РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.8.2016г. до 31.8.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 367/2015, I състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ И.М.Н.,
Б.И.П.
Н.С.Е.,
С.В.В.,
Ю.Д.Е.
Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 9.8.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№367 по описа на ЦРС за 2015г. в ЧАСТТА, в която е образувано по искането за отмяна на нотариален акт за продажба на недвижим имот №53 том IV, дело № 1108/ 1991 г. на нотариус при БРС. ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Н.С.Е., ЕГН **********, Ю.Д.Е., ЕГН**********,*** и С.В.В., ЕГН **********, с адрес ***, че И.М.Н., ЕГН ********** и Б.И.П., ЕГН**********,***, съдебен адрес ***-адв. Евгени М., са собственици на дворно място, съставляващо парцел I-85, в квартал 27 по плана на с. Синеморец, община Царево, с площ от 1025 кв.м. при граници: от изток- парцел II - 86, 87, от запад- улица, от север- улица, юг- край на регулация, който недвижим имот съгласно схема № 43449/ 31.10.2012 година, издадена от СГКК- гр. Бургас, представлява поземлен имот с идентификатор 66528.501.217 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД - 18 - 52 от 24.08.2006 г. на изпълнителния директор на АК, с адрес на поземления имот с. Синеморец, п.к. 8279, ул. „Дъбрава”, с начин на трайно ползване- за друг обществен обект, комплекс, със съседи на поземления имот: имоти с идентификатори 66528.501.519, 66528.501.225, 66528.501.505. ОСЪЖДА Н.С.Е., ЕГН **********, Ю.Д.Е., ЕГН**********,*** и С.В.В., ЕГН **********, с адрес ***, да заплатят на И.М.Н., ЕГН ********** и Б.И.П., ЕГН**********,***, съдебен адрес ***-адв. Евгени М., сумата от 3155 лева, представляваща направени съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Бургаския Окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните, с изключение на частта, в която производството по делото е прекратено, в която подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението му на страните.
2 Гражданско дело No 114/2016, III състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” П.П.М. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 8.8.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявените искове от П.П.М., ЕГН********** ***, съдебен адрес ***-2-адв. Е. М. и адв. М. Белева против „Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, със седалище гр. София, бул. Цар Освободител№7, за признаване за незаконно уволнението на ищцата, извършено със заповед№ЧР-11-356/02.03.2016г. на изпълнителния директор на ответната агенция и отмяна на заповед№ЧР-11-356/02.03.2016г., с която трудовото правоотношение на ищцата на длъжността „***“ във Военен клуб-гр. Царево е прекратено на основание чл. 325, ал.1, т.2 от КТ, за възстановяване на ищцата на заеманата преди уволнението длъжност „***“, за осъждане на ответника да заплати на ищцата сумата от 1140 лева – главница, представляваща дължимо обезщетение на основание чл. 225, ал.1 от КТ при прекратяване на трудовото правоотношение за периода, в който ищцата е останала без работа поради уволнението 03.03.2016г.-03.04.2016г., както и сумата от 400 лева- непогасена главница, представляваща брутно трудово възнаграждение на основание чл. 128, т.2 от КТ за периода 25.02.2016г.-02.03.2016г. ОСЪЖДА П.П.М., ЕГН********** *** да заплати на „Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, със седалище гр. София, бул. Цар Освободител№7, сумата от 420 лева съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от датата на обявяването му.
3 Гражданско дело No 207/2016, II състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ОБЩИНА ЦАРЕВО ЧРЕЗ ПРЕДСТАВЛЯВАЩ КМЕТА ГЕОРГИ ЛАПЧЕВ С.Й.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 4.8.2016г.
на основание чл. 232 и чл. 81 от ГПК, съдът О П Р Е Д Е Л И ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 207/ 2016 год. по описа на РС, гр. Царево, поради оттегляне на предявения иск. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, пред Бургаски окръжен съд, в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.
4 Гражданско дело No 263/2016, IV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Н.Г.Г.,
П.Г.А.
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 15.8.2016г.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между Н.Г.Г. с ЕГН ********** *** и П.Г.А. с ЕГН ********** *** споразумение по чл.127,ал.1 от СК за следното: Упражняването на родителските права спрямо детето Галин Николаев Г. с ЕГН ********** се предоставя на майката П.Г.А. с ЕГН **********. Местоживеенето на детето Галин Николаев Г. с ЕГН ********** се определя при майката П.Г.А. с ЕГН **********. Определя се режим на лични отношения на детето Галин Николаев Г. с ЕГН ********** с бащата Н.Г.Г. с ЕГН ********** както следва: всяка събота и неделя от месеца от 08.00 часа в събота до 18часа в неделя, както и 30 дни в годината, когато майката не е в платен годишен отпуск. Бащата Н.Г.Г. с ЕГН ********** ще заплаща на детето Галин Николаев Г. с ЕГН ********** чрез майка му П.Г.А. с ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 105лв., платими до десето число на текущия месец, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 15.8.2016г.
5 Гражданско дело No 285/2016, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ АД С.С.С. Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Определение от 9.8.2016г.
съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 285 /2016 г. по описа на ЦРС. Определението подлежи на въззивно обжалване с частна жалба пред Бургаския окръжен съд в 1-седмичен срок от връчването му на ищеца.
6 ЧГД No 286/2016, III състав Други частни производства П.К.М.   Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Определение от 9.8.2016г.
съдът О П Р Е Д Е Л И: РАЗРЕШАВА на П.К.М., ЕГН **********, действаща като настойник и законен представител на поставения под пълно запрещение Петко Костадинов Манаков, ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл.165, ал.4 от СК вр. чл. 130, ал.3 от СК да изтегли от банковия влог на титуляра Петко Костадинов Манаков, открит в банка ДСК ЕАД-гр. Царево, сметка №/06/0000000018402658 в евро, сумата от 6670 лева. Определението не подлежи на обжалване.
7 НОХД No 709/2016, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Г.Г.Г. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 15.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на НОХД №709/2016г. по описа на РС – гр.Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Рандева, подсъдимия Г.Г.Г. - ЕГН **********, роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно образование, работи като механизатор в ЗП „Павел Петков“ гр.Сливен, разведен, осъждан /реабилитиран/, и адв.К., съгласно което подсъдимият Г.Г.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че на 10.07.2016 г. около 06:43 ч. в гр. Приморско, обл. Бургас, по ул. ”Трети март” в посока на движение към ул. „Странджа“ управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “Сеат“, модел „Ибиса“ с ДК № У 5151 КК след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно с 2,13 промила установено по надлежния ред – с протокол за химическа експертиза № 613/12.07.2016 г. на химик в специализирана химическа лаборатория към БНТЛ при ОД МВР гр. Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. по чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Г.Г.Г., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200.00 /ДВЕСТА/ лева. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА наложеното наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимият Г.Г.Г. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил лишен от това право по административен ред, считано от 10.07.2016 год. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА Г.Г.Г. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 40.84 лв. за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Г.Г.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на НОХД №709/2016г. по описа на РС – гр.Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Рандева, подсъдимия Г.Г.Г. - ЕГН **********, роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно образование, работи като механизатор в ЗП „Павел Петков“ гр.Сливен, разведен, осъждан /реабилитиран/, и адв.К., съгласно което подсъдимият Г.Г.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че на 10.07.2016 г. около 06:43 ч. в гр. Приморско, обл. Бургас, по ул. ”Трети март” в посока на движение към ул. „Странджа“ управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “Сеат“, модел „Ибиса“ с ДК № У 5151 КК след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно с 2,13 промила установено по надлежния ред – с протокол за химическа експертиза № 613/12.07.2016 г. на химик в специализирана химическа лаборатория към БНТЛ при ОД МВР гр. Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. по чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Г.Г.Г., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200.00 /ДВЕСТА/ лева. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА наложеното наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимият Г.Г.Г. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил лишен от това право по административен ред, считано от 10.07.2016 год. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА Г.Г.Г. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 40.84 лв. за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 15.8.2016г.
8 НОХД No 796/2016, II състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Е.Б.Й. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 1.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство 4635 ЗМ - 219/2016год. по описа на РУ гр.Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Крумов, обвиняемия Е.Б.Й. - ЕГН **********, роден на *** ***, настоящ адрес ***, българин, български гражданин, работи на длъжност спасител на „Южен плаж - Китен, с висше образование, неженен, осъждан, и адв.М.Н., съгласно което обвиняемият Е.Б.Й., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 354 „а", ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, вр. чл. 3 ал. 1,2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, за това, че: На 21.07.2016 в гр. Китен, обл. Бургас, в квартирата си, намираща се в гр. Китен в почивна база на „Медицински университет гр. София", стая № 12, без надлежно разрешително - съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП), „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1" на ЗКВНП, Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина", приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г. - високо рискови наркотични вещества, в немаловажен случай държал високорискови наркотични вещества: ОБЕКТ 1 - коноп с нетно тегло -7,996 грама със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ 6,20% на стойност 47,976 лева, ОБЕКТ 2 - коноп с нетно тегло 8,088 грама коноп със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ 5.80% на стойност 48,528 лева, всичко на обща стойност 96.50 лева. Един грам КОНОП/ канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. За посоченото престъпление по чл. 354 „а", ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, вр. чл. 3 ал. 1,2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, на основание чл. 354 „а", ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, вр. чл. 3 ал. 1,2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Е.Б.Й., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕ ХИЛЯДИ ЛЕВА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА Е.Б.Й., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС-Царево сумата в размер на 75.08 лева за разноски по делото. На основание чл. 53, ал.1, б. "б" от НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: Обект № 1 - коноп с нетно тегло - 7,996 грама със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ 6,20% . ОБЕКТ № 2 - коноп с нетно тегло 8,088 грама коноп със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ 5.80% Общото нето тегло на растителната маса в обектите на изследване, определена като КОНОП е 16.084 гр., която с изключение на 0,500 гр. растителна маса от обект № 1 и 2, изразходвана в процеса на анализ, е предадена с приемо-предавателен протокол № 2276 от 27.07.2016 год. на служба УССД ОД на МВР Бургас и изпратена с писмо Per. № 251000-17314 от 27.07.2016 год. на ЦМУ - гр. София, които да бъдат унищожени. На основание чл. 53, ал.1, б. "б" от НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - опаковките, запечатани в хартиен плик с мастилен печат на Сектор „БНТЛ" - ОД на МВР – Бургас - на съхранение в РУ Приморско, които да бъдат унищожени. Препис от споразумението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР – НОП” гр.София. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №796/2016г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Е.Б.Й.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство 4635 ЗМ - 219/2016год. по описа на РУ гр.Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Крумов, обвиняемия Е.Б.Й. - ЕГН **********, роден на *** ***, настоящ адрес ***, българин, български гражданин, работи на длъжност спасител на „Южен плаж - Китен, с висше образование, неженен, осъждан, и адв.М.Н., съгласно което обвиняемият Е.Б.Й., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 354 „а", ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, вр. чл. 3 ал. 1,2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, за това, че: На 21.07.2016 в гр. Китен, обл. Бургас, в квартирата си, намираща се в гр. Китен в почивна база на „Медицински университет гр. София", стая № 12, без надлежно разрешително - съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП), „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1" на ЗКВНП, Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина", приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г. - високо рискови наркотични вещества, в немаловажен случай държал високорискови наркотични вещества: ОБЕКТ 1 - коноп с нетно тегло -7,996 грама със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ 6,20% на стойност 47,976 лева, ОБЕКТ 2 - коноп с нетно тегло 8,088 грама коноп със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ 5.80% на стойност 48,528 лева, всичко на обща стойност 96.50 лева. Един грам КОНОП/ канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. За посоченото престъпление по чл. 354 „а", ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, вр. чл. 3 ал. 1,2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, на основание чл. 354 „а", ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, вр. чл. 3 ал. 1,2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Е.Б.Й., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕ ХИЛЯДИ ЛЕВА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА Е.Б.Й., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС-Царево сумата в размер на 75.08 лева за разноски по делото. На основание чл. 53, ал.1, б. "б" от НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: Обект № 1 - коноп с нетно тегло - 7,996 грама със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ 6,20% . ОБЕКТ № 2 - коноп с нетно тегло 8,088 грама коноп със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ 5.80% Общото нето тегло на растителната маса в обектите на изследване, определена като КОНОП е 16.084 гр., която с изключение на 0,500 гр. растителна маса от обект № 1 и 2, изразходвана в процеса на анализ, е предадена с приемо-предавателен протокол № 2276 от 27.07.2016 год. на служба УССД ОД на МВР Бургас и изпратена с писмо Per. № 251000-17314 от 27.07.2016 год. на ЦМУ - гр. София, които да бъдат унищожени. На основание чл. 53, ал.1, б. "б" от НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - опаковките, запечатани в хартиен плик с мастилен печат на Сектор „БНТЛ" - ОД на МВР – Бургас - на съхранение в РУ Приморско, които да бъдат унищожени. Препис от споразумението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР – НОП” гр.София. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №796/2016г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 1.8.2016г.
9 НОХД No 797/2016, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ю.И.К. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 1.8.2016г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП №4635-ЗМ-231/2016 г. по описа на РУ – град Приморско, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, обвиняемия Ю.И.К., ЕГН ********** - род. на *** ***, с адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, не женен, не осъждан и неговия защитник адв.Д.Д., съгласно което обвиняемият Ю.И.К. се признава за виновен в това, че на 28.07.2016 год. около 04.25 часа в гр.Приморско, по ул. „Лазурен Бряг” посока ул."Трети март", управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Шкода -Октавия" с рег. № РК 1628 ВН, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила , а именно 1,45 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство „Акотест - Дрегер" 7510 с фабр. № 0069 - престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 НК, на основание чл.343б, ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия Ю.И.К., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200.00 /двеста/ лева . На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Ю.И.К., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА считано от 28.07.2016 год. Разноски по делото няма. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Ю.И.К.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП №4635-ЗМ-231/2016 г. по описа на РУ – град Приморско, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, обвиняемия Ю.И.К., ЕГН ********** - род. на *** ***, с адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, не женен, не осъждан и неговия защитник адв.Д.Д., съгласно което обвиняемият Ю.И.К. се признава за виновен в това, че на 28.07.2016 год. около 04.25 часа в гр.Приморско, по ул. „Лазурен Бряг” посока ул."Трети март", управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Шкода -Октавия" с рег. № РК 1628 ВН, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила , а именно 1,45 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство „Акотест - Дрегер" 7510 с фабр. № 0069 - престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 НК, на основание чл.343б, ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия Ю.И.К., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200.00 /двеста/ лева . На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Ю.И.К., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА считано от 28.07.2016 год. Разноски по делото няма. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 1.8.2016г.
10 НОХД No 798/2016, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Г.В.Г. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 2.8.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №4635-ЗМ-139/2016г. по описа на РУ – град Приморско, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, обвиняемия Г.В.Г. - ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, безработен, неженен, осъждан, и неговия защитник адв.Т.Я., съгласно което обвиняемият Г.В.Г., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че: На 23.07.2016 год. в около 19.45 часа в гр. Ахтопол, Бургаска обл., по ул.“Георги Кондолов” управлявал моторно превозно средство – мотоциклет марка „Пиаджо”, модел „НСЛ 80” с Рег. № А 2540 В”, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 3,28 /три цяло, двадесет и осем/ промила на хиляда установено по надлежния ред с техническо средство Дрегер 7410+ с фабричен № 0006. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 НК, на основание чл.343б, ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия Г.В.Г., ЕГН **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ПЕТСТОТИН ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. Разноски по делото няма. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Г.В.Г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №4635-ЗМ-139/2016г. по описа на РУ – град Приморско, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, обвиняемия Г.В.Г. - ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, безработен, неженен, осъждан, и неговия защитник адв.Т.Я., съгласно което обвиняемият Г.В.Г., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че: На 23.07.2016 год. в около 19.45 часа в гр. Ахтопол, Бургаска обл., по ул.“Георги Кондолов” управлявал моторно превозно средство – мотоциклет марка „Пиаджо”, модел „НСЛ 80” с Рег. № А 2540 В”, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 3,28 /три цяло, двадесет и осем/ промила на хиляда установено по надлежния ред с техническо средство Дрегер 7410+ с фабричен № 0006. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 НК, на основание чл.343б, ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия Г.В.Г., ЕГН **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ПЕТСТОТИН ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. Разноски по делото няма. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 2.8.2016г.
11 НОХД No 800/2016, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ю.Г. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 2.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 302 ЗМ-153/2016г. на РУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия Ю.Г. /YUKSEL GULSEVER/ - турски гражданин, роден на *** год. в Гечитагзи / Gecitagzi /, Република Турция, притежаващ паспорт № U09043754, живущ в гр. Къркларели / Kirklareli /, ул. “Догу Мах Кешмекая № 2/2, Меркез” / Dogu Mah Kesmekaya Sk.2/2 Merkez /, турчин, турски гражданин, средно образование, професия – международен шофьор, пенсионер, женен, неосъждан, персонален № 56548143938, представляван от неговия защитник адв.Д.С., съгласно условията на което обвиняемият Ю.Г. /Yuksel Gulsever/, персонален № 56548143938 се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че: На 30.07.2016 год., около 19:30 часа, в гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургаска, по ул. “Михаил Герджиков”, посока центъра на града, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Рено”, модел “Бродуей”, с рег. № 39 АВ 706, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.63 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство “Дрегер” 7510+, с фабр. № 0006. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б , ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Ю.Г. на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ПЕТСТОТИН ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от четири месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Ю.Г. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, считано от 30.07.2016г. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ю.Г. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 120.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Ю.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 302 ЗМ-153/2016г. на РУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия Ю.Г. /YUKSEL GULSEVER/ - турски гражданин, роден на *** год. в Гечитагзи / Gecitagzi /, Република Турция, притежаващ паспорт № U09043754, живущ в гр. Къркларели / Kirklareli /, ул. “Догу Мах Кешмекая № 2/2, Меркез” / Dogu Mah Kesmekaya Sk.2/2 Merkez /, турчин, турски гражданин, средно образование, професия – международен шофьор, пенсионер, женен, неосъждан, персонален № 56548143938, представляван от неговия защитник адв.Д.С., съгласно условията на което обвиняемият Ю.Г. /Yuksel Gulsever/, персонален № 56548143938 се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че: На 30.07.2016 год., около 19:30 часа, в гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургаска, по ул. “Михаил Герджиков”, посока центъра на града, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Рено”, модел “Бродуей”, с рег. № 39 АВ 706, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.63 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство “Дрегер” 7510+, с фабр. № 0006. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б , ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Ю.Г. на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ПЕТСТОТИН ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от четири месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Ю.Г. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, считано от 30.07.2016г. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ю.Г. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 120.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 2.8.2016г.
12 НОХД No 803/2016, II състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.Г.И. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 8.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №803/2016г. по описа на РС – гр.Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Рандева, подсъдимия С.Г.И. - роден на *** ***, жител и живущ ***, тел. 0886/512538, българин, български гражданин, без образование, работи в склад за безалкохолни напитки в гр. Ахтопол, неженен, осъждан, ЕГН **********, и адв.С., съгласно което подсъдимият С.Г.И. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, за това че на 25.07.2016 год. в около 17:15 часа, в гр. Ахтопол, общ. Царево, обл. Бургаска, по ул. “Велека”, посока от входа на гр. Ахтопол към центъра на града, без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство - мотопед марка “Ява”, модел 1992 год., 49 куб.см., с рама № ILV210222NK387570, син на цвят, в едногодишен срок от наказанието му по административен ред наложено с наказателно постановление № 15-0302- 000335/30.12.2015 год. влязло в сила на 20.01.2016 год. на Началник РУ-Царево при ОДМВР - Бургас за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, на осн. чл.343в, ал.2 от НК, и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.Г.И., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл. 61 т. 2, вр. чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС така определеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА ще бъде изтърпяно при първоначален строг режим в затвор. На осн. чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на подсъдимия по-лекото наказание, което законът предвижда кумулативно с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба.
С.Г.И.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №803/2016г. по описа на РС – гр.Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Рандева, подсъдимия С.Г.И. - роден на *** ***, жител и живущ ***, тел. 0886/512538, българин, български гражданин, без образование, работи в склад за безалкохолни напитки в гр. Ахтопол, неженен, осъждан, ЕГН **********, и адв.С., съгласно което подсъдимият С.Г.И. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, за това че на 25.07.2016 год. в около 17:15 часа, в гр. Ахтопол, общ. Царево, обл. Бургаска, по ул. “Велека”, посока от входа на гр. Ахтопол към центъра на града, без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство - мотопед марка “Ява”, модел 1992 год., 49 куб.см., с рама № ILV210222NK387570, син на цвят, в едногодишен срок от наказанието му по административен ред наложено с наказателно постановление № 15-0302- 000335/30.12.2015 год. влязло в сила на 20.01.2016 год. на Началник РУ-Царево при ОДМВР - Бургас за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, на осн. чл.343в, ал.2 от НК, и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.Г.И., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл. 61 т. 2, вр. чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС така определеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА ще бъде изтърпяно при първоначален строг режим в затвор. На осн. чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на подсъдимия по-лекото наказание, което законът предвижда кумулативно с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба.
В законна сила от 8.8.2016г.
13 НОХД No 814/2016, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.А.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 5.8.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 302 ЗМ - 152/16 г. по описа на РУ - Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Рандева, обвиняемия А.А.А. ЕГН **********, роден на *** ***. Същият е българин, български гражданин, с постоянен и настоящ адрес ***, не осъждан, със средно образование, не женен, работи – управител на бар „Барчето” с. Лозенец, , тел. 0884020920 , и неговия защитник адв.Д. , съгласно което обвиняем А.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това че на 30.07.2016 г. около 05:35 ч. в с. Лозенец, общ. Царево, обл. Бургаска, по ул. ”Рибарска”, след употреба на алкохол управлявал моторно превозно средство – мотоциклет марка “Пиаджо“, модел „Либерти 200“ с рег. № С 2649 Х с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 1,51 ‰ на хиляда установено по надлежния ред – с техническо средство „Дрегер 7410+”, с фабричен № 0006 - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. Деянието от А.А. е извършено виновно, при форма на вината – “пряк умисъл ” по смисъла на чл. 11 ал.2 от НК- престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия А.А.А. ЕГН ********** на осн. чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 300.00 лв. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия А.А.А. ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от датата на отнемане или предаване на СУМПС на компетентните органи. Разноски по делото няма. Настоящото споразумение има последици на влязла в законна сила присъда на осн. чл.381 от НПК. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
А.А.А.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 302 ЗМ - 152/16 г. по описа на РУ - Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Рандева, обвиняемия А.А.А. ЕГН **********, роден на *** ***. Същият е българин, български гражданин, с постоянен и настоящ адрес ***, не осъждан, със средно образование, не женен, работи – управител на бар „Барчето” с. Лозенец, , тел. 0884020920 , и неговия защитник адв.Д. , съгласно което обвиняем А.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това че на 30.07.2016 г. около 05:35 ч. в с. Лозенец, общ. Царево, обл. Бургаска, по ул. ”Рибарска”, след употреба на алкохол управлявал моторно превозно средство – мотоциклет марка “Пиаджо“, модел „Либерти 200“ с рег. № С 2649 Х с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 1,51 ‰ на хиляда установено по надлежния ред – с техническо средство „Дрегер 7410+”, с фабричен № 0006 - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. Деянието от А.А. е извършено виновно, при форма на вината – “пряк умисъл ” по смисъла на чл. 11 ал.2 от НК- престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия А.А.А. ЕГН ********** на осн. чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 300.00 лв. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия А.А.А. ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от датата на отнемане или предаване на СУМПС на компетентните органи. Разноски по делото няма. Настоящото споразумение има последици на влязла в законна сила присъда на осн. чл.381 от НПК. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 5.8.2016г.
14 НОХД No 815/2016, II състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.В.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 5.8.2016г.
Съдът предвид обстоятелството, че намери споразумението за противоречащо на морала и след като страните не се съгласиха с предложените от съда промени, счита, че споразумението по тези параметри не следва да бъде одобрявано като противоречащо на морала. Предвид горното, съдът ОПРЕДЕЛИ НЕ ОДОБРЯВА постигнатото между РП Царево, обв.А.А. и адв.Я. споразумение за решаване на ДП №302 ЗМ103/2016г. по описа на РУ Царево. Определението е окончателно и не подлежи на жалба или протест. Връща делото на РП Царево.
В законна сила от 5.8.2016г.
15 НОХД No 819/2016, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ф.Д.В. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 5.8.2016г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 302 ЗМ-150/2016 год. по описа на РУ - Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, обвиняемия Ф.Д.В. - ЕГН: **********, род. на ***г***, с постоянен адрес:***, настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, и неговия защитник адв.А.Ш., съгласно което обвиняемият Ф.Д.В., ЕГН: **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че: На 29.07.2016г. около 21.00 ч. в гр. Ахтопол, общ. Царево, обл. Бургас по ул. «Свети Никола», след употреба на алкохол, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Мерцедес", модел „Ц 200”, с per №Т4875ТН, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 2,34 %о /две цяло тридесет и четири/ промила на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер 7410+" с фабричен №0006. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия Ф.Д.В., ЕГН: **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 200.00 /двеста/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Ф.Д.В., ЕГН: **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА считано от 29.07.2016 год. Разноски по делото няма. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Ф.Д.В.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 302 ЗМ-150/2016 год. по описа на РУ - Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, обвиняемия Ф.Д.В. - ЕГН: **********, род. на ***г***, с постоянен адрес:***, настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, и неговия защитник адв.А.Ш., съгласно което обвиняемият Ф.Д.В., ЕГН: **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че: На 29.07.2016г. около 21.00 ч. в гр. Ахтопол, общ. Царево, обл. Бургас по ул. «Свети Никола», след употреба на алкохол, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Мерцедес", модел „Ц 200”, с per №Т4875ТН, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 2,34 %о /две цяло тридесет и четири/ промила на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер 7410+" с фабричен №0006. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия Ф.Д.В., ЕГН: **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 200.00 /двеста/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Ф.Д.В., ЕГН: **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА считано от 29.07.2016 год. Разноски по делото няма. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 5.8.2016г.
16 НОХД No 820/2016, V състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО И.Р.К. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 5.8.2016г.
ОПРЕДЕЛИ ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на бързо производство по НОХД №820/2016г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия И.Р.К., ЕГН ********** - роден на *** ***, с постоянен адрес:***, с настоящ адрес:***, български гражданин, безработен, не женен, осъждан, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно което обвиняемият И.Р.К. се признава за виновен в това, че: на 30.07.2016 г. в около 22.30 часа в с. Писменово, обл. Бургас, ул. „Безименна” без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „ВАЗ”, модел „2107”, с рег. № А 0556 ВТ, в едногодишен срок от наказанието му по административен ред наложено с наказателно постановление № 15-0299-000144/09.09.2015 год., влязло в сила на 17.09.2015 год. на Началник РУ - гр. Малко Търново за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия И.Р.К., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ПЕТ МЕСЕЦА И ГЛОБА В РАЗМЕР НА ПЕТСТОТИН ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ПЕТ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства – няма. Разноски по делото няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма.
И.Р.К.
ОПРЕДЕЛИ ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на бързо производство по НОХД №820/2016г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия И.Р.К., ЕГН ********** - роден на *** ***, с постоянен адрес:***, с настоящ адрес:***, български гражданин, безработен, не женен, осъждан, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно което обвиняемият И.Р.К. се признава за виновен в това, че: на 30.07.2016 г. в около 22.30 часа в с. Писменово, обл. Бургас, ул. „Безименна” без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „ВАЗ”, модел „2107”, с рег. № А 0556 ВТ, в едногодишен срок от наказанието му по административен ред наложено с наказателно постановление № 15-0299-000144/09.09.2015 год., влязло в сила на 17.09.2015 год. на Началник РУ - гр. Малко Търново за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия И.Р.К., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ПЕТ МЕСЕЦА И ГЛОБА В РАЗМЕР НА ПЕТСТОТИН ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ПЕТ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства – няма. Разноски по делото няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма.
В законна сила от 5.8.2016г.
17 НОХД No 821/2016, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО П.Г.П. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 5.8.2016г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 4635 3М-242/2016 год. по описа на РУ гр. Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Крумов, обвиняемия П.Г.П., ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес ***, с адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, работи като сервитьор, женен, осъждан, и неговия защитник адв.Н.И., съгласно което обвиняемият П.Г.П., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК, за това, че: На 01.08.2016 г. около 01.30 часа по път IV, км.45 посока гр.Приморско - с.Писменово, района на почивна станция „Хелиос”, Бургаска обл. управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Сеат", модел „Ибиза" с Рег. № КН 3458 ВМ след употреба на алкохол - с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 промила на хиляда, а именно 1.92 /едно цяло, деветдесет и два/ промила на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер – 7510” с фабр.№ 0069, след като е осъден с влязла в сила присъда за деяние по ал.1 на чл.343б от НК - Споразумение по НОХД № 2/02.01.2013 год. на Районен съд гр.Асеновград, влязло в законна сила на 02.01.2013 год. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.54, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия П.Г.П., ЕГН **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 1000.00 /хиляда/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от единадесет месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия П.Г.П., ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от датата на изземване или предаване на свидетелството за управление. Разноски по делото няма. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
П.Г.П.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 4635 3М-242/2016 год. по описа на РУ гр. Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Крумов, обвиняемия П.Г.П., ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес ***, с адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, работи като сервитьор, женен, осъждан, и неговия защитник адв.Н.И., съгласно което обвиняемият П.Г.П., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК, за това, че: На 01.08.2016 г. около 01.30 часа по път IV, км.45 посока гр.Приморско - с.Писменово, района на почивна станция „Хелиос”, Бургаска обл. управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Сеат", модел „Ибиза" с Рег. № КН 3458 ВМ след употреба на алкохол - с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 промила на хиляда, а именно 1.92 /едно цяло, деветдесет и два/ промила на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер – 7510” с фабр.№ 0069, след като е осъден с влязла в сила присъда за деяние по ал.1 на чл.343б от НК - Споразумение по НОХД № 2/02.01.2013 год. на Районен съд гр.Асеновград, влязло в законна сила на 02.01.2013 год. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.54, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия П.Г.П., ЕГН **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 1000.00 /хиляда/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от единадесет месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия П.Г.П., ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от датата на изземване или предаване на свидетелството за управление. Разноски по делото няма. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 5.8.2016г.
18 НОХД No 823/2016, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.К.П. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 5.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 4635 ЗМ-246/2016 год. по описа на РУ - гр. Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Крумов, обвиняемия А.К.П., ЕГН ********** – роден на *** ***, постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, със средно образование, българин, български гражданин, работи като барман към ЕТ „Татяна – Стоян Николов” плаж корал, не женен, не осъждан, и неговия защитник адв.З.К., съгласно което обвиняемият А.К.П., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК, за това, че на 02.08.2016 г. около 03.15 часа в гр. Китен, общ. Приморско, обл. Бургаска, по ул. „Корал” с посока на движение към ул. „Съединение” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Мазда-6”, с рег. № А 33-46 МК, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,50 /две цяло и петдесет/ промила на хиляда, установено по надлежния ред - с Протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта № 758/02.08.2016 год. на специализирана химическа лаборатория към БНТЛ при ОД на МВР – Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия А.К.П., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 500.00 /петстотин/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от четири месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия А.К.П., ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от 02.08.2016г. ОСЪЖДА А.К.П., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 42.16 лева за разноски по делото.
А.К.П.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 4635 ЗМ-246/2016 год. по описа на РУ - гр. Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Крумов, обвиняемия А.К.П., ЕГН ********** – роден на *** ***, постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, със средно образование, българин, български гражданин, работи като барман към ЕТ „Татяна – Стоян Николов” плаж корал, не женен, не осъждан, и неговия защитник адв.З.К., съгласно което обвиняемият А.К.П., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК, за това, че на 02.08.2016 г. около 03.15 часа в гр. Китен, общ. Приморско, обл. Бургаска, по ул. „Корал” с посока на движение към ул. „Съединение” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Мазда-6”, с рег. № А 33-46 МК, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,50 /две цяло и петдесет/ промила на хиляда, установено по надлежния ред - с Протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта № 758/02.08.2016 год. на специализирана химическа лаборатория към БНТЛ при ОД на МВР – Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия А.К.П., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 500.00 /петстотин/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от четири месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия А.К.П., ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от 02.08.2016г. ОСЪЖДА А.К.П., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 42.16 лева за разноски по делото.
В законна сила от 5.8.2016г.
19 НОХД No 824/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Х. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 6.8.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ-134/2016г. на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева, обвиняемия AHMAD HOSEINI /АХМАТ Х./ - мъж, роден на *** г. в гр. Харат, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, работи като общ работник, без документи за самоличност, и адв.М.Б., съгласно условията на което обвиняемият А.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че: На 02.08.2016г. в района на портал „Керечница” намиращ се на около 3 000 метра югоизточно от с. Кости в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на община Царево влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, на осн. чл.279, ал., пр.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 75.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
А.Х.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ-134/2016г. на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева, обвиняемия AHMAD HOSEINI /АХМАТ Х./ - мъж, роден на *** г. в гр. Харат, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, работи като общ работник, без документи за самоличност, и адв.М.Б., съгласно условията на което обвиняемият А.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че: На 02.08.2016г. в района на портал „Керечница” намиращ се на около 3 000 метра югоизточно от с. Кости в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на община Царево влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, на осн. чл.279, ал., пр.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 75.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 6.8.2016г.
20 НОХД No 825/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Р.Р. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 6.8.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ-132/2016г. на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия RAZAGH RASULI /Р.Р./, мъж, роден на *** г. в гр. Мазаршариф, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, женен, неосъждан, с начално образование, работи, като общ работник, без документи за самоличност, и адв.М.Б., съгласно условията на което обвиняемият Р.Р. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че: На 02.08.2016г. в района на портал „Керечница” намиращ се на около 3 000 метра югоизточно от с. Кости в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на община Царево влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, на осн. чл.279, ал., пр.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Р.Р. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Р.Р. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 75.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Р.Р.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ-132/2016г. на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия RAZAGH RASULI /Р.Р./, мъж, роден на *** г. в гр. Мазаршариф, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, женен, неосъждан, с начално образование, работи, като общ работник, без документи за самоличност, и адв.М.Б., съгласно условията на което обвиняемият Р.Р. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че: На 02.08.2016г. в района на портал „Керечница” намиращ се на около 3 000 метра югоизточно от с. Кости в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на община Царево влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, на осн. чл.279, ал., пр.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Р.Р. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Р.Р. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 75.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 6.8.2016г.
21 НОХД No 826/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО О.Я. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 6.8.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ-133/2016г. на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева, обвиняемия OMID YAWARI /О.Я./, мъж, роден на ***г. в гр. Мазаршариф, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, неженен, неосъждан, с начално образование, работи като общ работник, без документи за самоличност, и адв.М.Б., съгласно условията на което обвиняемият О.Я. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че: На 02.08.2016г. в района на портал „Керечница” намиращ се на около 3 000 метра югоизточно от с. Кости в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на община Царево влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, на осн. чл.279, ал., пр.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия О.Я. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА О.Я. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 75.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
О.Я.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ-133/2016г. на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева, обвиняемия OMID YAWARI /О.Я./, мъж, роден на ***г. в гр. Мазаршариф, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, неженен, неосъждан, с начално образование, работи като общ работник, без документи за самоличност, и адв.М.Б., съгласно условията на което обвиняемият О.Я. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че: На 02.08.2016г. в района на портал „Керечница” намиращ се на около 3 000 метра югоизточно от с. Кости в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на община Царево влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, на осн. чл.279, ал., пр.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия О.Я. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА О.Я. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 75.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 6.8.2016г.
22 НОХД No 827/2016, I състав Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Н. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 6.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ-130/2016г. на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия ANWAR NASERI /А.Н./ - мъж, роден на *** г. в гр. Джалалабад, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, неженен, неосъждан, неграмотен, работи като земеделец, без документи за самоличност, и адв.М.Б., съгласно условията на което обвиняемият ANWAR NASERI /А.Н./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 280, ал.2, т.1 и т.3 във вр. ал.1 във вр. чл. 20, ал.2 от НК за това, че: На 01.08.2016 г. в района на 51-та речна табела, намираща се на 11 000 метра западно от устието на река Резовска, землището на с. Резово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, действайки като извършител в съучастие с BILAL NASERI /БИЛАЛ Н./ - мъж, роден на *** г. в гр. Джалалабад, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност, JAVAD DELSOZ /ДЖАВАД ДЕЛСОЗ/ - мъж, роден на *** г. в гр. Джалалабад, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност и HASHMAT MOHAMMADI /ХАШМАТ МОХАМАДИ/ - мъж, роден на *** г. в гр. Кабул, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност, превели през границата на страната от Република Турция в Република България група от хора – 18 /осемнадесет/ лица, от които пет /Дияна Гарибнежад, Париваш Нуран, Алисаджад Нуран, Наджиб Расули и Моджиб Расули / - ненавършили шестнадесет годишна възраст: 1. HABIBE SAFARI /ХАБИБЕ САФАРИ/ - жена, родена на *** г. в гр. Техеран, Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; 2. SANAZ GHARIBNEZHAD /САНАЗ ГАРИБНЕЖАД/ - жена, родена на *** г. в гр. Техеран, Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; 3. DIYANA GHARIBNEZHAD /ДИЯНА ГАРИБНЕЖАД/ - жена, родена на *** г. в гр. Техеран, Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; 4. KOBRA NAZARI /КОБРА НАЗАРИ/ - жена, родена на *** г. в гр. Гондуз, Афганистан, афганистанска гражданка, афганистанка, без документи за самоличност; 5. PARIWASH NOORAN /ПАРИВАШ НУРАН/ - жена, родена на *** г. в гр. Техеран, Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; 6. ALISAJAD NOORAN /АЛИСАДЖАД НУРАН/ - мъж, роден на *** г. в гр. Техеран, Иран, ирански гражданин, иранец, без доикументи за самоличност; 7. LIZA RASULI /ЛИЗА РАСУЛИ/ - жена, родена на *** г. в гр. Мазаршариф, Афганистан, афганистанска гражданка, афганистанка, без документи за самоличност; 8. NAJIB RASULI /НАДЖИБ РАСУЛИ/ - мъж, роден на *** г. в гр. Мазаршариф, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност; 9. MOJIB RASULI /МОДЖИБ РАСУЛИ/ - мъж, роден на *** г. в гр. Мазаршариф, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност; 10. NAGHBOLLAH RASULI /НАГИБОЛАХ РАСУЛИ/ - мъж, роден на *** г. гр. Мазаршариф, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност; 11. ABDULVAHAB NURAN /АБДУЛВАХАБ НУРАН/ - мъж, роден на *** г. гр. Гондуз, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност; 12. HAYAT HAYATKHAN /ХАЯТ ХАЯТХАН/ - мъж, роден на *** г. в гр. Илман, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност; 13. DELBARKHAN RAZIMKHAN /ДЕЛБАРХАН РАЗИМХАН/ - мъж, роден на *** г. в гр. Орагзаи, Пакистан, пакистански гражданин, пакистанец, без документи за самоличност; 14. FARUGHKHAN SEYEDRAHMAN /ФАРУГХАН СЕЙЕДРАХМАН/ - мъж, роден на *** г. в гр. Орагзаи, Пакистан, пакистански гражданин, пакистанец, без документи за самоличност; 15. MEHRDAD BAVANDPOUR /МЕХРДАД БАВАНДПУР/ - мъж, роден на *** г. гр. Техеран, Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; 16. SETAREH SATARI /СЕТАРЕ САТАРИ/ - жена, родена на *** г. в гр. Техеран, Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; 17. REZA GHARIBNEZHAD /РЕЗА ГАРИБНЕЖАД/ - мъж, роден на *** г. в гр. Техеран, Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; 18. AMIRHOSEIN BEIRAGHDAR /АМИРХОСЕИН БЕИРАГДАР/ - мъж, роден на *** г. в гр. Техеран, Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; като превеждането през границата на страната е извършено без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като преведените лица не са български граждани. За посоченото престъпление по чл. 280, ал.2, т.1 и т.3 във вр. ал.1 във вр. чл. 20, ал.2 от НК, на основание чл. 280, ал.2, т.1 и т.3 във вр. ал.1 във вр. чл. 20, ал.2 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия ANWAR NASERI /А.Н./ на наказание ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 55, ал. 3 от НК съдът не налага по-леките наказания предвидени в закона - глоба и конфискация на имуществото. Веществени доказателства - няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Н. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 75.00 лева за разноски по делото.
А.Н.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ-130/2016г. на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия ANWAR NASERI /А.Н./ - мъж, роден на *** г. в гр. Джалалабад, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, неженен, неосъждан, неграмотен, работи като земеделец, без документи за самоличност, и адв.М.Б., съгласно условията на което обвиняемият ANWAR NASERI /А.Н./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 280, ал.2, т.1 и т.3 във вр. ал.1 във вр. чл. 20, ал.2 от НК за това, че: На 01.08.2016 г. в района на 51-та речна табела, намираща се на 11 000 метра западно от устието на река Резовска, землището на с. Резово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, действайки като извършител в съучастие с BILAL NASERI /БИЛАЛ Н./ - мъж, роден на *** г. в гр. Джалалабад, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност, JAVAD DELSOZ /ДЖАВАД ДЕЛСОЗ/ - мъж, роден на *** г. в гр. Джалалабад, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност и HASHMAT MOHAMMADI /ХАШМАТ МОХАМАДИ/ - мъж, роден на *** г. в гр. Кабул, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност, превели през границата на страната от Република Турция в Република България група от хора – 18 /осемнадесет/ лица, от които пет /Дияна Гарибнежад, Париваш Нуран, Алисаджад Нуран, Наджиб Расули и Моджиб Расули / - ненавършили шестнадесет годишна възраст: 1. HABIBE SAFARI /ХАБИБЕ САФАРИ/ - жена, родена на *** г. в гр. Техеран, Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; 2. SANAZ GHARIBNEZHAD /САНАЗ ГАРИБНЕЖАД/ - жена, родена на *** г. в гр. Техеран, Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; 3. DIYANA GHARIBNEZHAD /ДИЯНА ГАРИБНЕЖАД/ - жена, родена на *** г. в гр. Техеран, Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; 4. KOBRA NAZARI /КОБРА НАЗАРИ/ - жена, родена на *** г. в гр. Гондуз, Афганистан, афганистанска гражданка, афганистанка, без документи за самоличност; 5. PARIWASH NOORAN /ПАРИВАШ НУРАН/ - жена, родена на *** г. в гр. Техеран, Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; 6. ALISAJAD NOORAN /АЛИСАДЖАД НУРАН/ - мъж, роден на *** г. в гр. Техеран, Иран, ирански гражданин, иранец, без доикументи за самоличност; 7. LIZA RASULI /ЛИЗА РАСУЛИ/ - жена, родена на *** г. в гр. Мазаршариф, Афганистан, афганистанска гражданка, афганистанка, без документи за самоличност; 8. NAJIB RASULI /НАДЖИБ РАСУЛИ/ - мъж, роден на *** г. в гр. Мазаршариф, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност; 9. MOJIB RASULI /МОДЖИБ РАСУЛИ/ - мъж, роден на *** г. в гр. Мазаршариф, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност; 10. NAGHBOLLAH RASULI /НАГИБОЛАХ РАСУЛИ/ - мъж, роден на *** г. гр. Мазаршариф, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност; 11. ABDULVAHAB NURAN /АБДУЛВАХАБ НУРАН/ - мъж, роден на *** г. гр. Гондуз, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност; 12. HAYAT HAYATKHAN /ХАЯТ ХАЯТХАН/ - мъж, роден на *** г. в гр. Илман, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност; 13. DELBARKHAN RAZIMKHAN /ДЕЛБАРХАН РАЗИМХАН/ - мъж, роден на *** г. в гр. Орагзаи, Пакистан, пакистански гражданин, пакистанец, без документи за самоличност; 14. FARUGHKHAN SEYEDRAHMAN /ФАРУГХАН СЕЙЕДРАХМАН/ - мъж, роден на *** г. в гр. Орагзаи, Пакистан, пакистански гражданин, пакистанец, без документи за самоличност; 15. MEHRDAD BAVANDPOUR /МЕХРДАД БАВАНДПУР/ - мъж, роден на *** г. гр. Техеран, Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; 16. SETAREH SATARI /СЕТАРЕ САТАРИ/ - жена, родена на *** г. в гр. Техеран, Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; 17. REZA GHARIBNEZHAD /РЕЗА ГАРИБНЕЖАД/ - мъж, роден на *** г. в гр. Техеран, Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; 18. AMIRHOSEIN BEIRAGHDAR /АМИРХОСЕИН БЕИРАГДАР/ - мъж, роден на *** г. в гр. Техеран, Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; като превеждането през границата на страната е извършено без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като преведените лица не са български граждани. За посоченото престъпление по чл. 280, ал.2, т.1 и т.3 във вр. ал.1 във вр. чл. 20, ал.2 от НК, на основание чл. 280, ал.2, т.1 и т.3 във вр. ал.1 във вр. чл. 20, ал.2 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия ANWAR NASERI /А.Н./ на наказание ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 55, ал. 3 от НК съдът не налага по-леките наказания предвидени в закона - глоба и конфискация на имуществото. Веществени доказателства - няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Н. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 75.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 6.8.2016г.
23 НОХД No 828/2016, II състав Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.Д. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 6.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ-130/2016г. на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия JAVAD DELSOZ /Д.Д./ - мъж, роден на *** г. в гр. Джалалабад, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, не женен, не осъждан, със средно образование, работи, като магазинер, без документи за самоличност, и адв.М.Б., съгласно условията на което обвиняемият JAVAD DELSOZ /Д.Д./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 280, ал.2, т.1 и т.3 във вр. ал.1 във вр. чл. 20, ал.2 от НК за това, че: На 01.08.2016 г. в района на 51-та речна табела, намираща се на 11 000 метра западно от устието на река Резовска, землището на с. Резово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, действайки като извършител в съучастие с BILAL NASERI /БИЛАЛ НАСЕРИ/ - мъж, роден на *** г. в гр. Джалалабад, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност, ANWAR NASERI /АНВАР НАСЕРИ/ - мъж, роден на *** г. в гр. Джалалабад, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност и HASHMAT MOHAMMADI /ХАШМАТ МОХАМАДИ/ - мъж, роден на *** г. в гр. Кабул, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност, превели през границата на страната от Република Турция в Република България група от хора – 18 /осемнадесет/ лица, от които пет /Дияна Гарибнежад, Париваш Нуран, Алисаджад Нуран, Наджиб Расули и Моджиб Расули / - ненавършили шестнадесет годишна възраст: 1. HABIBE SAFARI /ХАБИБЕ САФАРИ/ - жена, родена на *** г. в гр. Техеран, Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; 2. SANAZ GHARIBNEZHAD /САНАЗ ГАРИБНЕЖАД/ - жена, родена на *** г. в гр. Техеран, Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; 3. DIYANA GHARIBNEZHAD /ДИЯНА ГАРИБНЕЖАД/ - жена, родена на *** г. в гр. Техеран, Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; 4. KOBRA NAZARI /КОБРА НАЗАРИ/ - жена, родена на *** г. в гр. Гондуз, Афганистан, афганистанска гражданка, афганистанка, без документи за самоличност; 5. PARIWASH NOORAN /ПАРИВАШ НУРАН/ - жена, родена на *** г. в гр. Техеран, Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; 6. ALISAJAD NOORAN /АЛИСАДЖАД НУРАН/ - мъж, роден на *** г. в гр. Техеран, Иран, ирански гражданин, иранец, без доикументи за самоличност; 7. LIZA RASULI /ЛИЗА РАСУЛИ/ - жена, родена на *** г. в гр. Мазаршариф, Афганистан, афганистанска гражданка, афганистанка, без документи за самоличност; 8. NAJIB RASULI /НАДЖИБ РАСУЛИ/ - мъж, роден на *** г. в гр. Мазаршариф, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност; 9. MOJIB RASULI /МОДЖИБ РАСУЛИ/ - мъж, роден на *** г. в гр. Мазаршариф, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност; 10. NAGHBOLLAH RASULI /НАГИБОЛАХ РАСУЛИ/ - мъж, роден на *** г. гр. Мазаршариф, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност; 11. ABDULVAHAB NURAN /АБДУЛВАХАБ НУРАН/ - мъж, роден на *** г. гр. Гондуз, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност; 12. HAYAT HAYATKHAN /ХАЯТ ХАЯТХАН/ - мъж, роден на *** г. в гр. Илман, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност; 13. DELBARKHAN RAZIMKHAN /ДЕЛБАРХАН РАЗИМХАН/ - мъж, роден на *** г. в гр. Орагзаи, Пакистан, пакистански гражданин, пакистанец, без документи за самоличност; 14. FARUGHKHAN SEYEDRAHMAN /ФАРУГХАН СЕЙЕДРАХМАН/ - мъж, роден на *** г. в гр. Орагзаи, Пакистан, пакистански гражданин, пакистанец, без документи за самоличност; 15. MEHRDAD BAVANDPOUR /МЕХРДАД БАВАНДПУР/ - мъж, роден на *** г. гр. Техеран, Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; 16. SETAREH SATARI /СЕТАРЕ САТАРИ/ - жена, родена на *** г. в гр. Техеран, Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; 17. REZA GHARIBNEZHAD /РЕЗА ГАРИБНЕЖАД/ - мъж, роден на *** г. в гр. Техеран, Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; 18. AMIRHOSEIN BEIRAGHDAR /АМИРХОСЕИН БЕИРАГДАР/ - мъж, роден на *** г. в гр. Техеран, Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; като превеждането през границата на страната е извършено без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като преведените лица не са български граждани. За посоченото престъпление по чл. 280, ал.2, т.1 и т.3 във вр. ал.1 във вр. чл. 20, ал.2 от НК, на основание чл. 280, ал.2, т.1 и т.3 във вр. ал.1 във вр. чл. 20, ал.2 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д.Д. на наказание ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 55, ал. 3 от НК съдът не налага по-леките наказания предвидени в закона - глоба и конфискация на имуществото. Веществени доказателства - няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.Д. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 75.00 лева за разноски по делото.
Д.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ-130/2016г. на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия JAVAD DELSOZ /Д.Д./ - мъж, роден на *** г. в гр. Джалалабад, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, не женен, не осъждан, със средно образование, работи, като магазинер, без документи за самоличност, и адв.М.Б., съгласно условията на което обвиняемият JAVAD DELSOZ /Д.Д./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 280, ал.2, т.1 и т.3 във вр. ал.1 във вр. чл. 20, ал.2 от НК за това, че: На 01.08.2016 г. в района на 51-та речна табела, намираща се на 11 000 метра западно от устието на река Резовска, землището на с. Резово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, действайки като извършител в съучастие с BILAL NASERI /БИЛАЛ НАСЕРИ/ - мъж, роден на *** г. в гр. Джалалабад, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност, ANWAR NASERI /АНВАР НАСЕРИ/ - мъж, роден на *** г. в гр. Джалалабад, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност и HASHMAT MOHAMMADI /ХАШМАТ МОХАМАДИ/ - мъж, роден на *** г. в гр. Кабул, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност, превели през границата на страната от Република Турция в Република България група от хора – 18 /осемнадесет/ лица, от които пет /Дияна Гарибнежад, Париваш Нуран, Алисаджад Нуран, Наджиб Расули и Моджиб Расули / - ненавършили шестнадесет годишна възраст: 1. HABIBE SAFARI /ХАБИБЕ САФАРИ/ - жена, родена на *** г. в гр. Техеран, Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; 2. SANAZ GHARIBNEZHAD /САНАЗ ГАРИБНЕЖАД/ - жена, родена на *** г. в гр. Техеран, Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; 3. DIYANA GHARIBNEZHAD /ДИЯНА ГАРИБНЕЖАД/ - жена, родена на *** г. в гр. Техеран, Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; 4. KOBRA NAZARI /КОБРА НАЗАРИ/ - жена, родена на *** г. в гр. Гондуз, Афганистан, афганистанска гражданка, афганистанка, без документи за самоличност; 5. PARIWASH NOORAN /ПАРИВАШ НУРАН/ - жена, родена на *** г. в гр. Техеран, Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; 6. ALISAJAD NOORAN /АЛИСАДЖАД НУРАН/ - мъж, роден на *** г. в гр. Техеран, Иран, ирански гражданин, иранец, без доикументи за самоличност; 7. LIZA RASULI /ЛИЗА РАСУЛИ/ - жена, родена на *** г. в гр. Мазаршариф, Афганистан, афганистанска гражданка, афганистанка, без документи за самоличност; 8. NAJIB RASULI /НАДЖИБ РАСУЛИ/ - мъж, роден на *** г. в гр. Мазаршариф, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност; 9. MOJIB RASULI /МОДЖИБ РАСУЛИ/ - мъж, роден на *** г. в гр. Мазаршариф, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност; 10. NAGHBOLLAH RASULI /НАГИБОЛАХ РАСУЛИ/ - мъж, роден на *** г. гр. Мазаршариф, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност; 11. ABDULVAHAB NURAN /АБДУЛВАХАБ НУРАН/ - мъж, роден на *** г. гр. Гондуз, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност; 12. HAYAT HAYATKHAN /ХАЯТ ХАЯТХАН/ - мъж, роден на *** г. в гр. Илман, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност; 13. DELBARKHAN RAZIMKHAN /ДЕЛБАРХАН РАЗИМХАН/ - мъж, роден на *** г. в гр. Орагзаи, Пакистан, пакистански гражданин, пакистанец, без документи за самоличност; 14. FARUGHKHAN SEYEDRAHMAN /ФАРУГХАН СЕЙЕДРАХМАН/ - мъж, роден на *** г. в гр. Орагзаи, Пакистан, пакистански гражданин, пакистанец, без документи за самоличност; 15. MEHRDAD BAVANDPOUR /МЕХРДАД БАВАНДПУР/ - мъж, роден на *** г. гр. Техеран, Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; 16. SETAREH SATARI /СЕТАРЕ САТАРИ/ - жена, родена на *** г. в гр. Техеран, Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; 17. REZA GHARIBNEZHAD /РЕЗА ГАРИБНЕЖАД/ - мъж, роден на *** г. в гр. Техеран, Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; 18. AMIRHOSEIN BEIRAGHDAR /АМИРХОСЕИН БЕИРАГДАР/ - мъж, роден на *** г. в гр. Техеран, Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; като превеждането през границата на страната е извършено без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като преведените лица не са български граждани. За посоченото престъпление по чл. 280, ал.2, т.1 и т.3 във вр. ал.1 във вр. чл. 20, ал.2 от НК, на основание чл. 280, ал.2, т.1 и т.3 във вр. ал.1 във вр. чл. 20, ал.2 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д.Д. на наказание ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 55, ал. 3 от НК съдът не налага по-леките наказания предвидени в закона - глоба и конфискация на имуществото. Веществени доказателства - няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.Д. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 75.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 6.8.2016г.
24 НОХД No 829/2016, II състав Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Б.Н. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 6.8.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ-130/2016г. на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия BILAL NASERI /Б.Н./ - мъж, роден на *** г. в гр. Джалалабад, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, женен, не осъждан, с начално образование, работи, като шофьор, без документи за самоличност, и адв.М.Б., съгласно условията на което обвиняемият BILAL NASERI /Б.Н./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 280, ал.2, т.1 и т.3 във вр. ал.1 във вр. чл. 20, ал.2 от НК за това, че: На 01.08.2016 г. в района на 51-та речна табела, намираща се на 11 000 метра западно от устието на река Резовска, землището на с. Резово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, действайки като извършител в съучастие с ANWAR NASERI /АНВАР Н./ - мъж, роден на *** г. в гр. Джалалабад, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност, J.D. /Д.Д./ - мъж, роден на *** г. в гр. Джалалабад, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност и H.M. /Х.М./ - мъж, роден на *** г. в гр. Кабул, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност, превели през границата на страната от Република Турция в Република България група от хора – 18 /осемнадесет/ лица, от които пет /Дияна Гарибнежад, Париваш Нуран, Алисаджад Нуран, Наджиб Расули и Моджиб Расули / - ненавършили шестнадесет годишна възраст: 1. HABIBE SAFARI /ХАБИБЕ САФАРИ/ - жена, родена на *** г. в гр. Техеран, Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; 2. SANAZ GHARIBNEZHAD /САНАЗ ГАРИБНЕЖАД/ - жена, родена на *** г. в гр. Техеран, Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; 3. DIYANA GHARIBNEZHAD /ДИЯНА ГАРИБНЕЖАД/ - жена, родена на *** г. в гр. Техеран, Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; 4. KOBRA NAZARI /КОБРА НАЗАРИ/ - жена, родена на *** г. в гр. Гондуз, Афганистан, афганистанска гражданка, афганистанка, без документи за самоличност; 5. PARIWASH NOORAN /ПАРИВАШ НУРАН/ - жена, родена на *** г. в гр. Техеран, Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; 6. ALISAJAD NOORAN /АЛИСАДЖАД НУРАН/ - мъж, роден на *** г. в гр. Техеран, Иран, ирански гражданин, иранец, без доикументи за самоличност; 7. LIZA RASULI /ЛИЗА РАСУЛИ/ - жена, родена на *** г. в гр. Мазаршариф, Афганистан, афганистанска гражданка, афганистанка, без документи за самоличност; 8. NAJIB RASULI /НАДЖИБ РАСУЛИ/ - мъж, роден на *** г. в гр. Мазаршариф, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност; 9. MOJIB RASULI /МОДЖИБ РАСУЛИ/ - мъж, роден на *** г. в гр. Мазаршариф, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност; 10. NAGHBOLLAH RASULI /НАГИБОЛАХ РАСУЛИ/ - мъж, роден на *** г. гр. Мазаршариф, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност; 11. ABDULVAHAB NURAN /АБДУЛВАХАБ НУРАН/ - мъж, роден на *** г. гр. Гондуз, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност; 12. HAYAT HAYATKHAN /ХАЯТ ХАЯТХАН/ - мъж, роден на *** г. в гр. Илман, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност; 13. DELBARKHAN RAZIMKHAN /ДЕЛБАРХАН РАЗИМХАН/ - мъж, роден на *** г. в гр. Орагзаи, Пакистан, пакистански гражданин, пакистанец, без документи за самоличност; 14. FARUGHKHAN SEYEDRAHMAN /ФАРУГХАН СЕЙЕДРАХМАН/ - мъж, роден на *** г. в гр. Орагзаи, Пакистан, пакистански гражданин, пакистанец, без документи за самоличност; 15. MEHRDAD BAVANDPOUR /МЕХРДАД БАВАНДПУР/ - мъж, роден на *** г. гр. Техеран, Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; 16. SETAREH SATARI /СЕТАРЕ САТАРИ/ - жена, родена на *** г. в гр. Техеран, Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; 17. REZA GHARIBNEZHAD /РЕЗА ГАРИБНЕЖАД/ - мъж, роден на *** г. в гр. Техеран, Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; 18. AMIRHOSEIN BEIRAGHDAR /АМИРХОСЕИН БЕИРАГДАР/ - мъж, роден на *** г. в гр. Техеран, Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; като превеждането през границата на страната е извършено без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като преведените лица не са български граждани. За посоченото престъпление по чл. 280, ал.2, т.1 и т.3 във вр. ал.1 във вр. чл. 20, ал.2 от НК, на основание чл. 280, ал.2, т.1 и т.3 във вр. ал.1 във вр. чл. 20, ал.2 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия BILAL NASERI /Б.Н./ на наказание ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 55, ал. 3 от НК съдът не налага по-леките наказания предвидени в закона - глоба и конфискация на имуществото. Веществени доказателства - няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Б.Н. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 75.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Б.Н.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ-130/2016г. на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия BILAL NASERI /Б.Н./ - мъж, роден на *** г. в гр. Джалалабад, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, женен, не осъждан, с начално образование, работи, като шофьор, без документи за самоличност, и адв.М.Б., съгласно условията на което обвиняемият BILAL NASERI /Б.Н./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 280, ал.2, т.1 и т.3 във вр. ал.1 във вр. чл. 20, ал.2 от НК за това, че: На 01.08.2016 г. в района на 51-та речна табела, намираща се на 11 000 метра западно от устието на река Резовска, землището на с. Резово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, действайки като извършител в съучастие с ANWAR NASERI /АНВАР Н./ - мъж, роден на *** г. в гр. Джалалабад, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност, J.D. /Д.Д./ - мъж, роден на *** г. в гр. Джалалабад, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност и H.M. /Х.М./ - мъж, роден на *** г. в гр. Кабул, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност, превели през границата на страната от Република Турция в Република България група от хора – 18 /осемнадесет/ лица, от които пет /Дияна Гарибнежад, Париваш Нуран, Алисаджад Нуран, Наджиб Расули и Моджиб Расули / - ненавършили шестнадесет годишна възраст: 1. HABIBE SAFARI /ХАБИБЕ САФАРИ/ - жена, родена на *** г. в гр. Техеран, Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; 2. SANAZ GHARIBNEZHAD /САНАЗ ГАРИБНЕЖАД/ - жена, родена на *** г. в гр. Техеран, Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; 3. DIYANA GHARIBNEZHAD /ДИЯНА ГАРИБНЕЖАД/ - жена, родена на *** г. в гр. Техеран, Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; 4. KOBRA NAZARI /КОБРА НАЗАРИ/ - жена, родена на *** г. в гр. Гондуз, Афганистан, афганистанска гражданка, афганистанка, без документи за самоличност; 5. PARIWASH NOORAN /ПАРИВАШ НУРАН/ - жена, родена на *** г. в гр. Техеран, Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; 6. ALISAJAD NOORAN /АЛИСАДЖАД НУРАН/ - мъж, роден на *** г. в гр. Техеран, Иран, ирански гражданин, иранец, без доикументи за самоличност; 7. LIZA RASULI /ЛИЗА РАСУЛИ/ - жена, родена на *** г. в гр. Мазаршариф, Афганистан, афганистанска гражданка, афганистанка, без документи за самоличност; 8. NAJIB RASULI /НАДЖИБ РАСУЛИ/ - мъж, роден на *** г. в гр. Мазаршариф, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност; 9. MOJIB RASULI /МОДЖИБ РАСУЛИ/ - мъж, роден на *** г. в гр. Мазаршариф, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност; 10. NAGHBOLLAH RASULI /НАГИБОЛАХ РАСУЛИ/ - мъж, роден на *** г. гр. Мазаршариф, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност; 11. ABDULVAHAB NURAN /АБДУЛВАХАБ НУРАН/ - мъж, роден на *** г. гр. Гондуз, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност; 12. HAYAT HAYATKHAN /ХАЯТ ХАЯТХАН/ - мъж, роден на *** г. в гр. Илман, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност; 13. DELBARKHAN RAZIMKHAN /ДЕЛБАРХАН РАЗИМХАН/ - мъж, роден на *** г. в гр. Орагзаи, Пакистан, пакистански гражданин, пакистанец, без документи за самоличност; 14. FARUGHKHAN SEYEDRAHMAN /ФАРУГХАН СЕЙЕДРАХМАН/ - мъж, роден на *** г. в гр. Орагзаи, Пакистан, пакистански гражданин, пакистанец, без документи за самоличност; 15. MEHRDAD BAVANDPOUR /МЕХРДАД БАВАНДПУР/ - мъж, роден на *** г. гр. Техеран, Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; 16. SETAREH SATARI /СЕТАРЕ САТАРИ/ - жена, родена на *** г. в гр. Техеран, Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; 17. REZA GHARIBNEZHAD /РЕЗА ГАРИБНЕЖАД/ - мъж, роден на *** г. в гр. Техеран, Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; 18. AMIRHOSEIN BEIRAGHDAR /АМИРХОСЕИН БЕИРАГДАР/ - мъж, роден на *** г. в гр. Техеран, Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; като превеждането през границата на страната е извършено без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като преведените лица не са български граждани. За посоченото престъпление по чл. 280, ал.2, т.1 и т.3 във вр. ал.1 във вр. чл. 20, ал.2 от НК, на основание чл. 280, ал.2, т.1 и т.3 във вр. ал.1 във вр. чл. 20, ал.2 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия BILAL NASERI /Б.Н./ на наказание ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 55, ал. 3 от НК съдът не налага по-леките наказания предвидени в закона - глоба и конфискация на имуществото. Веществени доказателства - няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Б.Н. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 75.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 6.8.2016г.
25 НОХД No 836/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО З.А.Х. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 6.8.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 302 - 161/2016 г. по описа на РУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия З.А.Х. /ZANA ALI HASRO/ - мъж, роден на *** год. в гр. Багдад, Ирак, гражданин на Ислямска Република Ирак, със средно образование, общ работник, не женен, не осъждан, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, и адв.Д.С., съгласно условията на което обвиняемият З.А.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 2.08.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, на осн. чл.279, ал., пр.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия З.А.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА З.А.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
З.А.Х.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 302 - 161/2016 г. по описа на РУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия З.А.Х. /ZANA ALI HASRO/ - мъж, роден на *** год. в гр. Багдад, Ирак, гражданин на Ислямска Република Ирак, със средно образование, общ работник, не женен, не осъждан, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, и адв.Д.С., съгласно условията на което обвиняемият З.А.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 2.08.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, на осн. чл.279, ал., пр.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия З.А.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА З.А.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 6.8.2016г.
26 НОХД No 837/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Б.О.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 6.8.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 302 - 162/2016 г. по описа на РУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия Б.О. АХМЕД / BAJDAR OSMAN AHMAD /, мъж, роден на *** год., гр. Диала, Ислямска Република Ирак, със средно образование, работи като преводач, не женен, не осъждан, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, и адв.Д.С., съгласно условията на което обвиняемият Б.О. Ахмед се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 2.08.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, на осн. чл.279, ал., пр.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Б.О. Ахмед на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Б.О. Ахмед да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Б.О.А.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 302 - 162/2016 г. по описа на РУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия Б.О. АХМЕД / BAJDAR OSMAN AHMAD /, мъж, роден на *** год., гр. Диала, Ислямска Република Ирак, със средно образование, работи като преводач, не женен, не осъждан, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, и адв.Д.С., съгласно условията на което обвиняемият Б.О. Ахмед се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 2.08.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, на осн. чл.279, ал., пр.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Б.О. Ахмед на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Б.О. Ахмед да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 6.8.2016г.
27 НОХД No 838/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО П.О. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 6.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 302 - 164/2016 г. по описа на РУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия П.О. / PESHRO OSMANI /, мъж, роден на *** год., гр. Марива, Ислямска Република Иран, неграмотен, работи като шофьор, не женен, не осъждан, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето и адв.Д.С., съгласно условията на което обвиняемият П.О. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 2.08.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, на осн. чл.279, ал., пр.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия П.О. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА П.О. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
П.О.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 302 - 164/2016 г. по описа на РУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия П.О. / PESHRO OSMANI /, мъж, роден на *** год., гр. Марива, Ислямска Република Иран, неграмотен, работи като шофьор, не женен, не осъждан, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето и адв.Д.С., съгласно условията на което обвиняемият П.О. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 2.08.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, на осн. чл.279, ал., пр.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия П.О. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА П.О. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 6.8.2016г.
28 НОХД No 839/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.Д.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 6.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 302 - 165/2016 г. по описа на РУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева, обвиняемия Д.Д.М. /DANA DARA MОHAMAD/, мъж, роден на *** год., гр. Мухабат, гражданин на Ислямска Република Иран, начално образование, не женен, не осъждан, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето и адв.Д.С., съгласно условията на което обвиняемият Д.Д.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 2.08.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, на осн. чл.279, ал., пр.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д.Д.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.Д.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Д.Д.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 302 - 165/2016 г. по описа на РУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева, обвиняемия Д.Д.М. /DANA DARA MОHAMAD/, мъж, роден на *** год., гр. Мухабат, гражданин на Ислямска Република Иран, начално образование, не женен, не осъждан, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето и адв.Д.С., съгласно условията на което обвиняемият Д.Д.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 2.08.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, на осн. чл.279, ал., пр.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д.Д.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.Д.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 6.8.2016г.
29 НОХД No 840/2016, I състав Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО В.Н.Н. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 7.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство №302 ЗМ-160/2016г. по описа на РУ-Царево, между РП – Царево, представлявана от прокурор Рандева, обвиняемия В.Н.Н. - роден на ***г***, жител и живущ ***, българин, български гражданин, образование – средно, не работи, неженен, неосъждан, ЕГН **********, и неговия защитник адв.Д.Д., съгласно което обвиняемият В.Н.Н. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо и т.5, вр. ал.1 от НК, а именно, че: На 05.08.2016г. от от землището на с.Синеморец, общ.Царево и по път ІІІ-9901 от с.Синеморец – гр.Царево, Бургаска обл. с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал група чужденци 5 /пет/ лица, граждани на Ислямска Република Ирак и Ислямска Република Иран а именно: 1. ЗАНА АЛИ ХАСРО /ZANA ALI HASRO/ - мъж, роден на *** год. в Ирак, гр. Багдад, гражданин на Ислямска Република Ирак, със средно образование, общ работник, не женен, не осъждан, без документи за самоличност. 2. ДАНА ДАРА МОХАМАД /DANA DARA MОHAMAD/, мъж, роден на *** год., гр. Мухабат, гражданин на Ислямска Република Иран, начално образование, не женен, не осъждан, без документи за самоличност. 3. ПЕШРО ОСМАНИ / PESHRO OSMANI /, мъж, роден на *** год., гр. Марива, Ислямска Република Иран, неграмотен, работи като шофьор, не женен, не осъждан, без документи за самоличност. 4. БАЖДАР ОСМАН АХМЕД / BAJDAR OSMAN AHMAD /, мъж, роден на *** год., гр. Диала, Ислямска Република Ирак, със средно образование, работи като преводач, не женен, не осъждан, без документи за самоличност. 5. АХМАД РАХМАН /AHMAD RAHMA /, мъж, роден на *** год., гр. Сулеимание, Ислямска Република Ирак, с начално образование, не женен не осъждан, без документи за самоличност, да пребивава и да преминават през територията на Република България в нарушение на Закона за чужденците в Република България - чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (1) Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава -. редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима. Съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001г. на Съвета от 15.03.2001г., като деянието е извършено, чрез използването на моторно превозно средство– лек автомобил марка “Мазда”, модел “6”, тъмно син металик, с рег. № СА 9342 ХР, собственост на Спаска Велкова Николова, ЕГН ********** и по отношение на повече от едно лице - 5/ пет / лица. За посоченото престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо и т.5, вр. ал.1 от НК, на основание чл.281, ал.2, т.1, предл. първо и т.5, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия В.Н.Н., ЕГН **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 5000 /пет хиляди/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.59, ал.1 от НК ПРИСПАДА от определеното наказание лишаване от свобода по споразумението, времето, през което обв. В.Н.Н. е бил задържан по бързо производство, считано от 05.08.2016г. Веществените доказателства: 1 бр. лек автомобил марка „Мазда”, модел „6”, комби, син на цвят с рег. № СА 9342 ХР, 1 бр. стартерен ключ с емблема на „Мазда” и дистанционно прикрепено към него /намиращ се на съхранение в РУ – Царево/, собственост на Спаска Велкова Николова, предоставен доброволно на В.Н.Н., на основание чл.281, ал.3, вр. ал.2, т.1, предл. първо и т.5, вр. ал.1 от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата. Веществените доказателства: 1 бр. нож с дървена дръжка с надпис „Ahmat” и кабел за зарядно устройство СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и да се унищожат като вещи без стойност. Веществените доказателства – 1 бр. мобилен телефон марка „Нокия” с ИМЕЙ 1 - 357889050811582 и ИМЕЙ 2 – 357889050811590 ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика му – В.Н.Н.. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА В.Н.Н., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС – Царево сумата в размер на 90.00 лева за разноски по делото. На основание чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №840/2016г. по описа на ЦРС Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В.Н.Н.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство №302 ЗМ-160/2016г. по описа на РУ-Царево, между РП – Царево, представлявана от прокурор Рандева, обвиняемия В.Н.Н. - роден на ***г***, жител и живущ ***, българин, български гражданин, образование – средно, не работи, неженен, неосъждан, ЕГН **********, и неговия защитник адв.Д.Д., съгласно което обвиняемият В.Н.Н. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо и т.5, вр. ал.1 от НК, а именно, че: На 05.08.2016г. от от землището на с.Синеморец, общ.Царево и по път ІІІ-9901 от с.Синеморец – гр.Царево, Бургаска обл. с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал група чужденци 5 /пет/ лица, граждани на Ислямска Република Ирак и Ислямска Република Иран а именно: 1. ЗАНА АЛИ ХАСРО /ZANA ALI HASRO/ - мъж, роден на *** год. в Ирак, гр. Багдад, гражданин на Ислямска Република Ирак, със средно образование, общ работник, не женен, не осъждан, без документи за самоличност. 2. ДАНА ДАРА МОХАМАД /DANA DARA MОHAMAD/, мъж, роден на *** год., гр. Мухабат, гражданин на Ислямска Република Иран, начално образование, не женен, не осъждан, без документи за самоличност. 3. ПЕШРО ОСМАНИ / PESHRO OSMANI /, мъж, роден на *** год., гр. Марива, Ислямска Република Иран, неграмотен, работи като шофьор, не женен, не осъждан, без документи за самоличност. 4. БАЖДАР ОСМАН АХМЕД / BAJDAR OSMAN AHMAD /, мъж, роден на *** год., гр. Диала, Ислямска Република Ирак, със средно образование, работи като преводач, не женен, не осъждан, без документи за самоличност. 5. АХМАД РАХМАН /AHMAD RAHMA /, мъж, роден на *** год., гр. Сулеимание, Ислямска Република Ирак, с начално образование, не женен не осъждан, без документи за самоличност, да пребивава и да преминават през територията на Република България в нарушение на Закона за чужденците в Република България - чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (1) Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава -. редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима. Съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001г. на Съвета от 15.03.2001г., като деянието е извършено, чрез използването на моторно превозно средство– лек автомобил марка “Мазда”, модел “6”, тъмно син металик, с рег. № СА 9342 ХР, собственост на Спаска Велкова Николова, ЕГН ********** и по отношение на повече от едно лице - 5/ пет / лица. За посоченото престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо и т.5, вр. ал.1 от НК, на основание чл.281, ал.2, т.1, предл. първо и т.5, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия В.Н.Н., ЕГН **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 5000 /пет хиляди/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.59, ал.1 от НК ПРИСПАДА от определеното наказание лишаване от свобода по споразумението, времето, през което обв. В.Н.Н. е бил задържан по бързо производство, считано от 05.08.2016г. Веществените доказателства: 1 бр. лек автомобил марка „Мазда”, модел „6”, комби, син на цвят с рег. № СА 9342 ХР, 1 бр. стартерен ключ с емблема на „Мазда” и дистанционно прикрепено към него /намиращ се на съхранение в РУ – Царево/, собственост на Спаска Велкова Николова, предоставен доброволно на В.Н.Н., на основание чл.281, ал.3, вр. ал.2, т.1, предл. първо и т.5, вр. ал.1 от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата. Веществените доказателства: 1 бр. нож с дървена дръжка с надпис „Ahmat” и кабел за зарядно устройство СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и да се унищожат като вещи без стойност. Веществените доказателства – 1 бр. мобилен телефон марка „Нокия” с ИМЕЙ 1 - 357889050811582 и ИМЕЙ 2 – 357889050811590 ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика му – В.Н.Н.. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА В.Н.Н., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС – Царево сумата в размер на 90.00 лева за разноски по делото. На основание чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №840/2016г. по описа на ЦРС Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 7.8.2016г.
30 НОХД No 841/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.Н. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 7.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 169/2016г. по описа на РУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева, обвиняемия М.Н. /MOHAMAD NAHRO/ - роден на ***г. в гр. Хаулер, Ислямска Република Ирак, със средно образование, неженен, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, и адв. Т.Я., съгласно условията на което обвиняемият М.Н. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: На 04.08.2016 г. в района на местност „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, на осн. чл.279, ал., пр.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.Н. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.Н. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
М.Н.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 169/2016г. по описа на РУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева, обвиняемия М.Н. /MOHAMAD NAHRO/ - роден на ***г. в гр. Хаулер, Ислямска Република Ирак, със средно образование, неженен, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, и адв. Т.Я., съгласно условията на което обвиняемият М.Н. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: На 04.08.2016 г. в района на местност „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, на осн. чл.279, ал., пр.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.Н. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.Н. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 7.8.2016г.
31 НОХД No 842/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.Л. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 7.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 173/2016г. по описа на РУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева, обвиняемия М.Л. /MOHAMАD LATEF/ - роден на ***г. гр. Сулеймания, Ислямска Република Ирак, със средно образование, неженен, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, и адв. Т.Я., съгласно условията на което обвиняемият М.Л. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: На 04.08.2016 г. в района на местност „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, на осн. чл.279, ал., пр.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.Л. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.Л. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
М.Л.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 173/2016г. по описа на РУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева, обвиняемия М.Л. /MOHAMАD LATEF/ - роден на ***г. гр. Сулеймания, Ислямска Република Ирак, със средно образование, неженен, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, и адв. Т.Я., съгласно условията на което обвиняемият М.Л. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: На 04.08.2016 г. в района на местност „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, на осн. чл.279, ал., пр.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.Л. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.Л. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 7.8.2016г.
32 НОХД No 843/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО К.Д.О. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 7.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 171/2016г. по описа на РУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева, обвиняемия К.Д.О. /KARMAN DALAWAR OSMAN/ - роден на ***г. в гр.Хаулер, Ислямска Република Ирак, със средно образование, неженен, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, и адв. Т.Я., съгласно условията на което обвиняемият К.Д.О. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: На 04.08.2016 г. в района на местност „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, на осн. чл.279, ал., пр.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия К.Д.О. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА К.Д.О. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
К.Д.О.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 171/2016г. по описа на РУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева, обвиняемия К.Д.О. /KARMAN DALAWAR OSMAN/ - роден на ***г. в гр.Хаулер, Ислямска Република Ирак, със средно образование, неженен, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, и адв. Т.Я., съгласно условията на което обвиняемият К.Д.О. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: На 04.08.2016 г. в района на местност „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, на осн. чл.279, ал., пр.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия К.Д.О. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА К.Д.О. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 7.8.2016г.
33 НОХД No 844/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 7.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 170/2016г. по описа на РУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева, обвиняемия М.С. /MARIUAN SAMAD/- роден на *** г. в гр. Хаулер, Ислямска Република Ирак, със средно образование, неженен, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, и адв. Т.Я., съгласно условията на което обвиняемият М.С. /Mariuan Samad/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: На 04.08.2016 г. в района на местност „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, на осн. чл.279, ал., пр.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
М.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 170/2016г. по описа на РУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева, обвиняемия М.С. /MARIUAN SAMAD/- роден на *** г. в гр. Хаулер, Ислямска Република Ирак, със средно образование, неженен, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, и адв. Т.Я., съгласно условията на което обвиняемият М.С. /Mariuan Samad/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: На 04.08.2016 г. в района на местност „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, на осн. чл.279, ал., пр.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 7.8.2016г.
34 НОХД No 846/2016, V състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО К.О.А. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 8.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № ЗМ 194/2016 год. по описа на ГПУ на МВР - Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия К.О.А. (Karwan Omar Ahmad), роден ***г. в гр. Баванур, Република Ирак, иракски гражданин, женен, не осъждан, безработен, основно образование, без документи за самоличност, и адв.Р.Д., съгласно условията на което обвиняемият К.О.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 03.08.2016 год. в около 02.00 ч. в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия К.О.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА К.О.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
К.О.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № ЗМ 194/2016 год. по описа на ГПУ на МВР - Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия К.О.А. (Karwan Omar Ahmad), роден ***г. в гр. Баванур, Република Ирак, иракски гражданин, женен, не осъждан, безработен, основно образование, без документи за самоличност, и адв.Р.Д., съгласно условията на което обвиняемият К.О.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 03.08.2016 год. в около 02.00 ч. в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия К.О.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА К.О.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 8.8.2016г.
35 НОХД No 847/2016, V състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.М.Р. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 8.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № ЗМ 196/2016 год. по описа на ГПУ на МВР - Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия С.М.Р. (SARWAT MOHAMMAD RASHID) - роден ***г. в гр. Каркук, Република Ирак, иракски гражданин, не женен, не осъждан, безработен, неграмотен, без документи за самоличност, и адв.Р.Д., съгласно условията на което обвиняемият С.М.Р. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 03.08.2016 год. в около 02.00 ч. в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.М.Р. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.М.Р. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
С.М.Р.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № ЗМ 196/2016 год. по описа на ГПУ на МВР - Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия С.М.Р. (SARWAT MOHAMMAD RASHID) - роден ***г. в гр. Каркук, Република Ирак, иракски гражданин, не женен, не осъждан, безработен, неграмотен, без документи за самоличност, и адв.Р.Д., съгласно условията на което обвиняемият С.М.Р. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 03.08.2016 год. в около 02.00 ч. в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.М.Р. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.М.Р. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 8.8.2016г.
36 НОХД No 848/2016, V състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Б.М.А. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 8.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № ЗМ 195/2016 год. по описа на ГПУ на МВР - Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия Б.М.А. (BISTON MOHAMMAD ABDULKARIM) - роден ***г. в гр. Дус, Република Ирак, иракски гражданин, не женен, не осъждан, безработен, основно образование, без документи за самоличност, и адв.Р.Д., съгласно условията на което обвиняемият Б.М.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 03.08.2016 год. в около 02.00 ч. в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Б.М.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Б.М.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
Б.М.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № ЗМ 195/2016 год. по описа на ГПУ на МВР - Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия Б.М.А. (BISTON MOHAMMAD ABDULKARIM) - роден ***г. в гр. Дус, Република Ирак, иракски гражданин, не женен, не осъждан, безработен, основно образование, без документи за самоличност, и адв.Р.Д., съгласно условията на което обвиняемият Б.М.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 03.08.2016 год. в около 02.00 ч. в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Б.М.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Б.М.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 8.8.2016г.
37 НОХД No 849/2016, V състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.С.А. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 8.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № ЗМ 193/2016 год. по описа на ГПУ на МВР - Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева, обвиняемия М.С.А. (Mohammad Salar Aljaf), роден на ***г. в гр. Джалола, Република Ирак, иракски гражданин, не женен, не осъждан, безработен, висше образование, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, и адв.Р.Д., съгласно условията на което обвиняемият М.С.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 03.08.2016 год. в около 02.00 ч. в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.С.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.С.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
М.С.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № ЗМ 193/2016 год. по описа на ГПУ на МВР - Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева, обвиняемия М.С.А. (Mohammad Salar Aljaf), роден на ***г. в гр. Джалола, Република Ирак, иракски гражданин, не женен, не осъждан, безработен, висше образование, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, и адв.Р.Д., съгласно условията на което обвиняемият М.С.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 03.08.2016 год. в около 02.00 ч. в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.С.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.С.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 8.8.2016г.
38 НОХД No 850/2016, V състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.А.М. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 8.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № ЗМ 197/2016 год. по описа на ГПУ на МВР - Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия Д.А.М. (DELIYER AHMAD MOHAMMAD) - роден ***г. в гр. Дус, Република Ирак, иракски гражданин, неженен, неосъждан, безработен, средно образование, без документи за самоличност, и адв.Р.Д., съгласно условията на което обвиняемият Д.А.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 03.08.2016 год. в около 02.00 ч. в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д.А.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.А.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
Д.А.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № ЗМ 197/2016 год. по описа на ГПУ на МВР - Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия Д.А.М. (DELIYER AHMAD MOHAMMAD) - роден ***г. в гр. Дус, Република Ирак, иракски гражданин, неженен, неосъждан, безработен, средно образование, без документи за самоличност, и адв.Р.Д., съгласно условията на което обвиняемият Д.А.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 03.08.2016 год. в около 02.00 ч. в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д.А.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.А.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 8.8.2016г.
39 НОХД No 851/2016, V състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.А. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 8.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № ЗМ 199/2016 год. по описа на ГПУ на МВР - Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия С.А. (SAMIM AHMADI) - роден ***г. гр.Кабул, Ислямска Република Афганистан, афганистански гражданин, неженен, неосъждан, основно образование, безработен, с документ № 297828, и адв.Д.Д., съгласно условията на което обвиняемият С.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 03.08.2016 год. в около 02.00 ч. в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
С.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № ЗМ 199/2016 год. по описа на ГПУ на МВР - Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия С.А. (SAMIM AHMADI) - роден ***г. гр.Кабул, Ислямска Република Афганистан, афганистански гражданин, неженен, неосъждан, основно образование, безработен, с документ № 297828, и адв.Д.Д., съгласно условията на което обвиняемият С.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 03.08.2016 год. в около 02.00 ч. в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 8.8.2016г.
40 НОХД No 852/2016, V състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Х.А.С. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 8.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № ЗМ 198/2016 год. по описа на ГПУ на МВР - Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия Х.А.С. (HEZHA AZIZ SALEH) - роден ***г. в гр. Дус, Република Ирак, иракски гражданин, не женен, не осъждан, безработен, средно образование, без документи за самоличност, и адв.Р.Д., съгласно условията на което обвиняемият Х.А.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 03.08.2016 год. в около 02.00 ч. в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Х.А.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.А.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Х.А.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № ЗМ 198/2016 год. по описа на ГПУ на МВР - Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия Х.А.С. (HEZHA AZIZ SALEH) - роден ***г. в гр. Дус, Република Ирак, иракски гражданин, не женен, не осъждан, безработен, средно образование, без документи за самоличност, и адв.Р.Д., съгласно условията на което обвиняемият Х.А.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 03.08.2016 год. в около 02.00 ч. в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Х.А.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.А.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 8.8.2016г.
41 НОХД No 853/2016, V състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО З.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 8.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № ЗМ 200/2016 год. по описа на ГПУ на МВР - Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия З.А. (Zahir Ahmadi), роден ***г. гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, афганистански гражданин, не женен, не осъждан, начално образование, безработен, без документи за самоличност, и адв.Д.Д., съгласно условията на което обвиняемият З.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 03.08.2016 год. в около 02.00 ч. в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия З.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА З.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
З.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № ЗМ 200/2016 год. по описа на ГПУ на МВР - Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия З.А. (Zahir Ahmadi), роден ***г. гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, афганистански гражданин, не женен, не осъждан, начално образование, безработен, без документи за самоличност, и адв.Д.Д., съгласно условията на което обвиняемият З.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 03.08.2016 год. в около 02.00 ч. в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия З.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА З.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 8.8.2016г.
42 НОХД No 854/2016, V състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.Х. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 8.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № ЗМ 201/2016 год. по описа на ГПУ на МВР - Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия Д.Х. (DILAWAR KHAN), роден ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, афганистански гражданин, женен, не осъждан, начално образование, безработен, без документи за самоличност, и адв.Д.Д., съгласно условията на което обвиняемият Д.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 03.08.2016 год. в около 02.00 ч. в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Д.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № ЗМ 201/2016 год. по описа на ГПУ на МВР - Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия Д.Х. (DILAWAR KHAN), роден ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, афганистански гражданин, женен, не осъждан, начално образование, безработен, без документи за самоличност, и адв.Д.Д., съгласно условията на което обвиняемият Д.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 03.08.2016 год. в около 02.00 ч. в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 8.8.2016г.
43 НОХД No 855/2016, V състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.Б. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 8.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № ЗМ 202/2016 год. по описа на ГПУ на МВР - Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемият Н.Б. (NAVIDULLAH BAHRAMI) - роден ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, афганистански гражданин, не женен, не осъждан, висше образование, безработен,без документи за самоличност, и адв. Д.Д., съгласно условията на което обвиняемият Н.Б. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 03.08.2016 год. в около 02.00 ч. в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Н.Б. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.Б. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Н.Б.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № ЗМ 202/2016 год. по описа на ГПУ на МВР - Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемият Н.Б. (NAVIDULLAH BAHRAMI) - роден ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, афганистански гражданин, не женен, не осъждан, висше образование, безработен,без документи за самоличност, и адв. Д.Д., съгласно условията на което обвиняемият Н.Б. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 03.08.2016 год. в около 02.00 ч. в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Н.Б. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.Б. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 8.8.2016г.
44 НОХД No 856/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО И.А. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 8.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № ЗМ 203/2016 год. по описа на ГПУ- Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева, обвиняемият И.А. (IMRAN ATEL) - роден ***г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, афганистански гражданин, женен, не осъждан, начално образование, безработен, без документи за самоличност, и неговия защитник адв.Д.Д., съгласно условията на което обвиняемият И.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 03.08.2016 год. в около 02.00 ч. в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия И.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА И.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
И.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № ЗМ 203/2016 год. по описа на ГПУ- Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева, обвиняемият И.А. (IMRAN ATEL) - роден ***г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, афганистански гражданин, женен, не осъждан, начално образование, безработен, без документи за самоличност, и неговия защитник адв.Д.Д., съгласно условията на което обвиняемият И.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 03.08.2016 год. в около 02.00 ч. в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия И.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА И.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 8.8.2016г.
45 НОХД No 857/2016, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.С.И. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 8.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство №302 ЗМ - 156/2016 год. по описа на РУ - Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Крумов, обвиняемия М.С.И. - ЕГН **********, роден на *** ***, постоянен адрес:***, българин, български гражданин, висше образование – информационни технологии, работи като ръководител отдел – при „Хюлет Пакард”, неженен, неосъждан, и неговия защитник адв.Т.Я., съгласно обвиняемият М.С.И., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че: На 03.08.2016 год., около 04.40 ч. в с. Синеморец, общ.Царево, обл. Бургаска, по улица „Бутамята", в посока плажа, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Фолксваген", модел "Пасат", с рег. № СА 0468 СГ, след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда, а именно 1.53 /едно цяло, петдесет и три/ промила на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство Алкотест Дрегер "510+ с фабр. № АКГЖ 0064, проба № 1492 от 03.08.2016 г. в 04:50:27 часа. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия М.С.И., ЕГН **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 500.00 /петстотин/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия М.С.И., ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 03.08.2016 год. Разноски по делото няма. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
М.С.И.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство №302 ЗМ - 156/2016 год. по описа на РУ - Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Крумов, обвиняемия М.С.И. - ЕГН **********, роден на *** ***, постоянен адрес:***, българин, български гражданин, висше образование – информационни технологии, работи като ръководител отдел – при „Хюлет Пакард”, неженен, неосъждан, и неговия защитник адв.Т.Я., съгласно обвиняемият М.С.И., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че: На 03.08.2016 год., около 04.40 ч. в с. Синеморец, общ.Царево, обл. Бургаска, по улица „Бутамята", в посока плажа, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Фолксваген", модел "Пасат", с рег. № СА 0468 СГ, след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда, а именно 1.53 /едно цяло, петдесет и три/ промила на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство Алкотест Дрегер "510+ с фабр. № АКГЖ 0064, проба № 1492 от 03.08.2016 г. в 04:50:27 часа. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия М.С.И., ЕГН **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 500.00 /петстотин/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия М.С.И., ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 03.08.2016 год. Разноски по делото няма. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 8.8.2016г.
46 НОХД No 858/2016, II състав Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.К.Х. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 8.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 302 ЗМ - 167/16г. по описа на РУ - Царево, между РП - Царево, представлявана от прокурор Рандева, подсъдимия Д.К.Х., ЕГН ********** - роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неженен, не осъждан и неговия защитник адв.Д.Д., съгласно което подсъдимият Д.К.Х., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и 5, вр. с чл. 281, ал. 1 от НК, за това, че на 05.08.2016 год. от землището на с. Синеморец, общ. Царево, общински път клас ІІІ-9901 от с. Синеморец – гр. Царево, и по главен път ІІ-99 в посока гр. Царево - с. Лозенец с цел да набави за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнал група чужденци – 16 /шестнадесет/ бр. лица, между които и 5 /пет/ лица ХАДЯ ДЖАН АХМАДИ (HADIA JAN AHMADI) - родена на *** г., в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, афганистански гражданин, АХМАД СЕЯР АХМАДИ (AHMAD SAYAR AHMADI) - роден на *** г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, афганистански гражданин, АХМАД ЯСАР АХМАДИ (AHMAD YASAR AHMADI) - роден на ***г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, афганистански гражданин, АХМАД БАСИР АХМАДИ (AHMAD BASIR AHMADI) - роден ***г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, афганистански гражданин, с документ № 15211334 и МОХАМАД КАДЕР /MOHAМАD KADER/ - роден на *** г. в гр. ХАУЛЕР, Ислямска Република Ирак, ненавършили шестнадесет годишна възраст, а именно: 1. НИЛОФАР АХМАДИ (NILOFAR AHMADI) - родена на ***г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, афганистански гражданин, с документ № 15211493. 2. ХАДЯ ДЖАН АХМАДИ (HADIA JAN AHMADI) - родена на *** г., в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, афганистански гражданин. 3. АХМАД СЕЯР АХМАДИ (AHMAD SAYAR AHMADI) - роден на *** г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, афганистански гражданин. 4. АХМАД ЯСАР АХМАДИ (AHMAD YASAR AHMADI) - роден на ***г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, афганистански гражданин. 5. АХМАД БАСИР АХМАДИ (AHMAD BASIR AHMADI) - роден ***г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, афганистански гражданин, с документ № 15211334. 6. САМИМ АХМАДИ (SAMIM AHMADI) - роден ***г. гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, афганистански гражданин, с документ № 297828. 7. ЗАХИР АХМАДИ (ZAHIR AHMADI) - роден ***г. гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, афганистански гражданин. 8. ДИЛАВАР ХАН (DILAWAR KHAN) - роден ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, афганистански гражданин. 9. НАВИДУЛАХ БАХРАМИ (NAVIDULLAH BAHRAMI), роден ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, афганистански гражданин. 10. МОХАМАД САБЕР ГОРБАНИ (MOHAMMAD SABER GHORBANI) - роден *** г. в гр. Гондуз, Ислямска Република Афганистан, афганистански гражданин. 11. ИМРАН АТЕЛ (IMRAN ATEL), роден ***г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, афганистански гражданин. 12. МОХАМАД НАХРО /MOHAMAD NAHRO/ - роден на *** г. в гр. ХАУЛЕР, гражданин на Ислямска Република Ирак. 13. МАРИУАН САМАД /MARIUAN SAMAD/- роден на *** г. в гр. ХАУЛЕР, гражданин на Ислямска Република Ирак. 14. КАРМАН ДАЛАУАР ОСМАН /KARMAN DALAWAR OSMAN/ - роден на *** г. в гр. ХАУЛЕР, гражданин на Ислямска Република Ирак. 15. МОХАМАД ЛАТЕФ /MOHAMАD LATEF/ - роден на *** г. гр. Сулеймания, гражданин на Ислямска Република Ирак. 16. МОХАМАД КАДЕР /MOHAМАD KADER/ - роден на *** г. в гр. ХАУЛЕР, гражданин на Ислямска Република Ирак - да пребивават и да преминават през територията на Република България в нарушение на Закона за чужденците в Република България - чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (1) Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава -. редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима. Съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001г. на Съвета от 15.03.2001г. като деянието е извършено, чрез използването на моторно превозно средство – лек автомобил марка „Мерцедес МЛ 320” с РЕГ. № СТ 2644 ВМ с рама № WDC 1631541A230797 негова собственост и деянието е извършено по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и 5, вр. с чл. 281, ал. 1 от НК , на осн. чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и 5, вр. с чл. 281, ал. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Д.К.Х., ЕГН ********** , на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА И ГЛОБА в размер на 5000 /пет хиляди/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл. 59, ал.1 от НК ПРИСПАДА от определеното наказание лишаване от свобода по споразумението, времето, през което обв. Д.К.Х. е бил задържан по бързо производство, считано от 06.08.2016г. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На основание чл.281, ал.3, вр. ал.2, т.1, предл. първо и т.5, вр. ал.1 от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства: 1 бр. лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „ML”, с рег. № СТ 2644 ВМ с рама № WDC 1631541A230797, 1 ключ за автомобил „Мерцедес” собственост на Д.Х., на съхранение в РУ Царево. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.К.Х., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 120.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Д.К.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 302 ЗМ - 167/16г. по описа на РУ - Царево, между РП - Царево, представлявана от прокурор Рандева, подсъдимия Д.К.Х., ЕГН ********** - роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неженен, не осъждан и неговия защитник адв.Д.Д., съгласно което подсъдимият Д.К.Х., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и 5, вр. с чл. 281, ал. 1 от НК, за това, че на 05.08.2016 год. от землището на с. Синеморец, общ. Царево, общински път клас ІІІ-9901 от с. Синеморец – гр. Царево, и по главен път ІІ-99 в посока гр. Царево - с. Лозенец с цел да набави за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнал група чужденци – 16 /шестнадесет/ бр. лица, между които и 5 /пет/ лица ХАДЯ ДЖАН АХМАДИ (HADIA JAN AHMADI) - родена на *** г., в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, афганистански гражданин, АХМАД СЕЯР АХМАДИ (AHMAD SAYAR AHMADI) - роден на *** г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, афганистански гражданин, АХМАД ЯСАР АХМАДИ (AHMAD YASAR AHMADI) - роден на ***г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, афганистански гражданин, АХМАД БАСИР АХМАДИ (AHMAD BASIR AHMADI) - роден ***г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, афганистански гражданин, с документ № 15211334 и МОХАМАД КАДЕР /MOHAМАD KADER/ - роден на *** г. в гр. ХАУЛЕР, Ислямска Република Ирак, ненавършили шестнадесет годишна възраст, а именно: 1. НИЛОФАР АХМАДИ (NILOFAR AHMADI) - родена на ***г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, афганистански гражданин, с документ № 15211493. 2. ХАДЯ ДЖАН АХМАДИ (HADIA JAN AHMADI) - родена на *** г., в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, афганистански гражданин. 3. АХМАД СЕЯР АХМАДИ (AHMAD SAYAR AHMADI) - роден на *** г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, афганистански гражданин. 4. АХМАД ЯСАР АХМАДИ (AHMAD YASAR AHMADI) - роден на ***г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, афганистански гражданин. 5. АХМАД БАСИР АХМАДИ (AHMAD BASIR AHMADI) - роден ***г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, афганистански гражданин, с документ № 15211334. 6. САМИМ АХМАДИ (SAMIM AHMADI) - роден ***г. гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, афганистански гражданин, с документ № 297828. 7. ЗАХИР АХМАДИ (ZAHIR AHMADI) - роден ***г. гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, афганистански гражданин. 8. ДИЛАВАР ХАН (DILAWAR KHAN) - роден ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, афганистански гражданин. 9. НАВИДУЛАХ БАХРАМИ (NAVIDULLAH BAHRAMI), роден ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, афганистански гражданин. 10. МОХАМАД САБЕР ГОРБАНИ (MOHAMMAD SABER GHORBANI) - роден *** г. в гр. Гондуз, Ислямска Република Афганистан, афганистански гражданин. 11. ИМРАН АТЕЛ (IMRAN ATEL), роден ***г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, афганистански гражданин. 12. МОХАМАД НАХРО /MOHAMAD NAHRO/ - роден на *** г. в гр. ХАУЛЕР, гражданин на Ислямска Република Ирак. 13. МАРИУАН САМАД /MARIUAN SAMAD/- роден на *** г. в гр. ХАУЛЕР, гражданин на Ислямска Република Ирак. 14. КАРМАН ДАЛАУАР ОСМАН /KARMAN DALAWAR OSMAN/ - роден на *** г. в гр. ХАУЛЕР, гражданин на Ислямска Република Ирак. 15. МОХАМАД ЛАТЕФ /MOHAMАD LATEF/ - роден на *** г. гр. Сулеймания, гражданин на Ислямска Република Ирак. 16. МОХАМАД КАДЕР /MOHAМАD KADER/ - роден на *** г. в гр. ХАУЛЕР, гражданин на Ислямска Република Ирак - да пребивават и да преминават през територията на Република България в нарушение на Закона за чужденците в Република България - чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (1) Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава -. редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима. Съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001г. на Съвета от 15.03.2001г. като деянието е извършено, чрез използването на моторно превозно средство – лек автомобил марка „Мерцедес МЛ 320” с РЕГ. № СТ 2644 ВМ с рама № WDC 1631541A230797 негова собственост и деянието е извършено по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и 5, вр. с чл. 281, ал. 1 от НК , на осн. чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и 5, вр. с чл. 281, ал. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Д.К.Х., ЕГН ********** , на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА И ГЛОБА в размер на 5000 /пет хиляди/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл. 59, ал.1 от НК ПРИСПАДА от определеното наказание лишаване от свобода по споразумението, времето, през което обв. Д.К.Х. е бил задържан по бързо производство, считано от 06.08.2016г. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На основание чл.281, ал.3, вр. ал.2, т.1, предл. първо и т.5, вр. ал.1 от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства: 1 бр. лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „ML”, с рег. № СТ 2644 ВМ с рама № WDC 1631541A230797, 1 ключ за автомобил „Мерцедес” собственост на Д.Х., на съхранение в РУ Царево. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.К.Х., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 120.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 8.8.2016г.
47 НОХД No 860/2016, V състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО П.П.П. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 9.8.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 302 ЗМ - 120/16 г. по описа на РУ - Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Рандева, обвиняемата П.П.П. - родена на *** ***, общ. Сандански, обл. Благоевград, ул. “Чудомир Кантарджиев” № 55, с адрес за призоваване в к-г “Арапя”, землището на гр. Царево, общ, Царево, обл. Бургаска, хотел “Пънчетата”, тел. 0876/737802, българка, български гражданин, образование – средно, професия – компютърен техник, работи като готвач студена кухня в заведение за обществено хранене “Пънчетата” в к-г “Арапя”, землището на гр. Царево, неомъжена, неосъждана, ЕГН ********** и нейния защитник адв.Д.С., съгласно което обвиняемата П.П.П. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1, предл. първо от НК, за това, че: На 14.07.2016 год. в стая в хотел “Пънчета”, в к-г “Арапя”, землището на гр. Царево, обл. Бургаска, без надлежно разрешително съгласно чл. 73, ал. 1 и ал. 2, чл. 30 и чл. 31 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗКНВП, вр. чл. 3, т. 1 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1 – Списък № 1 от същата “Растенията и веществата с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, както следва: КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 12.278 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ 9.80 % на стойност 73.67 лева, определен съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. - престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 предл. първо от НК. Деянието от П.П. е извършено виновно, при форма на вината – “пряк умисъл ” по смисъла на чл. 11 ал.2 от НК. Гореописаното съставлява престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1, предл. първо от НК. За посоченото престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1, предл. първо от НК, на основание чл. 354а, ал. 3, т. 1, предл. първо от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемата П.П.П., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 55, ал. 3 от НК НЕ НАЛАГА на обвиняемата П.П. предвиденото по–леко кумулативно наказание Глоба. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА П.П.П., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС-Царево сумата в размер на 45.76 лв за разноски по делото. На основание чл. 53, ал.1, б. "б" от НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА- Иззетото на основание чл. 354А, ал. 6 от НК предмет на престъплението и изпратено на съхранение в Агенция «Митници», ЦМУ, отдел «МРР – НОП» гр. София високо рисково наркотично вещество – коноп /марихуана, канабис/ общо тегло 12,278 гр. /0,500 гр. изразходени при физико - химическата експертиза № 490/19.07.2016 г./ , които да бъдат унищожени. На основание чл. 53, ал.1, б. "б" от НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 1 бр. хартиен плик с надпис «Веществени доказателства» по ДП № 302 ЗМ – 120/16 г. и надпис «Опаковки» с 3 бр. печата на сектор БНТЛ при ОД МВР – Бургас, 1 бр. електронна везна сива на цвят с 5 бр. бутони и 1 бр. пакетче за листчета марка «ОСВ» съдържаща прозрачни хартиени листчета – на съхранение в РУ – Царево, които да бъдат унищожени. Препис от споразумението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР – НОП” гр.София. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №860/2016г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
П.П.П.
ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 302 ЗМ - 120/16 г. по описа на РУ - Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Рандева, обвиняемата П.П.П. - родена на *** ***, общ. Сандански, обл. Благоевград, ул. “Чудомир Кантарджиев” № 55, с адрес за призоваване в к-г “Арапя”, землището на гр. Царево, общ, Царево, обл. Бургаска, хотел “Пънчетата”, тел. 0876/737802, българка, български гражданин, образование – средно, професия – компютърен техник, работи като готвач студена кухня в заведение за обществено хранене “Пънчетата” в к-г “Арапя”, землището на гр. Царево, неомъжена, неосъждана, ЕГН ********** и нейния защитник адв.Д.С., съгласно което обвиняемата П.П.П. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1, предл. първо от НК, за това, че: На 14.07.2016 год. в стая в хотел “Пънчета”, в к-г “Арапя”, землището на гр. Царево, обл. Бургаска, без надлежно разрешително съгласно чл. 73, ал. 1 и ал. 2, чл. 30 и чл. 31 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗКНВП, вр. чл. 3, т. 1 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1 – Списък № 1 от същата “Растенията и веществата с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, както следва: КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 12.278 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ 9.80 % на стойност 73.67 лева, определен съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. - престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 предл. първо от НК. Деянието от П.П. е извършено виновно, при форма на вината – “пряк умисъл ” по смисъла на чл. 11 ал.2 от НК. Гореописаното съставлява престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1, предл. първо от НК. За посоченото престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1, предл. първо от НК, на основание чл. 354а, ал. 3, т. 1, предл. първо от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемата П.П.П., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 55, ал. 3 от НК НЕ НАЛАГА на обвиняемата П.П. предвиденото по–леко кумулативно наказание Глоба. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА П.П.П., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС-Царево сумата в размер на 45.76 лв за разноски по делото. На основание чл. 53, ал.1, б. "б" от НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА- Иззетото на основание чл. 354А, ал. 6 от НК предмет на престъплението и изпратено на съхранение в Агенция «Митници», ЦМУ, отдел «МРР – НОП» гр. София високо рисково наркотично вещество – коноп /марихуана, канабис/ общо тегло 12,278 гр. /0,500 гр. изразходени при физико - химическата експертиза № 490/19.07.2016 г./ , които да бъдат унищожени. На основание чл. 53, ал.1, б. "б" от НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 1 бр. хартиен плик с надпис «Веществени доказателства» по ДП № 302 ЗМ – 120/16 г. и надпис «Опаковки» с 3 бр. печата на сектор БНТЛ при ОД МВР – Бургас, 1 бр. електронна везна сива на цвят с 5 бр. бутони и 1 бр. пакетче за листчета марка «ОСВ» съдържаща прозрачни хартиени листчета – на съхранение в РУ – Царево, които да бъдат унищожени. Препис от споразумението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР – НОП” гр.София. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №860/2016г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 9.8.2016г.
48 НОХД No 868/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО К.Г. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 10.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 214/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева обвиняемия К. /К./ Г. (KAМRAN GHOREISHI), роден ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, не женен, не осъждан, основно образование, безработен, без документи за самоличност, и адв.Д.Р., съгласно условията на което обвиняемият К. /К./ Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 05.08.2016г. около 02:00 часа в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия К. /К./ Г. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
К.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 214/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева обвиняемия К. /К./ Г. (KAМRAN GHOREISHI), роден ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, не женен, не осъждан, основно образование, безработен, без документи за самоличност, и адв.Д.Р., съгласно условията на което обвиняемият К. /К./ Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 05.08.2016г. около 02:00 часа в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия К. /К./ Г. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 10.8.2016г.
49 НОХД No 869/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Г.М. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 10.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 208/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия Г.М. (GHOLAMMOSTAFA MOHAMMADI), роден ***г. в гр. Каписа, Ислямска Република Афганистан, женен, не осъждан, неграмотен, безработен, без документи за самоличност, и адв. Я. Драчев, съгласно условията на което обвиняемият Г.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 05.08.2016г. около 02:00 часа в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Г.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Г.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото.
Г.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 208/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия Г.М. (GHOLAMMOSTAFA MOHAMMADI), роден ***г. в гр. Каписа, Ислямска Република Афганистан, женен, не осъждан, неграмотен, безработен, без документи за самоличност, и адв. Я. Драчев, съгласно условията на което обвиняемият Г.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 05.08.2016г. около 02:00 часа в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Г.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Г.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 10.8.2016г.
50 НОХД No 870/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Е.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 10.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 205/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева, обвиняемия Е.С. (EMRAN SADIGHI), роден ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, не женен, не осъждан, неграмотен, безработен, без документи за самоличност, и адв.Я. Драчев, съгласно условията на което обвиняемият Е.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 05.08.2016г. около 02:00 часа в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Е.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Е.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото.
Е.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 205/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева, обвиняемия Е.С. (EMRAN SADIGHI), роден ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, не женен, не осъждан, неграмотен, безработен, без документи за самоличност, и адв.Я. Драчев, съгласно условията на което обвиняемият Е.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 05.08.2016г. около 02:00 часа в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Е.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Е.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 10.8.2016г.
51 НОХД No 871/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ф.Х. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 10.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 209/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия Ф.Х. (FARUKKHAN MALANK), роден ***г. в гр.Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, не женен, не осъждан, основно, безработен, без документи за самоличност, и адв. Я. Драчев, съгласно условията на което обвиняемият Ф.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 05.08.2016г. около 02:00 часа в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Ф.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ф.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото.
Ф.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 209/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия Ф.Х. (FARUKKHAN MALANK), роден ***г. в гр.Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, не женен, не осъждан, основно, безработен, без документи за самоличност, и адв. Я. Драчев, съгласно условията на което обвиняемият Ф.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 05.08.2016г. около 02:00 часа в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Ф.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ф.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 10.8.2016г.
52 НОХД No 872/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.С. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 10.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 206/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия М.С. (MOJIBAHMAD SAKHI), роден ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, не женен, не осъждан, основно образование, безработен, без документи за самоличност, и адв. Я. Драчев, съгласно условията на което обвиняемият М.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 05.08.2016г. около 02:00 часа в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото.
М.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 206/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия М.С. (MOJIBAHMAD SAKHI), роден ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, не женен, не осъждан, основно образование, безработен, без документи за самоличност, и адв. Я. Драчев, съгласно условията на което обвиняемият М.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 05.08.2016г. около 02:00 часа в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 10.8.2016г.
53 НОХД No 873/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.Х. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 10.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 207/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева, обвиняемия С.Х. (SAJADKHAN HOTAK), роден ***г. в гр. Лагман, Ислямска Република Афганистан, не женен, не осъждан, средно образование, безработен, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, и адв. Я. Драчев, съгласно условията на което обвиняемият С.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 05.08.2016г. около 02:00 часа в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото.
С.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 207/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева, обвиняемия С.Х. (SAJADKHAN HOTAK), роден ***г. в гр. Лагман, Ислямска Република Афганистан, не женен, не осъждан, средно образование, безработен, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, и адв. Я. Драчев, съгласно условията на което обвиняемият С.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 05.08.2016г. около 02:00 часа в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 10.8.2016г.
54 НОХД No 874/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Х. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 10.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 215/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов обвиняемия А.Х. (AJABKHAN HAYATKHAN), роден ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, не женен, не осъждан, основно образование, безработен, без документи за самоличност, и адв.Д.Р., съгласно условията на което обвиняемият А.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 05.08.2016г. около 02:00 часа в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото.
А.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 215/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов обвиняемия А.Х. (AJABKHAN HAYATKHAN), роден ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, не женен, не осъждан, основно образование, безработен, без документи за самоличност, и адв.Д.Р., съгласно условията на което обвиняемият А.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 05.08.2016г. около 02:00 часа в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 10.8.2016г.
55 НОХД No 875/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 10.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 204/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия М.С. (MIRWAIS SAHAK), роден ***г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, женен, не осъждан, средно образование, безработен, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, и адв. Я. Д., съгласно условията на което обвиняемият М.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 05.08.2016г. около 02:00 часа в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
М.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 204/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия М.С. (MIRWAIS SAHAK), роден ***г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, женен, не осъждан, средно образование, безработен, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, и адв. Я. Д., съгласно условията на което обвиняемият М.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 05.08.2016г. около 02:00 часа в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 10.8.2016г.
56 НОХД No 876/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Г.Р. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 10.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 212/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия Г.Р. (GHOLAMYAHYA RAHMANI), роден ***г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, не женен, не осъждан, основно образование, безработен, без документи за самоличност, и адв.Д.Р., съгласно условията на което обвиняемият Г.Р. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 05.08.2016г. около 02:00 часа в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Г.Р. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Г.Р. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Г.Р.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 212/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия Г.Р. (GHOLAMYAHYA RAHMANI), роден ***г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, не женен, не осъждан, основно образование, безработен, без документи за самоличност, и адв.Д.Р., съгласно условията на което обвиняемият Г.Р. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 05.08.2016г. около 02:00 часа в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Г.Р. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Г.Р. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 10.8.2016г.
57 НОХД No 877/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 10.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 211/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия Д.А. (JAVAD AFZALI), роден ***г. в гр.Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, не женен, не осъждан, средно образование, безработен, без документи за самоличност, и адв.Д.Р., съгласно условията на което обвиняемият Д.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 05.08.2016г. около 02:00 часа в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Д.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 211/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия Д.А. (JAVAD AFZALI), роден ***г. в гр.Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, не женен, не осъждан, средно образование, безработен, без документи за самоличност, и адв.Д.Р., съгласно условията на което обвиняемият Д.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 05.08.2016г. около 02:00 часа в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 10.8.2016г.
58 НОХД No 878/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.Г. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 10.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 213/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова обвиняемия М.Г. (MIRRAHMAN GHAZIMARJAN), роден ***г. в гр. Лагман, Ислямска Република Афганистан, не женен, не осъждан, основно образование, безработен, без документи за самоличност, и адв.Д.Р., съгласно условията на което обвиняемият М.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 05.08.2016г. около 02:00 часа в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.Г. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.Г. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
М.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 213/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова обвиняемия М.Г. (MIRRAHMAN GHAZIMARJAN), роден ***г. в гр. Лагман, Ислямска Република Афганистан, не женен, не осъждан, основно образование, безработен, без документи за самоличност, и адв.Д.Р., съгласно условията на което обвиняемият М.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 05.08.2016г. около 02:00 часа в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.Г. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.Г. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 10.8.2016г.
59 НОХД No 881/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Х.А. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 10.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 210/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева, обвиняемия Х.А. (HORMATULLAH ADEL), роден ***г. в гр. Лагман, Ислямска Република Афганистан, женен, не осъждан, средно образование, безработен, без документи за самоличност, и адв. Д.Р., съгласно условията на което обвиняемият Х.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 05.08.2016г. около 02:00 часа в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Х.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото.
Х.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 210/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева, обвиняемия Х.А. (HORMATULLAH ADEL), роден ***г. в гр. Лагман, Ислямска Република Афганистан, женен, не осъждан, средно образование, безработен, без документи за самоличност, и адв. Д.Р., съгласно условията на което обвиняемият Х.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 05.08.2016г. около 02:00 часа в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Х.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 10.8.2016г.
60 НОХД No 882/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.Р. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 10.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 224/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева, обвиняемия Н.Р. (NUMAN RAMAZAN), роден ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, не женен, не осъждан, основно образование, безработен, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, и адв. Д.С., съгласно условията на което обвиняемият Н.Р. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 05.08.2016г. около 02:00 часа в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Н.Р. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.Р. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото.
Н.Р.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 224/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева, обвиняемия Н.Р. (NUMAN RAMAZAN), роден ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, не женен, не осъждан, основно образование, безработен, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, и адв. Д.С., съгласно условията на което обвиняемият Н.Р. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 05.08.2016г. около 02:00 часа в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Н.Р. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.Р. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 10.8.2016г.
61 НОХД No 883/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Е.М. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 10.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 227/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева, обвиняемия Е.М. (EDRISS MOHAMMADI), роден ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, не женен, не осъждан, основно образование, безработен, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, и адв. Д.С., съгласно условията на което обвиняемият Е.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 05.08.2016г. около 02:00 часа в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Е.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Е.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото.
Е.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 227/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева, обвиняемия Е.М. (EDRISS MOHAMMADI), роден ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, не женен, не осъждан, основно образование, безработен, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, и адв. Д.С., съгласно условията на което обвиняемият Е.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 05.08.2016г. около 02:00 часа в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Е.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Е.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 10.8.2016г.
62 НОХД No 884/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО З.Б. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 10.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 223/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева, обвиняемия З.Б. (ZOBEIRAHMAD BEHSUDI), роден ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, не женен, не осъждан, основно образование, безработен, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, и адв. Д.С., съгласно условията на което обвиняемият З.Б. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 05.08.2016г. около 02:00 часа в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия З.Б. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА З.Б. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото.
З.Б.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 223/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева, обвиняемия З.Б. (ZOBEIRAHMAD BEHSUDI), роден ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, не женен, не осъждан, основно образование, безработен, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, и адв. Д.С., съгласно условията на което обвиняемият З.Б. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 05.08.2016г. около 02:00 часа в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия З.Б. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА З.Б. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 10.8.2016г.
63 НОХД No 885/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.М. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 10.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 216/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева, обвиняемия М.М. (MOHAMMADDIDAR MIRZAALIKHAN), роден ***г. в гр. Лагман, Ислямска Република Афганистан, не женен, не осъждан, средно образование, безработен, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, и адв. Ж.Й., съгласно условията на което обвиняемият М.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 05.08.2016г. около 02:00 часа в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото.
М.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 216/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева, обвиняемия М.М. (MOHAMMADDIDAR MIRZAALIKHAN), роден ***г. в гр. Лагман, Ислямска Република Афганистан, не женен, не осъждан, средно образование, безработен, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, и адв. Ж.Й., съгласно условията на което обвиняемият М.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 05.08.2016г. около 02:00 часа в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 10.8.2016г.
64 НОХД No 887/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.Ф. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 10.8.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 219/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева, обвиняемия МАЛИК Ф. (MALIK FEYZULLA), роден *** г. в гр. Херат, Ислямска Република Афганистан, не женен, не осъждан, основно образование, безработен, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, и адв.Ж.Й., съгласно условията на което обвиняемият Малик Ф. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 05.08.2016г. около 02:00 часа в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Малик Ф. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Малик Ф. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
М.Ф.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 219/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева, обвиняемия МАЛИК Ф. (MALIK FEYZULLA), роден *** г. в гр. Херат, Ислямска Република Афганистан, не женен, не осъждан, основно образование, безработен, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, и адв.Ж.Й., съгласно условията на което обвиняемият Малик Ф. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 05.08.2016г. около 02:00 часа в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Малик Ф. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Малик Ф. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 10.8.2016г.
65 НОХД No 888/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.Х. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 10.8.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 217/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева, обвиняемия С.Х.. (SEYEDZAHED HASHEMI), роден ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, не женен, не осъждан, основно образование, безработен, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето и адв.Ж.Й., съгласно условията на което обвиняемият С.Х.. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 05.08.2016г. около 02:00 часа в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.Х.. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.Х.. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
С.Х.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 217/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева, обвиняемия С.Х.. (SEYEDZAHED HASHEMI), роден ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, не женен, не осъждан, основно образование, безработен, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето и адв.Ж.Й., съгласно условията на което обвиняемият С.Х.. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 05.08.2016г. около 02:00 часа в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.Х.. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.Х.. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 10.8.2016г.
66 НОХД No 891/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.К. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 10.8.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 226/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия Н.К. (NASER KAHER), роден ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, не женен, не осъждан, основно образование, безработен, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, и адв. Д.С., съгласно условията на което обвиняемият Н.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 05.08.2016г. около 02:00 часа в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Н.К. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.К. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Н.К.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 226/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия Н.К. (NASER KAHER), роден ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, не женен, не осъждан, основно образование, безработен, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, и адв. Д.С., съгласно условията на което обвиняемият Н.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 05.08.2016г. около 02:00 часа в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Н.К. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.К. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 10.8.2016г.
67 НОХД No 892/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ш.К. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 10.8.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 225/2016г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия Ш.К. (SHAHIDAFGHAN KHAN), роден ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, не женен, не осъждан, неграмотен, безработен, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето., и адв. Д.С., съгласно условията на което обвиняемият Ш.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 05.08.2016г. около 02:00 часа в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Ш.К. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ш.К. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Ш.К.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 225/2016г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия Ш.К. (SHAHIDAFGHAN KHAN), роден ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, не женен, не осъждан, неграмотен, безработен, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето., и адв. Д.С., съгласно условията на което обвиняемият Ш.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 05.08.2016г. около 02:00 часа в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Ш.К. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ш.К. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 10.8.2016г.
68 НОХД No 893/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.Ф. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 10.8.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 222/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия М.Ф.. (MOHAMMADNAVIDKHAN FEIZOLRAHMAN), роден ***г. в гр. Лагман, Ислямска Република Афганистан, не женен, не осъждан, средно образование, безработен, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, и адв.Д.С., съгласно условията на което обвиняемият М.Ф.. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 05.08.2016г. около 02:00 часа в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.Ф.. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.Ф.. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
М.Ф.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 222/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия М.Ф.. (MOHAMMADNAVIDKHAN FEIZOLRAHMAN), роден ***г. в гр. Лагман, Ислямска Република Афганистан, не женен, не осъждан, средно образование, безработен, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, и адв.Д.С., съгласно условията на което обвиняемият М.Ф.. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 05.08.2016г. около 02:00 часа в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.Ф.. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.Ф.. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 10.8.2016г.
69 НОХД No 894/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Е.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 10.8.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 221/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия Е.А. (ESLAMBEIK ASADULLAH), роден ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, не женен, не осъждан, средно образование, безработен, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, и адв.Ж.Й., съгласно условията на което обвиняемият Е.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 05.08.2016г. около 02:00 часа в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Е.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Е.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Е.А.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 221/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия Е.А. (ESLAMBEIK ASADULLAH), роден ***г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, не женен, не осъждан, средно образование, безработен, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, и адв.Ж.Й., съгласно условията на което обвиняемият Е.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 05.08.2016г. около 02:00 часа в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Е.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Е.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 10.8.2016г.
70 НОХД No 895/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.С. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 10.8.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 220/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия Н.С. (NAVIDULAH SAHAK), роден ***г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, не женен, не осъждан, средно образование, безработен, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, и адв. Ж.Й., съгласно условията на което обвиняемият Н.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 05.08.2016г. около 02:00 часа в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Н.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Н.С.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 220/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия Н.С. (NAVIDULAH SAHAK), роден ***г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, не женен, не осъждан, средно образование, безработен, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, и адв. Ж.Й., съгласно условията на което обвиняемият Н.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 05.08.2016г. около 02:00 часа в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Н.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 10.8.2016г.
71 НОХД No 896/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.Б. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 10.8.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 218/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия С.Б. (SOLTANAHMAD BARAKZAI), роден ***г. в гр. Херат, Ислямска Република Афганистан, женен, не осъждан, начално образование, безработен, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, по данни заявени от лицето, и адв.Ж.Й., съгласно условията на което обвиняемият С.Б. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 05.08.2016г. около 02:00 часа в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.Б. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.Б. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
С.Б.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 218/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия С.Б. (SOLTANAHMAD BARAKZAI), роден ***г. в гр. Херат, Ислямска Република Афганистан, женен, не осъждан, начално образование, безработен, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, по данни заявени от лицето, и адв.Ж.Й., съгласно условията на което обвиняемият С.Б. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 05.08.2016г. около 02:00 часа в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.Б. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.Б. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 10.8.2016г.
72 НОХД No 897/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Р.И. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 10.8.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 138/2016 год. по описа на ГПУ на МВР – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия RADVAN IMRE /Р.И./- мъж, роден на *** ***, Република Турция, турски гражданин, турчин, с висше образование – антрополог, женен, не осъждан, без документи за самоличност и адв. М.П., съгласно условията на което обвиняемият Р.И. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 08.08.2016 год. в района на 53-та гранична табела намираща се на 13000 км. западно от устието на река „Резовска”, землище с. Бродилово, общ Царево, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново на територията на общ. Царево влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Р.И. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Р.И. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Р.И.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 138/2016 год. по описа на ГПУ на МВР – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия RADVAN IMRE /Р.И./- мъж, роден на *** ***, Република Турция, турски гражданин, турчин, с висше образование – антрополог, женен, не осъждан, без документи за самоличност и адв. М.П., съгласно условията на което обвиняемият Р.И. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 08.08.2016 год. в района на 53-та гранична табела намираща се на 13000 км. западно от устието на река „Резовска”, землище с. Бродилово, общ Царево, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново на територията на общ. Царево влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Р.И. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Р.И. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 10.8.2016г.
73 НОХД No 898/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Р.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 10.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 137/2016 год. по описа на ГПУ на МВР – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева, обвиняемия RAJAB SIRWAN /Р.С./- мъж, роден на *** ***, Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, и адв. М.П., съгласно условията на което обвиняемият Р.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 08.08.2016 год. в района на 53-та гранична табела намираща се на 13000 км. западно от устието на река „Резовска”, землище с. Бродилово, общ Царево, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново на територията на общ. Царево влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Р.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Р.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Р.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 137/2016 год. по описа на ГПУ на МВР – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева, обвиняемия RAJAB SIRWAN /Р.С./- мъж, роден на *** ***, Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, и адв. М.П., съгласно условията на което обвиняемият Р.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 08.08.2016 год. в района на 53-та гранична табела намираща се на 13000 км. западно от устието на река „Резовска”, землище с. Бродилово, общ Царево, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново на територията на общ. Царево влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Р.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Р.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 10.8.2016г.
74 НОХД No 899/2016, V състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.М.З. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 10.8.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 136/2016 год. по описа на ГПУ на МВР – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия Mahmud Mohamad Zaki /М.М.З./- мъж, роден на *** ***, Ислямскя Република Ирак, иракски гражданин, иракчанин, със средно образование, студент, не женен, не осъждан, без документи за самоличност, и адв. М.П., съгласно условията на което обвиняемият М.М.З. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 08.08.2016 год. в района на 53-та гранична табела намираща се на 13000 км. западно от устието на река „Резовска”, землище с. Бродилово, общ Царево, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново на територията на общ. Царево влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.М.З. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.М.З. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
М.М.З.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 136/2016 год. по описа на ГПУ на МВР – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия Mahmud Mohamad Zaki /М.М.З./- мъж, роден на *** ***, Ислямскя Република Ирак, иракски гражданин, иракчанин, със средно образование, студент, не женен, не осъждан, без документи за самоличност, и адв. М.П., съгласно условията на което обвиняемият М.М.З. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 08.08.2016 год. в района на 53-та гранична табела намираща се на 13000 км. западно от устието на река „Резовска”, землище с. Бродилово, общ Царево, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново на територията на общ. Царево влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.М.З. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.М.З. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 10.8.2016г.
75 НОХД No 900/2016, V състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.К. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 10.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 138/2016 год. по описа на ГПУ на МВР – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия SULTAN KORKUT /С.К./- мъж, роден на *** ***, Рeпублика Турция, турски гражданин, турчин, притежаващ турски международен паспорт № U 05407381 издаден на 08.10.2012 г., валиден до 17.10.2022 г., образование – средно, професия шофьор, не женен, не осъждан и адв. М.П., съгласно условията на което обвиняемият С.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 08.08.2016 год. в района на 53-та гранична табела намираща се на 13000 км. западно от устието на река „Резовска”, землище с. Бродилово, общ Царево, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново на територията на общ. Царево влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.К. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.К. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото.
С.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 138/2016 год. по описа на ГПУ на МВР – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия SULTAN KORKUT /С.К./- мъж, роден на *** ***, Рeпублика Турция, турски гражданин, турчин, притежаващ турски международен паспорт № U 05407381 издаден на 08.10.2012 г., валиден до 17.10.2022 г., образование – средно, професия шофьор, не женен, не осъждан и адв. М.П., съгласно условията на което обвиняемият С.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 08.08.2016 год. в района на 53-та гранична табела намираща се на 13000 км. западно от устието на река „Резовска”, землище с. Бродилово, общ Царево, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново на територията на общ. Царево влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.К. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.К. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 10.8.2016г.
76 НОХД No 901/2016, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО И.Ц.А. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 10.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 4635 ЗМ - 254/2016 год. по описа на РУ на МВР гр. Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Крумов, обвиняемия И.Ц.А., ЕГН ********** – род. на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, не женен, осъждан, и неговия защитник адв.Т.Я., съгласно което обвиняемият И.Ц.А., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че: На 04.08.2016 г., около 23.45 часа в гр. Приморско, обл. Бургаска, на кръстовището на ул. „Перла” и ул. „Стара планина”, в посока към ул. „Опълченска” управлявал моторно превозно средство - мотопед марка „Шенке Ги”, с рег. № С 6193 Р след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,64 /едно цяло, шестдесет и четири/ на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7510, с фабр. № 0069. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия И.Ц.А., ЕГН **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 500.00 /петстотин/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от единадесет месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
И.Ц.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 4635 ЗМ - 254/2016 год. по описа на РУ на МВР гр. Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Крумов, обвиняемия И.Ц.А., ЕГН ********** – род. на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, не женен, осъждан, и неговия защитник адв.Т.Я., съгласно което обвиняемият И.Ц.А., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че: На 04.08.2016 г., около 23.45 часа в гр. Приморско, обл. Бургаска, на кръстовището на ул. „Перла” и ул. „Стара планина”, в посока към ул. „Опълченска” управлявал моторно превозно средство - мотопед марка „Шенке Ги”, с рег. № С 6193 Р след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,64 /едно цяло, шестдесет и четири/ на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7510, с фабр. № 0069. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия И.Ц.А., ЕГН **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 500.00 /петстотин/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от единадесет месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 10.8.2016г.
77 НОХД No 902/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.М.Ф. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 10.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №302 ЗМ - 195/2016г. по описа на РУ - Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева, обвиняемия АLBAR MAHMUD FARMAN /А.М.Ф./ - родена на ***год. в гр. Шангал, гражданка на Ислямска Република Ирак, неосъждана, безработна, със средно образование, неомъжена, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, по данни на обвиняемия, и адв.Т.Я., съгласно условията на което обвиняемият А.М.Ф., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 08.08.2016 г. в района на местността „Маджура”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” на територията на Община Царево от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.М.Ф. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.М.Ф. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
А.М.Ф.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №302 ЗМ - 195/2016г. по описа на РУ - Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева, обвиняемия АLBAR MAHMUD FARMAN /А.М.Ф./ - родена на ***год. в гр. Шангал, гражданка на Ислямска Република Ирак, неосъждана, безработна, със средно образование, неомъжена, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, по данни на обвиняемия, и адв.Т.Я., съгласно условията на което обвиняемият А.М.Ф., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 08.08.2016 г. в района на местността „Маджура”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” на територията на Община Царево от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.М.Ф. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.М.Ф. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 10.8.2016г.
78 НОХД No 903/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.С.А. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 10.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №302 ЗМ - 181/2016г. по описа на РУ - Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, обвиняемия AESHAN SALEH ALI А.С.А. от Ирак, родена на ***год. в гр. Шангал, неосъждана, безработна, с начално образование, омъжена без документи за самоличност, по данни на обвиняемия, и адв.Т.Я., съгласно условията на което обвиняемият А.С.А. от Ирак, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 08.08.2016 г. в района на местността „Маджура”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” на територията на Община Царево от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.С.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.С.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
А.С.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №302 ЗМ - 181/2016г. по описа на РУ - Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, обвиняемия AESHAN SALEH ALI А.С.А. от Ирак, родена на ***год. в гр. Шангал, неосъждана, безработна, с начално образование, омъжена без документи за самоличност, по данни на обвиняемия, и адв.Т.Я., съгласно условията на което обвиняемият А.С.А. от Ирак, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 08.08.2016 г. в района на местността „Маджура”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” на територията на Община Царево от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.С.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.С.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 10.8.2016г.
79 НОХД No 904/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Б.Х.Б. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 10.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 302 ЗМ-184/2016г. по описа на РУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева обвиняемия BERVAN HAMID BRO /Б.Х.Б./- роден на ***год. в гр. Шангал, гражданин на Ислямска Република Ирак неосъждан, безработен, с начално образование, неженен, без документи за самоличност, и адв.Т.Я., съгласно условията на което обвиняемият Б.Х.Б. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че: На 08.08.2016г. в района на местността „Маджура”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” на територията на Община Царево от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Б.Х.Б. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Б.Х.Б. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
Б.Х.Б.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 302 ЗМ-184/2016г. по описа на РУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева обвиняемия BERVAN HAMID BRO /Б.Х.Б./- роден на ***год. в гр. Шангал, гражданин на Ислямска Република Ирак неосъждан, безработен, с начално образование, неженен, без документи за самоличност, и адв.Т.Я., съгласно условията на което обвиняемият Б.Х.Б. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че: На 08.08.2016г. в района на местността „Маджура”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” на територията на Община Царево от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Б.Х.Б. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Б.Х.Б. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 10.8.2016г.
80 НОХД No 905/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.С.М. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 10.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № 302 ЗМ- 190/2016г. по описа на РУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева, обвиняемия SAFWAN SADEK MERZA /С.С.М./- роден на ***год. в гр.Шангал, гражданин на Ислямска Република Ирак, неосъждан, безработен, с начално образование, женен, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, и адв. Т.Я., съгласно условията на което обвиняемият С.С.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 08.08.2016г. в района на местността „Маджура”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” на територията на Община Царево от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.С.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 200.00 /ДВЕСТА/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.С.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
С.С.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № 302 ЗМ- 190/2016г. по описа на РУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева, обвиняемия SAFWAN SADEK MERZA /С.С.М./- роден на ***год. в гр.Шангал, гражданин на Ислямска Република Ирак, неосъждан, безработен, с начално образование, женен, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, и адв. Т.Я., съгласно условията на което обвиняемият С.С.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 08.08.2016г. в района на местността „Маджура”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” на територията на Община Царево от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.С.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 200.00 /ДВЕСТА/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.С.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 10.8.2016г.
81 НОХД No 906/2016, V състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО К.Х.Х. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 10.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 302 ЗМ - 193/2016г. по описа на РУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева обвиняемия KAKAL KHDAR HAEDAR / К.Х.Х./- роден на ***год. в гр. Шангал, гражданин на Ислямска Република Ирак неосъждан, безработен, с начално образование, женен, без документи за самоличност, и адв.Т.Я., съгласно условията на което обвиняемият К.Х.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че: На 08.08.2016г. в района на местността „Маджура”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” на територията на Община Царево от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия К.Х.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА К.Х.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
К.Х.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 302 ЗМ - 193/2016г. по описа на РУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева обвиняемия KAKAL KHDAR HAEDAR / К.Х.Х./- роден на ***год. в гр. Шангал, гражданин на Ислямска Република Ирак неосъждан, безработен, с начално образование, женен, без документи за самоличност, и адв.Т.Я., съгласно условията на което обвиняемият К.Х.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че: На 08.08.2016г. в района на местността „Маджура”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” на територията на Община Царево от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия К.Х.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА К.Х.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 10.8.2016г.
82 НОХД No 907/2016, V състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ш.Ш.Б. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 10.8.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 302 ЗМ - 194/2016г. по описа на РУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов обвиняемия SHUKRIA SHUKRI BRINDAR /Ш.Ш.Б./- родена на ***год. в гр. Шангал, гражданка на Ислямска Република Ирак неосъждана, безработна, със средно образование, неомъжена без документи за самоличност, и адв.Д.С., съгласно условията на което обвиняемият Ш.Ш.Б. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че: На 08.08.2016г. в района на местността „Маджура”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” на територията на Община Царево от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Ш.Ш.Б. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ш.Ш.Б. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Ш.Ш.Б.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 302 ЗМ - 194/2016г. по описа на РУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов обвиняемия SHUKRIA SHUKRI BRINDAR /Ш.Ш.Б./- родена на ***год. в гр. Шангал, гражданка на Ислямска Република Ирак неосъждана, безработна, със средно образование, неомъжена без документи за самоличност, и адв.Д.С., съгласно условията на което обвиняемият Ш.Ш.Б. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че: На 08.08.2016г. в района на местността „Маджура”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” на територията на Община Царево от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Ш.Ш.Б. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ш.Ш.Б. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 10.8.2016г.
83 НОХД No 908/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.А.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 10.8.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 302 ЗМ - 187/2016г. по описа на РУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов обвиняемия ANSAM ADEL AUDI /А.А.А./- родена на ***год. в гр. Шангал, гражданка на Ислямска Република Ирак,неосъждана, безработна, със средно образование, неомъжена, без документи за самоличност, и адв.Д.С., съгласно условията на което обвиняемият А.А.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че: На 08.08.2016г. в района на местността „Маджура”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” на територията на Община Царево от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.А.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.А.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
А.А.А.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 302 ЗМ - 187/2016г. по описа на РУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов обвиняемия ANSAM ADEL AUDI /А.А.А./- родена на ***год. в гр. Шангал, гражданка на Ислямска Република Ирак,неосъждана, безработна, със средно образование, неомъжена, без документи за самоличност, и адв.Д.С., съгласно условията на което обвиняемият А.А.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че: На 08.08.2016г. в района на местността „Маджура”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” на територията на Община Царево от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.А.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.А.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 10.8.2016г.
84 НОХД No 909/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.А.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 10.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № 302 ЗМ- 188/2016г. по описа на РУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия ABTISAM ADEL AUDI /А.А.А./- родена на ***год. в гр. Шангал, гражданка на Ислямска Република Ирак,неосъждана, безработна, със средно образование, неомъжена, без документи за самоличност, и адв. Д.с., съгласно условията на което обвиняемият А.А.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 08.08.2016г. в района на местността „Маджура”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” на територията на Община Царево от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.А.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 200.00 /ДВЕСТА/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.А.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
А.А.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № 302 ЗМ- 188/2016г. по описа на РУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия ABTISAM ADEL AUDI /А.А.А./- родена на ***год. в гр. Шангал, гражданка на Ислямска Република Ирак,неосъждана, безработна, със средно образование, неомъжена, без документи за самоличност, и адв. Д.с., съгласно условията на което обвиняемият А.А.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 08.08.2016г. в района на местността „Маджура”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” на територията на Община Царево от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.А.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 200.00 /ДВЕСТА/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.А.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 10.8.2016г.
85 НОХД No 910/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.С.Ш. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 10.8.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 302 ЗМ-191/2016г. по описа на РУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов обвиняемия ANTSAR SALEM SHAMO /А.С.Ш./- родена на ***год. в гр. Шангал, гражданка на Ислямска Република Ирак, неосъждана, безработна, с начално образование, омъжена, без документи за самоличност, и адв.Д.С., съгласно условията на което обвиняемият А.С.Ш. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че: На 08.08.2016г. в района на местността „Маджура”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” на територията на Община Царево от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.С.Ш. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.С.Ш. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
А.С.Ш.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 302 ЗМ-191/2016г. по описа на РУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов обвиняемия ANTSAR SALEM SHAMO /А.С.Ш./- родена на ***год. в гр. Шангал, гражданка на Ислямска Република Ирак, неосъждана, безработна, с начално образование, омъжена, без документи за самоличност, и адв.Д.С., съгласно условията на което обвиняемият А.С.Ш. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че: На 08.08.2016г. в района на местността „Маджура”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” на територията на Община Царево от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.С.Ш. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.С.Ш. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 10.8.2016г.
86 НОХД No 911/2016, V състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Р.С.Х. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 10.8.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 302 ЗМ-192/2016г. по описа на РУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов обвиняемия REBAR SALO KHOER /Р.С.Х./- роден на ***год. в гр. Шангал, гражданин на Ислямска Република Ирак, неосъждан, безработен, с полувисше образование, неженен, без документи за самоличност, и адв.Д.С., съгласно условията на което обвиняемият Р.С.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че: На 08.08.2016г. в района на местността „Маджура”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” на територията на Община Царево от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Р.С.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Р.С.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Р.С.Х.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 302 ЗМ-192/2016г. по описа на РУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов обвиняемия REBAR SALO KHOER /Р.С.Х./- роден на ***год. в гр. Шангал, гражданин на Ислямска Република Ирак, неосъждан, безработен, с полувисше образование, неженен, без документи за самоличност, и адв.Д.С., съгласно условията на което обвиняемият Р.С.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че: На 08.08.2016г. в района на местността „Маджура”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” на територията на Община Царево от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Р.С.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Р.С.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 10.8.2016г.
87 НОХД No 912/2016, V състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.Х.Б. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 10.8.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 302 ЗМ-185/2016г. по описа на РУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов обвиняемия MAHBAT KHWDIDA BSSI /М.Х.Б./- роден на ***год. в гр. Шангал, гражданин на Ислямска Република Ирак, неосъждан, безработен, с начално образование, неженен, без документи за самоличност, и адв.Д.С., съгласно условията на което обвиняемият М.Х.Б. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че: На 08.08.2016г. в района на местността „Маджура”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” на територията на Община Царево от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.Х.Б. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.Х.Б. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
М.Х.Б.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 302 ЗМ-185/2016г. по описа на РУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов обвиняемия MAHBAT KHWDIDA BSSI /М.Х.Б./- роден на ***год. в гр. Шангал, гражданин на Ислямска Република Ирак, неосъждан, безработен, с начално образование, неженен, без документи за самоличност, и адв.Д.С., съгласно условията на което обвиняемият М.Х.Б. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че: На 08.08.2016г. в района на местността „Маджура”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” на територията на Община Царево от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.Х.Б. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.Х.Б. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 10.8.2016г.
88 НОХД No 913/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО К.А.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 10.8.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № 302 ЗМ- 180/2016г. по описа на РУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия KANIK ADEL ARAB /К.А.А./ - родена на ***год. в гр. Шангал, гражданин на Ислямска Република Ирак, неосъждана, безработна, с начално образование, омъжена, без документи за самоличност по данни на обвиняемия, и адв. Д.с., съгласно условията на което обвиняемият К.А.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 08.08.2016г. в района на местността „Маджура”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” на територията на Община Царево от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия К.А.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 200.00 /ДВЕСТА/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА К.А.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
К.А.А.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № 302 ЗМ- 180/2016г. по описа на РУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия KANIK ADEL ARAB /К.А.А./ - родена на ***год. в гр. Шангал, гражданин на Ислямска Република Ирак, неосъждана, безработна, с начално образование, омъжена, без документи за самоличност по данни на обвиняемия, и адв. Д.с., съгласно условията на което обвиняемият К.А.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 08.08.2016г. в района на местността „Маджура”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” на територията на Община Царево от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия К.А.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 200.00 /ДВЕСТА/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА К.А.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 10.8.2016г.
89 НОХД No 914/2016, V състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ф.Х.А. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 10.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 302 ЗМ - 179/2016г. по описа на РУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов обвиняемия FERAS HASAN ALI /Ф.Х.А./ - роден на *** год. в гр. Шангал, гражданин на Ислямска Република Ирак, неосъждан, безработен, с начално образование, женен, без документи за самоличност по данни на обвиняемия, и адв.Д.С., съгласно условията на което обвиняемият Ф.Х.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че: На 08.08.2016г. в района на местността „Маджура”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” на територията на Община Царево от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Ф.Х.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ф.Х.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
Ф.Х.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 302 ЗМ - 179/2016г. по описа на РУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов обвиняемия FERAS HASAN ALI /Ф.Х.А./ - роден на *** год. в гр. Шангал, гражданин на Ислямска Република Ирак, неосъждан, безработен, с начално образование, женен, без документи за самоличност по данни на обвиняемия, и адв.Д.С., съгласно условията на което обвиняемият Ф.Х.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че: На 08.08.2016г. в района на местността „Маджура”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” на територията на Община Царево от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Ф.Х.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ф.Х.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 10.8.2016г.
90 НОХД No 915/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ш.Х.Б. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 10.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 302 ЗМ - 183/2016г. по описа на РУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов обвиняемия SHWKAT KHWDIDA BSSI /Ш.Х.Б./- роден на ***год. в гр. Шангал, гражданин на Ислямска Република Ирак неосъждан, безработен, с полувесше образование, женен, без документи за самоличност, и адв.Д.С., съгласно условията на което обвиняемият Ш.Х.Б. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че: На 08.08.2016г. в района на местността „Маджура”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” на територията на Община Царево от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Ш.Х.Б. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ш.Х.Б. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
Ш.Х.Б.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 302 ЗМ - 183/2016г. по описа на РУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов обвиняемия SHWKAT KHWDIDA BSSI /Ш.Х.Б./- роден на ***год. в гр. Шангал, гражданин на Ислямска Република Ирак неосъждан, безработен, с полувесше образование, женен, без документи за самоличност, и адв.Д.С., съгласно условията на което обвиняемият Ш.Х.Б. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че: На 08.08.2016г. в района на местността „Маджура”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” на територията на Община Царево от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Ш.Х.Б. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ш.Х.Б. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 10.8.2016г.
91 НОХД No 916/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.Х.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 10.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № 302 ЗМ- 186/2016г. по описа на РУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия MSHTAC HADI MURAD /М.Х.М./- роден на ***год. в гр. Шангал, гражданин на Ислямска Република Ирак, неосъждан, безработен, със средно образование, неженен, без документи за самоличност, и адв. Д.с., съгласно условията на което обвиняемият М.Х.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 08.08.2016г. в района на местността „Маджура”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” на територията на Община Царево от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.Х.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 200.00 /ДВЕСТА/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.Х.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
М.Х.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № 302 ЗМ- 186/2016г. по описа на РУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия MSHTAC HADI MURAD /М.Х.М./- роден на ***год. в гр. Шангал, гражданин на Ислямска Република Ирак, неосъждан, безработен, със средно образование, неженен, без документи за самоличност, и адв. Д.с., съгласно условията на което обвиняемият М.Х.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 08.08.2016г. в района на местността „Маджура”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” на територията на Община Царево от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.Х.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 200.00 /ДВЕСТА/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.Х.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 10.8.2016г.
92 НОХД No 917/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.Д.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 10.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 302 ЗМ - 189/2016г. по описа на РУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов обвиняемия SAEED JASEM MURAD /С.Д.М./- роден на ***год. в гр. Шангал, гражданин на Ислямска Република Ирак, неосъждан, безработен, със средно образование, неженен, без документи за самоличност, и адв.Д.С., съгласно условията на което обвиняемият С.Д.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че: На 08.08.2016г. в района на местността „Маджура”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” на територията на Община Царево от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.Д.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.Д.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
С.Д.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 302 ЗМ - 189/2016г. по описа на РУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов обвиняемия SAEED JASEM MURAD /С.Д.М./- роден на ***год. в гр. Шангал, гражданин на Ислямска Република Ирак, неосъждан, безработен, със средно образование, неженен, без документи за самоличност, и адв.Д.С., съгласно условията на което обвиняемият С.Д.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че: На 08.08.2016г. в района на местността „Маджура”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” на територията на Община Царево от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.Д.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.Д.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 10.8.2016г.
93 НОХД No 918/2016, V състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Ш.С. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 10.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 302 ЗМ-182/2016г. по описа на РУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов обвиняемия AEDE SHAMO SADO /А.Ш.С./ - родена на ***год. в гр. Шангал, гражданка на Ислямска Република Ирак неосъждана, безработна, с начално образование, омъжена, без документи за самоличност, и адв.Д.С., съгласно условията на което обвиняемият А.Ш.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че: На 08.08.2016г. в района на местността „Маджура”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” на територията на Община Царево от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.Ш.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Ш.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
А.Ш.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 302 ЗМ-182/2016г. по описа на РУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов обвиняемия AEDE SHAMO SADO /А.Ш.С./ - родена на ***год. в гр. Шангал, гражданка на Ислямска Република Ирак неосъждана, безработна, с начално образование, омъжена, без документи за самоличност, и адв.Д.С., съгласно условията на което обвиняемият А.Ш.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че: На 08.08.2016г. в района на местността „Маджура”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” на територията на Община Царево от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.Ш.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Ш.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 10.8.2016г.
94 АНД No 919/2016, I състав Производство по УБДХ РУП ПРИМОРСКО А.М.Ч. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 11.8.2016г.
ПРИЗНАВА А.М.Ч. – роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, към момента безработен, неженен, осъждан-реабилитиран, ЕГН ********** за ВИНОВЕН за извършена от него на 10.08.2016год. около 11.30 часа в гр.Китен, обл.Бургаска, в хотел „Китен бийч” непристойна проява на публично място, изразяваща се в употреба на непристойни изрази, закани, оскърбително отношение и държание по отношение на свидетелите С.Н., Д.И., И.К. и И.И., удряне по паркирани автомобили, поради което и на основание чл. 1, ал. 1 от УБДХ му НАЛАГА административно наказание „глоба” в размер на 300,00 лв. /триста лева/. Препис от решението да се изпрати на началника на РУ - гр.Приморско за сведение. Решението на съда подлежи на обжалване и протест, в срок от 24 часа, считано от днес, пред Окръжен съд, гр. Бургас. При жалба или протест, делото ще се гледа на 15.08.2016 год. от 14.00 часа пред Окръжен съд, гр. Бургас.
А.М.Ч.
ПРИЗНАВА А.М.Ч. – роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, към момента безработен, неженен, осъждан-реабилитиран, ЕГН ********** за ВИНОВЕН за извършена от него на 10.08.2016год. около 11.30 часа в гр.Китен, обл.Бургаска, в хотел „Китен бийч” непристойна проява на публично място, изразяваща се в употреба на непристойни изрази, закани, оскърбително отношение и държание по отношение на свидетелите С.Н., Д.И., И.К. и И.И., удряне по паркирани автомобили, поради което и на основание чл. 1, ал. 1 от УБДХ му НАЛАГА административно наказание „глоба” в размер на 300,00 лв. /триста лева/. Препис от решението да се изпрати на началника на РУ - гр.Приморско за сведение. Решението на съда подлежи на обжалване и протест, в срок от 24 часа, считано от днес, пред Окръжен съд, гр. Бургас. При жалба или протест, делото ще се гледа на 15.08.2016 год. от 14.00 часа пред Окръжен съд, гр. Бургас.
В законна сила от 13.8.2016г.
95 НОХД No 924/2016, I състав Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Т.К.Д. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 11.8.2016г.
Мотивиран от горното и на основание чл.382, ал.8 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: НЕ ОДОБРЯВА постигнатото между РП – Царево, обвиняемия Т.К.Д. и неговия защитник адв.Г.Р. споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство №302 ЗМ-160/2016г. по описа на РУ-Царево. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД №924/2016г. по описа на РС-Царево. Определението е окончателно и не подлежи на жалба или протест.
В законна сила от 11.8.2016г.
96 НОХД No 927/2016, I състав Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Т.К.Д. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 12.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 302 ЗМ-178/2016г. по описа на РУ - град Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия Т.К.Д., ЕГН ********** – роден ***г***, постоянен адрес ***, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан – реабилитиран, и неговия защитник адв.Г.Р., съгласно което подсъдимият Т.К.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и 5, вр. с чл.281, ал.1 от НК, а именно, че на 08.08.2016год., от местността „Силистар” землището на с.Резово, общ.Царево, Бургаска обл. и по общински път клас ІІІ-9901 от с. Резово – гр. Ахтопол, общ. Царево с цел да набави за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнал група чужденци – 27 /двадесет и седем/ лица, между които и 8 /осем/ лица SAIF SALEM KASEM /Саиф Салем Касем/ - роден на ***год. в гр. Шангал, Ислямска Република Ирак, LOREEN SHERZAD KHWDIDA /Лорин Шерзад Худейда/ -родена на ***год. в гр. Шангал, Ислямска Република Ирак, REBWAR BASHER HAJI /Ребуар Башир Хаджи/ - роден на ***год. в гр. Шангал, Ислямска Република Ирак, MALAKI SHAWKAT KHWDIDA /Малаки Шаукат Худайда / - родена на ***год. в гр. Шангал, Ислямска Република Ирак, DUNIA SADO HASAN /Дуня Садо Хасан/ - родена на ***год. в гр. Шангал, Ислямска Република Ирак, NISRINSADO HASAN /Нисрин Садо Хасан/ - родена на ***год. в гр. Шангал, Ислямска Република Ирак, LAVEN SADO HASAN /Лавен Садо Хасан/ - родена на ***год. в гр. Шангал, Ислямска Република Ирак и ANA BARAKAT KHALAF /Ана Баракат Халаф/ - родена на ***г. гр. Шангал, Ислямска Република Ирак ненавършили шестнадесет годишна възраст, а именно: 1.FERAS HASAN ALI /Фирас Хасан Али/ - роден на *** год. в гр. Шангал, гражданин на Ислямска Република Ирак, неосъждан, безработен, с начално образование, женен. 2.KANIK ADEL ARAB /Каник Адел Араб/ - родена на ***год. в гр. Шангал, гражданин на Ислямска Република Ирак, неосъждана, безработна, с начално образование, омъжена. 3.AESHAN SALEH ALI /Аешан Салех/- родена на ***год. в гр. Шангал, гражданка на Ислямска Република Ирак неосъждана, безработна, с начално образование, омъжена. 4. ANA BARAKAT KHALAF /Ана Баракат Халаф/ - родена на ***г. гр. Шангал, Ислямска Република Ирак. 5.AEDE SHAMO SADO /Аеде Шамо Садо/ - родена на ***год. в гр. Шангал, гражданка на Ислямска Република Ирак неосъждана, безработна, с начално образование, омъжена. 6. DUNIA SADO HASAN /Дуня Садо Хасан/ - родена на ***год. гр. Шангал, Ислямска Република Ирак. 7. NISRINSADO HASAN /Нисрин Садо Хасан/ - родена на ***год. в гр. Шангал, гражданка на Ислямска Република Ирак. 8. LAVEN SADO HASAN /Лавен Садо Хасан/- родена на ***год. в гр. Шангал, гражданка на Ислямска Република Ирак. 9. SHWKAT KHWDIDA BSSI /Шаукат Худейда Бсси/- роден на ***год. в гр. Шангал, гражданин на Ислямска Република Ирак неосъждан, безработен, с полувесше образование, женен. 10. BERVAN HAMID BRO /Берван Хамид Беро/- роден на ***год. в гр. Шангал, гражданин на Ислямска Република Ирак неосъждан, безработен, с начално образование, неженен. 11. MALAKI SHAWKAT KHWDIDA /Малаки Шаукат Худайда/- родена на ***год. в гр. Шангал, гражданка на Ислямска Република Ирак. 12. MAHBAT KHWDIDA BSSI /Махбат Худейда Бсси/- роден на ***год. в гр. Шангал, гражданин на Ислямска Република Ирак, неосъждан, безработен, с начално образование, неженен. 13. LOREEN SHERZAD KHWDIDA /Лорин Шерзад Худейда/- родена на ***год. в гр. Шангал, гражданка на Ислямска Република Ирак. 14. REBWAR BASHER HAJI /Ребуар Башир Хаджи/-роден на ***год. в гр. Шангал, гражданин на Ислямска Република Ирак. 15. MSHTAC HADI MURAD /Мштак Хади Мурад/- роден на ***год. в гр. Шангал, гражданин на Ислямска Република Ирак, неосъждан, безработен, със средно образование, неженен. 16.ANSAM ADEL AUDI /Ансам Адел Ауди/- родена на ***год. в гр. Шангал, гражданка на Ислямска Република Ирак,неосъждана, безработна, със средно образование, неомъжена. 17.WISAM ADEL AUDI /Уисам Адел Ауди/- родена на ***год. в гр. Шангал, гражданка на Ислямска Република Ирак. 18.ABTISAM ADEL AUDI /Абтисам Адел Ауди/- родена на ***год. в гр. Шангал, гражданка на Ислямска Република Ирак,неосъждана, безработна, със средно образование, неомъжена. 19. SAEED JASEM MURAD /Саид Джасем Мурад/- роден на ***год. в гр. Шангал, гражданин на Ислямска Република Ирак, неосъждан, безработен, със средно образование, неженен. 20. SAFWAN SADEK MERZA /Сафуан Садек Мерза/- роден на ***год. в гр. Шангал, гражданка на Ислямска Република Ирак, неосъждан, безработен, с начално образование, женен. 21. ANTSAR SALEM SHAMO /Антсар Салем Шамо/- родена на ***год. в гр. Шангал, гражданка на Ислямска Република Ирак, неосъждана, безработна, с начално образование, омъжена. 22. REBAR SALO KHOER /Ребар Сало Хадер/- роден на ***год. в гр. Шангал, гражданин на Ислямска Република Ирак, неосъждан, безработен, с полувисше образование, неженен. 23. SAIF SALEM KASEM /Саиф Салем Касем/- роден на ***год. в гр. Шангал, гражданин на Ислямска Република Ирак. 24. KAKAL KHDAR HAEDAR / Какал Хадер Хаидар/- роден на ***год. в гр. Шангал, гражданин на Ислямска Република Ирак неосъждан, безработен, с начално образование, женен. 25. SHUKRIA SHUKRI BRINDAR /Шукриа Шукри Бриндар/- родена на ***год. в гр. Шангал, гражданка на Ислямска Република Ирак неосъждана, безработна, със средно образование, неомъжена. 26. АLBAR MAHMUD FARMAN /Албар Махмуд Фарман/- родена на ***год. в гр. Шангал, гражданка на Ислямска Република Ирак, неосъждана, безработна, със средно образование, неомъжена. 27. KAMERAN MAHMUD FARMAN /Камеран Махмуд Фарман/- роден на ***год. в гр. Шангал, гражданин на Ислямска Република Ирак неосъждан, безработен, с начално образование, неженен - да пребивават и да преминават през територията на Република България в нарушение на Закона за чужденците в Република България - чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (1) Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава -. редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима. Съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001г. на Съвета от 15.03.2001г. като деянието е извършено, чрез използването на моторно превозно средство – лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „Вито” с РЕГ. № WHD 291 с рама № WDF 63970313092942, собственост на Николай Георгиев Христов, ЕГН ********** и деянието е извършено по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1 от НК, на основание чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Т.К.Д., ЕГН **********, на наказание ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 5000 /ПЕТ ХИЛЯДИ/ лева. На основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от две години СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ. На основание чл. 281 ал. 3, вр. ал. 2 т. 1 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства: Лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „Вито” с РЕГ. № WHD 2
Т.К.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 302 ЗМ-178/2016г. по описа на РУ - град Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия Т.К.Д., ЕГН ********** – роден ***г***, постоянен адрес ***, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан – реабилитиран, и неговия защитник адв.Г.Р., съгласно което подсъдимият Т.К.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и 5, вр. с чл.281, ал.1 от НК, а именно, че на 08.08.2016год., от местността „Силистар” землището на с.Резово, общ.Царево, Бургаска обл. и по общински път клас ІІІ-9901 от с. Резово – гр. Ахтопол, общ. Царево с цел да набави за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнал група чужденци – 27 /двадесет и седем/ лица, между които и 8 /осем/ лица SAIF SALEM KASEM /Саиф Салем Касем/ - роден на ***год. в гр. Шангал, Ислямска Република Ирак, LOREEN SHERZAD KHWDIDA /Лорин Шерзад Худейда/ -родена на ***год. в гр. Шангал, Ислямска Република Ирак, REBWAR BASHER HAJI /Ребуар Башир Хаджи/ - роден на ***год. в гр. Шангал, Ислямска Република Ирак, MALAKI SHAWKAT KHWDIDA /Малаки Шаукат Худайда / - родена на ***год. в гр. Шангал, Ислямска Република Ирак, DUNIA SADO HASAN /Дуня Садо Хасан/ - родена на ***год. в гр. Шангал, Ислямска Република Ирак, NISRINSADO HASAN /Нисрин Садо Хасан/ - родена на ***год. в гр. Шангал, Ислямска Република Ирак, LAVEN SADO HASAN /Лавен Садо Хасан/ - родена на ***год. в гр. Шангал, Ислямска Република Ирак и ANA BARAKAT KHALAF /Ана Баракат Халаф/ - родена на ***г. гр. Шангал, Ислямска Република Ирак ненавършили шестнадесет годишна възраст, а именно: 1.FERAS HASAN ALI /Фирас Хасан Али/ - роден на *** год. в гр. Шангал, гражданин на Ислямска Република Ирак, неосъждан, безработен, с начално образование, женен. 2.KANIK ADEL ARAB /Каник Адел Араб/ - родена на ***год. в гр. Шангал, гражданин на Ислямска Република Ирак, неосъждана, безработна, с начално образование, омъжена. 3.AESHAN SALEH ALI /Аешан Салех/- родена на ***год. в гр. Шангал, гражданка на Ислямска Република Ирак неосъждана, безработна, с начално образование, омъжена. 4. ANA BARAKAT KHALAF /Ана Баракат Халаф/ - родена на ***г. гр. Шангал, Ислямска Република Ирак. 5.AEDE SHAMO SADO /Аеде Шамо Садо/ - родена на ***год. в гр. Шангал, гражданка на Ислямска Република Ирак неосъждана, безработна, с начално образование, омъжена. 6. DUNIA SADO HASAN /Дуня Садо Хасан/ - родена на ***год. гр. Шангал, Ислямска Република Ирак. 7. NISRINSADO HASAN /Нисрин Садо Хасан/ - родена на ***год. в гр. Шангал, гражданка на Ислямска Република Ирак. 8. LAVEN SADO HASAN /Лавен Садо Хасан/- родена на ***год. в гр. Шангал, гражданка на Ислямска Република Ирак. 9. SHWKAT KHWDIDA BSSI /Шаукат Худейда Бсси/- роден на ***год. в гр. Шангал, гражданин на Ислямска Република Ирак неосъждан, безработен, с полувесше образование, женен. 10. BERVAN HAMID BRO /Берван Хамид Беро/- роден на ***год. в гр. Шангал, гражданин на Ислямска Република Ирак неосъждан, безработен, с начално образование, неженен. 11. MALAKI SHAWKAT KHWDIDA /Малаки Шаукат Худайда/- родена на ***год. в гр. Шангал, гражданка на Ислямска Република Ирак. 12. MAHBAT KHWDIDA BSSI /Махбат Худейда Бсси/- роден на ***год. в гр. Шангал, гражданин на Ислямска Република Ирак, неосъждан, безработен, с начално образование, неженен. 13. LOREEN SHERZAD KHWDIDA /Лорин Шерзад Худейда/- родена на ***год. в гр. Шангал, гражданка на Ислямска Република Ирак. 14. REBWAR BASHER HAJI /Ребуар Башир Хаджи/-роден на ***год. в гр. Шангал, гражданин на Ислямска Република Ирак. 15. MSHTAC HADI MURAD /Мштак Хади Мурад/- роден на ***год. в гр. Шангал, гражданин на Ислямска Република Ирак, неосъждан, безработен, със средно образование, неженен. 16.ANSAM ADEL AUDI /Ансам Адел Ауди/- родена на ***год. в гр. Шангал, гражданка на Ислямска Република Ирак,неосъждана, безработна, със средно образование, неомъжена. 17.WISAM ADEL AUDI /Уисам Адел Ауди/- родена на ***год. в гр. Шангал, гражданка на Ислямска Република Ирак. 18.ABTISAM ADEL AUDI /Абтисам Адел Ауди/- родена на ***год. в гр. Шангал, гражданка на Ислямска Република Ирак,неосъждана, безработна, със средно образование, неомъжена. 19. SAEED JASEM MURAD /Саид Джасем Мурад/- роден на ***год. в гр. Шангал, гражданин на Ислямска Република Ирак, неосъждан, безработен, със средно образование, неженен. 20. SAFWAN SADEK MERZA /Сафуан Садек Мерза/- роден на ***год. в гр. Шангал, гражданка на Ислямска Република Ирак, неосъждан, безработен, с начално образование, женен. 21. ANTSAR SALEM SHAMO /Антсар Салем Шамо/- родена на ***год. в гр. Шангал, гражданка на Ислямска Република Ирак, неосъждана, безработна, с начално образование, омъжена. 22. REBAR SALO KHOER /Ребар Сало Хадер/- роден на ***год. в гр. Шангал, гражданин на Ислямска Република Ирак, неосъждан, безработен, с полувисше образование, неженен. 23. SAIF SALEM KASEM /Саиф Салем Касем/- роден на ***год. в гр. Шангал, гражданин на Ислямска Република Ирак. 24. KAKAL KHDAR HAEDAR / Какал Хадер Хаидар/- роден на ***год. в гр. Шангал, гражданин на Ислямска Република Ирак неосъждан, безработен, с начално образование, женен. 25. SHUKRIA SHUKRI BRINDAR /Шукриа Шукри Бриндар/- родена на ***год. в гр. Шангал, гражданка на Ислямска Република Ирак неосъждана, безработна, със средно образование, неомъжена. 26. АLBAR MAHMUD FARMAN /Албар Махмуд Фарман/- родена на ***год. в гр. Шангал, гражданка на Ислямска Република Ирак, неосъждана, безработна, със средно образование, неомъжена. 27. KAMERAN MAHMUD FARMAN /Камеран Махмуд Фарман/- роден на ***год. в гр. Шангал, гражданин на Ислямска Република Ирак неосъждан, безработен, с начално образование, неженен - да пребивават и да преминават през територията на Република България в нарушение на Закона за чужденците в Република България - чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (1) Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава -. редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима. Съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001г. на Съвета от 15.03.2001г. като деянието е извършено, чрез използването на моторно превозно средство – лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „Вито” с РЕГ. № WHD 291 с рама № WDF 63970313092942, собственост на Николай Георгиев Христов, ЕГН ********** и деянието е извършено по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1 от НК, на основание чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Т.К.Д., ЕГН **********, на наказание ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 5000 /ПЕТ ХИЛЯДИ/ лева. На основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от две години СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ. На основание чл. 281 ал. 3, вр. ал. 2 т. 1 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства: Лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „Вито” с РЕГ. № WHD 2
В законна сила от 12.8.2016г.
97 НОХД No 934/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ш.Д.Х. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 13.8.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №145/2016 г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева, обвиняемия SHAMAL JABER HUSEN/ Ш.Д.Х./, роден на ***г. в гр. Сюлейман, Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност и адв.Таня Янчева, съгласно условията на което обвиняемият Ш.Д.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че На 10.08.2016 год. в района на 18-та речна табела намираща се на 4000 метра западно от устието на река „Резовска” в зоната за отговорност на ГДОГ – 1 към ГПУ – Малко Търново на територията на община Царево, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Ш.Д.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ш.Д.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 35.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Ш.Д.Х.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №145/2016 г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева, обвиняемия SHAMAL JABER HUSEN/ Ш.Д.Х./, роден на ***г. в гр. Сюлейман, Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност и адв.Таня Янчева, съгласно условията на което обвиняемият Ш.Д.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че На 10.08.2016 год. в района на 18-та речна табела намираща се на 4000 метра западно от устието на река „Резовска” в зоната за отговорност на ГДОГ – 1 към ГПУ – Малко Търново на територията на община Царево, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Ш.Д.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ш.Д.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 35.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 13.8.2016г.
98 НОХД No 935/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.О.Г. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 13.8.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №144/2016 г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева, обвиняемия MAJDAL OMAR GETO/ М.О.Г./, роден на ***г. в гр. Мусъл, Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност и адв.Таня Янчева, съгласно условията на което обвиняемият М.О.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че На 10.08.2016 год. в района на 18-та речна табела намираща се на 4000 метра западно от устието на река „Резовска” в зоната за отговорност на ГДОГ – 1 към ГПУ – Малко Търново на територията на община Царево, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.О.Г. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.О.Г. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 35.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
М.О.Г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №144/2016 г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева, обвиняемия MAJDAL OMAR GETO/ М.О.Г./, роден на ***г. в гр. Мусъл, Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност и адв.Таня Янчева, съгласно условията на което обвиняемият М.О.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че На 10.08.2016 год. в района на 18-та речна табела намираща се на 4000 метра западно от устието на река „Резовска” в зоната за отговорност на ГДОГ – 1 към ГПУ – Малко Търново на територията на община Царево, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.О.Г. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.О.Г. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 35.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 13.8.2016г.
99 НОХД No 936/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Г.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 13.8.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №141/2016 г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, обвиняемия ALI GHOLAMBBAS AKBARI /А.Г.А./, роден на ***г. в гр. А., Ислямска Република Иран, ирански гражданин, иранец, притежаващ ирански паспорт номер:К27249606, издаден на 04.08.2013г., валиден до 04.08.2018г. и адв.Таня Янчева, съгласно условията на което обвиняемият А.Г.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че На 10.08.2016 год. в района на 18-та речна табела намираща се на 4000 метра западно от устието на река „Резовска” в зоната за отговорност на ГДОГ – 1 към ГПУ – Малко Търново на територията на община Царево, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.Г.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Г.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 35.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
А.Г.А.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №141/2016 г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, обвиняемия ALI GHOLAMBBAS AKBARI /А.Г.А./, роден на ***г. в гр. А., Ислямска Република Иран, ирански гражданин, иранец, притежаващ ирански паспорт номер:К27249606, издаден на 04.08.2013г., валиден до 04.08.2018г. и адв.Таня Янчева, съгласно условията на което обвиняемият А.Г.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че На 10.08.2016 год. в района на 18-та речна табела намираща се на 4000 метра западно от устието на река „Резовска” в зоната за отговорност на ГДОГ – 1 към ГПУ – Малко Търново на територията на община Царево, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.Г.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Г.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 35.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 13.8.2016г.
100 НОХД No 937/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.Х.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 13.8.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №143/2016 г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия MEHRDAD HOSSEIN AZIZI/ М.Х.А./, роден на ***г. в гр. Акбари, Ислямска Република Иран, ирански гражданин, иранец, притежаващ ирански паспорт номер:Z37767040, издаден на 05.07.2016г., валиден до 06.07.2021г. и адв.Таня Янчева, съгласно условията на което обвиняемият М.Х.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че На 10.08.2016 год. в района на 18-та речна табела намираща се на 4000 метра западно от устието на река „Резовска” в зоната за отговорност на ГДОГ – 1 към ГПУ – Малко Търново на територията на община Царево, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.Х.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.Х.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 35.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
М.Х.А.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №143/2016 г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия MEHRDAD HOSSEIN AZIZI/ М.Х.А./, роден на ***г. в гр. Акбари, Ислямска Република Иран, ирански гражданин, иранец, притежаващ ирански паспорт номер:Z37767040, издаден на 05.07.2016г., валиден до 06.07.2021г. и адв.Таня Янчева, съгласно условията на което обвиняемият М.Х.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че На 10.08.2016 год. в района на 18-та речна табела намираща се на 4000 метра западно от устието на река „Резовска” в зоната за отговорност на ГДОГ – 1 към ГПУ – Малко Търново на територията на община Царево, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.Х.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.Х.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 35.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 13.8.2016г.
101 НОХД No 938/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.Х.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 13.8.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №142/2016 г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия MOSOUMEH HOSSEIN AZIZI/ М.Х.А./, роден на ***г. в гр. Арак, Ислямска Република Иран, ирански гражданин, иранец, притежаващ ирански паспорт номер:K27239264, издаден на 03.08.2013г., валиден до 03.08.2018г., и адв.Таня Янчева, съгласно условията на което обвиняемият М.Х.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че На 10.08.2016 год. в района на 18-та речна табела намираща се на 4000 метра западно от устието на река „Резовска” в зоната за отговорност на ГДОГ – 1 към ГПУ – Малко Търново на територията на община Царево, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.Х.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.Х.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 35.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
М.Х.А.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №142/2016 г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия MOSOUMEH HOSSEIN AZIZI/ М.Х.А./, роден на ***г. в гр. Арак, Ислямска Република Иран, ирански гражданин, иранец, притежаващ ирански паспорт номер:K27239264, издаден на 03.08.2013г., валиден до 03.08.2018г., и адв.Таня Янчева, съгласно условията на което обвиняемият М.Х.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че На 10.08.2016 год. в района на 18-та речна табела намираща се на 4000 метра западно от устието на река „Резовска” в зоната за отговорност на ГДОГ – 1 към ГПУ – Малко Търново на територията на община Царево, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.Х.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.Х.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 35.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 13.8.2016г.
102 НОХД No 947/2016, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО И.С.А. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 15.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 4635 ЗМ-251/2016 год. по описа на РУ-Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Крумов, обвиняемия И.С.А., ЕГН ********** – роден на *** ***, с адрес ***, настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, професия – шофьор, разведен, неосъждан, и неговия защитник адв.Г.Н., съгласно което обвиняемият И.С.А., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че: На 04.08.2016г. около 06.20 часа в ММЦ - Приморско, управлявал моторно превозно средство - автобус марка „Скания”, модел „К 113 ЦЛА” с Рег. № А 8352 МР след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила, а именно 2.50 /две цяло и петдесет/ промила на хиляда установено по надлежния ред - протокол за химическа експертиза № 770/04.08.2016 год. на БНТЛ при ОД на МВР – Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия И.С.А., ЕГН **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 1000.00 /хиляда/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от единадесет месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия И.С.А., ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от датата на изземване или предаване на свидетелството за управление. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА И.С.А., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 72.16 лева за разноски по делото. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
И.С.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 4635 ЗМ-251/2016 год. по описа на РУ-Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Крумов, обвиняемия И.С.А., ЕГН ********** – роден на *** ***, с адрес ***, настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, професия – шофьор, разведен, неосъждан, и неговия защитник адв.Г.Н., съгласно което обвиняемият И.С.А., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че: На 04.08.2016г. около 06.20 часа в ММЦ - Приморско, управлявал моторно превозно средство - автобус марка „Скания”, модел „К 113 ЦЛА” с Рег. № А 8352 МР след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила, а именно 2.50 /две цяло и петдесет/ промила на хиляда установено по надлежния ред - протокол за химическа експертиза № 770/04.08.2016 год. на БНТЛ при ОД на МВР – Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия И.С.А., ЕГН **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 1000.00 /хиляда/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от единадесет месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия И.С.А., ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от датата на изземване или предаване на свидетелството за управление. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА И.С.А., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 72.16 лева за разноски по делото. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 15.8.2016г.
103 НОХД No 949/2016, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.А.М. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 15.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №4635 ЗМ 305/2016г. по описа на РУ – Приморско, представлявана от прокурор Силвия Рандева, обвиняемия М.А.М., мъж, роден на ***г. в гр. Москва, Руска Федерация, руснак, руски гражданин, живущ в Москва, Руска федерация, ул.Памфилова №4, ап.103, женен, неосъждан, с висше образование, работи като инженер в строителна фирма, паспорт № 728040473, и неговия защитник адв.Д.Д., съгласно условията на което обвиняемият М.А.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че: На 14.08.2016г. около 23:50 часа в гр.Приморско, обл.Бургаска, по ул. „Азине” в посока ул. „Ропотамо” управлявал моторно превозно средство – мотоциклет марка „Ямаха”, модел „СГ 04” с рег. № А 5204 В след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно с 1,23 на хиляда установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510”, с фабр. № 0069. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.А.М. на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия М.А.М. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 14.08.2016г.
М.А.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №4635 ЗМ 305/2016г. по описа на РУ – Приморско, представлявана от прокурор Силвия Рандева, обвиняемия М.А.М., мъж, роден на ***г. в гр. Москва, Руска Федерация, руснак, руски гражданин, живущ в Москва, Руска федерация, ул.Памфилова №4, ап.103, женен, неосъждан, с висше образование, работи като инженер в строителна фирма, паспорт № 728040473, и неговия защитник адв.Д.Д., съгласно условията на което обвиняемият М.А.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че: На 14.08.2016г. около 23:50 часа в гр.Приморско, обл.Бургаска, по ул. „Азине” в посока ул. „Ропотамо” управлявал моторно превозно средство – мотоциклет марка „Ямаха”, модел „СГ 04” с рег. № А 5204 В след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно с 1,23 на хиляда установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510”, с фабр. № 0069. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.А.М. на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия М.А.М. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 14.08.2016г.
В законна сила от 15.8.2016г.
104 НОХД No 971/2016, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ф.Д.Д. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 18.8.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №229/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева, обвиняемия Ф.Д.Д. (Fahad Jalal Jasem), роден ***г. в гр. Мусул, Ирак, иракски гражданин, не женен, не осъждан, средно образование, безработен, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето и адв.А.М., съгласно условията на което обвиняемият Ф.Д.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 15.08.2016 г. около 20:00 часа в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Ф.Д.Д. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ф.Д.Д. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Ф.Д.Д.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №229/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева, обвиняемия Ф.Д.Д. (Fahad Jalal Jasem), роден ***г. в гр. Мусул, Ирак, иракски гражданин, не женен, не осъждан, средно образование, безработен, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето и адв.А.М., съгласно условията на което обвиняемият Ф.Д.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 15.08.2016 г. около 20:00 часа в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Ф.Д.Д. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ф.Д.Д. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 18.8.2016г.
105 НОХД No 972/2016, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ж.М.О. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 18.8.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на незабавно производство № ЗМ 230/2016г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева, обвиняемия Ж.М.О. (Zhilwan Mohammad Omar) - роден на ***г. в гр.Каркук, Ирак, иракски гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, безработен, без документи за самоличност, и адв.А.М., съгласно условията на което обвиняемият Ж.М.О. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че: На 15.08.2016г. около 20:00 часа в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Ж.М.О. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ж.М.О. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Ж.М.О.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на незабавно производство № ЗМ 230/2016г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Рандева, обвиняемия Ж.М.О. (Zhilwan Mohammad Omar) - роден на ***г. в гр.Каркук, Ирак, иракски гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, безработен, без документи за самоличност, и адв.А.М., съгласно условията на което обвиняемият Ж.М.О. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че: На 15.08.2016г. около 20:00 часа в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Ж.М.О. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ж.М.О. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 18.8.2016г.
106 НОХД No 973/2016, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.Д.С. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 18.8.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 231/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Радндева, обвиняемия С.Д.С. (Sangar Jalal Saleh), роден ***г. в гр. Тус Ирак, иракски гражданин, не женен, не осъждан, средно образование, безработен, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, и адв.А.М., съгласно условията на което обвиняемият С.Д.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че На 15.08.2016 г. около 20:00 часа в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.Д.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.Д.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
С.Д.С.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 231/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Силвия Радндева, обвиняемия С.Д.С. (Sangar Jalal Saleh), роден ***г. в гр. Тус Ирак, иракски гражданин, не женен, не осъждан, средно образование, безработен, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, и адв.А.М., съгласно условията на което обвиняемият С.Д.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че На 15.08.2016 г. около 20:00 часа в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.Д.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.Д.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 18.8.2016г.
107 НОХД No 975/2016, II състав Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.Т.Р. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 25.8.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Т.Р., ЕГН ********** - роден на *** год. в гр. Карнобат, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, средно образование, работи като барман, неженен, неосъждан ЗА ВИНОВЕН в това, че на 07.08.2016 год. в гр. Приморско, Бургаска обл., в местност “Перла”, без надлежно разрешително съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП), „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1” на ЗКВНП, Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г. държал високо рискови наркотични вещества: 1. ОБЕКТ 1.1 - 3,4 метилендиоксиметамфетамин /MDMA, екстази/ с тегло 0,948 грама със съдържание на MDMA- 42.40% на стойност 23,70 лева, 2. ОБЕКТ 1.2 - 3,4 метилендиоксиметамфетамин /MDMA, екстази/ с тегло 0,718 грама със съдържание на MDMA - 49.20% на стойност 17,95 лева, всичко на обща стойност 41,65 лева, като: грам МЕТАМФЕТАМИН е на стойност 25.00 лева за грам съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., като деянието представлява маловажен случай -престъпление по чл. 354а, ал.5, вр. ал. 3 т.1 предл. първо от НК, вр. чл. 3 ал. 1,2 и 3 от ЗКВНВП, във връзка с Приложение №1 към чл.З т.1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, поради което и на осн. чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лева. На основание чл. 53, ал.1, б. "б" от НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: Неизразходваната част от обект № 1.1 - 3,4 метилендиоксиметамфетамин /MDMA, екстази/ с тегло 0,948 грама със съдържание на MDMA- 42.40%, и обект 1.2 - 3,4 метилендиоксиметамфетамин /MDMA, екстази/ с тегло 0,718 грама със съдържание на MDMA - 49.20%, която с изключение на 0, 025 гр. от описаните по обекти, запечатана в хартиен плик с восъчен печат на лабораторията на основание чл. 91 на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите е предадена за съхранение в Централно митническо управление отдел “МРР - НОП” гр. София с приемо предавателен протокол № 2323 от 12.08.2016 год. и, изпратени с писмо Per. № 251000-18495 от 12.08.2016 год., които да бъдат унищожени. На основание чл. 53, ал.1, б. "б" от НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - опаковките, запечатани в хартиен плик с мастилен печат на Сектор „БНТЛ" - ОД на МВР – Бургас – находящи се в кориците на делото, които да бъдат унищожени. Препис от присъдата да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР – НОП” гр.София. ОСЪЖДА подсъдимия Д.Т.Р. да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 55.76 лева за разноски по делото.
Д.Т.Р.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Т.Р., ЕГН ********** - роден на *** год. в гр. Карнобат, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, средно образование, работи като барман, неженен, неосъждан ЗА ВИНОВЕН в това, че на 07.08.2016 год. в гр. Приморско, Бургаска обл., в местност “Перла”, без надлежно разрешително съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП), „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1” на ЗКВНП, Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г. държал високо рискови наркотични вещества: 1. ОБЕКТ 1.1 - 3,4 метилендиоксиметамфетамин /MDMA, екстази/ с тегло 0,948 грама със съдържание на MDMA- 42.40% на стойност 23,70 лева, 2. ОБЕКТ 1.2 - 3,4 метилендиоксиметамфетамин /MDMA, екстази/ с тегло 0,718 грама със съдържание на MDMA - 49.20% на стойност 17,95 лева, всичко на обща стойност 41,65 лева, като: грам МЕТАМФЕТАМИН е на стойност 25.00 лева за грам съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., като деянието представлява маловажен случай -престъпление по чл. 354а, ал.5, вр. ал. 3 т.1 предл. първо от НК, вр. чл. 3 ал. 1,2 и 3 от ЗКВНВП, във връзка с Приложение №1 към чл.З т.1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, поради което и на осн. чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лева. На основание чл. 53, ал.1, б. "б" от НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: Неизразходваната част от обект № 1.1 - 3,4 метилендиоксиметамфетамин /MDMA, екстази/ с тегло 0,948 грама със съдържание на MDMA- 42.40%, и обект 1.2 - 3,4 метилендиоксиметамфетамин /MDMA, екстази/ с тегло 0,718 грама със съдържание на MDMA - 49.20%, която с изключение на 0, 025 гр. от описаните по обекти, запечатана в хартиен плик с восъчен печат на лабораторията на основание чл. 91 на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите е предадена за съхранение в Централно митническо управление отдел “МРР - НОП” гр. София с приемо предавателен протокол № 2323 от 12.08.2016 год. и, изпратени с писмо Per. № 251000-18495 от 12.08.2016 год., които да бъдат унищожени. На основание чл. 53, ал.1, б. "б" от НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - опаковките, запечатани в хартиен плик с мастилен печат на Сектор „БНТЛ" - ОД на МВР – Бургас – находящи се в кориците на делото, които да бъдат унищожени. Препис от присъдата да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР – НОП” гр.София. ОСЪЖДА подсъдимия Д.Т.Р. да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 55.76 лева за разноски по делото.
Мотиви от 31.8.2016г.
мотивите изготвени в срок.
108 НОХД No 976/2016, IV състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.Р.Д. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 19.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 302 ЗМ - 260/2016 год. по описа на РУ на МВР Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Крумов, обвиняемия Д.Р.Д., ЕГН ********** – роден на *** год. в гр. Раднево, с постоянен адрес *** Загора, с настоящ адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, не женен, с наложено наказание по реда на чл. 78а от НК, и неговия защитник адв.М.Н., съгласно което обвиняемият Д.Р.Д., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343в ал. 2 от НК, за това, че на 06.08.2016 год. в около 11,20 часа, на път ІV-ти клас, посока с. Писменово - ММЦ гр. Приморско, Бургаска обл., управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Форд" модел "Ескорт" с рег. № СТ 4925 КА, без да притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред наложено с Наказателно постановление № 16-447-000188/18.07.2016 год. издадено от Началник РУП към ОД МВР Стара Загора - РУ Гълъбово, влязло в сила на 04.08.2016г., за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, на основание чл.343в, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия Д.Р.Д., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 500.00 /петстотин/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от четири месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Д.Р.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 302 ЗМ - 260/2016 год. по описа на РУ на МВР Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Крумов, обвиняемия Д.Р.Д., ЕГН ********** – роден на *** год. в гр. Раднево, с постоянен адрес *** Загора, с настоящ адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, не женен, с наложено наказание по реда на чл. 78а от НК, и неговия защитник адв.М.Н., съгласно което обвиняемият Д.Р.Д., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343в ал. 2 от НК, за това, че на 06.08.2016 год. в около 11,20 часа, на път ІV-ти клас, посока с. Писменово - ММЦ гр. Приморско, Бургаска обл., управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Форд" модел "Ескорт" с рег. № СТ 4925 КА, без да притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред наложено с Наказателно постановление № 16-447-000188/18.07.2016 год. издадено от Началник РУП към ОД МВР Стара Загора - РУ Гълъбово, влязло в сила на 04.08.2016г., за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, на основание чл.343в, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия Д.Р.Д., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 500.00 /петстотин/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 19.8.2016г.
109 НОХД No 977/2016, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО П.И.К. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 19.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 302 ЗМ - 198/2016 год. по описа на РУ на МВР Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Крумов, обвиняемата П.И.К. - ЕГН: **********, родена на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***: 19, българска гражданка, неомъжена, със средно образование, студент, неомъжена, неосъждана, и нейния защитник адв.Р.Д., съгласно което обвиняемата П.И.К., ЕГН: ********** се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че: На 09.08.2016г. в около 05.10 часа в с.Лозенец, общ.Царево, обл.Бургаска, по ул. «Странджа», управлявала моторно превозно средство – лек автомобил марка „Фолксваген", модел „Поло", с per. № А 2985 МА, след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 1,39 % /едно цяло тридесет и девет/ промила на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер 7510+" с фабричен № 0064. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемата П.И.К., ЕГН: ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 500.00 /петстотин/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемата П.И.К., ЕГН: **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 09.08.2016г.
П.И.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 302 ЗМ - 198/2016 год. по описа на РУ на МВР Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Крумов, обвиняемата П.И.К. - ЕГН: **********, родена на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***: 19, българска гражданка, неомъжена, със средно образование, студент, неомъжена, неосъждана, и нейния защитник адв.Р.Д., съгласно което обвиняемата П.И.К., ЕГН: ********** се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че: На 09.08.2016г. в около 05.10 часа в с.Лозенец, общ.Царево, обл.Бургаска, по ул. «Странджа», управлявала моторно превозно средство – лек автомобил марка „Фолксваген", модел „Поло", с per. № А 2985 МА, след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 1,39 % /едно цяло тридесет и девет/ промила на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер 7510+" с фабричен № 0064. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемата П.И.К., ЕГН: ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 500.00 /петстотин/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемата П.И.К., ЕГН: **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 09.08.2016г.
В законна сила от 19.8.2016г.
110 НОХД No 978/2016, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Г.С.Х. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 19.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 302 ЗМ - 208/2016 год. по описа на РУ на МВР Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Крумов, обвиняемия Г.С.Х., ЕГН: ********** – роден на *** г. в гр. Пловдив, с постоянен и настоящ адрес:***: 1, адрес ***, местността „Мечата дупка”, българин, български гражданин, неженен, с висше образование, неосъждан, и неговия защитник адв.Т.Я., съгласно което обвиняемият Г.С.Х., ЕГН: ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК, за това, че на 11.08.2016 г. в около 00.35 часа в с.Лозенец, общ.Царево, обл.Бургаска, по ул.Г. Кондолов, управлявала моторно превозно средство – лек автомобил марка „Алфа Ромео", модел „156", с per. № РА 7692 ВС, след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 1,42 % /едно цяло четиридесет и две/ промила на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер 7510+" с фабричен № 0064. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия Г.С.Х., ЕГН: ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 500.00 /петстотин/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от четири месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Г.С.Х., ЕГН: **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, считано от датата на изземване или предаване на СУМПС
Г.С.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 302 ЗМ - 208/2016 год. по описа на РУ на МВР Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Крумов, обвиняемия Г.С.Х., ЕГН: ********** – роден на *** г. в гр. Пловдив, с постоянен и настоящ адрес:***: 1, адрес ***, местността „Мечата дупка”, българин, български гражданин, неженен, с висше образование, неосъждан, и неговия защитник адв.Т.Я., съгласно което обвиняемият Г.С.Х., ЕГН: ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК, за това, че на 11.08.2016 г. в около 00.35 часа в с.Лозенец, общ.Царево, обл.Бургаска, по ул.Г. Кондолов, управлявала моторно превозно средство – лек автомобил марка „Алфа Ромео", модел „156", с per. № РА 7692 ВС, след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 1,42 % /едно цяло четиридесет и две/ промила на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер 7510+" с фабричен № 0064. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия Г.С.Х., ЕГН: ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 500.00 /петстотин/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от четири месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Г.С.Х., ЕГН: **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, считано от датата на изземване или предаване на СУМПС
В законна сила от 19.8.2016г.
111 НОХД No 981/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Х.М.Б. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 20.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №156/2016г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия HALIM MOHAMAD BALUCH /Х.М.Б./- мъж, роден на *** ***, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето и адв.И.С., съгласно условията на което обвиняемият Х.М.Б. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: На 17.08.2016 г. в района на местноста „Маджура” намираща се на 15 000 метра западно от устието на река „Резовска”, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Х.М.Б. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.М.Б. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото.
Х.М.Б.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №156/2016г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия HALIM MOHAMAD BALUCH /Х.М.Б./- мъж, роден на *** ***, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето и адв.И.С., съгласно условията на което обвиняемият Х.М.Б. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: На 17.08.2016 г. в района на местноста „Маджура” намираща се на 15 000 метра западно от устието на река „Резовска”, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Х.М.Б. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.М.Б. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 20.8.2016г.
112 НОХД No 982/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Р.Х.И. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 20.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №157/2016г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия REZA HAKIM ISAQZAI /Р.Х.И./- мъж, роден на ***г***, Ислямска Република Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето и адв.И.С., съгласно условията на което обвиняемият Р.Х.И. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: На 17.08.2016 г. в района на местноста „Маджура” намираща се на 15 000 метра западно от устието на река „Резовска”, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Р.Х.И. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Р.Х.И. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото.
Р.Х.И.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №157/2016г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия REZA HAKIM ISAQZAI /Р.Х.И./- мъж, роден на ***г***, Ислямска Република Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето и адв.И.С., съгласно условията на което обвиняемият Р.Х.И. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: На 17.08.2016 г. в района на местноста „Маджура” намираща се на 15 000 метра западно от устието на река „Резовска”, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Р.Х.И. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Р.Х.И. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 20.8.2016г.
113 НОХД No 983/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Х.Х. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 20.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №158/2016г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия HIKMATKHAN HOTAK /ХИКМАТКХАН Х./ - мъж, роден на ***г***, Ислямска Република Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето и адв.И.С., съгласно условията на което обвиняемият Хикматкхан Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: На 17.08.2016 г. в района на местноста „Маджура” намираща се на 15 000 метра западно от устието на река „Резовска”, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Хикматкхан Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Хикматкхан Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото.
Х.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №158/2016г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов, обвиняемия HIKMATKHAN HOTAK /ХИКМАТКХАН Х./ - мъж, роден на ***г***, Ислямска Република Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето и адв.И.С., съгласно условията на което обвиняемият Хикматкхан Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: На 17.08.2016 г. в района на местноста „Маджура” намираща се на 15 000 метра западно от устието на река „Резовска”, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Хикматкхан Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Хикматкхан Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 20.8.2016г.
114 НОХД No 989/2016, IV състав Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ю.Д.К. Докладчик:
ТАНЯ Г. СПАСОВА
Споразумение от 23.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №4635 ЗМ - 105/16 год. по описа на РУ - Приморско, представлявана от прокурор Рандева и подсъдимия Ю.Д.К., ЕГН **********, роден на *** г. в гр. София, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, не женен, осъждан, безработен, , задържан с мярка за неотклонение „Задържане под стража” в сектор „Арести” при ОЗИН гр. Бургас, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно което подсъдимият Ю.Д.К. ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т. 4 предл. второ, вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 29, ал.1, б. „А” и б. „Б” вр. чл. 26, ал.1 от НК, за това, че на 06.06.2016 в гр. Приморско, обл. Бургаска, ул. “Трети март” № 45, при условията на продължавано престъпление и опасен рецидив, чрез използване на техническо средство - оригинален ключ отнел чужди движими вещи на обща стойност 1 611.73 лв от владението на различни лица без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, както следва: 1. На 06.06.2016 г. в гр. Приморско, обл. Бургаска, ул. „Трети март” № 45 от търговски обект – магазин „Тенденз Груп”, чрез използване на техническо средство – оригинален ключ отнел чужди движими вещи - 1 чифт неопренови обувки тип маратонка кожа „Гидо” на стойност 49.99 лева, 1 чифт чехли, черни на цвят от естествена кожа на стойност 49.99 лева, 1 бр. обувка от естествена кожа с отвори в горната част на стойност 24.99 лева, 1 чифт мъжки обувки от набук бежови на цвят на стойност 79.99 лева, 1 чифт черни обувки тип маратонка с връзки на стойност 49.99 лева, 4 чифта черни мъжки обувки от набук и велур с връзки на стойност 54,99 лв за чифт, на обща стойност 219.96 лева, 1 чифт мъжки обувки от набук и велур цвят бордо на стойност 54.99 лева,1 чифт мъжки обувки тип маратонки от естествена кожа на стойност 52.99 лева, 1чифт мъжки обувки тип маратонка от естествена кожа на стойност 49.99 лева, 1 чифт мъжки обувки от набук тип мокасина на стойност 49.99 лева, 2 чифта мъжки обувки сини на цвят от набук на стойност 29,99 за чифт, на обща стойност 59.98 лева, 1 чифт мъжки чехли от набук тип джапанка с пръст на стойност 19.99 лева, 1 бр. дамско портмоне с цип от изкуствена кожа на стойност 11.99 лева, 1 бр. дамско портмоне с капак от изкуствена кожа на стойност 13.99 лева, 3 бр. мъжки чанти от естествена кожа с дръжка през рамо на стойност 84,99 лв за брой, на обща стойност 254.97 лева, 2 бр. мъжки чанти от естествена кожа с една дълга на стойност 71,99 лв за брой, на обща стойност 143.98 лева, 1 бр. мъжка чанта от естествена кожа на стойност 59.99 лева, 1 бр. мъжка чанта от изкуствена кожа черна с една рамка на стойност 54.99 лева, 1бр. дамска чанта тип плик от изкуствена кожа, сива на цвят на стойност 20.99 лева, 1бр. дамска чанта тип плик бежова от изкуствена кожа на стойност 27.99 и сумата от 20.00 лева, всичко на обща стойност 1371,73 от владението на Пламена Недялкова Панова – МОЛ – продавач консултант, собственост на „Тенденз груп” ЕООД с представител Светлана Дукова Георгиева без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои; 2. На 06.06.2016 в гр. Приморско, обл. Бургаска, ул. “Трети март” № 45, от магазин в търговски център, чрез използване на техническо средство - оригинален ключ отнел чужди движими вещи - 13бр. мъжки бански тип боксер на стойност 15.00 лв за брой, на обща стойност 195.00 лева и 3 бр. мъжки бански тип шорти на стойност 15.00 лв за брой, на обща стойност 45.00 лева, всичко на обща стойност 240.00 лева от владението на Василка Рангелова Генова – МОЛ – продавач консултант, собственост на СД «РАНГ-МИТ-ДАРМОНСКИ СИЕ» представлявано от Гергана Валериева Генова без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои. Деянието от Ю.К. е извършено виновно, при форма на вината – “пряк умисъл ” по смисъла на чл. 11 ал.2 от НК. За посоченото престъпление по чл. 196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т. 4 предл. второ, вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 29, ал.1, б. „А” и б. „Б” вр. чл. 26, ал.1 от НК, на осн. чл. 196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т. 4 предл. второ, вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 29, ал.1, б. „А” и б. „Б” вр. чл. 26, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ю.Д.К. ЕГН ********** на наказание ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което ще бъде изтърпяно в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален СТРОГ РЕЖИМ на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС. На основание чл. 59, ал.1, т. 1 от НК ПРИСПАДА от така определеното наказание лишаване от свобода по споразумението времето, през което обв. Ю.Д.К. е бил задържан по досъдебното производство, считано от 7.06.2016 г. до привеждане на присъдата в изпълнение. ОСЪЖДА Ю.Д.К. ЕГН ********** да заплати в полза на държавата и по сметка на РС Царево сумата в размер на 96.60 лева за направени по делото разноски.
Ю.Д.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №4635 ЗМ - 105/16 год. по описа на РУ - Приморско, представлявана от прокурор Рандева и подсъдимия Ю.Д.К., ЕГН **********, роден на *** г. в гр. София, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, не женен, осъждан, безработен, , задържан с мярка за неотклонение „Задържане под стража” в сектор „Арести” при ОЗИН гр. Бургас, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно което подсъдимият Ю.Д.К. ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т. 4 предл. второ, вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 29, ал.1, б. „А” и б. „Б” вр. чл. 26, ал.1 от НК, за това, че на 06.06.2016 в гр. Приморско, обл. Бургаска, ул. “Трети март” № 45, при условията на продължавано престъпление и опасен рецидив, чрез използване на техническо средство - оригинален ключ отнел чужди движими вещи на обща стойност 1 611.73 лв от владението на различни лица без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, както следва: 1. На 06.06.2016 г. в гр. Приморско, обл. Бургаска, ул. „Трети март” № 45 от търговски обект – магазин „Тенденз Груп”, чрез използване на техническо средство – оригинален ключ отнел чужди движими вещи - 1 чифт неопренови обувки тип маратонка кожа „Гидо” на стойност 49.99 лева, 1 чифт чехли, черни на цвят от естествена кожа на стойност 49.99 лева, 1 бр. обувка от естествена кожа с отвори в горната част на стойност 24.99 лева, 1 чифт мъжки обувки от набук бежови на цвят на стойност 79.99 лева, 1 чифт черни обувки тип маратонка с връзки на стойност 49.99 лева, 4 чифта черни мъжки обувки от набук и велур с връзки на стойност 54,99 лв за чифт, на обща стойност 219.96 лева, 1 чифт мъжки обувки от набук и велур цвят бордо на стойност 54.99 лева,1 чифт мъжки обувки тип маратонки от естествена кожа на стойност 52.99 лева, 1чифт мъжки обувки тип маратонка от естествена кожа на стойност 49.99 лева, 1 чифт мъжки обувки от набук тип мокасина на стойност 49.99 лева, 2 чифта мъжки обувки сини на цвят от набук на стойност 29,99 за чифт, на обща стойност 59.98 лева, 1 чифт мъжки чехли от набук тип джапанка с пръст на стойност 19.99 лева, 1 бр. дамско портмоне с цип от изкуствена кожа на стойност 11.99 лева, 1 бр. дамско портмоне с капак от изкуствена кожа на стойност 13.99 лева, 3 бр. мъжки чанти от естествена кожа с дръжка през рамо на стойност 84,99 лв за брой, на обща стойност 254.97 лева, 2 бр. мъжки чанти от естествена кожа с една дълга на стойност 71,99 лв за брой, на обща стойност 143.98 лева, 1 бр. мъжка чанта от естествена кожа на стойност 59.99 лева, 1 бр. мъжка чанта от изкуствена кожа черна с една рамка на стойност 54.99 лева, 1бр. дамска чанта тип плик от изкуствена кожа, сива на цвят на стойност 20.99 лева, 1бр. дамска чанта тип плик бежова от изкуствена кожа на стойност 27.99 и сумата от 20.00 лева, всичко на обща стойност 1371,73 от владението на Пламена Недялкова Панова – МОЛ – продавач консултант, собственост на „Тенденз груп” ЕООД с представител Светлана Дукова Георгиева без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои; 2. На 06.06.2016 в гр. Приморско, обл. Бургаска, ул. “Трети март” № 45, от магазин в търговски център, чрез използване на техническо средство - оригинален ключ отнел чужди движими вещи - 13бр. мъжки бански тип боксер на стойност 15.00 лв за брой, на обща стойност 195.00 лева и 3 бр. мъжки бански тип шорти на стойност 15.00 лв за брой, на обща стойност 45.00 лева, всичко на обща стойност 240.00 лева от владението на Василка Рангелова Генова – МОЛ – продавач консултант, собственост на СД «РАНГ-МИТ-ДАРМОНСКИ СИЕ» представлявано от Гергана Валериева Генова без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои. Деянието от Ю.К. е извършено виновно, при форма на вината – “пряк умисъл ” по смисъла на чл. 11 ал.2 от НК. За посоченото престъпление по чл. 196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т. 4 предл. второ, вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 29, ал.1, б. „А” и б. „Б” вр. чл. 26, ал.1 от НК, на осн. чл. 196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т. 4 предл. второ, вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 29, ал.1, б. „А” и б. „Б” вр. чл. 26, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ю.Д.К. ЕГН ********** на наказание ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което ще бъде изтърпяно в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален СТРОГ РЕЖИМ на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС. На основание чл. 59, ал.1, т. 1 от НК ПРИСПАДА от така определеното наказание лишаване от свобода по споразумението времето, през което обв. Ю.Д.К. е бил задържан по досъдебното производство, считано от 7.06.2016 г. до привеждане на присъдата в изпълнение. ОСЪЖДА Ю.Д.К. ЕГН ********** да заплати в полза на държавата и по сметка на РС Царево сумата в размер на 96.60 лева за направени по делото разноски.
В законна сила от 23.8.2016г.
115 НОХД No 990/2016, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Т.А. Докладчик:
ТАНЯ Г. СПАСОВА
Споразумение от 23.8.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 302 ЗМ - 212/2016 год. по описа на РУ на МВР Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Крумов, обвиняемия А.Т.А., ЕГН: **********, с постоянен и ностоящ адрес: ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, женен, неосъждан, и неговия защитник адв.Д.Д., съгласно което обвиняемият А.Т.А., ЕГН: ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че на 12.08.2016 г. в около 22.20 ч. по ВП - 99, около км. 57, посока гр. Царево - с. Лозенец, в района на пречиствателна станция гр. Царево, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Опел”, модел „Астра”, с per № А 1266 КХ, след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 1,38 % /едно цяло тридесет и осем/ промила на хиляда, установено по надлежния ред с Химическа експертиза № 829 от 16.08.2016 г. на БНТЛ при ОД на МВР гр. Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия А.Т.А., ЕГН: ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода. На основание чл.343г, вр. чл.37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия А.Т.А., ЕГН: **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 12.08.2016 год. ОСЪЖДА А.Т.А., ЕГН: ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС – Царево сумата в размер на 40.84 лева за разноски по делото. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
А.Т.А.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 302 ЗМ - 212/2016 год. по описа на РУ на МВР Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Крумов, обвиняемия А.Т.А., ЕГН: **********, с постоянен и ностоящ адрес: ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, женен, неосъждан, и неговия защитник адв.Д.Д., съгласно което обвиняемият А.Т.А., ЕГН: ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че на 12.08.2016 г. в около 22.20 ч. по ВП - 99, около км. 57, посока гр. Царево - с. Лозенец, в района на пречиствателна станция гр. Царево, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Опел”, модел „Астра”, с per № А 1266 КХ, след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 1,38 % /едно цяло тридесет и осем/ промила на хиляда, установено по надлежния ред с Химическа експертиза № 829 от 16.08.2016 г. на БНТЛ при ОД на МВР гр. Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия А.Т.А., ЕГН: ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода. На основание чл.343г, вр. чл.37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия А.Т.А., ЕГН: **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 12.08.2016 год. ОСЪЖДА А.Т.А., ЕГН: ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС – Царево сумата в размер на 40.84 лева за разноски по делото. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 23.8.2016г.
116 НОХД No 1003/2016, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.Е.С. Докладчик:
ТАНЯ Г. СПАСОВА
Споразумение от 24.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №169/2016г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, обвиняемия NOURE-EDDINE SOULTANA /Н.-Е.С./- мъж, роден на *** ***, Мароко, марокански гражданин, мароканец, притежаващ марокански паспорт № С3706502, издаден на 18.07.2016 г., валиден до 18.07.2021 г. и мароканска лична карта № NM 805347, по данни заявени от лицето и адв.И.С., съгласно условията на което обвиняемият Н.-Е.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 22.08.2016 г. в района между 4-та и 5-та клапа намираща се на 1800 метра западно от устието на река Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места - престъпление по чл. 279 ал.1, предл. първо от НК. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Н.-Е.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.-Е.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото.
Н.Е.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №169/2016г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, обвиняемия NOURE-EDDINE SOULTANA /Н.-Е.С./- мъж, роден на *** ***, Мароко, марокански гражданин, мароканец, притежаващ марокански паспорт № С3706502, издаден на 18.07.2016 г., валиден до 18.07.2021 г. и мароканска лична карта № NM 805347, по данни заявени от лицето и адв.И.С., съгласно условията на което обвиняемият Н.-Е.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 22.08.2016 г. в района между 4-та и 5-та клапа намираща се на 1800 метра западно от устието на река Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места - престъпление по чл. 279 ал.1, предл. първо от НК. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Н.-Е.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.-Е.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 24.8.2016г.
117 ЧНД No 1018/2016, IV състав Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК ГПУ ЦАРЕВО   Докладчик:
ТАНЯ Г. СПАСОВА
Протокол от 25.8.2016г.
В законна сила от 25.8.2016г.
118 ЧНД No 1019/2016, IV състав Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК ГПУ ЦАРЕВО   Докладчик:
ТАНЯ Г. СПАСОВА
Протокол от 25.8.2016г.
В законна сила от 25.8.2016г.
119 НОХД No 1026/2016, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Б.Щ.А. Докладчик:
ТАНЯ Г. СПАСОВА
Споразумение от 26.8.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 4635 ЗМ 325/16 г. по описа на РУ – Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Рандева, обвиняемия Б.Щ.А., ЕГН **********, роден на *** ***, българин, българско гражданство, със средно образование, женен, не осъждан, работи, като дистрибутор на хлебни изделия към фирма „Посейдон“ гр. Черноморец, и неговия защитник адв.Т.Я., съгласно Обвиняемият Б.Щ.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, за това, че: на 19.08.2016 г. около 03:25 часа в гр. Китен, обл. Бургаска, по ул. „Странджа” управлявал моторно превозно средство – товарен автомобил марка „Форд Транзит” с рег. № А 6128 МТ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно с 1,47 на хиляда установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза № 850/19.08.2016 г. на специализирана химическа лаборатория към БНТЛ при ОД МВР – Бургас. Деянието от Б.Щ.А. е извършено виновно, при форма на вината – “пряк умисъл ” по смисъла на чл. 11 ал.2 от НК. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия Б.Щ.А., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.54, ал.1 от НК НАЛАГА и кумулативно предвиденото наказание ГЛОБА в размер на 250.00 лв. На основание чл. 343г вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Б.Щ.А., ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, считано от 19.08.2016 год. ОСЪЖДА Б.Щ.А., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС – Царево сумата в размер на 40.84 лева за разноски по делото. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Б.Щ.А.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 4635 ЗМ 325/16 г. по описа на РУ – Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Рандева, обвиняемия Б.Щ.А., ЕГН **********, роден на *** ***, българин, българско гражданство, със средно образование, женен, не осъждан, работи, като дистрибутор на хлебни изделия към фирма „Посейдон“ гр. Черноморец, и неговия защитник адв.Т.Я., съгласно Обвиняемият Б.Щ.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, за това, че: на 19.08.2016 г. около 03:25 часа в гр. Китен, обл. Бургаска, по ул. „Странджа” управлявал моторно превозно средство – товарен автомобил марка „Форд Транзит” с рег. № А 6128 МТ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно с 1,47 на хиляда установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза № 850/19.08.2016 г. на специализирана химическа лаборатория към БНТЛ при ОД МВР – Бургас. Деянието от Б.Щ.А. е извършено виновно, при форма на вината – “пряк умисъл ” по смисъла на чл. 11 ал.2 от НК. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия Б.Щ.А., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.54, ал.1 от НК НАЛАГА и кумулативно предвиденото наказание ГЛОБА в размер на 250.00 лв. На основание чл. 343г вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Б.Щ.А., ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, считано от 19.08.2016 год. ОСЪЖДА Б.Щ.А., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС – Царево сумата в размер на 40.84 лева за разноски по делото. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 26.8.2016г.
120 НОХД No 1027/2016, IV състав Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.Г.Т. Докладчик:
ТАНЯ Г. СПАСОВА
Споразумение от 26.8.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 236/16 г. по описа на ГПУ - Царево, между РП - Царево, представлявана от прокурор Рандева, обвиняемия Д.Г.Т. - ЕГН **********, роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, безработен, с основно образование, с адрес *** – и неговия защитник адв.А.П., съгласно което обвиняемият Д.Г.Т. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5 вр. чл. 281, ал. 1 от НК, а именно за това, че: На 23.08.2016 г. от горски път в местността „Чифчиево дере“, землището на гр. Ахтопол, общ. Царево, по общински път клас lll -9901 гр. Ахтопол – гр. Царево и по главен път 99-1 в зоната за отговорност на ГПУ – Царево с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал група чужденци – 15 /петнадесет/ бр. лица между, които и 5 /пет/ лица ФАНАР САДАМ ХАМУ /Fanar Sadam Hamoo/ – род. на *** г. в гр. Мосул, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин, ЕЗДАН САДАМ ХАМУ /Ezdan Sadam Hamoo/ – род. на *** г. в гр. Мосул, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин, АХМАД САДАМ ХАМУ /Ahmad Sadam Hamoo/ – род. на *** г. в гр. Мосул, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин, БАХАНД БАВАР ХОСЕИН /Bahand Bawar Hosein/ – род. на *** г. в гр. Ербил, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин, ХАЛИМА АБДУЛАХ АХМАД /Halima Abdullah Ahmad/ – род. на *** г. в гр. Солеймания, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин, ненавършили шестнадесет годишна възраст, а именно: 1. ВАХБИЯ ХАЛО ШАМУ /Wahbiya Khalo Shamo/ – род. на *** г. в гр. Мосул, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин; 2. ФАНАР САДАМ ХАМУ /Fanar Sadam Hamoo/ – род. на *** г. в гр. Мосул, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин; 3. ЕЗДАН САДАМ ХАМУ /Ezdan Sadam Hamoo/ – род. на *** г. в гр. Мосул, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин; 4. АХМАД САДАМ ХАМУ /Ahmad Sadam Hamoo/ – род. на *** г. в гр. Мосул, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин; 5. САЕД САДАМ ХАМОО /Saed Sadam Hamoo/ – род. на *** г. в гр. Мосул, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин; 6. СЕРВАХ БАХРАМ ХАМАД /Serwah Bahram Hamad/ – род. на *** г. в гр. Ербил, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин; 7. БАХАНД БАВАР ХОСЕИН /Bahand Bawar Hosein/ – род. на *** г. в гр. Ербил, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин; 8. БАВАР ХОСЕИН РАСУЛ /Bawar Hosein Rasoul/ – род. на *** г. в гр. Ербил, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин; 9. ФАТОМАХ ЙАДУЛАХ ХАСАН /Fatomah Yadullah Hasan/ - род. на *** г. в р. Солеймания, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин; 10. ХАЛИМА АБДУЛАХ АХМАД /Halima Abdullah Ahmad/ – род. на *** г. в гр. Солеймания, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин; 11. МОХАМАД АБДУЛАХ АХМАД /Mohammad Abdullah Ahmad/ – род. на *** г. в гр. Солеймания, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин; 12. АЛИ АБДУЛАХ АХМАД (Ali Abdullah Ahmad), род. на *** г. в гр. Солеймания, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин; 13. ХАРЕМ АХМАД МОХАМАД /Harem Ahmad Mohammad/ – род. на *** г. в гр. Солеймания, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин; 14. АКРАМ ХАЛО ШАМУ /Akram Khalo Shamoo/ – род. на *** г. в гр. Шенгал, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин; 15. СУАМ ХАЛО ШАМУ /Suam Khalo Shamoo/ – род. на *** г. в гр. Шенгал, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин - да пребивават и да преминават през територията на Република България в нарушение на Закона за чужденците в Република България - чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (1) Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава -. редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима. Съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001г. на Съвета от 15.03.2001г., като деянието е извършено, чрез използването на моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолсваген“, модел „Голф“ с рег. № Х 3393 АР собственост на Стоян Гошев Атанасов, като преведените лица са чужди граждани и деянието е извършено по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т. 4 и 5, вр. с чл. 281, ал. 1 от НК, на осн. чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т. 4 и 5, вр. с чл. 281, ал. 1 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия Д.Г.Т. - ЕГН **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА И ГЛОБА в размер на 5000 /пет хиляди/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На основание чл.281, ал.3, вр. ал.2, т.1, предл. първо и т.5, вр. ал.1 от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства: 1 бр. лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“ с рег. № Х 3393 АР, черен на цвят, комби с номер на рама WVWZZZ1HZRW581150 собственост на Стоян Гошев Атанасов, ключ за „Фолксваген“, модел „Голф“, свидетелство за регистрация част втора за лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. № Х 3393 АР, удостоверение за техническа изправност на ППС - протокол № 8961461 за същия автомобил, международна карта за автомобилна застраховка от 03.06.2016г. до 26.08.2016г. за същия автомобил, застрахователна полица за застраховка Гражданска отговорност на застрахователна компания „Лев Инс“ АД отново за същия автомобил и контролен талон за застраховката прикрепен към полицата /на съхранение в ГПУ – Царево/. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.Г.Т. - ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Д.Г.Т.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 236/16 г. по описа на ГПУ - Царево, между РП - Царево, представлявана от прокурор Рандева, обвиняемия Д.Г.Т. - ЕГН **********, роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, безработен, с основно образование, с адрес *** – и неговия защитник адв.А.П., съгласно което обвиняемият Д.Г.Т. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5 вр. чл. 281, ал. 1 от НК, а именно за това, че: На 23.08.2016 г. от горски път в местността „Чифчиево дере“, землището на гр. Ахтопол, общ. Царево, по общински път клас lll -9901 гр. Ахтопол – гр. Царево и по главен път 99-1 в зоната за отговорност на ГПУ – Царево с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал група чужденци – 15 /петнадесет/ бр. лица между, които и 5 /пет/ лица ФАНАР САДАМ ХАМУ /Fanar Sadam Hamoo/ – род. на *** г. в гр. Мосул, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин, ЕЗДАН САДАМ ХАМУ /Ezdan Sadam Hamoo/ – род. на *** г. в гр. Мосул, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин, АХМАД САДАМ ХАМУ /Ahmad Sadam Hamoo/ – род. на *** г. в гр. Мосул, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин, БАХАНД БАВАР ХОСЕИН /Bahand Bawar Hosein/ – род. на *** г. в гр. Ербил, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин, ХАЛИМА АБДУЛАХ АХМАД /Halima Abdullah Ahmad/ – род. на *** г. в гр. Солеймания, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин, ненавършили шестнадесет годишна възраст, а именно: 1. ВАХБИЯ ХАЛО ШАМУ /Wahbiya Khalo Shamo/ – род. на *** г. в гр. Мосул, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин; 2. ФАНАР САДАМ ХАМУ /Fanar Sadam Hamoo/ – род. на *** г. в гр. Мосул, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин; 3. ЕЗДАН САДАМ ХАМУ /Ezdan Sadam Hamoo/ – род. на *** г. в гр. Мосул, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин; 4. АХМАД САДАМ ХАМУ /Ahmad Sadam Hamoo/ – род. на *** г. в гр. Мосул, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин; 5. САЕД САДАМ ХАМОО /Saed Sadam Hamoo/ – род. на *** г. в гр. Мосул, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин; 6. СЕРВАХ БАХРАМ ХАМАД /Serwah Bahram Hamad/ – род. на *** г. в гр. Ербил, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин; 7. БАХАНД БАВАР ХОСЕИН /Bahand Bawar Hosein/ – род. на *** г. в гр. Ербил, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин; 8. БАВАР ХОСЕИН РАСУЛ /Bawar Hosein Rasoul/ – род. на *** г. в гр. Ербил, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин; 9. ФАТОМАХ ЙАДУЛАХ ХАСАН /Fatomah Yadullah Hasan/ - род. на *** г. в р. Солеймания, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин; 10. ХАЛИМА АБДУЛАХ АХМАД /Halima Abdullah Ahmad/ – род. на *** г. в гр. Солеймания, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин; 11. МОХАМАД АБДУЛАХ АХМАД /Mohammad Abdullah Ahmad/ – род. на *** г. в гр. Солеймания, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин; 12. АЛИ АБДУЛАХ АХМАД (Ali Abdullah Ahmad), род. на *** г. в гр. Солеймания, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин; 13. ХАРЕМ АХМАД МОХАМАД /Harem Ahmad Mohammad/ – род. на *** г. в гр. Солеймания, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин; 14. АКРАМ ХАЛО ШАМУ /Akram Khalo Shamoo/ – род. на *** г. в гр. Шенгал, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин; 15. СУАМ ХАЛО ШАМУ /Suam Khalo Shamoo/ – род. на *** г. в гр. Шенгал, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин - да пребивават и да преминават през територията на Република България в нарушение на Закона за чужденците в Република България - чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (1) Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава -. редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима. Съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001г. на Съвета от 15.03.2001г., като деянието е извършено, чрез използването на моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолсваген“, модел „Голф“ с рег. № Х 3393 АР собственост на Стоян Гошев Атанасов, като преведените лица са чужди граждани и деянието е извършено по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т. 4 и 5, вр. с чл. 281, ал. 1 от НК, на осн. чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т. 4 и 5, вр. с чл. 281, ал. 1 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия Д.Г.Т. - ЕГН **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА И ГЛОБА в размер на 5000 /пет хиляди/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На основание чл.281, ал.3, вр. ал.2, т.1, предл. първо и т.5, вр. ал.1 от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства: 1 бр. лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“ с рег. № Х 3393 АР, черен на цвят, комби с номер на рама WVWZZZ1HZRW581150 собственост на Стоян Гошев Атанасов, ключ за „Фолксваген“, модел „Голф“, свидетелство за регистрация част втора за лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. № Х 3393 АР, удостоверение за техническа изправност на ППС - протокол № 8961461 за същия автомобил, международна карта за автомобилна застраховка от 03.06.2016г. до 26.08.2016г. за същия автомобил, застрахователна полица за застраховка Гражданска отговорност на застрахователна компания „Лев Инс“ АД отново за същия автомобил и контролен талон за застраховката прикрепен към полицата /на съхранение в ГПУ – Царево/. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.Г.Т. - ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 26.8.2016г.
121 НОХД No 1028/2016, IV състав Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Г.К.К. Докладчик:
ТАНЯ Г. СПАСОВА
Споразумение от 26.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебното производство № 305/15 год. по описа на ГПУ– Малко Tърново, между РП - Царево, представлявана от прокурор Иванова, обвиняемия Г.К.К. - род. на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, е женен, осъждан, ЕГН ********** и неговия защитник адв.Р.Н., съгласно което обвиняемият Г.К.К., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 280, ал.2,т.1 и т.3,т.4, предложение първо във вр. ал.1, вр. чл. 20, ал.4 от НК, за това, че на 27.08.2015 г., в землището на с. Резово, община Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на община Царево в съучастие с неустановено в хода на разследването лице, действайки като помагач на територията на Република България, превели през границата на страната от Република Турция в Република България, през река Резовска, Община Царево, и транспортирал от землището на гр. Ахтопол, община Царево с моторно превозно средство товарен автомобил марка „Ивеко", модел „35 12", с per. № У 4866 АВ собственост на Т.Д.Д., хора - 46 /четиридесет и шест/ лица, чужди граждани, между които и 18/осемнайсет/ лица: НУР АЛИ ГИНДУ / NUR ALI GINDU/, ЗЕЙНAБ АДЕЛ АЛИ /ZEINAB ADEL ALI /, САМИРА АДЕЛ АЛИ / SAMIRA ADEL ALI /, ЗЕЙН АЛИ / ZEIN ADEL ALI /, РАШЕД АДЕЛ АЛИ / RASHED ADEL ALI /, ХЕЛЯ ДАЛГЕШ МОХАМЕД / HELA DALGESH MOHAMMAD/, СЕРАЧ ДАЛГЕШ МОХАМАД / SERAJ DALGESH MOHAMMAD /, МОХАМЕД ДАЛГЕШ МОХАМЕД /MOHAMMAD DALGESH MOHAMMAD /, ХЕЛИН ДАЛГЕШ МОХАМАД / HELIN DALGESH MOHAMMAD /, ХАРОН АЗАД АБДИ /HARON AZAD ABDI/, МУРАД АЗАД АБДИ / MURAD AZAD ABDI/, ОМАД ИСМАИЛ ИБРАХИМ / OMAD ISMAIL IBRAHIM /, ГОЛВИН ИСМАИЛ ИБРАХИМ/ GOLVIN ISMAIL IBRAHIM /, АИА ИСМАИЛ ИБРАХИМ/ AIA ISMAIL IBRAHIM/, ЛАЛТ МАХДИ XACAH /WALLT MAHDI HASSAN/, ДЖЕХАД КИВИ АЗИЗ /DJEHAD KIVI AZIZ/, ХАКОР КИВИ АЗИЗ / HAKOR KIVI AZIZ/, ЖЕНИЕ КИВИ АЗИЗ / JENYE KIVI AZIZ/- ненавършили 16 годишна възраст както следва: 1. АИША АЛИ ХАДЖ /AYSHA ALI HADJ / род. на *** год. в Сирия 2. НУР АЛИ ГИНДУ / NUR ALI GINDU/ род. на ***год. в Сирия 3. ЛАРА АЛИ ГИНДУ / LARA ALI GINDU/ род. на ***год. в Сирия 4. ГОСУН СУЛЛО ШАКЕР /GOSUN SULLO SHAKER/ род. на *** год. в Сирия 5. ХОСАМ АЛИ ГИНДУ / HOSAM ALI GINDU/ род. на ***год. в Сирия 6. МАРИАМ МОХАМЕД ХЮСЕЙН / MARYAM MOHAMMAD HUSSEIN / род. на *** год. в Сирия 7. ЗЕЙНАБ АДЕЛ АЛИ / ZEINAB ADEL ALI / род. на ***год. в Сирия 8.САМИРА АДЕЛ АЛИ / SAMIRA ADEL ALI / род. на *** год. в Сирия 9.ЗЕЙН АДЕЛ АЛИ / ZEIN ADEL ALI / род. на *** год. в Сирия 10.РАШЕД АДЕЛ АЛИ / RASHED ADEL ALI / род. на ***год. в Сирия 11. АДЕЛ АЛИ-ХЮСЕЙН / ADEL ALI HUSSEIN / род. на ***год. в Сирия 12.СУАД АЛИ ХЮСЕЙН / SUAD ALI HUSSEIN / род. на *** год. Сирия 13.БАЛКИС АХМАД АЛИ / BALKIS AHMAD ALI / род. на *** год. в Сирия 14. ХЕЛЯ ДАЛГЕШ МОХАМЕД / HELA DALGESH MOHAMMAD/ род. на ***год. в Сирия 15. СЕРАЧ ДАЛГЕШ МОХАМАД / SERAJ DALGESH MOHAMMAD / род. на *** год. в Сирия 16. МОХАМЕД ДАЛГЕШ МОХАМЕД /MOHAMMAD DALGESH MOHAMMAD / род. на ***год. в Сирия 17. ХЕЛИН ДАЛГЕШ МОХАМАД / HELIN DALGESH MOHAMMAD / род. на ***год. в Сирия 18. ПЕЙМАН МОХАМАД АХМАД / PEIMAN MOHAMMAD AHMAD / род. на *** год. в Сирия 19. ДАЛГЕШ МОХАМАД АХМАД / DALGESH MOHAMMAD AHMAD / род. на *** год. в Сирия 20. ФАРХАТ МОХАМАД АХМАД / FAIUHAT MOHAMMAD AHMAD род. на *** год. в Сирия 21. МЕДИА ШОЛКАТ НУРИ / MEDIA SHOWKAT NURY / род. на *** год. в Сирия 22. ХАРОН АЗАД АБДИ / HARON AZAD ABDI / род. на ***год. в Сирия 23. МУРАД АЗАД АБДИ / MURAD AZAD ABDI/ род. на ***год. в Сирия 24. АЗАД АБДИ АБДИ /АЗАД АБДИ АБДИ/ род. на ***год. в Сирия 25. ШОВАН АБДИ АБДИ / SHOVAN ABDI ABDI/ род. на ***год. в Сирия 26. ТАЗИА НАСЕР АЛИ / TAZIA NASER ALI / род. на ***год. в Сирия 27. ОМАД ИСМАИЛ ИБРАХИМ / OMAD ISMAIL IBRAHIM / род. на ***год. в Сирия 28. ГОЛВИН ИСМАИЛ ИБРАХИМ/ GOLVIN ISMAIL IBRAHIM / род. на ***год. в Сирия 29. АИА ИСМАИЛ ИБРАХИМ/AIA ISMAIL IBRAHIM / род. на ***год. в Сирия 30. ИСМАИЛ ИБРАХИМ ШАМСДРШ / ISMAIL IBRAHIM SHAMSDEEN/ род. на ***год. в Сирия 31. КАРЛАН НАСЕР АЛИ / KARWAN NASER ALI / род. на *** год. в Сирия 32. СЕРКАФТ НАСЕР АЛИ / SERKAFT NASER ALI / род. на *** год. в Сирия 33. ХАЛАД МОХАМАД САЛЕМ / HALAD MOHAMMAD SALEM / род. на ***год. в Сирия 34. ЛАЛТ МАХДИ ХАСАН/WALLT MAHDI HASSAN/- род. на ***год. в Сирия 35. МАХДИ ХАСАН ОМАР /MAHDI HASSAN OMAR/ род. на ***год. в Сирия 36. БОЛАР МОХАМАД САЛЕМ / BOWAR MOHAMMAD SALEM / род. ***год.вСирия 37. ОЛОН АХМАД МОХАМАД / OLON AHMAD MOHAMMAD / род. на ***ГОД. в Сирия 38. АРАРАТ АБДАЛЛА ХАСАН / RARAT ABDALLA HASSAN / род. на ***год. в Сирия 39. ИРИШ НАЗЕМ ХАСАН /YRISH NAZEM HASSAN/ род. на ***год. в Сирия; 40. ОМЕД АЛИ ЗОБЕР / OMED ALI ZOBER / род. на ***год. в Сирия 41. ЗАРВАН ХАСАН БАКДАШ / ZARVAN HASAN BAKDASH / род. на ***год. в Сирия 42. ХАКМЕТ ХАДЕР БАКДАШ / НАКМАТ HADER BAKDASH / род. на 01.08..1998год. в Сирия 43. АЗАМ АЛИ БАКДАШ / ZAM ALI BAEJDASH / род. на ***год. Сирия 44. ДЖЕХАД КИВИ АЗИЗ /DJEHAD KIVI AZIZ/ род. на ***год. в Сирия 45. ХАКОР КИВИ АЗИЗ / HAKOR KIVI AZIZ/ род. на ***год. в Сирия 46. ЖЕНИЕ КИВИ АЗИЗ / JENYE KIVI AZIZ/ род. на *** год. в Сирия, като превеждането през границата на страната е извършено без разрешение а надлежните органи на властта и не през определените за това места, като помощта на обвиняемия се изразявала в изчакване на територията на Република България на групата, товаренето и от землището на гр. Ахтопол, Бургаска обл. и превозването им с моторно превозно средство товарен автомобил „Ивеко", модел 35 12", с per. № У 4866 АВ собственост на Т.Д.Д. към вътрешността на страната.- престъпление по чл. 280, ал.2,т.1 и т.3,т.4, предложение първо във вр. ал.1, вр. чл. 20, ал.4 от НК. За посоченото престъпление по чл. 280, ал.2,т.1 и т.3,т.4, предложение първо във вр. ал.1, вр. чл. 20, ал.4 от НК, на осн. чл. 280, ал.2,т.1 и т.3,т.4, предложение първо във вр. ал.1, вр. чл. 20, ал.4 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия Г.К.К., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, което да бъде изтърпяно в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС И ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Вещественото доказателство товарен автомобил „Ивеко", модел 35 12", с per. № У 4866 АВ собственост на Т.Д.Д., находящо се в РУП Приморско, ДА СЕ ВЪРНЕ на собственика. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Г.К.К., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 300.00 лева за разноски по делото.
Г.К.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебното производство № 305/15 год. по описа на ГПУ– Малко Tърново, между РП - Царево, представлявана от прокурор Иванова, обвиняемия Г.К.К. - род. на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, е женен, осъждан, ЕГН ********** и неговия защитник адв.Р.Н., съгласно което обвиняемият Г.К.К., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 280, ал.2,т.1 и т.3,т.4, предложение първо във вр. ал.1, вр. чл. 20, ал.4 от НК, за това, че на 27.08.2015 г., в землището на с. Резово, община Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на община Царево в съучастие с неустановено в хода на разследването лице, действайки като помагач на територията на Република България, превели през границата на страната от Република Турция в Република България, през река Резовска, Община Царево, и транспортирал от землището на гр. Ахтопол, община Царево с моторно превозно средство товарен автомобил марка „Ивеко", модел „35 12", с per. № У 4866 АВ собственост на Т.Д.Д., хора - 46 /четиридесет и шест/ лица, чужди граждани, между които и 18/осемнайсет/ лица: НУР АЛИ ГИНДУ / NUR ALI GINDU/, ЗЕЙНAБ АДЕЛ АЛИ /ZEINAB ADEL ALI /, САМИРА АДЕЛ АЛИ / SAMIRA ADEL ALI /, ЗЕЙН АЛИ / ZEIN ADEL ALI /, РАШЕД АДЕЛ АЛИ / RASHED ADEL ALI /, ХЕЛЯ ДАЛГЕШ МОХАМЕД / HELA DALGESH MOHAMMAD/, СЕРАЧ ДАЛГЕШ МОХАМАД / SERAJ DALGESH MOHAMMAD /, МОХАМЕД ДАЛГЕШ МОХАМЕД /MOHAMMAD DALGESH MOHAMMAD /, ХЕЛИН ДАЛГЕШ МОХАМАД / HELIN DALGESH MOHAMMAD /, ХАРОН АЗАД АБДИ /HARON AZAD ABDI/, МУРАД АЗАД АБДИ / MURAD AZAD ABDI/, ОМАД ИСМАИЛ ИБРАХИМ / OMAD ISMAIL IBRAHIM /, ГОЛВИН ИСМАИЛ ИБРАХИМ/ GOLVIN ISMAIL IBRAHIM /, АИА ИСМАИЛ ИБРАХИМ/ AIA ISMAIL IBRAHIM/, ЛАЛТ МАХДИ XACAH /WALLT MAHDI HASSAN/, ДЖЕХАД КИВИ АЗИЗ /DJEHAD KIVI AZIZ/, ХАКОР КИВИ АЗИЗ / HAKOR KIVI AZIZ/, ЖЕНИЕ КИВИ АЗИЗ / JENYE KIVI AZIZ/- ненавършили 16 годишна възраст както следва: 1. АИША АЛИ ХАДЖ /AYSHA ALI HADJ / род. на *** год. в Сирия 2. НУР АЛИ ГИНДУ / NUR ALI GINDU/ род. на ***год. в Сирия 3. ЛАРА АЛИ ГИНДУ / LARA ALI GINDU/ род. на ***год. в Сирия 4. ГОСУН СУЛЛО ШАКЕР /GOSUN SULLO SHAKER/ род. на *** год. в Сирия 5. ХОСАМ АЛИ ГИНДУ / HOSAM ALI GINDU/ род. на ***год. в Сирия 6. МАРИАМ МОХАМЕД ХЮСЕЙН / MARYAM MOHAMMAD HUSSEIN / род. на *** год. в Сирия 7. ЗЕЙНАБ АДЕЛ АЛИ / ZEINAB ADEL ALI / род. на ***год. в Сирия 8.САМИРА АДЕЛ АЛИ / SAMIRA ADEL ALI / род. на *** год. в Сирия 9.ЗЕЙН АДЕЛ АЛИ / ZEIN ADEL ALI / род. на *** год. в Сирия 10.РАШЕД АДЕЛ АЛИ / RASHED ADEL ALI / род. на ***год. в Сирия 11. АДЕЛ АЛИ-ХЮСЕЙН / ADEL ALI HUSSEIN / род. на ***год. в Сирия 12.СУАД АЛИ ХЮСЕЙН / SUAD ALI HUSSEIN / род. на *** год. Сирия 13.БАЛКИС АХМАД АЛИ / BALKIS AHMAD ALI / род. на *** год. в Сирия 14. ХЕЛЯ ДАЛГЕШ МОХАМЕД / HELA DALGESH MOHAMMAD/ род. на ***год. в Сирия 15. СЕРАЧ ДАЛГЕШ МОХАМАД / SERAJ DALGESH MOHAMMAD / род. на *** год. в Сирия 16. МОХАМЕД ДАЛГЕШ МОХАМЕД /MOHAMMAD DALGESH MOHAMMAD / род. на ***год. в Сирия 17. ХЕЛИН ДАЛГЕШ МОХАМАД / HELIN DALGESH MOHAMMAD / род. на ***год. в Сирия 18. ПЕЙМАН МОХАМАД АХМАД / PEIMAN MOHAMMAD AHMAD / род. на *** год. в Сирия 19. ДАЛГЕШ МОХАМАД АХМАД / DALGESH MOHAMMAD AHMAD / род. на *** год. в Сирия 20. ФАРХАТ МОХАМАД АХМАД / FAIUHAT MOHAMMAD AHMAD род. на *** год. в Сирия 21. МЕДИА ШОЛКАТ НУРИ / MEDIA SHOWKAT NURY / род. на *** год. в Сирия 22. ХАРОН АЗАД АБДИ / HARON AZAD ABDI / род. на ***год. в Сирия 23. МУРАД АЗАД АБДИ / MURAD AZAD ABDI/ род. на ***год. в Сирия 24. АЗАД АБДИ АБДИ /АЗАД АБДИ АБДИ/ род. на ***год. в Сирия 25. ШОВАН АБДИ АБДИ / SHOVAN ABDI ABDI/ род. на ***год. в Сирия 26. ТАЗИА НАСЕР АЛИ / TAZIA NASER ALI / род. на ***год. в Сирия 27. ОМАД ИСМАИЛ ИБРАХИМ / OMAD ISMAIL IBRAHIM / род. на ***год. в Сирия 28. ГОЛВИН ИСМАИЛ ИБРАХИМ/ GOLVIN ISMAIL IBRAHIM / род. на ***год. в Сирия 29. АИА ИСМАИЛ ИБРАХИМ/AIA ISMAIL IBRAHIM / род. на ***год. в Сирия 30. ИСМАИЛ ИБРАХИМ ШАМСДРШ / ISMAIL IBRAHIM SHAMSDEEN/ род. на ***год. в Сирия 31. КАРЛАН НАСЕР АЛИ / KARWAN NASER ALI / род. на *** год. в Сирия 32. СЕРКАФТ НАСЕР АЛИ / SERKAFT NASER ALI / род. на *** год. в Сирия 33. ХАЛАД МОХАМАД САЛЕМ / HALAD MOHAMMAD SALEM / род. на ***год. в Сирия 34. ЛАЛТ МАХДИ ХАСАН/WALLT MAHDI HASSAN/- род. на ***год. в Сирия 35. МАХДИ ХАСАН ОМАР /MAHDI HASSAN OMAR/ род. на ***год. в Сирия 36. БОЛАР МОХАМАД САЛЕМ / BOWAR MOHAMMAD SALEM / род. ***год.вСирия 37. ОЛОН АХМАД МОХАМАД / OLON AHMAD MOHAMMAD / род. на ***ГОД. в Сирия 38. АРАРАТ АБДАЛЛА ХАСАН / RARAT ABDALLA HASSAN / род. на ***год. в Сирия 39. ИРИШ НАЗЕМ ХАСАН /YRISH NAZEM HASSAN/ род. на ***год. в Сирия; 40. ОМЕД АЛИ ЗОБЕР / OMED ALI ZOBER / род. на ***год. в Сирия 41. ЗАРВАН ХАСАН БАКДАШ / ZARVAN HASAN BAKDASH / род. на ***год. в Сирия 42. ХАКМЕТ ХАДЕР БАКДАШ / НАКМАТ HADER BAKDASH / род. на 01.08..1998год. в Сирия 43. АЗАМ АЛИ БАКДАШ / ZAM ALI BAEJDASH / род. на ***год. Сирия 44. ДЖЕХАД КИВИ АЗИЗ /DJEHAD KIVI AZIZ/ род. на ***год. в Сирия 45. ХАКОР КИВИ АЗИЗ / HAKOR KIVI AZIZ/ род. на ***год. в Сирия 46. ЖЕНИЕ КИВИ АЗИЗ / JENYE KIVI AZIZ/ род. на *** год. в Сирия, като превеждането през границата на страната е извършено без разрешение а надлежните органи на властта и не през определените за това места, като помощта на обвиняемия се изразявала в изчакване на територията на Република България на групата, товаренето и от землището на гр. Ахтопол, Бургаска обл. и превозването им с моторно превозно средство товарен автомобил „Ивеко", модел 35 12", с per. № У 4866 АВ собственост на Т.Д.Д. към вътрешността на страната.- престъпление по чл. 280, ал.2,т.1 и т.3,т.4, предложение първо във вр. ал.1, вр. чл. 20, ал.4 от НК. За посоченото престъпление по чл. 280, ал.2,т.1 и т.3,т.4, предложение първо във вр. ал.1, вр. чл. 20, ал.4 от НК, на осн. чл. 280, ал.2,т.1 и т.3,т.4, предложение първо във вр. ал.1, вр. чл. 20, ал.4 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия Г.К.К., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, което да бъде изтърпяно в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС И ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Вещественото доказателство товарен автомобил „Ивеко", модел 35 12", с per. № У 4866 АВ собственост на Т.Д.Д., находящо се в РУП Приморско, ДА СЕ ВЪРНЕ на собственика. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Г.К.К., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 300.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 26.8.2016г.
122 НОХД No 1044/2016, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.К.М. Докладчик:
ТАНЯ Г. СПАСОВА
Споразумение от 29.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 4635 ЗМ-336/2016 г. по описа на РУ - град Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Евтимова, обвиняемия М.К.М. – род. на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, работи като управител на Пица бар и грил ресторант „Бел ами”, гр. София, разведен, неосъждан, ЕГН **********, и неговия защитник адв.Т.С., съгласно което обвиняемият М.К.М. се признава за виновен в извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК, а именно, че на 23.08.2016 г., около 02.35 часа в гр. Приморско, обл. Бургаска, по ул. „Трети март” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „Ц 180”, с рег. № А 0008 МВ, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.65 на хиляда, установено по надлежния ред - със Съдебномедицинска експертиза № 384/2016 год. на Отделение по съдебна медицина при МБАЛ, гр. Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия М.К.М. ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 300.00 лв. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия М.К.М. ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал. 4 НК се приспадне времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 23.08.2016 г. ОСЪЖДА М.К.М. ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС – Царево сумата в размер на 100.12 лева за разноски по делото.
М.К.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 4635 ЗМ-336/2016 г. по описа на РУ - град Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Евтимова, обвиняемия М.К.М. – род. на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, работи като управител на Пица бар и грил ресторант „Бел ами”, гр. София, разведен, неосъждан, ЕГН **********, и неговия защитник адв.Т.С., съгласно което обвиняемият М.К.М. се признава за виновен в извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК, а именно, че на 23.08.2016 г., около 02.35 часа в гр. Приморско, обл. Бургаска, по ул. „Трети март” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „Ц 180”, с рег. № А 0008 МВ, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.65 на хиляда, установено по надлежния ред - със Съдебномедицинска експертиза № 384/2016 год. на Отделение по съдебна медицина при МБАЛ, гр. Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия М.К.М. ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 300.00 лв. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия М.К.М. ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал. 4 НК се приспадне времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 23.08.2016 г. ОСЪЖДА М.К.М. ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС – Царево сумата в размер на 100.12 лева за разноски по делото.
В законна сила от 29.8.2016г.