Районен съд - Царево
Справка за свършените дела
за периода от 1.7.2017г. до 31.7.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 100/2013, III състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Е.Т.И.,
М.В.И.
Д.Д.Д.,
Е.А.Д.
Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Определение от 28.7.2017г.
2 Гражданско дело No 167/2016, III състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН К.В.М.,
А.И.М.
З.В.Я. Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 13.7.2017г.
РАЗПРЕДЕЛЯ съсобствените между К.В. ***, ЕГН-**********, А.И.М. ***, ЕГН-********** и З.В.Я. ***, ЕГН-**********, недвимжими имоти, допуснати до делба с решение от 30.09.2016 г. на ЦРС, постановено по настоящото дело, както следва: ПОСТАВЯ В ДЯЛ на К.В. ***, ЕГН-********** и А.И.М. ***, ЕГН-**********, следните недвижими имоти: 1. самостоятелен обект-жилище-апартамент е идентификатор 48619.503.11.2.1 по КККР на гр. Царево, заемащ целият първи жилищен /втори надземен етаж, като първият етаж е партерен/ етаж на сграда № 2, разположена в ПИ 48619.503.11 {четиридесет и осем хиляди, шестстотин и деветнадесет) по КККР на гр. Царево, който апартамент е със застроена площ от 62 (шестдесет и два) кв.м., е адрес на имота: гр. Царево, ул. “Грънчар" № 4 (четири), ет. 1 (първи); брой нива на обекта: 1 (едно), е предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: 48619.503.11.2.3, и над обекта: 48619.503.11.2.2, ведно е 19,56 (деветнадесет цяло, петдесет и шест стотни) кв.м. идеални части от общите части на сградата, както и съответното право на строеж върху терена, както и 2. самостоятелен обект-гараж с идентификатор 48619.503.11.2.3 по КККР на Царево, Бургаска област, гаражът разположен на НУЛЕВ етаж по кадастрална карта, на приземен /партерен/ етаж по площообразуване, в сграда № 2, разположена в ПИ с идентификатор 48619.503.11 (четиридесет и осем хиляди, шестстотин и деветнадесет) по КККР на гр. Царево, който гараж е със застроена площ от 19,43/{деветнадесет цяло, четиридесет и три стотни/ кв.м., с адрес на имота: гр. Царево, ул. “Грънчар"" № 4 (четири), ет. 0 (нула); брой нива на обекта: 1 (едно), с предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: няма, и над обекта: 48619.503.11.2.1, ведно с 5,96 (пет цяло, деветдесет и шест стотни) кв.м. идеални части от общите части на сградата, както и съответното право на строеж върху терена, както и следните помещения, находящи се в партерния етаж на сграда с идентификатор 48619.503.11.2 {четиридесет и осем хиляди, шестстотин и деветнадесет, точка, петстотин и три, точка, единадесет, точка, две) по кадастралната карта и регистри на гр. Царево, община Царево, Бургаска област, одобрени със заповед № РД-18-56/24.08.2006 год. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, изменени със Заповед КД-14-02-1065/20.06.2011 год. на началника на СГКК-Бургас, индивидуализирани, както следва: а./западно складово помещение с площ от 8,00 (осем) кв.м., ниво на обекта: ЕДНО, при граници за това помещение: юг-външен зид; запад - външен зид и санитарно помещение; север - стълбищна клетка и изток-обект с идентификатор 48619.503.11.2.3; б) черна кухня с площ от 4,67 (четири цяло, шестдесет и седем стотни) кв.м., ниво на обекта: ЕДНО. при граници за това помещение: юг-вътрешен коридор; запад - стълбищна клетка; север - външен зид и изток -североизточно складово помещение; в.) североизточно складово помещение с площ от 7.89 (седем цяло, осемдесет и девет стотни) кв.м., ниво на обекта: ЕДНО, при граници за това помещение: юг- обект с идентификатор 48619.503.1 1.2.3; запад - вътрешен коридор и черна кухня; север - външен зид и изток - външен зид, ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата, както и съответното право на строеж върху терена, представляващ общински поземлен имот с идентификатор 48619.503.11 {четиридесет и осем хиляди, шестстотин и деветнадесет, точка, петстотин и три, точка, единадесет) по кадастралната карта и регистри на гр. Царево, община Царево, Бургаска област, одобрени със заповед № РД-18-56/24.08.2006 год. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, изменени със Заповед КД-14-02-1063/11.09.2012 год. на началника на СГКК-Бургас, с адрес на поземления имот: гр. Царево, п.к. 8260, ул. „Грънчар” № 4, с площ на имота от 389 (триста осемдесет и девет) кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), номер по предходен план: 850, квартал: 52, парцел: IV, при съседи: 48619.503.12;48619.503.49; 48619.503.10 и 48619.503.8 /по документ за собственост-Договор за ОПС върху държавна земя от 13.02.1976 год., ПИ № 48619.503.11 по КККР на гр. Царево, представлява: УПИ /парцел/ IV, кв. 83 по плана на гр. Царево, община Царево, Бургаска област, целият с площ от 378 кв.м., от които 0,81 процента идеални части в режим на СИО между К.В. ***, ЕГН-********** и А.И.М. ***, ЕГН-********** и 0,19 процента идеални части лична собственост на К.В. ***, ЕГН-**********. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на З.В.Я. ***, ЕГН-**********, следния недвижим имот: самостоятелен обект-жилище-апартамент е идентификатор 48619.503.11.2.1 {четиридесет и осем хиляди, шестстотин и деветнадесет, точка, петстотин и три, точка, единадесет, точка, две, точка, едно) по кадастралната карта и регистри на гр. Царево, община Царево, Бургаска област, одобрени със заповед № РД-18-56/24.08.2006 год. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, изменени със Заповед КД-14-02-1065/20.06.2011 год. на началника на СГКК-Бургас, апартамента заемащ целият първи жилищен /втори надземен етаж, като първия етаж е партерен/ етаж на сграда № 2, разположена в ПИ 48619.503.11 {четиридесет и осем хиляди, шестстотин и деветнадесет) по КККР на гр. Царево, който апартамент е със застроена площ от 62 (шестдесет и два) кв.м., е адрес на имота: гр. Царево, ул. “Грънчар" № 4 (четири), ет. 1 (първи); брой нива на обекта: 1 (едно), е предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: 48619.503.11.2.3, и над обекта: 48619.503.11.2.2, ведно е 19,56 (деветнадесет цяло, петдесет и шест стотни) кв.м. идеални части от общите части на сградата, както и съответното право на строеж върху терена.
3 Гражданско дело No 167/2016, III състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН К.В.М.,
А.И.М.
З.В.Я. Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 20.7.2017г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение №47 от 13.07.2017 г., постановено по делото, като на страница 7, абзац последен от горе-надолу и на стр. 8, абзац първи отгоре-надолу от диспозитива на решението вместо „ПОСТАВЯ В ДЯЛ на З.В.Я. ***, ЕГН-**********, следния недвижим имот: самостоятелен обект-жилище-апартамент е идентификатор 48619.503.11.2.1 {четиридесет и осем хиляди, шестстотин и деветнадесет, точка, петстотин и три, точка, единадесет, точка, две, точка, едно) по кадастралната карта и регистри на гр. Царево, община Царево, Бургаска област, одобрени със заповед № РД-18-56/24.08.2006 год. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, изменени със Заповед КД-14-02-1065/20.06.2011 год. на началника на СГКК-Бургас, апартамента заемащ целият първи жилищен /втори надземен етаж, като първия етаж е партерен/ етаж на сграда № 2, разположена в ПИ 48619.503.11 {четиридесет и осем хиляди, шестстотин и деветнадесет) по КККР на гр. Царево, който апартамент е със застроена площ от 62 (шестдесет и два) кв.м., е адрес на имота: гр. Царево, ул. “Грънчар" № 4 (четири), ет. 1 (първи); брой нива на обекта: 1 (едно), е предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: 48619.503.11.2.3, и над обекта: 48619.503.11.2.2, ведно е 19,56 (деветнадесет цяло, петдесет и шест стотни) кв.м. идеални части от общите части на сградата, както и съответното право на строеж върху терена” ДА СЕ ЧЕТЕ: „ПОСТАВЯ В ДЯЛ на З.В.Я. ***, ЕГН-**********, следния недвижим имот: самостоятелен обект-жилище-апартамент е идентификатор 48619.503.11.2.2 {четиридесет и осем хиляди, шестстотин и деветнадесет, точка, петстотин и три, точка, единадесет, точка, две, точка, две) по кадастралната карта и регистри на гр. Царево, община Царево, Бургаска област, одобрени със заповед № РД-18-56/24.08.2006 год. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, изменени със Заповед КД-14-02-1065/20.06.2011 год. на началника на СГКК-Бургас, апартамента заемащ целият ВТОРИ жилищен /трети надземен етаж, като партерния етаж е първи/ етаж на сграда № 2, разположена в Г1И 48619.503.11 {четиридесет и осем хиляди, шестстотин и деветнадесет) по КККР на гр. Царево, който апартамент е със застроена площ от 62 (шестдесет и два) кв.м., с адрес на имота: гр. Царево, ул. “Грънчар" № 4 (четири), ет. 2 (втори); брой нива на обекта: 1 (едно), е предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: 48619.503.11.2.1, и над обекта: няма, ведно с 19,06 (деветнадесет цяло и шест стотни) кв.м. идеални части от общите части на сградата, както и съответното право на строеж върху терена.
4 Гражданско дело No 310/2016, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение НИКСТРОЙ-КОЛЕВ СД БУРГАС ЕКСТРА ЕООД Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 21.7.2017г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО между страните, че след прихващане на основание чл. 103 от ЗЗД ответната страна „ЕКСТРА „ООД , ЕИК: 102894938, със седалище и адрес на управление : с.Лозенец, общ.Царево, местността „Караагач“, к-с“Романс“, не дължи на ищеца „Никстрой-К.“*** претендираната сума – 9 902 лв. с ДДС/девет хиляди деветстотин и два лева / – сборна главница, представляваща възнаграждение по сключен договор за строителна услуга от 29.02-2012г. и ОТХВЪРЛЯ иска предявен от „Никстрой-К.“***, ЕИК:102620022, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас,ул.“Средна гора“№15А,представлявано от Н.И.К. с ЕГН ********** чрез адвокат И.Г.Б. –БАК, с адрес *** против „ЕКСТРА „ООД , ЕИК: 102894938, със седалище и адрес на управление : с.Лозенец, общ.Царево, местността „Караагач“, к-с“Романс“, представлявано от Д.Д.Т., с който желае съдът да постанови решение, с което да приеме, че ответната страна „ЕКСТРА „ООД , ЕИК: 102894938, със седалище и адрес на управление : с.Лозенец, дължи на „Никстрой-К.“*** сума в размер на 9 902,00 лв. с ДДС/девет хиляди деветстотин и два лева / , представляваща общ сбор /главница/ по издадените фактури № 112 /31.07-2012г. и №116/25.09-2012г., с правно основание чл. 422 от ГПК, вр. чл. 415, ал.1 от ГПК, вр. чл. 124, ал.1 ГПК , като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ иска предявен от „Никстрой-К.“***, ЕИК:102620022, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас,ул.“Средна гора“№15А,представлявано от Н.И.К. с ЕГН ********** чрез адвокат И.Г.Б. –БАК, с адрес *** против „ЕКСТРА „ООД , ЕИК: 102894938, със седалище и адрес на управление : с.Лозенец, общ.Царево, местността „Караагач“, к-с“Романс“, представлявано от Д.Д.Т., с който желае съдът да постанови решение, с което да приеме, че ответната страна „ЕКСТРА „ООД , ЕИК: 102894938, със седалище и адрес на управление : с.Лозенец, дължи на „Никстрой-К.“***,представлявано от Н.И.К. с ЕГН ********** сума в размер на 5211лв./пет хиляди двеста и единадесет лева / , представляваща неустойка по т.29 от договор от 29.02-2012г. за строителна услуга ,на основание чл. 111, б.б” от ЗЗД, като неоснователен и недоказан.
5 Гражданско дело No 403/2016, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД К.В.Д. Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 7.7.2017г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на К.В.Д., с адрес ***, че в полза на “ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД, ЕИК 831609046, с адрес на управление гр.София ул.Ястребец No 23Б, представлявано от законния представител Г.Х.Б., съществуват следните вземания по ч.гр.д. №324 по описа на ЦРС за 2016г., по което е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК: сумата в размер на 3 265,68 лв. /три хиляди двеста шестдесет и пет лева и 68 стотинки/ - главница, представляваща стойността на потребена топлоенергия за период 01.05.2014г.-30.04.2015г. ; сумата в размер на 239,89 лв. /двеста тридесет и девет лева и осемдесет и девет стотинки/ - мораторна лихва за периода от 15.09.2015г. до 01.06.2016г., ведно със законна лихва върху главницата, считано от 15.07.2016г. до изплащане на вземането. ОСЪЖДА К.В.Д., с адрес ***, да заплати на “ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД, ЕИК 831609046, с адрес на управление гр.София ул.Ястребец No 23Б, съдебно-деловодни разноски за заповедното производство в размер на 120,11 лв. и съдебно-деловодни разноски за исковото производство в размер на 520,11лв. РАЗСРОЧВА, на основание 241, ал.1 ГПК, изпълнението на решението, като ОПРЕДЕЛЯ месечна сума за погасяване на задължението в размер на 100 /сто/лева месечно, платима до 30-то число на месеца, считано от датата на влизане в сила на настоящото решение до окончателното изплащане на задълженията по вземанията признати с решението. Решението е постановено при участието на трето лице-помагач ФДР Техем Сървисис ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Професор Г. Павлов№3. Решението подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
6 Гражданско дело No 447/2016, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А.Г.Г. И.Т.Б. Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 17.7.2017г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по иска на А.Г. ***, ЕГН **********, съдебен адрес за връчване на призовки и съобщения: град Габрово 5300, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 27, ет. 1, ап. 4, /чрез адв. И.Х./, тел. 0889251718, e-mail: mandate@abv.bg срещу И.Т.Б. ***, ЕГН **********, че в полза на ищцата съществуват присъдените вземания по ч.гр.д. 329/2016г., по което е издадена заповед за незабавно изпълнение по чл.417 от ГПК на ЦРС сумата от 4000.00 лв. /четири хиляди лева/, вноска дължима до края на 2015година, представляваща 1/2 част от дължимо парично уравнение на дялове по т. IX от Нотариален акт за доброволна делба на недвижими имоти и движими вещи № 189, том III, per. № 4211, дело № 520 от 13.09.2013 година по описа на Мария Василева - Нотариус с per. № 370 на Нотариалната камара на Република България, с район на действие - района на PC – Царево. ОСЪЖДА И.Т.Б. ***, ЕГН ********** да заплати на А.Г. ***, ЕГН **********, направените съдебно-деловодни разноски в исковото производство в размер на 80 лева. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ищцата за присъждане на направените разноски в исковото производство за горницата над уважения размер до размера от 580 лева. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
7 Гражданско дело No 484/2016, II състав Делба - първа фаза ЧАС СТРОЙ ООД Т.Х.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 18.7.2017г.
ДОПУСКА да бъде извършена съдебна делба, на следния недвижим имот: Незастроено дворно място, цялото с площ от 335 (триста, тридесет и пет) кв.м. находящо се в гр. Приморско, община Приморско, Бургаска област, местност „Узунджа”, представляващо поземлен имот с идентификатор 58356.504.451 (петдесет и осем хиляди, триста петдесет и шест, точка, петстотин и четири, точка, четиристотин петдесет и едно) по кадастралната карта и регистри на гр. Приморско, община Приморско, Бургаска област, одобрени със Заповед № РД-18-106/ 09.12.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК, изменени със Заповед № КД-14-02-1749/ 04.11.2013 год. на началника на СГКК- Бургас, с площ на имота по кадастър: 335 (триста. тридесет и пет) кв.м. с адрес на поземления имот: гр. Приморско, п.к. 8290, ул. „Стара планина”, местност „Узунджа”. ПРИ КВОТИ: За ищеца „Час строй” ООД, ЕИК-201476538- 282 (двеста осемдесет и два) кв.м. идеални части от процесния недвижим имот. За ответника Т.Х.С., ЕГН-**********- 53 (петдесет и три) кв.м. идеални части от процесния недвижим имот.
8 Гражданско дело No 161/2017, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД ГР. РУСЕ И.Н.К. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 24.7.2017г.
Мотивиран от гореизложеното, съдът Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ предявения от „Водоснабдяване и канализация „ООД гр.Русе,ул.”Добруджа”№6 , ЕИК : 827184123, представлявано от д-р инж.С.С. – управител-иск против И.Н.К. , ЕГН ********** ***, с който желае, съдът да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на И.Н.К., вземането на представляваното от него дружество- Водоснабдяване и канализация „ООД, ЕИК : 827184123, за предоставените ВиК услуги, за периода от 24.10-2014г. до 23.12-2015г. по партида 184159 в размер на 2127.10 лв. /две хиляди сто двадесет и седем лева и 10 стотинки/– главница и лихва за забавено плащане в размер на 212.80лв./двеста и дванадесет лева и 80 стотинки / за периода: от 01.02-2016г. до датата на подаването на заявлението за издаване на заповед за изпълнение-01.02-2017г. , ведно със законната лихва от датата на подаването й в канцеларията на съда-12.04-2017г. до окончателното й изплащане и разноските в заповедната производство , с правно основание чл. 422 ГПК, вр. чл .415, ал.1 от ГПК , вр. чл. 79, ал.1 от ЗЗД, вр. чл. 86, ал.1 от ЗЗД. ОСЪЖДА „Водоснабдяване и канализация „ООД гр.Русе,ул.”Добруджа”№6 , ЕИК : 827184123, представлявано от д-р инж.С.С. – управител ДА ЗАПЛАТИ НА И.Н.К. , ЕГН ********** *** направените в хода на настоящото производство разноски за заплатено възнаграждение на адвокат в размер на 600,00 лв./шестстотин лева /. Решението може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено.
9 Гражданско дело No 177/2017, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А.Г.Г. И.Т.Б. Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 17.7.2017г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по иска на А.Г. ***, ЕГН **********, съдебен адрес за връчване на призовки и съобщения: град Габрово 5300, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 27, ет. 1, ап. 4, /чрез адв. И.Х./, тел. 0889251718, e-mail: mandate@abv.bg срещу И.Т.Б. ***, ЕГН **********, че в полза на ищцата съществуват присъдените вземания по ч.гр.д. 11/2017г., по което е издадена заповед за незабавно изпълнение по чл.417 от ГПК на ЦРС сумата от 4000.00 лв. /четири хиляди лева/, вноска дължима до края на 2016година, представляваща 1/2 част от дължимо парично уравнение на дялове по т. IX от Нотариален акт за доброволна делба на недвижими имоти и движими вещи № 189, том III, per. № 4211, дело № 520 от 13.09.2013 година по описа на Мария Василева - Нотариус с per. № 370 на Нотариалната камара на Република България, с район на действие - района на PC – Царево. ОСЪЖДА И.Т.Б. ***, ЕГН ********** да заплати на А.Г. ***, ЕГН **********, направените съдебно-деловодни разноски в исковото производство в размер на 80 лева. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ищцата за присъждане на направените разноски в исковото производство за горницата над уважения размер до размера от 580 лева. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
10 Гражданско дело No 263/2017, IV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.Е.М. И.С.Д. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 6.7.2017г.
ДОПУСКА развод и ПРЕКРАТЯВА граждански брак, сключен на 22.09-2012г. в град Сапарева Баня, община Сапарева Баня, област Кюстендил с Акт № 0011 от 22.09-2012г. в град Сапарева Баня, община Сапарева Баня, област Кюстендил МЕЖДУ М.Е.М.,ЕГН ********** *** и И.С.Д.,ЕГН **********, с постоянен адрес:г***, и двамата с настоящ адрес и адрес за призоваване : гр.Царево, община Царево,ул.”Рибарска„№ 5 поради постигнато сериозно и непоколебимо съгласие за развод, с правно основание чл. 50 от Семеен кодекс, вр. чл. 330 ГПК. УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите М.Е.М.,ЕГН ********** и И.С.Д.,ЕГН **********,Споразумение от 12.06-2017г., сключено в гр.Царево , за следното : В представеното споразумение страните посочват , че от брака си имат родено малолетно дете Ясен Ивайлов Д. ЕГН **********, поради което и уреждат: Относно упражняването на родителските права: След развода упражняването на родителските права за отглеждането и възпитанието на роденото по време на брака дете Ясен Ивайлов Д. ЕГН ********* да бъдат предоставени на майката М.Е.М.,ЕГН **********. Като на бащата И.С.Д.,ЕГН ********** се определя режим за свиждане и личните отношения на бащата с детето: бащата И.С.Д., ЕГН ********** има право да взема малолетното дете от домът на майката всяка първа и всяка трета събота от 9.00 часа и връща детето в неделя до 19.00 часа/ с преспиване/, както и един месец през лятото, във време , несъвпадащо с отпуската на майката, както и 10 дни през зимната ваканция. Бащата И.С.Д.,ЕГН ********** с постоянен адрес:г***, и двамата с настоящ адрес и адрес за призоваване : гр.Царево, община Царево,ул.”Рибарска„№ 5 ще заплаща месечна издръжка по 120,00 лв./ сто и двадесет лева / на детето Ясен Ивайлов Д. ЕГН ********** чрез неговата майка и законна представителка М.Е.М., ЕГН **********, до 10 число на текущия месец , начиная от датата на съдебното решение, ведно със законната лихва до настъпването на обстоятелства за нейното изменение или прекратяване. Ползването на семейното жилище, находящо се в гр. Царево, ул.”Рибарска”№5 се предоставя за ползване на майката М.Е.М., ЕГН ********** с детето Ясен Ивайлов Д. ЕГН **********. След прекратяване на брака съпругата М.Е.М., ЕГН ********** ще носи предбрачното си фамилно име, а именно : М.. Относно имуществените отношения между съпрузите: По време на брака не сме придобивали недвижими имоти, които да бъдат предмет на съпружеска имуществена общност, поради което не се извършва делба на недвижими имоти, а придобитите движими вещи са с незначителна стойност и са поделени взаимно и извънбрачно. Молителите декларират, че по време на брака си не притежават влогове в лева и валута, заедно и поотделно. Молителите декларират, че нямат регистрирани фирми на ЕТ. Относно движимото имущество, придобито по време на брака: Придобитото по време на брака МПС- лек автомобил марка „Субару Импреза „ с рег.№ СВ 4699 КА , рама №JF1GF8LR5YG078371, двигател № А823825, цвят СИВ МЕТАЛИК, регистрирано в КАТ на 18.01-2017г., остава обикновена съсобственост. Молителите декларират,че след прекратяване на брака няма да дължат издръжка един на друг. Молителите се споразумяха, че разноските по делото остават за сметка на този, който ги е направил. ОСЪЖДА И.С.Д.,ЕГН **********, с постоянен адрес:г***, и с настоящ адрес и адрес за призоваване : гр.Царево, община Царево,ул.”Рибарска„№ 5 да заплати на Районен съд - Царево държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 86,40 лв./ осемдесет и шест лева и 40 стотинки/, както и да заплати на РС-Царево държавна такса в размер на 25 лв. / двадесет и 5.00лв./пет лева / за издаване на всеки изпълнителен лист. Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 330, ал.5 ГПК.
11 Гражданско дело No 267/2017, III състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЕАД К.М.В. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Разпореждане от 20.7.2017г.
С оглед на изложеното и на основание чл.129 ал.3 от ГПК, съдът Р А З П О Р Е Д И : ВРЪЩА исковата молба, ведно с приложенията към нея на ищеца и ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 267/2017г. по описа на РС-Царево Разпореждането подлежи на обжалване пред БОС с частна жалба.
12 Гражданско дело No 322/2017, III състав Искове за недействителност на правни сделки Г.Н.Т. В.П.Т.,
П.А.А.,
С.С.А.,
ЕТ В.-В.Т.
Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Определение от 25.7.2017г.
на основание чл.118, ал.2, вр. чл.119, ал.1, вр. чл.104, т.4 от ГПК, Царевският районен съд ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 322/2017 г. по описа на Царевски районен съд. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Бургаския окръжен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Бургаския окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.
13 Гражданско дело No 327/2017, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.С.К.,
С.К.К.
  Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 31.7.2017г.
ПРЕКРАТЯВА сключения на 16.09.2006г. в гр. Царево с акт № 16 от същата дата на Община Царево, граждански брак между В.С.К., ЕГН: **********,*** и С.К.К., ЕГН: **********,***, с развод поради наличието на сериозно и непоколебимо взаимно съгласие. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, съгласно което: 1. Родителските права върху роденото от брака дете ДИАНА С.К., ЕГН: ********** ще се упражняват от майката В.С.К., ЕГН: **********. 2. Бащата С.К.К., ЕГН: ********** ще заплаща на детето ДИАНА С.К., ЕГН: ********** , чрез майка му В.С.К., ЕГН: **********, месечна издръжка в размер на 150 лв /сто и петдесет лева/, платими до 10 число на текущия месец, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска. 3. Бащата С.К.К., ЕГН: ********** ще има право на лични срещи с детето всяка първа и трета събота на месеца от 08.00 часа до 18.00 часа, както и 30 дни в годината, когато майката не е в платен годишен отпуск. 4. Семейното жилище, находящо се в гр. Царево, ул. „Христо Ботев“ № 2 ще се ползва от съпругата В.С.К., ЕГН: ********** и детето след прекратяването на брака. 5. Съпрузите не си дължат взаимна издръжка. 6. Относно фамилното име на съпругата: след прекратяването на брака съпругата ще носи фамилията ВАСИЛЕВА. 7. Нямат придобити по време на брака си недвижими имоти, а движимите вещи сме разделили извънсъдебно. Придобитият по време на брака лек автомобил марка МЕРЦЕДЕС модел Ц 200, с ДК № А 51 49 МС, рама № WDB2020201F554949, двигател № 11194510005769, цвят СВЕТЛО СИВ МЕТАЛИК, остава в изключителна собственост на съпруга С.К.К., ЕГН: ********** Застрахователната стойност на автомобила е 500 лева. ОСЪЖДА В.С.К., ЕГН: **********,***, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ЦРС държавна такса в размер на 20 лева. ОСЪЖДА С.К.К., ЕГН: **********,*** , да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ЦРС държавна такса в размер на 138 лева. Решението е окончателно.
14 Гражданско дело No 331/2017, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.П.Б.,
Р.Т.Б.
  Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 26.7.2017г.
Мотивиран от горното на основание чл.330, ал.3 от ГПК, съдът Р Е Ш И: ПРЕКРАТЯВА сключения на 24.02.2017г. в гр. Царево, с акт № 3 от същата дата на Община Царево граждански брак между И.П.Б. ***, ЕГН********** и Р.Т.Б. ***, ЕГН**********, с развод поради наличието на сериозно и непоколебимо взаимно съгласие. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, съгласно което: През време на брака молителите не са придобили недвижими имоти и движими вещи. Съпрузите не си дължат взамина издръжка след прекратяване на брака. Молителката Р.Т.Б. след развода ВЪЗСТАНОВЯВА предбрачното си фамилно име Т.. ОСЪЖДА И.П.Б. ***, ЕГН**********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ЦРС държавна такса в размер на 129,60 лева. ОСЪЖДА Р.Т.Б. ***, ЕГН**********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ЦРС държавна такса в размер на 20лева. Решението е окончателно.
15 АНД No 1765/2016, II състав НАП ЛЮБОКАР 1991 ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 19.7.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2527/ 14.10.2016 г. на зам. директора на ТД на НАП- гр. Бургас, с което на основание чл. 185, ал. 2 от Закона за данъка върху добавената стойност на „Любокар 1991“ ЕООД, ЕИК 201390815, е наложена имуществена санкция в размер на 3000,00 лева за нарушение на чл. 41, ал. 1 от Наредба Н-18/ 13.12.2006 г. на МФ, вр. чл. 118, ал. 4, т. 1 от ЗДДС. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
16 ЧНД No 199/2017, IV състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Р.Г.Ц. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Определение от 3.7.2017г.
На основание чл. 414, ал.1, т.1 от НПК ТЪЛКУВА Определение № 72 от 17.03-2017г. ПОСТАНОВЕНО ПО ЧНД №199 ПО ОПИСА ЗА 2017г. НА РС-Царево, както следва : „На основание чл.27, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо най-тежко наказание на осъдения Р.Г.Ц., ЕГН: ********** измежду наказанията му, КАТО КЪМ НЕИЗТЪРПЯНАТА ЧАСТ ОТ НАКАЗАНИЕТО-от „2 години , 0 месеца, 09 дни” ПРИСЪЕДИНЯВА ИЗЦЯЛО наказанието наложено по НОХД №195/2017г. на Районен съд – Царево, за извършено престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. I-во, т. 4 и т. 5 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 2 във вр. ал. 1 от НК, а именно : ЕДНА ГОДИНА И ЕДИН МЕСЕЦ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА И ГЛОБА В РАЗМЕР НА 5000 ЛЕВА. Което наказание на основание чл. 57, ал. 1, т. 2, бл. „б“ и чл. 58, т. 2 ЗИНЗС да се изтърпи при първоначален „строг“ режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. Определението подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок от днес пред БОС,считано от днес. След влизане на настоящото определение в законна сила, препис да се изпрати на Районен прокурор-Царево и на Затвора гр.Белене, за сведение и изпълнение,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО
В законна сила на 19.7.2017г.
17 АНД No 258/2017, I състав Общини ЕТ "Г.Д.-7.-Т.И." ОБЩИНА ПРИМОРСКО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 4.7.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1449/18.01.2012г. на Кмета на Община Приморско, с което на ЕТ „Голям дервент -71 –Т.И.“ за нарушение на чл.50 ал.1 от Закона за туризма, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000 лева на основание чл. 72 от Закона за туризма. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
18 НОХД No 262/2017, I състав Обсебване в големи размери или представляващо опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО К.Д.Б.,
И.М.Х.
Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Присъда от 6.7.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимата К.Д.Б. с ЕГН **********, родена на ***г***, български гражданин, висше образование, работи като отговорник материално-техническа база на „Тиоком” ЕООД гр.Бургас женена, неосъждана (реабилитирана по право), с адрес:***, ЗА ВИНОВНА в това, че в периода от 30.09.2008 год. до 10.03.2009 год. в гр.Приморско, Бургаска област, действайки в условия на продължавано престъпление противозаконно присвоила чужди движими вещи - сумата от общо 23 851.20 лева, собственост на „Роботекс” ЕООД, правоприемник на „Роботекс” ООД, гр. Бургас, представлявано от св. С.С.С., които владеела, като обсебването е в големи размери, както следва : - на 30.09.2008 год. в гр.Приморско, Бургаска обл., противозаконно присвоила чужда движима вещ, която владеела - сумата от 8 928 лева, получена с разходен касов ордер № 3198/30.09.2008 год., собственост на „Роботекс” ЕООД, правоприемник на „Роботекс” ООД, гр. Бургас, представлявано от св. С.С.С., - на 29.12.2008 год. в гр.Приморско, Бургаска обл., противозаконно присвоила чужди движими вещи, които владеела - сумата от 1 381.20 лева, получена с разходен касов ордер № 4004/29.12.2008 год., собственост на „Роботекс” ЕООД, правоприемник на „Роботекс”ООД, гр. Бургас, представлявано от св. С.С.С., - на 10.03.2009 год. в гр. Приморско, Бургаска обл., противозаконно присвоила чужди движими вещи, които владеела - сумата от 13 542 лева, получена с разходен касов ордер №426/10.03.2009 год., собственост на „Роботекс” ЕООД, правоприемник на „Роботекс”ООД, гр. Бургас, представлявано от св. С.С.С. - престъпление по чл. 206, ал.З, предл. първо, вр. ал.1 , вр. чл. 26 ал.1 от НК, поради което и на осн. чл. 206, ал.З, предл. първо, вр. ал.1 , вр. чл. 26 ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, я ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, като така наложеното наказание ЛОС подсъдимата следва да изтърпи при първоначален „ОБЩ“ РЕЖИМ в затворническо общежитие от открит тип на осн. чл. 57, ал.1 т.3 вр.чл. 58, т. 3 от ЗИНЗС . ПРИЗНАВА подсъдимата К.Д.Б. с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност, ЗА ВИНОВНА в това, че за времето от неустановена дата през месец май 2011 год. до 30.10.2011 год. в гр. Приморско, Бургаска област, в качеството си на длъжностно лице - секретар на Община Приморско, с цел да набави за себе си и за другиго: Община Приморско, представлявана от Кмета на Община Приморско имотна облага, възбудила и поддържала заблуждение у св. Р.Д.Д. относно обстоятелството, че Община Приморско поръчва изработка на работно облекло за свои служители, като за определяне на фирмата-доставчик не е необходимо обявяване на обществена поръчка и след доставка на облеклото и издаването на фактури ще бъде извършено плащане на “Инвестсажтекст” ООД, като лично поръчала изработка на работно облекло и били доставени: 420 бр. туники на стойност 3 628.80 лева, 154 бр. работни престилки на стойност 2 679.60 лева , 208 бр.комплекти полугащеризони и якета на стойност 7 063.68 лева и с това причинила имотна вреда на “Инвестсажтекст” ООД в размер на 13 372.08 лева, като деянието е извършено повторно и представлява немаловажен случай - престъпление по чл.210, ал.1, т.З, предл. първо и т.4, вр. чл. 209, ал.1, вр.чл.28, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.210, ал.1, т.З, предл. първо и т.4, вр. чл. 209, ал.1,вр.чл.28, ал.1 от НК, вр. чл. 54 от НК Я ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, като така наложеното наказание ЛОС подсъдимата следва да изтърпи при първоначален „ОБЩ“ РЕЖИМ в затворническо общежитие от открит тип на осн. чл. 57, ал.1 т.3 вр.чл. 58, т. 3 от ЗИНЗС . На осн. чл.206, ал.3, вр. чл.37, ал.1 т.6 и т.7 от НК, ЛИШАВА подсъдимата К.Д.Б. с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност, от правото да заема държавни или обществени длъжности, свързани с пазене, управление и разпореждане с финансови средства, както и я лишава от правото да упражнява професия или дейност, свързана с пазене, управление или разпореждане с държавни или общински финансови средства и или със стоково-материални ценности за срок от ПЕТ ГОДИНИ. На осн. чл.23, ал.1 от НК съдът НАЛАГА на подсъдимата К.Д.Б. с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност, едно общо наказание измежду наказанията, определени с настоящата присъда, в размер на най- тежкото от тях, а именно: наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, като така наложеното наказание ЛОС подсъдимата следва да изтърпи при първоначален „ОБЩ“ РЕЖИМ в затворническо общежитие от открит тип на осн. чл. 57, ал.1 т.3 вр.чл. 58, т. 3 от ЗИНЗС . На осн. чл.206, ал.3, вр. чл.37, ал.1 т.6 и т.7 от НК, ЛИШАВА К.Д.Б. с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност, от правото да заема държавни или обществени длъжности, свързани с пазене, управление и разпореждане с финансови средства, както и я лишава от правото да упражнява професия или дейност, свързана с пазене, управление или разпореждане с държавни или общински финансови средства и или със стоково-материални ценности за срок от ПЕТ ГОДИНИ. ПРИЗНАВА подсъдимия И.М.Х. с ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес ***, български гражданин, със средно образование, шофьор в „Инитрас -70” ЕООД, женен, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 29.12.2008 год. в гр.Приморско, Бургаска област противозаконно присвоил чужди движими вещи, които владеел - сумата от 6 816 лева, получена с РКО № 4021/29.12.2008 год., издаден от Община Приморско и сумата от 3 834 лева, получена с РКО №4022/29.12.2008 год., издаден от Община Приморско, всичко на обща стойност 10 650.00 /десет хиляди шестстотин и петдесет/ лева, собственост на Община Приморско, представлявана от Кмета на Община Приморско - престъпление по чл. 206 ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.206, ал.1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание с изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ. На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА К.Д.Б. с ЕГН ********** и И.М.Х. ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТЯТ в полза на държавата по сметка на ОД на МВР-Бургас сумата в размер на 471.00 лв. , представляваща разноски по делото, направени в хода на ДП, по 235.50лв. за всеки един от тях. На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА К.Д.Б. с ЕГН ********** и И.М.Х. ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТЯТ в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 88.00 лева, представляваща разноски по делото, направени в хода на съдебното производство, по 44.00 лева за всеки един от тях. Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.
К.Д.Б.
ПРИЗНАВА подсъдимата К.Д.Б. с ЕГН **********, родена на ***г***, български гражданин, висше образование, работи като отговорник материално-техническа база на „Тиоком” ЕООД гр.Бургас женена, неосъждана (реабилитирана по право), с адрес:***, ЗА ВИНОВНА в това, че в периода от 30.09.2008 год. до 10.03.2009 год. в гр.Приморско, Бургаска област, действайки в условия на продължавано престъпление противозаконно присвоила чужди движими вещи - сумата от общо 23 851.20 лева, собственост на „Роботекс” ЕООД, правоприемник на „Роботекс” ООД, гр. Бургас, представлявано от св. С.С.С., които владеела, като обсебването е в големи размери, както следва : - на 30.09.2008 год. в гр.Приморско, Бургаска обл., противозаконно присвоила чужда движима вещ, която владеела - сумата от 8 928 лева, получена с разходен касов ордер № 3198/30.09.2008 год., собственост на „Роботекс” ЕООД, правоприемник на „Роботекс” ООД, гр. Бургас, представлявано от св. С.С.С., - на 29.12.2008 год. в гр.Приморско, Бургаска обл., противозаконно присвоила чужди движими вещи, които владеела - сумата от 1 381.20 лева, получена с разходен касов ордер № 4004/29.12.2008 год., собственост на „Роботекс” ЕООД, правоприемник на „Роботекс”ООД, гр. Бургас, представлявано от св. С.С.С., на 10.03.2009 год. в гр. Приморско, Бургаска обл., противозаконно присвоила чужди движими вещи, които владеела - сумата от 13 542 лева, получена с разходен касов ордер №426/10.03.2009 год., собственост на „Роботекс” ЕООД, правоприемник на „Роботекс”ООД, гр. Бургас, представлявано от св. С.С.С. - престъпление по чл. 206, ал.З, предл. първо, вр. ал.1 , вр. чл. 26 ал.1 от НК, поради което и на осн. чл. 206, ал.З, предл. първо, вр. ал.1 , вр. чл. 26 ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, я ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, като така наложеното наказание ЛОС подсъдимата следва да изтърпи при първоначален „ОБЩ“ РЕЖИМ в затворническо общежитие от открит тип на осн. чл. 57, ал.1 т.3 вр.чл. 58, т. 3 от ЗИНЗС . На осн. чл.206, ал.3, вр. чл.37, ал.1 т.6 и т.7 от НК, ЛИШАВА подсъдимата К.Д.Б. с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност, от правото да заема държавни или обществени длъжности, свързани с пазене, управление и разпореждане с финансови средства, както и я лишава от правото да упражнява професия или дейност, свързана с пазене, управление или разпореждане с държавни или общински финансови средства и или със стоково-материални ценности за срок от ПЕТ ГОДИНИ. ПРИЗНАВА подсъдимата К.Д.Б. с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност, ЗА ВИНОВНА в това, че за времето от неустановена дата през месец май 2011 год. до 30.10.2011 год. в гр. Приморско, Бургаска област, в качеството си на длъжностно лице - секретар на Община Приморско, с цел да набави за себе си и за другиго: Община Приморско, представлявана от Кмета на Община Приморско имотна облага, възбудила и поддържала заблуждение у св. Р.Д.Д. относно обстоятелството, че Община Приморско поръчва изработка на работно облекло за свои служители, като за определяне на фирмата-доставчик не е необходимо обявяване на обществена поръчка и след доставка на облеклото и издаването на фактури ще бъде извършено плащане на “Инвестсажтекст” ООД, като лично поръчала изработка на работно облекло и били доставени: 420 бр. туники на стойност 3 628.80 лева, 154 бр. работни престилки на стойност 2 679.60 лева , 208 бр.комплекти полугащеризони и якета на стойност 7 063.68 лева и с това причинила имотна вреда на “Инвестсажтекст” ООД в размер на 13 372.08 лева, като деянието е извършено повторно и представлява немаловажен случай - престъпление по чл.210, ал.1, т.З, предл. първо и т.4, вр. чл. 209, ал.1, вр.чл.28, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.210, ал.1, т.З, предл. първо и т.4, вр. чл. 209, ал.1,вр.чл.28, ал.1 от НК, вр. чл. 54 от НК Я ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, като така наложеното наказание ЛОС подсъдимата следва да изтърпи при първоначален „ОБЩ“ РЕЖИМ в затворническо общежитие от открит тип на осн. чл. 57, ал.1 т.3 вр.чл. 58, т. 3 от ЗИНЗС . На осн. чл.23, ал.1 от НК съдът НАЛАГА на подсъдимата К.Д.Б. с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност, едно общо наказание измежду наказанията, определени с настоящата присъда, в размер на най- тежкото от тях, а именно: наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, като така наложеното наказание ЛОС подсъдимата следва да изтърпи при първоначален „ОБЩ“ РЕЖИМ в затворническо общежитие от открит тип на осн. чл. 57, ал.1 т.3 вр.чл. 58, т. 3 от ЗИНЗС и ЛИШАВАНЕ от правото да заема държавни или обществени длъжности, свързани с пазене, управление и разпореждане с финансови средства, както и я лишава от правото да упражнява професия или дейност, свързана с пазене, управление или разпореждане с държавни или общински финансови средства и или със стоково-материални ценности за срок от ПЕТ ГОДИНИ.
И.М.Х.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.М.Х. с ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес ***, български гражданин, със средно образование, шофьор в „Инитрас -70” ЕООД, женен, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 29.12.2008 год. в гр.Приморско, Бургаска област противозаконно присвоил чужди движими вещи, които владеел - сумата от 6 816 лева, получена с РКО № 4021/29.12.2008 год., издаден от Община Приморско и сумата от 3 834 лева, получена с РКО №4022/29.12.2008 год., издаден от Община Приморско, всичко на обща стойност 10 650.00 /десет хиляди шестстотин и петдесет/ лева, собственост на Община Приморско, представлявана от Кмета на Община Приморско - престъпление по чл. 206 ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.206, ал.1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание с изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ. На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА К.Д.Б. с ЕГН ********** и И.М.Х. ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТЯТ в полза на държавата по сметка на ОД на МВР-Бургас сумата в размер на 471.00 лв. , представляваща разноски по делото, направени в хода на ДП, по 235.50лв. за всеки един от тях. На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА К.Д.Б. с ЕГН ********** и И.М.Х. ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТЯТ в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 88.00 лева, представляваща разноски по делото, направени в хода на съдебното производство, по 44.00 лева за всеки един от тях. Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.
Мотиви от 18.7.2017г.
Мотивите изготвени в срок.
19 АНД No 334/2017, I състав Комисия за защита на потребителите ЕТ Р.Р.К. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 5.7.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 0041794/20.10.2016г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите (КЗП, РД Бургас), с което на ЕТ „Рика-Р.К.“ с ЕИК 104093316, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново,ул.“Т.Търновски“ №25-Г-4, за нарушение на чл. 117 ал.5 от Закона за туризма е наложена „имуществена санкция” в размер на 600 лева на основание чл.211 от Закона за туризма. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
20 АНД No 363/2017, I състав РИОСВ Г.И.Л. РИОСВ БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 4.7.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 12/20.04.2017 год. на Директора на РИОСВ- Бургас, с което на Г.И.Л. *** за нарушение на чл. 19 ал.3 т.6 от Закона за управление на отпадъците, му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 3000.00 лева на основание чл. 151 ал.2 т.9 от Закона за управление на отпадъците. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
21 АНД No 374/2017, I състав КАТ Г.В.Т. РУП ПРИМОРСКО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 10.7.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-4635-000329/14.12.2016г. на Началника РУП- Приморско, с което Г.В.Т. ***, за нарушение на чл.139 ал.5 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 1500 лева на основание чл.179 ал.3 т.2 от ЗДвП и за нарушение на чл.100 ал.1 т.2 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 10 лева на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.трето от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава XII от АПК.
22 АНД No 389/2017, I състав НАП ЕТ Н.-И.Б. ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 13.7.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3224/12.12.2016 год. на Зам.директора на ТД на НАП- гр. Бургас, с което на ЕТ“Николай-И.Б.“ с ЕИК 202005628 със седалище и адрес на управление: гр.Царево, ул.“Папия“ № 32, за нарушение на чл.33 ал.1 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ във вр. с чл.118 ал.4 от ЗДДС на търговеца е наложена имуществена санкция в размер на 3000лв. /три хиляди лева/ на основание чл.185 ал.2 от ЗДДС. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
23 АНД No 390/2017, I състав НАП ЕТ Н.-И.Б. ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 13.7.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3226/12.12.2016 год. на Зам.директора на ТД на НАП- гр. Бургас, с което на ЕТ“Николай-И.Б.“ с ЕИК 202005628 със седалище и адрес на управление: гр.Царево, ул.“Папия“ № 32, срещу за нарушение на чл.39 ал.5 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ вр. чл.118, ал.4 от ЗДДС му е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 3000 лв. на основание чл.185 ал.2 от ЗДДС. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
24 НОХД No 391/2017, IV състав Престъпления против интелектуалната собственост - чл.172б НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Е.Н.Х. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Присъда от 14.7.2017г.
ПРИЗНАВА Е.Н.Х. с ЕГН **********, родена на ***г., в гр. Ямбол, с постоянен адрес:***, и с настоящ адрес:***, е българска гражданка, омъжена, неосъждана, ЗА ВИНОВНА за това, че На 02.09.2016г., в гр. Приморско, Бургаска обл., ул. “Лазурен бряг”, № 11, в търговски обект – магазин за дрехи и обувки, без правно основание и без съгласието на притежателите на изключителните права върху марките “CHANEL SARL” /“Шанел“/, “TOMMI HILFIGER LICENZING B.V.” /“Томи Хилфигер“/, „DSQUARED2 TM S.A.” /“Дискваред2“/, TM25 HOLDING B.V. – „G-STAR“ /“Джи Стар“/, „POLO/LAUREN COMPANY L.P.” /“Поло“/, „PUMA SE” /“Пума“/, „HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co KG ” /“Хуго Бос“/, Abercrombie & Fitch Europe Sagl /“Аберкромби“/ – “HOLLISTER” /“Холистер“/, „DOLCE & GABBANA TRADEMARKS SRL.“ /“Долче & Габана“/, “DIESEL SpA.” /“Дизел“/ и “LEVI STRAUSS & Co” /“Леви Щраус“/, представлявани от юридически представител “ТУРКО Т. ЕНД ТУРКО” ООД, с ЕИК 175228104 и/или адв. А. СТАЙКОВА Т. с ЕГН **********, упълномощена с пълномощни от 31.01.2017г., 07.03.2016г., 16.02.2011г., 15.07.2015г., 25.01.2011г., 20.02.2012г., 19.11.2010г., 18.02.2016г., 10.03.2016г., 06.03.2007г. и 09.11.2015г., върху марките „ADIDAS AG” /“Адидас АГ“/, „NIKE Inovate C.V.” /“Найки Иновейт К.В.“/ и “CONVERSE ALL STAR C.V.“ /“Конвърс Ол Стар Си Ви“/, представлявани от юридически представител “АРСИС КОНСУЛТИНГ” ЕООД, гр. София, с ЕИК 131289486, с пълномощник В.С.С. с ЕГН **********, упълномощена с пълномощно от 04.11.2016г. от управителя на “Арсис консултинг” ЕООД, гр. София – ВЕЛИЗАР ДРАГОМИРОВ СОКОЛОВ, върху марката “LAKOSTE” /“Лакост“/, представлявана от юридически представител Адвокатско дружество „Павлов и Ко“, ЕИК 176440537, с пълномощник Р.Г.Г. с ЕГН **********, упълномощена с пълномощно от 29.07.2016г. от управителя на адвокатско дружество „Павлов и Ко“, гр. София – ВАСИЛ ПАВЛОВ ПАВЛОВ и върху марката „GIORDGIO ARMANI S.P.A., Milan SWISS BRANCH Mendrisio“ – Швейцария /“Джорджио Армани С.П.А., Милано, Швейцарски клон Мендрисио“/, представлявана от юридическия представител адв. Н.С.Д. с ЕГН **********, използвала в търговската дейност /по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 2 във вр. ал. 1 от Закон за марките и географските означения /ЗМГО / е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак/, предлагала с цел продажба, стоки с марките “CHANEL” /“Шанел“/, “TOMMI HILFIGER” /“Томи Хилфигер“/, „DSQUARED” /“Дискваред“/, „G-STAR” /“Джи Стар“/, „POLO” /“Поло“/, „PUMA” /“Пума“/, „HUGO BOSS” /“Хуго Бос“/, “HOLLISTER” /“Холистер“/, „DOLCE & GABBANA” /“Долче & Габана“/, “DIESEL” /“Дизел“/, “LEVI STRAUSS” /“Леви Щраус“/, „ADIDAS” /“Адидас“/, „NIKE” /“Найки“/, “CONVERSE ALL STAR“ /“Конвърс Ол Стар“/, “LAKOSTE” /“Лакост“/ и „GIORDGIO ARMANI“ /“Джорджио Армани“/, а именно: - 5 бр. мъжки блузи с дълъг ръкав марка “DIESEL” /“Дизел“/ на стойност 292.50 лева; - 12 бр. дамски потници марка „ADIDAS” /“Адидас“/ на стойност 666.00 лева; - 15 бр. детски шушлякови якета марка „ADIDAS” /“Адидас“/ на стойност 1 380 лева; - 36 бр. детски комплекти анцузи марка „ADIDAS” /“Адидас“/ на стойност 3 474 лева; - 8 бр. дамски къси клинове марка „ADIDAS” /“Адидас“/ на стойност 572.00 лева; - 9 бр. комплекти дамски анцузи марка „ADIDAS” /“Адидас“/ на стойност 1 093.50 лева; - 6 бр. детски комплекти анцузи марка „NIKE” /“Найки“/ на стойност 564.00 лева; - 8 бр. комплекти мъжки анцузи марка „ADIDAS” /“Адидас“/ на стойност 1 032 лева; - 4 бр. дамски суичъри марка „PUMA” /“Пума“/ на стойност 440.00 лева; - 3 бр.мъжки суичъри марка “TOMMI HILFIGER” /“Томи Хилфигер“/ на стойност 321.00 лева; - 1 бр. мъжки суичър марка „HUGO BOSS” /“Хуго Бос“/ на стойност 84.00 лева; - 2 бр. дамски долнища марка “HOLLISTER” /“Холистер“/ на стойност 143.00 лева; - 6 бр. мъжки ризи с къс ръкав марка „POLO” /“Поло“/ на стойност 642.00 лева; - 16 бр. мъжки ризи с къс ръкав марка “TOMMI HILFIGER” /“Томи Хилфигер“/ на стойност 1 272 лева; - 2 бр. мъжки ризи с дълъг ръкав марка „HUGO BOSS” /“Хуго Бос“/ на стойност 165.00 лева; - 6 бр. мъжки ризи с дълъг ръкав марка “LAKOSTE” /“Лакост“/ на стойност 825.00 лева; - 2 бр. мъжки ризи с дълъг ръкав марка „POLO” /“Поло“/ на стойност 266.00 лева; - 14 бр. мъжки ризи с дълъг ръкав марка “TOMMI HILFIGER” /“Томи Хилфигер“/ на стойност 1 617 лева; - 8 бр. мъжки пуловери марка „POLO” /“Поло“/ на стойност 1 084 лева; - 6 бр. мъжки пуловери марка “TOMMI HILFIGER” /“Томи Хилфигер“/ на стойност 609.00 лева; - 21 бр. мъжки тениски с къс ръкав марка „POLO” /“Поло“/ на стойност 2 320.50 лева; - 12 бр. мъжки тениски с къс ръкав марка “TOMMI HILFIGER” /“Томи Хилфигер“/ на стойност 762.00 лева; - 4 бр. мъжки тениски с къс ръкав марка “TOMMI HILFIGER” /“Томи Хилфигер“/ на стойност 238.00 лева; - 8 бр. мъжки суичъри марка “CONVERSE ALL STAR“ /“Конвърс Ол Стар“/ на стойност 856.00 лева; - 14 бр. дамски шушлякови якета марка „ADIDAS” /“Адидас“/ на стойност 1 575 лева; - 4 бр. дамски суичъри марка “HOLLISTER” /“Холистер“/ на стойност 406.00 лева; - 2 бр. дамски суичъри марка „ADIDAS” /“Адидас“/ на стойност 225.00 лева; - 2 бр. дамски суичъри марка “CONVERSE ALL STAR“ /“Конвърс Ол Стар“/ на стойност 203.00 лева; - 7 бр. мъжки къси панталони марка „DSQUARED” /“Дискваред“/ на стойност 455.00 лева; - 5 бр. мъжки тениски марка „GIORDGIO ARMANI“ /“Джорджио Армани“/ на стойност 430.00 лева; - 13 бр. мъжки тениски марка „ADIDAS” /“Адидас“/ на стойност 825.50 лева; - 2 бр. дамски блузи марка „G-STAR” /“Джи Стар“/ на стойност 142.00 лева; - 9 бр. мъжки якета марка „NIKE” /“Найки“/ на стойност 976.50 лева; - 4 бр. дамски блузи с дълъг ръкав марка „DOLCE & GABBANA” /“Долче & Габана“/ на стойност 370.00 лева; - 15 бр. дамски тениски марка „NIKE” /“Найки“/ на стойност 780.00 лева; - 2 бр. дамски тениски марка „GIORDGIO ARMANI“ /“Джорджио Армани“/ на стойност 154.00 лева; - 2 бр. дамски тениски марка “CHANEL” /“Шанел“/ на стойност 141.00 лева; - 2 бр. дамски тениски марка „G-STAR” /“Джи Стар“/ на стойност 87.00 лева; - 14 бр. мъжки тениски с къс ръкав марка „HUGO BOSS” /“Хуго Бос“/ на стойност 728.00 лева; - 35 бр. дамски тениски марка „ADIDAS” /“Адидас“/ на стойност 1 592.50 лева; - 1 бр. мъжки пуловер марка „HUGO BOSS” /“Хуго Бос“/ на стойност 68.50 лева; - 1 бр. мъжка блуза с дълъг ръкав марка „HUGO BOSS” /“Хуго Бос“/ на стойност 64.00 лева; - 4 бр. мъжки дънки марка “TOMMI HILFIGER” /“Томи Хилфигер“/ на стойност 416.00 лева; - 2 бр. дамски дънки марка “TOMMI HILFIGER” /“Томи Хилфигер“/ на стойност 187.00 лева; - 7 бр. дамски дънки марка “LEVI STRAUSS” /“Леви Щраус“/ на стойност 885.50 лева; - 9 бр. мъжки дънки марка “LEVI STRAUSS” /“Леви Щраус“/ на стойност 1 377 лева; - 3 бр. мъжки дънки марка „GIORDGIO ARMANI“ /“Джорджио Армани“/ на стойност 507.00 лева; - 1 бр. мъжки дънки марка “LAKOSTE” /“Лакост“/ на стойност 157.00 лева; - 9 бр. дамски дънки марка „DSQUARED” /“Дискваред“/ на стойност 855.00 лева; - 3 бр. детски дънки марка „POLO” /“Поло“/ на стойност 181.50 лева; - 3 бр. дамски дънки марка „DOLCE & GABBANA” /“Долче & Габана“/ на стойност 334.50 лева; - 26 чифта мъжки маратонки марка „NIKE” /“Найки“/ на стойност 2 860 лева; - 6 чифта мъжки маратонки марка „NIKE” /“Найки“/ на стойност 582.00 лева; - 2 чифта дамски маратонки марка „NIKE” /“Найки“/ на стойност 218.00 лева; - 7 чифта дамски маратонки марка „NIKE” /“Найки“/ на стойност 752.50 лева; - 1 чифт дамски маратонки марка „NIKE” /“Найки“/ на стойност 107.50 лева; - 16 чифта мъжки маратонки марка „ADIDAS” /
Е.Н.Х.
ПРИЗНАВА Е.Н.Х. с ЕГН **********, родена на ***г., в гр. Ямбол, с постоянен адрес:***, и с настоящ адрес:***, е българска гражданка, омъжена, неосъждана, ЗА ВИНОВНА за това, че На 02.09.2016г., в гр. Приморско, Бургаска обл., ул. “Лазурен бряг”, № 11, в търговски обект – магазин за дрехи и обувки, без правно основание и без съгласието на притежателите на изключителните права върху марките “CHANEL SARL” /“Шанел“/, “TOMMI HILFIGER LICENZING B.V.” /“Томи Хилфигер“/, „DSQUARED2 TM S.A.” /“Дискваред2“/, TM25 HOLDING B.V. – „G-STAR“ /“Джи Стар“/, „POLO/LAUREN COMPANY L.P.” /“Поло“/, „PUMA SE” /“Пума“/, „HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co KG ” /“Хуго Бос“/, Abercrombie & Fitch Europe Sagl /“Аберкромби“/ – “HOLLISTER” /“Холистер“/, „DOLCE & GABBANA TRADEMARKS SRL.“ /“Долче & Габана“/, “DIESEL SpA.” /“Дизел“/ и “LEVI STRAUSS & Co” /“Леви Щраус“/, представлявани от юридически представител “ТУРКО Т. ЕНД ТУРКО” ООД, с ЕИК 175228104 и/или адв. А. СТАЙКОВА Т. с ЕГН **********, упълномощена с пълномощни от 31.01.2017г., 07.03.2016г., 16.02.2011г., 15.07.2015г., 25.01.2011г., 20.02.2012г., 19.11.2010г., 18.02.2016г., 10.03.2016г., 06.03.2007г. и 09.11.2015г., върху марките „ADIDAS AG” /“Адидас АГ“/, „NIKE Inovate C.V.” /“Найки Иновейт К.В.“/ и “CONVERSE ALL STAR C.V.“ /“Конвърс Ол Стар Си Ви“/, представлявани от юридически представител “АРСИС КОНСУЛТИНГ” ЕООД, гр. София, с ЕИК 131289486, с пълномощник В.С.С. с ЕГН **********, упълномощена с пълномощно от 04.11.2016г. от управителя на “Арсис консултинг” ЕООД, гр. София – ВЕЛИЗАР ДРАГОМИРОВ СОКОЛОВ, върху марката “LAKOSTE” /“Лакост“/, представлявана от юридически представител Адвокатско дружество „Павлов и Ко“, ЕИК 176440537, с пълномощник Р.Г.Г. с ЕГН **********, упълномощена с пълномощно от 29.07.2016г. от управителя на адвокатско дружество „Павлов и Ко“, гр. София – ВАСИЛ ПАВЛОВ ПАВЛОВ и върху марката „GIORDGIO ARMANI S.P.A., Milan SWISS BRANCH Mendrisio“ – Швейцария /“Джорджио Армани С.П.А., Милано, Швейцарски клон Мендрисио“/, представлявана от юридическия представител адв. Н.С.Д. с ЕГН **********, използвала в търговската дейност /по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 2 във вр. ал. 1 от Закон за марките и географските означения /ЗМГО / е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак/, предлагала с цел продажба, стоки с марките “CHANEL” /“Шанел“/, “TOMMI HILFIGER” /“Томи Хилфигер“/, „DSQUARED” /“Дискваред“/, „G-STAR” /“Джи Стар“/, „POLO” /“Поло“/, „PUMA” /“Пума“/, „HUGO BOSS” /“Хуго Бос“/, “HOLLISTER” /“Холистер“/, „DOLCE & GABBANA” /“Долче & Габана“/, “DIESEL” /“Дизел“/, “LEVI STRAUSS” /“Леви Щраус“/, „ADIDAS” /“Адидас“/, „NIKE” /“Найки“/, “CONVERSE ALL STAR“ /“Конвърс Ол Стар“/, “LAKOSTE” /“Лакост“/ и „GIORDGIO ARMANI“ /“Джорджио Армани“/, а именно: - 5 бр. мъжки блузи с дълъг ръкав марка “DIESEL” /“Дизел“/ на стойност 292.50 лева; - 12 бр. дамски потници марка „ADIDAS” /“Адидас“/ на стойност 666.00 лева; - 15 бр. детски шушлякови якета марка „ADIDAS” /“Адидас“/ на стойност 1 380 лева; - 36 бр. детски комплекти анцузи марка „ADIDAS” /“Адидас“/ на стойност 3 474 лева; - 8 бр. дамски къси клинове марка „ADIDAS” /“Адидас“/ на стойност 572.00 лева; - 9 бр. комплекти дамски анцузи марка „ADIDAS” /“Адидас“/ на стойност 1 093.50 лева; - 6 бр. детски комплекти анцузи марка „NIKE” /“Найки“/ на стойност 564.00 лева; - 8 бр. комплекти мъжки анцузи марка „ADIDAS” /“Адидас“/ на стойност 1 032 лева; - 4 бр. дамски суичъри марка „PUMA” /“Пума“/ на стойност 440.00 лева; - 3 бр.мъжки суичъри марка “TOMMI HILFIGER” /“Томи Хилфигер“/ на стойност 321.00 лева; - 1 бр. мъжки суичър марка „HUGO BOSS” /“Хуго Бос“/ на стойност 84.00 лева; - 2 бр. дамски долнища марка “HOLLISTER” /“Холистер“/ на стойност 143.00 лева; - 6 бр. мъжки ризи с къс ръкав марка „POLO” /“Поло“/ на стойност 642.00 лева; - 16 бр. мъжки ризи с къс ръкав марка “TOMMI HILFIGER” /“Томи Хилфигер“/ на стойност 1 272 лева; - 2 бр. мъжки ризи с дълъг ръкав марка „HUGO BOSS” /“Хуго Бос“/ на стойност 165.00 лева; - 6 бр. мъжки ризи с дълъг ръкав марка “LAKOSTE” /“Лакост“/ на стойност 825.00 лева; - 2 бр. мъжки ризи с дълъг ръкав марка „POLO” /“Поло“/ на стойност 266.00 лева; - 14 бр. мъжки ризи с дълъг ръкав марка “TOMMI HILFIGER” /“Томи Хилфигер“/ на стойност 1 617 лева; - 8 бр. мъжки пуловери марка „POLO” /“Поло“/ на стойност 1 084 лева; - 6 бр. мъжки пуловери марка “TOMMI HILFIGER” /“Томи Хилфигер“/ на стойност 609.00 лева; - 21 бр. мъжки тениски с къс ръкав марка „POLO” /“Поло“/ на стойност 2 320.50 лева; - 12 бр. мъжки тениски с къс ръкав марка “TOMMI HILFIGER” /“Томи Хилфигер“/ на стойност 762.00 лева; - 4 бр. мъжки тениски с къс ръкав марка “TOMMI HILFIGER” /“Томи Хилфигер“/ на стойност 238.00 лева; - 8 бр. мъжки суичъри марка “CONVERSE ALL STAR“ /“Конвърс Ол Стар“/ на стойност 856.00 лева; - 14 бр. дамски шушлякови якета марка „ADIDAS” /“Адидас“/ на стойност 1 575 лева; - 4 бр. дамски суичъри марка “HOLLISTER” /“Холистер“/ на стойност 406.00 лева; - 2 бр. дамски суичъри марка „ADIDAS” /“Адидас“/ на стойност 225.00 лева; - 2 бр. дамски суичъри марка “CONVERSE ALL STAR“ /“Конвърс Ол Стар“/ на стойност 203.00 лева; - 7 бр. мъжки къси панталони марка „DSQUARED” /“Дискваред“/ на стойност 455.00 лева; - 5 бр. мъжки тениски марка „GIORDGIO ARMANI“ /“Джорджио Армани“/ на стойност 430.00 лева; - 13 бр. мъжки тениски марка „ADIDAS” /“Адидас“/ на стойност 825.50 лева; - 2 бр. дамски блузи марка „G-STAR” /“Джи Стар“/ на стойност 142.00 лева; - 9 бр. мъжки якета марка „NIKE” /“Найки“/ на стойност 976.50 лева; - 4 бр. дамски блузи с дълъг ръкав марка „DOLCE & GABBANA” /“Долче & Габана“/ на стойност 370.00 лева; - 15 бр. дамски тениски марка „NIKE” /“Найки“/ на стойност 780.00 лева; - 2 бр. дамски тениски марка „GIORDGIO ARMANI“ /“Джорджио Армани“/ на стойност 154.00 лева; - 2 бр. дамски тениски марка “CHANEL” /“Шанел“/ на стойност 141.00 лева; - 2 бр. дамски тениски марка „G-STAR” /“Джи Стар“/ на стойност 87.00 лева; - 14 бр. мъжки тениски с къс ръкав марка „HUGO BOSS” /“Хуго Бос“/ на стойност 728.00 лева; - 35 бр. дамски тениски марка „ADIDAS” /“Адидас“/ на стойност 1 592.50 лева; - 1 бр. мъжки пуловер марка „HUGO BOSS” /“Хуго Бос“/ на стойност 68.50 лева; - 1 бр. мъжка блуза с дълъг ръкав марка „HUGO BOSS” /“Хуго Бос“/ на стойност 64.00 лева; - 4 бр. мъжки дънки марка “TOMMI HILFIGER” /“Томи Хилфигер“/ на стойност 416.00 лева; - 2 бр. дамски дънки марка “TOMMI HILFIGER” /“Томи Хилфигер“/ на стойност 187.00 лева; - 7 бр. дамски дънки марка “LEVI STRAUSS” /“Леви Щраус“/ на стойност 885.50 лева; - 9 бр. мъжки дънки марка “LEVI STRAUSS” /“Леви Щраус“/ на стойност 1 377 лева; - 3 бр. мъжки дънки марка „GIORDGIO ARMANI“ /“Джорджио Армани“/ на стойност 507.00 лева; - 1 бр. мъжки дънки марка “LAKOSTE” /“Лакост“/ на стойност 157.00 лева; - 9 бр. дамски дънки марка „DSQUARED” /“Дискваред“/ на стойност 855.00 лева; - 3 бр. детски дънки марка „POLO” /“Поло“/ на стойност 181.50 лева; - 3 бр. дамски дънки марка „DOLCE & GABBANA” /“Долче & Габана“/ на стойност 334.50 лева; - 26 чифта мъжки маратонки марка „NIKE” /“Найки“/ на стойност 2 860 лева; - 6 чифта мъжки маратонки марка „NIKE” /“Найки“/ на стойност 582.00 лева; - 2 чифта дамски маратонки марка „NIKE” /“Найки“/ на стойност 218.00 лева; - 7 чифта дамски маратонки марка „NIKE” /“Найки“/ на стойност 752.50 лева; - 1 чифт дамски маратонки марка „NIKE” /“Найки“/ на стойност 107.50 лева; - 16 чифта мъжки маратонки марка „ADIDAS” /
Мотиви от 26.7.2017г.
мотивите изготвени в срок
25 АНД No 398/2017, I състав НАП САПУНДЖИЕВ ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 10.7.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2231/29.08.2016 год. на Зам.директора на ТД на НАП- гр. Бургас, с което на „С.“ ЕООД с ЕИК 120549484 със седалище и адрес на управление: гр.Смолян, ул.“Кайнадина“ № 5, за нарушение на чл.25 ал.1 т.1 от Наредба № Н-18/ 13.12.2006г. на МФ вр. чл.118, ал.1 от ЗДДС му е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 500 лв. на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
26 АНД No 402/2017, IV състав Агенция "Митници" М.К.Д. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 7.7.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2999/2016г. от 26.05-2017г. на началник на Митница Бургас –Валери Евтимов Стефанов,с което за извършено нарушение по чл. 126 от Закона за акцизите и данъчните складове на М.К.Д. , ЕГН ********** *** е наложено административно наказание – глоба в размер на 1000,00 лв./хиляда лева /, като на основание чл. 124, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове е отнет в полза на държавата предметът на митническото нарушение-60 литра етилов алкохол, съдържащ се в 6 броя ПВЦ туби с вместимост 11 литра и съдържание по 10 литра всяка, с размер на дължимия акциз 265,54 лв.. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.
27 АНД No 403/2017, I състав КАТ Ж.П.Я. РУП ПРИМОРСКО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 10.7.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-4635-000035/12.04.2017г. на Началника РУП- Приморско, с което на Ж.П.Я. ***, за нарушение на чл.139 ал.5 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 3000 лева на основание чл.179 ал.3 т.1 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава XII от АПК.
28 АНД No 404/2017, II състав КАТ А.И.А. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 5.7.2017г.
Съдът счита, че производството по делото следва да бъде прекратено, поради недопустимост на жалбата. Видно от отбелязването на НП, същото е връчено на жалбоподателя на 09.05.2017г., а жалбата е депозирана на 18.05.2017г. При това положение за съда се налага извода, че жалбата е просрочена, тъй като срока за обжалване е изтекъл на 16.05.2017г. Ето защо производството по делото следва да бъде прекратено, поради недопустимост на жалбата като просрочена. Предвид горното, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 404/2017г. по описа на ЦРС, поради недопустимост на жалбата като просрочена. Определението подлежи на обжалване с частна жалба или протест в 14 – дневен срок от съобщаването на страните пред Административен съд – Бургас. Протоколът изготвен в с.з.
29 АНД No 405/2017, II състав КАТ А.И.А. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 5.7.2017г.
Съдът счита, че производството по делото следва да бъде прекратено, поради недопустимост на жалбата. Видно от отбелязването на НП, същото е връчено на жалбоподателя на 09.05.2017г., а жалбата е депозирана на 18.05.2017г. При това положение за съда се налага извода, че жалбата е просрочена, тъй като срока за обжалване е изтекъл на 16.05.2017г. Ето защо производството по делото следва да бъде прекратено, поради недопустимост на жалбата като просрочена. Предвид горното, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 405/2017г. по описа на ЦРС, поради недопустимост на жалбата като просрочена. Определението подлежи на обжалване с частна жалба или протест в 14 – дневен срок от съобщаването на страните пред Административен съд – Бургас.
30 АНД No 407/2017, IV състав КАТ Н.Р.А. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Определение от 18.7.2017г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 06.07-2017г. по НАХ дело № 407 по описа за 2017г. на Районен съд – Царево, с което е обявено съдебното следствие за приключено и ВЪЗОБНОВЯВА съдебното следствие. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Р.А. , ЕГН ********** чрез процесуален представител – адвокат А.Щ., САК, с адрес *** и др. гр.София, бул.”Хр.Смирненски „№78, ет.4 против наказателно постановление №16-0302-000271 от 15.08-2016г. на Красимир Петков Киров на длъжност Началник РУП към ОДМВР Бургас, РУ Царево, упълномощен със Заповед № 8121з-748 от 24.06-2015г. , с което за нарушение по чл.5, ал.3,, т.1от ЗДвП на жалбоподателя Н.Р.А. на основание чл.343Б, ал.3 НК е наложено административно наказание –„глоба” в размер на 0 лв./ нула лева/ и за нарушение по чл. 100, ал.1, т.1 от ЗДвП е наложено административно наказание „ глоба „ в размер на 10,00 лв./ десет лева / на основание чл. 183, ал.1, т.1,пр.1,2 от ЗДвП, като процесуално недопустима и ПРЕКРАТЯВА производство по НАХ дело № 407 по описа за 2017г. на Районен съд- Царево. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 15-дневен срок от съобщаване на страните пред Административен съд – Бургас.
31 АНД No 409/2017, II състав КАТ Г.А.Г. РУП ПРИМОРСКО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 11.7.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-4635-000392 от 05.04.2017 год. на Началника на РУ- Приморско, с което на основание чл. 179, ал. 3, т. 2 от ЗДвП, на Г. Анастасов Г., ЕГН **********, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1500,00 лв. за нарушение на чл. 139, ал. 5 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
32 АНД No 410/2017, IV състав КАТ Л.Г.Н. РУП ПРИМОРСКО Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Определение от 17.7.2017г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 06.07-2017г. по НАХ дело № 410 по описа за 2017г. на Районен съд – Царево, с което е обявено съдебната следствие за приключено и ВЪЗОБНОВЯВА съдебното следствие. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.Г.Н. , ЕГН ********** *** против наказателно постановление № 186/12 от 24.07-2012г. на началник на РУМВР-Приморско, с което на жалбоподателя за административно нарушение по чл. 150 от ЗДвП е наложено административно наказание Глоба в размер на 200,00 лв./ двеста лева/ на основание чл. 177, ал.1, т.2, предл. първо от ЗДвП, като на основание Наредба №І-1959 на МВР са отнети общо 6 контролни точки по чл. 177,ал.1, т.2, предл. 1 от ЗДвП , като процесуално недопустима и ПРЕКРАТЯВА производство по НАХ дело № 410 по описа за 2017г. на Районен съд- Царево. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 15-дневен срок от съобщаване на страните пред Административен съд – Бургас.
33 АНД No 417/2017, IV състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО И.Р.П. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 6.7.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимият И.Р.П.,с ЕГН **********, роден на *** г. в Руска Федерация, българин, български гражданин, женен, неосъждан, с постоянен адрес ***, ляв, ЗА ВИНОВЕН в извършване на престъпление по чл.343, ал.1, Б.”б”, предл.второ във вр. с чл.342, ал.1 НК, ЗА ТОВА, ЧЕ : на 18.07.2016 г., път ВП П-99, около километър 43, в посока от гр.Приморско към гр.Китен, обл. Бургас, при управление на моторно превозно средство - лек автомобил марка „Мерцедес", модел „Ц 200 ЦДИ", с per. № А 0700 МТ, нарушил правилата за движение по пътищата като предизвикал пътно - транспортно произшествие, в следствие на което по непредпазливост причинил средна телесна повреда на И. Стефанов Михайлов, ЕГН **********, изразяваща се в счупване на малеола на големия пищял /медиалния малеол/ на левия крак, водещо до трайно затруднение движението на левия крак, поради което и на осн. чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1000 лева/хиляда лева/. На основание чл. 343г вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК ЛИШАВА подсъдимият И.Р.П.,с ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.59 ал.4 от НК, ПРИСПАДА изпълнението на така определеното наказание на обв.И.Р.П.,с ЕГН ********** “лишаване от право да управлява МПС” , през което е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 18.07.2016г. до 27.07.2016г. . На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА И.Р.П. с ЕГН **********,***, ляв да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР-Бургас сумата в размер на 540.96 лева/петстотин и четиридесет лева и 96 стотинки/, представляваща разноски в досъдебното производство. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.
И.Р.П.
ПРИЗНАВА подсъдимият И.Р.П.,с ЕГН **********, роден на *** г. в Руска Федерация, българин, български гражданин, женен, неосъждан, с постоянен адрес ***, ляв, ЗА ВИНОВЕН в извършване на престъпление по чл.343, ал.1, Б.”б”, предл.второ във вр. с чл.342, ал.1 НК, ЗА ТОВА, ЧЕ : на 18.07.2016 г., път ВП П-99, около километър 43, в посока от гр.Приморско към гр.Китен, обл. Бургас, при управление на моторно превозно средство - лек автомобил марка „Мерцедес", модел „Ц 200 ЦДИ", с per. № А 0700 МТ, нарушил правилата за движение по пътищата като предизвикал пътно - транспортно произшествие, в следствие на което по непредпазливост причинил средна телесна повреда на И. Стефанов Михайлов, ЕГН **********, изразяваща се в счупване на малеола на големия пищял /медиалния малеол/ на левия крак, водещо до трайно затруднение движението на левия крак, поради което и на осн. чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1000 лева/хиляда лева/. На основание чл. 343г вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК ЛИШАВА подсъдимият И.Р.П.,с ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.59 ал.4 от НК, ПРИСПАДА изпълнението на така определеното наказание на обв.И.Р.П.,с ЕГН ********** “лишаване от право да управлява МПС” , през което е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 18.07.2016г. до 27.07.2016г. . На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА И.Р.П. с ЕГН **********,***, ляв да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР-Бургас сумата в размер на 540.96 лева/петстотин и четиридесет лева и 96 стотинки/, представляваща разноски в досъдебното производство. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.
Мотиви от 6.7.2017г.
В законна сила на 22.7.2017г.
34 АНД No 428/2017, IV състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО И.А.Р. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 13.7.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимият И.А.Р. с ЕГН: **********, роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно специално образование, женен, неосъждан, работи на длъжност „управител“ на спортно-туристическо дружество „Мотен“ гр. София, с постоянен адрес ***, ЗА ВИНОВЕН в ТОВА , ЧЕ :на 28.07.2016г., в с. Лозенец, общ. Царево, област Бургаска ,на ул. „Тракия“, управлявайки велосипед, по непредпазливост, причинил на Райна Атанасова Георгиева с ЕГН **********, блъскайки я с велосипеда, средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на шийката на дясна бедрена кост, което е довело до трайно затруднение движенията на десен долен крайник – престъпление по чл. 133, предл. II-ро във вр. чл. 129, ал. 2 във вр. ал. 1 НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съда. Осъжда И.А.Р. с ЕГН: ********** *** да заплати на ОД на МВР – Бургас направените по делото разноски в размер на 57,96 лв. петдесет и седем лева и 96 стотинки /. Осъжда И.А.Р. с ЕГН: ********** *** да заплати на Районен съд – Царево държавна такса за издаване на изпълнителен лист в размер на 5,00 лв./ пет лева /.
И.А.Р.
ПРИЗНАВА подсъдимият И.А.Р. с ЕГН: **********, роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно специално образование, женен, неосъждан, работи на длъжност „управител“ на спортно-туристическо дружество „Мотен“ гр. София, с постоянен адрес ***, ЗА ВИНОВЕН в ТОВА , ЧЕ :на 28.07.2016г., в с. Лозенец, общ. Царево, област Бургаска ,на ул. „Тракия“, управлявайки велосипед, по непредпазливост, причинил на Райна Атанасова Георгиева с ЕГН **********, блъскайки я с велосипеда, средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на шийката на дясна бедрена кост, което е довело до трайно затруднение движенията на десен долен крайник – престъпление по чл. 133, предл. II-ро във вр. чл. 129, ал. 2 във вр. ал. 1 НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съда. Осъжда И.А.Р. с ЕГН: ********** *** да заплати на ОД на МВР – Бургас направените по делото разноски в размер на 57,96 лв. петдесет и седем лева и 96 стотинки /. Осъжда И.А.Р. с ЕГН: ********** *** да заплати на Районен съд – Царево държавна такса за издаване на изпълнителен лист в размер на 5,00 лв./ пет лева /.
Мотиви от 13.7.2017г.
35 АНД No 429/2017, I състав Агенция "Митници" БРАТЯ ЛИЛОВИ ООД АГЕНЦИЯ МИТНИЦА ТМУ БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 20.7.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2591/2016г., издадено на 28.04.2017г. от Началника на Митница Бургас, с което на „Братя Лилови” ООД с ЕИК 123622119, седалище и адрес на управление:гр.Китен, ул.“Петрова нива“ №11, на основание 126а, ал. 1 от ЗАДС, за извършено нарушение на чл. 123, ал. 4 от ЗАДС, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 500 лв. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава XII от АПК.
36 АНД No 430/2017, II състав Агенция "Митници" БРАТЯ ЛИЛОВИ ООД АГЕНЦИЯ МИТНИЦА ТМУ БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 27.7.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2590/ 28.04.2017 год. на Началник на Митница Бургас, с което на основание чл. 121, ал. 5 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/, на „Братя Лилови“ ООД, ЕИК 123622119 е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 2000,00 лева, за нарушение на чл. 121, ал. 5 от Закона за акцизите и данъчните складове, на основание чл. 124, ал. 1 от ЗАДС са били отнети в полза на държавата предметите на нарушение. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
37 АНД No 432/2017, II състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.Х.Г. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 6.7.2017г.
ПРИЗНАВА обвиняемата Н.Х.Г. с ЕГН **********, е родена на *** г. в гр.Пловдив, българка, българска гражданка, с полувисше образование, разведена, неосъждана, безработна, с постоянен адрес ***. ЗА ВИНОВНА в престъпление по чл.345, ал. 2 във вр. ал. 1 НК, за това, че на 05.06.2017г., в гр. Китен, по ул. „Иглика“ в посока ул. „Иглика“, е управлявала моторно превозно средство – мотоциклет /тип скутер/ неустановена марка с номер на рама М*455-040572*, което не е регистрирано по надлежния ред – престъпление по чл.345, ал.2 във вр. ал.1 НК поради което и на основание чл.78а от НК, Я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като и НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1000 лева. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас.
Н.Х.Г.
ПРИЗНАВА обвиняемата Н.Х.Г. с ЕГН **********, е родена на *** г. в гр.Пловдив, българка, българска гражданка, с полувисше образование, разведена, неосъждана, безработна, с постоянен адрес ***. ЗА ВИНОВНА в престъпление по чл.345, ал. 2 във вр. ал. 1 НК, за това, че на 05.06.2017г., в гр. Китен, по ул. „Иглика“ в посока ул. „Иглика“, е управлявала моторно превозно средство – мотоциклет /тип скутер/ неустановена марка с номер на рама М*455-040572*, което не е регистрирано по надлежния ред – престъпление по чл.345, ал.2 във вр. ал.1 НК поради което и на основание чл.78а от НК, Я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като и НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1000 лева. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас.
Мотиви от 12.7.2017г.
Мотивите изготвени в срок.
38 АНД No 435/2017, I състав КАТ Д.А.А. РУП ПРИМОРСКО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 20.7.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-4635-000073/02.05.2017г. на Началника РУП- Приморско, с което на Д.А.А. за нарушение на чл.139 ал.5 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 1500 лева на основание чл.179 ал.3 т.2 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава XII от АПК.
39 АНД No 444/2017, II състав КАТ Г.Д.К. РУП ПРИМОРСКО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 19.7.2017г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-4635-000098 от 08.06.2017 год. на Началника на РУ- Приморско, с което на Г.Д.К., ЕГН ********** на основание чл. 174, ал. 1, т. 2 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1000,00 лв. лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца и на основание Наредба I-2539 на МВР, му се отнемат 10 контролни точки, за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
40 АНД No 448/2017, IV състав КАТ Н.Д.Г. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 25.7.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 16-0302-000320 от 09.09-2016г.на Красимир Петков Киров –началник РУП към ОДМВР Бургас, РУ Царево, упълномощен със Заповед № 8121з-748/ 24.06-2015г. , с което на Н.Д.Г. *** за нарушения, както следва :1. за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП на жалбоподателя Н.Д.Г. на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500,00 лв./петстотин лева / и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца; 2.за нарушение на чл. 100, ал.1, т.2 от ЗДвП е наложено административно наказание –„глоба” в размер на 10,00 лв./ десет лева/ на основание чл. 183, ал.1, т.1, пр.3 от ЗДвП и 3.за нарушение на чл. 150 от ЗДвП е наложено административно наказание-„ глоба „ в размер на 500,00 лв./ петстотин лева / на основание чл. 177, ал.1,т.2, пр.1 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14 дневен срок , считано от съобщаването му на страните.
41 НОХД No 490/2017, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО З.Е.С. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 4.7.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № ЗМ № 92/2017г. по описа на РУ-Царево, преписка вх. № 345/2017г. по описа на РП-Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимата З.Е.С., ЕГН ********** – родена на ***г***, постоянен и настоящ адрес ***13, български гражданин, продавач-консултант, висше образование, неомъжена, неосъждана и нейния защитник - адв. М.Б., съгласно което подсъдимата З.Е.С. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 343 б, ал. 1 НК, за това, че на 24.06.2017 год., в гр. Царево, обл. Бургаска, по ул. “Преображенска” управлявала моторно превозно средство - лек автомобил марка “Нисон Примера ”, с рег. № А 1014 КН, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.74 (едно цяло и седемдесет и четири) промила, установено по надлежния ред – с химическа експертиза № 363/26.06.2017 год. на БНТЛ при ОД МВР – Бургас. За посоченото престъпление по чл. 343 б, ал. 1 НК, на осн. чл. 343 б, ал. 1 НК, чл. 55, ал. 1, т. 1 във вр. чл. 36 НК, ОСЪЖДА подсъдимата З.Е.С., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА наказанието глоба на подс.С. предвидено наред с наказанието лишаване от свобода. На основание чл. 343г. във вр. чл. 343 б, ал. 1 във вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА З.Е.С., ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание разпоредбата на чл. 59, ал. 4 НК ПРИСПАДА от така наложеното наказание „Лишаване от правоуправление на МПС“ времето, през което подсъдимата е била лишена от това право по административен ред, считано от 24.06.2017г. Веществени доказателства няма. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подс. З.Е.С., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените разноски в размер на 36.09лв. Причинени от престъплението имуществени вреди няма.
З.Е.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № ЗМ № 92/2017г. по описа на РУ-Царево, преписка вх. № 345/2017г. по описа на РП-Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимата З.Е.С., ЕГН ********** – родена на ***г***, постоянен и настоящ адрес ***13, български гражданин, продавач-консултант, висше образование, неомъжена, неосъждана и нейния защитник - адв. М.Б., съгласно което подсъдимата З.Е.С. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 343 б, ал. 1 НК, за това, че на 24.06.2017 год., в гр. Царево, обл. Бургаска, по ул. “Преображенска” управлявала моторно превозно средство - лек автомобил марка “Нисон Примера ”, с рег. № А 1014 КН, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.74 (едно цяло и седемдесет и четири) промила, установено по надлежния ред – с химическа експертиза № 363/26.06.2017 год. на БНТЛ при ОД МВР – Бургас. За посоченото престъпление по чл. 343 б, ал. 1 НК, на осн. чл. 343 б, ал. 1 НК, чл. 55, ал. 1, т. 1 във вр. чл. 36 НК, ОСЪЖДА подсъдимата З.Е.С., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА наказанието глоба на подс.С. предвидено наред с наказанието лишаване от свобода. На основание чл. 343г. във вр. чл. 343 б, ал. 1 във вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА З.Е.С., ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание разпоредбата на чл. 59, ал. 4 НК ПРИСПАДА от така наложеното наказание „Лишаване от правоуправление на МПС“ времето, през което подсъдимата е била лишена от това право по административен ред, считано от 24.06.2017г. Веществени доказателства няма. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подс. З.Е.С., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените разноски в размер на 36.09лв. Причинени от престъплението имуществени вреди няма.
В законна сила на 4.7.2017г.
42 НОХД No 491/2017, IV състав Престъпления, свързани с използване на атомната енергия за мирни цели - чл.356е-356и НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО О.В.Й. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 5.7.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № ЗМ № 116/2017г. по описа на РУ-Приморско, преписка вх. № 334/2017г. по описа на РП-Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемият О.В.Й. - ЕГН ********** род. на *** *** с постоянен адрес *** и ап.16, български гражданин, българин, безработен, неженен, осъждан, основно образование и с адв.Т.С., съгласно което обвиняемият О.В.Й. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 354а, ал. 3 т.1 предл. първо от НК, вр. чл. 3 ал.1,2 и 3 от ЗКВНВП, във връзка с Приложение №1 към чл.3 т.1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотичн, за това че на 21.06.2017 в гр. Приморско, Бургаска обл., в каравана с рег. № СТ3613ЕХ и товарен автомобил марка „Форд Транзит“ а рег. № СТ1702АК, без надлежно разрешително съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП), „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1” на ЗКВНП, Списък I – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г. - високо рискови наркотични вещества, държала високорискови наркотични вещества: ОБЕКТ 1 - амфетамин с нето тегло 1,551 грама със съдържание на амфетамин - 22.30% на стойност 46,53 лева 1 грам АМФЕТАМИН е на стойност 30.00 лева за грам съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., ОБЕКТ 2 - коноп с нето тегло 7,271 грама със съдържание на тетрахидроканабинол - 1.00% на стойност 43,63 лева ОБЕКТ 3 - коноп с нето тегло 3,496 грама със съдържание на тетрахидроканабинол - 1.20% на стойност 20,98 лева ОБЕКТ 4 - коноп с нето тегло 118,830 грама със съдържание на тетрахидроканабинол - 1.05% на стойност 712,98 лева 1 грам КОНОП е на стойност 6.00 лева за грам съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., Престъпление по чл. 354а, ал. 3 т.1 предл. първо от НК, вр. чл. 3 ал.1,2 и 3 от ЗКВНВП, във връзка с Приложение №1 към чл.3 т.1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични. За посоченото престъпление по чл. 354а, ал. 3 т.1 предл. първо от НК, на осн. чл. 354а, ал.3, т.1, предл.първо от НК, чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемият О.В.Й., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което ще търпи при общ режим в затворническо общежитие от открит тип. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на обвиняемият Й. наказанието глоба, предвидено наред с наказанието лишаване от свобода. На осн. чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществени доказателства – 1, 551 гр.; коноп-7,271 гр.; коноп- 3, 496гр.; коноп-118,830гр., които се съхраняват в ЦМУ- София и хартиен плик с опаковки, намиращ се в РУП- Приморско след влизане на споразумението в сила, същите да бъдат унищожени при реда и условията на ЗКНВП. След влизане в сила, препис от решението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обв. О.В.Й., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените разноски в размер на 100.86 лв.
О.В.Й.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № ЗМ № 116/2017г. по описа на РУ-Приморско, преписка вх. № 334/2017г. по описа на РП-Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемият О.В.Й. - ЕГН ********** род. на *** *** с постоянен адрес *** и ап.16, български гражданин, българин, безработен, неженен, осъждан, основно образование и с адв.Т.С., съгласно което обвиняемият О.В.Й. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 354а, ал. 3 т.1 предл. първо от НК, вр. чл. 3 ал.1,2 и 3 от ЗКВНВП, във връзка с Приложение №1 към чл.3 т.1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотичн, за това че на 21.06.2017 в гр. Приморско, Бургаска обл., в каравана с рег. № СТ3613ЕХ и товарен автомобил марка „Форд Транзит“ а рег. № СТ1702АК, без надлежно разрешително съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП), „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1” на ЗКВНП, Списък I – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г. - високо рискови наркотични вещества, държала високорискови наркотични вещества: ОБЕКТ 1 - амфетамин с нето тегло 1,551 грама със съдържание на амфетамин - 22.30% на стойност 46,53 лева 1 грам АМФЕТАМИН е на стойност 30.00 лева за грам съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., ОБЕКТ 2 - коноп с нето тегло 7,271 грама със съдържание на тетрахидроканабинол - 1.00% на стойност 43,63 лева ОБЕКТ 3 - коноп с нето тегло 3,496 грама със съдържание на тетрахидроканабинол - 1.20% на стойност 20,98 лева ОБЕКТ 4 - коноп с нето тегло 118,830 грама със съдържание на тетрахидроканабинол - 1.05% на стойност 712,98 лева 1 грам КОНОП е на стойност 6.00 лева за грам съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., Престъпление по чл. 354а, ал. 3 т.1 предл. първо от НК, вр. чл. 3 ал.1,2 и 3 от ЗКВНВП, във връзка с Приложение №1 към чл.3 т.1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични. За посоченото престъпление по чл. 354а, ал. 3 т.1 предл. първо от НК, на осн. чл. 354а, ал.3, т.1, предл.първо от НК, чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемият О.В.Й., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което ще търпи при общ режим в затворническо общежитие от открит тип. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на обвиняемият Й. наказанието глоба, предвидено наред с наказанието лишаване от свобода. На осн. чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществени доказателства – 1, 551 гр.; коноп-7,271 гр.; коноп- 3, 496гр.; коноп-118,830гр., които се съхраняват в ЦМУ- София и хартиен плик с опаковки, намиращ се в РУП- Приморско след влизане на споразумението в сила, същите да бъдат унищожени при реда и условията на ЗКНВП. След влизане в сила, препис от решението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обв. О.В.Й., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените разноски в размер на 100.86 лв.
В законна сила на 5.7.2017г.
43 НОХД No 491/2017, IV състав Престъпления, свързани с използване на атомната енергия за мирни цели - чл.356е-356и НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО О.В.Й. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Определение от 11.7.2017г.
Уважава Предложението на Районен прокурор- Царево. На основание чл. 414, ал.1, т.1 от НПК ТЪЛКУВА протоколно Определение №152 от 05.07-2017г. , с което е одобрено Споразумение №№152 от 05.07-2017г. по НОХдело № 491 /2017г. по описа на РС-Царево, както следва : „За посоченото престъпление по чл. 354а, ал. 3 т.1 предл. първо от НК, на осн. чл. 354а, ал.3, т.1, предл.първо от НК, чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемият О.В.Й., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което ще търпи при общ режим в затворническо общежитие от открит тип”, ДА СЕ РАЗБИРА : „За посоченото престъпление по чл. 354а, ал. 3 т.1 предл. първо от НК, на осн. чл. 354а, ал.3, т.1, предл.първо от НК, чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемият О.В.Й., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което ще търпи при общ режим в затворническо общежитие от открит тип на осн. чл. 57, ал.3, вр.ал.1, т.2, буква „В„ от ЗИНЗС”, което наказание да изтърпи в затворническо общежитие от открит тип, на основание чл. 58, т.3 от ЗИНС. Определението подлежи на обжалване или протестиране в едноседмичен срок, считано от днес пред БОС.
О.В.Й.
Уважава Предложението на Районен прокурор- Царево. На основание чл. 414, ал.1, т.1 от НПК ТЪЛКУВА протоколно Определение №152 от 05.07-2017г. , с което е одобрено Споразумение №№152 от 05.07-2017г. по НОХдело № 491 /2017г. по описа на РС-Царево, както следва : „За посоченото престъпление по чл. 354а, ал. 3 т.1 предл. първо от НК, на осн. чл. 354а, ал.3, т.1, предл.първо от НК, чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемият О.В.Й., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което ще търпи при общ режим в затворническо общежитие от открит тип”, ДА СЕ РАЗБИРА : „За посоченото престъпление по чл. 354а, ал. 3 т.1 предл. първо от НК, на осн. чл. 354а, ал.3, т.1, предл.първо от НК, чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемият О.В.Й., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което ще търпи при общ режим в затворническо общежитие от открит тип на осн. чл. 57, ал.3, вр.ал.1, т.2, буква „В„ от ЗИНЗС”, което наказание да изтърпи в затворническо общежитие от открит тип, на основание чл. 58, т.3 от ЗИНС. Определението подлежи на обжалване или протестиране в едноседмичен срок, считано от днес пред БОС.
В законна сила на 19.7.2017г.
44 НОХД No 491/2017, IV състав Престъпления, свързани с използване на атомната енергия за мирни цели - чл.356е-356и НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО О.В.Й. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Определение от 31.7.2017г.
На осн. чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в ефективно изпълнение наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ, наложено на О.В.Й. - ЕГН ********** със Споразумение №217 от 09.06.2014г. по НОХД №295/2014г. по описа на РС - Раднево за престъпление извършено за времето от месец февруари 2014г. до 28.05.2014г. по чл.354в, ал.1 от НК, което наказание е било отложено за изпитателен срок от четири години ,на основание чл.66, ал.1 от НК. ПОСТАНОВЯВА на осн. чл. 57, ал. 1, т. 3 и чл. 58, т. 3 ЗИНЗС приведеното в изпълнение наказание лишаване от свобода за срок от две години да бъде изтърпяно ефективно от осъденият О.В.Й. - ЕГН ******* при първоначален „общ“ режим в затворническо общежитие от открит тип.
О.В.Й.
45 НОХД No 502/2017, IV състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.Ш. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 10.7.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство производство №302ЗМ-103/2017 год. по описа на РУ на МВР гр. Царево, пр.вх.№ 386/2017г по описа на РП-Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемият М.Ш. /MICHAL STRAKA/, роден на *** г. в PELHRIMOV – Чехия, чешки гражданин, ЛНЧ: ******/1615, л.к.№ 206520466, със средно образование, работи като технолог по земеделска техника, неженен, неосъждан, адрес: ЧЕХИЯ, гр. HORNI CEREKEV, CHRASTOV 46 и със служебния си защитник адв.М.Н., съгласно което обвиняемият М.Ш. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по престъпление по чл. 354а, ал. 3 т.1 предл. първо от НК, вр. чл. 3 ал.1,2 и 3 от ЗКВНВП, във връзка с Приложение №1 към чл.3 т.1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, за това, че на 07.07.2017 г. в гр. Ахтопол, обл. Бургас, държал в себе си без надлежно разрешително съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП), „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1” на ЗКВНП, Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г. - високо рискови наркотични вещества: Обект № 1 - 1 бр. полиетиленов плик, съдържащ КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло 9,479 гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 8,20% /тегловни процента/, на стойност 56,87 лева /петдесет и шест лева и 87 стотинки/. Един грам КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. Престъпление по чл. 354 „а”, ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, вр. чл. 3 ал. 1,2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични. За посоченото престъпление по чл. 354а, ал. 3 т.1 предл. първо от НК, на осн. чл. 354а, ал.3, т.1, предл.първо от НК, чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, ОСЪЖДА обв.М.Ш. на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на обв.М.Ш. наказанието глоба, предвидено наред с наказанието лишаване от свобода. На осн. чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществени доказателства - 9.479 гр. коноп, които се съхраняват в ЦМУ- София. След влизане в сила, препис от решението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“. На осн. чл.53, ал.1, б.”б” от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства - хартиен плик с опаковки и термокана, намиращи се в РУП- Царево, които да бъдат унищожени като вещи с малозначителна стойност. След влизане в сила, препис от решението да се изпрати на РУП- Царево. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обв. М.Ш. да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените разноски в размер на 49.36 лв. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обв. М.Ш. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – Царево направените разноски в размер на 30.00 лв. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
М.Ш.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство производство №302ЗМ-103/2017 год. по описа на РУ на МВР гр. Царево, пр.вх.№ 386/2017г по описа на РП-Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемият М.Ш. /MICHAL STRAKA/, роден на *** г. в PELHRIMOV – Чехия, чешки гражданин, ЛНЧ: ******/1615, л.к.№ 206520466, със средно образование, работи като технолог по земеделска техника, неженен, неосъждан, адрес: ЧЕХИЯ, гр. HORNI CEREKEV, CHRASTOV 46 и със служебния си защитник адв.М.Н., съгласно което обвиняемият М.Ш. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по престъпление по чл. 354а, ал. 3 т.1 предл. първо от НК, вр. чл. 3 ал.1,2 и 3 от ЗКВНВП, във връзка с Приложение №1 към чл.3 т.1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, за това, че на 07.07.2017 г. в гр. Ахтопол, обл. Бургас, държал в себе си без надлежно разрешително съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП), „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1” на ЗКВНП, Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г. - високо рискови наркотични вещества: Обект № 1 - 1 бр. полиетиленов плик, съдържащ КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло 9,479 гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 8,20% /тегловни процента/, на стойност 56,87 лева /петдесет и шест лева и 87 стотинки/. Един грам КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. Престъпление по чл. 354 „а”, ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, вр. чл. 3 ал. 1,2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични. За посоченото престъпление по чл. 354а, ал. 3 т.1 предл. първо от НК, на осн. чл. 354а, ал.3, т.1, предл.първо от НК, чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, ОСЪЖДА обв.М.Ш. на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на обв.М.Ш. наказанието глоба, предвидено наред с наказанието лишаване от свобода. На осн. чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществени доказателства - 9.479 гр. коноп, които се съхраняват в ЦМУ- София. След влизане в сила, препис от решението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“. На осн. чл.53, ал.1, б.”б” от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства - хартиен плик с опаковки и термокана, намиращи се в РУП- Царево, които да бъдат унищожени като вещи с малозначителна стойност. След влизане в сила, препис от решението да се изпрати на РУП- Царево. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обв. М.Ш. да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените разноски в размер на 49.36 лв. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обв. М.Ш. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – Царево направените разноски в размер на 30.00 лв. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 10.7.2017г.
46 НОХД No 517/2017, IV състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.Г.Р. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 13.7.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство производство №4635ЗМ-138/2017 год. по описа на РУ на МВР гр. Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемият М.Г.Р. с ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес *** Втора част, № 35, вход. Д, ет. 8, ап. 114, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, работи като продавач-консултант във фирма „Ели 08“ ЕООД гр. Приморско, осъждан и неговия защитник – адв. Т.С., съгласно което обвиняемият М.Г.Р., ЕГН:********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 354А, ал.З, предл.второ, т.1, предложение първо НК, вр. чл.З, ал.1, т.1 и ал.2, т.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, вр. чл.З от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение №1, Списък I от същата, вр. чл.73, ал.1 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите/ЗКНВП/и чл.1 сл. от Наредбата Наредбата за условията и реда за разрешаване наг дейности по чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и не са на лице основания за прекратяваната наказателното производство, за това че на 04.07.2017г., в гр.Приморско на ул."Трети Март", без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите/ЗКНВП/, чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.З, ал.1, т.1 вр. ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите/ЗКНВП/, вр. чл.З от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение №1, Списък I от същата, а именно: - коноп /канабис, марихуана/с общо тегло 5,565 (пет цяло петстотин шестдесет и пет) грама, със съдържание на активно действащо вещество тетрахидрокарабинол -8,30%, на стойност 33.39 лева /тридесет и три лева и тридесет и девет стотинки/, определена съгласно Постановление №23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството - Престъпление по чл.354А, ал.З, предл.второ, т.1, предложение първо от НК, вр. чл.З, ал.1, т.1 и ал.2, т.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, вр. чл.З от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение №1, Списък I от същата, вр. чл.73, ал.1 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите/ЗКНВП/и чл.1 сл. от Наредбата Наредбата за условията и реда за разрешаване наг дейности по чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и не са на лице основания за прекратяваната наказателното производство. За посоченото престъпление по чл. 354а, ал. 3 т.1 предл. първо от НК и 381, ал. 4 НПК, на осн. чл. 354а, ал. 3 т.1 предл. първо от НК и 381, ал. 4 НПК във връзка с чл.55, ал.1, т.1 и чл.36 от НК, ОСЪЖДА обв. М.Г.Р., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на обв. М.Г.Р., ЕГН ********** наказанието глоба, предвидено наред с наказанието лишаване от свобода. На осн. чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществени доказателства - 5.565 гр. коноп /канабис, марихуана/ със съдържание на активно действащо вещество тетрахидрокарабинол - 8,30 %, които се съхраняват в ЦМУ- София, съгласно приемо-предавателен протокол № 2801/11.07.2017г., които след влизане в сила на споразумението ДА СЕ УНИЩОЖАТ. След влизане в сила, препис от настоящото Споразумение да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП”-София. На осн. чл.53, ал.1, б.”б” от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства - хартиен плик с опаковки, намиращи се по делото, които да бъдат унищожени като вещи с малозначителна стойност. След влизане в сила, препис от Споразумение да се изпрати на РУП- Царево. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обв. М.Г.Р., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените разноски в размер на 49.36 лв. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
М.Г.Р.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство производство №4635ЗМ-138/2017 год. по описа на РУ на МВР гр. Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемият М.Г.Р. с ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес *** Втора част, № 35, вход. Д, ет. 8, ап. 114, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, работи като продавач-консултант във фирма „Ели 08“ ЕООД гр. Приморско, осъждан и неговия защитник – адв. Т.С., съгласно което обвиняемият М.Г.Р., ЕГН:********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 354А, ал.З, предл.второ, т.1, предложение първо НК, вр. чл.З, ал.1, т.1 и ал.2, т.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, вр. чл.З от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение №1, Списък I от същата, вр. чл.73, ал.1 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите/ЗКНВП/и чл.1 сл. от Наредбата Наредбата за условията и реда за разрешаване наг дейности по чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и не са на лице основания за прекратяваната наказателното производство, за това че на 04.07.2017г., в гр.Приморско на ул."Трети Март", без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите/ЗКНВП/, чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.З, ал.1, т.1 вр. ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите/ЗКНВП/, вр. чл.З от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение №1, Списък I от същата, а именно: - коноп /канабис, марихуана/с общо тегло 5,565 (пет цяло петстотин шестдесет и пет) грама, със съдържание на активно действащо вещество тетрахидрокарабинол -8,30%, на стойност 33.39 лева /тридесет и три лева и тридесет и девет стотинки/, определена съгласно Постановление №23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството - Престъпление по чл.354А, ал.З, предл.второ, т.1, предложение първо от НК, вр. чл.З, ал.1, т.1 и ал.2, т.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, вр. чл.З от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение №1, Списък I от същата, вр. чл.73, ал.1 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите/ЗКНВП/и чл.1 сл. от Наредбата Наредбата за условията и реда за разрешаване наг дейности по чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и не са на лице основания за прекратяваната наказателното производство. За посоченото престъпление по чл. 354а, ал. 3 т.1 предл. първо от НК и 381, ал. 4 НПК, на осн. чл. 354а, ал. 3 т.1 предл. първо от НК и 381, ал. 4 НПК във връзка с чл.55, ал.1, т.1 и чл.36 от НК, ОСЪЖДА обв. М.Г.Р., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на обв. М.Г.Р., ЕГН ********** наказанието глоба, предвидено наред с наказанието лишаване от свобода. На осн. чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществени доказателства - 5.565 гр. коноп /канабис, марихуана/ със съдържание на активно действащо вещество тетрахидрокарабинол - 8,30 %, които се съхраняват в ЦМУ- София, съгласно приемо-предавателен протокол № 2801/11.07.2017г., които след влизане в сила на споразумението ДА СЕ УНИЩОЖАТ. След влизане в сила, препис от настоящото Споразумение да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП”-София. На осн. чл.53, ал.1, б.”б” от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства - хартиен плик с опаковки, намиращи се по делото, които да бъдат унищожени като вещи с малозначителна стойност. След влизане в сила, препис от Споразумение да се изпрати на РУП- Царево. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обв. М.Г.Р., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените разноски в размер на 49.36 лв. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 13.7.2017г.
47 НОХД No 518/2017, I състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Б.А.В. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 13.7.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство производство №4635ЗМ-139/2017 год. по описа на РУ на МВР гр. Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимият Б.А.В. - ЕГН:**********, роден на ***г***, постоянен адрес:***, с адрес ***, български гражданин, неосъждан, с основно образование – ученик в СУ „Никола Вапцаров” гр.Приморско, неженен и неговия защитник – адв. Т.С., съгласно което подсъдимият Б.А.В. с ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 354а, ал.3, предл. второ, т.1, предложение първо от НК, вр. чл.3, ал.1, т.1 и ал.2, т.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, вр. чл.3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение №1, Списък I от същата, вр. чл.73, ал.1 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите/ЗКНВП/и чл.1 сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейности по чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и не са налице основания за прекратяване на наказателното производство, за това, че на 04.07.2017г., в гр.Приморско на ул."Чавдар", №2, без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите/ЗКНВП/, чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 вр. ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите/ЗКНВП/, вр. чл.3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение №1, Списък I от същата, а именно: - коноп /канабис, марихуана/ с общо тегло 5.751 грама със съдържание на активно действащо вещество тетрахидроканабинол 8.50 процента на стойност 30.51 лева, определена съгласно постановление №23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството - престъпление по чл. 354А, ал.3, предл.второ, т.1, предложение първо от НК, вр. чл.3, ал.1, т.1 и ал.2, т.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, вр. чл.3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение №1, Списък I от същата, вр. чл.73, ал.1 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите/ЗКНВП/и чл.1 сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейности по чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и не са на лице основания за прекратяваната наказателното производство. За посоченото престъпление по чл.354а, ал.3, предл. второ, т.1, предл. първо от НК, ОСЪЖДА подс. Б.А.В. с ЕГН ********** на основание чл.354а, ал.3, предл. второ, т.1, предл. първо от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на подс. Б.А.В. с ЕГН ********** наказанието глоба, предвидено наред с наказанието лишаване от свобода. На осн. чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществени доказателства: - Обект № 1 - суха зелена растителна маса - коноп с нетно тегло 5,751 грама, съдържащ наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 8,50 процента, приобщена по делото с протокол за доброволно предаване от 04.07.2017г. и изпратен за съхранение в Централно митническо управление, отдел „МРР-НОП" - гр. София с писмо per. № 251- 000-16060/11.07.2017 г. по описа на ОДМВР - гр. Бургас, което следва да бъде унищожено по установения от закона ред. След влизане в сила, препис от споразумението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“. На осн. чл.53, ал.1, б.”б” от НК ОТНЕМА в полза на държавата вещественото доказателство - 1 бр. бял хартиен плик с надпис: „Експертиза № Е 369/2017г. Веществени доказателства по ДП № 4635-ЗМ-139/2017г. РУ - Приморско, ОД МВР-Бургас опаковки БНТЛ, ОД МВР - Бургас", залепен на обратната си страна с тиксо и поставени 3 бр. мокри печати, съдържащ опаковки и предаден с приемо-предавателен протокол от 13.07.2017г. в деловодството на РС-Царево, който да бъде унищожен като вещ с малозначителна стойност. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подс. Б.А.В. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените в хода на досъдебното производстно разноски в размер на 49.36 лева.
Б.А.В.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство производство №4635ЗМ-139/2017 год. по описа на РУ на МВР гр. Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимият Б.А.В. - ЕГН:**********, роден на ***г***, постоянен адрес:***, с адрес ***, български гражданин, неосъждан, с основно образование – ученик в СУ „Никола Вапцаров” гр.Приморско, неженен и неговия защитник – адв. Т.С., съгласно което подсъдимият Б.А.В. с ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 354а, ал.3, предл. второ, т.1, предложение първо от НК, вр. чл.3, ал.1, т.1 и ал.2, т.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, вр. чл.3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение №1, Списък I от същата, вр. чл.73, ал.1 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите/ЗКНВП/и чл.1 сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейности по чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и не са налице основания за прекратяване на наказателното производство, за това, че на 04.07.2017г., в гр.Приморско на ул."Чавдар", №2, без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите/ЗКНВП/, чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 вр. ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите/ЗКНВП/, вр. чл.3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение №1, Списък I от същата, а именно: - коноп /канабис, марихуана/ с общо тегло 5.751 грама със съдържание на активно действащо вещество тетрахидроканабинол 8.50 процента на стойност 30.51 лева, определена съгласно постановление №23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството - престъпление по чл. 354А, ал.3, предл.второ, т.1, предложение първо от НК, вр. чл.3, ал.1, т.1 и ал.2, т.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, вр. чл.3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение №1, Списък I от същата, вр. чл.73, ал.1 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите/ЗКНВП/и чл.1 сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейности по чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и не са на лице основания за прекратяваната наказателното производство. За посоченото престъпление по чл.354а, ал.3, предл. второ, т.1, предл. първо от НК, ОСЪЖДА подс. Б.А.В. с ЕГН ********** на основание чл.354а, ал.3, предл. второ, т.1, предл. първо от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на подс. Б.А.В. с ЕГН ********** наказанието глоба, предвидено наред с наказанието лишаване от свобода. На осн. чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществени доказателства: - Обект № 1 - суха зелена растителна маса - коноп с нетно тегло 5,751 грама, съдържащ наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 8,50 процента, приобщена по делото с протокол за доброволно предаване от 04.07.2017г. и изпратен за съхранение в Централно митническо управление, отдел „МРР-НОП" - гр. София с писмо per. № 251- 000-16060/11.07.2017 г. по описа на ОДМВР - гр. Бургас, което следва да бъде унищожено по установения от закона ред. След влизане в сила, препис от споразумението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“. На осн. чл.53, ал.1, б.”б” от НК ОТНЕМА в полза на държавата вещественото доказателство - 1 бр. бял хартиен плик с надпис: „Експертиза № Е 369/2017г. Веществени доказателства по ДП № 4635-ЗМ-139/2017г. РУ - Приморско, ОД МВР-Бургас опаковки БНТЛ, ОД МВР - Бургас", залепен на обратната си страна с тиксо и поставени 3 бр. мокри печати, съдържащ опаковки и предаден с приемо-предавателен протокол от 13.07.2017г. в деловодството на РС-Царево, който да бъде унищожен като вещ с малозначителна стойност. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подс. Б.А.В. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените в хода на досъдебното производстно разноски в размер на 49.36 лева.
В законна сила на 13.7.2017г.
48 НОХД No 529/2017, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО И.М.М. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 19.7.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 4635 ЗМ -158/2017 г., по описа на РУ-Приморско, прокурорска преписка вх. № 408/2017 г., по описа на Районна прокуратура –Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимият И.М.М. - роден на *** год. в гр.Ботевград, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, работи като монтажник, женен, неосъждан, ЕГН ********** и адв.М.Н., съгласно което подсъдимият И.М.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, за това, че на 13.07.2017 год. в гр.Китен, обл.Бургаска по ул.“Васил Левски“ в посока ул.“Странджа“ управлявал моторно превозно средство – товарен автомобил марка „Опел“, модел „Виваро“ с рег.№G-789 NY, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 2,51 на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство алкотест „Дрегер“ 7510 с фабр.№ 0069. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА И.М.М. ЕГН: ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 300 лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г. във вр. чл. 343 б, ал. 1 във вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА И.М.М. с ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 НПК се приспадне времето, през което е бил лишен от това право по административен ред, считано от 13.07.2017 год.
И.М.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 4635 ЗМ -158/2017 г., по описа на РУ-Приморско, прокурорска преписка вх. № 408/2017 г., по описа на Районна прокуратура –Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимият И.М.М. - роден на *** год. в гр.Ботевград, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, работи като монтажник, женен, неосъждан, ЕГН ********** и адв.М.Н., съгласно което подсъдимият И.М.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, за това, че на 13.07.2017 год. в гр.Китен, обл.Бургаска по ул.“Васил Левски“ в посока ул.“Странджа“ управлявал моторно превозно средство – товарен автомобил марка „Опел“, модел „Виваро“ с рег.№G-789 NY, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 2,51 на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство алкотест „Дрегер“ 7510 с фабр.№ 0069. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА И.М.М. ЕГН: ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 300 лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г. във вр. чл. 343 б, ал. 1 във вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА И.М.М. с ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 НПК се приспадне времето, през което е бил лишен от това право по административен ред, считано от 13.07.2017 год.
В законна сила на 19.7.2017г.
49 НОХД No 533/2017, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Е.Д.Р. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 19.7.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БП № 4635 ЗМ - 151/2017 год. по описа на РУ-Приморско, вх.№393/2017 год. по описа на РП-Царево, по описа на Районна прокуратура –Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимият Е.Д.Р. - ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, със средно специално образование, месторабота „Примекс” ЕООД - автомонтьор, неженен, неосъждан, и адв.Г.К., съгласно което подсъдимият Е.Д.Р. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, за това, че на 09.07.2017 год. в гр.Китен, обл.Бургас, по ул.Корал, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Пежо”, модел 405, с рег.№А 1362 ВА, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила на хиляда, а именно 1,62 промила, установено по надлежния ред /с химическа експертиза №437/11.07.2017г. на експерт химик в специализираната лаборатория към Сектор БНТЛ при ОД МВР Бургас/. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА Е.Д.Р., ЕГН ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г. във вр. чл. 343 б, ал. 1 във вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА Е.Д.Р., ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
Е.Д.Р.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БП № 4635 ЗМ - 151/2017 год. по описа на РУ-Приморско, вх.№393/2017 год. по описа на РП-Царево, по описа на Районна прокуратура –Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимият Е.Д.Р. - ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, със средно специално образование, месторабота „Примекс” ЕООД - автомонтьор, неженен, неосъждан, и адв.Г.К., съгласно което подсъдимият Е.Д.Р. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, за това, че на 09.07.2017 год. в гр.Китен, обл.Бургас, по ул.Корал, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Пежо”, модел 405, с рег.№А 1362 ВА, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила на хиляда, а именно 1,62 промила, установено по надлежния ред /с химическа експертиза №437/11.07.2017г. на експерт химик в специализираната лаборатория към Сектор БНТЛ при ОД МВР Бургас/. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА Е.Д.Р., ЕГН ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г. във вр. чл. 343 б, ал. 1 във вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА Е.Д.Р., ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
В законна сила на 19.7.2017г.
50 НОХД No 535/2017, IV състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО П.Н.И. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 19.7.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 302ЗМ - 107/2017 год. по описа на РУ–Царево, преписка вх. № 403/17 год. по описа на Районна прокуратура гр. Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимият П.Н.И. - роден на *** ***, с постоянен адрес ***, настоящ адрес *** и с адрес ***, тел. 0883/550221, българин, български гражданин, образование - висше, професия-ел. инженер, работи като продавач на плод и зеленчук в гр. Царево, к-г “Нестинарка”, неженен, неосъждан, ЕГН ********** и неговия защитник – адв. Д.С., съгласно което подсъдимият П.Н.И., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК, за това че на 12.07.2017 год. в гр. Царево, обл. Бургаска, ул. “Нестинарка”, в района на ДП “Българо-Германски център за професионално обучение” /БГЦПО/ - клон Царево, без Надлежно разрешително съгласно чл. 73, ал. 1 и ал. 2, чл. 30 и чл. 31 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗКНВП, вр. чл. 3, т. 1 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1 - Списък № 1 от същата “Растенията и веществата с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, както следва: Обект № 1 - АМФЕТАМИН с нетно тегло 1.589 грама и съдържание на основно вещество 9.10 % на стойност 47.67 лева и Обект № 2 - КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0.172 грама и съдържание на тетрахироканабинол 7.30 % на стойност 1.03 лева, всичко на обща стойност 48.70 лева, като 1 гр. КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ е на стойност 6.00 лева, а 1 гр. АМФЕТАМИН е на стойност 30.00 лева, определени съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. За посоченото престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК, ОСЪЖДА подс. П.Н.И. с ЕГН ********** на основание чл. 354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на подс. П.Н.И. с ЕГН ********** наказанието глоба, предвидено наред с наказанието лишаване от свобода.
П.Н.И.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 302ЗМ - 107/2017 год. по описа на РУ–Царево, преписка вх. № 403/17 год. по описа на Районна прокуратура гр. Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимият П.Н.И. - роден на *** ***, с постоянен адрес ***, настоящ адрес *** и с адрес ***, тел. 0883/550221, българин, български гражданин, образование - висше, професия-ел. инженер, работи като продавач на плод и зеленчук в гр. Царево, к-г “Нестинарка”, неженен, неосъждан, ЕГН ********** и неговия защитник – адв. Д.С., съгласно което подсъдимият П.Н.И., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК, за това че на 12.07.2017 год. в гр. Царево, обл. Бургаска, ул. “Нестинарка”, в района на ДП “Българо-Германски център за професионално обучение” /БГЦПО/ - клон Царево, без Надлежно разрешително съгласно чл. 73, ал. 1 и ал. 2, чл. 30 и чл. 31 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗКНВП, вр. чл. 3, т. 1 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1 - Списък № 1 от същата “Растенията и веществата с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, както следва: Обект № 1 - АМФЕТАМИН с нетно тегло 1.589 грама и съдържание на основно вещество 9.10 % на стойност 47.67 лева и Обект № 2 - КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0.172 грама и съдържание на тетрахироканабинол 7.30 % на стойност 1.03 лева, всичко на обща стойност 48.70 лева, като 1 гр. КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ е на стойност 6.00 лева, а 1 гр. АМФЕТАМИН е на стойност 30.00 лева, определени съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. За посоченото престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК, ОСЪЖДА подс. П.Н.И. с ЕГН ********** на основание чл. 354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на подс. П.Н.И. с ЕГН ********** наказанието глоба, предвидено наред с наказанието лишаване от свобода.
В законна сила на 19.7.2017г.
51 НОХД No 536/2017, I състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.В.Д. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 20.7.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БП №302 ЗМ - 104/2017 год. по описа на РУ-Царево, вх.№388/2017 год. по описа на РП-Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимият Д.В.Д. - ЕГН **********, роден на *** год. в гр.София,с постоянен адрес:***, български гражданин, със средно образование, работи като сърф инструктор, неженен, неосъждан, и със служебния му защитник – адв. М.Н., съгласно което подсъдимият Д.В.Д., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1, предл.първо от НК, вр.чл.3, ал.1,2 и 3 от ЗКВНВП, във връзка с Приложение № 1 към чл.3, т.1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, а именно, че на 07.07.2017 год. в с.Лозенец, обл.Бургас, държал в себе си без надлежно разрешително, съгласно чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/: “Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка на чл.3, ал.2,т.1 „ на ЗКВНП, Списък I – Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“, приет с Наредба за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 год. – високо рискови наркотични вещества: ОБЕКТ №1 – 1 бр.таблетка,съдържаща 3,4 метилендиоксиметамфетамин /MDMA/ с нето тегло 0,138 грама със съдържание на MDMA 33,10 % на стойност 7,95 лева ОБЕКТ №2 – черна полиетиленова опаковка с неправилна форма със съдържание КОНОП/ КАНАБИС, МАРИУАНА/ с нето тегло 0,750 гр.със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 6,60 %/тегловни процента/ на стойност 4,50 лева. ОБЕКТ №3 – хартиено пакетче,съдържащо бяло прахообразно вещество с нетно тегло 0,224 гр-със съдържание на КОКАИН – 29,60 % на стойност 21.96 лева. 1 грам КОНОП / канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева за грам съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. 1 грам МЕТАМФЕТАМИН е на стойност 25.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотични вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн.ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр.14 от 18.02.2000 год. 1 грам КОКАИН с процентно съдържание на активен компонент 16,30 % е на стойност 90.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год.всичко на обща стойност 34,41 лева , вещества поставени под контрол и забрана съгласно чл.3, ал.2,т.1 от ЗКНВП и Приложение №1 към чл.3,т.1 от Наредбата за определяне на реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични. За посоченото престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1, предл.първо от НК, ОСЪЖДА подс. Д.В.Д. с ЕГН ********** на основание чл. 354а, ал.3, т.1, предл.първо от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на подс. Д.В.Д. с ЕГН ********** наказанието глоба, предвидено наред с наказанието лишаване от свобода.
Д.В.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БП №302 ЗМ - 104/2017 год. по описа на РУ-Царево, вх.№388/2017 год. по описа на РП-Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимият Д.В.Д. - ЕГН **********, роден на *** год. в гр.София,с постоянен адрес:***, български гражданин, със средно образование, работи като сърф инструктор, неженен, неосъждан, и със служебния му защитник – адв. М.Н., съгласно което подсъдимият Д.В.Д., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1, предл.първо от НК, вр.чл.3, ал.1,2 и 3 от ЗКВНВП, във връзка с Приложение № 1 към чл.3, т.1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, а именно, че на 07.07.2017 год. в с.Лозенец, обл.Бургас, държал в себе си без надлежно разрешително, съгласно чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/: “Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка на чл.3, ал.2,т.1 „ на ЗКВНП, Списък I – Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“, приет с Наредба за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 год. – високо рискови наркотични вещества: ОБЕКТ №1 – 1 бр.таблетка,съдържаща 3,4 метилендиоксиметамфетамин /MDMA/ с нето тегло 0,138 грама със съдържание на MDMA 33,10 % на стойност 7,95 лева ОБЕКТ №2 – черна полиетиленова опаковка с неправилна форма със съдържание КОНОП/ КАНАБИС, МАРИУАНА/ с нето тегло 0,750 гр.със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 6,60 %/тегловни процента/ на стойност 4,50 лева. ОБЕКТ №3 – хартиено пакетче,съдържащо бяло прахообразно вещество с нетно тегло 0,224 гр-със съдържание на КОКАИН – 29,60 % на стойност 21.96 лева. 1 грам КОНОП / канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева за грам съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. 1 грам МЕТАМФЕТАМИН е на стойност 25.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотични вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн.ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр.14 от 18.02.2000 год. 1 грам КОКАИН с процентно съдържание на активен компонент 16,30 % е на стойност 90.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год.всичко на обща стойност 34,41 лева , вещества поставени под контрол и забрана съгласно чл.3, ал.2,т.1 от ЗКНВП и Приложение №1 към чл.3,т.1 от Наредбата за определяне на реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични. За посоченото престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1, предл.първо от НК, ОСЪЖДА подс. Д.В.Д. с ЕГН ********** на основание чл. 354а, ал.3, т.1, предл.първо от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на подс. Д.В.Д. с ЕГН ********** наказанието глоба, предвидено наред с наказанието лишаване от свобода.
В законна сила на 20.7.2017г.
52 НОХД No 539/2017, I състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.П.Г. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 20.7.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БП №160/2017 год. по описа на РУ-Приморско, вх.№ 409/2017 год. по описа на РП-Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимият Н.П.Г., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, работи като продавач-консултантн в „Ивита 2010“ ЕООД гр.Нова Загора, неженен, неосъждан, ЕГН ********** и със служебния му защитник – адв. М.Н., съгласно което подсъдимият Н.П.Г., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 354А, ал.3, предл. второ, т.1, предложение първо от НК, вр. чл.3, ал.1, т.1 и ал.2, т.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, вр. чл.3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение №1, Списък I от същата, вр. чл.73, ал.1 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите/ЗКНВП/ и чл.1 сл. от Наредбата Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейности по чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, а именно, че на 13.07.2017г., в гр. Приморско на ул.”Лилия”, №8, в паркиран на същия адрес лек автомобил марка «Рено», модел «Меган», с рег.№ СН5570 КК, без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 вр. ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите/ЗКНВП/, вр. чл.3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение №1, Списък I от същата, а именно: – коноп /канабис, марихуана/ с общо тегло 80,090 (осемдесет цяло нула деветдесет) грама, със съдържание на активно действащо вещество тетрахидроканабинол – 7,20%, на стойност 480.54 лева /четиристотин и осемдесет лева и петдесет и четири стотинки/, определена съгласно Постановление №23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството. За посоченото престъпление по чл. 354А, ал.3, предл. второ, т.1, предложение първо от НК ОСЪЖДА подс. Н.П.Г. с ЕГН ********** на основание чл. 354А, ал.3, предл. второ, т.1, предложение първо от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на подс. Н.П.Г., с ЕГН ********** наказанието глоба, предвидено наред с наказанието лишаване от свобода.
Н.П.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БП №160/2017 год. по описа на РУ-Приморско, вх.№ 409/2017 год. по описа на РП-Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимият Н.П.Г., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, работи като продавач-консултантн в „Ивита 2010“ ЕООД гр.Нова Загора, неженен, неосъждан, ЕГН ********** и със служебния му защитник – адв. М.Н., съгласно което подсъдимият Н.П.Г., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 354А, ал.3, предл. второ, т.1, предложение първо от НК, вр. чл.3, ал.1, т.1 и ал.2, т.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, вр. чл.3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение №1, Списък I от същата, вр. чл.73, ал.1 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите/ЗКНВП/ и чл.1 сл. от Наредбата Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейности по чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, а именно, че на 13.07.2017г., в гр. Приморско на ул.”Лилия”, №8, в паркиран на същия адрес лек автомобил марка «Рено», модел «Меган», с рег.№ СН5570 КК, без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 вр. ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите/ЗКНВП/, вр. чл.3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение №1, Списък I от същата, а именно: – коноп /канабис, марихуана/ с общо тегло 80,090 (осемдесет цяло нула деветдесет) грама, със съдържание на активно действащо вещество тетрахидроканабинол – 7,20%, на стойност 480.54 лева /четиристотин и осемдесет лева и петдесет и четири стотинки/, определена съгласно Постановление №23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството. За посоченото престъпление по чл. 354А, ал.3, предл. второ, т.1, предложение първо от НК ОСЪЖДА подс. Н.П.Г. с ЕГН ********** на основание чл. 354А, ал.3, предл. второ, т.1, предложение първо от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на подс. Н.П.Г., с ЕГН ********** наказанието глоба, предвидено наред с наказанието лишаване от свобода.
В законна сила на 20.7.2017г.
53 НОХД No 540/2017, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Г.Н.К. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 20.7.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство № ЗМ № 4635 3M-165/2017г. по описа на РУ-Приморско, преписка вх. № 414/2017г. по описа на РП-Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимият Г.Н.К., ЕГН ********** - роден на ***г***, постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, неженен, осъждан и адв.А.А., съгласно което подсъдимият Г.Н.К., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.2 вр. с ал.1 от НК, за това, че на 15.07.2017г. около 03.10ч. в гр. Китен, обл. Бургаска, по ул. „Крайбрежна“ в посока към ул.„Г. Бенковски“ управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Венто“ с рег. номер: А9058ВК с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 1,74 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7510, с номер:ARDN 0069, след като е осъден с влязла в сила присъда- Споразумение от 23.10.2012г., влязло в сила от 23.10.2012г. по НОХД № 3831/2012 на Районен съд- гр. Бургас и Споразумение от 29.08.2016г., влязло в сила от 29.08.2016г. по НОХД №4730/2016г. На РС – Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА Г.Н.К., ЕГН ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА при ОБЩ режим на изтърпяване на наказанието на основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИН и ГЛОБА в размер на 500 лева. На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА Г.Н.К., ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. Разноски по делото няма Веществени доказателства - няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На основание чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 540/2017г. по описа на ЦРС. На осн. чл. 309, ал.2 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ПОТВРЪЖДАВА спрямо подсъдимия Г.Н.К., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка”. Съдът като констатира, че престъплението на подсъдимия по настоящото дело е извършено на 15.07.2017г., или в изпитателен срок определен по НОХД №4730/2016г. на РС - Бургас, счита че са налице основания за приложение на чл.68, ал.1 от НК за привеждане в изпълнение наказанието наложено със Споразумение от 29.08.2016г. по НОХД №4730/2016г. по описа на РС - Бургас, а именно пет месеца лишаване от свобода. Мотивиран от гореизложеното, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ На осн. чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието лишаване от свобода за срок от пет месеца, наложено на Г.Н.К., ЕГН ********** със Споразумение от 29.08.2016г. по НОХД №4730/2016г. по описа на РС - Бургас за престъпление извършено на 30.11.2015г. по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК, което наказание е било отложено с изпитателен срок от три години на осн. чл.66, ал.1 от НК. На осн. чл. 57, ал. 1, т. 3 и чл. 58, т. 3 ЗИНЗС следва да се изтърпи при първоначален „общ“ режим в затворническо общежитие от открит тип. Определението може да се обжалва или протестира в петнадесет дневен срок от днес пред БОС.
Г.Н.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство № ЗМ № 4635 3M-165/2017г. по описа на РУ-Приморско, преписка вх. № 414/2017г. по описа на РП-Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимият Г.Н.К., ЕГН ********** - роден на ***г***, постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, неженен, осъждан и адв.А.А., съгласно което подсъдимият Г.Н.К., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.2 вр. с ал.1 от НК, за това, че на 15.07.2017г. около 03.10ч. в гр. Китен, обл. Бургаска, по ул. „Крайбрежна“ в посока към ул.„Г. Бенковски“ управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Венто“ с рег. номер: А9058ВК с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 1,74 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7510, с номер:ARDN 0069, след като е осъден с влязла в сила присъда- Споразумение от 23.10.2012г., влязло в сила от 23.10.2012г. по НОХД № 3831/2012 на Районен съд- гр. Бургас и Споразумение от 29.08.2016г., влязло в сила от 29.08.2016г. по НОХД №4730/2016г. На РС – Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА Г.Н.К., ЕГН ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА при ОБЩ режим на изтърпяване на наказанието на основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИН и ГЛОБА в размер на 500 лева. На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА Г.Н.К., ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. Разноски по делото няма Веществени доказателства - няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На основание чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 540/2017г. по описа на ЦРС. На осн. чл. 309, ал.2 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ПОТВРЪЖДАВА спрямо подсъдимия Г.Н.К., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка”. Съдът като констатира, че престъплението на подсъдимия по настоящото дело е извършено на 15.07.2017г., или в изпитателен срок определен по НОХД №4730/2016г. на РС - Бургас, счита че са налице основания за приложение на чл.68, ал.1 от НК за привеждане в изпълнение наказанието наложено със Споразумение от 29.08.2016г. по НОХД №4730/2016г. по описа на РС - Бургас, а именно пет месеца лишаване от свобода. Мотивиран от гореизложеното, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ На осн. чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието лишаване от свобода за срок от пет месеца, наложено на Г.Н.К., ЕГН ********** със Споразумение от 29.08.2016г. по НОХД №4730/2016г. по описа на РС - Бургас за престъпление извършено на 30.11.2015г. по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК, което наказание е било отложено с изпитателен срок от три години на осн. чл.66, ал.1 от НК. На осн. чл. 57, ал. 1, т. 3 и чл. 58, т. 3 ЗИНЗС следва да се изтърпи при първоначален „общ“ режим в затворническо общежитие от открит тип. Определението може да се обжалва или протестира в петнадесет дневен срок от днес пред БОС.
В законна сила на 20.7.2017г.
54 НОХД No 543/2017, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ф.М. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 20.7.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №48/2017 г. по описа на ГПУ –Царево, преписка вх. № 443/17 год. по описа на Районна прокуратура гр. Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемия Ф.М. (Fariha Malekzadeh), родена на ***г***, Ислямска Република Афганистан, афганистанка, афганистански гражданин, омъжена, образование средно, безработна, неосъждана, без документи за самоличност и адв. М.Б., съгласно условията на което обвиняемият Ф.М., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 19.07.2017г. около 01:00 часа в района на местността „Василя”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Ф.М., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Ф.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №48/2017 г. по описа на ГПУ –Царево, преписка вх. № 443/17 год. по описа на Районна прокуратура гр. Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемия Ф.М. (Fariha Malekzadeh), родена на ***г***, Ислямска Република Афганистан, афганистанка, афганистански гражданин, омъжена, образование средно, безработна, неосъждана, без документи за самоличност и адв. М.Б., съгласно условията на което обвиняемият Ф.М., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 19.07.2017г. около 01:00 часа в района на местността „Василя”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Ф.М., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила на 20.7.2017г.
55 НОХД No 544/2017, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.К. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 20.7.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №49/2017 г. по описа на ГПУ –Царево, преписка вх. № 444/17 год. по описа на Районна прокуратура гр. Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Зорница Щърбева, обвиняемия С.К. (Saleha Karimi), родена на ***г***, Ислямска Република Афганистан, афганистанка, афганистански гражданин, омъжена, образование средно, безработна, неосъждана, без документи за самоличност и адв. М.Б., съгласно условията на което обвиняемият С.К., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 19.07.2017г. около 01:00 часа в района на местността „Василя”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.К., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
С.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №49/2017 г. по описа на ГПУ –Царево, преписка вх. № 444/17 год. по описа на Районна прокуратура гр. Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Зорница Щърбева, обвиняемия С.К. (Saleha Karimi), родена на ***г***, Ислямска Република Афганистан, афганистанка, афганистански гражданин, омъжена, образование средно, безработна, неосъждана, без документи за самоличност и адв. М.Б., съгласно условията на което обвиняемият С.К., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 19.07.2017г. около 01:00 часа в района на местността „Василя”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.К., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила на 20.7.2017г.
56 НОХД No 545/2017, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.К. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 20.7.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №49/2017 г. по описа на ГПУ –Царево, преписка вх. № 444/17 год. по описа на Районна прокуратура гр. Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемия Н.К. (Najibullah Karimi), роден на ***г***, Ислямска Република Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, женен, образование средно, безработен, неосъждан, без документи за самоличност и адв. М.Б., съгласно условията на което обвиняемият Н.К., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 19.07.2017г. около 01:00 часа в района на местността „Василя”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Н.К., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Н.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №49/2017 г. по описа на ГПУ –Царево, преписка вх. № 444/17 год. по описа на Районна прокуратура гр. Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемия Н.К. (Najibullah Karimi), роден на ***г***, Ислямска Република Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, женен, образование средно, безработен, неосъждан, без документи за самоличност и адв. М.Б., съгласно условията на което обвиняемият Н.К., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 19.07.2017г. около 01:00 часа в района на местността „Василя”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Н.К., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила на 20.7.2017г.
57 НОХД No 546/2017, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО О.М. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 20.7.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №47/2017 г. по описа на ГПУ –Царево, преписка вх. № 442/17 год. по описа на Районна прокуратура гр. Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимия О.М. (Obeidullah Malekzadeh), роден на ***г***, Ислямска Република Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, женен, образование средно, шофьор, неосъждан, без документи за самоличност и адв. М.Б., съгласно условията на което подсъдимият О.М., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 19.07.2017г. около 01:00 часа в района на местността „Василя”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия О.М., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
О.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №47/2017 г. по описа на ГПУ –Царево, преписка вх. № 442/17 год. по описа на Районна прокуратура гр. Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимия О.М. (Obeidullah Malekzadeh), роден на ***г***, Ислямска Република Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, женен, образование средно, шофьор, неосъждан, без документи за самоличност и адв. М.Б., съгласно условията на което подсъдимият О.М., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 19.07.2017г. около 01:00 часа в района на местността „Василя”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия О.М., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила на 20.7.2017г.
58 НОХД No 547/2017, IV състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.К.Р. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 21.7.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 154/2017 г. по описа на РУ МВР – Приморско, пор. № 152/2017 г по описа на Районна прокуратура Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Щърбева, подсъдимият А.К.Р., ЕГН **********,*** на *** година, българин, български гражданин, неосъждан, средно образование, студент, неженен, постоянен адрес:***, и със служебния му защитник – адв. Т.С., съгласно което подсъдимият А.К.Р., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 354а, ал. 3 т.1 предл. първо от НК, вр. чл. 3 ал.1,2 и 3 от ЗКВНВП, във връзка с Приложение №1 към чл.3 т.1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, а именно, че на 12.07.2017 в град Китен, облас Бургас, в себе си и в жилището, което обитавал, находящо в в град Китен, на ул. „Пирин“ №8, без надлежно разрешително съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1” на ЗКНВП, Списък I – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г – държал високорискови наркотични вещества, както следва: - ОБЕКТ 1, представляващ коноп с нетно тегло 6,852 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 8,80% на стойност 41,11 /четиридесет и един лева и единадесет стотинки/ лева; - ОБЕКТ 2/1/1, представляващ 3,4 метилендиоксиметамфетамин /MDMA/ с нетно тегло 0,759 грама със съдържание на MDMA 21,90 % на стойност 18,98 /осемнадесет лева и деветдесет и осем стотинки/ лева; - ОБЕКТ 2/1/2, представляващ 3,4 метилендиоксиметамфетамин /MDMA/ с нетно тегло 0,375 грама със съдържание на MDMA 22,80% на стойност 9,38 /девет лева и тридесет и осем стотинки/лева; - ОБЕКТ 2/1/3, представляващ 3,4 метилендиоксиметамфетамин /MDMA/ с нетно тегло 0,368 грама със съдържание на MDMA 23,50% на стойност 9,20 девет лева и двадесет стотинки/ лева; - ОБЕКТ 2/1/4, представляваш 3,4 метилендиоксиметамфетамин /MDMA/ с нетно тегло 0,672 грама със съдържание на MDMA 37,40% на стойност 16,80 /шестандесет лева и осемдесет стотинки/ лева; - ОБЕКТ 2/1/5, представляващ 3,4 метилендиоксиметамфетамин /MDMA/ с нетно тегло 0,712 грама със съдържание на MDMA 22,70% на стойност 17,80 /седемнадесет лева и осемдесет стотинки/ лева; - ОБЕКТ 2/1/6, представляващ 3,4 метилендиоксиметамфетамин /MDMA/ с нетно тегло 0,198 грама със съдържание на MDMA 41,90% на стойност 4,95 /четири лева и деветдесет и пет стотинки/ лева; - ОБЕКТ 2/2/1, представляващ 3,4 метилендиоксиметамфетамин /MDMA/ с нетно тегло 0,373 грама със съдържание на MDMA 21,90% на стойност 9,33 /девет лева и тридесет и три стотинки/ лева; -ОБЕКТ 2/2/2, представляващ 3,4 метилендиоксиметамфетамин /MDMA/ с нетно тегло 0,372 грама със съдържание на MDMA 26,40% на стойност 9,30 /девет лева и тридесет стотинки/лева; - ОБЕКТ 2/2/3, представляващ 3,4 метилендиоксиметамфетамин /MDMA/ с нетно тегло 0,469 грама със съдържание на MDMA 30,00% на стойност 11,73 /единадесет лева и седемдесет и три стотинки/ лева; - ОБЕКТ 2/2/4, представляващ 3,4 метилендиоксиметамфетамин /MDMA/ с нетно тегло 0,331 грама със съдържание на MDMA 39,10% на стойност 8,28 /осем лева и двадесет и осем стотинки/ лева; - ОБЕКТ 3/1, представляващ коноп с нетно тегло 4,339 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 8,10% на стойност 26,03 /двадесет и шест лева и три стотинки/ лева; - ОБЕКТ 3/2, представляващ копон с нетно тегло 0,679 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 8,60% на стойност 4,07 /четири лева и седем стотинки/ лева; - ОБЕКТ 3/3, представляващ коноп с нетно тегло 0,260 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 7,80% на стойност 1,56 /един лев и петдесет и шест стотинки/ лева; - ОБЕКТ 4/2, представляващ коноп с нетно тегло 0,174грама със съдържание на тетрахидроканабинол 7,60% на стойност 1,04 /един лев и четири стотинки/ лева , всичко на обща стойност 189,56 /сто осемдесет и девет и петдесет и шест стотинки/ лева Един грам КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. Един грам 3,4 метилендиоксиметамфетамин /MDMA/ е на стойност 25 /двадесет и пет/ лева за грам съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. За посоченото престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1, предложение 1 НК, ОСЪЖДА подс. А.К.Р., ЕГН ********** на основание чл. 354а, ал.3, т.1, предложение 1 НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от пет месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на подс. А.К.Р., ЕГН ********** наказанието глоба, предвидено наред с наказанието лишаване от свобода.
А.К.Р.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 154/2017 г. по описа на РУ МВР – Приморско, пор. № 152/2017 г по описа на Районна прокуратура Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Щърбева, подсъдимият А.К.Р., ЕГН **********,*** на *** година, българин, български гражданин, неосъждан, средно образование, студент, неженен, постоянен адрес:***, и със служебния му защитник – адв. Т.С., съгласно което подсъдимият А.К.Р., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 354а, ал. 3 т.1 предл. първо от НК, вр. чл. 3 ал.1,2 и 3 от ЗКВНВП, във връзка с Приложение №1 към чл.3 т.1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, а именно, че на 12.07.2017 в град Китен, облас Бургас, в себе си и в жилището, което обитавал, находящо в в град Китен, на ул. „Пирин“ №8, без надлежно разрешително съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1” на ЗКНВП, Списък I – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г – държал високорискови наркотични вещества, както следва: - ОБЕКТ 1, представляващ коноп с нетно тегло 6,852 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 8,80% на стойност 41,11 /четиридесет и един лева и единадесет стотинки/ лева; - ОБЕКТ 2/1/1, представляващ 3,4 метилендиоксиметамфетамин /MDMA/ с нетно тегло 0,759 грама със съдържание на MDMA 21,90 % на стойност 18,98 /осемнадесет лева и деветдесет и осем стотинки/ лева; - ОБЕКТ 2/1/2, представляващ 3,4 метилендиоксиметамфетамин /MDMA/ с нетно тегло 0,375 грама със съдържание на MDMA 22,80% на стойност 9,38 /девет лева и тридесет и осем стотинки/лева; - ОБЕКТ 2/1/3, представляващ 3,4 метилендиоксиметамфетамин /MDMA/ с нетно тегло 0,368 грама със съдържание на MDMA 23,50% на стойност 9,20 девет лева и двадесет стотинки/ лева; - ОБЕКТ 2/1/4, представляваш 3,4 метилендиоксиметамфетамин /MDMA/ с нетно тегло 0,672 грама със съдържание на MDMA 37,40% на стойност 16,80 /шестандесет лева и осемдесет стотинки/ лева; - ОБЕКТ 2/1/5, представляващ 3,4 метилендиоксиметамфетамин /MDMA/ с нетно тегло 0,712 грама със съдържание на MDMA 22,70% на стойност 17,80 /седемнадесет лева и осемдесет стотинки/ лева; - ОБЕКТ 2/1/6, представляващ 3,4 метилендиоксиметамфетамин /MDMA/ с нетно тегло 0,198 грама със съдържание на MDMA 41,90% на стойност 4,95 /четири лева и деветдесет и пет стотинки/ лева; - ОБЕКТ 2/2/1, представляващ 3,4 метилендиоксиметамфетамин /MDMA/ с нетно тегло 0,373 грама със съдържание на MDMA 21,90% на стойност 9,33 /девет лева и тридесет и три стотинки/ лева; -ОБЕКТ 2/2/2, представляващ 3,4 метилендиоксиметамфетамин /MDMA/ с нетно тегло 0,372 грама със съдържание на MDMA 26,40% на стойност 9,30 /девет лева и тридесет стотинки/лева; - ОБЕКТ 2/2/3, представляващ 3,4 метилендиоксиметамфетамин /MDMA/ с нетно тегло 0,469 грама със съдържание на MDMA 30,00% на стойност 11,73 /единадесет лева и седемдесет и три стотинки/ лева; - ОБЕКТ 2/2/4, представляващ 3,4 метилендиоксиметамфетамин /MDMA/ с нетно тегло 0,331 грама със съдържание на MDMA 39,10% на стойност 8,28 /осем лева и двадесет и осем стотинки/ лева; - ОБЕКТ 3/1, представляващ коноп с нетно тегло 4,339 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 8,10% на стойност 26,03 /двадесет и шест лева и три стотинки/ лева; - ОБЕКТ 3/2, представляващ копон с нетно тегло 0,679 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 8,60% на стойност 4,07 /четири лева и седем стотинки/ лева; - ОБЕКТ 3/3, представляващ коноп с нетно тегло 0,260 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 7,80% на стойност 1,56 /един лев и петдесет и шест стотинки/ лева; - ОБЕКТ 4/2, представляващ коноп с нетно тегло 0,174грама със съдържание на тетрахидроканабинол 7,60% на стойност 1,04 /един лев и четири стотинки/ лева , всичко на обща стойност 189,56 /сто осемдесет и девет и петдесет и шест стотинки/ лева Един грам КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. Един грам 3,4 метилендиоксиметамфетамин /MDMA/ е на стойност 25 /двадесет и пет/ лева за грам съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. За посоченото престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1, предложение 1 НК, ОСЪЖДА подс. А.К.Р., ЕГН ********** на основание чл. 354а, ал.3, т.1, предложение 1 НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от пет месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на подс. А.К.Р., ЕГН ********** наказанието глоба, предвидено наред с наказанието лишаване от свобода.
В законна сила на 21.7.2017г.
59 НОХД No 548/2017, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО В.Г.З. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 21.7.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 101/2017 по описа на РУ МВР – Царево, пор. № 142/2017 г по описа на Районна прокуратура Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Щърбева, обвиняемия В.Г.З., ЕГН **********,***, българин, български гражданин, неосъждан, полувисше образование, фелдшер на плажа, настоящ адрес:***, адрес ***, и адв.К.К., съгласно което обвиняемия В.Г.З. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, за това, че на 07.07.2017г. в с.Синеморец, община Царево, област Бургас, на улица „Бутамя”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “Фолксваген” модел „Поло” с рег. № Х 68 49 КК с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно – 1,27 /едно цяло двадесет и седем/ на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза № 422/07.07.2017г. на Сектор „БНТЛ” при ОД-МВР град Бургас. Престъпление по чл.343 б, ал.1 от НК. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА В.Г.З., ЕГН ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 150 лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г. във вр. чл. 343 б, ал. 1 във вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА В.Г.З., ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 НК от така определеното наказание приспада времето, през което за същото деяние обвиняемия З. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 07.07.2017 г..
В.Г.З.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 101/2017 по описа на РУ МВР – Царево, пор. № 142/2017 г по описа на Районна прокуратура Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Щърбева, обвиняемия В.Г.З., ЕГН **********,***, българин, български гражданин, неосъждан, полувисше образование, фелдшер на плажа, настоящ адрес:***, адрес ***, и адв.К.К., съгласно което обвиняемия В.Г.З. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, за това, че на 07.07.2017г. в с.Синеморец, община Царево, област Бургас, на улица „Бутамя”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “Фолксваген” модел „Поло” с рег. № Х 68 49 КК с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно – 1,27 /едно цяло двадесет и седем/ на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза № 422/07.07.2017г. на Сектор „БНТЛ” при ОД-МВР град Бургас. Престъпление по чл.343 б, ал.1 от НК. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА В.Г.З., ЕГН ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 150 лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г. във вр. чл. 343 б, ал. 1 във вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА В.Г.З., ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 НК от така определеното наказание приспада времето, през което за същото деяние обвиняемия З. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 07.07.2017 г..
В законна сила на 21.7.2017г.
60 НОХД No 550/2017, I състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО П.И.К. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 21.7.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 105/2017 г. по описа на РУ МВР – Царево, пор. № 149/2017 г по описа на Районна прокуратура Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Щърбева, подсъдимият П.И.К. - ЕГН **********,*** на *** година, български гражданин, неосъждан, средно образование, барман, неженен, постоянен адрес:***, и адв.Л. Босков, съгласно което подсъдимият П.И.К., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление чл. 354а, ал.3, т.1, предложение 1 НК, връзка чл. 3, ал.1, 2 и 3 ЗКНВП, връзка Приложение I към чл.3, т.1 Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, а именно, че на 08.07.2017 г. в с.Лозенец, община Царево, област Бургас, без надлежно разрешително съгласно чл. 30 Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1” на ЗКНВП, Списък I – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г. – държал високорискови наркотични вещества, както следва: държал в себе си ОБЕКТ 1, представляващ коноп с нетно тегло 0,471 грама със съдържание на тетрахидроканабинол - 5.60 % на стойност 2.83 /два лева и осемдесет и три стотинки/ лева; държал в жилището, което обитавал, находящо се в с. Лозенец, община Царево, област Бургас, улица „Резвая“ № 15 ОБЕКТ 4, представляващ коноп с нетно тегло 1,346 грама със съдържание на тетрахидроканабинол – 3,70 %, на стойност 8,08 / осем лева и осем стотинки/ лева; ОБЕКТ 5/1, представляващ коноп с нетно тегло 8,627 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 5,90 %, на стойност 51,76 / петдесет и един лева и седемдесет и шест стотинки/ лева; ОБЕКТ 5/2, представляващ коноп с нетно тегло 15,170 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 7,70 %, на стойност 91,02 /деветдесет и един лева и две стотинки/ лева или общо коноп с нетно тегло 25.614 грама на стойност 153.69 /сто петдесет и три лева и шестдесет и девет стотинки/ лева. Един грам КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. - Престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1, предложение 1 НК, връзка чл. 3, ал.1, 2 и 3 ЗКНВП, връзка Приложение I към чл.3, т.1 Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични. За посоченото престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1, предложение 1 НК, ОСЪЖДА подс. П.И.К., ЕГН ********** на основание чл. 354а, ал.3, т.1, предложение 1 НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от пет месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на подс. П.И.К., ЕГН ********** наказанието глоба, предвидено наред с наказанието лишаване от свобода.
П.И.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 105/2017 г. по описа на РУ МВР – Царево, пор. № 149/2017 г по описа на Районна прокуратура Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Щърбева, подсъдимият П.И.К. - ЕГН **********,*** на *** година, български гражданин, неосъждан, средно образование, барман, неженен, постоянен адрес:***, и адв.Л. Босков, съгласно което подсъдимият П.И.К., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление чл. 354а, ал.3, т.1, предложение 1 НК, връзка чл. 3, ал.1, 2 и 3 ЗКНВП, връзка Приложение I към чл.3, т.1 Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, а именно, че на 08.07.2017 г. в с.Лозенец, община Царево, област Бургас, без надлежно разрешително съгласно чл. 30 Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1” на ЗКНВП, Списък I – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г. – държал високорискови наркотични вещества, както следва: държал в себе си ОБЕКТ 1, представляващ коноп с нетно тегло 0,471 грама със съдържание на тетрахидроканабинол - 5.60 % на стойност 2.83 /два лева и осемдесет и три стотинки/ лева; държал в жилището, което обитавал, находящо се в с. Лозенец, община Царево, област Бургас, улица „Резвая“ № 15 ОБЕКТ 4, представляващ коноп с нетно тегло 1,346 грама със съдържание на тетрахидроканабинол – 3,70 %, на стойност 8,08 / осем лева и осем стотинки/ лева; ОБЕКТ 5/1, представляващ коноп с нетно тегло 8,627 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 5,90 %, на стойност 51,76 / петдесет и един лева и седемдесет и шест стотинки/ лева; ОБЕКТ 5/2, представляващ коноп с нетно тегло 15,170 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 7,70 %, на стойност 91,02 /деветдесет и един лева и две стотинки/ лева или общо коноп с нетно тегло 25.614 грама на стойност 153.69 /сто петдесет и три лева и шестдесет и девет стотинки/ лева. Един грам КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. - Престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1, предложение 1 НК, връзка чл. 3, ал.1, 2 и 3 ЗКНВП, връзка Приложение I към чл.3, т.1 Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични. За посоченото престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1, предложение 1 НК, ОСЪЖДА подс. П.И.К., ЕГН ********** на основание чл. 354а, ал.3, т.1, предложение 1 НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от пет месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на подс. П.И.К., ЕГН ********** наказанието глоба, предвидено наред с наказанието лишаване от свобода.
В законна сила на 21.7.2017г.
61 НОХД No 551/2017, I състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.Б.И. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 21.7.2017г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство№ 173/2017 г по описа на РУ на МВР – град Приморско, пр. пр. № 439/2017 г, пор. № 165/2017г. по описа на Районна прокуратура – град Царево, между РП - Царево, представлявана от прокурор Цанка Богомилова, подсъдимия Н.Б.И. - ЕГН ********** ***, роден на ***г***, осъждан, български гражданин, неженен, управител на бар „Интрига” гр.Приморско и неговия защитник адв.С.К., съгласно което подсъдимия Н.Б.И. се признава за виновен за това, че на 19.07.2017 в гр. Приморско, местност „Перла“ в тоалетно помещение разположено до бар „Интрига“, без надлежно разрешително съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП), „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1” на ЗКВНП, Списък I – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г. - високо рискови наркотични вещества, държал високорискови наркотични вещества-амфетамин със съдържание на амфетамин 5,70% както следва: - Обект 1/1 амфетамин 0,443гр. на стойност 13,29 лева; - Обект 1/2 амфетамин 0,444 гр. на стойност 13,32 лева; - Обект 1/3 амфетамин 0,438 гр. на стойност 13,14 лева; - Обект 1/4 амфетамин 0,413 гр. на стойност 12,39 лева; - Обект 1/5 амфетамин 0,449 гр. на стойност 13,47 лева; - Обект 1/6 амфетамин 0,478 гр. на стойност 14,34 лева; - Обект 1/7 амфетамин 0,457 гр. на стойност 13,71 лева; - Обект 1/8 амфетамин 0,460 гр. на стойност 13,80 лева; - Обект 1/9 амфетамин 0,453 гр. на стойност 13,59 лева; - Обект 1/10 амфетамин 0,471 гр. на стойност 14,13 лева; - Обект 1/11 амфетамин 0,420 гр. на стойност 12,60 лева; - Обект 1/12 амфетамин 0,444 гр. на стойност 13,32 лева; - Обект 1/13 амфетамин 0,429 гр. на стойност 12,87лева; - Обект 1/14 амфетамин 0,469 гр. на стойност 14,07лева; - Обект 1/15 амфетамин 0,492 гр. на стойност 14,76 лева; - Обект 1/16 амфетамин; 0,471гр. на стойност 14,13 лева; - Обект 1/17 амфетамин 0,519 гр. на стойност 15,57 лева; - Обект 1/18 амфетамин 0,506 гр. на стойност 15,18 лева; - Обект 1/19 амфетамин 0,444 гр. на стойност 13,32 лева; - Обект 1/20 амфетамин 0,409 гр. на стойност 12,27 лева; - Обект 1/21 амфетамин 0,421гр. на стойност 12,63 лева; - Обект 1/22 амфетамин 0,488 гр. на стойност 14,64 лева; - Обект 1/23 амфетамин 0,505гр. на стойност 15,15 лева; - Обект 1/24 амфетамин 0,446гр. на стойност 13,38 лева; - Обект 1/25 амфетамин 0,481гр. на стойност 14,43 лева; - Обект1/26 амфетамин 0,486гр. на стойност 14,58 лева, всичко с общо тегло 11,936 грама на обща стойност 358,08 лева, със съдържание на активно вещество 5,70% 1 грам АМФЕТАМИН е на стойност 30.00 лева за грам съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. Престъпление по чл. 354а, ал. 3, т.1, предл. първо от НК, вр. чл. 3 ал.1,2 и 3 от ЗКНВП, във връзка с Приложение №1 към чл.3 т.1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични. За посоченото престъпление по чл. 354а, ал. 3 т.1 предл. първо от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Н.Б.И., ЕГН **********, на основание чл. 354а, ал. 3 т.1 предл. първо от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 1200 лева. На основание разпоредбата на чл. 57, ал.1, т.3 ЗИНЗС соченото наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА следва да се изтърпи при първоначален „общ“ режим. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подс. Н.Б.И. - ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 49, 36 лева. На осн. чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществени доказателства: - Обект 1/1 амфетамин 0,443гр. на стойност 13,29 лева; - Обект 1/2 амфетамин 0,444 гр. на стойност 13,32 лева; - Обект 1/3 амфетамин 0,438 гр. на стойност 13,14 лева; - Обект 1/4 амфетамин 0,413 гр. на стойност 12,39 лева; - Обект 1/5 амфетамин 0,449 гр. на стойност 13,47 лева; - Обект 1/6 амфетамин 0,478 гр. на стойност 14,34 лева; - Обект 1/7 амфетамин 0,457 гр. на стойност 13,71 лева; - Обект 1/8 амфетамин 0,460 гр. на стойност 13,80 лева; - Обект 1/9 амфетамин 0,453 гр. на стойност 13,59 лева; - Обект 1/10 амфетамин 0,471 гр. на стойност 14,13 лева; - Обект 1/11 амфетамин 0,420 гр. на стойност 12,60 лева; - Обект 1/12 амфетамин 0,444 гр. на стойност 13,32 лева; - Обект 1/13 амфетамин 0,429 гр. на стойност 12,87лева; - Обект 1/14 амфетамин 0,469 гр. на стойност 14,07лева; - Обект 1/15 амфетамин 0,492 гр. на стойност 14,76 лева; - Обект 1/16 амфетамин; 0,471гр. на стойност 14,13 лева; - Обект 1/17 амфетамин 0,519 гр. на стойност 15,57 лева; - Обект 1/18 амфетамин 0,506 гр. на стойност 15,18 лева; - Обект 1/19 амфетамин 0,444 гр. на стойност 13,32 лева; - Обект 1/20 амфетамин 0,409 гр. на стойност 12,27 лева; - Обект 1/21 амфетамин 0,421гр. на стойност 12,63 лева; - Обект 1/22 амфетамин 0,488 гр. на стойност 14,64 лева; - Обект 1/23 амфетамин 0,505гр. на стойност 15,15 лева; - Обект 1/24 амфетамин 0,446гр. на стойност 13,38 лева; - Обект 1/25 амфетамин 0,481гр. на стойност 14,43 лева; - Обект1/26 амфетамин 0,486гр. на стойност 14,58 лева, всичко с общо тегло 11,936 грама на обща стойност 358,08 лева, със съдържание на активно вещество 5,70% /с изключение на количеството, използвано за анализ при изготвянето на физико-химичната експертиза/, запечатани в хартиен плик с восъчен печат на Базово научно техническа лаборатория при ОД МВР – Бургас са предадени с ПРЕДАВАТЕЛНО-ПРИЕМАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ на служба УССД при ОД на МВР – Бургас и изпратени за съхранение с писмо на основание чл. 91 от ЗКНВП в ЦМУ отдел „МРР-НОП“ София, които следва да бъдат унищожени по установения от закона ред. След влизане в сила, препис от споразумението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“. На осн. чл.53, ал.1, б.”б” от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства - 1 брой плик с опаковки; 1 брой метална кутия; 1 брой празен полиетиленов плик, тип джъмпер; парче сламка; 1 брой платнян калъф; всички на съхранение в РУ МВР – Приморско, които да бъдат унищожени като вещ с малозначителна стойност. От престъплението не са причинени имуществени вреди.
Н.Б.И.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство№ 173/2017 г по описа на РУ на МВР – град Приморско, пр. пр. № 439/2017 г, пор. № 165/2017г. по описа на Районна прокуратура – град Царево, между РП - Царево, представлявана от прокурор Цанка Богомилова, подсъдимия Н.Б.И. - ЕГН ********** ***, роден на ***г***, осъждан, български гражданин, неженен, управител на бар „Интрига” гр.Приморско и неговия защитник адв.С.К., съгласно което подсъдимия Н.Б.И. се признава за виновен за това, че на 19.07.2017 в гр. Приморско, местност „Перла“ в тоалетно помещение разположено до бар „Интрига“, без надлежно разрешително съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП), „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1” на ЗКВНП, Списък I – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г. - високо рискови наркотични вещества, държал високорискови наркотични вещества-амфетамин със съдържание на амфетамин 5,70% както следва: - Обект 1/1 амфетамин 0,443гр. на стойност 13,29 лева; - Обект 1/2 амфетамин 0,444 гр. на стойност 13,32 лева; - Обект 1/3 амфетамин 0,438 гр. на стойност 13,14 лева; - Обект 1/4 амфетамин 0,413 гр. на стойност 12,39 лева; - Обект 1/5 амфетамин 0,449 гр. на стойност 13,47 лева; - Обект 1/6 амфетамин 0,478 гр. на стойност 14,34 лева; - Обект 1/7 амфетамин 0,457 гр. на стойност 13,71 лева; - Обект 1/8 амфетамин 0,460 гр. на стойност 13,80 лева; - Обект 1/9 амфетамин 0,453 гр. на стойност 13,59 лева; - Обект 1/10 амфетамин 0,471 гр. на стойност 14,13 лева; - Обект 1/11 амфетамин 0,420 гр. на стойност 12,60 лева; - Обект 1/12 амфетамин 0,444 гр. на стойност 13,32 лева; - Обект 1/13 амфетамин 0,429 гр. на стойност 12,87лева; - Обект 1/14 амфетамин 0,469 гр. на стойност 14,07лева; - Обект 1/15 амфетамин 0,492 гр. на стойност 14,76 лева; - Обект 1/16 амфетамин; 0,471гр. на стойност 14,13 лева; - Обект 1/17 амфетамин 0,519 гр. на стойност 15,57 лева; - Обект 1/18 амфетамин 0,506 гр. на стойност 15,18 лева; - Обект 1/19 амфетамин 0,444 гр. на стойност 13,32 лева; - Обект 1/20 амфетамин 0,409 гр. на стойност 12,27 лева; - Обект 1/21 амфетамин 0,421гр. на стойност 12,63 лева; - Обект 1/22 амфетамин 0,488 гр. на стойност 14,64 лева; - Обект 1/23 амфетамин 0,505гр. на стойност 15,15 лева; - Обект 1/24 амфетамин 0,446гр. на стойност 13,38 лева; - Обект 1/25 амфетамин 0,481гр. на стойност 14,43 лева; - Обект1/26 амфетамин 0,486гр. на стойност 14,58 лева, всичко с общо тегло 11,936 грама на обща стойност 358,08 лева, със съдържание на активно вещество 5,70% 1 грам АМФЕТАМИН е на стойност 30.00 лева за грам съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. Престъпление по чл. 354а, ал. 3, т.1, предл. първо от НК, вр. чл. 3 ал.1,2 и 3 от ЗКНВП, във връзка с Приложение №1 към чл.3 т.1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични. За посоченото престъпление по чл. 354а, ал. 3 т.1 предл. първо от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Н.Б.И., ЕГН **********, на основание чл. 354а, ал. 3 т.1 предл. първо от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 1200 лева. На основание разпоредбата на чл. 57, ал.1, т.3 ЗИНЗС соченото наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА следва да се изтърпи при първоначален „общ“ режим. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подс. Н.Б.И. - ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 49, 36 лева. На осн. чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществени доказателства: - Обект 1/1 амфетамин 0,443гр. на стойност 13,29 лева; - Обект 1/2 амфетамин 0,444 гр. на стойност 13,32 лева; - Обект 1/3 амфетамин 0,438 гр. на стойност 13,14 лева; - Обект 1/4 амфетамин 0,413 гр. на стойност 12,39 лева; - Обект 1/5 амфетамин 0,449 гр. на стойност 13,47 лева; - Обект 1/6 амфетамин 0,478 гр. на стойност 14,34 лева; - Обект 1/7 амфетамин 0,457 гр. на стойност 13,71 лева; - Обект 1/8 амфетамин 0,460 гр. на стойност 13,80 лева; - Обект 1/9 амфетамин 0,453 гр. на стойност 13,59 лева; - Обект 1/10 амфетамин 0,471 гр. на стойност 14,13 лева; - Обект 1/11 амфетамин 0,420 гр. на стойност 12,60 лева; - Обект 1/12 амфетамин 0,444 гр. на стойност 13,32 лева; - Обект 1/13 амфетамин 0,429 гр. на стойност 12,87лева; - Обект 1/14 амфетамин 0,469 гр. на стойност 14,07лева; - Обект 1/15 амфетамин 0,492 гр. на стойност 14,76 лева; - Обект 1/16 амфетамин; 0,471гр. на стойност 14,13 лева; - Обект 1/17 амфетамин 0,519 гр. на стойност 15,57 лева; - Обект 1/18 амфетамин 0,506 гр. на стойност 15,18 лева; - Обект 1/19 амфетамин 0,444 гр. на стойност 13,32 лева; - Обект 1/20 амфетамин 0,409 гр. на стойност 12,27 лева; - Обект 1/21 амфетамин 0,421гр. на стойност 12,63 лева; - Обект 1/22 амфетамин 0,488 гр. на стойност 14,64 лева; - Обект 1/23 амфетамин 0,505гр. на стойност 15,15 лева; - Обект 1/24 амфетамин 0,446гр. на стойност 13,38 лева; - Обект 1/25 амфетамин 0,481гр. на стойност 14,43 лева; - Обект1/26 амфетамин 0,486гр. на стойност 14,58 лева, всичко с общо тегло 11,936 грама на обща стойност 358,08 лева, със съдържание на активно вещество 5,70% /с изключение на количеството, използвано за анализ при изготвянето на физико-химичната експертиза/, запечатани в хартиен плик с восъчен печат на Базово научно техническа лаборатория при ОД МВР – Бургас са предадени с ПРЕДАВАТЕЛНО-ПРИЕМАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ на служба УССД при ОД на МВР – Бургас и изпратени за съхранение с писмо на основание чл. 91 от ЗКНВП в ЦМУ отдел „МРР-НОП“ София, които следва да бъдат унищожени по установения от закона ред. След влизане в сила, препис от споразумението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“. На осн. чл.53, ал.1, б.”б” от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства - 1 брой плик с опаковки; 1 брой метална кутия; 1 брой празен полиетиленов плик, тип джъмпер; парче сламка; 1 брой платнян калъф; всички на съхранение в РУ МВР – Приморско, които да бъдат унищожени като вещ с малозначителна стойност. От престъплението не са причинени имуществени вреди.
В законна сила на 21.7.2017г.
62 НОХД No 554/2017, II състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.М.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 24.7.2017г.
Така мотивиран и на осн. чл.382, ал.7 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 302 ЗМ - 110/2017 год. по описа на РУ–Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемият М.М.С. с ЕГН **********,***, пл.“Възраждане“№19, българин, български гражданин, управител на „МАРК-69“ЕООД-Харманли, образование - висше, неженен, неосъждан и с упълномощения му защитник – адв. Т.Я., съгласно което обвиняемият М.М.С., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК, а именно, че на 12.07.2017 год. в гр. Царево, в района на к-г “Нестинарка”, без Надлежно разрешително съгласно 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, изполването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал.2, т.1 от ЗКНВП, Списък І - “Растенията и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011год.- държал високорискови наркотични вещества – коноп /марихуана/ съответно: - Обект № 1 – суха, зелева растителна маса-коноп, с нетно тегло 0.200 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 5.10 % на стойност 1.20 лева. - Обект № 2 – суха, зелена, растителна маса-коноп, с нетно тегло 19.642 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 5.90 % на стойност 117.85 лева. - Обект № 3 – суха, зелена, растителна маса-коноп, с нетно тегло 19.133 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 6.90 % на стойност 114.80 лева. - Обект № 4 – суха, зелена, растителна маса-коноп, с нетно тегло 19.339 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 7.50 % на стойност 116.05 лева. - Обект № 5 – суха, зелена, растителна маса-коноп, с нетно тегло 18.898 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 6.50 % на стойност 113.40 лева или общо коноп с нетно тегло 77.212 грама на стойност 463.27лв. с изключение на количествата използвани за изследване съгласно ФХЕ - престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК. За посоченото престъпление чл. 354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК, ОСЪЖДА обв. М.М.С., ЕГН ********** на основание чл. 354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК и чл.381, ал. 4 от НПК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 и чл. 36 НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от пет месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на обв. М.М.С., ЕГН ********** наказанието ГЛОБА, предвидено наред с наказанието лишаване от свобода. На осн. чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществени доказателства: - Обект № 1 – суха, зелева растителна маса-коноп, с нетно тегло 0.200 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 5.10 %; - Обект № 2 – суха, зелена, растителна маса-коноп, с нетно тегло 19.642 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 5.90 % ; - Обект № 3 – суха, зелена, растителна маса-коноп, с нетно тегло 19.133 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 6.90 % ; - Обект № 4 – суха, зелена, растителна маса-коноп, с нетно тегло 19.339 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 7.50 % ; - Обект № 5 – суха, зелена, растителна маса-коноп, с нетно тегло 18.898 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 6.50 % или общо коноп с нетно тегло 77.212 грама с изключение на количествата използвани за изследване съгласно ФХЕ - по 0.250гр. от обекти №2,3,4,5 и цялото количество от Обект №1, запечатани в хартиен плик с восъчен печат на Базово научно техническа лаборатория /БТНЛ/ при ОДМВР – Бургас са предадени на служба УССД при ОД на МВР – Бургас и изпратени за съхранение с писмо с рег. № 16734/2017 год. в ЦМУ-София на основание чл.91 от ЗКНВП, които следва да бъдат унищожени по установения от закона ред. След влизане в сила, препис от споразумението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“. На осн. чл.53, ал.1, б.”б” от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства - 1 бр. Запечатан хартиен плик с мастилен печат на Сектор „БНТЛ“, с надпис: Експертиза № Е 413/2017г; ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ПО ДП 302 ЗМ-110/2017 год. РУ-Царево, ОД МВР- Бургас; Опаковки!- на съхранение в РУ-Царево; - 1бр. Пластмасова кутия от крем марка „LA BIOSTHTIQUE“- запечатана в хартиен плик с опаковки - на съхранение в РУ – Царево, всички на съхранение в РУП-Царево, които да бъдат унищожени като вещ с малозначителна стойност. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обв. М.М.С., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 106.52лв. Причинени от престъплението имуществени вреди няма.
М.М.С.
Така мотивиран и на осн. чл.382, ал.7 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 302 ЗМ - 110/2017 год. по описа на РУ–Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемият М.М.С. с ЕГН **********,***, пл.“Възраждане“№19, българин, български гражданин, управител на „МАРК-69“ЕООД-Харманли, образование - висше, неженен, неосъждан и с упълномощения му защитник – адв. Т.Я., съгласно което обвиняемият М.М.С., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК, а именно, че на 12.07.2017 год. в гр. Царево, в района на к-г “Нестинарка”, без Надлежно разрешително съгласно 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, изполването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал.2, т.1 от ЗКНВП, Списък І - “Растенията и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011год.- държал високорискови наркотични вещества – коноп /марихуана/ съответно: - Обект № 1 – суха, зелева растителна маса-коноп, с нетно тегло 0.200 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 5.10 % на стойност 1.20 лева. - Обект № 2 – суха, зелена, растителна маса-коноп, с нетно тегло 19.642 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 5.90 % на стойност 117.85 лева. - Обект № 3 – суха, зелена, растителна маса-коноп, с нетно тегло 19.133 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 6.90 % на стойност 114.80 лева. - Обект № 4 – суха, зелена, растителна маса-коноп, с нетно тегло 19.339 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 7.50 % на стойност 116.05 лева. - Обект № 5 – суха, зелена, растителна маса-коноп, с нетно тегло 18.898 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 6.50 % на стойност 113.40 лева или общо коноп с нетно тегло 77.212 грама на стойност 463.27лв. с изключение на количествата използвани за изследване съгласно ФХЕ - престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК. За посоченото престъпление чл. 354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК, ОСЪЖДА обв. М.М.С., ЕГН ********** на основание чл. 354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК и чл.381, ал. 4 от НПК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 и чл. 36 НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от пет месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на обв. М.М.С., ЕГН ********** наказанието ГЛОБА, предвидено наред с наказанието лишаване от свобода. На осн. чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществени доказателства: - Обект № 1 – суха, зелева растителна маса-коноп, с нетно тегло 0.200 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 5.10 %; - Обект № 2 – суха, зелена, растителна маса-коноп, с нетно тегло 19.642 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 5.90 % ; - Обект № 3 – суха, зелена, растителна маса-коноп, с нетно тегло 19.133 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 6.90 % ; - Обект № 4 – суха, зелена, растителна маса-коноп, с нетно тегло 19.339 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 7.50 % ; - Обект № 5 – суха, зелена, растителна маса-коноп, с нетно тегло 18.898 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 6.50 % или общо коноп с нетно тегло 77.212 грама с изключение на количествата използвани за изследване съгласно ФХЕ - по 0.250гр. от обекти №2,3,4,5 и цялото количество от Обект №1, запечатани в хартиен плик с восъчен печат на Базово научно техническа лаборатория /БТНЛ/ при ОДМВР – Бургас са предадени на служба УССД при ОД на МВР – Бургас и изпратени за съхранение с писмо с рег. № 16734/2017 год. в ЦМУ-София на основание чл.91 от ЗКНВП, които следва да бъдат унищожени по установения от закона ред. След влизане в сила, препис от споразумението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“. На осн. чл.53, ал.1, б.”б” от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства - 1 бр. Запечатан хартиен плик с мастилен печат на Сектор „БНТЛ“, с надпис: Експертиза № Е 413/2017г; ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ПО ДП 302 ЗМ-110/2017 год. РУ-Царево, ОД МВР- Бургас; Опаковки!- на съхранение в РУ-Царево; - 1бр. Пластмасова кутия от крем марка „LA BIOSTHTIQUE“- запечатана в хартиен плик с опаковки - на съхранение в РУ – Царево, всички на съхранение в РУП-Царево, които да бъдат унищожени като вещ с малозначителна стойност. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обв. М.М.С., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 106.52лв. Причинени от престъплението имуществени вреди няма.
В законна сила на 24.7.2017г.
63 НОХД No 557/2017, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.М.П. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 26.7.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БП № 419 ЗМ -169/2017 год. по описа на РУ-Приморско, преписка с вх.№419/2017 год. по описа на РП-Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемият Д.М.П. с ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, работи, неженен, осъждан-реабилитиран и служебният му защитник - адв. А.П., съгласно което обвиняемият Д.М.П., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 вр.чл.26 от НК, а именно, че: - на 17.07.2017год.,около 22.20часа, в гр. Китен, общ. Приморско, обл. Бургас, по ул. “Странджа“, управлявал моторно превозно средство-лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“,с рег.№ Р 6552 АМ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,20 на хиляда, а именно 4.37 на хиляда установено по надлежния ред – с химическа експертиза № 468/19.07.2017год.,на БНТЛ при ОДМВР – Бургас. - на 18.07.2017год., около 21.52 часа, в гр. Китен, общ. Приморско, обл. Бургас, по ул. “Георги Бенковски“ управлявал моторно превозно средство-лек автомобил марка „Фолксваген“,модел „Голф“,с рег.№ Р 6552 АМ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,20 на хиляда, а именно 3.19 на хиляда установено по надлежния ред – с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“,с инд.№0069. За посоченото престъпление по чл. 343б, ал.1вр от НК, вр. чл.26, на основание чл. 343б, ал.1вр от НК, вр. чл.26 и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обв. Д.М.П. с ЕГН ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200.00 лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА обв. Д.М.П. с ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 НПК ПРИСПАДА времето, през което обв. Д.М.П. с ЕГН ********** е бил лишен от това право по административен ред, считано от 17.07.2017 год. Разноските по делото в размер на 47.73 лв. ще бъдат заплатени от обв. Д.М.П. с ЕГН ********** по сметка на ОД на МВР-Бургас. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Д.М.П.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БП № 419 ЗМ -169/2017 год. по описа на РУ-Приморско, преписка с вх.№419/2017 год. по описа на РП-Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемият Д.М.П. с ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, работи, неженен, осъждан-реабилитиран и служебният му защитник - адв. А.П., съгласно което обвиняемият Д.М.П., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 вр.чл.26 от НК, а именно, че: - на 17.07.2017год.,около 22.20часа, в гр. Китен, общ. Приморско, обл. Бургас, по ул. “Странджа“, управлявал моторно превозно средство-лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“,с рег.№ Р 6552 АМ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,20 на хиляда, а именно 4.37 на хиляда установено по надлежния ред – с химическа експертиза № 468/19.07.2017год.,на БНТЛ при ОДМВР – Бургас. - на 18.07.2017год., около 21.52 часа, в гр. Китен, общ. Приморско, обл. Бургас, по ул. “Георги Бенковски“ управлявал моторно превозно средство-лек автомобил марка „Фолксваген“,модел „Голф“,с рег.№ Р 6552 АМ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,20 на хиляда, а именно 3.19 на хиляда установено по надлежния ред – с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“,с инд.№0069. За посоченото престъпление по чл. 343б, ал.1вр от НК, вр. чл.26, на основание чл. 343б, ал.1вр от НК, вр. чл.26 и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обв. Д.М.П. с ЕГН ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200.00 лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА обв. Д.М.П. с ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 НПК ПРИСПАДА времето, през което обв. Д.М.П. с ЕГН ********** е бил лишен от това право по административен ред, считано от 17.07.2017 год. Разноските по делото в размер на 47.73 лв. ще бъдат заплатени от обв. Д.М.П. с ЕГН ********** по сметка на ОД на МВР-Бургас. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 26.7.2017г.
64 НОХД No 558/2017, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Я.Г.И. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 26.7.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БП № 302 ЗМ - 120/2017 год. по описа на РУ-Приморско, преписка с вх.№419/2017 год. по описа на РУ Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемият Я.Г.И. с ЕГН ********** роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, пенсионер по болест, не работи, женен, не осъждан.и служебният му защитник - адв. К.К., съгласно което обвиняемият Я.Г.И., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, а именно, че: На 19.07.2017г. в гр.Царево, обл.Бургас, на ул. „М.Герджиков", управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Ситроен Ксантия" с рег. № А 36 99 ВВ, след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила, а именно - 1,64 /едно цяло шестдесет и четири/ промила, установена по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза № 478/20.07.2017г. на сектор „БНТЛ" при ОД-МВР гр.Бургас. За посоченото престъпление по чл. 343б, ал.1вр от НК, на основание чл. 343б, ал.1 вр от НК, вр и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обв. Я.Г.И. с ЕГН ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 150.00 лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА обв. Я.Г.И., ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 НПК ПРИСПАДА времето, през което обв. Я.Г.И., ЕГН ********** е бил лишен от това право по административен ред, считано от 19.07.2017 год. Разноските по делото в размер на 47.73 лв. ще бъдат заплатени от обв. Я.Г.И., ЕГН ********** ***. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Я.Г.И.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БП № 302 ЗМ - 120/2017 год. по описа на РУ-Приморско, преписка с вх.№419/2017 год. по описа на РУ Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемият Я.Г.И. с ЕГН ********** роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, пенсионер по болест, не работи, женен, не осъждан.и служебният му защитник - адв. К.К., съгласно което обвиняемият Я.Г.И., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, а именно, че: На 19.07.2017г. в гр.Царево, обл.Бургас, на ул. „М.Герджиков", управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Ситроен Ксантия" с рег. № А 36 99 ВВ, след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила, а именно - 1,64 /едно цяло шестдесет и четири/ промила, установена по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза № 478/20.07.2017г. на сектор „БНТЛ" при ОД-МВР гр.Бургас. За посоченото престъпление по чл. 343б, ал.1вр от НК, на основание чл. 343б, ал.1 вр от НК, вр и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обв. Я.Г.И. с ЕГН ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 150.00 лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА обв. Я.Г.И., ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 НПК ПРИСПАДА времето, през което обв. Я.Г.И., ЕГН ********** е бил лишен от това право по административен ред, считано от 19.07.2017 год. Разноските по делото в размер на 47.73 лв. ще бъдат заплатени от обв. Я.Г.И., ЕГН ********** ***. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 26.7.2017г.
65 НОХД No 559/2017, II състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.Г.Х. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 26.7.2017г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №4635 ЗМ -171/2017 год. по описа на РУ-Приморско, пр.пр. вх.№ 438/2017 год. по описа на РП-Царево, между РП - Царево, представлявана от прокурор Цанка Богомилова, обвиняемия Н.Г.Х. с ЕГН **********, роден на *** год. в гр.София, с постоянен адрес:*** българин, български гражданин, със средно образование, не работи, неженен, осъждан и неговия защитник – адв. А.А., съгласно което обвиняемия Н.Г.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 354а, ал.5, вр. ал.3, т .1, предл. първо от НК, вр. чл.3, ал.1, 2 и 3 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, във вр. с Приложение №1 към чл.3,т.1 от вр. чл.3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, за това че: - На 19.07.2017г., в гр. Приморско, обл.Бургаска, в квартира ,намираща се на ул.“Ропотамо“ № 68, без надлежно разрешително, съгласно чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл.3, ал.2,т.1 на ЗКВНП, Списък I- „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве , поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 год. високо рискови вещества, държал високорискови наркотични вещества, а именно: – 0,406 грама амфетамин със съдържание на амфетамин 7,20 % на стойност 12,80 лева, като деянието представлява маловажен случай. Обвиняемият Н.Г.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343 б, ал.3 от НК, за това че : - На 19.07.2017 год. в гр. Приморско, обл. Бургаска по ул.“Иглика“ управлявал моторно превозно средство- лек автоомобил марка“Опел“, модел „Астра“ с рег.№ СА 1241 ТТ след употреба на наркотични вещества – амфетамин, установено с техническо средство Drager Frug Test 5000 STK. За посоченото престъпление по чл. 354а, ал.5, вр. ал.3, т .1, предл. първо от НК, вр. чл.3, ал.1, 2 и 3 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, във вр. с Приложение №1 към чл.3,т.1 от вр. чл.3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, ОСЪЖДА обвиняемия Н.Г.Х. с ЕГН **********, на основание чл. 354а, ал.5, вр.ал.3, т.1, предл. първо, вр. чл.54, ал.1 от НК на наказание ГЛОБА в размер на 200.00/двеста/ лева. За посоченото престъпление по чл. 343б, ал.3 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия Н.Г.Х. с ЕГН **********, на основание чл. 343б, ал.3, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК на наказание «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание разпоредбата на чл. 57, ал.1, т.3 и чл. 58, т.3 от ЗИНЗС така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА следва да се изтърпи при първоначален „общ“ режим. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на обвиняемият наказанието глоба, което е предвидено, наред с наказанието лишаване от свобода . На основание чл.23, ал.3 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА наказанието „Глоба“ в размер на 200.00 лева, определено за извършеното престъпление по чл. 354а, ал.5, вр. ал.3, т .1, предл. първо от НК, вр. чл.3, ал.1, 2 и 3 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, във вр. с Приложение №1 към чл.3,т.1 от вр. чл.3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични от споразумението към наказанието лишаване от свобода в размер на три месеца, което обвиняемият следва да изтърпи при първоначален „общ“ режим. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обв. Н.Г.Х. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 49, 36 лева. На осн. чл.53, ал.2 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства – 1 бр. плик опаковки, 1 бр. тест касета намиращи се на съхранение в РУ-Приморско, които да бъдат унищожени като вещ с малозначителна стойност. На осн. чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществени доказателства - 0,406 грама амфетамин със съдържание на амфетамин 7,20%, с изключение на количеството изразходвано за анализ запечатани в хартиен плик с восъчен печат на Базово научно техническа лаборатория при ОД МВР — Бургас са предадени с ПРЕДАВАТЕЛНО-ПРИЕМАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ на служба УССД при ОД на МВР — Бургас и изпратени за съхранение с писмо с peг. № 251000-17224/24.07.2017 год. на основание чл. 91 от ЗКНВП в ЦМУ София,, които следва да бъдат унищожени по установения от закона ред. След влизане в сила, препис от споразумението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Н.Г.Х.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №4635 ЗМ -171/2017 год. по описа на РУ-Приморско, пр.пр. вх.№ 438/2017 год. по описа на РП-Царево, между РП - Царево, представлявана от прокурор Цанка Богомилова, обвиняемия Н.Г.Х. с ЕГН **********, роден на *** год. в гр.София, с постоянен адрес:*** българин, български гражданин, със средно образование, не работи, неженен, осъждан и неговия защитник – адв. А.А., съгласно което обвиняемия Н.Г.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 354а, ал.5, вр. ал.3, т .1, предл. първо от НК, вр. чл.3, ал.1, 2 и 3 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, във вр. с Приложение №1 към чл.3,т.1 от вр. чл.3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, за това че: - На 19.07.2017г., в гр. Приморско, обл.Бургаска, в квартира ,намираща се на ул.“Ропотамо“ № 68, без надлежно разрешително, съгласно чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл.3, ал.2,т.1 на ЗКВНП, Списък I- „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве , поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 год. високо рискови вещества, държал високорискови наркотични вещества, а именно: – 0,406 грама амфетамин със съдържание на амфетамин 7,20 % на стойност 12,80 лева, като деянието представлява маловажен случай. Обвиняемият Н.Г.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343 б, ал.3 от НК, за това че : - На 19.07.2017 год. в гр. Приморско, обл. Бургаска по ул.“Иглика“ управлявал моторно превозно средство- лек автоомобил марка“Опел“, модел „Астра“ с рег.№ СА 1241 ТТ след употреба на наркотични вещества – амфетамин, установено с техническо средство Drager Frug Test 5000 STK. За посоченото престъпление по чл. 354а, ал.5, вр. ал.3, т .1, предл. първо от НК, вр. чл.3, ал.1, 2 и 3 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, във вр. с Приложение №1 към чл.3,т.1 от вр. чл.3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, ОСЪЖДА обвиняемия Н.Г.Х. с ЕГН **********, на основание чл. 354а, ал.5, вр.ал.3, т.1, предл. първо, вр. чл.54, ал.1 от НК на наказание ГЛОБА в размер на 200.00/двеста/ лева. За посоченото престъпление по чл. 343б, ал.3 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия Н.Г.Х. с ЕГН **********, на основание чл. 343б, ал.3, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК на наказание «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание разпоредбата на чл. 57, ал.1, т.3 и чл. 58, т.3 от ЗИНЗС така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА следва да се изтърпи при първоначален „общ“ режим. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на обвиняемият наказанието глоба, което е предвидено, наред с наказанието лишаване от свобода . На основание чл.23, ал.3 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА наказанието „Глоба“ в размер на 200.00 лева, определено за извършеното престъпление по чл. 354а, ал.5, вр. ал.3, т .1, предл. първо от НК, вр. чл.3, ал.1, 2 и 3 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, във вр. с Приложение №1 към чл.3,т.1 от вр. чл.3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични от споразумението към наказанието лишаване от свобода в размер на три месеца, което обвиняемият следва да изтърпи при първоначален „общ“ режим. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обв. Н.Г.Х. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 49, 36 лева. На осн. чл.53, ал.2 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства – 1 бр. плик опаковки, 1 бр. тест касета намиращи се на съхранение в РУ-Приморско, които да бъдат унищожени като вещ с малозначителна стойност. На осн. чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществени доказателства - 0,406 грама амфетамин със съдържание на амфетамин 7,20%, с изключение на количеството изразходвано за анализ запечатани в хартиен плик с восъчен печат на Базово научно техническа лаборатория при ОД МВР — Бургас са предадени с ПРЕДАВАТЕЛНО-ПРИЕМАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ на служба УССД при ОД на МВР — Бургас и изпратени за съхранение с писмо с peг. № 251000-17224/24.07.2017 год. на основание чл. 91 от ЗКНВП в ЦМУ София,, които следва да бъдат унищожени по установения от закона ред. След влизане в сила, препис от споразумението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 26.7.2017г.
66 НОХД No 568/2017, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.С.Б. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 28.7.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БП № 181/2017 год. по описа на РУ-Приморско, преписка с вх.№ 462/ 2017 год. по описа на РП-Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Димитров, обвиняемият Д.С.Б. с ЕГН **********,***, българин, български гражданин, неосъждан, настоящ адрес:***, област Бургас, жк.“Славейков“ 54, вх.1, ет.3, ап.7 и служебният му защитник - адв. Д.Д., съгласно което обвиняемият Д.С.Б. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, а именно, че: На 22.07.2017г., около 21:43 часа, в гр.Приморско, област Бургас, на улица „Трети март”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “Субару” модел „Форестър” с рег. № GR 471787 с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно – 1,79 /едно цяло седемдесет и девет/ на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта № 494/24.07.2017г. на специализирана химическа лаборатория към Сектор „БНТЛ” при ОД МВР - Бургас . За посоченото престъпление по чл. 343б, ал.1вр от НК, на основание чл. 343б, ал.1вр от НК, и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обв. Д.С.Б. ЕГН ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 150.00 лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА обв. Д.С.Б. ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 НПК ПРИСПАДА времето, през което обв. Д.С.Б. ЕГН ********** е бил лишен от това право по административен ред, считано от 22.07.2017 год. Разноските по делото в размер на 47.73 лв. ще бъдат заплатени от обв. Д.С.Б. ЕГН ********** ***. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Д.С.Б.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БП № 181/2017 год. по описа на РУ-Приморско, преписка с вх.№ 462/ 2017 год. по описа на РП-Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Димитров, обвиняемият Д.С.Б. с ЕГН **********,***, българин, български гражданин, неосъждан, настоящ адрес:***, област Бургас, жк.“Славейков“ 54, вх.1, ет.3, ап.7 и служебният му защитник - адв. Д.Д., съгласно което обвиняемият Д.С.Б. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, а именно, че: На 22.07.2017г., около 21:43 часа, в гр.Приморско, област Бургас, на улица „Трети март”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “Субару” модел „Форестър” с рег. № GR 471787 с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно – 1,79 /едно цяло седемдесет и девет/ на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта № 494/24.07.2017г. на специализирана химическа лаборатория към Сектор „БНТЛ” при ОД МВР - Бургас . За посоченото престъпление по чл. 343б, ал.1вр от НК, на основание чл. 343б, ал.1вр от НК, и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обв. Д.С.Б. ЕГН ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 150.00 лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА обв. Д.С.Б. ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 НПК ПРИСПАДА времето, през което обв. Д.С.Б. ЕГН ********** е бил лишен от това право по административен ред, считано от 22.07.2017 год. Разноските по делото в размер на 47.73 лв. ще бъдат заплатени от обв. Д.С.Б. ЕГН ********** ***. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 28.7.2017г.
67 НОХД No 582/2017, II състав Измама РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.М.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 29.7.2017г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП № № 134/ 2017 г по описа на РУ - Царево, прокурорска преписка №494/2017 г. по описа на Районна прокуратура-Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Димитров, обвиняемият С.М.М. с ЕГН ********** , роден на *** ***, с адрес *** и упълномощеният му защитник - адв. Г.К., съгласно което обвиняемият С.М.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 210, ал.1, т.5 вр. чл.209, ал.1 вр. чл. 20, ал.4 вр. ал.1 НК, а именно, че: на 27.07.2017 г. в град Царево, в съучастие като помагач, с неустановено в хода на разследването лице - извършител, съдействал за извършване на престъплението, като взел предоставената от Т.Д.И.парична сума в размер на 28 700 /двадесет и осем хиляди и седемстотин/ евро /левова разностойност 56132, 32 лева /левова разностойност 56132, 32 лева /петдесет и шест хиляди сто тридесет и два лева и тридесет и две стотинки/, като една част от нея предал на И.С.Н., а друга част укрил в жилището си, находящо се в с.Росен, обл.Бургас, ул.“Андон Стоянов“ 22 , като по този начин умишлено улеснил неустановения извършител, който с цел да набави за себе си имотна облага възбудил заблуждение у Таня Димова Илиева, че е служител на полицията и във връзка с провеждаща се полицейска акция за залавяне на телефонни измамници, съвместно с екип на „Нова телевизия“ е необходимо тя да съдейства на органите на реда, като предостави парични средства, и с това причинил на Д.И.К. имотна вреда в големи размери - 28 700 /двадесет и осем хиляди и седемстотин/ евро /левова разностойност 56132, 32 лева /петдесет и шест хиляди сто тридесет и два лева и тридесет и две стотинки/ - деянието е извършено от обв. С.М.М., ЕГН ********** умишлено, при форма на вина пряк умисъл. За посоченото престъпление по чл. 210, ал.1, т.5 вр. чл.209, ал.1 вр. чл. 20, ал.4 вр. ал.1 НК, на основание чл. 210, ал.1, т.5 вр. чл.209, ал.1 вр. чл. 20, ал.4 вр. ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия С.М.М., ЕГН ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, което наказание, на основание чл. 57 ал.1, т.3 от ЗИНЗС, да изтърпи при първоначален общ режим. На осн. чл.55 ал.3 НК, НЕ НАЛАГА на обвиняемия С.М.М., ЕГН ********** кулулативно предвиденото наказание, което закона предвижда наред с наказанието лишаване от свобода „конфискация“. Веществените доказателства, на съхранение в РУ-Царево при домакина: 75 банкноти с номинал 100 евро, както следва: Разноски по делото няма. Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 28 700 /двадесет и осем хиляди и седемстотин/ евро, левова разностойност 56132, 32 лева /петдесет и шест хиляди сто тридесет и два лева и тридесет и две стотинки/ са възстановени. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
С.М.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП № № 134/ 2017 г по описа на РУ - Царево, прокурорска преписка №494/2017 г. по описа на Районна прокуратура-Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Димитров, обвиняемият С.М.М. с ЕГН ********** , роден на *** ***, с адрес *** и упълномощеният му защитник - адв. Г.К., съгласно което обвиняемият С.М.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 210, ал.1, т.5 вр. чл.209, ал.1 вр. чл. 20, ал.4 вр. ал.1 НК, а именно, че: на 27.07.2017 г. в град Царево, в съучастие като помагач, с неустановено в хода на разследването лице - извършител, съдействал за извършване на престъплението, като взел предоставената от Т.Д.И.парична сума в размер на 28 700 /двадесет и осем хиляди и седемстотин/ евро /левова разностойност 56132, 32 лева /левова разностойност 56132, 32 лева /петдесет и шест хиляди сто тридесет и два лева и тридесет и две стотинки/, като една част от нея предал на И.С.Н., а друга част укрил в жилището си, находящо се в с.Росен, обл.Бургас, ул.“Андон Стоянов“ 22 , като по този начин умишлено улеснил неустановения извършител, който с цел да набави за себе си имотна облага възбудил заблуждение у Таня Димова Илиева, че е служител на полицията и във връзка с провеждаща се полицейска акция за залавяне на телефонни измамници, съвместно с екип на „Нова телевизия“ е необходимо тя да съдейства на органите на реда, като предостави парични средства, и с това причинил на Д.И.К. имотна вреда в големи размери - 28 700 /двадесет и осем хиляди и седемстотин/ евро /левова разностойност 56132, 32 лева /петдесет и шест хиляди сто тридесет и два лева и тридесет и две стотинки/ - деянието е извършено от обв. С.М.М., ЕГН ********** умишлено, при форма на вина пряк умисъл. За посоченото престъпление по чл. 210, ал.1, т.5 вр. чл.209, ал.1 вр. чл. 20, ал.4 вр. ал.1 НК, на основание чл. 210, ал.1, т.5 вр. чл.209, ал.1 вр. чл. 20, ал.4 вр. ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия С.М.М., ЕГН ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, което наказание, на основание чл. 57 ал.1, т.3 от ЗИНЗС, да изтърпи при първоначален общ режим. На осн. чл.55 ал.3 НК, НЕ НАЛАГА на обвиняемия С.М.М., ЕГН ********** кулулативно предвиденото наказание, което закона предвижда наред с наказанието лишаване от свобода „конфискация“. Веществените доказателства, на съхранение в РУ-Царево при домакина: 75 банкноти с номинал 100 евро, както следва: На основание чл. 112 НПК, ДА СЕ ВЪРНАТ НА СОБСТВЕНИКА ИМ- Д.И.К., ЕГН **********. – 1 бр. мобилен телефон марка SAMSUNG“ с черен панел, намерен в коридора върху скрин, опакован и запечатан със стикер № А 2168- ДА СЕ ВЪРНЕ НА правоимащото лице И.С.Н., ЕГН **********. - 1 бр. портфейл, черен на цвят, мъжки, със сумата от 20 лева в една банкнота със сер. № БФ 6771255, монета от 5 стотинки и лични документи: 1 бр. лична карта на лицето С.М.М., 1 бр. шофьорска книжка, 1 бр. контролен талон на лек автомобил Фолксваген Пасат с рег. № ***, собственост на Димитринка Купенова Коева, а шофьорската книжка е на М.- ДА СЕ ВЪРНАТ НА ОБВ. С.М.М., ЕГН **********. Разноски по делото няма. Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 28 700 /двадесет и осем хиляди и седемстотин/ евро, левова разностойност 56132, 32 лева /петдесет и шест хиляди сто тридесет и два лева и тридесет и две стотинки/ са възстановени. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 29.7.2017г.
68 НОХД No 586/2017, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.Ф.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 31.7.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БП № 190/2017 год. по описа на РУ-Приморско, преписка с вх.№ 472/ 2017 год. по описа на РП-Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Димитров, обвиняемият Д.Ф.А. ЕГН **********,***, българин, български гражданин, неосъждан, средно образование, безработен настоящ адрес:*** и служебният му защитник - адв. Г.Г., съгласно което обвиняемият Д.Ф.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, а именно, че на 25.07.2017г. в гр.Китен, област Бургас, на улица „Атлиман”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “БМВ” модел „735” с рег. № А 7726 НА с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно – 2,02 /две цяло нула две/ на хиляда, установено по надлежния ред – проба с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“ с номер ARDN0069. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1вр от НК, на основание чл. 343б, ал.1вр от НК, и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обв. Д.Ф.А. ЕГН ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 190.00 /сто и деветдесет лева/ лв. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА обв. Д.Ф.А. ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 НПК ПРИСПАДА времето, през което обв. Д.Ф.А. ЕГН ********** е бил лишен от това право по административен ред, считано от 25.07.2017 год. Разноски по делото няма. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Д.Ф.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БП № 190/2017 год. по описа на РУ-Приморско, преписка с вх.№ 472/ 2017 год. по описа на РП-Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Димитров, обвиняемият Д.Ф.А. ЕГН **********,***, българин, български гражданин, неосъждан, средно образование, безработен настоящ адрес:*** и служебният му защитник - адв. Г.Г., съгласно което обвиняемият Д.Ф.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, а именно, че на 25.07.2017г. в гр.Китен, област Бургас, на улица „Атлиман”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “БМВ” модел „735” с рег. № А 7726 НА с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно – 2,02 /две цяло нула две/ на хиляда, установено по надлежния ред – проба с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“ с номер ARDN0069. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1вр от НК, на основание чл. 343б, ал.1вр от НК, и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обв. Д.Ф.А. ЕГН ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 190.00 /сто и деветдесет лева/ лв. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА обв. Д.Ф.А. ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 НПК ПРИСПАДА времето, през което обв. Д.Ф.А. ЕГН ********** е бил лишен от това право по административен ред, считано от 25.07.2017 год. Разноски по делото няма. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 31.7.2017г.
69 НОХД No 587/2017, II състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Б.Н.Ч. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 31.7.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство № ЗМ № 46353M-59/2017г. по описа на РУ-Приморско, преписка вх. № 200/2017г. по описа на РП-Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемият Б.Н.Ч., ЕГН **********, роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, безработен, живущ *** и защитника му - адв. Б.К., съгласно което обвиняемият Б.Н.Ч. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343в, ал.1и чл. 343в, ал.2 от НК, а именно, че: 1.На 10.04.2017 г. около 14,15 часа по ВП ІІ-99 км.37 в посока гр. Приморско- гр. Созопол, обл. Бургаска, управлявал моторно превозно средство – мотоциклет марка „Хонда“, модел ЦБР с рег. № ****, в срока на изтърпяване на наказанието лишаване от право да управлява моторно превозно средство, след като е наказан за същото деяние по административен ред. наложено с НП17-0769-000414/13.03.2017 год. издадено от началник група при ОД МВР Бургас, влязло в сила на 22.03.2017г. - престъпление по чл.343в, ал.1 от НК. 2. На 10.04.2017 г. около 14,15 часа по ВП ІІ-99 км.37 в посока гр. Приморско- гр. Созопол, обл. Бургаска, управлявал моторно превозно средство – мотоциклет марка „Хонда“, модел ЦБР с рег. № ****, без да притежава свидетелство за управление за посочената категория, в едногодишен срок от наказването му по административен ред наложено с наказателни постановления №№ 17-0769-000330/08.03.2017 год. издадено от Началник група към ОД МВР Бургас, влязло в сила на 22.03.2017г. за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление - престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК. За посоченото престъпление по чл. 343в, ал. 1 от НК, на основание на чл. 343в, ал. 1 от НК, и чл.54 от НК, ОСЪЖДА обв. Б.Н.Ч., ЕГН: ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200.00 /двеста лева/ лв. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА обв. Б.Н.Ч., ЕГН: ********** от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от момента на влизане на споразумението в сила. За посоченото престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК, на основание на чл. 343в, ал. 2 от НК, и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обв. Б.Н.Ч., ЕГН: ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200.00 /двеста лева/ лв. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА обв. Б.Н.Ч., ЕГН: ********** от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от момента на влизане на споразумението в сила. На основание чл. 23 НК НАЛАГА на обв. Б.Н.Ч., ЕГН: ********** едно общо наказание измежду определените му за престъпление по чл. 343в, ал.1 НК и чл. 343в, ал.2 НК в размера на най-тежкото от тях, а именно: ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.66 НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 200.00 лв./ двеста лева/. На основание чл. 343г НК ЛИШАВА от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от момента на влизането на споразумението в сила. Разноски по делото няма. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Б.Н.Ч.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство № ЗМ № 46353M-59/2017г. по описа на РУ-Приморско, преписка вх. № 200/2017г. по описа на РП-Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемият Б.Н.Ч., ЕГН **********, роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, безработен, живущ *** и защитника му - адв. Б.К., съгласно което обвиняемият Б.Н.Ч. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343в, ал.1и чл. 343в, ал.2 от НК, а именно, че: 1.На 10.04.2017 г. около 14,15 часа по ВП ІІ-99 км.37 в посока гр. Приморско- гр. Созопол, обл. Бургаска, управлявал моторно превозно средство – мотоциклет марка „Хонда“, модел ЦБР с рег. № ****, в срока на изтърпяване на наказанието лишаване от право да управлява моторно превозно средство, след като е наказан за същото деяние по административен ред. наложено с НП17-0769-000414/13.03.2017 год. издадено от началник група при ОД МВР Бургас, влязло в сила на 22.03.2017г. - престъпление по чл.343в, ал.1 от НК. 2. На 10.04.2017 г. около 14,15 часа по ВП ІІ-99 км.37 в посока гр. Приморско- гр. Созопол, обл. Бургаска, управлявал моторно превозно средство – мотоциклет марка „Хонда“, модел ЦБР с рег. № ****, без да притежава свидетелство за управление за посочената категория, в едногодишен срок от наказването му по административен ред наложено с наказателни постановления №№ 17-0769-000330/08.03.2017 год. издадено от Началник група към ОД МВР Бургас, влязло в сила на 22.03.2017г. за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление - престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК. За посоченото престъпление по чл. 343в, ал. 1 от НК, на основание на чл. 343в, ал. 1 от НК, и чл.54 от НК, ОСЪЖДА обв. Б.Н.Ч., ЕГН: ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200.00 /двеста лева/ лв. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА обв. Б.Н.Ч., ЕГН: ********** от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от момента на влизане на споразумението в сила. За посоченото престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК, на основание на чл. 343в, ал. 2 от НК, и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обв. Б.Н.Ч., ЕГН: ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200.00 /двеста лева/ лв. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА обв. Б.Н.Ч., ЕГН: ********** от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от момента на влизане на споразумението в сила. На основание чл. 23 НК НАЛАГА на обв. Б.Н.Ч., ЕГН: ********** едно общо наказание измежду определените му за престъпление по чл. 343в, ал.1 НК и чл. 343в, ал.2 НК в размера на най-тежкото от тях, а именно: ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.66 НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 200.00 лв./ двеста лева/. На основание чл. 343г НК ЛИШАВА от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от момента на влизането на споразумението в сила. Разноски по делото няма. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 31.7.2017г.