Районен съд - Царево
Справка за свършените дела
за периода от 1.8.2017г. до 31.8.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 87/2014, III състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ ГРАДОУСТРОЙСТВО-ГЛАВПРОЕКТ ООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 3.8.2017г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Община Приморско, административен адрес гр. Приморско, обл. Бургаска, ул. „Трети март" № 56, представлявана от кмета на Община Приморско Димитър Германов, че „Градоустройство-Главпроект" ООД, ЕИК 831643842, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Слатина-1113, ул. „Александър Жендов" № 6 представлявано от управителите Я.М.П. и Б.М.Г., чрез адвокат С.Т.С.-***, адрес на кантора: гр. Бургас, ул. Възраждане № 28, ет. 2, е собственик на 1400 кв. м. идеални части от недвижим имот с административен адрес: гр. Китен, п.к. 8284, ул. 12-та, представляващ: поземлен имот с идентификатор 37023.501.63 (три, седем, нула, две, три, точка, пет, нула, едно, точка, шест, три) по КККР на гр. Китен, целият имот с площ 2859 (две хиляди осемстотин петдесет и девет) кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за къмпинг, мотел, стар номер 312, квартал 55, парцел 1.8, при граници имоти с идентификатори 37023.501.55, 37023.501.62, 37023.501.61, 37023.501.58 и 37023.501.64 по КККР на гр. Китен. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на „Градоустройство-Главпроект" ООД, ЕИК 831643842, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Слатина-1113, ул. „Александър Жендов" № 6, представлявано от управителите Я.М.П. и Б.М.Г., чрез адвокат С.Т.С.-***, адрес на кантора: гр. Бургас, ул. Възраждане № 28, ет. 2, за отмяна на акт за частна общинска собственост № 215/ 01.06.2005 г. на Община Приморско, вписан под № 146, там 5, peг. № 1443, дело № 1144 от 08.06.2006 г. на Службата по вписванията- гр. Царево. ОСЪЖДА Община Приморско Община Приморско, административен адрес гр. Приморско, обл. Бургаска, ул. „Трети март" № 56, да заплати на „Градоустройство-Главпроект" ООД, ЕИК 831643842, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Слатина-1113, ул. „Александър Жендов" № 6, сумата от 3092 лева, представляваща съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Бургаския Окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
2 Гражданско дело No 236/2016, III състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЕАД Е.С.С.,
С.С.А.,
Г.М.Б.,
Д.М.А.,
С.К.П.,
Р.П.Б.,
М.П.А.,
П.А.А.,
А.К.А.,
В.П.Х.,
Л.К.Г.,
Г.Г.Г.,
С.С.Г.,
Г.С.Г.
Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 3.8.2017г.
ДОПЪЛВА решение №39 от 16.06.2017г. по гр.д.№ 236 по описа на ЦРС за 2016 година. ОТХВЪРЛЯ предявените евентуални искове, основани на давностно владение, от „Главно управление Строителство и възстановяване“ЕАД, ЕИК 201906947,със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 13, представлявано от изпълнителния директор П.П., чрез адв. Д.С. ***, за приемане за установено спрямо Е.С.С., С.С.А., Г.М.Б., Д.М.А., С.К.П., Р.П.А., М.П.А., П.А.А., А.К.А.-Ротем, В.П.Х., Л.К.Г., Г.Г.Г., С.С.Г. и Г.С.Г., всички с адрес ***, адв. Е.М. ***, за приемане на установено спрямо ответниците, че ищецът е собственик на 4810 квадратни метра от поземлен имот с идентификатор 58356.502.25 по КККР на гр. Приморско, целият с площ 5210 кв.м., при граници на имота: поземлени имоти №№№ 31,26,27, запад-блато, съгласно извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти от 24.02.2014г., издадена от СГКК-гр. Бургас. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Бургаския Окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
3 Гражданско дело No 331/2017, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.П.Б.,
Р.Т.Б.
  Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 3.8.2017г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение №57 от 26.07.2017 г., постановено по делото, като на страница 2, на ред 5 отдолу- нагоре вместо сумата от 129,60 лева да се чете 20 лева.
4 Гражданско дело No 369/2017, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.П.С.,
М.Б.С.
  Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 29.8.2017г.
Р Е Ш И ДОПУСКА развода и ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между М.П.С., ЕГН ********** и М.Б.С., ЕГН **********, двамата с адрес ***, сключен на 19.07.2013 г. в гр. Царево, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод на съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между тях, съгласно което: 1. Относно упражняването на родителските права по отношение на родените по време на брака деца: 1.1. След развода, упражняването на родителските права върху роденото по време на брака дете Ирена Михайлова С., ЕГН **********, се предоставят за упражняване на майката М.П.С., ЕГН **********. 1.2. На бащата се определя режим на лични контакти с детето, всяка събота от месеца, както и един месец през лятото, при условие, че майката М.П.С., ЕГН ********** не ползва през същото време законоустановен, платен, годишен отпуск. 1.3. По отношение местоживеенето на детето- детето ще живее при майката М.П.С., ЕГН **********. 1.4. Бащата М.Б.С., ЕГН **********, ще заплаща месечна издръжка за отглеждането и възпитанието на детето, в размер на по 115,00 лв. месечно, считано от датата на влизане в сила на съдебното решение за развод и занапред, до настъпването на законни причини за изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска. Издръжката следва да се заплаща чрез майката и законен представител на децата М.П.С., ЕГН **********, до 10-то число на месеца, за който се дължи. 2. По отношение ползването на семейното жилище: страните заявяват че нямат семейно жилище. 3. По отношение имуществените отношения между съпрузите: 3.1. По време на брака, съпрузите не са придобили недвижимо имущество, което да е в режим на СИО. 3.2. Движимите вещи придобити по време на брака, съпрузите са разделили извънсъдебно. 4. След прекратяване на брака, съпрузите не си дължат взаимна издръжка. 5. След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име П.. 6. Разноските по делото са за всяка от страните, така както са ги направили. ОСЪЖДА М.П.С., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 7,50 лева, допълнителна държавна такса за производството. ОСЪЖДА М.Б.С., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 7,50 лева, допълнителна държавна такса за производството, сумата от 82,80 лева, държавна такса върху размера на присъдената издръжка. Решението е окончателно.
5 Гражданско дело No 379/2017, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.П.И.,
Н.Я.И.
  Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 30.8.2017г.
ДОПУСКА развода и ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между С.П.И., ЕГН: ********** и Н.Я.И., ЕГН: **********, двамата с адрес ***, сключен на 18.01.1997 г. в гр. Ахтопол, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод на съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между тях, съгласно което: 1. Относно упражняването на родителските права по отношение на родените по време на брака деца: роденото по време на брака дете е пълнолетно и не следва да се определят родителски права. 2. По отношение ползването на семейното жилище: Семейното жилище, находящо се в гр. Ахтопол, ул. „Яна“ № 12 е лична собственост на съпруга С.П.И. и ще се ползва от него след прекратяването на брака 3. По отношение имуществените отношения между съпрузите: 3.1. По време на брака, съпрузите не са придобили недвижимо имущество, което да е в режим на СИО. 3.2. Движимите вещи придобити по време на брака, съпрузите са разделили извънсъдебно. 4. След прекратяване на брака, съпрузите не си дължат взаимна издръжка. 5. След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачната си фамилия ДЕМИРЕВА. 6. Разноските по делото са за съпругата Н.Я.И., ЕГН: **********. ОСЪЖДА Н.Я.И., ЕГН: **********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 7,50 лева, допълнителна държавна такса за производството. ОСЪЖДА С.П.И., ЕГН: **********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 7,50 лева, допълнителна държавна такса за производството. Решението е окончателно.
6 НЧХД No 4/2016, II състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) К.Г.К. И.М.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 1.8.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.М.А., ЕГН **********,***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, работи като едноличен търговец за НЕВИНОВЕН в това, че на 06.07.2015г. около 10.00 часа в гр. Ахтопол, Бургаска област до павильон за закуски в местността „Коросията“, бивша почивна база на Техностест причинил на К.Г.К. с ЕГН ********** временно разстройство на здравето, неопасно за живота, изразяващо се в травма на тазобедрена става и бедро, оток с резорбиращ се хематом в зоната на десен седалищен мускул и на задна група бедрени мускули и оток с наличие на жълтеникаво кръвонасядане и болка в дясна тазобедрена става - престъпление по чл.130 ал.1 от НК и ГО ОПРАВДАВА по подигнатото обвинение. ПРИЗНАВА подсъдимия И.М.А., ЕГН **********,***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, работи като едноличен търговец за НЕВИНОВЕН в това, че на 06.07.2015г. около 10.00 часа в гр. Ахтопол, Бургаска област до павильон за закуски в местността „Коросията“, бивша почивна база на Техностест причинил на К.Г.К. с ЕГН ********** лека телесна повреда, изразяваща се в причиняване на болка и страдание без разстройство на здравето, охлузване на десен лакет с площ 2,5 х1 см., охлузване на ляв лакет 2см х 7 мм., охлузване в средата на лява челна половина с диаметър около 3 мм., масивно синкаво-мораво кръвонасядане в областта на дясна колянна ямка на площ 15х8см. - престъпление по чл.130 ал.2 от НК и ГО ОПРАВДАВА по подигнатото обвинение. ОТХВЪРЛЯ като неоснователни предявените от К.Г.К. с ЕГН ********** против подсъдимия И.М.А. с ЕГН **********, за сумата от общо 5 800.00 лв.,представляващи причинени от деянието неимуществени вреди, ведно със законната лихва от датата на увреждането – 06.07.2015г. до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ като неоснователно искането на от К.Г.К. с ЕГН ********** за присъждане на съдебно-деловодни разноски по делото.
И.М.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.М.А., ЕГН **********,***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, работи като едноличен търговец за НЕВИНОВЕН в това, че на 06.07.2015г. около 10.00 часа в гр. Ахтопол, Бургаска област до павильон за закуски в местността „Коросията“, бивша почивна база на Техностест причинил на К.Г.К. с ЕГН ********** временно разстройство на здравето, неопасно за живота, изразяващо се в травма на тазобедрена става и бедро, оток с резорбиращ се хематом в зоната на десен седалищен мускул и на задна група бедрени мускули и оток с наличие на жълтеникаво кръвонасядане и болка в дясна тазобедрена става - престъпление по чл.130 ал.1 от НК и ГО ОПРАВДАВА по подигнатото обвинение. ПРИЗНАВА подсъдимия И.М.А., ЕГН **********,***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, работи като едноличен търговец за НЕВИНОВЕН в това, че на 06.07.2015г. около 10.00 часа в гр. Ахтопол, Бургаска област до павильон за закуски в местността „Коросията“, бивша почивна база на Техностест причинил на К.Г.К. с ЕГН ********** лека телесна повреда, изразяваща се в причиняване на болка и страдание без разстройство на здравето, охлузване на десен лакет с площ 2,5 х1 см., охлузване на ляв лакет 2см х 7 мм., охлузване в средата на лява челна половина с диаметър около 3 мм., масивно синкаво-мораво кръвонасядане в областта на дясна колянна ямка на площ 15х8см. - престъпление по чл.130 ал.2 от НК и ГО ОПРАВДАВА по подигнатото обвинение. ОТХВЪРЛЯ като неоснователни предявените от К.Г.К. с ЕГН ********** против подсъдимия И.М.А. с ЕГН **********, за сумата от общо 5 800.00 лв.,представляващи причинени от деянието неимуществени вреди, ведно със законната лихва от датата на увреждането – 06.07.2015г. до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ като неоснователно искането на от К.Г.К. с ЕГН ********** за присъждане на съдебно-деловодни разноски по делото.
Мотиви от 14.8.2017г.
Мотивите, изготвени в срок.
7 АНД No 399/2017, II състав Агенция "Митници" А.Ю.С. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 2.8.2017г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 2653/ 02.03.2017 г. на Началника на Митница- Бургас, с което за нарушение на чл. 238, ал. 3 от Закона за митниците, на А.Ю.С. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500.00 лева, на основание чл. 238, ал. 3 от Закона за митниците, в частта му досежно размера на наложената санкция, като за извършеното нарушение, НАЛАГА на А.Ю.С. административно наказание „глоба“ в размер на 50.00 лева и ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
8 ЧНД No 579/2017, II състав Производство за прилагане на чл. 68-69а НК – чл. 306, ал. 1, т. 3 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.Г.Х. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 14.8.2017г.
ОПРЕДЕЛИ: На осн. чл.68, ал.1 вр. чл.57,ал.1,т.3 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието „Лишаване от свобода“ в размер на 6 / шест / месеца на осъдения Н.Г.Х. с ЕГН ********** измежду наказанията му, наложени с присъда по НОХД № 559/2017г. по описа на PC – Царево и НЧД №23582/2014г. по описа на СРС в размер на най-тежкото от тях, а именно лишаване от свобода за срок от 6м., което ДА ИЗТЪРПИ при първоначален „общ” режим. На осн. чл.25, ал.3 от НК ПРИСПАДА от определеното общо наказание изтърпяното наказание „Пробация“, като два дни пробация се зачитат за един ден лишаване от свобода. Определението подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок от днес пред БОС.
9 НОХД No 595/2017, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО В.С.Д. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 1.8.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №120 /2017 год. по описа на РУ-Приморско, преписка с вх.№ 350/ 2017 год. по описа на РП-Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемият В.С.Д. - ЕГН **********, роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, адрес за призоваване по делото: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл. 51, вх. 2, ет. 1 и защитника му адв. Н.А., съгласно което обвиняемият В.С.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, а именно, че на 11.06.2017г. около 05.45 часа в гр. Китен, област Бургас, по ул. „Корал“ с посока на движение към ул. „Георги Беновски“ управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Мазда“ модел „ЦХ“ с рег. № А 3297 ММ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно – 1,79 на хиляда, установен по надлежния ред - с Протокол за съдебномедицинска експертиза № 351/2017г. на отделение по Съдебна медицина при УМБАЛ гр. Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл. 343б, ал.1 от НК, и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА В.С.Д., ЕГН ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 150.00 /сто и петдесет лева/ лв. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА В.С.Д., ЕГН: ********** от право да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 НПК ПРИСПАДА времето, през което обв. В.С.Д., ЕГН: ********** е бил лишен от това право по административен ред, считано от 11.06.2017 год. ОСЪЖДА В.С.Д., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР - Бургас сумата в размер на 111.21 лева за разноски по делото.
В.С.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №120 /2017 год. по описа на РУ-Приморско, преписка с вх.№ 350/ 2017 год. по описа на РП-Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемият В.С.Д. - ЕГН **********, роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, адрес за призоваване по делото: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл. 51, вх. 2, ет. 1 и защитника му адв. Н.А., съгласно което обвиняемият В.С.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, а именно, че на 11.06.2017г. около 05.45 часа в гр. Китен, област Бургас, по ул. „Корал“ с посока на движение към ул. „Георги Беновски“ управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Мазда“ модел „ЦХ“ с рег. № А 3297 ММ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно – 1,79 на хиляда, установен по надлежния ред - с Протокол за съдебномедицинска експертиза № 351/2017г. на отделение по Съдебна медицина при УМБАЛ гр. Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл. 343б, ал.1 от НК, и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА В.С.Д., ЕГН ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 150.00 /сто и петдесет лева/ лв. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА В.С.Д., ЕГН: ********** от право да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 НПК ПРИСПАДА времето, през което обв. В.С.Д., ЕГН: ********** е бил лишен от това право по административен ред, считано от 11.06.2017 год. ОСЪЖДА В.С.Д., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР - Бургас сумата в размер на 111.21 лева за разноски по делото.
В законна сила на 1.8.2017г.
10 НОХД No 599/2017, II състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.К.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 2.8.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 302 ЗМ - 118/2017 год. по описа на РУ–Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемият А.К.А. - ЕГН: **********,***, обл. София, ул.Благой Гебрев бл.19, вх.А, ет.4, ап.10, роден на ***г***, българин, български гражданин, образование -средно, професия-готвач, безработен, неженен, неосъждан и с упълномощения му защитник – адв. Т.Я., съгласно което обвиняемият А.К.А., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК, а именно, че на 18.07.2017 г. на вело алея к-г „Оазис" - с. Лозенец, обл. Бургас, държал в себе си без надлежно разрешително съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП), „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1" на ЗКВНП, Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина", приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г. - високо рисково наркотично вещество: Обект 1 - полиетиленово пликче, съдържащ завит найлон с амфетамин и кофеин с нетно тегло 1,740 гр., със съдържание на амфетамин - 13,60 %, на стойност 52,20 лева /петдесет и два лева и 20 стотинки/. Един грам АМФЕТАМИН е на стойност 30.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., вещества поставени под контрол забрана съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1" от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за определяне на реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични - престъпление по чл. 354 „а", ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, вр. чл. 3 ал. 1,2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични. В заключението на изготвената в хода на разследването химическа експертиза се сочи, че предадения от обв. А. наркотик е амфетамин и кофеин с нетно тегло 1,740 гр., със съдържание на амфетамин - 13,60 %, на стойност 52,20 лева. Престъпление по 354а, ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, вр. чл. 3 ал. 1,2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични. За посоченото престъпление чл. 354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК, ОСЪЖДА обв. А.К.А., ЕГН **********, на основание чл. 354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК и чл.381, ал. 4 от НПК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 и чл. 36 НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на обв. А.К.А., ЕГН ********** наказанието ГЛОБА, предвидено наред с наказанието лишаване от свобода.
А.К.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 302 ЗМ - 118/2017 год. по описа на РУ–Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемият А.К.А. - ЕГН: **********,***, обл. София, ул.Благой Гебрев бл.19, вх.А, ет.4, ап.10, роден на ***г***, българин, български гражданин, образование -средно, професия-готвач, безработен, неженен, неосъждан и с упълномощения му защитник – адв. Т.Я., съгласно което обвиняемият А.К.А., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК, а именно, че на 18.07.2017 г. на вело алея к-г „Оазис" - с. Лозенец, обл. Бургас, държал в себе си без надлежно разрешително съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП), „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1" на ЗКВНП, Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина", приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г. - високо рисково наркотично вещество: Обект 1 - полиетиленово пликче, съдържащ завит найлон с амфетамин и кофеин с нетно тегло 1,740 гр., със съдържание на амфетамин - 13,60 %, на стойност 52,20 лева /петдесет и два лева и 20 стотинки/. Един грам АМФЕТАМИН е на стойност 30.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., вещества поставени под контрол забрана съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1" от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за определяне на реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични - престъпление по чл. 354 „а", ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, вр. чл. 3 ал. 1,2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични. В заключението на изготвената в хода на разследването химическа експертиза се сочи, че предадения от обв. А. наркотик е амфетамин и кофеин с нетно тегло 1,740 гр., със съдържание на амфетамин - 13,60 %, на стойност 52,20 лева. Престъпление по 354а, ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, вр. чл. 3 ал. 1,2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични. За посоченото престъпление чл. 354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК, ОСЪЖДА обв. А.К.А., ЕГН **********, на основание чл. 354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК и чл.381, ал. 4 от НПК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 и чл. 36 НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на обв. А.К.А., ЕГН ********** наказанието ГЛОБА, предвидено наред с наказанието лишаване от свобода.
В законна сила на 2.8.2017г.
11 НОХД No 600/2017, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Б.Г.Д. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 2.8.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 198/2017 г по описа на РУ-МВР град Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Щърбева, обвиняемият Б.Г.Д. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, ЕГН ********** и защитника му адв.А.Г., съгласно което обвиняемият Б.Г.Д., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, а именно, че на 27.07.2017 г., в гр. Китен, обл. Бургас, по ул. „Странджа“ управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Шевролет”, модел „ХХР“, с рег. № В 5494 РК с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,22 на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта № 511/27.07.2017 год. на специализирана химическа лаборатория към сектор БНТЛ при ОД МВР – Бургас. За посоченото престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, на основание чл. 343б, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обв. Б.Г.Д. с ЕГН ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 150.00 лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА обв. Б.Г.Д. с ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 НПК ПРИСПАДА времето, през което обв. Б.Г.Д. с ЕГН ********** е бил лишен от това право по административен ред, считано от 27.07.2017 год. Разноските по делото в размер на 47.73 лв. ще бъдат заплатени от обв. Б.Г.Д. с ЕГН ********** по сметка на ОД на МВР-Бургас. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Б.Г.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 198/2017 г по описа на РУ-МВР град Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Щърбева, обвиняемият Б.Г.Д. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, ЕГН ********** и защитника му адв.А.Г., съгласно което обвиняемият Б.Г.Д., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, а именно, че на 27.07.2017 г., в гр. Китен, обл. Бургас, по ул. „Странджа“ управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Шевролет”, модел „ХХР“, с рег. № В 5494 РК с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,22 на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта № 511/27.07.2017 год. на специализирана химическа лаборатория към сектор БНТЛ при ОД МВР – Бургас. За посоченото престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, на основание чл. 343б, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обв. Б.Г.Д. с ЕГН ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 150.00 лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА обв. Б.Г.Д. с ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 НПК ПРИСПАДА времето, през което обв. Б.Г.Д. с ЕГН ********** е бил лишен от това право по административен ред, считано от 27.07.2017 год. Разноските по делото в размер на 47.73 лв. ще бъдат заплатени от обв. Б.Г.Д. с ЕГН ********** по сметка на ОД на МВР-Бургас. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 2.8.2017г.
12 НОХД No 606/2017, II състав Квалифицирани състави на телесна повреда РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.Р.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 3.8.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 208/17 год. по описа на РУ–Приморско, между РП - Царево, представлявана от прокурор Цанка Богомилова, обвиняемият Д.Р.С. - ЕГН: **********,***, постоянен адрес:***, българин, български гражданин, средно образование, неженен, осъждан, безработен и неговия защитник – адв. Т.Я., съгласно което обвиняемия Д.Р.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 131, ал. 1 , т. 12 вр. чл. 130, ал. 1 от НК, а именно, че на 28.07.2017 г. в гр.Приморско, комплекс ”ММЦ”,пицария „Делфин“ чрез нанасяне на удар с вилица в областта на главата, умишлено причинил на П.А.Н. *** лека телесна повреда, изразяваща се в: порезна рана в областта на главата, довела до временно разстройство на здравето, неопасно за живота със срок на възстановяване около 20 дни ,като деянието е извършено по хулигански подбуди - престъпление по чл. 131, ал. 1 , т. 12 вр. чл. 130, ал. 1 от НК. За посоченото престъпление по чл. 131, ал. 1 , т. 12 вр. чл. 130, ал. 1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия Д.Р.С., ЕГН: **********, на основание по чл. 131, ал. 1 , т. 12 вр. чл. 130, ал. 1 от НК, вр. чл.54, ал.1 от НК на наказание «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание разпоредбата на чл. 57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА следва да се изтърпи при първоначален „строг“ режим. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обв. Д.Р.С., ЕГН: ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 105.80 лева. На осн. чл.53, ал.2 от НК ОТНЕМА в полза на държавата вещественото доказателство – 1 брой вилица- на съхранение в РУП-Приморско, което да бъде унищожено като вещ с малозначителна стойност. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Д.Р.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 208/17 год. по описа на РУ–Приморско, между РП - Царево, представлявана от прокурор Цанка Богомилова, обвиняемият Д.Р.С. - ЕГН: **********,***, постоянен адрес:***, българин, български гражданин, средно образование, неженен, осъждан, безработен и неговия защитник – адв. Т.Я., съгласно което обвиняемия Д.Р.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 131, ал. 1 , т. 12 вр. чл. 130, ал. 1 от НК, а именно, че на 28.07.2017 г. в гр.Приморско, комплекс ”ММЦ”,пицария „Делфин“ чрез нанасяне на удар с вилица в областта на главата, умишлено причинил на П.А.Н. *** лека телесна повреда, изразяваща се в: порезна рана в областта на главата, довела до временно разстройство на здравето, неопасно за живота със срок на възстановяване около 20 дни ,като деянието е извършено по хулигански подбуди - престъпление по чл. 131, ал. 1 , т. 12 вр. чл. 130, ал. 1 от НК. За посоченото престъпление по чл. 131, ал. 1 , т. 12 вр. чл. 130, ал. 1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия Д.Р.С., ЕГН: **********, на основание по чл. 131, ал. 1 , т. 12 вр. чл. 130, ал. 1 от НК, вр. чл.54, ал.1 от НК на наказание «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание разпоредбата на чл. 57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА следва да се изтърпи при първоначален „строг“ режим. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обв. Д.Р.С., ЕГН: ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 105.80 лева. На осн. чл.53, ал.2 от НК ОТНЕМА в полза на държавата вещественото доказателство – 1 брой вилица- на съхранение в РУП-Приморско, което да бъде унищожено като вещ с малозначителна стойност. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 3.8.2017г.
13 НОХД No 614/2017, II състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Д.Л. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 4.8.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 127/2017 по описа на РУ МВР – Царево, пор. № 175/2017 г по описа на Районна прокуратура Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Щърбева, обвиняемия А.Д.Л. с ЕГН **********,*** на *** г, българин, български гражданин, неосъждан, средно образование, месторабота – ТД „Строй рент“ – град София, на длъжност монтажист, постоянен адрес:***, телефон 0895225882 и упълномощеният му защитник - адв. С.К., съгласно което обвиняемия А.Д.Л. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343в, ал.2 НК, за това, че на 21.07.2017 г, около 16.45 часа в село Варвара, община Царево, област Бургаска, по улица „Дарданели“, без да притежава свидетелство за провоуправление, управлявал моторно превозно средство – мотоциклет, марка „Хонда“, модел „МСХ 125“, с регистрационен № СА 5088 В, в едногодишен срок от наказването му по административен ред, наложено с наказателно постановление № 16-0302-000335/15.09.2016 г, влязло в сила на 18.07.2017 г на Началник РУ – Царево при ОД МВР – Бургас за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление – престъпление по чл. 343в, ал.2 НК. За посоченото престъпление по чл. 343в, ал.2 НК, на основание чл. 343в, ал.2 НК и на основание чл. 55, ал.1, т.1 НК, ОСЪЖДА А.Д.Л. с ЕГН ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 НК НЕ НАЛАГА на обв. А.Д.Л. с ЕГН ********** кумулативно предвиденото по-леко наказание, наред с наказанието „Лишаване от свобода“, а именно наказанието „Глоба“. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
А.Д.Л.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 127/2017 по описа на РУ МВР – Царево, пор. № 175/2017 г по описа на Районна прокуратура Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Щърбева, обвиняемия А.Д.Л. с ЕГН **********,*** на *** г, българин, български гражданин, неосъждан, средно образование, месторабота – ТД „Строй рент“ – град София, на длъжност монтажист, постоянен адрес:***, телефон 0895225882 и упълномощеният му защитник - адв. С.К., съгласно което обвиняемия А.Д.Л. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343в, ал.2 НК, за това, че на 21.07.2017 г, около 16.45 часа в село Варвара, община Царево, област Бургаска, по улица „Дарданели“, без да притежава свидетелство за провоуправление, управлявал моторно превозно средство – мотоциклет, марка „Хонда“, модел „МСХ 125“, с регистрационен № СА 5088 В, в едногодишен срок от наказването му по административен ред, наложено с наказателно постановление № 16-0302-000335/15.09.2016 г, влязло в сила на 18.07.2017 г на Началник РУ – Царево при ОД МВР – Бургас за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление – престъпление по чл. 343в, ал.2 НК. За посоченото престъпление по чл. 343в, ал.2 НК, на основание чл. 343в, ал.2 НК и на основание чл. 55, ал.1, т.1 НК, ОСЪЖДА А.Д.Л. с ЕГН ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 НК НЕ НАЛАГА на обв. А.Д.Л. с ЕГН ********** кумулативно предвиденото по-леко наказание, наред с наказанието „Лишаване от свобода“, а именно наказанието „Глоба“. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 4.8.2017г.
14 НОХД No 631/2017, II състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Х.М.Г. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 8.8.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 302 ЗМ - 140/2017 год. по описа на РУ–Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемият Х.М.Г. - роден на *** год. в гр.Пазарджик, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, средно образование, професия-барбекюрист, неженен, неосъждан, ЕГН ********** и с упълномощения му защитник – адв. З.Л., съгласно което обвиняемият Х.М.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1, предл. второ от НК, а именно, че на 29.07.2017г. в жилище находящо се в с.Синеморец, ул. „Дъбрава” № 18, държал без надлежно разрешително съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП), „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1” на ЗКВНП, Списък I – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г. - високо рискови наркотични вещества: КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло 23,630 /двадесет и три цяло, шестотин и тридесет/ грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 2,90% /две цяло и деветдесет тегловни процента/, на стойност 141.78 /сто четиридесет и един лева и седемдесет и осем ст./лева, съгл. Постановление на МС № 23/29.01.1998г. -престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК. За посоченото престъпление чл. 354а, ал.3, т.1, предл. второ от НК, ОСЪЖДА обв. Х.М.Г., ЕГН ********** на основание чл.354а, ал.3, т.1, предл. второ от НК и чл.381, ал. 4 от НПК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 и чл. 36 НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на обв. Х.М.Г., ЕГН ********** наказанието ГЛОБА, предвидено наред с наказанието лишаване от свобода. На осн. чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществени доказателства: Обект № 1 – суха, зелена, растителна маса с нетно тегло 23.630 грама КОНОП /канабис, марихуана/ със съдържание на тетрахироканабинол 2.90 %/ изразходван при лабораторното изследване /, с изключение на количествата използвани за анализ – 0,250гр. от Обект № 1, запечатани в хартиен плик с восъчен печат на Базово научно техническа лаборатория при ОД МВР – Бургас, предадени с ПРЕДАВАТЕЛНО-ПРИЕМАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ на служба УССД при ОД на МВР – Бургас са изпратени за съхранение с писмо с рег. № 251000-18104/07.08.2017 год. на основание чл. 91 от ЗКНВП в ЦМУ отдел „МРР-НОП“ София, които следва да бъдат унищожени по установения от закона ред. След влизане в сила, препис от споразумението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“. На осн. чл.53, ал.1, б.”б” от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства - 1 бр. полетиленова опаковка с надпис: „Изследвано ВД“ по ДП 3023М-140/2017год., Опаковки!БНТЛ,ОДМВР-Бургас и един син печат, намиращи се на съхранение в РУ-Царево, които да бъдат унищожени като вещ с малозначителна стойност. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обв. Х.М.Г., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 49,36 лева. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Х.М.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 302 ЗМ - 140/2017 год. по описа на РУ–Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемият Х.М.Г. - роден на *** год. в гр.Пазарджик, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, средно образование, професия-барбекюрист, неженен, неосъждан, ЕГН ********** и с упълномощения му защитник – адв. З.Л., съгласно което обвиняемият Х.М.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1, предл. второ от НК, а именно, че на 29.07.2017г. в жилище находящо се в с.Синеморец, ул. „Дъбрава” № 18, държал без надлежно разрешително съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП), „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1” на ЗКВНП, Списък I – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г. - високо рискови наркотични вещества: КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло 23,630 /двадесет и три цяло, шестотин и тридесет/ грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 2,90% /две цяло и деветдесет тегловни процента/, на стойност 141.78 /сто четиридесет и един лева и седемдесет и осем ст./лева, съгл. Постановление на МС № 23/29.01.1998г. -престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК. За посоченото престъпление чл. 354а, ал.3, т.1, предл. второ от НК, ОСЪЖДА обв. Х.М.Г., ЕГН ********** на основание чл.354а, ал.3, т.1, предл. второ от НК и чл.381, ал. 4 от НПК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 и чл. 36 НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на обв. Х.М.Г., ЕГН ********** наказанието ГЛОБА, предвидено наред с наказанието лишаване от свобода. На осн. чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществени доказателства: Обект № 1 – суха, зелена, растителна маса с нетно тегло 23.630 грама КОНОП /канабис, марихуана/ със съдържание на тетрахироканабинол 2.90 %/ изразходван при лабораторното изследване /, с изключение на количествата използвани за анализ – 0,250гр. от Обект № 1, запечатани в хартиен плик с восъчен печат на Базово научно техническа лаборатория при ОД МВР – Бургас, предадени с ПРЕДАВАТЕЛНО-ПРИЕМАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ на служба УССД при ОД на МВР – Бургас са изпратени за съхранение с писмо с рег. № 251000-18104/07.08.2017 год. на основание чл. 91 от ЗКНВП в ЦМУ отдел „МРР-НОП“ София, които следва да бъдат унищожени по установения от закона ред. След влизане в сила, препис от споразумението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“. На осн. чл.53, ал.1, б.”б” от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства - 1 бр. полетиленова опаковка с надпис: „Изследвано ВД“ по ДП 3023М-140/2017год., Опаковки!БНТЛ,ОДМВР-Бургас и един син печат, намиращи се на съхранение в РУ-Царево, които да бъдат унищожени като вещ с малозначителна стойност. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обв. Х.М.Г., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 49,36 лева. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 8.8.2017г.
15 НОХД No 646/2017, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Р.П.К. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 8.8.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БП № 243/2017 год. по описа на РУ-Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемият Р.П.К. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, неосъждан, водопроводчик, ЕГН ********** и защитника му - адв. Д.Д., съгласно което обвиняемият Р.П.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК а именно, че на 04.08.2017 г., около 20.10 часа в гр. Приморско, обл. Бургас, по ул. „Иглика“ управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Опел”, модел „Вектра“, с рег. № СА 5899 ХК, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,91 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7510, с № ARDN0069. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл. 343б, ал.1 от НК, и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обв. Р.П.К. ЕГН ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200 /двеста лева/ лв. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА обв. Р.П.К. ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. Разноски по делото няма. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Р.П.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БП № 243/2017 год. по описа на РУ-Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемият Р.П.К. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, неосъждан, водопроводчик, ЕГН ********** и защитника му - адв. Д.Д., съгласно което обвиняемият Р.П.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК а именно, че на 04.08.2017 г., около 20.10 часа в гр. Приморско, обл. Бургас, по ул. „Иглика“ управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Опел”, модел „Вектра“, с рег. № СА 5899 ХК, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,91 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7510, с № ARDN0069. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл. 343б, ал.1 от НК, и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обв. Р.П.К. ЕГН ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200 /двеста лева/ лв. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА обв. Р.П.К. ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. Разноски по делото няма. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 8.8.2017г.
16 НОХД No 650/2017, II състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО В.Н.Г. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 9.8.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БП №176/2017 год. по описа на РУ-Приморско, вх.№ 456/2017 год. по описа на РП-Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, и обв. В.Н.Г., род. на *** год. в гр. София с адрес за призоваване гр. София, ж.к. „Люлин” №531, вх.Б, ет.9, ап.51, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неосъждан, ЕГН:********** и със служебния му защитник – адв.Т.С., съгласно което обв. В.Н.Г., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 354а, ал.3, предл. второ, т.1, предл. първо от НК, вр. чл.3 ал.1, т.1 и ал.2, т.1 от ЗКНВП а именно, че на 20.07.2017 год. в гр.Приморско, Бургаска обл., без надлежно разрешително, съгласно чл. 73 ал.1 и чл.30 от ЗКНВП и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73 ал.1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.3 ал.1 т.1 вр. ал.2 от ЗКНВП, вр.чл.3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение №1, Списък 1 от същата, а именно: коноп /канабис, марихуана/ с общо тегло 4,027/четири цяло нула двадесет и седем/ грама, със съдържание на активно действащо вещество тетрахидроканабинол – 10,70% на стойност 24,16 лева /двадесет и четири лева и шестнадесет стотинки/, определена съгласно Постановление №23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството. За посоченото престъпление по чл. 354а, ал.3, предл. второ, т.1, предл. първо от НК ОСЪЖДА обв. В.Н.Г. с ЕГН ********** на основание чл. 354а, ал.3, предл. второ, т.1, предл. първо от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на обв. В.Н.Г. с ЕГН ********** наказанието глоба, предвидено наред с наказанието лишаване от свобода. На осн. чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществени доказателства: Обект номер:1- суха зелена пастителна маса- коноп с нетно тегло 4,027/четири цяло нула двадесет и седем/ грама, със съдържание на активно действащо вещество тетрахидроканабинол – 10,70%, с изключение на количеството, изразходвано за анализ запечатана в хартиен плик с восъчен печат на базово научно техническа лаболатория при ОД на МВР-Бургас, изпратени за съхранение с писмо с рег. номер:251000-17980/04.08.2017г. на основание чл.91 от ЗКНВП в ЦМУ- София, които следва да бъдат унищожени по установения от закона ред. След влизане в сила, препис от споразумението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“. На осн. чл.53, ал.1, б.”б” от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства - 1 бр. бял хартиен плик с надпис „Експертиза номер:Е 449/2017г. Вещесътвени доказателства по ДП номер:4635-ЗМ-176/2017г. на РУ-Приморско, ОД на МВР-Бургас, Разследващ полицай Яни Драчев, ОПАКОВКИ БНТЛ, ОД на МВР-Бургас“. Пликът е залепен на обратната страна с тиксо и са поставени три броя марки и печати- предадени в деловодството на съда си приемо-предавателен протокол, които да бъдат унищожени като вещ с малозначителна стойност. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обв. В.Н.Г. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените в хода на досъдебното производстно разноски в размер на 49.00 лева. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В.Н.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БП №176/2017 год. по описа на РУ-Приморско, вх.№ 456/2017 год. по описа на РП-Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, и обв. В.Н.Г., род. на *** год. в гр. София с адрес за призоваване гр. София, ж.к. „Люлин” №531, вх.Б, ет.9, ап.51, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неосъждан, ЕГН:********** и със служебния му защитник – адв.Т.С., съгласно което обв. В.Н.Г., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 354а, ал.3, предл. второ, т.1, предл. първо от НК, вр. чл.3 ал.1, т.1 и ал.2, т.1 от ЗКНВП а именно, че на 20.07.2017 год. в гр.Приморско, Бургаска обл., без надлежно разрешително, съгласно чл. 73 ал.1 и чл.30 от ЗКНВП и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73 ал.1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.3 ал.1 т.1 вр. ал.2 от ЗКНВП, вр.чл.3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение №1, Списък 1 от същата, а именно: коноп /канабис, марихуана/ с общо тегло 4,027/четири цяло нула двадесет и седем/ грама, със съдържание на активно действащо вещество тетрахидроканабинол – 10,70% на стойност 24,16 лева /двадесет и четири лева и шестнадесет стотинки/, определена съгласно Постановление №23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството. За посоченото престъпление по чл. 354а, ал.3, предл. второ, т.1, предл. първо от НК ОСЪЖДА обв. В.Н.Г. с ЕГН ********** на основание чл. 354а, ал.3, предл. второ, т.1, предл. първо от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на обв. В.Н.Г. с ЕГН ********** наказанието глоба, предвидено наред с наказанието лишаване от свобода. На осн. чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществени доказателства: Обект номер:1- суха зелена пастителна маса- коноп с нетно тегло 4,027/четири цяло нула двадесет и седем/ грама, със съдържание на активно действащо вещество тетрахидроканабинол – 10,70%, с изключение на количеството, изразходвано за анализ запечатана в хартиен плик с восъчен печат на базово научно техническа лаболатория при ОД на МВР-Бургас, изпратени за съхранение с писмо с рег. номер:251000-17980/04.08.2017г. на основание чл.91 от ЗКНВП в ЦМУ- София, които следва да бъдат унищожени по установения от закона ред. След влизане в сила, препис от споразумението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“. На осн. чл.53, ал.1, б.”б” от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства - 1 бр. бял хартиен плик с надпис „Експертиза номер:Е 449/2017г. Вещесътвени доказателства по ДП номер:4635-ЗМ-176/2017г. на РУ-Приморско, ОД на МВР-Бургас, Разследващ полицай Яни Драчев, ОПАКОВКИ БНТЛ, ОД на МВР-Бургас“. Пликът е залепен на обратната страна с тиксо и са поставени три броя марки и печати- предадени в деловодството на съда си приемо-предавателен протокол, които да бъдат унищожени като вещ с малозначителна стойност. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обв. В.Н.Г. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените в хода на досъдебното производстно разноски в размер на 49.00 лева. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 9.8.2017г.
17 НОХД No 651/2017, II състав Противозаконно отнемане на МПС РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.П.Б. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 9.8.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 141/2017 год. по описа на РПУ – Царево, между РП - Царево, представлявана от прокурор Цанка Богомилова, обвиняемият М.П.Б. - род. на *** ***, настоящ адрес ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, ЕГН :**********, работи като баничар, основно образование и неговия защитник – адв. Д.Д., съгласно което обвиняемия М.П.Б. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 346, ал. 2, т. 2, предл. второ вр. с чл. 28, ал.1от НК, а именно, че на 30.07.2017г. в гр. Ахтопол, общ. Царево, при условията на повторност, чрез използване на оригинален ключ за отключване и запалване на МПС-противозаконно отнел лек автомобил марка „БМВ 320И“, с рег. номер:У7913 МПС от владението Исмет Ахмедов Мустафакемалов, ЕГН:**********, без негово съгласие с намерение противозаконно да го ползва, след като е осъден за същото деяние със Споразумение № 11/20.03.2015г. по НОХД №78/20-15г. на РС-гр.Царево- престъпление по чл.346, ал.2, т.2, предл.2, вр.с чл.28, ал.1 от НК За посоченото престъпление по чл.346, ал.2, т.2, предл.2, вр.с чл.28, ал.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия М.П.Б., ЕГН **********, на основание по чл.346,ал.2,т.2, предл.2, вр.с чл.28, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК на наказание «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание разпоредбата на чл. 57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА следва да се изтърпи при първоначален „общ“ режим. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обв. М.П.Б., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 324,45 лева. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
М.П.Б.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 141/2017 год. по описа на РПУ – Царево, между РП - Царево, представлявана от прокурор Цанка Богомилова, обвиняемият М.П.Б. - род. на *** ***, настоящ адрес ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, ЕГН :**********, работи като баничар, основно образование и неговия защитник – адв. Д.Д., съгласно което обвиняемия М.П.Б. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 346, ал. 2, т. 2, предл. второ вр. с чл. 28, ал.1от НК, а именно, че на 30.07.2017г. в гр. Ахтопол, общ. Царево, при условията на повторност, чрез използване на оригинален ключ за отключване и запалване на МПС-противозаконно отнел лек автомобил марка „БМВ 320И“, с рег. номер:У7913 МПС от владението Исмет Ахмедов Мустафакемалов, ЕГН:**********, без негово съгласие с намерение противозаконно да го ползва, след като е осъден за същото деяние със Споразумение № 11/20.03.2015г. по НОХД №78/20-15г. на РС-гр.Царево- престъпление по чл.346, ал.2, т.2, предл.2, вр.с чл.28, ал.1 от НК За посоченото престъпление по чл.346, ал.2, т.2, предл.2, вр.с чл.28, ал.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия М.П.Б., ЕГН **********, на основание по чл.346,ал.2,т.2, предл.2, вр.с чл.28, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК на наказание «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание разпоредбата на чл. 57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА следва да се изтърпи при първоначален „общ“ режим. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обв. М.П.Б., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 324,45 лева. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 9.8.2017г.
18 НОХД No 658/2017, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.Б.Б. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 10.8.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 302 ЗМ-162/2017 г., по описа на РУ на МВР - Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемият С.Б.Б. - ЕГН **********, роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, осъждан - реабилитиран, безработен, живущ *** и защитника му - адв. М.Б., съгласно което обвиняемият С.Б.Б., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 3436, ал. 1 от НК, за това, че на 06.08.2017 г., около 05:50 часа, в гр. Ахтопол, общ. Царево, обл. Бургас, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Голф”, с peг. № А 7146 НА, след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 2.10 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с химическа експертиза № 563/ 08.08.2017г. на БНТЛ при ОД на МВР гр. Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл. 343б, ал.1 от НК, и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обв. С.Б.Б., ЕГН: ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 150 /сто и петдесет лева/ лв. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА обв. С.Б.Б., ЕГН: ********** от право да управлява МПС за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от 06.08.2017г., времето през което обвиняемият е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обв. С.Б.Б., ЕГН: ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените в хода на досъдебното производстно разноски в размер на 47.73 лева. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
С.Б.Б.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 302 ЗМ-162/2017 г., по описа на РУ на МВР - Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемият С.Б.Б. - ЕГН **********, роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, осъждан - реабилитиран, безработен, живущ *** и защитника му - адв. М.Б., съгласно което обвиняемият С.Б.Б., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 3436, ал. 1 от НК, за това, че на 06.08.2017 г., около 05:50 часа, в гр. Ахтопол, общ. Царево, обл. Бургас, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Голф”, с peг. № А 7146 НА, след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 2.10 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с химическа експертиза № 563/ 08.08.2017г. на БНТЛ при ОД на МВР гр. Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл. 343б, ал.1 от НК, и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обв. С.Б.Б., ЕГН: ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 150 /сто и петдесет лева/ лв. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА обв. С.Б.Б., ЕГН: ********** от право да управлява МПС за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от 06.08.2017г., времето през което обвиняемият е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обв. С.Б.Б., ЕГН: ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените в хода на досъдебното производстно разноски в размер на 47.73 лева. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 10.8.2017г.
19 НОХД No 659/2017, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО К.Д.Б. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 10.8.2017г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 133 /2017 г., по описа на РУ - Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Д., обвиняемият К.Д.Б., ЕГН: **********, в гр. Асеновград, българин, български гражданин, неженен, осъждан, безработен, със средно образование, постоянен адрес ***, с настоящ адрес *** и защитника му - адв. Т.Я., съгласно което обвиняемият К.Д.Б., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 3436, ал. 1 от НК, за това, че на 26.07.2017г. обл.Бургас, по ВП 99, км.49, на КПП „Караагач” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „ Пежо”, модел 307, с peг. № РВ 7115 СМ след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.73 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с химическа експертиза № 512/ 27.07.2017г. на БНТЛ при ОД на МВР гр. Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл. 343б, ал.1 от НК, и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обв. К.Д.Б., ЕГН: **********, на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от четири месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 55, ал. 3, от НК НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото в разпоредбата на чл.343 б, ал.1 от НК наказание „глоба”. На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА обв. К.Д.Б., ЕГН: **********,от право да управлява МПС за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от 26.07.2017г., времето през което К.Б. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обв. К.Д.Б., ЕГН: ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените в хода на досъдебното производстно разноски в размер на 47.73 лева. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
К.Д.Б.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 133 /2017 г., по описа на РУ - Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Д., обвиняемият К.Д.Б., ЕГН: **********, в гр. Асеновград, българин, български гражданин, неженен, осъждан, безработен, със средно образование, постоянен адрес ***, с настоящ адрес *** и защитника му - адв. Т.Я., съгласно което обвиняемият К.Д.Б., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 3436, ал. 1 от НК, за това, че на 26.07.2017г. обл.Бургас, по ВП 99, км.49, на КПП „Караагач” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „ Пежо”, модел 307, с peг. № РВ 7115 СМ след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.73 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с химическа експертиза № 512/ 27.07.2017г. на БНТЛ при ОД на МВР гр. Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл. 343б, ал.1 от НК, и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обв. К.Д.Б., ЕГН: **********, на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от четири месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 55, ал. 3, от НК НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото в разпоредбата на чл.343 б, ал.1 от НК наказание „глоба”. На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА обв. К.Д.Б., ЕГН: **********,от право да управлява МПС за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от 26.07.2017г., времето през което К.Б. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обв. К.Д.Б., ЕГН: ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените в хода на досъдебното производстно разноски в размер на 47.73 лева. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 10.8.2017г.
20 НОХД No 660/2017, II състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО И.Р.И. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 10.8.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № ЗМ № 4635ЗМ-246 по описа на РУ-Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемия И.Р.И. - ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес ***, български гражданин, българин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан и упълномощеният му защитник - адв. С.Ч., съгласно което обвиняемия И.Р.И., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК, за това, че на 05.08.2017 год. в гр. Китен, обл. Бургас, по ул. „Урдовиза“ управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „БМВ“, модел 530Д с рег. № СТ 4027 ВХ, в едногодишен срок от наказването му по административен ред наложено с наказателно постановление 16-1228-003020/04.11.2016г. издадено от Началник Група към ОД МВР Стара Загора, Сектор Пътна полиция, влязло в сила на 28.12.2016г. за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление. За посоченото престъпление по чл. 343в, ал.2 НК, на основание чл. 343в, ал.2 НК и на основание чл. 55, ал.1, т.1 НК, ОСЪЖДА И.Р.И., ЕГН********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 500 /петстотин лева/ лв. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
И.Р.И.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № ЗМ № 4635ЗМ-246 по описа на РУ-Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемия И.Р.И. - ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес ***, български гражданин, българин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан и упълномощеният му защитник - адв. С.Ч., съгласно което обвиняемия И.Р.И., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК, за това, че на 05.08.2017 год. в гр. Китен, обл. Бургас, по ул. „Урдовиза“ управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „БМВ“, модел 530Д с рег. № СТ 4027 ВХ, в едногодишен срок от наказването му по административен ред наложено с наказателно постановление 16-1228-003020/04.11.2016г. издадено от Началник Група към ОД МВР Стара Загора, Сектор Пътна полиция, влязло в сила на 28.12.2016г. за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление. За посоченото престъпление по чл. 343в, ал.2 НК, на основание чл. 343в, ал.2 НК и на основание чл. 55, ал.1, т.1 НК, ОСЪЖДА И.Р.И., ЕГН********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 500 /петстотин лева/ лв. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила на 10.8.2017г.
21 НОХД No 661/2017, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.П.П. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 11.8.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БП № 159/2017 год. по описа на РУ-Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Димитров, обвиняемата и защитника й - адв. И. Т., съгласно което обвиняемата А.П.П. - ЕГН **********, родена на ***г***, българка, български гражданин, осъждана - реабилитирана, със средно образование, безработна, неомъжена, настоящ адрес:***, се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, а именно, че на 05.08.2017г. в гр.Царево, около 01:45 часа, в гр.Царево по ул.“Преображенска“, пред №16, управлявала моторно превозно средство – лек автомобил марка “Опел” модел „Астра” с ДК№ СН8233АР с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно – 1,54 /едно цяло петдесет и четири две/ на хиляда, установено по надлежния ред, чрез химическа експертиза №562 от 08.08.2017г. по описа на ОД МВР – Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл. 343б, ал.1 от НК, и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обв. А.П.П. ЕГН ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто лева/ лв. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от четири месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА обв. А.П.П. ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 НПК ПРИСПАДА времето, през което обв. А.П.П. ЕГН ********** е била лишена от това право по административен ред, считано от 05.08.2017 год. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обв. А.П.П. ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените в хода на досъдебното производстно разноски в размер на 47.73 лева.
А.П.П.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БП № 159/2017 год. по описа на РУ-Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Димитров, обвиняемата и защитника й - адв. И. Т., съгласно което обвиняемата А.П.П. - ЕГН **********, родена на ***г***, българка, български гражданин, осъждана - реабилитирана, със средно образование, безработна, неомъжена, настоящ адрес:***, се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, а именно, че на 05.08.2017г. в гр.Царево, около 01:45 часа, в гр.Царево по ул.“Преображенска“, пред №16, управлявала моторно превозно средство – лек автомобил марка “Опел” модел „Астра” с ДК№ СН8233АР с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно – 1,54 /едно цяло петдесет и четири две/ на хиляда, установено по надлежния ред, чрез химическа експертиза №562 от 08.08.2017г. по описа на ОД МВР – Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл. 343б, ал.1 от НК, и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обв. А.П.П. ЕГН ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто лева/ лв. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от четири месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА обв. А.П.П. ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 НПК ПРИСПАДА времето, през което обв. А.П.П. ЕГН ********** е била лишена от това право по административен ред, считано от 05.08.2017 год. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обв. А.П.П. ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените в хода на досъдебното производстно разноски в размер на 47.73 лева.
В законна сила на 11.8.2017г.
22 НОХД No 662/2017, II състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО И.Б.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 11.8.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БП №191/2017 год. по описа на РУ-Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Димитров, и обв. И.Б.А. - ЕГН **********,***, българин, български гражданин, неосъждан, със средно образование, неженен, постоянен адрес:*** и със защитника му – адв.Д.Д., съгласно което обв. И.Б.А., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. чл. 354а, ал.3, т.1, предложение 1 НК, връзка чл. 3, ал.1, 2 и 3 ЗКНВП, връзка Приложение I към чл.3, т.1 Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, а именно, че на На 25.07.2017 год. в гр. Китен, обл. Бургас, в стая в хотел „Кипарис“, без надлежно разрешително съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите/ЗКВНП - „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1” на ЗКВНП, Списък I – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г., държал високорискови наркотични вещества, а именно: Обект 1 - КОНОП с нетно тегло 2,099 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 7,50 % на стойност 12,59 лева -Обект 2/1 - КОНОП с нетно тегло 4,678 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 8,80 % на стойност 28,07 лева - Обект 2/2 - КОНОП с нетно тегло 1,082 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 8,90 % на стойност 6,49 лева - Обект 2/3 - КОНОП с нетно тегло 0,422 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 7,30 % на стойност 2,53 лева, всички наркотични вещества на обща стойност 49,68 лева /четиридесет и девет лева шестдесет и девет стотики/; Един грам КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. За посоченото престъпление по чл 354а, ал.3, т.1, предложение 1 НК, ОСЪЖДА обв. И.Б.А., ЕГН ********** на основание чл. 354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от четири месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на обв. И.Б.А., ЕГН ********** наказанието глоба, предвидено наред с наказанието лишаване от свобода.
И.Б.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БП №191/2017 год. по описа на РУ-Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Димитров, и обв. И.Б.А. - ЕГН **********,***, българин, български гражданин, неосъждан, със средно образование, неженен, постоянен адрес:*** и със защитника му – адв.Д.Д., съгласно което обв. И.Б.А., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. чл. 354а, ал.3, т.1, предложение 1 НК, връзка чл. 3, ал.1, 2 и 3 ЗКНВП, връзка Приложение I към чл.3, т.1 Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, а именно, че на На 25.07.2017 год. в гр. Китен, обл. Бургас, в стая в хотел „Кипарис“, без надлежно разрешително съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите/ЗКВНП - „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1” на ЗКВНП, Списък I – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г., държал високорискови наркотични вещества, а именно: Обект 1 - КОНОП с нетно тегло 2,099 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 7,50 % на стойност 12,59 лева -Обект 2/1 - КОНОП с нетно тегло 4,678 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 8,80 % на стойност 28,07 лева - Обект 2/2 - КОНОП с нетно тегло 1,082 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 8,90 % на стойност 6,49 лева - Обект 2/3 - КОНОП с нетно тегло 0,422 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 7,30 % на стойност 2,53 лева, всички наркотични вещества на обща стойност 49,68 лева /четиридесет и девет лева шестдесет и девет стотики/; Един грам КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. За посоченото престъпление по чл 354а, ал.3, т.1, предложение 1 НК, ОСЪЖДА обв. И.Б.А., ЕГН ********** на основание чл. 354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от четири месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на обв. И.Б.А., ЕГН ********** наказанието глоба, предвидено наред с наказанието лишаване от свобода.
В законна сила на 11.8.2017г.
23 АНД No 663/2017, II състав Производство по УБДХ РУП ЦАРЕВО А.П.П.,
З.Е.Н.
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 14.8.2017г.
Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, б. ”а” от УБДХ, съдът Р Е Ш И ПРИЗНАВА А.П.П. с ЕГН **********, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, с адрес *** ЗА ВИНОВЕН в извършени на 12.08.2017 около 02.40 часа, в гр. Царево, обл. Бургаска в близост до бар „Джанго“ непристойни прояви на публично място, изразяващи се в сбиване нанасяне на удари, срещу не установени лица, викане, крещене и отправяне на закани и заплахи срещу полицейски служител Недко Николаев Николов, които действия представляват непристойни прояви на публично място, с които се нарушава обществения ред и спокойствие, поради което и на основание чл. 1, ал. 1 от УБДХ му НАЛАГА административно наказание „Глоба” в размер на 100.00 лв. /сто лева/. ПРИЗНАВА З.Е.Н. с ЕГН **********, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с висше образование, с адрес ***, работи във фирма „Раком“ като търговски представител ЗА ВИНОВЕН в извършени на 12.08.2017 около 02.40 часа, в гр. Царево, обл. Бургаска в близост до бар „Джанго“, непристойни прояви на публично място, изразяващи се в сбиване нанасяне на удари и отправяне на закани и заплахи срещу В.А.А.с ЕГН ********** и И.И.Д.с ЕГН **********, които действия представляват непристойни прояви на публично място, с които се нарушава обществения ред и спокойствие, поради което и на основание чл. 1, ал. 1 от УБДХ му НАЛАГА административно наказание „Глоба” в размер на 200.00 лв. /двеста лева/. Препис от решението да се изпрати на началника на РУ - гр. Царево за сведение. Решението на съда подлежи на обжалване и протест, в срок от 24 часа, считано от днес пред Окръжен съд, гр. Бургас. При жалба или протест, делото ще се гледа на 18.08.2017 год. от 14.00 часа пред Окръжен съд, гр. Бургас.
А.П.П.
З.Е.Н.
Мотиви от 14.8.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя присъдата - изменен размер на наказанието
Решение от 18.8.2017
Наказателно дело № 947/2017
Изменя решение № 147 на ЦРС в частта му, с която на З.Е.Н. е наложено адм. наказание глоба от 200лв, като го намаля в размер на 100лв.
В законна сила на 18.8.2017г.
24 НОХД No 669/2017, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.А.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 21.8.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 4635 ЗМ-253/2017г. по описа на РУП - гр. Приморско между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимия С.А.С. с ЕГН **********, роден на *** год. в гр. Царево, с постоянен адрес *** а, тел. 0877/763971, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан и неговият служебен защитник – адв. Д., съгласно което С.А.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343 б, ал. 3 от НК, а именно, че на 06.08.2017г. в гр.Приморско, обл. Бургаска, по общински път гр.Приморско – местност „Перла”,управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Фолксваген”, модел “Поло” с рег. № ***, след употреба на наркотично вещество – канабис установено с техническо средство Drager Drugtest 5000 с инвентарен номер ARAM-0005 - престъпление по чл. 343 б, ал. 3 от НК. За посоченото престъпление по чл. 343 б, ал. 3 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия С.А.С. с ЕГН **********, на основание чл. 343 б , ал. 3 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на наказание ТРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 500.00/ петстотин лева/ лв. На осн. чл. 66, ал. 1 НК ОТЛАГА така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343 г във вр. чл. 343 б, ал. 3 във вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК НАЛАГА на обв. С.А.С. с ЕГН ********** и наказание „Лишаване от правоуправление на МПС“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание разпоредбата на чл. 59, ал. 4 НК ПРИСПАДА от така наложеното наказание „Лишаване от правоуправление на МПС“ за срок от шест месеца времето, през което обвиняемият е бил лишен от това право по административен ред, считано от 06.08.2017г. Вещественото доказателство: 1 бр. тест касета, ДА СЕ ПАЗИ за срока на съхранение на делото, след което ДА СЕ УНИЩОЖИ. Разноски по делото няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
С.А.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 4635 ЗМ-253/2017г. по описа на РУП - гр. Приморско между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимия С.А.С. с ЕГН **********, роден на *** год. в гр. Царево, с постоянен адрес *** а, тел. 0877/763971, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан и неговият служебен защитник – адв. Д., съгласно което С.А.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343 б, ал. 3 от НК, а именно, че на 06.08.2017г. в гр.Приморско, обл. Бургаска, по общински път гр.Приморско – местност „Перла”,управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Фолксваген”, модел “Поло” с рег. № ***, след употреба на наркотично вещество – канабис установено с техническо средство Drager Drugtest 5000 с инвентарен номер ARAM-0005 - престъпление по чл. 343 б, ал. 3 от НК. За посоченото престъпление по чл. 343 б, ал. 3 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия С.А.С. с ЕГН **********, на основание чл. 343 б , ал. 3 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на наказание ТРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 500.00/ петстотин лева/ лв. На осн. чл. 66, ал. 1 НК ОТЛАГА така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343 г във вр. чл. 343 б, ал. 3 във вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК НАЛАГА на обв. С.А.С. с ЕГН ********** и наказание „Лишаване от правоуправление на МПС“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание разпоредбата на чл. 59, ал. 4 НК ПРИСПАДА от така наложеното наказание „Лишаване от правоуправление на МПС“ за срок от шест месеца времето, през което обвиняемият е бил лишен от това право по административен ред, считано от 06.08.2017г. Вещественото доказателство: 1 бр. тест касета, ДА СЕ ПАЗИ за срока на съхранение на делото, след което ДА СЕ УНИЩОЖИ. Разноски по делото няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 21.8.2017г.
25 НОХД No 674/2017, II състав Привилегирован състав на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.А.Н. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 16.8.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство № 302 ЗМ-113/2017 г. по описа на РУ на МВР - Царево, прокурорска преписка вх. № 413/2017г., по описа на Районна прокуратура - Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемият и защитника му - адв. М.Б., съгласно което обвиняемият М.А.Н., с ЕГН **********,***, с постоянен адрес:***, български гражданин, безработен, със средно образование, нежен, неосъждан, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197, ал. 1, вр. с чл. 194, ал. 1 от НК и чл. 54 от НК, а именно, че на 13.07.2017г. около 16.15 часа, от стаи в къща в гр. Царево – ул. „Христо Ботев” № 16 отнел чужди движими вещи - пари, както следва: сумата от 600 лева от владението на Цветан Иванов Иванов от гр. Берковица, сумата от 250лв. и 300 чешки крони от владението на чешкия гражданин Лукаш Хавел от гр. Млада Болеслав, сумата от 300 чешки крони от владението на чешкия гражданин Марек Валах от гр. Тринец, сумата от 10 евро и 10 лв. от владението на чешката гражданка Наталия Войткова от гр. Опава и сумата от 350 чешки крони от владението на чешкия гражданин Иржи Чараваш от гр. Тринец, или всичко на обща стойност 950.25лв., без тяхното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като преди приключване на досъдебното производство щетите са възстановени. За посоченото престъпление по чл. 197, ал. 1, вр. с чл. 194, ал. 1 от НК, на основание чл. 197, ал. 1, вр. с чл. 194, ал. 1 от НК и чл. 54 от НК, ОСЪЖДА обв. М.А.Н., с ЕГН ********** на наказание„ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. Разноски по делото няма. Причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
М.А.Н.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство № 302 ЗМ-113/2017 г. по описа на РУ на МВР - Царево, прокурорска преписка вх. № 413/2017г., по описа на Районна прокуратура - Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемият и защитника му - адв. М.Б., съгласно което обвиняемият М.А.Н., с ЕГН **********,***, с постоянен адрес:***, български гражданин, безработен, със средно образование, нежен, неосъждан, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197, ал. 1, вр. с чл. 194, ал. 1 от НК и чл. 54 от НК, а именно, че на 13.07.2017г. около 16.15 часа, от стаи в къща в гр. Царево – ул. „Христо Ботев” № 16 отнел чужди движими вещи - пари, както следва: сумата от 600 лева от владението на Цветан Иванов Иванов от гр. Берковица, сумата от 250лв. и 300 чешки крони от владението на чешкия гражданин Лукаш Хавел от гр. Млада Болеслав, сумата от 300 чешки крони от владението на чешкия гражданин Марек Валах от гр. Тринец, сумата от 10 евро и 10 лв. от владението на чешката гражданка Наталия Войткова от гр. Опава и сумата от 350 чешки крони от владението на чешкия гражданин Иржи Чараваш от гр. Тринец, или всичко на обща стойност 950.25лв., без тяхното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като преди приключване на досъдебното производство щетите са възстановени. За посоченото престъпление по чл. 197, ал. 1, вр. с чл. 194, ал. 1 от НК, на основание чл. 197, ал. 1, вр. с чл. 194, ал. 1 от НК и чл. 54 от НК, ОСЪЖДА обв. М.А.Н., с ЕГН ********** на наказание„ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. Разноски по делото няма. Причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 16.8.2017г.
26 НОХД No 684/2017, II състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.Д.Л. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 24.8.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимата М.Д.Л. с ЕГН **********, родeна на ***г***, българин, български гражданин, с висше образование, неомъжена, работи като продавач-консултант, неосъждана, с адрес:***, тел.0886315656 ЗА ВИНОВНА в това, че на 04.08.2017г. в с.Варвара, общ.Царево, обл.Бургаска, ул.”Дарданели” № 25 б, в личен багаж без надлежно разрешително съгл. чл.73, ал.1 и ал.2, чл.30 и чл.31 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП) и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл. 73, ал.1 от ЗКВНП държала високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.3, ал.1,т.1 и ал.2, т.1 от ЗКВНП, вр. чл.3, т.1 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение №1 – Списък №1 от същата „ Растенията и веществата с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина, както следва: Обект № 1 –КОНОП /канабис, марихуана/ с нето тегло 3.737 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол -6.10 % на стойност 22.42 /двадесет и два лева и четиридесет и две стотинки/ лева, установено чрез физико-химическа експертиза №569/09.08.2017г. на експерт химик при БНТЛ-ОД на МВР Бургас, като 1 гр.КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ е на стойност 6.00 лева, определени съгласно Постановление №23 на Министерски съвет от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството обн.ДВ БР.15от 06.02.1998г. изм.ДВ, бр.14 от 18.02.2000г., като деянието представлява маловажен случай - престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал3 ,т.1,предл.първо от НК, поради което и на осн. чл.78 а от НК Я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като Й НАЛАГА административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1 000.00 /хиляда / лв., която да заплати в пола на държавата по сметка на съда. ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства - ОБЕКТ 1 – суха зелена растителна маса с нетно тегло 3.737 грама КОНОП /конобис, марихуана/ със със съдържание на тетрахидроканабинол -6.10 % изразходван при лабораторно изследване/ с изключение на количествата използвани за анализ -0.200 от ОБЕКТ № 1 – запечатани в хартиен плик с восъчен печат на Базово научно техническа лаборатория при ОД МВР – Бургас са предадени с ПРЕДАВАТЕЛНО-ПРИЕМАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ на служба УССД при ОД на МВР – Бургас и изпратени за съхранение с писмо с рег. № 251000-16544/14.07.2017 год. на основание чл. 91 от ЗКНВП в ЦМУ отдел „МРР-НОП“ София, които след влизане на споразумението в сила ДА СЕ УНИЩОЖАТ по установеният от закона ред. ОТНЕМА в полза на държавата вещественото доказателство - 1 брой запечатан хартиен плик с надпис: Веществени доказателства по ДП 302 ЗМ-155/2017г., Експертиза №569/2017г., Опаковки - „БНТЛ“, ОД на МВР – Бургас и три сини печата на гърба на съхранение в РУ-Царево на основание чл. 354а, ал. 6, връзка чл. 53, ал. 2 НК, което ДА СЕ УНИЩОЖИ като вещ с малозначителна стойност. ОСЪЖДА подс. М.Д.Л. с ЕГН ********** да заплати направените разноски по делото по сметка на ОД на МВР - БУРГАС в размер на 49,36 /четиридесет и девет лева и тридесет и шест стотинки/ лева за изготвянето на физико-химична експертиза. Присъдата може да бъде обжалвана в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.
М.Д.Л.
ПРИЗНАВА подсъдимата М.Д.Л. с ЕГН **********, родeна на ***г***, българин, български гражданин, с висше образование, неомъжена, работи като продавач-консултант, неосъждана, с адрес:***, тел.0886315656 ЗА ВИНОВНА в това, че на 04.08.2017г. в с.Варвара, общ.Царево, обл.Бургаска, ул.”Дарданели” № 25 б, в личен багаж без надлежно разрешително съгл. чл.73, ал.1 и ал.2, чл.30 и чл.31 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП) и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл. 73, ал.1 от ЗКВНП държала високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.3, ал.1,т.1 и ал.2, т.1 от ЗКВНП, вр. чл.3, т.1 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение №1 – Списък №1 от същата „ Растенията и веществата с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина, както следва: Обект № 1 –КОНОП /канабис, марихуана/ с нето тегло 3.737 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол -6.10 % на стойност 22.42 /двадесет и два лева и четиридесет и две стотинки/ лева, установено чрез физико-химическа експертиза №569/09.08.2017г. на експерт химик при БНТЛ-ОД на МВР Бургас, като 1 гр.КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ е на стойност 6.00 лева, определени съгласно Постановление №23 на Министерски съвет от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството обн.ДВ БР.15от 06.02.1998г. изм.ДВ, бр.14 от 18.02.2000г., като деянието представлява маловажен случай - престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал3 ,т.1,предл.първо от НК, поради което и на осн. чл.78 а от НК Я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като Й НАЛАГА административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1 000.00 /хиляда / лв., която да заплати в пола на държавата по сметка на съда. ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства - ОБЕКТ 1 – суха зелена растителна маса с нетно тегло 3.737 грама КОНОП /конобис, марихуана/ със със съдържание на тетрахидроканабинол -6.10 % изразходван при лабораторно изследване/ с изключение на количествата използвани за анализ -0.200 от ОБЕКТ № 1 – запечатани в хартиен плик с восъчен печат на Базово научно техническа лаборатория при ОД МВР – Бургас са предадени с ПРЕДАВАТЕЛНО-ПРИЕМАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ на служба УССД при ОД на МВР – Бургас и изпратени за съхранение с писмо с рег. № 251000-16544/14.07.2017 год. на основание чл. 91 от ЗКНВП в ЦМУ отдел „МРР-НОП“ София, които след влизане на споразумението в сила ДА СЕ УНИЩОЖАТ по установеният от закона ред. ОТНЕМА в полза на държавата вещественото доказателство - 1 брой запечатан хартиен плик с надпис: Веществени доказателства по ДП 302 ЗМ-155/2017г., Експертиза №569/2017г., Опаковки - „БНТЛ“, ОД на МВР – Бургас и три сини печата на гърба на съхранение в РУ-Царево на основание чл. 354а, ал. 6, връзка чл. 53, ал. 2 НК, което ДА СЕ УНИЩОЖИ като вещ с малозначителна стойност. ОСЪЖДА подс. М.Д.Л. с ЕГН ********** да заплати направените разноски по делото по сметка на ОД на МВР - БУРГАС в размер на 49,36 /четиридесет и девет лева и тридесет и шест стотинки/ лева за изготвянето на физико-химична експертиза. Присъдата може да бъде обжалвана в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.
Мотиви от 29.8.2017г.
Мотивите, изготвени в срок.
27 НОХД No 687/2017, II състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО К.Г.Р. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 21.8.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 275/2017 по описа на РУ-Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемия К.Г.Р. с ЕГН **********,*** на *** г, българин, български гражданин, неосъждан, средно образование, безработен, неженен постоянен адрес ***, телефон 0884402787 и неговия защитник - адв. А.П., съгласно което обвиняемия К.Г.Р. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343в, ал. 2 НК за това, че - на 10.08.2017 год. в град Приморско, област Бургас, по улица „Трети март“ управлявал моторно превозно средство - мотоциклет марка „Пиаджо“ с № на рама ***, в едногодишен срок от наказването му по административен ред наложено с НП 16-4635-000191/03.11.2016г. на Началник група към ОД МВР Бургас, влязло сила на 15.03.2017г. за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление – престъпление по чл.343в, ал.2 НК. - на 10.08.2017 год. в град Приморско, област Бургас, по улица „Трети март“ управлявал моторно превозно средство - мотоциклет марка „Пиаджо“ с № на рама ***, което не е регистрирано по надлежния ред - престъпление по чл.345, ал.2,вр. ал.1 НК. За посоченото престъпление по чл. 343в, ал.2 НК, на основание чл. 343в, ал.2 НК и чл. 55, ал.1, т.1 НК, ОСЪЖДА К.Г.Р., ЕГН ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 250.00 /двеста и петдесет лева/ лв. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. За посоченото престъпление по чл. 345, ал.2 вр. ал.1 НК, на основание чл. 345, ал.2 вр. ал.1 НК и чл. 54 НК, ОСЪЖДА К.Г.Р., ЕГН ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА . На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на обвиняемия К.Г.Р., ЕГН ********** най-тежкото от така определените наказания, а именно: „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 250.00 /двеста и петдесет/ лева. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА така наложеното наказание „Лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществените доказателства: - 1 /един/ брой мотоциклет марка „Пиаджо“ с номер на рама *** – на съхранение в РУ Приморско; - 1 /един/ брой талон за регистрация на моторно превозно средство с № 203178 – на съхранение в РУ Приморско ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им - обвиняемия К.Г.Р., ЕГН: **********, тъй като не са необходими за нуждите на наказателното производство. Разноски по делото няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
К.Г.Р.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 275/2017 по описа на РУ-Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемия К.Г.Р. с ЕГН **********,*** на *** г, българин, български гражданин, неосъждан, средно образование, безработен, неженен постоянен адрес ***, телефон 0884402787 и неговия защитник - адв. А.П., съгласно което обвиняемия К.Г.Р. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343в, ал. 2 НК за това, че - на 10.08.2017 год. в град Приморско, област Бургас, по улица „Трети март“ управлявал моторно превозно средство - мотоциклет марка „Пиаджо“ с № на рама ***, в едногодишен срок от наказването му по административен ред наложено с НП 16-4635-000191/03.11.2016г. на Началник група към ОД МВР Бургас, влязло сила на 15.03.2017г. за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление – престъпление по чл.343в, ал.2 НК. - на 10.08.2017 год. в град Приморско, област Бургас, по улица „Трети март“ управлявал моторно превозно средство - мотоциклет марка „Пиаджо“ с № на рама ***, което не е регистрирано по надлежния ред - престъпление по чл.345, ал.2,вр. ал.1 НК. За посоченото престъпление по чл. 343в, ал.2 НК, на основание чл. 343в, ал.2 НК и чл. 55, ал.1, т.1 НК, ОСЪЖДА К.Г.Р., ЕГН ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 250.00 /двеста и петдесет лева/ лв. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. За посоченото престъпление по чл. 345, ал.2 вр. ал.1 НК, на основание чл. 345, ал.2 вр. ал.1 НК и чл. 54 НК, ОСЪЖДА К.Г.Р., ЕГН ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА . На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на обвиняемия К.Г.Р., ЕГН ********** най-тежкото от така определените наказания, а именно: „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 250.00 /двеста и петдесет/ лева. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА така наложеното наказание „Лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществените доказателства: - 1 /един/ брой мотоциклет марка „Пиаджо“ с номер на рама *** – на съхранение в РУ Приморско; - 1 /един/ брой талон за регистрация на моторно превозно средство с № 203178 – на съхранение в РУ Приморско ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им - обвиняемия К.Г.Р., ЕГН: **********, тъй като не са необходими за нуждите на наказателното производство. Разноски по делото няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 21.8.2017г.
28 НОХД No 701/2017, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО П.А.Д. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 21.8.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 180/17 год. по описа на РУ–Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемият П.А.Д. – ЕГН **********, роден на ***г***, българин, български гражданин, с висше образование, неженен, неосъждан, актьор в Народен театър „Иван Вазов“, с постоянен адрес *** и защитника му - адв. Л.Б., съгласно което обвиняемият П.А.Д., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 3436, ал. 1 от НК, за това, че на 14.08.2017г., около 03.20ч. в с. Варвара в посока гр.Царево, в района на паркинг пред заведение „Ел Борачо“, управлявал моторно превозно средство-лек автомобил марка „BMВ“ с ДКН:СА6217НР, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,44 промила, установено по надлежния ред, чрез техническо средство „Алкотест“7510 с инв. номер:0064. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл. 343б, ал.1 от НК, и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обв. П.А.Д., ЕГН ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200 /двеста лева/ лв. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА обв. П.А.Д., ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от 14.08.2017г. времето през което П.А.Д. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред
П.А.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 180/17 год. по описа на РУ–Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемият П.А.Д. – ЕГН **********, роден на ***г***, българин, български гражданин, с висше образование, неженен, неосъждан, актьор в Народен театър „Иван Вазов“, с постоянен адрес *** и защитника му - адв. Л.Б., съгласно което обвиняемият П.А.Д., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 3436, ал. 1 от НК, за това, че на 14.08.2017г., около 03.20ч. в с. Варвара в посока гр.Царево, в района на паркинг пред заведение „Ел Борачо“, управлявал моторно превозно средство-лек автомобил марка „BMВ“ с ДКН:СА6217НР, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,44 промила, установено по надлежния ред, чрез техническо средство „Алкотест“7510 с инв. номер:0064. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл. 343б, ал.1 от НК, и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обв. П.А.Д., ЕГН ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200 /двеста лева/ лв. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА обв. П.А.Д., ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от 14.08.2017г. времето през което П.А.Д. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред
В законна сила на 21.8.2017г.
29 НОХД No 710/2017, II състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.Н.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 23.8.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 4635ЗМ-179/2017 год. по описа на РУ–Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, и обв. С.Н.С. - роден на *** ***, с адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, ЕГН ********** и със служебния си защитник – адв.Т.Я., съгласно което обв. С.Н.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1, предл. второ от НК, за това, че на 22.07.2017 год., в гр. Приморско, Бургаска обл., ул. „Трети март“, на бензиностанция „Инс“, в лек автомобил марка „Хюндай“, модел „Таракан“, с рег. № Р 5455 ВС, в пластмасова кутия, без надлежно разрешително, съгласно чл. 73, ал. 1 и чл. 30 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗКНВП, вр. чл. 3 от Наредба за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1 - Списък I от същата "Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина", както следва: – АМФЕТАМИН с нетно тегло 0,666 грама със съдържание на наркотично действащ компонент амфетамин 32.50% на стойност 19,98 /деветнадесет лева и деветдесет и осем стотинки/ лева; – АМФЕТАМИН с нетно тегло 0,794 грама със съдържание на наркотично действащ компонент амфетамин 38.90% на стойност 23,82 /двадесет и три лева и осемдесет и две стотинки/ лева; – АМФЕТАМИН с нетно тегло 0,155 грама грама със съдържание на наркотично действащ компонент амфетамин 35.60% на стойност 4,65 /четири лева и шестдесет и пет стотинки/ лева, с общо нетно тегло 1,615 грама, на обща стойност 48,45 /четиридесет и осем лева и четиридесет и пет стотинки/ лева, определена съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството. Престъпление по 354а, ал. 3, т. 1, предл. второ от НК За посоченото престъпление по 354а, ал.3, т.1, предл. второ от НК, ОСЪЖДА обв. С.Н.С., ЕГН ********** на основание чл.354а, ал.3, т.1, предл. второ от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален общ режим. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на обв. С.Н.С., ЕГН ********** наказанието глоба, предвидено наред с наказанието лишаване от свобода. На осн. чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществени доказателства: 1,615 грама амфетамин, със съдържание на амфетамин 32.50%, 38.90%, и 35.60%, с изключение на количеството, изразходено за анализ, запечатани в хартиен плик с восъчен печат на Базово научно техническа лаборатория при ОД МВР - Бургас и същите са предадени с ПРЕДАВАТЕЛНО-ПРИЕМАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ на служба УССД при ОД на МВР - Бургас и изпратени за съхранение с писмо с per. №251000-18906/16.08.2017 год. на основание чл. 91 от ЗКНВП в ЦМУ София. След влизане в сила, препис от споразумението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“. На осн. чл.53, ал.1, б.”б” от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства - 1 бр. плик опаковки, съдържащ: 1 бр. жълта пластмасова кутийка с овална форма; 2 бр. опаковки от фолио, 1 бр. хартиена опаковка и 1 бр. полиетиленов плик със стикер, които да бъдат унищожени като вещ с малозначителна стойност. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обв. С.Н.С., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 89.18 лева.
С.Н.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 4635ЗМ-179/2017 год. по описа на РУ–Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, и обв. С.Н.С. - роден на *** ***, с адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, ЕГН ********** и със служебния си защитник – адв.Т.Я., съгласно което обв. С.Н.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1, предл. второ от НК, за това, че на 22.07.2017 год., в гр. Приморско, Бургаска обл., ул. „Трети март“, на бензиностанция „Инс“, в лек автомобил марка „Хюндай“, модел „Таракан“, с рег. № Р 5455 ВС, в пластмасова кутия, без надлежно разрешително, съгласно чл. 73, ал. 1 и чл. 30 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗКНВП, вр. чл. 3 от Наредба за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1 - Списък I от същата "Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина", както следва: – АМФЕТАМИН с нетно тегло 0,666 грама със съдържание на наркотично действащ компонент амфетамин 32.50% на стойност 19,98 /деветнадесет лева и деветдесет и осем стотинки/ лева; – АМФЕТАМИН с нетно тегло 0,794 грама със съдържание на наркотично действащ компонент амфетамин 38.90% на стойност 23,82 /двадесет и три лева и осемдесет и две стотинки/ лева; – АМФЕТАМИН с нетно тегло 0,155 грама грама със съдържание на наркотично действащ компонент амфетамин 35.60% на стойност 4,65 /четири лева и шестдесет и пет стотинки/ лева, с общо нетно тегло 1,615 грама, на обща стойност 48,45 /четиридесет и осем лева и четиридесет и пет стотинки/ лева, определена съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството. Престъпление по 354а, ал. 3, т. 1, предл. второ от НК За посоченото престъпление по 354а, ал.3, т.1, предл. второ от НК, ОСЪЖДА обв. С.Н.С., ЕГН ********** на основание чл.354а, ал.3, т.1, предл. второ от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален общ режим. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на обв. С.Н.С., ЕГН ********** наказанието глоба, предвидено наред с наказанието лишаване от свобода. На осн. чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществени доказателства: 1,615 грама амфетамин, със съдържание на амфетамин 32.50%, 38.90%, и 35.60%, с изключение на количеството, изразходено за анализ, запечатани в хартиен плик с восъчен печат на Базово научно техническа лаборатория при ОД МВР - Бургас и същите са предадени с ПРЕДАВАТЕЛНО-ПРИЕМАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ на служба УССД при ОД на МВР - Бургас и изпратени за съхранение с писмо с per. №251000-18906/16.08.2017 год. на основание чл. 91 от ЗКНВП в ЦМУ София. След влизане в сила, препис от споразумението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“. На осн. чл.53, ал.1, б.”б” от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства - 1 бр. плик опаковки, съдържащ: 1 бр. жълта пластмасова кутийка с овална форма; 2 бр. опаковки от фолио, 1 бр. хартиена опаковка и 1 бр. полиетиленов плик със стикер, които да бъдат унищожени като вещ с малозначителна стойност. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обв. С.Н.С., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 89.18 лева.
В законна сила на 23.8.2017г.
30 НОХД No 713/2017, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО К.Г.Г. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 24.8.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 300/17 год. по описа на РУ–Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Щърбева, обвиняемият К.Г.Г. – ЕГН **********, роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, безработен, с постоянен адрес *** и защитника му - адв. М.Н., съгласно което обвиняемият К.Г.Г., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 3436, ал. 3 от НК, за това, че на 16.08.2017г., в гр.Китен, обл.Бургаска, по ул.Странджа, в посока към ул.Атлиман управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „С 320”, рег. № СН 5279 АР, след употреба на наркотични вещества – канабис, установено по надлежния ред – с техническо средство „Drager Drug Test 5000”, с идентификационен № ARAM – 0005. Престъпление по чл.343б, ал.3 от НК. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, на основание чл. 343б, ал.3 от НК, и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обв. К.Г.Г., ЕГН **********, на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 400 /четиристотин лева/ лв. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА обв. К.Г.Г., ЕГН **********, от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 16.08.2017г. времето през което К.Г.Г. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред Веществените доказателства – 1 брой сива опаковка от фолио от „Drager Drug Test 5000”, STK 6, REF 8319495 LOT ARJM – 0713, съдържаща 1 брой тест касета „Drager” с поставен в нея тампон със син пластмасов накрайник, ДА СЕ ПАЗИ за срока на съхранение на делото, след което ДА СЕ УНИЩОЖИ.
К.Г.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 300/17 год. по описа на РУ–Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Щърбева, обвиняемият К.Г.Г. – ЕГН **********, роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, безработен, с постоянен адрес *** и защитника му - адв. М.Н., съгласно което обвиняемият К.Г.Г., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 3436, ал. 3 от НК, за това, че на 16.08.2017г., в гр.Китен, обл.Бургаска, по ул.Странджа, в посока към ул.Атлиман управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „С 320”, рег. № СН 5279 АР, след употреба на наркотични вещества – канабис, установено по надлежния ред – с техническо средство „Drager Drug Test 5000”, с идентификационен № ARAM – 0005. Престъпление по чл.343б, ал.3 от НК. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, на основание чл. 343б, ал.3 от НК, и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обв. К.Г.Г., ЕГН **********, на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 400 /четиристотин лева/ лв. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА обв. К.Г.Г., ЕГН **********, от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 16.08.2017г. времето през което К.Г.Г. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред Веществените доказателства – 1 брой сива опаковка от фолио от „Drager Drug Test 5000”, STK 6, REF 8319495 LOT ARJM – 0713, съдържаща 1 брой тест касета „Drager” с поставен в нея тампон със син пластмасов накрайник, ДА СЕ ПАЗИ за срока на съхранение на делото, след което ДА СЕ УНИЩОЖИ.
В законна сила на 24.8.2017г.
31 НОХД No 723/2017, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.И.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 25.8.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 305/17 год. по описа на РУ МВР – Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Щърбева, обвиняемият Д.И.А. – ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, месторабота: „СОТ АСО“ - град София, на длъжност охранител, неосъждан, неженен и упълномощения му защитник - адв. Т.С., съгласно което обвиняемият Д.И.А., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 3436, ал. 3 от НК, за това, че на 17.08.2017 г., в град Китен, община Приморско, област Бургас, улица „Иглика“ в посока улица „ Странджа“, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, марка «БМВ», модел: «318И», с регистрационен № СО 4885 ВК, след употреба на наркотични вещества – амфетамин и канабис, установено по надлежния ред - с техническо средство „Drager Drug Test 5000”, с фабричен № ARAM 0005 – престъпление по чл. 343б, ал. 3 НК. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, на основание чл. 343б, ал.3 от НК, и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обв. Д.И.А., ЕГН **********, на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 400 /четиристотин лева/ лв. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА обв. Д.И.А., ЕГН **********, от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 17.08.2017, времето през което Д.И.А. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред.
Д.И.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 305/17 год. по описа на РУ МВР – Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Щърбева, обвиняемият Д.И.А. – ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, месторабота: „СОТ АСО“ - град София, на длъжност охранител, неосъждан, неженен и упълномощения му защитник - адв. Т.С., съгласно което обвиняемият Д.И.А., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 3436, ал. 3 от НК, за това, че на 17.08.2017 г., в град Китен, община Приморско, област Бургас, улица „Иглика“ в посока улица „ Странджа“, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, марка «БМВ», модел: «318И», с регистрационен № СО 4885 ВК, след употреба на наркотични вещества – амфетамин и канабис, установено по надлежния ред - с техническо средство „Drager Drug Test 5000”, с фабричен № ARAM 0005 – престъпление по чл. 343б, ал. 3 НК. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, на основание чл. 343б, ал.3 от НК, и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обв. Д.И.А., ЕГН **********, на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 400 /четиристотин лева/ лв. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА обв. Д.И.А., ЕГН **********, от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 17.08.2017, времето през което Д.И.А. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред.
В законна сила на 25.8.2017г.
32 НОХД No 737/2017, II състав Грабеж РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Е.К.Б.,
Н.Ч.С.
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 26.8.2017г.
Е.К.Б.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство № 328/2017 г. по описа на РУ - Приморско, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимия Е.К.Б., ЕГН: **********, род. на *** год. в гр.София, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, средно образование, не женен, неосъждан, и служебния му защитник - адв. Т.С., съгласно условията на което подсъдимият Е.К.Б. с ЕГН: **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 198, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК, за това, че на 25.08.2017г. в гр. Приморско, обл. Бургас, в съучастие като извършител с Н.Ч.С., ЕГН:********** отнел чужди движими вещи- 1 бр. мобилен телефон марка „Айфон-4“ на стойност 110 лв. и сумата от 30 лв. от владението на Т.Е.Г., ЕГН:**********, с намерение противозаконно да ги присвои като употребил за това сила /нанесъл удари с юмрук в лицето/ и заплаха с думи „ще те пребия“ - престъпление по чл. 198, ал.1вр.чл.20, ал.2 от НК. За посоченото престъпление по чл. 198, ал.1вр.чл.20, ал.2 от НК, на основание чл. 198, ал.1вр.чл.20, ал.2 от НК и чл.381, ал.4 от НПК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимият Е.К.Б. на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Е.Б. да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР - Бургас сумата в размер на 59.24 лева за разноски по делото. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Н.Ч.С.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство № 328/2017 г. по описа на РУ - Приморско, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимия Н.Ч.С., ЕГН:**********, род. на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, не женен, средно образование, осъждан, и служебният му защитник - адв. Т.С., съгласно условията на което подсъдимият Н.Ч.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 198, ал.1вр.чл.20, ал.2 от НК, а именно, че на 25.08.2017г. в гр. Приморско, обл. Бургас, в съучастие като извършител с Е.К.Б., ЕГН: **********отнел чужди движими вещи- 1 бр. мобилен телефон марка „Айфон-4“ на стойност 110 лв. и сумата от 30 лв. от владението на Т.Е.Г., ЕГН:**********, с намерение противозаконно да ги присвои като употребил за това сила /нанесъл удари с юмрук в лицето/ и заплаха с думи „ще те пребия“ - престъпление по чл. 198, ал.1вр.чл.20, ал.2 от НК. За посоченото престъпление по чл. 198, ал.1вр.чл.20, ал.2 от НК, на основание чл. 198, ал.1вр.чл.20, ал.2 от НК и чл.381, ал.4 от НПК във вр. с чл.55, ал.1, т.1, от НК ОСЪЖДА подсъдимия Н.Ч.С. на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което да изтърпи при „ОБЩ“ режим. На осн. чл. 59, ал.1 т.1 вр. ал.2 от НК ПРИСПАДА времето през което Н.Ч.С. е бил задържан под стража, а именно от 25.08.2017г. до 26.08.2017г. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.Ч.С. да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР - Бургас сумата в размер на 59.24 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 26.8.2017г.
33 НОХД No 738/2017, II състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО П.Б.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 28.8.2017г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 179 /2017 по описа на РУП-Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Щърбева, обвиняемия П.Б.С., ЕГН: **********,***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, основно образование, месторабота – сценичен работник в ДТ – град Пловдив, постоянен адрес:***, телефон 0884529276 и служебният му защитник - адв. Т.П., съгласно което обвиняемия П.Б.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК, за това, че на 13.08.2017 година, в посока от град Ахтопол, улица “Тракийска” за с. Варвара, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Рено”, модел „19” с регистрационен № ****, без свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство, без съответно свидетелство за управление, с Наказателно постановление №16-1030-011561/06.01.17 година, връчено на 17.03.2017г. и влязло в законна сила на 27.03.2017г. на Началник сектор “Пътна полиция” към ОД на МВР Пловдив – престъпление по чл. 343в, ал. 2 НК. За посоченото престъпление по чл. 343в, ал.2 НК, ОСЪЖДА на основание чл. 343в, ал.2 НК и чл. 55, ал.1, т.1 НК обв. П.Б.С., ЕГН ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което ДА ИЗТЪРПИ при първоначален „общ“ режим. На основание чл.55, ал.3 НК НЕ НАЛАГА на обвиняемия П.Б.С., ЕГН: ********** кумулативно предвиденото в чл.343в, ал.2 НК по-леко наказание „Глоба“. Разноски по делото няма. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
П.Б.С.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 179 /2017 по описа на РУП-Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Щърбева, обвиняемия П.Б.С., ЕГН: **********,***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, основно образование, месторабота – сценичен работник в ДТ – град Пловдив, постоянен адрес:***, телефон 0884529276 и служебният му защитник - адв. Т.П., съгласно което обвиняемия П.Б.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК, за това, че на 13.08.2017 година, в посока от град Ахтопол, улица “Тракийска” за с. Варвара, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Рено”, модел „19” с регистрационен № ****, без свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство, без съответно свидетелство за управление, с Наказателно постановление №16-1030-011561/06.01.17 година, връчено на 17.03.2017г. и влязло в законна сила на 27.03.2017г. на Началник сектор “Пътна полиция” към ОД на МВР Пловдив – престъпление по чл. 343в, ал. 2 НК. За посоченото престъпление по чл. 343в, ал.2 НК, ОСЪЖДА на основание чл. 343в, ал.2 НК и чл. 55, ал.1, т.1 НК обв. П.Б.С., ЕГН ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което ДА ИЗТЪРПИ при първоначален „общ“ режим. На основание чл.55, ал.3 НК НЕ НАЛАГА на обвиняемия П.Б.С., ЕГН: ********** кумулативно предвиденото в чл.343в, ал.2 НК по-леко наказание „Глоба“. Разноски по делото няма. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 28.8.2017г.
34 НОХД No 739/2017, II състав Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО И.К.П. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 28.8.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство ЗМ № 307/17 год. по описа на РУ МВР – Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемата И.К.П. - ЕГН **********, родена на *** г. в гр. Царево, българка, българска гражданка, със средно образование, едноличен търговец, омъжена, неосъждана, адрес:*** и упълномощения й защитник - адв. П.Н., съгласно което обвиняемата И.К.П., се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 234, ал. 1, пр. 2-ро НК вр. чл. 25, ал.2 вр. ал.1 и чл. 28, ал.1 от ЗТТИ и чл. 2, т.1, чл. 64, ал. 1 и чл. 100 от ЗАДС, за това, че на 18.08.2017г в гр. Китен на ул. „Илия Бояджиев“ номер 7 държи акцизни стоки без бандерол, както следва: 170 броя кутии с цигари без бандерол от марка „Eva Slims, 180 броя кутии с цигари без бандерол от марка „Marilyn” и 80 броя кутии с цигари без бандерол от марка „Royal Slims” – общо 430 кутии с цигари без бандерол на обща пазарна стойност 3225 /три хиляди двеста двадесет и пет/ лева и с обща стойност на дължим акциз 1739,35 /хиляда седемстотин тридесет и девет и тридесет и пет/ лева, когато такъв се изисква по закон – чл. 25, ал.2 вр. ал.1 и чл. 28, ал.1 от ЗТТИ и чл. 2, т.1, чл. 64, ал. 1 и чл. 100 от ЗАДС, като случаят е немаловажен. За посоченото престъпление по чл. 234, ал. 1, пр. 2-ро НК, на основание чл. 234, ал. 1, пр. 2-ро НК, и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обв. И.К.П., ЕГН **********, на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200 /двеста лева/ лв. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 НК НЕ НАЛАГА наказанието лишаване от права по чл. 37, ал.1, т.6 и 7 НК.
И.К.П.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство ЗМ № 307/17 год. по описа на РУ МВР – Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемата И.К.П. - ЕГН **********, родена на *** г. в гр. Царево, българка, българска гражданка, със средно образование, едноличен търговец, омъжена, неосъждана, адрес:*** и упълномощения й защитник - адв. П.Н., съгласно което обвиняемата И.К.П., се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 234, ал. 1, пр. 2-ро НК вр. чл. 25, ал.2 вр. ал.1 и чл. 28, ал.1 от ЗТТИ и чл. 2, т.1, чл. 64, ал. 1 и чл. 100 от ЗАДС, за това, че на 18.08.2017г в гр. Китен на ул. „Илия Бояджиев“ номер 7 държи акцизни стоки без бандерол, както следва: 170 броя кутии с цигари без бандерол от марка „Eva Slims, 180 броя кутии с цигари без бандерол от марка „Marilyn” и 80 броя кутии с цигари без бандерол от марка „Royal Slims” – общо 430 кутии с цигари без бандерол на обща пазарна стойност 3225 /три хиляди двеста двадесет и пет/ лева и с обща стойност на дължим акциз 1739,35 /хиляда седемстотин тридесет и девет и тридесет и пет/ лева, когато такъв се изисква по закон – чл. 25, ал.2 вр. ал.1 и чл. 28, ал.1 от ЗТТИ и чл. 2, т.1, чл. 64, ал. 1 и чл. 100 от ЗАДС, като случаят е немаловажен. За посоченото престъпление по чл. 234, ал. 1, пр. 2-ро НК, на основание чл. 234, ал. 1, пр. 2-ро НК, и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обв. И.К.П., ЕГН **********, на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200 /двеста лева/ лв. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 НК НЕ НАЛАГА наказанието лишаване от права по чл. 37, ал.1, т.6 и 7 НК.
В законна сила на 28.8.2017г.
35 НОХД No 757/2017, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО В.К.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 29.8.2017г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 322/2017 г. по описа на РУ – Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Димитров, обвиняемия В.К.С. с ЕГН **********,***, българин, български гражданин, осъждан, разведен, средно образование, постоянен адрес:*** защитника му - адв. А.А., съгласно което обвиняемият В.К.С. ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 23.08.2017 год. по път ІІІ-992 в посока гр. Приморско, обл. Бургаска, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Пежо 307“ с рег. № ****с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, а именно 1,04 на хиляда, установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза № 653/2017г. на експерт химик в специализираната лаборатория към БНТЛ - Бургас, след като е осъден с влязла в сила присъда - Споразумение №9/22.01.2013г. на Районен съд - Самоков за управление на моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, установено по надлежния ред - престъпление по чл. 343б, ал. 2 вр. ал.1 НК. За посоченото престъпление по чл. 343б, ал.2 вр. ал.1 НК, ОСЪЖДА на основание чл. 343б, ал.2 вр. ал.1 НК и чл. 55, ал.1, т.1 НК обв. В.К.С. с ЕГН ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което ДА ИЗТЪРПИ при първоначален „общ“ режим. На основание чл.55, ал.3 НК НЕ НАЛАГА на обвиняемия В.К.С. с ЕГН ********** кумулативно предвиденото в чл.343в, ал.2 НК по-леко наказание „Глоба“. На основание чл.343г вр. 343б, ал.2 вр. ал.1 вр. чл.37, ал.1, т.7 НК НАЛАГА на обв. В.К.С. с ЕГН ********** наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО“ за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.59, ал.4 НК ПРИСПАДА от така определеното наказание времето, през което за същото деяние обвиняемия В.К.С. с ЕГН ********** е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 23.08.2017 г. Веществени доказателства по делото няма приложени. ОСЪЖДА обв. В.К.С. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР –Бургас сумата от 47,73 /четиридесет и седем лева и седемдесет и три стотинки/ лева, представляваща разноски по делото, направени за изготвянето на химическа експертиза. С престъплението - предмет на настоящото споразумение няма причинени имуществени вреди. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В.К.С.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 322/2017 г. по описа на РУ – Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Димитров, обвиняемия В.К.С. с ЕГН **********,***, българин, български гражданин, осъждан, разведен, средно образование, постоянен адрес:*** защитника му - адв. А.А., съгласно което обвиняемият В.К.С. ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 23.08.2017 год. по път ІІІ-992 в посока гр. Приморско, обл. Бургаска, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Пежо 307“ с рег. № ****с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, а именно 1,04 на хиляда, установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза № 653/2017г. на експерт химик в специализираната лаборатория към БНТЛ - Бургас, след като е осъден с влязла в сила присъда - Споразумение №9/22.01.2013г. на Районен съд - Самоков за управление на моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, установено по надлежния ред - престъпление по чл. 343б, ал. 2 вр. ал.1 НК. За посоченото престъпление по чл. 343б, ал.2 вр. ал.1 НК, ОСЪЖДА на основание чл. 343б, ал.2 вр. ал.1 НК и чл. 55, ал.1, т.1 НК обв. В.К.С. с ЕГН ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което ДА ИЗТЪРПИ при първоначален „общ“ режим. На основание чл.55, ал.3 НК НЕ НАЛАГА на обвиняемия В.К.С. с ЕГН ********** кумулативно предвиденото в чл.343в, ал.2 НК по-леко наказание „Глоба“. На основание чл.343г вр. 343б, ал.2 вр. ал.1 вр. чл.37, ал.1, т.7 НК НАЛАГА на обв. В.К.С. с ЕГН ********** наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО“ за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.59, ал.4 НК ПРИСПАДА от така определеното наказание времето, през което за същото деяние обвиняемия В.К.С. с ЕГН ********** е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 23.08.2017 г. Веществени доказателства по делото няма приложени. ОСЪЖДА обв. В.К.С. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР –Бургас сумата от 47,73 /четиридесет и седем лева и седемдесет и три стотинки/ лева, представляваща разноски по делото, направени за изготвянето на химическа експертиза. С престъплението - предмет на настоящото споразумение няма причинени имуществени вреди. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 29.8.2017г.
36 АНД No 767/2017, II състав Производство по УБДХ РУП ЦАРЕВО Й.З.Й. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 30.8.2017г.
Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, б. ”а” от УБДХ, съдът Р Е Ш И ПРИЗНАВА Й.З.Й. с ЕГН **********, българин, български гражданин, женен, неосъждан, неграмотен, безработен ЗА ВИНОВЕН за извършена от него на 29.08.2017г. за времето от 17.30- 19.00 часа в кв. „Мандрата“, гр. Царево непристойна проява, изразяваща се в псувни, кълнене, заплахи с нож към жители на кв. „Мандрата“ - Стефан Стоянов Живков с ЕГН **********, Милена Кирилова Михайлова с ЕГН **********, Живка Атанасова Зюмбюлева с ЕГН ********** на публично място пред повече хора, които действия представляват непристойни прояви на публично място, с които се нарушава обществения ред и спокойствие, поради което и на основание чл. 1, ал. 1 от УБДХ му НАЛАГА административно наказание „Глоба” в размер на 100.00 лв. /сто лева/. Препис от решението да се изпрати на началника на РУ - гр. Царево за сведение. Решението на съда подлежи на обжалване и протест, в срок от 24 часа, считано от днес пред Окръжен съд, гр. Бургас. При жалба или протест, делото ще се гледа на 04.09.2017 год. от 14.00 часа пред Окръжен съд, гр. Бургас.
Й.З.Й.
Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, б. ”а” от УБДХ, съдът Р Е Ш И ПРИЗНАВА Й.З.Й. с ЕГН **********, българин, български гражданин, женен, неосъждан, неграмотен, безработен ЗА ВИНОВЕН за извършена от него на 29.08.2017г. за времето от 17.30- 19.00 часа в кв. „Мандрата“, гр. Царево непристойна проява, изразяваща се в псувни, кълнене, заплахи с нож към жители на кв. „Мандрата“ - Стефан Стоянов Живков с ЕГН **********, Милена Кирилова Михайлова с ЕГН **********, Живка Атанасова Зюмбюлева с ЕГН ********** на публично място пред повече хора, които действия представляват непристойни прояви на публично място, с които се нарушава обществения ред и спокойствие, поради което и на основание чл. 1, ал. 1 от УБДХ му НАЛАГА административно наказание „Глоба” в размер на 100.00 лв. /сто лева/. Препис от решението да се изпрати на началника на РУ - гр. Царево за сведение. Решението на съда подлежи на обжалване и протест, в срок от 24 часа, считано от днес пред Окръжен съд, гр. Бургас. При жалба или протест, делото ще се гледа на 04.09.2017 год. от 14.00 часа пред Окръжен съд, гр. Бургас.
Мотиви от 30.8.2017г.
37 НОХД No 768/2017, II състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ф.П.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 30.8.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП №4635 ЗМ -252/2017 год. по описа на РУ-Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемият Ф.П.А. - роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, не работи, неженен, неосъждан, ЕГН ********** и служебния му защитник – адв. М.Н., съгласно което обвиняемият Ф.П.А. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 354а, ал.3, т .1, предл. първо от НК, вр. чл.3, ал.1, 2 и 3 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, във вр. с Приложение №1 към чл.3, т.1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, а именно, че на 06.08.2017г., в гр. Приморско, обл.Бургаска, държал без надлежно разрешително, съгласно чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл.3, ал.2,т.1 на ЗКВНП, Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве , поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 год. високо рискови вещества: Обект № 1 - АМФЕТАМИН с нетно тегло 0,408 /нула цяло четиристотин и осем/ грама със съдържание на активен наркодействащ компонент амфетамин 17 % на стойност 12,24 /дванадесет лева и двадесет и четири стотинки/ лева , Обект № 2 - 3,4 МЕТИЛЕНДИОКСИМЕТАМФЕТАМИН /MDMA/ с нетно тегло 1,006 /едно цяло нула шест/ грама със съдържание на активен наркодействащ компонент MDMA 60,70 % на стойност 25,15 /двадесет и пет лева и петнадесет/ лева. За посоченото престъпление чл. 354а, ал.3, т .1, предл. първо от НК, ОСЪЖДА обв. Ф.П.А., ЕГН ********** на основание чл. 354а, ал.3, т .1, предл. първо от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на обв. Ф.П.А., ЕГН ********** наказанието ГЛОБА, предвидено наред с наказанието лишаване от свобода.
Ф.П.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП №4635 ЗМ -252/2017 год. по описа на РУ-Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемият Ф.П.А. - роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, не работи, неженен, неосъждан, ЕГН ********** и служебния му защитник – адв. М.Н., съгласно което обвиняемият Ф.П.А. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 354а, ал.3, т .1, предл. първо от НК, вр. чл.3, ал.1, 2 и 3 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, във вр. с Приложение №1 към чл.3, т.1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, а именно, че на 06.08.2017г., в гр. Приморско, обл.Бургаска, държал без надлежно разрешително, съгласно чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл.3, ал.2,т.1 на ЗКВНП, Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве , поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 год. високо рискови вещества: Обект № 1 - АМФЕТАМИН с нетно тегло 0,408 /нула цяло четиристотин и осем/ грама със съдържание на активен наркодействащ компонент амфетамин 17 % на стойност 12,24 /дванадесет лева и двадесет и четири стотинки/ лева , Обект № 2 - 3,4 МЕТИЛЕНДИОКСИМЕТАМФЕТАМИН /MDMA/ с нетно тегло 1,006 /едно цяло нула шест/ грама със съдържание на активен наркодействащ компонент MDMA 60,70 % на стойност 25,15 /двадесет и пет лева и петнадесет/ лева. За посоченото престъпление чл. 354а, ал.3, т .1, предл. първо от НК, ОСЪЖДА обв. Ф.П.А., ЕГН ********** на основание чл. 354а, ал.3, т .1, предл. първо от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на обв. Ф.П.А., ЕГН ********** наказанието ГЛОБА, предвидено наред с наказанието лишаване от свобода.
В законна сила на 30.8.2017г.
38 НОХД No 769/2017, II състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО В.Ц.Ц. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 30.8.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 334/2017 год. по описа на РУ – Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Димитров, обвиняемият В.Ц.Ц. – ЕГН **********,***, българин, български гражданин, неосъждан, неженен, основно образование, работи като готвач в почивна станция „Радио и телевизия”, гр.Китен, настоящ адрес:*** и служебния му защитник - адв. Т.С., съгласно което обвиняемият В.Ц.Ц., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.1, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, за това, че в периода от 09.08.2017г. - 28.08.2017г., в условията на продължавано престъпление, в гр. Китен, област Бургас отнел чужди движими вещи от владението на различни собственици, без тяхното съгласие, както следва: На 09/10.08.2017г в гр. Китен, от каравана в двор на почивна станция „Глобус“ отнел чужди движими вещи – мобилен телефон „HTC“, модел 620 на стойност 170,39 /сто и седемдесет лева и тридесет и девет стотинки/ лева и зарядно устройство за мобилен телефон „HTC“ на стойност 27 /двадесет и седем/ лева, всички вещи на обща стойност 197,39 /сто деветдесет и седем лева и тридесет и девет стотинки/ лева от владението на собственика Димитрина Каменова Сашова, без нейното съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои. На 15.08.2017г в гр. Китен, ул. „Странджа“ номер 25 отнел чужда движима веща – мобилен телефон „Самсунг“, модел „А-3“ на стойност 205.00 /двеста и пет/ лева от владението на собственика Виолета Венелинова Маркова, без нейното съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои. На 28.08.2017г в гр. Китен, от къща за гости „Лагуна“ отнел чужди движими вещи – мобилен телефон марка „Медион“ на стойност 120 /сто и двадесет/ лева, парична сума в размер на 70 лева, и парична сума в размер на 20 британски лири, /равняващи се на 42,37 лева/, дамска шнола на стойност 1,25 /един лев и двадесет и пет стотинки/ лева, всички вещи на обща стойност от 233,62 /двеста тридесет и три лева и шестдесет и две стотинки/ лева от владението на собственика Ганка Стефанова Илиева, без нейното съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, всички вещи на обща стойност 636.01 (шестстотин тридесет и шест лева и една стотинка) лева, като до приключване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд откраднатите вещи са били върнати - престъпление по чл.197, т.1, вр. чл. 194, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК. За посоченото престъпление по чл.197, т.1, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, на осн. чл.197, т.1, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК и чл. 55, ал.1, т.2, б.“б“, пр.1 НК, ОСЪЖДА обв. В.Ц.Ц., ЕГН **********, на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, включваща следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3.100 /сто/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. Веществените доказателства – мъжки чехли, един чифт, с надпис „Nike” предадени с протокол за доброволно предаване на основание чл.112 от НПК ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им - В.Ц.Ц. ЕГН **********.
В.Ц.Ц.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 334/2017 год. по описа на РУ – Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Димитров, обвиняемият В.Ц.Ц. – ЕГН **********,***, българин, български гражданин, неосъждан, неженен, основно образование, работи като готвач в почивна станция „Радио и телевизия”, гр.Китен, настоящ адрес:*** и служебния му защитник - адв. Т.С., съгласно което обвиняемият В.Ц.Ц., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.1, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, за това, че в периода от 09.08.2017г. - 28.08.2017г., в условията на продължавано престъпление, в гр. Китен, област Бургас отнел чужди движими вещи от владението на различни собственици, без тяхното съгласие, както следва: На 09/10.08.2017г в гр. Китен, от каравана в двор на почивна станция „Глобус“ отнел чужди движими вещи – мобилен телефон „HTC“, модел 620 на стойност 170,39 /сто и седемдесет лева и тридесет и девет стотинки/ лева и зарядно устройство за мобилен телефон „HTC“ на стойност 27 /двадесет и седем/ лева, всички вещи на обща стойност 197,39 /сто деветдесет и седем лева и тридесет и девет стотинки/ лева от владението на собственика Димитрина Каменова Сашова, без нейното съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои. На 15.08.2017г в гр. Китен, ул. „Странджа“ номер 25 отнел чужда движима веща – мобилен телефон „Самсунг“, модел „А-3“ на стойност 205.00 /двеста и пет/ лева от владението на собственика Виолета Венелинова Маркова, без нейното съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои. На 28.08.2017г в гр. Китен, от къща за гости „Лагуна“ отнел чужди движими вещи – мобилен телефон марка „Медион“ на стойност 120 /сто и двадесет/ лева, парична сума в размер на 70 лева, и парична сума в размер на 20 британски лири, /равняващи се на 42,37 лева/, дамска шнола на стойност 1,25 /един лев и двадесет и пет стотинки/ лева, всички вещи на обща стойност от 233,62 /двеста тридесет и три лева и шестдесет и две стотинки/ лева от владението на собственика Ганка Стефанова Илиева, без нейното съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, всички вещи на обща стойност 636.01 (шестстотин тридесет и шест лева и една стотинка) лева, като до приключване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд откраднатите вещи са били върнати - престъпление по чл.197, т.1, вр. чл. 194, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК. За посоченото престъпление по чл.197, т.1, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, на осн. чл.197, т.1, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК и чл. 55, ал.1, т.2, б.“б“, пр.1 НК, ОСЪЖДА обв. В.Ц.Ц., ЕГН **********, на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, включваща следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3.100 /сто/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. Веществените доказателства – мъжки чехли, един чифт, с надпис „Nike” предадени с протокол за доброволно предаване на основание чл.112 от НПК ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им - В.Ц.Ц. ЕГН **********.
В законна сила на 30.8.2017г.
39 НОХД No 777/2017, II състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ю.И.К. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 31.8.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП №237/2017 год. по описа на РУ-Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Щърбева, обвиняемият Ю.И.К. - ЕГН **********,*** на *** година, българин, български гражданин, осъждан, средно образование, барман, неженен, постоянен адрес:*** и служебния му защитник – адв. Т.Я., съгласно което обвиняемият Ю.И.К. се признава за виновен за това, че на 04.08.2017 година в град Приморско, област Бургас, в лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“, с регистрационен № РК 1751 ВВ, в кутия от цигари марка „DUNHILL“, без надлежно разрешително, съгласно чл. 73, ал. 1 и чл. 30 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗКНВП, вр. чл. 3 от Наредба за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1 - Списък I от същата "Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина", а именно: -ОБЕКТ 1 - АМФЕТАМИН с нето тегло 0,655 грама със съдържание на наркотично действащ компонент амфетамин 58.60% на стойност 19,65 /деветнадесет лева и шестдесет и пет стотинки/ лева; – ОБЕКТ 2 - АМФЕТАМИН с нето тегло 0,669 грама със съдържание на наркотично действащ компонент амфетамин 43.60% на стойност 20,07 /двадесет лева и седем стотинки/ лева, всичко на обща стойност 39,72 /тридесет и девет лева и седемдесет и две стотинки/ лева, определена съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен. Престъпление по чл. 354а, ал. 5, връзка ал. 3, т. 1 НК. За посоченото престъпление по чл. 354а, ал. 5, връзка ал. 3, т. 1 НК, ОСЪЖДА обв. Ю.И.К., ЕГН ********** на основание чл. 354а, ал. 5, връзка ал. 3, т. 1 НК, вр. чл.54, ал.1 от НК на наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева
Ю.И.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП №237/2017 год. по описа на РУ-Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Щърбева, обвиняемият Ю.И.К. - ЕГН **********,*** на *** година, българин, български гражданин, осъждан, средно образование, барман, неженен, постоянен адрес:*** и служебния му защитник – адв. Т.Я., съгласно което обвиняемият Ю.И.К. се признава за виновен за това, че на 04.08.2017 година в град Приморско, област Бургас, в лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“, с регистрационен № РК 1751 ВВ, в кутия от цигари марка „DUNHILL“, без надлежно разрешително, съгласно чл. 73, ал. 1 и чл. 30 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗКНВП, вр. чл. 3 от Наредба за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1 - Списък I от същата "Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина", а именно: -ОБЕКТ 1 - АМФЕТАМИН с нето тегло 0,655 грама със съдържание на наркотично действащ компонент амфетамин 58.60% на стойност 19,65 /деветнадесет лева и шестдесет и пет стотинки/ лева; – ОБЕКТ 2 - АМФЕТАМИН с нето тегло 0,669 грама със съдържание на наркотично действащ компонент амфетамин 43.60% на стойност 20,07 /двадесет лева и седем стотинки/ лева, всичко на обща стойност 39,72 /тридесет и девет лева и седемдесет и две стотинки/ лева, определена съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен. Престъпление по чл. 354а, ал. 5, връзка ал. 3, т. 1 НК. За посоченото престъпление по чл. 354а, ал. 5, връзка ал. 3, т. 1 НК, ОСЪЖДА обв. Ю.И.К., ЕГН ********** на основание чл. 354а, ал. 5, връзка ал. 3, т. 1 НК, вр. чл.54, ал.1 от НК на наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева
В законна сила на 31.8.2017г.