РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.9.2016г. до 30.9.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 8/2016, I състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ Р.Н.П. Н.А.Н.,
А.Е.Н.
Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 30.9.2016г.
ОСЪЖДА Н.А.Н. и А.Е.Н., и двамата граждани на Руската федерация, с адрес на призоваване гр. Приморско, м. „Узунджата“, ул. Иглика№38, съдебен адрес ***-адв. М.Х. ***, да заплатят на Р.Н.П., ЕГН **********,***, сумата от 2500 /две хиляди и петстотин лева/, при условията на разделност, представляваща непогасено възнаграждение по договор за изработка от 08.09.2015г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от предявяване на исковата молба - 08.01.2016г. до окончателното плащане, както и направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 100 лева.
2 Гражданско дело No 33/2016, I състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ К.П.Г. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 28.9.2016г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по иска на К.П.Г., ЕГН**********, с адрес ***, съдебен адрес ***, адв. К.Т. срещу „ЕВН България Електроснабдяване” АД, ЕИК 123526430, със седалище гр. Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов” №37, че ищцата не дължи на ответника сумата от 1446,55 лева главница, представляваща стойността на начислена електрическа енергия по фактура №1132869716 от 29.05.2015г. за отчетен период от 11.03.2014г. до 12.05.2014г. ОСЪЖДА „ЕВН България Електроснабдяване” АД, ЕИК 123526430, да заплати на К.П.Г., ЕГН**********, с адрес ***, съдебен адрес ***, адв. К.Т., сумата от 357,86 лева разноски. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
3 Гражданско дело No 55/2016, I състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ Н.А.Б. Е.П.Д. Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 19.9.2016г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение №41 от 27.06.2016 г., постановено по гр.д. №55 по описа на ЦРС за 2016г., като на стр. 3, на ред 7 от диспозитива на решението, отгоре-надолу вместо „УПИ II-14 в кв. 14 на с. Писменово“ да се чете „УПИ II-56014 в кв. 14 А по плана на с. Писменово“.
4 Гражданско дело No 161/2016, I състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД КИТЕН БИЙЧ ХОЛИДЕЙ ООД Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 21.9.2016г.
Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ предявените от „В*** и К***" ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул."Ген. В***" №3, ет.4, представлявано от инж. Г.Й.Т. - Изпълнителен Директор, против „К*** Б*** Х***“ ООД с ЕИК *** със седалище и адрес на управление: гр.К***, ул.“С***“ № 3, представлявано от П.П.Н., искове по чл. 422,ал.1 във вр. с чл. 415,ал.1 от ГПК да бъде признато за установено, че ответното дружество дължи на ищцовото дружество сумата 2974.76лв - главница; законна лихва от 01.03.2016г. до изплащане на вземането, за които суми е издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д.№ 72/2016г. на РС-Царево, като погасени чрез плащане в хода на процеса. ОСЪЖДА К*** Б*** Х***“ ООД с ЕИК *** със седалище и адрес на управление: гр.К***, ул.“С***“ № 3, представлявано от П.П.Н., ДА ЗАПЛАТИ на „В*** и К***" ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул."Ген. В***" №3, ет.4, представлявано от инж. Г.Й.Т. - Изпълнителен Директор, сумата в размер на 334.00 лева, представляваща разноски в исковото производство на основание чл.78 ал.1 от ГПК, като ОТХВЪРЛЯ претенцията за заплащане на сумата в размер на 393.50 лева, представляваща разноски в заповедното производство като погасена в хода на процеса. Решението подлежи на обжалване пред БОС в двуседмичен срок от връчването му на страните. След влизане в сила, препис от решението да се предостави служебно на съдията-докладчик по ч.гр.д.№ 72/2015г. по описа на РС-Царево. Председател :
5 Гражданско дело No 167/2016, III състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН К.В.М.,
А.И.М.
З.В.Я. Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 30.9.2016г.
ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между К.В. ***, ЕГН-**********, А.И.М. ***, ЕГН-********** и З.В.Я. ***, ЕГН-**********, на следните недвижими имоти: 1./ самостоятелен обект-жилище-апартамент е идентификатор 48619.503.11.2.1 {четиридесет и осем хиляди, шестстотин и деветнадесет, точка, петстотин и три, точка, единадесет, точка, две, точка, едно) по кадастралната карта и регистри на гр. Царево, община Царево, Бургаска област, одобрени със заповед № РД-18-56/24.08.2006 год. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, изменени със Заповед КД-14-02-1065/20.06.2011 год. на началника на СГКК-Бургас, апартамента заемащ целият първи жилищен /втори надземен етаж, като първия етаж е партерен/ етаж на сграда № 2, разположена в ПИ 48619.503.11 {четиридесет и осем хиляди, шестстотин и деветнадесет) по КККР на гр. Царево, който апартамент е със застроена площ от 62 (шестдесет и два) кв.м., е адрес на имота: гр. Царево, ул. “Грънчар" № 4 (четири), ет. 1 (първи); брой нива на обекта: 1 (едно), е предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: 48619.503.11.2.3, и над обекта: 48619.503.11.2.2, ведно е 19,56 (деветнадесет цяло, петдесет и шест стотни) кв.м. идеални части от общите части на сградата, както и съответното право на строеж върху терена. 2./ самостоятелен обект-жилище-апартамент е идентификатор 48619.503.11.2.2 {четиридесет и осем хиляди, шестстотин и деветнадесет, точка, петстотин и три, точка, единадесет, точка, две, точка, две) по кадастралната карта и регистри на гр. Царево, община Царево, Бургаска област, одобрени със заповед № РД-18-56/24.08.2006 год. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, изменени със Заповед КД-14-02-1065/20.06.2011 год. на началника на СГКК-Бургас, апартамента заемащ целият ВТОРИ жилищен /трети надземен етаж, като партерния етаж е първи/ етаж на сграда № 2, разположена в Г1И 48619.503.11 {четиридесет и осем хиляди, шестстотин и деветнадесет) по КККР на гр. Царево, който апартамент е със застроена площ от 62 (шестдесет и два) кв.м., с адрес на имота: гр. Царево, ул. “Грънчар" № 4 (четири), ет. 2 (втори); брой нива на обекта: 1 (едно), е предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: 48619.503.11.2.1, и над обекта: няма, ведно с 19,06 (деветнадесет цяло и шест стотни) кв.м. идеални части от общите части на сградата, както и съответното право на строеж върху терена; 3./ самостоятелен обект-гараж с идентификатор 48619.503.11.2.3 (четиридесет и осем хиляди, шестстотни и деветнадесет, точка, петстотин и три, точка, единадесет, точка, две, точка, три) по кадастралната карта и регистри на гр. Царево, община Царево, Бургаска област, одобрени със заповед № РД-18-56/24.08.2006 год. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, изменени със Заповед КД-14-02-1065/20.06.2011 год. на началника на СГКК-Бургас, гаража разположен на НУЛЕВ етаж по кадастрална карта, на приземен /партерен/ етаж по площообразуване, в сграда № 2, разположена в ПИ с идентификатор 48619.503.11 (четиридесет и осем хиляди, шестстотин и деветнадесет) по КККР на гр. Царево, който гараж е със застроена площ от 19,43/{деветнадесет цяло, четиридесет и три стотни/ кв.м., с адрес на имота: гр. Царево, ул. “Грънчар"" № 4 (четири), ет. 0 (нула); брой нива на обекта: 1 (едно), с предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: няма, и над обекта: 48619.503.11.2.1, ведно с 5,96 (пет цяло, деветдесет и шест стотни) кв.м. идеални части от общите части на сградата, както и съответното право на строеж върху терена, както и следните помещения, находящи се в партерния етаж на сграда с идентификатор 48619.503.11.2 {четиридесет и осем хиляди, шестстотин и деветнадесет, точка, петстотин и три, точка, единадесет, точка, две) по кадастралната карта и регистри на гр. Царево, община Царево, Бургаска област, одобрени със заповед № РД-18-56/24.08.2006 год. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, изменени със Заповед КД-14-02-1065/20.06.2011 год. на началника на СГКК-Бургас, индивидуализирани, както следва: а./западно складово помещение с площ от 8,00 (осем) кв.м., ниво на обекта: ЕДНО, при граници за това помещение: юг-външен зид; запад - външен зид и санитарно помещение; север - стълбищна клетка и изток-обект с идентификатор 48619.503.11.2.3; б) черна кухня с площ от 4,67 (четири цяло, шестдесет и седем стотни) кв.м., ниво на обекта: ЕДНО. при граници за това помещение: юг-вътрешен коридор; запад - стълбищна клетка; север - външен зид и изток -североизточно складово помещение; в.) североизточно складово помещение с площ от 7.89 (седем цяло, осемдесет и девет стотни) кв.м., ниво на обекта: ЕДНО, при граници за това помещение: юг- обект с идентификатор 48619.503.1 1.2.3; запад - вътрешен коридор и черна кухня; север - външен зид и изток - външен зид, ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата, както и съответното право на строеж върху терена, представляващ общински поземлен имот с идентификатор 48619.503.11 {четиридесет и осем хиляди, шестстотин и деветнадесет, точка, петстотин и три, точка, единадесет) по кадастралната карта и регистри на гр. Царево, община Царево, Бургаска област, одобрени със заповед № РД-18-56/24.08.2006 год. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, изменени със Заповед КД-14-02-1063/11.09.2012 год. на началника на СГКК-Бургас, с адрес на поземления имот: гр. Царево, п.к. 8260, ул. „Грънчар” № 4, с площ на имота от 389 (триста осемдесет и девет) кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), номер по предходен план: 850, квартал: 52, парцел: IV, при съседи: 48619.503.12;48619.503.49; 48619.503.10 и 48619.503.8 /по документ за собственост-Договор за ОПС върху държавна земя от 13.02.1976 год., ПИ № 48619.503.11 по КККР на гр. Царево, представлява: УПИ /парцел/ IV, кв. 83 по плана на гр. Царево, община Царево, Бургаска област, целият с площ от 378 кв.м./, ПРИ СЛЕДНИТЕ КВОТИ: общо на 4/6 идеални части от гореописаните недвижими имоти, придобити при условията на СИО по договор за покупко-продажба, сключен с нотариален акт №111 по нотариално дело№101/2013г. на нотариус с рег.№370, за ищците К.В.М. и А.И.М., 1/6 ид.ч. за ищцата К.В.М., представляваща лична собственост по наследяване от баща й Вълчо Янев Кушев, б.ж. на гр. Приморско, починал на 13.03.2008г. и 1/6 ид.ч. за ответницата З.В.Я. , придобита на основание наследяване по закон от баща й Вълчо Янев Кушев.
6 Гражданско дело No 198/2016, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ОБЩИНА ЦАРЕВО ЧРЕЗ ПРЕДСТАВЛЯВАЩ КМЕТА ГЕОРГИ ЛАПЧЕВ С.С.Н. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 21.9.2016г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО между Община Царево с ЕИК 000057097 и адрес за призоваване: гр.Царево, ул.“Хан Аспарух“ № 36, представлявана от кмета Георги Лапчев, и С.С.Н. с ЕГН ********** ***, че правото на строеж за изграждане на жилищна сграда с допустима РЗП 200 кв.м. в имот с идентификатор № 48619.505.714 по КККР на Царево ,учредено в полза на С.С.Н. с ЕГН ********** с Договор от 15.09.2009г. за учредяване право на строеж върху недвижим имот, частна общинска собственост, е погасено поради неупражняването му в 5-годишния давностен срок. Решението подлежи на обжалване пред БОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.
7 ЧГД No 289/2016, II състав Назначаване особен представител ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ТАНЯ МАДЖАРОВА К.Г.С.,
РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 1.9.2016г.
на основание чл. 430 от ГПК, съдът О П Р Е Д Е Л И НАЗНАЧАВА адв. Л.К. за особен представител на ответника К.Г.С., ЕГН **********. ДА СЕ ИЗПРАТИ на адв. Л.К. препис от молба и приложенията към нея. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
8 ЧГД No 327/2016, IV състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд. Н.П.К.   Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 16.9.2016г.
Р Е Ш И : На основание чл. 29, ал.4 от ГПК НАЗНАЧАВА за особен представител на Виктория Викторовна Никитина-Шин на непълнолетният Никита Игоревич Никитин-Шин и на малолетната Христиана Игоревна Никитина-Шин,в лицето на адвокат Т. Иванова Петрова- П. с ЕГН **********, ВПИСАНА В Адвокатска колегия- Бургас, с адрес на кантора: гр.Бургас, ул.“Трайко Китанчев“№ 26 , НА РАЗНОСКИ НА МОЛИТЕЛКАТА- при хонорар в размер на 300 лв., която сума да се внесе по сметка на Районен съд –Царево ЦРС в 7-дневен срок от получаване на съобщението. НА ОСНОВАНИЕ чл. 130, ал.3 от Семеен кодекс РАЗРЕШАВА НА Никитина –Шин Виктория Викторовна, родена на 18 юни 1973г., месторождение : град Каменец-Подольский, Хмелницка област, пол: женски, притежаваща паспорт № 4002421688, издаден от 38 отдел на милицията в Адмиралтейски район на град Санкт-Петербург, на 24 май 2002 година, код на родразделението 782-038, регистрирана по местожителство ***,действаща за себе си и като законен представител на своя малолетна дъщеря Никитина –Шин Христиана Игоревна, родена на 27 декември 2002г., месторождение : град Санкт –Петербург,Руска федерация, пол: женски, свидетелство за раждане І АК № 695032, издадено от отдел ЗАГС /регистрация на актовете по гражданско състояние/ в Адмиралтейски район на град Санкт-Петербург, на 12 март 2003г., регистрирана по местожителство ***, КАКТО И на непълнолетния Никитин –Шин Никита Игоревич /фамилия, име, презиме/, роден на 22 септември 2000 година, месторождение:град Лаппеенранта,Финландия, пол: мъжки, притежаващ паспорт №40 15 4999594, издаден от Териториално подразделение №139 към Отдела на Управление на Федерална миграционна служба на Русия за град Санк-Петербург и Ленинградска област в Централен район на град Санкт-Петербург, на 18 април 2016г., код на подразделението 780-088, регистриран по местожителство ***, ДЕЙСТВАЩ със съгласието на своята майка Никитина –Шин Виктория Викторовна да се разпоредят / да продадат/ притежаваните от ТЯХ идеални части от недвижим имот, останал в наследство след смъртта на техният съпруг и баща - Никитин Игорь Юрьевич, роден на 02 октомври 1965г., починал на 27.10-2015г., находящ се в Република България , град Царево, п.к. 8260, община Царево, област Бургаска, Нестинарска 63,36,Апартхотел, вход А,етаж 5, представляваща апартамент А509, с обща площ от 72,08 кв.м.,а именно : -АПАРТАМЕНТ №А509/А петстотин и девет/ с площ на апартамента от 72,081 /седемдесет и две цяло и осем стотни/кв.м., състоящ се от коридор, дневна с кухненски бокс, спалня, две бани с тоалетна, и два балкона, който апартамент № А509/А петстотин и девет/ съгласно кадастралната карта и кадастралните регистрира гр.Царево, общ.Царево. обл.Бургас, одобрени със заповед №РД-18-56/24.08.2006г. на Изп.директор на АК,с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Царево, общ.Царево. обл.Бургас със Заповед №КД-14-02-1235/11:09. 2007г. на началник на СК-Бургас представлява Самостоятелен обект с идентификатор) 48619.63.36.1.171 /четири, осем, шест, едно. девет,точка,шест,три,точка,три,шест,точка, едно, точка, едно, седем, едно/ с площ на самостоятелния обект по кадастрална схема 72/седемдесет и два/ кв.м..с адрес на самостоятелния обект:гр.Царево,п.к.8260/осем хиляди двеста и шестдесет/, Нестинарка 63.36 /шестдесет и три точка тридесет и шест/, вх.А. ет.5/пет/, ап.А509/А петстотин и девет/, с предназначение на самостоятел¬ния обект-жилище.апартамент, брой нива на обекта: 1/едно/,ниво:1/първо/при граници на апартамента по доказателствен нотариален акт:север-Фасада,изток- коридор и стълбищна клетка.юг-апартамент №А508.запад-фасада,отдолу-студио №А409 и апартамент №А410, отгоре-покрив и при съседни самостоятелни обекти на самостоятелния обект/апартамента/ по кадастрална схема:на същия етаж:самостоятелен обект с идентификатор 48619.63.36.1.170,под обекта-самостоятелен обект с идентификатор 48619.63.36.1.142; 48619.63.36.1.143; над обекта-няма, неразделна част от самостоятелния обект са:14,96/чегиринадесет цяло и деветдесет и шест стотни/ кв.м.от общите части на сградата;гореописания самостоятелен обект с идентификатор 48619.63.36.1.171/четири, осем, шест, едно, девет,точка,шест,три,точка.три,шест,точка. едно, точка, едно, седем, едно/ се намира на терасен етаж/пети/ в секция “А" на масивна сграда-“АПАРТАМЕНТЕН ХОТЕТГсъстояица се от три тела/секции/-секция",А’". секция^ “В” и секция “САвсяка секция с един полуподземен етаж и пет надземни етажи( последния от тях терасен.пялата сграда/трите секции/с идентификатор 48619.63.36.Г /четири, осем, шест, едно, девет, точка, шест, три, точка, три, шест, точка, едно/ по гореописаните кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Царево.обл.Бургас, и е построена в поземлен имот находящ се в гр.Царево.община Царево област Бургас.в местността “Нестинарка”, представляващ по доказателствения нотариален акт УПИ V- 190 /пети римско пл.сн. номер сто и деветдесет/ по подробния устройствен план/ПУП/ на м. ’’Нестинарка” гр.Царево, отреден за хотел, който имот е частично идентичен с бивш имот №000190/ нула,нула,нула,сто и деветдесет/ в масив 63/шестдесет и трети /по плана на землището на гр.Царево.обл.Бургас, местност "НестинаркаАс площ на урегулирания имот 8872 /осем хиляди осемстотин седемдесет и два/кв.м.при граници на УГШхевер и изток-УПИ 1-189,190,191,отреден за пешеходна алея.юг-улипа.запад-имот №191,а съгласно гореописаната кадастрална карта на гр.Царево.обл.Бургас, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48619.63.36/четири, осем, шест, едно,девет,точка,шест,три,точка,три,шест/,с адрес на поземления имот: НЕСТИНАРКА с площ на поземления имот 8871/осем хиляди осемстотин седемдесет и един/ кв.м., трайно предназначение:урбанизирана,начин на трайно ползване\за къмпинг, мотел, хтар идентификатор: п. V / пети римско/№ 190/сто и деветдесет/ при съседи на поземления имот: поземлени имоти с идентификатори 48619.63.32, 48619.63.34, 48619.63.35, заедно с 0,6524 % /нула цяло шест хиляди петстотин и двадесет и четири десетохилядни процента/ идеални части от общите части на описаната по-горе сграда.равняващи се на 14,96 /четиринадесет цяло и деветдесет и шест стотни/кв.м., като и 0,6524 %/нула цяло шест хиляди петстотин и двадесет и четири десетохилядни процента/ идеални части от правото на строеж върху гореописания ПОЗЕМЛЕН ИМОТ е идентификатор 48619.63.36/четири,осем,шест,едно,девет,точка,шест,три, точка.трщшест/ по същата гореописана кадастрална карта на гр,Царево,обл.Бургас ,ПОРАДИ ОЧЕВИДНА ПОЛЗА . ПРЕПИС от настоящото решение да се връчи на молителката. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
9 НОХД No 284/2016, II състав Длъжностно присвояване РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО К.Д.К. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 19.9.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.Д.К. - род. на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, работи като охранител в „Екопалас”, женен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 22.03.2015 г. в гр. Царево, обл. Бургаска, в качеството си на длъжностно лице - „Касиер – приемчик тотализатор” с място на работа Югоизточна Регионална дирекция на ДП „БСТ” район област Бургас-2 към Държавно предприятие „Български спортен тотализатор”, при посредствено извършителство - използвайки малолетните Златин Деянов Михайлов, ЕГН ********** и Йордан Петков Борисов, ЕГН ********** направил опит да присвои чужди пари – сумата от 285.60 лева, поверени му да ги пази и управлява, собственост на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор”, с МОЛ З.Е.З., като деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини и представлява маловажен случай - престъпление по чл.204, ал.1, б.”а”, вр. чл. 201, вр. чл. 18, ал. 1 от НК, поради което и на осн. чл.78а, ал.6 от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 200 лева, като ГО ОПРАВДАВА по по-тежко квалифицирания състав на престъплението по чл. 201, вр. чл. 18, ал. 1 от НК, за това, че на 22.03.2015 г. в гр. Царево, обл. Бургаска, в качеството си на длъжностно лице - „Касиер – приемчик тотализатор” с място на работа Югоизточна Регионална дирекция на ДП „БСТ” район област Бургас-2 към Държавно предприятие „Български спортен тотализатор”, при посредствено извършителство - използвайки малолетните Златин Деянов Михайлов, ЕГН ********** и Йордан Петков Борисов, ЕГН ********** направил опит да присвои чужди пари – сумата от 1078.60 лева, поверени му да ги пази и управлява, собственост на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор”, с МОЛ З.Е.З., като деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини. ОСЪЖДА К.Д.К. да заплатят в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата от по 235.00 лева за разноски по делото.
К.Д.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.Д.К. - род. на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, работи като охранител в „Екопалас”, женен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 22.03.2015 г. в гр. Царево, обл. Бургаска, в качеството си на длъжностно лице - „Касиер – приемчик тотализатор” с място на работа Югоизточна Регионална дирекция на ДП „БСТ” район област Бургас-2 към Държавно предприятие „Български спортен тотализатор”, при посредствено извършителство - използвайки малолетните Златин Деянов Михайлов, ЕГН ********** и Йордан Петков Борисов, ЕГН ********** направил опит да присвои чужди пари – сумата от 285.60 лева, поверени му да ги пази и управлява, собственост на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор”, с МОЛ З.Е.З., като деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини и представлява маловажен случай - престъпление по чл.204, ал.1, б.”а”, вр. чл. 201, вр. чл. 18, ал. 1 от НК, поради което и на осн. чл.78а, ал.6 от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 200 лева, като ГО ОПРАВДАВА по по-тежко квалифицирания състав на престъплението по чл. 201, вр. чл. 18, ал. 1 от НК, за това, че на 22.03.2015 г. в гр. Царево, обл. Бургаска, в качеството си на длъжностно лице - „Касиер – приемчик тотализатор” с място на работа Югоизточна Регионална дирекция на ДП „БСТ” район област Бургас-2 към Държавно предприятие „Български спортен тотализатор”, при посредствено извършителство - използвайки малолетните Златин Деянов Михайлов, ЕГН ********** и Йордан Петков Борисов, ЕГН ********** направил опит да присвои чужди пари – сумата от 1078.60 лева, поверени му да ги пази и управлява, собственост на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор”, с МОЛ З.Е.З., като деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини. ОСЪЖДА К.Д.К. да заплатят в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата от по 235.00 лева за разноски по делото.
10 АНД No 286/2016, II състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР КАРЕКС 2003 АД ДЪРЖАВАТА ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 8.9.2016г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № РД-02-32-08/ 18.02.2016 год. на Зам. Министър на регионалното развитие и благоустройството, с което на основание чл. 23, вр. чл. 10, ал. 8 и ал. 9 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК) на „Карекс 2003“ АД, ЕИК 121729414, е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 10000,00 лева, за нарушение на чл. 10, ал. 8 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
11 НЧХД No 322/2016, II състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Д.С.В. О.Т.Д. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 7.9.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД №322/2016г. по описа на РС Царево, поради оттегляне на тъжбата. Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от днес, който за подсъдимия тече от днес, а за тъжителя от съобщаването му, пред БОС.
В законна сила от 17.9.2016г.
12 НОХД No 377/2016, I състав Престъпления против младежта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО И.К.К. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Присъда от 14.9.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.К.К. – ЕГН **********, роден на ***г***, постоянен адрес ***, български гражданин, неженен, средно образование, работи като снабдител на кафе автомати, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че: 1.На неустановена дата през месец юни 2015 г. в гр. Ахтопол, обл.Бургаска , м. Коросията, почивна база Слънчев ден, в павилион /заведение за хранене/, в качеството си на собственик на „ДЕЙВИКО" ЕООД, с ЕИК 02086217, като работодател без надлежно разрешение от Дирекция ,Инспекция по труда" гр. Бургас, изискуемо по чл. 303, ал. 3, вр. ал. 4 от КТ, р. чл. 15 от Наредба № 6/24.07.2006 г. за условията и реда за издаване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години, издадени от МТСП и М3 /ДВ, бр. 64/08.08.2006 год./, приел на работа като барман лице, ненавършило 18 /осемнадесет/ годишна възраст - непълнолетния В.В.В., ЕГН **********. 2. На неустановена дата през месец юни 2015 г. в гр. Ахтопол,обл. Бургаска , м. Коросията, почивна база Слънчев ден, в павилион /заведение за хранене/, в условията на продължавано престъпление, в качеството си на собственик на „ДЕЙВИКО" ЕООД, с ЕИК 202086217, като работодател без надлежно разрешение от Дирекция „Инспекция по труда" гр. Бургас, изискуемо по чл. 303, ал. 3, вр. ал. 4 от КТ, вр. чл. 15 от Наредба № 6/24.07.2006 г. за условията и реда за издаване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години, издадени от МТСП и МЗ /ДВ, бр. 64/08.08.2006 год./, приел на работа като сервитьор лице, ненавършило 18 /осемнадесет/ годишна възраст - непълнолетната М.Р.М., ЕГН********** - престъпление по чл. 192а, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, поради което и на осн. чл.78а, ал.1 от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лева.
И.К.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.К.К. – ЕГН **********, роден на ***г***, постоянен адрес ***, български гражданин, неженен, средно образование, работи като снабдител на кафе автомати, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че: 1.На неустановена дата през месец юни 2015 г. в гр. Ахтопол, обл.Бургаска , м. Коросията, почивна база Слънчев ден, в павилион /заведение за хранене/, в качеството си на собственик на „ДЕЙВИКО" ЕООД, с ЕИК 02086217, като работодател без надлежно разрешение от Дирекция ,Инспекция по труда" гр. Бургас, изискуемо по чл. 303, ал. 3, вр. ал. 4 от КТ, р. чл. 15 от Наредба № 6/24.07.2006 г. за условията и реда за издаване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години, издадени от МТСП и М3 /ДВ, бр. 64/08.08.2006 год./, приел на работа като барман лице, ненавършило 18 /осемнадесет/ годишна възраст - непълнолетния В.В.В., ЕГН **********. 2. На неустановена дата през месец юни 2015 г. в гр. Ахтопол,обл. Бургаска , м. Коросията, почивна база Слънчев ден, в павилион /заведение за хранене/, в условията на продължавано престъпление, в качеството си на собственик на „ДЕЙВИКО" ЕООД, с ЕИК 202086217, като работодател без надлежно разрешение от Дирекция „Инспекция по труда" гр. Бургас, изискуемо по чл. 303, ал. 3, вр. ал. 4 от КТ, вр. чл. 15 от Наредба № 6/24.07.2006 г. за условията и реда за издаване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години, издадени от МТСП и МЗ /ДВ, бр. 64/08.08.2006 год./, приел на работа като сервитьор лице, ненавършило 18 /осемнадесет/ годишна възраст - непълнолетната М.Р.М., ЕГН********** - престъпление по чл. 192а, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, поради което и на осн. чл.78а, ал.1 от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лева.
Мотиви от 17.9.2016г.
мотивите изготвени в срок.
13 АНД No 384/2016, II състав ДНСК С.Н.Н. РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 8.9.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № Б-13-ЮИР-07/29.02.2016г. на Началника на РДНСК –Югоизточен район, с което на С.Н.Н. с ЕГН ********** и адрес: ***, в качеството му на длъжностно лице - главен архитект на община Царево, за нарушение на чл.143 ал.1 т.4 вр.чл.148 ал.8 от ЗУТ му е наложено административно наказание глоба в размер на 1000,00 лева на основание чл.232 ал.1 т.2 от ЗУТ. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава XII от АПК.
14 АНД No 385/2016, II състав ДНСК С.Н.Н. РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 8.9.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № Б-11-ЮИР-08/29.02.2016г. на Началника на РДНСК –Югоизточен район, с което на С.Н.Н. с ЕГН ********** и адрес: ***, в качеството му на длъжностно лице - главен архитект на община Царево, за нарушение на чл.143 ал.1 т.4 вр.чл.148 ал.8 от ЗУТ му е наложено административно наказание глоба в размер на 1000,00 лева на основание чл.232 ал.1 т.2 от ЗУТ. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава XII от АПК.
15 АНД No 386/2016, II състав ДНСК С.Н.Н. РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 8.9.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № Б-12-ЮИР-15/29.02.2016г. на Началника на РДНСК –Югоизточен район, с което на С.Н.Н. с ЕГН ********** и адрес: ***, в качеството му на длъжностно лице - главен архитект на община Царево, за нарушение на чл.143 ал.1 т.4 вр.чл.148 ал.8 от ЗУТ му е наложено административно наказание глоба в размер на 1000,00 лева на основание чл.232 ал.1 т.2 от ЗУТ. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава XII от АПК.
16 АНД No 388/2016, II състав РДГ Н.В.С. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 14.9.2016г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 573 от 23.06.2015 год. на Директор на РДГ- Бургас, издадено срещу Н.В.С., ЕГН **********, за нарушение на чл. 84, ал. 1 от ЗЛОД. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
17 АНД No 391/2016, I състав ДИТ БЛУ КОМЕРС ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 26.9.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-000892/ 18.09.2016 година на Директора на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда ” –София, с което за нарушение на чл.152 от КТ е наложено на основание чл.414 ал.1 от КТ наказание „имуществена санкция“ в размер на 1500.00 / хиляда и петстотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
18 АНД No 400/2016, I състав НАП А.М.Д. ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 26.9.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 527/15.09.2014 год. на Директора на ТД на НАП- гр. Бургас, с което на А.М.Д. с ЕГН ********** с адрес: ***, за нарушение на чл.118, ал.1 от ЗДДС, чл.25 ал.1 от ЗБТ, чл.185 ал.1 от ЗДДС му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500 лв. на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
19 АНД No 427/2016, II състав ДИТ ЕТ Т.-К.Ф. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 8.9.2016г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 16-000871 от 18.09.2015 г. на Изпълнителен Директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“- София, с което на ЕТ „Теодора- К.Ф.“ ЕИК 102225880, на основание чл. 414, ал. 3 от КТ е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1800.00 лева, за нарушение по чл. 63, ал. 2 от КТ, в частта му досежно размера на имуществената санкция, като за това нарушение НАЛАГА на ЕТ „Теодора- К.Ф.“ ЕИК 102225880, административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1500.00 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
20 НОХД No 453/2016, II състав Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО К.И.П. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 20.9.2016г.
В текста на одобреното от съда споразумение №114/03.06.2016г. по НОХД №45/2016г. на ЦРС навсякъде, където е записано: „01.06.2015г.” да се чете: „01.06.2016г.”. Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок, считано от днес пред БОС. Препис от определението да се изпрати на РП-Царево и на Затвора гр.София.
К.И.П.
В законна сила от 28.9.2016г.
21 ЧНД No 455/2016, II състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.И.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 13.9.2016г.
В текста на определение №153/23.06.2016г. по ЧНД №455/2016г. на ЦРС навсякъде, да се чете: „На основание чл.25, ал.3 от НК приспада от така приведеното наказание изтърпяното наказание пробация, считано от 30.05.2013г. до 21.11.2013г., като два дни пробация се зачитат за един ден лишаване от свобода.“.
М.И.М.
В текста на определение №153/23.06.2016г. по ЧНД №455/2016г. на ЦРС навсякъде, да се чете: „На основание чл.25, ал.3 от НК приспада от така приведеното наказание изтърпяното наказание пробация, считано от 30.05.2013г. до 21.11.2013г., като два дни пробация се зачитат за един ден лишаване от свобода.“.
В законна сила от 21.9.2016г.
22 АНД No 460/2016, II състав ДИТ МИЛЕНА 37 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 8.9.2016г.
НП-измененоИЗМЕНЯ наказателно постановление № 16-000881 от 18.09.2015 г. на Изпълнителен Директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“- София, с което на „Милена 37“ ЕООД, ЕИК 203038086, на основание чл. 414, ал. 3 от КТ е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1800.00 лева, за нарушение по чл. 63, ал. 2 от КТ, в частта му досежно размера на имуществената санкция, като за това нарушение НАЛАГА на „Милена 37“ ЕООД, ЕИК 203038086, административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1500.00 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно. НП-потвърдено
В законна сила от 29.9.2016г.
23 НОХД No 464/2016, I състав Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО И.М.С. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 14.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №464/2016г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия И.М.С. - роден на *** г. в гр. Шумен, понастоящем в Затвора – Бургас, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 предл. второ, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и „б” от НК,, а именно в това, че на 27.12.2015 г. в гр. Ахтопол, обл. Бургаска, местност „Митринкови кашли”, от складова база на „Денмар” ЕООД, чрез използване на технически средства – оригинален ключ, чук и секач отнел от владението на Р.Д.Ч., собственост на „Денмар” ЕООД с МОЛ А.С.Ч. чужди движими вещи - сумата от 5000 лева и от владението и собственост на А.С.Ч. чужди движими вещи - 1 бр. моторен трион марка Щил MS 270 на стойност 350.00 лева , 2 бр. телевизори марка Neo LED модел 2212 TV 22 инча на стойност 230.00 лева и 1 бр. метална каса за ценности с размери 34/24.5 см. на стойност 90.00 лв., всичко на обща стойност 5670.00 лева, без съгласието на собствениците им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати или заместени. За посоченото престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 предл. второ, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и „б” от НК, на осн. чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 предл. второ, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и „б” от НК, и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА И.М.С., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ, което наказание да изтърпи при първоначален “строг” режим съгласно чл.61, т.2 от ЗИНЗС, в затвор съгласно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС. На основание чл.59, ал.1 от НК ПРИСПАДА времето през което е бил задържан под стража, считано от 05.01.2016г. като един ден задържане под стража, се зачита за един ден лишаване от свобода. Веществени доказателства - 1 брой голям черен сак от текстил със сини кантове на страничните джобове да се върне на собственика, се намиращи на съхранение в РУ – Царево ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им – И.М.С.,. Веществени доказателства - папка, ведно с празен кочан с фактури; метална каса светло-зелена на цвят с размери 35х25х24 см. с разбита врата, съдържаща части от пластмасов капак и документи: протокол за амбалаж на отговорно пазене със страни „ККХБХ България” АД и „Денмар” ЕООД, документи за експлоатация на касата, документ с надпис „Райфайзен банк” и част от документ с надпис на първия ред горе – „Поп комерс 1” ЕООД гр. Бургас 5-и километър – намиращи се на съхранение в РУ – Царево - ДА СЕ ВЪРНАТ са собственика им „Денмар” ЕООД. Веществени доказателства - 4 банкноти с номинал 50 лева, 7 банкноти с номинал от 20 лева и 3 банкноти с номинал от 10 лева – общо сумата от 370 лева –се намиращи се на съхранение в РУ – Царево- ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им – И.М.С.. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА И.М.С. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 123.60лв. за разноски по делото.
И.М.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №464/2016г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия И.М.С. - роден на *** г. в гр. Шумен, понастоящем в Затвора – Бургас, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 предл. второ, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и „б” от НК,, а именно в това, че на 27.12.2015 г. в гр. Ахтопол, обл. Бургаска, местност „Митринкови кашли”, от складова база на „Денмар” ЕООД, чрез използване на технически средства – оригинален ключ, чук и секач отнел от владението на Р.Д.Ч., собственост на „Денмар” ЕООД с МОЛ А.С.Ч. чужди движими вещи - сумата от 5000 лева и от владението и собственост на А.С.Ч. чужди движими вещи - 1 бр. моторен трион марка Щил MS 270 на стойност 350.00 лева , 2 бр. телевизори марка Neo LED модел 2212 TV 22 инча на стойност 230.00 лева и 1 бр. метална каса за ценности с размери 34/24.5 см. на стойност 90.00 лв., всичко на обща стойност 5670.00 лева, без съгласието на собствениците им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати или заместени. За посоченото престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 предл. второ, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и „б” от НК, на осн. чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 предл. второ, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и „б” от НК, и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА И.М.С., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ, което наказание да изтърпи при първоначален “строг” режим съгласно чл.61, т.2 от ЗИНЗС, в затвор съгласно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС. На основание чл.59, ал.1 от НК ПРИСПАДА времето през което е бил задържан под стража, считано от 05.01.2016г. като един ден задържане под стража, се зачита за един ден лишаване от свобода. Веществени доказателства - 1 брой голям черен сак от текстил със сини кантове на страничните джобове да се върне на собственика, се намиращи на съхранение в РУ – Царево ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им – И.М.С.,. Веществени доказателства - папка, ведно с празен кочан с фактури; метална каса светло-зелена на цвят с размери 35х25х24 см. с разбита врата, съдържаща части от пластмасов капак и документи: протокол за амбалаж на отговорно пазене със страни „ККХБХ България” АД и „Денмар” ЕООД, документи за експлоатация на касата, документ с надпис „Райфайзен банк” и част от документ с надпис на първия ред горе – „Поп комерс 1” ЕООД гр. Бургас 5-и километър – намиращи се на съхранение в РУ – Царево - ДА СЕ ВЪРНАТ са собственика им „Денмар” ЕООД. Веществени доказателства - 4 банкноти с номинал 50 лева, 7 банкноти с номинал от 20 лева и 3 банкноти с номинал от 10 лева – общо сумата от 370 лева –се намиращи се на съхранение в РУ – Царево- ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им – И.М.С.. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА И.М.С. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 123.60лв. за разноски по делото.
В законна сила от 14.9.2016г.
24 НОХД No 466/2016, II състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.Д.М.,
Н.Н.Д.
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 9.9.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Д.М.- род. на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование,ученик, не осъждан, не женен, с постоянен и настоящ адрес:*** ,ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че На 21.07.2015 год. в гр. Приморско, обл. Бургас, ул. „Еделвайс” № 5, хотел „Синьо лято”, в стая № 402, в съучастие като съизвършител с Н.Н.Д., ЕГН **********, без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1 и ал.2 и чл. 30 и чл.31 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.3 ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗКНВП, вр. чл. 3 т.1от Наредба за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1 - Списък I от същата "Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина", както следва: КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегли 3.364 /три цяло, триста шестдесет и четири/ грама със съдържание на наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол между 1.60% и 7.20% на стойност 20.18 /двадесет лева и осемнадесет стотинки/ лева; амфетамин и кофеин с нетно тегло 2.489 /две цяло, четиристотин осемдесет и девет/ грама със съдържание на амфетамин между 6.70% и 9.80% на стойност 74.67 /седемдесет и четири лева и шестдесет и седем стотинки/ лева и 0.266 /нула цяло, двеста шестдесет и шест/ грама 3,4метилендиоксиметамфетамин /MDМA/ със съдържание на метилендиоксиметамфетамин 33.70% на стойност 6.65 /шест лева и шестдесет и пет стотинки/ лева, всичко на обща стойност 101.50 /сто и един лев и петдесет стотинки/ лева, определена съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството,обн.ДВбр.15от 06.02.1998г. изм.ДВбр.14 от 18.02.2000г., като макар и непълнолетен е могъл да разбира свойството и значението на извършеното деяние и е могъл да ръководи постъпките си, като деянието е извършено в условията на маловажен случай - престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал. 1 от НК, поради което и на осн. чл.78а, ал.6 от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез прочитане на присъдата в учебното заведение, в което учи подсъдимия - в „Професионална гимназия по икономика” гр.Перник. ПРИЗНАВА подсъдимия Н.Н.Д.- род. на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, ученик, не осъждан, не женен, с постоянен и настоящ адрес:*** ,ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че На 21.07.2015 год. в гр. Приморско, обл. Бургас, ул. „Еделвайс” № 5, хотел „Синьо лято”, в стая № 402, в съучастие като съизвършител с Д.Д.М., ЕГН **********,без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1 и ал.2 и чл. 30 и чл.31 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.3 ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗКНВП, вр. чл. 3 т.1от Наредба за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1 - Списък I от същата "Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина", както следва: КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегли 3.364 /три цяло, триста шестдесет и четири/ грама със съдържание на наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол между 1.60% и 7.20% на стойност 20.18 /двадесет лева и осемнадесет стотинки/ лева; амфетамин и кофеин с нетно тегло 2.489 /две цяло, четиристотин осемдесет и девет/ грама със съдържание на амфетамин между 6.70% и 9.80% на стойност 74.67 /седемдесет и четири лева и шестдесет и седем стотинки/ лева и 0.266 /нула цяло, двеста шестдесет и шест/ грама 3,4метилендиоксиметамфетамин /MDМA/ със съдържание на метилендиоксиметамфетамин 33.70% на стойност 6.65 /шест лева и шестдесет и пет стотинки/ лева, всичко на обща стойност 101.50 /сто и един лев и петдесет стотинки/ лева, определена съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството,обн.ДВбр.15от 06.02.1998г. изм.ДВбр.14 от 18.02.2000г., като макар и непълнолетен е могъл да разбира свойството и значението на извършеното деяние и е могъл да ръководи постъпките си, като деянието е извършено в условията на маловажен случай - престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал. 1 от НК, поради което и на осн. чл.78а, ал.6 от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез прочитане на присъдата в учебното заведение, в което учи подсъдимия в ПМГ „Христо Смирненски” гр.Перник. ОСЪЖДА Д.Д.М. и Н.Н.Д. да заплатят в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата от по 310.95 лева за всеки един от тях, за разноски по делото. Веществените доказателства - 1 бр.тъмносиня картонена кутия с капак от мобилен телефон с надпис "Samsung GALAXY S III Neo" -1 бр. плик запечатан с надпис "Експертиза № Е 405/2015г."Опаковки" СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и предвид ниската им стойност да бъдат унищожени. Веществените доказателства - наркотични вещества: Обект №1 коноп – 6.70%;, 6.40%, 6.30%; 7.20%; 6.10%; 6.40%, 6.10%, 6.40%, 6.00%; 1.60% -0.723 грама, общо грамаж 3.364 грама. Обект №2 – амфетамин – 7.60%; 8.50%; 6.70 %; 7.50%; 8.90%; 9.80%; 8.30%; 7.60% - общо грамаж – 2.489 грама. Обект №3 – метилендиоксиметамфетамин – 33% - общо грамаж – 0.266 грама, изпратени в ЦМУ отдел „МРР – НОП” гр.София, с приемо-предавателен протокол СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и да бъдат унищожени.
Д.Д.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Д.М.- род. на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование,ученик, не осъждан, не женен, с постоянен и настоящ адрес:*** ,ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че На 21.07.2015 год. в гр. Приморско, обл. Бургас, ул. „Еделвайс” № 5, хотел „Синьо лято”, в стая № 402, в съучастие като съизвършител с Н.Н.Д., ЕГН **********, без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1 и ал.2 и чл. 30 и чл.31 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.3 ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗКНВП, вр. чл. 3 т.1от Наредба за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1 - Списък I от същата "Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина", както следва: КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегли 3.364 /три цяло, триста шестдесет и четири/ грама със съдържание на наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол между 1.60% и 7.20% на стойност 20.18 /двадесет лева и осемнадесет стотинки/ лева; амфетамин и кофеин с нетно тегло 2.489 /две цяло, четиристотин осемдесет и девет/ грама със съдържание на амфетамин между 6.70% и 9.80% на стойност 74.67 /седемдесет и четири лева и шестдесет и седем стотинки/ лева и 0.266 /нула цяло, двеста шестдесет и шест/ грама 3,4метилендиоксиметамфетамин /MDМA/ със съдържание на метилендиоксиметамфетамин 33.70% на стойност 6.65 /шест лева и шестдесет и пет стотинки/ лева, всичко на обща стойност 101.50 /сто и един лев и петдесет стотинки/ лева, определена съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството,обн.ДВбр.15от 06.02.1998г. изм.ДВбр.14 от 18.02.2000г., като макар и непълнолетен е могъл да разбира свойството и значението на извършеното деяние и е могъл да ръководи постъпките си, като деянието е извършено в условията на маловажен случай - престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал. 1 от НК, поради което и на осн. чл.78а, ал.6 от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез прочитане на присъдата в учебното заведение, в което учи подсъдимия - в „Професионална гимназия по икономика” гр.Перник.
Н.Н.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н.Н.Д.- род. на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, ученик, не осъждан, не женен, с постоянен и настоящ адрес:*** ,ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че На 21.07.2015 год. в гр. Приморско, обл. Бургас, ул. „Еделвайс” № 5, хотел „Синьо лято”, в стая № 402, в съучастие като съизвършител с Д.Д.М., ЕГН **********,без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1 и ал.2 и чл. 30 и чл.31 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.3 ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗКНВП, вр. чл. 3 т.1от Наредба за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1 - Списък I от същата "Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина", както следва: КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегли 3.364 /три цяло, триста шестдесет и четири/ грама със съдържание на наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол между 1.60% и 7.20% на стойност 20.18 /двадесет лева и осемнадесет стотинки/ лева; амфетамин и кофеин с нетно тегло 2.489 /две цяло, четиристотин осемдесет и девет/ грама със съдържание на амфетамин между 6.70% и 9.80% на стойност 74.67 /седемдесет и четири лева и шестдесет и седем стотинки/ лева и 0.266 /нула цяло, двеста шестдесет и шест/ грама 3,4метилендиоксиметамфетамин /MDМA/ със съдържание на метилендиоксиметамфетамин 33.70% на стойност 6.65 /шест лева и шестдесет и пет стотинки/ лева, всичко на обща стойност 101.50 /сто и един лев и петдесет стотинки/ лева, определена съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството,обн.ДВбр.15от 06.02.1998г. изм.ДВбр.14 от 18.02.2000г., като макар и непълнолетен е могъл да разбира свойството и значението на извършеното деяние и е могъл да ръководи постъпките си, като деянието е извършено в условията на маловажен случай - престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал. 1 от НК, поради което и на осн. чл.78а, ал.6 от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез прочитане на присъдата в учебното заведение, в което учи подсъдимия в ПМГ „Христо Смирненски” гр.Перник. ОСЪЖДА Д.Д.М. и Н.Н.Д. да заплатят в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата от по 310.95 лева за всеки един от тях, за разноски по делото. Веществените доказателства - 1 бр.тъмносиня картонена кутия с капак от мобилен телефон с надпис "Samsung GALAXY S III Neo" -1 бр. плик запечатан с надпис "Експертиза № Е 405/2015г."Опаковки" СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и предвид ниската им стойност да бъдат унищожени. Веществените доказателства - наркотични вещества: Обект №1 коноп – 6.70%;, 6.40%, 6.30%; 7.20%; 6.10%; 6.40%, 6.10%, 6.40%, 6.00%; 1.60% -0.723 грама, общо грамаж 3.364 грама. Обект №2 – амфетамин – 7.60%; 8.50%; 6.70 %; 7.50%; 8.90%; 9.80%; 8.30%; 7.60% - общо грамаж – 2.489 грама. Обект №3 – метилендиоксиметамфетамин – 33% - общо грамаж – 0.266 грама, изпратени в ЦМУ отдел „МРР – НОП” гр.София, с приемо-предавателен протокол СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и да бъдат унищожени.
Мотиви от 15.9.2016г.
мотивите изготвени в срок.
В законна сила от 27.9.2016г.
25 АНД No 469/2016, II състав РИОСВ ВЕНИС МАРИНА ЕООД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 8.9.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 50/29.06.2015г. на Директора на РИОСВ-гр.Бургас, с което на „Венис Марина” ЕООД, ЕИК 201283884, к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, кв. “Камелия“ 210, ет.2, за нарушение по чл.17 ал.1 от Закона за защитените територии, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000,00 лева на основание чл.83 ал.1 т.1 от Закона за защитените територии. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава XII от АПК.
26 АНД No 512/2016, II състав Общини ЛЕГИТИМ С ООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 14.9.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 1802/ 30.05.2016 г. на кмета на Община Приморско, с което на основание чл. 127, ал. 1 от Закон за местните данъци и такси /ЗМДТ/, на „Легитим С“ ООД, ЕИК 202501453 е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 100.00 лева, за нарушение по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаски административен съд.
27 ЧНД No 513/2016, I състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО
Т.П.С. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Определение от 19.9.2016г.
ДОПУСКА поправка като в текста на одобреното от съда определение №177 от 15.07.2016г. по НОХД №513/2016г. по описа на РС-Царево, навсякъде където е записано, че определената в общото наказание пробационна мярка по отношение подс. Т.П.С., ЕГН**********, е: „Задължителни пробационни срещи с пробационен служител два пъти седмично за срок от две години и половина”, следва да се чете: „Задължителни пробационни срещи планирани или извънредни с пробационен служител за срок от две години и половина”
Т.П.С.
В законна сила от 27.9.2016г.
28 НОХД No 550/2016, I състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.В.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Присъда от 14.9.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.В.А. с ЕГН **********, роден на *** ***, жител и живущ ***, българин, български гражданин, образование – основно, професия – няма, работи като строител на свободна практика, неженен, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 13.06.2016 год., около 10:00 часа, по ВП II-99, в района на КПП – „Караагач“, общ. Царево, посока от с. Лозенец за гр. Китен, обл. Бургаска, без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил - микробус марка “Форд”, модел “Транзит”, сив на цвят, с рег. № А 8427 ВВ в едногодишен срок от наказанието му по административен ред наложено с наказателно постановление № 15-0269-000499/05.01.2016 год. влязло в сила на 28.01.2016 год. на Началник група към ОДМВР-Бургас, РУ-Средец за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК, поради което и на осн. чл.343в, ал.2 от НК, вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ГЛОБА В РАЗМЕР НА 500 лева. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
А.В.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.В.А. с ЕГН **********, роден на *** ***, жител и живущ ***, българин, български гражданин, образование – основно, професия – няма, работи като строител на свободна практика, неженен, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 13.06.2016 год., около 10:00 часа, по ВП II-99, в района на КПП – „Караагач“, общ. Царево, посока от с. Лозенец за гр. Китен, обл. Бургаска, без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил - микробус марка “Форд”, модел “Транзит”, сив на цвят, с рег. № А 8427 ВВ в едногодишен срок от наказанието му по административен ред наложено с наказателно постановление № 15-0269-000499/05.01.2016 год. влязло в сила на 28.01.2016 год. на Началник група към ОДМВР-Бургас, РУ-Средец за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК, поради което и на осн. чл.343в, ал.2 от НК, вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ГЛОБА В РАЗМЕР НА 500 лева. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Мотиви от 17.9.2016г.
Мотивите изготвени в срок.
29 НОХД No 638/2016, I състав Унищожаване и повреждане РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО В.В.К. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Присъда от 14.9.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.В.К. с ЕГН **********, род. на ***г. в гр. Плевен, с настоящ адрес ***, българин, български гражданин, средно образование ,не работи,не женен, осъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 20.05.2016 год. около 15,50 часа в гр. Китен, Бургаска обл., ул. “Първи май” противозаконно повредил чужда движима вещ - лек автомобил марка БМВ с рег. № СВ 3393 ВА, собственост на И.Г.М. ЕГН **********, като счупил външна дръжка на предна лява врата на стойност 20.00 лева, счупил щипка за странично огледало на стойност 6.00 лева, надрал предна лява врата на стойност 131.00 лева, предна дясна врата на стойност 111.00 лева, преден десен калник на стойност 129.00 лева, задна дясна врата на стойност 112.00 лева заден десен калник на стойност 129.00 лева капачка на странично огледало 27.00 лева, като причинената щета е на обща стойност 671.00 лева, - престъпление по чл.216 ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 216 ал.1 вр. чл.55, ал.1, т.2 б.”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ“ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител или определено от него длъжностно лице – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
В.В.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.В.К. с ЕГН **********, род. на ***г. в гр. Плевен, с настоящ адрес ***, българин, български гражданин, средно образование ,не работи,не женен, осъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 20.05.2016 год. около 15,50 часа в гр. Китен, Бургаска обл., ул. “Първи май” противозаконно повредил чужда движима вещ - лек автомобил марка БМВ с рег. № СВ 3393 ВА, собственост на И.Г.М. ЕГН **********, като счупил външна дръжка на предна лява врата на стойност 20.00 лева, счупил щипка за странично огледало на стойност 6.00 лева, надрал предна лява врата на стойност 131.00 лева, предна дясна врата на стойност 111.00 лева, преден десен калник на стойност 129.00 лева, задна дясна врата на стойност 112.00 лева заден десен калник на стойност 129.00 лева капачка на странично огледало 27.00 лева, като причинената щета е на обща стойност 671.00 лева, - престъпление по чл.216 ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 216 ал.1 вр. чл.55, ал.1, т.2 б.”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ“ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител или определено от него длъжностно лице – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
Мотиви от 19.9.2016г.
Мотивите изготвени в срок.
30 ЧНД No 666/2016, I състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Я.Г.К. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Определение от 14.9.2016г.
На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание на осъдения Я.Г.К., ЕГН **********, измежду наложените му наказания по споразумение по НОХД №15952/2013 год. на PC – София, влязло в сила на 10.12.2014г. и споразумение по НОХД №320/2016 год. на PC - Царево, влязло в сила на 25.04.2016г, в размер на по-тежкото от тях, а именно – „ПРОБАЦИЯ“ със следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес два пъти седмично за срок от три години; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от три години; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 300 часа годишно за срок от три години. На основание чл.23 ал.2 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА към така определеното общо наказание на осъдения Я.Г.К., ЕГН ********** и наказанието лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца. На осн. чл.25, ал.3 от НК ПРИСПАДА от така определеното общо наказание на осъдения Я.Г.К., ЕГН ********** изтърпяното от него до момента наказание от която и да е от присъдите..
Я.Г.К.
На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание на осъдения Я.Г.К., ЕГН **********, измежду наложените му наказания по споразумение по НОХД №15952/2013 год. на PC – София, влязло в сила на 10.12.2014г. и споразумение по НОХД №320/2016 год. на PC - Царево, влязло в сила на 25.04.2016г, в размер на по-тежкото от тях, а именно – „ПРОБАЦИЯ“ със следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес два пъти седмично за срок от три години; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от три години; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 300 часа годишно за срок от три години. На основание чл.23 ал.2 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА към така определеното общо наказание на осъдения Я.Г.К., ЕГН ********** и наказанието лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца. На осн. чл.25, ал.3 от НК ПРИСПАДА от така определеното общо наказание на осъдения Я.Г.К., ЕГН ********** изтърпяното от него до момента наказание от която и да е от присъдите..
31 НОХД No 678/2016, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.О.П. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Присъда от 14.9.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.О.П. с ЕГН **********, род. на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан - реабилитиран, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 26.06.2016г., около 01.30 часа в гр. Китен, Бургаска обл., по ул. „Съединение" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка Тойота, модел Рав 4, с per. № X 2626 АР, след употреба на наркотични вещества - канабис, амфетамин и метамфетамин, установено по надлежния ред - с техническо средство еднократен полеви тест Drager Drug Chek 3000, REF 8325554, LOT ARJA 0071 - престъпление по чл. 343 б , ал.3 от НК, поради което и на основание чл.343б, ал.3 и чл.78А от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ И МУ НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ „ГЛОБА“ в размер на 1000 / хиляда/ лева. На осн. чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА М.О.П. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 26.06.2016г. ОТНЕМА в полза на държавата приложените по делото веществени доказателства: 1 бр. комплект тест Drager Drug Chek 3000, REF 8325554, LO P ARJA - 0071, състоящ се от тестова касета, с поставен в тестовия отвор на тестовата касета тампон и 1 бр. торбичка фолио /опаковка/ от тест Drager Drug Chek 3000, REF 8325554, LOT ARJA-0071, които предвид ниската им стойност да бъдат унищожени след влизане в сила на присъдата.
М.О.П.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.О.П. с ЕГН **********, род. на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан - реабилитиран, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 26.06.2016г., около 01.30 часа в гр. Китен, Бургаска обл., по ул. „Съединение" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка Тойота, модел Рав 4, с per. № X 2626 АР, след употреба на наркотични вещества - канабис, амфетамин и метамфетамин, установено по надлежния ред - с техническо средство еднократен полеви тест Drager Drug Chek 3000, REF 8325554, LOT ARJA 0071 - престъпление по чл. 343 б , ал.3 от НК, поради което и на основание чл.343б, ал.3 и чл.78А от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ И МУ НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ „ГЛОБА“ в размер на 1000 / хиляда/ лева. На осн. чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА М.О.П. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 26.06.2016г. ОТНЕМА в полза на държавата приложените по делото веществени доказателства: 1 бр. комплект тест Drager Drug Chek 3000, REF 8325554, LO P ARJA - 0071, състоящ се от тестова касета, с поставен в тестовия отвор на тестовата касета тампон и 1 бр. торбичка фолио /опаковка/ от тест Drager Drug Chek 3000, REF 8325554, LOT ARJA-0071, които предвид ниската им стойност да бъдат унищожени след влизане в сила на присъдата.
Мотиви от 19.9.2016г.
Мотивите изготвени в срок.
32 АНД No 717/2016, I състав МВР М.С.Н. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 26.9.2016г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0302-000315/22.08.2014г. на Началника РУП- Царево, с което на М.С.Н. с ЕГН ********** и адрес ***, за нарушение на чл.137а ал.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 50 лева на основание чл.183 ал.4 т.7 пр.1 от ЗДвП; за нарушение на чл.147 ал.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 25. 00 лева на основание чл.181 т.1 от ЗДвП и за нарушение на чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 10 лева на основание чл.183 ал.1 т.1 предл.2 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава XII от АПК.
33 НОХД No 721/2016, II състав Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Б.Г.Ц. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 2.9.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Б.Г.Ц., ЕГН ********** - роден на *** ***, с адрес ***, понастоящем в Затвора гр.Бургас, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, женен, осъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 15.06.2015 год. в гр. Приморско, обл. Бургас, ул. „Съединение”, отнел чужди движими вещи от владението и собственост на Р.К.Д., ЕГН ********** - дамско портмоне с цип на стойност 4.00 лева, 1бр. дебитна карта на Централна Кооперативна банка, 1 бр. дебитна карта на Обединена българска банка и сумата от 716.00 лева, чужди движими вещи от владението и собственост на С.А.Б., ЕГН ********** - дамско портмоне на стойност 12,50 лева, свидетелство за управление на МПС, контролен талон, лична карта, 1 бр. дебитна карта на Първа инвестиционна банка, 1 бр. дебитна карта на Райфайзен банк, сумата от 500.00 лева, мобилен телефон марка „Алкател” модел „One Touch” на стойност 89,30 лева, 1 бр. Сим карта на стойност 9,90 лева и чужди движими вещи от владението и собственост на А. Кирова С., ЕГН ********** - дамско портмоне на стойност 5.00 лева, ведно със сумата от 50.00 лева, всичко на обща стойност 1386,70 лева, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив - престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 29 ал.1 б. „а” и „б” от НК , поради което и на осн. чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 29 ал.1 б. „а” и „б” от НК, на осн. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да бъде изтърпяно в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС. ОСЪЖДА Б.Г.Ц., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 134.00 лева за разноски по делото.
Б.Г.Ц.
ПРИЗНАВА подсъдимия Б.Г.Ц., ЕГН ********** - роден на *** ***, с адрес ***, понастоящем в Затвора гр.Бургас, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, женен, осъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 15.06.2015 год. в гр. Приморско, обл. Бургас, ул. „Съединение”, отнел чужди движими вещи от владението и собственост на Р.К.Д., ЕГН ********** - дамско портмоне с цип на стойност 4.00 лева, 1бр. дебитна карта на Централна Кооперативна банка, 1 бр. дебитна карта на Обединена българска банка и сумата от 716.00 лева, чужди движими вещи от владението и собственост на С.А.Б., ЕГН ********** - дамско портмоне на стойност 12,50 лева, свидетелство за управление на МПС, контролен талон, лична карта, 1 бр. дебитна карта на Първа инвестиционна банка, 1 бр. дебитна карта на Райфайзен банк, сумата от 500.00 лева, мобилен телефон марка „Алкател” модел „One Touch” на стойност 89,30 лева, 1 бр. Сим карта на стойност 9,90 лева и чужди движими вещи от владението и собственост на А. Кирова С., ЕГН ********** - дамско портмоне на стойност 5.00 лева, ведно със сумата от 50.00 лева, всичко на обща стойност 1386,70 лева, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив - престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 29 ал.1 б. „а” и „б” от НК , поради което и на осн. чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 29 ал.1 б. „а” и „б” от НК, на осн. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да бъде изтърпяно в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС. ОСЪЖДА Б.Г.Ц., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 134.00 лева за разноски по делото.
Мотиви от 8.9.2016г.
Мотивите изготвени в срок.
В законна сила от 18.9.2016г.
34 АНД No 722/2016, II състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ж.Д.И. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 2.9.2016г.
ПРИЗНАВА обвиняемия Ж.Д.И. - роден на ***г***, обл. Бургаска, жител ***, обл. Бургаска, ж.к. “Меден рудник”, бл. 74, вх. 3, ет. 4, ап. 56, с адрес ***, обл. Бургаска, ж.к. “Меден рудник”, бл. 480, вх. 4, ет. 6, ап. ляв, тел. 0894/039084, българин, български гражданин, образование – средно, работи във фирма „Аква лайт” като товарач, неженен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, предл. 1 ,т. 1, предл. 1 от НК за това, че придобил по неустановен начин и държал при себе си в десния долен джоб на връхната му горна дреха на 29.10.2015 год. в гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургаска високорискови наркотични вещества: - 1 бр. прозрачно фолио с размери 7/1.5 см. съдържащо КОНОП / канабис, марихуана / със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 16,30 % с нетно тегло 1.212 грама на стойност 7.27 лева, намерено в десния долен джоб на връхната му горна дреха в гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургаска, като 1 гр. КОНОП /канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотични вещества по графата за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр.14 от 18.02.2000 год., като деянието представлява маловажен случай- / като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.78а, вр. с чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1 от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съда. На основание чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата: 1 бр. прозрачно фолио с размери 7/1.5 см. съдържащо КОНОП / канабис, марихуана / със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 16,30 % с нетно тегло 0.912 /остатъка от 0.300 грама до 1.212 грама, и унищожен по време на експертизата/ като след влизане на решението в сила, същия да бъде унищожен при реда и условията на ЗКНВП. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ж.Д.И., ЕГН ********** заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съдебната власт сумата от 202.60 лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас. След влизане в сила, препис от решението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“.
Ж.Д.И.
ПРИЗНАВА обвиняемия Ж.Д.И. - роден на ***г***, обл. Бургаска, жител ***, обл. Бургаска, ж.к. “Меден рудник”, бл. 74, вх. 3, ет. 4, ап. 56, с адрес ***, обл. Бургаска, ж.к. “Меден рудник”, бл. 480, вх. 4, ет. 6, ап. ляв, тел. 0894/039084, българин, български гражданин, образование – средно, работи във фирма „Аква лайт” като товарач, неженен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, предл. 1 ,т. 1, предл. 1 от НК за това, че придобил по неустановен начин и държал при себе си в десния долен джоб на връхната му горна дреха на 29.10.2015 год. в гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургаска високорискови наркотични вещества: - 1 бр. прозрачно фолио с размери 7/1.5 см. съдържащо КОНОП / канабис, марихуана / със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 16,30 % с нетно тегло 1.212 грама на стойност 7.27 лева, намерено в десния долен джоб на връхната му горна дреха в гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургаска, като 1 гр. КОНОП /канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотични вещества по графата за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр.14 от 18.02.2000 год., като деянието представлява маловажен случай- / като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.78а, вр. с чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1 от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съда. На основание чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата: 1 бр. прозрачно фолио с размери 7/1.5 см. съдържащо КОНОП / канабис, марихуана / със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 16,30 % с нетно тегло 0.912 /остатъка от 0.300 грама до 1.212 грама, и унищожен по време на експертизата/ като след влизане на решението в сила, същия да бъде унищожен при реда и условията на ЗКНВП. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ж.Д.И., ЕГН ********** заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съдебната власт сумата от 202.60 лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас. След влизане в сила, препис от решението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“.
Мотиви от 2.9.2016г.
Мотивите изготвени в срок
В законна сила от 18.9.2016г.
35 АНД No 723/2016, I състав МВР Г.И.Ц. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 26.9.2016г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0302-000129/13.05.2016г. В ЧАСТТА ,за нарушение на чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 500 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 11 месеца на основание чл.174 ал.1 от ЗДвП; като НАМАЛЯ размера на наложеното наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 11 месеца на лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца и го ПОТВЪРЖДАВА в останала част. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава XII от АПК.
36 АНД No 731/2016, I състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО В.К.И. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 14.9.2016г.
ПРИЗНАВА обвиняемия В.К.И. - ЕГН **********, роден на *** ***, постоянен и настоящ гр.София, обл.София, ул. „513-та” /Слатина/ №16, с адрес ***, български гражданин, неженен, неосъждан ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3 т.1 предл. първо от НК за това, че: на 15.07.2016г. в гр. Китен, Бургаска обл., в квартирата си - стая намираща се на втори жилищен етаж на ул. “Възраждане” № 2 без надлежно разрешително съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП), „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1” на ЗКВНП, Списък I – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г. - държал високо рискови наркотични вещества: ОБЕКТ № 1 – КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло - 0,378 грама със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ 4,70% на стойност 2,27 лева. ОБЕКТ № 2 - КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0,235 грама, със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ - 4.00% на стойност 1,41 лева, ОБЕКТ № 3 - 3,4 метилендиоксиметамфетамин /МDМА/ таблетки с общо нетно тегло 0,760 грама със съдържание на МDМА - 45,90% на стойност 19.00 лева, всичко на обща стойност 22,68 лева. Един грам КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. Един грам МЕТИЛЕНДИОКСИМЕТАМФЕТАМИН /МDМА/ е на стойност 25.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., - вещества поставени под контрол забрана съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1” от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за определяне на реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, поради което и на основание чл.78а, вр чл.354а, ал.5, вр. ал.3 т.1 предл. първо от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съда. На основание чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата предмета на престъплението: ОБЕКТ № 1 – КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло - 0,378 грама със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ 4,70% на стойност 2,27 лева. ОБЕКТ № 2 - КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0,235 грама, със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ - 4.00% на стойност 1,41 лева, ОБЕКТ № 3 - 3,4 метилендиоксиметамфетамин /МDМА/ таблетки с общо нетно тегло 0,760 грама със съдържание на МDМА - 45,90% на стойност 19.00 лева, изпратени в ЦМУ отдел „МРР-НОП“ с писмо №251000-16918/21.07.2016г., с изключение на количествата, изразходени по време на анализа, като след влизане на решението в сила, същия да бъде унищожен при реда и условията на ЗКНВП. На основание чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществени доказателства – 1бр. плик с опаковки, намиращи се на съхранение в съда, които след влизане в сила на решението, да бъдат унищожени като вещи с ниска стойност. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА В.К.И., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съдебната власт сумата от 93.86 лева, представляваща разноски по делото. Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура-Царево. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас.
В.К.И.
ПРИЗНАВА обвиняемия В.К.И. - ЕГН **********, роден на *** ***, постоянен и настоящ гр.София, обл.София, ул. „513-та” /Слатина/ №16, с адрес ***, български гражданин, неженен, неосъждан ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3 т.1 предл. първо от НК за това, че: на 15.07.2016г. в гр. Китен, Бургаска обл., в квартирата си - стая намираща се на втори жилищен етаж на ул. “Възраждане” № 2 без надлежно разрешително съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП), „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1” на ЗКВНП, Списък I – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г. - държал високо рискови наркотични вещества: ОБЕКТ № 1 – КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло - 0,378 грама със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ 4,70% на стойност 2,27 лева. ОБЕКТ № 2 - КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0,235 грама, със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ - 4.00% на стойност 1,41 лева, ОБЕКТ № 3 - 3,4 метилендиоксиметамфетамин /МDМА/ таблетки с общо нетно тегло 0,760 грама със съдържание на МDМА - 45,90% на стойност 19.00 лева, всичко на обща стойност 22,68 лева. Един грам КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. Един грам МЕТИЛЕНДИОКСИМЕТАМФЕТАМИН /МDМА/ е на стойност 25.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., - вещества поставени под контрол забрана съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1” от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за определяне на реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, поради което и на основание чл.78а, вр чл.354а, ал.5, вр. ал.3 т.1 предл. първо от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съда. На основание чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата предмета на престъплението: ОБЕКТ № 1 – КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло - 0,378 грама със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ 4,70% на стойност 2,27 лева. ОБЕКТ № 2 - КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0,235 грама, със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ - 4.00% на стойност 1,41 лева, ОБЕКТ № 3 - 3,4 метилендиоксиметамфетамин /МDМА/ таблетки с общо нетно тегло 0,760 грама със съдържание на МDМА - 45,90% на стойност 19.00 лева, изпратени в ЦМУ отдел „МРР-НОП“ с писмо №251000-16918/21.07.2016г., с изключение на количествата, изразходени по време на анализа, като след влизане на решението в сила, същия да бъде унищожен при реда и условията на ЗКНВП. На основание чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществени доказателства – 1бр. плик с опаковки, намиращи се на съхранение в съда, които след влизане в сила на решението, да бъдат унищожени като вещи с ниска стойност. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА В.К.И., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съдебната власт сумата от 93.86 лева, представляваща разноски по делото. Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура-Царево. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас.
Мотиви от 14.9.2016г.
37 АНД No 732/2016, V състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.Й.Г. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 12.9.2016г.
Р Е Ш И : ПРИЗНАВА подсъдимия Н.Й.Г., ЕГН: **********,*** на ***г., с постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, със средно образование, неженен, работи като IT инженер, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в извършване на умишлено престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 предл. първо от НК за това, че: На 09.07.2016г. в гр.Ахтопол, Бургаска обл., в подлакътника между предните седалки на лек автомобил „Ланд Ровер – Рейндж Ровер” с рег.№ СА 4207 ХС, без надлежно разрешително съгласно чл. 73, ал. 1 и ал. 2, чл. 30 и чл. 31 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗКНВП, вр. чл. 3, т. 1 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1 - Списък № I от същата „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина", както следва: КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 3,235 гр., със съдържание на наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ - 9,80 % /тегловни процента/, на стойност 19,41 /деветнадесет лева и 41 стотинки/ лева определена съгласно Постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., поради което и на основание чл.78а, вр. с чл.354а, ал.3, т.1 предл. първо от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съда. На основание чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата: КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 3,235 гр., със съдържание на наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ - 9,80 % /тегловни процента / като след влизане на решението в сила, същия да бъде унищожен при реда и условията на ЗКНВП. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.Й.Г., ЕГН: ********** заплати в полза на държавата по сметка на ОД МВР бургас сумата от 45.76 лева, представляваща разноски по делото по сметка № BG47STSA93003100001001 в Банка „ДСК” гр.Бургас. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас. След влизане в сила, препис от решението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Н.Й.Г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н.Й.Г., ЕГН: **********,*** на ***г., с постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, със средно образование, неженен, работи като IT инженер, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в извършване на умишлено престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 предл. първо от НК за това, че: На 09.07.2016г. в гр.Ахтопол, Бургаска обл., в подлакътника между предните седалки на лек автомобил „Ланд Ровер – Рейндж Ровер” с рег.№ СА 4207 ХС, без надлежно разрешително съгласно чл. 73, ал. 1 и ал. 2, чл. 30 и чл. 31 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗКНВП, вр. чл. 3, т. 1 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1 - Списък № I от същата „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина", както следва: КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 3,235 гр., със съдържание на наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ - 9,80 % /тегловни процента/, на стойност 19,41 /деветнадесет лева и 41 стотинки/ лева определена съгласно Постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., поради което и на основание чл.78а, вр. с чл.354а, ал.3, т.1 предл. първо от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съда. На основание чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата: КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 3,235 гр., със съдържание на наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ - 9,80 % /тегловни процента / като след влизане на решението в сила, същия да бъде унищожен при реда и условията на ЗКНВП. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.Й.Г., ЕГН: ********** заплати в полза на държавата по сметка на ОД МВР бургас сумата от 45.76 лева, представляваща разноски по делото по сметка № BG47STSA93003100001001 в Банка „ДСК” гр.Бургас. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас. След влизане в сила, препис от решението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“.
Мотиви от 12.9.2016г.
В законна сила от 28.9.2016г.
38 АНД No 740/2016, I състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Й.Д.Б. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 14.9.2016г.
ПРИЗНАВА обвиняемия Й.Д.Б. – ЕГН **********, роден на *** ***, постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, работи като мияч в кухня, не женен, не осъждан, ЗА ВИНОВЕН в извършено престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, за това, че на 18.07.2016 год., около 19:45 часа, в с. Варвара, общ. Царево, обл. Бургаска, по ул. “Рене Шарон” в района на хотел “Варната” в посока гр. Царево, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Фиат” модел “Пунто”, с рег. № А 2127 МС, лична собственост, в едногодишен срок от наказанието му по административен ред наложено с Наказателно постановление № 16-0302-000048 издадено на 26.02.2016г. от Началник РУП – Царево, към ОДМВР – Бургас, в законна сила на 10.03.2016 г., за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, като на основание чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия Й.Д.Б., ЕГН **********, от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева. Решението може да бъде обжалвано или протестирано в 15-дневен срок от обявяването му пред Бургаски окръжен съд.
Й.Д.Б.
ПРИЗНАВА обвиняемия Й.Д.Б. – ЕГН **********, роден на *** ***, постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, работи като мияч в кухня, не женен, не осъждан, ЗА ВИНОВЕН в извършено престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, за това, че на 18.07.2016 год., около 19:45 часа, в с. Варвара, общ. Царево, обл. Бургаска, по ул. “Рене Шарон” в района на хотел “Варната” в посока гр. Царево, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Фиат” модел “Пунто”, с рег. № А 2127 МС, лична собственост, в едногодишен срок от наказанието му по административен ред наложено с Наказателно постановление № 16-0302-000048 издадено на 26.02.2016г. от Началник РУП – Царево, към ОДМВР – Бургас, в законна сила на 10.03.2016 г., за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, като на основание чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия Й.Д.Б., ЕГН **********, от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева. Решението може да бъде обжалвано или протестирано в 15-дневен срок от обявяването му пред Бургаски окръжен съд.
Мотиви от 19.9.2016г.
Мотивите, изготвени в срок.
39 АНД No 748/2016, V състав МВР Д.С.Д. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 19.9.2016г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 164/13 на Красимир Петков Киров на длъжност ВНД Началник на РУМВР Царево, към ОДМВР Бургас, упълномощен с МЗ №Іа-1745 от 28.08-2012г., с което на Д.С.Д. с ЕГН ********** с адрес: *** за допуснато нарушение на чл. 21, ал.2 от ЗДвП , на основание чл. 182, ал.2, т.3 от ЗДвП е наложено административно наказание - глоба в размер на 100 лв. / сто лева /. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ: НП-отменено
40 АНД No 812/2016, II състав Общини Н.Б.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 29.9.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 21/ 19.07.2016 г. на Кмета на Община Приморско, с което на основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на общината, на Н.Б.Н., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500,00 лева, за нарушение на чл. 4, ал. 1 от същата Наредба.
41 АНД No 845/2016, II състав РДГ Е.К.Е. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 21.9.2016г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 236 от 05.07.2016 год. на Директор на РДГ- Бургас, Царево, с което за нарушение на чл. 85 от Закона за лова и опазване на дивеча, на Е.К.Е., ЕГН **********, са наложени административни наказания: на основание чл. 85 от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД)- „глоба” в размер на 1000,00 лв. на основание чл. 94, ал. 1 от ЗЛОД- лишаване от право на ловуване за срок от 3 год. на основание чл. 95, ал. 1 и ал. 2 от ЗЛОД са били отнети в полза на държавата вещите, предмет на нарушението: разпознаваеми части от 2 бр. дива свиня и вещите, послужили за извършване на нарушението: 1 бр. ловна пушка ИЖ, на основание чл. 83 от Закона за лова и опазване на дивеча и чл. 2, т. 3, чл. 3 и чл. 8 от Наредба за размера на обезщетенията за щетите нанесени на дивеча е бил наказан да заплати: обезщетение в размер на 1000.00 лв. лева, В ЧАСТТА МУ, в която на Е.К.Е., ЕГН ********** на основание чл. 85 от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) е наложено наказание „глоба” в размер на 1000,00 лв. като за извършеното деяние, НАЛАГА на Е.К.Е., ЕГН ********** наказание „глоба” в размер на 300,00 лв. и ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
42 ЧНД No 862/2016, II състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.Д.К. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 12.9.2016г.
На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание на осъдения М.Д.К., ЕГН **********, измежду наложените му наказания по НОХД № 6041/2015 г. на Районен съд Бургас, в сила от от 29.01.2016 год. за деяние извършено на на 10.11.2015 г., ЧНД № 228/2016 г., Определение № 80/18.04.2016 год. на ОС - Бургас, влязло в сила на 26.04.2016 год. в размер на една година и деветнадесет дни /заменена пробация по НЧД 203/2012 год. на PC - Средец/ и НОХД № 699/2016 год. на PC - Царево, Споразумение № 263/12.07.2016 год. влязло в сила на 12.07.2016 год. за деяние е извършено на 10.09.2015 г. - престъпление по чл. 280 ал. 2, т.1,3 и 4, вр. ал. 1, вр. чл. 20 ал. 4 от НК, в размер на общо най-тежко наказание измежду тях, а именно – Лишаване от свобода за срок от една година и деветнадесет дни. На осн. чл.61, т.2, вр. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС определя първоначален строг режим за изтърпяване на общото наказание една година и деветнадесет дни лишаване от свобода, което да се изтърпява в затвор. На осн. чл. 25, ал.2 и чл.59, ал.1, т.1 от НК ПРИСПАДА от така определеното общо наказание изтърпяната част от наказанието, както и времето през което осъденият е бил задържан, считано от 13.11.2015г. зо 16.11.2016г., включително.
М.Д.К.
На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание на осъдения М.Д.К., ЕГН **********, измежду наложените му наказания по НОХД № 6041/2015 г. на Районен съд Бургас, в сила от от 29.01.2016 год. за деяние извършено на на 10.11.2015 г., ЧНД № 228/2016 г., Определение № 80/18.04.2016 год. на ОС - Бургас, влязло в сила на 26.04.2016 год. в размер на една година и деветнадесет дни /заменена пробация по НЧД 203/2012 год. на PC - Средец/ и НОХД № 699/2016 год. на PC - Царево, Споразумение № 263/12.07.2016 год. влязло в сила на 12.07.2016 год. за деяние е извършено на 10.09.2015 г. - престъпление по чл. 280 ал. 2, т.1,3 и 4, вр. ал. 1, вр. чл. 20 ал. 4 от НК, в размер на общо най-тежко наказание измежду тях, а именно – Лишаване от свобода за срок от една година и деветнадесет дни. На осн. чл.61, т.2, вр. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС определя първоначален строг режим за изтърпяване на общото наказание една година и деветнадесет дни лишаване от свобода, което да се изтърпява в затвор. На осн. чл. 25, ал.2 и чл.59, ал.1, т.1 от НК ПРИСПАДА от така определеното общо наказание изтърпяната част от наказанието, както и времето през което осъденият е бил задържан, считано от 13.11.2015г. зо 16.11.2016г., включително.
В законна сила от 28.9.2016г.
43 АНД No 945/2016, II състав ДАМТН БОЛЕРО ЕООД ДАМТН ГД МЕТРОЛОГИЧЕН НАДЗОР Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 21.9.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно Постановление № 02-045/ 27.07.2016 г. на началника на Регионален отдел "МН Югоизточна България" на Главна Дирекция "Метрологичен надзор" към Държавна Агенция за метрологичен и технически надзор, с което за нарушение на чл. 44, т. 4, вр. чл. 43, ал. 1 от Закона за измерванията, на основание чл. 85, ал. 2 на "Болеро" ЕООД, ЕИК 102842770 е наложено административно наказание "Имуществена санкция" в размер на 200,00 лева. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Бургаски административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
44 АНД No 950/2016, II състав МВР И.Т.Т. РУП ПРИМОРСКО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 21.9.2016г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление 16-4635-000036 от 23.03.2016 год. на Началник РУП-Приморско, с което на основание чл. 174, ал. 3 от ЗДвП, на И.Т.Т., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 2000,00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца за нарушение на чл. 174, ал. 3 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
45 АНД No 963/2016, V състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО И.М.Ч. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 16.9.2016г.
Р Е Ш И : ПРИЗНАВА подсъдимия И.М.Ч., ЕГН **********, род. на *** год. в гр. Кърджали, българин, български гражданин, неосъждан,с постоянен адрес *** за престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК ЗА ВИНОВЕН в извършване на умишлено престъпление по чл.354а, ал.5, т.1 предл. първо от НК за това, че: на 06.08.2016 в гр.Приморско, Бургаска обл., в местност “Перла”, без надлежно разрешително съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП), „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1” на ЗКВНП, Списък I – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г. - високо рискови наркотични вещества: държал високорискови наркотични вещества ОБЕКТ 1 - коноп с нетно тегло - 1,145 грама със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ 8,00% на стойност 6,87/ шест лева и осемдесет и седем стотинки/ лева Един грам КОНОП/ канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., поради което и на основание чл.78а, вр. с чл.354а, ал.5, т.1 предл. първо от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка бюджета наРайонен съд – Царево. На основание чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата: ОБЕКТ 1 - коноп с нетно тегло - 1,145 грама със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ 8,00% на стойност 6,87/ шест лева и осемдесет и седем стотинки/ лева, като след влизане на решението в сила, същия да бъде унищожен при реда и условията на ЗКНВП. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА И.М.Ч., ЕГН **********,*** да ` заплати в полза на държавата по сметка на ОД МВР бургас сумата от 45.76 лева, представляваща разноски по делото по сметка № BG47STSA93003100001001 в Банка „ДСК” гр.Бургас. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес. След влизане в сила, препис от решението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“ -София. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
И.М.Ч.
Мотиви от 16.9.2016г.
Р Е Ш И : ПРИЗНАВА подсъдимия И.М.Ч., ЕГН **********, род. на *** год. в гр. Кърджали, българин, български гражданин, неосъждан,с постоянен адрес *** за престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК ЗА ВИНОВЕН в извършване на умишлено престъпление по чл.354а, ал.5, т.1 предл. първо от НК за това, че: на 06.08.2016 в гр.Приморско, Бургаска обл., в местност “Перла”, без надлежно разрешително съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП), „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1” на ЗКВНП, Списък I – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г. - високо рискови наркотични вещества: държал високорискови наркотични вещества ОБЕКТ 1 - коноп с нетно тегло - 1,145 грама със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ 8,00% на стойност 6,87/ шест лева и осемдесет и седем стотинки/ лева Един грам КОНОП/ канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., поради което и на основание чл.78а, вр. с чл.354а, ал.5, т.1 предл. първо от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка бюджета наРайонен съд – Царево. На основание чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата: ОБЕКТ 1 - коноп с нетно тегло - 1,145 грама със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ 8,00% на стойност 6,87/ шест лева и осемдесет и седем стотинки/ лева, като след влизане на решението в сила, същия да бъде унищожен при реда и условията на ЗКНВП. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА И.М.Ч., ЕГН **********,*** да ` заплати в полза на държавата по сметка на ОД МВР бургас сумата от 45.76 лева, представляваща разноски по делото по сметка № BG47STSA93003100001001 в Банка „ДСК” гр.Бургас. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес. След влизане в сила, препис от решението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“ -София. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
46 АНД No 991/2016, II състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.Е.З. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 20.9.2016г.
ПРИЗНАВА обвиняемия Д.Е.З. - ЕГН **********, род. на *** год. в гр. Ардино, с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, студент, неженен, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл. 354а, ал.5, вр. ал.3 т.1 от НК за това, че: На 15.08.2016 в гр.Приморско, Бургаска обл., ул. “Ропотамо” без надлежно разрешително съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП), „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1” на ЗКВНП, Списък I – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г. - държал високорискови наркотични вещества: ОБЕКТ 1 - коноп с нетно тегло - 4,072 грама със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ 7,50% на стойност 24,43 лева. Един грам КОНОП/ канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., поради което и на основание чл.78а, вр. с чл.354а, ал.5, вр. ал.3 т.1 от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съда. На основание чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата предмета на престъплението: ОБЕКТ 1 - коноп с нетно тегло - 4,072 грама със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ 7,50% на стойност 24,43 лева, с изключение на 0,250 гр. от веществото, изразходвани по време на анализа, предадени с Протокол № 2345 от 19.08.2016 год. на основание чл. 91 и 98 ал. 2 от ЗКНВП на служба УССД при ОД на МВР Бургас и изпратено на съхранение в ЦМУ – гр.София с писмо Рег. № 251 000 – 18922 от 19.08.2016 год., като след влизане на решението в сила, същият да бъде унищожен при реда и условията на ЗКНВП. На основание чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществени доказателства – 1бр. плик с опаковки, намиращи се на съхранение в съда, които след влизане в сила на решението, да бъдат унищожени като вещи с ниска стойност. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.Е.З. - ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съдебната власт сумата от 45.76 лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас. След влизане в сила, препис от решението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“.
Д.Е.З.
ПРИЗНАВА обвиняемия Д.Е.З. - ЕГН **********, род. на *** год. в гр. Ардино, с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, студент, неженен, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл. 354а, ал.5, вр. ал.3 т.1 от НК за това, че: На 15.08.2016 в гр.Приморско, Бургаска обл., ул. “Ропотамо” без надлежно разрешително съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП), „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1” на ЗКВНП, Списък I – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г. - държал високорискови наркотични вещества: ОБЕКТ 1 - коноп с нетно тегло - 4,072 грама със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ 7,50% на стойност 24,43 лева. Един грам КОНОП/ канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., поради което и на основание чл.78а, вр. с чл.354а, ал.5, вр. ал.3 т.1 от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съда. На основание чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата предмета на престъплението: ОБЕКТ 1 - коноп с нетно тегло - 4,072 грама със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ 7,50% на стойност 24,43 лева, с изключение на 0,250 гр. от веществото, изразходвани по време на анализа, предадени с Протокол № 2345 от 19.08.2016 год. на основание чл. 91 и 98 ал. 2 от ЗКНВП на служба УССД при ОД на МВР Бургас и изпратено на съхранение в ЦМУ – гр.София с писмо Рег. № 251 000 – 18922 от 19.08.2016 год., като след влизане на решението в сила, същият да бъде унищожен при реда и условията на ЗКНВП. На основание чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществени доказателства – 1бр. плик с опаковки, намиращи се на съхранение в съда, които след влизане в сила на решението, да бъдат унищожени като вещи с ниска стойност. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.Е.З. - ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съдебната власт сумата от 45.76 лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас. След влизане в сила, препис от решението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“.
Мотиви от 29.9.2016г.
Мотивите, изготвени в срок.
47 АНД No 992/2016, II състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Б.М.Б. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 20.9.2016г.
ПРИЗНАВА обвиняемия Б.М.Б. – ЕГН **********, род. на *** год. в гр. Оряхово, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, работи като крупие в казино, неженен, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал.3, т.1, предл. първо от НК за това, на 16.08.2016 в гр.Приморско, Бургаска обл., ул.“Ропотамо” без надлежно разрешително съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП), „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1” на ЗКВНП, Списък I – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г. - високо рискови наркотични вещества, държал високорискови наркотични вещества: ОБЕКТ 1 - коноп с нетно тегло - 2,001 грама със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ 6,40% на стойност 12,01 лева, като деянието представлява маловажен случай. Един грам КОНОП/ канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., поради което и на основание чл.78а, вр. с чл. 354а, ал. 5, вр. ал.3, т.1, предл. първо от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съда. На основание чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата предмета на престъплението: ОБЕКТ 1 - коноп с нетно тегло - 2,001 грама със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ 6,40%, на стойност 12.01 лева, изпратени в ЦМУ отдел „МРР-НОП“ с писмо №251000-18924/19.08.2016г., с изключение на количествата, изразходени по време на анализа, като след влизане на решението в сила, същия да бъде унищожен при реда и условията на ЗКНВП. На основание чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществени доказателства – 1бр. плик с опаковки, намиращи се на съхранение в съда, които след влизане в сила на решението, да бъдат унищожени като вещи с ниска стойност. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Б.М.Б., ЕГН **********, заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съдебната власт сумата от 45.76 лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас.
Б.М.Б.
ПРИЗНАВА обвиняемия Б.М.Б. – ЕГН **********, род. на *** год. в гр. Оряхово, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, работи като крупие в казино, неженен, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал.3, т.1, предл. първо от НК за това, на 16.08.2016 в гр.Приморско, Бургаска обл., ул.“Ропотамо” без надлежно разрешително съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП), „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1” на ЗКВНП, Списък I – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г. - високо рискови наркотични вещества, държал високорискови наркотични вещества: ОБЕКТ 1 - коноп с нетно тегло - 2,001 грама със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ 6,40% на стойност 12,01 лева, като деянието представлява маловажен случай. Един грам КОНОП/ канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., поради което и на основание чл.78а, вр. с чл. 354а, ал. 5, вр. ал.3, т.1, предл. първо от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съда. На основание чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата предмета на престъплението: ОБЕКТ 1 - коноп с нетно тегло - 2,001 грама със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ 6,40%, на стойност 12.01 лева, изпратени в ЦМУ отдел „МРР-НОП“ с писмо №251000-18924/19.08.2016г., с изключение на количествата, изразходени по време на анализа, като след влизане на решението в сила, същия да бъде унищожен при реда и условията на ЗКНВП. На основание чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществени доказателства – 1бр. плик с опаковки, намиращи се на съхранение в съда, които след влизане в сила на решението, да бъдат унищожени като вещи с ниска стойност. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Б.М.Б., ЕГН **********, заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съдебната власт сумата от 45.76 лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас.
Мотиви от 29.9.2016г.
Мотивите, изготвени в срок.
48 НОХД No 1029/2016, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО И.Р.И. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 1.9.2016г.
ОПРЕДЕЛИ ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №1029/2016г. по описа на ЦРС между РП-Царево, представлявана от прокурор Рандева и подсъдимия И.Р.И. - ЕГН **********, роден на *** ***. Същият е българин, български гражданин, живущ ***, не осъждан, със средно образование, женен, работи, като готвач, представляван от адв.Янчева, съгласно което подсъдимият И.Р.И. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че: На 21.08.2016 г. около 04:00 ч. в гр. Китен, общ. Приморско, обл. Бургаска, по ул. ”Атлиман” в посока ул. „Стралджа“ управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “Рено Меган“ с рег. № А 0695 КН с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно с 2,02 на хиляда установено по надлежния ред – с протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта № 861/22.08.2016 г. на специализирана химическа лаборатория към БНТЛ при ОД на МВР – Бургас - престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия И.Р.И. - ЕГН ********** на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ, както и ГЛОБА в размер на 300 лева(триста лева). На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимият И.Р.И. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от 21.08.2016 год. ОСЪЖДА И.Р.И. - ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 42.16 лв. за разноски по делото. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
И.Р.И.
ОПРЕДЕЛИ ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №1029/2016г. по описа на ЦРС между РП-Царево, представлявана от прокурор Рандева и подсъдимия И.Р.И. - ЕГН **********, роден на *** ***. Същият е българин, български гражданин, живущ ***, не осъждан, със средно образование, женен, работи, като готвач, представляван от адв.Янчева, съгласно което подсъдимият И.Р.И. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че: На 21.08.2016 г. около 04:00 ч. в гр. Китен, общ. Приморско, обл. Бургаска, по ул. ”Атлиман” в посока ул. „Стралджа“ управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “Рено Меган“ с рег. № А 0695 КН с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно с 2,02 на хиляда установено по надлежния ред – с протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта № 861/22.08.2016 г. на специализирана химическа лаборатория към БНТЛ при ОД на МВР – Бургас - престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия И.Р.И. - ЕГН ********** на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ, както и ГЛОБА в размер на 300 лева(триста лева). На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимият И.Р.И. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от 21.08.2016 год. ОСЪЖДА И.Р.И. - ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 42.16 лв. за разноски по делото. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 1.9.2016г.
49 НОХД No 1060/2016, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО П.С.Ш. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 1.9.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на НОХД №1060/2016г. по описа на РС – гр.Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Евтимова, подсъдимия П.С.Ш. - ЕГН **********, род. на *** ***, с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, работи като управител на ЕТ „Оман Империал”, разведен, неосъждан, и адв.С., съгласно което обвиняемият П.С.Ш. се признава за виновен в извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК, а именно, че: на 28.08.2016 г. около 22.50 часа в гр. Китен, обл. Бургаска, по ул. „Лилия” управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „С 350” с рег. № А 0704 МТ след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила, а именно 1.87 промила на хиляда установено по надлежния ред – с протокол за химическа експертиза № 892/29.08.2016 г. на БНТЛ при ОД на МВР – Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. по чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия П.С.Ш. - ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 500.00 /ПЕТСТОТИН/ лева. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимият П.С.Ш. - ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил лишен от това право по административен ред, считано от 28.08.2016 год. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА П.С.Ш. - ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 42.16 лв. за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
П.С.Ш.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на НОХД №1060/2016г. по описа на РС – гр.Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Евтимова, подсъдимия П.С.Ш. - ЕГН **********, род. на *** ***, с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, работи като управител на ЕТ „Оман Империал”, разведен, неосъждан, и адв.С., съгласно което обвиняемият П.С.Ш. се признава за виновен в извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК, а именно, че: на 28.08.2016 г. около 22.50 часа в гр. Китен, обл. Бургаска, по ул. „Лилия” управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „С 350” с рег. № А 0704 МТ след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила, а именно 1.87 промила на хиляда установено по надлежния ред – с протокол за химическа експертиза № 892/29.08.2016 г. на БНТЛ при ОД на МВР – Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. по чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия П.С.Ш. - ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 500.00 /ПЕТСТОТИН/ лева. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимият П.С.Ш. - ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил лишен от това право по административен ред, считано от 28.08.2016 год. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА П.С.Ш. - ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 42.16 лв. за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 1.9.2016г.
50 НОХД No 1061/2016, IV състав Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО П.М.П. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 1.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебното производство № 127/2015 год. по описа на ГПУ – Малко Търново, между РП - Царево, представлявана от прокурор Иванова, обвиняемия П.М.П. - ЕГН: **********, притежаващ л.к. № 646578410, издадена на 17.08.2016 г. от МВР – Пловдив, с постоянен адрес:***,,Росица’’ 10, български гражданин, българин, осъждан, неженен, неграмотен, месторабота – безработен и неговия защитник адв.А.П., съгласно което обвиняемият П.М.П., ЕГН: **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1, 3, вр. с ал. 1 във вр. с чл.20, ал.4 от НК, за това, че: На 27.08.2015 г. около 05 часа 00 часа в района на местност ,,Дядо Калоян’’, намираща се на 8 000 метра западно от устието на р. Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево в съучастие с неустановено в хода на досъдебното производство лице, превело през границата на страната от Република Турция в Република България, през река Резовска група от хора – осемнадесет лица, от които четири ( ПУБИН АЛАН САЛЕХ, ЛУВАНД АЛАН САЛЕХ, АРКАН НАДЖИ МУСТАФА, АРАЖАН НАДЖИ МУСТАФА ) – ненавършили шестнадесет годишна възраст: 1. ALAN SALEH SADIK /АЛАН САЛЕХ САДИК/ - мъж, роден на *** г. в Р. Ирак, гражданин на Р.Ирак, без документи за самоличност, 2. RUJMAN YONES HASAN /РУЖМАН ЮНЕС ХАСАН/ - жена, родена на *** г. в Р. Ирак, гражданин на Р.Ирак, без документи за самоличност, 3. LUBIN ALAN SALEH /ПУБИН АЛАН САЛЕХ/ - момиче, родено на *** г. в Р. Ирак, гражданка на Р.Ирак, без документи за самоличност, 4. LUVAND ALAN SALEH /ЛУВАНД АЛАН САЛЕХ/ - момче, родено на *** г. в Р. Ирак, гражданин на Р.Ирак, без документи за самоличност, 5. BILAN SALEH SADIK /БИЛАН САЛЕХ САДИК/ - мъж, роден на *** г. в Р. Ирак, гражданин на Р.Ирак, без документи за самоличност, 6. NAJI MUSTAFA KHAJI /НАДЖИ МУСТАФА ХАДЖИ/ - мъж, роден на *** г. в Р. Ирак, гражданин на Р.Ирак, без документи за самоличност, 7. CHIMAN KHASAN IBRAHIM /ЧИМАН ХАСАН ИБРАХИМ/ - жена, родена на *** г. в Р. Ирак, гражданка на Р.Ирак, без документи за самоличност, 8. ARKAN NAJI MUSTAFA /АРКАН НАДЖИ МУСТАФА/ - момче, родено на *** г. в Р. Ирак, гражданин на Р.Ирак, без документи за самоличност, 9. ARJAN NAJI MUSTAFA /АРАЖАН НАДЖИ МУСТАФА / - момиче, родено на *** г. в Р. Ирак, гражданин на Р.Ирак, без документи за самоличност, 10. CHIMAN KHASAN IBRAHIM /АИЯС МУСТАФА ХАДЖИ/ - мъж, роден на *** г. в Р. Ирак, гражданин на Р.Ирак, без документи за самоличност, 11. DLSHAD SARKHAN AHMAD /ДЛШАД САРХАН АХМАД/ - мъж, роден на *** г. в Р. Ирак, гражданин на Р.Ирак, без документи за самоличност, 12. IBRAHIM KHAJI KHALIL /ИБРАХИМ ХАДЖИ ХАЛИЛ/ - мъж, роден на *** г. в Р. Ирак, гражданин на Р.Ирак, без документи за самоличност, 13. HISHYAR TELI ABDURAKHMAN /ХИШИЯР ТЕЛИ АБДУЛРАХМАН/ - мъж, роден на *** г. в Р. Ирак, гражданин на Р.Ирак, без документи за самоличност, 14. AZAM MAKHDI RAMAZAN /АЗМАН МАХДИ РАМАЗАН / - мъж, роден на *** г. в Р. Ирак, гражданин на Р.Ирак, без документи за самоличност, 15. RAMAZAN MUSHIR ABDI /РАМАЗАН МУШИР АБДИ / - мъж, роден на *** г. в Р. Ирак, гражданин на Р.Ирак, без документи за самоличност, 16. ARI MUHAMAD ZERO /АРИ МУХАМАД ЗЕРО / - мъж, роден на *** г. в Р. Ирак, гражданин на Р.Ирак, без документи за самоличност, 17. KUVAN FAKHRI ZERO /КУВАН ФАХРИ ЗЕРО / - мъж, роден на *** г. в Р. Ирак, гражданин на Р.Ирак, без документи за самоличност, 18. SAMAN MAHDI KHUSEN /САМАН МАХДИ ХУСЕН / - мъж, р. на 01.08.1996 г. в Р. Ирак, гражданин на Р.Ирак, без документи за самоличност, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като помощта на обвиняемия се е изразявала в изчакване на територията на Република България на групата в местността „Липите” намираща се на около 3000 м. южно от с. Синеморец и 9000 м. северно от с. Резово, товаренето и транспортирането с микробус марка ,,Мерцедес’’, модел ,,Вито’’ с държавен контролен номер РВ 3681 МС, собственост на К.А.И., ЕГН **********, към вътрешността на страната, като преведените лица не са български граждани. За посоченото престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1, 3, вр. с ал. 1 във вр. с чл.20, ал.4 от НК, чл. 381, ал. 4 НПК, на основание чл. 280, ал. 2, т. 1, 3, вр. с ал. 1 във вр. с чл.20, ал.4 от НК, чл. 381, ал. 4 НПК и чл.55, ал.1, т.1 ОСЪЖДА обвиняемия П.М.П., ЕГН: **********, на наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 2000 /ДВЕ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА. На осн.чл.66 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от десет месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК не се налага наказание конфискация. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Вещественото доказателство - товарен автомобил „Мерцедес“ Вито 110 Д с ДКН:РВ3681МС ДА СЕ ВЪРНЕ на собственика К.А.И.,***. ОТНЕМА в полза на държавата вещественото доказателство - 1 бр. мобилен телефон „Samsung”, собственост на П.М.П., приложено по делото, който да бъде унищожен. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА П.М.П. - ЕГН: ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 214,96 лева за разноски по делото.
П.М.П.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебното производство № 127/2015 год. по описа на ГПУ – Малко Търново, между РП - Царево, представлявана от прокурор Иванова, обвиняемия П.М.П. - ЕГН: **********, притежаващ л.к. № 646578410, издадена на 17.08.2016 г. от МВР – Пловдив, с постоянен адрес:***,,Росица’’ 10, български гражданин, българин, осъждан, неженен, неграмотен, месторабота – безработен и неговия защитник адв.А.П., съгласно което обвиняемият П.М.П., ЕГН: **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1, 3, вр. с ал. 1 във вр. с чл.20, ал.4 от НК, за това, че: На 27.08.2015 г. около 05 часа 00 часа в района на местност ,,Дядо Калоян’’, намираща се на 8 000 метра западно от устието на р. Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево в съучастие с неустановено в хода на досъдебното производство лице, превело през границата на страната от Република Турция в Република България, през река Резовска група от хора – осемнадесет лица, от които четири ( ПУБИН АЛАН САЛЕХ, ЛУВАНД АЛАН САЛЕХ, АРКАН НАДЖИ МУСТАФА, АРАЖАН НАДЖИ МУСТАФА ) – ненавършили шестнадесет годишна възраст: 1. ALAN SALEH SADIK /АЛАН САЛЕХ САДИК/ - мъж, роден на *** г. в Р. Ирак, гражданин на Р.Ирак, без документи за самоличност, 2. RUJMAN YONES HASAN /РУЖМАН ЮНЕС ХАСАН/ - жена, родена на *** г. в Р. Ирак, гражданин на Р.Ирак, без документи за самоличност, 3. LUBIN ALAN SALEH /ПУБИН АЛАН САЛЕХ/ - момиче, родено на *** г. в Р. Ирак, гражданка на Р.Ирак, без документи за самоличност, 4. LUVAND ALAN SALEH /ЛУВАНД АЛАН САЛЕХ/ - момче, родено на *** г. в Р. Ирак, гражданин на Р.Ирак, без документи за самоличност, 5. BILAN SALEH SADIK /БИЛАН САЛЕХ САДИК/ - мъж, роден на *** г. в Р. Ирак, гражданин на Р.Ирак, без документи за самоличност, 6. NAJI MUSTAFA KHAJI /НАДЖИ МУСТАФА ХАДЖИ/ - мъж, роден на *** г. в Р. Ирак, гражданин на Р.Ирак, без документи за самоличност, 7. CHIMAN KHASAN IBRAHIM /ЧИМАН ХАСАН ИБРАХИМ/ - жена, родена на *** г. в Р. Ирак, гражданка на Р.Ирак, без документи за самоличност, 8. ARKAN NAJI MUSTAFA /АРКАН НАДЖИ МУСТАФА/ - момче, родено на *** г. в Р. Ирак, гражданин на Р.Ирак, без документи за самоличност, 9. ARJAN NAJI MUSTAFA /АРАЖАН НАДЖИ МУСТАФА / - момиче, родено на *** г. в Р. Ирак, гражданин на Р.Ирак, без документи за самоличност, 10. CHIMAN KHASAN IBRAHIM /АИЯС МУСТАФА ХАДЖИ/ - мъж, роден на *** г. в Р. Ирак, гражданин на Р.Ирак, без документи за самоличност, 11. DLSHAD SARKHAN AHMAD /ДЛШАД САРХАН АХМАД/ - мъж, роден на *** г. в Р. Ирак, гражданин на Р.Ирак, без документи за самоличност, 12. IBRAHIM KHAJI KHALIL /ИБРАХИМ ХАДЖИ ХАЛИЛ/ - мъж, роден на *** г. в Р. Ирак, гражданин на Р.Ирак, без документи за самоличност, 13. HISHYAR TELI ABDURAKHMAN /ХИШИЯР ТЕЛИ АБДУЛРАХМАН/ - мъж, роден на *** г. в Р. Ирак, гражданин на Р.Ирак, без документи за самоличност, 14. AZAM MAKHDI RAMAZAN /АЗМАН МАХДИ РАМАЗАН / - мъж, роден на *** г. в Р. Ирак, гражданин на Р.Ирак, без документи за самоличност, 15. RAMAZAN MUSHIR ABDI /РАМАЗАН МУШИР АБДИ / - мъж, роден на *** г. в Р. Ирак, гражданин на Р.Ирак, без документи за самоличност, 16. ARI MUHAMAD ZERO /АРИ МУХАМАД ЗЕРО / - мъж, роден на *** г. в Р. Ирак, гражданин на Р.Ирак, без документи за самоличност, 17. KUVAN FAKHRI ZERO /КУВАН ФАХРИ ЗЕРО / - мъж, роден на *** г. в Р. Ирак, гражданин на Р.Ирак, без документи за самоличност, 18. SAMAN MAHDI KHUSEN /САМАН МАХДИ ХУСЕН / - мъж, р. на 01.08.1996 г. в Р. Ирак, гражданин на Р.Ирак, без документи за самоличност, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като помощта на обвиняемия се е изразявала в изчакване на територията на Република България на групата в местността „Липите” намираща се на около 3000 м. южно от с. Синеморец и 9000 м. северно от с. Резово, товаренето и транспортирането с микробус марка ,,Мерцедес’’, модел ,,Вито’’ с държавен контролен номер РВ 3681 МС, собственост на К.А.И., ЕГН **********, към вътрешността на страната, като преведените лица не са български граждани. За посоченото престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1, 3, вр. с ал. 1 във вр. с чл.20, ал.4 от НК, чл. 381, ал. 4 НПК, на основание чл. 280, ал. 2, т. 1, 3, вр. с ал. 1 във вр. с чл.20, ал.4 от НК, чл. 381, ал. 4 НПК и чл.55, ал.1, т.1 ОСЪЖДА обвиняемия П.М.П., ЕГН: **********, на наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 2000 /ДВЕ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА. На осн.чл.66 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от десет месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК не се налага наказание конфискация. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Вещественото доказателство - товарен автомобил „Мерцедес“ Вито 110 Д с ДКН:РВ3681МС ДА СЕ ВЪРНЕ на собственика К.А.И.,***. ОТНЕМА в полза на държавата вещественото доказателство - 1 бр. мобилен телефон „Samsung”, собственост на П.М.П., приложено по делото, който да бъде унищожен. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА П.М.П. - ЕГН: ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 214,96 лева за разноски по делото.
В законна сила от 1.9.2016г.
51 НОХД No 1066/2016, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.А. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 1.9.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 36/2016 г. по описа на ГПУ – Бургас, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева, обвиняемия NASER ABBAS / Н.А. / - мъж, роден на *** год. в гр. Гуджрад - Пакистан, гражданин на Пакистан, женен, не осъждан, безработен, неграмотен, без документи за самоличност, и адв. Д.Т., съгласно условията на което обвиняемият Н.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че: На 26.08.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с.Бродилово, общ.Царево, обл.Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Н.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Н.А.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 36/2016 г. по описа на ГПУ – Бургас, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева, обвиняемия NASER ABBAS / Н.А. / - мъж, роден на *** год. в гр. Гуджрад - Пакистан, гражданин на Пакистан, женен, не осъждан, безработен, неграмотен, без документи за самоличност, и адв. Д.Т., съгласно условията на което обвиняемият Н.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че: На 26.08.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с.Бродилово, общ.Царево, обл.Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Н.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 1.9.2016г.
52 НОХД No 1067/2016, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО З.Ш.Д. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 1.9.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 31/2016 г. по описа на ГПУ - град Бургас, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, обвиняемия З.Ш.Д. /ZABIT SHAHIKHAN JABARKHIL/ - мъж, роден на *** г. в гр. Ненгархар, Афганистан, гражданин на Афганистан, неграмотен, безработен, женен, неосъждан, без документи за самоличност и адв.Д.Т., съгласно условията на което обвиняемият З.Ш.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: на 26.08.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия З.Ш.Д. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА З.Ш.Д. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На осн.чл.24 ал.3 от НПК,
З.Ш.Д.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 31/2016 г. по описа на ГПУ - град Бургас, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, обвиняемия З.Ш.Д. /ZABIT SHAHIKHAN JABARKHIL/ - мъж, роден на *** г. в гр. Ненгархар, Афганистан, гражданин на Афганистан, неграмотен, безработен, женен, неосъждан, без документи за самоличност и адв.Д.Т., съгласно условията на което обвиняемият З.Ш.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: на 26.08.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия З.Ш.Д. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА З.Ш.Д. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На осн.чл.24 ал.3 от НПК,
В законна сила от 1.9.2016г.
53 НОХД No 1068/2016, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.К.Г. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 1.9.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 35/2016 г. по описа на ГПУ – Бургас, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, обвиняемия MUSHTAQALI KAUSARALI GULBATKHAN /М.К.Г./ - пол /М/; роден на *** год. в гр. Лочер ОРАКЗАЙ АДЖЕНСИ - Пакистан, гражданин на Пакистан, без документи за самоличност, и адв. Д.Т., съгласно условията на което обвиняемият М.К.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че: На 26.08.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с.Бродилово, общ.Царево, обл.Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.К.Г. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.К.Г. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
М.К.Г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 35/2016 г. по описа на ГПУ – Бургас, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, обвиняемия MUSHTAQALI KAUSARALI GULBATKHAN /М.К.Г./ - пол /М/; роден на *** год. в гр. Лочер ОРАКЗАЙ АДЖЕНСИ - Пакистан, гражданин на Пакистан, без документи за самоличност, и адв. Д.Т., съгласно условията на което обвиняемият М.К.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че: На 26.08.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с.Бродилово, общ.Царево, обл.Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.К.Г. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.К.Г. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 1.9.2016г.
54 НОХД No 1069/2016, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Х.С.Д. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 1.9.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 32/2016 г. по описа на ГПУ - град Бургас, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, обвиняемия Х.С.Д. /KHAIRULLAH SAYDAJAN JABARKHIL/ - мъж, роден на *** г. в гр. Ненгархар, Афганистан, гражданин на Афганистан, със средно образование, безработен, женен, неосъждан, без документи за самоличност и адв.Д.Т., съгласно условията на което обвиняемият Х.С.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: на 26.08.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Х.С.Д. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.С.Д. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Х.С.Д.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 32/2016 г. по описа на ГПУ - град Бургас, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, обвиняемия Х.С.Д. /KHAIRULLAH SAYDAJAN JABARKHIL/ - мъж, роден на *** г. в гр. Ненгархар, Афганистан, гражданин на Афганистан, със средно образование, безработен, женен, неосъждан, без документи за самоличност и адв.Д.Т., съгласно условията на което обвиняемият Х.С.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: на 26.08.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Х.С.Д. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.С.Д. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 1.9.2016г.
55 НОХД No 1070/2016, V състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.А.Б. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 1.9.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 33/2016 г. по описа на ГПУ – Бургас, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева, обвиняемия MOMINKHAN AYUBKHAN BITANI /МОМИНХАН А.Б./ - мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Афганистан, афганистанец, женен, не осъждан, безработен, с начално образование, без документи за самоличност, и адв. Д.Т., съгласно условията на което обвиняемият Моминхан А.Б. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че: На 26.08.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с.Бродилово, общ.Царево, обл.Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Моминхан А.Б. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Моминхан А.Б. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
М.А.Б.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 33/2016 г. по описа на ГПУ – Бургас, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева, обвиняемия MOMINKHAN AYUBKHAN BITANI /МОМИНХАН А.Б./ - мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Афганистан, афганистанец, женен, не осъждан, безработен, с начално образование, без документи за самоличност, и адв. Д.Т., съгласно условията на което обвиняемият Моминхан А.Б. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че: На 26.08.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с.Бродилово, общ.Царево, обл.Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Моминхан А.Б. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Моминхан А.Б. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 1.9.2016г.
56 НОХД No 1071/2016, V състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Б.Н.Х. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 1.9.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 32/2016 г. по описа на ГПУ - град Бургас, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, обвиняемия Б.Н.Х. /BASHSARMAL NAZARGUL HUTAK/ - мъж, роден на *** г. в гр. Кабул, Афганистан, гражданин на Афганистан, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност и адв.Д.Т., съгласно условията на което обвиняемият Б.Н.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: на 26.08.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Б.Н.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Б.Н.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Б.Н.Х.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 32/2016 г. по описа на ГПУ - град Бургас, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, обвиняемия Б.Н.Х. /BASHSARMAL NAZARGUL HUTAK/ - мъж, роден на *** г. в гр. Кабул, Афганистан, гражданин на Афганистан, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност и адв.Д.Т., съгласно условията на което обвиняемият Б.Н.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: на 26.08.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Б.Н.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Б.Н.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 1.9.2016г.
57 НОХД No 1072/2016, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Т.Н.Д. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 1.9.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №29/2016 г. по описа на ГПУ - град Бургас, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, обвиняемия TALIBULLAH NAIB JABBARKHIL / Т.Н.Д. / - пол /М/; роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Афганистан , без документи за самоличност и адв.Д.Т., съгласно условията на което обвиняемият Т.Н.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: на 26.08.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Т.Н.Д. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Т.Н.Д. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Т.Н.Д.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №29/2016 г. по описа на ГПУ - град Бургас, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, обвиняемия TALIBULLAH NAIB JABBARKHIL / Т.Н.Д. / - пол /М/; роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Афганистан , без документи за самоличност и адв.Д.Т., съгласно условията на което обвиняемият Т.Н.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: на 26.08.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Т.Н.Д. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Т.Н.Д. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 1.9.2016г.
58 НОХД No 1073/2016, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Г.М. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 1.9.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 30/2016 г. по описа на ГПУ – Бургас, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, обвиняемия AKBAR GHULAMDJAN MANAN / А.Г.М. / - пол /М/; роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Афганистан, без документи за самоличност, с образование средно, женен и адв.Д.Т., съгласно условията на което обвиняемият А.Г.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че: На 26.08.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с.Бродилово, общ.Царево, обл.Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.Г.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Г.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
А.Г.М.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 30/2016 г. по описа на ГПУ – Бургас, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, обвиняемия AKBAR GHULAMDJAN MANAN / А.Г.М. / - пол /М/; роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Афганистан, без документи за самоличност, с образование средно, женен и адв.Д.Т., съгласно условията на което обвиняемият А.Г.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че: На 26.08.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с.Бродилово, общ.Царево, обл.Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.Г.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Г.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 1.9.2016г.
59 НОХД No 1075/2016, IV състав Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Г.С.К. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 1.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство ЗМ №28/2016 год. по описа на ГПУ - Бургас, между РП-Царево, представлявана от прокурор Крумов, обвиняемия Г.С.К., ЕГН ********** - роден на *** ***; с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен осъждан и неговия защитник адв.Я.К., съгласно което обвиняемият Г.С.К., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и 5, вр. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, за това, че: На 29.08.2016 год. в землището на гр. Китен, общ. Приморско, Бургаска обл. и по Републикански път ІІ-99 в съучастие като съизвършител с ПЕТЪР БРАНИМИРОВ ЦВЕТКОВ, ЕГН ********** с цел да набавят за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнали група чужденци – 20 /двадесет/ лица, между които и 5 /пет/ лица NASIRRAHMAN AKHTAR MOHAMMAD /НАСИРРАХМАН АХТАР МОХАМАД/ - мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, SHIRBAHADER SIRMOHAMMAD MARUKHIL /ШИРБАХАДЕР ШИРМОХАМАД МАРУФХИЛ/ - мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, HAZRATALI AMIJAN GULRAHMAN /ХАЗРАТАЛИ АМИДЖАН ГУЛРАХМАН/ -мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, OUBAYDULLAH NAIM SULTANZAI /ОУБАЙДУЛАХ ХАИМ СУЛТАНЗАЙ/ - мъж, роден на *** год. в гр. Пактия - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан и BASIR MUSAJAN SULTANZAI /БАСИР МУСАДЖАН СУЛТАНЗАЙ/ - мъж, роден на *** год. в гр. Пактия - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, ненавършили шестнадесет годишна възраст, а именно: 1.ALIBULLAH NAIB JABBARKHIL /ТАЛИБУЛАХ НАИБ ДЖАБАРХИЛ/ - мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност. 2.AKBAR GHULAMDJAN MANAN /АКБАР ГУЛАМДЖАН МАНАН/ мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност. 3.FARHADULLAH SАKHI MARUF /ФАРХАДУЛАХ САХИ МАРУФ/, мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност. 4.ZABIT SHAHIKHAN JABARKHIL /ЗАБИТ ШАХИХАН ДЖАБАРХИЛ/, мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност. 5.LAIAR SHAWALI SARDAR / ЛАЙЯР ШАУАЛИ САРДАР/ - мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност. 6.NASIRRAHMAN AKHTAR MOHAMMAD /НАСИРРАХМАН АХТАР МОХАМАД/ - мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност. 7.BASHSARMAL NAZARGUL HUTAK /БАШАРМАЛ НАЗАРГУЛ ХУТАК / - мъж, роден на *** год. в гр. Кабул - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност 8.SHIRBAHADER SIRMOHAMMAD MARUKHIL /ШИРБАХАДЕР ШИРМОХАМАД МАРУФХИЛ/ - мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност. 9.HAZRATALI AMIJAN GULRAHMAN /ХАЗРАТАЛИ АМИДЖАН ГУЛРАХМАН/ -мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност. 10.ZARWALI SAIDHASAN MARUFKHIL /ЗАРАУАЛИ САИДХАСАН МАРУФХИЛ/ - мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност. 11.KAHRAMAN NAJIBUULLAH FAQIR /КАХРАМАН НАДЖИБУУЛАХ ФАКИР/ - мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност. 12.MOMINKHAN AYUBKHAN BITANI /МОМИНХАН АЙЮБХАН БИТАНИ/ - мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност. 13.SALEM GKULAM HASAN /САЛЕМ ГУЛАМ ХАСАН/ - мъж, роден на *** год. в гр. Лагман - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност. 14.RUHULLAH AJAB SARDAR /РУХУЛАХ АДЖАБ САРДАР/ - мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност. 15.KHAIRULLAH SAYDAJAN JABARKHIL /ХАИРУЛАХ САИДАДЖАН ДЖАБАРХИЛ/ - мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, , без документи за самоличност. 16.OUBAYDULLAH NAIM SULTANZAI /ОУБАЙДУЛАХ ХАИМ СУЛТАНЗАЙ/ - мъж, роден на *** год. в гр. Пактия - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност. 17.BASIR MUSAJAN SULTANZAI /БАСИР МУСАДЖАН СУЛТАНЗАЙ/ - мъж, роден на *** год. в гр. Пактия - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност. 18.ABDULLAH TAUS ADEL / АБДУЛАХ ТАУС АДЕЛ/ -мъж, роден на *** год. в гр. Логар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност. 19. MUSHTAQALI KAUSARALI GULBATKHAN /МУШТАКАЛИ КАУСАРАЛИ ГУЛБАТХАН/ - мъж, роден на *** год. в гр. Лочер ОРАКЗАЙ АДЖЕНСИ - Пакистан, гражданин на Пакистан, без документи за самоличност. 20. NASER ABBAS /НАСЕР АБАС/ - мъж, роден на *** год. в гр. Гуджрад - Пакистан, гражданин на Пакистан, без документи за самоличност - да пребивават и да преминават през територията на Република България в нарушение на Закона за чужденците в Република България - чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (1) Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава - редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима. Съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001г. на Съвета от 15.03.2001г. като деянието е извършено, чрез използването на моторно превозно средство – товарен автомобил марка ФОЛЦВАГЕН ТРАНСПОРТЕР собственост на фирма „Славяни 55" ЕООД с ЕИК 200671987 със седалище и адрес на управление Република България, гр. Костинброд, община Костенец, обл. София, кв. „Христо Ботев – ТУПИК и деянието е извършено по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и 5, вр. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, на основание чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и 5, вр. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обв. Г.С.К., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК от ДВЕ ГОДИНИ и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ПЕТ ХИЛЯДИ ЛЕВА. На основание чл. 61 т. 2, вр. чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС така определеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК от ДВЕ ГОДИНИ да бъде изтърпяно от обв. Г.С.К., ЕГН ********** при първоначален „строг режим” в „затвор”. На основание чл. 59 ал. 1 т. 1 и ал. 2 от НК ПРИСПАДА, при изпълнението на наказанието лишаване от свобода времето, през което обвиняемия Г.С.К., ЕГН ********** е бил задържан по реда на ЗМВР и НПК, считано от 29.08.2016г. до влизане на споразумението в законна сила, като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода. На основание чл.281, ал.3, вр. ал.2, т.1 от НК ОТНЕМА в полза на държавата ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: 1 бр. товарен автомобил ФОЛЦВАГЕН ТРАНСПОРТЕР, с ДКН СО 3315 ВМ, рама WV2ZZZ70ZRH088988, собственост на фирма „Славяни 55" ЕООД с ЕИК 200671987 със седалище и адрес на управление Република България, гр. Костинброд
Г.С.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство ЗМ №28/2016 год. по описа на ГПУ - Бургас, между РП-Царево, представлявана от прокурор Крумов, обвиняемия Г.С.К., ЕГН ********** - роден на *** ***; с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен осъждан и неговия защитник адв.Я.К., съгласно което обвиняемият Г.С.К., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и 5, вр. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, за това, че: На 29.08.2016 год. в землището на гр. Китен, общ. Приморско, Бургаска обл. и по Републикански път ІІ-99 в съучастие като съизвършител с ПЕТЪР БРАНИМИРОВ ЦВЕТКОВ, ЕГН ********** с цел да набавят за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнали група чужденци – 20 /двадесет/ лица, между които и 5 /пет/ лица NASIRRAHMAN AKHTAR MOHAMMAD /НАСИРРАХМАН АХТАР МОХАМАД/ - мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, SHIRBAHADER SIRMOHAMMAD MARUKHIL /ШИРБАХАДЕР ШИРМОХАМАД МАРУФХИЛ/ - мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, HAZRATALI AMIJAN GULRAHMAN /ХАЗРАТАЛИ АМИДЖАН ГУЛРАХМАН/ -мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, OUBAYDULLAH NAIM SULTANZAI /ОУБАЙДУЛАХ ХАИМ СУЛТАНЗАЙ/ - мъж, роден на *** год. в гр. Пактия - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан и BASIR MUSAJAN SULTANZAI /БАСИР МУСАДЖАН СУЛТАНЗАЙ/ - мъж, роден на *** год. в гр. Пактия - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, ненавършили шестнадесет годишна възраст, а именно: 1.ALIBULLAH NAIB JABBARKHIL /ТАЛИБУЛАХ НАИБ ДЖАБАРХИЛ/ - мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност. 2.AKBAR GHULAMDJAN MANAN /АКБАР ГУЛАМДЖАН МАНАН/ мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност. 3.FARHADULLAH SАKHI MARUF /ФАРХАДУЛАХ САХИ МАРУФ/, мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност. 4.ZABIT SHAHIKHAN JABARKHIL /ЗАБИТ ШАХИХАН ДЖАБАРХИЛ/, мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност. 5.LAIAR SHAWALI SARDAR / ЛАЙЯР ШАУАЛИ САРДАР/ - мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност. 6.NASIRRAHMAN AKHTAR MOHAMMAD /НАСИРРАХМАН АХТАР МОХАМАД/ - мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност. 7.BASHSARMAL NAZARGUL HUTAK /БАШАРМАЛ НАЗАРГУЛ ХУТАК / - мъж, роден на *** год. в гр. Кабул - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност 8.SHIRBAHADER SIRMOHAMMAD MARUKHIL /ШИРБАХАДЕР ШИРМОХАМАД МАРУФХИЛ/ - мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност. 9.HAZRATALI AMIJAN GULRAHMAN /ХАЗРАТАЛИ АМИДЖАН ГУЛРАХМАН/ -мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност. 10.ZARWALI SAIDHASAN MARUFKHIL /ЗАРАУАЛИ САИДХАСАН МАРУФХИЛ/ - мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност. 11.KAHRAMAN NAJIBUULLAH FAQIR /КАХРАМАН НАДЖИБУУЛАХ ФАКИР/ - мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност. 12.MOMINKHAN AYUBKHAN BITANI /МОМИНХАН АЙЮБХАН БИТАНИ/ - мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност. 13.SALEM GKULAM HASAN /САЛЕМ ГУЛАМ ХАСАН/ - мъж, роден на *** год. в гр. Лагман - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност. 14.RUHULLAH AJAB SARDAR /РУХУЛАХ АДЖАБ САРДАР/ - мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност. 15.KHAIRULLAH SAYDAJAN JABARKHIL /ХАИРУЛАХ САИДАДЖАН ДЖАБАРХИЛ/ - мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, , без документи за самоличност. 16.OUBAYDULLAH NAIM SULTANZAI /ОУБАЙДУЛАХ ХАИМ СУЛТАНЗАЙ/ - мъж, роден на *** год. в гр. Пактия - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност. 17.BASIR MUSAJAN SULTANZAI /БАСИР МУСАДЖАН СУЛТАНЗАЙ/ - мъж, роден на *** год. в гр. Пактия - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност. 18.ABDULLAH TAUS ADEL / АБДУЛАХ ТАУС АДЕЛ/ -мъж, роден на *** год. в гр. Логар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност. 19. MUSHTAQALI KAUSARALI GULBATKHAN /МУШТАКАЛИ КАУСАРАЛИ ГУЛБАТХАН/ - мъж, роден на *** год. в гр. Лочер ОРАКЗАЙ АДЖЕНСИ - Пакистан, гражданин на Пакистан, без документи за самоличност. 20. NASER ABBAS /НАСЕР АБАС/ - мъж, роден на *** год. в гр. Гуджрад - Пакистан, гражданин на Пакистан, без документи за самоличност - да пребивават и да преминават през територията на Република България в нарушение на Закона за чужденците в Република България - чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (1) Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава - редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима. Съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001г. на Съвета от 15.03.2001г. като деянието е извършено, чрез използването на моторно превозно средство – товарен автомобил марка ФОЛЦВАГЕН ТРАНСПОРТЕР собственост на фирма „Славяни 55" ЕООД с ЕИК 200671987 със седалище и адрес на управление Република България, гр. Костинброд, община Костенец, обл. София, кв. „Христо Ботев – ТУПИК и деянието е извършено по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и 5, вр. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, на основание чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и 5, вр. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обв. Г.С.К., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК от ДВЕ ГОДИНИ и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ПЕТ ХИЛЯДИ ЛЕВА. На основание чл. 61 т. 2, вр. чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС така определеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК от ДВЕ ГОДИНИ да бъде изтърпяно от обв. Г.С.К., ЕГН ********** при първоначален „строг режим” в „затвор”. На основание чл. 59 ал. 1 т. 1 и ал. 2 от НК ПРИСПАДА, при изпълнението на наказанието лишаване от свобода времето, през което обвиняемия Г.С.К., ЕГН ********** е бил задържан по реда на ЗМВР и НПК, считано от 29.08.2016г. до влизане на споразумението в законна сила, като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода. На основание чл.281, ал.3, вр. ал.2, т.1 от НК ОТНЕМА в полза на държавата ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: 1 бр. товарен автомобил ФОЛЦВАГЕН ТРАНСПОРТЕР, с ДКН СО 3315 ВМ, рама WV2ZZZ70ZRH088988, собственост на фирма „Славяни 55" ЕООД с ЕИК 200671987 със седалище и адрес на управление Република България, гр. Костинброд
В законна сила от 1.9.2016г.
60 НОХД No 1076/2016, IV състав Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО П.Б.Ц. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 1.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство ЗМ №28/2016 год. по описа на ГПУ - Бургас, между РП-Царево, представлявана от прокурор Крумов, обвиняемия П.Б.Ц., ЕГН **********, роден на *** год. в гр. София, живущ ***; ж-к „Надежда IV” бл. 448, вх.А, ет.4, ап. 11, българин, български гражданин, осъждан и неговия защитник адв.А.М., съгласно което обвиняемият П.Б.Ц., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и 5, вр. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, за това, че на 29.08.2016 год. в землището на гр. Китен, общ. Приморско, Бургаска обл. и по Републикански път ІІ-99 в съучастие като съизвършител с Георги Стоянов Каравачев, ЕГН ********** с цел да набавят за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнали група чужденци – 20 /двадесет/ лица, между които и 5 /пет/ лица NASIRRAHMAN AKHTAR MOHAMMAD /НАСИРРАХМАН АХТАР МОХАМАД/ - мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, SHIRBAHADER SIRMOHAMMAD MARUKHIL /ШИРБАХАДЕР ШИРМОХАМАД МАРУФХИЛ/ - мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, HAZRATALI AMIJAN GULRAHMAN /ХАЗРАТАЛИ АМИДЖАН ГУЛРАХМАН/ -мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, OUBAYDULLAH NAIM SULTANZAI /ОУБАЙДУЛАХ ХАИМ СУЛТАНЗАЙ/ - мъж, роден на *** год. в гр. Пактия - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан и BASIR MUSAJAN SULTANZAI /БАСИР МУСАДЖАН СУЛТАНЗАЙ/ - мъж, роден на *** год. в гр. Пактия - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, ненавършили шестнадесет годишна възраст, а именно: 1.ALIBULLAH NAIB JABBARKHIL /ТАЛИБУЛАХ НАИБ ДЖАБАРХИЛ/ - мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност. 2.AKBAR GHULAMDJAN MANAN /АКБАР ГУЛАМДЖАН МАНАН/ мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност. 3.FARHADULLAH SАKHI MARUF /ФАРХАДУЛАХ САХИ МАРУФ/, мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност. 4.ZABIT SHAHIKHAN JABARKHIL /ЗАБИТ ШАХИХАН ДЖАБАРХИЛ/, мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност. 5.LAIAR SHAWALI SARDAR / ЛАЙЯР ШАУАЛИ САРДАР/ - мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност. 6.NASIRRAHMAN AKHTAR MOHAMMAD /НАСИРРАХМАН АХТАР МОХАМАД/ - мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност. 7.BASHSARMAL NAZARGUL HUTAK /БАШАРМАЛ НАЗАРГУЛ ХУТАК / - мъж, роден на *** год. в гр. Кабул - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност 8.SHIRBAHADER SIRMOHAMMAD MARUKHIL /ШИРБАХАДЕР ШИРМОХАМАД МАРУФХИЛ/ - мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност. 9.HAZRATALI AMIJAN GULRAHMAN /ХАЗРАТАЛИ АМИДЖАН ГУЛРАХМАН/ -мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност. 10.ZARWALI SAIDHASAN MARUFKHIL /ЗАРАУАЛИ САИДХАСАН МАРУФХИЛ/ - мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност. 11.KAHRAMAN NAJIBUULLAH FAQIR /КАХРАМАН НАДЖИБУУЛАХ ФАКИР/ - мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност. 12.MOMINKHAN AYUBKHAN BITANI /МОМИНХАН АЙЮБХАН БИТАНИ/ - мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност. 13.SALEM GKULAM HASAN /САЛЕМ ГУЛАМ ХАСАН/ - мъж, роден на *** год. в гр. Лагман - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност. 14.RUHULLAH AJAB SARDAR /РУХУЛАХ АДЖАБ САРДАР/ - мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност. 15.KHAIRULLAH SAYDAJAN JABARKHIL /ХАИРУЛАХ САИДАДЖАН ДЖАБАРХИЛ/ - мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, , без документи за самоличност. 16.OUBAYDULLAH NAIM SULTANZAI /ОУБАЙДУЛАХ ХАИМ СУЛТАНЗАЙ/ - мъж, роден на *** год. в гр. Пактия - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност. 17.BASIR MUSAJAN SULTANZAI /БАСИР МУСАДЖАН СУЛТАНЗАЙ/ - мъж, роден на *** год. в гр. Пактия - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност. 18.ABDULLAH TAUS ADEL / АБДУЛАХ ТАУС АДЕЛ/ -мъж, роден на *** год. в гр. Логар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност. 19. MUSHTAQALI KAUSARALI GULBATKHAN /МУШТАКАЛИ КАУСАРАЛИ ГУЛБАТХАН/ - мъж, роден на *** год. в гр. Лочер ОРАКЗАЙ АДЖЕНСИ - Пакистан, гражданин на Пакистан, без документи за самоличност. 20. NASER ABBAS /НАСЕР АБАС/ - мъж, роден на *** год. в гр. Гуджрад - Пакистан, гражданин на Пакистан, без документи за самоличност - да пребивават и да преминават през територията на Република България в нарушение на Закона за чужденците в Република България - чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (1) Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава - редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима. Съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001г. на Съвета от 15.03.2001г. като деянието е извършено, чрез използването на моторно превозно средство – товарен автомобил марка ФОЛЦВАГЕН ТРАНСПОРТЕР собственост на фирма „Славяни 55" ЕООД с ЕИК 200671987 със седалище и адрес на управление Република България, гр. Костинброд, община Костенец, обл. София, кв. „Христо Ботев – ТУПИК и деянието е извършено по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и 5, вр. Ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, на основание чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и 5, вр. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл. 54 от НК ОСЪЖДА обв. П.Б.Ц., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК от ЕДНА ГОДИНА И ОСЕМ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ПЕТ ХИЛЯДИ ЛЕВА. На основание чл. 61 т. 2, вр. чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС така определеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК от ЕДНА ГОДИНА И ОСЕМ МЕСЕЦА ще бъде изтърпяно от обв. П.Б.Ц., ЕГН ********** при първоначален „строг режим” в „затвор”. На основание чл. 59 ал. 1 т. 1 и ал. 2 от НК ПРИСПАДА, при изпълнението на наказанието лишаване от свобода времето, през което обвиняемия П.Б.Ц., ЕГН ********** е бил задържан по реда на ЗМВР и НПК, считано от 29.08.2016г. до влизане на присъдата в законна сила, като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА П.Б.Ц., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 65.00 лева за разноски по делото.
П.Б.Ц.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство ЗМ №28/2016 год. по описа на ГПУ - Бургас, между РП-Царево, представлявана от прокурор Крумов, обвиняемия П.Б.Ц., ЕГН **********, роден на *** год. в гр. София, живущ ***; ж-к „Надежда IV” бл. 448, вх.А, ет.4, ап. 11, българин, български гражданин, осъждан и неговия защитник адв.А.М., съгласно което обвиняемият П.Б.Ц., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и 5, вр. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, за това, че на 29.08.2016 год. в землището на гр. Китен, общ. Приморско, Бургаска обл. и по Републикански път ІІ-99 в съучастие като съизвършител с Георги Стоянов Каравачев, ЕГН ********** с цел да набавят за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнали група чужденци – 20 /двадесет/ лица, между които и 5 /пет/ лица NASIRRAHMAN AKHTAR MOHAMMAD /НАСИРРАХМАН АХТАР МОХАМАД/ - мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, SHIRBAHADER SIRMOHAMMAD MARUKHIL /ШИРБАХАДЕР ШИРМОХАМАД МАРУФХИЛ/ - мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, HAZRATALI AMIJAN GULRAHMAN /ХАЗРАТАЛИ АМИДЖАН ГУЛРАХМАН/ -мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, OUBAYDULLAH NAIM SULTANZAI /ОУБАЙДУЛАХ ХАИМ СУЛТАНЗАЙ/ - мъж, роден на *** год. в гр. Пактия - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан и BASIR MUSAJAN SULTANZAI /БАСИР МУСАДЖАН СУЛТАНЗАЙ/ - мъж, роден на *** год. в гр. Пактия - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, ненавършили шестнадесет годишна възраст, а именно: 1.ALIBULLAH NAIB JABBARKHIL /ТАЛИБУЛАХ НАИБ ДЖАБАРХИЛ/ - мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност. 2.AKBAR GHULAMDJAN MANAN /АКБАР ГУЛАМДЖАН МАНАН/ мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност. 3.FARHADULLAH SАKHI MARUF /ФАРХАДУЛАХ САХИ МАРУФ/, мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност. 4.ZABIT SHAHIKHAN JABARKHIL /ЗАБИТ ШАХИХАН ДЖАБАРХИЛ/, мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност. 5.LAIAR SHAWALI SARDAR / ЛАЙЯР ШАУАЛИ САРДАР/ - мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност. 6.NASIRRAHMAN AKHTAR MOHAMMAD /НАСИРРАХМАН АХТАР МОХАМАД/ - мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност. 7.BASHSARMAL NAZARGUL HUTAK /БАШАРМАЛ НАЗАРГУЛ ХУТАК / - мъж, роден на *** год. в гр. Кабул - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност 8.SHIRBAHADER SIRMOHAMMAD MARUKHIL /ШИРБАХАДЕР ШИРМОХАМАД МАРУФХИЛ/ - мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност. 9.HAZRATALI AMIJAN GULRAHMAN /ХАЗРАТАЛИ АМИДЖАН ГУЛРАХМАН/ -мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност. 10.ZARWALI SAIDHASAN MARUFKHIL /ЗАРАУАЛИ САИДХАСАН МАРУФХИЛ/ - мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност. 11.KAHRAMAN NAJIBUULLAH FAQIR /КАХРАМАН НАДЖИБУУЛАХ ФАКИР/ - мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност. 12.MOMINKHAN AYUBKHAN BITANI /МОМИНХАН АЙЮБХАН БИТАНИ/ - мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност. 13.SALEM GKULAM HASAN /САЛЕМ ГУЛАМ ХАСАН/ - мъж, роден на *** год. в гр. Лагман - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност. 14.RUHULLAH AJAB SARDAR /РУХУЛАХ АДЖАБ САРДАР/ - мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност. 15.KHAIRULLAH SAYDAJAN JABARKHIL /ХАИРУЛАХ САИДАДЖАН ДЖАБАРХИЛ/ - мъж, роден на *** год. в гр. Ненгархар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, , без документи за самоличност. 16.OUBAYDULLAH NAIM SULTANZAI /ОУБАЙДУЛАХ ХАИМ СУЛТАНЗАЙ/ - мъж, роден на *** год. в гр. Пактия - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност. 17.BASIR MUSAJAN SULTANZAI /БАСИР МУСАДЖАН СУЛТАНЗАЙ/ - мъж, роден на *** год. в гр. Пактия - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност. 18.ABDULLAH TAUS ADEL / АБДУЛАХ ТАУС АДЕЛ/ -мъж, роден на *** год. в гр. Логар - Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност. 19. MUSHTAQALI KAUSARALI GULBATKHAN /МУШТАКАЛИ КАУСАРАЛИ ГУЛБАТХАН/ - мъж, роден на *** год. в гр. Лочер ОРАКЗАЙ АДЖЕНСИ - Пакистан, гражданин на Пакистан, без документи за самоличност. 20. NASER ABBAS /НАСЕР АБАС/ - мъж, роден на *** год. в гр. Гуджрад - Пакистан, гражданин на Пакистан, без документи за самоличност - да пребивават и да преминават през територията на Република България в нарушение на Закона за чужденците в Република България - чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (1) Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава - редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима. Съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001г. на Съвета от 15.03.2001г. като деянието е извършено, чрез използването на моторно превозно средство – товарен автомобил марка ФОЛЦВАГЕН ТРАНСПОРТЕР собственост на фирма „Славяни 55" ЕООД с ЕИК 200671987 със седалище и адрес на управление Република България, гр. Костинброд, община Костенец, обл. София, кв. „Христо Ботев – ТУПИК и деянието е извършено по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и 5, вр. Ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, на основание чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и 5, вр. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл. 54 от НК ОСЪЖДА обв. П.Б.Ц., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК от ЕДНА ГОДИНА И ОСЕМ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ПЕТ ХИЛЯДИ ЛЕВА. На основание чл. 61 т. 2, вр. чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС така определеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК от ЕДНА ГОДИНА И ОСЕМ МЕСЕЦА ще бъде изтърпяно от обв. П.Б.Ц., ЕГН ********** при първоначален „строг режим” в „затвор”. На основание чл. 59 ал. 1 т. 1 и ал. 2 от НК ПРИСПАДА, при изпълнението на наказанието лишаване от свобода времето, през което обвиняемия П.Б.Ц., ЕГН ********** е бил задържан по реда на ЗМВР и НПК, считано от 29.08.2016г. до влизане на присъдата в законна сила, като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА П.Б.Ц., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 65.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 1.9.2016г.
61 НОХД No 1079/2016, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Т.Н.Д. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 2.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 4635 ЗМ-345/2016 г. по описа на РУ - град Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Рандева, обвиняемия Т.Н.Д., ЕГН **********, роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, не женен, не осъждан, работи, като началник склад, и неговия защитник адв.Николай Марков, съгласно което обвиняемият Т.Н.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, за това, че на 28.08.2016 г. в гр. Китен, на ул. „Корал“ в посока към бар „Вокал“ управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „ЦЛК 200“ с рег. № СТ 0770 ВМ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно с 1,53 на хиляда установено по надлежния ред чрез техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“ с фабричен № 0069. Деянието от Т.Н.Д. е извършено виновно, при форма на вината – “пряк умисъл ” по смисъла на чл. 11 ал.2 от НК. Гореописаното съставлява престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия Т.Н.Д., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200.00 лв. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Т.Н.Д., ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал. 4 НК се приспадне времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 28.08.2016 г.
Т.Н.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 4635 ЗМ-345/2016 г. по описа на РУ - град Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Рандева, обвиняемия Т.Н.Д., ЕГН **********, роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, не женен, не осъждан, работи, като началник склад, и неговия защитник адв.Николай Марков, съгласно което обвиняемият Т.Н.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, за това, че на 28.08.2016 г. в гр. Китен, на ул. „Корал“ в посока към бар „Вокал“ управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „ЦЛК 200“ с рег. № СТ 0770 ВМ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно с 1,53 на хиляда установено по надлежния ред чрез техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“ с фабричен № 0069. Деянието от Т.Н.Д. е извършено виновно, при форма на вината – “пряк умисъл ” по смисъла на чл. 11 ал.2 от НК. Гореописаното съставлява престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия Т.Н.Д., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200.00 лв. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Т.Н.Д., ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал. 4 НК се приспадне времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 28.08.2016 г.
В законна сила от 2.9.2016г.
62 НОХД No 1080/2016, IV състав Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Х. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 2.9.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО № 37/16 год. по описа на ГПУ– Бургас, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, обвиняемия А.Х. /ABDULRAZEG HAKIMZADAH/ - род. на *** г. в Джалалабад, Афганистан, мъж, неженен, неосъждан, основно образование, шофьор,без документи за самоличност, и адв.М.Н., съгласно условията на което обвиняемият А.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК ,за това, че: На 26.08.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, в съучастие като съизвършител с Тауаб Шахнануаз Сафи /Tawab Shahnawaz Safi/ - род. на *** г. в гр. Каписа, Ислямска Република Афганистан и Ширвали Сафи (Shirvali Safi)– р.01.01.1993г., в гр. Каписа, Авганистан превел през границата на страната от Република Турция в Република България през река „Резовска” група от хора – 20 лица, които не са български граждани, между които и 5 лица ненавършили 16 годишна възраст както следва: TALIBULLAH NAIB JABBARKHIL / ТАЛИБУЛАХ НАИБ ДЖАБАРХИЛ / ,роден на ***; AKBAR GHULAMDJAN MANAN / АКБАР ГУЛАМДЖАН МАНАН / ,роден на ***; FARHADULLAH SАKHI MARUF / ФАРХАДУЛАХ САХИ МАРУФ/,роден на ***; ZABIT SHAHIKHAN JABARKHIL / ЗАБИТ ШАХИХАН ДЖАБАРХИЛ ,роден на *** год.; LAIAR SHAWALI SARDAR / ЛАЙЯР ШАУАЛИ САРДАР/,роден на *** г; NASIRRAHMAN AKHTAR MOHAMMAD /НАСИРРАХМАН АХТАР МОХАМАД/,роден на ***год.; BASHSARMAL NAZARGUL HUTAK / БАШАРМАЛ НАЗАРГУЛ ХУТАК /, роден на ***; SHIRBAHADER SIRMOHAMMAD MARUKHIL / ШИРБАХАДЕР ШИРМОХАМАД МАРУФХИЛ/ , роден на ***; HAZRATALI AMIJAN GULRAHMAN / ХАЗРАТАЛИ АМИДЖАН ГУЛРАХМАН/,роден на *** год.; ZARWALI SAIDHASAN MARUFKHIL / ЗАРАУАЛИ САИДХАСАН МАРУФХИЛ/,роден на ***; KAHRAMAN NAJIBUULLAH FAQIR / КАХРАМАН НАДЖИБУУЛАХ ФАКИР/,роден на *** г; MOMINKHAN AYUBKHAN BITANI / МОМИНХАН АЙЮБХАН БИТАНИ/,роден на *** г; SALEM GKULAM HASAN / САЛЕМ ГУЛАМ ХАСАН/,роден на *** г; RUHULLAH AJAB SARDAR / РУХУЛАХ АДЖАБ САРДАР / ,роден на ***; KHAIRULLAH SAYDAJAN JABARKHIL / ХАИРУЛАХ САИДАДЖАН ДЖАБАРХИЛ/, роден на ***; OUBAYDULLAH NAIM SULTANZAI / ОУБАЙДУЛАХ ХАИМ СУЛТАНЗАЙ/,роден на *** г; BASIR MUSAJAN SULTANZAI / БАСИР МУСАДЖАН СУЛТАНЗАЙ/,роден на ***; MUSHTAQALI KAUSARALI GULBATKHAN / МУШТАКАЛИ КАУСАРАЛИ ГУЛБАТХАН/ ,роден на ***; NASER ABBAS / НАСЕР АБАС /,роден на *** г; и ABDULLAH TAUS ADEL / АБДУЛАХ ТАУС АДЕЛ/,роден на *** като превеждането през границата на страната е извършено без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места За посоченото престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, чл. 381, ал. 4 НПК, на основание чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, чл. 381, ал. 4 НПК и чл.55, ал.1, т.1 и чл.36 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.Х. на наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 55, ал. 3 от НК съдът не налага по-леките наказания предвидени в закона - глоба и конфискация на имуществото. Веществени доказателства - няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 63.33 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
А.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО № 37/16 год. по описа на ГПУ– Бургас, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, обвиняемия А.Х. /ABDULRAZEG HAKIMZADAH/ - род. на *** г. в Джалалабад, Афганистан, мъж, неженен, неосъждан, основно образование, шофьор,без документи за самоличност, и адв.М.Н., съгласно условията на което обвиняемият А.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК ,за това, че: На 26.08.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, в съучастие като съизвършител с Тауаб Шахнануаз Сафи /Tawab Shahnawaz Safi/ - род. на *** г. в гр. Каписа, Ислямска Република Афганистан и Ширвали Сафи (Shirvali Safi)– р.01.01.1993г., в гр. Каписа, Авганистан превел през границата на страната от Република Турция в Република България през река „Резовска” група от хора – 20 лица, които не са български граждани, между които и 5 лица ненавършили 16 годишна възраст както следва: TALIBULLAH NAIB JABBARKHIL / ТАЛИБУЛАХ НАИБ ДЖАБАРХИЛ / ,роден на ***; AKBAR GHULAMDJAN MANAN / АКБАР ГУЛАМДЖАН МАНАН / ,роден на ***; FARHADULLAH SАKHI MARUF / ФАРХАДУЛАХ САХИ МАРУФ/,роден на ***; ZABIT SHAHIKHAN JABARKHIL / ЗАБИТ ШАХИХАН ДЖАБАРХИЛ ,роден на *** год.; LAIAR SHAWALI SARDAR / ЛАЙЯР ШАУАЛИ САРДАР/,роден на *** г; NASIRRAHMAN AKHTAR MOHAMMAD /НАСИРРАХМАН АХТАР МОХАМАД/,роден на ***год.; BASHSARMAL NAZARGUL HUTAK / БАШАРМАЛ НАЗАРГУЛ ХУТАК /, роден на ***; SHIRBAHADER SIRMOHAMMAD MARUKHIL / ШИРБАХАДЕР ШИРМОХАМАД МАРУФХИЛ/ , роден на ***; HAZRATALI AMIJAN GULRAHMAN / ХАЗРАТАЛИ АМИДЖАН ГУЛРАХМАН/,роден на *** год.; ZARWALI SAIDHASAN MARUFKHIL / ЗАРАУАЛИ САИДХАСАН МАРУФХИЛ/,роден на ***; KAHRAMAN NAJIBUULLAH FAQIR / КАХРАМАН НАДЖИБУУЛАХ ФАКИР/,роден на *** г; MOMINKHAN AYUBKHAN BITANI / МОМИНХАН АЙЮБХАН БИТАНИ/,роден на *** г; SALEM GKULAM HASAN / САЛЕМ ГУЛАМ ХАСАН/,роден на *** г; RUHULLAH AJAB SARDAR / РУХУЛАХ АДЖАБ САРДАР / ,роден на ***; KHAIRULLAH SAYDAJAN JABARKHIL / ХАИРУЛАХ САИДАДЖАН ДЖАБАРХИЛ/, роден на ***; OUBAYDULLAH NAIM SULTANZAI / ОУБАЙДУЛАХ ХАИМ СУЛТАНЗАЙ/,роден на *** г; BASIR MUSAJAN SULTANZAI / БАСИР МУСАДЖАН СУЛТАНЗАЙ/,роден на ***; MUSHTAQALI KAUSARALI GULBATKHAN / МУШТАКАЛИ КАУСАРАЛИ ГУЛБАТХАН/ ,роден на ***; NASER ABBAS / НАСЕР АБАС /,роден на *** г; и ABDULLAH TAUS ADEL / АБДУЛАХ ТАУС АДЕЛ/,роден на *** като превеждането през границата на страната е извършено без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места За посоченото престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, чл. 381, ал. 4 НПК, на основание чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, чл. 381, ал. 4 НПК и чл.55, ал.1, т.1 и чл.36 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.Х. на наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 55, ал. 3 от НК съдът не налага по-леките наказания предвидени в закона - глоба и конфискация на имуществото. Веществени доказателства - няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 63.33 лева за разноски по делото.
В законна сила от 2.9.2016г.
63 НОХД No 1081/2016, IV състав Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ш.С. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 2.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 37/16 год. по описа на ГПУ– Бургас, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, обвиняемия Ш.С. (SHIRVALI SAFI)– р.01.01.1993г., в гр. Каписа, Авганистан, мъж, неженен, неосъждан, начално образование, строител,без документи за самоличност, и адв.Д.С., съгласно условията на което обвиняемият Ш.С. (shirvali safi)– р.01.01.1993г., в гр. Каписа, Афганистан, мъж, неженен, неосъждан, начално образование, строител,без документи за самоличност се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, за това, че на 26.08.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, в съучастие като съизвършител с Тауаб Шахнануаз С. /Tawab Shahnawaz Safi/ - род. на *** г. в гр. Каписа, Ислямска Република Афганистан и Абдулразег Хакимзадах /Abdulrazeg Hakimzadah/ - род. на *** г. в Джалалабад, Авганистан превел през границата на страната от Република Турция в Република България през река „Резовска” група от хора – 20 лица, които не са български граждани, между които и 5 лица ненавършили 16 годишна възраст както следва: TALIBULLAH NAIB JABBARKHIL / ТАЛИБУЛАХ НАИБ ДЖАБАРХИЛ / ,роден на ***; AKBAR GHULAMDJAN MANAN / АКБАР ГУЛАМДЖАН МАНАН / ,роден на ***; FARHADULLAH SАKHI MARUF / ФАРХАДУЛАХ САХИ МАРУФ/,роден на ***; ZABIT SHAHIKHAN JABARKHIL / ЗАБИТ ШАХИХАН ДЖАБАРХИЛ ,роден на *** год.; LAIAR SHAWALI SARDAR / ЛАЙЯР ШАУАЛИ САРДАР/,роден на *** г; NASIRRAHMAN AKHTAR MOHAMMAD /НАСИРРАХМАН АХТАР МОХАМАД/,роден на ***год.; BASHSARMAL NAZARGUL HUTAK / БАШАРМАЛ НАЗАРГУЛ ХУТАК /, роден на ***; SHIRBAHADER SIRMOHAMMAD MARUKHIL / ШИРБАХАДЕР ШИРМОХАМАД МАРУФХИЛ/ , роден на ***; HAZRATALI AMIJAN GULRAHMAN / ХАЗРАТАЛИ АМИДЖАН ГУЛРАХМАН/,роден на *** год.; ZARWALI SAIDHASAN MARUFKHIL / ЗАРАУАЛИ САИДХАСАН МАРУФХИЛ/,роден на ***; KAHRAMAN NAJIBUULLAH FAQIR / КАХРАМАН НАДЖИБУУЛАХ ФАКИР/,роден на *** г; MOMINKHAN AYUBKHAN BITANI / МОМИНХАН АЙЮБХАН БИТАНИ/,роден на *** г; SALEM GKULAM HASAN / САЛЕМ ГУЛАМ ХАСАН/,роден на *** г; RUHULLAH AJAB SARDAR / РУХУЛАХ АДЖАБ САРДАР / ,роден на ***; KHAIRULLAH SAYDAJAN JABARKHIL / ХАИРУЛАХ САИДАДЖАН ДЖАБАРХИЛ/, роден на ***; OUBAYDULLAH NAIM SULTANZAI / ОУБАЙДУЛАХ ХАИМ СУЛТАНЗАЙ/,роден на *** г; BASIR MUSAJAN SULTANZAI / БАСИР МУСАДЖАН СУЛТАНЗАЙ/,роден на ***; MUSHTAQALI KAUSARALI GULBATKHAN / МУШТАКАЛИ КАУСАРАЛИ ГУЛБАТХАН/ ,роден на ***; NASER ABBAS / НАСЕР АБАС /,роден на *** г; и ABDULLAH TAUS ADEL / АБДУЛАХ ТАУС АДЕЛ/,роден на *** като превеждането през границата на страната е извършено без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.- престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК. За посоченото престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, чл. 381, ал. 4 НПК, на основание чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, чл. 381, ал. 4 НПК и чл.55, ал.1, т.1 и чл.36 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Ш.С. на наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства - няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ш.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 63.33 лева за разноски по делото.
Ш.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 37/16 год. по описа на ГПУ– Бургас, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, обвиняемия Ш.С. (SHIRVALI SAFI)– р.01.01.1993г., в гр. Каписа, Авганистан, мъж, неженен, неосъждан, начално образование, строител,без документи за самоличност, и адв.Д.С., съгласно условията на което обвиняемият Ш.С. (shirvali safi)– р.01.01.1993г., в гр. Каписа, Афганистан, мъж, неженен, неосъждан, начално образование, строител,без документи за самоличност се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, за това, че на 26.08.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, в съучастие като съизвършител с Тауаб Шахнануаз С. /Tawab Shahnawaz Safi/ - род. на *** г. в гр. Каписа, Ислямска Република Афганистан и Абдулразег Хакимзадах /Abdulrazeg Hakimzadah/ - род. на *** г. в Джалалабад, Авганистан превел през границата на страната от Република Турция в Република България през река „Резовска” група от хора – 20 лица, които не са български граждани, между които и 5 лица ненавършили 16 годишна възраст както следва: TALIBULLAH NAIB JABBARKHIL / ТАЛИБУЛАХ НАИБ ДЖАБАРХИЛ / ,роден на ***; AKBAR GHULAMDJAN MANAN / АКБАР ГУЛАМДЖАН МАНАН / ,роден на ***; FARHADULLAH SАKHI MARUF / ФАРХАДУЛАХ САХИ МАРУФ/,роден на ***; ZABIT SHAHIKHAN JABARKHIL / ЗАБИТ ШАХИХАН ДЖАБАРХИЛ ,роден на *** год.; LAIAR SHAWALI SARDAR / ЛАЙЯР ШАУАЛИ САРДАР/,роден на *** г; NASIRRAHMAN AKHTAR MOHAMMAD /НАСИРРАХМАН АХТАР МОХАМАД/,роден на ***год.; BASHSARMAL NAZARGUL HUTAK / БАШАРМАЛ НАЗАРГУЛ ХУТАК /, роден на ***; SHIRBAHADER SIRMOHAMMAD MARUKHIL / ШИРБАХАДЕР ШИРМОХАМАД МАРУФХИЛ/ , роден на ***; HAZRATALI AMIJAN GULRAHMAN / ХАЗРАТАЛИ АМИДЖАН ГУЛРАХМАН/,роден на *** год.; ZARWALI SAIDHASAN MARUFKHIL / ЗАРАУАЛИ САИДХАСАН МАРУФХИЛ/,роден на ***; KAHRAMAN NAJIBUULLAH FAQIR / КАХРАМАН НАДЖИБУУЛАХ ФАКИР/,роден на *** г; MOMINKHAN AYUBKHAN BITANI / МОМИНХАН АЙЮБХАН БИТАНИ/,роден на *** г; SALEM GKULAM HASAN / САЛЕМ ГУЛАМ ХАСАН/,роден на *** г; RUHULLAH AJAB SARDAR / РУХУЛАХ АДЖАБ САРДАР / ,роден на ***; KHAIRULLAH SAYDAJAN JABARKHIL / ХАИРУЛАХ САИДАДЖАН ДЖАБАРХИЛ/, роден на ***; OUBAYDULLAH NAIM SULTANZAI / ОУБАЙДУЛАХ ХАИМ СУЛТАНЗАЙ/,роден на *** г; BASIR MUSAJAN SULTANZAI / БАСИР МУСАДЖАН СУЛТАНЗАЙ/,роден на ***; MUSHTAQALI KAUSARALI GULBATKHAN / МУШТАКАЛИ КАУСАРАЛИ ГУЛБАТХАН/ ,роден на ***; NASER ABBAS / НАСЕР АБАС /,роден на *** г; и ABDULLAH TAUS ADEL / АБДУЛАХ ТАУС АДЕЛ/,роден на *** като превеждането през границата на страната е извършено без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.- престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК. За посоченото престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, чл. 381, ал. 4 НПК, на основание чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, чл. 381, ал. 4 НПК и чл.55, ал.1, т.1 и чл.36 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Ш.С. на наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства - няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ш.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 63.33 лева за разноски по делото.
В законна сила от 2.9.2016г.
64 НОХД No 1082/2016, IV състав Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Т.Ш.С. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 2.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО № 37/16 год. по описа на ГПУ– Бургас, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, обвиняемия Т.Ш.С. /Tawab Shahnawaz Safi/ - род. на *** г. в гр. Каписа, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Афганистан, с начално образование, безработен, женен, неосъждан, без документи за самоличност, и адв.А.П., съгласно условията на което обвиняемият Т.Ш.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, чл. 381, ал. 4 НПК и чл.55, ал.1, т.1 и чл.36 ,за това, че: На 26.08.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, в съучастие като съизвършител със Ширвали С. (Shirvali Safi)– р.01.01.1993г., в гр. Каписа, Авганистан и Абдулразег Хакимзадах /Abdulrazeg Hakimzadah/ - род. на *** г. в Джалалабад, Авганистан превел през границата на страната от Република Турция в Република България през река „Резовска” група от хора – 20 лица, които не са български граждани, между които и 5 лица ненавършили 16 годишна възраст както следва: TALIBULLAH NAIB JABBARKHIL / ТАЛИБУЛАХ НАИБ ДЖАБАРХИЛ / ,роден на ***; AKBAR GHULAMDJAN MANAN / АКБАР ГУЛАМДЖАН МАНАН / ,роден на ***; FARHADULLAH SАKHI MARUF / ФАРХАДУЛАХ САХИ МАРУФ/,роден на ***; ZABIT SHAHIKHAN JABARKHIL / ЗАБИТ ШАХИХАН ДЖАБАРХИЛ ,роден на *** год.; LAIAR SHAWALI SARDAR / ЛАЙЯР ШАУАЛИ САРДАР/,роден на *** г; NASIRRAHMAN AKHTAR MOHAMMAD /НАСИРРАХМАН АХТАР МОХАМАД/,роден на ***год.; BASHSARMAL NAZARGUL HUTAK / БАШАРМАЛ НАЗАРГУЛ ХУТАК /, роден на ***; SHIRBAHADER SIRMOHAMMAD MARUKHIL / ШИРБАХАДЕР ШИРМОХАМАД МАРУФХИЛ/ , роден на ***; HAZRATALI AMIJAN GULRAHMAN / ХАЗРАТАЛИ АМИДЖАН ГУЛРАХМАН/,роден на *** год.; ZARWALI SAIDHASAN MARUFKHIL / ЗАРАУАЛИ САИДХАСАН МАРУФХИЛ/,роден на ***; KAHRAMAN NAJIBUULLAH FAQIR / КАХРАМАН НАДЖИБУУЛАХ ФАКИР/,роден на *** г; MOMINKHAN AYUBKHAN BITANI / МОМИНХАН АЙЮБХАН БИТАНИ/,роден на *** г; SALEM GKULAM HASAN / САЛЕМ ГУЛАМ ХАСАН/,роден на *** г; RUHULLAH AJAB SARDAR / РУХУЛАХ АДЖАБ САРДАР / ,роден на ***; KHAIRULLAH SAYDAJAN JABARKHIL / ХАИРУЛАХ САИДАДЖАН ДЖАБАРХИЛ/, роден на ***; OUBAYDULLAH NAIM SULTANZAI / ОУБАЙДУЛАХ ХАИМ СУЛТАНЗАЙ/,роден на *** г; BASIR MUSAJAN SULTANZAI / БАСИР МУСАДЖАН СУЛТАНЗАЙ/,роден на ***; MUSHTAQALI KAUSARALI GULBATKHAN / МУШТАКАЛИ КАУСАРАЛИ ГУЛБАТХАН/ ,роден на ***; NASER ABBAS / НАСЕР АБАС /,роден на *** г; и ABDULLAH TAUS ADEL / АБДУЛАХ ТАУС АДЕЛ/,роден на *** като превеждането през границата на страната е извършено без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, чл. 381, ал. 4 НПК, на основание чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, чл. 381, ал. 4 НПК и чл.55, ал.1, т.1 и чл.36 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Т.Ш.С. на наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да бъде изтърпяно в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Т.Ш.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 63.33 лева за разноски по делото. Споразумението има последици на влязла в сила присъда.
Т.Ш.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО № 37/16 год. по описа на ГПУ– Бургас, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, обвиняемия Т.Ш.С. /Tawab Shahnawaz Safi/ - род. на *** г. в гр. Каписа, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Афганистан, с начално образование, безработен, женен, неосъждан, без документи за самоличност, и адв.А.П., съгласно условията на което обвиняемият Т.Ш.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, чл. 381, ал. 4 НПК и чл.55, ал.1, т.1 и чл.36 ,за това, че: На 26.08.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, в съучастие като съизвършител със Ширвали С. (Shirvali Safi)– р.01.01.1993г., в гр. Каписа, Авганистан и Абдулразег Хакимзадах /Abdulrazeg Hakimzadah/ - род. на *** г. в Джалалабад, Авганистан превел през границата на страната от Република Турция в Република България през река „Резовска” група от хора – 20 лица, които не са български граждани, между които и 5 лица ненавършили 16 годишна възраст както следва: TALIBULLAH NAIB JABBARKHIL / ТАЛИБУЛАХ НАИБ ДЖАБАРХИЛ / ,роден на ***; AKBAR GHULAMDJAN MANAN / АКБАР ГУЛАМДЖАН МАНАН / ,роден на ***; FARHADULLAH SАKHI MARUF / ФАРХАДУЛАХ САХИ МАРУФ/,роден на ***; ZABIT SHAHIKHAN JABARKHIL / ЗАБИТ ШАХИХАН ДЖАБАРХИЛ ,роден на *** год.; LAIAR SHAWALI SARDAR / ЛАЙЯР ШАУАЛИ САРДАР/,роден на *** г; NASIRRAHMAN AKHTAR MOHAMMAD /НАСИРРАХМАН АХТАР МОХАМАД/,роден на ***год.; BASHSARMAL NAZARGUL HUTAK / БАШАРМАЛ НАЗАРГУЛ ХУТАК /, роден на ***; SHIRBAHADER SIRMOHAMMAD MARUKHIL / ШИРБАХАДЕР ШИРМОХАМАД МАРУФХИЛ/ , роден на ***; HAZRATALI AMIJAN GULRAHMAN / ХАЗРАТАЛИ АМИДЖАН ГУЛРАХМАН/,роден на *** год.; ZARWALI SAIDHASAN MARUFKHIL / ЗАРАУАЛИ САИДХАСАН МАРУФХИЛ/,роден на ***; KAHRAMAN NAJIBUULLAH FAQIR / КАХРАМАН НАДЖИБУУЛАХ ФАКИР/,роден на *** г; MOMINKHAN AYUBKHAN BITANI / МОМИНХАН АЙЮБХАН БИТАНИ/,роден на *** г; SALEM GKULAM HASAN / САЛЕМ ГУЛАМ ХАСАН/,роден на *** г; RUHULLAH AJAB SARDAR / РУХУЛАХ АДЖАБ САРДАР / ,роден на ***; KHAIRULLAH SAYDAJAN JABARKHIL / ХАИРУЛАХ САИДАДЖАН ДЖАБАРХИЛ/, роден на ***; OUBAYDULLAH NAIM SULTANZAI / ОУБАЙДУЛАХ ХАИМ СУЛТАНЗАЙ/,роден на *** г; BASIR MUSAJAN SULTANZAI / БАСИР МУСАДЖАН СУЛТАНЗАЙ/,роден на ***; MUSHTAQALI KAUSARALI GULBATKHAN / МУШТАКАЛИ КАУСАРАЛИ ГУЛБАТХАН/ ,роден на ***; NASER ABBAS / НАСЕР АБАС /,роден на *** г; и ABDULLAH TAUS ADEL / АБДУЛАХ ТАУС АДЕЛ/,роден на *** като превеждането през границата на страната е извършено без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, чл. 381, ал. 4 НПК, на основание чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, чл. 381, ал. 4 НПК и чл.55, ал.1, т.1 и чл.36 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Т.Ш.С. на наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да бъде изтърпяно в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Т.Ш.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 63.33 лева за разноски по делото. Споразумението има последици на влязла в сила присъда.
В законна сила от 2.9.2016г.
65 НОХД No 1087/2016, IV състав Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.Д. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 2.9.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по по ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО № ЗМ 234/2016 год. по описа на ГПУ Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия Д.Д. (Jamil Jamal) - роден ***г. в гр. Мазаршариф, Ислямска Република Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, не женен, не осъждан, неграмотен, без документ за самоличност - по данни заявени от лицето, и адв.Роза Димитрова, съгласно условията на което обвиняемият Д.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 280, ал.2, т.1 и т.3 във вр. ал.1 във вр. чл. 20, ал.2 от НК, за това, че: На 19.08.2016 год. около 02:00 часа в района на местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, през река „Резовска”, в зоната за отговорност на ГОДГ - 01 към ГПУ Малко Търново, в съучастие като съизвършители с МОХАМАД САРДАРИ (Mohammad Sardari) - роден на *** год. в гр. Мазаршариф, Ислямска Република Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, не женен, не осъждан, неграмотен, без документ за самобилчност, МОХАМАД МААБУД (MOHAMMAD MAABUD) - роден *** год. в гр. Мазаршариф, Ислямска Република Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, не женен, не осъждан, неграмотен, без документ за самоличност и Д.Д. (JAMIL JAMAL) - роден ***г. в гр. Мазаршариф, Ислямска Република Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, не женен, не осъждан, неграмотен, без документ за самоличност - превели пеша през границата на страната от Република Турция в Република България, в нарушение на Закона за чужденците в Р. България - чл. 19. (Изм. -ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (1) Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: 1. редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима. Съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001г. на Съвета от 15.03.2001г. група от хора - 29 /двадесет и девет/ лица чужди граждани, от които 15 /петнадесет/ лица ЛИНА НУРАЛДИН БИЛАЛ (Lina Nooraldin Bilal), родена ***г. в гр. Халеб, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, БИСАН ДЖОМА ХОСЕИН (Bisan Joma Hosein), родена ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, ЖИЛИ ДЖОМА ХОСЕИН (Zhian Joma Hosein), родена ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, ИНАС ДЖОМА ХОСЕИН (Inas Joma Hosein), родена 01.01.20Юг. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, ЮСЕФ ДЖОМА ХОСЕИН (Yousef Joma Hosein), роден ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, ЮСЕФ ЗЕНУН АХМАД (Yousef Zenun Ahmad), роден ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, АБДУЛГАХАР ДЖАЛАЛОЛДИН ХОСТА (Abdulghahar Jalaloldin Hosta), роден ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, ГУЛЕ ФАРХАД РАШИД (Gule Farhad Rashid), родена ***г. в гр. Дерек, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, НУРА РЕЗГАР ХАСАН (Noura Rezgar Hasan), родена ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, ДУАА РЕЗГАР ХАСАН (Douaa Rezgar Hasan), родена 01.01.201 Зг. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, СИДРА АКРАМ АБДУЛРАХМАН (Sidra Akram Abdlrahman), родена ***г. в гр. Заху, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин, CAP АТ АКРАМ АБДУЛРАХМАН (Sarat Akram Abdlrahman), родена 15.03.20Юг. в гр. Заху, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин, СЕВДА АКРАМ АБДУЛРАХМАН (Sewda Akram Abdlrahman), родена ***г. в гр. Заху, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин, МОХАМАД АКРАМ АБДУЛРАХМАН (Mohammad Akram Abdlrahman), родена ***г. в гр. Заху, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин и СУЗДАР АКРАМ АБДУЛРАХМАН (Suzar Akram Abdlrahman), родена ***г. в гр. Заху, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин - ненавършили 16 годишна възраст, както следва: 1. НУРАЛДИН МОСТАФА БИЛАЛ (Nooraldin Mostafa Bilal) - роден на ***г. в гр. Халеб, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, женен, не осъждан, начално образование, безработен, без документи за самоличност. 2. АСМА СОЛЕИМАН БИЛАЛ (Asma Soleiman Bilal) - родена ***г. в гр. Халеб, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, омъжена, не осъждана, негработна, безработна, с документ за самоличност № 02020060154. 3. ЛИНА НУРАЛДИН БИЛАЛ (Lina Nooraldin Bilal) - родена ***г. в гр. Халеб, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, омъжена, не осъждана, негработна, безработна, без документ за самобилчност. 4. ДЖОМА АБДУЛРАХМАН ХОСЕИН (Joma abdulrahman Hosein) - роден на ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, женен, не осъждан, начално образование, безработен, с документ за самоличност № 08130134541. 5. НЕСРИН МОХАМАД РАСУЛ (Nesin Mohammad Rasul), родена *** г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, омъжена, не осъждана, образование виеше, безработна, с документ за самоличност № 08130007948. 6. БИСАН ДЖОМА ХОСЕИН (Bisan Joma Hosein), родена ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не омъжена, не осъждана, без документи за самоличност. 7. ЖИЯН ДЖОМА ХОСЕИН (Zhian Joma Hosein), родена ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не омъжена, не осъждана, без документи за самоличност. 8. ИНАС ДЖОМА ХОСЕИН (Inas Joma Hosein), родена 01.01.201 Or. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не омъжена, не осъждана, без документи за самоличност. 9. ЮСЕФ ДЖОМА ХОСЕИН (Yousef Joma Hosein), роден ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не женен, не осъждан, без документи за самоличност. 10. ЮСЕФ ЗЕНУН АХМАД (Yousef Zenun Ahmad), роден ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не женен, не осъждан, без документи за самоличност. 11. АБДУЛГАХАР ДЖАЛАЛОЛДИН ХОСТА (Abdulghahar Jalaloldin Hosta), роден ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не женен, не осъждан, без документи за самоличност. 12. ФАРХАД РАШИД ОМАР (Farhad Rashid Omar), роден ***г. в гр. Дерек, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не женен, не осъждан, с документи за самоличност № 002910712 13. РАНИЛ ЕСМАИЛ ХАМЗУ (Raniya Esmail Hamzu), родена ***г. в гр. Дерек, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, омъжена, не осъждана, основно образование, безработна, с документ за самоличност № 08130021304. 14. ГУЛЕ ФАРХАД РАШИД (Gule Farhad Rashid), родена ***г. в гр. Дерек, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не омъжена, не осъждана, без документи за самоличност. 15. МАСУД БЕХЗАД ГАСЕМ (Masoud Behzad Ghasem), роден ***г. гр. Дерек, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не женен, не осъждан, неграмотен, безработен, с документ за самоличност № 081301455756. 16. АВИН МОХАМАД БАШИР РАМУ (Avin Mohammad Bashir Rammo), роден *** г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, разведена, не осъждан, средно образование, безработен, с документ за самоличност № 010016914 17. НУРА РЕЗГАР ХАС AH (Noura Rezgar Hasan), родена ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не женен, не осъждан, с документ за самоличност № 010017220. 18. ДУАА РЕЗГАР ХАСАН (Douaa Rezgar Hasan), родена 01.01.201 Зг. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не женен, не осъждан, с документ за самоличност № 010074064. 19. АКРАМ АБДУЛРАХМАН МОХАМАД (Akram Abdlrahman Mohammad), роден ***г. гр. Заху, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин, женен, не осъждан, начално обра
Д.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по по ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО № ЗМ 234/2016 год. по описа на ГПУ Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия Д.Д. (Jamil Jamal) - роден ***г. в гр. Мазаршариф, Ислямска Република Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, не женен, не осъждан, неграмотен, без документ за самоличност - по данни заявени от лицето, и адв.Роза Димитрова, съгласно условията на което обвиняемият Д.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 280, ал.2, т.1 и т.3 във вр. ал.1 във вр. чл. 20, ал.2 от НК, за това, че: На 19.08.2016 год. около 02:00 часа в района на местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, през река „Резовска”, в зоната за отговорност на ГОДГ - 01 към ГПУ Малко Търново, в съучастие като съизвършители с МОХАМАД САРДАРИ (Mohammad Sardari) - роден на *** год. в гр. Мазаршариф, Ислямска Република Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, не женен, не осъждан, неграмотен, без документ за самобилчност, МОХАМАД МААБУД (MOHAMMAD MAABUD) - роден *** год. в гр. Мазаршариф, Ислямска Република Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, не женен, не осъждан, неграмотен, без документ за самоличност и Д.Д. (JAMIL JAMAL) - роден ***г. в гр. Мазаршариф, Ислямска Република Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, не женен, не осъждан, неграмотен, без документ за самоличност - превели пеша през границата на страната от Република Турция в Република България, в нарушение на Закона за чужденците в Р. България - чл. 19. (Изм. -ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (1) Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: 1. редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима. Съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001г. на Съвета от 15.03.2001г. група от хора - 29 /двадесет и девет/ лица чужди граждани, от които 15 /петнадесет/ лица ЛИНА НУРАЛДИН БИЛАЛ (Lina Nooraldin Bilal), родена ***г. в гр. Халеб, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, БИСАН ДЖОМА ХОСЕИН (Bisan Joma Hosein), родена ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, ЖИЛИ ДЖОМА ХОСЕИН (Zhian Joma Hosein), родена ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, ИНАС ДЖОМА ХОСЕИН (Inas Joma Hosein), родена 01.01.20Юг. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, ЮСЕФ ДЖОМА ХОСЕИН (Yousef Joma Hosein), роден ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, ЮСЕФ ЗЕНУН АХМАД (Yousef Zenun Ahmad), роден ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, АБДУЛГАХАР ДЖАЛАЛОЛДИН ХОСТА (Abdulghahar Jalaloldin Hosta), роден ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, ГУЛЕ ФАРХАД РАШИД (Gule Farhad Rashid), родена ***г. в гр. Дерек, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, НУРА РЕЗГАР ХАСАН (Noura Rezgar Hasan), родена ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, ДУАА РЕЗГАР ХАСАН (Douaa Rezgar Hasan), родена 01.01.201 Зг. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, СИДРА АКРАМ АБДУЛРАХМАН (Sidra Akram Abdlrahman), родена ***г. в гр. Заху, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин, CAP АТ АКРАМ АБДУЛРАХМАН (Sarat Akram Abdlrahman), родена 15.03.20Юг. в гр. Заху, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин, СЕВДА АКРАМ АБДУЛРАХМАН (Sewda Akram Abdlrahman), родена ***г. в гр. Заху, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин, МОХАМАД АКРАМ АБДУЛРАХМАН (Mohammad Akram Abdlrahman), родена ***г. в гр. Заху, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин и СУЗДАР АКРАМ АБДУЛРАХМАН (Suzar Akram Abdlrahman), родена ***г. в гр. Заху, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин - ненавършили 16 годишна възраст, както следва: 1. НУРАЛДИН МОСТАФА БИЛАЛ (Nooraldin Mostafa Bilal) - роден на ***г. в гр. Халеб, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, женен, не осъждан, начално образование, безработен, без документи за самоличност. 2. АСМА СОЛЕИМАН БИЛАЛ (Asma Soleiman Bilal) - родена ***г. в гр. Халеб, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, омъжена, не осъждана, негработна, безработна, с документ за самоличност № 02020060154. 3. ЛИНА НУРАЛДИН БИЛАЛ (Lina Nooraldin Bilal) - родена ***г. в гр. Халеб, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, омъжена, не осъждана, негработна, безработна, без документ за самобилчност. 4. ДЖОМА АБДУЛРАХМАН ХОСЕИН (Joma abdulrahman Hosein) - роден на ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, женен, не осъждан, начално образование, безработен, с документ за самоличност № 08130134541. 5. НЕСРИН МОХАМАД РАСУЛ (Nesin Mohammad Rasul), родена *** г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, омъжена, не осъждана, образование виеше, безработна, с документ за самоличност № 08130007948. 6. БИСАН ДЖОМА ХОСЕИН (Bisan Joma Hosein), родена ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не омъжена, не осъждана, без документи за самоличност. 7. ЖИЯН ДЖОМА ХОСЕИН (Zhian Joma Hosein), родена ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не омъжена, не осъждана, без документи за самоличност. 8. ИНАС ДЖОМА ХОСЕИН (Inas Joma Hosein), родена 01.01.201 Or. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не омъжена, не осъждана, без документи за самоличност. 9. ЮСЕФ ДЖОМА ХОСЕИН (Yousef Joma Hosein), роден ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не женен, не осъждан, без документи за самоличност. 10. ЮСЕФ ЗЕНУН АХМАД (Yousef Zenun Ahmad), роден ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не женен, не осъждан, без документи за самоличност. 11. АБДУЛГАХАР ДЖАЛАЛОЛДИН ХОСТА (Abdulghahar Jalaloldin Hosta), роден ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не женен, не осъждан, без документи за самоличност. 12. ФАРХАД РАШИД ОМАР (Farhad Rashid Omar), роден ***г. в гр. Дерек, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не женен, не осъждан, с документи за самоличност № 002910712 13. РАНИЛ ЕСМАИЛ ХАМЗУ (Raniya Esmail Hamzu), родена ***г. в гр. Дерек, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, омъжена, не осъждана, основно образование, безработна, с документ за самоличност № 08130021304. 14. ГУЛЕ ФАРХАД РАШИД (Gule Farhad Rashid), родена ***г. в гр. Дерек, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не омъжена, не осъждана, без документи за самоличност. 15. МАСУД БЕХЗАД ГАСЕМ (Masoud Behzad Ghasem), роден ***г. гр. Дерек, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не женен, не осъждан, неграмотен, безработен, с документ за самоличност № 081301455756. 16. АВИН МОХАМАД БАШИР РАМУ (Avin Mohammad Bashir Rammo), роден *** г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, разведена, не осъждан, средно образование, безработен, с документ за самоличност № 010016914 17. НУРА РЕЗГАР ХАС AH (Noura Rezgar Hasan), родена ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не женен, не осъждан, с документ за самоличност № 010017220. 18. ДУАА РЕЗГАР ХАСАН (Douaa Rezgar Hasan), родена 01.01.201 Зг. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не женен, не осъждан, с документ за самоличност № 010074064. 19. АКРАМ АБДУЛРАХМАН МОХАМАД (Akram Abdlrahman Mohammad), роден ***г. гр. Заху, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин, женен, не осъждан, начално образование, безра
В законна сила от 2.9.2016г.
66 НОХД No 1088/2016, IV състав Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.М. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 2.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № ЗМ 234/2016 год. по описа на ГПУ Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия А.М. (Abdulah Moradi) - роден *** год. в гр. Мазаршариф, Ислямска Република Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, не женен, не осъждан, неграмотен, без документ за самоличност, и адв.Т.Я., съгласно условията на което обвиняемият А.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 280, ал.2, т.1 и т.3 във вр. ал.1 във вр. чл. 20, ал.2 от НК, за това, че: На 19.08.2016 год. около 02:00 часа в района на местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, през река „Резовска”, в зоната за отговорност на ГОДГ – 01 към ГПУ Малко Търново, в съучастие като съизвършители с МОХАМАД САРДАРИ (Mohammad Sardari) - роден на *** год. в гр. Мазаршариф, Ислямска Република Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, не женен, не осъждан, неграмотен, без документ за самобилчност, МОХАМАД МААБУД (MOHAMMAD MAABUD) - роден *** год. в гр. Мазаршариф, Ислямска Република Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, не женен, не осъждан, неграмотен, без документ за самоличност и ДЖАМИЛ ДЖАМАЛ (JAMIL JAMAL) - роден ***г. в гр. Мазаршариф, Ислямска Република Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, не женен, не осъждан, неграмотен, без документ за самоличност - превели пеша през границата на страната от Република Турция в Република България, в нарушение на Закона за чужденците в Р. България - чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (1) Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: 1. редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима. Съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001г. на Съвета от 15.03.2001г. група от хора – 29 /двадесет и девет/ лица чужди граждани, от които 15 /петнадесет/ лица ЛИНА НУРАЛДИН БИЛАЛ (Lina Nooraldin Bilal), родена ***г. в гр. Халеб, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, БИСАН ДЖОМА ХОСЕИН (Bisan Joma Hosein), родена ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, ЖИЯН ДЖОМА ХОСЕИН (Zhian Joma Hosein), родена ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, ИНАС ДЖОМА ХОСЕИН (Inas Joma Hosein), родена ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, ЮСЕФ ДЖОМА ХОСЕИН (Yousef Joma Hosein), роден ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, ЮСЕФ ЗЕНУН АХМАД (Yousef Zenun Ahmad), роден ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, АБДУЛГАХАР ДЖАЛАЛОЛДИН ХОСТА (Abdulghahar Jalaloldin Hosta), роден ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, ГУЛЕ ФАРХАД РАШИД (Gule Farhad Rashid), родена ***г. в гр. Дерек, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, НУРА РЕЗГАР ХАСАН (Noura Rezgar Hasan), родена ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, ДУАА РЕЗГАР ХАСАН (Douaa Rezgar Hasan), родена ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, СИДРА АКРАМ АБДУЛРАХМАН (Sidra Akram Abdlrahman), родена ***г. в гр. Заху, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин, САРАТ АКРАМ АБДУЛРАХМАН (Sarat Akram Abdlrahman), родена ***г. в гр. Заху, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин, СЕВДА АКРАМ АБДУЛРАХМАН (Sewda Akram Abdlrahman), родена ***г. в гр. Заху, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин, МОХАМАД АКРАМ АБДУЛРАХМАН (Mohammad Akram Abdlrahman), родена ***г. в гр. Заху, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин и СУЗДАР АКРАМ АБДУЛРАХМАН (Suzar Akram Abdlrahman), родена ***г. в гр. Заху, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин – ненавършили 16 годишна възраст, както следва: 1. НУРАЛДИН МОСТАФА БИЛАЛ (Nooraldin Mostafa Bilal) - роден на ***г. в гр. Халеб, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, женен, не осъждан, начално образование, безработен, без документи за самоличност. 2. АСМА СОЛЕИМАН БИЛАЛ (Asma Soleiman Bilal) - родена ***г. в гр. Халеб, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, омъжена, не осъждана, негработна, безработна, с документ за самоличност № 02020060154. 3. ЛИНА НУРАЛДИН БИЛАЛ (Lina Nooraldin Bilal) - родена ***г. в гр. Халеб, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, омъжена, не осъждана, негработна, безработна, без документ за самобилчност. 4. ДЖОМА АБДУЛРАХМАН ХОСЕИН (Joma abdulrahman Hosein) – роден на ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, женен, не осъждан, начално образование, безработен, с документ за самоличност № 08130134541. 5. НЕСРИН МОХАМАД РАСУЛ (Nesin Mohammad Rasul), родена ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, омъжена, не осъждана, образование висше, безработна, с документ за самоличност № 08130007948. 6. БИСАН ДЖОМА ХОСЕИН (Bisan Joma Hosein), родена ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не омъжена, не осъждана, без документи за самоличност. 7. ЖИЯН ДЖОМА ХОСЕИН (Zhian Joma Hosein), родена ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не омъжена, не осъждана, без документи за самоличност. 8. ИНАС ДЖОМА ХОСЕИН (Inas Joma Hosein), родена ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не омъжена, не осъждана, без документи за самоличност. 9. ЮСЕФ ДЖОМА ХОСЕИН (Yousef Joma Hosein), роден ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не женен, не осъждан, без документи за самоличност. 10. ЮСЕФ ЗЕНУН АХМАД (Yousef Zenun Ahmad), роден ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не женен, не осъждан, без документи за самоличност. 11. АБДУЛГАХАР ДЖАЛАЛОЛДИН ХОСТА (Abdulghahar Jalaloldin Hosta), роден ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не женен, не осъждан, без документи за самоличност. 12. ФАРХАД РАШИД ОМАР (Farhad Rashid Omar), роден ***г. в гр. Дерек, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не женен, не осъждан, с документи за самоличност № 002910712 13. РАНИЯ ЕСМАИЛ ХАМЗУ (Raniya Esmail Hamzu), родена ***г. в гр. Дерек, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, омъжена, не осъждана, основно образование, безработна, с документ за самоличност № 08130021304. 14. ГУЛЕ ФАРХАД РАШИД (Gule Farhad Rashid), родена ***г. в гр. Дерек, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не омъжена, не осъждана, без документи за самоличност. 15. МАСУД БЕХЗАД ГАСЕМ (Masoud Behzad Ghasem), роден ***г. гр. Дерек, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не женен, не осъждан, неграмотен, безработен, с документ за самоличност № 081301455756. 16. АВИН МОХАМАД БАШИР РАМУ (Avin Mohammad Bashir Rammo), роден *** г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, разведена, не осъждан, средно образование, безработен, с документ за самоличност № 010016914 17. НУРА РЕЗГАР ХАСАН (Noura Rezgar Hasan), родена ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не женен, не осъждан, с документ за самоличност № 010017220. 18. ДУАА РЕЗГАР ХАСАН (Douaa Rezgar Hasan), родена ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не женен, не осъждан, с документ за самоличност № 010074064. 19. АКРАМ АБДУЛРАХМАН МОХАМАД (Akram Abdlrahman Mohammad), роден ***г. гр. Заху, Ислямска
А.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № ЗМ 234/2016 год. по описа на ГПУ Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия А.М. (Abdulah Moradi) - роден *** год. в гр. Мазаршариф, Ислямска Република Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, не женен, не осъждан, неграмотен, без документ за самоличност, и адв.Т.Я., съгласно условията на което обвиняемият А.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 280, ал.2, т.1 и т.3 във вр. ал.1 във вр. чл. 20, ал.2 от НК, за това, че: На 19.08.2016 год. около 02:00 часа в района на местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, през река „Резовска”, в зоната за отговорност на ГОДГ – 01 към ГПУ Малко Търново, в съучастие като съизвършители с МОХАМАД САРДАРИ (Mohammad Sardari) - роден на *** год. в гр. Мазаршариф, Ислямска Република Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, не женен, не осъждан, неграмотен, без документ за самобилчност, МОХАМАД МААБУД (MOHAMMAD MAABUD) - роден *** год. в гр. Мазаршариф, Ислямска Република Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, не женен, не осъждан, неграмотен, без документ за самоличност и ДЖАМИЛ ДЖАМАЛ (JAMIL JAMAL) - роден ***г. в гр. Мазаршариф, Ислямска Република Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, не женен, не осъждан, неграмотен, без документ за самоличност - превели пеша през границата на страната от Република Турция в Република България, в нарушение на Закона за чужденците в Р. България - чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (1) Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: 1. редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима. Съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001г. на Съвета от 15.03.2001г. група от хора – 29 /двадесет и девет/ лица чужди граждани, от които 15 /петнадесет/ лица ЛИНА НУРАЛДИН БИЛАЛ (Lina Nooraldin Bilal), родена ***г. в гр. Халеб, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, БИСАН ДЖОМА ХОСЕИН (Bisan Joma Hosein), родена ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, ЖИЯН ДЖОМА ХОСЕИН (Zhian Joma Hosein), родена ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, ИНАС ДЖОМА ХОСЕИН (Inas Joma Hosein), родена ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, ЮСЕФ ДЖОМА ХОСЕИН (Yousef Joma Hosein), роден ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, ЮСЕФ ЗЕНУН АХМАД (Yousef Zenun Ahmad), роден ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, АБДУЛГАХАР ДЖАЛАЛОЛДИН ХОСТА (Abdulghahar Jalaloldin Hosta), роден ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, ГУЛЕ ФАРХАД РАШИД (Gule Farhad Rashid), родена ***г. в гр. Дерек, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, НУРА РЕЗГАР ХАСАН (Noura Rezgar Hasan), родена ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, ДУАА РЕЗГАР ХАСАН (Douaa Rezgar Hasan), родена ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, СИДРА АКРАМ АБДУЛРАХМАН (Sidra Akram Abdlrahman), родена ***г. в гр. Заху, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин, САРАТ АКРАМ АБДУЛРАХМАН (Sarat Akram Abdlrahman), родена ***г. в гр. Заху, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин, СЕВДА АКРАМ АБДУЛРАХМАН (Sewda Akram Abdlrahman), родена ***г. в гр. Заху, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин, МОХАМАД АКРАМ АБДУЛРАХМАН (Mohammad Akram Abdlrahman), родена ***г. в гр. Заху, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин и СУЗДАР АКРАМ АБДУЛРАХМАН (Suzar Akram Abdlrahman), родена ***г. в гр. Заху, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин – ненавършили 16 годишна възраст, както следва: 1. НУРАЛДИН МОСТАФА БИЛАЛ (Nooraldin Mostafa Bilal) - роден на ***г. в гр. Халеб, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, женен, не осъждан, начално образование, безработен, без документи за самоличност. 2. АСМА СОЛЕИМАН БИЛАЛ (Asma Soleiman Bilal) - родена ***г. в гр. Халеб, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, омъжена, не осъждана, негработна, безработна, с документ за самоличност № 02020060154. 3. ЛИНА НУРАЛДИН БИЛАЛ (Lina Nooraldin Bilal) - родена ***г. в гр. Халеб, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, омъжена, не осъждана, негработна, безработна, без документ за самобилчност. 4. ДЖОМА АБДУЛРАХМАН ХОСЕИН (Joma abdulrahman Hosein) – роден на ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, женен, не осъждан, начално образование, безработен, с документ за самоличност № 08130134541. 5. НЕСРИН МОХАМАД РАСУЛ (Nesin Mohammad Rasul), родена ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, омъжена, не осъждана, образование висше, безработна, с документ за самоличност № 08130007948. 6. БИСАН ДЖОМА ХОСЕИН (Bisan Joma Hosein), родена ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не омъжена, не осъждана, без документи за самоличност. 7. ЖИЯН ДЖОМА ХОСЕИН (Zhian Joma Hosein), родена ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не омъжена, не осъждана, без документи за самоличност. 8. ИНАС ДЖОМА ХОСЕИН (Inas Joma Hosein), родена ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не омъжена, не осъждана, без документи за самоличност. 9. ЮСЕФ ДЖОМА ХОСЕИН (Yousef Joma Hosein), роден ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не женен, не осъждан, без документи за самоличност. 10. ЮСЕФ ЗЕНУН АХМАД (Yousef Zenun Ahmad), роден ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не женен, не осъждан, без документи за самоличност. 11. АБДУЛГАХАР ДЖАЛАЛОЛДИН ХОСТА (Abdulghahar Jalaloldin Hosta), роден ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не женен, не осъждан, без документи за самоличност. 12. ФАРХАД РАШИД ОМАР (Farhad Rashid Omar), роден ***г. в гр. Дерек, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не женен, не осъждан, с документи за самоличност № 002910712 13. РАНИЯ ЕСМАИЛ ХАМЗУ (Raniya Esmail Hamzu), родена ***г. в гр. Дерек, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, омъжена, не осъждана, основно образование, безработна, с документ за самоличност № 08130021304. 14. ГУЛЕ ФАРХАД РАШИД (Gule Farhad Rashid), родена ***г. в гр. Дерек, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не омъжена, не осъждана, без документи за самоличност. 15. МАСУД БЕХЗАД ГАСЕМ (Masoud Behzad Ghasem), роден ***г. гр. Дерек, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не женен, не осъждан, неграмотен, безработен, с документ за самоличност № 081301455756. 16. АВИН МОХАМАД БАШИР РАМУ (Avin Mohammad Bashir Rammo), роден *** г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, разведена, не осъждан, средно образование, безработен, с документ за самоличност № 010016914 17. НУРА РЕЗГАР ХАСАН (Noura Rezgar Hasan), родена ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не женен, не осъждан, с документ за самоличност № 010017220. 18. ДУАА РЕЗГАР ХАСАН (Douaa Rezgar Hasan), родена ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не женен, не осъждан, с документ за самоличност № 010074064. 19. АКРАМ АБДУЛРАХМАН МОХАМАД (Akram Abdlrahman Mohammad), роден ***г. гр. Заху, Ислямска
В законна сила от 2.9.2016г.
67 НОХД No 1089/2016, IV състав Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.М. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 2.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по по досъдебно производство № ЗМ 234/2016 год. по описа на ГПУ Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия М.С. (Mohammad Sardari) - роден на *** год. в гр. Мазаршариф, Ислямска Република Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, не женен, не осъждан, неграмотен, без документ за самоличност, и адв.М.Б., съгласно условията на което обвиняемият М.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 280, ал.2, т.1 и т.3 във вр. ал.1 във вр. чл. 20, ал.2 от НК, за това, че: На 19.08.2016 год. около 02:00 часа в района на местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, през река „Резовска”, в зоната за отговорност на ГОДГ – 01 към ГПУ Малко Търново, в съучастие като съизвършители с АБДУЛАХ МОРАДИ (ABDULAH MORADI) - роден *** год. в гр. Мазаршариф, Ислямска Република Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, не женен, не осъждан, неграмотен, без документ за самобилчност, М.М. (MOHAMMAD MAABUD) - роден *** год. в гр. Мазаршариф, Ислямска Република Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, не женен, не осъждан, неграмотен, без документ за самобилчност и ДЖАМИЛ ДЖАМАЛ (JAMIL JAMAL) - роден ***г. в гр. Мазаршариф, Ислямска Република Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, не женен, не осъждан, неграмотен, без документ за самобилчност превели пеша през границата на страната от Република Турция в Република България, в нарушение на Закона за чужденците в Р. България - чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (1) Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: 1. редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима. Съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001г. на Съвета от 15.03.2001г. група от хора – 29 /двадесет и девет/ лица чужди граждани, от които 15 /петнадесет/ лица ЛИНА НУРАЛДИН БИЛАЛ (Lina Nooraldin Bilal), родена ***г. в гр. Халеб, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, БИСАН ДЖОМА ХОСЕИН (Bisan Joma Hosein), родена ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, ЖИЯН ДЖОМА ХОСЕИН (Zhian Joma Hosein), родена ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, ИНАС ДЖОМА ХОСЕИН (Inas Joma Hosein), родена ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, ЮСЕФ ДЖОМА ХОСЕИН (Yousef Joma Hosein), роден ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, ЮСЕФ ЗЕНУН АХМАД (Yousef Zenun Ahmad), роден ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, АБДУЛГАХАР ДЖАЛАЛОЛДИН ХОСТА (Abdulghahar Jalaloldin Hosta), роден ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, ГУЛЕ ФАРХАД РАШИД (Gule Farhad Rashid), родена ***г. в гр. Дерек, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, НУРА РЕЗГАР ХАСАН (Noura Rezgar Hasan), родена ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, ДУАА РЕЗГАР ХАСАН (Douaa Rezgar Hasan), родена ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, СИДРА АКРАМ АБДУЛРАХМАН (Sidra Akram Abdlrahman), родена ***г. в гр. Заху, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин, САРАТ АКРАМ АБДУЛРАХМАН (Sarat Akram Abdlrahman), родена ***г. в гр. Заху, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин, СЕВДА АКРАМ АБДУЛРАХМАН (Sewda Akram Abdlrahman), родена ***г. в гр. Заху, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин, М. АКРАМ АБДУЛРАХМАН (Mohammad Akram Abdlrahman), родена ***г. в гр. Заху, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин и СУЗДАР АКРАМ АБДУЛРАХМАН (Suzar Akram Abdlrahman), родена ***г. в гр. Заху, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин – ненавършили 16 годишна възраст, както следва: 1. НУРАЛДИН МОСТАФА БИЛАЛ (Nooraldin Mostafa Bilal) - роден на ***г. в гр. Халеб, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, женен, не осъждан, начално образование, безработен, без документи за самоличност. 2. АСМА СОЛЕИМАН БИЛАЛ (Asma Soleiman Bilal) - родена ***г. в гр. Халеб, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, омъжена, не осъждана, негработна, безработна, с документ за самоличност № 02020060154. 3. ЛИНА НУРАЛДИН БИЛАЛ (Lina Nooraldin Bilal) - родена ***г. в гр. Халеб, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, омъжена, не осъждана, негработна, безработна, без документ за самобилчност. 4. ДЖОМА АБДУЛРАХМАН ХОСЕИН (Joma abdulrahman Hosein) – роден на ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, женен, не осъждан, начално образование, безработен, с документ за самоличност № 08130134541. 5. НЕСРИН М. РАСУЛ (Nesin Mohammad Rasul), родена ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, омъжена, не осъждана, образование висше, безработна, с документ за самоличност № 08130007948. 6. БИСАН ДЖОМА ХОСЕИН (Bisan Joma Hosein), родена ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не омъжена, не осъждана, без документи за самоличност. 7. ЖИЯН ДЖОМА ХОСЕИН (Zhian Joma Hosein), родена ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не омъжена, не осъждана, без документи за самоличност. 8. ИНАС ДЖОМА ХОСЕИН (Inas Joma Hosein), родена ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не омъжена, не осъждана, без документи за самоличност. 9. ЮСЕФ ДЖОМА ХОСЕИН (Yousef Joma Hosein), роден ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не женен, не осъждан, без документи за самоличност. 10. ЮСЕФ ЗЕНУН АХМАД (Yousef Zenun Ahmad), роден ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не женен, не осъждан, без документи за самоличност. 11. АБДУЛГАХАР ДЖАЛАЛОЛДИН ХОСТА (Abdulghahar Jalaloldin Hosta), роден ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не женен, не осъждан, без документи за самоличност. 12. ФАРХАД РАШИД ОМАР (Farhad Rashid Omar), роден ***г. в гр. Дерек, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не женен, не осъждан, с документи за самоличност № 002910712 13. РАНИЯ ЕСМАИЛ ХАМЗУ (Raniya Esmail Hamzu), родена ***г. в гр. Дерек, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, омъжена, не осъждана, основно образование, безработна, с документ за самоличност № 08130021304. 14. ГУЛЕ ФАРХАД РАШИД (Gule Farhad Rashid), родена ***г. в гр. Дерек, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не омъжена, не осъждана, без документи за самоличност. 15. МАСУД БЕХЗАД ГАСЕМ (Masoud Behzad Ghasem), роден ***г. гр. Дерек, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не женен, не осъждан, неграмотен, безработен, с документ за самоличност № 081301455756. 16. АВИН М. БАШИР РАМУ (Avin Mohammad Bashir Rammo), роден *** г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, разведена, не осъждан, средно образование, безработен, с документ за самоличност № 010016914 17. НУРА РЕЗГАР ХАСАН (Noura Rezgar Hasan), родена ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не женен, не осъждан, с документ за самоличност № 010017220. 18. ДУАА РЕЗГАР ХАСАН (Douaa Rezgar Hasan), родена ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не женен, не осъждан, с документ за самоличност № 010074064. 19. АКРАМ АБДУЛРАХМАН М. (Akram Abdlrahman Mohammad), роден ***г. гр. Заху, Исл
В законна сила от 2.9.2016г.
68 НОХД No 1090/2016, V състав Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.С. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 2.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по по ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО №234/2016 год. по описа на ГПУ Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия М.М. (MOHAMMAD MAABUD) - роден *** год. в гр. Мазаршариф, Ислямска Република Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, не женен, не осъждан, неграмотен, без документ за самоличност - по данни заявени от лицето и адв.Д.Д., съгласно условията на което обвиняемият М.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 280, ал.2, т.1 и т.3 във вр. ал.1 във вр. чл. 20, ал.2 от НК, за това, че: На 19.08.2016 год. около 02:00 часа в района на местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, през река „Резовска”, в зоната за отговорност на ГОДГ – 01 към ГПУ Малко Търново, в съучастие като съизвършители с М.С. (Mohammad Sardari) - роден на *** год. в гр. Мазаршариф, Ислямска Република Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, не женен, не осъждан, неграмотен, без документ за самобилчност, АБДУЛАХ МОРАДИ (ABDULAH MORADI) - роден *** год. в гр. Мазаршариф, Ислямска Република Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, не женен, не осъждан, неграмотен, без документ за самоличност, по данни на обвиняемия и ДЖАМИЛ ДЖАМАЛ (JAMIL JAMAL) - роден ***г. в гр. Мазаршариф, Ислямска Република Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, не женен, не осъждан, неграмотен, без документ за самоличност - превели пеша през границата на страната от Република Турция в Република България, в нарушение на Закона за чужденците в Р. България - чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (1) Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: 1. редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима. Съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001г. на Съвета от 15.03.2001г. група от хора – 29 /двадесет и девет/ лица чужди граждани, от които 15 /петнадесет/ лица ЛИНА НУРАЛДИН БИЛАЛ (Lina Nooraldin Bilal), родена ***г. в гр. Халеб, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, БИСАН ДЖОМА ХОСЕИН (Bisan Joma Hosein), родена ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, ЖИЯН ДЖОМА ХОСЕИН (Zhian Joma Hosein), родена ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, ИНАС ДЖОМА ХОСЕИН (Inas Joma Hosein), родена ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, ЮСЕФ ДЖОМА ХОСЕИН (Yousef Joma Hosein), роден ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, ЮСЕФ ЗЕНУН АХМАД (Yousef Zenun Ahmad), роден ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, АБДУЛГАХАР ДЖАЛАЛОЛДИН ХОСТА (Abdulghahar Jalaloldin Hosta), роден ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, ГУЛЕ ФАРХАД РАШИД (Gule Farhad Rashid), родена ***г. в гр. Дерек, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, НУРА РЕЗГАР ХАСАН (Noura Rezgar Hasan), родена ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, ДУАА РЕЗГАР ХАСАН (Douaa Rezgar Hasan), родена ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, СИДРА АКРАМ АБДУЛРАХМАН (Sidra Akram Abdlrahman), родена ***г. в гр. Заху, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин, САРАТ АКРАМ АБДУЛРАХМАН (Sarat Akram Abdlrahman), родена ***г. в гр. Заху, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин, СЕВДА АКРАМ АБДУЛРАХМАН (Sewda Akram Abdlrahman), родена ***г. в гр. Заху, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин, М. АКРАМ АБДУЛРАХМАН (Mohammad Akram Abdlrahman), родена ***г. в гр. Заху, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин и СУЗДАР АКРАМ АБДУЛРАХМАН (Suzar Akram Abdlrahman), родена ***г. в гр. Заху, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин – ненавършили 16 годишна възраст, както следва: 1. НУРАЛДИН МОСТАФА БИЛАЛ (Nooraldin Mostafa Bilal) - роден на ***г. в гр. Халеб, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, женен, не осъждан, начално образование, безработен, без документи за самоличност. 2. АСМА СОЛЕИМАН БИЛАЛ (Asma Soleiman Bilal) - родена ***г. в гр. Халеб, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, омъжена, не осъждана, негработна, безработна, с документ за самоличност № 02020060154. 3. ЛИНА НУРАЛДИН БИЛАЛ (Lina Nooraldin Bilal) - родена ***г. в гр. Халеб, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, омъжена, не осъждана, негработна, безработна, без документ за самобилчност. 4. ДЖОМА АБДУЛРАХМАН ХОСЕИН (Joma abdulrahman Hosein) – роден на ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, женен, не осъждан, начално образование, безработен, с документ за самоличност № 08130134541. 5. НЕСРИН М. РАСУЛ (Nesin Mohammad Rasul), родена ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, омъжена, не осъждана, образование висше, безработна, с документ за самоличност № 08130007948. 6. БИСАН ДЖОМА ХОСЕИН (Bisan Joma Hosein), родена ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не омъжена, не осъждана, без документи за самоличност. 7. ЖИЯН ДЖОМА ХОСЕИН (Zhian Joma Hosein), родена ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не омъжена, не осъждана, без документи за самоличност. 8. ИНАС ДЖОМА ХОСЕИН (Inas Joma Hosein), родена ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не омъжена, не осъждана, без документи за самоличност. 9. ЮСЕФ ДЖОМА ХОСЕИН (Yousef Joma Hosein), роден ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не женен, не осъждан, без документи за самоличност. 10. ЮСЕФ ЗЕНУН АХМАД (Yousef Zenun Ahmad), роден ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не женен, не осъждан, без документи за самоличност. 11. АБДУЛГАХАР ДЖАЛАЛОЛДИН ХОСТА (Abdulghahar Jalaloldin Hosta), роден ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не женен, не осъждан, без документи за самоличност. 12. ФАРХАД РАШИД ОМАР (Farhad Rashid Omar), роден ***г. в гр. Дерек, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не женен, не осъждан, с документи за самоличност № 002910712 13. РАНИЯ ЕСМАИЛ ХАМЗУ (Raniya Esmail Hamzu), родена ***г. в гр. Дерек, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, омъжена, не осъждана, основно образование, безработна, с документ за самоличност № 08130021304. 14. ГУЛЕ ФАРХАД РАШИД (Gule Farhad Rashid), родена ***г. в гр. Дерек, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не омъжена, не осъждана, без документи за самоличност. 15. МАСУД БЕХЗАД ГАСЕМ (Masoud Behzad Ghasem), роден ***г. гр. Дерек, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не женен, не осъждан, неграмотен, безработен, с документ за самоличност № 081301455756. 16. АВИН М. БАШИР РАМУ (Avin Mohammad Bashir Rammo), роден *** г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, разведена, не осъждан, средно образование, безработен, с документ за самоличност № 010016914 17. НУРА РЕЗГАР ХАСАН (Noura Rezgar Hasan), родена ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не женен, не осъждан, с документ за самоличност № 010017220. 18. ДУАА РЕЗГАР ХАСАН (Douaa Rezgar Hasan), родена ***г. в гр. Хасака, Ислямска Република Сирия, сирийски гражданин, не женен, не осъждан, с документ за самоличност № 010074064. 19. АКРАМ АБДУЛРАХМАН М. (Akr
В законна сила от 2.9.2016г.
69 НОХД No 1091/2016, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.Х.Х. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 2.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 4635 ЗМ 353/16 г. по описа на РУ – Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Иванова, обвиняемия С.Х.Х., ЕГН **********, роден на ***г. в гр.Керманша, Ислямска Репубика Иран, живущ ***, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, работи, като работник в дюнер и неговия защитник адв.А.П., съгласно което обвиняемият С.Х.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, за това, че на 30.08.2016 г. около 02:25 часа в гр. Китен, обл. Бургаска, по ул. „Атлиман“ в посока ул. „Урдовиза“ управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „БМВ”, модел „320 Д“ с рег. № СВ 7045 АВ, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно с 1,34 на хиляда установено по надлежния ред – с химическа експертиза № 903/30.08.2016 г. на експерт химик в специализираната химическа лаборатория към БНТЛ при ОД МВР - Бургас. Деянието от С.Х.Х. е извършено виновно, при форма на вината – “пряк умисъл ” по смисъла на чл. 11 ал.2 от НК. Гореописаното съставлява престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия С.Х.Х., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 55, ал. 3 от НК на обвиняемият С.Х. не се налага предвиденото по – леко кумулативно наказание Глоба. На основание чл.343г, вр. чл.37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия С.Х.Х., ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал. 4 НК се приспадне времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 30.08.2016 г. ОСЪЖДА С.Х.Х., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 42.16 лева за разноски по делото.
С.Х.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 4635 ЗМ 353/16 г. по описа на РУ – Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Иванова, обвиняемия С.Х.Х., ЕГН **********, роден на ***г. в гр.Керманша, Ислямска Репубика Иран, живущ ***, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, работи, като работник в дюнер и неговия защитник адв.А.П., съгласно което обвиняемият С.Х.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, за това, че на 30.08.2016 г. около 02:25 часа в гр. Китен, обл. Бургаска, по ул. „Атлиман“ в посока ул. „Урдовиза“ управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „БМВ”, модел „320 Д“ с рег. № СВ 7045 АВ, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно с 1,34 на хиляда установено по надлежния ред – с химическа експертиза № 903/30.08.2016 г. на експерт химик в специализираната химическа лаборатория към БНТЛ при ОД МВР - Бургас. Деянието от С.Х.Х. е извършено виновно, при форма на вината – “пряк умисъл ” по смисъла на чл. 11 ал.2 от НК. Гореописаното съставлява престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия С.Х.Х., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 55, ал. 3 от НК на обвиняемият С.Х. не се налага предвиденото по – леко кумулативно наказание Глоба. На основание чл.343г, вр. чл.37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия С.Х.Х., ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал. 4 НК се приспадне времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 30.08.2016 г. ОСЪЖДА С.Х.Х., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 42.16 лева за разноски по делото.
В законна сила от 2.9.2016г.
70 НОХД No 1092/2016, V състав Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Х.М. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 2.9.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по по ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО № 130/2016 год. по описа на ГПУ Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия HASHMAT MOHAMMADI /Х.М./ - мъж, роден на *** г. в гр. Кабул, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, със средно образование, месторабота – работи като извършва компютърни услуги, не женен, не осъждан - по данни заявени от лицето, и адв.М.Б., съгласно условията на което обвиняемият Х.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 280, ал.2, т.1 и т.3 във вр. ал.1 във вр. чл. 20, ал.2 от НК, за това, че: На 01.08.2016 г. в района на 51-та речна табела, намираща се на 11 000 метра западно от устието на река Резовска, землището на с. Резово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, действайки като извършител в съучастие с BILAL NASERI /БИЛАЛ НАСЕРИ/ - мъж, роден на *** г. в гр. Джалалабад, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност, JAVAD DELSOZ /ДЖАВАД ДЕЛСОЗ/ - мъж, роден на *** г. в гр. Джалалабад, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност и ANWAR NASERI /АНВАР НАСЕРИ/ - мъж, роден на *** г. в гр. Джалалабад, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност, превели през границата на страната от Република Турция в Република България група от хора – 18 /осемнадесет/ лица, от които пет /Дияна Гарибнежад, Париваш Нуран, Алисаджад Нуран, Наджиб Расули и Моджиб Расули / - ненавършили шестнадесет годишна възраст: 19. HABIBE SAFARI /ХАБИБЕ САФАРИ/ - жена, родена на *** г. в гр. Техеран, Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; 20. SANAZ GHARIBNEZHAD /САНАЗ ГАРИБНЕЖАД/ - жена, родена на *** г. в гр. Техеран, Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; 21. DIYANA GHARIBNEZHAD /ДИЯНА ГАРИБНЕЖАД/ - жена, родена на *** г. в гр. Техеран, Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; 22. KOBRA NAZARI /КОБРА НАЗАРИ/ - жена, родена на *** г. в гр. Гондуз, Афганистан, афганистанска гражданка, афганистанка, без документи за самоличност; 23. PARIWASH NOORAN /ПАРИВАШ НУРАН/ - жена, родена на *** г. в гр. Техеран, Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; 24. ALISAJAD NOORAN /АЛИСАДЖАД НУРАН/ - мъж, роден на *** г. в гр. Техеран, Иран, ирански гражданин, иранец, без доикументи за самоличност; 25. LIZA RASULI /ЛИЗА РАСУЛИ/ - жена, родена на *** г. в гр. Мазаршариф, Афганистан, афганистанска гражданка, афганистанка, без документи за самоличност; 26. NAJIB RASULI /НАДЖИБ РАСУЛИ/ - мъж, роден на *** г. в гр. Мазаршариф, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност; 27. MOJIB RASULI /МОДЖИБ РАСУЛИ/ - мъж, роден на *** г. в гр. Мазаршариф, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност; 28. NAGHBOLLAH RASULI /НАГИБОЛАХ РАСУЛИ/ - мъж, роден на *** г. гр. Мазаршариф, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност; 29. ABDULVAHAB NURAN /АБДУЛВАХАБ НУРАН/ - мъж, роден на *** г. гр. Гондуз, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност; 30. HAYAT HAYATKHAN /ХАЯТ ХАЯТХАН/ - мъж, роден на *** г. в гр. Илман, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност; 31. DELBARKHAN RAZIMKHAN /ДЕЛБАРХАН РАЗИМХАН/ - мъж, роден на *** г. в гр. Орагзаи, Пакистан, пакистански гражданин, пакистанец, без документи за самоличност; 32. FARUGHKHAN SEYEDRAHMAN /ФАРУГХАН СЕЙЕДРАХМАН/ - мъж, роден на *** г. в гр. Орагзаи, Пакистан, пакистански гражданин, пакистанец, без документи за самоличност; 33. MEHRDAD BAVANDPOUR /МЕХРДАД БАВАНДПУР/ - мъж, роден на *** г. гр. Техеран, Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; 34. SETAREH SATARI /СЕТАРЕ САТАРИ/ - жена, родена на *** г. в гр. Техеран, Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; 35. REZA GHARIBNEZHAD /РЕЗА ГАРИБНЕЖАД/ - мъж, роден на *** г. в гр. Техеран, Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; 36. AMIRHOSEIN BEIRAGHDAR /АМИРХОСЕИН БЕИРАГДАР/ - мъж, роден на *** г. в гр. Техеран, Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; като превеждането през границата на страната е извършено без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като преведените лица не са български граждани. За посоченото престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. с ал. 1, във вр. с чл.20, ал. 2 от НК, на основание чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. с ал. 1, във вр. с чл.20, ал. 2 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Х.М. на наказание ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА На основание чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 55 ал. 3 от НК НЕ НАЛАГА по-леките наказания предвидени в закона глоба и конфискация. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 75.00 лева за разноски по делото. Споразумението има последици на влязла в сила присъда. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Х.М.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по по ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО № 130/2016 год. по описа на ГПУ Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия HASHMAT MOHAMMADI /Х.М./ - мъж, роден на *** г. в гр. Кабул, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, със средно образование, месторабота – работи като извършва компютърни услуги, не женен, не осъждан - по данни заявени от лицето, и адв.М.Б., съгласно условията на което обвиняемият Х.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 280, ал.2, т.1 и т.3 във вр. ал.1 във вр. чл. 20, ал.2 от НК, за това, че: На 01.08.2016 г. в района на 51-та речна табела, намираща се на 11 000 метра западно от устието на река Резовска, землището на с. Резово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, действайки като извършител в съучастие с BILAL NASERI /БИЛАЛ НАСЕРИ/ - мъж, роден на *** г. в гр. Джалалабад, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност, JAVAD DELSOZ /ДЖАВАД ДЕЛСОЗ/ - мъж, роден на *** г. в гр. Джалалабад, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност и ANWAR NASERI /АНВАР НАСЕРИ/ - мъж, роден на *** г. в гр. Джалалабад, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност, превели през границата на страната от Република Турция в Република България група от хора – 18 /осемнадесет/ лица, от които пет /Дияна Гарибнежад, Париваш Нуран, Алисаджад Нуран, Наджиб Расули и Моджиб Расули / - ненавършили шестнадесет годишна възраст: 1. HABIBE SAFARI /ХАБИБЕ САФАРИ/ - жена, родена на *** г. в гр. Техеран, Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; 2. SANAZ GHARIBNEZHAD /САНАЗ ГАРИБНЕЖАД/ - жена, родена на *** г. в гр. Техеран, Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; 3. DIYANA GHARIBNEZHAD /ДИЯНА ГАРИБНЕЖАД/ - жена, родена на *** г. в гр. Техеран, Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; 4. KOBRA NAZARI /КОБРА НАЗАРИ/ - жена, родена на *** г. в гр. Гондуз, Афганистан, афганистанска гражданка, афганистанка, без документи за самоличност; 5. PARIWASH NOORAN /ПАРИВАШ НУРАН/ - жена, родена на *** г. в гр. Техеран, Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; 6. ALISAJAD NOORAN /АЛИСАДЖАД НУРАН/ - мъж, роден на *** г. в гр. Техеран, Иран, ирански гражданин, иранец, без доикументи за самоличност; 7. LIZA RASULI /ЛИЗА РАСУЛИ/ - жена, родена на *** г. в гр. Мазаршариф, Афганистан, афганистанска гражданка, афганистанка, без документи за самоличност; 8. NAJIB RASULI /НАДЖИБ РАСУЛИ/ - мъж, роден на *** г. в гр. Мазаршариф, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност; 9. MOJIB RASULI /МОДЖИБ РАСУЛИ/ - мъж, роден на *** г. в гр. Мазаршариф, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност; 10. NAGHBOLLAH RASULI /НАГИБОЛАХ РАСУЛИ/ - мъж, роден на *** г. гр. Мазаршариф, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност; 11. ABDULVAHAB NURAN /АБДУЛВАХАБ НУРАН/ - мъж, роден на *** г. гр. Гондуз, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност; 12. HAYAT HAYATKHAN /ХАЯТ ХАЯТХАН/ - мъж, роден на *** г. в гр. Илман, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност; 13. DELBARKHAN RAZIMKHAN /ДЕЛБАРХАН РАЗИМХАН/ - мъж, роден на *** г. в гр. Орагзаи, Пакистан, пакистански гражданин, пакистанец, без документи за самоличност; 14. FARUGHKHAN SEYEDRAHMAN /ФАРУГХАН СЕЙЕДРАХМАН/ - мъж, роден на *** г. в гр. Орагзаи, Пакистан, пакистански гражданин, пакистанец, без документи за самоличност; 15. MEHRDAD BAVANDPOUR /МЕХРДАД БАВАНДПУР/ - мъж, роден на *** г. гр. Техеран, Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; 16. SETAREH SATARI /СЕТАРЕ САТАРИ/ - жена, родена на *** г. в гр. Техеран, Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; 17. REZA GHARIBNEZHAD /РЕЗА ГАРИБНЕЖАД/ - мъж, роден на *** г. в гр. Техеран, Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; 18. AMIRHOSEIN BEIRAGHDAR /АМИРХОСЕИН БЕИРАГДАР/ - мъж, роден на *** г. в гр. Техеран, Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; като превеждането през границата на страната е извършено без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като преведените лица не са български граждани. За посоченото престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. с ал. 1, във вр. с чл.20, ал. 2 от НК, на основание чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. с ал. 1, във вр. с чл.20, ал. 2 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Х.М. на наказание ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА На основание чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 55 ал. 3 от НК НЕ НАЛАГА по-леките наказания предвидени в закона глоба и конфискация. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 75.00 лева за разноски по делото. Споразумението има последици на влязла в сила присъда. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 2.9.2016г.
71 НОХД No 1113/2016, V състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ф.А.Х. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 7.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №241/2016 г. по описа на ГПУ –Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, обвиняемия Ф.А.Х. /FARIYAT ABDULLAH HASSAN/, роден на ***г. в гр. Ербил, Ирак, висше образование, женен, неосъждан, режисьор, без документи за самоличност и адв.Р.Д., съгласно условията на което обвиняемият Ф.А.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 05.09.2016 г. в около 03.00 ч. в района на местността „Маджура” землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Ф.А.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Ф.А.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №241/2016 г. по описа на ГПУ –Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, обвиняемия Ф.А.Х. /FARIYAT ABDULLAH HASSAN/, роден на ***г. в гр. Ербил, Ирак, висше образование, женен, неосъждан, режисьор, без документи за самоличност и адв.Р.Д., съгласно условията на което обвиняемият Ф.А.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 05.09.2016 г. в около 03.00 ч. в района на местността „Маджура” землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Ф.А.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 7.9.2016г.
72 НОХД No 1114/2016, V състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Б.Б. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 7.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №246/2016 г. по описа на ГПУ –Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия Б. БУРБУР /BABAK BOORBOOR/ роден на ***г. в гр. Херат, Афганистан, неженен, неосъждан, висше образование, инженер, без документи за самоличност и адв.Р.Д., съгласно условията на което обвиняемият Б. Бурбур се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 05.09.2016 г. в около 03.00 ч. в района на местността „Маджура” землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Б. Бурбур на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Б. Бурбур да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
Б.Б.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №246/2016 г. по описа на ГПУ –Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия Б. БУРБУР /BABAK BOORBOOR/ роден на ***г. в гр. Херат, Афганистан, неженен, неосъждан, висше образование, инженер, без документи за самоличност и адв.Р.Д., съгласно условията на което обвиняемият Б. Бурбур се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 05.09.2016 г. в около 03.00 ч. в района на местността „Маджура” землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Б. Бурбур на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Б. Бурбур да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 7.9.2016г.
73 НОХД No 1115/2016, V състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.О.А. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 7.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №245/2016 г. по описа на ГПУ –Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия М.О.А. /MOHAMMAD OMAR ALI/ роден на ***г. в гр. Пенджвин, Ирак, средно образование, неженен, неосъждан, търговец, без документи за самоличност и адв.Р.Д., съгласно условията на което обвиняемият М.О.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 05.09.2016 г. в около 03.00 ч. в района на местността „Маджура” землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.О.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.О.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
М.О.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №245/2016 г. по описа на ГПУ –Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия М.О.А. /MOHAMMAD OMAR ALI/ роден на ***г. в гр. Пенджвин, Ирак, средно образование, неженен, неосъждан, търговец, без документи за самоличност и адв.Р.Д., съгласно условията на което обвиняемият М.О.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 05.09.2016 г. в около 03.00 ч. в района на местността „Маджура” землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.О.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.О.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 7.9.2016г.
74 НОХД No 1116/2016, V състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО К.С.А. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 7.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №244/2016 г. по описа на ГПУ –Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, обвиняемия К.С.А. /KASHAN SALAHALDIN ABDULSALAM/ роден на ***г. в гр. Ербил, Ирак, омъжена, неосъждана, висше образование, счетоводител, без документи за самоличност и адв.Р.Д., съгласно условията на което обвиняемият К.С.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 05.09.2016 г. в около 03.00 ч. в района на местността „Маджура” землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия К.С.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА К.С.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
К.С.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №244/2016 г. по описа на ГПУ –Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, обвиняемия К.С.А. /KASHAN SALAHALDIN ABDULSALAM/ роден на ***г. в гр. Ербил, Ирак, омъжена, неосъждана, висше образование, счетоводител, без документи за самоличност и адв.Р.Д., съгласно условията на което обвиняемият К.С.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 05.09.2016 г. в около 03.00 ч. в района на местността „Маджура” землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия К.С.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА К.С.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 7.9.2016г.
75 НОХД No 1117/2016, V състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Х.Х.Ш. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 7.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №242/2016 г. по описа на ГПУ –Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, обвиняемия Х.Х. ШАМСОЛДИН, /HAYAM HATAM SHAMSOLDIN/, родена на ***т в гр. Ербил, Ирак, омъжена, неосъждана, безработна, средно образование, без документи за самоличност и адв.Р.Д., съгласно условията на което обвиняемият Х.Х. Шамсолдин се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 05.09.2016 г. в около 03.00 ч. в района на местността „Маджура” землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Х.Х. Шамсолдин на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.Х. Шамсолдин да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
Х.Х.Ш.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №242/2016 г. по описа на ГПУ –Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, обвиняемия Х.Х. ШАМСОЛДИН, /HAYAM HATAM SHAMSOLDIN/, родена на ***т в гр. Ербил, Ирак, омъжена, неосъждана, безработна, средно образование, без документи за самоличност и адв.Р.Д., съгласно условията на което обвиняемият Х.Х. Шамсолдин се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 05.09.2016 г. в около 03.00 ч. в района на местността „Маджура” землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Х.Х. Шамсолдин на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.Х. Шамсолдин да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 7.9.2016г.
76 НОХД No 1118/2016, V състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Ш.Р. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 7.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №243/2016 г. по описа на ГПУ –Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, обвиняемия А.Ш.Р. /ARI SHAKHAWAN RAHMAN/ роден на ***г. в гр. Ербил, Ирак, висше образование, женен, неосъждан, зъболекар, без документи за самоличност и адв.Р.Д., съгласно условията на което обвиняемият А.Ш.Р. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 05.09.2016 г. в около 03.00 ч. в района на местността „Маджура” землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.Ш.Р. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Ш.Р. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
А.Ш.Р.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №243/2016 г. по описа на ГПУ –Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, обвиняемия А.Ш.Р. /ARI SHAKHAWAN RAHMAN/ роден на ***г. в гр. Ербил, Ирак, висше образование, женен, неосъждан, зъболекар, без документи за самоличност и адв.Р.Д., съгласно условията на което обвиняемият А.Ш.Р. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 05.09.2016 г. в около 03.00 ч. в района на местността „Маджура” землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.Ш.Р. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Ш.Р. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 7.9.2016г.
77 НОХД No 1121/2016, V състав Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.М.Т. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 8.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 302 ЗМ - 247/16 г. по описа на ГПУ - Бургас, между РП - Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия Д.М.Т., ЕГН ********** - роден на ***г***, постоянен адрес ***, Селищно образование - Сотира № 465, настоящ адрес ***, българин, българско гражданство, неженен, безработен, л.к.№ 603875968/28.11.2008г. от МВР - Варна, неосъждан и неговия защитник адв.В.В., съгласно което подсъдимият Д.М.Т., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и 5, вр. ал.1 от НК, за това, че на 05.09.2016 год. от местността „Чифчиево дере" землището на гр. Ахтопол, Бургаска обл., по общински път клас Ш-9901 от гр. Ахтопол - гр. Царево и по главен път П-99 в посока гр. Царево - с. Лозенец с цел да набави за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнали група чужденци - 10 /десет/ лица, между които и 4 /четири/ лица БЛЕНТ ФАРИЯТ АБДУЛАХ /BLENT FARIYAT ABDULLAH/ - роден на ***г в гр. Ербил, Ислямска.Република Ирак, БЕХЛИН ФАРИЯТ АБДУЛАХ /BEHLIN FARIYAT ABDULLAH/ - роден на ***г. в гр. Ербил, Ислямска Република Ирак, МОХАМАД ФАРИЯТ АБДУЛАХ /MOHAMMAD FARIYAT ABDULLAH/ -роден на ***г. в гр. Ербил, Ислямска Република Ирак и АННА АРИ П1АХАВАН /ANNA ARI SHAKHAWAN/ - родена на ***г. в гр. Ербил, Ислямска Република Ирак, ненавършили шестнадесет годишна възраст, а именно: 1. ФАРИЯТ АБДУЛАХ ХАСАН /FARIYAT ABDULLAH HASSAN/- роден на ***г. в гр. Ербил, гражданин на Ислямска Република Ирак, висше образование, женен, неосъждан, режисьор, без документи за самоличност, 2. ХАЯМ ХАТАМ ШАМСОЛДИН, /HAYAM НАТАМ SHAMSOLDIN/ - родена на ***т в гр. Ербил, гражданин на Ислямска Република Ирак, омъжена, неосъждана, безработна, средно образование, без документи за самоличност, 3. БЛЕНТ ФАРИЯТ АБДУЛАХ /BLENT FARIYAT ABDULLAH/ - роден на ***г в гр. Ербил, гражданин на Ислямска Република Ирак, 4. БЕХЛИН ФАРИЯТ АБДУЛАХ /BEHLIN FARIYAT ABDULLAH/ - роден на ***г. в гр. Ербил, гражданин на Ислямска Република Ирак, 5. МОХАМАД ФАРИЯТ АБДУЛАХ /MOHAMMAD FARIYAT ABDULLAH/ -роден на ***г. в гр. Ербил, гражданин на Ислямска Република Ирак, 6. АРИ ШАХАВАН РАХМАН /ARI SHAKHAWAN RAHMAN/ - роден на ***г. в гр. Ербил, гражданин на Ислямска Република Ирак, висше образование, женен, неосъждан, зъболекар, без документи за самоличност, 7. КАШАН САЛАХАЛДИН АБДУЛСАЛАМ /KASHAN SALAHALDIN ABDULSALAM/ - роден на ***г. в гр. Ербил, гражданин на Ислямска Република Ирак, омъжена, неосъждана, висше образование, счетоводител, без документи за самоличност, 8. АННА АРИ ШАХАВАН /ANNA ARI SHAKHAWAN/ - родена на ***г. в гр. Ербил, гражданин на Ислямска Република Ирак, 9. МОХАМАД ОМАР АЛИ /MOHAMMAD OMAR ALL - роден на ***г. в гр. Пенджвин, гражданин на Ислямска Република Ирак, средно образование, неженен, неосъждан, търговец, без документи за самоличност, 10. БАБАК БУРБУР /ВАВАК BOORBOOR/ - роден на ***г. в гр. Херат, Афганистан, неженен, неосъждан, висше образование, инженер, без документи за самоличност - да пребивават и да преминават през територията на Република България в нарушение на Закона за чужденците в Република България - чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (1) Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава -. редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима. Съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001г. на Съвета от 15.03.2001г. като деянието е извършено, чрез използването на моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолкваген Шаран" с ДКН Т 1270 XT собственост на КРАСИМИР АЛЕНОВ ЙОСИФОВ, EFH ********** *** и деянието е извършено по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и 5, вр. ал. 1 от НК , на осн. чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и 5, вр. ал. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Д.М.Т., ЕГН **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ И ГЛОБА в размер на 5000 /пет хиляди/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода с изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На основание чл.281, ал.3, вр. ал.2, т.1 от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства: 1 бр. лек автомобил марка „Фолкваген Шаран" с ДКН Т 1270 XT, с номер на рама WVWZZZ7MZVV010298 собственост на Красимир Аленов Йосифов, ЕГН ********** ***. 2. 1 бр. контактен ключ с емблемата на Фолксваген за него прикачено на зелено портмоне. Свидетелство за регистрация на МПС част -втора за лек автомобил марка „Фолкваген Шаран" с ДКН Т 1270 XT, с номер на рама WVWZZZ7MZW010298 собственост на КРАСИМИР АЛЕНОВ ЙОСИФОВ, ЕГН ********** *** - всички на съхранение в ГПУ Царево - предоставени доброволно на обв. Д.М.Т., ЕГН ********** въз основа на устен договор за послужване. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.М.Т., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 90.00 лева за разноски по делото.
Д.М.Т.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 302 ЗМ - 247/16 г. по описа на ГПУ - Бургас, между РП - Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия Д.М.Т., ЕГН ********** - роден на ***г***, постоянен адрес ***, Селищно образование - Сотира № 465, настоящ адрес ***, българин, българско гражданство, неженен, безработен, л.к.№ 603875968/28.11.2008г. от МВР - Варна, неосъждан и неговия защитник адв.В.В., съгласно което подсъдимият Д.М.Т., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и 5, вр. ал.1 от НК, за това, че на 05.09.2016 год. от местността „Чифчиево дере" землището на гр. Ахтопол, Бургаска обл., по общински път клас Ш-9901 от гр. Ахтопол - гр. Царево и по главен път П-99 в посока гр. Царево - с. Лозенец с цел да набави за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнали група чужденци - 10 /десет/ лица, между които и 4 /четири/ лица БЛЕНТ ФАРИЯТ АБДУЛАХ /BLENT FARIYAT ABDULLAH/ - роден на ***г в гр. Ербил, Ислямска.Република Ирак, БЕХЛИН ФАРИЯТ АБДУЛАХ /BEHLIN FARIYAT ABDULLAH/ - роден на ***г. в гр. Ербил, Ислямска Република Ирак, МОХАМАД ФАРИЯТ АБДУЛАХ /MOHAMMAD FARIYAT ABDULLAH/ -роден на ***г. в гр. Ербил, Ислямска Република Ирак и АННА АРИ П1АХАВАН /ANNA ARI SHAKHAWAN/ - родена на ***г. в гр. Ербил, Ислямска Република Ирак, ненавършили шестнадесет годишна възраст, а именно: 1. ФАРИЯТ АБДУЛАХ ХАСАН /FARIYAT ABDULLAH HASSAN/- роден на ***г. в гр. Ербил, гражданин на Ислямска Република Ирак, висше образование, женен, неосъждан, режисьор, без документи за самоличност, 2. ХАЯМ ХАТАМ ШАМСОЛДИН, /HAYAM НАТАМ SHAMSOLDIN/ - родена на ***т в гр. Ербил, гражданин на Ислямска Република Ирак, омъжена, неосъждана, безработна, средно образование, без документи за самоличност, 3. БЛЕНТ ФАРИЯТ АБДУЛАХ /BLENT FARIYAT ABDULLAH/ - роден на ***г в гр. Ербил, гражданин на Ислямска Република Ирак, 4. БЕХЛИН ФАРИЯТ АБДУЛАХ /BEHLIN FARIYAT ABDULLAH/ - роден на ***г. в гр. Ербил, гражданин на Ислямска Република Ирак, 5. МОХАМАД ФАРИЯТ АБДУЛАХ /MOHAMMAD FARIYAT ABDULLAH/ -роден на ***г. в гр. Ербил, гражданин на Ислямска Република Ирак, 6. АРИ ШАХАВАН РАХМАН /ARI SHAKHAWAN RAHMAN/ - роден на ***г. в гр. Ербил, гражданин на Ислямска Република Ирак, висше образование, женен, неосъждан, зъболекар, без документи за самоличност, 7. КАШАН САЛАХАЛДИН АБДУЛСАЛАМ /KASHAN SALAHALDIN ABDULSALAM/ - роден на ***г. в гр. Ербил, гражданин на Ислямска Република Ирак, омъжена, неосъждана, висше образование, счетоводител, без документи за самоличност, 8. АННА АРИ ШАХАВАН /ANNA ARI SHAKHAWAN/ - родена на ***г. в гр. Ербил, гражданин на Ислямска Република Ирак, 9. МОХАМАД ОМАР АЛИ /MOHAMMAD OMAR ALL - роден на ***г. в гр. Пенджвин, гражданин на Ислямска Република Ирак, средно образование, неженен, неосъждан, търговец, без документи за самоличност, 10. БАБАК БУРБУР /ВАВАК BOORBOOR/ - роден на ***г. в гр. Херат, Афганистан, неженен, неосъждан, висше образование, инженер, без документи за самоличност - да пребивават и да преминават през територията на Република България в нарушение на Закона за чужденците в Република България - чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (1) Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава -. редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима. Съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001г. на Съвета от 15.03.2001г. като деянието е извършено, чрез използването на моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолкваген Шаран" с ДКН Т 1270 XT собственост на КРАСИМИР АЛЕНОВ ЙОСИФОВ, EFH ********** *** и деянието е извършено по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и 5, вр. ал. 1 от НК , на осн. чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и 5, вр. ал. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Д.М.Т., ЕГН **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ И ГЛОБА в размер на 5000 /пет хиляди/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода с изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На основание чл.281, ал.3, вр. ал.2, т.1 от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства: 1 бр. лек автомобил марка „Фолкваген Шаран" с ДКН Т 1270 XT, с номер на рама WVWZZZ7MZVV010298 собственост на Красимир Аленов Йосифов, ЕГН ********** ***. 2. 1 бр. контактен ключ с емблемата на Фолксваген за него прикачено на зелено портмоне. Свидетелство за регистрация на МПС част -втора за лек автомобил марка „Фолкваген Шаран" с ДКН Т 1270 XT, с номер на рама WVWZZZ7MZW010298 собственост на КРАСИМИР АЛЕНОВ ЙОСИФОВ, ЕГН ********** *** - всички на съхранение в ГПУ Царево - предоставени доброволно на обв. Д.М.Т., ЕГН ********** въз основа на устен договор за послужване. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.М.Т., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 90.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 8.9.2016г.
78 НОХД No 1122/2016, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО И.В.И. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 8.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 302 ЗМ - 249/2016 год. по описа на РУ на МВР Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Евтимова, обвиняемия И.В.И. - роден на *** г. в гр. София, с постоянен и настоящ адрес в гр. София, ж. к. „Красно село”, бл. 27А, вх. Г, ет. 3, ап. 62, българин, български гражданин, с висше образование, работи като ортопед -травматолог в МБАЛ „Света София”, гр. София, женен, неосъждан, ЕГН **********, и неговия защитник адв.Г.К., съгласно което обвиняемият И.В.И. се признава за виновен в извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК, а именно, че на 03.09.2016 год. около 16.05 часа, по третокласен път III-9901, км. 27, в района на пост за наблюдение „15-1” на ГОДГ 01 – с. Резово, посока от с. Синеморец за с. Резово, обл. Бургаска, управлявал моторно превозно средство – товарен автомобил марка „Тойота”, модел „Хайлукс” с рег. № СА 2860 КН, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 2.99 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство „Дрегер” 7510, с фабр. № 0064. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия И.В.И., ЕГН: ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 500.00 /петстотин/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия И.В.И., ЕГН: **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал. 4 НК се приспадне времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 03.09.2016 г.
И.В.И.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 302 ЗМ - 249/2016 год. по описа на РУ на МВР Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Евтимова, обвиняемия И.В.И. - роден на *** г. в гр. София, с постоянен и настоящ адрес в гр. София, ж. к. „Красно село”, бл. 27А, вх. Г, ет. 3, ап. 62, българин, български гражданин, с висше образование, работи като ортопед -травматолог в МБАЛ „Света София”, гр. София, женен, неосъждан, ЕГН **********, и неговия защитник адв.Г.К., съгласно което обвиняемият И.В.И. се признава за виновен в извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК, а именно, че на 03.09.2016 год. около 16.05 часа, по третокласен път III-9901, км. 27, в района на пост за наблюдение „15-1” на ГОДГ 01 – с. Резово, посока от с. Синеморец за с. Резово, обл. Бургаска, управлявал моторно превозно средство – товарен автомобил марка „Тойота”, модел „Хайлукс” с рег. № СА 2860 КН, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 2.99 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство „Дрегер” 7510, с фабр. № 0064. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия И.В.И., ЕГН: ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 500.00 /петстотин/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия И.В.И., ЕГН: **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал. 4 НК се приспадне времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 03.09.2016 г.
В законна сила от 8.9.2016г.
79 ЧНД No 1124/2016, II състав Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК ГПУ ЦАРЕВО   Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Протокол от 9.9.2016г.
В законна сила от 9.9.2016г.
80 ЧНД No 1125/2016, II състав Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК ГПУ ЦАРЕВО   Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Протокол от 9.9.2016г.
В законна сила от 9.9.2016г.
81 ЧНД No 1126/2016, II състав Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК ГПУ ЦАРЕВО   Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Протокол от 9.9.2016г.
В законна сила от 9.9.2016г.
82 ЧНД No 1127/2016, II състав Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК ГПУ ЦАРЕВО   Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Протокол от 9.9.2016г.
В законна сила от 9.9.2016г.
83 НОХД No 1128/2016, V състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.М.Х. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 9.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №252/2016 г. по описа на ГПУ –Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, обвиняемия М.М.Х. /MUZAFАR MOHAMAD HALIF/ роден на ***г. в гр. Шангал, Ирак, женен, начално образование, безработен, неосъждан, без документи за самоличност, без документи за самоличност и адв.Т.Я., съгласно условията на което обвиняемият М.М.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 05.09.2016 г. през река Резовска, в района на местност Старо Резово, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.М.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.М.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
М.М.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №252/2016 г. по описа на ГПУ –Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, обвиняемия М.М.Х. /MUZAFАR MOHAMAD HALIF/ роден на ***г. в гр. Шангал, Ирак, женен, начално образование, безработен, неосъждан, без документи за самоличност, без документи за самоличност и адв.Т.Я., съгласно условията на което обвиняемият М.М.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 05.09.2016 г. през река Резовска, в района на местност Старо Резово, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.М.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.М.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 9.9.2016г.
84 НОХД No 1129/2016, V състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.Р.А. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 9.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №253/2016 г. по описа на ГПУ –Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, обвиняемия Д.Р.А. /JARMAN RASUL AHMAD/ - роден на *** г. в гр. Шангал, Ирак, гражданин на Ирак, с начално образование, общ работник, неженен, неосъждан, без документи за самоличност и адв.Т.Я., съгласно условията на което обвиняемият Д.Р.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 05.09.2016 г. през река Резовска, в района на местност Старо Резово, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д.Р.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.Р.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
Д.Р.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №253/2016 г. по описа на ГПУ –Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, обвиняемия Д.Р.А. /JARMAN RASUL AHMAD/ - роден на *** г. в гр. Шангал, Ирак, гражданин на Ирак, с начално образование, общ работник, неженен, неосъждан, без документи за самоличност и адв.Т.Я., съгласно условията на което обвиняемият Д.Р.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 05.09.2016 г. през река Резовска, в района на местност Старо Резово, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д.Р.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.Р.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 9.9.2016г.
85 НОХД No 1130/2016, V състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Б.М.Х. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 9.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №254/2016 г. по описа на ГПУ –Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, обвиняемия Б.М.Х. /BUSHRA MOHAMAD HALАF/, родена на ***г., в гр. Шангал, Ирак, омъжена, начално образование, безработна, неосъждана, без документи за самоличност и адв.Т.Я., съгласно условията на което обвиняемият Б.М.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 05.09.2016 г. през река Резовска, в района на местност Старо Резово, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Б.М.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Б.М.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
Б.М.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №254/2016 г. по описа на ГПУ –Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, обвиняемия Б.М.Х. /BUSHRA MOHAMAD HALАF/, родена на ***г., в гр. Шангал, Ирак, омъжена, начално образование, безработна, неосъждана, без документи за самоличност и адв.Т.Я., съгласно условията на което обвиняемият Б.М.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 05.09.2016 г. през река Резовска, в района на местност Старо Резово, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Б.М.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Б.М.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 9.9.2016г.
86 НОХД No 1131/2016, V състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Т.Н.Г. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 9.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №255/2016 г. по описа на ГПУ –Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия Т.Н.Г. /TURAJ NAJAFI CHENARI/ - роден на ***г. в гр. Тахран, Ислямска Република Иран, ирански гражданин, неженен, със средно образование, безработен, неосъждан, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето и адв.Д.С., съгласно условията на което обвиняемият Т.Н.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 05.09.2016 г. през река Резовска, в района на местност Старо Резово, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Т.Н.Г. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Т.Н.Г. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
Т.Н.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №255/2016 г. по описа на ГПУ –Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия Т.Н.Г. /TURAJ NAJAFI CHENARI/ - роден на ***г. в гр. Тахран, Ислямска Република Иран, ирански гражданин, неженен, със средно образование, безработен, неосъждан, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето и адв.Д.С., съгласно условията на което обвиняемият Т.Н.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 05.09.2016 г. през река Резовска, в района на местност Старо Резово, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Т.Н.Г. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Т.Н.Г. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 9.9.2016г.
87 НОХД No 1132/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Г. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 9.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №257/2016 г. по описа на ГПУ –Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева, обвиняемия А.Г. /ALI GAMUSHI/, роден на *** г. в гр. Тахран, Иран, неженен, неосъждан, безработен, средно образование, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето и адв.Д.С., съгласно условията на което обвиняемият А.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 05.09.2016 г. през река Резовска, в района на местност Старо Резово, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.Г. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Г. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
А.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №257/2016 г. по описа на ГПУ –Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева, обвиняемия А.Г. /ALI GAMUSHI/, роден на *** г. в гр. Тахран, Иран, неженен, неосъждан, безработен, средно образование, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето и адв.Д.С., съгласно условията на което обвиняемият А.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 05.09.2016 г. през река Резовска, в района на местност Старо Резово, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.Г. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Г. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 9.9.2016г.
88 НОХД No 1133/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 9.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №256/2016 г. по описа на ГПУ –Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия Н.М. /NADER MAKAMI/ - роден на ***г. в гр. Сараб, Ислямска Република Иран, ирански гражданин, неженен, със средно образование, безработен, неосъждан, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето и адв.Д.С., съгласно условията на което обвиняемият Н.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 05.09.2016 г. през река Резовска, в района на местност Старо Резово, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Н.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
Н.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №256/2016 г. по описа на ГПУ –Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия Н.М. /NADER MAKAMI/ - роден на ***г. в гр. Сараб, Ислямска Република Иран, ирански гражданин, неженен, със средно образование, безработен, неосъждан, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето и адв.Д.С., съгласно условията на което обвиняемият Н.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 05.09.2016 г. през река Резовска, в района на местност Старо Резово, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Н.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 9.9.2016г.
89 НОХД No 1134/2016, I състав Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО В.П.Д. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 9.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 410/16 год. по описа на РУ–Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Иванова, обвиняемия В.П.Д., ЕГН ********** род. на *** год. в гр. Видин, с постоянен адрес *** българин, български гражданин, женен, не осъждан и неговия защитник адв.И.К., съгласно което обвиняемият В.П.Д., ЕГН признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 234в ал.1 от НК, за това, че за времето от 01.05.2016 год. до 21.06.2016 год. в гр. Китен, обл.Бургаска, ул. “Албатрос“ №5, сам осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, чрез свързване на ПВС кабели със сечение 6кв.мм, единия край на които е свързан към входящите предпазители, а другия към изходящите клеми на потребителите, за електромери с №№: №04006546 и №04006556 собственост на “Хармани Пропъртис” ЕООД с управител В.П.Д., № 35102202 собственост на Джейн Макеена, с № 35102204 собственост на Вера Валериевна Федорова, с № 35102203 собственост на Светлана Викторовна Пъйрина, с № 35102194 собственост на Димо П. Д., с № 35101747 собственост на Игорь Владиславович Лазарев, с № 35102212 собственост на Даниела Илиева Христова, с № 35101772 собственост на Джейн Макеена, с №35102196 собственост на Гавин Питър Добъсн, електромери с № 35101767 и № 35102211собственост на Дейвид Оуен Фиър, с № 365102206 собственост на Гавин Питър Добсън, с № 35101769 собственост на Таня Василева Ликоманова, с № 35102213 собственост на Антъни Джон Биърсдли на сграда, находяща се на същия адрес, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия от абонати: “Хармани Пропъртис” ЕООД с управител В.П.Д., на Джейн Макеена, Вера Валериевна Федорова, Светлана Викторовна Пъйрина, Димо П. Д., Игорь Владиславович Лазарев, Даниела Илиева Христова, Джейн Макеена, Гавин Питър Добъсн, Дейвид Оуен Фиър, Гавин Питър Добсън, Таня Василева Ликоманова и Антъни Джон Биърсдли. За посоченото престъпление по чл.234в ал.1 от НК, на основание чл.234в ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква ”б” от НК, ОСЪЖДА обвиняемия В.П.Д., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2, т.4 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 3. Включване в програми за обществено въздействие за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На осн. чл.55, ал.3 от НК наказанието глоба да отпадне. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. ОСЪЖДА В.П.Д., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС – Царево сумата в размер на 77.00 лева за разноски по делото.
В.П.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 410/16 год. по описа на РУ–Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Иванова, обвиняемия В.П.Д., ЕГН ********** род. на *** год. в гр. Видин, с постоянен адрес *** българин, български гражданин, женен, не осъждан и неговия защитник адв.И.К., съгласно което обвиняемият В.П.Д., ЕГН признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 234в ал.1 от НК, за това, че за времето от 01.05.2016 год. до 21.06.2016 год. в гр. Китен, обл.Бургаска, ул. “Албатрос“ №5, сам осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, чрез свързване на ПВС кабели със сечение 6кв.мм, единия край на които е свързан към входящите предпазители, а другия към изходящите клеми на потребителите, за електромери с №№: №04006546 и №04006556 собственост на “Хармани Пропъртис” ЕООД с управител В.П.Д., № 35102202 собственост на Джейн Макеена, с № 35102204 собственост на Вера Валериевна Федорова, с № 35102203 собственост на Светлана Викторовна Пъйрина, с № 35102194 собственост на Димо П. Д., с № 35101747 собственост на Игорь Владиславович Лазарев, с № 35102212 собственост на Даниела Илиева Христова, с № 35101772 собственост на Джейн Макеена, с №35102196 собственост на Гавин Питър Добъсн, електромери с № 35101767 и № 35102211собственост на Дейвид Оуен Фиър, с № 365102206 собственост на Гавин Питър Добсън, с № 35101769 собственост на Таня Василева Ликоманова, с № 35102213 собственост на Антъни Джон Биърсдли на сграда, находяща се на същия адрес, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия от абонати: “Хармани Пропъртис” ЕООД с управител В.П.Д., на Джейн Макеена, Вера Валериевна Федорова, Светлана Викторовна Пъйрина, Димо П. Д., Игорь Владиславович Лазарев, Даниела Илиева Христова, Джейн Макеена, Гавин Питър Добъсн, Дейвид Оуен Фиър, Гавин Питър Добсън, Таня Василева Ликоманова и Антъни Джон Биърсдли. За посоченото престъпление по чл.234в ал.1 от НК, на основание чл.234в ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква ”б” от НК, ОСЪЖДА обвиняемия В.П.Д., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2, т.4 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 3. Включване в програми за обществено въздействие за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На осн. чл.55, ал.3 от НК наказанието глоба да отпадне. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. ОСЪЖДА В.П.Д., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС – Царево сумата в размер на 77.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 9.9.2016г.
90 НОХД No 1136/2016, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО В.П.С. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 10.9.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 302 ЗМ-251/2016 г. по описа на РУ - град Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Евтимова, обвиняемия В.П.С. - ЕГН **********, род. на *** г. в гр. Враца, с настоящ адрес ***, българин, български гражданин, с висше образование, управител на „Кахуна България” ЕООД, женен, неосъждан, и неговия защитник адв.Любен Перусанов, съгласно което обвиняемият В.П.С. се признава за виновен в извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК, а именно, че на 05.09.2016 г. около 21.00 ч. в гр. Царево, обл. Бургаска, по ул. „М. Герджиков”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка Шевролет, модел Каптива с peг № ВР 5090 ВМ, след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на промила, а именно – 1.99 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство Дрегер 7510+ с фабричен № 0064. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия В.П.С. ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200.00 лв. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия В.П.С. ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал. 4 НК се приспадне времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 05.09.2016 г. Разноски по делото няма. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В.П.С.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 302 ЗМ-251/2016 г. по описа на РУ - град Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Евтимова, обвиняемия В.П.С. - ЕГН **********, род. на *** г. в гр. Враца, с настоящ адрес ***, българин, български гражданин, с висше образование, управител на „Кахуна България” ЕООД, женен, неосъждан, и неговия защитник адв.Любен Перусанов, съгласно което обвиняемият В.П.С. се признава за виновен в извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК, а именно, че на 05.09.2016 г. около 21.00 ч. в гр. Царево, обл. Бургаска, по ул. „М. Герджиков”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка Шевролет, модел Каптива с peг № ВР 5090 ВМ, след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на промила, а именно – 1.99 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство Дрегер 7510+ с фабричен № 0064. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия В.П.С. ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200.00 лв. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия В.П.С. ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал. 4 НК се приспадне времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 05.09.2016 г. Разноски по делото няма. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 10.9.2016г.
91 НОХД No 1137/2016, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Б.О. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 10.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 302 ЗМ-252/2016 г. по описа на РУ - град Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Евтимова, обвиняемия А.Б.О. - род. на *** г. в гр. Стара Загора, с настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, монтажник във фирма „Фантастико мебел” ООД, неженен, неосъждан /реабилитиран по право/, ЕГН **********, и неговия защитник адв.Румен Попов, съгласно което обвиняемият А.Б.О. се признава за виновен в извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК, а именно, че на 06.09.2016 г. около 09.20 ч. в гр. Царево, обл. Бургаска, по ул. „Преображенска”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка Ланчия, модел Делта, с peг № СА 0069 НК, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на промила, а именно 1.24 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство Дрегер 7510+ с фабричен № 0064. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия А.Б.О. ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200.00 лв. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия А.Б.О. ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал. 4 НК се приспадне времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 06.09.2016 г.
А.Б.О.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 302 ЗМ-252/2016 г. по описа на РУ - град Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Евтимова, обвиняемия А.Б.О. - род. на *** г. в гр. Стара Загора, с настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, монтажник във фирма „Фантастико мебел” ООД, неженен, неосъждан /реабилитиран по право/, ЕГН **********, и неговия защитник адв.Румен Попов, съгласно което обвиняемият А.Б.О. се признава за виновен в извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК, а именно, че на 06.09.2016 г. около 09.20 ч. в гр. Царево, обл. Бургаска, по ул. „Преображенска”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка Ланчия, модел Делта, с peг № СА 0069 НК, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на промила, а именно 1.24 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство Дрегер 7510+ с фабричен № 0064. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия А.Б.О. ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200.00 лв. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия А.Б.О. ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал. 4 НК се приспадне времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 06.09.2016 г.
В законна сила от 10.9.2016г.
92 НОХД No 1138/2016, II състав Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.А.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 10.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 251/16 г. по описа на ГПУ - Царево, между РП - Царево, представлявана от прокурор Рандева, подсъдимия А.А.М., ЕГН **********, роден на *** ***, българин, български гражданин, не женен, осъждан, безработен, с начално образование и неговия защитник адв.Р.Д., съгласно което подсъдимият А.А.М. се признава за виновен за това, че на 07.09.2016 г. на общински път 90818, км. 7 преди с. Писменово в зоната на отговорност на ГПУ Царево в участъка между ММЦ – Приморско и с. Писменово с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал група чужденци – 38 /тридесет и осем/ броя лица, между които 19 /деветнадесет/ броя лица: 1. СИДАД МУЗАФАР МОХАМАД /SIDAD MUZAFER MOHAMAD/, роден на ***г. в гр. Захо, Ирак, 2. СИДРА МУЗАФАР МОХАМАД /SIDRA MUZAFER MOHAMAD/, родена на ***г. в гр. Захо, Ирак, 3. МОХАМАД МУЗАФАР МОХАМАД /MOHAMAD MUZAFER MOHAMAD/, роден на ***г. в гр. Захо, Ирак, 4. АХМАД МУЗАФАР МОХАМАД /AHMAD MUZAFER MOHAMAD/, роден на ***г. в гр. Захо, Ирак, 5. АЯА МУЗАФАР МОХАМАД /AYA MUZAFER MOHAMAD/, родена на ***г. в гр. Захо, Ирак, 6. ДАЛШЕР АЛАН ИБРАХИМ /DILSHER ALAN IBRAHIM/, родена на ***г. в гр. Камишли Сирия, 7. ЛАВАНД МОХАМАД ИБРАХИМ /HAVAND MOHAMAD IBRAHIM/, роден на ***г. в гр. Камишли, Сирия, 8. АЗЗАЛДИН АЛДЖИН /AZZALDIN ALJIN/ роден на ***г. в гр. Камишли Сирия, 9. РАНДА ЛАУАНД МАЛЛАХАДЖИ /RANDA LAWAND MALLAHAJI/, родена на ***г. гр. Камишли Сирия, 10. БЛЕНДА ЛАУАНД МАЛЛАХАДЖИ /BLENDA LAWAND MALLAHAJI/, родена на ***г. в гр. Камишли Сирия, 11. НИЧЕРВАН ХОЗАН ЮСЕФ /NICHARVAN HOZAN YUSEF/, роден на ***г. в гр. Дерик, Сирия, 12. САЛЕХ ХОЗАН ЮСЕФ /SALEH HOZAN YUSEF/, роден на ***г. в гр. Дерик, Сирия, 13. МОХАМАД АБДУЛАЗИЗ МОХАМАД /MOHAMAD IZALDIN MOHAMAD/ , роден на ***г. в гр. Дерик, Сирия, 14. СУХА АЛИ ХЮСЕИН /SUHA ALI HUSEIN/ родена на ***г. в гр. Шангал Ирак, 15. ХАЯМ АЛИ ХЮСЕИН /HAYAM ALI HUSEIN/, родена на ***г. в гр. Шангал, Ирак, 16. МАТИН АЛИ ХЮСЕИН /MATIN ALI HUSEIN/, роден на ***г. в гр. Шангал, Ирак, 17. ИМАМ АЛИ ХЮСЕИН /IMAN ALI HUSEIN/, родена на ***г. в гр. Шангал, Ирак, 18. ХАСАН АЛИ ХЮСЕИН /HASAN ALI HUSEIN/ роден на ***г. в гр. Шангал, Ирак, 19. МАСРУР АЛИ ХЮСЕИН /MASRUR ALI HUSEIN/, роден на ***г. в гр. Шангал, Ирак, ненавършили 16 годишна възраст, а именно: 1. ЛАМАА АБДУЛ РАХМАН /ABDUL RAHMAN/, родена на ***г. в гр. Дерик, Сирия, , 2. СИДАД МУЗАФАР МОХАМАД /SIDAD MUZAFER MOHAMAD/, роден на ***г. в гр. Захо, Ирак, 3. СИДРА МУЗАФАР МОХАМАД /SIDRA MUZAFER MOHAMAD/, родена на ***г. в гр. Захо, Ирак 4. МОХАМАД МУЗАФАР МОХАМАД /MOHAMAD MUZAFER MOHAMAD/, роден на ***г. в гр. Захо, Ирак 5. АХМАД МУЗАФАР МОХАМАД /AHMAD MUZAFER MOHAMAD/, роден на ***г. в в гр. Захо, Ирак 6. АЯА МУЗАФАР МОХАМАД /AYA MUZAFER MOHAMAD/, родена на ***г. в в гр. Захо, Ирак 7. АЛАН ЯАХЯА ИБРАХИМ /ALAN YAHYA IBRAHIM/ роден ан ***г. в гр. Камишли, Сирия, женен начално образование, безработен, без документи за самоличност 8. ХАЛАТ ЯСИН МОХАМАД /HALAT YASIN MOHAMAD/, родена на ***г. в гр. Камишли, Сирия , омъжена, неосъждана, средно образование, безработна, без документи за самоличност, 9. ДАЛШЕР АЛАН ИБРАХИМ /DILSHER ALAN IBRAHIM/ родена на ***г. в гр. Камишли Сирия, 10. НАРМИН АДНАН ИСМАИЛ /NARMIN ADNAN ISMAIL/, родена на ***г. в гр. Камишли, Сирия, омъжена, неосъждана, средно образование, безработна, без документи за самоличност 11. ЛАВАНД МОХАМАД ИБРАХИМ /HAVAND MOHAMAD IBRAHIM/, роден на ***г. в гр. Камишли, Сирия 12. АЛДИЖН ИЗАЛДИН МОХАМАД /ALJIN IZALDIN MOHAMAD/ , роден на ***г. в гр. Камишли, Сирия, женен, начално образование, безработен, неосъждан, без документи за самоличност 13. МАИСАА МОХАМАД /MAISAA MOHAMAD/, родена на ***г. в гр. Камишли Сирия, омъжена, начално образование, безработна, неосъждана, без документи за самоличност 14. АЗЗАЛДИН АЛДЖИН /AZZALDIN ALJIN/ роден на ***г. в гр. Камишли Сирия; 15.ШЕРИН ХАИРЛАДИН ХАСАН /SHERIN HAIRALDIN HASAN/, родена на ***г. в гр. Камишли Сирия, омъжена, начално образование, безработна, без документи за самоличност 16. РАНДА ЛАУАНД МАЛЛАХАДЖИ /RANDA LAWAND MALLAHAJI/, родена на ***г. гр. Камишли Сирия 17.БЛЕНДА ЛАУАНД МАЛЛАХАДЖИ /BLENDA LAWAND MALLAHAJI/, родена на ***г. в гр. Камишли Сирия 18. ХОЗАН ЮСЕФ МОХАМАД /HOZAN YUSEF MOHAMAD/, роден на ***г. в гр. Дерик Сирия, женен, начално образование, общ работник, без документи за самоличност 19. БАИАЗ АКРАМ ХЮСЕИН /BAIAZ AKRAM HUSEIN/, родена на ***г. в гр. Дерик Сирия, омъжена, начално образование, безработна, без документи за самоличност 20. НИЧЕРВАН ХОЗАН ЮСЕФ /NICHARVAN HOZAN YUSEF/, роден на ***г. в гр. Дерик, Сирия 21. САЛЕХ ХОЗАН ЮСЕФ /SALEH HOZAN YUSEF/, роден на ***г. в гр. Дерик, Сирия 22. ДАРА ФУАД КАСЕМ /DARA FUAD KASEM/, роден на ***г. в гр. Дерик Сирия, неженен, начално образование, общ работник, неосъждан, без документи за самоличност 23. СИБАН АБДУЛАЗИЗ РАШИД /SIBAN ABDULAZIZ RASHID/, роден на ***г. в гр. Дерик Сирия, неженен, начално образование, неосъждан, общ работник, без документи за самоличност 24. МОХАМАД АБДУЛАЗИЗ МОХАМАД /MOHAMAD IZALDIN MOHAMAD/ , роден на ***г. в гр. Дерик, Сирия 25. МУЗАФАР МОХАМАД ХАЛАФ /MUZAFАR MOHAMAD HALIF/ роден на ***г. в гр. Шангал, Ирак, женен, начално образование, безработен, неосъждан, без документи за самоличност 26. СУХА АЛИ ХЮСЕИН /SUHA ALI HUSEIN/ родена на ***г. в гр. Шангал Ирак 27. ХЮСЕИН АЛИ ХЮСЕИН /HUSEIN ALI HUSEIN/ роден на ***г. в гр. Шангал, Ирак 28. ЛОЛАВ АЛИ ХЮСЕИН /LOLAV ALI HUSEIN/ родена на ***г. в гр. Шангали, Ирак 29. ХАЯМ АЛИ ХЮСЕИН /HAYAM ALI HUSEIN/, родена на ***г. в гр. Шангал, Ирак 30.МАТИН АЛИ ХЮСЕИН /MATIN ALI HUSEIN/, роден на ***г. в гр. Шангал, Ирак 31.ИМАМ АЛИ ХЮСЕИН /IMAN ALI HUSEIN/, родена на ***г. в гр. Шангал, Ирак 32. ХАСАН АЛИ ХЮСЕИН /HASAN ALI HUSEIN/ роден на ***г. в гр. Шангал, Ирак 33.МАСРУР АЛИ ХЮСЕИН /MASRUR ALI HUSEIN/, роден на ***г. в гр. Шангал, Ирак, 34. ДЖАРМАН РАСУЛ АХМАД /JARMAN RASUL AHMAD/, роден на ***г. в гр. Шангал, Ирка, нежене, начално образование, общ работник, неосъждан, без документи за самоличност 35.БУШРА МОХАМАД ХАЛАФ /BUSHRA MOHAMAD HALАF/, родена на ***г., в гр. Шангал, Ирак, омъжена, начално образование, безработна, неосъждана, без документи за самоличност 36.ТУРАЖ НАДЖАФИ ГУНАРИ /TURAJ NAJAFI CHENARI/, роден на ***г. в гр. Тахран, Иран, неженен, средно образование, безработен, неосъждан, без документи за самоличност 37. НАДЕР МАКАМИ /NADER MAKAMI/ роден на ***г. в гр. Сараб, Иран, неженен, средно образование, безработен, неосъждан, без документи за самоличност 38. АЛИ ГАМУШИ /ALI GAMUSHI/ роден на ***г. в гр. Тахран, Иран, неженен, неосъждан, безработен, средно образование, без документи за самоличност да пребивават и да преминават през територията на Република България в нарушение на Закона за чужденците в Република България - чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (1) Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава -. редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима. Съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001г. на Съвета от 15.03.2001г., като деянието е извършено, чрез използването на моторно превозно
А.А.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 251/16 г. по описа на ГПУ - Царево, между РП - Царево, представлявана от прокурор Рандева, подсъдимия А.А.М., ЕГН **********, роден на *** ***, българин, български гражданин, не женен, осъждан, безработен, с начално образование и неговия защитник адв.Р.Д., съгласно което подсъдимият А.А.М. се признава за виновен за това, че на 07.09.2016 г. на общински път 90818, км. 7 преди с. Писменово в зоната на отговорност на ГПУ Царево в участъка между ММЦ – Приморско и с. Писменово с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал група чужденци – 38 /тридесет и осем/ броя лица, между които 19 /деветнадесет/ броя лица: 1. СИДАД МУЗАФАР МОХАМАД /SIDAD MUZAFER MOHAMAD/, роден на ***г. в гр. Захо, Ирак, 2. СИДРА МУЗАФАР МОХАМАД /SIDRA MUZAFER MOHAMAD/, родена на ***г. в гр. Захо, Ирак, 3. МОХАМАД МУЗАФАР МОХАМАД /MOHAMAD MUZAFER MOHAMAD/, роден на ***г. в гр. Захо, Ирак, 4. АХМАД МУЗАФАР МОХАМАД /AHMAD MUZAFER MOHAMAD/, роден на ***г. в гр. Захо, Ирак, 5. АЯА МУЗАФАР МОХАМАД /AYA MUZAFER MOHAMAD/, родена на ***г. в гр. Захо, Ирак, 6. ДАЛШЕР АЛАН ИБРАХИМ /DILSHER ALAN IBRAHIM/, родена на ***г. в гр. Камишли Сирия, 7. ЛАВАНД МОХАМАД ИБРАХИМ /HAVAND MOHAMAD IBRAHIM/, роден на ***г. в гр. Камишли, Сирия, 8. АЗЗАЛДИН АЛДЖИН /AZZALDIN ALJIN/ роден на ***г. в гр. Камишли Сирия, 9. РАНДА ЛАУАНД МАЛЛАХАДЖИ /RANDA LAWAND MALLAHAJI/, родена на ***г. гр. Камишли Сирия, 10. БЛЕНДА ЛАУАНД МАЛЛАХАДЖИ /BLENDA LAWAND MALLAHAJI/, родена на ***г. в гр. Камишли Сирия, 11. НИЧЕРВАН ХОЗАН ЮСЕФ /NICHARVAN HOZAN YUSEF/, роден на ***г. в гр. Дерик, Сирия, 12. САЛЕХ ХОЗАН ЮСЕФ /SALEH HOZAN YUSEF/, роден на ***г. в гр. Дерик, Сирия, 13. МОХАМАД АБДУЛАЗИЗ МОХАМАД /MOHAMAD IZALDIN MOHAMAD/ , роден на ***г. в гр. Дерик, Сирия, 14. СУХА АЛИ ХЮСЕИН /SUHA ALI HUSEIN/ родена на ***г. в гр. Шангал Ирак, 15. ХАЯМ АЛИ ХЮСЕИН /HAYAM ALI HUSEIN/, родена на ***г. в гр. Шангал, Ирак, 16. МАТИН АЛИ ХЮСЕИН /MATIN ALI HUSEIN/, роден на ***г. в гр. Шангал, Ирак, 17. ИМАМ АЛИ ХЮСЕИН /IMAN ALI HUSEIN/, родена на ***г. в гр. Шангал, Ирак, 18. ХАСАН АЛИ ХЮСЕИН /HASAN ALI HUSEIN/ роден на ***г. в гр. Шангал, Ирак, 19. МАСРУР АЛИ ХЮСЕИН /MASRUR ALI HUSEIN/, роден на ***г. в гр. Шангал, Ирак, ненавършили 16 годишна възраст, а именно: 1. ЛАМАА АБДУЛ РАХМАН /ABDUL RAHMAN/, родена на ***г. в гр. Дерик, Сирия, , 2. СИДАД МУЗАФАР МОХАМАД /SIDAD MUZAFER MOHAMAD/, роден на ***г. в гр. Захо, Ирак, 3. СИДРА МУЗАФАР МОХАМАД /SIDRA MUZAFER MOHAMAD/, родена на ***г. в гр. Захо, Ирак 4. МОХАМАД МУЗАФАР МОХАМАД /MOHAMAD MUZAFER MOHAMAD/, роден на ***г. в гр. Захо, Ирак 5. АХМАД МУЗАФАР МОХАМАД /AHMAD MUZAFER MOHAMAD/, роден на ***г. в в гр. Захо, Ирак 6. АЯА МУЗАФАР МОХАМАД /AYA MUZAFER MOHAMAD/, родена на ***г. в в гр. Захо, Ирак 7. АЛАН ЯАХЯА ИБРАХИМ /ALAN YAHYA IBRAHIM/ роден ан ***г. в гр. Камишли, Сирия, женен начално образование, безработен, без документи за самоличност 8. ХАЛАТ ЯСИН МОХАМАД /HALAT YASIN MOHAMAD/, родена на ***г. в гр. Камишли, Сирия , омъжена, неосъждана, средно образование, безработна, без документи за самоличност, 9. ДАЛШЕР АЛАН ИБРАХИМ /DILSHER ALAN IBRAHIM/ родена на ***г. в гр. Камишли Сирия, 10. НАРМИН АДНАН ИСМАИЛ /NARMIN ADNAN ISMAIL/, родена на ***г. в гр. Камишли, Сирия, омъжена, неосъждана, средно образование, безработна, без документи за самоличност 11. ЛАВАНД МОХАМАД ИБРАХИМ /HAVAND MOHAMAD IBRAHIM/, роден на ***г. в гр. Камишли, Сирия 12. АЛДИЖН ИЗАЛДИН МОХАМАД /ALJIN IZALDIN MOHAMAD/ , роден на ***г. в гр. Камишли, Сирия, женен, начално образование, безработен, неосъждан, без документи за самоличност 13. МАИСАА МОХАМАД /MAISAA MOHAMAD/, родена на ***г. в гр. Камишли Сирия, омъжена, начално образование, безработна, неосъждана, без документи за самоличност 14. АЗЗАЛДИН АЛДЖИН /AZZALDIN ALJIN/ роден на ***г. в гр. Камишли Сирия; 15.ШЕРИН ХАИРЛАДИН ХАСАН /SHERIN HAIRALDIN HASAN/, родена на ***г. в гр. Камишли Сирия, омъжена, начално образование, безработна, без документи за самоличност 16. РАНДА ЛАУАНД МАЛЛАХАДЖИ /RANDA LAWAND MALLAHAJI/, родена на ***г. гр. Камишли Сирия 17.БЛЕНДА ЛАУАНД МАЛЛАХАДЖИ /BLENDA LAWAND MALLAHAJI/, родена на ***г. в гр. Камишли Сирия 18. ХОЗАН ЮСЕФ МОХАМАД /HOZAN YUSEF MOHAMAD/, роден на ***г. в гр. Дерик Сирия, женен, начално образование, общ работник, без документи за самоличност 19. БАИАЗ АКРАМ ХЮСЕИН /BAIAZ AKRAM HUSEIN/, родена на ***г. в гр. Дерик Сирия, омъжена, начално образование, безработна, без документи за самоличност 20. НИЧЕРВАН ХОЗАН ЮСЕФ /NICHARVAN HOZAN YUSEF/, роден на ***г. в гр. Дерик, Сирия 21. САЛЕХ ХОЗАН ЮСЕФ /SALEH HOZAN YUSEF/, роден на ***г. в гр. Дерик, Сирия 22. ДАРА ФУАД КАСЕМ /DARA FUAD KASEM/, роден на ***г. в гр. Дерик Сирия, неженен, начално образование, общ работник, неосъждан, без документи за самоличност 23. СИБАН АБДУЛАЗИЗ РАШИД /SIBAN ABDULAZIZ RASHID/, роден на ***г. в гр. Дерик Сирия, неженен, начално образование, неосъждан, общ работник, без документи за самоличност 24. МОХАМАД АБДУЛАЗИЗ МОХАМАД /MOHAMAD IZALDIN MOHAMAD/ , роден на ***г. в гр. Дерик, Сирия 25. МУЗАФАР МОХАМАД ХАЛАФ /MUZAFАR MOHAMAD HALIF/ роден на ***г. в гр. Шангал, Ирак, женен, начално образование, безработен, неосъждан, без документи за самоличност 26. СУХА АЛИ ХЮСЕИН /SUHA ALI HUSEIN/ родена на ***г. в гр. Шангал Ирак 27. ХЮСЕИН АЛИ ХЮСЕИН /HUSEIN ALI HUSEIN/ роден на ***г. в гр. Шангал, Ирак 28. ЛОЛАВ АЛИ ХЮСЕИН /LOLAV ALI HUSEIN/ родена на ***г. в гр. Шангали, Ирак 29. ХАЯМ АЛИ ХЮСЕИН /HAYAM ALI HUSEIN/, родена на ***г. в гр. Шангал, Ирак 30.МАТИН АЛИ ХЮСЕИН /MATIN ALI HUSEIN/, роден на ***г. в гр. Шангал, Ирак 31.ИМАМ АЛИ ХЮСЕИН /IMAN ALI HUSEIN/, родена на ***г. в гр. Шангал, Ирак 32. ХАСАН АЛИ ХЮСЕИН /HASAN ALI HUSEIN/ роден на ***г. в гр. Шангал, Ирак 33.МАСРУР АЛИ ХЮСЕИН /MASRUR ALI HUSEIN/, роден на ***г. в гр. Шангал, Ирак, 34. ДЖАРМАН РАСУЛ АХМАД /JARMAN RASUL AHMAD/, роден на ***г. в гр. Шангал, Ирка, нежене, начално образование, общ работник, неосъждан, без документи за самоличност 35.БУШРА МОХАМАД ХАЛАФ /BUSHRA MOHAMAD HALАF/, родена на ***г., в гр. Шангал, Ирак, омъжена, начално образование, безработна, неосъждана, без документи за самоличност 36.ТУРАЖ НАДЖАФИ ГУНАРИ /TURAJ NAJAFI CHENARI/, роден на ***г. в гр. Тахран, Иран, неженен, средно образование, безработен, неосъждан, без документи за самоличност 37. НАДЕР МАКАМИ /NADER MAKAMI/ роден на ***г. в гр. Сараб, Иран, неженен, средно образование, безработен, неосъждан, без документи за самоличност 38. АЛИ ГАМУШИ /ALI GAMUSHI/ роден на ***г. в гр. Тахран, Иран, неженен, неосъждан, безработен, средно образование, без документи за самоличност да пребивават и да преминават през територията на Република България в нарушение на Закона за чужденците в Република България - чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (1) Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава -. редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима. Съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001г. на Съвета от 15.03.2001г., като деянието е извършено, чрез използването на моторно превозно
В законна сила от 10.9.2016г.
93 НОХД No 1150/2016, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.М.Т. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 19.9.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.М.Т., роден на *** ***, с настоящ адрес ***, български гражданин, не осъждан, със средно образование, не женен, не работи, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че На 05.09.2016 г. на третокласен път III 9901, км. 2, посока гр. Царево, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген", модел „Шаран", с peг. № Т 1270 ХТ, след употреба на наркотични вещества - „АМР” амфетамин и „МЕТ” метамфетамин, установено по надлежния ред с техническо средство Drager Drug Check 3000, с № REF 8325554 - престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, поради което и на осн. чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност И МУ НАЛАГА административно наказание глоба в размер на 1000 лева. ОТНЕМА в полза на държавата приложените по делото веществени доказателства: 1 бр. Drager Drug Check 3000, REF 8325554, които предвид ниската им стойност да бъдат унищожени след влизане в сила на присъдата.
Д.М.Т.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.М.Т., роден на *** ***, с настоящ адрес ***, български гражданин, не осъждан, със средно образование, не женен, не работи, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че На 05.09.2016 г. на третокласен път III 9901, км. 2, посока гр. Царево, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген", модел „Шаран", с peг. № Т 1270 ХТ, след употреба на наркотични вещества - „АМР” амфетамин и „МЕТ” метамфетамин, установено по надлежния ред с техническо средство Drager Drug Check 3000, с № REF 8325554 - престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, поради което и на осн. чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност И МУ НАЛАГА административно наказание глоба в размер на 1000 лева. ОТНЕМА в полза на държавата приложените по делото веществени доказателства: 1 бр. Drager Drug Check 3000, REF 8325554, които предвид ниската им стойност да бъдат унищожени след влизане в сила на присъдата.
Мотиви от 29.9.2016г.
Мотивите изготвени в срок.
94 НОХД No 1152/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.С. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 14.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №263/2016 г. по описа на ГПУ –Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, подсъдимият А.С. /AGHASAID SAIDI/ - роден на ***г. в гр. Джалалабад, гражданин на Ислямска Република Афганистан, с основно образование, неженен, неосъждан, безработен, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето и адв.Д.Д., съгласно условията на което обвиняемият А.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че: На 09.09.2016 год. в района на местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимият А.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
А.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №263/2016 г. по описа на ГПУ –Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, подсъдимият А.С. /AGHASAID SAIDI/ - роден на ***г. в гр. Джалалабад, гражданин на Ислямска Република Афганистан, с основно образование, неженен, неосъждан, безработен, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето и адв.Д.Д., съгласно условията на което обвиняемият А.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че: На 09.09.2016 год. в района на местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимият А.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 14.9.2016г.
95 НОХД No 1153/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Т.А.М. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 14.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №269/2016 г. по описа на ГПУ –Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимият Т.А.М. /Tarik Ahmad Maghsood/ - роден на *** г. в гр. Саргода, Пакистан, гражданин на Пакистан, неграмотен, безработен, женен, неосъждан, без документи за самоличност и адв.Р.Д., съгласно условията на което обвиняемият Т.А.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 09.09.2016г. през река Резовска, в района на местност „Сърпий”, в землището на с.Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимият Т.А.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Т.А.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
Т.А.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №269/2016 г. по описа на ГПУ –Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимият Т.А.М. /Tarik Ahmad Maghsood/ - роден на *** г. в гр. Саргода, Пакистан, гражданин на Пакистан, неграмотен, безработен, женен, неосъждан, без документи за самоличност и адв.Р.Д., съгласно условията на което обвиняемият Т.А.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 09.09.2016г. през река Резовска, в района на местност „Сърпий”, в землището на с.Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимият Т.А.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Т.А.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 14.9.2016г.
96 НОХД No 1154/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Е.Н. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 14.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №268/2016 г. по описа на ГПУ –Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, подсъдимият А.Е.Н. /Ahmad Eliyas Nikzad/ - роден на ***г. в гр. Баглан, Ислямска Република Афганистан, неженен, неосъждан, средно образование, безработен, без документи за самоличност и адв.Р.Д., съгласно условията на което обвиняемият А.Е.Н. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 09.09.2016г. през река Резовска, в района на местност „Сърпий”, в землището на с.Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимият А.Е.Н. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Е.Н. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
А.Е.Н.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №268/2016 г. по описа на ГПУ –Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, подсъдимият А.Е.Н. /Ahmad Eliyas Nikzad/ - роден на ***г. в гр. Баглан, Ислямска Република Афганистан, неженен, неосъждан, средно образование, безработен, без документи за самоличност и адв.Р.Д., съгласно условията на което обвиняемият А.Е.Н. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 09.09.2016г. през река Резовска, в района на местност „Сърпий”, в землището на с.Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимият А.Е.Н. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Е.Н. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 14.9.2016г.
97 НОХД No 1155/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО З.Г. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 14.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №266/2016 г. по описа на ГПУ –Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, подсъдимият З.Г. /Ziyalvalhagh Ghamshiri/ - роден на ***г. в гр. Джалалабад, гражданин на Ислямска Република Афганистан, неженен, неосъждан, безработен, неграмотен, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето и адв.Р.Д., съгласно условията на което обвиняемият З.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 09.09.2016г. през река Резовска, в района на местност „Сърпий”, в землището на с.Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимият З.Г. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА З.Г. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
З.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №266/2016 г. по описа на ГПУ –Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, подсъдимият З.Г. /Ziyalvalhagh Ghamshiri/ - роден на ***г. в гр. Джалалабад, гражданин на Ислямска Република Афганистан, неженен, неосъждан, безработен, неграмотен, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето и адв.Р.Д., съгласно условията на което обвиняемият З.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 09.09.2016г. през река Резовска, в района на местност „Сърпий”, в землището на с.Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимият З.Г. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА З.Г. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 14.9.2016г.
98 НОХД No 1156/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.Б. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 14.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №262/2016 г. по описа на ГПУ –Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, обвиняемия Н.Б. /NAZIR BAKHTAN/ роден на ***г. в гр. Джалалабад, Афганистан, средно образование, неженен, неосъждан, безработен, без документи за самоличност и адв.Д.Д., съгласно условията на което обвиняемият Н.Б. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 09.09.2016г. през река Резовска, в района на местност „Сърпий”, в землището на с.Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимият Н.Б. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.Б. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
Н.Б.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №262/2016 г. по описа на ГПУ –Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, обвиняемия Н.Б. /NAZIR BAKHTAN/ роден на ***г. в гр. Джалалабад, Афганистан, средно образование, неженен, неосъждан, безработен, без документи за самоличност и адв.Д.Д., съгласно условията на което обвиняемият Н.Б. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 09.09.2016г. през река Резовска, в района на местност „Сърпий”, в землището на с.Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимият Н.Б. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.Б. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 14.9.2016г.
99 НОХД No 1157/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 14.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №267/2016 г. по описа на ГПУ –Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева, подсъдимият Н.А. /NAWRUZ AMIRI/ роден на ***г. в гр. Баглан, Афганистан, не женен, не осъждан, средно образование, безработен, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето и адв.Р.Д., съгласно условията на което обвиняемият Н.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 09.09.2016г. през река Резовска, в района на местност „Сърпий”, в землището на с.Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимият Н.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
Н.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №267/2016 г. по описа на ГПУ –Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева, подсъдимият Н.А. /NAWRUZ AMIRI/ роден на ***г. в гр. Баглан, Афганистан, не женен, не осъждан, средно образование, безработен, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето и адв.Р.Д., съгласно условията на което обвиняемият Н.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 09.09.2016г. през река Резовска, в района на местност „Сърпий”, в землището на с.Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимият Н.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 14.9.2016г.
100 НОХД No 1158/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.Д. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 14.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №264/2016 г. по описа на ГПУ –Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева, подсъдимият С.Д. /Saber Jabarkheil/ роден на ***г. в гр. Джалалабад, Афганистан, афганистански гражданин, с основно образование, не женен, не осъждан, безработен, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето и адв.Д.Д., съгласно условията на което обвиняемият С.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че: На 9.09.2016 г. в района на местността „Сърпии”, землище на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река Резовска от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимият С.Д. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.Д. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
С.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №264/2016 г. по описа на ГПУ –Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева, подсъдимият С.Д. /Saber Jabarkheil/ роден на ***г. в гр. Джалалабад, Афганистан, афганистански гражданин, с основно образование, не женен, не осъждан, безработен, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето и адв.Д.Д., съгласно условията на което обвиняемият С.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че: На 9.09.2016 г. в района на местността „Сърпии”, землище на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река Резовска от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимият С.Д. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.Д. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 14.9.2016г.
101 НОХД No 1159/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО   Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 14.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №265/2016 г. по описа на ГПУ –Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, обвиняемия С.Д. /SAFIOLLAH DANESHI/ роден на ***г. в гр. Лагман, Афганистан, неженен, неосъждан, основно образование, безработен, без документи за самоличност и адв.Д.Д., съгласно условията на което обвиняемият С.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 09.09.2016г. през река Резовска, в района на местност „Сърпий”, в землището на с.Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.Д. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.Д. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 14.9.2016г.
102 НОХД No 1160/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Ш. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 14.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №261/2016 г. по описа на ГПУ –Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева, обвиняемия А.Ш. /AMIRKHAN SHEGIVAL/, роден на на ***г. в гр. Джалалабад, Афганистан, висше образование, неженен, неосъждан, безработен, без документи за самоличност и адв.Д.Д., съгласно условията на което обвиняемият А.Ш. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 09.09.2016г. през река Резовска, в района на местност „Сърпий”, в землището на с.Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.Ш. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Ш. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
А.Ш.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №261/2016 г. по описа на ГПУ –Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева, обвиняемия А.Ш. /AMIRKHAN SHEGIVAL/, роден на на ***г. в гр. Джалалабад, Афганистан, висше образование, неженен, неосъждан, безработен, без документи за самоличност и адв.Д.Д., съгласно условията на което обвиняемият А.Ш. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 09.09.2016г. през река Резовска, в района на местност „Сърпий”, в землището на с.Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.Ш. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Ш. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 14.9.2016г.
103 НОХД No 1163/2016, I състав Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.М.М.,
М.И.Х.
Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 13.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство незабавно производство № 260/16 год. по описа на ГПУ– Бургас, между РП-Царево, представлявана от прокурор Иванова, обвиняемият М.И.Х., ЕГН: **********, роден на ***г***, българско гражданство, неосъждан, с основно образование, безработен, постоянен адрес *** и неговия защитник адв.К.Я., съгласно което обвиняемият М.И.Х., ЕГН: **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.281, ал.2, т.1 предл. първо, вр. с чл. 281, ал. 1, вр.чл.20, ал.2 от НК, за това, че: на 11.09.2016г. на общински път 90818, в зоната на отговорност на ГПУ - Царево, в местността „Мангите”, между ММЦ – Приморско и с.Писменово, като съизвършител в съучастие с М.М.М. , ЕГН: **********, роден на *** ***, с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал чужденец – лицето ГОРАН ТОРКИ ОМАР /GORAN TORKI OMAR/, роден на ***г. в гр. Хасака, Сирия, неженен, неосъждан, основно образование, шофьор, без документи за самоличност да пребивава и да преминава през територията на Република България в нарушение на Закона за чужденците в Република България - чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (1) Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава -. редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима. Съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001г. на Съвета от 15.03.2001г., като деянието е извършено, чрез използването на моторно превозно средство – лек автомобил марка „Ауди”, модел „80” с рег. № В 54 24 СХ. Престъпление по чл.281, ал.2, т.1 предл. първо, вр. с чл. 281, ал. 1, вр.чл.20, ал.2 от НК. За посоченото престъпление чл.281, ал.2, т.1 предл. първо, вр. с чл. 281, ал. 1, вр.чл.20, ал.2 от НК, на основание чл.281, ал.2, т.1 предл. първо, вр. с чл. 281, ал. 1, вр.чл.20, ал.2 от НК и чл. чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА М.И.Х. - ЕГН: ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 1000 лева. На основание чл.66 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. 281, ал.3 от НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА веществените доказателства - лек автомобил марка „Ауди”, модел „80” с рег. № В 54 24 СХ; два ключа за отключване на автомобила и стартиране на двигателя заедно с дистанционното управление, прикачени на метална халка, 1 бр,.контролен талон за задължителна застраховка „ГО” ведно с полица за сключена задължителна застраховка „ГО” за лек автомобил марка „Ауди”, модел „80” с рег. № В 54 24 СХ към застрахователно дружество „Виктория” АД с № BG/15/115002407963 издадена на Иван Янакиев Иванов, ЕГН **********, от гр.Варна, 1 бр.удостоверение за техническа изправност на ППС с рег. № В 54 24 СХ с имена на собственник на автомобила М.И.Х., 1 бр.пълномощно с упълномощител Светослав Ангелов Сотиров, ЕГН **********, от гр.Варна , като пълномощник на Иван Янакиев Иванов, ЕГН ********** и Красимира Борисова Иванова, ЕГН **********, от гр.Варна и преупълномощено лице М.И.Х., ЕГН **********,*** , касаещо права във връзка с лек автомобил марка „Ауди”, модел „80” с рег. № В 54 24 СХ, 1 бр.пълномощно с упълномощители Иван Янакиев Иванов, ЕГН ********** и Красимира Борисова Иванова, ЕГН **********, от гр.Варна и упълномощено лице Светослав Ангелов Сотиров, ЕГН **********, от гр.Варна, също касаещо права за лек автомобил марка „Ауди”, модел „80” с рег. № В 54 24 СХ, 1 бр.удостоверение за регистрация на кандидат за общински съветник с номер 58/21.09.2015 година издадено от Общинска избирателна комисия –Руен касаещо регистрирано лице с име М.И.Х., ЕГН **********,***, син прозрачен на цвят полиетиленов джоб с копче тип ’тик так” съдържащ 2 бр.копия на удостоверение за раждане на името на М.И.Х., ЕГН **********, 2 бр.копия на полица за сключена застраховка ”ГО” и 1 бр,. копие на разписка за платени застрахователни премии за лек автомобил марка „Ауди”, модел „80” с рег. № В 54 24 СХ, както и 2 бр.празни бланки на сигнал до Началника на РУ-Руен и 23 броя празни бланки на жалба до Началника на РУ-Руен. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.И.Х., ЕГН: ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 25.00 лева за разноски по делото. ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство незабавно производство № 260/16 год. по описа на ГПУ– Бургас, между РП-Царево, представлявана от прокурор Иванова, обвиняемият М.М.М. - ЕГН: **********, роден на ***г***, българско гражданство, неосъждан, начално образование, безработен, постоянен адрес ***: 2 и неговия защитник адв.А.П., съгласно което обвиняемият М.М.М. , се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.281, ал.2, т.1 предл. първо, вр. с чл. 281, ал. 1, вр.чл.20, ал.2 от НК, за това, че на 11.09.2016г. на общински път 90818, в зоната на отговорност на ГПУ Царево, в местността „Мангите”, между ММЦ – Приморско и с.Писменово, като съизвършител в съучастие с М.И.Х. , ЕГН: **********, роден на ***г***, с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал чужденец – лицето Горан Торки Омар /Goran Torki Omar/, роден на ***г. в гр. Хасака, Сирия, неженен, неосъждан, основно образование, шофьор, без документи за самоличност да пребивава и да преминава през територията на Република България в нарушение на Закона за чужденците в Република България - чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (1) Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава -. редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима. Съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001г. на Съвета от 15.03.2001г. като деянието е извършено, чрез използването на моторно превозно средство – лек автомобил марка „Ауди”, модел „80” с рег. № В 54 24 СХ. За посоченото престъпление чл.281, ал.2, т.1 предл. първо, вр. с чл. 281, ал. 1, вр.чл.20, ал.2 от НК, на основание чл.281, ал.2, т.1 предл. първо, вр. с чл. 281, ал. 1, вр.чл.20, ал.2 от НК, и чл. чл.55, ал.1, т.1 и чл.36 от НК ОСЪЖДА М.М.М. - ЕГН: **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 1000 лева. На основание чл.66 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. 281, ал.3 от НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА веществените доказателства - лек автомобил марка „Ауди”, модел „80” с рег. № В 54 24 СХ; два ключа за отключване на автомобила и стартиране на двигателя заедно с дистанционното управление, прикачени на метална халка; 1 бр,.контролен талон за задължителна застраховка „ГО” ведно с полица за сключена задължителна застраховка „ГО” за лек автомобил марка „Ауди”, модел „80” с рег. № В 54 24 СХ към застрахователно дружество „Виктория” АД с № BG/15/115002407963 издадена на Иван Янакиев Иванов, ЕГН **********, от гр.Варна; 1 бр.удостоверение за техническа изправност на ППС с рег. № В 54 24 СХ с имена на собственник на автомобила Мус
М.М.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство незабавно производство № 260/16 год. по описа на ГПУ– Бургас, между РП-Царево, представлявана от прокурор Иванова, обвиняемият М.М.М. - ЕГН: **********, роден на ***г***, българско гражданство, неосъждан, начално образование, безработен, постоянен адрес ***: 2 и неговия защитник адв.А.П., съгласно което обвиняемият М.М.М. , се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.281, ал.2, т.1 предл. първо, вр. с чл. 281, ал. 1, вр.чл.20, ал.2 от НК, за това, че на 11.09.2016г. на общински път 90818, в зоната на отговорност на ГПУ Царево, в местността „Мангите”, между ММЦ – Приморско и с.Писменово, като съизвършител в съучастие с М.И.Х. , ЕГН: **********, роден на ***г***, с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал чужденец – лицето Горан Торки Омар /Goran Torki Omar/, роден на ***г. в гр. Хасака, Сирия, неженен, неосъждан, основно образование, шофьор, без документи за самоличност да пребивава и да преминава през територията на Република България в нарушение на Закона за чужденците в Република България - чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (1) Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава -. редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима. Съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001г. на Съвета от 15.03.2001г. като деянието е извършено, чрез използването на моторно превозно средство – лек автомобил марка „Ауди”, модел „80” с рег. № В 54 24 СХ. За посоченото престъпление чл.281, ал.2, т.1 предл. първо, вр. с чл. 281, ал. 1, вр.чл.20, ал.2 от НК, на основание чл.281, ал.2, т.1 предл. първо, вр. с чл. 281, ал. 1, вр.чл.20, ал.2 от НК, и чл. чл.55, ал.1, т.1 и чл.36 от НК ОСЪЖДА М.М.М. - ЕГН: **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 1000 лева. На основание чл.66 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. 281, ал.3 от НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА веществените доказателства - лек автомобил марка „Ауди”, модел „80” с рег. № В 54 24 СХ; два ключа за отключване на автомобила и стартиране на двигателя заедно с дистанционното управление, прикачени на метална халка; 1 бр,.контролен талон за задължителна застраховка „ГО” ведно с полица за сключена задължителна застраховка „ГО” за лек автомобил марка „Ауди”, модел „80” с рег. № В 54 24 СХ към застрахователно дружество „Виктория” АД с № BG/15/115002407963 издадена на Иван Янакиев Иванов, ЕГН **********, от гр.Варна; 1 бр.удостоверение за техническа изправност на ППС с рег. № В 54 24 СХ с имена на собственник на автомобила М.И.Х.; 1 бр.пълномощно с упълномощител Светослав Ангелов Сотиров, ЕГН **********, от гр.Варна , като пълномощник на Иван Янакиев Иванов, ЕГН ********** и Красимира Борисова Иванова, ЕГН **********, от гр.Варна и преупълномощено лице М.И.Х., ЕГН **********,*** , касаещо права във връзка с лек автомобил марка „Ауди”, модел „80” с рег. № В 54 24 СХ; 1 бр.пълномощно с упълномощители Иван Янакиев Иванов, ЕГН ********** и Красимира Борисова Иванова, ЕГН **********, от гр.Варна и упълномощено лице Светослав Ангелов Сотиров, ЕГН **********, от гр.Варна, също касаещо права за лек автомобил марка „Ауди”, модел „80” с рег. № В 54 24 СХ; 1 бр.удостоверение за регистрация на кандидат за общински съветник с номер 58/21.09.2015 година издадено от Общинска избирателна комисия –Руен касаещо регистрирано лице с име М.И.Х., ЕГН **********,***; син прозрачен на цвят полиетиленов джоб с копче тип ’тик так” съдържащ 2 бр.копия на удостоверение за раждане на името на М.И.Х., ЕГН **********, 2 бр.копия на полица за сключена застраховка ”ГО” и 1 бр,. копие на разписка за платени застрахователни премии за лек автомобил марка „Ауди”, модел „80” с рег. № В 54 24 СХ, както и 2 бр.празни бланки на сигнал до Началника на РУ-Руен и 23 броя празни бланки на жалба до Началника на РУ-Руен. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.М.М. - ЕГН: ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 25.00 лева за разноски по делото.
М.И.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство незабавно производство № 260/16 год. по описа на ГПУ– Бургас, между РП-Царево, представлявана от прокурор Иванова, обвиняемият М.И.Х., ЕГН: **********, роден на ***г***, българско гражданство, неосъждан, с основно образование, безработен, постоянен адрес *** и неговия защитник адв.К.Я., съгласно което обвиняемият М.И.Х., ЕГН: **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.281, ал.2, т.1 предл. първо, вр. с чл. 281, ал. 1, вр.чл.20, ал.2 от НК, за това, че: на 11.09.2016г. на общински път 90818, в зоната на отговорност на ГПУ - Царево, в местността „Мангите”, между ММЦ – Приморско и с.Писменово, като съизвършител в съучастие с М.М.М. , ЕГН: **********, роден на *** ***, с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал чужденец – лицето ГОРАН ТОРКИ ОМАР /GORAN TORKI OMAR/, роден на ***г. в гр. Хасака, Сирия, неженен, неосъждан, основно образование, шофьор, без документи за самоличност да пребивава и да преминава през територията на Република България в нарушение на Закона за чужденците в Република България - чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (1) Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава -. редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима. Съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001г. на Съвета от 15.03.2001г., като деянието е извършено, чрез използването на моторно превозно средство – лек автомобил марка „Ауди”, модел „80” с рег. № В 54 24 СХ. Престъпление по чл.281, ал.2, т.1 предл. първо, вр. с чл. 281, ал. 1, вр.чл.20, ал.2 от НК. За посоченото престъпление чл.281, ал.2, т.1 предл. първо, вр. с чл. 281, ал. 1, вр.чл.20, ал.2 от НК, на основание чл.281, ал.2, т.1 предл. първо, вр. с чл. 281, ал. 1, вр.чл.20, ал.2 от НК и чл. чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА М.И.Х. - ЕГН: ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 1000 лева. На основание чл.66 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. 281, ал.3 от НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА веществените доказателства - лек автомобил марка „Ауди”, модел „80” с рег. № В 54 24 СХ; два ключа за отключване на автомобила и стартиране на двигателя заедно с дистанционното управление, прикачени на метална халка, 1 бр,.контролен талон за задължителна застраховка „ГО” ведно с полица за сключена задължителна застраховка „ГО” за лек автомобил марка „Ауди”, модел „80” с рег. № В 54 24 СХ към застрахователно дружество „Виктория” АД с № BG/15/115002407963 издадена на Иван Янакиев Иванов, ЕГН **********, от гр.Варна, 1 бр.удостоверение за техническа изправност на ППС с рег. № В 54 24 СХ с имена на собственник на автомобила М.И.Х., 1 бр.пълномощно с упълномощител Светослав Ангелов Сотиров, ЕГН **********, от гр.Варна , като пълномощник на Иван Янакиев Иванов, ЕГН ********** и Красимира Борисова Иванова, ЕГН **********, от гр.Варна и преупълномощено лице М.И.Х., ЕГН **********,*** , касаещо права във връзка с лек автомобил марка „Ауди”, модел „80” с рег. № В 54 24 СХ, 1 бр.пълномощно с упълномощители Иван Янакиев Иванов, ЕГН ********** и Красимира Борисова Иванова, ЕГН **********, от гр.Варна и упълномощено лице Светослав Ангелов Сотиров, ЕГН **********, от гр.Варна, също касаещо права за лек автомобил марка „Ауди”, модел „80” с рег. № В 54 24 СХ, 1 бр.удостоверение за регистрация на кандидат за общински съветник с номер 58/21.09.2015 година издадено от Общинска избирателна комисия –Руен касаещо регистрирано лице с име М.И.Х., ЕГН **********,***, син прозрачен на цвят полиетиленов джоб с копче тип ’тик так” съдържащ 2 бр.копия на удостоверение за раждане на името на М.И.Х., ЕГН **********, 2 бр.копия на полица за сключена застраховка ”ГО” и 1 бр,. копие на разписка за платени застрахователни премии за лек автомобил марка „Ауди”, модел „80” с рег. № В 54 24 СХ, както и 2 бр.празни бланки на сигнал до Началника на РУ-Руен и 23 броя празни бланки на жалба до Началника на РУ-Руен. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.И.Х., ЕГН: ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 25.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 13.9.2016г.
104 НОХД No 1165/2016, I състав Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО В.Г.В. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 13.9.2016г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №259/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия В.Г.В. - ЕГН: **********, роден на ***г***, с адрес ***, български гражданин, със средно образование, сервитъор в хотел „ Хилтън” „, неосъждан, и неговия защитник адв.М.Б., съгласно което подсъдимият В.Г.В., ЕГН: **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК за това, че: На 11.09.2016г. от землището на с. Писменово, община Приморско в местността „Мангите” и по общински път № 90818 от с. Писменово - ММЦ Приморско в зоната на отговорност на ГПУ - Царево, в съучастие като съизвършители с ВАСИЛ Г.В., ЕГН: ********** и ТОДОР ПЕЙЧЕВ ЕВТИМОВ, ЕГН: ********** с цел да набавят за себе си имотна облага противозаконно подпомогнали група чужденци – 15 лица чужди граждани, между които и 4 лица ХЕЛАЛХАН ХАЛИЛОЛАХ /HELALKHAN KHALILOLLAH/ - роден на ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан; ДЖАББАР АХМАД /JABBAR AHMAD/ - роден на ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан; ЗАХЕДОЛАХ БАЗГОЛ /ZAHEDOLLAH BAZGOL/ - роден на ***г. в гр. Лагман, Ислямска Република Афганистан; САМИОЛАХ АФГАН /SAMIOLLAH AFGHAN/ - роден на ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, ненавършили 16 годишна възраст, както следва: 1. АМИРХАН ШЕГИВАЛ /AMIRKHAN SHEGIVAL/ - роден на на ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, с висше образование, неженен, неосъждан, безработен, без документи за самоличност. 16. ХЕЛАЛХАН ХАЛИЛОЛАХ /HELALKHAN KHALILOLLAH/ - роден на ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан. 17. НАЗИР БАХТАН /NAZIR BAKHTAN/ - роден на ***г. в гр. Джала- лабад, Ислямска Република Афганистан, със средно образование, неженен, неосъждан, безработен, без документи за самоличност. 18. ДЖАББАР АХМАД /JABBAR AHMAD/ - роден на *** год. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан. 19. АГАСАИД САИДИ /AGHASAID SAIDI/ - роден на *** год. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, с основно образование, неженен, неосъждан, безработен, без документи за самоличност. 20. САБЕР ДЖАБАРХЕИЛ /SABER JABARKHEIL/ - роден на ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, с основно образование, неженен, неосъждан, безработен, без документи за самоличност. 21. ЗАХЕДОЛАХ БАЗГОЛ /ZAHEDOLLAH BAZGOL/ - роден на ***г. в гр. Лагман, Ислямска Република Афганистан. 22. САФИОЛАХ ДАНЕШИ /SAFIOLLAH DANESHI/ - роден на ***г. в гр. Лагман, Ислямска Република Афганистан, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, без документи за самоличност. 23. АБДУЛБАСЕТ ГОДУСИ /ABDULBASET GHODUSI/-роден на *** год. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, неосъждан, с основно образование, безработен, без документи за самоличност. 24. ЗИЯЛВАЛХАГ ГАМШИРИ /ZIYALVALHAGH GHAMSHIRI/ - роден на ***г. в гр. Джалалабад, Афганистан, неженен, неосъждан, безработен, неграмотен, без документи за самоличност 25. САМИОЛАХ АФГАН /SAMIOLLAH AFGHAN/ - роден на ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан. 26. НАВРУЗ АМИРИ /NAWRUZ AMIRI/ - роден на ***г. в гр. Баглан, Ислямска Република Афганистан, неженен, неосъждан, средно образование, безработен, без документи за самоличност 27. САИФИОЛАХ БЕИКЗАД /SAIFOLLAH BEIKZAD/ - роден на *** г. в гр. Баглан, Ислямска Република Афганистан, не женен, не осъждан, без документи за самоличност. 28. АХМАД ЕЛИЯС НИКЗАД /AHMAD ELIYAS NIKZAD/ - роден на ***г. в гр. Баглан, Афганистан, неженен, неосъждан, средно образование, безработен, без документи за самоличност. 29. ТАРИК АХМАД МАГСУД /TARIK AHMAD MAGHSOOD/ - роден на ***г. в гр. Саргода, Пакистан, женен, неосъждан, безработен, неграмотен, без документи за самоличност да пребивават и да преминават през територията на Република България в нарушение на Закона за чужденците в Република България - чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (1) Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава -. редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима. Съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001г. на Съвета от 15.03.2001г. като деянието е извършено, чрез използването на моторни превозни средства – лек автомобил марка „Мазда”, модел „Премаци” с рег. № СА 8365 МХ собственост на Стефан Иванчев В., ЕГН **********, лек автомобил марка «БМВ», модел «520» с рег. № СВ 2215 ВР собственост на В.Г.В., ЕГН: ********** и лек автомобил марка «Рено», модел «19» с рег. № СА 0575 ВР собственост на КИРИЛ В. ТОДОРОВ, ЕГН ********** и деянието е извършено по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, на основание чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия В.Г.В., ЕГН: **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ПЕТ ХИЛЯДИ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода с изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На основание чл. 281 ал. 3, вр. ал. 2 т. 1 от НК ОТНЕМА в полза на държавата ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: Лек автомобил марка «БМВ», модел «520» с рег. № СВ 22 15 ВР собственост на В.Г.В., ЕГН: **********, 2 бр. два ключа за отключване на автомобила и стартиране на двигателя, прикачени на метална халка, 1 бр, контролен талон за сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност” ведно с полица за сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност” за лек автомобил марка «БМВ», модел «520» с рег. № СВ 22 15 ВР към застрахователно дружество „Булинс” АД с № BG/02/116002114916, издадена на В.Г.В., ЕГН **********,***»275ТА» 7 А, 1 бр.зелена карта за лек автомобил марка «БМВ», модел «520» с рег. № СВ 22 15 ВР, издадена на името на В.Г.В., ЕГН ********** и 1 бр. празен двустранен протокол за пътно транспортно произшествие от ЗД»Булстрад» АД, всички на съхранение в ГПУ Царево. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА В.Г.В., ЕГН: **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 67.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В.Г.В.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №259/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия В.Г.В. - ЕГН: **********, роден на ***г***, с адрес ***, български гражданин, със средно образование, сервитъор в хотел „ Хилтън” „, неосъждан, и неговия защитник адв.М.Б., съгласно което подсъдимият В.Г.В., ЕГН: **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК за това, че: На 11.09.2016г. от землището на с. Писменово, община Приморско в местността „Мангите” и по общински път № 90818 от с. Писменово - ММЦ Приморско в зоната на отговорност на ГПУ - Царево, в съучастие като съизвършители с ВАСИЛ Г.В., ЕГН: ********** и ТОДОР ПЕЙЧЕВ ЕВТИМОВ, ЕГН: ********** с цел да набавят за себе си имотна облага противозаконно подпомогнали група чужденци – 15 лица чужди граждани, между които и 4 лица ХЕЛАЛХАН ХАЛИЛОЛАХ /HELALKHAN KHALILOLLAH/ - роден на ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан; ДЖАББАР АХМАД /JABBAR AHMAD/ - роден на ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан; ЗАХЕДОЛАХ БАЗГОЛ /ZAHEDOLLAH BAZGOL/ - роден на ***г. в гр. Лагман, Ислямска Република Афганистан; САМИОЛАХ АФГАН /SAMIOLLAH AFGHAN/ - роден на ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, ненавършили 16 годишна възраст, както следва: 1. АМИРХАН ШЕГИВАЛ /AMIRKHAN SHEGIVAL/ - роден на на ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, с висше образование, неженен, неосъждан, безработен, без документи за самоличност. 16. ХЕЛАЛХАН ХАЛИЛОЛАХ /HELALKHAN KHALILOLLAH/ - роден на ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан. 17. НАЗИР БАХТАН /NAZIR BAKHTAN/ - роден на ***г. в гр. Джала- лабад, Ислямска Република Афганистан, със средно образование, неженен, неосъждан, безработен, без документи за самоличност. 18. ДЖАББАР АХМАД /JABBAR AHMAD/ - роден на *** год. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан. 19. АГАСАИД САИДИ /AGHASAID SAIDI/ - роден на *** год. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, с основно образование, неженен, неосъждан, безработен, без документи за самоличност. 20. САБЕР ДЖАБАРХЕИЛ /SABER JABARKHEIL/ - роден на ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, с основно образование, неженен, неосъждан, безработен, без документи за самоличност. 21. ЗАХЕДОЛАХ БАЗГОЛ /ZAHEDOLLAH BAZGOL/ - роден на ***г. в гр. Лагман, Ислямска Република Афганистан. 22. САФИОЛАХ ДАНЕШИ /SAFIOLLAH DANESHI/ - роден на ***г. в гр. Лагман, Ислямска Република Афганистан, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, без документи за самоличност. 23. АБДУЛБАСЕТ ГОДУСИ /ABDULBASET GHODUSI/-роден на *** год. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, неосъждан, с основно образование, безработен, без документи за самоличност. 24. ЗИЯЛВАЛХАГ ГАМШИРИ /ZIYALVALHAGH GHAMSHIRI/ - роден на ***г. в гр. Джалалабад, Афганистан, неженен, неосъждан, безработен, неграмотен, без документи за самоличност 25. САМИОЛАХ АФГАН /SAMIOLLAH AFGHAN/ - роден на ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан. 26. НАВРУЗ АМИРИ /NAWRUZ AMIRI/ - роден на ***г. в гр. Баглан, Ислямска Република Афганистан, неженен, неосъждан, средно образование, безработен, без документи за самоличност 27. САИФИОЛАХ БЕИКЗАД /SAIFOLLAH BEIKZAD/ - роден на *** г. в гр. Баглан, Ислямска Република Афганистан, не женен, не осъждан, без документи за самоличност. 28. АХМАД ЕЛИЯС НИКЗАД /AHMAD ELIYAS NIKZAD/ - роден на ***г. в гр. Баглан, Афганистан, неженен, неосъждан, средно образование, безработен, без документи за самоличност. 29. ТАРИК АХМАД МАГСУД /TARIK AHMAD MAGHSOOD/ - роден на ***г. в гр. Саргода, Пакистан, женен, неосъждан, безработен, неграмотен, без документи за самоличност да пребивават и да преминават през територията на Република България в нарушение на Закона за чужденците в Република България - чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (1) Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава -. редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима. Съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001г. на Съвета от 15.03.2001г. като деянието е извършено, чрез използването на моторни превозни средства – лек автомобил марка „Мазда”, модел „Премаци” с рег. № СА 8365 МХ собственост на Стефан Иванчев В., ЕГН **********, лек автомобил марка «БМВ», модел «520» с рег. № СВ 2215 ВР собственост на В.Г.В., ЕГН: ********** и лек автомобил марка «Рено», модел «19» с рег. № СА 0575 ВР собственост на КИРИЛ В. ТОДОРОВ, ЕГН ********** и деянието е извършено по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, на основание чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия В.Г.В., ЕГН: **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ПЕТ ХИЛЯДИ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода с изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На основание чл. 281 ал. 3, вр. ал. 2 т. 1 от НК ОТНЕМА в полза на държавата ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: Лек автомобил марка «БМВ», модел «520» с рег. № СВ 22 15 ВР собственост на В.Г.В., ЕГН: **********, 2 бр. два ключа за отключване на автомобила и стартиране на двигателя, прикачени на метална халка, 1 бр, контролен талон за сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност” ведно с полица за сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност” за лек автомобил марка «БМВ», модел «520» с рег. № СВ 22 15 ВР към застрахователно дружество „Булинс” АД с № BG/02/116002114916, издадена на В.Г.В., ЕГН **********,***»275ТА» 7 А, 1 бр.зелена карта за лек автомобил марка «БМВ», модел «520» с рег. № СВ 22 15 ВР, издадена на името на В.Г.В., ЕГН ********** и 1 бр. празен двустранен протокол за пътно транспортно произшествие от ЗД»Булстрад» АД, всички на съхранение в ГПУ Царево. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА В.Г.В., ЕГН: **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 67.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 13.9.2016г.
105 НОХД No 1166/2016, I състав Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Т.П.Е. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 13.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № 259/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия Т.П.Е., ЕГН: ********** - роден на ***г***, българин, българско гражданство, със средно образование, безработен, адрес ***, разведен, не осъждан, и неговия защитник адв.Т.Я., съгласно което подсъдимият Т.П.Е. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, а именно, че: На 11.09.2016г. от землището на с. Писменово, общ. Приморско в местността „Мангите” и по общински път № 90818 от с. Писменово - ММЦ Приморско в зоната на отговорност на ГПУ - Царево, в съучастие като съизвършители с ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ, ЕГН:********** и ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ, ЕГН: ********** с цел да набавят за себе си имотна облага противозаконно подпомогнали група чужденци – 15 лица чужди граждани, между които и 4 лица ХЕЛАЛХАН ХАЛИЛОЛАХ /HELALKHAN KHALILOLLAH/ - роден на ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан; ДЖАББАР АХМАД /JABBAR AHMAD/ - роден на ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан; ЗАХЕДОЛАХ БАЗГОЛ /ZAHEDOLLAH BAZGOL/ - роден на ***г. в гр. Лагман, Ислямска Република Афганистан; САМИОЛАХ АФГАН /SAMIOLLAH AFGHAN/ - роден на ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, ненавършили 16 годишна възраст, както следва: 1. АМИРХАН ШЕГИВАЛ /AMIRKHAN SHEGIVAL/ - роден на на ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, с висше образование, неженен, неосъждан, безработен, без документи за самоличност. 2. ХЕЛАЛХАН ХАЛИЛОЛАХ /HELALKHAN KHALILOLLAH/ - роден на ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан. 3. НАЗИР БАХТАН /NAZIR BAKHTAN/ - роден на ***г. в гр. Джала- лабад, Ислямска Република Афганистан, със средно образование, неженен, неосъждан, безработен, без документи за самоличност. 4. ДЖАББАР АХМАД /JABBAR AHMAD/ - роден на *** год. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан. 5. АГАСАИД САИДИ /AGHASAID SAIDI/ - роден на *** год. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, с основно образование, неженен, неосъждан, безработен, без документи за самоличност. 6. САБЕР ДЖАБАРХЕИЛ /SABER JABARKHEIL/ - роден на ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, с основно образование, неженен, неосъждан, безработен, без документи за самоличност. 7. ЗАХЕДОЛАХ БАЗГОЛ /ZAHEDOLLAH BAZGOL/ - роден на ***г. в гр. Лагман, Ислямска Република Афганистан. 8. САФИОЛАХ ДАНЕШИ /SAFIOLLAH DANESHI/ - роден на ***г. в гр. Лагман, Ислямска Република Афганистан, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, без документи за самоличност. 9. АБДУЛБАСЕТ ГОДУСИ /ABDULBASET GHODUSI/-роден на *** год. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, неосъждан, с основно образование, безработен, без документи за самоличност. 10. ЗИЯЛВАЛХАГ ГАМШИРИ /ZIYALVALHAGH GHAMSHIRI/ - роден на ***г. в гр. Джалалабад, Афганистан, неженен, неосъждан, безработен, неграмотен, без документи за самоличност 11. САМИОЛАХ АФГАН /SAMIOLLAH AFGHAN/ - роден на ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан. 12. НАВРУЗ АМИРИ /NAWRUZ AMIRI/ - роден на ***г. в гр. Баглан, Ислямска Република Афганистан, неженен, неосъждан, средно образование, безработен, без документи за самоличност 13. САИФИОЛАХ БЕИКЗАД /SAIFOLLAH BEIKZAD/ - роден на *** г. в гр. Баглан, Ислямска Република Афганистан, не женен, не осъждан, без документи за самоличност. 14. АХМАД ЕЛИЯС НИКЗАД /AHMAD ELIYAS NIKZAD/ - роден на ***г. в гр. Баглан, Афганистан, неженен, неосъждан, средно образование, безработен, без документи за самоличност. 15. ТАРИК АХМАД МАГСУД /TARIK AHMAD MAGHSOOD/ - роден на ***г. в гр. Саргода, Пакистан, женен, неосъждан, безработен, неграмотен, без документи за самоличност - да пребивават и да преминават през територията на Република България в нарушение на Закона за чужденците в Република България - чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (1) Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава -. редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима. Съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001г. на Съвета от 15.03.2001г. като деянието е извършено, чрез използването на моторни превозни средства – лек автомобил марка „Мазда”, модел „Премаси” с рег. № СА 8365 МХ собственост на Стефан Иванчев Василев, ЕГН **********, лек автомобил марка «БМВ», модел «520» с рег. № СВ 2215 ВР собственост на ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ, ЕГН: ********** и лек автомобил марка «Рено», модел «19» с рег. № СА 0575 ВР собственост на КИРИЛ ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ, ЕГН ********** и деянието е извършено по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, на основание чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл. 54 ал. 1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Т.П.Е., ЕГН: **********, на наказание ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 5000 /ПЕТ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от една година и шест месеца с изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ. На основание чл. 281 ал. 3, вр. ал. 2 т. 1 от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства: Лек автомобил марка „Мазда” , модел „Премаци” с рег. № СА 83 65 МХ собственост на Стефан Иванчев Василев, ЕГН **********,***, 1 бр. ключ за отключване на автомобила, закачен на метална халка с прикачено към нея черно на цвят дистанционно управление, 1 бр. контролен талон за сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност” ведно с полица за сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност ” за лек автомобил марка „Мазда” , модел „Премаци” с рег. № СА 83 65 МХ към застрахователно дружество „Лев инс” АД с № BG/22/116002380291 издадена на името на Стефан Иванчев Василев, ЕГН **********, от гр.София, ж.к.Люлин, № 227, 1 бр.зелена карта за МПС лек автомобил марка „Мазда” , модел „Премаци” с рег. № СА 83 65 МХ, издадена на името на Стефан Иванчев Василев, ЕГН **********, 1 бр. празен двустранен протокол за ПТП, 1 бр.удостоверение за техническа изправност на ППС ведно с 1 бр.талон – удостоверение за техническа изправност за МПС - лек автомобил марка „Мазда” , модел „Премаци” с рег. № СА 83 65 МХ собственост на Стефан Иванчев Василев, ЕГН **********,***, 1 бр. договор за покупко-продажба на моторно превозно средство /МПС/ от 09.08.2016 година с продвач Калин Димитров Стоянов, ЕГН ********** и Мария Миткова Димитрова, ЕГН ********** и КУПУВАЧ Стефан Иванчев Василев, ЕГН **********,*** относно покупко-продажбата на лек автомобл лек автомобил марка „Мазда” , модел „Премаци” с рег. № СА 83 65 МХ, 1 бр.вносна бележка в офис КАТ София на «Сибанк» АД С ВНОСИТЕЛ Стефан Иванчев Василев, 1 бр. приходна квитанция относно платени данъци марка „Мазда” , модел „Премаци” с рег. № СА 83 65 МХ и 1 бр. сметка-фактура по чл. 68 от Закона за нотариусите и нотариалнта дейност издадена на името на Стефан Василев от дата 09.08.2016г. – всички на съхранение в ГПУ Царево - предоставени доброволно на обв. Т.П. ЕВ
Т.П.Е.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № 259/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия Т.П.Е., ЕГН: ********** - роден на ***г***, българин, българско гражданство, със средно образование, безработен, адрес ***, разведен, не осъждан, и неговия защитник адв.Т.Я., съгласно което подсъдимият Т.П.Е. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, а именно, че: На 11.09.2016г. от землището на с. Писменово, общ. Приморско в местността „Мангите” и по общински път № 90818 от с. Писменово - ММЦ Приморско в зоната на отговорност на ГПУ - Царево, в съучастие като съизвършители с ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ, ЕГН:********** и ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ, ЕГН: ********** с цел да набавят за себе си имотна облага противозаконно подпомогнали група чужденци – 15 лица чужди граждани, между които и 4 лица ХЕЛАЛХАН ХАЛИЛОЛАХ /HELALKHAN KHALILOLLAH/ - роден на ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан; ДЖАББАР АХМАД /JABBAR AHMAD/ - роден на ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан; ЗАХЕДОЛАХ БАЗГОЛ /ZAHEDOLLAH BAZGOL/ - роден на ***г. в гр. Лагман, Ислямска Република Афганистан; САМИОЛАХ АФГАН /SAMIOLLAH AFGHAN/ - роден на ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, ненавършили 16 годишна възраст, както следва: 1. АМИРХАН ШЕГИВАЛ /AMIRKHAN SHEGIVAL/ - роден на на ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, с висше образование, неженен, неосъждан, безработен, без документи за самоличност. 2. ХЕЛАЛХАН ХАЛИЛОЛАХ /HELALKHAN KHALILOLLAH/ - роден на ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан. 3. НАЗИР БАХТАН /NAZIR BAKHTAN/ - роден на ***г. в гр. Джала- лабад, Ислямска Република Афганистан, със средно образование, неженен, неосъждан, безработен, без документи за самоличност. 4. ДЖАББАР АХМАД /JABBAR AHMAD/ - роден на *** год. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан. 5. АГАСАИД САИДИ /AGHASAID SAIDI/ - роден на *** год. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, с основно образование, неженен, неосъждан, безработен, без документи за самоличност. 6. САБЕР ДЖАБАРХЕИЛ /SABER JABARKHEIL/ - роден на ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, с основно образование, неженен, неосъждан, безработен, без документи за самоличност. 7. ЗАХЕДОЛАХ БАЗГОЛ /ZAHEDOLLAH BAZGOL/ - роден на ***г. в гр. Лагман, Ислямска Република Афганистан. 8. САФИОЛАХ ДАНЕШИ /SAFIOLLAH DANESHI/ - роден на ***г. в гр. Лагман, Ислямска Република Афганистан, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, без документи за самоличност. 9. АБДУЛБАСЕТ ГОДУСИ /ABDULBASET GHODUSI/-роден на *** год. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, неосъждан, с основно образование, безработен, без документи за самоличност. 10. ЗИЯЛВАЛХАГ ГАМШИРИ /ZIYALVALHAGH GHAMSHIRI/ - роден на ***г. в гр. Джалалабад, Афганистан, неженен, неосъждан, безработен, неграмотен, без документи за самоличност 11. САМИОЛАХ АФГАН /SAMIOLLAH AFGHAN/ - роден на ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан. 12. НАВРУЗ АМИРИ /NAWRUZ AMIRI/ - роден на ***г. в гр. Баглан, Ислямска Република Афганистан, неженен, неосъждан, средно образование, безработен, без документи за самоличност 13. САИФИОЛАХ БЕИКЗАД /SAIFOLLAH BEIKZAD/ - роден на *** г. в гр. Баглан, Ислямска Република Афганистан, не женен, не осъждан, без документи за самоличност. 14. АХМАД ЕЛИЯС НИКЗАД /AHMAD ELIYAS NIKZAD/ - роден на ***г. в гр. Баглан, Афганистан, неженен, неосъждан, средно образование, безработен, без документи за самоличност. 15. ТАРИК АХМАД МАГСУД /TARIK AHMAD MAGHSOOD/ - роден на ***г. в гр. Саргода, Пакистан, женен, неосъждан, безработен, неграмотен, без документи за самоличност - да пребивават и да преминават през територията на Република България в нарушение на Закона за чужденците в Република България - чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (1) Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава -. редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима. Съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001г. на Съвета от 15.03.2001г. като деянието е извършено, чрез използването на моторни превозни средства – лек автомобил марка „Мазда”, модел „Премаси” с рег. № СА 8365 МХ собственост на Стефан Иванчев Василев, ЕГН **********, лек автомобил марка «БМВ», модел «520» с рег. № СВ 2215 ВР собственост на ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ, ЕГН: ********** и лек автомобил марка «Рено», модел «19» с рег. № СА 0575 ВР собственост на КИРИЛ ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ, ЕГН ********** и деянието е извършено по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, на основание чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл. 54 ал. 1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Т.П.Е., ЕГН: **********, на наказание ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 5000 /ПЕТ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от една година и шест месеца с изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ. На основание чл. 281 ал. 3, вр. ал. 2 т. 1 от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства: Лек автомобил марка „Мазда” , модел „Премаци” с рег. № СА 83 65 МХ собственост на Стефан Иванчев Василев, ЕГН **********,***, 1 бр. ключ за отключване на автомобила, закачен на метална халка с прикачено към нея черно на цвят дистанционно управление, 1 бр. контролен талон за сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност” ведно с полица за сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност ” за лек автомобил марка „Мазда” , модел „Премаци” с рег. № СА 83 65 МХ към застрахователно дружество „Лев инс” АД с № BG/22/116002380291 издадена на името на Стефан Иванчев Василев, ЕГН **********, от гр.София, ж.к.Люлин, № 227, 1 бр.зелена карта за МПС лек автомобил марка „Мазда” , модел „Премаци” с рег. № СА 83 65 МХ, издадена на името на Стефан Иванчев Василев, ЕГН **********, 1 бр. празен двустранен протокол за ПТП, 1 бр.удостоверение за техническа изправност на ППС ведно с 1 бр.талон – удостоверение за техническа изправност за МПС - лек автомобил марка „Мазда” , модел „Премаци” с рег. № СА 83 65 МХ собственост на Стефан Иванчев Василев, ЕГН **********,***, 1 бр. договор за покупко-продажба на моторно превозно средство /МПС/ от 09.08.2016 година с продвач Калин Димитров Стоянов, ЕГН ********** и Мария Миткова Димитрова, ЕГН ********** и КУПУВАЧ Стефан Иванчев Василев, ЕГН **********,*** относно покупко-продажбата на лек автомобл лек автомобил марка „Мазда” , модел „Премаци” с рег. № СА 83 65 МХ, 1 бр.вносна бележка в офис КАТ София на «Сибанк» АД С ВНОСИТЕЛ Стефан Иванчев Василев, 1 бр. приходна квитанция относно платени данъци марка „Мазда” , модел „Премаци” с рег. № СА 83 65 МХ и 1 бр. сметка-фактура по чл. 68 от Закона за нотариусите и нотариалнта дейност издадена на името на Стефан Василев от дата 09.08.2016г. – всички на съхранение в ГПУ Царево - предоставени доброволно на обв. Т.П. ЕВ
В законна сила от 13.9.2016г.
106 НОХД No 1167/2016, I състав Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО В.Г.В. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 13.9.2016г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №259/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия В.Г.В. - ЕГН: **********, роден на ***г***, български гражданин, с адрес ***, лична карта №:643969425, издадена от: СДВР, на дата: 28/02/2012г., със средно образование, безработен, неосъждан, и неговия защитник адв.А.П., съгласно което подсъдимият В.Г.В., ЕГН: **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК за това, че: На 11.09.2016г. от землището на с. Писменово, община Приморско в местността „Мангите” и по общински път № 90818 от с. Писменово - ММЦ Приморско в зоната на отговорност на ГПУ - Царево, в съучастие като съизвършители с ВАЛЕНТИН Г.В., ЕГН: ********** и ТОДОР ПЕЙЧЕВ ЕВТИМОВ, ЕГН: ********** с цел да набавят за себе си имотна облага противозаконно подпомогнали група чужденци – 15 лица чужди граждани, между които и 4 лица ХЕЛАЛХАН ХАЛИЛОЛАХ /HELALKHAN KHALILOLLAH/ - роден на ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан; ДЖАББАР АХМАД /JABBAR AHMAD/ - роден на ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан; ЗАХЕДОЛАХ БАЗГОЛ /ZAHEDOLLAH BAZGOL/ - роден на ***г. в гр. Лагман, Ислямска Република Афганистан; САМИОЛАХ АФГАН /SAMIOLLAH AFGHAN/ - роден на ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, ненавършили 16 годишна възраст, както следва: 1. АМИРХАН ШЕГИВАЛ /AMIRKHAN SHEGIVAL/ - роден на на ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, с висше образование, неженен, неосъждан, безработен, без документи за самоличност. 12. ХЕЛАЛХАН ХАЛИЛОЛАХ /HELALKHAN KHALILOLLAH/ - роден на ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан. 13. НАЗИР БАХТАН /NAZIR BAKHTAN/ - роден на ***г. в гр. Джала лабад, Ислямска Република Афганистан, със средно образование, неженен, неосъждан, безработен, без документи за самоличност. 14. ДЖАББАР АХМАД /JABBAR AHMAD/ - роден на *** год. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан. 15. АГАСАИД САИДИ /AGHASAID SAIDI/ - роден на *** год. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, с основно образование, неженен, неосъждан, безработен, без документи за самоличност. 16. САБЕР ДЖАБАРХЕИЛ /SABER JABARKHEIL/ - роден на ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, с основно образование, неженен, неосъждан, безработен, без документи за самоличност. 17. ЗАХЕДОЛАХ БАЗГОЛ /ZAHEDOLLAH BAZGOL/ - роден на ***г. в гр. Лагман, Ислямска Република Афганистан. 18. САФИОЛАХ ДАНЕШИ /SAFIOLLAH DANESHI/ - роден на ***г. в гр. Лагман, Ислямска Република Афганистан, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, без документи за самоличност. 19. АБДУЛБАСЕТ ГОДУСИ /ABDULBASET GHODUSI/-роден на *** год. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, неосъждан, с основно образование, безработен, без документи за самоличност. 20. ЗИЯЛВАЛХАГ ГАМШИРИ /ZIYALVALHAGH GHAMSHIRI/ - роден на ***г. в гр. Джалалабад, Афганистан, неженен, неосъждан, безработен, неграмотен, без документи за самоличност 21. САМИОЛАХ АФГАН /SAMIOLLAH AFGHAN/ - роден на ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан. 22. НАВРУЗ АМИРИ /NAWRUZ AMIRI/ - роден на ***г. в гр. Баглан, Ислямска Република Афганистан, неженен, неосъждан, средно образование, безработен, без документи за самоличност 23. САИФИОЛАХ БЕИКЗАД /SAIFOLLAH BEIKZAD/ - роден на *** г. в гр. Баглан, Ислямска Република Афганистан, не женен, не осъждан, без документи за самоличност. 24. АХМАД ЕЛИЯС НИКЗАД /AHMAD ELIYAS NIKZAD/ - роден на ***г. в гр. Баглан, Афганистан, неженен, неосъждан, средно образование, безработен, без документи за самоличност. 25. ТАРИК АХМАД МАГСУД /TARIK AHMAD MAGHSOOD/ - роден на ***г. в гр. Саргода, Пакистан, женен, неосъждан, безработен, неграмотен, без документи за самоличност да пребивават и да преминават през територията на Република България в нарушение на Закона за чужденците в Република България - чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (1) Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава -. редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима. Съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001г. на Съвета от 15.03.2001г. като деянието е извършено, чрез използването на моторни превозни средства – лек автомобил марка „Мазда”, модел „Премаси” с рег. № СА 8365 МХ собственост на Стефан Иванчев В., ЕГН **********, лек автомобил марка «БМВ», модел «520» с рег. № СВ 2215 ВР собственост на ВАЛЕНТИН Г.В., ЕГН: ********** и лек автомобил марка «Рено», модел «19» с рег. № СА 0575 ВР собственост на КИРИЛ В. ТОДОРОВ, ЕГН ********** и деянието е извършено по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, на основание чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия В.Г.В., ЕГН: **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ПЕТ ХИЛЯДИ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода с изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На основание чл. 281 ал. 3, вр. ал. 2 т. 1 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства: 1. Лек автомобил марка «Рено», модел «19» с рег. № СА 05 75 ВР собственост на КИРИЛ В. ТОДОРОВ, ЕГН **********,***, 1 бр. ключ за отключване на автомобила, с прикачена на него текстилна връвчица със закачени на нея метална халка и черно на цвят дистанционно управление, 1 бр, контролен талон за сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност” ведно с полица за сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност” за лек автомобил марка «Рено», модел «19» с рег. № СА 05 75 ВР към застрахователно дружество „Лев инс” АД с № BG/22/116001234484 издадена на името на Кирил В. Тодоров, ЕГН **********, от гр.София, 1 бр.удостоверение за техническа изправност на ППС ведно с 1 бр.талон – удостоверение за техническа изправност за МПС - лек автомобил марка «Рено», модел «19» с рег. № СА 05 75 ВР с име на собственик Кирил В. Тодоров, ЕГН ***********, от гр.София, кв.Враждебна, ул.»55-та» № 6, 1 бр.свидетелство за регистрация – част II на МПС - лек автомобил марка „Рено”, модел „19” с Рег. № СА 0575 ВР, собственост на Кирил В. Тодоров, ЕГН ***********,*** и 1 бр.отрязък от седмична винетка за 2016 година категория К3 с номер на отрязъка № 610242715763 всички на съхранение в ГПУ Царево - предоставени доброволно на подс. В.Г.В., ЕГН: ********** въз основа на устен договор за послужване. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА В.Г.В., ЕГН: **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 67.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В.Г.В.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №259/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия В.Г.В. - ЕГН: **********, роден на ***г***, български гражданин, с адрес ***, лична карта №:643969425, издадена от: СДВР, на дата: 28/02/2012г., със средно образование, безработен, неосъждан, и неговия защитник адв.А.П., съгласно което подсъдимият В.Г.В., ЕГН: **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК за това, че: На 11.09.2016г. от землището на с. Писменово, община Приморско в местността „Мангите” и по общински път № 90818 от с. Писменово - ММЦ Приморско в зоната на отговорност на ГПУ - Царево, в съучастие като съизвършители с ВАЛЕНТИН Г.В., ЕГН: ********** и ТОДОР ПЕЙЧЕВ ЕВТИМОВ, ЕГН: ********** с цел да набавят за себе си имотна облага противозаконно подпомогнали група чужденци – 15 лица чужди граждани, между които и 4 лица ХЕЛАЛХАН ХАЛИЛОЛАХ /HELALKHAN KHALILOLLAH/ - роден на ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан; ДЖАББАР АХМАД /JABBAR AHMAD/ - роден на ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан; ЗАХЕДОЛАХ БАЗГОЛ /ZAHEDOLLAH BAZGOL/ - роден на ***г. в гр. Лагман, Ислямска Република Афганистан; САМИОЛАХ АФГАН /SAMIOLLAH AFGHAN/ - роден на ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, ненавършили 16 годишна възраст, както следва: 1. АМИРХАН ШЕГИВАЛ /AMIRKHAN SHEGIVAL/ - роден на на ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, с висше образование, неженен, неосъждан, безработен, без документи за самоличност. 12. ХЕЛАЛХАН ХАЛИЛОЛАХ /HELALKHAN KHALILOLLAH/ - роден на ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан. 13. НАЗИР БАХТАН /NAZIR BAKHTAN/ - роден на ***г. в гр. Джала лабад, Ислямска Република Афганистан, със средно образование, неженен, неосъждан, безработен, без документи за самоличност. 14. ДЖАББАР АХМАД /JABBAR AHMAD/ - роден на *** год. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан. 15. АГАСАИД САИДИ /AGHASAID SAIDI/ - роден на *** год. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, с основно образование, неженен, неосъждан, безработен, без документи за самоличност. 16. САБЕР ДЖАБАРХЕИЛ /SABER JABARKHEIL/ - роден на ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, с основно образование, неженен, неосъждан, безработен, без документи за самоличност. 17. ЗАХЕДОЛАХ БАЗГОЛ /ZAHEDOLLAH BAZGOL/ - роден на ***г. в гр. Лагман, Ислямска Република Афганистан. 18. САФИОЛАХ ДАНЕШИ /SAFIOLLAH DANESHI/ - роден на ***г. в гр. Лагман, Ислямска Република Афганистан, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, без документи за самоличност. 19. АБДУЛБАСЕТ ГОДУСИ /ABDULBASET GHODUSI/-роден на *** год. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, неосъждан, с основно образование, безработен, без документи за самоличност. 20. ЗИЯЛВАЛХАГ ГАМШИРИ /ZIYALVALHAGH GHAMSHIRI/ - роден на ***г. в гр. Джалалабад, Афганистан, неженен, неосъждан, безработен, неграмотен, без документи за самоличност 21. САМИОЛАХ АФГАН /SAMIOLLAH AFGHAN/ - роден на ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан. 22. НАВРУЗ АМИРИ /NAWRUZ AMIRI/ - роден на ***г. в гр. Баглан, Ислямска Република Афганистан, неженен, неосъждан, средно образование, безработен, без документи за самоличност 23. САИФИОЛАХ БЕИКЗАД /SAIFOLLAH BEIKZAD/ - роден на *** г. в гр. Баглан, Ислямска Република Афганистан, не женен, не осъждан, без документи за самоличност. 24. АХМАД ЕЛИЯС НИКЗАД /AHMAD ELIYAS NIKZAD/ - роден на ***г. в гр. Баглан, Афганистан, неженен, неосъждан, средно образование, безработен, без документи за самоличност. 25. ТАРИК АХМАД МАГСУД /TARIK AHMAD MAGHSOOD/ - роден на ***г. в гр. Саргода, Пакистан, женен, неосъждан, безработен, неграмотен, без документи за самоличност да пребивават и да преминават през територията на Република България в нарушение на Закона за чужденците в Република България - чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (1) Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава -. редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима. Съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001г. на Съвета от 15.03.2001г. като деянието е извършено, чрез използването на моторни превозни средства – лек автомобил марка „Мазда”, модел „Премаси” с рег. № СА 8365 МХ собственост на Стефан Иванчев В., ЕГН **********, лек автомобил марка «БМВ», модел «520» с рег. № СВ 2215 ВР собственост на ВАЛЕНТИН Г.В., ЕГН: ********** и лек автомобил марка «Рено», модел «19» с рег. № СА 0575 ВР собственост на КИРИЛ В. ТОДОРОВ, ЕГН ********** и деянието е извършено по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, на основание чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия В.Г.В., ЕГН: **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ПЕТ ХИЛЯДИ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода с изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На основание чл. 281 ал. 3, вр. ал. 2 т. 1 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства: 1. Лек автомобил марка «Рено», модел «19» с рег. № СА 05 75 ВР собственост на КИРИЛ В. ТОДОРОВ, ЕГН **********,***, 1 бр. ключ за отключване на автомобила, с прикачена на него текстилна връвчица със закачени на нея метална халка и черно на цвят дистанционно управление, 1 бр, контролен талон за сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност” ведно с полица за сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност” за лек автомобил марка «Рено», модел «19» с рег. № СА 05 75 ВР към застрахователно дружество „Лев инс” АД с № BG/22/116001234484 издадена на името на Кирил В. Тодоров, ЕГН **********, от гр.София, 1 бр.удостоверение за техническа изправност на ППС ведно с 1 бр.талон – удостоверение за техническа изправност за МПС - лек автомобил марка «Рено», модел «19» с рег. № СА 05 75 ВР с име на собственик Кирил В. Тодоров, ЕГН ***********, от гр.София, кв.Враждебна, ул.»55-та» № 6, 1 бр.свидетелство за регистрация – част II на МПС - лек автомобил марка „Рено”, модел „19” с Рег. № СА 0575 ВР, собственост на Кирил В. Тодоров, ЕГН ***********,*** и 1 бр.отрязък от седмична винетка за 2016 година категория К3 с номер на отрязъка № 610242715763 всички на съхранение в ГПУ Царево - предоставени доброволно на подс. В.Г.В., ЕГН: ********** въз основа на устен договор за послужване. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА В.Г.В., ЕГН: **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 67.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 13.9.2016г.
107 НОХД No 1187/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ф.Р. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 17.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №275/2016г. по описа на ГПУ - град Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия Ф.Р. /FAZEL RABI/ - роден на *** г. в гр. Мансера, Пакистан, гражданин на Афганистан, с начално образование, безработен, женен, осъждан, без документи за самоличност, и адв.М.Б., съгласно условията на което подсъдимият Ф.Р. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 2, вр. ал. 1 предл. първо, вр. чл. 28, ал. 1 от НК, а именно, че на 14.09.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Маджура”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като деянието е извършено повторно, след като е бил осъждан с влязла в сила присъда за друго такова престъпление. За посоченото престъпление по чл. 279, ал. 2, вр. ал. 1 предл. първо, вр. чл. 28, ал. 1 от НК, на осн. чл. 279, ал. 2, вр. ал. 1 предл. първо, вр. чл. 28, ал. 1 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Ф.Р. на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ СЕДЕМ МЕСЕЦА И ГЛОБА В РАЗМЕР НА 200.00 /двеста/ лева. На основание чл.61, т.2, вр. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, наказанието лишаване от свобода, наложено на подс. Ф.Р., да бъде изтърпяно при първоначален „строг” режим в затвор или затворническо общежитие от „закрит” тип. На основание чл. 59, ал. 1 от НК ПРИСПАДА времето, през което подс. Ф.Р. е бил задържан по Незабавното производство, считано от 16.09.2016 г. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ф.Р. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На осн.чл.24 ал.3 от НПК, Съдът, ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №1187/2016г. на осн. чл.24 ал.3 от НПК. След одобряване на постигнато споразумение и съобразно данните за съдимостта на подсъдимия, съдът намери, че следва да се произнесе по реда на чл.306, ал.1, т.3 от НПК, вр. чл.68 от НК, предвид установения факт за предходна влязла в сила присъда, с която на подсъдимия е наложено условно наказание ЛОС отложено с изпитателен срок от три години. С оглед на горното, съдът ОПРЕДЕЛИ: На осн. чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение така наложеното със споразумение по НОХД №57/2016г. по описа на РС-Малко Търново, влязло в сила на 06.04.2016г., наказание лишаване от свобода за срок от пет месеца, което наказание да изтърпи при първоначален “строг” режим съгласно чл.61, т.2 от ЗИНЗС, в затвор или затворническо общежитие от „закрит” тип съгласно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.
Ф.Р.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №275/2016г. по описа на ГПУ - град Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия Ф.Р. /FAZEL RABI/ - роден на *** г. в гр. Мансера, Пакистан, гражданин на Афганистан, с начално образование, безработен, женен, осъждан, без документи за самоличност, и адв.М.Б., съгласно условията на което подсъдимият Ф.Р. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 2, вр. ал. 1 предл. първо, вр. чл. 28, ал. 1 от НК, а именно, че на 14.09.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Маджура”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като деянието е извършено повторно, след като е бил осъждан с влязла в сила присъда за друго такова престъпление. За посоченото престъпление по чл. 279, ал. 2, вр. ал. 1 предл. първо, вр. чл. 28, ал. 1 от НК, на осн. чл. 279, ал. 2, вр. ал. 1 предл. първо, вр. чл. 28, ал. 1 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Ф.Р. на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ СЕДЕМ МЕСЕЦА И ГЛОБА В РАЗМЕР НА 200.00 /двеста/ лева. На основание чл.61, т.2, вр. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, наказанието лишаване от свобода, наложено на подс. Ф.Р., да бъде изтърпяно при първоначален „строг” режим в затвор или затворническо общежитие от „закрит” тип. На основание чл. 59, ал. 1 от НК ПРИСПАДА времето, през което подс. Ф.Р. е бил задържан по Незабавното производство, считано от 16.09.2016 г. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ф.Р. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На осн.чл.24 ал.3 от НПК, Съдът, ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №1187/2016г. на осн. чл.24 ал.3 от НПК. След одобряване на постигнато споразумение и съобразно данните за съдимостта на подсъдимия, съдът намери, че следва да се произнесе по реда на чл.306, ал.1, т.3 от НПК, вр. чл.68 от НК, предвид установения факт за предходна влязла в сила присъда, с която на подсъдимия е наложено условно наказание ЛОС отложено с изпитателен срок от три години. С оглед на горното, съдът ОПРЕДЕЛИ: На осн. чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение така наложеното със споразумение по НОХД №57/2016г. по описа на РС-Малко Търново, влязло в сила на 06.04.2016г., наказание лишаване от свобода за срок от пет месеца, което наказание да изтърпи при първоначален “строг” режим съгласно чл.61, т.2 от ЗИНЗС, в затвор или затворническо общежитие от „закрит” тип съгласно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.
В законна сила от 17.9.2016г.
108 НОХД No 1188/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Е.Ф. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 17.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №273/2016 г. по описа на ГПУ-Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимия Е.Ф./ERFANULLAH FAZELRAHMAN /, родена на ***г., в гр.Ненгархар, Ислямска Република Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, не женен, не осъждан, безработен, без образование, без документи за самоличност, и адв.К.К., съгласно условията на което подсъдимият Е.Ф. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 14.09.2016 год. в местността „Маджура”, землището на с.Бродилово, общ.Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Е.Ф. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Е.Ф. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
Е.Ф.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №273/2016 г. по описа на ГПУ-Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимия Е.Ф./ERFANULLAH FAZELRAHMAN /, родена на ***г., в гр.Ненгархар, Ислямска Република Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, не женен, не осъждан, безработен, без образование, без документи за самоличност, и адв.К.К., съгласно условията на което подсъдимият Е.Ф. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 14.09.2016 год. в местността „Маджура”, землището на с.Бродилово, общ.Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Е.Ф. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Е.Ф. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 17.9.2016г.
109 НОХД No 1189/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО К.М.М. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 17.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №274/2016 г. по описа на ГПУ-Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимия К.М.М./QASEM MASHEL MANSUR/, родена на ***г., в гр.Ненгархар, Ислямска Република Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, не женен, не осъждан, безработен, без образование, без документи за самоличност, и адв.К.К., съгласно условията на което подсъдимият К.М.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 14.09.2016 год. в местността „Маджура”, землището на с.Бродилово, общ.Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия К.М.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА К.М.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
К.М.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №274/2016 г. по описа на ГПУ-Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимия К.М.М./QASEM MASHEL MANSUR/, родена на ***г., в гр.Ненгархар, Ислямска Република Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, не женен, не осъждан, безработен, без образование, без документи за самоличност, и адв.К.К., съгласно условията на което подсъдимият К.М.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 14.09.2016 год. в местността „Маджура”, землището на с.Бродилово, общ.Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия К.М.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА К.М.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 17.9.2016г.
110 НОХД No 1190/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Г.С. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 17.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №272/2016г. по описа на ГПУ-Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, подсъдимия А.Г.С. (AMINULLAH GHAUSUDIN SAAFI) - роден на ***г. в гр. Кунар, Ислямска Република Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, неженен, неосъждан, безработен, без образование, без документи за самоличност, и адв.К.К., съгласно условията на което подсъдимият А.Г.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 14.09.2016 год. в местността „Маджура”, землището на с.Бродилово, общ.Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Г.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Г.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
А.Г.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №272/2016г. по описа на ГПУ-Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, подсъдимия А.Г.С. (AMINULLAH GHAUSUDIN SAAFI) - роден на ***г. в гр. Кунар, Ислямска Република Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, неженен, неосъждан, безработен, без образование, без документи за самоличност, и адв.К.К., съгласно условията на което подсъдимият А.Г.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 14.09.2016 год. в местността „Маджура”, землището на с.Бродилово, общ.Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Г.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Г.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 17.9.2016г.
111 НОХД No 1194/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ш.Х.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 19.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на незабавно производство №204/2016г. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, подсъдимия SHERZAD KHALIL ABDULRAHIM /Ш.Х.А./- мъж, роден на *** г. в гр. Захо, Ирак, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин, иракчанин, с начално образование, общ работник, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, и адв.М.П., съгласно условията на което подсъдимият Ш.Х.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 16.09.2016 г. през река Резовска, в района на 53 табела, на 11676 м. западно от устието на реката, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ш.Х.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ш.Х.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
Ш.Х.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на незабавно производство №204/2016г. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, подсъдимия SHERZAD KHALIL ABDULRAHIM /Ш.Х.А./- мъж, роден на *** г. в гр. Захо, Ирак, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин, иракчанин, с начално образование, общ работник, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, и адв.М.П., съгласно условията на което подсъдимият Ш.Х.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 16.09.2016 г. през река Резовска, в района на 53 табела, на 11676 м. западно от устието на реката, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ш.Х.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ш.Х.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 19.9.2016г.
112 НОХД No 1195/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.М.М. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 19.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на незабавно производство №205/2016г. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимата Н.М.М. /NERUZ MOHAMADALI MSUOR/ - жена, родена на ***г. в гр.Камушли, Сирия, сирийска гражданка, сирийка, с начално образование, безработна, омъжена, неосъждана, без документи за самоличност, и адв.М.П., съгласно условията на което подсъдимата Н.М.М. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 16.09.2016г. през река Резовска, в района на 53 табела, на 11676 м. западно от устието на реката, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимата Н.М.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Н.М.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на незабавно производство №205/2016г. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимата Н.М.М. /NERUZ MOHAMADALI MSUOR/ - жена, родена на ***г. в гр.Камушли, Сирия, сирийска гражданка, сирийка, с начално образование, безработна, омъжена, неосъждана, без документи за самоличност, и адв.М.П., съгласно условията на което подсъдимата Н.М.М. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 16.09.2016г. през река Резовска, в района на 53 табела, на 11676 м. западно от устието на реката, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимата Н.М.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 19.9.2016г.
113 НОХД No 1196/2016, I състав Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО И.Т.,
А.Р.С.
Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 19.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 198/2016 г. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия И.Т. /IBRAHIM TUTKMAN/ - мъж, роден на ***г. в гр.Кундуз, Ислямска Република Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, с основно образование, професия – обущар, разведен, неосъждан, без документи за самоличност, и адв.М.П., съгласно условията на което подсъдимият И.Т. /Ibrahim Tutkman/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, а именно, че на 16.09.2016 г. през река Резовска, в района на 53 табела, на 11676 м. западно от устието на реката, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, в съучастие като съизвършител с А.Р.С. /ALI RAHMAT SAYDY/ - мъж, роден на *** г. в гр. Бадахшан, Афганистан, превел през границата на страната от Република Турция в Република България през река Резовска група от хора – 21 лица, които не са български граждани, между които и 7 лица ненавършили 16 годишна възраст както следва:САДЕК РАЗОХАЛАФ ТАЛО /SADEK RAZOKHALAF TALO/ - роден на *** г. в гр. Шангал, Ирак; ХАЛИДА СЕМО ЮСЕФ /KHALIDA SEMO YOSEF/ - родена на *** г. в гр. Шангал, Ирак; МАРИНА САДЕК ТАЛО /MARINA SADEK TALO/ - родена на *** г. в гр. Шангал, Ирак; СУАД САДЕК ТАЛО /SUAD SADEK TALO/ - родена на *** г. в гр. Шангал, Ирак; СУЗАН САДЕК ТАЛО /SUZAN SADEK TALO/ - родена на *** г. в гр. Шангал, Ирак; САБРИНА САДЕК ТАЛО /SABRINA SADEK TALO/ - родена на *** г. в гр. Шангал, Ирак; СЕРУАН САДЕК ТАЛО /SERWAN SADEK TALO/ - роден на *** г. в гр. Шангал, Ирак; ДЕЛШАД САДЕК ТАЛО /DELSHAD SADEK TALO/ - роден на *** г. в гр. Шангал, Ирак; РУСИЯ САДЕК ТАЛО /RUSYA SADEK TALO/ - родена на *** г. в гр. Шангал, Ирак; ГАУРИ МЕЧИ ТАЛО /GAURI MECHI TALO/ - родена на *** г. в гр. Шангал, Ирак; ГАЗИ АЗИЗ СЕМО /GAZI AZIZ SEMO/ - роден на *** г. в гр. Шангал, Ирак; НАДИРА ИЛИЯ ТОБИЯ /NADIRA ILIA TOBIA/ - родена на *** г. в гр. Мусел, Ирак; МАРИНА АБДУЛМАСИХ МИХАИЛ /MARINA ABDULMASIH MIKHIL/ - родена на *** г. в гр. Мусел, Ирак; ИУАН ДЖАНИ ШАИИА /IWAN JUNI SHAEEA/ - роден на *** г. в гр. Мусел, Ирак; ДЖОНИЯС ИУАН ШАИИА /JUNYAS IWAN SHAEEA/ - роден на *** г. в гр. Мусел, Ирак; БЕУАР АХМЕД А. /BEWAR AHMED ALI/ - роден на *** г. в гр. Захо, Ирак; ФЕКРАТ МОСА А. /FEKRAT MUSA ALI/ - роден на *** г. в гр. Захо, Ирак; ШЕРЗАД ХАЛИЛ АБДУЛРАХИМ /SHERZAD KHALIL ABDULRAHIM/ - роден на *** г. в гр. Захо, Ирак; НЕРУЗ МОХАМАДАЛИ МСОЕР /NERUZ MOHAMADALI MSUOR/ - родена на *** г. в гр. Камушли, Сирия; БЕРИВАН АБДАЛА МСОЕР /BEREVAN ABDALA MSUOR/ - родена на *** г. в гр. Хасака, Сирия и БАРИН НЕДЖЕМ МСОЕР /BARIN NEJEM MSUOR/ - роден на *** г. в гр. Камушли, Сирия, като превеждането през границата на страната е извършено без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, на основание чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия И.Т. на наказание ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 5000.00 /пет хиляди/ лева. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 198/2016 г. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия А.Р.С. /ALI RAHMAT SAYDY/ - мъж, роден на ***г. в гр.Бадахшан, Ислямска Република Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, с основно образование, професия – обущар, разведен, не осъждан, без документи за самоличност, и адв.М.П., съгласно условията на което подсъдимият А.Р.С. /Ali Rahmat Saydy/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, а именно, че на 16.09.2016 г. през река Резовска, в района на 53 табела, на 11676 м. западно от устието на реката, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, в съучастие като съизвършител с И.Т. /IBRAHIM TUTKMAN/ - мъж, роден на *** г. в гр. Кундуз, Афганистан, превел през границата на страната от Република Турция в Република България през река Резовска група от хора – 21 лица, които не са български граждани, между които и 7 лица ненавършили 16 годишна възраст както следва:САДЕК РАЗОХАЛАФ ТАЛО /SADEK RAZOKHALAF TALO/ - роден на *** г. в гр. Шангал, Ирак; ХАЛИДА СЕМО ЮСЕФ /KHALIDA SEMO YOSEF/ - родена на *** г. в гр. Шангал, Ирак; МАРИНА САДЕК ТАЛО /MARINA SADEK TALO/ - родена на *** г. в гр. Шангал, Ирак; СУАД САДЕК ТАЛО /SUAD SADEK TALO/ - родена на *** г. в гр. Шангал, Ирак; СУЗАН САДЕК ТАЛО /SUZAN SADEK TALO/ - родена на *** г. в гр. Шангал, Ирак; САБРИНА САДЕК ТАЛО /SABRINA SADEK TALO/ - родена на *** г. в гр. Шангал, Ирак; СЕРУАН САДЕК ТАЛО /SERWAN SADEK TALO/ - роден на *** г. в гр. Шангал, Ирак; ДЕЛШАД САДЕК ТАЛО /DELSHAD SADEK TALO/ - роден на *** г. в гр. Шангал, Ирак; РУСИЯ САДЕК ТАЛО /RUSYA SADEK TALO/ - родена на *** г. в гр. Шангал, Ирак; ГАУРИ МЕЧИ ТАЛО /GAURI MECHI TALO/ - родена на *** г. в гр. Шангал, Ирак; ГАЗИ АЗИЗ СЕМО /GAZI AZIZ SEMO/ - роден на *** г. в гр. Шангал, Ирак; НАДИРА ИЛИЯ ТОБИЯ /NADIRA ILIA TOBIA/ - родена на *** г. в гр. Мусел, Ирак; МАРИНА АБДУЛМАСИХ МИХАИЛ /MARINA ABDULMASIH MIKHIL/ - родена на *** г. в гр. Мусел, Ирак; ИУАН ДЖАНИ ШАИИА /IWAN JUNI SHAEEA/ - роден на *** г. в гр. Мусел, Ирак; ДЖОНИЯС ИУАН ШАИИА /JUNYAS IWAN SHAEEA/ - роден на *** г. в гр. Мусел, Ирак; БЕУАР АХМЕД А. /BEWAR AHMED ALI/ - роден на *** г. в гр. Захо, Ирак; ФЕКРАТ МОСА А. /FEKRAT MUSA ALI/ - роден на *** г. в гр. Захо, Ирак; ШЕРЗАД ХАЛИЛ АБДУЛРАХИМ /SHERZAD KHALIL ABDULRAHIM/ - роден на *** г. в гр. Захо, Ирак; НЕРУЗ МОХАМАДАЛИ МСОЕР /NERUZ MOHAMADALI MSUOR/ - родена на *** г. в гр. Камушли, Сирия; БЕРИВАН АБДАЛА МСОЕР /BEREVAN ABDALA MSUOR/ - родена на *** г. в гр. Хасака, Сирия и БАРИН НЕДЖЕМ МСОЕР /BARIN NEJEM MSUOR/ - роден на *** г. в гр. Камушли, Сирия, като превеждането през границата на страната е извършено без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, на основание чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Р.С. на наказание ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 5000.00 /пет хиляди/ лева. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
И.Т.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 198/2016 г. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия И.Т. /IBRAHIM TUTKMAN/ - мъж, роден на ***г. в гр.Кундуз, Ислямска Република Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, с основно образование, професия – обущар, разведен, неосъждан, без документи за самоличност, и адв.М.П., съгласно условията на което подсъдимият И.Т. /Ibrahim Tutkman/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, а именно, че на 16.09.2016 г. през река Резовска, в района на 53 табела, на 11676 м. западно от устието на реката, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, в съучастие като съизвършител с А.Р.С. /ALI RAHMAT SAYDY/ - мъж, роден на *** г. в гр. Бадахшан, Афганистан, превел през границата на страната от Република Турция в Република България през река Резовска група от хора – 21 лица, които не са български граждани, между които и 7 лица ненавършили 16 годишна възраст както следва:САДЕК РАЗОХАЛАФ ТАЛО /SADEK RAZOKHALAF TALO/ - роден на *** г. в гр. Шангал, Ирак; ХАЛИДА СЕМО ЮСЕФ /KHALIDA SEMO YOSEF/ - родена на *** г. в гр. Шангал, Ирак; МАРИНА САДЕК ТАЛО /MARINA SADEK TALO/ - родена на *** г. в гр. Шангал, Ирак; СУАД САДЕК ТАЛО /SUAD SADEK TALO/ - родена на *** г. в гр. Шангал, Ирак; СУЗАН САДЕК ТАЛО /SUZAN SADEK TALO/ - родена на *** г. в гр. Шангал, Ирак; САБРИНА САДЕК ТАЛО /SABRINA SADEK TALO/ - родена на *** г. в гр. Шангал, Ирак; СЕРУАН САДЕК ТАЛО /SERWAN SADEK TALO/ - роден на *** г. в гр. Шангал, Ирак; ДЕЛШАД САДЕК ТАЛО /DELSHAD SADEK TALO/ - роден на *** г. в гр. Шангал, Ирак; РУСИЯ САДЕК ТАЛО /RUSYA SADEK TALO/ - родена на *** г. в гр. Шангал, Ирак; ГАУРИ МЕЧИ ТАЛО /GAURI MECHI TALO/ - родена на *** г. в гр. Шангал, Ирак; ГАЗИ АЗИЗ СЕМО /GAZI AZIZ SEMO/ - роден на *** г. в гр. Шангал, Ирак; НАДИРА ИЛИЯ ТОБИЯ /NADIRA ILIA TOBIA/ - родена на *** г. в гр. Мусел, Ирак; МАРИНА АБДУЛМАСИХ МИХАИЛ /MARINA ABDULMASIH MIKHIL/ - родена на *** г. в гр. Мусел, Ирак; ИУАН ДЖАНИ ШАИИА /IWAN JUNI SHAEEA/ - роден на *** г. в гр. Мусел, Ирак; ДЖОНИЯС ИУАН ШАИИА /JUNYAS IWAN SHAEEA/ - роден на *** г. в гр. Мусел, Ирак; БЕУАР АХМЕД А. /BEWAR AHMED ALI/ - роден на *** г. в гр. Захо, Ирак; ФЕКРАТ МОСА А. /FEKRAT MUSA ALI/ - роден на *** г. в гр. Захо, Ирак; ШЕРЗАД ХАЛИЛ АБДУЛРАХИМ /SHERZAD KHALIL ABDULRAHIM/ - роден на *** г. в гр. Захо, Ирак; НЕРУЗ МОХАМАДАЛИ МСОЕР /NERUZ MOHAMADALI MSUOR/ - родена на *** г. в гр. Камушли, Сирия; БЕРИВАН АБДАЛА МСОЕР /BEREVAN ABDALA MSUOR/ - родена на *** г. в гр. Хасака, Сирия и БАРИН НЕДЖЕМ МСОЕР /BARIN NEJEM MSUOR/ - роден на *** г. в гр. Камушли, Сирия, като превеждането през границата на страната е извършено без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, на основание чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия И.Т. на наказание ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 5000.00 /пет хиляди/ лева. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
А.Р.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 198/2016 г. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия А.Р.С. /ALI RAHMAT SAYDY/ - мъж, роден на ***г. в гр.Бадахшан, Ислямска Република Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, с основно образование, професия – обущар, разведен, не осъждан, без документи за самоличност, и адв.М.П., съгласно условията на което подсъдимият А.Р.С. /Ali Rahmat Saydy/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, а именно, че на 16.09.2016 г. през река Резовска, в района на 53 табела, на 11676 м. западно от устието на реката, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, в съучастие като съизвършител с И.Т. /IBRAHIM TUTKMAN/ - мъж, роден на *** г. в гр. Кундуз, Афганистан, превел през границата на страната от Република Турция в Република България през река Резовска група от хора – 21 лица, които не са български граждани, между които и 7 лица ненавършили 16 годишна възраст както следва:САДЕК РАЗОХАЛАФ ТАЛО /SADEK RAZOKHALAF TALO/ - роден на *** г. в гр. Шангал, Ирак; ХАЛИДА СЕМО ЮСЕФ /KHALIDA SEMO YOSEF/ - родена на *** г. в гр. Шангал, Ирак; МАРИНА САДЕК ТАЛО /MARINA SADEK TALO/ - родена на *** г. в гр. Шангал, Ирак; СУАД САДЕК ТАЛО /SUAD SADEK TALO/ - родена на *** г. в гр. Шангал, Ирак; СУЗАН САДЕК ТАЛО /SUZAN SADEK TALO/ - родена на *** г. в гр. Шангал, Ирак; САБРИНА САДЕК ТАЛО /SABRINA SADEK TALO/ - родена на *** г. в гр. Шангал, Ирак; СЕРУАН САДЕК ТАЛО /SERWAN SADEK TALO/ - роден на *** г. в гр. Шангал, Ирак; ДЕЛШАД САДЕК ТАЛО /DELSHAD SADEK TALO/ - роден на *** г. в гр. Шангал, Ирак; РУСИЯ САДЕК ТАЛО /RUSYA SADEK TALO/ - родена на *** г. в гр. Шангал, Ирак; ГАУРИ МЕЧИ ТАЛО /GAURI MECHI TALO/ - родена на *** г. в гр. Шангал, Ирак; ГАЗИ АЗИЗ СЕМО /GAZI AZIZ SEMO/ - роден на *** г. в гр. Шангал, Ирак; НАДИРА ИЛИЯ ТОБИЯ /NADIRA ILIA TOBIA/ - родена на *** г. в гр. Мусел, Ирак; МАРИНА АБДУЛМАСИХ МИХАИЛ /MARINA ABDULMASIH MIKHIL/ - родена на *** г. в гр. Мусел, Ирак; ИУАН ДЖАНИ ШАИИА /IWAN JUNI SHAEEA/ - роден на *** г. в гр. Мусел, Ирак; ДЖОНИЯС ИУАН ШАИИА /JUNYAS IWAN SHAEEA/ - роден на *** г. в гр. Мусел, Ирак; БЕУАР АХМЕД А. /BEWAR AHMED ALI/ - роден на *** г. в гр. Захо, Ирак; ФЕКРАТ МОСА А. /FEKRAT MUSA ALI/ - роден на *** г. в гр. Захо, Ирак; ШЕРЗАД ХАЛИЛ АБДУЛРАХИМ /SHERZAD KHALIL ABDULRAHIM/ - роден на *** г. в гр. Захо, Ирак; НЕРУЗ МОХАМАДАЛИ МСОЕР /NERUZ MOHAMADALI MSUOR/ - родена на *** г. в гр. Камушли, Сирия; БЕРИВАН АБДАЛА МСОЕР /BEREVAN ABDALA MSUOR/ - родена на *** г. в гр. Хасака, Сирия и БАРИН НЕДЖЕМ МСОЕР /BARIN NEJEM MSUOR/ - роден на *** г. в гр. Камушли, Сирия, като превеждането през границата на страната е извършено без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, на основание чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Р.С. на наказание ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 5000.00 /пет хиляди/ лева. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 19.9.2016г.
114 НОХД No 1197/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ф.М.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 19.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на незабавно производство №203/2016г. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия Ф.М.А. /FEKRAT MUSA ALI/ - мъж, роден на *** г. в гр. Захо, Ирак, иракски гражданин, иракчанин, със средно образование, работи като общ работник, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, и адв.М.П., съгласно условията на което подсъдимият Ф.М.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 16.09.2016 г. през река Резовска, в района на 53 табела, на 11676 м. западно от устието на реката, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ф.М.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ф.М.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
Ф.М.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на незабавно производство №203/2016г. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия Ф.М.А. /FEKRAT MUSA ALI/ - мъж, роден на *** г. в гр. Захо, Ирак, иракски гражданин, иракчанин, със средно образование, работи като общ работник, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, и адв.М.П., съгласно условията на което подсъдимият Ф.М.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 16.09.2016 г. през река Резовска, в района на 53 табела, на 11676 м. западно от устието на реката, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ф.М.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ф.М.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 19.9.2016г.
115 НОХД No 1198/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Б.А.М. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 19.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на незабавно производство №206/2016г. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимата BEREVAN ABDALA MSUOR /Б.А.М./ - жена, родена на *** г. в гр. Хасака, Сирия, сирийски гражданин, сирийка, със средно образование, безработна, неомъжена, ПН 008836767 валиден до 05.02.2020г., и адв.М.П., съгласно условията на което подсъдимата Б.А.М. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 16.09.2016 г. през река Резовска, в района на 53 табела, на 11676 м. западно от устието на реката, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимата Б.А.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Б.А.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
Б.А.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на незабавно производство №206/2016г. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимата BEREVAN ABDALA MSUOR /Б.А.М./ - жена, родена на *** г. в гр. Хасака, Сирия, сирийски гражданин, сирийка, със средно образование, безработна, неомъжена, ПН 008836767 валиден до 05.02.2020г., и адв.М.П., съгласно условията на което подсъдимата Б.А.М. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 16.09.2016 г. през река Резовска, в района на 53 табела, на 11676 м. западно от устието на реката, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимата Б.А.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Б.А.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 19.9.2016г.
116 НОХД No 1199/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Б.А.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 19.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на незабавно производство №202/2016г. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия Б.А.А. /BEWAR AHMED ALI/ - мъж, роден на *** г. в гр. Захо, Ирак, иракски гражданин, иракчанин, с начално образование, работи като общ работник, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, и адв.М.П., съгласно условията на което подсъдимият Б.А.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 16.09.2016 г. през река Резовска, в района на 53 табела, на 11676 м. западно от устието на реката, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Б.А.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Б.А.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
Б.А.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на незабавно производство №202/2016г. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия Б.А.А. /BEWAR AHMED ALI/ - мъж, роден на *** г. в гр. Захо, Ирак, иракски гражданин, иракчанин, с начално образование, работи като общ работник, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, и адв.М.П., съгласно условията на което подсъдимият Б.А.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 16.09.2016 г. през река Резовска, в района на 53 табела, на 11676 м. западно от устието на реката, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Б.А.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Б.А.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 19.9.2016г.
117 НОХД No 1200/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Б.Н.М. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 19.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на незабавно производство №207/2016г. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия Б.Н.М. /BARIN NEJEM MSUOR/ - мъж, роден на *** г. в гр. Камушли, Сирия, сирийски гражданин, сириец, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, по заявени от лицето данни, и адв.М.П., съгласно условията на което подсъдимият Б.Н.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 16.09.2016 г. през река Резовска, в района на 53 табела, на 11676 м. западно от устието на реката, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Б.Н.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Б.Н.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото.
Б.Н.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на незабавно производство №207/2016г. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия Б.Н.М. /BARIN NEJEM MSUOR/ - мъж, роден на *** г. в гр. Камушли, Сирия, сирийски гражданин, сириец, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, по заявени от лицето данни, и адв.М.П., съгласно условията на което подсъдимият Б.Н.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 16.09.2016 г. през река Резовска, в района на 53 табела, на 11676 м. западно от устието на реката, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Б.Н.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Б.Н.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 19.9.2016г.
118 НОХД No 1201/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.И.Т. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 19.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на незабавно производство №201/2016г. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимата NADIRA ILIA TOBIA /Н.И.Т./ - жена, родена на *** г. в гр. Мусел, Ирак, иракски гражданин, иракчанка, с начално образование, безработна, омъжена, неосъждана, без документи за самоличност, и адв.М.П., съгласно условията на което подсъдимата Н.И.Т. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 16.09.2016 г. през река Резовска, в района на 53 табела, на 11676 м. западно от устието на реката, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимата Н.И.Т. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.И.Т. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
Н.И.Т.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на незабавно производство №201/2016г. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимата NADIRA ILIA TOBIA /Н.И.Т./ - жена, родена на *** г. в гр. Мусел, Ирак, иракски гражданин, иракчанка, с начално образование, безработна, омъжена, неосъждана, без документи за самоличност, и адв.М.П., съгласно условията на което подсъдимата Н.И.Т. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 16.09.2016 г. през река Резовска, в района на 53 табела, на 11676 м. западно от устието на реката, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимата Н.И.Т. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.И.Т. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 19.9.2016г.
119 НОХД No 1205/2016, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО В.С.П. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 21.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 302 ЗМ-263/2016г. по описа на РУ - град Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Евтимова, обвиняемия В.С.П. - род. на ***г***, с настоящ адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, разведен, неосъждан, ЕГН **********, и неговия защитник адв.Т.С., съгласно което обвиняемият В.С.П. се признава за виновен в извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, а именно, че на 15.09.2016 г., около 01.00 часа по третокласен път III 9901, км.4, посока гр.Царево – с. Варвара, обл. Бургаска управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка БМВ, модел 320Д, с peг. № А 8636 МР, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на промила, а именно 1.38 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с химическа експертиза № 991/20.09.2016 г. на БНТЛ при ОД на МВР гр. Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия В.С.П., ЕГН **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 500.00 /петстотин/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия В.С.П., ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. ОСЪЖДА В.С.П., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС-Царево сумата в размер на 45.70 лева за разноски по делото. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Споразумението има последици на влязла в сила присъда. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В.С.П.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 302 ЗМ-263/2016г. по описа на РУ - град Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Евтимова, обвиняемия В.С.П. - род. на ***г***, с настоящ адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, разведен, неосъждан, ЕГН **********, и неговия защитник адв.Т.С., съгласно което обвиняемият В.С.П. се признава за виновен в извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, а именно, че на 15.09.2016 г., около 01.00 часа по третокласен път III 9901, км.4, посока гр.Царево – с. Варвара, обл. Бургаска управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка БМВ, модел 320Д, с peг. № А 8636 МР, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на промила, а именно 1.38 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с химическа експертиза № 991/20.09.2016 г. на БНТЛ при ОД на МВР гр. Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия В.С.П., ЕГН **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 500.00 /петстотин/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия В.С.П., ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. ОСЪЖДА В.С.П., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС-Царево сумата в размер на 45.70 лева за разноски по делото. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Споразумението има последици на влязла в сила присъда. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 21.9.2016г.
120 НОХД No 1223/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.С.Г. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 23.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №279/2016г. по описа на ГПУ–Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия М.С.Г. (Mihwan Selo Ghasem) – род. на ***г., в гр. Шенгал, Ирак, иракчанин, иракски гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, без документи за самоличност, и адв.Д.Д., съгласно условията на което подсъдимият М.С.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 17.09.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Сърпиите”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.С.Г. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.С.Г. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
М.С.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №279/2016г. по описа на ГПУ–Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия М.С.Г. (Mihwan Selo Ghasem) – род. на ***г., в гр. Шенгал, Ирак, иракчанин, иракски гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, без документи за самоличност, и адв.Д.Д., съгласно условията на което подсъдимият М.С.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 17.09.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Сърпиите”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.С.Г. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.С.Г. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 23.9.2016г.
121 НОХД No 1224/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Х.Х.Х. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 23.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №281/2016г. по описа на ГПУ–Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия Х.Х.Х. (Kheder Khamu Hamu) – род. на ***г. в гр. Шенгал, Ирак, иракчанин, иракски гражданин, основно образование, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, и адв.Д.Д., съгласно условията на което подсъдимият Х.Х.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 17.09.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Сърпиите”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х.Х.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.Х.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Х.Х.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №281/2016г. по описа на ГПУ–Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия Х.Х.Х. (Kheder Khamu Hamu) – род. на ***г. в гр. Шенгал, Ирак, иракчанин, иракски гражданин, основно образование, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, и адв.Д.Д., съгласно условията на което подсъдимият Х.Х.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 17.09.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Сърпиите”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х.Х.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.Х.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 23.9.2016г.
122 НОХД No 1225/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.Х.Х. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 23.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №277/2016г. по описа на ГПУ–Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, подсъдимия С.Х.Х. (Said Hamo Hamo) – род. на *** г. в гр. Шенгал, Ирак, иракчанин, иракчанин, иракски гражданин, основно образование, женен, не осъждан, без документи за самоличност, и адв.Д.Д., съгласно условията на което подсъдимият С.Х.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 17.09.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Сърпиите”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.Х.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.Х.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
С.Х.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №277/2016г. по описа на ГПУ–Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, подсъдимия С.Х.Х. (Said Hamo Hamo) – род. на *** г. в гр. Шенгал, Ирак, иракчанин, иракчанин, иракски гражданин, основно образование, женен, не осъждан, без документи за самоличност, и адв.Д.Д., съгласно условията на което подсъдимият С.Х.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 17.09.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Сърпиите”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.Х.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.Х.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 23.9.2016г.
123 НОХД No 1226/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Г.Ш. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 23.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №278/2016г. по описа на ГПУ–Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия Г.Ш. (Gulistan Shamui) – род. на *** г. в гр. Шенгал, Ирак, иракчанка, иракска гражданка, неграмотна, омъжена, неосъждана, без документи за самоличност, и адв.Д.Д., съгласно условията на което подсъдимият Г.Ш. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 17.09.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Сърпиите”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Г.Ш. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Г.Ш. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Г.Ш.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №278/2016г. по описа на ГПУ–Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия Г.Ш. (Gulistan Shamui) – род. на *** г. в гр. Шенгал, Ирак, иракчанка, иракска гражданка, неграмотна, омъжена, неосъждана, без документи за самоличност, и адв.Д.Д., съгласно условията на което подсъдимият Г.Ш. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 17.09.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Сърпиите”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Г.Ш. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Г.Ш. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 23.9.2016г.
124 НОХД No 1230/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.Г.Х. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 24.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №282/2016г. по описа на ГПУ–Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, подсъдимия Н.Г.Х. (Naef Ghsem Haji) - роден на *** г. в гр. Дохук, Ирак, иракчанин, иракски гражданин, начално образование, женен, не осъждан, без документи за самоличност, и адв.Х.К., съгласно условията на което подсъдимият Н.Г.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 17.09.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Сърпиите”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Н.Г.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.Г.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Н.Г.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №282/2016г. по описа на ГПУ–Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, подсъдимия Н.Г.Х. (Naef Ghsem Haji) - роден на *** г. в гр. Дохук, Ирак, иракчанин, иракски гражданин, начално образование, женен, не осъждан, без документи за самоличност, и адв.Х.К., съгласно условията на което подсъдимият Н.Г.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 17.09.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Сърпиите”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Н.Г.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.Г.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 24.9.2016г.
125 НОХД No 1231/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Б.Н.Г. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 24.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №283/2016г. по описа на ГПУ–Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия Б.Н.Г. (Barawan Naef Ghsem) – род. на *** г. в гр. Дохук, Ирак, иракчанин, иракски гражданин, средно образование, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, и адв.Х.К., съгласно условията на което подсъдимият Б.Н.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 17.09.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Сърпиите”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Б.Н.Г. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Б.Н.Г. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Б.Н.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №283/2016г. по описа на ГПУ–Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия Б.Н.Г. (Barawan Naef Ghsem) – род. на *** г. в гр. Дохук, Ирак, иракчанин, иракски гражданин, средно образование, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, и адв.Х.К., съгласно условията на което подсъдимият Б.Н.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 17.09.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Сърпиите”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Б.Н.Г. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Б.Н.Г. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 24.9.2016г.
126 НОХД No 1232/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Н.Г. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 24.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №284/2016г. по описа на ГПУ–Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия А.Н.Г. (Alan Naef Ghsem) – род. на *** г. в гр. Дохук, Ирак, иракчанка, иракски гражданин, полувисше образование, неомъжена, неосъждана, и адв.Х.К., съгласно условията на което подсъдимият А.Н.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 17.09.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Сърпиите”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Н.Г. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Н.Г. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
А.Н.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №284/2016г. по описа на ГПУ–Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия А.Н.Г. (Alan Naef Ghsem) – род. на *** г. в гр. Дохук, Ирак, иракчанка, иракски гражданин, полувисше образование, неомъжена, неосъждана, и адв.Х.К., съгласно условията на което подсъдимият А.Н.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 17.09.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Сърпиите”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Н.Г. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Н.Г. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 24.9.2016г.
127 НОХД No 1233/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.Н.Г. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 24.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №285/2016г. по описа на ГПУ–Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия Н.Н.Г. (Heilan Naef Ghsem) – род. на *** г. в гр. Дохук, Ирак, иракчанка, иракски гражданин, основно образование, неомъжена, неосъждана, без документи за самоличност, и адв.Х.К., съгласно условията на което подсъдимият Н.Н.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 17.09.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Сърпиите”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Н.Н.Г. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.Н.Г. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Н.Н.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №285/2016г. по описа на ГПУ–Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия Н.Н.Г. (Heilan Naef Ghsem) – род. на *** г. в гр. Дохук, Ирак, иракчанка, иракски гражданин, основно образование, неомъжена, неосъждана, без документи за самоличност, и адв.Х.К., съгласно условията на което подсъдимият Н.Н.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 17.09.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Сърпиите”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Н.Н.Г. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.Н.Г. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 24.9.2016г.
128 НОХД No 1234/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ф.Ш.Д. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 24.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №286/2016г. по описа на ГПУ–Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, подсъдимия Ф.Ш.Д. (Fais Shokor Jahangir) - роден на *** г. в гр. Мусул, Ирак, иракчанин, иракски гражданин, основно образование, женен, не осъждан, без документи за самоличност, и адв.Х.К., съгласно условията на което подсъдимият Ф.Ш.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 17.09.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Сърпиите”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ф.Ш.Д. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ф.Ш.Д. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Ф.Ш.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №286/2016г. по описа на ГПУ–Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, подсъдимия Ф.Ш.Д. (Fais Shokor Jahangir) - роден на *** г. в гр. Мусул, Ирак, иракчанин, иракски гражданин, основно образование, женен, не осъждан, без документи за самоличност, и адв.Х.К., съгласно условията на което подсъдимият Ф.Ш.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 17.09.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Сърпиите”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ф.Ш.Д. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ф.Ш.Д. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 24.9.2016г.
129 НОХД No 1235/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Е.Ш.Д. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 24.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №287/2016г. по описа на ГПУ–Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия Е.Ш.Д. (Eliyas Shokor Jahangir) – род. на *** г. в гр. Мусул, Ирак, иракчанин, иракски гражданин, основно образование, женен, неосъждан, без документи за самоличност, и адв.Х.К., съгласно условията на което подсъдимият Е.Ш.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 17.09.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Сърпиите”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Е.Ш.Д. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Е.Ш.Д. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Е.Ш.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №287/2016г. по описа на ГПУ–Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия Е.Ш.Д. (Eliyas Shokor Jahangir) – род. на *** г. в гр. Мусул, Ирак, иракчанин, иракски гражданин, основно образование, женен, неосъждан, без документи за самоличност, и адв.Х.К., съгласно условията на което подсъдимият Е.Ш.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 17.09.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Сърпиите”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Е.Ш.Д. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Е.Ш.Д. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 24.9.2016г.
130 НОХД No 1236/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.Ф.Л. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 24.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №288/2016г. по описа на ГПУ–Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия Н.Ф.Л. (Nader Farman Lazgin) – род. на *** г. в гр. Дохук, Ирак, иракчанин, иракски гражданин, начално образование, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, и адв.Х.К., съгласно условията на което подсъдимият Н.Ф.Л. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 17.09.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Сърпиите”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Н.Ф.Л. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.Ф.Л. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Н.Ф.Л.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №288/2016г. по описа на ГПУ–Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия Н.Ф.Л. (Nader Farman Lazgin) – род. на *** г. в гр. Дохук, Ирак, иракчанин, иракски гражданин, начално образование, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, и адв.Х.К., съгласно условията на което подсъдимият Н.Ф.Л. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 17.09.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Сърпиите”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Н.Ф.Л. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.Ф.Л. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 24.9.2016г.
131 НОХД No 1237/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Л.С.О. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 24.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №289/2016г. по описа на ГПУ–Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, подсъдимия Л.С.О. (Loghman soleiman Ose) - роден на *** г. в гр. Дохук, Ирак, иракчанин, иракски гражданин, основно образование, женен, не осъждан, без документи за самоличност, и адв.Х.К., съгласно условията на което подсъдимият Л.С.О. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 17.09.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Сърпиите”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Л.С.О. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Л.С.О. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Л.С.О.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №289/2016г. по описа на ГПУ–Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, подсъдимия Л.С.О. (Loghman soleiman Ose) - роден на *** г. в гр. Дохук, Ирак, иракчанин, иракски гражданин, основно образование, женен, не осъждан, без документи за самоличност, и адв.Х.К., съгласно условията на което подсъдимият Л.С.О. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 17.09.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Сърпиите”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Л.С.О. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Л.С.О. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 24.9.2016г.
132 НОХД No 1238/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.Х.С. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 24.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №291/2016г. по описа на ГПУ–Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия С.Х.С. (Sakwan Khorshid Salim) – род. на *** г. в гр. Дохук, Ирак, иракчанин, иракски гражданин, начално образование, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, и адв.Х.К., съгласно условията на което подсъдимият С.Х.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 17.09.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Сърпиите”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.Х.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.Х.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
С.Х.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №291/2016г. по описа на ГПУ–Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия С.Х.С. (Sakwan Khorshid Salim) – род. на *** г. в гр. Дохук, Ирак, иракчанин, иракски гражданин, начално образование, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, и адв.Х.К., съгласно условията на което подсъдимият С.Х.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 17.09.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Сърпиите”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.Х.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.Х.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 24.9.2016г.
133 НОХД No 1253/2016, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.А.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 28.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 4635 ЗМ - 385/2016 год. по описа на РУ на МВР Приморско, представлявана от прокурор Крумов, обвиняемия С.А.С., ЕГН ********** – роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, не осъждан, и неговия защитник адв.М.Н., съгласно което обвиняемият С.А.С., ЕГН ********** – се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК, за това, че на 16.09.2016 г. в около 03.45 часа в гр. Приморско, обл. Бургаска, по ул. „Трети март”, в посока към изхода на града управлявал моторно превозно средство – товарен автомобил марка „Рено”, модел „Канго”, с рег. № А 3548 КХ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,83 /едно цяло, осемдесет и три/ на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта № 988/16.09.2016 год. на БНТЛ при ОД на МВР, гр. Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия С.А.С., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размера на ПЕТСТОТИН ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия С.А.С., ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 16.09.2016 год. ОСЪЖДА С.А.С., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС – Царево сумата в размер на 40.70 лева за разноски по делото.
С.А.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 4635 ЗМ - 385/2016 год. по описа на РУ на МВР Приморско, представлявана от прокурор Крумов, обвиняемия С.А.С., ЕГН ********** – роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, не осъждан, и неговия защитник адв.М.Н., съгласно което обвиняемият С.А.С., ЕГН ********** – се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК, за това, че на 16.09.2016 г. в около 03.45 часа в гр. Приморско, обл. Бургаска, по ул. „Трети март”, в посока към изхода на града управлявал моторно превозно средство – товарен автомобил марка „Рено”, модел „Канго”, с рег. № А 3548 КХ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,83 /едно цяло, осемдесет и три/ на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта № 988/16.09.2016 год. на БНТЛ при ОД на МВР, гр. Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия С.А.С., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размера на ПЕТСТОТИН ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия С.А.С., ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 16.09.2016 год. ОСЪЖДА С.А.С., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС – Царево сумата в размер на 40.70 лева за разноски по делото.
В законна сила от 28.9.2016г.
134 НОХД No 1276/2016, IV състав Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.Б. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 30.9.2016г.
Д.Б.
135 НОХД No 1277/2016, IV състав Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.И. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 30.9.2016г.
Н.И.
136 НОХД No 1278/2016, IV състав Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Щ.С. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 30.9.2016г.
Щ.С.
137 ЧНД No 1286/2016, I състав Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК ГПУ МАЛКО ТЪРНОВО   Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Протокол от 30.9.2016г.
138 ЧНД No 1287/2016, I състав Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК ГПУ МАЛКО ТЪРНОВО   Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Протокол от 30.9.2016г.