – лек автомобил марка „Ауди А8“ с рег. № с рег. № ЕН 1159 КВ, рама номер:WAUZZZ4DZTN007601, собственост на Радослав Йовков Ванчов, ЕГН:********** и ключ за същия, намиращи се на съхранение в ГПУ - Царево. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Н.Т. с ЕГН:********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 80.00 лева за разноски по делото.
А.Н.Т.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 51/2017 год. по описа на ГПУ–Царево, преписка вх. №787/2016 г. год. по описа на Районна прокуратура гр. Царев, между РП-Царево, представлявана от прокурор Димитров, обвиняемия А.Н.Т. с ЕГН:**********, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, женен, неосъждан, с адрес ***, и неговия защитник адв.Юлиан Н., съгласно което обвиняемият А.Н.Т. се признава за виновен, за това, че на 08.09.2017 год. в района сметището на гр. Царево, намиращо се между гр. Царево и село Изгрев, общ. Царево и по главен път гр.Царево – гр. Бургас, в съучастие като извършител с Теодор Найденов – извършител и Петко Недялков – помагач с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал група чужди граждани общо 11 /единадесет/ лица, между които и 1 (едно) лице ненавършило 16 годишна възраст, а именно: САМАН НАДЕР ГАТУ АЛИ /Sамаn Nаdеr Ghatu Ali/ роден на ***г. в гр. Бахшига, щат Мусул, Ислямска Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, без документи за самоличност, начално образование, женен, общ работник, неосъждан, ИХАБ АЯС ХАДЕР /Ihab Ayas Kheder/ роден на ***г. в гр. Бахшига, щат Мусул, Ислямска Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, без документи за самоличност, основно образование, женен, общ работник, неосъждан, САЛАХ ХАСАН АБДИ /Salah Hassan Abdi/ роден на ***г. в гр. Бахшига, щат Мусул, Ислямска Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, без документи за самоличност, основно образование, неженен, общ работник, неосъждан, ДЕЛХАТ СОЛЕИМАН АЛИ /Delhat Soleiman Ali/, роден на ***г. в гр. Кочо, щат Шенгал, Ислямска Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, без документи за самоличност, основно образование, неженен, общ работник, неосъждан, ХАМУДИ ХОСЕИН МОСТАФА /Hamudi Hosein Mostafa/, роден на ***г. в гр. Хавиджа, щат Керкук, Ислямска Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, без документи за самоличност, начално образование, неженен, общ работник, неосъждан, МОХАМАД САДЕГ /Mohammad Sadegh/, роден на ***г. в гр. Хавиджа, щат Керкук, Ислямска Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, без документи за самоличност, начално образование, неженен, общ работник, неосъждан, ДЖУЛИЯН ХАЛИЛ /Julian Khalil/, родена на ***г. в гр. Бахшига, щат Мусул, Ислямска Република Ирак, иракчанка, иракски гражданин, без документи за самоличност, начално образование, омъжена, домакиня, неосъждана, ИНАС ХАШИН ХЕДЕР /Inas Shahin Kheder/, родена на ***г. в гр. Телазеи, щат Шенгал, Ислямска Република Ирак, иракчанка, иракски гражданин, без документи за самоличност, начално образование, неомъжена, неосъждана, ИМАН ХАСАН АБДИ /Iman Hassan Abdi/, родена на ***г. в гр. Шенгал, щат Шенгал, Ислямска Република Ирак, иракчанка, иракски гражданин, без документи за самоличност, начално образование, неомъжена, неосъждана, АЛИ ШАХИН ХЕДЕР /Ali Shahin Kheder/, роден на ***г. в гр. Телазеи, щат Шенгал, Ислямска Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, без документи за самоличност, начално образование, неженен, неосъждан, ХАОВЛА ХАСАН /Haovla Hassan/, родена на ***г. в гр. Шенгал, щат Шенгал, Ислямска Република Ирак, иракчанка, иракски гражданин, без документи за самоличност, начално образование, неомъжена, неосъждана, да пребивават и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима, съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001 г. на Съвета от 15 март 2001 година”, като деянието е извършено, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка „Ауди“, модел „А8“ с рег. № ЕН 1159 КВ и по отношение на повече от едно лице. Престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. с чл. 281, ал. 1, вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1от НК. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. с чл. 281, ал. 1, вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1от НК, на основание чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. с чл. 281, ал. 1, вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.Н.Т. с ЕГН:**********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 НЕ НАЛАГА на обв. А.Н.Т. с ЕГН:********** кумулативно предвиденото по-леко наказание - „Глоба“. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На основание чл. 281 ал. 3, вр. ал. 2 т. 1 от НК ОТНЕМА в полза на държавата ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: моторно превозно средство – лек автомобил марка „Ауди А8“ с рег. № с рег. № ЕН 1159 КВ, рама номер:WAUZZZ4DZTN007601, собственост на Радослав Йовков Ванчов, ЕГН:********** и ключ за същия, намиращи се на съхранение в ГПУ - Царево. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Н.Т. с ЕГН:********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 80.00 лева за разноски по делото.
В законна сила на 15.9.2017г.
39 НОХД No 859/2017, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.К.К. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 19.9.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП № 159/2017 год. по описа на РУ-Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Иванова, подсъдимият С.К.К. – ЕГН **********, роден на ***г***, постоянен и настоящ адрес ***14а, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан и защитника му адв.Г.Ф., съгласно което подсъдимият С.К.К., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, за това, че на 01.07.2017г. в гр. Приморско, обл. Бургаска, по ул. „Съединение“ в управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Опел“, модел „Вектра“ с рег. номер: А 8851 АТ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,47 на хиляда, установено по надлежния ред с /химическа експертиза, номер:ОХ17-106/07.09.2017г./ на химик в специализирана химическа лаборатория към Сектор БНТЛ при ОД МВР Бургас/- престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл. 343б, ал.1 от НК, и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимият С.К.К., ЕГН **********, на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 150.00 /сто и петдесет лева/ лв. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА подсъдимият С.К.К., ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 НПК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият С.К.К., ЕГН ********** е бил лишен от това право по административен ред, считано от 01.07.2017 год. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА С.К.К., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените в хода на досъдебното производстно разноски в размер на 36.09 лева.
С.К.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП № 159/2017 год. по описа на РУ-Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Иванова, подсъдимият С.К.К. – ЕГН **********, роден на ***г***, постоянен и настоящ адрес ***14а, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан и защитника му адв.Г.Ф., съгласно което подсъдимият С.К.К., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, за това, че на 01.07.2017г. в гр. Приморско, обл. Бургаска, по ул. „Съединение“ в управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Опел“, модел „Вектра“ с рег. номер: А 8851 АТ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,47 на хиляда, установено по надлежния ред с /химическа експертиза, номер:ОХ17-106/07.09.2017г./ на химик в специализирана химическа лаборатория към Сектор БНТЛ при ОД МВР Бургас/- престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл. 343б, ал.1 от НК, и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимият С.К.К., ЕГН **********, на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 150.00 /сто и петдесет лева/ лв. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА подсъдимият С.К.К., ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 НПК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият С.К.К., ЕГН ********** е бил лишен от това право по административен ред, считано от 01.07.2017 год. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА С.К.К., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените в хода на досъдебното производстно разноски в размер на 36.09 лева.
В законна сила на 19.9.2017г.
40 НОХД No 866/2017, IV състав Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Б.Л.И. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 25.9.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 343/2017 по описа на РУ МВР – Приморско, пр. пр. № 739/2017 г по описа на Районна прокуратура Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимият Б.Л.И. - ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан и защитника му адв.М.Н., съгласно което подсъдимият Б.Л.И. се признава за виновен за това, че на 28.08.2017 г. в град Приморско, улица „Славянска“ № 3А, етаж 1, от стая № 4, чрез използване на техническо средство – ключ, отнел чужди движими вещи – парична сума в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, 1 /един/ брой сребърна обеца на стойност 15.23 /петнадесет лева и двадесет и три стотинки/ лева, 1 /един/ брой гривна от бял метал на стойност 50.63 /петдесет лева и шестдесет и три стотинки/ лева, 1 /един/ брой мъжки парфюм марка „DUPONT“ на стойност 29.50 /двадесет и девет лева и петдесет стотинки/ лева, 9 бр. монети мед – никел „20 лева, 1940, България, Цар Борис ІІІ“ на стойност 22.32 /двадесет и два лева и тридесет и две стотинки/ лева, 6 бр. монети мед – никел „50 лева 1940, България, Цар Борис ІІІ“ на стойност 16.32 /шестнадесет лева и тридесет и две стотинки/ лева, 7 бр. монети мед – никел „50 лева 1943, България, Цар Борис ІІІ“ на стойност 20.65 /двадесет лева и шестдесет и пет стотинки/ лева, 5 бр. монети сребро „20 лева 1930, България Борисъ ІІІ царь на българить“ на стойност 60.00 /шестдесет/ лева, 2 бр. монети мед – никел „5 лева 1982 Народна Република /1946-1990/, Възпоменателнамонета, Втора международна детска асамблея „Знаме на мира“ “ на стойност 10.76 /десет лева и седемдесет и шест стотинки/ лева, 2 бр. монети мед – никел „2 лева, 1981 г., България, Народна Република /1946-1990/, 1 300 години България – Майка с дете, Възпоменателна монета“ на стойност 11.14 /единадесет лева и четиринадесет стотинки/ лева, 1 бр. монета мед – никел „2 лева, 1981 г., България, Народна Република /1946-1990/ Световно ловно изложение – Пловдив, ЕКСПО 81, Възпоменателна монета“ на стойност 6.00 /шест/ лева, 1 бр. монета, стомана с медно – никелово покритие „10 лева, 1943 България, Крумъ 814, период Цар Борис III (1918 – 1943)“ на стойност 1.51 /един лев и петдесет и една стотинки/ лева, 1 бр. монета мед – никел „5 лева 1981 България, Световно ловно изложение, Пловдив ЕКСПО 81 -Гланц“ на стойност 6.17 /шест лева и седемнадесет стотинки/ лева, 1 бр. монета мед – никел „1 лева 1981 България Световно ловно изложение, Пловдив, ЕКСПО 81“ на стойност 4.89 /четири лева и осемдесет и девет стотинки/ лева, 1 бр. монета мед – никел „2 лева 1981 България, 1 300 години България – Рилският манастир, Народна Република ( 1946-1990 )“ на стойност 5.41 /пет лева и четиридесет и една стотинки/ лева, 1 бр. монета мед – никел „2 лева 1981 България, 1 300 години България – Боянската църква Народна Република ( 1946-1990 )“ на стойност 5.66 /пет лева и шестдесет и шест стотинки/ лева, 1 бр. монета мед – никел „2 лева 1981 България, 1 300 години България – Хайдушко движение, Народна Република ( 1946-1990 )“ на стойност 4.89 /четири лева и осемдесет и девет стотинки/ лева, 1 бр. монета мед – никел „2 лева 1981 България, 1 300 години България – Освобождението, Народна Република ( 1946-1990 ) “ на стойност 5.41 /пет лева и четиридесет и една стотинки/ лева, 1 бр. монета мед – никел „2 лева 1981 България, 1 300 години България – Бузлуджа -1891, Народна Република ( 1946-1990 )“ на стойност 5.32 /пет лева и тридесет и две стотинки/ лева и 1 бр. талер „Francesco I d Absburgo – Lorena Венеция“ на стойност 60.00 /шестдесет/ лева, всичко на обща стойност 5 341.81 /пет хиляди триста четиридесет и един лев и осемдесет и една стотинки/ лева, от владението и собственост на Едуард Валериев Дамянов, ЕГН **********, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, вр. чл. 194, ал. 1 НК. За посоченото престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, вр. чл. 194, ал. 1 НК, на основание чл. 195, ал. 1, т. 4, вр. чл. 194, ал. 1 НК, и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимият Б.Л.И., ЕГН **********, на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от осем месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА Б.Л.И., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените в хода на досъдебното производстно разноски в размер на 63.48 /шестдесет и три лева и четиредесет и осем стотинки / лева, за изготвянето на нумизматична експертиза и 116,38 /сто и шестнадесет лева и тридесет и осем стотинки/ лева за изготвяне на съдебно-оценителна експертиза.
Б.Л.И.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 343/2017 по описа на РУ МВР – Приморско, пр. пр. № 739/2017 г по описа на Районна прокуратура Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимият Б.Л.И. - ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан и защитника му адв.М.Н., съгласно което подсъдимият Б.Л.И. се признава за виновен за това, че на 28.08.2017 г. в град Приморско, улица „Славянска“ № 3А, етаж 1, от стая № 4, чрез използване на техническо средство – ключ, отнел чужди движими вещи – парична сума в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, 1 /един/ брой сребърна обеца на стойност 15.23 /петнадесет лева и двадесет и три стотинки/ лева, 1 /един/ брой гривна от бял метал на стойност 50.63 /петдесет лева и шестдесет и три стотинки/ лева, 1 /един/ брой мъжки парфюм марка „DUPONT“ на стойност 29.50 /двадесет и девет лева и петдесет стотинки/ лева, 9 бр. монети мед – никел „20 лева, 1940, България, Цар Борис ІІІ“ на стойност 22.32 /двадесет и два лева и тридесет и две стотинки/ лева, 6 бр. монети мед – никел „50 лева 1940, България, Цар Борис ІІІ“ на стойност 16.32 /шестнадесет лева и тридесет и две стотинки/ лева, 7 бр. монети мед – никел „50 лева 1943, България, Цар Борис ІІІ“ на стойност 20.65 /двадесет лева и шестдесет и пет стотинки/ лева, 5 бр. монети сребро „20 лева 1930, България Борисъ ІІІ царь на българить“ на стойност 60.00 /шестдесет/ лева, 2 бр. монети мед – никел „5 лева 1982 Народна Република /1946-1990/, Възпоменателнамонета, Втора международна детска асамблея „Знаме на мира“ “ на стойност 10.76 /десет лева и седемдесет и шест стотинки/ лева, 2 бр. монети мед – никел „2 лева, 1981 г., България, Народна Република /1946-1990/, 1 300 години България – Майка с дете, Възпоменателна монета“ на стойност 11.14 /единадесет лева и четиринадесет стотинки/ лева, 1 бр. монета мед – никел „2 лева, 1981 г., България, Народна Република /1946-1990/ Световно ловно изложение – Пловдив, ЕКСПО 81, Възпоменателна монета“ на стойност 6.00 /шест/ лева, 1 бр. монета, стомана с медно – никелово покритие „10 лева, 1943 България, Крумъ 814, период Цар Борис III (1918 – 1943)“ на стойност 1.51 /един лев и петдесет и една стотинки/ лева, 1 бр. монета мед – никел „5 лева 1981 България, Световно ловно изложение, Пловдив ЕКСПО 81 -Гланц“ на стойност 6.17 /шест лева и седемнадесет стотинки/ лева, 1 бр. монета мед – никел „1 лева 1981 България Световно ловно изложение, Пловдив, ЕКСПО 81“ на стойност 4.89 /четири лева и осемдесет и девет стотинки/ лева, 1 бр. монета мед – никел „2 лева 1981 България, 1 300 години България – Рилският манастир, Народна Република ( 1946-1990 )“ на стойност 5.41 /пет лева и четиридесет и една стотинки/ лева, 1 бр. монета мед – никел „2 лева 1981 България, 1 300 години България – Боянската църква Народна Република ( 1946-1990 )“ на стойност 5.66 /пет лева и шестдесет и шест стотинки/ лева, 1 бр. монета мед – никел „2 лева 1981 България, 1 300 години България – Хайдушко движение, Народна Република ( 1946-1990 )“ на стойност 4.89 /четири лева и осемдесет и девет стотинки/ лева, 1 бр. монета мед – никел „2 лева 1981 България, 1 300 години България – Освобождението, Народна Република ( 1946-1990 ) “ на стойност 5.41 /пет лева и четиридесет и една стотинки/ лева, 1 бр. монета мед – никел „2 лева 1981 България, 1 300 години България – Бузлуджа -1891, Народна Република ( 1946-1990 )“ на стойност 5.32 /пет лева и тридесет и две стотинки/ лева и 1 бр. талер „Francesco I d Absburgo – Lorena Венеция“ на стойност 60.00 /шестдесет/ лева, всичко на обща стойност 5 341.81 /пет хиляди триста четиридесет и един лев и осемдесет и една стотинки/ лева, от владението и собственост на Едуард Валериев Дамянов, ЕГН **********, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, вр. чл. 194, ал. 1 НК. За посоченото престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, вр. чл. 194, ал. 1 НК, на основание чл. 195, ал. 1, т. 4, вр. чл. 194, ал. 1 НК, и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимият Б.Л.И., ЕГН **********, на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от осем месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА Б.Л.И., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените в хода на досъдебното производстно разноски в размер на 63.48 /шестдесет и три лева и четиредесет и осем стотинки / лева, за изготвянето на нумизматична експертиза и 116,38 /сто и шестнадесет лева и тридесет и осем стотинки/ лева за изготвяне на съдебно-оценителна експертиза.
В законна сила на 25.9.2017г.