РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.9.2015г. до 30.9.2015г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 114/2014, III състав Облигационни искове М.И.К. М.С.Д. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 7.9.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявения иск от М.И.К. ЕГН ********** ***, със съдебен адрес:***, против М.С.Д. с ЕГН ********** ***, за приемане на установено между страните, че ответницата дължи на ищцата сумата от 20 000.00 лева по Запис на заповед от 30.07.2013г., ведно със законната лихва, считано от датата на подаването на заявлението, за които е издадена заповед за незабавно изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417, т. 9 ГПК по ч. гр. дело № 1194/2014 г. по описа на Районен съд-Царево.
2 Гражданско дело No 115/2014, III състав Облигационни искове М.И.К. М.С.Д. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 7.9.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявения иск от М.И.К. ЕГН ********** ***, със съдебен адрес:***, против М.С.Д. с ЕГН ********** ***, за приемане на установено между страните, че ответницата дължи на ищцата сумата от 2000.00 лева по Запис на заповед от 04.06.2013г., ведно със законната лихва, считано от датата на подаването на заявлението, за които е издадена заповед за незабавно изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417, т. 9 ГПК по ч. гр. дело № 1193/2014 г. по описа на Районен съд-Царево.
3 Гражданско дело No 42/2015, I състав Делби Т.И.Ж.,
И.И.В.,
Я.И.Р.
Ж.Р.В.,
П.М.И.,
К.М.В.
Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Определение от 2.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатата съдебна спогодба между страните по делото, както следва: 1.В дял на Т.И.Ж., ЕГН **********, И.И.В., ЕГН **********, и Я.И.Р., ЕГН ********** се поставя и те стават съсобственици помежду си при равни квоти от по 1/3 /една трета/ идеална част за всеки от тях на поземлен имот, с идентификатор 66528.501.605, по КККР на с. Синеморец, община Царево, Бургаска област, одобрена със заповед №РД-18-52 от 24.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, изменена със заповед № КД-14-02-269/18.03.2009 год. на Началника на СГКК-Бургас, за който е отреден УПИ УПИ VІ, в кв. 14 по ПУП на същото село с площ на целия имот от 664 кв. метри, при граници на поземления имот: 66528.501.604, ПИ 66528.501.536; 66528.501.443; ПИ66528.501.342 и 66528.501.253. Данъчната оценка на поставения в този дял имот е 2 496,20 лева. 2.В дял на ответниците Ж.Р.В., ЕГН **********, П.М.И., ЕГН **********, и К.М.В., ЕГН **********, се поставя и те стават съсобственици помежду си при квоти 4/6 /четири шести/ идеални части за първата от тях - Ж.Р.В., и по 1/6/ /една шеста/ идеална част за всеки от останалите двама от тях - П.М.И. и К.М.В., на поземлен имот, с идентификатор 66528.501.604, по КККР на с. Синеморец, община Царево, Бургаска област, одобрена със заповед №РД-18-52 от 24.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, изменена със заповед № КД-14-02-269/18.03.2009 год. на Началника на СГКК-Бургас, за който е отреден УПИ УПИ V, в кв. 14 по ПУП на същото село с площ на целия имот от 473 кв.м., при граници на поземления имот: ПИ 66528.501.536; 66528.501.605;ПИ 66528.501.253. Данъчната оценка на поставения в този дял имот е 1778,20 лева. 3.За уравняване на дяловете съделителите П.М.И. и К.М.В. следва да заплатят на ищците в равни части общата сума от 5000,00 /пет хиляди/ лева в брой, като разноските по делото останат за сметка на всяка от страните така, както ги е направила. Ищецът Т.Ж. - Заявявам, че със сестра ми Я.Р. получихме от П.И. и К.В. сумата от 5000 лева, платена ни в днешно съдебно заседание в брой. Ищцата Я.Р. – Потвърждавам, че с брат ми Т.Ж. получихме от П.И. и К.В. сумата от 5000 лева, платена ни в днешно съдебно заседание. По разноските, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ ОСЪЖДА Т.И.Ж., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата от 49.99 лева държавна такса върху стойността на получения в негов дял недвижим имот. ОСЪЖДА И.И.В., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата от 49.99 лева държавна такса върху получения в нейн дял недвижим имот. ОСЪЖДА Я.И.Р., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата от 49.99 лева държавна такса върху получения в нейн дял недвижим имот. ОСЪЖДА Ж.Р.В., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата от 23.71 лева държавна такса върху получения в нейн дял недвижим имот. ОСЪЖДА П.М.И., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата от 5.93 лева държавна такса върху получения в нейн дял недвижим имот. ОСЪЖДА К.М.В., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата от 5.93 лева държавна такса върху получения в негов дял недвижим имот. Предвид изчерпване предмета на делото, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.дело № 42/2015 г. по описа на Районен съд – гр.Царево на осн. чл.234, ал.1 от ГПК – по спогодба на страните. Определението относно разноските и прекратяването на делото подлежи на обжалване в седемдневен срок от днес пред Бургаски окръжен съд. Определението за одобряване на спогодбата има силата на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 2.9.2015г.
4 Гражданско дело No 176/2015, II състав Развод и недейств. на брака И.Л.С. П.В.С.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ЦАРЕВО
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 24.9.2015г.
ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА като дълбоко и непоправимо разстроен, гражданския брак, сключен между: И.Л.С., ЕГН ********** и П.В.С., ЕГН **********,***, без съдът да се произнася по въпроса за вината. УТВЪРЖДАВА постигнатото между И.Л.С., ЕГН ********** и П.В.С., ЕГН **********, споразумение за следното: 1. Относно упражняването на родителските права: 1.1. Родителските права върху родените от съвместното съжителство между страните деца- А.И. С., ЕГН ********** и В.И. С., ЕГН **********, се предоставят на майката П.В.С., ЕГН **********. 1.2. Бащата И.Л.С., ЕГН **********, ще заплаща издръжка за децата А.И. С., ЕГН ********** и В.И. С., ЕГН **********, платима чрез тяхната майка и законен представител П.В.С., ЕГН **********, в размер на от по 100,00 лева месечно, за всяко едно от децата, платими до 10-то число на месеца, за който се дължат, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, до настъпване на законни причини за нейното прекратяване или изменяване. 1.3. Бащата И.Л.С., ЕГН **********, ще има право на лични контакти с децата А.И. С., ЕГН ********** и В.И. С., ЕГН **********, всяка първа и трета седмица от месеца, от петък 18.00 часа до неделя в 15.00 часа, с приспиване в петък и събота вечерта, както и един месец през лятото, когато майката не е в отпуск. При четна година, за новогодишните празници при бащата от 30.12. до 05.01. при нечетна година за коледните празници от 22.12. до 30.12. и при четна година, за великденските празници при бащата. 2. Ползването на семейното жилище: Семейното жилище, находящо се в гр. Ахтопол, обл. Бургаска, ул. „Ропотамо“ № 8, се предоставя за ползване на съпруга И.Л.С., ЕГН **********. 3. Съпрузите няма да си дължат взаимно издръжка, след прекратяване на брака. 4. Съпрузите нямат недвижими имоти предмет на СИО, придобити по време на брака. 5. Движимите вещи, представляващи семейна имуществена общност, са поделени извънсъдебно между страните. 6. След прекратяването на брака съпругата, ще възстанови предбрачното си фамилно име- ПАНАЙОТОВА. 7. Разноските по делото са за сметка на всяка една от страните, така както са ги направили. ОСЪЖДА И.Л.С., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 07,50 лева, допълнителна, държавна такса за производството и сумата от 144,00 лева, държавна такса върху размера на присъдената издръжка. ОСЪЖДА П.В.С., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 07,50 лева, допълнителна, държавна такса за производството Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 24.9.2015г.
5 Гражданско дело No 177/2015, II състав Облигационни искове В.Д.Д. Т.С.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 11.9.2015г.
Предвид изявленията на страните, съдът ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА производството по делото поради направено оттегляне на иска. Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от днес пред БОС.
6 Гражданско дело No 298/2015, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ИСЕН ООД,
Д.М.М.,
Ц.Д.А.
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 7.9.2015г.
7 Гражданско дело No 301/2015, II състав Чл.19 ЗГР З.П.П.   Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 29.9.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. №301/2015г. поради направения отказ от иска.
8 ЧНД No 9/2015, II състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА С.С.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 8.9.2015г.
При това положение за съда се налага извода, че деянията предмет на споразумение по НОХД №158/2011г. на РС Царево и с присъда по НОХД №11/2012г. на РС Царево, са извършени в условията на реална съвкупност, преди да има постановено наказание за всяко едно от тях, предвид което и на осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК на осъдения М. следва да бъде определено едно общо наказание измежду двете наложени му такива в размер на по-тежкото от тях, а именно наказание две години лишаване от свобода. Предвид обстоятелството, че деянието предмет на присъда по НОХД №21/2014г. на РС Царево, потвърдена с Решение №307 от 2014г. на БОС, са извършени в изпитателния срок на определените му по НОХД №158/2011г. на РС Царево и по НОХД №11/2012г. по описа на РС Царево наказания, същите следва да бъдат приведени в изпълнение на осн. чл.68, ал.1 от НК. Предвид горното, съдът ОПРЕДЕЛИ На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание на осъдения С.С.М., ЕГН ********** измежду наказанията му по споразумение по НОХД №158/2011г. на РС Царево и с присъда по НОХД №11/2012г. на РС Царево в размер на по-тежкото от тях, а именно ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн. чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение така определеното му общо наказание от две години лишаване от свобода, което наказание да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, при първоначален строг режим на осн. чл.60, т. 2 от ЗИНЗС. Определението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред БОС.
С.С.М.
При това положение за съда се налага извода, че деянията предмет на споразумение по НОХД №158/2011г. на РС Царево и с присъда по НОХД №11/2012г. на РС Царево, са извършени в условията на реална съвкупност, преди да има постановено наказание за всяко едно от тях, предвид което и на осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК на осъдения М. следва да бъде определено едно общо наказание измежду двете наложени му такива в размер на по-тежкото от тях, а именно наказание две години лишаване от свобода. Предвид обстоятелството, че деянието предмет на присъда по НОХД №21/2014г. на РС Царево, потвърдена с Решение №307 от 2014г. на БОС, са извършени в изпитателния срок на определените му по НОХД №158/2011г. на РС Царево и по НОХД №11/2012г. по описа на РС Царево наказания, същите следва да бъдат приведени в изпълнение на осн. чл.68, ал.1 от НК. Предвид горното, съдът ОПРЕДЕЛИ На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание на осъдения С.С.М., ЕГН ********** измежду наказанията му по споразумение по НОХД №158/2011г. на РС Царево и с присъда по НОХД №11/2012г. на РС Царево в размер на по-тежкото от тях, а именно ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн. чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение така определеното му общо наказание от две години лишаване от свобода, което наказание да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, при първоначален строг режим на осн. чл.60, т. 2 от ЗИНЗС. Определението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред БОС.
9 ЧНД No 10/2015, II състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА К.И.Й. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 8.9.2015г.
Предвид това и съобразно чл.68, ал.1 от НК, осъдения Николов следва да изтърпи и отложеното наказание една година ЛОС. Предвид горното и на основание чл. 306, ал. 1, т. 3 от НПК, вр. чл. 68 от НК, съдът ОПРЕДЕЛИ На осн. чл. 68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наложеното на К.И.Й., ЕГН ********** с присъда по НОХД №115/2011г. на РС – Царево наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, което наказание да изтърпи в затворническо общежитие от открит тип, на осн. чл.59, ал.1 от ЗИНЗС, при първоначален общ режим на осн. чл.61, т. 3 от ЗИНЗС. Определението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред БОС.
К.И.Й.
Предвид това и съобразно чл.68, ал.1 от НК, осъдения Николов следва да изтърпи и отложеното наказание една година ЛОС. Предвид горното и на основание чл. 306, ал. 1, т. 3 от НПК, вр. чл. 68 от НК, съдът ОПРЕДЕЛИ На осн. чл. 68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наложеното на К.И.Й., ЕГН ********** с присъда по НОХД №115/2011г. на РС – Царево наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, което наказание да изтърпи в затворническо общежитие от открит тип, на осн. чл.59, ал.1 от ЗИНЗС, при първоначален общ режим на осн. чл.61, т. 3 от ЗИНЗС. Определението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред БОС.
10 НОХД No 15/2015, II състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Х.Н.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 8.9.2015г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Х.Н.М. - роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 22.08.2013г. в гр.Приморско, Бургаска област, в търговски обект на ул. „Георги Кондолов” №21, в условията на повторност и при немаловажен случай държал акцизни стоки без бандерол - тютюневи изделия, а именно 38 бр. кутии цигари марка „Torro – red line” 80 мм. на стойност 285.00 лева; 12 бр. кутии цигари марка „Karelia-king size” 80 мм. на стойност 51.60 лева; 103 бр. кутии цигари марка „Don” 80 мм. на стойност 473.80 лева; 2 бр. кутии цигари марка „LM” 80 мм. на стойност 8.60 лева лева; 7 бр. кутии цигари марка „LM red label” 80 мм. на стойност 30.10 лева; 45 бр. кутии цигари марка „Velvet-slims” 100 мм. на стойност 337.50 лева; 22 бр. кутии цигари марка „Gracia-deluxe slims” 100 мм. на стойност 165.00 лева; 20 бр. кутии цигари марка „Marlboro-gold” 80 мм. на стойност 102.00 лева; 3 бр. кутии цигари марка „Marlboro” 80 мм. на стойност 15.30 лева; 30 кутии цигари марка „King site” 80 мм на стойност 153.00 лева; 3 бр. кутии цигари марка „Leader” 80 мм. на стойност 12.60 лева; 95 бр. кутии цигари марка „My way-gold” 100 мм. на стойност 712.50 лева и 3 бр. кутии цигари марка „Pine-blue” 100 мм. на стойност 22.50 лева, всичко на обща стойност 2369.50 лева, когато такъв се изисква по закон - чл. 2, т. 2 от Закон за акцизите и данъчните складове –„На облагане с акциз подлежат тютюневите изделия, чл.100, ал. 1 от Закон за акцизите и данъчните складове – „Тютюневите изделия предназначени за местния пазар, се продават само облепени с бандерол”, чл. 25, ал. 1 от Закон за тютюна и тютюневите изделия – „Тютюневите изделия от местно производство и от внос се продават на вътрешния пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, който гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване, чрез разкъсване и чл.28, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия - „Тютюневите изделия от местно производство и от внос се транспортират, пренасят, съхраняват и продават в търговски обекти и складове на едро и дребно само с акцизен бандерол залепен върху потребителската опаковка при условията на чл.25 Закон за тютюна и тютюневите изделия”, като не внесения акциз в полза на републиканския бюджет е на стойност 1168.53 лева - престъпление по чл.234, ал.2, т.1, вр. ал.1, предл. второ, вр. чл.28, ал.1 от НК, вр. чл.2, т.2 и чл.100, ал.1 от Закон за акцизите и данъчните складове, вр. чл.25, ал.1 и чл.28, ал.1 от Закон за тютюна и тютюневите изделия, поради което и на осн. чл.234, ал.2, т.1, вр. ал.1, предл. второ, вр. чл.28, ал.1 от НК, вр. чл.2, т.2 и чл.100, ал.1 от Закон за акцизите и данъчните складове, вр. чл.25, ал.1 и чл.28, ал.1 от Закон за тютюна и тютюневите изделия и чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНИ, което да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС, както и ЛИШАВА Х.Н.М. от право да упражнява търговска дейност свързана с търговия на акцизни стоки за срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наложеното на Х.Н.М. с Присъда №66 по НОХД №122/2011г. по описа на РС Царево наказание лишаване от свобода за срок от една година, което да изтърпи в затворническо общежитие от открит тип на осн. чл.59, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „общ” режим на осн. чл.61, т.3 от ЗИНЗС.
Х.Н.М.
ПРИЗНАВА подсъдимият Х.Н.М. - роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 22.08.2013г. в гр.Приморско, Бургаска област, в търговски обект на ул. „Георги Кондолов” №21, в условията на повторност и при немаловажен случай държал акцизни стоки без бандерол - тютюневи изделия, а именно 38 бр. кутии цигари марка „Torro – red line” 80 мм. на стойност 285.00 лева; 12 бр. кутии цигари марка „Karelia-king size” 80 мм. на стойност 51.60 лева; 103 бр. кутии цигари марка „Don” 80 мм. на стойност 473.80 лева; 2 бр. кутии цигари марка „LM” 80 мм. на стойност 8.60 лева лева; 7 бр. кутии цигари марка „LM red label” 80 мм. на стойност 30.10 лева; 45 бр. кутии цигари марка „Velvet-slims” 100 мм. на стойност 337.50 лева; 22 бр. кутии цигари марка „Gracia-deluxe slims” 100 мм. на стойност 165.00 лева; 20 бр. кутии цигари марка „Marlboro-gold” 80 мм. на стойност 102.00 лева; 3 бр. кутии цигари марка „Marlboro” 80 мм. на стойност 15.30 лева; 30 кутии цигари марка „King site” 80 мм на стойност 153.00 лева; 3 бр. кутии цигари марка „Leader” 80 мм. на стойност 12.60 лева; 95 бр. кутии цигари марка „My way-gold” 100 мм. на стойност 712.50 лева и 3 бр. кутии цигари марка „Pine-blue” 100 мм. на стойност 22.50 лева, всичко на обща стойност 2369.50 лева, когато такъв се изисква по закон - чл. 2, т. 2 от Закон за акцизите и данъчните складове –„На облагане с акциз подлежат тютюневите изделия, чл.100, ал. 1 от Закон за акцизите и данъчните складове – „Тютюневите изделия предназначени за местния пазар, се продават само облепени с бандерол”, чл. 25, ал. 1 от Закон за тютюна и тютюневите изделия – „Тютюневите изделия от местно производство и от внос се продават на вътрешния пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, който гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване, чрез разкъсване и чл.28, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия - „Тютюневите изделия от местно производство и от внос се транспортират, пренасят, съхраняват и продават в търговски обекти и складове на едро и дребно само с акцизен бандерол залепен върху потребителската опаковка при условията на чл.25 Закон за тютюна и тютюневите изделия”, като не внесения акциз в полза на републиканския бюджет е на стойност 1168.53 лева - престъпление по чл.234, ал.2, т.1, вр. ал.1, предл. второ, вр. чл.28, ал.1 от НК, вр. чл.2, т.2 и чл.100, ал.1 от Закон за акцизите и данъчните складове, вр. чл.25, ал.1 и чл.28, ал.1 от Закон за тютюна и тютюневите изделия, поради което и на осн. чл.234, ал.2, т.1, вр. ал.1, предл. второ, вр. чл.28, ал.1 от НК, вр. чл.2, т.2 и чл.100, ал.1 от Закон за акцизите и данъчните складове, вр. чл.25, ал.1 и чл.28, ал.1 от Закон за тютюна и тютюневите изделия и чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНИ, което да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС, както и ЛИШАВА Х.Н.М. от право да упражнява търговска дейност свързана с търговия на акцизни стоки за срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наложеното на Х.Н.М. с Присъда №66 по НОХД №122/2011г. по описа на РС Царево наказание лишаване от свобода за срок от една година, което да изтърпи в затворническо общежитие от открит тип на осн. чл.59, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „общ” режим на осн. чл.61, т.3 от ЗИНЗС.
Мотиви от 18.9.2015г.
Мотивите изготвени в срок.
11 НЧХД No 39/2015, II състав НЧХД С.К.Д. П.Я.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 14.9.2015г.
ПРИЗНАВА подсъдимия П.Я.С. – роден на ***г***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно специално образование, ЕГН ********** ЗА НЕВИНОВЕН в това, че: на 30.07.2014г. в гр.Царево, обл.Бургаска, на къмпинг „Нестинарка” казал нещо унизително за честа и достойнството на С.К.Д. в негово присъствие, като обидата е нанесена публично И ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за престъпление по чл.148, ал.1, т.1, вр. чл. 146, ал.1 от НК. ОСЪЖДА С.К.Д. да заплати на П.Я.С. направените по делото разноски в размер на 200.00 лева. Присъдата може да бъде обжалвана в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.
П.Я.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия П.Я.С. – роден на ***г***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно специално образование, ЕГН ********** ЗА НЕВИНОВЕН в това, че: на 30.07.2014г. в гр.Царево, обл.Бургаска, на къмпинг „Нестинарка” казал нещо унизително за честа и достойнството на С.К.Д. в негово присъствие, като обидата е нанесена публично И ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за престъпление по чл.148, ал.1, т.1, вр. чл. 146, ал.1 от НК. ОСЪЖДА С.К.Д. да заплати на П.Я.С. направените по делото разноски в размер на 200.00 лева. Присъдата може да бъде обжалвана в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.
Мотиви от 29.9.2015г.
Мотивите изготвени в срок.
12 НОХД No 235/2015, II състав ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Б.С.И. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 14.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №235/2015г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и подсъдимия Б.С.И. - роден на ***г***, обл.Бургаска, ул.„Иван Вазов” №27, българин, български гражданин, със средно специално образование, оператор в бензиностанция „Континентал”, гр.Ахтопол, женен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 330, ал.1 от НК, а именно, че: На 04.10.2014 г., около 22.25 часа в имот, частна общинска собственост с идентификатор 00878.45.256 по КК на гр. Ахтопол, местност „Аероплана”, със статут „Земеделска територия за селско стопанство”, запалил имущество със значителна стойност, а именно: 1 бр. дървен кокошарник с размери 2/2/1.50 м. на стойност 138.69 лева; 1 бр. дървен свинарник с размери 4/2/1.50 м. на стойност 262.60 лева; 1 бр. дървен навес с размери 1.5/2/1.50 м. на стойност 42.88 лева; 6 бр. зайчарници с размери 1.50/0.80/0.50 м. на стойност 52.50 лева; 1 бр. метален зайчарник с размери 1/0.7/0.70 м. на стойност 24.78 лева; 1 бр. сеновал с размери 3/2/1.50 лева на стойност 56.35 лева; 1 бр. овчарник от чамови дъски с размери 3/2/1.50 м. на стойност 64.90 лева; 1 бр. помещение от чамови дъски с размери 2/1.30/1.50 м. на стойност 55.19 лева; 4 бр. пластмасови бидони с вместимост от по 120 литра всеки на стойност 54.00 лева; 700 бр. гъби за паламудени мрежи на стойност 245.00 лева; 1200 метра въжета за калкански мрежи, с дебелина от 5 мм. на стойност 132.00 лева; 4 бр. зимни гуми 14 цола на стойност 130.00 лева; 25 кг. подводна боя за лодка на стойност 437.50 лева; 1 бр. скоростна кутия за двигател “Перкенс” /от мотокар/ за лодка на стойност 125.00 лева; 2 бр. съединител за двигател за лодка на стойност 180.00 лева; 10 бр. фелензи /дървени дъбови греди/ за лодка с размери 10/10 см. и дължина 1.5 метра / 0.150 куб.м./, на стойност 61.05 лева; 1 бр. багажник за таван на лек автомобил, пластмасов на стойност 135.00 лева; 1 бр. кирка с дървен сап на стойност 14.50 лева; 1 бр. мотика с дървен сап на стойност 6.75 лева; 1 бр. брадва с дървен сап на стойност 6.00 лева; 1 бр. тесла с дървен сап на стойност 4.25 лева; 1 бр. трион за двама /бичкия/ на стойност 13.50 лева; 6 кг. пирони с дължина 8 см. всеки на стойност 12.60 лева; 60 кг. фураж за прасе на стойност 21.00 лева; 30 кг. пшеница за кокошки на стойност 9.00 лева; 20 кг. фураж за кокошки на стойност 10.00 лева; 40 кг. гранула за зайци на стойност 32.00 лева; 11 бр. кокошки носачки на година и половина едната, с тегло от около 2 кг. всяка на стойност 79.75 лева; 22 бр. пилета по половин килограм всяко, петмесечни на стойност 93.50 лева; 2 бр. зайци великани 1.5 годишни, 7 кг. всеки на стойност 140.00 лева; 7 бр. зайци великани на 5 месеца, 4 кг. всеки на стойност 280.00 лева и 1 бр. прасе порода „Бяла българка” с тегло около 130 кг., десетмесечно, на стойност 487.50 лева, собственост на св. И.П.М.; 1 бр. дървено помещение /постройка/ с размери 2/10/1.50 м. на стойност 800.60 лева; 200 кг. фуражна пшеница на стойност 60.00 лева; 2 бр. неми патки на стойност 25.00 лева; 5 бр. зайци, великани на стойност 200.00 лева; 6 бр. пощенски гълъби на стойност 81.00 лева, собственост на св. С.П.З. и 1 бр. дървена постройка от чамова ламперия с размери 1.50/1.80/1.50 м. на стойност 47.73 лева; 2 бр. дървени постройки /помещения/ с общ покрив /навес/ на стойност 263.71 лева; 2 бр. малки газови туристически бутилки от по 5 литра на стойност 35.00 лева; 400 кг. фуражна пшеница на стойност 120.00 лева и 7 бр. неми патки на стойност 122.50 лева, собственост на св. И.Н.Я. всичко на обща стойност 5163.33 лева. За посоченото престъпление по чл.330, ал.1 от НК, на основание чл.330, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Б.С.И. на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпъленнието на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ОСЪЖДА подсъдимия Б.С.И., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 90.00лв. за разноски по делото. Вещественото доказателство - 1 бр. запалка – жълта на цвят с надпис Krisi в металната част и отпечатана карта асо каро, СЕ ОТНЕМА в полза на държавата и да бъде унищожено като вещ с ниска стойност. Причинените от деянието имуществени вреди са възстановени изцяло. На основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №235/2015 г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Б.С.И.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №235/2015г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и подсъдимия Б.С.И. - роден на ***г***, обл.Бургаска, ул.„Иван Вазов” №27, българин, български гражданин, със средно специално образование, оператор в бензиностанция „Континентал”, гр.Ахтопол, женен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 330, ал.1 от НК, а именно, че: На 04.10.2014 г., около 22.25 часа в имот, частна общинска собственост с идентификатор 00878.45.256 по КК на гр. Ахтопол, местност „Аероплана”, със статут „Земеделска територия за селско стопанство”, запалил имущество със значителна стойност, а именно: 1 бр. дървен кокошарник с размери 2/2/1.50 м. на стойност 138.69 лева; 1 бр. дървен свинарник с размери 4/2/1.50 м. на стойност 262.60 лева; 1 бр. дървен навес с размери 1.5/2/1.50 м. на стойност 42.88 лева; 6 бр. зайчарници с размери 1.50/0.80/0.50 м. на стойност 52.50 лева; 1 бр. метален зайчарник с размери 1/0.7/0.70 м. на стойност 24.78 лева; 1 бр. сеновал с размери 3/2/1.50 лева на стойност 56.35 лева; 1 бр. овчарник от чамови дъски с размери 3/2/1.50 м. на стойност 64.90 лева; 1 бр. помещение от чамови дъски с размери 2/1.30/1.50 м. на стойност 55.19 лева; 4 бр. пластмасови бидони с вместимост от по 120 литра всеки на стойност 54.00 лева; 700 бр. гъби за паламудени мрежи на стойност 245.00 лева; 1200 метра въжета за калкански мрежи, с дебелина от 5 мм. на стойност 132.00 лева; 4 бр. зимни гуми 14 цола на стойност 130.00 лева; 25 кг. подводна боя за лодка на стойност 437.50 лева; 1 бр. скоростна кутия за двигател “Перкенс” /от мотокар/ за лодка на стойност 125.00 лева; 2 бр. съединител за двигател за лодка на стойност 180.00 лева; 10 бр. фелензи /дървени дъбови греди/ за лодка с размери 10/10 см. и дължина 1.5 метра / 0.150 куб.м./, на стойност 61.05 лева; 1 бр. багажник за таван на лек автомобил, пластмасов на стойност 135.00 лева; 1 бр. кирка с дървен сап на стойност 14.50 лева; 1 бр. мотика с дървен сап на стойност 6.75 лева; 1 бр. брадва с дървен сап на стойност 6.00 лева; 1 бр. тесла с дървен сап на стойност 4.25 лева; 1 бр. трион за двама /бичкия/ на стойност 13.50 лева; 6 кг. пирони с дължина 8 см. всеки на стойност 12.60 лева; 60 кг. фураж за прасе на стойност 21.00 лева; 30 кг. пшеница за кокошки на стойност 9.00 лева; 20 кг. фураж за кокошки на стойност 10.00 лева; 40 кг. гранула за зайци на стойност 32.00 лева; 11 бр. кокошки носачки на година и половина едната, с тегло от около 2 кг. всяка на стойност 79.75 лева; 22 бр. пилета по половин килограм всяко, петмесечни на стойност 93.50 лева; 2 бр. зайци великани 1.5 годишни, 7 кг. всеки на стойност 140.00 лева; 7 бр. зайци великани на 5 месеца, 4 кг. всеки на стойност 280.00 лева и 1 бр. прасе порода „Бяла българка” с тегло около 130 кг., десетмесечно, на стойност 487.50 лева, собственост на св. И.П.М.; 1 бр. дървено помещение /постройка/ с размери 2/10/1.50 м. на стойност 800.60 лева; 200 кг. фуражна пшеница на стойност 60.00 лева; 2 бр. неми патки на стойност 25.00 лева; 5 бр. зайци, великани на стойност 200.00 лева; 6 бр. пощенски гълъби на стойност 81.00 лева, собственост на св. С.П.З. и 1 бр. дървена постройка от чамова ламперия с размери 1.50/1.80/1.50 м. на стойност 47.73 лева; 2 бр. дървени постройки /помещения/ с общ покрив /навес/ на стойност 263.71 лева; 2 бр. малки газови туристически бутилки от по 5 литра на стойност 35.00 лева; 400 кг. фуражна пшеница на стойност 120.00 лева и 7 бр. неми патки на стойност 122.50 лева, собственост на св. И.Н.Я. всичко на обща стойност 5163.33 лева. За посоченото престъпление по чл.330, ал.1 от НК, на основание чл.330, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Б.С.И. на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпъленнието на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ОСЪЖДА подсъдимия Б.С.И., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 90.00лв. за разноски по делото. Вещественото доказателство - 1 бр. запалка – жълта на цвят с надпис Krisi в металната част и отпечатана карта асо каро, СЕ ОТНЕМА в полза на държавата и да бъде унищожено като вещ с ниска стойност. Причинените от деянието имуществени вреди са възстановени изцяло. На основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №235/2015 г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 14.9.2015г.
13 АНД No 268/2015, I състав Административни дела ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 7.9.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 299 от 17.12.2014 година на Председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, с което на "ЕВН България Електроразпределение”ЕАД с ЕИК 123526430 със седалище и адрес на управление : гр.Пловдив, ул.Христо Г.Данов №37, с ЕИК 115552190, представлявано от Гочо Чешмиров, Костадин Величков и Роналд Брехелмахер- членове на съвета на директорите, за нарушение на чл.63, ал.1 и ал.2 от Общите условия на "ЕВН България Електроразпределение”ЕАД е наложено административно наказание “Имуществена санкция” в размер на 20 000.00 лв./двадесет хиляди лева/ на основание чл.206,ал.1 от Закона за енергетиката /ЗЕ./
14 АНД No 271/2015, I състав По ЗД по пътищата Н.И.Н. РУП ПРИМОРСКО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 2.9.2015г.
горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-4635-000370/18.03.2015г. на Началника РУП- Приморско, с което на Н.И.Н. с ЕГН ********** и адрес ***, за нарушение на чл.103 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 100.00 лева и е лишен от право да управлява МПС за срок от три месеца на основание чл.175 ал.1 т.4 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - Бургас.
15 АНД No 272/2015, I състав По ЗД по пътищата Н.И.Н. РУП ПРИМОРСКО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 2.9.2015г.
на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-4635-000371/18.03.2015г. на Началника РУП- Приморско, с което на Н.И.Н. с ЕГН ********** и адрес ***, за нарушение на чл.150А ал.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 100.00 лева на основание чл.177 ал.1 т.2 пр.1 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - Бургас.
16 АНД No 286/2015, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА З.Д.З. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 10.9.2015г.
ПРИЗНАВА обвиняемия З.Д.З. - роден на ***г***, българин, българско гражданство, неженен, неосъждан, средно образование, общ работник в „Клас 3000“ ЕООД, гр. Пловдив, живущ ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в извършено престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, пр. 1 от НК за това, че на 06.07.2015г. в гр. Приморско, общ. Приморско, обл. Бургаска, около 21.20 часа, държал в лек автомобил марка „БМВ“, модел „320Д“, с регистрационни табели с ДК №***, без надлежно разрешително, държал наркотични вещества, както следва: - Коноп /канабис, марихуана/, с нетно тегло 5.078 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол -3.30% тегловни процента, на стойност 30.47 лева – като един грам коноп /канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно Постановление №23 на Министерски съвет от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай. На осн. чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия З.Д.З., ЕГН ********** от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, пр. 1 от НК, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 500.00 /петстотин/ лева. ОСЪЖДА З.Д.З. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 45.38 лева за разноски по делото.
З.Д.З.
ПРИЗНАВА обвиняемия З.Д.З. - роден на ***г***, българин, българско гражданство, неженен, неосъждан, средно образование, общ работник в „Клас 3000“ ЕООД, гр. Пловдив, живущ ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в извършено престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, пр. 1 от НК за това, че на 06.07.2015г. в гр. Приморско, общ. Приморско, обл. Бургаска, около 21.20 часа, държал в лек автомобил марка „БМВ“, модел „320Д“, с регистрационни табели с ДК №***, без надлежно разрешително, държал наркотични вещества, както следва: - Коноп /канабис, марихуана/, с нетно тегло 5.078 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол -3.30% тегловни процента, на стойност 30.47 лева – като един грам коноп /канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно Постановление №23 на Министерски съвет от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай. На осн. чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия З.Д.З., ЕГН ********** от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, пр. 1 от НК, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 500.00 /петстотин/ лева. ОСЪЖДА З.Д.З. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 45.38 лева за разноски по делото.
Мотиви от 15.9.2015г.
Мотивите изготвени в срок.
В законна сила от 26.9.2015г.
17 АНД No 316/2015, I състав Административни дела ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 7.9.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 298 от 17.12.2014 година на Председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, с което на "ЕВН България Електроразпределение”ЕАД с ЕИК 123526430 със седалище и адрес на управление : гр.Пловдив, ул.Христо Г.Данов №37, с ЕИК 115552190, представлявано от Гочо Чешмиров, Костадин Величков и Роналд Брехелмахер- членове на съвета на директорите, за нарушение на чл.63, ал.1 и ал.2 от Общите условия на "ЕВН България Електроразпределение”ЕАД е наложено административно наказание “Имуществена санкция” в размер на 20 000.00 лв./двадесет хиляди лева/ на основание чл.206,ал.1 от Закона за енергетиката /ЗЕ./ Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава XII от АПК.
18 АНД No 320/2015, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Д.Х.П. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 2.9.2015г.
ПРИЗНАВА обвиняемата Д.Х.П. – ЕГН **********, родена на ***г***, с постоянен адрес ***, български гражданин, със средно образование, неомъжена, неосъждана, работи като продавач консултант в магазин „С***” в гр.К***, *** ЗА ВИНОВНА в престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, предл. първо от НК за това, че на 23.07.2015г. в гр.Приморско, обл.Бургаска, без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1 и чл.30 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП държала в себе си високорисково наркотично вещество по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗКНВП, вр. чл.3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение №1, Списък №1 – две пакетчета, с размери 4/5см, съдържащи суха растителна зелена маса, както следва: - коноп с нето тегло 0.780 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 3.70%, на стойност 4.68 лева - коноп с нето тегло 0.851 грама, със съдържание на тетрохидроканабинол от 4.30%, на стойност 5.11 лева, всичко с общо нетно тегло 1.631 грама на обща стойност 9.79 лева, определена съгласно Постановление №23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.78а, вр. с чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, предл. първо от НК, Я ОСВОБОЖДАВА от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, като й НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съда. На основание чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства - предмет на престъплението: – Обект №1 от Протокол №430 с нетно тегло 0.780 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 3.70%. – Обект №2 от Протокол №430 с нетно тегло – .851 грама, със съдържание на тетрохидроканабинол от 4.30%, изпратен в ЦМУ отдел „МРР-НОП“ с протокол №1726/29.07.2015г., с изключение на количествата - 0.250гр., изразходени по време на анализа, като след влизане на решението в сила, същите да бъде унищожен при реда и условията на ЗКНВП. На основание чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществени доказателства – опаковки, запечатани в 1 бр. плик по БП 4635 ЗМ-187/2015г. по описа на РУП Приморско, които след влизане в сила на решението, да бъдат унищожени като вещи с ниска стойност. На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.Х.П., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съдебната власт сумата от 54.17 лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас. След влизане в сила, препис от решението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“ и Районна прокуратура-Царево
Д.Х.П.
Мотиви от 2.9.2015г.
Мотивиран от гореизложеното, съдът постанови решението си.
19 АНД No 323/2015, I състав Административни дела ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 7.9.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 71 от 28.07.2014 година на Председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, с което на "ЕВН България Електроразпределение”ЕАД с ЕИК 123526430 със седалище и адрес на управление : гр.Пловдив, ул.Христо Г.Данов №37, с ЕИК 115552190, представлявано от Гочо Чешмиров, Костадин Величков и Роналд Брехелмахер- членове на съвета на директорите, за нарушение на чл.63, ал.1 и ал.2 от Общите условия на "ЕВН България Електроразпределение”ЕАД е наложено административно наказание “Имуществена санкция” в размер на 20 000.00 лв./двадесет хиляди лева/ на основание чл.206,ал.1 от Закона за енергетиката /ЗЕ./ Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава XII от АПК.
20 АНД No 351/2015, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА С.С.С. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 1.9.2015г.
ПРИЗНАВА обвиняемият С.С.С. – ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, женен, неосъждан ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.281 от НК за това, че на 04.08.2015г. около 22.00 часа в района на завод „Пасат” землището на гр.Царево, обл.Бургаска, с цел да набави за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнал, чрез извършване на превоз от землището на гр.Ахтопол посока вътрешността на страната с лек автомобил марка „Опел”, модел „Астра” червен на цвят с рег. № СВ 4952 АВ, четирима сирийски граждани Халил Мохамед Юнус – роден на ***г., Берива Халид Бибо – роден на ***г., Невзад Мехоу Исмаил – роден на ***г. и Раджеб Хауар Салех - роден на ***г. да пребивават в страната в нарушение на закона, поради което и на основание чл.78а, вр. с чл.281 от НК, ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 3000 /три хиляди/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка на съда. На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.С.С. с ЕГН ********** и снета по делото самоличност да заплати по сметка на съда сумата в размер на 60.00 лева, представляваща разноски по делото. Веществените доказателства - лек автомобил марка „Опел”, модел „Астра” червен на цвят с рег. № СВ 4952 АВ в комплект с ключ, находящи се на съхранение в РУ Царево, след влизане в сила на решението, да се върнат на собственика им.
С.С.С.
ПРИЗНАВА обвиняемият С.С.С. – ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, женен, неосъждан ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.281 от НК за това, че на 04.08.2015г. около 22.00 часа в района на завод „Пасат” землището на гр.Царево, обл.Бургаска, с цел да набави за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнал, чрез извършване на превоз от землището на гр.Ахтопол посока вътрешността на страната с лек автомобил марка „Опел”, модел „Астра” червен на цвят с рег. № СВ 4952 АВ, четирима сирийски граждани Халил Мохамед Юнус – роден на ***г., Берива Халид Бибо – роден на ***г., Невзад Мехоу Исмаил – роден на ***г. и Раджеб Хауар Салех - роден на ***г. да пребивават в страната в нарушение на закона, поради което и на основание чл.78а, вр. с чл.281 от НК, ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 3000 /три хиляди/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка на съда. На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.С.С. с ЕГН ********** и снета по делото самоличност да заплати по сметка на съда сумата в размер на 60.00 лева, представляваща разноски по делото. Веществените доказателства - лек автомобил марка „Опел”, модел „Астра” червен на цвят с рег. № СВ 4952 АВ в комплект с ключ, находящи се на съхранение в РУ Царево, след влизане в сила на решението, да се върнат на собственика им.
Мотиви от 1.9.2015г.
21 АНД No 352/2015, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА И.А.Д. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 1.9.2015г.
ПРИЗНАВА обвиняемият И.А.Д. – ЕГН **********, роден на ***г. в гр.София, с постоянен адрес ***, ж.к.Христо Смирненски №67а, вх.Б, ет.3, ап.69, и настоящ адрес ***, български гражданин, женен, неосъждан ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.281 от НК за това, че на 04.08.2015г. около 22.00 часа в района на завод „Пасат” землището на гр.Царево, обл.Бургаска, с цел да набави за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнал, чрез извършване на превоз от землището на гр.Ахтопол посока вътрешността на страната с лек автомобил марка „Опел”, модел „Астра” комби, тъмно син на цвят с рег. № СО 7596 ВВ, четирима сирийски граждани Надиор Хизни Хасан – роден на ***г., Азизе Халид Бибо – роден на ***г., Адем Юсуф Ахмед – роден на ***г. и Селюа Азиза Юсуф – роден на ***г. да пребивават в страната в нарушение на закона, поради което и на основание чл.78а, вр. с чл.281 от НК, ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 3000 /три хиляди/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка на съда. На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА И.А.Д. с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на съда сумата в размер на 60.00 лева, представляваща разноски по делото. Веществените доказателства: лек автомобил марка „Опел”, модел „Астра” комби, тъмно син на цвят с рег. № СО 7596 ВВ в комплект с ключ, находящи се на съхранение в РУ Царево, след влизане на решението в сила, да се върнат на собственика. Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура-Царево и РУ на МВР - Царево. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас.
И.А.Д.
ПРИЗНАВА обвиняемият И.А.Д. – ЕГН **********, роден на ***г. в гр.София, с постоянен адрес ***, ж.к.Христо Смирненски №67а, вх.Б, ет.3, ап.69, и настоящ адрес ***, български гражданин, женен, неосъждан ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.281 от НК за това, че на 04.08.2015г. около 22.00 часа в района на завод „Пасат” землището на гр.Царево, обл.Бургаска, с цел да набави за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнал, чрез извършване на превоз от землището на гр.Ахтопол посока вътрешността на страната с лек автомобил марка „Опел”, модел „Астра” комби, тъмно син на цвят с рег. № СО 7596 ВВ, четирима сирийски граждани Надиор Хизни Хасан – роден на ***г., Азизе Халид Бибо – роден на ***г., Адем Юсуф Ахмед – роден на ***г. и Селюа Азиза Юсуф – роден на ***г. да пребивават в страната в нарушение на закона, поради което и на основание чл.78а, вр. с чл.281 от НК, ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 3000 /три хиляди/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка на съда. На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА И.А.Д. с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на съда сумата в размер на 60.00 лева, представляваща разноски по делото. Веществените доказателства: лек автомобил марка „Опел”, модел „Астра” комби, тъмно син на цвят с рег. № СО 7596 ВВ в комплект с ключ, находящи се на съхранение в РУ Царево, след влизане на решението в сила, да се върнат на собственика. Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура-Царево и РУ на МВР - Царево. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас.
Мотиви от 1.9.2015г.
В законна сила от 17.9.2015г.
22 АНД No 355/2015, I състав Административни дела ДМ-МАНОВ ООД КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 1.9.2015г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № ОА-20/08.05.2015г. на Кмета на община Царево, с което на М.Д.Д. с ЕГН ********** и адрес ***, за нарушение на чл.27 т.15 от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда на територията на община Царево, в качеството му на управител на „ДМ-Манов“ ООД с ЕИК 102904738 му е наложена „имуществена санкция” в размер на 500.00 лева на основание чл.47 ал.1 от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда на територията на община Царево. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - Бургас.
23 АНД No 356/2015, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Р.Ю.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 1.9.2015г.
ПРИЗНАВА обвиняемия Р.Ю.А. – ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес ***, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.354а, ал.5 вр.ал.3, т.1, предл. първо от НК за това, че: На 16.07.2015 год. в гр.Ахтопол, общ.Царево, обл.Бургаска, в стая на втори жилищен етаж в дома си на ул. „**” № 31, държал без надлежно разрешително съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП), „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1” на ЗКВНП, Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г. - високо рискови наркотични вещества: Обект № 1 - Съдържащ: Обект 1/1 - 1 бр. сгъната банкнота със стар номинал от 20.00 лв., съдържаща амфетамин и кофеин с нетно тегло 0,075 /нула цяло, нула седемдесет и пет/ гр., със съдържание на амфетамин - 2,50 % /две цяло и петдесет/ процента на стойност 2,25 лева /два лева двадесет и пет стотинки/. Обект 1/2 - 1 бр. светло кафяво хартиено топче със съдържание амфетамин и кофеин с нетно тегло 0,266 /нула цяло,двеста шестдесет и шест/ гр., със съдържание на амфетамин - 2,10 %, на стойност 7,98 лева /седем лева деветдесет и осем стотинки/, Обект № 2 - 1 бр. кутия от цигари, съдържаща КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло 0,162 гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 5,00% /пет тегловни процента/, на стойност 0,97 лева / деветдесет и седем стотинки/, Обект № 3 - 1 бр. стъклена плочка с полепнал амфетамин и кофеин с нетно тегло 0,009 гр. на стойност 0,27 лева / двадесет и седем стотинки/, Един грам КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. Един грам АМФЕТАМИН е на стойност 30.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., всичко на обща стойност 11,47 лева, вещества поставени под контрол забрана съгласно чл. 3, ал.2, т. 1” от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за определяне на реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, поради което и на основание чл.78а, вр. с чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК, ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка на съда. На основание чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства -предмет на престъплението: Обект № 1/1 - амфетамин и кофеин с нетно тегло 0,075 /нула цяло, нула седемдесет и пет/ гр., със съдържание на амфетамин - 2,50 % /две цяло и петдесет/ процента и Обект № 1/ 2 - амфетамин и кофеин с нетно тегло 0,266 /нула цяло, двеста шестдесет и шест/ гр., със съдържание на амфетамин - 2,10 % / две цяло и десет процента/, които са предадени на служба УССД – ОДМВР Бургас с приемо-предавателен протокол № 1703/22.07.2015 год. и изпратени с Писмо изх. № 251000 – 17325 от 22.07.2015 год. на ЦМУ София за съхранение, с изключение на количествата, израходени по време на анализа, които след влизане на решението в сила да бъдат унищожен при реда и условията на ЗКНВП. На основание чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществени доказателства – – 1 бр. сгъната банкнота със стар номинал от 20.00 лв., 1 бр. кутия от цигари „Парламент“ , 1 бр. стъклена плочка, 1 бр. запечатан хартиен плик с мастилени печати на сектор „БНТЛ” с надпис Е 392 и опаковки, намиращи се на съхранение в РУ на МВР-Царево, след влизане в сила на решението да бъдат унищожени като вещи с ниска стойност. На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА Р.Ю.А. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съдебната власт сумата от 84.62 лева, представляваща разноски по делото. Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура-Царево. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас. След влизане в сила, препис от решението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“ и РУП-Царево досежно веществените доказателства.
Р.Ю.А.
ПРИЗНАВА обвиняемия Р.Ю.А. – ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес ***, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.354а, ал.5 вр.ал.3, т.1, предл. първо от НК за това, че: На 16.07.2015 год. в гр.Ахтопол, общ.Царево, обл.Бургаска, в стая на втори жилищен етаж в дома си на ул. „**” № 31, държал без надлежно разрешително съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП), „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1” на ЗКВНП, Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г. - високо рискови наркотични вещества: Обект № 1 - Съдържащ: Обект 1/1 - 1 бр. сгъната банкнота със стар номинал от 20.00 лв., съдържаща амфетамин и кофеин с нетно тегло 0,075 /нула цяло, нула седемдесет и пет/ гр., със съдържание на амфетамин - 2,50 % /две цяло и петдесет/ процента на стойност 2,25 лева /два лева двадесет и пет стотинки/. Обект 1/2 - 1 бр. светло кафяво хартиено топче със съдържание амфетамин и кофеин с нетно тегло 0,266 /нула цяло,двеста шестдесет и шест/ гр., със съдържание на амфетамин - 2,10 %, на стойност 7,98 лева /седем лева деветдесет и осем стотинки/, Обект № 2 - 1 бр. кутия от цигари, съдържаща КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло 0,162 гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 5,00% /пет тегловни процента/, на стойност 0,97 лева / деветдесет и седем стотинки/, Обект № 3 - 1 бр. стъклена плочка с полепнал амфетамин и кофеин с нетно тегло 0,009 гр. на стойност 0,27 лева / двадесет и седем стотинки/, Един грам КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. Един грам АМФЕТАМИН е на стойност 30.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., всичко на обща стойност 11,47 лева, вещества поставени под контрол забрана съгласно чл. 3, ал.2, т. 1” от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за определяне на реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, поради което и на основание чл.78а, вр. с чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК, ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка на съда. На основание чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства -предмет на престъплението: Обект № 1/1 - амфетамин и кофеин с нетно тегло 0,075 /нула цяло, нула седемдесет и пет/ гр., със съдържание на амфетамин - 2,50 % /две цяло и петдесет/ процента и Обект № 1/ 2 - амфетамин и кофеин с нетно тегло 0,266 /нула цяло, двеста шестдесет и шест/ гр., със съдържание на амфетамин - 2,10 % / две цяло и десет процента/, които са предадени на служба УССД – ОДМВР Бургас с приемо-предавателен протокол № 1703/22.07.2015 год. и изпратени с Писмо изх. № 251000 – 17325 от 22.07.2015 год. на ЦМУ София за съхранение, с изключение на количествата, израходени по време на анализа, които след влизане на решението в сила да бъдат унищожен при реда и условията на ЗКНВП. На основание чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществени доказателства – – 1 бр. сгъната банкнота със стар номинал от 20.00 лв., 1 бр. кутия от цигари „Парламент“ , 1 бр. стъклена плочка, 1 бр. запечатан хартиен плик с мастилени печати на сектор „БНТЛ” с надпис Е 392 и опаковки, намиращи се на съхранение в РУ на МВР-Царево, след влизане в сила на решението да бъдат унищожени като вещи с ниска стойност. На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА Р.Ю.А. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съдебната власт сумата от 84.62 лева, представляваща разноски по делото. Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура-Царево. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас. След влизане в сила, препис от решението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“ и РУП-Царево досежно веществените доказателства.
Мотиви от 1.9.2015г.
В законна сила от 17.9.2015г.
24 НОХД No 417/2015, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО П.А.П. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 1.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №4635ЗМ - 270/2015г. по описа на РУ – гр. Приморско, представлявана от прокурор Русева, подсъдимия П.А.П. - ЕГН **********, роден на ***г***, български, гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, работи като общ работник в „Булприм груп“ ООД и неговия защитник адв.Тодор **, съгласно което подсъдимият П.А.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че на 16.08.2015г., в 16.50 часа, на Общински път за резиденция „Перла“ в посока към гр. Приморско, обл. Бургас, управлявал моторно превозно средство – товарен автомобил марка „Опел“, модел „Комбо“ с регистрационен номер **, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.65 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест дрегер 7410“ с № 0241. За посоченото престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК, на основание чл. 343б ал. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ОСЪЖДА подсъдимия П.А.П., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА. 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА. 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия П.А.П., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от 16.08.2015г. ОСЪЖДА П.А.П., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 40 лева за разноски по делото.
П.А.П.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №4635ЗМ - 270/2015г. по описа на РУ – гр. Приморско, представлявана от прокурор Русева, подсъдимия П.А.П. - ЕГН **********, роден на ***г***, български, гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, работи като общ работник в „Булприм груп“ ООД и неговия защитник адв.Тодор **, съгласно което подсъдимият П.А.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че на 16.08.2015г., в 16.50 часа, на Общински път за резиденция „Перла“ в посока към гр. Приморско, обл. Бургас, управлявал моторно превозно средство – товарен автомобил марка „Опел“, модел „Комбо“ с регистрационен номер **, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.65 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест дрегер 7410“ с № 0241. За посоченото престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК, на основание чл. 343б ал. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ОСЪЖДА подсъдимия П.А.П., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА. 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА. 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия П.А.П., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от 16.08.2015г. ОСЪЖДА П.А.П., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 40 лева за разноски по делото.
В законна сила от 1.9.2015г.
25 АНД No 447/2015, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.В.И. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 28.9.2015г.
ПРИЗНАВА обвиняемия С.В.И. - роден на ***г***, с адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в извършено престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, за това, че: На 19.08.2015г., около 07.40 часа в гр. Приморско, на ул. “Съединение”, е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Форд”, модел “Транзит”, с рег. № Е 0176 АХ, собственост на НИКОЛА АСЕНОВ ХРИСТОВ с ЕГН: **********, без свидетелство за управление на МПС, след като е наказан по административен ред за същото деяние с влязло в сила наказателно постановление № 14-0299-000113/17.11.2014г. на Началника на РУ Малко Търново при ОДМВР-Бургас, влязло в 30.12.2014 год. и от налагане на административното наказание не е изминала една година. На осн. чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия С.В.И., ЕГН ********** от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 лева. Решението може да бъде обжалвано или протестирано в 15 - дневен срок от обявяването му пред Бургаски окръжен съд.
С.В.И.
ПРИЗНАВА обвиняемия С.В.И. - роден на ***г***, с адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в извършено престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, за това, че: На 19.08.2015г., около 07.40 часа в гр. Приморско, на ул. “Съединение”, е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Форд”, модел “Транзит”, с рег. № Е 0176 АХ, собственост на НИКОЛА АСЕНОВ ХРИСТОВ с ЕГН: **********, без свидетелство за управление на МПС, след като е наказан по административен ред за същото деяние с влязло в сила наказателно постановление № 14-0299-000113/17.11.2014г. на Началника на РУ Малко Търново при ОДМВР-Бургас, влязло в 30.12.2014 год. и от налагане на административното наказание не е изминала една година. На осн. чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия С.В.И., ЕГН ********** от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 лева. Решението може да бъде обжалвано или протестирано в 15 - дневен срок от обявяването му пред Бургаски окръжен съд.
26 АНД No 451/2015, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО М.С.Д. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 28.9.2015г.
ПРИЗНАВА обвиняемия М.С.Д., роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, основно образование, не работи, живущ ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в извършено престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, за това, че: На 26.08.2015г., около 15.30 часа, по третокласен път III-9901, км.20, в района на местността „Липите“, посока от с. Резово за с. Синеморец, обл. Бургаска, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление – с Наказателно постановление № 14-1030-006823/14.07.2014г. на Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Пловдив, влязло в сила на 03.02.2015г., управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Хонда“, модел „Акорд“, черен на цвят, с регистрационен номер РВ 1956 РХ без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство. На осн. чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия М.С.Д., ЕГН ********** от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 лева. Решението може да бъде обжалвано или протестирано в 15 - дневен срок от обявяването му пред Бургаски окръжен съд.
М.С.Д.
ПРИЗНАВА обвиняемия М.С.Д., роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, основно образование, не работи, живущ ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в извършено престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, за това, че: На 26.08.2015г., около 15.30 часа, по третокласен път III-9901, км.20, в района на местността „Липите“, посока от с. Резово за с. Синеморец, обл. Бургаска, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление – с Наказателно постановление № 14-1030-006823/14.07.2014г. на Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Пловдив, влязло в сила на 03.02.2015г., управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Хонда“, модел „Акорд“, черен на цвят, с регистрационен номер РВ 1956 РХ без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство. На осн. чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия М.С.Д., ЕГН ********** от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 лева. Решението може да бъде обжалвано или протестирано в 15 - дневен срок от обявяването му пред Бургаски окръжен съд.
27 НОХД No 456/2015, I състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО А.А.И. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 1.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № 137/2015 год. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия Andam Anuwar Ismail/ А.А.И. /- /Мъж /роден на-15-05-1987г., Ирак – притежаващ документ за самоличност паспорт № A4627997- представляван от неговия защитник адв.Д.Т., съгласно условията на което подсъдимият подсъдимият Andam Anuwar Ismail/ А.А.И. /- /Мъж/, роден на *** г., Ирак – притежаващ документ за самоличност паспорт № A4627997, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 31.08.2015 г, около 05.00 ч. в района на местността «Сърпиите» намираща се на 17000 метра от устоието на река Резовска землището на с. Бродилово, общ. Царево в зоната за отговорност на ГОДГ – Малко Търново, Бургаска обл. влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Andam Anuwar Ismail/ А.А.И./ на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
А.А.И.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № 137/2015 год. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия Andam Anuwar Ismail/ А.А.И. /- /Мъж /роден на-15-05-1987г., Ирак – притежаващ документ за самоличност паспорт № A4627997- представляван от неговия защитник адв.Д.Т., съгласно условията на което подсъдимият подсъдимият Andam Anuwar Ismail/ А.А.И. /- /Мъж/, роден на *** г., Ирак – притежаващ документ за самоличност паспорт № A4627997, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 31.08.2015 г, около 05.00 ч. в района на местността «Сърпиите» намираща се на 17000 метра от устоието на река Резовска землището на с. Бродилово, общ. Царево в зоната за отговорност на ГОДГ – Малко Търново, Бургаска обл. влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Andam Anuwar Ismail/ А.А.И./ на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 1.9.2015г.
28 НОХД No 457/2015, I състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО А.М.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 1.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство производство № 138/2015 год. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия Ara Muhamad Abas/ А.М.А./-/Мъж/ роден на -24-05-1991г.в Ирак, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето - представляван от неговия защитник адв.Д.Т., съгласно условията на което подсъдимият Ara Muhamad Abas/ А.М.А./-/Мъж/ роден на ***г.в Ирак, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 31.08.2015 г, около 05.00 ч. в района на местността «Сърпиите» намираща се на 17000 метра от устоието на река Резовска землището на с. Бродилово, общ. Царево в зоната за отговорност на ГОДГ – Малко Търново, Бургаска обл. влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ara Muhamad Abas/ А.М.А. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
А.М.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство производство № 138/2015 год. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия Ara Muhamad Abas/ А.М.А./-/Мъж/ роден на -24-05-1991г.в Ирак, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето - представляван от неговия защитник адв.Д.Т., съгласно условията на което подсъдимият Ara Muhamad Abas/ А.М.А./-/Мъж/ роден на ***г.в Ирак, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 31.08.2015 г, около 05.00 ч. в района на местността «Сърпиите» намираща се на 17000 метра от устоието на река Резовска землището на с. Бродилово, общ. Царево в зоната за отговорност на ГОДГ – Малко Търново, Бургаска обл. влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ara Muhamad Abas/ А.М.А. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 1.9.2015г.
29 НОХД No 458/2015, I състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО З.Е.Ш. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 1.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство производство № 139/2015 год. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия Zana Ehsan Shkur /З.Е.Ш./ - /Мъж/, роден на ***година в Ирак, без документи за самоличност по данни заявени от лицето- представляван от неговия защитник адв.Д.Т., съгласно условията на което подсъдимият Zana Ehsan Shkur /З.Е.Ш./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че На 31.08.2015 г, около 05.00 ч. в района на местността «Сърпиите» намираща се на 17000 метра от устоието на река Резовска землището на с. Бродилово, общ. Царево в зоната за отговорност на ГОДГ – Малко Търново, Бургаска обл. влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Zana Ehsan Shkur /З.Е.Ш./ на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
З.Е.Ш.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство производство № 139/2015 год. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия Zana Ehsan Shkur /З.Е.Ш./ - /Мъж/, роден на ***година в Ирак, без документи за самоличност по данни заявени от лицето- представляван от неговия защитник адв.Д.Т., съгласно условията на което подсъдимият Zana Ehsan Shkur /З.Е.Ш./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че На 31.08.2015 г, около 05.00 ч. в района на местността «Сърпиите» намираща се на 17000 метра от устоието на река Резовска землището на с. Бродилово, общ. Царево в зоната за отговорност на ГОДГ – Малко Търново, Бургаска обл. влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Zana Ehsan Shkur /З.Е.Ш./ на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 1.9.2015г.
30 НОХД No 459/2015, I състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО М.Х.С. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 1.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по по незабавно производство производство № 140/2015 год. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия МUHAMAD HIKMAT SULAIMAN /М.Х.С./-/Мъж / - роден на *** г. в Ирак, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето - представляван от неговия защитник адв.Д.Т., съгласно условията на което подсъдимият Мuhamad Hikmat Sulaiman /М.Х.С./-/Мъж / -роден на 15-03-1993г. в Ирак, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 31.08.2015 г, около 05.00 ч. в района на местността «Сърпиите» намираща се на 17000 метра от устоието на река Резовска землището на с. Бродилово, общ. Царево в зоната за отговорност на ГОДГ – Малко Търново, Бургаска обл. влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия МUHAMAD HIKMAT SULAIMAN /М.Х.С. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. В
М.Х.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по по незабавно производство производство № 140/2015 год. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия МUHAMAD HIKMAT SULAIMAN /М.Х.С./-/Мъж / - роден на *** г. в Ирак, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето - представляван от неговия защитник адв.Д.Т., съгласно условията на което подсъдимият Мuhamad Hikmat Sulaiman /М.Х.С./-/Мъж / -роден на 15-03-1993г. в Ирак, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 31.08.2015 г, около 05.00 ч. в района на местността «Сърпиите» намираща се на 17000 метра от устоието на река Резовска землището на с. Бродилово, общ. Царево в зоната за отговорност на ГОДГ – Малко Търново, Бургаска обл. влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия МUHAMAD HIKMAT SULAIMAN /М.Х.С. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. В
В законна сила от 1.9.2015г.
31 НОХД No 460/2015, I състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО А.Т.М. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 1.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство производство № 141/2015 год. по описа на ГПУ - град Малко Търново, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия ADIL TAHER MUHAMAD / А.Т.М./-/Мъж / -роден ***година в Ирак, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето - представляван от неговия защитник адв.Д.Т., съгласно условията на което подсъдимият Adil Taher Muhamad / А.Т.М./-/Мъж / -роден 01-06-1982година в Ирак, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че: На 31.08.2015 г, около 05.00 ч. в района на местността «Сърпиите» намираща се на 17000 метра от устоието на река Резовска землището на с. Бродилово, общ. Царево в зоната за отговорност на ГОДГ – Малко Търново, Бургаска обл. влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Adil Taher Muhamad / А.Т.М. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
А.Т.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство производство № 141/2015 год. по описа на ГПУ - град Малко Търново, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия ADIL TAHER MUHAMAD / А.Т.М./-/Мъж / -роден ***година в Ирак, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето - представляван от неговия защитник адв.Д.Т., съгласно условията на което подсъдимият Adil Taher Muhamad / А.Т.М./-/Мъж / -роден 01-06-1982година в Ирак, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че: На 31.08.2015 г, около 05.00 ч. в района на местността «Сърпиите» намираща се на 17000 метра от устоието на река Резовска землището на с. Бродилово, общ. Царево в зоната за отговорност на ГОДГ – Малко Търново, Бургаска обл. влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Adil Taher Muhamad / А.Т.М. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 1.9.2015г.
32 НОХД No 461/2015, I състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Т.А.Т. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 1.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство производство № 142/2015 год. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия TWANA AZAD TAHER /Т.А.Т./ - /Мъж / -роден на 13-06-1995година в Ирак, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето- представляван от неговия защитник адв.Д.Т., съгласно условията на което подсъдимият Twana Azad Taher /Т.А.Т./ - /Мъж / - роден на 13-06-1995година в Ирак, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 31.08.2015 г, около 05.00 ч. в района на местността «Сърпиите» намираща се на 17000 метра от устоието на река Резовска землището на с. Бродилово, общ. Царево в зоната за отговорност на ГОДГ – Малко Търново, Бургаска обл. влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Twana Azad Taher /Т.А.Т. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Т.А.Т.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство производство № 142/2015 год. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия TWANA AZAD TAHER /Т.А.Т./ - /Мъж / -роден на 13-06-1995година в Ирак, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето- представляван от неговия защитник адв.Д.Т., съгласно условията на което подсъдимият Twana Azad Taher /Т.А.Т./ - /Мъж / - роден на 13-06-1995година в Ирак, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 31.08.2015 г, около 05.00 ч. в района на местността «Сърпиите» намираща се на 17000 метра от устоието на река Резовска землището на с. Бродилово, общ. Царево в зоната за отговорност на ГОДГ – Малко Търново, Бургаска обл. влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Twana Azad Taher /Т.А.Т. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 1.9.2015г.
33 НОХД No 462/2015, I състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО А.А.Х. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 1.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство незабавно производство производство № 143/2015 год. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия AHMAD ALI HASAN /А.А.Х./ -/Mъж / -роден 12-02-1985година в Ирак, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето- представляван от неговия защитник адв.Д.Т., съгласно условията на което подсъдимият Ahmad Ali Hasan /А.А.Х./ -/Mъж / -роден 12-02-1985година в Ирак, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че На 31.08.2015 г, около 05.00 ч. в района на местността «Сърпиите» намираща се на 17000 метра от устоието на река Резовска землището на с. Бродилово, общ. Царево в зоната за отговорност на ГОДГ – Малко Търново, Бургаска обл. влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.А.Х. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
А.А.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство незабавно производство производство № 143/2015 год. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия AHMAD ALI HASAN /А.А.Х./ -/Mъж / -роден 12-02-1985година в Ирак, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето- представляван от неговия защитник адв.Д.Т., съгласно условията на което подсъдимият Ahmad Ali Hasan /А.А.Х./ -/Mъж / -роден 12-02-1985година в Ирак, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че На 31.08.2015 г, около 05.00 ч. в района на местността «Сърпиите» намираща се на 17000 метра от устоието на река Резовска землището на с. Бродилово, общ. Царево в зоната за отговорност на ГОДГ – Малко Търново, Бургаска обл. влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.А.Х. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 1.9.2015г.
34 НОХД No 463/2015, I състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Б.А.Х. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 1.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство производство № 144/2015 год. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия BARJS AHMAD HAME /Б.А.Х./ - /Mъж / -роден на *** година в Ирак, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето - представляван от неговия защитник адв.М.М., съгласно условията на което подсъдимият Barjs Ahmad Hame /Б.А.Х./ - /Mъж / -роден на *** год. в Ирак, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето се Признава За Виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 31.08.2015 г, около 05.00 ч. в района на местността «Сърпиите» намираща се на 17000 метра от устието на река Резовска землището на с. Бродилово, общ. Царево в зоната за отговорност на ГОДГ – Малко Търново, Бургаска обл. влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Б.А.Х. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Б.А.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство производство № 144/2015 год. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия BARJS AHMAD HAME /Б.А.Х./ - /Mъж / -роден на *** година в Ирак, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето - представляван от неговия защитник адв.М.М., съгласно условията на което подсъдимият Barjs Ahmad Hame /Б.А.Х./ - /Mъж / -роден на *** год. в Ирак, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето се Признава За Виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 31.08.2015 г, около 05.00 ч. в района на местността «Сърпиите» намираща се на 17000 метра от устието на река Резовска землището на с. Бродилово, общ. Царево в зоната за отговорност на ГОДГ – Малко Търново, Бургаска обл. влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Б.А.Х. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 1.9.2015г.
35 НОХД No 464/2015, I състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Я.Д.М. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 1.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство производство № 145/2015 год. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия Yasin Jamal Mahmud / Я.Д.М./ - /M/ -роден на 20-10-1996година в Ирак, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето- представляван от неговия защитник адв.М.М., съгласно условията на което подсъдимият Yasin Jamal Mahmud / Я.Д.М./ - /M/ -роден на 20-10-1996година в Ирак, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 31.08.2015 г, около 05.00 ч. в района на местността «Сърпиите» намираща се на 17000 метра от устоието на река Резовска землището на с. Бродилово, общ. Царево в зоната за отговорност на ГОДГ – Малко Търново, Бургаска обл. влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Я.Д.М. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Я.Д.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство производство № 145/2015 год. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия Yasin Jamal Mahmud / Я.Д.М./ - /M/ -роден на 20-10-1996година в Ирак, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето- представляван от неговия защитник адв.М.М., съгласно условията на което подсъдимият Yasin Jamal Mahmud / Я.Д.М./ - /M/ -роден на 20-10-1996година в Ирак, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 31.08.2015 г, около 05.00 ч. в района на местността «Сърпиите» намираща се на 17000 метра от устоието на река Резовска землището на с. Бродилово, общ. Царево в зоната за отговорност на ГОДГ – Малко Търново, Бургаска обл. влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Я.Д.М. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 1.9.2015г.
36 НОХД No 465/2015, I състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО А.К.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 1.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство производство № 146/2015 год. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия ARSALAN KAKEL ABDULKHALEK/ А.К.А. /- /Мъж /роден на-15-03-1988г., Ирак – без документи за самоличност - представляван от неговия защитник адв.М.М., съгласно условията на което подсъдимият ARSALAN KAKEL ABDULKHALEK/ А.К.А. /- /Мъж /роден на-15-03-1988г., Ирак – без документи за самоличност, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 31.08.2015 г, около 05.00 ч. в района на местността «Сърпиите» намираща се на 17000 метра от устоието на река Резовска землището на с. Бродилово, общ. Царево в зоната за отговорност на ГОДГ – Малко Търново, Бургаска обл. влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия ARSALAN KAKEL ABDULKHALEK/ А.К.А. /- /Мъж /роден на-15-03-1988г., Ирак – без документи за самоличност на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
А.К.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство производство № 146/2015 год. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия ARSALAN KAKEL ABDULKHALEK/ А.К.А. /- /Мъж /роден на-15-03-1988г., Ирак – без документи за самоличност - представляван от неговия защитник адв.М.М., съгласно условията на което подсъдимият ARSALAN KAKEL ABDULKHALEK/ А.К.А. /- /Мъж /роден на-15-03-1988г., Ирак – без документи за самоличност, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 31.08.2015 г, около 05.00 ч. в района на местността «Сърпиите» намираща се на 17000 метра от устоието на река Резовска землището на с. Бродилово, общ. Царево в зоната за отговорност на ГОДГ – Малко Търново, Бургаска обл. влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия ARSALAN KAKEL ABDULKHALEK/ А.К.А. /- /Мъж /роден на-15-03-1988г., Ирак – без документи за самоличност на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 1.9.2015г.
37 НОХД No 466/2015, I състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО З.И.О. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 1.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство производство № 147/2015 год. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия Zedan Ido Osman/ З.И.О. /-/Мъж/ роден на -01-01-1992г.в Ирак, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето - представляван от неговия защитник адв.Димчо Тодоров, съгласно условията на което подсъдимият Zedan Ido Osman/ З.И.О. /-/Мъж/ роден на -01-01-1992г.в Ирак, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 31.08.2015 г, около 05.00 ч. в района на местността «Сърпиите» намираща се на 17000 метра от устоието на река Резовска землището на с. Бродилово, общ. Царево в зоната за отговорност на ГОДГ – Малко Търново, Бургаска обл. влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Zedan Ido Osman/ З.И.О. /-/Мъж/ роден на -01-01-1992г.в Ирак, без документи за самоличност на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ
З.И.О.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство производство № 147/2015 год. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия Zedan Ido Osman/ З.И.О. /-/Мъж/ роден на -01-01-1992г.в Ирак, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето - представляван от неговия защитник адв.Димчо Тодоров, съгласно условията на което подсъдимият Zedan Ido Osman/ З.И.О. /-/Мъж/ роден на -01-01-1992г.в Ирак, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 31.08.2015 г, около 05.00 ч. в района на местността «Сърпиите» намираща се на 17000 метра от устоието на река Резовска землището на с. Бродилово, общ. Царево в зоната за отговорност на ГОДГ – Малко Търново, Бургаска обл. влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Zedan Ido Osman/ З.И.О. /-/Мъж/ роден на -01-01-1992г.в Ирак, без документи за самоличност на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 1.9.2015г.
38 НОХД No 467/2015, I състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Р.Д.И. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 1.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство производство № 148/2015 год. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия Rebas Jalal Ismail / Р.Д.И. / - /Мъж/, роден на ***година в Ирак, без документи за самоличност по данни заявени от лицето - представляван от неговия защитник адв.М.М., съгласно условията на което подсъдимият Rebas Jalal Ismail / Р.Д.И., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 31.08.2015 г, около 05.00 ч. в района на местността «Сърпиите» намираща се на 17000 метра от устоието на река Резовска землището на с. Бродилово, общ. Царево в зоната за отговорност на ГОДГ – Малко Търново, Бургаска обл. влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Rebas Jalal Ismail / Р.Д.И. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Р.Д.И.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство производство № 148/2015 год. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия Rebas Jalal Ismail / Р.Д.И. / - /Мъж/, роден на ***година в Ирак, без документи за самоличност по данни заявени от лицето - представляван от неговия защитник адв.М.М., съгласно условията на което подсъдимият Rebas Jalal Ismail / Р.Д.И., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 31.08.2015 г, около 05.00 ч. в района на местността «Сърпиите» намираща се на 17000 метра от устоието на река Резовска землището на с. Бродилово, общ. Царево в зоната за отговорност на ГОДГ – Малко Търново, Бургаска обл. влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Rebas Jalal Ismail / Р.Д.И. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 1.9.2015г.
39 НОХД No 468/2015, I състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Ш.И.О. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 1.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство производство № 149/2015 год. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия SHAHWAN IDO OSMAN / Ш.И.О. /-/Мъж / - роден на *** г. в Ирак, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето - представляван от неговия защитник адв.М.М., съгласно условията на което подсъдимият SHAHWAN IDO OSMAN / Ш.И.О. /-/Мъж / - роден на *** г. в Ирак, без документи за самоличност се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 31.08.2015 г, около 05.00 ч. в района на местността «Сърпиите» намираща се на 17000 метра от устоието на река Резовска землището на с. Бродилово, общ. Царево в зоната за отговорност на ГОДГ – Малко Търново, Бургаска обл. влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ш.И.О. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Ш.И.О.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство производство № 149/2015 год. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия SHAHWAN IDO OSMAN / Ш.И.О. /-/Мъж / - роден на *** г. в Ирак, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето - представляван от неговия защитник адв.М.М., съгласно условията на което подсъдимият SHAHWAN IDO OSMAN / Ш.И.О. /-/Мъж / - роден на *** г. в Ирак, без документи за самоличност се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 31.08.2015 г, около 05.00 ч. в района на местността «Сърпиите» намираща се на 17000 метра от устоието на река Резовска землището на с. Бродилово, общ. Царево в зоната за отговорност на ГОДГ – Малко Търново, Бургаска обл. влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ш.И.О. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 1.9.2015г.
40 НОХД No 469/2015, I състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Ф.Д.И. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 1.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство производство № 150/2015 год. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия Ф.Д.И. /Firas Jalal Ismail/ - жена, родена на *** г. в Ирак, без документи за самоличност - представляван от неговия защитник адв.М.М., съгласно условията на което подсъдимият Ф.Д.И. /Firas Jalal Ismail/ се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 31.08.2015 г, около 05.00 ч. в района на местността «Сърпиите» намираща се на 17000 метра от устоието на река Резовска землището на с. Бродилово, общ. Царево в зоната за отговорност на ГОДГ – Малко Търново, Бургаска обл. влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ф.Д.И. /Firas Jalal Ismail/ на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Ф.Д.И.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство производство № 150/2015 год. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия Ф.Д.И. /Firas Jalal Ismail/ - жена, родена на *** г. в Ирак, без документи за самоличност - представляван от неговия защитник адв.М.М., съгласно условията на което подсъдимият Ф.Д.И. /Firas Jalal Ismail/ се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 31.08.2015 г, около 05.00 ч. в района на местността «Сърпиите» намираща се на 17000 метра от устоието на река Резовска землището на с. Бродилово, общ. Царево в зоната за отговорност на ГОДГ – Малко Търново, Бургаска обл. влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ф.Д.И. /Firas Jalal Ismail/ на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 1.9.2015г.
41 НОХД No 470/2015, I състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Л.Х.О. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 1.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 151/2015г. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и Л.Х.О. /LAILA HUSENOSMAN/ - жена, роден на *** г. в Ирак, гражданин на Р. Ирак, без документи за самоличност- представляван от неговия защитник адв.М.М., съгласно условията на което подсъдимият Л.Х.О. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 31.08.2015 г, около 05.00 ч. в района на местността «Сърпиите» намираща се на 17000 метра от устоието на река Резовска землището на с. Бродилово, общ. Царево в зоната за отговорност на ГОДГ – Малко Търново, Бургаска обл. влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Л.Х.О. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Л.Х.О.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 151/2015г. по описа на ГПУ - град Малко Търново, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и Л.Х.О. /LAILA HUSENOSMAN/ - жена, роден на *** г. в Ирак, гражданин на Р. Ирак, без документи за самоличност- представляван от неговия защитник адв.М.М., съгласно условията на което подсъдимият Л.Х.О. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 31.08.2015 г, около 05.00 ч. в района на местността «Сърпиите» намираща се на 17000 метра от устоието на река Резовска землището на с. Бродилово, общ. Царево в зоната за отговорност на ГОДГ – Малко Търново, Бургаска обл. влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Л.Х.О. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 1.9.2015г.
42 НОХД No 483/2015, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Р.Ц.Ч. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 2.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №302 ЗМ - 51/2015 год. по описа на РУП-Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия Р.Ц.Ч. – ЕГН **********, роден на *** *** с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, понастоящем пребивава в гр.Ахтопол, обл.Бургаска, ул.Странджа №7, български гражданин, образование – средно, безработен, разведен, реабилитиран по право и неговия защитник адв.Б.Б., съгласно което Р.Ц.Ч., ЕГН:********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че на 18.03.2015 год. около 19.30 часа в гр. Ахтопол, обл. Бургаска, по ул. “Велека” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Фолксваген” модел “Джета” с рег. № СА 1957 РН, след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си в количество 2,69 /две цяло шестдесет и девет/ промила на хиляда, установено по надлежния ред – Съдебно-медицинска експертиза №209/2015 год. на отделение по съдебна медицина при МБАЛ-Бургас. За посоченото престъпление по по чл.343б, ал.1 НК, на осн. по чл.343б, ал.1 НК и вр. чл.54, ал.1 и 2 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Р.Ц.Ч. – ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. На осн. чл.66 от НК ОТЛАГА така определеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА Р.Ц.Ч. – ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 18.03.2015 год. ОСЪЖДА Р.Ц.Ч. – ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 174.35 лева за разноски по делото.
Р.Ц.Ч.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №302 ЗМ - 51/2015 год. по описа на РУП-Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия Р.Ц.Ч. – ЕГН **********, роден на *** *** с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, понастоящем пребивава в гр.Ахтопол, обл.Бургаска, ул.Странджа №7, български гражданин, образование – средно, безработен, разведен, реабилитиран по право и неговия защитник адв.Б.Б., съгласно което Р.Ц.Ч., ЕГН:********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че на 18.03.2015 год. около 19.30 часа в гр. Ахтопол, обл. Бургаска, по ул. “Велека” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Фолксваген” модел “Джета” с рег. № СА 1957 РН, след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си в количество 2,69 /две цяло шестдесет и девет/ промила на хиляда, установено по надлежния ред – Съдебно-медицинска експертиза №209/2015 год. на отделение по съдебна медицина при МБАЛ-Бургас. За посоченото престъпление по по чл.343б, ал.1 НК, на осн. по чл.343б, ал.1 НК и вр. чл.54, ал.1 и 2 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Р.Ц.Ч. – ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. На осн. чл.66 от НК ОТЛАГА така определеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА Р.Ц.Ч. – ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 18.03.2015 год. ОСЪЖДА Р.Ц.Ч. – ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 174.35 лева за разноски по делото.
В законна сила от 2.9.2015г.
43 НОХД No 496/2015, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО С.И.Й. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 3.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №4635 ЗМ - 22/2015 год. по описа на РУП-Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия С.И.Й., ЕГН ********** - роден на ***г***, с постоянен адрес:***, с настоящ адрес:***, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан – реабилитиран по право и неговия защитник адв.Е.Д., съгласно което С.И.Й., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1 от НК, за това, че на 06.01.2015год. в гр.Приморско, Бургаска обл., ул.„Черно море" № 15, от механа „Старата чешма", отнел от владението и собственост на „Стефан Генчев -1977" ЕООД, ЕИК 201716200 с управител св. Стефан Митков Генчев чужди движими вещи - 1 бр. телевизор марка „Skyworth” модел 42Е62 със сериен номер 42Е628М89А1107053 на стойност 567.88 /петстотин шестдесет и седем лева и осемдесет и осем стотинка/ лева и 1 бр. телевизор марка „СROWN” модел LED 40125 със сериен № 7179993 400065 на стойност 554.08 /петстотин петдесет и четири лева и осем стотинки/ лева, всичко на обща стойност 1 121.96 /хиляда сто двадесет и един лев и деветдесет и шест стотинки/ лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на досъдебното производство причинените вреди са възстановени. За посоченото престъпление по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1 от НК, на осн. чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1 от НК и вр. чл.54 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия С.И.Й., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. На осн. чл.66 от НК ОТЛАГА така определеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ОСЪЖДА С.И.Й., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото.
С.И.Й.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №4635 ЗМ - 22/2015 год. по описа на РУП-Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия С.И.Й., ЕГН ********** - роден на ***г***, с постоянен адрес:***, с настоящ адрес:***, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан – реабилитиран по право и неговия защитник адв.Е.Д., съгласно което С.И.Й., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1 от НК, за това, че на 06.01.2015год. в гр.Приморско, Бургаска обл., ул.„Черно море" № 15, от механа „Старата чешма", отнел от владението и собственост на „Стефан Генчев -1977" ЕООД, ЕИК 201716200 с управител св. Стефан Митков Генчев чужди движими вещи - 1 бр. телевизор марка „Skyworth” модел 42Е62 със сериен номер 42Е628М89А1107053 на стойност 567.88 /петстотин шестдесет и седем лева и осемдесет и осем стотинка/ лева и 1 бр. телевизор марка „СROWN” модел LED 40125 със сериен № 7179993 400065 на стойност 554.08 /петстотин петдесет и четири лева и осем стотинки/ лева, всичко на обща стойност 1 121.96 /хиляда сто двадесет и един лев и деветдесет и шест стотинки/ лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на досъдебното производство причинените вреди са възстановени. За посоченото престъпление по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1 от НК, на осн. чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1 от НК и вр. чл.54 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия С.И.Й., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. На осн. чл.66 от НК ОТЛАГА така определеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ОСЪЖДА С.И.Й., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 3.9.2015г.
44 НОХД No 497/2015, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО А.П.П. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 3.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №4635 ЗМ - 279/2015 год. по описа на РУ – на МВР гр.Приморско, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия А.П.П. - ЕГН: **********, роден на ***г***, постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, студент в Аграрен университет гр.Пловдив, неженен, неосъждан и неговия защитник адв.Х.Х., съгласно което подсъдимият А.П.П., ЕГН: ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че на 19.08.2015г., около 04.45 часа в гр.Приморско, Бургаска обл. по ул. «Трети Март», управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Ландровер”, модел “Фриландер” с регистрационен № РА 3081 АВ, собственост на Асен Ангелов Николов, ЕГН ********** след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила на хиляда, а именно 1,39 /едно цяло тридесет и девет/ на хиляда, установено чрез химическа експертиза №764/19.08.2015г. на експерт химик в специализираната химическа лаборатория към БНТЛ при ОД на МВР Бургас. За посоченото престъпление по по чл.343б, ал.1 НК, на осн. по чл.343б, ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, ОСЪЖДА подсъдимия А.П.П., ЕГН: ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и 2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА А.П.П., ЕГН: ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 НК приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 19.08.2015г. ОСЪЖДА А.П.П., ЕГН: ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 35.89 лева за разноски по делото.
А.П.П.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №4635 ЗМ - 279/2015 год. по описа на РУ – на МВР гр.Приморско, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия А.П.П. - ЕГН: **********, роден на ***г***, постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, студент в Аграрен университет гр.Пловдив, неженен, неосъждан и неговия защитник адв.Х.Х., съгласно което подсъдимият А.П.П., ЕГН: ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че на 19.08.2015г., около 04.45 часа в гр.Приморско, Бургаска обл. по ул. «Трети Март», управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Ландровер”, модел “Фриландер” с регистрационен № РА 3081 АВ, собственост на Асен Ангелов Николов, ЕГН ********** след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила на хиляда, а именно 1,39 /едно цяло тридесет и девет/ на хиляда, установено чрез химическа експертиза №764/19.08.2015г. на експерт химик в специализираната химическа лаборатория към БНТЛ при ОД на МВР Бургас. За посоченото престъпление по по чл.343б, ал.1 НК, на осн. по чл.343б, ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, ОСЪЖДА подсъдимия А.П.П., ЕГН: ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и 2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА А.П.П., ЕГН: ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 НК приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 19.08.2015г. ОСЪЖДА А.П.П., ЕГН: ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 35.89 лева за разноски по делото.
В законна сила от 3.9.2015г.
45 НОХД No 498/2015, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО С.П.С. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 3.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 4635 ЗМ-310/2015г. по описа на РУ – град Приморско, между РП Царево, представлявана от прокурор Русева, подсъдимия С.П.С. - ЕГН **********, роден на ***г***, постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, висше образование, женен, неосъждан, работи като управител на „Булкомтрейд“ ЕООД и неговия защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което подс.С.П.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, за това, че на 30.08.2015год. около 04.20 часа в гр.Китен, Бургаска обл., по ул.“Странджа” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Шевролет“ модел „Каптива“ с рег. № СА6215КВ, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила, а именно 1,69 промила на хиляда установено по надлежния ред - проба с техническо средство „Алкотест дрегер 7510“ с фабр. № ARDN 0069. За посоченото престъпление по по чл.343б, ал.1 НК, на осн. по чл.343б, ал.1 НК и чл.54, ал.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия С.П.С., ЕГН: ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ от СВОБОДА“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На осн. чл.66 от НК ОТЛАГА така определеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА С.П.С., ЕГН: ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 НК приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 30.08.2015г.
С.П.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 4635 ЗМ-310/2015г. по описа на РУ – град Приморско, между РП Царево, представлявана от прокурор Русева, подсъдимия С.П.С. - ЕГН **********, роден на ***г***, постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, висше образование, женен, неосъждан, работи като управител на „Булкомтрейд“ ЕООД и неговия защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което подс.С.П.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, за това, че на 30.08.2015год. около 04.20 часа в гр.Китен, Бургаска обл., по ул.“Странджа” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Шевролет“ модел „Каптива“ с рег. № СА6215КВ, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила, а именно 1,69 промила на хиляда установено по надлежния ред - проба с техническо средство „Алкотест дрегер 7510“ с фабр. № ARDN 0069. За посоченото престъпление по по чл.343б, ал.1 НК, на осн. по чл.343б, ал.1 НК и чл.54, ал.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия С.П.С., ЕГН: ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ от СВОБОДА“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На осн. чл.66 от НК ОТЛАГА така определеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА С.П.С., ЕГН: ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 НК приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 30.08.2015г.
В законна сила от 3.9.2015г.
46 НОХД No 504/2015, I състав Гл.VIII. Превеждане през границата лица и групи - чл.280 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО И.С.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 3.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №22/2015г. по описа на ГПУ – гр. Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия И.С.А., ЕГН **********, роден на *** ***, постоянен адрес ***, български гражданин, със средно образование, разведен, неосъждан – реабилитиран по право и неговия защитник адв.Р.Д., съгласно което подсъдимият И.С.А., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и 3, вр. с ал. 1, във вр. с чл.20, ал.4 от НК, за това, че на 02.09.31.08.2015 г. в района на местност ,,Пальокупата’’, землището на с. Бродилово, община Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, в съучастие с неустановено по досъдебното производство лице, като помагач на територията на Република България, превели през границата на страната от Република Турция в Република България и транспортирал с товарен автомобил марка Фиат”, модел “Дукато”, с рег. № СА 0863 АР, група от хора – 46 /четиридесет и шест/ лица Сирийски граждани, от които четири лица INAS ABAS MOHAMED /ИНАС АБАС МОХАМЕД/ - момиче, род. на *** год., GINA ABAS MOHAMED /ДЖИНА АБАС МОХАМЕД/ - момиче, род. *** год., MINA ABAS MOHAMED /МИНА АБАС МОХАМЕД/ - момиче, род. на *** год., ORDIXAN HAJI GENJO /ОРДИХАН ХАДЖИ ГЕНЖО – момче, род. на *** год. в гр. Дерик, Сирия – ненавършили шестнадесет годишна възраст лицата: 1. SHADE ALI HASSA /ШАДИ АЛИ ХАСАН/ - /мъж/ - род. на *** год. в гр. Хасаке, Сирия; 2. NEYAS SHAREF XALIL /НЕЯС ШАРИФ ХАЛИЛ/ - /мъж/ - род. на ***год. в гр. Кубане, Сирия; 3. MOHAMAD BAXAWN /МОХАМЕД БАХУАН/ - /мъж/- род. на *** год. в гр. Кубане, Сирия 4. DTOVAN XALES JOMA /ДТОВАН ХАЛЕС ДЖОМА/- /мъж/ - род. на *** год в гр. Хасаке, Сирия, 5. OSAME KANAN SABER /ОСАМА КАНАН САБЕР/- /М/- род.на *** год. в гр. Камшило, Сирия; 6. 5.SABER ABAS ALI /САБЕР АБАС АЛИ/ - /мъж/ - род. на *** год. в гр. Кубане, Сирия; 7. EMAD TAHER HESEN /ЕМАД ТАХЕР ХЕСЕН/- /мъж/ - род. на *** год. в гр. Дерик, Сирия; 8. TAREQ OCHAN MOHAMAD /ТАРЕК ОСМАН МОХАМЕД / - /мъж/ - род. на *** год. в гр. Дерик, Сирия; 9. SHAREF AHMED WAHAB /ШАРИФ АХМЕД УАХАБ/- /мъж /- род.на *** год. в гр. Кубане, Сирия; 10. AMAD ALI HASSEN /АМАД АЛИ ХАСАН/ - /мъж / - род. на *** год. в гр. Кубане, Сирия; 11. OMED ALI HSAN /ОМЕД АЛИ ХСАН/- /мъж/ - род. на *** год. в гр. Кубане, Сирия; 12. NAUZAT ALI HASAN /НАУЗАТ АЛИ ХАСАН - /мъж/ - род. на *** год. в гр. Хасаке, Сирия; 13. MURAD HALIL AHMAD /МУРАД ХАЛИЛ АХМАД/ - /мъж / - род. на *** год. гр. Кубане, Сирия; 14. HICHAM ABDULAH SAID /ХИШАМ АБДУЛАХ САИД/- / мъж /- род.***год. в гр. Кубане Сирия 15. ZERAVAN CHUKRI ABDULAH /ЗЕРАВАН ШУКРИ АБДУЛАХ/ - /мъж/ - род. на *** год. в гр. Камшли, Сирия; 16. DALHOCH ABULAH HASAN /ДАЛХОШ АБДУЛАХ ХАСАН/ - /мъж/ - род. на *** род. в гр. Амуда, Сирия; 17. ADHAN ISMAIL MOHAMED /АДХАН ИСМАИЛ МОХАМЕД/ - /мъж/ род. на *** год. в гр. Дамаск, Сирия; 18. ORAS LUKMAN MAHMUD /ОРАС ЛУКМАН МОХАМЕД /- /мъж/ - род. на *** год. в гр. Хасаке, Сирия; 19. HEMAN DAUD RASUL /ХЕНАН ДАУД РАСУЛ/ - /мъж/ - род. на *** год. в гр. Кубане, Сирия; 20. ABAS MOHAMED HAJI /АБАС МОХАМЕД ХАДЖИ/ - /мъж/ - род. на *** год. в гр. Кубане, Сирия; 21. AMIRA HORCHID ABDI /АМИРА ХОРШИД АБДИ/ - /жена/ - род. на *** год. в гр. Кубане, Сирия и придружава децата: 22. INAS ABAS MOHAMED /ИНАС АБАС МОХАМЕД/ - /момиче/ - род. на *** год. 23. GINA ABAS MOHAMED /ДЖИНА АБАС МОХАМЕД/ - /момиче/ - род.*** год. 24. MINA ABAS MOHAMED /МИНА АБАС МОХАМЕД/ - /момиче/ - род. на *** год. 25. BANGIN HALED MAHMUD / БАНГИН ХАЛЕД МАХМУД/ - /мъж/ - род. на *** год. в гр. Хасаке, Сирия; 26. CHAKDAR NOMAN HORCHID /ЧАКДАР НОМАН ХОРШИД/ - /мъж/ - род. на *** год. в гр. Хасаке, Сирия; 27. CHVAN AHMAD ISMAIL /ШИВАН АХМЕД ИСМАИЛ/ - /мъж/ - род. на *** год. в гр. Хасаке, Сирия; 28. ALI KAKET SULEIMAN АЛИ КАКЕЛ СУЛЕИМАН/ - /мъж/ - род. на *** год. в гр. Рамелан, Сирия; 29. NAJI HAJI GENJO /НАДЖИ ХАДЖИ ГЕНЖО/ - /мъж/ род. на *** год. в гр. Дерик, Сирия; 30. ORDIXAN HAJI GENJO /ОРДИХАН ХАДЖИ ГЕНЖО/ - /момче/ - род. на *** год. в гр. Дерик, Сирия; 31. SALAM MOHAMED MOHAMED /САЛАМ МОХАМЕД МОХОМЕД/ - /мъж/ - род. на *** год. в гр. Дерик, Сирия; 32. HAMO HALAF USER /ХАМО ХАЛАФ ЮСЕФ/- /мъж/ - род. на *** год. в гр. Дерик, Сирия; 33. BASEL HAMO HALAF /БАСЕЛ ХАМО ХАЛАФ/- /мъж /- род. на *** год. гр.Дерик Сирия 34. 29.AHMED ANUAR HASAN /АХМЕД АНУАР ХАСАН/ - /мъж/ - 01.01.1985 год. в гр. Кубане, Сирия; 35. KAMAL HASAN SAMIR /КАМАЛ ХАСАН САМИР/ - /мъж/ - род. на *** год. в гр. Хасаке, Сирия; 36. SEIVAN HASAN SAMIR /СЕИВАН ХАСАН СЕМИР/ - /жена/ - род. на *** год. в гр. Хасаке, Сирия; 37. ALA AHMED MAHMUD /АЛА АХМЕД МАХМУД/- /мъж/ - род. на *** год. в гр. Халеп, Сирия; 38. IDRIS MOHAMED OSAM /ИДРИС МОХАМЕД ОСАМ / - /мъж/ - род. на *** год. в гр. Дерик, Сирия; 39. HEVAR HAUKAR AZIZ /ХЕВАР ХАУКАР АЗИЗ/ - /мъж/ - род. на *** год. в гр. Кубане, Сирия; 40. BAJDAR MOHAMED CHEHA /БАЖДАР МОХАМЕД ШЕХА/ - /мъж/ род. на *** год. в гр. Хасаке, Сирия; 41. GORAN JASEM RADA /ГОРАН ДЖАСЕМ РАДА/ - /мъж/ - род. на *** год. в гр. Хасаке, Сирия; 42. SUZAN ALI SALEH /СУЗАН АЛИСАЛЕХ/ - /жена/ - род. на *** год. в гр. Хасаке, Сирия; 43. KASEM ZAER MOHAMED /КАСЕМ ЗАЕР МОХАМЕД/ - /мъж/ - род. на *** год. в гр. Кубане, Сирия; 44. HALED WALID AHMED /ХАЛЕД УАЛИД АХМЕД/ - /мъж/ - род. на *** год. в гр. Кубане, Сирия; 45. HAJAR HALIL ABDULAH /ХАДЖАР ХАЛИЛ АБДУЛАХ/ - /мъж/ - род на 11.07.1994 год. в гр. Дерик, Сирия; 46.HIZAVAT ALCHAM ABDULAH /ХИЗАВАЛ АЛШАМ АБДУЛАХ/ - /мъж/ род. на *** год. в гр. Кубане, Сирия – без документи за самоличност, като превеждането през границата на страната е извършено без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като помощта на обвиняемия се изразявала в изчакване на територията на Република България на групата, товаренето и от землището на с. Варвара, общ. Царево и превозването им с моторно превозно средство товарен автомобил марка Фиат”, модел “Дукато”, с рег. № СВ 0863 АР, собственост на И. Любомиров Недялков, ЕГН ********** към вътрешността на страната, като преведените лица не са български граждани. За посоченото престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и т.3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4, от НК, на основание чл.280, ал.2, т.1 и т.3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4, от НК и чл.54 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия И.С.А., ЕГН **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ХИЛЯДА И ПЕТСТОТИН ЛЕВА, като не налага кумулативно предвиденото наказание конфискация на имуществото, поради липса на притежавано такова от лицето. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА И.С.А., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 60 лева за разноски по делото за извършен устен превод от арабски език и обратно на свидетелите по досъдебното производство. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Веществените доказателства: Товарен автомобил марка Фиат”, модел “Дукато”, с рег. № СВ 0863 АР, иззет с постановление за претърсване обиск и изземване от 02.09.2015 год. с последващо съдебно одобрение собственост на И. Любомиров Недялков, ЕГН ********** ос
И.С.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №22/2015г. по описа на ГПУ – гр. Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия И.С.А., ЕГН **********, роден на *** ***, постоянен адрес ***, български гражданин, със средно образование, разведен, неосъждан – реабилитиран по право и неговия защитник адв.Р.Д., съгласно което подсъдимият И.С.А., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и 3, вр. с ал. 1, във вр. с чл.20, ал.4 от НК, за това, че на 02.09.31.08.2015 г. в района на местност ,,Пальокупата’’, землището на с. Бродилово, община Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, в съучастие с неустановено по досъдебното производство лице, като помагач на територията на Република България, превели през границата на страната от Република Турция в Република България и транспортирал с товарен автомобил марка Фиат”, модел “Дукато”, с рег. № СА 0863 АР, група от хора – 46 /четиридесет и шест/ лица Сирийски граждани, от които четири лица INAS ABAS MOHAMED /ИНАС АБАС МОХАМЕД/ - момиче, род. на *** год., GINA ABAS MOHAMED /ДЖИНА АБАС МОХАМЕД/ - момиче, род. *** год., MINA ABAS MOHAMED /МИНА АБАС МОХАМЕД/ - момиче, род. на *** год., ORDIXAN HAJI GENJO /ОРДИХАН ХАДЖИ ГЕНЖО – момче, род. на *** год. в гр. Дерик, Сирия – ненавършили шестнадесет годишна възраст лицата: 1. SHADE ALI HASSA /ШАДИ АЛИ ХАСАН/ - /мъж/ - род. на *** год. в гр. Хасаке, Сирия; 2. NEYAS SHAREF XALIL /НЕЯС ШАРИФ ХАЛИЛ/ - /мъж/ - род. на ***год. в гр. Кубане, Сирия; 3. MOHAMAD BAXAWN /МОХАМЕД БАХУАН/ - /мъж/- род. на *** год. в гр. Кубане, Сирия 4. DTOVAN XALES JOMA /ДТОВАН ХАЛЕС ДЖОМА/- /мъж/ - род. на *** год в гр. Хасаке, Сирия, 5. OSAME KANAN SABER /ОСАМА КАНАН САБЕР/- /М/- род.на *** год. в гр. Камшило, Сирия; 6. 5.SABER ABAS ALI /САБЕР АБАС АЛИ/ - /мъж/ - род. на *** год. в гр. Кубане, Сирия; 7. EMAD TAHER HESEN /ЕМАД ТАХЕР ХЕСЕН/- /мъж/ - род. на *** год. в гр. Дерик, Сирия; 8. TAREQ OCHAN MOHAMAD /ТАРЕК ОСМАН МОХАМЕД / - /мъж/ - род. на *** год. в гр. Дерик, Сирия; 9. SHAREF AHMED WAHAB /ШАРИФ АХМЕД УАХАБ/- /мъж /- род.на *** год. в гр. Кубане, Сирия; 10. AMAD ALI HASSEN /АМАД АЛИ ХАСАН/ - /мъж / - род. на *** год. в гр. Кубане, Сирия; 11. OMED ALI HSAN /ОМЕД АЛИ ХСАН/- /мъж/ - род. на *** год. в гр. Кубане, Сирия; 12. NAUZAT ALI HASAN /НАУЗАТ АЛИ ХАСАН - /мъж/ - род. на *** год. в гр. Хасаке, Сирия; 13. MURAD HALIL AHMAD /МУРАД ХАЛИЛ АХМАД/ - /мъж / - род. на *** год. гр. Кубане, Сирия; 14. HICHAM ABDULAH SAID /ХИШАМ АБДУЛАХ САИД/- / мъж /- род.***год. в гр. Кубане Сирия 15. ZERAVAN CHUKRI ABDULAH /ЗЕРАВАН ШУКРИ АБДУЛАХ/ - /мъж/ - род. на *** год. в гр. Камшли, Сирия; 16. DALHOCH ABULAH HASAN /ДАЛХОШ АБДУЛАХ ХАСАН/ - /мъж/ - род. на *** род. в гр. Амуда, Сирия; 17. ADHAN ISMAIL MOHAMED /АДХАН ИСМАИЛ МОХАМЕД/ - /мъж/ род. на *** год. в гр. Дамаск, Сирия; 18. ORAS LUKMAN MAHMUD /ОРАС ЛУКМАН МОХАМЕД /- /мъж/ - род. на *** год. в гр. Хасаке, Сирия; 19. HEMAN DAUD RASUL /ХЕНАН ДАУД РАСУЛ/ - /мъж/ - род. на *** год. в гр. Кубане, Сирия; 20. ABAS MOHAMED HAJI /АБАС МОХАМЕД ХАДЖИ/ - /мъж/ - род. на *** год. в гр. Кубане, Сирия; 21. AMIRA HORCHID ABDI /АМИРА ХОРШИД АБДИ/ - /жена/ - род. на *** год. в гр. Кубане, Сирия и придружава децата: 22. INAS ABAS MOHAMED /ИНАС АБАС МОХАМЕД/ - /момиче/ - род. на *** год. 23. GINA ABAS MOHAMED /ДЖИНА АБАС МОХАМЕД/ - /момиче/ - род.*** год. 24. MINA ABAS MOHAMED /МИНА АБАС МОХАМЕД/ - /момиче/ - род. на *** год. 25. BANGIN HALED MAHMUD / БАНГИН ХАЛЕД МАХМУД/ - /мъж/ - род. на *** год. в гр. Хасаке, Сирия; 26. CHAKDAR NOMAN HORCHID /ЧАКДАР НОМАН ХОРШИД/ - /мъж/ - род. на *** год. в гр. Хасаке, Сирия; 27. CHVAN AHMAD ISMAIL /ШИВАН АХМЕД ИСМАИЛ/ - /мъж/ - род. на *** год. в гр. Хасаке, Сирия; 28. ALI KAKET SULEIMAN АЛИ КАКЕЛ СУЛЕИМАН/ - /мъж/ - род. на *** год. в гр. Рамелан, Сирия; 29. NAJI HAJI GENJO /НАДЖИ ХАДЖИ ГЕНЖО/ - /мъж/ род. на *** год. в гр. Дерик, Сирия; 30. ORDIXAN HAJI GENJO /ОРДИХАН ХАДЖИ ГЕНЖО/ - /момче/ - род. на *** год. в гр. Дерик, Сирия; 31. SALAM MOHAMED MOHAMED /САЛАМ МОХАМЕД МОХОМЕД/ - /мъж/ - род. на *** год. в гр. Дерик, Сирия; 32. HAMO HALAF USER /ХАМО ХАЛАФ ЮСЕФ/- /мъж/ - род. на *** год. в гр. Дерик, Сирия; 33. BASEL HAMO HALAF /БАСЕЛ ХАМО ХАЛАФ/- /мъж /- род. на *** год. гр.Дерик Сирия 34. 29.AHMED ANUAR HASAN /АХМЕД АНУАР ХАСАН/ - /мъж/ - 01.01.1985 год. в гр. Кубане, Сирия; 35. KAMAL HASAN SAMIR /КАМАЛ ХАСАН САМИР/ - /мъж/ - род. на *** год. в гр. Хасаке, Сирия; 36. SEIVAN HASAN SAMIR /СЕИВАН ХАСАН СЕМИР/ - /жена/ - род. на *** год. в гр. Хасаке, Сирия; 37. ALA AHMED MAHMUD /АЛА АХМЕД МАХМУД/- /мъж/ - род. на *** год. в гр. Халеп, Сирия; 38. IDRIS MOHAMED OSAM /ИДРИС МОХАМЕД ОСАМ / - /мъж/ - род. на *** год. в гр. Дерик, Сирия; 39. HEVAR HAUKAR AZIZ /ХЕВАР ХАУКАР АЗИЗ/ - /мъж/ - род. на *** год. в гр. Кубане, Сирия; 40. BAJDAR MOHAMED CHEHA /БАЖДАР МОХАМЕД ШЕХА/ - /мъж/ род. на *** год. в гр. Хасаке, Сирия; 41. GORAN JASEM RADA /ГОРАН ДЖАСЕМ РАДА/ - /мъж/ - род. на *** год. в гр. Хасаке, Сирия; 42. SUZAN ALI SALEH /СУЗАН АЛИСАЛЕХ/ - /жена/ - род. на *** год. в гр. Хасаке, Сирия; 43. KASEM ZAER MOHAMED /КАСЕМ ЗАЕР МОХАМЕД/ - /мъж/ - род. на *** год. в гр. Кубане, Сирия; 44. HALED WALID AHMED /ХАЛЕД УАЛИД АХМЕД/ - /мъж/ - род. на *** год. в гр. Кубане, Сирия; 45. HAJAR HALIL ABDULAH /ХАДЖАР ХАЛИЛ АБДУЛАХ/ - /мъж/ - род на 11.07.1994 год. в гр. Дерик, Сирия; 46.HIZAVAT ALCHAM ABDULAH /ХИЗАВАЛ АЛШАМ АБДУЛАХ/ - /мъж/ род. на *** год. в гр. Кубане, Сирия – без документи за самоличност, като превеждането през границата на страната е извършено без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като помощта на обвиняемия се изразявала в изчакване на територията на Република България на групата, товаренето и от землището на с. Варвара, общ. Царево и превозването им с моторно превозно средство товарен автомобил марка Фиат”, модел “Дукато”, с рег. № СВ 0863 АР, собственост на И. Любомиров Недялков, ЕГН ********** към вътрешността на страната, като преведените лица не са български граждани. За посоченото престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и т.3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4, от НК, на основание чл.280, ал.2, т.1 и т.3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4, от НК и чл.54 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия И.С.А., ЕГН **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ХИЛЯДА И ПЕТСТОТИН ЛЕВА, като не налага кумулативно предвиденото наказание конфискация на имуществото, поради липса на притежавано такова от лицето. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА И.С.А., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 60 лева за разноски по делото за извършен устен превод от арабски език и обратно на свидетелите по досъдебното производство. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Веществените доказателства: Товарен автомобил марка Фиат”, модел “Дукато”, с рег. № СВ 0863 АР, иззет с постановление за претърсване обиск и изземване от 02.09.2015 год. с последващо съдебно одобрение собственост на И. Любомиров Недялков, ЕГН ********** ос
В законна сила от 3.9.2015г.
47 НОХД No 505/2015, I състав Гл.VIII. Превеждане през границата лица и групи - чл.280 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Г.Я.И. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 3.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № 302 ЗМ – 210/2015 год. по описа на РУ – гр. Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия Г.Я.И., ЕГН: ********** - роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, неосъждан и неговия защитник адв.Б.П., съгласно което подсъдимият Г.Я.И., ЕГН: **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и 3, вр. с ал.1, във вр. с чл.20, ал.4 от НК, за това, че на 02.09.2015 г. в района на местност ,,Пальокупата’’, землището на с. Бродилово, община Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, в съучастие с неустановено по незабавното производство лице, като помагач на територията на Република България, превели през границата на страната от Република Турция в Република България и транспортирал с товарен автомобил марка „Пежо”, модел “Боксер”, с рег. № СА 2871 ХК, група от хора – 41 /четиридесет и едно/ лица Сирийски граждани, от които 18 лица ненавършили – ненавършили шестнадесет годишна възраст лицата, както следва: без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като помощта на обвиняемия се изразявала в изчакване на територията на Република България на групата, товаренето им от землището на с. Бродилово, общ. Царево и превозването им с моторно превозно средство товарен автомобил марка „Пежо”, модел “Боксер”, с рег. № СА 2871 ХК собственост на „АУТО КАР-РЕН ТА КАР 91” ЕООД към вътрешността на страната, като преведените лица не са български граждани. За посоченото престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и т.3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4 от НК, на основание чл.280, ал.2, т.1 и т.3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4 от НК и чл.54 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Г.Я.И., ЕГН: **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ХИЛЯДА И ПЕТСТОТИН ЛЕВА и конфискация на лек автомобил Хюндай ФХ с рег. № А 0018 КК, цвят масленозелен металик. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Г.Я.И., ЕГН: **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 150 лева за разноски по делото за извършен устен превод от арабски език и обратно на свидетелите по досъдебното производство. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Веществените доказателства: 1. 1 бр. банкнота с номинал 10 турски лири; 2. 1 бр. банкнота с номинал 250 и надпис „CENTRAL BANK OF IRAQ”; 3. 1 бр. кафяво-черен портфейл съдържащ 5 бр. банкноти с номинал 1000 и надпис „CENTRAL BANK OF IRAQ”; 4. 4 бр. банкноти с номинал 250 и надпис „CENTRAL BANK OF IRAQ” ; 5. 1 бр. банкнота с номинал 10 турски лири; 6. 4 бр. монети с номинал от 1 турска лира; 7. 1 бр. батерия с надпис „SAMSUNG”, иззети с протокол за претърсване и изземване с последващо съдебно одобрение на 02.09.2015 год. за които не е установено на кого принадлежат СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата. Товарен автомобил марка „Пежо”, модел “Боксер”, с рег. № СА 2871 ХК собственост на „АУТО КАР-РЕН ТА КАР 91” ЕООД, иззет с постановление за претърсване обиск и изземване от 02.09.2015 год. с последващо съдебно одобрение, остава на съхранение в РУ на МВР Царево и въз основа на Постановление за разделяне на досъдебни производства от 03.09.2015 год. ще бъде приложено като веществено доказателство по ДП – пр. пр. 800/2015 год. по описа на РП Царево.
Г.Я.И.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № 302 ЗМ – 210/2015 год. по описа на РУ – гр. Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия Г.Я.И., ЕГН: ********** - роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, неосъждан и неговия защитник адв.Б.П., съгласно което подсъдимият Г.Я.И., ЕГН: **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и 3, вр. с ал.1, във вр. с чл.20, ал.4 от НК, за това, че на 02.09.2015 г. в района на местност ,,Пальокупата’’, землището на с. Бродилово, община Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, в съучастие с неустановено по незабавното производство лице, като помагач на територията на Република България, превели през границата на страната от Република Турция в Република България и транспортирал с товарен автомобил марка „Пежо”, модел “Боксер”, с рег. № СА 2871 ХК, група от хора – 41 /четиридесет и едно/ лица Сирийски граждани, от които 18 лица IMAN FARIQ RAMADAN YOUSSEF /Иман Фарик Рамадан Юсеф/- родена *** г. гражданство Сирия пол жена; SAMAN FARIQ RAMADAN YOUSSEF /Саман Фарик Рамадан Юсеф /- роден *** г. гражданство Сирия пол мъж; SIRACH FARIQ RAMADAN YOUSSEF /Сирач Фарик Рамадан Юсеф/ - роден *** г. гражданство Сирия пол мъж; WIHACH FARIQ RAMADAN YOUSSEF /Уихач Фарик Рамадан Юсеф/- роден *** г. гражданство Сирия пол мъж; SINDAS FARIQ RAMADAN YOUSSEF /Синдас Фарик Рамадан Юсеф/ - родена *** г. гражданство Сирия, пол жена; RABIN FARIQ RAMADAN YOUSSEF /Рабин Фарик Рамадан Юсеф/- роден *** г. гражданство Сирия пол мъж; DELIN DARVISH MOURAD /Делин Дарвиш Мурад/ родена *** г. гражданство Сирия пол жена; SAMI DARVISH MOURAD роден *** г. гражданство Сирия пол мъж; VINE DARVISH MOURAD / Вине Дарвиш Мурад/ родена *** г. гражданство Сирия пол жена; SAWSAN DARVISH MOURAD /Саусан Дарвиш Мурад/ родена *** г. гражданство Сирия пол жена; HAIS SALIM MATO / Хайс Салим Мато/ роден *** г. гражданство Сирия пол мъж; SHANAS SALIM MATO /Шанас Салим Мато/ родена *** г. гражданство Сирия, пол жена; SIDAR MOUSHIR IDO /Сидар Мушир Идо/ роден *** г. гражданство Сирия пол мъж; SADIR MOUSHIR IDO /Садир Мушир Идо/ роден *** г. гражданство Сирия пол мъж; SANDO MOUSHIR IDO /Сандо Мушир Идо/ родена *** г. гражданство Сирия пол жена; RAGHDA FAISAL KHALAF /Рагда Файсал Халаф/ родена *** г. гражданство Сирия, пол жена; SHANO FAISAL KHALAF /Шано Файсал Халаф/ роден *** г. гражданство Сирия пол мъж; MAMO FARES QOULA /Мамо Фарес Кула/ роден *** г. гражданство Сирия пол мъж – ненавършили – ненавършили шестнадесет годишна възраст лицата, както следва: 1. FARIQ RAMADAN YOUSSEF /Фарик Рамадан Юсеф/– роден *** г. гражданство Сирия пол мъж; 2. RAMADAN FARIQ RAMADAN YOUSSEF /Рамадан Фарик Рамадан Юсеф/- роден *** г. гражданство Сирия пол мъж; 3. IMAN FARIQ RAMADAN YOUSSEF /Иман Фарик Рамадан Юсеф/- родена *** г. гражданство Сирия пол жена; 4. SAMAN FARIQ RAMADAN YOUSSEF /Саман Фарик Рамадан Юсеф /- роден *** г. гражданство Сирия пол мъж; 5. SIRACH FARIQ RAMADAN YOUSSEF /Сирач Фарик Рамадан Юсеф/ - роден *** г. гражданство Сирия пол мъж; 6. WIHACH FARIQ RAMADAN YOUSSEF /Уихач Фарик Рамадан Юсеф/- роден *** г. гражданство Сирия пол мъж; 7. SINDAS FARIQ RAMADAN YOUSSEF /Синдас Фарик Рамадан Юсеф/ - родена *** г. гражданство Сирия, пол жена; 8. RABIN FARIQ RAMADAN YOUSSEF /Рабин Фарик Рамадан Юсеф/- роден *** г. гражданство Сирия пол мъж; 9. SANIYA YOUSSEF /Сания Юсеф/ - родена *** г. гражданство Сирия пол жена; 10.ALAA FARIQ RAMADAN YOUSSEF /Ала Фарик Рамадан Юсеф/- родена *** г. гражданство Сирия, пол жена; 11. ISRAA FARIQ RAMADAN YOUSSEF /Исра Фарик Рамадан Юсеф/ - родена *** г. гражданство Сирия, пол жена; 12. SIDRA FARIQ RAMADAN YOUSSEF /Сидра Фарик Рамадан Юсеф/- родена *** г. гражданство Сирия, пол жена; 13. SIHAD JERGIS RAMADAN YOUSSEF / Сихад Джергис Рамадан Юсеф/- роден *** г. гражданство Сирия пол мъж; 14. HOUMAN JERGIS RAMADAN YOUSSEF /Хуман Джергис Рамадан Юсеф /- роден *** г. гражданство Сирия пол мъж; 15. SHAMO KHODAR ELIAS /Шамо Ходар Елияс/ - роден *** г. гражданство Сирия пол мъж; 16. HAVIN DARVISH MOURAD /Хавин Дарвиш Мурад/ родена *** г. гражданство Сирия пол жена; 17.DELIN DARVISH MOURAD /Делин Дарвиш Мурад/ родена *** г. гражданство Сирия пол жена; 18.SAMI DARVISH MOURAD роден *** г. гражданство Сирия пол мъж; 19.VINE DARVISH MOURAD / Вине Дарвиш Мурад/ родена *** г. гражданство Сирия пол жена; 20. SAWSAN DARVISH MOURAD /Саусан Дарвиш Мурад/ родена *** г. гражданство Сирия пол жена; 21. KAZAL ISMAIL HASAN /Казал Исмаил Хасан/ родена *** г. гражданство Сирия пол жена; 22. SHAHA ALI SULEIMAN /Шаха Али Сулейман/ родена *** г. гражданство Сирия пол жена; 23. NISA ISMAIL ARAB /Ниса Исмаил Араб/ родена *** г. гражданство Сирия, пол жена; 24. HAIS SALIM MATO / Хайс Салим Мато/ роден *** г. гражданство Сирия пол мъж; 25. SHANAS SALIM MATO /Шанас Салим Мато/ родена *** г. гражданство Сирия, пол жена; 26. TITO SALIM MATO /Тито Салим Мато/ роден *** г. гражданство Сирия пол мъж; 27. HAMID SALIM MATO /Хамид Салим Мато/ роден *** г. гражданство Сирия пол мъж; 28. MOURAD SALIM MATO /Мурад Салим Мато/ роден *** г. гражданство Сирия пол мъж 29. ZERE KHAMO AMER /Зере Хамо Амер/ родена *** г. гражданство Сирия, пол жена; 30. NADIA HAJJI KHODAR родена *** г. гражданство Сирия, пол жена; 31. SIDAR MOUSHIR IDO /Сидар Мушир Идо/ роден *** г. гражданство Сирия пол мъж; 32 SADIR MOUSHIR IDO /Садир Мушир Идо/ роден *** г. гражданство Сирия пол мъж; 33. SANDO MOUSHIR IDO /Сандо Мушир Идо/ родена *** г. гражданство Сирия пол жена; 34. SERHAD MOUSHIR IDO /Серхад Мушир Идо/ роден *** г. гражданство Сирия пол мъж; 35. NIWAR MOUHAMED TAHA /Ниуар Мохамед Таха/ роден *** г. гражданство Сирия пол мъж; 36. NOFA HAMID QOULA /Нофа Хамид Кула/ родена *** г. гражданство Сирия, пол жена; 37. RAGHDA FAISAL KHALAF /Рагда Файсал Халаф/ родена *** г. гражданство Сирия, пол жена; 38. SHANO FAISAL KHALAF /Шано Файсал Халаф/ роден *** г. гражданство Сирия пол мъж; 39. RASHE FAISAL KHALAF /Раше Файсал Халаф /родена *** г. гражданство Сирия, пол жена; 40. SHERE FAISAL KHALAF /Шере Файсал Халаф /родена *** г. гражданство Сирия, пол жена; 41. MAMO FARES QOULA /Мамо Фарес Кула/ роден *** г. гражданство Сирия пол мъж, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като помощта на обвиняемия се изразявала в изчакване на територията на Република България на групата, товаренето им от землището на с. Бродилово, общ. Царево и превозването им с моторно превозно средство товарен автомобил марка „Пежо”, модел “Боксер”, с рег. № СА 2871 ХК собственост на „АУТО КАР-РЕН ТА КАР 91” ЕООД към вътрешността на страната, като преведените лица не са български граждани. За посоченото престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и т.3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4 от НК, на основание чл.280, ал.2, т.1 и т.3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4 от НК и чл.54 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Г.Я.И., ЕГН: **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66 от НК ОТЛАГА изп
В законна сила от 3.9.2015г.
48 АНД No 526/2015, II състав По УБДХ РУП ЦАРЕВО Д.Т.Т. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 10.9.2015г.
ПРИЗНАВА нарушителя Д.Т.Т. – роден на ***г***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 10.09.2015год. в около 3.50 часа в казино „Роял”, с.Лозенец, обл.Бургаска, ул.Георги Кондолов, извършил непристойни прояви на публично място, изразяващи се в отправяне на закани: „Ще те хвана за краката”, „Ще те измъкна навънка”, „Ще те натроша” по отношение на св.Георги Динков Димитров, блъскане по бара на заведението и маса в заведението, отправяне на неприлични изрази на публично място, оскърбително отношение и оскърбително държание пред гражданите към органите на властта – полицейския служител Георги Здравков Момчилов, поради което и на основание чл.1, ал.1 от УБДХ му НАЛАГА административно наказание „глоба” в размер на 200.00 лв. /двеста лева/. Препис от решението да се изпрати на началника на РУ - гр.Царево за сведение. Решението на съда подлежи на обжалване и протест, в срок от 24 часа, считано от днес, пред Окръжен съд, гр. Бургас. При жалба или протест, делото ще се гледа на 14.09.2015 год. от 10.30 часа пред Окръжен съд, гр. Бургас.
Д.Т.Т.
ПРИЗНАВА нарушителя Д.Т.Т. – роден на ***г***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 10.09.2015год. в около 3.50 часа в казино „Роял”, с.Лозенец, обл.Бургаска, ул.Георги Кондолов, извършил непристойни прояви на публично място, изразяващи се в отправяне на закани: „Ще те хвана за краката”, „Ще те измъкна навънка”, „Ще те натроша” по отношение на св.Георги Динков Димитров, блъскане по бара на заведението и маса в заведението, отправяне на неприлични изрази на публично място, оскърбително отношение и оскърбително държание пред гражданите към органите на властта – полицейския служител Георги Здравков Момчилов, поради което и на основание чл.1, ал.1 от УБДХ му НАЛАГА административно наказание „глоба” в размер на 200.00 лв. /двеста лева/. Препис от решението да се изпрати на началника на РУ - гр.Царево за сведение. Решението на съда подлежи на обжалване и протест, в срок от 24 часа, считано от днес, пред Окръжен съд, гр. Бургас. При жалба или протест, делото ще се гледа на 14.09.2015 год. от 10.30 часа пред Окръжен съд, гр. Бургас.
Мотиви от 10.9.2015г.
В законна сила от 12.9.2015г.
49 НОХД No 532/2015, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО К.А.И. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 10.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №532/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия К.А.И. - роден на *** г. в гр. Ямбол, с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, адрес ***, ж. к. Меден рудник, ул. Ален мак № 73, тел. 0893/865310, българин, български гражданин, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Т.Я., съгласно което обвиняемият К.А.И. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 07.09.2015 г., около 21.30 часа, в гр. Ахтопол, общ. Царево, обл. Бургаска, по ул. “Свети Никола”, посока от с. Синеморец за гр. Царево, обл. Бургаска, без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил марка Ивекс. модел Дейли 35Ц 11, бял на цвят, с per. № *** в едногодишен срок от наказанието му по административен ред с наказателно постановление № 14-0237-000543/30.09.2014 г., влязло в сила на 23.12.2014 г. на Началника на РУ-Айтос при ОД МВР - Бургас за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия К.А.И., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ДВАДЕСЕТ и ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ДВАДЕСЕТ и ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 250 часа годишно за срок от ДВЕ ГОДИНИ. Разноски по делото няма. Веществени доказателства няма. Причинените от престъплението имуществени вреди няма. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №532/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
К.А.И.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №532/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия К.А.И. - роден на *** г. в гр. Ямбол, с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, адрес ***, ж. к. Меден рудник, ул. Ален мак № 73, тел. 0893/865310, българин, български гражданин, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Т.Я., съгласно което обвиняемият К.А.И. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 07.09.2015 г., около 21.30 часа, в гр. Ахтопол, общ. Царево, обл. Бургаска, по ул. “Свети Никола”, посока от с. Синеморец за гр. Царево, обл. Бургаска, без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил марка Ивекс. модел Дейли 35Ц 11, бял на цвят, с per. № *** в едногодишен срок от наказанието му по административен ред с наказателно постановление № 14-0237-000543/30.09.2014 г., влязло в сила на 23.12.2014 г. на Началника на РУ-Айтос при ОД МВР - Бургас за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия К.А.И., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ДВАДЕСЕТ и ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ДВАДЕСЕТ и ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 250 часа годишно за срок от ДВЕ ГОДИНИ. Разноски по делото няма. Веществени доказателства няма. Причинените от престъплението имуществени вреди няма. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №532/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 10.9.2015г.
50 НОХД No 533/2015, II състав Гл.VIII. Превеждане през границата лица и групи - чл.280 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО К.А.И. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 10.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №533/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия К.А.И. - роден на ***г. в гр. Ямбол, с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, адрес ***, тел. 0893/865310, българин, български гражданин, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Т.Я., съгласно което обвиняемият К.А.И. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1, 3 и 4, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4 от НК, а именно, че на 07.09.2015 г. в района на местност „Пальокупата”, землището на с. Бродилово, община Царево, Бургаска обл., в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, в съучастие с неустановено по досъдебното производство лице, като помагач на територията на Република България, превели през границата на страната от Република Турция в Републикг България и транспортирал с товарен автомобил марка Ивеко Дейли с per. № ***. група хора - 54 /петдесет и четири/ лица, от които 16 /шестнадесет лица/ DARIAN MARIWAN SALEH /ДАРИАН МАРИВАН САЛЕХ/ - род. на *** г., RANIA HALED MURAD /РАНИЯ ХАЛЕД МУРАД/ - род. на *** г., RAWAN HALED MURAD/РАУАН ХАЛЕД МУРАД/ - род. на *** г., DIMA HALED MURAD /ДИМА ХАЛЕД МУРАД/ - род. на *** г., MURAD HALAF MURAD /МУРАД ХАЛАФ МУРАД/ - род. на *** г., GAZI KASEM KUTI /ГАЗИ КАСЕМ КЪТИ/ - род. на *** г., JIHAN ALI MURAD /ЖИХАН АЛИ МУРАД/ - род. на ***г„ HUSEIN ALI MURAD /ХУСЕИН АЛИ МУРАД/ - род. на *** г., DIANA ALI MURAD /ДИАНА АЛИ МУРАД/ - род. на *** г., SAHAR ALI MURAD /ШАХАР АЛИ МУРАД/ - род. на *** г., RAIAN AILAS DRWISH /РАИАН АИЛАС ДАРВИШ/ - род. на *** г., MALKA AIL AS DRWISH /МАЛКА АИЛАС ДАРВИШ/ - род. на *** г, VANIA AILAS DRWISH /ВАНИА АИЛАС ДАРВИШ/ - род. на *** г., KAWA AILAS DRWISH /КАУА АИЛАС ДАРВИШ/ - род. на *** г., KANIUAR AILAS DRWISH /КАНИУАР АИЛАС ДАРВИШ/ - род. на *** г., RANA TAHSIN KASEM /РАНА ТАХСИН КАСЕМ/ - род. на *** г- ненавършили шестнадесет годишна възраст и лицата: SHNA ALI ABDULLA / ШЪНА АЛИ АБДУЛЛА / - жена, род. на *** г. в Сирия; MARIWAH SALEH SAID /МАРИВАН САЛЕХ САИД/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; HALED MURAD КАТI /ХАЛЕД МУРАД КАТИ / - мъж, род. на *** г. в Сирия; IVET SULEIMAN OMAR /ИВЕТ СУЛЕЙМАН ОМАР/ - жена, род. на *** г. в Сирия; BALKIS MURAD KASEM /БАЛКИС МУРАД КАСЕМ/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; HALAF MURAD MIRO /ХАЛАФ МУРАД МИРО/ - мъж, род, на 01.01.1979 г. в Сирия; HALIDA KASEM ASI /ХАЛИДА КАСЕМ АСИ/ - жена, род. на *** г. в Сирия; GOZI MURAD AILAS /ГОЗИ МУРАД АИЛАС/ - жена, род. на *** г. в Сирия; SADEK MURAD AILAS /САДЕК МУРАД АИЛАС/ - мъж, род. на 01.011992 г. в Сирия; ZUZAN SULEIMAN KASEM /ЗУЗАН СУЛЕЙМАН КАСЕМ/ - мъж, род. на ***г. в Сирия; YSEF ALI ABDULLA/ ЮСЕФ АЛИ АБДУВВА /- мъж, род. на ***г. в Сирия; HOSHІAR MURAD HALIL YSEF /ХОШИЬР МУРАД ХАЛИЛ ЮСЕФ/ - мъж, род. на *** г. в Ирак; AIMAN KASEM ASI /АИМАН КАСЕМ АСИ/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; HAVAL ALI ABDULAH /ХАВАЛ АЛИ АБДУЛЛАХ/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; ZIAD ALIAS KASEM /ЗИАД АЛИАС КАСЕМ/ - мъж, род, на 03.11.1993 г. в Сирия; BILAL AL1 ABDULLAH /БИЛАЛ АЛИ АБДУЛЛАХ/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; AZAD MURAD KASEM /АЗАД МУРАД КАСЕМ/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; FARID МОН AM ADI AHMAD /ФАРИД МОХАМАДИ АХМАД / - мъж, род. на *** г. в Сирия; ADNAN RAHIM WALI /АДНАН РАХИМ УАЛИ/ - мъж, род. на *** г. в Ирак; IASER МОНА MED ISMAIL /ЯСЕР МОХАМЕД ИСМАИЛ / - мъж, род. на *** г. в Сирия; AMAR RAUF MOHAMED /АМАР РАУФ МОХАМЕД / - мъж, род. на *** г. в Сирия; MOHAMAD ABDULLAH MOHAMAD /МОХАМАД АБДУЛЛАХ МОХАМАД / - мъж, род. на *** г. в Сирия; LATIF MOHAMAD SAIID /ЛАТИФ МОХАМАД САИИД/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; RAJ BAKER ABDULLAH /РАДЖ БАКЕР АБДУЛЛАХ / - мъж, род. на *** г. в Сирия; MURAD IMAD AS /МУРАД ИМАД АСИ/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; MUSTAFA MOHAMAD FIUSEIN /МУСТАФА МОХАМАД ХЮСЕИН/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; SHAKER KADER HADER /ШАКЕР КАДЕР ХАДЕР/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; DANAIL ABDULLAH HASAN /ДАНАИЛ АБДУЛЛАХ ХАСАН/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; RAWAND OMAR MOHAMAD /РАУАНД ОМАР МОХАМАД/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; KARMAJ MOHAMAD OMAR /КАРМАЖ МОХАМАД ОМАР/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; ALI MOHAMAD ALI /АЛИ МОХАМАД АЛИ/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; YSEF IBRAHIM ISMAIL /ЮСЕИН ИБРАХИМ ИСМАИЛ/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; OMAR ALI AHMAD /ОМАР АЛИ АХМАД/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; SAID MAHMUD ABAS /САИД МАХМУД АБАС/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; ADNAN HORCHID PIROT /АДНАН ХОРШИД ПИРОТ/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; F1ROZ SAHID1 /ФИРОЗ САХИДИ/ - мъж, род. на *** г. в Афганистан; MOHAMAD NURI MOHAMAD /МОХАМАД НУРИ МОХАМАД/ - мъж, род. на *** г. в Ирак и DARA AHMAD ALI /ДАРА АХМАД АЛИ/ - мъж, род. на *** г. в Сирия - без документи за самоличност, като превеждането през границата на страната е извършено без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като помощта на обвиняемия се изразявала в изчакване на територията на Република България на групата, товаренето и от землището на с. Синеморец, параклис „Света Петка”, общ. Царево и превозването им с моторно превозно средство - товарен автомобил марка Ивеко Дейли с per. № ***, към вътрешността на страната, като преведените лица не са български граждани. За посоченото престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1, 3 и 4, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4 от НК, на основание чл. 280, ал. 2, т. 1, 3 и 4, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия К.А.И., ЕГН ********** на наказание ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което ще бъде изтърпяно в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС, ГЛОБА в размер на 2000 /ДВЕ ХИЛЯДИ/ лева и КОНФИСКАЦИЯ на лек автомобил марка Форд Ескорт с per. № ***, рама № WF0AXXGCAALS44175, собственост на К.А.И., съгласно справка в Централна база КАТ за ПС. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: - товарен автомобил марка Ивеко Дейли с peг. № ***, иззет като ВД с протокол за претърсване и изземване, остава като веществено доказателство по Пор. № 270, по описа на РП - Царево, вх. №: 830/2015 г. по описа на РП - Царево, образувано след РАЗДЕЛЯНЕ на основание чл. 216 от НПК на материалите по Бързото производство. - ключ за товарен автомобил марка Ивеко Дейли с peг. № ***; мобилен телефон марка Нокия, модел 7230 с № 353798/04/683702/9; карта на мобилния оператор Глобул № 89359050100702073637; Свидетелство за регистрация на МПС част втора за товарен автомобил с марка Ивеко Дейли с peг. № ***, иззети от К.А.И. с протокол за личен обиск на лице при задържането му по ЗМВР, остават като веществени доказателства по Пор. № 270, по описа на РП - Царево, вх. № 830/2015 г. по описа на РП - Царево, образувано след РАЗДЕЛЯНЕ на основание чл. 216 от НПК на материалите по Бързото производство. Разноски по делото няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №533/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
К.А.И.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №533/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия К.А.И. - роден на ***г. в гр. Ямбол, с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, адрес ***, тел. 0893/865310, българин, български гражданин, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Т.Я., съгласно което обвиняемият К.А.И. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1, 3 и 4, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4 от НК, а именно, че на 07.09.2015 г. в района на местност „Пальокупата”, землището на с. Бродилово, община Царево, Бургаска обл., в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, в съучастие с неустановено по досъдебното производство лице, като помагач на територията на Република България, превели през границата на страната от Република Турция в Републикг България и транспортирал с товарен автомобил марка Ивеко Дейли с per. № ***. група хора - 54 /петдесет и четири/ лица, от които 16 /шестнадесет лица/ DARIAN MARIWAN SALEH /ДАРИАН МАРИВАН САЛЕХ/ - род. на *** г., RANIA HALED MURAD /РАНИЯ ХАЛЕД МУРАД/ - род. на *** г., RAWAN HALED MURAD/РАУАН ХАЛЕД МУРАД/ - род. на *** г., DIMA HALED MURAD /ДИМА ХАЛЕД МУРАД/ - род. на *** г., MURAD HALAF MURAD /МУРАД ХАЛАФ МУРАД/ - род. на *** г., GAZI KASEM KUTI /ГАЗИ КАСЕМ КЪТИ/ - род. на *** г., JIHAN ALI MURAD /ЖИХАН АЛИ МУРАД/ - род. на ***г„ HUSEIN ALI MURAD /ХУСЕИН АЛИ МУРАД/ - род. на *** г., DIANA ALI MURAD /ДИАНА АЛИ МУРАД/ - род. на *** г., SAHAR ALI MURAD /ШАХАР АЛИ МУРАД/ - род. на *** г., RAIAN AILAS DRWISH /РАИАН АИЛАС ДАРВИШ/ - род. на *** г., MALKA AIL AS DRWISH /МАЛКА АИЛАС ДАРВИШ/ - род. на *** г, VANIA AILAS DRWISH /ВАНИА АИЛАС ДАРВИШ/ - род. на *** г., KAWA AILAS DRWISH /КАУА АИЛАС ДАРВИШ/ - род. на *** г., KANIUAR AILAS DRWISH /КАНИУАР АИЛАС ДАРВИШ/ - род. на *** г., RANA TAHSIN KASEM /РАНА ТАХСИН КАСЕМ/ - род. на *** г- ненавършили шестнадесет годишна възраст и лицата: SHNA ALI ABDULLA / ШЪНА АЛИ АБДУЛЛА / - жена, род. на *** г. в Сирия; MARIWAH SALEH SAID /МАРИВАН САЛЕХ САИД/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; HALED MURAD КАТI /ХАЛЕД МУРАД КАТИ / - мъж, род. на *** г. в Сирия; IVET SULEIMAN OMAR /ИВЕТ СУЛЕЙМАН ОМАР/ - жена, род. на *** г. в Сирия; BALKIS MURAD KASEM /БАЛКИС МУРАД КАСЕМ/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; HALAF MURAD MIRO /ХАЛАФ МУРАД МИРО/ - мъж, род, на 01.01.1979 г. в Сирия; HALIDA KASEM ASI /ХАЛИДА КАСЕМ АСИ/ - жена, род. на *** г. в Сирия; GOZI MURAD AILAS /ГОЗИ МУРАД АИЛАС/ - жена, род. на *** г. в Сирия; SADEK MURAD AILAS /САДЕК МУРАД АИЛАС/ - мъж, род. на 01.011992 г. в Сирия; ZUZAN SULEIMAN KASEM /ЗУЗАН СУЛЕЙМАН КАСЕМ/ - мъж, род. на ***г. в Сирия; YSEF ALI ABDULLA/ ЮСЕФ АЛИ АБДУВВА /- мъж, род. на ***г. в Сирия; HOSHІAR MURAD HALIL YSEF /ХОШИЬР МУРАД ХАЛИЛ ЮСЕФ/ - мъж, род. на *** г. в Ирак; AIMAN KASEM ASI /АИМАН КАСЕМ АСИ/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; HAVAL ALI ABDULAH /ХАВАЛ АЛИ АБДУЛЛАХ/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; ZIAD ALIAS KASEM /ЗИАД АЛИАС КАСЕМ/ - мъж, род, на 03.11.1993 г. в Сирия; BILAL AL1 ABDULLAH /БИЛАЛ АЛИ АБДУЛЛАХ/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; AZAD MURAD KASEM /АЗАД МУРАД КАСЕМ/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; FARID МОН AM ADI AHMAD /ФАРИД МОХАМАДИ АХМАД / - мъж, род. на *** г. в Сирия; ADNAN RAHIM WALI /АДНАН РАХИМ УАЛИ/ - мъж, род. на *** г. в Ирак; IASER МОНА MED ISMAIL /ЯСЕР МОХАМЕД ИСМАИЛ / - мъж, род. на *** г. в Сирия; AMAR RAUF MOHAMED /АМАР РАУФ МОХАМЕД / - мъж, род. на *** г. в Сирия; MOHAMAD ABDULLAH MOHAMAD /МОХАМАД АБДУЛЛАХ МОХАМАД / - мъж, род. на *** г. в Сирия; LATIF MOHAMAD SAIID /ЛАТИФ МОХАМАД САИИД/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; RAJ BAKER ABDULLAH /РАДЖ БАКЕР АБДУЛЛАХ / - мъж, род. на *** г. в Сирия; MURAD IMAD AS /МУРАД ИМАД АСИ/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; MUSTAFA MOHAMAD FIUSEIN /МУСТАФА МОХАМАД ХЮСЕИН/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; SHAKER KADER HADER /ШАКЕР КАДЕР ХАДЕР/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; DANAIL ABDULLAH HASAN /ДАНАИЛ АБДУЛЛАХ ХАСАН/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; RAWAND OMAR MOHAMAD /РАУАНД ОМАР МОХАМАД/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; KARMAJ MOHAMAD OMAR /КАРМАЖ МОХАМАД ОМАР/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; ALI MOHAMAD ALI /АЛИ МОХАМАД АЛИ/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; YSEF IBRAHIM ISMAIL /ЮСЕИН ИБРАХИМ ИСМАИЛ/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; OMAR ALI AHMAD /ОМАР АЛИ АХМАД/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; SAID MAHMUD ABAS /САИД МАХМУД АБАС/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; ADNAN HORCHID PIROT /АДНАН ХОРШИД ПИРОТ/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; F1ROZ SAHID1 /ФИРОЗ САХИДИ/ - мъж, род. на *** г. в Афганистан; MOHAMAD NURI MOHAMAD /МОХАМАД НУРИ МОХАМАД/ - мъж, род. на *** г. в Ирак и DARA AHMAD ALI /ДАРА АХМАД АЛИ/ - мъж, род. на *** г. в Сирия - без документи за самоличност, като превеждането през границата на страната е извършено без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като помощта на обвиняемия се изразявала в изчакване на територията на Република България на групата, товаренето и от землището на с. Синеморец, параклис „Света Петка”, общ. Царево и превозването им с моторно превозно средство - товарен автомобил марка Ивеко Дейли с per. № ***, към вътрешността на страната, като преведените лица не са български граждани. За посоченото престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1, 3 и 4, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4 от НК, на основание чл. 280, ал. 2, т. 1, 3 и 4, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия К.А.И., ЕГН ********** на наказание ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което ще бъде изтърпяно в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС, ГЛОБА в размер на 2000 /ДВЕ ХИЛЯДИ/ лева и КОНФИСКАЦИЯ на лек автомобил марка Форд Ескорт с per. № ***, рама № WF0AXXGCAALS44175, собственост на К.А.И., съгласно справка в Централна база КАТ за ПС. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: - товарен автомобил марка Ивеко Дейли с peг. № ***, иззет като ВД с протокол за претърсване и изземване, остава като веществено доказателство по Пор. № 270, по описа на РП - Царево, вх. №: 830/2015 г. по описа на РП - Царево, образувано след РАЗДЕЛЯНЕ на основание чл. 216 от НПК на материалите по Бързото производство. - ключ за товарен автомобил марка Ивеко Дейли с peг. № ***; мобилен телефон марка Нокия, модел 7230 с № 353798/04/683702/9; карта на мобилния оператор Глобул № 89359050100702073637; Свидетелство за регистрация на МПС част втора за товарен автомобил с марка Ивеко Дейли с peг. № ***, иззети от К.А.И. с протокол за личен обиск на лице при задържането му по ЗМВР, остават като веществени доказателства по Пор. № 270, по описа на РП - Царево, вх. № 830/2015 г. по описа на РП - Царево, образувано след РАЗДЕЛЯНЕ на основание чл. 216 от НПК на материалите по Бързото производство. Разноски по делото няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №533/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 10.9.2015г.
51 НОХД No 534/2015, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Х.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 10.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №302 ЗМ 12-189/2015г. по описа на РУП - град Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и обвиняемия Х.А. /Huseyn Arli/, бащино име Ахмед - роден на *** г. в гр. Коня, Република Турция, турчин, турски гражданин, с граждански № 43804602018, живущ ***, женен, неосъждан, представляван от неговия защитник адв.Д.Д., съгласно условията на което подсъдимият Х.А. /Huseyn Arli/, бащино име Ахмед - роден на *** г. в гр. Коня, Република Турция, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279 ал. 1 от НК, за това, че на 20.08.2015 год. в местността „Пальоклес”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 и ал.2 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Х.А. /Huseyn Arli/, на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноски по делото няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На осн.чл.24 ал.3 от НПК, Съдът, ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №534/2015г. на осн. чл.24 ал.3 от НПК. Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия Х.А. /Huseyn Arli/, с граждански № 43804602018 мярка за неотклонение „Задържане под стража”. Определението относно мярката за неотклонение „Задържане под стража” подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7-дневен срок считано от днес. Обвиняемия /чрез преводача/: Заявявам, че в настоящето съдебно производство текста на окончателно вписаното в протокола споразумение ми бе преведено от български език на турски, както и постановеното от съда определение за прекратяване на наказателното производство. Препис от споразумението да се предостави незабавно на ГПУ Царево.
Х.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №302 ЗМ 12-189/2015г. по описа на РУП - град Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и обвиняемия Х.А. /Huseyn Arli/, бащино име Ахмед - роден на *** г. в гр. Коня, Република Турция, турчин, турски гражданин, с граждански № 43804602018, живущ ***, женен, неосъждан, представляван от неговия защитник адв.Д.Д., съгласно условията на което подсъдимият Х.А. /Huseyn Arli/, бащино име Ахмед - роден на *** г. в гр. Коня, Република Турция, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279 ал. 1 от НК, за това, че на 20.08.2015 год. в местността „Пальоклес”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 и ал.2 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Х.А. /Huseyn Arli/, на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноски по делото няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На осн.чл.24 ал.3 от НПК, Съдът, ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №534/2015г. на осн. чл.24 ал.3 от НПК. Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия Х.А. /Huseyn Arli/, с граждански № 43804602018 мярка за неотклонение „Задържане под стража”. Определението относно мярката за неотклонение „Задържане под стража” подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7-дневен срок считано от днес. Обвиняемия /чрез преводача/: Заявявам, че в настоящето съдебно производство текста на окончателно вписаното в протокола споразумение ми бе преведено от български език на турски, както и постановеното от съда определение за прекратяване на наказателното производство. Препис от споразумението да се предостави незабавно на ГПУ Царево.
В законна сила от 10.9.2015г.
52 НОХД No 539/2015, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО К.О.Б. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 11.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №539/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия К.О.Б., ЕГН ********** - роден на ***год. в гр.София, с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, не работи, неженен, неосъждан, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно което обвиняемият К.О.Б., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.3436, ал.1 от НК, за това, че на 23.08.2015год. около 22.50 часа в гр.Китен, обл.Бургаска в района на КПП „Иглика” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Пежо” модел - 307 с Per. № ** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила на хиляда, а именно 1,58 промила по надлежния ред - съдебномедицинска експертиза №391/2015 год. на Лекар при Отделение по съдебна медицина при МБАЛ - АД гр. Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия К.О.Б., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, ж.к „Разсадник Коньовица” №106, ет.4, ап.16, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА К.О.Б., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от 23.08.2015 год. ОСЪЖДА К.О.Б., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 35.89 лева за разноски по делото.
К.О.Б.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №539/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия К.О.Б., ЕГН ********** - роден на ***год. в гр.София, с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, не работи, неженен, неосъждан, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно което обвиняемият К.О.Б., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.3436, ал.1 от НК, за това, че на 23.08.2015год. около 22.50 часа в гр.Китен, обл.Бургаска в района на КПП „Иглика” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Пежо” модел - 307 с Per. № ** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила на хиляда, а именно 1,58 промила по надлежния ред - съдебномедицинска експертиза №391/2015 год. на Лекар при Отделение по съдебна медицина при МБАЛ - АД гр. Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия К.О.Б., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, ж.к „Разсадник Коньовица” №106, ет.4, ап.16, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА К.О.Б., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от 23.08.2015 год. ОСЪЖДА К.О.Б., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 35.89 лева за разноски по делото.
В законна сила от 11.9.2015г.
53 ЧНД No 549/2015, II състав искания по ЗЕС РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО   Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Разпореждане от 11.9.2015г.
„Мобилтел“ ЕАД, гр. София, като предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и услуги, да предадат по ДП № 03/ 2015 год. по описа на ГПУ- Бургас данни по чл. 159а, ал. 1, т. 1-6 НПК, съдържаща: справка с данни относно активация на апарат с ИМЕИ 8935901077031300053 за времето от 00.00 ч. на 14.06.2015 г. до 24.00 ч. на 19.06.2015 г. а именно: проследяване и идентифициране на източника на връзката; идентифициране на направлението на връзката; идентифициране на датата, часа и продължителността на връзката; идентифициране на типа на връзката; идентифициране на крайното електронно съобщително устройство на потребителя или на това, което се представя за негово крайно устройство; установяване на идентификатор на ползваните клетки и данни за местоположението им в пространството. Данните да се предадат на Ст. разследващ полицай при РДГП, гр. Бургас– Ст. разследващ полицай Ваня Кънева. На основание чл. 159а, ал. 6 от НПК, УКАЗВА на наблюдаващия прокурор, че ако справката съдържа данни, които не са свързани с обстоятелствата по делото и не допринасят за тяхното изясняване, следва да отправи мотивирано писмено предложение до съдията, издал разрешението, който да разпореди нейното унищожаване Разпореждането е окончателно.
В законна сила от 11.9.2015г.
54 НОХД No 551/2015, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Н.А.Н. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 11.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №551/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Н.А.Н. - род. на *** *** , с постоянен адрес:***5, настоящ адрес ***, български гражданин, с начално образование, работи в баничарница в гр. Китен, не женен, осъждан, ЕГН: **********, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно което обвиняемият Н.А.Н., ЕГН: ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, за това, че: На 04.09.2015г. в около 21.00 часа в гр.Царево, обл.Бургаска, по ул.„Михаил Герджиков” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „БМВ”, модел „520”, с рег. № СН 0342 АМ, без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление наложено с Наказателно постановление № 383/2013/24.09.2013 год. на Началник РУ на МВР гр. Приморско, влязло в сила на 14.07.2015г. и Наказателно постановление №15-0804-001125/30.06.2015год. на Началник сектор към ОД на МВР гр. Сливен – сектор пътна полиция, влязло в сила на 14.07.2015г. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия Н.А.Н., ЕГН: ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, включваща следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДВЕ ГОДИНИ; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ДВЕ ГОДИНИ; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото 200 часа годишно за срок от ДВЕ ГОДИНИ. Вещественото доказателство – 1 бр. шофьорска книжка, издадена във Великобритания ДА СЕ ВЪРНЕ на собственика Н.А.Н.. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №551/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Н.А.Н.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №551/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Н.А.Н. - род. на *** *** , с постоянен адрес:***5, настоящ адрес ***, български гражданин, с начално образование, работи в баничарница в гр. Китен, не женен, осъждан, ЕГН: **********, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно което обвиняемият Н.А.Н., ЕГН: ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, за това, че: На 04.09.2015г. в около 21.00 часа в гр.Царево, обл.Бургаска, по ул.„Михаил Герджиков” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „БМВ”, модел „520”, с рег. № СН 0342 АМ, без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление наложено с Наказателно постановление № 383/2013/24.09.2013 год. на Началник РУ на МВР гр. Приморско, влязло в сила на 14.07.2015г. и Наказателно постановление №15-0804-001125/30.06.2015год. на Началник сектор към ОД на МВР гр. Сливен – сектор пътна полиция, влязло в сила на 14.07.2015г. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия Н.А.Н., ЕГН: ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, включваща следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДВЕ ГОДИНИ; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ДВЕ ГОДИНИ; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото 200 часа годишно за срок от ДВЕ ГОДИНИ. Вещественото доказателство – 1 бр. шофьорска книжка, издадена във Великобритания ДА СЕ ВЪРНЕ на собственика Н.А.Н.. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №551/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 11.9.2015г.
55 НОХД No 576/2015, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО П.П. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 15.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №32/2015 год. по описа на ГПУ - град Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и подсъдимия П.П. /PERAMPALAM PUSHPARASA/ - мъж, род. на *** г. в Шри Ланка, гражданин на Шри Ланка, владее английски език, със завършен 10 клас, безработен, женен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Д. съгласно условията на което подсъдимият П.П. /PERAMPALAM PUSHPARASA/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 12.09.2015 г. през плитък участък на река Резовска, в района на местността „Сърпии”, землище на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургаска, част от зоната за отговорност на ГПУ – Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия П.П. /PERAMPALAM PUSHPARASA/ на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
П.П.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №32/2015 год. по описа на ГПУ - град Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и подсъдимия П.П. /PERAMPALAM PUSHPARASA/ - мъж, род. на *** г. в Шри Ланка, гражданин на Шри Ланка, владее английски език, със завършен 10 клас, безработен, женен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Д. съгласно условията на което подсъдимият П.П. /PERAMPALAM PUSHPARASA/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 12.09.2015 г. през плитък участък на река Резовска, в района на местността „Сърпии”, землище на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургаска, част от зоната за отговорност на ГПУ – Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия П.П. /PERAMPALAM PUSHPARASA/ на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 15.9.2015г.
56 НОХД No 577/2015, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО С.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 15.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №32/2015 год. по описа на ГПУ - град Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и подсъдимия ПЕРАМПАЛАМ ПУШПАРАСА /PERAMPALAM PUSHPARASA/ - мъж, род. на *** г. в Шри Ланка, гражданин на Шри Ланка, владее английски език, със завършен 10 клас, безработен, женен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Д. съгласно условията на което подсъдимият ПЕРАМПАЛАМ ПУШПАРАСА /PERAMPALAM PUSHPARASA/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 12.09.2015 г. през плитък участък на река Резовска, в района на местността „Сърпии”, землище на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургаска, част от зоната за отговорност на ГПУ – Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия ПЕРАМПАЛАМ ПУШПАРАСА /PERAMPALAM PUSHPARASA/ на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
С.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №31/2015 год. по описа на ГПУ - град Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и подсъдимия С.М. /***/ - мъж, род. на *** г. в Шри Ланка, гражданин на Шри Ланка, владее английски език, със завършен 12 клас, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Д. съгласно условията на което подсъдимият С.М. /***/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 12.09.2015 г. през плитък участък на река Резовска, в района на местността „Сърпии”, землище на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургаска, част от зоната за отговорност на ГПУ – Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.М. /***/ на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 15.9.2015г.
57 НОХД No 578/2015, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО М.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 15.9.2015г.
***33/2015 год. по описа на ГПУ - град Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и подсъдимия М.А. /***/ - мъж, род. на *** г. в Шри Ланка, гражданин на Шри Ланка, владее английски език, със завършен 11 клас, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Д. съгласно условията на което подсъдимият М.А. /***/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 12.09.2015 г. през плитък участък на река Резовска, в района на местността „Сърпии”, землище на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургаска, част от зоната за отговорност на ГПУ – Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.А. /***/ на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
М.А.
***33/2015 год. по описа на ГПУ - град Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и подсъдимия М.А. /***/ - мъж, род. на *** г. в Шри Ланка, гражданин на Шри Ланка, владее английски език, със завършен 11 клас, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Д. съгласно условията на което подсъдимият М.А. /***/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 12.09.2015 г. през плитък участък на река Резовска, в района на местността „Сърпии”, землище на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургаска, част от зоната за отговорност на ГПУ – Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.А. /***/ на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 15.9.2015г.
58 НОХД No 579/2015, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО К.К. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 15.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №34/2015 год. по описа на ГПУ - град Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и подсъдимия К.К. /***/ - мъж, род. на *** г. в Шри Ланка, гражданин на Шри Ланка, владее английски език, със завършен 8 клас, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Д. съгласно условията на което подсъдимият К.К. /***/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 12.09.2015 г. през плитък участък на река Резовска, в района на местността „Сърпии”, землище на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургаска, част от зоната за отговорност на ГПУ – Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия К.К. /***/ на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
К.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №34/2015 год. по описа на ГПУ - град Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и подсъдимия К.К. /***/ - мъж, род. на *** г. в Шри Ланка, гражданин на Шри Ланка, владее английски език, със завършен 8 клас, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Д. съгласно условията на което подсъдимият К.К. /***/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 12.09.2015 г. през плитък участък на река Резовска, в района на местността „Сърпии”, землище на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургаска, част от зоната за отговорност на ГПУ – Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия К.К. /***/ на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 15.9.2015г.
59 НОХД No 581/2015, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО А.А.Г. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 16.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №581/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия А.А.Г. /Аlexey Gerasimchuk/ - род. на *** г. в гр. Москва, Русия, с постоянен адрес ***, Соколиной гора, дом № 19, корпус 2, ап. 6, адрес за призоваване в Р. България гр. Приморско, обл. Бургаска, ул. „Лагуна” № 44, руснак, руски гражданин, с висше образование, работи като управител на „Вингс Груп” ООД, женен, неосъждан, притежаващ паспорт с. Р № 71 3173162/05.02.2011 г. на Руска Федерация, представляван от неговия защитник адв.Г.Н., съгласно което обвиняемият А.А.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 08.09.2015г. около 00.50 часа в гр. Приморско, обл. Бургаска, по ул. „Трети Март”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка Крайслер Вояджер с рег. № А 5320 КХ, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда, а именно: 1.60 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с протокол за химическа експертиза № 867/08.09.2015 г. на БНТЛ при ОД на МВР Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.А.Г. на наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия А.А.Г. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. Вещественото доказателство – СР на МПС, част ІІ с № 006701208 за лек автомобил марка Крайслер Вояджер с рег. № А 5320 КХ, собственост на „Вингс Груп” ООД – ДА СЕ ВЪРНЕ на собственика му. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. ОСЪЖДА А.А.Г. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 35.89 лева за разноски по делото. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №581/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
А.А.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №581/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия А.А.Г. /Аlexey Gerasimchuk/ - род. на *** г. в гр. Москва, Русия, с постоянен адрес ***, Соколиной гора, дом № 19, корпус 2, ап. 6, адрес за призоваване в Р. България гр. Приморско, обл. Бургаска, ул. „Лагуна” № 44, руснак, руски гражданин, с висше образование, работи като управител на „Вингс Груп” ООД, женен, неосъждан, притежаващ паспорт с. Р № 71 3173162/05.02.2011 г. на Руска Федерация, представляван от неговия защитник адв.Г.Н., съгласно което обвиняемият А.А.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 08.09.2015г. около 00.50 часа в гр. Приморско, обл. Бургаска, по ул. „Трети Март”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка Крайслер Вояджер с рег. № А 5320 КХ, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда, а именно: 1.60 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с протокол за химическа експертиза № 867/08.09.2015 г. на БНТЛ при ОД на МВР Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.А.Г. на наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия А.А.Г. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. Вещественото доказателство – СР на МПС, част ІІ с № 006701208 за лек автомобил марка Крайслер Вояджер с рег. № А 5320 КХ, собственост на „Вингс Груп” ООД – ДА СЕ ВЪРНЕ на собственика му. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. ОСЪЖДА А.А.Г. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 35.89 лева за разноски по делото. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №581/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 16.9.2015г.
60 НОХД No 582/2015, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Л.О.П. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 17.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №582/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Л.О.П. - род. на ***г***, с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, женен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно което обвиняемият Л.О.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 09.09.2015 г. около 22.50 часа в гр. Приморско, Бургаска обл., по ул. „Стара планина”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка Опел Астра с рег. № КН 9226 ВВ, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда, а именно 2.27 промила на хиляда установено по надлежния ред - с протокол за химическа експертиза № 876/10.09.2015 г. на БНТЛ при ОД на МВР Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Л.О.П., ЕГН ********** на наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Л.О.П., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен от това право, считано от 09.09.2015г. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. ОСЪЖДА обвиняемия Л.О.П., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 39.08 лева за разноски по делото. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №582/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Л.О.П.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №582/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Л.О.П. - род. на ***г***, с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, женен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно което обвиняемият Л.О.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 09.09.2015 г. около 22.50 часа в гр. Приморско, Бургаска обл., по ул. „Стара планина”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка Опел Астра с рег. № КН 9226 ВВ, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда, а именно 2.27 промила на хиляда установено по надлежния ред - с протокол за химическа експертиза № 876/10.09.2015 г. на БНТЛ при ОД на МВР Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Л.О.П., ЕГН ********** на наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Л.О.П., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен от това право, считано от 09.09.2015г. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. ОСЪЖДА обвиняемия Л.О.П., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 39.08 лева за разноски по делото. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №582/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 17.9.2015г.
61 НОХД No 604/2015, II състав Гл.VIII. Превеждане през границата лица и групи - чл.280 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО М.Я.К. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 18.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №604/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия М.Я.К., ЕГН ********** - род. на ***г. в гр. Пловдив, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, не женен, не осъждан, безработен, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно което обвиняемият М.Я.К., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и 3, вр. с ал.1, във вр. с чл.20, ал.4 от НК, за това, че: За времето от 14.09.2015 год. до 17.09.2015 год. в съучастие с неустановено в хода на разследването лице, действайки като помагач на територията на Република България превели през границата на страната от Република Турция в Република България, в землището на с. Резово, Община Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, и транспортирал с товарен автомобил марка “Мерцедес” модел “Спринтер” с Рег. № СВ 3295 АР група хора - 38 /тридесет и осем/ лица, между които и 6 лица ненавършили 16 - годишна възраст - СИНАН ВАЛАТ САЛЕХ /SINAN WALAT SALEH/ - род. на *** год., Сирия; ЗЕНАР САЛЕХ ИБРАХИМ /ZENAR SALEH IBRAHIM/ - род. *** год., Сирия; ЖАННАТ АЯД МУСТАФА /JANNAT AYAD MOUSTAFA/ - род. *** год., Сирия; ДЖОННАН АЯД МСТАФА /DJONANAN AYAD MOUSTAFA/ род. *** год., Сирия; АБАС ХАСЕН АБДЕЛ РАЗАК /ABAS HASANEN ABDEL RAZAK/ - род. *** год.; ЯСИН ДЖАСЕМ БИБО /YSSIN DJASEM BIBO/ род. ***год. в Сирия:, а именно: 1. МАЛАВА ХУСЕЙН БАПИР /MALAVA HOUSEIN BAPIR/ - род. *** год. в Сирия; 2. ЧИНАР МУХАМЕД ИСА /CHINAR MOUHAMED ISA/ - род. на *** год. в Сирия; 3. БИУАР МУХАМЕД ИСА /BIWAR MOUHAMED ISA/ - род. на *** год. в Сирия; 4. ВАЛАТ НЕЖМЕДИН САЛЕХ /WALAT NEJMEDIN SALEH/ - род. на *** год. в Сирия; 5. АХИНГ ИБРАХИМ САЛЕХ /AKHING IBRAHIM SALEH/ - род. на *** год. в Сирия; 6. СИНАН ВАЛАТ САЛЕХ /SINAN WALAT SALEH/ - род. на *** год. в Сирия; 7. БИУАР НЕЖМЕДИН САЛЕХ /BIWAR NEJMEDIN SALEH/ - род. на *** год. в Сирия; 8. ИБРАХИМ МАРДА САЛЕХ /IBRAHIM MARDA SALEH/ - род. на *** год. в Сирия; 9. ДИЛГАШ СААДАЛАХ АМИН /DILGASH SAADALAH AMIN/ - род. на ***год. в Сирия; 10. АЯС АДНАН СЕЛЛИ /AYAS ADNAN SELLI/ - род. *** год. в Сирия; 11. АРДАУАН АДНАН СЕЛЛИ /ARDAWAN ADNAN SELLI/ - род. *** год. в Сирия; 12. ЗАКИ МУХАМЕД ИБРАХИМ /ZAKI MOUHAMED IBRAHIM/ - род. *** год. в Сирия; 13. ДЪЛО АЛИ ИБРАХИМ /DELO ALI IBRAHIM/ - род. *** год. в Сирия; 14. ЗЕНАР САЛЕХ ИБРАХИМ /ZENAR SALEH IBRAHIM/ - род. *** год. в Сирия; 15. ХАСАН ХЮСЕЙН РАШИД /HASAN HOUSEIN RASHID/ - род. *** год. в Сирия; 16. УАЛИД ХАСАН АЛИ /WALID HASAN ALI/ - род. *** год., в Сирия, 17. MУХСЕН НАЙФ ХАДЖИ /MOCHSEN NAYIF HADJI/ - род. *** год. в Сирия; 18. ХОХИ НАЙФ ХАДЖИ /KHOKHI NAYIF HADJI/ - род. *** год. в Сирия; 19. ЗЕЙТУН НАЙФ ХАДЖИ /ZEITUN NAYIF HADJI/ - род. *** год. в Сирия; 20. ФАРАДЖ ДАХИЛ ЕЛИЯС /FARAD DAHIL ELIAS/ – род. *** год. в Сирия; 21. АЯАД МУСТАФА МУХАМЕД АЛИ /AYAD MOUSTAFA MOUHAMED ALI/ - род. *** год. в Сирия; 22. ХАДИЛ ИМАД МУХАМЕД АЛИ /HADIL IMAD MOUHAMED ALI/ - род. ***год. в Сирия; 23. ТАХ АЯД МУСТАФА /TAX AYAD MOUSTAFA/ - род. *** год. в Сирия; 24. ЖАННАТ АЯД МУСТАФА /JANNAT AYAD MOUSTAFA - / род. *** год. в Сирия; 25. ДЖОННАН АЯД МСТАФА /DJONANAN AYAD MOUSTAFA/- род. *** год. в Сирия; 26. ХАСАНЕН АБДЕЛ РАЗАК МОХАМЕД АЛИ /HASANEN ABEDEL RAZAK MOUHAMED ALI / - род. *** год. в Сирия; 27. ЗАХРА АЛИ МОХАМЕД /ZAHRA ALI MOUHAMED/ - род. *** год. в Сирия; 28. АБАС ХАСЕН АБДЕЛ РАЗАК /ABAS HASANEN ABDEL RAZAK/ - род. *** год. ; 29. ИВАН ДАУД АДЕЛ /IVAN DAOUD ADEL/ - род. *** год. в Сирия; 30. РАНИЯ ДАУД АДЕЛ /RANIA DAOUD ADEL/ - род. *** год. в Сирия; 31. НАРИМАН ДАУД АДЕЛ /NARIMAN DAOUD ADEL/ - род. *** год. в Сирия; 32. ФЕСАЛ ДАУД АДЕЛ /FASEL DAOUD ADEL/ - род. *** год. в Сирия; 33. ЯРИН ДЖАСЕМ БИБО /YARIN DJASEM BIBO/ - род. *** год. в Сирия; 34. ЯСИН ДЖАСЕМ БИБО /YSSIN DJASEM BIBO/ - род. *** год. в Сирия; 35. ФАХИМА КАСЕМ ЕЛИЯС /FAHIMA KASEM ELIAS/ - род. *** год. в Сирия; 36. АХМАД ТАХСИН АЛИ /AHMAD TAHSIN ACI/ - род. *** год. в Сирия; 37. САИД ТАХСИН ХАСАН /SAID TAHSIN HASAN / - род. *** год. в Сирия; 38. КАМАЛ СОЛЕЙМАН КАСЕМ /KAMAL SOLEIMAN KASSEM/ - род. *** год. в Сирия, като превеждането през границата на страната е извършено без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като помощта на обвиняемия се изразявала в изчакване на територията на Република България на групата, товаренето и от землището на с. Писменово, община Приморско и превозването им с моторно превозно средство товарен автомобил марка “Мерцедес” модел “Спринтер” с Рег. № СВ 3295 АР към вътрешността на страната, като преведените лица не са български граждани. За посоченото престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и 3, вр. с ал.1, във вр. с чл.20, ал.4 от НК, на основание чл.280, ал.2, т.1 и 3, вр. с ал.1, във вр. с чл.20, ал.4 от НК и чл.54 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.Я.К., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на ХИЛЯДА И ПЕТСТОТИН ЛЕВА. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: Товарен автомобил марка „Мерцедес” модел „Спринтер” бял на цвят, стандартно оборудван с триместна седалка в предната част, задната част е без обурудване с № на рама WDB 9036631R181195, иззет с постановление за оглед на местопроизшествие от 17.09.2015 год. с последващо съдебно одобрение – Определение № 311 от 17.09.2015 год. на Съдия при РС Царево в частта за изземване на веществено доказателство ще бъде приложено като веществено доказателство по Досъдебно производство № 280/2015 год. по описа на РП Царево, вх. № 883/2015 год. по описа на РП – гр. Царево. Сумата от 500 евро 10 бр. банкноти със серийни номера, както следва: Х87068104031, Х89519312756, Х86860862426, S37593919177, S51762255901, S50834221234, V55885946818, Р25812146314, Х86610880703 Х7111685264 придобита в резултат на извършване на престъплението, на основание чл.53, ал.2, б.„б” от НК СЕ ОТНЕМА в полза на държавата. От престъплението не са причинени имуществени вреди. ОСЪЖДА М.Я.К., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 225.00 за разноски по делото. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №604/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
М.Я.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №604/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия М.Я.К., ЕГН ********** - род. на ***г. в гр. Пловдив, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, не женен, не осъждан, безработен, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно което обвиняемият М.Я.К., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и 3, вр. с ал.1, във вр. с чл.20, ал.4 от НК, за това, че: За времето от 14.09.2015 год. до 17.09.2015 год. в съучастие с неустановено в хода на разследването лице, действайки като помагач на територията на Република България превели през границата на страната от Република Турция в Република България, в землището на с. Резово, Община Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, и транспортирал с товарен автомобил марка “Мерцедес” модел “Спринтер” с Рег. № СВ 3295 АР група хора - 38 /тридесет и осем/ лица, между които и 6 лица ненавършили 16 - годишна възраст - СИНАН ВАЛАТ САЛЕХ /SINAN WALAT SALEH/ - род. на *** год., Сирия; ЗЕНАР САЛЕХ ИБРАХИМ /ZENAR SALEH IBRAHIM/ - род. *** год., Сирия; ЖАННАТ АЯД МУСТАФА /JANNAT AYAD MOUSTAFA/ - род. *** год., Сирия; ДЖОННАН АЯД МСТАФА /DJONANAN AYAD MOUSTAFA/ род. *** год., Сирия; АБАС ХАСЕН АБДЕЛ РАЗАК /ABAS HASANEN ABDEL RAZAK/ - род. *** год.; ЯСИН ДЖАСЕМ БИБО /YSSIN DJASEM BIBO/ род. ***год. в Сирия:, а именно: 1. МАЛАВА ХУСЕЙН БАПИР /MALAVA HOUSEIN BAPIR/ - род. *** год. в Сирия; 2. ЧИНАР МУХАМЕД ИСА /CHINAR MOUHAMED ISA/ - род. на *** год. в Сирия; 3. БИУАР МУХАМЕД ИСА /BIWAR MOUHAMED ISA/ - род. на *** год. в Сирия; 4. ВАЛАТ НЕЖМЕДИН САЛЕХ /WALAT NEJMEDIN SALEH/ - род. на *** год. в Сирия; 5. АХИНГ ИБРАХИМ САЛЕХ /AKHING IBRAHIM SALEH/ - род. на *** год. в Сирия; 6. СИНАН ВАЛАТ САЛЕХ /SINAN WALAT SALEH/ - род. на *** год. в Сирия; 7. БИУАР НЕЖМЕДИН САЛЕХ /BIWAR NEJMEDIN SALEH/ - род. на *** год. в Сирия; 8. ИБРАХИМ МАРДА САЛЕХ /IBRAHIM MARDA SALEH/ - род. на *** год. в Сирия; 9. ДИЛГАШ СААДАЛАХ АМИН /DILGASH SAADALAH AMIN/ - род. на ***год. в Сирия; 10. АЯС АДНАН СЕЛЛИ /AYAS ADNAN SELLI/ - род. *** год. в Сирия; 11. АРДАУАН АДНАН СЕЛЛИ /ARDAWAN ADNAN SELLI/ - род. *** год. в Сирия; 12. ЗАКИ МУХАМЕД ИБРАХИМ /ZAKI MOUHAMED IBRAHIM/ - род. *** год. в Сирия; 13. ДЪЛО АЛИ ИБРАХИМ /DELO ALI IBRAHIM/ - род. *** год. в Сирия; 14. ЗЕНАР САЛЕХ ИБРАХИМ /ZENAR SALEH IBRAHIM/ - род. *** год. в Сирия; 15. ХАСАН ХЮСЕЙН РАШИД /HASAN HOUSEIN RASHID/ - род. *** год. в Сирия; 16. УАЛИД ХАСАН АЛИ /WALID HASAN ALI/ - род. *** год., в Сирия, 17. MУХСЕН НАЙФ ХАДЖИ /MOCHSEN NAYIF HADJI/ - род. *** год. в Сирия; 18. ХОХИ НАЙФ ХАДЖИ /KHOKHI NAYIF HADJI/ - род. *** год. в Сирия; 19. ЗЕЙТУН НАЙФ ХАДЖИ /ZEITUN NAYIF HADJI/ - род. *** год. в Сирия; 20. ФАРАДЖ ДАХИЛ ЕЛИЯС /FARAD DAHIL ELIAS/ – род. *** год. в Сирия; 21. АЯАД МУСТАФА МУХАМЕД АЛИ /AYAD MOUSTAFA MOUHAMED ALI/ - род. *** год. в Сирия; 22. ХАДИЛ ИМАД МУХАМЕД АЛИ /HADIL IMAD MOUHAMED ALI/ - род. ***год. в Сирия; 23. ТАХ АЯД МУСТАФА /TAX AYAD MOUSTAFA/ - род. *** год. в Сирия; 24. ЖАННАТ АЯД МУСТАФА /JANNAT AYAD MOUSTAFA - / род. *** год. в Сирия; 25. ДЖОННАН АЯД МСТАФА /DJONANAN AYAD MOUSTAFA/- род. *** год. в Сирия; 26. ХАСАНЕН АБДЕЛ РАЗАК МОХАМЕД АЛИ /HASANEN ABEDEL RAZAK MOUHAMED ALI / - род. *** год. в Сирия; 27. ЗАХРА АЛИ МОХАМЕД /ZAHRA ALI MOUHAMED/ - род. *** год. в Сирия; 28. АБАС ХАСЕН АБДЕЛ РАЗАК /ABAS HASANEN ABDEL RAZAK/ - род. *** год. ; 29. ИВАН ДАУД АДЕЛ /IVAN DAOUD ADEL/ - род. *** год. в Сирия; 30. РАНИЯ ДАУД АДЕЛ /RANIA DAOUD ADEL/ - род. *** год. в Сирия; 31. НАРИМАН ДАУД АДЕЛ /NARIMAN DAOUD ADEL/ - род. *** год. в Сирия; 32. ФЕСАЛ ДАУД АДЕЛ /FASEL DAOUD ADEL/ - род. *** год. в Сирия; 33. ЯРИН ДЖАСЕМ БИБО /YARIN DJASEM BIBO/ - род. *** год. в Сирия; 34. ЯСИН ДЖАСЕМ БИБО /YSSIN DJASEM BIBO/ - род. *** год. в Сирия; 35. ФАХИМА КАСЕМ ЕЛИЯС /FAHIMA KASEM ELIAS/ - род. *** год. в Сирия; 36. АХМАД ТАХСИН АЛИ /AHMAD TAHSIN ACI/ - род. *** год. в Сирия; 37. САИД ТАХСИН ХАСАН /SAID TAHSIN HASAN / - род. *** год. в Сирия; 38. КАМАЛ СОЛЕЙМАН КАСЕМ /KAMAL SOLEIMAN KASSEM/ - род. *** год. в Сирия, като превеждането през границата на страната е извършено без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като помощта на обвиняемия се изразявала в изчакване на територията на Република България на групата, товаренето и от землището на с. Писменово, община Приморско и превозването им с моторно превозно средство товарен автомобил марка “Мерцедес” модел “Спринтер” с Рег. № СВ 3295 АР към вътрешността на страната, като преведените лица не са български граждани. За посоченото престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и 3, вр. с ал.1, във вр. с чл.20, ал.4 от НК, на основание чл.280, ал.2, т.1 и 3, вр. с ал.1, във вр. с чл.20, ал.4 от НК и чл.54 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.Я.К., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на ХИЛЯДА И ПЕТСТОТИН ЛЕВА. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: Товарен автомобил марка „Мерцедес” модел „Спринтер” бял на цвят, стандартно оборудван с триместна седалка в предната част, задната част е без обурудване с № на рама WDB 9036631R181195, иззет с постановление за оглед на местопроизшествие от 17.09.2015 год. с последващо съдебно одобрение – Определение № 311 от 17.09.2015 год. на Съдия при РС Царево в частта за изземване на веществено доказателство ще бъде приложено като веществено доказателство по Досъдебно производство № 280/2015 год. по описа на РП Царево, вх. № 883/2015 год. по описа на РП – гр. Царево. Сумата от 500 евро 10 бр. банкноти със серийни номера, както следва: Х87068104031, Х89519312756, Х86860862426, S37593919177, S51762255901, S50834221234, V55885946818, Р25812146314, Х86610880703 Х7111685264 придобита в резултат на извършване на престъплението, на основание чл.53, ал.2, б.„б” от НК СЕ ОТНЕМА в полза на държавата. От престъплението не са причинени имуществени вреди. ОСЪЖДА М.Я.К., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 225.00 за разноски по делото. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №604/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 18.9.2015г.
62 НОХД No 605/2015, II състав Гл.VIII. Превеждане през границата лица и групи - чл.280 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Т.С.Т. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 19.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №605/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Т.С.Т. - ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, професия – няма, работи като шофьор към „Елит кар” ООД гр. Варна с месторабота гр. Бургас, неженен, неосъждан, представляван от неговия защитник адв.Т.Н., съгласно което обвиняемият Т.С.Т., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.280, ал.2, т. 1 и 3, вр. с ал. 1, във вр. с чл.20, ал.4 от НК, за това, че: На 16.09.2015г. в Землището на с. Резово, община Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, в съучастие с неустановено по незабавното производство лице, действайки като помагач на територията на Република България, превели през границата на страната от Република Турция в Република България и транспортирал с лек автомобил „Опел” модел „Зафира” с рег. № В 0562 НС, „Модул”ООД –гр. Варна, еик 103846775 група хора – 11 лица, чужди граждани между които и 2 /две/ лицата UMRAN SAKVAN OSMAN /УМРАН САКВАН ОСМАН /момче род. на ***г. и KHALAT MHDI AFLATON /ХАЛАТ МЕХДИ АФЛАТОН/ момче, род. на *** г. ненавършили 16 год. възраст а именно: 1. HIKMAD RAMZI HASAN /ХИКМАД РАМЗИ ХАСАН/ мъж род. на *** г., Сирия, 2.JIYAN RAMZI HASAN / ДЖИЯН РАМЗИ ХАСАН / жена род. на *** г., Сирия, 3. UMRAN SAKVAN OSMAN /УМРАН САКВАН ОСМАН / момче род. на *** г., Сирия, 4. KHALAT MHDI AFLATON /ХАЛАТ МЕХДИ АФЛАТОН/ момче, род. на *** г., Сирия, 5. YAD OMAR RASUL /ИЯД ОМАР РАСУЛ / мъж род. на *** г., Сирия, 6. SAFA OMAR MUHAMAD /САФА ОМАР МУХАМАД / мъж род. на *** г., Сирия, 7.HADI AHMAD MUHAMAD /ХАДИ АХМАД МУХАМАД / мъж род. на *** г., Сирия, 8. JABER ABDALA KARIM /ДЖАБЕР АБДАЛА КАРЕМ/ мъж род. на *** г., Сирия, 9. DAWD HASAN YASIN /ДАУД ХАСАН ЯСИН / мъж род. на *** г., Сирия, 10.HARMAN TAUFIQ AHMAD / ХАРМАН ТАУФИК АХМАД/ мъж род. на *** г., Сирия, 11.MUHAMAD OSMAN NAMO /МУХАМАД ОСМАН НАМО/ мъж род. на *** г., Сирия, като превеждането през границата на страната е извършено без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като помощта на обвиняемия се изразявала в изчакване на територията на Република България на групата, товаренето и от землището на с. Резово, община Царево, Бургаска обл. и превозването им с моторно превозно средство лек автомобил „Опел” модел „Зафира” с рег. № В 0562 НС, собственост на „Модул”ООД –гр. Варна, еик 103846775 към вътрешността на страната, като преведените лица не са български граждани. За посоченото престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и 3, вр. с ал.1, във вр. с чл.20, ал.4 от НК, на основание чл.280, ал.2, т.1 и 3, вр. с ал.1, във вр. с чл.20, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Т.С.Т. - ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на ХИЛЯДА ЛЕВА. На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът не налага по-лекото наказание конфискация, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: Веществените доказателства: - 1 бр. мобилен телефон марка "Самсунг", модел "Галакси", бял на цвят с ИМЕЙ № 354352055695156, с мобилна карта на мобилния оператор "Виваком" с № 89359032200029109396; - 1 бр. мобилен телефон марка "Самсунг", модел GТ-ЕI200i с ИМЕЙ № 353601076709995/02, с мобилна карта на мобилния оператор "М-тел" с № 8935901990805162840; - 1 бр. мобилен телефон марка "Нокия", модел "RM-873" с ИМЕЙ № 358954055917856, с черен на цвят панел, счупен в долния ляв ъгъл отпред като липсва бутон "*" с карта на мобилния оператор "М-тел" с № 8935901187072853355, ще останат като веществено доказателство по досъдебно производство № 284/2015 год. по описа на РП – гр. Царево, преписка Вх. № /2015 год. по описа на РП - Царево. От престъплението не са причинени имуществени вреди. ОСЪЖДА Т.С.Т. - ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 60.00 за разноски по делото. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №605/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Т.С.Т.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №605/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Т.С.Т. - ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, професия – няма, работи като шофьор към „Елит кар” ООД гр. Варна с месторабота гр. Бургас, неженен, неосъждан, представляван от неговия защитник адв.Т.Н., съгласно което обвиняемият Т.С.Т., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.280, ал.2, т. 1 и 3, вр. с ал. 1, във вр. с чл.20, ал.4 от НК, за това, че: На 16.09.2015г. в Землището на с. Резово, община Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, в съучастие с неустановено по незабавното производство лице, действайки като помагач на територията на Република България, превели през границата на страната от Република Турция в Република България и транспортирал с лек автомобил „Опел” модел „Зафира” с рег. № В 0562 НС, „Модул”ООД –гр. Варна, еик 103846775 група хора – 11 лица, чужди граждани между които и 2 /две/ лицата UMRAN SAKVAN OSMAN /УМРАН САКВАН ОСМАН /момче род. на ***г. и KHALAT MHDI AFLATON /ХАЛАТ МЕХДИ АФЛАТОН/ момче, род. на *** г. ненавършили 16 год. възраст а именно: 1. HIKMAD RAMZI HASAN /ХИКМАД РАМЗИ ХАСАН/ мъж род. на *** г., Сирия, 2.JIYAN RAMZI HASAN / ДЖИЯН РАМЗИ ХАСАН / жена род. на *** г., Сирия, 3. UMRAN SAKVAN OSMAN /УМРАН САКВАН ОСМАН / момче род. на *** г., Сирия, 4. KHALAT MHDI AFLATON /ХАЛАТ МЕХДИ АФЛАТОН/ момче, род. на *** г., Сирия, 5. YAD OMAR RASUL /ИЯД ОМАР РАСУЛ / мъж род. на *** г., Сирия, 6. SAFA OMAR MUHAMAD /САФА ОМАР МУХАМАД / мъж род. на *** г., Сирия, 7.HADI AHMAD MUHAMAD /ХАДИ АХМАД МУХАМАД / мъж род. на *** г., Сирия, 8. JABER ABDALA KARIM /ДЖАБЕР АБДАЛА КАРЕМ/ мъж род. на *** г., Сирия, 9. DAWD HASAN YASIN /ДАУД ХАСАН ЯСИН / мъж род. на *** г., Сирия, 10.HARMAN TAUFIQ AHMAD / ХАРМАН ТАУФИК АХМАД/ мъж род. на *** г., Сирия, 11.MUHAMAD OSMAN NAMO /МУХАМАД ОСМАН НАМО/ мъж род. на *** г., Сирия, като превеждането през границата на страната е извършено без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като помощта на обвиняемия се изразявала в изчакване на територията на Република България на групата, товаренето и от землището на с. Резово, община Царево, Бургаска обл. и превозването им с моторно превозно средство лек автомобил „Опел” модел „Зафира” с рег. № В 0562 НС, собственост на „Модул”ООД –гр. Варна, еик 103846775 към вътрешността на страната, като преведените лица не са български граждани. За посоченото престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и 3, вр. с ал.1, във вр. с чл.20, ал.4 от НК, на основание чл.280, ал.2, т.1 и 3, вр. с ал.1, във вр. с чл.20, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Т.С.Т. - ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на ХИЛЯДА ЛЕВА. На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът не налага по-лекото наказание конфискация, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: Веществените доказателства: - 1 бр. мобилен телефон марка "Самсунг", модел "Галакси", бял на цвят с ИМЕЙ № 354352055695156, с мобилна карта на мобилния оператор "Виваком" с № 89359032200029109396; - 1 бр. мобилен телефон марка "Самсунг", модел GТ-ЕI200i с ИМЕЙ № 353601076709995/02, с мобилна карта на мобилния оператор "М-тел" с № 8935901990805162840; - 1 бр. мобилен телефон марка "Нокия", модел "RM-873" с ИМЕЙ № 358954055917856, с черен на цвят панел, счупен в долния ляв ъгъл отпред като липсва бутон "*" с карта на мобилния оператор "М-тел" с № 8935901187072853355, ще останат като веществено доказателство по досъдебно производство № 284/2015 год. по описа на РП – гр. Царево, преписка Вх. № /2015 год. по описа на РП - Царево. От престъплението не са причинени имуществени вреди. ОСЪЖДА Т.С.Т. - ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 60.00 за разноски по делото. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №605/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 19.9.2015г.
63 НОХД No 606/2015, II състав Гл.VIII. Превеждане през границата лица и групи - чл.280 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Г.Л.Т. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 19.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №606/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Г.Л.Т., ЕГН: ********** – род. на *** год. в гр. Варна, постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, със средно специално образование, професия – строителен техник, работи като механник шлосер „Хидравлика и плевматика Завод Промет стил”, неженен, осъждан, представляван от неговия защитник адв.Т.Н., съгласно което обвиняемият Г.Л.Т., ЕГН: ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и 3, вр. с ал. 1, във вр. с чл.20, ал.4 от НК, за това, че: На 16.09.2015г. в Землището на с. Резово, община Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, в съучастие с неустановено по незабавното производство лице, действайки като помагач на територията на Република България, превели през границата на страната от Република Турция в Република България и транспортирал с лек автомобил марка „Пежо” модел „307” с рег. № В 0528 ВВ, собственост на „Модул „ЕООД –гр. Варна, еик 103846775 група хора – 10 лица, чужди граждани между които и 1 /едно/ лице ненавършило 16 /шестнадесет/ годишна възраст, а именно: 1. HUNAR JABAR OMAR / ХУНЕР ДЖАБАР ОМАР / мъж род. на ***г. 2. HUNIA HUNAR JABAR / ХУНИА ХУНЕР ДЖАБАР / момиче род. на ***г. 3. FATIMA OSMAN QADER / ФАТИМА ОСМАН КАДЕР / жена род. на ***г. в 4. KUVAN ABDULQAHAR AZIZ / КУВАН АБДУЛКАХАР АЗИЗ / мъж род. на ***г. 5. TARIQ BASHIR MUHIDIN /ТАРИК БАШИР МУХИДИН/ мъж род. на ***г 6. MULAT JAMIL MUHAMAD /МУЛАТ ДЖАМИЛ МУХАМАД/ мъж род. на ***г. 7. ANWAR BOYAZID MARAN /АНУАР БОЯЗИД МАРАН/ мъж род. на *** г. 8. REND BASAM FARHAN / РЕНД БАСАМ ФАРХАН/ жена род. на ***г. 9. FAHMI JAFAR SULAIMAN /ФАХМИ ДЖАФАР СУЛАИМАН /мъж род. на ***г. 10. SHURASH KHEDER HAMA / ШУРУШ ХЕДЕР ХАМА/ мъж род. на ***г. като превеждането през границата на страната е извършено без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като помощта на обвиняемия се изразявала в изчакване на територията на Република България на групата, товаренето и от землището на с. Резово, община Царево, Бургаска обл. и превозването им с моторно превозно средство лек автомобил марка „Пежо” модел „307” с рег. № В 0528 ВВ, собственост на „Модул „ЕООД –гр. Варна, еик 103846775 към вътрешността на страната, като преведените лица не са български граждани. За посоченото престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и 3, вр. с ал.1, във вр. с чл.20, ал.4 от НК, на основание чл.280, ал.2, т.1 и 3, вр. с ал.1, във вр. с чл.20, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Г.Л.Т. – ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на ХИЛЯДА И ПЕТСТОТИН ЛЕВА. На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът не налага по-лекото наказание конфискация, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: 1. Лек автомобил „Опел” модел „Зафира” с рег. № В 0562 НС, собственост на „Модул”ООД –гр. Варна, еик 103846775, ДА СЕ ВЪРНЕ на собственика му „Модул”ООД – гр. Варна, еик 103846775. 2. Мобилен телефон МАРКА САМСУНГ със СИМ корта на „М-тел” и 1 бр. мобилен телефон марка „Нокия” със СИМ карта ще останат като веществено доказателство по досъдебно производство № 283/2015 год по описа на РП Царево, преписка Вх. № 885/2015 год. по описа на РП - Царево. От престъплението не са причинени имуществени вреди. ОСЪЖДА Г.Л.Т., ЕГН: ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 60.00 за разноски по делото. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №606/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Г.Л.Т.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №606/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Г.Л.Т., ЕГН: ********** – род. на *** год. в гр. Варна, постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, със средно специално образование, професия – строителен техник, работи като механник шлосер „Хидравлика и плевматика Завод Промет стил”, неженен, осъждан, представляван от неговия защитник адв.Т.Н., съгласно което обвиняемият Г.Л.Т., ЕГН: ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и 3, вр. с ал. 1, във вр. с чл.20, ал.4 от НК, за това, че: На 16.09.2015г. в Землището на с. Резово, община Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, в съучастие с неустановено по незабавното производство лице, действайки като помагач на територията на Република България, превели през границата на страната от Република Турция в Република България и транспортирал с лек автомобил марка „Пежо” модел „307” с рег. № В 0528 ВВ, собственост на „Модул „ЕООД –гр. Варна, еик 103846775 група хора – 10 лица, чужди граждани между които и 1 /едно/ лице ненавършило 16 /шестнадесет/ годишна възраст, а именно: 1. HUNAR JABAR OMAR / ХУНЕР ДЖАБАР ОМАР / мъж род. на ***г. 2. HUNIA HUNAR JABAR / ХУНИА ХУНЕР ДЖАБАР / момиче род. на ***г. 3. FATIMA OSMAN QADER / ФАТИМА ОСМАН КАДЕР / жена род. на ***г. в 4. KUVAN ABDULQAHAR AZIZ / КУВАН АБДУЛКАХАР АЗИЗ / мъж род. на ***г. 5. TARIQ BASHIR MUHIDIN /ТАРИК БАШИР МУХИДИН/ мъж род. на ***г 6. MULAT JAMIL MUHAMAD /МУЛАТ ДЖАМИЛ МУХАМАД/ мъж род. на ***г. 7. ANWAR BOYAZID MARAN /АНУАР БОЯЗИД МАРАН/ мъж род. на *** г. 8. REND BASAM FARHAN / РЕНД БАСАМ ФАРХАН/ жена род. на ***г. 9. FAHMI JAFAR SULAIMAN /ФАХМИ ДЖАФАР СУЛАИМАН /мъж род. на ***г. 10. SHURASH KHEDER HAMA / ШУРУШ ХЕДЕР ХАМА/ мъж род. на ***г. като превеждането през границата на страната е извършено без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като помощта на обвиняемия се изразявала в изчакване на територията на Република България на групата, товаренето и от землището на с. Резово, община Царево, Бургаска обл. и превозването им с моторно превозно средство лек автомобил марка „Пежо” модел „307” с рег. № В 0528 ВВ, собственост на „Модул „ЕООД –гр. Варна, еик 103846775 към вътрешността на страната, като преведените лица не са български граждани. За посоченото престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и 3, вр. с ал.1, във вр. с чл.20, ал.4 от НК, на основание чл.280, ал.2, т.1 и 3, вр. с ал.1, във вр. с чл.20, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Г.Л.Т. – ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на ХИЛЯДА И ПЕТСТОТИН ЛЕВА. На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът не налага по-лекото наказание конфискация, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: 1. Лек автомобил „Опел” модел „Зафира” с рег. № В 0562 НС, собственост на „Модул”ООД –гр. Варна, еик 103846775, ДА СЕ ВЪРНЕ на собственика му „Модул”ООД – гр. Варна, еик 103846775. 2. Мобилен телефон МАРКА САМСУНГ със СИМ корта на „М-тел” и 1 бр. мобилен телефон марка „Нокия” със СИМ карта ще останат като веществено доказателство по досъдебно производство № 283/2015 год по описа на РП Царево, преписка Вх. № 885/2015 год. по описа на РП - Царево. От престъплението не са причинени имуществени вреди. ОСЪЖДА Г.Л.Т., ЕГН: ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 60.00 за разноски по делото. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №606/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 19.9.2015г.
64 НОХД No 607/2015, II състав Гл.VIII. Превеждане през границата лица и групи - чл.280 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО А.Х.Т. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 19.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №607/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия А.Х.Т., ЕГН **********, постоянен адрес ***, българин, български гражданин, с висше образование, агроном, със средно специално образование, професия – строителен техник, работи като механник шлосер „Хидравлика и плевматика Завод Промет стил”, неженен, осъждан, представляван от неговия защитник адв.М.Д., съгласно което обвиняемият А.Х.Т., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и 3, вр. с ал.1, във вр. с чл.20, ал.4 от НК,за това, че:На 16.09.2015г. в Землището на с. Резово, община Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, в съучастие с неустановено по незабавното производство лице, действайки като помагач на територията на Република България, превели през границата на страната от Република Турция в Република България и транспортирал с лек автомобил марка „Мерцедес” модел Е 290 с рег. № Р 3626 ВМ, собственост на КАЛОЯН ВАСКОВ МЕТОДИЕВ, ЕГН ********** група хора – 10 лица, чужди граждани между които 5 /пет/ лица MARUA SABAH AHMAD /МАРУА САБАХ АХМАД/ момиче род. на *** г., ZAINAB SABAH AHMAD /ЗАИНАБ САБАХ АХМАД/ момиче род. на *** г., LANA SABAH AHMAD /ЛАНА САБАХ АХМАД/ момиче род. на *** г., FERMIZ MUHAMAD FAEQ /ФЕРМИЗ МУХАМАД ФАЕК/ момиче род. на *** г., BRIN MUHAMAD FAEQ /БРИН МУХАМАД ФАЕК /момче род. на *** г. ненавършили шестнадесет годишна възраст, между които: 1. SABAH AHMAD MUHAMAD /САБАХ АХМАД МУХАМАД/ мъж род. на *** г. 2. MUNIRA ISA ALI /МУНИРА ИСА АЛИ/ жена род. на *** г. 3. MARUA SABAH AHMAD /МАРУА САБАХ АХМАД/ момиче род. на *** г. 4. ZAINAB SABAH AHMAD /ЗАИНАБ САБАХ АХМАД/ момиче род. на *** г. 5. LANA SABAH AHMAD /ЛАНА САБАХ АХМАД/ момиче род. на *** г. 6. MUHAMAD FAEQ MAJID /МУХАМАД ФАЕК МАЖИД/ мъж род. на *** г. 7. FATMA SHAKER AZIZ /ФАТМА ШАКЕР АЗИЗ/ жена род. на *** г. 8. FERMIZ MUHAMAD FAEQ / ФЕРМИЗ МУХАМАД ФАЕК/ момиче род. на *** г. 9. BRIN MUHAMAD FAEQ / БРИН МУХАМАД ФАЕК /момче род. на *** г. 10. JIHAD MUSTAFA DERBAS /ДЖИХАД МУСТАФА ДЕРБАС/ мъж род. на ***г. като превеждането през границата на страната е извършено без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като помощта на обвиняемия се изразявала в изчакване на територията на Република България на групата, товаренето и от землището на с. Резово, община Царево, Бургаска обл. и превозването им с моторно превозно средство лек автомобил марка „Мерцедес” модел Е 290 с рег. № Р 3626 ВМ, собственост на КАЛОЯН ВАСКОВ МЕТОДИЕВ, към вътрешността на страната, като преведените лица не са български граждани. За посоченото престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и 3, вр. с ал.1, във вр. с чл.20, ал.4 от НК, на основание чл.280, ал.2, т.1 и 3, вр. с ал.1, във вр. с чл.20, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.Х.Т., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на ХИЛЯДА ЛЕВА. На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът не налага по-лекото наказание конфискация, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода. Веществените доказателства: Лек автомобил марка„Мерцедес” модел Е 290 с рег. № Р 3626 ВМ, собственост на КАЛОЯН ВАСКОВ МЕТОДИЕВ, както и 1 бр. Мобилен телефон марка Самсунг модел „Галакси” със СИМ карта на „Виваком” ще останат като веществено доказателство по досъдеебно производство № 285/2015 год. преписка вх. № 887/2015 год. по описа на РС – гр. Царево. От престъплението не са причинени имуществени вреди. ОСЪЖДА А.Х.Т., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 60.00 за разноски по делото. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №607/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
А.Х.Т.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №607/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия А.Х.Т., ЕГН **********, постоянен адрес ***, българин, български гражданин, с висше образование, агроном, със средно специално образование, професия – строителен техник, работи като механник шлосер „Хидравлика и плевматика Завод Промет стил”, неженен, осъждан, представляван от неговия защитник адв.М.Д., съгласно което обвиняемият А.Х.Т., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и 3, вр. с ал.1, във вр. с чл.20, ал.4 от НК,за това, че:На 16.09.2015г. в Землището на с. Резово, община Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, в съучастие с неустановено по незабавното производство лице, действайки като помагач на територията на Република България, превели през границата на страната от Република Турция в Република България и транспортирал с лек автомобил марка „Мерцедес” модел Е 290 с рег. № Р 3626 ВМ, собственост на КАЛОЯН ВАСКОВ МЕТОДИЕВ, ЕГН ********** група хора – 10 лица, чужди граждани между които 5 /пет/ лица MARUA SABAH AHMAD /МАРУА САБАХ АХМАД/ момиче род. на *** г., ZAINAB SABAH AHMAD /ЗАИНАБ САБАХ АХМАД/ момиче род. на *** г., LANA SABAH AHMAD /ЛАНА САБАХ АХМАД/ момиче род. на *** г., FERMIZ MUHAMAD FAEQ /ФЕРМИЗ МУХАМАД ФАЕК/ момиче род. на *** г., BRIN MUHAMAD FAEQ /БРИН МУХАМАД ФАЕК /момче род. на *** г. ненавършили шестнадесет годишна възраст, между които: 1. SABAH AHMAD MUHAMAD /САБАХ АХМАД МУХАМАД/ мъж род. на *** г. 2. MUNIRA ISA ALI /МУНИРА ИСА АЛИ/ жена род. на *** г. 3. MARUA SABAH AHMAD /МАРУА САБАХ АХМАД/ момиче род. на *** г. 4. ZAINAB SABAH AHMAD /ЗАИНАБ САБАХ АХМАД/ момиче род. на *** г. 5. LANA SABAH AHMAD /ЛАНА САБАХ АХМАД/ момиче род. на *** г. 6. MUHAMAD FAEQ MAJID /МУХАМАД ФАЕК МАЖИД/ мъж род. на *** г. 7. FATMA SHAKER AZIZ /ФАТМА ШАКЕР АЗИЗ/ жена род. на *** г. 8. FERMIZ MUHAMAD FAEQ / ФЕРМИЗ МУХАМАД ФАЕК/ момиче род. на *** г. 9. BRIN MUHAMAD FAEQ / БРИН МУХАМАД ФАЕК /момче род. на *** г. 10. JIHAD MUSTAFA DERBAS /ДЖИХАД МУСТАФА ДЕРБАС/ мъж род. на ***г. като превеждането през границата на страната е извършено без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като помощта на обвиняемия се изразявала в изчакване на територията на Република България на групата, товаренето и от землището на с. Резово, община Царево, Бургаска обл. и превозването им с моторно превозно средство лек автомобил марка „Мерцедес” модел Е 290 с рег. № Р 3626 ВМ, собственост на КАЛОЯН ВАСКОВ МЕТОДИЕВ, към вътрешността на страната, като преведените лица не са български граждани. За посоченото престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и 3, вр. с ал.1, във вр. с чл.20, ал.4 от НК, на основание чл.280, ал.2, т.1 и 3, вр. с ал.1, във вр. с чл.20, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.Х.Т., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на ХИЛЯДА ЛЕВА. На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът не налага по-лекото наказание конфискация, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода. Веществените доказателства: Лек автомобил марка„Мерцедес” модел Е 290 с рег. № Р 3626 ВМ, собственост на КАЛОЯН ВАСКОВ МЕТОДИЕВ, както и 1 бр. Мобилен телефон марка Самсунг модел „Галакси” със СИМ карта на „Виваком” ще останат като веществено доказателство по досъдеебно производство № 285/2015 год. преписка вх. № 887/2015 год. по описа на РС – гр. Царево. От престъплението не са причинени имуществени вреди. ОСЪЖДА А.Х.Т., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 60.00 за разноски по делото. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №607/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 19.9.2015г.
65 НОХД No 612/2015, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО А.З.Н. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 24.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №612/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия А.З.Н. - род. на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно което обвиняемият А.З.Н., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че: На 15.09.2015г., около 23.35 часа в гр. Приморско, обл.Бургаска, по ул.„Трети март", в посока към ул.„Черно море" управлявал моторно превозно средство - мотопед марка „Малагути", модел „Ф 10", с рег. № С 8024 Р с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.32 на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта № 896/16.09.2015 год. на специализирана химическа лаборатория към БНТЛ при ОД на МВР, гр. Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.З.Н., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и 2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес *** - изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА А.З.Н., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 15.09.2015 год. ОСЪЖДА А.З.Н., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 39.08 лева за разноски по делото. Веществени доказателства – няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №612/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
А.З.Н.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №612/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия А.З.Н. - род. на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно което обвиняемият А.З.Н., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че: На 15.09.2015г., около 23.35 часа в гр. Приморско, обл.Бургаска, по ул.„Трети март", в посока към ул.„Черно море" управлявал моторно превозно средство - мотопед марка „Малагути", модел „Ф 10", с рег. № С 8024 Р с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.32 на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта № 896/16.09.2015 год. на специализирана химическа лаборатория към БНТЛ при ОД на МВР, гр. Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.З.Н., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и 2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес *** - изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА А.З.Н., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 15.09.2015 год. ОСЪЖДА А.З.Н., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 39.08 лева за разноски по делото. Веществени доказателства – няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №612/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 24.9.2015г.
66 НОХД No 613/2015, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Н.С.Г. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 24.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 302 ЗМ - 238/2015 год. по описа на РУ на МВР Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия Н.С.Г. /NAJAT SELAHETTIN GUDEU/ - роден на *** г. в гр. Истанбул, Република Турция, жител на с. Ахмед бей касабасъ, обл. Люлебургаз, кв. „Асланар сокак буджа малесе” дом 2, с лична карта серия А13 № 890943, личен номер 16394719718, неженен, с основно образование, неосъждан, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно условията на което подсъдимият Н.С.Г. /NAJAT SELAHETTIN GUDEU/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279 ал. 1 от НК, за това, че: На 20.09.2015 год. в землището на с. Резово, община Царево, Бургаска обл. през река Резовска влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Н.С.Г. на наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Н.С.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 302 ЗМ - 238/2015 год. по описа на РУ на МВР Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия Н.С.Г. /NAJAT SELAHETTIN GUDEU/ - роден на *** г. в гр. Истанбул, Република Турция, жител на с. Ахмед бей касабасъ, обл. Люлебургаз, кв. „Асланар сокак буджа малесе” дом 2, с лична карта серия А13 № 890943, личен номер 16394719718, неженен, с основно образование, неосъждан, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно условията на което подсъдимият Н.С.Г. /NAJAT SELAHETTIN GUDEU/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279 ал. 1 от НК, за това, че: На 20.09.2015 год. в землището на с. Резово, община Царево, Бургаска обл. през река Резовска влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Н.С.Г. на наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 24.9.2015г.
67 НОХД No 614/2015, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГРАД ЦАРЕВО Е.Ц.Р. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 24.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №614/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Е.Ц.Р., ЕГН ********** - род. на ***г. в гр.Перник, постоянен и настоящ адрес ***, българин, българско гражданство, с висше образование, женен, неосъждан, представляван от неговия защитник адв.А.К., съгласно което обвиняемият Е.Ц.Р., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК, за това, че: На 20.09.2015г. около 00.40 часа в гр.Приморско, по ул. "Трети Март", управлява моторно превозно средство - лек автомобил марка "Мицубиши” модел „Колт” с Рег. № А 76 89 МА след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила на хиляда, а именно 1,48 / едно цяло и четиридесет и осем/ на хиляда, установена по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза № 909/23.09.2015год. на Сектор "БНТЛ" при ОД МВР гр.Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия Е.Ц.Р., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и 2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес *** - изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА Е.Ц.Р., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 20.09.2015 год. ОСЪЖДА Е.Ц.Р., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 39.08 лева за разноски по делото. Веществени доказателства – няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №614/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Е.Ц.Р.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №614/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Е.Ц.Р., ЕГН ********** - род. на ***г. в гр.Перник, постоянен и настоящ адрес ***, българин, българско гражданство, с висше образование, женен, неосъждан, представляван от неговия защитник адв.А.К., съгласно което обвиняемият Е.Ц.Р., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК, за това, че: На 20.09.2015г. около 00.40 часа в гр.Приморско, по ул. "Трети Март", управлява моторно превозно средство - лек автомобил марка "Мицубиши” модел „Колт” с Рег. № А 76 89 МА след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила на хиляда, а именно 1,48 / едно цяло и четиридесет и осем/ на хиляда, установена по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза № 909/23.09.2015год. на Сектор "БНТЛ" при ОД МВР гр.Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия Е.Ц.Р., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и 2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес *** - изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА Е.Ц.Р., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 20.09.2015 год. ОСЪЖДА Е.Ц.Р., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 39.08 лева за разноски по делото. Веществени доказателства – няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №614/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 24.9.2015г.
68 НОХД No 617/2015, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО А.М.И. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 25.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №617/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Господинов и обвиняемия А.М.И. - роден на *** ***, обл.Бургаска, жител и живущ ***, тел.0887176903, българин, български гражданин, образование – основно, професия – няма, работи като шофьор към фирма „Братя Лилови“ ООД- гр.Китен, неженен, осъждан, ЕГН- **********, представляван от неговия защитник адв.Т.Я., съгласно което обвиняемият А.М.И. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК, а именно, че на 23.09.2015 г., около 00:10 часа, в гр. Царево, общ.Царево, обл. Бургаска, по улица „Бузлуджа” /в района на кръстовището с ул.“Шипка“/, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „БМВ“, модел „318i“, с рег. № А 9561 АР, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда, а именно 1.3 промила на хиляда, установено по надлежния ред – със съдебномедицинска експертиза по писмени данни № 465/2015год. на МБАЛ АД Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 НК, на основание чл.343б, ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.М.И., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 5 и чл.43, ал.1 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3. Удръжки върху трудовото му възнаграждение в размер на 10% за срок от ЕДНА ГОДИНА, което време не се зачита за трудов стаж. На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА А.М.И., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 23.09.2015 год. ОСЪЖДА А.М.И., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 79,08 лева за разноски по делото. Веществени доказателства – няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №617/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
А.М.И.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №617/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Господинов и обвиняемия А.М.И. - роден на *** ***, обл.Бургаска, жител и живущ ***, тел.0887176903, българин, български гражданин, образование – основно, професия – няма, работи като шофьор към фирма „Братя Лилови“ ООД- гр.Китен, неженен, осъждан, ЕГН- **********, представляван от неговия защитник адв.Т.Я., съгласно което обвиняемият А.М.И. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК, а именно, че на 23.09.2015 г., около 00:10 часа, в гр. Царево, общ.Царево, обл. Бургаска, по улица „Бузлуджа” /в района на кръстовището с ул.“Шипка“/, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „БМВ“, модел „318i“, с рег. № А 9561 АР, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда, а именно 1.3 промила на хиляда, установено по надлежния ред – със съдебномедицинска експертиза по писмени данни № 465/2015год. на МБАЛ АД Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 НК, на основание чл.343б, ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.М.И., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 5 и чл.43, ал.1 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3. Удръжки върху трудовото му възнаграждение в размер на 10% за срок от ЕДНА ГОДИНА, което време не се зачита за трудов стаж. На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА А.М.И., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 23.09.2015 год. ОСЪЖДА А.М.И., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 79,08 лева за разноски по делото. Веществени доказателства – няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №617/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 25.9.2015г.
69 НОХД No 629/2015, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО С.М.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 29.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №629/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия С.М.С. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, от ромски произход, с основно образование, работи като шофьор в ОП „Чистота и озеленяване”, гр. Приморско, женен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно което обвиняемият С.М.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, а именно, че на 26.09.2015г. около 23.00 часа в гр.Приморско, Бургаска обл., по общински път в животновъдна зона, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка Фолксваген, модел Пасат с рег. № А 6708 КК, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда, а именно 1.70 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство Алкотест Дрегер 7510 с инв. № ARDN 0069. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.М.С., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 5 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3. Поправителен труд при 10 процента удръжки върху възнаграждението му в полза на държавата за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, който ще се изтърпи по местоработата му – ОП „Чистота и озеленяване”, гр. Приморско, като времето, през което се изтърпява мярката не се зачита за трудов стаж. На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА С.М.С., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 НК се приспадне времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 26.09.2015г.
С.М.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №629/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия С.М.С. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, от ромски произход, с основно образование, работи като шофьор в ОП „Чистота и озеленяване”, гр. Приморско, женен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно което обвиняемият С.М.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, а именно, че на 26.09.2015г. около 23.00 часа в гр.Приморско, Бургаска обл., по общински път в животновъдна зона, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка Фолксваген, модел Пасат с рег. № А 6708 КК, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда, а именно 1.70 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство Алкотест Дрегер 7510 с инв. № ARDN 0069. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.М.С., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 5 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3. Поправителен труд при 10 процента удръжки върху възнаграждението му в полза на държавата за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, който ще се изтърпи по местоработата му – ОП „Чистота и озеленяване”, гр. Приморско, като времето, през което се изтърпява мярката не се зачита за трудов стаж. На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА С.М.С., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 НК се приспадне времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 26.09.2015г.
В законна сила от 29.9.2015г.