РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.7.2016г. до 31.7.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 382/2015, II състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН ОЛЬГА ЕООД РПС 32 ООД,
РОМАТИ ООД,
ЛАЛОВ ЕГРЕК ООД
Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 27.7.2016г.
ДОПУСКА извършването на съдебна делба на поземлен имот с идентификатор №48619.2.458, целият с площ от 10831 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18- 56/24.08.2006г. на изпълнителния директор на АК, последно изменение със Заповед КД - 14-02-906/20.06.2007год., на началника на СГКК-Бургас, съгласно скица на поземлен имот №15-415852-25.09.2015год., издадена от СГКК- гр. Бургас, с адрес на поземления имот гр. Царево, п.к.8260, обл. Бургас, местност „Диньов Гьол”, с трайно предназначение на територията урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, при съседи поземлени имоти с идентификатори: №48619.2.818; №48619.2.425; №48619.2.821; №48619.2.429; №48619.2.3; №48619.2.820 по КККР на гр. Царево, при следните квоти: 850/10832 кв.м. идеални части за „Ольга” ЕООД , ЕИК 201007042, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. ”Иван Вазов” № 5, офис № 106, представлявано от управителя С.К.Ш.; 940/10832 кв.м. идеални части за „РПС 32” ООД, ЕИК 200292760, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, 8000, ул. ”Поп Георги” № 3, ет. 2, представлявано от управителя И.А.Б.; 910/10832 кв.м. идеални части за „Ромати”ООД, ЕИК 202248231, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, 8000, ул. "Генерал Гурко” № 9, ет. 1, представлявано от управителя А.И.Р. и 8132/10832 кв.м. идеални части за „Лалов Егрек”ООД, ЕИК 102836924, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, 8000, ж.к. ”Лазур”, блок № 103, вх. А, ет. 5, ап. 10, представлявано от управителя Бочаров Дмитрий Ю..
2 Гражданско дело No 483/2015, II състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ ЛАЛОВ ЕГРЕК МЕНИДЖМЪНТ ЕООД С.С.К. Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 15.7.2016г.
ДОПЪЛВА решение № 22 от 11.05.2016г. на ЦРС, постановено по гражданско дело № 483по описа на ЦРС за 2015. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражението за прихващане с правно основание чл. 55, ал.1, пр.3 от ЗЗД със сумата от 1173,13 лева, представляваща недължимо платена такса за поддръжка и обслужване за 2012г. от ответницата С.С.К., гражданка на Руската Федерация, родена на ***г. в гр. Москва, съдебен адрес ***-адв. Р.Д..
3 Гражданско дело No 135/2016, III състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, извън горните групи Г.Щ.Д. Г.Д.Ж. Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 20.7.2016г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО спрямо Г.Д.Ж., ЕГН**********, с адрес ***, че Г.Щ.Д., ЕГН**********, с адрес ***, не дължи сумите, които е осъден да заплати по изпълнителен лист от 02.06.2006г., издаден по гр.д.№55/2002г. по описа на РС-Царево, за които е образувано изпълнително дело№20152180400091/2015г. при ДСИ при РС-Царево - главница в размер на 6750 лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди, изразяващи се в уплаха, болки и страдания, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на непозволеното увреждане 11.09.2000г. до окончателното изплащане, както и направените разноски по делото в размер на 200 лева. ОСЪЖДА Г.Д.Ж., ЕГН**********, с адрес ***, да заплати на Г.Щ.Д., ЕГН**********, с адрес ***, направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 820 лева.
4 Гражданско дело No 140/2016, III състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД С.П.Д. Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 21.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявените искове от „ЕВН България Електроснабдяване” АД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, Район Централен, ул. „Христо Г. Данов” № 37 срещу С.П.Д., ЕГН **********, с адрес ***, за приемане на установено спрямо ответника, че в полза на ищеца съществува вземане по ч.гр.д. 46/2016г. по описа на ЦРС, по което е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК за сума от 479,77 лева, представляваща стойността на електрическата енергия, доставена за периода от 13.08.2015 г. до 12.10.2015 г., както и за сумата от 15,26 лева - мораторна лихва за периода от 16.10.2015 г. до 09.02.2016 г. ОСЪЖДА С.П.Д., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати на „ЕВН България Електроснабдяване” АД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, Район Централен, ул. „Христо Г. Данов” № 37, направените съдебно-деловодни разноски в заповедното производство в размер на 325 лева и направените разноски в исковото производство в размер на 375 лева.
5 ЧГД No 205/2016, III състав Процедура по Регламент 1393/2007 г ОКРЪЖЕН СЪД ПРИЕВИДЗА М.И.И. Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Определение от 21.7.2016г.
съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по частно гражданско дело № 205/2016г. по описа на Районен съд – Царево. Определението е окончателно.
6 Гражданско дело No 206/2016, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.В.Н.,
Н.Ж.Н.
  Докладчик:
ЯНА Д. АТАНАСОВА
Решение от 11.7.2016г.
ДОПУСКА развода и ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между П.В.Н., ЕГН: **********,***, с настоящ адрес:*** и Н.Ж.Н., ЕГН: **********,***, съгласно Удостоверение за сключен граждански брак, издадено въз основа на Акт за сключен граждански брак № 12/19.10.2002г., от длъжностното лице по гражданско състояние при Община Царево, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод на съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между тях, съгласно което: 1. РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на родените от брака малолетни деца - М.Н.Н., родена на ***г. в гр.Бургас, ЕГН: ********** и В.Н.Н., родена на ***г. в гр.Бургас, ЕГН: **********, се предоставят на майката - П.В.Н. . 2. ОТНОСНО РЕЖИМА НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ на бащата с децата : Бащата Н.Ж.Н. ще осъществява след развода режим на лични отношения с децата М.Н.Н., родена на ***г. в гр.Бургас, ЕГН: ********** и В.Н.Н., родена на ***г. в гр.Бургас, ЕГН: ********** , както следва: ще ги взема при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца без преспиване за времето от 09.00 часа сутринта до 17.00 часа . 3. ОТНОСНО ИЗДРЪЖКАТА: Бащата Н.Ж.Н., ЕГН: **********, се задължава да заплаща месечна издръжка за отглеждането и възпитанието на децата М.Н.Н., родена на ***г. в гр.Бургас, ЕГН: ********** и В.Н.Н., родена на ***г. в гр.Бургас, ЕГН: **********, в размер на 120.00 /сто и двадесет/ лв. за М.Н.Н., чрез майката П.В.Н., ЕГН: ********** и месечна издръжка в размер на 120.00 /сто и двадесет/ лева за детето В.Н.Н., родена на ***г. в гр.Бургас, ЕГН: **********, чрез майката П.В.Н., ЕГН: **********, дължими до 28-мо /двадесет и осмо/ число на месеца, за който се дължи, считано от датата на влизане в сила на решението за прекратяване на брака до настъпването на законни причини за нейното изменение, прекратяване или погасяване. Бащата - Н.Ж.Н., ЕГН: **********, се задължава също така да заплати месечна издръжка на малолетните си деца М.Н.Н., родена на ***г. в гр.Бургас, ЕГН: ********** и В.Н.Н., родена на ***г. в гр.Бургас, ЕГН: **********, за минало време - за месец май и месец юни 2016г. в размер на 200.00 /двеста/ лева за всяко едно от децата, платими от датата на влизане в сила на решението за прекратяване на брака, в едно със законната лихва върху тези суми считано от влизане в сила на решението до окончателното изплащане на вземането. 4. ОТНОСНО МЕСТОЖИВЕЕНЕТО НА ДЕЦАТА: Децата М.Н.Н., родена на ***г. в гр.Бургас, ЕГН: ********** и В.Н.Н., родена на ***г. в гр.Бургас, ЕГН: **********р ще живеят при майката П.В.Н. в жилището на родителите й, находящо се в с.Лозенец, обл.Бургаска, ул.“Резвая“ №24. 5. Семейното жилище, находящо се в гр.Царево, общ.Царево, обл.Бургаска, ул.“Чайка“ №31 А. собственост на съпругът Н.Ж.Н., след прекратяване на брака ще се ползва от Н.Ж.Н.. 6. ОТНОСНО ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ: По време на брака съпрузите нямат придобит недвижим имот и вещни права върху недвижим имот, както и движимо имущество. Съпрузите нямат банкови влогове. След развода двамата съпрузи не си дължат издръжка като бивши съпрузи. 7. След прекратяването на брака съпругата П.В.Н. ще възстанови предбрачното си фамилно име – „ДУКОВА“ и в бъдеще ще се именува П.В. ДУКОВА. 8. Страните се споразумяват, че разноските по делото ще се заплатят от тях по равно. ОСЪЖДА П.В.Н., ЕГН: **********,***, с настоящ адрес:***, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд - гр.Царево сумата от 20лв., допълнителна държавна такса за производството. ОСЪЖДА Н.Ж.Н., ЕГН: **********.***, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд - гр.Царево сумата от 242,80лв., допълнителна държавна такса за производството. Решението е окончателно.
В законна сила от 11.7.2016г.
7 Гражданско дело No 206/2016, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.В.Н.,
Н.Ж.Н.
  Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 20.7.2016г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в №47/11.07.2016г, постановено по гр.дело № 206/2016г. по описа на Царевски районен съд, като навсякъде в решението името М.Н.Н. се чете Магдалена Недкова Н.. ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в №47/11.07.2016г, постановено по гр.дело № 206/2016г. по описа на Царевски районен съд, като навсякъде в решението името В.Н.Н. се чете Василена Недкова Н..
8 Гражданско дело No 223/2016, III състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, извън горните групи НЮ ЛАЙН ООД РОСС ТРАНС ЕООД Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Определение от 7.7.2016г.
на основание чл.118, ал.2, вр. чл.119, ал.1, вр. чл.104, т.4 от ГПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 223/2016 г. по описа на Царевски районен съд. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Бургаския окръжен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Бургаския окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му на ищеца.
9 Гражданско дело No 240/2016, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.Н.К.,
М.К.К.
  Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 29.7.2016г.
ПРЕКРАТЯВА сключения на 08.06.1991г. в гр. Созопол, с акт № 16 от същата дата на Общински народен съвет – гр. Созопол граждански брак между М.Н.К., ЕГН: **********, с постоянен адрес *** и М.К.К., ЕГН: **********,***, двамата със съдебен адрес ***, адв. Р.Д., с развод поради наличието на сериозно и непоколебимо взаимно съгласие. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение,
10 НЧХД No 101/2016, I състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) И.Н.Ц. Н.С.Н.,
Х.И.Ц.
Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Присъда от 6.7.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н.С.Н. – ЕГН **********,***, български гражданин, женен, неосъждан, с висше образование, специалност „Стоматология”, работи като зъболекар в частен кабинет за НЕВИНОВЕН в това, че на 29.06.2015г. в сведение, дадено пред надлежен полицейски орган - полицейски инспектор в с.Л***, разгласил позорни за тъжителя обстоятелства, като заявил: "той е известен с кражбите на ток" поради което и на основание чл.304 НПК ГО ОПРАВДАВА по обвинението по чл.148, ал.2, вр. ал.1, т.2, предл.2, вр. чл.147, ал. 1 от НК. ОТХВЪРЛЯ предявения от И.Н.Ц. ЕГН ********** граждански иск против Н.С.Н. със снета по делото самоличност за заплащане на сумата от 5 000 /пет хиляди/ лева, представляваща обезщетение за причинените му в резултат на престъплението по чл.148, ал.2, вр. ал.1, т.2, предл.2, вр. чл.147, ал. 1 от НК неимуществени вреди, ведно със законната лихва от датата на извършването на деянието -29.06.2015г. до окончателното изплащане на обезщетението, като неоснователен и недоказан. ПРИЗНАВА подсъдимия Х.И.Ц. – ЕГН **********,***, български гражданин, неосъждан, женен, с висше образование, специалност „Електронно изчислителна техника”, собственик на фирма за сервизни дейности в областта на електрониката за НЕВИНОВЕН в това, че на 29.06.2015г. в сведение, дадено пред надлежен полицейски орган - полицейски инспектор в с.Л***, разгласил позорни за тъжителя обстоятелства, като заявил: "тъй като И.Ц. е известен с кражбите на ток включително от нас, от ваканционното селище и от други съседи, помислихме, че прави нещо подобно.", поради което и на основание чл.304 НПК ГО ОПРАВДАВА по обвинението по чл.148, ал.2, вр. ал.1, т.2, предл.2, вр. чл.147, ал. 1 от НК. ОТХВЪРЛЯ предявения от И.Н.Ц. с ЕГН ********** граждански иск против Х.И.Ц. със снета по делото самоличност, за заплащане на сумата от на 5 000 /пет хиляди/ лева, представляваща обезщетение за причинените му в резултат на престъплението по чл.148, ал.2, вр. ал.1, т.2, предл.2, вр. чл.147, ал. 1 от НК неимуществени вреди, ведно със законната лихва от датата на извършването на деянието -29.06.2015г. до окончателното изплащане на обезщетението, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА на основание чл.190 ал.1 от НПК И.Н.Ц. с ЕГН ********** да заплати на Н.С.Н. с ЕГН ********** и Х.И.Ц. ЕГН ********** сумата от 1000.00 / хиляда/ лева, представляваща направени от тях по делото разноски за адвокатско възнаграждение. Присъдата може да бъде обжалвана в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд град Бургас.
Н.С.Н.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н.С.Н. – ЕГН **********,***, български гражданин, женен, неосъждан, с висше образование, специалност „Стоматология”, работи като зъболекар в частен кабинет за НЕВИНОВЕН в това, че на 29.06.2015г. в сведение, дадено пред надлежен полицейски орган - полицейски инспектор в с.Л***, разгласил позорни за тъжителя обстоятелства, като заявил: "той е известен с кражбите на ток" поради което и на основание чл.304 НПК ГО ОПРАВДАВА по обвинението по чл.148, ал.2, вр. ал.1, т.2, предл.2, вр. чл.147, ал. 1 от НК. ОТХВЪРЛЯ предявения от И.Н.Ц. ЕГН ********** граждански иск против Н.С.Н. със снета по делото самоличност за заплащане на сумата от 5 000 /пет хиляди/ лева, представляваща обезщетение за причинените му в резултат на престъплението по чл.148, ал.2, вр. ал.1, т.2, предл.2, вр. чл.147, ал. 1 от НК неимуществени вреди, ведно със законната лихва от датата на извършването на деянието -29.06.2015г. до окончателното изплащане на обезщетението, като неоснователен и недоказан.
Х.И.Ц.
ПРИЗНАВА подсъдимия Х.И.Ц. – ЕГН **********,***, български гражданин, неосъждан, женен, с висше образование, специалност „Електронно изчислителна техника”, собственик на фирма за сервизни дейности в областта на електрониката за НЕВИНОВЕН в това, че на 29.06.2015г. в сведение, дадено пред надлежен полицейски орган - полицейски инспектор в с.Л***, разгласил позорни за тъжителя обстоятелства, като заявил: "тъй като И.Ц. е известен с кражбите на ток включително от нас, от ваканционното селище и от други съседи, помислихме, че прави нещо подобно.", поради което и на основание чл.304 НПК ГО ОПРАВДАВА по обвинението по чл.148, ал.2, вр. ал.1, т.2, предл.2, вр. чл.147, ал. 1 от НК. ОТХВЪРЛЯ предявения от И.Н.Ц. с ЕГН ********** граждански иск против Х.И.Ц. със снета по делото самоличност, за заплащане на сумата от на 5 000 /пет хиляди/ лева, представляваща обезщетение за причинените му в резултат на престъплението по чл.148, ал.2, вр. ал.1, т.2, предл.2, вр. чл.147, ал. 1 от НК неимуществени вреди, ведно със законната лихва от датата на извършването на деянието -29.06.2015г. до окончателното изплащане на обезщетението, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА на основание чл.190 ал.1 от НПК И.Н.Ц. с ЕГН ********** да заплати на Н.С.Н. с ЕГН ********** и Х.И.Ц. ЕГН ********** сумата от 1000.00 / хиляда/ лева, представляваща направени от тях по делото разноски за адвокатско възнаграждение. Присъдата може да бъде обжалвана в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд град Бургас.
Мотиви от 21.7.2016г.
Мотиви към Присъда № 18 от 06.07.2016 г., постановена по НЧХД № 101/ 2016 г. по описа на Районен съд - Царево Съдебното производство по делото е образувано по частна тъжба на тъжбата на И.Н.Ц. с ЕГН **********,***, и адрес *** , адв. Ц. К., против Н.С.Н. с ЕГН ********** и адрес: ***, за престъпление по чл.148 ал.2 вр.ал.1 т.2 предл.2вр. чл.147 ал. 1 от НК, за това , че на 29.06.2015г. в сведение , дадено пред надлежен полицейски орган - полицейски инспектор в с. Л*** разгласил позорни за тъжителя обстоятелства , като заявил :"той е известен с кражбите на ток." и против Х.И.Ц. с ЕГН **********, и адрес ***, за престъпление по чл.148 ал.2 вр.ал.1 т.2 предл.2вр. чл.147 ал. 1 от НК, за това , че на 29.06.2015г. в сведение , дадено пред надлежен полицейски орган - полицейски инспектор в с. Л*** разгласил позорни за тъжителя обстоятелства , като заявил :"тъй като И.Ц. е известен с кражбите на ток включително от нас, от ваканционното селище и от други съседи, помислихме, че прави нещо подобно." С разпореждане на съдията-докладчик от 03.02.2016 г. са приети за съвместно разглеждане в производството предявените от тъжителя Ц. против всеки един от двамата подсъдими граждански искове, с които на основание чл.45 от ЗЗД тъжителят иска всеки един от подсъдимите да бъде осъден да му заплати обезщетение за нанесени с деянието неимуществени вреди в размер на 5 000 лева, ведно със законната лихва от датата на извършването на деянието до окончателното изплащане на обезщетението. В пледоарията си адв.К. – процесуален представител на тъжителят изтъква, че обвинението е доказано и подсъдимите следва да бъде признати за виновни, а гражданските искове следва да бъде уважени. В пледоарията си адв.К. - защитникът и на двамата подсъдими излага подробни съображения и доводи, че не са налице от обективна и субективна страна признаците на състава на клеветата, поради което моли съда да признае подсъдимите за невиновни и да отхвърли предявените граждански искове. В последната си дума подсъдимият Н. моли съда да го признае за невиновен. В последната си дума подсъдимият Ц. моли съда да го признае за невиновен. Съдът като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните по реда на чл.14 и чл.18 НПК, намира за установено следното: ПО ФАКТИТЕ Подсъдимият Н.С.Н. с ЕГН ********** е български гражданин, живущ ***, неосъждан- амнистиран. Подсъдимият Х.И.Ц. с ЕГН ********** е български гражданин, живущ ***, неосъждан. Подс.Н., подс. Ц. и тъжителят Ц., са собственици на недвижими имоти с изградени в тях жилищни сгради, находящи се в местността „Р***“, с.Л***, общ. Царево. В същата местност притежават недвижими имоти и св.Б*** В***, св.С*** Ц., св.Д*** К*** и св.А*** Д***. През 2000 год., подс.Ц. и подс. Н. заедно със съседите си св.А*** Д***, А*** З***, Т*** Т*** и Н*** А***, поради липса на изградени комуникации на електроснабдителните дружества в тази местност, взели решение да снабдят имотите си с ел.енергия чрез полагане на кабел от намиращото се в близост “Ваканционно селище” – Л*** до техните имоти, като двигатели по осъществяването на това решение били двамата подсъдими Н. и Ц.. Същата год*** по югозападната граница на поземлен имот 5915, м.’’Р***”, землище на с. Л*** е било извършено прокопаване и полагане на ел. кабел и водопровод от под. Ц., под.Н. и другите посочени по-горе техни съседи, с който ел. кабел са захранени сгради, намиращи се в парцел под №12, посочен в приложено копие от план за застрояване /л.5 пр.пр.875/2010г. на РП-Царево/. Кабелът е бил положен от трафопост, собственост на “Ваканционно селище” - Л*** до второ разпределително ел. табло пред имот №12, след становище и съгласие от „Вилно селище Л***”ЕООД, представлявано към онзи момент от Д*** Н. Гюров, като св.К*** със свои служители осъществил фактическото полагане на кабела, предвид притежаваното от него инженерно образование, познания и практически опит. От второто разпределително табло с поставени индивидуални електромери тръгвали подкабели към всеки един от имотите на под. Ц., под.Н. и другите посочени по-горе техни съседи, така че всеки един от шестимата да може да включва или изключва електроподаването към собствения си имот и съответно да вижда количеството на консумираната от него ел.енергия, която да заплаща на „Ваканционното селище“ Л***. Положеният кабел е бил закупен през 2000 год. за сумата от около 4 000 - 5 000 лева от подсъдимите Н. и Ц. и съседите им св.А*** Д***, А*** З***, Т*** Т*** и Н*** А***. За полагането на кабела подсъдимите Н. и Ц. взели устно разрешение от собствениците към 2000 г. на поземлен имот 5915, м.’’Р***”, землище на с. Л*** – Евгений Разпопов и А*** Попов, които са получили правото да ползват ел. енергия и вода, без да плащат цената на ел. кабела и водопровода и разходите по полагането им. За прокопаването и полагането на ел. кабела собствениците му /подсъдимите Н. и Ц. и съседите им св.А*** Д***, А*** З***, Т*** Т*** и Н*** А***/ не разполагат със строителни документи - проект, разрешение за строеж и други, но същият е бил изграден изцяло по съответните изисквания на БДС / л.105 – показанията на св.К***/. Тъжителят Ц. и св.В*** не били включени към така осъщественото захранване с ел.енергия на имотите в тази част на местността „Р***“ поради липса на желание от тяхна страна. Със Заповед № РД-01-1006/28.09.2005 год. и Заповед № РД-01-1044/17.10.2005 год. на Кмета на Общ*** Царево през 2005г. били одобрени подробни устройствени планове /ПУП/, с които ПИ 5914 и ПИ 5915, местността ’’Р***”, землище на с. Л*** се урегулирали в УПИ VІІІ-5914, УПИ ІХ-5914, УХИ Х-5914, и бил образуван нов УПИ XI, отреден “за инфраструктурен коридор с тупик ”, кв.1, с.Л***, местност „Р***“ / л. 15-16 пр.пр. 875/2010г. на РП-Царево/. Видно от приложеното по преписката /л.21/ писмо от Кмета на Общ*** Царево, частите от ПИ 5914 и ПИ 5915, попадащи в улици, били отчуждени в полза на общ***та на основание чл.16 ал.1 от ЗУТ, като за УПИ XI, отреден “за инфраструктурен коридор с тупик“ не бил съставен Акт за общинска собственост. От това писмо също така се установява, че в границите на УПИ XI попадат части от поземлени имоти № 5914 и 5915, т.е. образувана е съсобственост между носители на вещни права на тези два имота и че Общ*** Царево не е учредила право на прем***ване през УПИ XI, не е одобрявала работен проект за какъвто и да е инфраструктурен обект, прем***ващ през УПИ XI, не е издавала и разрешение за строеж, на база на което да се извърши прокопаване на УПИ XI. Изграденият и положен преди урегулирането на ПИ 5914 и ПИ 5915 в посочените по-горе УПИ-та ел.кабел от „Ваканционно селище“-Л*** до трафопоста, находящ се пред къщата на подс.Цонсковски, практически останал разположен в образуван нов УПИ XI, отреден “за инфраструктурен коридор с тупик ”, кв.1, с.Л***, местност „Р***“. Сумите за потребената от шестте къщи ел.енергия, били събирани от двамата подсъдими съобразно показанията на всеки едни от шестте електромера, и предавани от тях на “Ваканционно селище “Л***” на два пъти през год***та – един път през пролетта, когато собствениците идвали във ваканционните си имоти и втори път – пр
11 АНД No 288/2016, I състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР ФЛАТ ПАРТНЕРС ЕООД МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 18.7.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № РД-02-32-15/18.02.2016 год. на Директора на РИОСВ- Бургас, с което на „ФЛАТ ПАРТНЕРС“ ЕООД с ЕИК 131488381 със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.“Струмица“ № 3, представлявано от управителя К.Д.Д., за нарушение на чл. 10 ал.8 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие /ЗУЧК/, му е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 10 000.00 /десет хиляди/ лева на основание чл. 23 вр.чл.10 ал.8 и ал.9 от ЗУЧК. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
12 АНД No 289/2016, I състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР АСПИКОР ООД МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 18.7.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № РД-02-32-12/18.02.2016 год. на Зам.министъра на МРРБ, с което на АСПИКОР“ ООД с ЕИК 115625125 със седалище и адрес на управление:гр.Пловдив, ул.“Г.Бенковски“ № 34, представлявано от управителя В.И.К., за нарушение на чл. 10 ал.8 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие /ЗУЧК/, му е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 10 000.00 /десет хиляди/ лева на основание чл. 23 вр.чл.10 ал.8 и ал.9 от ЗУЧК. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
13 АНД No 381/2016, I състав ДНСК С.Н.Н. РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 19.7.2016г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № Б-16-ЮИР-11/29.02.2016г. на Началника на РДНСК –Югоизточен район, с което на С.Н.Н. с ЕГН ********** и адрес: ***, в качеството му на длъжностно лице - главен архитект на община Царево, за нарушение на чл.143 ал.1 т.4 вр.чл.148 ал.8 от ЗУТ му е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лева на основание чл.32 ал.1 т.2 от ЗУТ. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава XII от АПК.
14 АНД No 382/2016, I състав ДНСК С.Н.Н. РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 19.7.2016г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № Б-14-ЮИР-6/29.02.2016г. на Началника на РДНСК –Югоизточен район, с което на С.Н.Н. с ЕГН ********** и адрес ***, в качеството му на длъжностно лице - главен архитект на община Царево, за нарушение на чл.143 ал.1 т.4 вр.чл.148 ал.8 от ЗУТ му е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лева на основание чл.32 ал.1 т.2 от ЗУТ. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава XII от АПК.
15 АНД No 383/2016, I състав ДНСК С.Н.Н. РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 19.7.2016г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № Б-12-ЮИР-12/29.02.2016г. на Началника на РДНСК –Югоизточен район, с което на С.Н.Н. с ЕГН ********** и адрес: ***, в качеството му на длъжностно лице - главен архитект на община Царево, за нарушение на чл.143 ал.1 т.4 вр.чл.148 ал.8 от ЗУТ му е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лева на основание чл.32 ал.1 т.2 от ЗУТ. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава XII от АПК.
16 АНД No 387/2016, I състав ДНСК С.Н.Н. РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 19.7.2016г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № Б-17-ЮИР-10/29.02.2016г. на Началника на РДНСК –Югоизточен район, с което на С.Н.Н. с ЕГН ********** и адрес: ***, в качеството му на длъжностно лице - главен архитект на община Царево, за нарушение на чл.143 ал.1 т.4 вр.чл.148 ал.8 от ЗУТ му е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лева на основание чл.32 ал.1 т.2 от ЗУТ. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава XII от АПК.
17 НОХД No 434/2016, I състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО К.В.В. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Присъда от 14.7.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.В.В. - ЕГН **********, роден на *** ***, обл.Бургаска, жител и живущ *** /среден/, тел. 0888/813209, български гражданин, образование – средно, професия – мебелист, в момента работи като охрана на частно лице без трудов договор, неженен / живее на съпружески начала /, осъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 24.05.2016 год., около 23:55 часа, в с. Фазаново, общ. Царево, обл. Бургаска, пред входа на гробищния парк, по общински път, посока за с. Писменово, общ. Приморско, без да притежава свидетелство за правоуправление отнето със ЗППАМ № 14-0769-001434/14.09.2014 г. на Началник група към сектор ПП при ОД МВР-Бургас, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “БМВ”, модел “Х32.0Д”, с рег. № СВ 3118 ВК в едногодишен срок от наказанието му по административен ред наложено с наказателно постановление № 16-0769-000188/08.03.2016 год. влязло в сила на 07.04.2016 год. на Началник Сектор “Пътна полиция” при ОДМВР - Бургас за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление - престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл. 343в, ал.2 от НК и вр. чл.54, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА и ГЛОБА в размер на 1000 лева. Така наложеното на подсъдимия К.В.В. - ЕГН ********** наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА следва да се изтърпи при първоначален “строг” режим съгласно чл.61, т.2 от ЗИНЗС, в затвор или затворническо общежитие от закрит тип съгласно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС. На осн чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА К.В.В., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС – Царево, сумата в размер на 370 лева, представляваща направени по делото разноски.
К.В.В.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.В.В. - ЕГН **********, роден на *** ***, обл.Бургаска, жител и живущ *** /среден/, тел. 0888/813209, български гражданин, образование – средно, професия – мебелист, в момента работи като охрана на частно лице без трудов договор, неженен / живее на съпружески начала /, осъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 24.05.2016 год., около 23:55 часа, в с. Фазаново, общ. Царево, обл. Бургаска, пред входа на гробищния парк, по общински път, посока за с. Писменово, общ. Приморско, без да притежава свидетелство за правоуправление отнето със ЗППАМ № 14-0769-001434/14.09.2014 г. на Началник група към сектор ПП при ОД МВР-Бургас, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “БМВ”, модел “Х32.0Д”, с рег. № СВ 3118 ВК в едногодишен срок от наказанието му по административен ред наложено с наказателно постановление № 16-0769-000188/08.03.2016 год. влязло в сила на 07.04.2016 год. на Началник Сектор “Пътна полиция” при ОДМВР - Бургас за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление - престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл. 343в, ал.2 от НК и вр. чл.54, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА и ГЛОБА в размер на 1000 лева. Така наложеното на подсъдимия К.В.В. - ЕГН ********** наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА следва да се изтърпи при първоначален “строг” режим съгласно чл.61, т.2 от ЗИНЗС, в затвор или затворническо общежитие от закрит тип съгласно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС. На осн чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА К.В.В., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС – Царево, сумата в размер на 370 лева, представляваща направени по делото разноски.
Мотиви от 19.7.2016г.
Мотивите изготвени в срок.
18 НОХД No 511/2016, I състав Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Г.А. Докладчик:
КАМЕЛИЯ Г. НЕНКОВА
Определение от 15.7.2016г.
В текста на одобреното от съда споразумение №134/16.06.2016г. по НОХД №511/2016г. на РС-Царево на местата където е записано: : „ На основание чл.53 ал.1 б.“а“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата лек автомобил марка „Тойота“ модел „Превиа“ с рег.№ СТ 0733 АН, собственост на Станчо Минчев Андреев с ЕГН **********, предоставена доброволно на обв. А.Г.А., ведно с принадлежностите 1бр. черен тефтер с кожени корици ……“ ДА СЕ ЧЕТЕ : „На основание чл.281, ал.3, вр. ал.2, т.1 от НК ОТНЕМА в полза на държавата лек автомобил марка „Тойота“ модел „Превиа“ с рег.№ СТ 0733 АН, собственост на Станчо Минчев Андреев с ЕГН **********, предоставена доброволно на обв. А.Г.А., на основание чл.53 ал.1 б.“а“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата : 1бр. черен тефтер с кожени корици ……“ Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок, считано от днес пред БОС. След влизане в сила препис от определението да се изпрати на РП-Царево и на НАП-Бургас.
А.Г.А.
В законна сила от 23.7.2016г.
19 ЧНД No 513/2016, I състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО
Т.П.С. Докладчик:
КАМЕЛИЯ Г. НЕНКОВА
Определение от 15.7.2016г.
На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание на осъдения Т.П.С., ЕГН**********, измежду наложените му наказания Споразумение №156 по НОХД №274/2015г. на PC – Радомир, на споразумение по НОХД №21159/2015г. на PC – София, на споразумение по НОХД №1761/2016г. на PC – София, на споразумение по НОХД №1752/2016г. на PC – София, на споразумение по НОХД №85/2016г. на PC – Елин Пелин и на споразумение по НОХД №181/2016г. на PC - Царево, в размер на най-тежкото от тях, а именно – ПРОБАЦИЯ ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ И ПОЛОВИНА със следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес – явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично за срок от две години и половина; 2.Задължителни пробационни срещи с пробационен служител два пъти седмично за срок от две години и половина; 3.Включване в програми за обществено въздействие за срок от една година. На осн. чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА от така определеното общо наказание изтърпяното до момента от осъдения Т.П.С., ЕГН ********** наказания, за делата, включени в групата пробация Споразумение №156 по НОХД №274/2015г. на PC – Радомир, на споразумение по НОХД №21159/2015г. на PC – София, на споразумение по НОХД №1761/2016г. на PC – София, на споразумение по НОХД №1752/2016г. на PC – София, на споразумение по НОХД №85/2016г. на PC – Елин Пелин и на споразумение по НОХД №181/2016г. на PC – Царево. На основание чл.59 от НК ПРИСПАДА времето през което Т.П.С., ЕГН ********** е бил задържан под стража по НОХД №1761/2016г. на PC – София, включително и по ЗМВР с прокурорска мярка до 72 часа, като един ден задържане, се счита за три дни пробация.
Т.П.С.
На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание на осъдения Т.П.С., ЕГН**********, измежду наложените му наказания Споразумение №156 по НОХД №274/2015г. на PC – Радомир, на споразумение по НОХД №21159/2015г. на PC – София, на споразумение по НОХД №1761/2016г. на PC – София, на споразумение по НОХД №1752/2016г. на PC – София, на споразумение по НОХД №85/2016г. на PC – Елин Пелин и на споразумение по НОХД №181/2016г. на PC - Царево, в размер на най-тежкото от тях, а именно – ПРОБАЦИЯ ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ И ПОЛОВИНА със следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес – явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично за срок от две години и половина; 2.Задължителни пробационни срещи с пробационен служител два пъти седмично за срок от две години и половина; 3.Включване в програми за обществено въздействие за срок от една година. На осн. чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА от така определеното общо наказание изтърпяното до момента от осъдения Т.П.С., ЕГН ********** наказания, за делата, включени в групата пробация Споразумение №156 по НОХД №274/2015г. на PC – Радомир, на споразумение по НОХД №21159/2015г. на PC – София, на споразумение по НОХД №1761/2016г. на PC – София, на споразумение по НОХД №1752/2016г. на PC – София, на споразумение по НОХД №85/2016г. на PC – Елин Пелин и на споразумение по НОХД №181/2016г. на PC – Царево. На основание чл.59 от НК ПРИСПАДА времето през което Т.П.С., ЕГН ********** е бил задържан под стража по НОХД №1761/2016г. на PC – София, включително и по ЗМВР с прокурорска мярка до 72 часа, като един ден задържане, се счита за три дни пробация.
20 НОХД No 612/2016, I състав Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.М.Б. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 1.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №145/2016г. – по описа на ГПУ – Царево, между РП - Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия С.М.Б. - ЕГН **********, български гражданин, с адрес ***, пенсионер, осъждан-реабилитиран, и неговия защитник адв.Г.Р., съгласно което подсъдимият С.М.Б., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1 от НК, за това, че: На 29.06.2016г., в около 07:20 часа на главен път 99-1 между гр. Ахтопол, обл. Бургас и гр. Царево, обл. Бургас в зоната за отговорност на ГПУ Царево, с цел да набави за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнал група чужденци - 4 (четири) лица, а именно: 1. САМИУЛХАК АБДИЛАЗИЗ /АФСУС, SAMIULHAQ ABDULAZIZ AFSUS/ - роден на ***год. в гр. Кунар, Ислямска Република Афганистан, 2. СОФИЯ АБДУЛМАДЖИД АФСУС /SOFIA ABDULMAJID AFSUS/ - родена на ***год. в гр. Кунар, Ислямска Република Афганистан, 3. НАЗИР ФАИЗМОХАМАД СУЛТАНИ /NAZIR FAIZMOHAMAD SULTANI/ - роден на ***год. в гр. Херат, Ислямска Република Афганистан, 4. АМИР МУСТАФА СИАР /AMIR MUSTAFA SYYAK/ - роден на ***год. в гр. Херат, Ислямска Република Афганистан, да пребивава и да преминават през територията на Република България в нарушение на Закона за чужденците в Република България - чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (1) Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава -. редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима. Съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001г. на Съвета от 15.03.2001г. като деянието е извършено, чрез използването на моторно превозно средство - лек автомобил марка „Пежо”, модел „206” с рег. № ***, собственост на С.Ж.Ц. с ЕГН: ********** *** и деянието е извършено по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1 от НК, на основание чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1 от НК и чл.54 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.М.Б., ЕГН **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ПЕТ ХИЛЯДИ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Веществените доказателства: 1. Лек автомобил марка „Пежо”, модел „206” с рег. № ***, светло сив металик с рама № VF32АНFZE40466828, собственост на С.Ж.Ц. с ЕГН: ********** *** – намиращ се на съхранение в ГПУ – Царево; 2. Свидетелство за регистрация част втора № 007567194 на лек автомобил марка „Пежо”, модел „206” с рег. № ***, светло сив металик с рама № VF32АНFZE40466828, намиращ се на съхранение в ГПУ – Царево; 3. Контактен ключ за лек автомобил марка „Пежо”, модел „206” с рег. № ***, светло сив металик с рама № VF32АНFZE40466828, намиращ се на съхранение в ГПУ – Царево, предоставени доброволно на подс. С.М.Б., ЕГН **********, въз основа на устен договор за послужване, на основание чл.281, ал.3, вр. ал.2, т.1 от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.М.Б., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
С.М.Б.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №145/2016г. – по описа на ГПУ – Царево, между РП - Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия С.М.Б. - ЕГН **********, български гражданин, с адрес ***, пенсионер, осъждан-реабилитиран, и неговия защитник адв.Г.Р., съгласно което подсъдимият С.М.Б., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1 от НК, за това, че: На 29.06.2016г., в около 07:20 часа на главен път 99-1 между гр. Ахтопол, обл. Бургас и гр. Царево, обл. Бургас в зоната за отговорност на ГПУ Царево, с цел да набави за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнал група чужденци - 4 (четири) лица, а именно: 1. САМИУЛХАК АБДИЛАЗИЗ /АФСУС, SAMIULHAQ ABDULAZIZ AFSUS/ - роден на ***год. в гр. Кунар, Ислямска Република Афганистан, 2. СОФИЯ АБДУЛМАДЖИД АФСУС /SOFIA ABDULMAJID AFSUS/ - родена на ***год. в гр. Кунар, Ислямска Република Афганистан, 3. НАЗИР ФАИЗМОХАМАД СУЛТАНИ /NAZIR FAIZMOHAMAD SULTANI/ - роден на ***год. в гр. Херат, Ислямска Република Афганистан, 4. АМИР МУСТАФА СИАР /AMIR MUSTAFA SYYAK/ - роден на ***год. в гр. Херат, Ислямска Република Афганистан, да пребивава и да преминават през територията на Република България в нарушение на Закона за чужденците в Република България - чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (1) Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава -. редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима. Съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001г. на Съвета от 15.03.2001г. като деянието е извършено, чрез използването на моторно превозно средство - лек автомобил марка „Пежо”, модел „206” с рег. № ***, собственост на С.Ж.Ц. с ЕГН: ********** *** и деянието е извършено по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1 от НК, на основание чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1 от НК и чл.54 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.М.Б., ЕГН **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ПЕТ ХИЛЯДИ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Веществените доказателства: 1. Лек автомобил марка „Пежо”, модел „206” с рег. № ***, светло сив металик с рама № VF32АНFZE40466828, собственост на С.Ж.Ц. с ЕГН: ********** *** – намиращ се на съхранение в ГПУ – Царево; 2. Свидетелство за регистрация част втора № 007567194 на лек автомобил марка „Пежо”, модел „206” с рег. № ***, светло сив металик с рама № VF32АНFZE40466828, намиращ се на съхранение в ГПУ – Царево; 3. Контактен ключ за лек автомобил марка „Пежо”, модел „206” с рег. № ***, светло сив металик с рама № VF32АНFZE40466828, намиращ се на съхранение в ГПУ – Царево, предоставени доброволно на подс. С.М.Б., ЕГН **********, въз основа на устен договор за послужване, на основание чл.281, ал.3, вр. ал.2, т.1 от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.М.Б., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 1.7.2016г.
21 НОХД No 613/2016, I състав Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.С.Б. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 1.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №146/2016г. по описа на ГПУ – Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия М.С.Б. - ЕГН **********, с адрес ***, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, и неговия защитник адв.Г.Р., съгласно което подсъдимият М.С.Б., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.281, ал.2, т.1 предл. първо, 4 и 5, вр. с чл.281, ал.1 от НК за това, че: На 29.06.2016г. в около 07:20 часа на главен път 99-1 между гр. Ахтопол, обл. Бургас и гр. Царево, обл. Бургас в зоната за отговорност на ГПУ Царево, с цел да набави за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнал група чужденци - 7 (седем) лица, между които и 2 (две) лица ЗАХРА ХАМДУЛАХ МАДЖИДИ /ZAHRA HAMDULLAH MAJIDI/ родена на *** год., в гр. Херат, Ислямска Република Афганистан и СУБХАНУЛАХ ХАМДУЛАХ МАДЖИДИ /SUBHANULLAH HAMDULLAH MAJIDI/ - роден на ***год., в гр. Херат, Ислямска Република Афганистан ненавършили шестнадесет годишна възраст, а именно: 1. МУСТАФА ГУЛАМАЛИ АББАСЗАДАХ /MUSTAFA GHULAMALI ABBASZADAH/ - роден на ***год., в гр. Херат, Ислямска Република Афганистан, 2. ХАМИД АБДУЛФАТАХ БАХРАНИ /HAMID ABDULFATAH BAHRANI/ - роден на ***год., в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан, 3. ХАШМАТ АМАНУЛЛАХ ХАКИМЗАДА /HASHMAT AMANULLAH HAKIMZADA/ - роден на ***год. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан, 4. ХАМДУЛАХ МАДЖИД МАДЖИДИ /HAMDULLAH MAJID MAJIDI/ - роден на ***год. в гр. Херат, Ислямска Република Афганистан, 5. МАРИАМ ХУСЕИН ЗАХИРИ /MARYAM HUSEIN ZAHIRI/ - роден на *** г., в гр. Херат, Ислямска Република Афганистан, 6. ЗАХРА ХАМДУЛАХ МАДЖИДИ /ZAHRA HAMDULLAH MAJIDI/ - родена на *** год., в гр. Херат, Ислямска Република Афганистан, 7. СУБХАНУЛАХ ХАМДУЛАХ МАДЖИДИ /SUBHANULLAH HAMDULLAH MAJIDI/ - роден на ***год., в гр. Херат, Ислямска Република Афганистан да пребивава и да преминават през територията на Република България в нарушение на Закона за чужденците в Република България - чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (1) Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава -. редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима. Съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001г. на Съвета от 15.03.2001г. като деянието е извършено, чрез използването на моторно превозно средство - лек автомобил марка „БМВ”, модел „318” с регистрация Република Гърция с рег. № АХО -3120, собственост на М.С.Б., ЕГН: ********** и деянието е извършено по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл.281, ал.2, т.1 предл. първо, т.4 и т.5, вр. с чл.281, ал.1 от НК, на основание чл.281, ал.2, т.1 предл. първо, т.4 и т.5, вр. с чл.281, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.С.Б., ЕГН ********** на наказание ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да бъде изтърпяно в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 5000 /ПЕТ ХИЛЯДИ/ лева. На осн. чл.59, ал.1 от НК ПРИСПАДА от наложеното наказание лишаване от свобода по споразумението времето, през което подсъдимият М.С.Б., ЕГН **********, е бил задържан по реда на ЗМВР и НПК, считано от 29.06.2016г. до влизане на споразумението в законна сила, като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода. На основание чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, наложено на М.С.Б., ЕГН **********, със Споразумение №76/02.09.2014 год., по НОХД № 262/2014 год. на Районен съд Харманли, което да бъде изтърпяно в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: 1. 1 бр. лек автомобил марка „БМВ”, модел „318” с регистрация Република Гърция с рег. № ***, рама WBAСА71010JE28770, собственост на М.С.Б., ЕГН: **********; 2. 1 бр.контактен ключ за лек автомобил с рег. № ***, рама WBAСА71010JE28770, собственост на М.С.Б., ЕГН: **********; 3. Свидетелство за регистрация на лек автомобил с рег. № ***, рама WBAСА71010JE28770, /Република Гърция/ с № 4107534 собственост на М.С.Б., ЕГН: **********, намиращи се на съхранение в ГПУ-Царево, на основание чл. 281 ал. 3, вр. ал. 2 т. 1 от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.С.Б., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
М.С.Б.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №146/2016г. по описа на ГПУ – Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия М.С.Б. - ЕГН **********, с адрес ***, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, и неговия защитник адв.Г.Р., съгласно което подсъдимият М.С.Б., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.281, ал.2, т.1 предл. първо, 4 и 5, вр. с чл.281, ал.1 от НК за това, че: На 29.06.2016г. в около 07:20 часа на главен път 99-1 между гр. Ахтопол, обл. Бургас и гр. Царево, обл. Бургас в зоната за отговорност на ГПУ Царево, с цел да набави за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнал група чужденци - 7 (седем) лица, между които и 2 (две) лица ЗАХРА ХАМДУЛАХ МАДЖИДИ /ZAHRA HAMDULLAH MAJIDI/ родена на *** год., в гр. Херат, Ислямска Република Афганистан и СУБХАНУЛАХ ХАМДУЛАХ МАДЖИДИ /SUBHANULLAH HAMDULLAH MAJIDI/ - роден на ***год., в гр. Херат, Ислямска Република Афганистан ненавършили шестнадесет годишна възраст, а именно: 1. МУСТАФА ГУЛАМАЛИ АББАСЗАДАХ /MUSTAFA GHULAMALI ABBASZADAH/ - роден на ***год., в гр. Херат, Ислямска Република Афганистан, 2. ХАМИД АБДУЛФАТАХ БАХРАНИ /HAMID ABDULFATAH BAHRANI/ - роден на ***год., в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан, 3. ХАШМАТ АМАНУЛЛАХ ХАКИМЗАДА /HASHMAT AMANULLAH HAKIMZADA/ - роден на ***год. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан, 4. ХАМДУЛАХ МАДЖИД МАДЖИДИ /HAMDULLAH MAJID MAJIDI/ - роден на ***год. в гр. Херат, Ислямска Република Афганистан, 5. МАРИАМ ХУСЕИН ЗАХИРИ /MARYAM HUSEIN ZAHIRI/ - роден на *** г., в гр. Херат, Ислямска Република Афганистан, 6. ЗАХРА ХАМДУЛАХ МАДЖИДИ /ZAHRA HAMDULLAH MAJIDI/ - родена на *** год., в гр. Херат, Ислямска Република Афганистан, 7. СУБХАНУЛАХ ХАМДУЛАХ МАДЖИДИ /SUBHANULLAH HAMDULLAH MAJIDI/ - роден на ***год., в гр. Херат, Ислямска Република Афганистан да пребивава и да преминават през територията на Република България в нарушение на Закона за чужденците в Република България - чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (1) Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава -. редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима. Съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001г. на Съвета от 15.03.2001г. като деянието е извършено, чрез използването на моторно превозно средство - лек автомобил марка „БМВ”, модел „318” с регистрация Република Гърция с рег. № АХО -3120, собственост на М.С.Б., ЕГН: ********** и деянието е извършено по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл.281, ал.2, т.1 предл. първо, т.4 и т.5, вр. с чл.281, ал.1 от НК, на основание чл.281, ал.2, т.1 предл. първо, т.4 и т.5, вр. с чл.281, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.С.Б., ЕГН ********** на наказание ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да бъде изтърпяно в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 5000 /ПЕТ ХИЛЯДИ/ лева. На осн. чл.59, ал.1 от НК ПРИСПАДА от наложеното наказание лишаване от свобода по споразумението времето, през което подсъдимият М.С.Б., ЕГН **********, е бил задържан по реда на ЗМВР и НПК, считано от 29.06.2016г. до влизане на споразумението в законна сила, като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода. На основание чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, наложено на М.С.Б., ЕГН **********, със Споразумение №76/02.09.2014 год., по НОХД № 262/2014 год. на Районен съд Харманли, което да бъде изтърпяно в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: 1. 1 бр. лек автомобил марка „БМВ”, модел „318” с регистрация Република Гърция с рег. № ***, рама WBAСА71010JE28770, собственост на М.С.Б., ЕГН: **********; 2. 1 бр.контактен ключ за лек автомобил с рег. № ***, рама WBAСА71010JE28770, собственост на М.С.Б., ЕГН: **********; 3. Свидетелство за регистрация на лек автомобил с рег. № ***, рама WBAСА71010JE28770, /Република Гърция/ с № 4107534 собственост на М.С.Б., ЕГН: **********, намиращи се на съхранение в ГПУ-Царево, на основание чл. 281 ал. 3, вр. ал. 2 т. 1 от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.С.Б., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 1.7.2016г.
22 НОХД No 614/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Х.И. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 1.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 87/2016 г. по описа на ГПУ - град Малко Търново,постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия А.Х.И. /ALI HOSEN IBRAHIM/ - мъж, род. на *** г. в гр. Сулаймание, Ирак, гражданин на Ирак, с начално образование, строителен работник, женен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д.Р., съгласно условията на което подсъдимият А.Х.И. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Х.И. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Х.И. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
А.Х.И.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 87/2016 г. по описа на ГПУ - град Малко Търново,постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия А.Х.И. /ALI HOSEN IBRAHIM/ - мъж, род. на *** г. в гр. Сулаймание, Ирак, гражданин на Ирак, с начално образование, строителен работник, женен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д.Р., съгласно условията на което подсъдимият А.Х.И. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Х.И. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Х.И. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 1.7.2016г.
23 НОХД No 615/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО П.А.П. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 1.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 88/2016 г. по описа на ГПУ - град Малко Търново,постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия П.А.П. /PAYMAN ABDALA PIROT/ - жена, род. на *** г. в гр. Сулаймание, Ирак, гражданка на Ирак, с начално образование, домакиня, омъжена, неосъждана, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д.Р., съгласно условията на което подсъдимият П.А.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия П.А.П. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА П.А.П. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
П.А.П.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 88/2016 г. по описа на ГПУ - град Малко Търново,постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия П.А.П. /PAYMAN ABDALA PIROT/ - жена, род. на *** г. в гр. Сулаймание, Ирак, гражданка на Ирак, с начално образование, домакиня, омъжена, неосъждана, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д.Р., съгласно условията на което подсъдимият П.А.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия П.А.П. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА П.А.П. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 1.7.2016г.
24 НОХД No 616/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.Р.П. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 1.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 94/2016 г. по описа на ГПУ - град Малко Търново,постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Н.Р.П. /NICHERVAN RASHID PIRO/ - мъж, род. на *** г. в гр. Захо, Ирак, гражданин на Ирак, с начално образование, общ работник, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д.Р., съгласно условията на което подсъдимият Н.Р.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Н.Р.П. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.Р.П. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Н.Р.П.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 94/2016 г. по описа на ГПУ - град Малко Търново,постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Н.Р.П. /NICHERVAN RASHID PIRO/ - мъж, род. на *** г. в гр. Захо, Ирак, гражданин на Ирак, с начално образование, общ работник, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д.Р., съгласно условията на което подсъдимият Н.Р.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Н.Р.П. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.Р.П. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 1.7.2016г.
25 НОХД No 617/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Б.С.М. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 1.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 90/2016 г. по описа на ГПУ - град Малко Търново,постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия Б.С.М. /Bashar Semo Mahmod/ - роден на ***год. в гр.Захо,Арабска Република Ирак – с начално образование ,женен ,неосъждан ,общ работник , без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д.Р., съгласно условията на което подсъдимият Б.С.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Б.С.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Б.С.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Б.С.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 90/2016 г. по описа на ГПУ - град Малко Търново,постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия Б.С.М. /Bashar Semo Mahmod/ - роден на ***год. в гр.Захо,Арабска Република Ирак – с начално образование ,женен ,неосъждан ,общ работник , без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д.Р., съгласно условията на което подсъдимият Б.С.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Б.С.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Б.С.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 1.7.2016г.
26 НОХД No 618/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Р.Х.Ю. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 1.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 98/2016 г. по описа на ГПУ - град Малко Търново,постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия Р.Х.Ю. /Rudwan Khalil Usef / - роден на ***год. в гр.Мосел,Арабска република Ирак – с начално образование ,професия сервитьор,неженен ,неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д.Р., съгласно условията на което подсъдимият Р.Х.Ю. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Р.Х.Ю. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Р.Х.Ю. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Р.Х.Ю.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 98/2016 г. по описа на ГПУ - град Малко Търново,постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия Р.Х.Ю. /Rudwan Khalil Usef / - роден на ***год. в гр.Мосел,Арабска република Ирак – с начално образование ,професия сервитьор,неженен ,неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д.Р., съгласно условията на което подсъдимият Р.Х.Ю. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Р.Х.Ю. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Р.Х.Ю. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 1.7.2016г.
27 НОХД No 619/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.А.Х. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 1.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 89/2016 г. по описа на ГПУ - град Малко Търново,постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия AYUB ABDALA HAMAD /А.А.Х./ - мъж, роден на *** г. в гр.Сулаймание, Арабска републка Ирак, гражданин на Ирак, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, представляван от неговия защитник адв.Д.Р., съгласно условията на което подсъдимият А.А.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.А.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.А.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
А.А.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 89/2016 г. по описа на ГПУ - град Малко Търново,постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия AYUB ABDALA HAMAD /А.А.Х./ - мъж, роден на *** г. в гр.Сулаймание, Арабска републка Ирак, гражданин на Ирак, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, представляван от неговия защитник адв.Д.Р., съгласно условията на което подсъдимият А.А.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.А.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.А.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 1.7.2016г.
28 НОХД No 620/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ш.А.К. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 1.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №91/2016 г. по описа на ГПУ - град Малко Търново,постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия SHILAN JAMIL QASEM /Ш.А.К./ - жена, роден на *** г. в гр.Захо, Арабска републка Ирак, гражданин на Ирак, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, представляван от неговия защитник адв.Д.Р., съгласно условията на което подсъдимият Ш.А.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ш.А.К. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ш.А.К. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Ш.А.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №91/2016 г. по описа на ГПУ - град Малко Търново,постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия SHILAN JAMIL QASEM /Ш.А.К./ - жена, роден на *** г. в гр.Захо, Арабска републка Ирак, гражданин на Ирак, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, представляван от неговия защитник адв.Д.Р., съгласно условията на което подсъдимият Ш.А.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ш.А.К. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ш.А.К. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 1.7.2016г.
29 НОХД No 621/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Б.Ш. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 1.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №92/2016г. по описа на ГПУ - град Малко Търново,постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия AYMAN BASHIR SHAYBO /А.Б.Ш./ - мъж, роден на *** г. в гр.Шангал, Арабска републка Ирак, гражданин на Ирак, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, представляван от неговия защитник адв.Д.Р., съгласно условията на което подсъдимият А.Б.Ш. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Б.Ш. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Б.Ш. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
А.Б.Ш.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №92/2016г. по описа на ГПУ - град Малко Търново,постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия AYMAN BASHIR SHAYBO /А.Б.Ш./ - мъж, роден на *** г. в гр.Шангал, Арабска републка Ирак, гражданин на Ирак, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, представляван от неговия защитник адв.Д.Р., съгласно условията на което подсъдимият А.Б.Ш. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Б.Ш. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Б.Ш. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 1.7.2016г.
30 НОХД No 622/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Р.Ю.Б. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 1.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №93/2016 г. по описа на ГПУ - град Малко Търново,постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия REZA YOUSEF BAPEHBAKHTIARI/Р.Ю.Б./ - мъж, роден на *** г. в гр.Абадан, Иран, гражданин на Иран, притежаващ документ за самоличност - паспорт №37034746, валиден до 02.06.2021г, представляван от неговия защитник адв.Д.Р., съгласно условията на което подсъдимият Р.Ю.Б. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Р.Ю.Б. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Р.Ю.Б. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Р.Ю.Б.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №93/2016 г. по описа на ГПУ - град Малко Търново,постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия REZA YOUSEF BAPEHBAKHTIARI/Р.Ю.Б./ - мъж, роден на *** г. в гр.Абадан, Иран, гражданин на Иран, притежаващ документ за самоличност - паспорт №37034746, валиден до 02.06.2021г, представляван от неговия защитник адв.Д.Р., съгласно условията на което подсъдимият Р.Ю.Б. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Р.Ю.Б. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Р.Ю.Б. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 1.7.2016г.
31 НОХД No 623/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.А.Д. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 1.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №95/2016 г. по описа на ГПУ - град Малко Търново,постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия DARWISH AHMADY DEREEK /Д.А.Д./ - мъж, роден на *** г. в Иран, гражданин на Иран, без документ за самоличност, по данни заявени от лицето, представляван от неговия защитник адв.Д.Р., съгласно условията на което подсъдимият Д.А.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Д.А.Д. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.А.Д. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото.
Д.А.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №95/2016 г. по описа на ГПУ - град Малко Търново,постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия DARWISH AHMADY DEREEK /Д.А.Д./ - мъж, роден на *** г. в Иран, гражданин на Иран, без документ за самоличност, по данни заявени от лицето, представляван от неговия защитник адв.Д.Р., съгласно условията на което подсъдимият Д.А.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Д.А.Д. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.А.Д. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 1.7.2016г.
32 НОХД No 624/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.С.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 1.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 96/2016 г. по описа на ГПУ - град Малко Търново,постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия AYUB SALAH AHMAD / А.С.А. / - мъж, роден на *** г. в гр.Сулаймание, Арабска републка Ирак, гражданин на Ирак, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, представляван от неговия защитник адв.Д.Р., съгласно условията на което подсъдимият А.С.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.С.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.С.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото.
А.С.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 96/2016 г. по описа на ГПУ - град Малко Търново,постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия AYUB SALAH AHMAD / А.С.А. / - мъж, роден на *** г. в гр.Сулаймание, Арабска републка Ирак, гражданин на Ирак, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, представляван от неговия защитник адв.Д.Р., съгласно условията на което подсъдимият А.С.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.С.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.С.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 1.7.2016г.
33 НОХД No 625/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.О.О. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 1.7.2016г.
производство по Незабавно производство №97/2016 г. по описа на ГПУ - град Малко Търново,постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия JAMAL OSMAN OMAR /Д.О.О./ - мъж, роден на *** г. в гр.Мосел, Ирак, гражданин на Ирак, без документ за самоличност, по данни заявени от лицето, представляван от неговия защитник адв.Д.Р., съгласно условията на което подсъдимият Д.О.О. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Д.О.О. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.О.О. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото.
Д.О.О.
производство по Незабавно производство №97/2016 г. по описа на ГПУ - град Малко Търново,постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия JAMAL OSMAN OMAR /Д.О.О./ - мъж, роден на *** г. в гр.Мосел, Ирак, гражданин на Ирак, без документ за самоличност, по данни заявени от лицето, представляван от неговия защитник адв.Д.Р., съгласно условията на което подсъдимият Д.О.О. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Д.О.О. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.О.О. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 1.7.2016г.
34 ЧНД No 635/2016, I състав Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК ГПУ ЦАРЕВО   Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Протокол от 3.7.2016г.
Като взе предвид, че с приключване на разпита на свидетеля Хидаятулах Абдулах Хусайнхил се изчерпва предмета на делото, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ПРИКЛЮЧВА РАЗПИТА НА СВИДЕТЕЛЯ по ЧН дело №635/2016г. по описа на Районен съд Царево.
35 НОХД No 641/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Х.А.Х. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 4.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №152/2016 г. по описа на ГПУ - град Царево,постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия Х.А.Х. (HIDAYTULLAH ABDULLAH HUSAINKHIL), род. ***г в гр. Баглан, Ислямска Република Афганистан, неженен, неграмотен, неосъждан, земеделец, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, представляван от неговия защитник адв.А.М., съгласно условията на което подсъдимият Х.А.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 30.06.2016 год. в района на местността „Сърпиите”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х.А.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.А.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
Х.А.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №152/2016 г. по описа на ГПУ - град Царево,постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия Х.А.Х. (HIDAYTULLAH ABDULLAH HUSAINKHIL), род. ***г в гр. Баглан, Ислямска Република Афганистан, неженен, неграмотен, неосъждан, земеделец, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, представляван от неговия защитник адв.А.М., съгласно условията на което подсъдимият Х.А.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 30.06.2016 год. в района на местността „Сърпиите”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х.А.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.А.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 4.7.2016г.
36 НОХД No 642/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ш.М.П. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 4.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №151/2016 г. по описа на ГПУ - град Царево,постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия Ш.М.П. (SHAFIULLAH MAHMADULLAH PAYMAN) – роден на ***г. в гр. Баглан, Ислямска Република Афганистан, неженен, неграмотен, неосъждан, земеделец, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, представляван от неговия защитник адв.А.М., съгласно условията на което подсъдимият Ш.М.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 30.06.2016 год. в района на местността „Сърпиите”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ш.М.П. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ш.М.П. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
Ш.М.П.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №151/2016 г. по описа на ГПУ - град Царево,постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия Ш.М.П. (SHAFIULLAH MAHMADULLAH PAYMAN) – роден на ***г. в гр. Баглан, Ислямска Република Афганистан, неженен, неграмотен, неосъждан, земеделец, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, представляван от неговия защитник адв.А.М., съгласно условията на което подсъдимият Ш.М.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 30.06.2016 год. в района на местността „Сърпиите”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ш.М.П. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ш.М.П. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 4.7.2016г.
37 НОХД No 643/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Н.Н. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 4.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №150/2016 г. по описа на ГПУ - град Царево,постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия А.Н.Н. (AKHTARMOHAMAD NURAHMAD NURZAI) – роден на ***г. в гр. Ненганхар, Ислямска Република Афганистан, неженен, начално образование, неосъждан, войник, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.А.М., съгласно условията на което подсъдимият А.Н.Н. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 30.06.2016 год. в района на местността „Сърпиите”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Н.Н. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Н.Н. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото
А.Н.Н.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №150/2016 г. по описа на ГПУ - град Царево,постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия А.Н.Н. (AKHTARMOHAMAD NURAHMAD NURZAI) – роден на ***г. в гр. Ненганхар, Ислямска Република Афганистан, неженен, начално образование, неосъждан, войник, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.А.М., съгласно условията на което подсъдимият А.Н.Н. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 30.06.2016 год. в района на местността „Сърпиите”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Н.Н. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Н.Н. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото
В законна сила от 4.7.2016г.
38 НОХД No 644/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Б.М.П. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 4.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №149/2016 г. по описа на ГПУ - град Царево,постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия Б.М.П. (BASHIRAHMAD MIRZAMAN PIRUZ) – роден на ***г. в гр. Ненганхар, Ислямска Република Афганистан, неженен, неграмотен, неосъждан, войник, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, представляван от неговия защитник адв.А.М., съгласно условията на което подсъдимият Б.М.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 30.06.2016 год. в района на местността „Сърпиите”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Б.М.П. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Б.М.П. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
Б.М.П.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №149/2016 г. по описа на ГПУ - град Царево,постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия Б.М.П. (BASHIRAHMAD MIRZAMAN PIRUZ) – роден на ***г. в гр. Ненганхар, Ислямска Република Афганистан, неженен, неграмотен, неосъждан, войник, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, представляван от неговия защитник адв.А.М., съгласно условията на което подсъдимият Б.М.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 30.06.2016 год. в района на местността „Сърпиите”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Б.М.П. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Б.М.П. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 4.7.2016г.
39 НОХД No 645/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.Н.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 4.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №153/2016 г. по описа на ГПУ - град Царево,постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия М.Н.М. (MATIULLAH NURMOHAMAD MOHAMAD) – роден на *** г. в гр. Лагман, Ислямска Република Афганистан, неженен, неграмотен, неосъждан, магазинер, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, представляван от неговия защитник адв.А.М., съгласно условията на което подсъдимият М.Н.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 30.06.2016 год. в района на местността „Сърпиите”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.Н.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.Н.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
М.Н.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №153/2016 г. по описа на ГПУ - град Царево,постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия М.Н.М. (MATIULLAH NURMOHAMAD MOHAMAD) – роден на *** г. в гр. Лагман, Ислямска Република Афганистан, неженен, неграмотен, неосъждан, магазинер, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, представляван от неговия защитник адв.А.М., съгласно условията на което подсъдимият М.Н.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 30.06.2016 год. в района на местността „Сърпиите”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.Н.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.Н.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 4.7.2016г.
40 НОХД No 646/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.И.Н. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 4.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №154/2016 г. по описа на ГПУ - град Царево,постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия А.И.Н. (ABDULRASUL IMAMMURAD NURI) - роден на *** г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан, неженен, неграмотен, неосъждан, войник, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Я.К., съгласно условията на което подсъдимият А.И.Н. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 30.06.2016 год. в района на местността „Сърпиите”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.И.Н. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.И.Н. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
А.И.Н.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №154/2016 г. по описа на ГПУ - град Царево,постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия А.И.Н. (ABDULRASUL IMAMMURAD NURI) - роден на *** г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан, неженен, неграмотен, неосъждан, войник, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Я.К., съгласно условията на което подсъдимият А.И.Н. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 30.06.2016 год. в района на местността „Сърпиите”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.И.Н. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.И.Н. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 4.7.2016г.
41 НОХД No 647/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Х.М.Н. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 4.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 156/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия Х.М.Н. (HIJRATULLAH MOHAMADTAHIR NIAZI) – роден на *** г. в гр. Лагман, Ислямска Република Афганистан, неженен, неграмотен, неосъждан, овчар, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, представляван от неговия защитник адв.Я.К., съгласно условията на което подсъдимият Х.М.Н. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 30.06.2016 год. в района на местността „Сърпиите”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х.М.Н. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.М.Н. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Х.М.Н.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 156/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия Х.М.Н. (HIJRATULLAH MOHAMADTAHIR NIAZI) – роден на *** г. в гр. Лагман, Ислямска Република Афганистан, неженен, неграмотен, неосъждан, овчар, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, представляван от неговия защитник адв.Я.К., съгласно условията на което подсъдимият Х.М.Н. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 30.06.2016 год. в района на местността „Сърпиите”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х.М.Н. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.М.Н. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 4.7.2016г.
42 НОХД No 648/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.С.З. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 4.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 157/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия М.С.З. (MOHAMAD SULAYMAN ZARIFKHAN) – роден на ***г в гр. Паруан, Ислямска Република Афганистан, неженен, неграмотен, неосъждан, овчар, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, представляван от неговия защитник адв.Я.К., съгласно условията на което подсъдимият М.С.З. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 30.06.2016 год. в района на местността „Сърпиите”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.С.З. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.С.З. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
М.С.З.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 157/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия М.С.З. (MOHAMAD SULAYMAN ZARIFKHAN) – роден на ***г в гр. Паруан, Ислямска Република Афганистан, неженен, неграмотен, неосъждан, овчар, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, представляван от неговия защитник адв.Я.К., съгласно условията на което подсъдимият М.С.З. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 30.06.2016 год. в района на местността „Сърпиите”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.С.З. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.С.З. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 4.7.2016г.
43 НОХД No 649/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.М.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 4.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №155/2016 г. по описа на ГПУ - град Царево,постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия А.М.М. (AMANULLAH MUHIBULLAH MUHIBZAI) – роден на *** г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан, неженен, неграмотен, неосъждан, магазинер, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, представляван от неговия защитник адв.Я.К., съгласно условията на което подсъдимият А.М.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 30.06.2016 год. в района на местността „Сърпиите”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.М.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.М.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
А.М.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №155/2016 г. по описа на ГПУ - град Царево,постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия А.М.М. (AMANULLAH MUHIBULLAH MUHIBZAI) – роден на *** г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан, неженен, неграмотен, неосъждан, магазинер, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, представляван от неговия защитник адв.Я.К., съгласно условията на което подсъдимият А.М.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 30.06.2016 год. в района на местността „Сърпиите”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.М.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.М.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 4.7.2016г.
44 НОХД No 650/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Т.М.Ф. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 4.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 161/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия Т.М.Ф. (TEIIBEHSAN MOHAMADSHAFIQ FATEH) – роден на ***г. в гр.Гуджархан, Ислямска Република Пакистан, неженен, неграмотен, неосъждан, безработен, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Т.В., съгласно условията на което подсъдимият Т.М.Ф. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 30.06.2016 год. в района на местността „Сърпиите”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Т.М.Ф. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Т.М.Ф. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Т.М.Ф.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 161/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия Т.М.Ф. (TEIIBEHSAN MOHAMADSHAFIQ FATEH) – роден на ***г. в гр.Гуджархан, Ислямска Република Пакистан, неженен, неграмотен, неосъждан, безработен, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Т.В., съгласно условията на което подсъдимият Т.М.Ф. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 30.06.2016 год. в района на местността „Сърпиите”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Т.М.Ф. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Т.М.Ф. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 4.7.2016г.
45 НОХД No 651/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.У.Ч. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 4.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 160/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия М. УАДЖЕДХУСАЙН Ч. (MURADALI WAJEDHUSAIN CHISHTI) – роден на *** г. в гр. Гуджархан, Ислямска Република Пакистан, неженен, неграмотен, неосъждан, безработен, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Т.В., съгласно условията на което подсъдимият М. Уаджедхусайн Ч. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 30.06.2016 год. в района на местността „Сърпиите”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М. Уаджедхусайн Ч. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М. Уаджедхусайн Ч. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
М.У.Ч.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 160/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия М. УАДЖЕДХУСАЙН Ч. (MURADALI WAJEDHUSAIN CHISHTI) – роден на *** г. в гр. Гуджархан, Ислямска Република Пакистан, неженен, неграмотен, неосъждан, безработен, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Т.В., съгласно условията на което подсъдимият М. Уаджедхусайн Ч. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 30.06.2016 год. в района на местността „Сърпиите”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М. Уаджедхусайн Ч. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М. Уаджедхусайн Ч. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 4.7.2016г.
46 НОХД No 652/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.М.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 4.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 159/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия М.М.М. (MOHAMADALIKHAN MUKAMALSHAH MASUD) - род. *** г. в гр. Макин, Ислямска Република Пакистан, неженен, неграмотен, неосъждан, магазинер, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Т.В., съгласно условията на което подсъдимият М.М.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 30.06.2016 год. в района на местността „Сърпиите”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.М.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.М.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
М.М.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 159/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия М.М.М. (MOHAMADALIKHAN MUKAMALSHAH MASUD) - род. *** г. в гр. Макин, Ислямска Република Пакистан, неженен, неграмотен, неосъждан, магазинер, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Т.В., съгласно условията на което подсъдимият М.М.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 30.06.2016 год. в района на местността „Сърпиите”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.М.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.М.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 4.7.2016г.
47 НОХД No 653/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ф.А.Ч. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 4.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 162/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия ФИЗАНУЛХАК А.Ч. (FIZANULHAQ AJABKHAN CHISHTI) – роден на ***г. гр.Гуджархан, Ислямска Република Пакистан, неженен, неграмотен, неосъждан, безработен, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, представляван от неговия защитник адв.Т.В., съгласно условията на което подсъдимият Физанулхак А.Ч. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 30.06.2016 год. в района на местността „Сърпиите”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Физанулхак А.Ч. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Физанулхак А.Ч. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
Ф.А.Ч.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 162/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия ФИЗАНУЛХАК А.Ч. (FIZANULHAQ AJABKHAN CHISHTI) – роден на ***г. гр.Гуджархан, Ислямска Република Пакистан, неженен, неграмотен, неосъждан, безработен, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, представляван от неговия защитник адв.Т.В., съгласно условията на което подсъдимият Физанулхак А.Ч. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 30.06.2016 год. в района на местността „Сърпиите”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Физанулхак А.Ч. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Физанулхак А.Ч. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 4.7.2016г.
48 НОХД No 654/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Х.М.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 4.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 158/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия Х.М.А. (HAMIDULLAH MOHAMADNABI AHMADZAI) – роден на *** г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан, неженен, неграмотен, неосъждан, земеделец, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, представляван от неговия защитник адв.Я.К., съгласно условията на което подсъдимият Х.М.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 30.06.2016 год. в района на местността „Сърпиите”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х.М.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.М.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Х.М.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 158/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия Х.М.А. (HAMIDULLAH MOHAMADNABI AHMADZAI) – роден на *** г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан, неженен, неграмотен, неосъждан, земеделец, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, представляван от неговия защитник адв.Я.К., съгласно условията на което подсъдимият Х.М.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 30.06.2016 год. в района на местността „Сърпиите”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х.М.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.М.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 4.7.2016г.
49 НОХД No 655/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО У.А.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 4.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 163/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия У.А.М. (USMANKHAN ARIFMAHMUDKHAN MOMAND) – роден на ***г. в гр. Сиалкот, Ислямска Република Пакистан, неженен, средно образование, неосъждан, фермер, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, представляван от неговия защитник адв.Т.В., съгласно условията на което подсъдимият У.А.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 30.06.2016 год. в района на местността „Сърпиите”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия У.А.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА У.А.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
У.А.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 163/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия У.А.М. (USMANKHAN ARIFMAHMUDKHAN MOMAND) – роден на ***г. в гр. Сиалкот, Ислямска Република Пакистан, неженен, средно образование, неосъждан, фермер, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, представляван от неговия защитник адв.Т.В., съгласно условията на което подсъдимият У.А.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 30.06.2016 год. в района на местността „Сърпиите”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия У.А.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА У.А.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 4.7.2016г.
50 НОХД No 656/2016, I състав Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Й.Ц.И.,
В.Р.В.
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 5.7.2016г.
Й.Ц.И.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №148/2016г. по описа на ГПУ – Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия Й.Ц.И., ЕГН: ********** - роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, и неговия защитник адв.Д.Д., съгласно което подсъдимият Й.Ц.И., ЕГН: ********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и 5, вр. с чл. 281, ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, за това, че на 02.07.2016 г. в около 23.30 часа в землището на гр. Приморско, Бургаска обл. по общински път клас III - 992, км. 24 от с. Ясна поляна към гр. Приморско, Бургаска обл. и по главен път П-99 в посока гр. Приморско - гр. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Царево, в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор с В.Р.В., ЕГН: ********** с цел да набавят за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнал група чужденци - 22 /двадесет и две/ лица, между които и 3 (три) лица СИРАТГУЛ ТУРГУЛ ХЕДЕРХИЛ (SURATGUL TOORGUL KHEDERKHIL) - роден на *** г. в гр. Ka6>w Ислямска Република Афганистан, ЗАКИРУЛАХ МОХМАД ТАХИР (ZAKIRULLAH MOHAMAD TAHIR) - роден на ***г. в гр. Паруан, Ислямска Република Афганистан и АБДУЛХАК ШИРАЛИ НИАЗИ (ABDULHAQ SHIRALI NIAZI) -роден на ***г. в гр. Паруан, Ислямска Република Афганистан ненавършили шестнадесет годишна възраст, а именно: 1.БАШИРАХМАД МИРЗАМАН ПИРУЗ (BASHIRAHMAD MIRZAMAN PIRUZ) - роден на *** г. в гр. Ненганхар, Ислямска Република Афганистан, неженен, неграмотен, неосъждан, войник. 2. АХТАРМОХАМАД НУРАХМАД НУРЗАЙ (AKHTARMOHAMAD NURAHMAD NURZAI) - роден на *** г. в гр. Ненганхар, Ислямска Република Афганистан, неженен, начално образование, неосъждан, войник. З.ШАФИУЛАХ МАХМАДУЛАХ ПАЙМАН (SHAFIULLAH MAHMADULLAH PAYMAN) - роден на *** г. в гр. Баглан, Ислямска Република Афганистан, неженен, неграмотен, неосъждан, земеделец. 4. ХИДАЯТУЛАХ АБДУЛАХ ХУСАЙНХИЛ (HIDAYTULLAH ABDULLAhr HUSAINKHIL) - роден на *** г. в гр. Баглан, Ислямска Република Афганистан, неженен, неграмотен, неосъждан, земеделец. 5. МАТИУЛАХ НУРМОХАМАД МОХАМАДИ (MATIULLAH NURMOHAMAD MOHAMAD) - роден на *** г. в гр. Лагман, Ислямска Република Афганистан, неженен, неграмотен, неосъждан, магазинер. 6. АБДУЛРАСУЛ ИМАММУРАД НУРИ (ABDULRASUL IMAMMURAD NURI) - роден на *** г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан, неженен, неграмотен, неосъждан, войник. 7. АМАНУЛАХ МУХИБУЛАХ МУХИБЗАЙ (AMANULLAH MUHIBULLAH MUHIBZAI) - роден на *** г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан, неженен, неграмотен, неосъждан, магазинер. 8. ХИДЖАТУЛАХ МОХАМАД ТАХИР НИАЗИ (HIIRATULLAH MOHAMADTAHIR NIAZI) - роден на *** г. в гр. Лагман, Ислямска Република Афганистан, неженен, неграмотен, неосъждан, овчар. 9. МОХАМАД СУЛАЙМАН ЗАРИФХАН (MOHAMAD SULAYMAN ZARIFKHAN) - роден на *** г. в гр. Паруан, Ислямска Република Афганистан, неженен, неграмотен, неосъждан, овчар. 10. ХАМИДУЛАХ МОХАМАДНАБИ АХМАДЗАЙ (HAMIDULLAH MOHAMADNABI AHMADZAI) - роден на *** г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан, неженен, неграмотен, неосъждан, земеделец. 13. МОХАМАДАЛИХАН МУКАМАЛШАХ МАСУД (MOHAMADALIKHAN MUKAMALSHAH MASUD) - роден на *** г. в гр. Макин, Ислямска Република Пакистан, неженен, неграмотен, неосъждан, магазинер. 14. МУРАДАЛИ УАДЖЕДХУСАЙН ЧИЩИ (MURADALI WATEDHUSAIN CHISHTI) - роден на *** г. в гр. Гуджархан, Ислямска Република Пакистан, неженен, неграмотен, неосъждан, безработен. 13: ТЕИБЕХСАН МОХАМАДШАРФИК ФАТЕХ (TEIIBEHSAN MOHAMADSHAFIQ FATEH) - роден на ***г. в гр. Гуджархан, Ислямска Република Пакистан, неженен, неграмотен, неосъждан, безработен. 14. ФИЗАНУЛХАК АДЖАБХАН ЧИШТИ (FIZANULHAQ AJABKHAN CHISHTI) - роден на *** г. в гр. Гуджархан, Ислямска Република Пакистан, неженен; неграмотен, неосъждан, безработен. 17. УСМАНХАН АРИФМАХМУДХАН МОМАНД (USMANKHAN ARIFMAHMUDKHAN MOMAND) - роден на *** г. в гр. Сиалкот, Ислямска Република Пакистан, неженен, средно образование, неосъждан, фермер. 18. СИРАТГУЛ ТУРГУЛ ХЕДЕРХИЛ (SURATGUL TOORGUL KHEDERKHIL) - роден на *** г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, неженен, начално образование, неосъждан, безработен. 20. УАХИДУЛАХ ДЖУМАХАН ДЖАБАРХИЛ (WAHIDULLAH TOMAKHAN JABARKHIL) - роден на *** г. в гр. Ненганхар, Ислямска Република Афганистан, неженен, начално образование, неосъждан, безработен. 21. ХАМИДГУЛ МАХМУД ЗАДРАН (HAMIDGUL MAHMUD ZADRAN) -роден на *** г. в гр. Пактия, Ислямска Република Афганистан, неженен, начално образование, неосъждан, безработен. 22. ХАЛЕД ХАСАНХАН НИАЗИ (KHALED HASANKHAN NIAZI) - роден на *** г. в гр. Ненгар, Ислямска Република Афганистан, неженен, начално образование, неосъждан, безработен. 23. ЗИАУЛАХ ЗИАУЛРАХМАН ФАКУРИ (ZIAULLAH ZIAULRAHMAN FARUQI) - роден на ***г. в гр. Ненганхар, Ислямска Република Афганистан, неженен, начално образование, неосъждан, безработен. 24. ЗАКИРУЛАХ МОХМАД ТАХИР (ZAKIRULLAH MOHAMAD TAHIR) -роден на *** г. в гр. Паруан, Ислямска Република Афганистан, неженен, неграмотен, неосъждан, безработен. 25. АБДУЛХАК ШИР А ЛИ НИАЗИ (ABDULHAQ SHIRALI NIAZI), роден на *** г. в гр. Паруан, Ислямска Република Афганистан, неженен, неграмотен, неосъждан, безработен да пребивават и да преминават през територията на Република България в нарушение на Закона за чужденците в Република България -чл. 19. (Изм. -ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (1) Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава -. редовен документ за задгранично пътуване или друг ваместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима. Съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001г. на Съвета от 15.03.2001г. като деянието е извършено, чрез използването на моторно превозно средство - товарен автомобил марка „Мерцедес" модел „Спринтер 208Д" с Per. № РВ 59 38 СА собственост на ТОДОР МИТКОВ БАЛЪМОВ, ЕГН ********** и деянието е извършено по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, на основание чл.281, ал.2, т.1 предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Й.Ц.И., ЕГН: ********** на наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да бъде изтърпяно в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 5000 /ПЕТ ХИЛЯДИ/ лева. На осн. чл.59, ал.1 от НК ПРИСПАДА от наложеното наказание лишаване от свобода по споразумението времето, през което подсъдимият Й.Ц.И., ЕГН: **********, е бил задържан по реда на ЗМВР и НПК, считано от 03.07.2016г. до влизане на споразумението в законна сила, като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода. Веществените доказателства: На основание чл. 281 ал. 3, вр. ал. 2 т. 1 от НК ОТНЕМА в полза на държавата. 1.1 - 1 бр. товарен автомобил марка „Мерцедес" модел „Спринтер 208Д" с Per. № РВ 59 38 СА собственост на ТОДОР МИТКОВ БАЛЪМОВ, ЕГН **********, 1 бр. контактния ключ за товарния автомобил, Удостоверение за техническа изправност на МПС - марка „Мерцедес" модел „Спринтер 208Д" с per. № РВ 59 38 СА от 13.06.2016 г., Приходна квитанция за платен местен данък на МПС от 13.06.2016г., Застрахователна полица - застраховка гражданска отговорност на името на ТОДОР МИТКОВ БАЛЪМОВ за товарен автомобил марка „Мерцедес" модел „Сп
В.Р.В.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №148/2016г. по описа на ГПУ – Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия В.Р.В., ЕГН: **********, роден на *** ***, постоянен адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, не женен, не осъждан, и неговия защитник адв.Р.Д., съгласно което подсъдимият В.Р.В., ЕГН: ********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и 5, вр. с чл. 281, ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, за това, че на 02.07.2016 г. в около 23.30 часа в землището на гр. Приморско, Бургаска обл. по общински път клас III - 992, км. 24 от с. Ясна поляна към гр. Приморско, Бургаска обл. и по главен път П-99 в посока гр. Приморско - гр. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Царево, в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор с Й.Ц.И., ЕГН: ********** с цел да набавят за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнал група чужденци - 22 /двадесет и две/ лица, между които и 3 (три) лица СИРАТГУЛ ТУРГУЛ ХЕДЕРХИЛ (SURATGUL TOORGUL KHEDERKHIL) - роден на *** г. в гр. Ka6>w Ислямска Република Афганистан, ЗАКИРУЛАХ МОХМАД ТАХИР (ZAKIRULLAH MOHAMAD TAHIR) - роден на ***г. в гр. Паруан, Ислямска Република Афганистан и АБДУЛХАК ШИРАЛИ НИАЗИ (ABDULHAQ SHIRALI NIAZI) -роден на ***г. в гр. Паруан, Ислямска Република Афганистан ненавършили шестнадесет годишна възраст, а именно: 1.БАШИРАХМАД МИРЗАМАН ПИРУЗ (BASHIRAHMAD MIRZAMAN PIRUZ) - роден на *** г. в гр. Ненганхар, Ислямска Република Афганистан, неженен, неграмотен, неосъждан, войник. 2. АХТАРМОХАМАД НУРАХМАД НУРЗАЙ (AKHTARMOHAMAD NURAHMAD NURZAI) - роден на *** г. в гр. Ненганхар, Ислямска Република Афганистан, неженен, начално образование, неосъждан, войник. З.ШАФИУЛАХ МАХМАДУЛАХ ПАЙМАН (SHAFIULLAH MAHMADULLAH PAYMAN) - роден на *** г. в гр. Баглан, Ислямска Република Афганистан, неженен, неграмотен, неосъждан, земеделец. 4. ХИДАЯТУЛАХ АБДУЛАХ ХУСАЙНХИЛ (HIDAYTULLAH ABDULLAhr HUSAINKHIL) - роден на *** г. в гр. Баглан, Ислямска Република Афганистан, неженен, неграмотен, неосъждан, земеделец. 5. МАТИУЛАХ НУРМОХАМАД МОХАМАДИ (MATIULLAH NURMOHAMAD MOHAMAD) - роден на *** г. в гр. Лагман, Ислямска Република Афганистан, неженен, неграмотен, неосъждан, магазинер. 6. АБДУЛРАСУЛ ИМАММУРАД НУРИ (ABDULRASUL IMAMMURAD NURI) - роден на *** г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан, неженен, неграмотен, неосъждан, войник. 7. АМАНУЛАХ МУХИБУЛАХ МУХИБЗАЙ (AMANULLAH MUHIBULLAH MUHIBZAI) - роден на *** г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан, неженен, неграмотен, неосъждан, магазинер. 8. ХИДЖАТУЛАХ МОХАМАД ТАХИР НИАЗИ (HIIRATULLAH MOHAMADTAHIR NIAZI) - роден на *** г. в гр. Лагман, Ислямска Република Афганистан, неженен, неграмотен, неосъждан, овчар. 9. МОХАМАД СУЛАЙМАН ЗАРИФХАН (MOHAMAD SULAYMAN ZARIFKHAN) - роден на *** г. в гр. Паруан, Ислямска Република Афганистан, неженен, неграмотен, неосъждан, овчар. 10. ХАМИДУЛАХ МОХАМАДНАБИ АХМАДЗАЙ (HAMIDULLAH MOHAMADNABI AHMADZAI) - роден на *** г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан, неженен, неграмотен, неосъждан, земеделец. 11. МОХАМАДАЛИХАН МУКАМАЛШАХ МАСУД (MOHAMADALIKHAN MUKAMALSHAH MASUD) - роден на *** г. в гр. Макин, Ислямска Република Пакистан, неженен, неграмотен, неосъждан, магазинер. 12. МУРАДАЛИ УАДЖЕДХУСАЙН ЧИЩИ (MURADALI WATEDHUSAIN CHISHTI) - роден на *** г. в гр. Гуджархан, Ислямска Република Пакистан, неженен, неграмотен, неосъждан, безработен. 13: ТЕИБЕХСАН МОХАМАДШАРФИК ФАТЕХ (TEIIBEHSAN MOHAMADSHAFIQ FATEH) - роден на ***г. в гр. Гуджархан, Ислямска Република Пакистан, неженен, неграмотен, неосъждан, безработен. 14. ФИЗАНУЛХАК АДЖАБХАН ЧИШТИ (FIZANULHAQ AJABKHAN CHISHTI) - роден на *** г. в гр. Гуджархан, Ислямска Република Пакистан, неженен; неграмотен, неосъждан, безработен. 15. УСМАНХАН АРИФМАХМУДХАН МОМАНД (USMANKHAN ARIFMAHMUDKHAN MOMAND) - роден на *** г. в гр. Сиалкот, Ислямска Република Пакистан, неженен, средно образование, неосъждан, фермер. 16. СИРАТГУЛ ТУРГУЛ ХЕДЕРХИЛ (SURATGUL TOORGUL KHEDERKHIL) - роден на *** г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, неженен, начално образование, неосъждан, безработен. 17. УАХИДУЛАХ ДЖУМАХАН ДЖАБАРХИЛ (WAHIDULLAH TOMAKHAN JABARKHIL) - роден на *** г. в гр. Ненганхар, Ислямска Република Афганистан, неженен, начално образование, неосъждан, безработен. 18. ХАМИДГУЛ МАХМУД ЗАДРАН (HAMIDGUL MAHMUD ZADRAN) -роден на *** г. в гр. Пактия, Ислямска Република Афганистан, неженен, начално образование, неосъждан, безработен. 19. ХАЛЕД ХАСАНХАН НИАЗИ (KHALED HASANKHAN NIAZI) - роден на *** г. в гр. Ненгар, Ислямска Република Афганистан, неженен, начално образование, неосъждан, безработен. 20. ЗИАУЛАХ ЗИАУЛРАХМАН ФАКУРИ (ZIAULLAH ZIAULRAHMAN FARUQI) - роден на ***г. в гр. Ненганхар, Ислямска Република Афганистан, неженен, начално образование, неосъждан, безработен. 21. ЗАКИРУЛАХ МОХМАД ТАХИР (ZAKIRULLAH MOHAMAD TAHIR) -роден на *** г. в гр. Паруан, Ислямска Република Афганистан, неженен, неграмотен, неосъждан, безработен. 22. АБДУЛХАК ШИР А ЛИ НИАЗИ (ABDULHAQ SHIRALI NIAZI), роден на *** г. в гр. Паруан, Ислямска Република Афганистан, неженен, неграмотен, неосъждан, безработен да пребивават и да преминават през територията на Република България в нарушение на Закона за чужденците в Република България -чл. 19. (Изм. -ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (1) Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава -. редовен документ за задгранично пътуване или друг ваместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима. Съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001г. на Съвета от 15.03.2001г. като деянието е извършено, чрез използването на моторно превозно средство - товарен автомобил марка „Мерцедес" модел „Спринтер 208Д" с Per. № РВ 59 38 СА собственост на ТОДОР МИТКОВ БАЛЪМОВ, ЕГН ********** и деянието е извършено по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, на основание чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия В.Р.В., ЕГН: ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ПЕТ ХИЛЯДИ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода с изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На основание чл. 59 ал. 1 т. 1 и ал. 2 от НК ПРИСПАДА времето, през което В.Р.В., ЕГН: ********** е бил задържан по незабавното производство считано от 03.07.2016г. Веществените доказателства : 1 бр. Мобилен телефон марка „Самсунг", бял на цвят с ИМЕЙ 351524054900240, с батерия и СИМ карта на оператор Виваком с № 8935903320 - на съхранение в ГПУ Царево, принадлежащ на виновния и послужил за извършване на престъплението, на основание чл. 53, ал.1, б. „а" от НК се ОТНЕМАТ в полза на Държавата и предвид ниската стойност на СИМ картата същата да бъде унищожена. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА В.Р.В., ЕГН: ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 75.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 5.7.2016г.
51 НОХД No 667/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО И.А.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 6.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 168/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимата И.А. /Iman Aliibrahim/ - род. на *** г. в гр. Мосул, Ирак, гражданка на Ирак, със средно образование, безработна, омъжена, неосъждана, без документи за самоличност, представлявана от нейния защитник адв.Т.Я., съгласно условията на което подсъдимата И.А. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 04.07.2016год. в района на с.Резово ,местността Старо Резово , общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимата И.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА И.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото.
И.А.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 168/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимата И.А. /Iman Aliibrahim/ - род. на *** г. в гр. Мосул, Ирак, гражданка на Ирак, със средно образование, безработна, омъжена, неосъждана, без документи за самоличност, представлявана от нейния защитник адв.Т.Я., съгласно условията на което подсъдимата И.А. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 04.07.2016год. в района на с.Резово ,местността Старо Резово , общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимата И.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА И.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 6.7.2016г.
52 НОХД No 668/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Р.К.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 6.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №169/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимия Р.К.А. /Rikar Kamal Abubaker/– роден на ***г. в гр.Арбил, Република Ирак, неженен, неосъждан, с начално образование, безработен, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Т.Я., съгласно условията на което подсъдимият Р.К.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 04.07.2016 год. в района на местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места - престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Р.К.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Р.К.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото.
Р.К.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №169/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимия Р.К.А. /Rikar Kamal Abubaker/– роден на ***г. в гр.Арбил, Република Ирак, неженен, неосъждан, с начално образование, безработен, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Т.Я., съгласно условията на което подсъдимият Р.К.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 04.07.2016 год. в района на местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места - престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Р.К.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Р.К.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 6.7.2016г.
53 НОХД No 669/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Е.С. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 6.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 171/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия А.Е.С. /ARAM ESLAM SALEH/ - роден на *** г. в гр. Дохук, Република Ирак, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д.С., съгласно условията на което подсъдимият А.Е.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 04.07.2016год. в района на с.Резово ,местността Старо Резово , общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Е.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Е.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото.
А.Е.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 171/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия А.Е.С. /ARAM ESLAM SALEH/ - роден на *** г. в гр. Дохук, Република Ирак, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д.С., съгласно условията на което подсъдимият А.Е.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 04.07.2016год. в района на с.Резово ,местността Старо Резово , общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Е.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Е.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 6.7.2016г.
54 НОХД No 670/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Х.Р.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 6.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №170/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия Х.Р.А. /HEZDAR PAOOF AZIZ/ - роден на ***г. в гр. Солеймани, Ислямска Република Ирак, неженен, неосъждан, основно образование, безработен, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д.С., съгласно условията на което подсъдимият Х.Р.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 04.07.2016 год. в района на местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места - престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х.Р.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.Р.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото.
Х.Р.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №170/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия Х.Р.А. /HEZDAR PAOOF AZIZ/ - роден на ***г. в гр. Солеймани, Ислямска Република Ирак, неженен, неосъждан, основно образование, безработен, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д.С., съгласно условията на което подсъдимият Х.Р.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 04.07.2016 год. в района на местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места - престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х.Р.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.Р.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 6.7.2016г.
55 НОХД No 671/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.П. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 6.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 172/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия Д.П. /DASHTI PISHRO/ - роден на ***г. в гр. Арбил, Ислямска Република Ирак, неженен, неосъждан, неграмотен, безработен, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д.С., съгласно условията на което подсъдимият Д.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 04.07.2016год. в района на с.Резово ,местността Старо Резово , общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Д.П. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.П. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото.
Д.П.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 172/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия Д.П. /DASHTI PISHRO/ - роден на ***г. в гр. Арбил, Ислямска Република Ирак, неженен, неосъждан, неграмотен, безработен, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д.С., съгласно условията на което подсъдимият Д.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 04.07.2016год. в района на с.Резово ,местността Старо Резово , общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Д.П. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.П. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 6.7.2016г.
56 НОХД No 673/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.А.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 6.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №167/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимата С.А. /SUZAN ALIIBRAHIM/ - родена на ***г. в гр. Мосул, Ислямска Република Ирак, неомъжена, неосъждана, безработна, начално образование, без документи за самоличност, представлявана от нейния защитник адв.Т.Я., съгласно условията на което подсъдимата С.А. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 04.07.2016 год. в района на местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места - престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимата С.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото.
С.А.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №167/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимата С.А. /SUZAN ALIIBRAHIM/ - родена на ***г. в гр. Мосул, Ислямска Република Ирак, неомъжена, неосъждана, безработна, начално образование, без документи за самоличност, представлявана от нейния защитник адв.Т.Я., съгласно условията на което подсъдимата С.А. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 04.07.2016 год. в района на местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места - престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимата С.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 6.7.2016г.
57 НОХД No 674/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.Е.С. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 6.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №166/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимата М.Е.С. /Midiya Eslam Saleh/ - родена на ***г. в Духок, Ислямска Република Ирак, омъжена, неосъждана, начално образование, безработна, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, представлявана от нейния защитник адв.Т.Я., съгласно условията на което подсъдимата М.Е.С. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 04.07.2016 год. в района на местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места - престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимата М.Е.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.Е.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
М.Е.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №166/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимата М.Е.С. /Midiya Eslam Saleh/ - родена на ***г. в Духок, Ислямска Република Ирак, омъжена, неосъждана, начално образование, безработна, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето, представлявана от нейния защитник адв.Т.Я., съгласно условията на което подсъдимата М.Е.С. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 04.07.2016 год. в района на местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места - престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимата М.Е.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.Е.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 6.7.2016г.
58 НОХД No 682/2016, I състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Т.Ж.Д. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Определение от 11.7.2016г.
НЕ ОДОБРЯВА постигнатото между РП-Царево, подсъдимия Т.Ж.Д. и неговия защитник адв.П. споразумение за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство №302 ЗМ - 262/2015 год. по описа на РУ-Царево и ВРЪЩА делото на прокурора. Внесеното ведно със споразумението предложение по чл.78а от НК ДА СЕ ОТДЕЛИ от материалите по настоящето дело и да се докладва на председателя на съда за образуването му в ново дело. Определението на съда е окончателно.
Т.Ж.Д.
В законна сила от 11.7.2016г.
59 НОХД No 689/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Х.К. Докладчик:
ЯНА Д. АТАНАСОВА
Споразумение от 11.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 302 ЗМ-112/2016 г. по описа на РУ - град Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Х.К. /HASSAN KOCHE/ - мъж, род. на *** г. в гр. Мусул, Ирак, гражданин на Ирак, с начално образование, търговец, женен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Т.Я., съгласно условията на което подсъдимият подсъдимият Х.К. /Hassan Koche/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 08.07.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х.К. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 200.00 /двеста/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.К. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 90.00 лева за разноски по делото.
Х.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 302 ЗМ-112/2016 г. по описа на РУ - град Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Х.К. /HASSAN KOCHE/ - мъж, род. на *** г. в гр. Мусул, Ирак, гражданин на Ирак, с начално образование, търговец, женен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Т.Я., съгласно условията на което подсъдимият подсъдимият Х.К. /Hassan Koche/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 08.07.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х.К. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 200.00 /двеста/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.К. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 90.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 11.7.2016г.
60 НОХД No 690/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Х.Х. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 11.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 302 ЗМ-113/2016 г. по описа на РУ - град Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Х.Х. /HAMAD HABDAL/ - мъж, род. на *** г. в гр. Мусул, Ирак, гражданин на Ирак, с начално образование, земеделец, вдовец, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Т.Я., съгласно условията на което подсъдимият подсъдимият Х.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 08.07.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 200.00 /двеста/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 90.00 лева за разноски по делото.
Х.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 302 ЗМ-113/2016 г. по описа на РУ - град Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Х.Х. /HAMAD HABDAL/ - мъж, род. на *** г. в гр. Мусул, Ирак, гражданин на Ирак, с начално образование, земеделец, вдовец, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Т.Я., съгласно условията на което подсъдимият подсъдимият Х.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 08.07.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 200.00 /двеста/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 90.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 11.7.2016г.
61 НОХД No 691/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.А. Докладчик:
ЯНА Д. АТАНАСОВА
Споразумение от 11.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 302 ЗМ-114/2016 г. по описа на РУ - град Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия А. АХТАРИ /AVAZALI AKHTARI/ - мъж, род. на *** г. в гр. Мазаршариф, Афганистан, гражданин на Афганистан, с начално образование, обущар, женен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Т.Я., съгласно условията на което подсъдимият А. Ахтари се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 08.07.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А. Ахтари на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 200.00 /двеста/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А. Ахтари да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 210.00 лева за разноски по делото.
А.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 302 ЗМ-114/2016 г. по описа на РУ - град Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия А. АХТАРИ /AVAZALI AKHTARI/ - мъж, род. на *** г. в гр. Мазаршариф, Афганистан, гражданин на Афганистан, с начално образование, обущар, женен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Т.Я., съгласно условията на което подсъдимият А. Ахтари се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 08.07.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А. Ахтари на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 200.00 /двеста/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А. Ахтари да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 210.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 11.7.2016г.
62 НОХД No 697/2016, I състав Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Т.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 12.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 302 ЗМ-111/2016г. по описа на РУ - град Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Евтимова, подсъдимия А.Т.А. – ЕГН **********, род. на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, със средно специално образование, безработен, неженен, неосъждан, и неговия защитник адв.Т.С., съгласно което подсъдимият А.Т.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК, а именно, че на 09.07.2016 г. в землището на с. Синеморец, обл. Бургаска и по ТП ІІІ-99, свързващ с. Резово с гр. Царево, обл. Бургаска, с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал група чужденци – 5 /пет/ лица, граждани на Ирак и Афганистан – Хасан Коче /Hassan Koche/ - мъж, род. на *** г. в гр. Мусул ,Ирак; Удиян Коче /Udiyan Koche/ - момиче, род. на *** г. в гр. Мусул, Ирак; Сафян Коче /Safyan Koche/ - момче, род. на *** г. в гр. Мусул, Ирак; Хамад Хабдал /Hamad Habdal/ - мъж, род. на *** г. в гр. Мусул, Ирак и Авазали Актари /Avazali Akhtari/ - мъж, род. на *** г. в гр. Мазаршариф, Афганистан, между които 2 /двe/ лица – Удиян Коче /Udiyan Koche/ - момиче, род. на *** г. в гр. Мусул, Ирак и Сафян Коче /Safyan Koche/ - момче, род. на *** г. в гр. Мусул, Ирак ненавършили 16 /шестнадесет/ годишна възраст, да пребивават в страната в нарушение на закона - чл. 22, ал. 1, т. 1, вр. чл. 9а, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/ - „Пребиваването на чужденците в Република България се осъществява въз основа на издадена виза по чл. 9а, ал. 2 /за летищен транзит, за краткосрочно пребиваване, за дългосрочно пребиваване/; международни договори за безвизов или облекчен визов режим; разрешение на службите за административен контрол на чужденците” и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима” чрез извършване на превоз от землището на с. Синеморец, обл. Бургаска към вътрешността на страната, като деянието е извършено чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка Мерцедес, модел С 350 ТД, с рег. № Х 9666 ВР, собственост на наследниците на Т.А.Т. /починал на 26.09.2013 г./, по отношение на лица ненавършили 16-годишна възраст и по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК , на основание чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия А.Т.А., ЕГН **********, на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 5000 /ПЕТ ХИЛЯДИ/ лева. На основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.59, ал.1 от НК ПРИСПАДА времето, през което А.Т.А. е бил задържан по Бързото производство, считано от 09.07.2016 г. На основание чл. 281, ал. 3, вр. ал. 2, т. 1, предл. първо и т. 5, вр. ал. 1 от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата веществените доказателства: 5/6 ид.ч. от лек автомобил марка Мерцедес, модел С 350 ТД, с рег. № Х 9666 ВР, собственост на наследниците на Т.А.Т. /починал на 26.09.2013 г./; 1 бр. контактен ключ от метал с облечена в сива пластмаса задна част с надпис JMA на едната страна и ME 2P на задната страна, заедно с прикрепени към него посредством метална халка 1 бр. дистанционно устройство за аларма с четири бутона и 1 бр. емблема на Мерцедес; 1 бр. талон СРМПС част ?? за лек автомобил с рег. № Х 9666 ВР, намиращи се на съхранение в РУ – Царево и предоставени доброволно на А.Т.А.. Веществените доказателства: - 1 бр. СУМПС № 262697851 на Т.А.Т. /починал на 26.09.2013 г./ и КТ № 1670380, намиращи се на съхранение в РУ – Царево, на основание чл. 10, ал. 1, т. 1 от ЗБЛД ДА СЕ ИЗПРАТЯТ на ПП КАТ при ОДМВР – Хасково. Веществените доказателства: - 1 бр. служебна карта № 1688/2006 с метален знак с надпис „Митница” на името на Т.А.Т. /починал на 26.09.2013г./, намиращи се на съхранение в РУ – Царево, ДА СЕ ИЗПРАТИ на Агенция „Митници”. Веществените доказателства: – 1 бр. мобилен телефон марка HTC с бял цвят с ИМЕЙ 354436058384544 с черен протектор и сим карта на мобилен оператор М-тел, намиращи се на съхранение в РУ – Царево, на основание чл.53, ал.1, б.„а” от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата. Предвид ниската стойност на СИМ картата, същата да бъде унищожена. Веществените доказателства: - 1 бр. таблет марка Алкател черен на цвят с ИМЕЙ 358091063172313, ведно с карта на М-тел с № 89359-01187-01439-9004, 1 бр. хартиен лист с надпис приходна квитанция с номер 7606000359/10.01.2013, намиращи се на съхранение в РУ - Царево, ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Т.А., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 480.00 лева за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.
А.Т.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 302 ЗМ-111/2016г. по описа на РУ - град Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Евтимова, подсъдимия А.Т.А. – ЕГН **********, род. на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, със средно специално образование, безработен, неженен, неосъждан, и неговия защитник адв.Т.С., съгласно което подсъдимият А.Т.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК, а именно, че на 09.07.2016 г. в землището на с. Синеморец, обл. Бургаска и по ТП ІІІ-99, свързващ с. Резово с гр. Царево, обл. Бургаска, с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал група чужденци – 5 /пет/ лица, граждани на Ирак и Афганистан – Хасан Коче /Hassan Koche/ - мъж, род. на *** г. в гр. Мусул ,Ирак; Удиян Коче /Udiyan Koche/ - момиче, род. на *** г. в гр. Мусул, Ирак; Сафян Коче /Safyan Koche/ - момче, род. на *** г. в гр. Мусул, Ирак; Хамад Хабдал /Hamad Habdal/ - мъж, род. на *** г. в гр. Мусул, Ирак и Авазали Актари /Avazali Akhtari/ - мъж, род. на *** г. в гр. Мазаршариф, Афганистан, между които 2 /двe/ лица – Удиян Коче /Udiyan Koche/ - момиче, род. на *** г. в гр. Мусул, Ирак и Сафян Коче /Safyan Koche/ - момче, род. на *** г. в гр. Мусул, Ирак ненавършили 16 /шестнадесет/ годишна възраст, да пребивават в страната в нарушение на закона - чл. 22, ал. 1, т. 1, вр. чл. 9а, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/ - „Пребиваването на чужденците в Република България се осъществява въз основа на издадена виза по чл. 9а, ал. 2 /за летищен транзит, за краткосрочно пребиваване, за дългосрочно пребиваване/; международни договори за безвизов или облекчен визов режим; разрешение на службите за административен контрол на чужденците” и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима” чрез извършване на превоз от землището на с. Синеморец, обл. Бургаска към вътрешността на страната, като деянието е извършено чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка Мерцедес, модел С 350 ТД, с рег. № Х 9666 ВР, собственост на наследниците на Т.А.Т. /починал на 26.09.2013 г./, по отношение на лица ненавършили 16-годишна възраст и по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК , на основание чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия А.Т.А., ЕГН **********, на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 5000 /ПЕТ ХИЛЯДИ/ лева. На основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.59, ал.1 от НК ПРИСПАДА времето, през което А.Т.А. е бил задържан по Бързото производство, считано от 09.07.2016 г. На основание чл. 281, ал. 3, вр. ал. 2, т. 1, предл. първо и т. 5, вр. ал. 1 от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата веществените доказателства: 5/6 ид.ч. от лек автомобил марка Мерцедес, модел С 350 ТД, с рег. № Х 9666 ВР, собственост на наследниците на Т.А.Т. /починал на 26.09.2013 г./; 1 бр. контактен ключ от метал с облечена в сива пластмаса задна част с надпис JMA на едната страна и ME 2P на задната страна, заедно с прикрепени към него посредством метална халка 1 бр. дистанционно устройство за аларма с четири бутона и 1 бр. емблема на Мерцедес; 1 бр. талон СРМПС част ?? за лек автомобил с рег. № Х 9666 ВР, намиращи се на съхранение в РУ – Царево и предоставени доброволно на А.Т.А.. Веществените доказателства: - 1 бр. СУМПС № 262697851 на Т.А.Т. /починал на 26.09.2013 г./ и КТ № 1670380, намиращи се на съхранение в РУ – Царево, на основание чл. 10, ал. 1, т. 1 от ЗБЛД ДА СЕ ИЗПРАТЯТ на ПП КАТ при ОДМВР – Хасково. Веществените доказателства: - 1 бр. служебна карта № 1688/2006 с метален знак с надпис „Митница” на името на Т.А.Т. /починал на 26.09.2013г./, намиращи се на съхранение в РУ – Царево, ДА СЕ ИЗПРАТИ на Агенция „Митници”. Веществените доказателства: – 1 бр. мобилен телефон марка HTC с бял цвят с ИМЕЙ 354436058384544 с черен протектор и сим карта на мобилен оператор М-тел, намиращи се на съхранение в РУ – Царево, на основание чл.53, ал.1, б.„а” от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата. Предвид ниската стойност на СИМ картата, същата да бъде унищожена. Веществените доказателства: - 1 бр. таблет марка Алкател черен на цвят с ИМЕЙ 358091063172313, ведно с карта на М-тел с № 89359-01187-01439-9004, 1 бр. хартиен лист с надпис приходна квитанция с номер 7606000359/10.01.2013, намиращи се на съхранение в РУ - Царево, ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Т.А., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 480.00 лева за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 12.7.2016г.
63 НОХД No 699/2016, I състав Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.Д.К. Докладчик:
ВЕСЕЛИН Г. БЕЛЕВ
Споразумение от 12.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство ЗМ № 314/2015 г. по описа на Отдел „КП”, ОД МВР – Бургас, между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова, подсъдимия М.Д.К. - ЕГН **********, роден на *** ***, с настоящ адрес ***, в момента изтърпяващ наказание ЛОС в Затвора – Бургас, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, и неговия защитник адв.В.Р., съгласно което подсъдимият М.Д.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1, 3 и 4, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4 от НК, а именно, че на 10.09.2015 г. в района на границата на Република България с Република Турция, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, в качеството му на помагач на територията на Република България, в съучастие с неустановено по досъдебното производство лице /в качеството му на извършител/, превели през границата на страната от Република Турция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места група от хора – 15 /петнадесет/ лица, които не са български граждани, без документи за самоличност, самоопределящи се като граждани на Сирия - Камиран Ганджо Хадар /Kamiran Ganjo Hadar/ - мъж, роден 1981 г. в гр. Кубане, Сирия; Халат Джангир Халид /Halat Jangir Haled/ - мъж, роден на *** г. в гр. Кубане, Сирия; Сами Джангир Халид /Sami Jangir Haled/ - мъж, роден 1974 г. в гр. Кубане, Сирия; Бахя Джангиз Халед /Ваhia Jangiz Haled/ - жена, родена 1983 г. в Сирия; Кавин Камиран Хадар /Kavin Kamiran Hadar/ - момиче, родена на *** г. в Сирия; Лава Камиран Хадара /Lava Kamiran Hadar/- момиче, родена на *** г. в Сирия; Лара Камиран Хадар /Lara Kamiran Hadar/ - момиче, родена на *** г. в Сирия; Харинас Камиран Хадар /Harinas Kamiran Hadar/ - момче, роден на *** г. в Сирия; Хазни Хамо Арап /Hazni Намо Arap/ - жена, родена 1984 г. в Сирия; Хакара Сами Халед /Hakar Sami Haled/ - момче, роден 2004 г. в Сирия; Ревин Сами Халед /Revin Sami Haled/ - момче, роден 2005 г. в Сирия; Миван Сами Халед /Mivan Sami Haled/ - момче, роден 2006 г. в Сирия; Хажид Сами Халед /Hajid Sami Haled/ - момиче, родена 2008 г. в Сирия; Раяна Сами Халед /Raiana Sami Haled/ - момче, роден 2014 г. в Сирия и Хасна Джангиз Халед / Hasna Jangiz Haled/ - жена, родена 1993 г. в Сирия, от които 9 /девет/ лица, ненавършили 16-годишна възраст – Кавин Камиран Хадар /Kavin Kamiran Hadar/ - момиче, родена на *** г. в Сирия; Лава Камиран Хадара /Lava Kamiran Hadar/- момиче, родена на *** г. в Сирия; Лара Камиран Хадар /Lara Kamiran Hadar/ - момиче, родена на *** г. в Сирия; Харинас Камиран Хадар /Harinas Kamiran Hadar/ - момче, роден на *** г. в Сирия; Хакара Сами Халед /Hakar Sami Haled/ - момче, роден 2004 г. в Сирия; Ревин Сами Халед /Revin Sami Haled/ - момче, роден 2005 г. в Сирия; Миван Сами Халед /Mivan Sami Haled/ - момче, роден 2006 г. в Сирия; Хажид Сами Халед /Hajid Sami Haled/ - момиче, родена 2008 г. в Сирия и Раяна Сами Халед /Raiana Sami Haled/ - момче, роден 2014 г. в Сирия, като помощта на обвиняемия се изразявала в изчакване на територията на Република България на групата, товаренето и и превозването и към вътрешността на страната с моторно превозно средство – лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Пасат”, бял на цвят, с рег. № А 8285 КА, собственост на Иван Янев Гайтанов, ЕГН **********. За посоченото престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1, 3 и 4, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4 от НК, на основание чл. 280, ал. 2, т. 1, 3 и 4, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.Д.К., ЕГН ********** на наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което ще бъде изтърпяно в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 2000 /ДВЕ ХИЛЯДИ/ лева. Веществените доказателства: лек автомобил марка Фолксваген, модел Пасат с рег. № А 8285 КА, остава като веществено доказателство по Пор. № 92, по описа на РП – Царево, вх. № 529/2016 г. по описа на РП – Царево, образувано след РАЗДЕЛЯНЕ на основание чл. 216 от НПК на материалите по досъдебното производство. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.Д.К., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 342.69 лева за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
М.Д.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство ЗМ № 314/2015 г. по описа на Отдел „КП”, ОД МВР – Бургас, между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова, подсъдимия М.Д.К. - ЕГН **********, роден на *** ***, с настоящ адрес ***, в момента изтърпяващ наказание ЛОС в Затвора – Бургас, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, и неговия защитник адв.В.Р., съгласно което подсъдимият М.Д.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1, 3 и 4, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4 от НК, а именно, че на 10.09.2015 г. в района на границата на Република България с Република Турция, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, в качеството му на помагач на територията на Република България, в съучастие с неустановено по досъдебното производство лице /в качеството му на извършител/, превели през границата на страната от Република Турция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места група от хора – 15 /петнадесет/ лица, които не са български граждани, без документи за самоличност, самоопределящи се като граждани на Сирия - Камиран Ганджо Хадар /Kamiran Ganjo Hadar/ - мъж, роден 1981 г. в гр. Кубане, Сирия; Халат Джангир Халид /Halat Jangir Haled/ - мъж, роден на *** г. в гр. Кубане, Сирия; Сами Джангир Халид /Sami Jangir Haled/ - мъж, роден 1974 г. в гр. Кубане, Сирия; Бахя Джангиз Халед /Ваhia Jangiz Haled/ - жена, родена 1983 г. в Сирия; Кавин Камиран Хадар /Kavin Kamiran Hadar/ - момиче, родена на *** г. в Сирия; Лава Камиран Хадара /Lava Kamiran Hadar/- момиче, родена на *** г. в Сирия; Лара Камиран Хадар /Lara Kamiran Hadar/ - момиче, родена на *** г. в Сирия; Харинас Камиран Хадар /Harinas Kamiran Hadar/ - момче, роден на *** г. в Сирия; Хазни Хамо Арап /Hazni Намо Arap/ - жена, родена 1984 г. в Сирия; Хакара Сами Халед /Hakar Sami Haled/ - момче, роден 2004 г. в Сирия; Ревин Сами Халед /Revin Sami Haled/ - момче, роден 2005 г. в Сирия; Миван Сами Халед /Mivan Sami Haled/ - момче, роден 2006 г. в Сирия; Хажид Сами Халед /Hajid Sami Haled/ - момиче, родена 2008 г. в Сирия; Раяна Сами Халед /Raiana Sami Haled/ - момче, роден 2014 г. в Сирия и Хасна Джангиз Халед / Hasna Jangiz Haled/ - жена, родена 1993 г. в Сирия, от които 9 /девет/ лица, ненавършили 16-годишна възраст – Кавин Камиран Хадар /Kavin Kamiran Hadar/ - момиче, родена на *** г. в Сирия; Лава Камиран Хадара /Lava Kamiran Hadar/- момиче, родена на *** г. в Сирия; Лара Камиран Хадар /Lara Kamiran Hadar/ - момиче, родена на *** г. в Сирия; Харинас Камиран Хадар /Harinas Kamiran Hadar/ - момче, роден на *** г. в Сирия; Хакара Сами Халед /Hakar Sami Haled/ - момче, роден 2004 г. в Сирия; Ревин Сами Халед /Revin Sami Haled/ - момче, роден 2005 г. в Сирия; Миван Сами Халед /Mivan Sami Haled/ - момче, роден 2006 г. в Сирия; Хажид Сами Халед /Hajid Sami Haled/ - момиче, родена 2008 г. в Сирия и Раяна Сами Халед /Raiana Sami Haled/ - момче, роден 2014 г. в Сирия, като помощта на обвиняемия се изразявала в изчакване на територията на Република България на групата, товаренето и и превозването и към вътрешността на страната с моторно превозно средство – лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Пасат”, бял на цвят, с рег. № А 8285 КА, собственост на Иван Янев Гайтанов, ЕГН **********. За посоченото престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1, 3 и 4, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4 от НК, на основание чл. 280, ал. 2, т. 1, 3 и 4, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.Д.К., ЕГН ********** на наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което ще бъде изтърпяно в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 2000 /ДВЕ ХИЛЯДИ/ лева. Веществените доказателства: лек автомобил марка Фолксваген, модел Пасат с рег. № А 8285 КА, остава като веществено доказателство по Пор. № 92, по описа на РП – Царево, вх. № 529/2016 г. по описа на РП – Царево, образувано след РАЗДЕЛЯНЕ на основание чл. 216 от НПК на материалите по досъдебното производство. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.Д.К., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 342.69 лева за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 12.7.2016г.
64 НОХД No 700/2016, I състав Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.Х.Х.,
Р.Х.,
Ш.М.А.,
И.М.
Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 12.7.2016г.
Д.Х.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №700/2016г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия Jalaludin Khanmohamad Khaksar /Д.Х.Х./ - мъж, роден на *** г. в гр. Баглан, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно което подсъдимият Д.Х.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. с ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК, за това, че на 10.07.2016 г. в района на 53-та речна табела, намираща се на 12 000 метра западно от устието на река Резовска, землището на с. Резово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 04 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, в съучастие като съизвършител с Ш.М.А. /SHIRKHAN MALEKJAN AHMADZAI/ - мъж, роден на *** г. в гр. Баглан, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност, RAHIM HAN /Р.Х./ - мъж, роден на *** г. в гр. Баглан, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност и IZAT MUSA /И.М./ - мъж, роден на ***г в гр. Баглан, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност превели през границата на страната от Република Турция в Република България, през река „Резовска” група от хора – двадесет и три лица, чужди граждани между които и осем лица ДИАНА АФШАР АХМАДИ / DIANA AFSHAR AHMADI/ - жена, родена на *** г. в гр. Урумия, Ислямска Република Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност, ДИАР АФШАР АХМАДИ / DYAR AFSHAR AHMADI/ - мъж, роден на *** г. в гр. Урумия, Ислямска Република Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; АЛАН КРАМАТ АХМАДИ /ALAN KRAMAT AHMADI/ - мъж, роден на *** г. в гр.Урумия, Ислямска Република Иран, ирански гражданин, иранец, без доикументи за самоличност; АСРА АФКАР АХМАДИ /ASRA AFKAR AHMADI/ - мъж, роден на *** г. в гр. Урумия, Ислямска Република Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; САМРА АФКАР АХМАДИ /SAMRA AFKAR AHMADI/ - жена, родена на *** г. в гр.Урумия, Ислямска Република Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; САМАН КУРОШ М., /SAMAN KOOROSH MOHAMADI/ - мъж, роден на *** г. в гр. Шираз, Ислямска Република Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; САСАН КУРОШ М. /SASAN KOOROSH MOHAMADI/ - мъж, роден на *** г. в гр. Шираз, Ислямска Република Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност и ХАНУАЛИ АНАРХАН А. /KHANWALI ANARKHAN AHMADZAI/ - мъж, роден на ***г. в гр. Баглан, Ислямска Република Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност - ненавършили шестнадесет годишна възраст, както следва: 1. AFSHAR BAHMAN AHMADI /АФШАР БАХМАН АХМАДИ/ - мъж, роден на *** г. в гр.Урумия, Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; 2. GISHWAR AHMAD DASTRAS /ГИШУАР АХМАД ДАСТРАС/ - жена, родена на *** г. в гр.Урумия, Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; 3. DIANA AFSHAR AHMADI /ДИАНА АФШАР АХМАДИ/ - жена, родена на *** г. в гр.Урумия, Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; 4. DYAR AFSHAR AHMADI /ДИАР АФШАР АХМАДИ/ - мъж, роден на *** г. в гр.Урумия, Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; 5. ELNAZ RASUL MOHAMADI /ЕЛНАЗ РАСУЛ М./ - жена, родена на *** г. в гр.Урумия, Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; 6. ALAN KRAMAT AHMADI /АЛАН КРАМАТ АХМАДИ/ - мъж, роден на *** г. в гр.Урумия, Иран, ирански гражданин, иранец, без доикументи за самоличност; 7. FIRUZA SEDIQ NUSRAT /ФИРУЗА СЕДИК НУСРАТ/ - жена, родена на *** г. в гр.Урумия, Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; 8. ASRA AFKAR AHMADI /АСРА АФКАР АХМАДИ/ - мъж, роден на *** г. в гр.Урумия, Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; 9. SAMRA AFKAR AHMADI /САМРА АФКАР АХМАДИ/ - жена, родена на *** г. в гр.Урумия, Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; 10. KOOROSH ISMAIL MOHAMADI /КУРОШ ИСМАИЛ М./ - мъж, роден на *** г. в гр.Шираз, Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; 11. SAHAR ABBASALI FATHI /САХАР АББАСАЛИ ФАТХИ/ - жена, родена на *** г. в гр.Шираз, Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; 12. KHASHAYAR KOOROSH MOHAMADI /ХАШАР КУРОШ М./ - мъж, роден на *** г. в гр.Шираз, Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; 13. SAMAN KOOROSH MOHAMADI /САМАН КУРОШ М./ - мъж, роден на *** г. в гр.Шираз, Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; 14. SASAN KOOROSH MOHAMADI /САСАН КУРОШ М./ - мъж, роден на *** г. в гр.Шираз, Иран, ирански гтражданин, иранец, без документи за самоличност; 15. ABDULSALAM AZIZ AHMADI /АБДУЛСАЛАМ АЗИЗ АХМАДИ/ - мъж, роден на *** г. в гр.Урумия, Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; 16. SAID FARHAD KUHI /САИД ФАРХАД КУХИ/ - мъж, роден на *** г. гр.Урумия, Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; 17. ABUALI SULAYMAN JALAL /АБИАЛИ СИЛАЙМАН ДЖАЛАЛ/ - мъж, роден на *** г. в гр.Хасака, Сирия, сирийски гражданин, сириец, без документи за самоличност; 18. MOHAMAD YOSUF ABBAS /МОХАМАД ЮСУФ АББАС/ - мъж, роден на *** г. в гр.Хасака, Сирия, сирийски гражданин, сириец, без документи за самоличност; 19. ABDULRASHID MOHAMAD AYUB /АБДУЛРАШИД МОХАМАДАЙУБ АЙУБИ/ - мъж, роден на *** г. в гр.Саманган, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност; 20. AHMADSHKIB ABDULRAHIM RAHIMI /АХМАДШКИБ АБДУЛРАХИМ РАХИМИ/ - мъж, роден на *** г. в гр.Саманган, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност; 21. JAHANZIB KHANZAMAN ZAMAN /ДЖАХАНЗИБ ХАНЗАМАН ЗАМАН/ - мъж, роден на *** г. в гр.Кабул, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност; 22. HASHMATULAH ABDULMARUF HUTAK / ХАШМАТУЛАХ АБДУЛМАРУФ ХУТАК/ - мъж, роден на *** г. в гр.Лагман, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност; 23. KHANWALI ANARKHAN AHMADZAI /ХАНУАЛИ АНАРХАН А./ - мъж, роден на *** г. в гр.Баглан, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност, като превеждането през границата на страната е извършено без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места и преведените лица не са български граждани - престъпление по чл. 280, ал. 2, т.1 и т.3 във вр. ал.1 във вр. чл. 20, ал.2 от НК. За посоченото престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. с ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК на основание чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. с ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК и чл. 55, ал. 1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Д.Х.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 10000 /ДЕСЕТ ХИЛЯДИ/ лева. На осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца, да бъде изтърпяно при първоначален Строг режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС Веществени доказателства няма. На осн. чл.189, ал.3 от НК ОСЪЖДА Д.Х.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 107.12 лева за разноски по делото. На осн. чл.59, ал.2, вр. ал.1,
Р.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №700/2016г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия Rahim Han /Р.Х./ - мъж, роден на *** г. в гр. Баглан, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно което подсъдимият Rahim Han /Р.Х./ - мъж, роден на *** г. в гр. Баглан, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. с ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК, за това, че на 10.07.2016 г. в района на 53-та речна табела, намираща се на 12 000 метра западно от устието на река Резовска, землището на с. Резово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 04 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, в съучастие като съизвършител с Ш.М.А. /SHIRKHAN MALEKJAN AHMADZAI/ - мъж, роден на *** г. в гр. Баглан, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност, JALALUDIN KHANMOHAMAD KHAKSAR /Д.Х.Х./ - мъж, роден на *** г. в гр. Баглан, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност и IZAT MUSA /И.М./ - мъж, роден на ***г в гр. Баглан, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност превели през границата на страната от Република Турция в Република България, през река „Резовска” група от хора – двадесет и три лица, чужди граждани между които и осем лица ДИАНА АФШАР АХМАДИ / DIANA AFSHAR AHMADI/ - жена, родена на *** г. в гр. Урумия, Ислямска Република Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност, ДИАР АФШАР АХМАДИ / DYAR AFSHAR AHMADI/ - мъж, роден на *** г. в гр. Урумия, Ислямска Република Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; АЛАН КРАМАТ АХМАДИ /ALAN KRAMAT AHMADI/ - мъж, роден на *** г. в гр.Урумия, Ислямска Република Иран, ирански гражданин, иранец, без доикументи за самоличност; АСРА АФКАР АХМАДИ /ASRA AFKAR AHMADI/ - мъж, роден на *** г. в гр. Урумия, Ислямска Република Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; САМРА АФКАР АХМАДИ /SAMRA AFKAR AHMADI/ - жена, родена на *** г. в гр.Урумия, Ислямска Република Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; САМАН КУРОШ М., /SAMAN KOOROSH MOHAMADI/ - мъж, роден на *** г. в гр. Шираз, Ислямска Република Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; САСАН КУРОШ М. /SASAN KOOROSH MOHAMADI/ - мъж, роден на *** г. в гр. Шираз, Ислямска Република Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност и ХАНУАЛИ АНАРХАН А. /KHANWALI ANARKHAN AHMADZAI/ - мъж, роден на ***г. в гр. Баглан, Ислямска Република Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност - ненавършили шестнадесет годишна възраст, както следва: 1. AFSHAR BAHMAN AHMADI /АФШАР БАХМАН АХМАДИ/ - мъж, роден на *** г. в гр.Урумия, Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; 2. GISHWAR AHMAD DASTRAS /ГИШУАР АХМАД ДАСТРАС/ - жена, родена на *** г. в гр.Урумия, Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; 3. DIANA AFSHAR AHMADI /ДИАНА АФШАР АХМАДИ/ - жена, родена на *** г. в гр.Урумия, Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; 4. DYAR AFSHAR AHMADI /ДИАР АФШАР АХМАДИ/ - мъж, роден на *** г. в гр.Урумия, Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; 5. ELNAZ RASUL MOHAMADI /ЕЛНАЗ РАСУЛ М./ - жена, родена на *** г. в гр.Урумия, Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; 6. ALAN KRAMAT AHMADI /АЛАН КРАМАТ АХМАДИ/ - мъж, роден на *** г. в гр.Урумия, Иран, ирански гражданин, иранец, без доикументи за самоличност; 7. FIRUZA SEDIQ NUSRAT /ФИРУЗА СЕДИК НУСРАТ/ - жена, родена на *** г. в гр.Урумия, Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; 8. ASRA AFKAR AHMADI /АСРА АФКАР АХМАДИ/ - мъж, роден на *** г. в гр.Урумия, Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; 9. SAMRA AFKAR AHMADI /САМРА АФКАР АХМАДИ/ - жена, родена на *** г. в гр.Урумия, Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; 10. KOOROSH ISMAIL MOHAMADI /КУРОШ ИСМАИЛ М./ - мъж, роден на *** г. в гр.Шираз, Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; 11. SAHAR ABBASALI FATHI /САХАР АББАСАЛИ ФАТХИ/ - жена, родена на *** г. в гр.Шираз, Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; 12. KHASHAYAR KOOROSH MOHAMADI /ХАШАР КУРОШ М./ - мъж, роден на *** г. в гр.Шираз, Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; 13. SAMAN KOOROSH MOHAMADI /САМАН КУРОШ М./ - мъж, роден на *** г. в гр.Шираз, Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; 14. SASAN KOOROSH MOHAMADI /САСАН КУРОШ М./ - мъж, роден на *** г. в гр.Шираз, Иран, ирански гтражданин, иранец, без документи за самоличност; 15. ABDULSALAM AZIZ AHMADI /АБДУЛСАЛАМ АЗИЗ АХМАДИ/ - мъж, роден на *** г. в гр.Урумия, Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; 16. SAID FARHAD KUHI /САИД ФАРХАД КУХИ/ - мъж, роден на *** г. гр.Урумия, Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; 17. ABUALI SULAYMAN JALAL /АБИАЛИ СИЛАЙМАН ДЖАЛАЛ/ - мъж, роден на *** г. в гр.Хасака, Сирия, сирийски гражданин, сириец, без документи за самоличност; 18. MOHAMAD YOSUF ABBAS /МОХАМАД ЮСУФ АББАС/ - мъж, роден на *** г. в гр.Хасака, Сирия, сирийски гражданин, сириец, без документи за самоличност; 19. ABDULRASHID MOHAMAD AYUB /АБДУЛРАШИД МОХАМАДАЙУБ АЙУБИ/ - мъж, роден на *** г. в гр.Саманган, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност; 20. AHMADSHKIB ABDULRAHIM RAHIMI /АХМАДШКИБ АБДУЛРАХИМ РАХИМИ/ - мъж, роден на *** г. в гр.Саманган, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност; 21. JAHANZIB KHANZAMAN ZAMAN /ДЖАХАНЗИБ ХАНЗАМАН ЗАМАН/ - мъж, роден на *** г. в гр.Кабул, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност; 22. HASHMATULAH ABDULMARUF HUTAK / ХАШМАТУЛАХ АБДУЛМАРУФ ХУТАК/ - мъж, роден на *** г. в гр.Лагман, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност; 23. KHANWALI ANARKHAN AHMADZAI /ХАНУАЛИ АНАРХАН А./ - мъж, роден на *** г. в гр.Баглан, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност, като превеждането през границата на страната е извършено без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места и преведените лица не са български граждани - престъпление по чл. 280, ал. 2, т.1 и т.3 във вр. ал.1 във вр. чл. 20, ал.2 от НК. За посоченото престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. с ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК на основание чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. с ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК и чл. 55, ал. 1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Р.Х. на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 10000 /ДЕСЕТ ХИЛЯДИ/ лева. На осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС така наложеното наказание лишаване от свобода за срок ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, да бъде изтърпяно при първоначален Строг режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС. Веществени доказателства няма. На осн. чл.189, ал.3 от НК ОСЪЖДА Р.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен с
Ш.М.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №700/2016г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия Ш.М.А. /Shirkhan Malekjan Ahmadzai/ - мъж, роден на *** г. в гр. Баглан, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно което подсъдимият Ш.М.А. /Shirkhan Malekjan Ahmadzai/ - мъж, роден на *** г. в гр. Баглан, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. с ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК, за това, че на 10.07.2016 г. в района на 53-та речна табела, намираща се на 12 000 метра западно от устието на река Резовска, землището на с. Резово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 04 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, в съучастие като съизвършител с RAHIM HAN /Р.Х./ - мъж, роден на *** г. в гр. Баглан, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност, JALALUDIN KHANMOHAMAD KHAKSAR /Д.Х.Х./ - мъж, роден на *** г. в гр. Баглан, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност и IZAT MUSA /И.М./ - мъж, роден на ***г в гр. Баглан, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност превели през границата на страната от Република Турция в Република България, през река „Резовска” група от хора – двадесет и три лица, чужди граждани между които и осем лица ДИАНА АФШАР АХМАДИ / DIANA AFSHAR AHMADI/ - жена, родена на *** г. в гр. Урумия, Ислямска Република Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност, ДИАР АФШАР АХМАДИ / DYAR AFSHAR AHMADI/ - мъж, роден на *** г. в гр. Урумия, Ислямска Република Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; АЛАН КРАМАТ АХМАДИ /ALAN KRAMAT AHMADI/ - мъж, роден на *** г. в гр.Урумия, Ислямска Република Иран, ирански гражданин, иранец, без доикументи за самоличност; АСРА АФКАР АХМАДИ /ASRA AFKAR AHMADI/ - мъж, роден на *** г. в гр. Урумия, Ислямска Република Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; САМРА АФКАР АХМАДИ /SAMRA AFKAR AHMADI/ - жена, родена на *** г. в гр.Урумия, Ислямска Република Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; САМАН КУРОШ М., /SAMAN KOOROSH MOHAMADI/ - мъж, роден на *** г. в гр. Шираз, Ислямска Република Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; САСАН КУРОШ М. /SASAN KOOROSH MOHAMADI/ - мъж, роден на *** г. в гр. Шираз, Ислямска Република Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност и ХАНУАЛИ АНАРХАН А. /KHANWALI ANARKHAN AHMADZAI/ - мъж, роден на ***г. в гр. Баглан, Ислямска Република Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност - ненавършили шестнадесет годишна възраст, както следва: 1. AFSHAR BAHMAN AHMADI /АФШАР БАХМАН АХМАДИ/ - мъж, роден на *** г. в гр.Урумия, Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; 2. GISHWAR AHMAD DASTRAS /ГИШУАР АХМАД ДАСТРАС/ - жена, родена на *** г. в гр.Урумия, Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; 3. DIANA AFSHAR AHMADI /ДИАНА АФШАР АХМАДИ/ - жена, родена на *** г. в гр.Урумия, Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; 4. DYAR AFSHAR AHMADI /ДИАР АФШАР АХМАДИ/ - мъж, роден на *** г. в гр.Урумия, Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; 5. ELNAZ RASUL MOHAMADI /ЕЛНАЗ РАСУЛ М./ - жена, родена на *** г. в гр.Урумия, Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; 6. ALAN KRAMAT AHMADI /АЛАН КРАМАТ АХМАДИ/ - мъж, роден на *** г. в гр.Урумия, Иран, ирански гражданин, иранец, без доикументи за самоличност; 7. FIRUZA SEDIQ NUSRAT /ФИРУЗА СЕДИК НУСРАТ/ - жена, родена на *** г. в гр.Урумия, Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; 8. ASRA AFKAR AHMADI /АСРА АФКАР АХМАДИ/ - мъж, роден на *** г. в гр.Урумия, Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; 9. SAMRA AFKAR AHMADI /САМРА АФКАР АХМАДИ/ - жена, родена на *** г. в гр.Урумия, Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; 10. KOOROSH ISMAIL MOHAMADI /КУРОШ ИСМАИЛ М./ - мъж, роден на *** г. в гр.Шираз, Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; 11. SAHAR ABBASALI FATHI /САХАР АББАСАЛИ ФАТХИ/ - жена, родена на *** г. в гр.Шираз, Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; 12. KHASHAYAR KOOROSH MOHAMADI /ХАШАР КУРОШ М./ - мъж, роден на *** г. в гр.Шираз, Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; 13. SAMAN KOOROSH MOHAMADI /САМАН КУРОШ М./ - мъж, роден на *** г. в гр.Шираз, Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; 14. SASAN KOOROSH MOHAMADI /САСАН КУРОШ М./ - мъж, роден на *** г. в гр.Шираз, Иран, ирански гтражданин, иранец, без документи за самоличност; 15. ABDULSALAM AZIZ AHMADI /АБДУЛСАЛАМ АЗИЗ АХМАДИ/ - мъж, роден на *** г. в гр.Урумия, Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; 16. SAID FARHAD KUHI /САИД ФАРХАД КУХИ/ - мъж, роден на *** г. гр.Урумия, Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; 17. ABUALI SULAYMAN JALAL /АБИАЛИ СИЛАЙМАН ДЖАЛАЛ/ - мъж, роден на *** г. в гр.Хасака, Сирия, сирийски гражданин, сириец, без документи за самоличност; 18. MOHAMAD YOSUF ABBAS /МОХАМАД ЮСУФ АББАС/ - мъж, роден на *** г. в гр.Хасака, Сирия, сирийски гражданин, сириец, без документи за самоличност; 19. ABDULRASHID MOHAMAD AYUB /АБДУЛРАШИД МОХАМАДАЙУБ АЙУБИ/ - мъж, роден на *** г. в гр.Саманган, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност; 20. AHMADSHKIB ABDULRAHIM RAHIMI /АХМАДШКИБ АБДУЛРАХИМ РАХИМИ/ - мъж, роден на *** г. в гр.Саманган, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност; 21. JAHANZIB KHANZAMAN ZAMAN /ДЖАХАНЗИБ ХАНЗАМАН ЗАМАН/ - мъж, роден на *** г. в гр.Кабул, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност; 22. HASHMATULAH ABDULMARUF HUTAK / ХАШМАТУЛАХ АБДУЛМАРУФ ХУТАК/ - мъж, роден на *** г. в гр.Лагман, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност; 23. KHANWALI ANARKHAN AHMADZAI /ХАНУАЛИ АНАРХАН А./ - мъж, роден на *** г. в гр.Баглан, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност, като превеждането през границата на страната е извършено без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места и преведените лица не са български граждани - престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и т.3 във вр. ал.1 във вр. чл.20, ал.2 от НК. За посоченото престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и т.3, вр. с ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК на основание чл.280, ал.2, т.1 и т.3, вр. с ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ш.М.А. на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 10000 /ДЕСЕТ ХИЛЯДИ/ лева. На осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от шест месеца да бъде при първоначален Строг режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС На осн. чл.59, ал.2, вр. ал.1, т.1 от НК ПРИСПАДА времето през което подсъдимият Ш.М.А. е бил задържан по зак
И.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №700/2016г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия IZAT MUSA /И.М./ - мъж, роден на ***г в гр. Баглан, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно което подсъдимият И.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. с ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК, за това, че на 10.07.2016 г. в района на 53-та речна табела, намираща се на 12 000 метра западно от устието на река Резовска, землището на с. Резово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 04 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, в съучастие като съизвършител с Ш.М.А. /SHIRKHAN MALEKJAN AHMADZAI/ - мъж, роден на *** г. в гр. Баглан, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност, JALALUDIN KHANMOHAMAD KHAKSAR /Д.Х.Х./ - мъж, роден на *** г. в гр. Баглан, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност и RAHIM HAN /Р.Х./ - мъж, роден на *** г. в гр. Баглан, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без документи за самоличност превели през границата на страната от Република Турция в Република България, през река „Резовска” група от хора – двадесет и три лица, чужди граждани между които и осем лица ДИАНА АФШАР АХМАДИ / DIANA AFSHAR AHMADI/ - жена, родена на *** г. в гр. Урумия, Ислямска Република Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност, ДИАР АФШАР АХМАДИ / DYAR AFSHAR AHMADI/ - мъж, роден на *** г. в гр. Урумия, Ислямска Република Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; АЛАН КРАМАТ АХМАДИ /ALAN KRAMAT AHMADI/ - мъж, роден на *** г. в гр.Урумия, Ислямска Република Иран, ирански гражданин, иранец, без доикументи за самоличност; АСРА АФКАР АХМАДИ /ASRA AFKAR AHMADI/ - мъж, роден на *** г. в гр. Урумия, Ислямска Република Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; САМРА АФКАР АХМАДИ /SAMRA AFKAR AHMADI/ - жена, родена на *** г. в гр.Урумия, Ислямска Република Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; САМАН КУРОШ М., /SAMAN KOOROSH MOHAMADI/ - мъж, роден на *** г. в гр. Шираз, Ислямска Република Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; САСАН КУРОШ М. /SASAN KOOROSH MOHAMADI/ - мъж, роден на *** г. в гр. Шираз, Ислямска Република Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност и ХАНУАЛИ АНАРХАН А. /KHANWALI ANARKHAN AHMADZAI/ - мъж, роден на ***г. в гр. Баглан, Ислямска Република Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност - ненавършили шестнадесет годишна възраст, както следва: 1. AFSHAR BAHMAN AHMADI /АФШАР БАХМАН АХМАДИ/ - мъж, роден на *** г. в гр.Урумия, Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; 2. GISHWAR AHMAD DASTRAS /ГИШУАР АХМАД ДАСТРАС/ - жена, родена на *** г. в гр.Урумия, Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; 3. DIANA AFSHAR AHMADI /ДИАНА АФШАР АХМАДИ/ - жена, родена на *** г. в гр.Урумия, Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; 4. DYAR AFSHAR AHMADI /ДИАР АФШАР АХМАДИ/ - мъж, роден на *** г. в гр.Урумия, Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; 5. ELNAZ RASUL MOHAMADI /ЕЛНАЗ РАСУЛ М./ - жена, родена на *** г. в гр.Урумия, Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; 6. ALAN KRAMAT AHMADI /АЛАН КРАМАТ АХМАДИ/ - мъж, роден на *** г. в гр.Урумия, Иран, ирански гражданин, иранец, без доикументи за самоличност; 7. FIRUZA SEDIQ NUSRAT /ФИРУЗА СЕДИК НУСРАТ/ - жена, родена на *** г. в гр.Урумия, Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; 8. ASRA AFKAR AHMADI /АСРА АФКАР АХМАДИ/ - мъж, роден на *** г. в гр.Урумия, Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; 9. SAMRA AFKAR AHMADI /САМРА АФКАР АХМАДИ/ - жена, родена на *** г. в гр.Урумия, Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; 10. KOOROSH ISMAIL MOHAMADI /КУРОШ ИСМАИЛ М./ - мъж, роден на *** г. в гр.Шираз, Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; 11. SAHAR ABBASALI FATHI /САХАР АББАСАЛИ ФАТХИ/ - жена, родена на *** г. в гр.Шираз, Иран, иранска гражданка, иранка, без документи за самоличност; 12. KHASHAYAR KOOROSH MOHAMADI /ХАШАР КУРОШ М./ - мъж, роден на *** г. в гр.Шираз, Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; 13. SAMAN KOOROSH MOHAMADI /САМАН КУРОШ М./ - мъж, роден на *** г. в гр.Шираз, Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; 14. SASAN KOOROSH MOHAMADI /САСАН КУРОШ М./ - мъж, роден на *** г. в гр.Шираз, Иран, ирански гтражданин, иранец, без документи за самоличност; 15. ABDULSALAM AZIZ AHMADI /АБДУЛСАЛАМ АЗИЗ АХМАДИ/ - мъж, роден на *** г. в гр.Урумия, Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; 16. SAID FARHAD KUHI /САИД ФАРХАД КУХИ/ - мъж, роден на *** г. гр.Урумия, Иран, ирански гражданин, иранец, без документи за самоличност; 17. ABUALI SULAYMAN JALAL /АБИАЛИ СИЛАЙМАН ДЖАЛАЛ/ - мъж, роден на *** г. в гр.Хасака, Сирия, сирийски гражданин, сириец, без документи за самоличност; 18. MOHAMAD YOSUF ABBAS /МОХАМАД ЮСУФ АББАС/ - мъж, роден на *** г. в гр.Хасака, Сирия, сирийски гражданин, сириец, без документи за самоличност; 19. ABDULRASHID MOHAMAD AYUB /АБДУЛРАШИД МОХАМАДАЙУБ АЙУБИ/ - мъж, роден на *** г. в гр.Саманган, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност; 20. AHMADSHKIB ABDULRAHIM RAHIMI /АХМАДШКИБ АБДУЛРАХИМ РАХИМИ/ - мъж, роден на *** г. в гр.Саманган, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност; 21. JAHANZIB KHANZAMAN ZAMAN /ДЖАХАНЗИБ ХАНЗАМАН ЗАМАН/ - мъж, роден на *** г. в гр.Кабул, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност; 22. HASHMATULAH ABDULMARUF HUTAK / ХАШМАТУЛАХ АБДУЛМАРУФ ХУТАК/ - мъж, роден на *** г. в гр.Лагман, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност; 23. KHANWALI ANARKHAN AHMADZAI /ХАНУАЛИ АНАРХАН А./ - мъж, роден на *** г. в гр.Баглан, Афганистан, афганистански гражданин, афганистанец, без документи за самоличност, като превеждането през границата на страната е извършено без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места и преведените лица не са български граждани - престъпление по чл. 280, ал. 2, т.1 и т.3 във вр. ал.1 във вр. чл. 20, ал.2 от НК. За посоченото престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. с ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК на основание чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. с ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК и чл. 55, ал. 1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия И.М. на наказание ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 10000 /ДЕСЕТ ХИЛЯДИ/ лева. На осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от единадесет месеца, да бъде изтърпяно при първоначален Строг режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС и Веществени доказателства няма. На осн. чл.189, ал.3 от НК ОСЪЖДА И.М. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 107.12 лева за разноски по делото. На осн. чл.59, ал.2, вр. ал.1, т.1 от НК ПРИСПАДА времето през което под
В законна сила от 12.7.2016г.
65 НОХД No 703/2016, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.В.С. Докладчик:
КАМЕЛИЯ Г. НЕНКОВА
Споразумение от 15.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 302 ЗМ - 106/2016 год. по описа на РУ - Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия С.В.С. - ЕГН **********, роден на *** ***, обл.София, ж.к."Люлин", бл.225, вх.Д, ет.8, ап.108, тел. 0878/590039, българин, български гражданин, образование - средно, професия - военно училище, работи като шофьор, женен, неосъждан и неговия защитник адв.Г. Н., съгласно което подсъдимият С.В.С., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че: На 07.07.2016 год., около 17:30 часа, в гр.Царево, общ.Царево, обл.Бургаска, по ул."Михаил Герджиков", посока центъра на града, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Мерцедес", модел "МЛ 320 ЦДИ", сив на цвят металик, с рег. № СВ 7296 АМ, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.59 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с химическа експертиза № 586/08.07.2016 год. на БНТЛ при ОД МВР - Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 НК, на основание чл.343б, ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия С.В.С., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200.00 /двеста/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия С.В.С., ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал. 4 НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 07.07.2016 год. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.В.С., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС – Царево сумата в размер на 40.84 лева за разноски по делото. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
С.В.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 302 ЗМ - 106/2016 год. по описа на РУ - Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия С.В.С. - ЕГН **********, роден на *** ***, обл.София, ж.к."Люлин", бл.225, вх.Д, ет.8, ап.108, тел. 0878/590039, българин, български гражданин, образование - средно, професия - военно училище, работи като шофьор, женен, неосъждан и неговия защитник адв.Г. Н., съгласно което подсъдимият С.В.С., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че: На 07.07.2016 год., около 17:30 часа, в гр.Царево, общ.Царево, обл.Бургаска, по ул."Михаил Герджиков", посока центъра на града, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Мерцедес", модел "МЛ 320 ЦДИ", сив на цвят металик, с рег. № СВ 7296 АМ, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.59 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с химическа експертиза № 586/08.07.2016 год. на БНТЛ при ОД МВР - Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 НК, на основание чл.343б, ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия С.В.С., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200.00 /двеста/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия С.В.С., ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал. 4 НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 07.07.2016 год. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.В.С., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС – Царево сумата в размер на 40.84 лева за разноски по делото. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 15.7.2016г.
66 НОХД No 705/2016, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Б.И.С. Докладчик:
КАМЕЛИЯ Г. НЕНКОВА
Споразумение от 15.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №4635 ЗМ - 178/16 год. по описа на РУП гр.Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Рандева, подсъдимия Б.И.С. - ЕГН **********, роден на *** ***, с настоящ адрес ***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, работи като дисководещ в дискотека гр. Приморско, неосъждан /реабилитиран/ и неговия защитник адв.М.Н., съгласно което подсъдимият Б.И.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, а именно за това, че: На 09.07.2016 г. около 05.50 часа в гр. Приморско, обл. Бургаска, по ул. „Трети март” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Пасат”, с рег. № СО 1852 ВР с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,38 на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта № 610/12.07.2016 год. на специализирана химическа лаборатория към БНТЛ при ОД на МВР – Бургас. Деянието от Б.С. е извършено виновно, при форма на вината – “пряк умисъл ” по смисъла на чл. 11 ал.2 от НК. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 НК, на основание чл.343б, ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Б.И.С., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 250.00 /двеста и петдесет/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Б.И.С., ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от датата на изземване на свидетелството за правоуправление на моторно превозно средство, а именно 09.07.2016г. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Б.И.С., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС – Царево сумата в размер на 40.84 лева за разноски по делото. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Б.И.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №4635 ЗМ - 178/16 год. по описа на РУП гр.Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Рандева, подсъдимия Б.И.С. - ЕГН **********, роден на *** ***, с настоящ адрес ***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, работи като дисководещ в дискотека гр. Приморско, неосъждан /реабилитиран/ и неговия защитник адв.М.Н., съгласно което подсъдимият Б.И.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, а именно за това, че: На 09.07.2016 г. около 05.50 часа в гр. Приморско, обл. Бургаска, по ул. „Трети март” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Пасат”, с рег. № СО 1852 ВР с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,38 на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта № 610/12.07.2016 год. на специализирана химическа лаборатория към БНТЛ при ОД на МВР – Бургас. Деянието от Б.С. е извършено виновно, при форма на вината – “пряк умисъл ” по смисъла на чл. 11 ал.2 от НК. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 НК, на основание чл.343б, ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Б.И.С., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 250.00 /двеста и петдесет/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Б.И.С., ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от датата на изземване на свидетелството за правоуправление на моторно превозно средство, а именно 09.07.2016г. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Б.И.С., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС – Царево сумата в размер на 40.84 лева за разноски по делото. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 15.7.2016г.
67 НОХД No 716/2016, III състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Т.Ж.Д. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 19.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство №302ЗМ-262/2015г. по описа на РУ – гр.Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Попдобрев, подсъдимия Т.Ж.Д. - роден на *** ***, обл. Бургаска, жител и живущ ***, тел. 0876/923789, българин, български гражданин, образование – основно, професия – няма, работи като монтажник на климатици във фирма “Климагруп 2” ООД, гр. Бургас, неженен, неосъждан, ЕГН **********, и адв.П., съгласно което подсъдимият Т.Ж.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 354а, ал. 3, предл. 1, т. 1, предл. 1 от НК вр. чл. 73, ал. 1 и чл. 30 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл. 73, ал. 1 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, вр. чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, вр. Приложение № 1 - Списък 1 - "Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина" към чл. 3, т. 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата наркотични /НРКРВ/, за това, че на неустановена дата през месец октомври 2015 год. без надлежно разрешително, придобил по неустановен начин и държал до 29.10.2015 год. в с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургаска високорискови наркотични вещества: - КОНОП / канабис, марихуана / със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 8,80 % с нетно тегло 56.231 грама на стойност 337.39 лева, на предна дясна седалка на лек автомобил марка “Фолксваген”, модел “Голф”, с рег. № А 2737 КА, поставен в 1 бр. червена на цвят прозрачна полиетиленова торбичка, с кълбовидна форма, с приблизителен диаметър около 10 см - КОНОП / канабис, марихуана / със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 8,30 % с нетно тегло 701.350 грама на стойност 4208.10 лева, намерен в избено помещение на жилищна постройка, закрепен за тавана в 1 бр. бял на цвят, прозрачен плат / перде / с размери 2.60/0.80 м., - 1 бр. стъбло от растение с приблизителна дължина от 10 см., от КОНОП / канабис, марихуана / със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0,30 % с нетно тегло 2.149 грама на стойност 12.89 лева, намерено на пода в избено помещение на жилищна постройка и - стъбла от растение с приблизителна дължина от 60 см., от КОНОП / канабис, марихуана / със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0,60 % с нетно тегло 203.140 грама на стойност 1218.84 лева, намерени от външната страна на оградната мрежа на двора на жилищната постройка, всичко с общо нетно тегло на растителната маса 962.87 гр. на обща стойност 5777.22 лева, като 1 гр. КОНОП /канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотични вещества по графата за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр.14 от 18.02.2000 год. За посоченото престъпление по чл. 354а, ал. 3, предл. 1, т. 1, предл. 1 от НК вр. чл. 73, ал. 1 и чл. 30 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл. 73, ал. 1 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, вр. чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, вр. Приложение № 1 - Списък 1 - "Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина" към чл. 3, т. 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични /НРКРВН/, на осн. чл. 354а, ал. 3, предл. 1, т. 1, предл. 1 от НК вр. чл. 73, ал. 1 и чл. 30 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл. 73, ал. 1 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, вр. чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, вр. Приложение № 1 - Списък 1 - "Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина" към чл. 3, т. 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични /НРКРВН/, и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Т.Ж.Д., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 11/единадесет/месеца и ГЛОБА в размер на 1000/хиляда /лева На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.53, ал.2, б.”а” от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства - 1 бр. найлонов плик съдържащ зелена, тревна маса / тревната маса предадена на ЦМУ / и стъбло с размери около 10 см.; 1 бр. найлонов чувал, бял на цвят, с 10-12 бр. стръка, с дължина около 60 см. от зелена тревна маса / тревната маса предадена на ЦМУ, които след влизане в сила на определението следва да бъдат унищожени. На осн. чл.53, ал.1, б.„а” НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства – 1 бр. полиетиленова торба с надпис "Kaufland" съдържаща: 1бр. електронна везна марка "NEO"; 2бр. пликчета тип "джъмпер" с размери 5.5/4 см.; 1 бр. хартиен" плик с надпис "Веществени доказателства" по БП _ 3023М -262/2015 год., Експертиза № Е 748/2015 г. съдържащ: 1 бр. червена на цвят полиетиленова торбичка; 1 бр. черна на цвят полиетиленова торба / чувал / със залепен стикер с надпис "ИЗСЛЕДВАНО ВД" по БП № 3023М - 262/2015 год., Експертиза № Е 750/2015 г. и ръкописен надпис "опаковки" съдържащ: 1 бр. бял на цвят, прозрачен плат / перде / с размери 2.60/0.80 м.;1 бр. хартиен плик с надпис "Веществени доказателства" по БП № 3023М -263/2015 год., Експертиза № Е 749/2015 г. и надпис "ОПАКОВКИ" съдържащ: 1 бр. прозрачно фолио с размери 7/1.5 см. - всички горепосочени вещи на съхранение в РУ-Царево и предвид ниската стойност на доказателствата на основание чл. 128,ал.1 ПАС след влизане в сила на присъдата същите да бъдат унищожени. Препис от споразумението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР – НОП” гр.София. На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА Т.Ж.Д. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 202.60 лв. за разноски по делото.
Т.Ж.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство №302ЗМ-262/2015г. по описа на РУ – гр.Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Попдобрев, подсъдимия Т.Ж.Д. - роден на *** ***, обл. Бургаска, жител и живущ ***, тел. 0876/923789, българин, български гражданин, образование – основно, професия – няма, работи като монтажник на климатици във фирма “Климагруп 2” ООД, гр. Бургас, неженен, неосъждан, ЕГН **********, и адв.П., съгласно което подсъдимият Т.Ж.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 354а, ал. 3, предл. 1, т. 1, предл. 1 от НК вр. чл. 73, ал. 1 и чл. 30 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл. 73, ал. 1 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, вр. чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, вр. Приложение № 1 - Списък 1 - "Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина" към чл. 3, т. 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата наркотични /НРКРВ/, за това, че на неустановена дата през месец октомври 2015 год. без надлежно разрешително, придобил по неустановен начин и държал до 29.10.2015 год. в с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургаска високорискови наркотични вещества: - КОНОП / канабис, марихуана / със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 8,80 % с нетно тегло 56.231 грама на стойност 337.39 лева, на предна дясна седалка на лек автомобил марка “Фолксваген”, модел “Голф”, с рег. № А 2737 КА, поставен в 1 бр. червена на цвят прозрачна полиетиленова торбичка, с кълбовидна форма, с приблизителен диаметър около 10 см - КОНОП / канабис, марихуана / със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 8,30 % с нетно тегло 701.350 грама на стойност 4208.10 лева, намерен в избено помещение на жилищна постройка, закрепен за тавана в 1 бр. бял на цвят, прозрачен плат / перде / с размери 2.60/0.80 м., - 1 бр. стъбло от растение с приблизителна дължина от 10 см., от КОНОП / канабис, марихуана / със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0,30 % с нетно тегло 2.149 грама на стойност 12.89 лева, намерено на пода в избено помещение на жилищна постройка и - стъбла от растение с приблизителна дължина от 60 см., от КОНОП / канабис, марихуана / със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0,60 % с нетно тегло 203.140 грама на стойност 1218.84 лева, намерени от външната страна на оградната мрежа на двора на жилищната постройка, всичко с общо нетно тегло на растителната маса 962.87 гр. на обща стойност 5777.22 лева, като 1 гр. КОНОП /канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотични вещества по графата за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр.14 от 18.02.2000 год. За посоченото престъпление по чл. 354а, ал. 3, предл. 1, т. 1, предл. 1 от НК вр. чл. 73, ал. 1 и чл. 30 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл. 73, ал. 1 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, вр. чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, вр. Приложение № 1 - Списък 1 - "Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина" към чл. 3, т. 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични /НРКРВН/, на осн. чл. 354а, ал. 3, предл. 1, т. 1, предл. 1 от НК вр. чл. 73, ал. 1 и чл. 30 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл. 73, ал. 1 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, вр. чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, вр. Приложение № 1 - Списък 1 - "Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина" към чл. 3, т. 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични /НРКРВН/, и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Т.Ж.Д., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 11/единадесет/месеца и ГЛОБА в размер на 1000/хиляда /лева На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.53, ал.2, б.”а” от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства - 1 бр. найлонов плик съдържащ зелена, тревна маса / тревната маса предадена на ЦМУ / и стъбло с размери около 10 см.; 1 бр. найлонов чувал, бял на цвят, с 10-12 бр. стръка, с дължина около 60 см. от зелена тревна маса / тревната маса предадена на ЦМУ, които след влизане в сила на определението следва да бъдат унищожени. На осн. чл.53, ал.1, б.„а” НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства – 1 бр. полиетиленова торба с надпис "Kaufland" съдържаща: 1бр. електронна везна марка "NEO"; 2бр. пликчета тип "джъмпер" с размери 5.5/4 см.; 1 бр. хартиен" плик с надпис "Веществени доказателства" по БП _ 3023М -262/2015 год., Експертиза № Е 748/2015 г. съдържащ: 1 бр. червена на цвят полиетиленова торбичка; 1 бр. черна на цвят полиетиленова торба / чувал / със залепен стикер с надпис "ИЗСЛЕДВАНО ВД" по БП № 3023М - 262/2015 год., Експертиза № Е 750/2015 г. и ръкописен надпис "опаковки" съдържащ: 1 бр. бял на цвят, прозрачен плат / перде / с размери 2.60/0.80 м.;1 бр. хартиен плик с надпис "Веществени доказателства" по БП № 3023М -263/2015 год., Експертиза № Е 749/2015 г. и надпис "ОПАКОВКИ" съдържащ: 1 бр. прозрачно фолио с размери 7/1.5 см. - всички горепосочени вещи на съхранение в РУ-Царево и предвид ниската стойност на доказателствата на основание чл. 128,ал.1 ПАС след влизане в сила на присъдата същите да бъдат унищожени. Препис от споразумението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР – НОП” гр.София. На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА Т.Ж.Д. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 202.60 лв. за разноски по делото.
В законна сила от 19.7.2016г.
68 НОХД No 724/2016, IV състав Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Л.Г.Т. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 21.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №64/2015г. по описа на – ГПУ Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Попдобрев и подсъдимия Л.Г.Т.- роден на *** ***, с постоянен адрес *** и настоящ адрес:***, български гражданин, българин, неженен, осъждан, ЕГН ********** , представляван от неговия защитник адв.Д.Н., съгласно което подсъдимият Л.Г.Т. ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281 ал. 2 т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК, за това, че на 30.10.2015 г. около 06,00 часа, на горски път между с. Фазаново и с. Писменово, Община Царево, в зоната на отговорност на ГПУ-Царево, с цел да набави за себе имотна облага, противозаконно подпомагал чрез осигуряване на транспорт 22 (двадесет и двама) чужди граждани: 1. Fatomah Haji Omar (Фатома Хаджи Омар), род. *** г., жена, без документи за самоличност, гражданин на Сирия; 2. Sariya Hasan Hosein (Сария Хасан Хосеин), род. *** г., жена, без документи за самоличност, гражданин на Сирия; 3. Leila Hasan Hosein (Лейла Хасан Хосейн), род. *** г., момиче, без документи за самоличност, гражданин на Сирия; 4. Fatomah Kheder Haji (Фатома Хадер Хаджи), род. *** г., жена, без документи за самоличност, гражданин на Сирия, 5. Noora Kheder Haji (Нура Хадер Хаджи), род. *** г., жена, без документи за самоличност, гражданин на Сирия; 6. Roola Shahab Jalal (Рула Шахаб Джалал), род. *** г., жена, без документи за самоличност, гражданин на Сирия; 7. Siyaban Ahmad Ali (Сиябан Ахмад Али), род. *** г., мъж, без документи за самоличност, гражданин на Сирия; 8. Delo Khader Avdellah (Дел Хадер Авделах), род. *** г., мъж, без документи за самоличност, гражданин на Сирия; 9. Ali Noori Morad (Али Нури Морад), род. *** г., мъж, без документи за самоличност, гражданин на Сирия; 10. Amer Khezer Abdollah, род. *** г., мъж, без документи за самоличност, гражданин на Сирия; 11. Fares Mohammad Ali (Фарез Мохамад Али), род. *** г., мъж, без документи за самоличност, гражданин на Сирия; 12. Shaker Hasan Shamoo (Шакер Хасан Шаму), род. *** г., мъж, без документи за самоличност, гражданин на Сирия; 13. Ali Hosein АП (Али Хосеин Али), род. *** г., мъж, без документи за самоличност, гражданин на Сирия; 14. Favzi Baker Yousef (Фавзи Бакер Юсеф), род. *** г., мъж, без документи за самоличност, гражданин на Сирия; 15. Morad Ali Ahmad (Морад Али Ахмад), род. *** г., мъж, без документи за самоличност, гражданин на Ирак; 16. Sorian Esteman Basam (Сориян Естемав Басам), род. *** г., мъж, без документи за самоличност, гражданин на Ирак, сред които и ненавършилите 16 – годишна възраст: 1. Amar Morad Shahed (Амар Морад Шахед), род. *** г., момче, без документи за самоличност, гражданин на Сирия; 2. Ali Hasan Hosein (Али Хасан Хосейн), род. *** г., момче, без документи за самоличност, гражданин на Сирия; 3. Shooresh Ali Shaker (Шуреш Али Шакер), род. *** г., момче, без документи за самоличност, гражданин на Сирия; 4. Ayad Shahab Jalal (Аяд Шахаб Джалал), род. *** г., момче, без документи за самоличност, гражданин на Сирия; 5. Riyaz Shahab Jalal (Рияз Шахаб Джалал), р. 19.01.2001 г., момче, без документи за самоличност, гражданин на Сирия; 6. Hadiyeh Haji Ali (Хадийе Хаджи Али), род. *** г., момиче, без документи за самоличност, гражданин на Сирия да пребивават и да преминават в страната в нарушение на закона - чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за чужденците в Република България: „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: 1. редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима“, като деянието е извършено: чрез използване на моторно превозно средство: лек автомобил „Крайслер“, модел „Воаяджър“ - зелен, с транзитен per. № 851Н944, собственост на Л. Г.Т., ЕГН **********, по отношение на повече от едно лице и по отношение на лица ненавършили 16-годишна възраст. За посоченото престъпление по чл. 281 ал. 2 т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК, на основание чл. 281 ал. 2 т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Л.Г.Т. ЕГН ********** на наказание СЕДЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което ще бъде изтърпяно в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален СТРОГ РЕЖИМ на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС. На основание чл.55, ал.2 от НК НАЛАГА на подсъдимия Л.Г.Т. ЕГН ********** кумулативно предвиденото от закона наказание ГЛОБА в размер на 2500 лева. На осн.чл.281, ал.3, пр.2 НК ОТНЕМА в полза на държавата веществени доказателства – лек автомобил „Крайслер“, модел „Воаяджър“ - зелен, с транзитен per. № 851Н944, с принадлежностите, собственост на Л. Г.Т., ЕГН ********** находящ се на паркинга на ГПУ Царево. ОСЪЖДА Л.Г.Т. ЕГН ********** да заплати в полза на държавата и по сметка на РС Царево сумата в размер на 60 лева за направени по делото разноски. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Л.Г.Т.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №64/2015г. по описа на – ГПУ Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Попдобрев и подсъдимия Л.Г.Т.- роден на *** ***, с постоянен адрес *** и настоящ адрес:***, български гражданин, българин, неженен, осъждан, ЕГН ********** , представляван от неговия защитник адв.Д.Н., съгласно което подсъдимият Л.Г.Т. ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281 ал. 2 т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК, за това, че на 30.10.2015 г. около 06,00 часа, на горски път между с. Фазаново и с. Писменово, Община Царево, в зоната на отговорност на ГПУ-Царево, с цел да набави за себе имотна облага, противозаконно подпомагал чрез осигуряване на транспорт 22 (двадесет и двама) чужди граждани: 1. Fatomah Haji Omar (Фатома Хаджи Омар), род. *** г., жена, без документи за самоличност, гражданин на Сирия; 2. Sariya Hasan Hosein (Сария Хасан Хосеин), род. *** г., жена, без документи за самоличност, гражданин на Сирия; 3. Leila Hasan Hosein (Лейла Хасан Хосейн), род. *** г., момиче, без документи за самоличност, гражданин на Сирия; 4. Fatomah Kheder Haji (Фатома Хадер Хаджи), род. *** г., жена, без документи за самоличност, гражданин на Сирия, 5. Noora Kheder Haji (Нура Хадер Хаджи), род. *** г., жена, без документи за самоличност, гражданин на Сирия; 6. Roola Shahab Jalal (Рула Шахаб Джалал), род. *** г., жена, без документи за самоличност, гражданин на Сирия; 7. Siyaban Ahmad Ali (Сиябан Ахмад Али), род. *** г., мъж, без документи за самоличност, гражданин на Сирия; 8. Delo Khader Avdellah (Дел Хадер Авделах), род. *** г., мъж, без документи за самоличност, гражданин на Сирия; 9. Ali Noori Morad (Али Нури Морад), род. *** г., мъж, без документи за самоличност, гражданин на Сирия; 10. Amer Khezer Abdollah, род. *** г., мъж, без документи за самоличност, гражданин на Сирия; 11. Fares Mohammad Ali (Фарез Мохамад Али), род. *** г., мъж, без документи за самоличност, гражданин на Сирия; 12. Shaker Hasan Shamoo (Шакер Хасан Шаму), род. *** г., мъж, без документи за самоличност, гражданин на Сирия; 13. Ali Hosein АП (Али Хосеин Али), род. *** г., мъж, без документи за самоличност, гражданин на Сирия; 14. Favzi Baker Yousef (Фавзи Бакер Юсеф), род. *** г., мъж, без документи за самоличност, гражданин на Сирия; 15. Morad Ali Ahmad (Морад Али Ахмад), род. *** г., мъж, без документи за самоличност, гражданин на Ирак; 16. Sorian Esteman Basam (Сориян Естемав Басам), род. *** г., мъж, без документи за самоличност, гражданин на Ирак, сред които и ненавършилите 16 – годишна възраст: 1. Amar Morad Shahed (Амар Морад Шахед), род. *** г., момче, без документи за самоличност, гражданин на Сирия; 2. Ali Hasan Hosein (Али Хасан Хосейн), род. *** г., момче, без документи за самоличност, гражданин на Сирия; 3. Shooresh Ali Shaker (Шуреш Али Шакер), род. *** г., момче, без документи за самоличност, гражданин на Сирия; 4. Ayad Shahab Jalal (Аяд Шахаб Джалал), род. *** г., момче, без документи за самоличност, гражданин на Сирия; 5. Riyaz Shahab Jalal (Рияз Шахаб Джалал), р. 19.01.2001 г., момче, без документи за самоличност, гражданин на Сирия; 6. Hadiyeh Haji Ali (Хадийе Хаджи Али), род. *** г., момиче, без документи за самоличност, гражданин на Сирия да пребивават и да преминават в страната в нарушение на закона - чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за чужденците в Република България: „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: 1. редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима“, като деянието е извършено: чрез използване на моторно превозно средство: лек автомобил „Крайслер“, модел „Воаяджър“ - зелен, с транзитен per. № 851Н944, собственост на Л. Г.Т., ЕГН **********, по отношение на повече от едно лице и по отношение на лица ненавършили 16-годишна възраст. За посоченото престъпление по чл. 281 ал. 2 т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК, на основание чл. 281 ал. 2 т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Л.Г.Т. ЕГН ********** на наказание СЕДЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което ще бъде изтърпяно в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален СТРОГ РЕЖИМ на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС. На основание чл.55, ал.2 от НК НАЛАГА на подсъдимия Л.Г.Т. ЕГН ********** кумулативно предвиденото от закона наказание ГЛОБА в размер на 2500 лева. На осн.чл.281, ал.3, пр.2 НК ОТНЕМА в полза на държавата веществени доказателства – лек автомобил „Крайслер“, модел „Воаяджър“ - зелен, с транзитен per. № 851Н944, с принадлежностите, собственост на Л. Г.Т., ЕГН ********** находящ се на паркинга на ГПУ Царево. ОСЪЖДА Л.Г.Т. ЕГН ********** да заплати в полза на държавата и по сметка на РС Царево сумата в размер на 60 лева за направени по делото разноски. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 21.7.2016г.
69 НОХД No 727/2016, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Й.Л.М. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 29.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на НОХД №727/2016г. по описа на РС – гр.Царево, между РП - Царево, представлявана от прокурор Рандева, подсъдимия Й.Л.М. - ЕГН **********, роден на ***г***, българин, български гражданин, живущ ***, неосъждан, с висше образование, женен, работи – управител на „Фин – Спред” ЕООД гр.Костенец и адв.Диков, съгласно което подсъдимият Й.Л.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че на 17.07.2016г. около 03:35ч. в гр.Китен, общ.Приморско, обл.Бургаска, по ул.”Крайбрежна” в посока ул.„Васил Левски“ управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “Фолксваген“, модел „Ъп“ с рег. № СА 0514 ТХ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно с 1,75 на хиляда установено по надлежния ред – с протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта № 652/18.07.2016 г. на специализирана химическа лаборатория към БНТЛ при ОД на МВР – Бургас - престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. по чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Й.Л.М.- ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200.00 лв. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимият Й.Л.М., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, считано от 17.07.2016 год. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА Й.Л.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 40,84лв. за разноски по делото.
Й.Л.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на НОХД №727/2016г. по описа на РС – гр.Царево, между РП - Царево, представлявана от прокурор Рандева, подсъдимия Й.Л.М. - ЕГН **********, роден на ***г***, българин, български гражданин, живущ ***, неосъждан, с висше образование, женен, работи – управител на „Фин – Спред” ЕООД гр.Костенец и адв.Диков, съгласно което подсъдимият Й.Л.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че на 17.07.2016г. около 03:35ч. в гр.Китен, общ.Приморско, обл.Бургаска, по ул.”Крайбрежна” в посока ул.„Васил Левски“ управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “Фолксваген“, модел „Ъп“ с рег. № СА 0514 ТХ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно с 1,75 на хиляда установено по надлежния ред – с протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта № 652/18.07.2016 г. на специализирана химическа лаборатория към БНТЛ при ОД на МВР – Бургас - престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. по чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Й.Л.М.- ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200.00 лв. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимият Й.Л.М., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, считано от 17.07.2016 год. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА Й.Л.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 40,84лв. за разноски по делото.
В законна сила от 29.7.2016г.
70 НОХД No 728/2016, IV състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО И.М.П. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 22.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство 4635 ЗМ - 196/2016год. по описа на РУП гр.Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия И.М.П., ЕГН ********** - роден на *** ***, с постоянен адрес и адрес ***, настоящ адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, работи като барман - „Фри трейд" ЕООД, не женен, не осъждан, и адв.Д., съгласно което подсъдимият И.М.П., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 354 „а", ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, вр. чл. 3 ал. 1, 2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, за това, че на 15.07.2016 год. в гр.Китен, общ.Приморско, Бургаска обл., в кухненско помещение на бар "Сентропе" в спортна раница с надпис „Converse" и в дома си, в стая на ул. "Пирин" № 2, в гр. Китен, Бургаска обл. държал без надлежно разрешително съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП), „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването |i притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1" на ЗКВНП, Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина", приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г. - високо рискови наркотични вещества: Обект № 1 включваща обекти № № 1/1 с нетно тегло 0,338 гр., обект № Vi с нетно тегло 0,409 гр., обект 1/3 с нетно тегло 0,365 гр. и обект гА с нетно тегло 0,314 гр. с общо нетно тегло на представения за изследване обект 1,426 грама, КОНОП /канабис, марихуана/ със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ 5,70% на стойност 8,56 лева. Обект № 2 - суха зелена разстителна маса с нетно тегло 11,825 грама КОНОП /канабис, марихуана/ със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ 6,40% на стойност 70,95 лева, всичко на обща стойност 79.51 лева. Един грам КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. - вещества поставени под контрол забрана съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1" от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за определяне на реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични. За посоченото престъпление по чл. 354 „а", ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, вр.чл. 3 ал. 1, 2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата зареда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, на осн. чл. 354 „а", ал.3 ,т.1, предл.първо от НК, вр. чл. 3 ал. 1, 2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия И.М.П., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 55 ал. 3 от НК НЕ НАЛАГА на подс. И.М.П. по-лекото наказание, което закона предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба. На основание чл. 354а, ал.6, вр. чл.53, ал.2 от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства: Обект № 1 -включващ обекти № № 1/1 с нетно тегло 0,338 гр., обект № Уг с нетно тегло 0,409 гр., обект 1/3 с нетно тегло 0,365 гр. и обект 1/4 с нетно тегло 0,314 гр. с общо нетно тегло 1,426 грама, КОНОП /канабис, марихуана/ със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ 5,70% Обект № 2 - суха зелена разстителна маса с нетно тегло 11,825 грама КОНОП /канабис, марихуана/ със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ 6,40%. с изключение на количествата използвани за анализ - 0,250 гр. от Обект № 1 и 0,500 гр. от Обект № 2, запечатани в хартиен плик с восъчен печат на Базовата научно техническа лаборатория при ОД на МВР Бургас са предадени с ПРЕДАВАТЕЛНО-ПРИЕМАТЕЛН ПРОТОКОЛ на служба УССД при ОД на МВР Бургас и изпратени за съхранение с писмо Per. № 251000-16919/21.07.2016 год. на основание чл. 91 от ЗКНВП в ЦМУ отдел „МРР - НОП" София , които да бъдат унищожени. Опаковките запечатани в черен полиетиленов чувал със стикер Сектор „БНТЛ" ОД на МВР Бургас остават към делото. Препис от споразумението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР – НОП” гр.София. На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА И.М.П., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 74.72 лева за разноски по делото.
И.М.П.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство 4635 ЗМ - 196/2016год. по описа на РУП гр.Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия И.М.П., ЕГН ********** - роден на *** ***, с постоянен адрес и адрес ***, настоящ адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, работи като барман - „Фри трейд" ЕООД, не женен, не осъждан, и адв.Д., съгласно което подсъдимият И.М.П., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 354 „а", ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, вр. чл. 3 ал. 1, 2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, за това, че на 15.07.2016 год. в гр.Китен, общ.Приморско, Бургаска обл., в кухненско помещение на бар "Сентропе" в спортна раница с надпис „Converse" и в дома си, в стая на ул. "Пирин" № 2, в гр. Китен, Бургаска обл. държал без надлежно разрешително съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП), „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването |i притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1" на ЗКВНП, Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина", приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г. - високо рискови наркотични вещества: Обект № 1 включваща обекти № № 1/1 с нетно тегло 0,338 гр., обект № Vi с нетно тегло 0,409 гр., обект 1/3 с нетно тегло 0,365 гр. и обект гА с нетно тегло 0,314 гр. с общо нетно тегло на представения за изследване обект 1,426 грама, КОНОП /канабис, марихуана/ със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ 5,70% на стойност 8,56 лева. Обект № 2 - суха зелена разстителна маса с нетно тегло 11,825 грама КОНОП /канабис, марихуана/ със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ 6,40% на стойност 70,95 лева, всичко на обща стойност 79.51 лева. Един грам КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. - вещества поставени под контрол забрана съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1" от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за определяне на реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични. За посоченото престъпление по чл. 354 „а", ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, вр.чл. 3 ал. 1, 2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата зареда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, на осн. чл. 354 „а", ал.3 ,т.1, предл.първо от НК, вр. чл. 3 ал. 1, 2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия И.М.П., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 55 ал. 3 от НК НЕ НАЛАГА на подс. И.М.П. по-лекото наказание, което закона предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба. На основание чл. 354а, ал.6, вр. чл.53, ал.2 от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства: Обект № 1 -включващ обекти № № 1/1 с нетно тегло 0,338 гр., обект № Уг с нетно тегло 0,409 гр., обект 1/3 с нетно тегло 0,365 гр. и обект 1/4 с нетно тегло 0,314 гр. с общо нетно тегло 1,426 грама, КОНОП /канабис, марихуана/ със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ 5,70% Обект № 2 - суха зелена разстителна маса с нетно тегло 11,825 грама КОНОП /канабис, марихуана/ със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ 6,40%. с изключение на количествата използвани за анализ - 0,250 гр. от Обект № 1 и 0,500 гр. от Обект № 2, запечатани в хартиен плик с восъчен печат на Базовата научно техническа лаборатория при ОД на МВР Бургас са предадени с ПРЕДАВАТЕЛНО-ПРИЕМАТЕЛН ПРОТОКОЛ на служба УССД при ОД на МВР Бургас и изпратени за съхранение с писмо Per. № 251000-16919/21.07.2016 год. на основание чл. 91 от ЗКНВП в ЦМУ отдел „МРР - НОП" София , които да бъдат унищожени. Опаковките запечатани в черен полиетиленов чувал със стикер Сектор „БНТЛ" ОД на МВР Бургас остават към делото. Препис от споразумението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР – НОП” гр.София. На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА И.М.П., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 74.72 лева за разноски по делото.
В законна сила от 22.7.2016г.
71 НОХД No 729/2016, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.Р.Д. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 29.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на НОХД №729/2016Г. о по описа на РС – гр.Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Рандева, подсъдимия Д.Р.Д. - ЕГН **********, роден на *** ***. Същият е български гражданин, живущ ***, не осъждан /реабилитиран/, с основно, женен, не работи, и адв.Савов, съгласно което подсъдимият Д.Р.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че на 18.07.2016 г. около 00:25 ч. в гр. Царево, по ул. ”Грънчар”, след употреба на алкохол управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “Форд“, модел „Орион“ с рег. № РР 4753 АР с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно с 1,95 на хиляда установено по надлежния ред – с техническо средство „Дрегер 7410” с фабричен № 0006 - престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Д.Р.Д. - ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200.00 лв. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимият Д.Р.Д. ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от 18.07.2016 год.
Д.Р.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на НОХД №729/2016Г. о по описа на РС – гр.Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Рандева, подсъдимия Д.Р.Д. - ЕГН **********, роден на *** ***. Същият е български гражданин, живущ ***, не осъждан /реабилитиран/, с основно, женен, не работи, и адв.Савов, съгласно което подсъдимият Д.Р.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че на 18.07.2016 г. около 00:25 ч. в гр. Царево, по ул. ”Грънчар”, след употреба на алкохол управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “Форд“, модел „Орион“ с рег. № РР 4753 АР с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно с 1,95 на хиляда установено по надлежния ред – с техническо средство „Дрегер 7410” с фабричен № 0006 - престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Д.Р.Д. - ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200.00 лв. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимият Д.Р.Д. ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от 18.07.2016 год.
В законна сила от 29.7.2016г.
72 НОХД No 739/2016, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.М.И. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 26.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 4635 ЗМ - 212/16 год. по описа на РУ МВР гр. Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Рандева, подсъдимия Д.М.И., ЕГН **********, роден на *** г. в гр. Гоце Делчев, с настоящ адрес ***, българин, български гражданин, не женен, със средно образование, не работи, не осъждан, съгласно което подсъдимият Д.М.И. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че на 20.07.2016 г. около 02.45 часа в гр. Китен, обл. Бургаска, по ул. “Атлиман”, в посока ул. “Васил Левски” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Сеат” модел “Ибиза”, с рег. №СА 9407 РТ, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила, а именно 1,30 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с химическа експертиза № 672/20.07.2016г. на химик в специализираната химическа лаборатория към БНТЛ при ОД МВР Бургас - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. За посоченото престъпление чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Д.М.И., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.54, ал.1 от НК НАЛАГА и кумулативно предвиденото наказание ГЛОБА в размер на 200.00 лв. На основание чл.343г вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА Д.М.И., ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от датата на отнемане на свидетелството за правоуправление на моторно превозно средство, а именно 20.07.2016 г. На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.М.И., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 40,84 лв за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. Съдът, като взе предвид, че спрямо подсъдимия е наложено наказание лишаване от свобода, което на основание чл. 66 НК изпълнението му е отложено на осн. чл.309, ал.4 от НПК съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ спрямо подсъдимия Д.М.И., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка".
Д.М.И.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 4635 ЗМ - 212/16 год. по описа на РУ МВР гр. Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Рандева, подсъдимия Д.М.И., ЕГН **********, роден на *** г. в гр. Гоце Делчев, с настоящ адрес ***, българин, български гражданин, не женен, със средно образование, не работи, не осъждан, съгласно което подсъдимият Д.М.И. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че на 20.07.2016 г. около 02.45 часа в гр. Китен, обл. Бургаска, по ул. “Атлиман”, в посока ул. “Васил Левски” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Сеат” модел “Ибиза”, с рег. №СА 9407 РТ, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила, а именно 1,30 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с химическа експертиза № 672/20.07.2016г. на химик в специализираната химическа лаборатория към БНТЛ при ОД МВР Бургас - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. За посоченото престъпление чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Д.М.И., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.54, ал.1 от НК НАЛАГА и кумулативно предвиденото наказание ГЛОБА в размер на 200.00 лв. На основание чл.343г вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА Д.М.И., ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от датата на отнемане на свидетелството за правоуправление на моторно превозно средство, а именно 20.07.2016 г. На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.М.И., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 40,84 лв за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. Съдът, като взе предвид, че спрямо подсъдимия е наложено наказание лишаване от свобода, което на основание чл. 66 НК изпълнението му е отложено на осн. чл.309, ал.4 от НПК съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ спрямо подсъдимия Д.М.И., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка".
В законна сила от 26.7.2016г.
73 АНД No 741/2016, I състав Производство по УБДХ РУП ПРИМОРСКО П.Г.Ч. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 25.7.2016г.
и на основание чл.6 ал.1 б.”а” от УБДХ, съдът Р Е Ш И : ПРИЗНАВА П.Г.Ч. с ЕГН ********** ***, български гражданин, женен, неосъждан , с висше образование, на длъжност инженер-автоматизатор в „Асарел“ ЗА ВИНОВЕН в това, че на 25.07.2016г. около 11.30ч., в гр.Китен, в хотел „Асарел Амедет“ извършил действия, нарушаващи обичайните норми на морал и поведение на обществено място, изразяващи се във безпричинно прескачане на плота и влизане зад рецепцията, хвърлил с връзка със железни ключове и ударил с тях по главата Румяна Ралева, отправил й обидни думи „свиня“ и е ударил мобилния й телефон в пода, вследствие на което последният се е повредил, поради което и на основание чл.1 ал.1 т.2 във връзка с чл.6 ал.1 б.”а” от УБДХ, НАЛАГА на П.Г.Ч. с ЕГН ********** със снета по-горе самоличност административно наказание “глоба” в размер на 200.00 /двеста/ лева. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двадесет и четири часов срок считано от постановяването му на касационните основания, предвидени в НПК. В случай на обжалване, насрочвам делото пред Бургаски окръжен съд за 29.07.2016г. от 14.00 часа. След влизане в сила, копие от решението да се връчи на Началника на РУП-Приморско.
П.Г.Ч.
Мотиви от 25.7.2016г.
В законна сила от 27.7.2016г.
74 НОХД No 742/2016, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО И.Б.В. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 26.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 302 ЗМ - 136/16 год. по описа на РУ МВР гр. Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Рандева, подсъдимия И.Б.В., ЕГН **********, роден на *** ***, с настоящ адрес ***, български гражданин, разведен, с висше образование, работи, като корабен механик, не осъждан и неговия защитник адв.К., съгласно което подсъдимият И.Б.В. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че на 21.07.2016 г. около 20,50 часа в с. Лозонец, общ. Царево, обл. Бургаска по ул. “Георги Кондолов”, след употреба на алкохол управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Фиат” модел “Гранде Пунто”, с рег. № А 3445 КА с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,09 промила на хиляда установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер 7410” с фабричен № 0006 - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. Деянието от И.В. е извършено виновно, при форма на вината – “пряк умисъл ” по смисъла на чл. 11 ал.2 от НК. Гореописаното съставлява престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. За посоченото престъпление чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия И.Б.В., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.54, ал.1 от НК НАЛАГА и кумулативно предвиденото наказание ГЛОБА в размер на 300.00 лв. На основание чл.343г вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА И.Б.В., ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от датата на отнемане на свидетелството за правоуправление на моторно превозно средство, а именно 22.07.2016 г. Разноски по делото няма.
И.Б.В.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 302 ЗМ - 136/16 год. по описа на РУ МВР гр. Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Рандева, подсъдимия И.Б.В., ЕГН **********, роден на *** ***, с настоящ адрес ***, български гражданин, разведен, с висше образование, работи, като корабен механик, не осъждан и неговия защитник адв.К., съгласно което подсъдимият И.Б.В. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че на 21.07.2016 г. около 20,50 часа в с. Лозонец, общ. Царево, обл. Бургаска по ул. “Георги Кондолов”, след употреба на алкохол управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Фиат” модел “Гранде Пунто”, с рег. № А 3445 КА с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,09 промила на хиляда установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер 7410” с фабричен № 0006 - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. Деянието от И.В. е извършено виновно, при форма на вината – “пряк умисъл ” по смисъла на чл. 11 ал.2 от НК. Гореописаното съставлява престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. За посоченото престъпление чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия И.Б.В., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.54, ал.1 от НК НАЛАГА и кумулативно предвиденото наказание ГЛОБА в размер на 300.00 лв. На основание чл.343г вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА И.Б.В., ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от датата на отнемане на свидетелството за правоуправление на моторно превозно средство, а именно 22.07.2016 г. Разноски по делото няма.
В законна сила от 26.7.2016г.
75 НОХД No 743/2016, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ц.П.Ц. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 26.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № 4635 ЗМ - 222/16 год. по описа на РУ гр. Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Рандева, Ц.П.Ц., ЕГН ********** ***, български гражданин, неженен, с висше образование, работи – на длъжност „медицински брат” в „Клиника по вътрешни болести” при УМБАЛ „Д-р Георги Странски” в гр. Плевен, осъждан и неговия защитник адв.В., съгласно което подсъдимият Ц.П.Ц. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че на 23.07.2016 година в 21.35 часа в гр. Китен на ул. „Странджа” с посока на движение ул. „Атлиман” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „БМВ” с рег. № ЕН 43-95 ВТ, след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 2,24 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство „Алкотест Дрегер” 7510 с инв. № 0069. Деянието от Ц.Ц. е извършено виновно, при форма на вината – “пряк умисъл ” по смисъла на чл. 11 ал.2 от НК. За посоченото престъпление чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ц.П.Ц., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 300.00 лв. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА предвиденото по чл.343г от НК наказание лишаване от правоуправление поради липса на свидетелство за правоуправление на подсъдимия /неправоспособен водач/.
Ц.П.Ц.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № 4635 ЗМ - 222/16 год. по описа на РУ гр. Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Рандева, Ц.П.Ц., ЕГН ********** ***, български гражданин, неженен, с висше образование, работи – на длъжност „медицински брат” в „Клиника по вътрешни болести” при УМБАЛ „Д-р Георги Странски” в гр. Плевен, осъждан и неговия защитник адв.В., съгласно което подсъдимият Ц.П.Ц. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че на 23.07.2016 година в 21.35 часа в гр. Китен на ул. „Странджа” с посока на движение ул. „Атлиман” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „БМВ” с рег. № ЕН 43-95 ВТ, след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 2,24 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство „Алкотест Дрегер” 7510 с инв. № 0069. Деянието от Ц.Ц. е извършено виновно, при форма на вината – “пряк умисъл ” по смисъла на чл. 11 ал.2 от НК. За посоченото престъпление чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ц.П.Ц., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 300.00 лв. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА предвиденото по чл.343г от НК наказание лишаване от правоуправление поради липса на свидетелство за правоуправление на подсъдимия /неправоспособен водач/.
В законна сила от 26.7.2016г.
76 АНД No 746/2016, I състав Производство по УБДХ РУП ПРИМОРСКО,
М.Н.М.
  Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 26.7.2016г.
ПРИЗНАВА М.Н.М. с ЕГН ********** ***, български гражданин, неженен, неосъждан, съсс редно образование ЗА ВИНОВЕН в това, че на 26.07.2016г. около 04.00ч., в гр.Приморско, на алея между дискотека „Ла пиовра“ и плажа в кв.“ММЦ“-гр.Приморско, М.Н.М. в съучастие като съизвършител с Дилян Христов Станевски, извършил действия, нарушаващи обичайните норми на морал и поведение на обществено място, изразяващи се в сбиване и нанасяне на удари с ръце /юмруци/ и с дървени летви в областта на главата на Люсиен Христов и Митко Христозов, поради което и на основание чл.1 ал.1 т.2 във връзка с чл.6 ал.1 б.”а” от УБДХ, НАЛАГА на М.Н.М. с ЕГН ********** със снета по-горе самоличност административно наказание “глоба” в размер на 100.00 /сто/ лева. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двадесет и четири часов срок считано от постановяването му на касационните основания, предвидени в НПК. В случай на обжалване, насрочвам делото пред Бургаски окръжен съд за 29.07.2016г. от 14.30 часа. След влизане в сила, копие от решението да се връчи на Началника на РУП-Приморско.
Мотиви от 26.7.2016г.
77 НОХД No 749/2016, V състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Б.К.Р. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 27.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № ЗМ № 165/2016г. по описа на ГПУ-Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия Б.К.Р. /BARZAN KAMAL RAZAK/, ЛНЧ **********, роден на ***г. в гр. Солеймания, Република Ирак, женен, неосъждан в Ирак, осъждан в Р. България, начално образование, безработен, регистрационна карта на чужденец в производство по общия ред за предоставяне на статут № 823006469/06.11.2015г. от РПЦ – София, гр.София, ж.к.Надежда 6, притежаващ фризьорски салон, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно което подсъдимият Б.К.Р., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279 ал.2 вр. ал.1 вр. чл.28, ал.1 от НК, за това, че на 04.07.2016г. в района на с. Резово, местността Старо Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска" от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като деянието е извършено повторно, след като е осъден с влязла в сила присъда - Споразумение но НОХД № 1067/2011 год. влязло в сила на 09.12.2011 год. на Районен съд Свиленград и със Споразумение по НОХД № 336/2014 год., влязло в сила на 11.10.2013 год. на Районен съд Никопол за същото по вид престъпление. За посоченото престъпление по чл. 279 ал.2 вр. ал.1 вр. чл.28, ал.1 от НК на основание чл. 279 ал.2 вр. ал.1 вр. чл.28, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Б.К.Р. на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 300 /ТРИСТА/ лева. На осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от седем месеца да бъде при първоначален Строг режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС На осн. чл. 59 ал. 1 т. 1 и ал. 2 от НК от НК ПРИСПАДА времето през което подсъдимият Б.К.Р. е бил задържан по закона за МВР и НПК, считано от 04.07.2016 г. до влизане на присъдата в законна сила, като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода. На основание чл. 53 ал. 1 б. „а” от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществени доказателства: 1. 1бр. мобилен телефон марка Самсунг с ИМЕЙ № 35392105502283/4; 2. 1 бр. мобилен телефон марка Самсунг с заличен ИМЕЙ съдържащ СИМ карта с надпис TURKCEL 64к с изписан номер на самата пластика 1324270165405 – принадлежащи на виновния и послужили за извършване на престъплението На осн. чл.189, ал.3 от НК ОСЪЖДА Б.К.Р. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 100.00 лева за разноски по делото.
Б.К.Р.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № ЗМ № 165/2016г. по описа на ГПУ-Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия Б.К.Р. /BARZAN KAMAL RAZAK/, ЛНЧ **********, роден на ***г. в гр. Солеймания, Република Ирак, женен, неосъждан в Ирак, осъждан в Р. България, начално образование, безработен, регистрационна карта на чужденец в производство по общия ред за предоставяне на статут № 823006469/06.11.2015г. от РПЦ – София, гр.София, ж.к.Надежда 6, притежаващ фризьорски салон, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно което подсъдимият Б.К.Р., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279 ал.2 вр. ал.1 вр. чл.28, ал.1 от НК, за това, че на 04.07.2016г. в района на с. Резово, местността Старо Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска" от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като деянието е извършено повторно, след като е осъден с влязла в сила присъда - Споразумение но НОХД № 1067/2011 год. влязло в сила на 09.12.2011 год. на Районен съд Свиленград и със Споразумение по НОХД № 336/2014 год., влязло в сила на 11.10.2013 год. на Районен съд Никопол за същото по вид престъпление. За посоченото престъпление по чл. 279 ал.2 вр. ал.1 вр. чл.28, ал.1 от НК на основание чл. 279 ал.2 вр. ал.1 вр. чл.28, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Б.К.Р. на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 300 /ТРИСТА/ лева. На осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от седем месеца да бъде при първоначален Строг режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС На осн. чл. 59 ал. 1 т. 1 и ал. 2 от НК от НК ПРИСПАДА времето през което подсъдимият Б.К.Р. е бил задържан по закона за МВР и НПК, считано от 04.07.2016 г. до влизане на присъдата в законна сила, като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода. На основание чл. 53 ал. 1 б. „а” от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществени доказателства: 1. 1бр. мобилен телефон марка Самсунг с ИМЕЙ № 35392105502283/4; 2. 1 бр. мобилен телефон марка Самсунг с заличен ИМЕЙ съдържащ СИМ карта с надпис TURKCEL 64к с изписан номер на самата пластика 1324270165405 – принадлежащи на виновния и послужили за извършване на престъплението На осн. чл.189, ал.3 от НК ОСЪЖДА Б.К.Р. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 100.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 27.7.2016г.
78 НОХД No 750/2016, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.Д.М. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 27.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 4635 ЗМ - 217/16 год. по описа на РУ МВР гр. Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Рандева, подсъдимия Н.Д.М. с ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно специално образование, не женен, не осъждан, и неговия защитник адв.С., съгласно което подсъдимият Н.Д.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че на 21.07.2016 г. около 03.35 часа в гр. Китен, обл. Бургаска, по ул. „Крайбрежна”, в посока към ул. „Съединение” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „Е 290”, с рег. № А 1161 КВ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,05 на хиляда, установено по надлежния ред със Съдебномедицинска експертиза № 340/2016 год. на Отделение по съдебна медицина при МБАЛ, гр. Бургас- престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Н.Д.М. с ЕГН ********** на осн. чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 300.00 лв. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК НАЛАГА на подсъдимия Н.Д.М. с ЕГН ********** наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от датата на отнемане на свидетелството за правоуправление на моторно превозно средство, а именно 21.07.2016г. На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.Д.М. с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на РС-Царево сумата в размер на 100,12 лв., представляваща разноски по делото.
Н.Д.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 4635 ЗМ - 217/16 год. по описа на РУ МВР гр. Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Рандева, подсъдимия Н.Д.М. с ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно специално образование, не женен, не осъждан, и неговия защитник адв.С., съгласно което подсъдимият Н.Д.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че на 21.07.2016 г. около 03.35 часа в гр. Китен, обл. Бургаска, по ул. „Крайбрежна”, в посока към ул. „Съединение” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „Е 290”, с рег. № А 1161 КВ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,05 на хиляда, установено по надлежния ред със Съдебномедицинска експертиза № 340/2016 год. на Отделение по съдебна медицина при МБАЛ, гр. Бургас- престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Н.Д.М. с ЕГН ********** на осн. чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 300.00 лв. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК НАЛАГА на подсъдимия Н.Д.М. с ЕГН ********** наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от датата на отнемане на свидетелството за правоуправление на моторно превозно средство, а именно 21.07.2016г. На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.Д.М. с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на РС-Царево сумата в размер на 100,12 лв., представляваща разноски по делото.
В законна сила от 27.7.2016г.
79 НОХД No 751/2016, V състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.В.А. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 27.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство 302 ЗМ - 122/2016год. по описа на РУП- гр.Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия А.В.А., ЕГН ********** и неговия служебен защитник адв.Я., съгласно което подсъдимият А.В.А., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 354 „а", ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, вр. чл. 3 ал. 1, 2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, за това, че На 15.07.2016 г. в с. Лозенец, общ. Царево, Бургаска обл., в лек автомобил марка „Форд”„ модел „Екскорт” с Рег. № СТ 3691 НН собственост на ВЕСЕЛИН ГАНЕВ ГАНЕВ, ЕГН ********** на предна дясна седалка, държал без надлежно разрешително съгласно съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП), „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1” на ЗКВНП, Списък I – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г. - високо рискови наркотични вещества, както следва: 1. Обект № 1/1 прахообразно вещество кофеин и амфетамин с нето тегло 36,740 гр., със съдържание на амфетамин 32,50% на стойност 1102.20 лева. 2. Обект № ? пресована растителна маса хашиш с нето тегло 1,289 гр. със съдържание на тетрахидроканабинол 0,60 % на стойност 11.60 лева. 3. Обект № 2/1 прахообразно вещество кофеин и амфетамин с нето тегло 2,918 гр. със съдържание на амфетамин 32,50 % на стойност 87.54 лева. 4. Обект № 2/2 растителна мака с нето тегло 0,682 грама, КОНОП /канабис, марихуана/ със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ – 5,60% на стойност 4.10 лева. Един грам АМФЕТАМИН е на стойност 30.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., Един грам ХАШИШ е на стойност 9.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., Един грам КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. - всичко на обща стойност 1205.44 лева, вещества поставени под контрол забрана съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1” от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за определяне на реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични. За посоченото престъпление по чл. 354 „а”, ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, вр. чл. 3 ал. 1, 2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, ОСЪЖДА на основание чл. 354 „а”, ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, вр. чл. 3 ал. 1, 2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, във вр. чл. 55 ал. 1 т.1 от НК А.В.А., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕ ХИЛЯДИ ЛЕВА. На основание чл. 61 т. 2, вр. чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС така НАЛОЖЕНОТО на А.В.А. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ще бъде изтърпяно при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. На основание чл. 59 ал. 1 т. 1 и ал. 2 от НК ПРИСПАДА, при изпълнението на наказанието лишаване от свобода времето през което подсъдимият А.В.А., ЕГН ********** е бил задържан по реда на ЗМВР и НПК, считано от 15.07.2016 г. до влизане на присъдата в законна сила, като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода. На основание чл. 354а, ал. 6, вр. чл. 53 ал. 2 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства: 1. Обект № 1/1 прахообразно вещество кофеин и амфетамин с нето тегло 36,740 гр., със съдържание на амфетамин 32,50% на стойност 1102.20 лева. 2. Обект № ? пресована растителна маса хашиш с нето тегло 1,289 гр. със съдържание на тетрахидроканабинол 0,60 % на стойност 11.60 лева. 3. Обект № 2/1 прахообразно вещество кофеин и амфетамин с нето тегло 2,918 гр. със съдържание на амфетамин 32,50 % на стойност 87.54 лева. 4. Обект № 2/2 растителна мака с нето тегло 0,682 грама, КОНОП /канабис, марихуана/ със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ – 5,60% на стойност 4.10 лева - с изключение на количествата използвани за анализ, запечатани в хартиен плик с восъчен печат на Базовата научно техническа лаборатория при ОД на МВР Бургас са предадени с ПРЕДАВАТЕЛНО-ПРИЕМАТЕЛеН ПРОТОКОЛ на служба УССД при ОД на МВР Бургас и изпратени за съхранение с писмо Рег. № 251000-17239/26.07.2016 год. на основание чл. 91 от ЗКНВП в ЦМУ отдел „МРР – НОП” София ,които следва да бъдат унищожени. На основание чл. 354а, ал. 6, вр. чл. 53 ал. 2 от НК ОТНЕМА в полза на държавата опаковките, запечатани в хартиен плик с мокър, мастилен печат на сектор БНТЛ, ОД на МВР Бургас, намиращи се на съхранение в РУ Царево по ДП №302-ЗМ-122/2016г. по описа на РУП Царево, които следва да бъдат унищожени. На основание чл. 189 ал. 3 от НПК ОСЪЖДА А.В.А., ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на РС –Царево сумата в размер на 115.86 лева, представляваща разноски по делото за изготвена химическа експертиза.
А.В.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство 302 ЗМ - 122/2016год. по описа на РУП- гр.Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия А.В.А., ЕГН ********** и неговия служебен защитник адв.Я., съгласно което подсъдимият А.В.А., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 354 „а", ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, вр. чл. 3 ал. 1, 2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, за това, че На 15.07.2016 г. в с. Лозенец, общ. Царево, Бургаска обл., в лек автомобил марка „Форд”„ модел „Екскорт” с Рег. № СТ 3691 НН собственост на ВЕСЕЛИН ГАНЕВ ГАНЕВ, ЕГН ********** на предна дясна седалка, държал без надлежно разрешително съгласно съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП), „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1” на ЗКВНП, Списък I – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г. - високо рискови наркотични вещества, както следва: 1. Обект № 1/1 прахообразно вещество кофеин и амфетамин с нето тегло 36,740 гр., със съдържание на амфетамин 32,50% на стойност 1102.20 лева. 2. Обект № ? пресована растителна маса хашиш с нето тегло 1,289 гр. със съдържание на тетрахидроканабинол 0,60 % на стойност 11.60 лева. 3. Обект № 2/1 прахообразно вещество кофеин и амфетамин с нето тегло 2,918 гр. със съдържание на амфетамин 32,50 % на стойност 87.54 лева. 4. Обект № 2/2 растителна мака с нето тегло 0,682 грама, КОНОП /канабис, марихуана/ със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ – 5,60% на стойност 4.10 лева. Един грам АМФЕТАМИН е на стойност 30.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., Един грам ХАШИШ е на стойност 9.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., Един грам КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. - всичко на обща стойност 1205.44 лева, вещества поставени под контрол забрана съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1” от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за определяне на реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични. За посоченото престъпление по чл. 354 „а”, ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, вр. чл. 3 ал. 1, 2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, ОСЪЖДА на основание чл. 354 „а”, ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, вр. чл. 3 ал. 1, 2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, във вр. чл. 55 ал. 1 т.1 от НК А.В.А., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕ ХИЛЯДИ ЛЕВА. На основание чл. 61 т. 2, вр. чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС така НАЛОЖЕНОТО на А.В.А. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ще бъде изтърпяно при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. На основание чл. 59 ал. 1 т. 1 и ал. 2 от НК ПРИСПАДА, при изпълнението на наказанието лишаване от свобода времето през което подсъдимият А.В.А., ЕГН ********** е бил задържан по реда на ЗМВР и НПК, считано от 15.07.2016 г. до влизане на присъдата в законна сила, като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода. На основание чл. 354а, ал. 6, вр. чл. 53 ал. 2 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства: 1. Обект № 1/1 прахообразно вещество кофеин и амфетамин с нето тегло 36,740 гр., със съдържание на амфетамин 32,50% на стойност 1102.20 лева. 2. Обект № ? пресована растителна маса хашиш с нето тегло 1,289 гр. със съдържание на тетрахидроканабинол 0,60 % на стойност 11.60 лева. 3. Обект № 2/1 прахообразно вещество кофеин и амфетамин с нето тегло 2,918 гр. със съдържание на амфетамин 32,50 % на стойност 87.54 лева. 4. Обект № 2/2 растителна мака с нето тегло 0,682 грама, КОНОП /канабис, марихуана/ със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ – 5,60% на стойност 4.10 лева - с изключение на количествата използвани за анализ, запечатани в хартиен плик с восъчен печат на Базовата научно техническа лаборатория при ОД на МВР Бургас са предадени с ПРЕДАВАТЕЛНО-ПРИЕМАТЕЛеН ПРОТОКОЛ на служба УССД при ОД на МВР Бургас и изпратени за съхранение с писмо Рег. № 251000-17239/26.07.2016 год. на основание чл. 91 от ЗКНВП в ЦМУ отдел „МРР – НОП” София ,които следва да бъдат унищожени. На основание чл. 354а, ал. 6, вр. чл. 53 ал. 2 от НК ОТНЕМА в полза на държавата опаковките, запечатани в хартиен плик с мокър, мастилен печат на сектор БНТЛ, ОД на МВР Бургас, намиращи се на съхранение в РУ Царево по ДП №302-ЗМ-122/2016г. по описа на РУП Царево, които следва да бъдат унищожени. На основание чл. 189 ал. 3 от НПК ОСЪЖДА А.В.А., ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на РС –Царево сумата в размер на 115.86 лева, представляваща разноски по делото за изготвена химическа експертиза.
В законна сила от 27.7.2016г.
80 НОХД No 759/2016, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.З.П. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 29.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 4635 ЗМ - 224/16 год. по описа на РУ МВР гр. Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Рандева, подсъдимата Д.З.П. с ЕГН **********, родена на ***г***, с постоянен адрес *** и настоящ адрес:***, българска гражданка, със средно образование, неомъжена, неосъждана, работи като сервитьорка в ресторант „Перла Роял” гр.Приморско, и нейния защитник адв.С., съгласно което подсъдимата Д.З.П. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че на 24.07.2016г. около 21:50 часа в гр.Приморско, обл.Бургаска, по ул.„Лазурен бряг” посока ул.„Съединение” управлявала моторно превозно средство - лек автомобил марка „Опел”, модел „Тигра”, с рег. № Х 3113 ВА с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,35 на хиляда, установено по надлежния ред – протокол за химическа експертиза № 695/26.07.2016 г. на БНТЛ при ОД на МВР – Бургас - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимата Д.З.П. с ЕГН ********** на осн. чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200.00 лв. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК НАЛАГА на подсъдимата Д.З.П. с ЕГН ********** наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от датата на отнемане на свидетелството за правоуправление на моторно превозно средство, а именно 24.07.2016г. На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.З.П. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС-Царево сумата в размер на 42.16 лв., представляваща разноски по делото.
Д.З.П.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 4635 ЗМ - 224/16 год. по описа на РУ МВР гр. Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Рандева, подсъдимата Д.З.П. с ЕГН **********, родена на ***г***, с постоянен адрес *** и настоящ адрес:***, българска гражданка, със средно образование, неомъжена, неосъждана, работи като сервитьорка в ресторант „Перла Роял” гр.Приморско, и нейния защитник адв.С., съгласно което подсъдимата Д.З.П. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че на 24.07.2016г. около 21:50 часа в гр.Приморско, обл.Бургаска, по ул.„Лазурен бряг” посока ул.„Съединение” управлявала моторно превозно средство - лек автомобил марка „Опел”, модел „Тигра”, с рег. № Х 3113 ВА с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,35 на хиляда, установено по надлежния ред – протокол за химическа експертиза № 695/26.07.2016 г. на БНТЛ при ОД на МВР – Бургас - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимата Д.З.П. с ЕГН ********** на осн. чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200.00 лв. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК НАЛАГА на подсъдимата Д.З.П. с ЕГН ********** наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от датата на отнемане на свидетелството за правоуправление на моторно превозно средство, а именно 24.07.2016г. На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.З.П. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС-Царево сумата в размер на 42.16 лв., представляваща разноски по делото.
В законна сила от 29.7.2016г.
81 НОХД No 778/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.М. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 30.7.2016г.
А.М.
82 НОХД No 779/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 30.7.2016г.
С.А.
83 НОХД No 780/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Г. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 30.7.2016г.
А.Г.
84 НОХД No 781/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.Г. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 30.7.2016г.
Д.Г.
85 НОХД No 782/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Г.Г. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 30.7.2016г.
Г.Г.
86 НОХД No 783/2016, I състав Квалифицирани състави на грабеж - чл.199 ал.2 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Х.М. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 30.7.2016г.
Х.М.
87 НОХД No 784/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Р.С. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 30.7.2016г.
Р.С.
88 НОХД No 785/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ш.Б. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 30.7.2016г.
Ш.Б.
89 НОХД No 786/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Р.М. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 30.7.2016г.
Р.М.
90 НОХД No 787/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.И. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 30.7.2016г.
С.И.
91 НОХД No 788/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.М. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 30.7.2016г.
А.М.
92 НОХД No 789/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО И.Х. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 30.7.2016г.
И.Х.
93 НОХД No 790/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.Т. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 30.7.2016г.
Н.Т.
94 НОХД No 791/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.М. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 30.7.2016г.
А.М.
95 НОХД No 792/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.Р. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 30.7.2016г.
Н.Р.
96 НОХД No 793/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.М.С. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 30.7.2016г.
Н.М.С.
97 НОХД No 794/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.М.Ш. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 30.7.2016г.
С.М.Ш.