РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.7.2015г. до 31.7.2015г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 135/2014, I състав Вещни искове В.И.П.,
В.М.П.
БИЛДСТРОЙ ИНВЕСТ ООД,
К.В.Т.,
Д.П.К.,
К.П.Т.,
А.Г.К.
Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 14.7.2015г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Билдстрой инвест” ЕООД с ЕИК 147183125, седалище и адрес на управление: гр. Царево, ул. ”Преображенска” №17, представлявано от управителя М.М.Г.; К.В.Т. с ЕГН **********, с адрес: ***; Д.П.К. с ЕГН ********** и съпруга й А.Г.К. с ЕГН **********, двамата с постоянен адрес: ***; и К.П.Т. с ЕГН ******** 86, с постоянен адрес;*** 3, че В.И.П. с ЕГН ********** и В.М.П. с ЕГН **********,*** чрез адвокат Д.Т. и адвокат Ж. Райкова от Адвокатска колегия - Бургас със съдебен гр.Бургас, ул. „Поп Георги № 5, ет.2, са собственици на апартамент - студио А4, с идентификатор 48619.505.340.5.4, находящ се в гр. Царево, кв.”Василико”, разположен в подпокривен трети етаж, на кота +8,40 на сградата - източно строително петно № 1, със застросна площ, на този апартамент - студио от 31,26 кв.м, съгласно нотариален акт № 53, том ІV, peг. № 619/12.12.2008 г. по описа на нотариус Димитър Чалъков , а съгласно схема от СГКК - Бургас с площ от 62,61 кв.м , състоящ се от дневна с тераса, санитарен възел и складово помещение, при съседни самостоятелни обекти в сградата: под обекта: 48619.505.340.5.3, на същия етаж и над обекта: няма, ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата, заедно със съответното право на строеж върху терена. ОСЪЖДА Билдстрой инвест” ЕООД с ЕИК 147183125, седалище и адрес на управление: гр. Царево, ул. ”Преображенска” №17, представлявано от управителя М.М.Г.; К.В.Т. с ЕГН **********, с адрес: ***; Д.П.К. с ЕГН ********** и съпруга й А.Г.К. с ЕГН **********, двамата с постоянен адрес: ***; и К.П.Т. с ЕГН ******** 86, с постоянен адрес;*** 3, да заплатят солидарно на В.И.П. с ЕГН ********** и В.М.П. с ЕГН **********,*** чрез адвокат Д.Т. и адвокат Ж. Райкова от Адвокатска колегия - Бургас със съдебен гр.Бургас, ул. „Поп Георги № 5, ет.2, сумата от 1359.00 лева, представляваща разноски по делото на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК.
2 Гражданско дело No 6/2015, II състав Облигационни искове ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД КИТЕН БИЙЧ ХОЛИДЕЙ ООД Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 1.7.2015г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН предявения иск от ЕВН България Електроснабдяване ЕАД, ЕИК 123526430 срещу „Китен бийч холидей“ ООД, ЕИК 102857758, с който се иска от съда, да постанови решение, с което да приеме за установено по отношение на страните, че ответника дължи на ищеца сумата от 17950,93 лв. представляващи стойността на консумираната от обекта на потребителя електрическа енергия за периода 01,08.2014 г. до 30.09.2014 г. сумата от 219,28 лв. представляващи законната лихва за забава за периода 11.09.2014 г. до 30.10.2014 г. законна лихва върху главница от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение в съда- 31.10.2014 г. до окончателното изплащане на задължението, за които суми в полза на ищеца е била издадена заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК, № 310/ 31.10.2014 год. по частно гражданско дело № 1349/ 2014 г. по описа на PC- Царево. ОСЪЖДА „Китен бийч холидей“ ООД, ЕИК 102857758 да заплати на ЕВН България Електроснабдяване ЕАД, ЕИК 123526430, сумата в размер на 2288,71 лева, представляващи направени по настоящото производство разноски, както и сумата в размер на 1147,66 лева, представляващи направени по частно гражданско дело № 1349/ 2014 г. по описа на PC- Царево разноски. След влизане в сила на решението, препис от него да се приложи по ч.гр.д. № 1349/ 2014 год. по описа на ЦРС, като за присъдените по настоящото производство разноски, да се издаде изпълнителен лист, по настоящото дело. Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, пред Бургаски окръжен съд.
3 Гражданско дело No 38/2015, I състав Облигационни искове ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД Б.С.И. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Определение от 14.7.2015г.
и на основание чл.118 ал.2 вр.чл.119 ал.1 вр.чл.105 от ГПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото служебно изисканото ч.гр.д.№ 1281/2014г. по описа на РС-Царево. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 38/2015г. по описа на РС-Царево и ИЗПРАЩА делото по подсъдност на РС-София. Определението подлежи на обжалване пред БОС в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.
4 Гражданско дело No 65/2015, II състав Искове по КТ за отмяна на уволнение Ж.Д.А. ЗЪРНЕНИ ХРАНИ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 30.7.2015г.
ПРИЗНАВА ЗА НЕЗАКОННО И ОТМЕНЯ уволнението на Ж.Д.А., с ЕГН **********, извършено със Заповед № 35/ 30.01.2015 г. издадена от Управителя на „Зърнени храни- Велико Търново" ЕООД, ЕИК 104626547, с което е прекратено трудовото правоотношение ищеца на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ. ПОСТАНОВЯВА поправка на основанието за прекратяване на трудовия договор, вписано в трудовата книжка на Ж.Д.А., с ЕГН **********, като вместо основание за прекратяване на трудовия договор на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ, във връзка с чл. 190, ал. 1, т. 3 от КТ, вписано в трудовата книжка на Ж.Д.А., с ЕГН **********, да се впише, че трудовото правоотношение между Ж.Д.А., с ЕГН ********** и „Зърнени храни- Велико Търново" ЕООД, ЕИК 104626547, е прекратено на основание на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 от КТ, считано от 05.01.2015 г. ОТХВЪРЛЯ като неоснователен, предявения от Ж.Д.А., с ЕГН ********** против „Зърнени храни- Велико Търново" ЕООД, ЕИК 104626547, с който се иска да бъде осъден ответника да заплати на ищеца дължимото трудово възнаграждение, следващо се за положени труд за м. декември 2014 г. до момента на прекратяване на трудовото правоотношение- 05.01.2015 г. в размер на 31,05 лв. ведно с мораторната лихва върху дължимата сума, считано от 30.01.2015 г. до датата на подаване на исковата молба в размер на 03,45 лв. ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба, до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА: „Зърнени храни-Велико Търново" ЕООД, гр. Велико Търново, с ЕИК 104626547, да заплати на Ж.Д.А., с ЕГН **********, сумата от 226,77 лева, представляваща част от направените от ищцата съдебно- деловодни разноски, съответна на уважената част от исковете. ОСЪЖДА: „Зърнени храни-Велико Търново" ЕООД, гр. Велико Търново, с ЕИК 104626547, да заплати по сметка на ЦРС сумата от 150,00 лева, представляваща дължимата, държавна такса за исковете. ОСЪЖДА Ж.Д.А., с ЕГН **********, да заплати на „Зърнени храни-Велико Търново" ЕООД, гр. Велико Търново, с ЕИК 104626547, сумата от 140,28 лева, представляваща част от направените от ответника съдебно- деловодни разноски, съответна на отхвърлената част от исковете.
5 Гражданско дело No 66/2015, II състав Искове по КТ за отмяна на уволнение Г.Н.Г. ЗЪРНЕНИ ХРАНИ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 30.7.2015г.
ПРИЗНАВА ЗА НЕЗАКОННО И ОТМЕНЯ уволнението на Г.Н.Г., с ЕГН **********, извършено със Заповед № 36/ 30.01.2015 г. издадена от Управителя на „Зърнени храни- Велико Търново" ЕООД, ЕИК 104626547, с което е прекратено трудовото правоотношение ищеца на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ. ПОСТАНОВЯВА поправка на основанието за прекратяване на трудовия договор, вписано в трудовата книжка на Г.Н.Г., с ЕГН **********, като вместо основание за прекратяване на трудовия договор на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ, във връзка с чл. 190, ал. 1, т. 3 от КТ, вписано в трудовата книжка на Г.Н.Г., с ЕГН **********, да се впише, че трудовото правоотношение между Г.Н.Г., с ЕГН ********** и „Зърнени храни- Велико Търново" ЕООД, ЕИК 104626547, е прекратено на основание на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 от КТ, считано от 05.01.2015 г. ОТХВЪРЛЯ като неоснователен, предявения от Г.Н.Г., с ЕГН ********** против „Зърнени храни- Велико Търново" ЕООД, ЕИК 104626547, с който се иска да бъде осъден ответника да заплати на ищеца дължимото трудово възнаграждение, следващо се за положени труд за м. декември 2014 г. до момента на прекратяване на трудовото правоотношение- 05.01.2015 г. в размер на 32,23 лв. ведно с мораторната лихва върху дължимата сума, считано от 30.01.2015 г. до датата на подаване на исковата молба в размер на 03,58 лв. ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба, до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА: „Зърнени храни-Велико Търново" ЕООД, гр. Велико Търново, с ЕИК 104626547, да заплати на Г.Н.Г., с ЕГН **********, сумата от 225,90 лева, представляваща част от направените от ищцата съдебно- деловодни разноски, съответна на уважената част от исковете. ОСЪЖДА: „Зърнени храни-Велико Търново" ЕООД, гр. Велико Търново, с ЕИК 104626547, да заплати по сметка на ЦРС сумата от 150,00 лева, представляваща дължимата, държавна такса за исковете. ОСЪЖДА Г.Н.Г., с ЕГН **********, да заплати на „Зърнени храни-Велико Търново" ЕООД, гр. Велико Търново, с ЕИК 104626547, сумата от 144,10 лева, представляваща част от направените от ответника съдебно- деловодни разноски, съответна на отхвърлената част от исковете.
6 Гражданско дело No 173/2015, II състав Искове по КТ за отмяна на уволнение Я.Д.Д. ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДГС ЦАРЕВО ПРИ ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 21.7.2015г.
ПРИЗНАВА за незаконно уволнението на Я.Д.Д., ЕГН: **********, извършено със Заповед № РД- 05-061/ 12.03.2015г. на Директора на ТП „ДГС Царево”, с която е прекратено трудовото й правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 6 от КТ и отменя Заповед № РД- 05-061/ 12.03.2015г. на Директора на ТП „ДГС Царево”. ВЪЗСТАНОВЯВА Я.Д.Д., ЕГН: ********** на заеманата от нея длъжност преди уволнението- „завеждащ административна служба” в Териториално поделение „Държавно горско стопанство Царево”. ОСЪЖДА Териториално Поделение „Държавно Горско Стопанство Царево”, при „Югоизточно държавно предприятие” ДП, Булстат: 2016176540241 да заплати на Я.Д.Д., ЕГН: **********, обезщетение поради незаконно уволнение и оставане без работа, в размер на 4171,36 лева, ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на иска- 17.03.2015 г. до окончателното изплащане на сумата, като до останалия претендиран размер над тази сума, до претендирания размер от 5796,00 лева, отхвърля иска като неоснователен. ОСЪЖДА Териториално Поделение „Държавно Горско Стопанство Царево”, при „Югоизточно държавно предприятие” ДП, Булстат: 2016176540241, да заплати на Я.Д.Д., ЕГН: **********, сумата в размер на 483,64 лева, за направени разноски по производството, съобразно уважената част от иска. ОСЪЖДА Я.Д.Д., ЕГН: **********, да заплати на Териториално Поделение „Държавно Горско Стопанство Царево”, при „Югоизточно държавно предприятие” ДП, Булстат: 2016176540241, сумата в размер на 77,27 лева, за направени разноски по производството, съобразно отхвърлената част от иска. ОСЪЖДА Териториално Поделение „Държавно Горско Стопанство Царево”, при „Югоизточно държавно предприятие” ДП, Булстат: 2016176540241, да заплати по сметка на РС- Царево, в полза на държавата, сумата от 391,85 лева, представляваща държавна такса по делото.
7 Гражданско дело No 193/2015, II състав Издръжка С.И.С.,
И.И.С.
И.М.С.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ЦАРЕВО
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 13.7.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатата спогодба между М.С.Я., ЕГН **********, в качеството и на майка и законен представител на С.И.С. ЕГН **********, и И.М.С. ЕГН **********, съгласно условията на която И.М.С. ще заплаща на малолетното си дете С.И.С., чрез неговата майка и законен представител М.С.Я. месечна издръжка в размер на 100 лева месечно, начиная от 26.05.2015г. платима до 10 число на календарния месец, за който се дължи, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното изплащане, до настъпване на законни промени за изменяване или прекратяване на издръжката. Разноските по делото остават за страните така, както са направени. ОСЪЖДА И.М.С. да заплати по сметка на РС Царево сумата в размер на 72.00 лева, представляващи държавна такса върху присъдения размер на издръжката, както и сумата от 50 лева държавна такса за производството. Съдебната спогодба има значение на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд.
В законна сила от 13.7.2015г.
8 Гражданско дело No 200/2015, II състав Изменение на издръжка М.Н.С. Н.Д.С.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ЦАРЕВО
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 20.7.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатата спогодба между М.Н.С. ЕГН **********, представлявана от нейната майка и законен представител М.С.Ш., ЕГН **********, двете чрез адв.М.Б. и Н.Д.С., ЕГН **********, чрез адв.Н.М., съгласно условията на която Н.Д.С. ще заплаща на детето си М.Н.С., чрез неговата майка и законен представител М.С.Ш., месечна издръжка в размер на 120 лева месечно, начиная от 01.07.2015г. и за напред, платима от първо до пето число на всеки месец, за който се дължи, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното и изплащане, до настъпване на законни промени за изменяване или прекратяване на издръжката. Ищецът не претендира издръжка за минало време. Разноските по делото остават за всяка една от страните така, както са направени. ОСЪЖДА Н.Д.С. да заплати по сметка на РС Царево сумата в размер на 86.40 лева, представляващи държавна такса върху присъдения размер на издръжката, както и сумата от 50 лева държавна такса за производството. Съдебната спогодба има значение на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд.
В законна сила от 20.7.2015г.
9 Гражданско дело No 263/2015, I състав Развод по взаимно съгласие Д.В.П.,
И.К.П.
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 30.7.2015г.
ПРЕКРАТЯВА сключения с акт за граждански брак № 0015/21.08.2011г. от длъжностно лице по гражданско състояние в град Царево, ГРАЖДАНСКИ БРАК между Д.В.П. с ЕГН ********** и И.К.П. с ЕГН **********, по взаимно съгласие на страните, без да се произнася по вината, на основание чл.50 от СК. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните СПОРАЗУМЕНИЕ, с което съпрузите уреждат своите лични и имуществени отношения във връзка с прекратяването на брака им чрез развод по взаимно съгласие, съгласно което: I. Упражняването на родителските права върху роденото от съвместното съжителство преди сключването на брака им дете Ивайло Иванов П. с ЕГН **********, роден на ***г. в гр. Сливен, се предоставят за упражняване на майката - Д.В.П., ЕГН **********, като на бащата се определя РЕЖИМ НА ЛИЧНИ КОНТАКТИ с детето всяка първа и трета събота и неделя от месеца за времето от 09:00ч. в събота до 17:00ч. в неделя с преспиване, както и един месец през лятото, за цял календарен месец или разпокъсано в рамките на 30 календарни дни през цялото лято, съобразно желанието на бащата И.К.П. и при условие, че майката Д.В.П. не ползва през същото време законоустановен платен годишен отпуск. II. Детето Ивайло Иванов П. с ЕГН ********** ще продължи и занапред да живее при майката Д.В.П.- в жилище, собствено на родителите й, находящо се на адрес: гр. Бургас, ж.к. „Лазур" бл. 89, вх. Б, ет. 2, ап. 39. III. Бащата И.К.П. ще заплаща месечна издръжка за отглеждането и възпитанието на детето Ивайло Иванов П. в размер на 95 лв. /деветдесет и пет лева/ месечно, считано от датата на влизане в сила на съдебното решение за развод по взаимно съгласие до настъпването на законни причини за изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, като издръжката следва да се заплаща чрез майката и законен представител на детето до 10-то число на месеца, за който се дължи. IV. Ползването на семейното жилище, находящо се в гр. Ахтопол, общ. Царево, обл. Бургас, ул. „Странджа" № 8, което е общинска собственост, се предоставя на съпруга И.К.П., като съпругата няма претенции към ползването му. След разтрогване на брака съпругата Д.В.П. ***, в жилище, собственост на родителите й. V. По време на брака съпрузите не са придобивали недвижимо имущество, което да бъде предмет на съпружеска имуществена общност. VІ. Съпругът И.К.П. придобива в дял и става изключителен собственик на следната движима вещ: Вид на МПС - „Лек автомобил", Марка „Мерцедес", Модел „Е 250 ТД", с per. № „А 8733 КР", Брой места: 4+1, Цвят „Тъмно син металик", Рама № WDB2102151A519871, Двигател № 60596210000429, с дата на първоначална регистрация 01.10.1997г., съгласно Свидетелство за регистрация на МПС № 006880756. Съпругата Д.В.П. няма претенции към съпруга си по отношение уравняване на дяловете, касаещи предоставеното в дял моторно превозно средство на съпругът. VIІ. Останалите движими вещи, представляващи съпружеска имуществена общност, придобити по време на брака и служещи за обикновено потребление, сме си поделили доброволно и извънсъдебно. VIIІ. След развода съпрузите няма да си дължат издръжка. ІХ. След прекратяване на брака съпругата Д.В.П. ще възстанови предбрачното си фамилно име - „В." и занапред ще се именува Д.В.В.. ОСЪЖДА Д.В.П. с ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС-Царево сумата в размер на 15.00лв., представляваща държавна такса по чл.6 т.3 от Тарифата за държавните такси, събирана от съдилищата по ГПК. ОСЪЖДА И.К.П. с ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС-Царево сумата в размер общо на 74.40лв., представляваща държавна такса по чл.7 т.1 и т.2 от Тарифата
10 НОХД No 57/2015, I състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО В.М.К. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Определение от 1.7.2015г.
Предвид изложеното и на осн. чл.289, ал.1, вр. чл.24, ал.1, т.5 от НПК СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД №57 по описа за 2015г. на РС-Царево, водено срещу В*** М.К. с ЕГН ********** за престъпление по чл.206 ал.1 от НК. НАЛАГА по отношение на подсъдимата В.М.К., ЕГН ********** принудителна медицинска мярка предаване на близките й, а именно на дъщеря й Н*** Л*** К., която поема задължението за лекуването й под наблюдение на психо-неврологически диспансер, на основание чл.89, буква „а” от НК. Определението подлежи на обжалване или протестиране пред Окръжен съд гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес. След прекратяване на наказателното производство, съдът се занима с мярката за неотклонение „Подписка“, наложена на подсъдимата в хода на ДП и като намери, че са отпаднали основанията за налагането й ОПРЕДЕЛИ ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „Подписка” на подсъдимата. Определението, с което се отменя мярката за неотклонение, подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр.Бургас в седемдневен срок, считано от днес.
В законна сила от 17.7.2015г.
11 АНД No 159/2015, I състав По ЗД по пътищата К.И.И. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 6.7.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 22-0000143/20.04.2015г. на и.д.Директор РД“АА“-Бургас, с което на К.И.И. с ЕГН ********** *** за нарушение на чл. 139, ал.1,т.2, пр.2 от ЗДвП вр. с чл.6, ал.1, т.6, б.”а” от Наредба №11/03.07.2001г. на МРРБ , му е наложено наказание глоба в размер на 500лв. на основание чл.177, ал.3 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
12 АНД No 160/2015, I състав Административни дела АРФА 2014 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 6.7.2015г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 18-000461/30.10.2014 година на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” –Бургас, с което на „Арфа 2014“ ЕООД с ЕИК 203067052 със седалище и адрес на управление: град Пловдив,р-н“Северен“, ул.“Васил Левски“ № 52 ет.4, в качеството му на работодател за нарушение на чл.403а ал.1 от КТ е наложено наказание „имуществена санкция“ в размер на 300.00 лева на основание чл.415в ал.1 от КТ, КАТО НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 300.00лв./триста лева / на 100.00лв. /сто лева/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
13 АНД No 161/2015, I състав Административни дела АСПИТУР ООД БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН-ГР.ВАРНА Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 6.7.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1130/04.05.2015г. на Директора на Басейнова дирекция за Черноморски район, с което на „Аспитур“ ООД, ЕИК 115818367,със седалище: гр.Пловдив, р-н Северен, ул.“Белград“ № 6, с управител С.К. за нарушение на чл.48 ал.1 т.1 б.“г“ от Закона за водите е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 2000.00 лева на основание чл.200 ал.1 т.2 от Закона за водите РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
14 АНД No 167/2015, I състав Административни дела СТРАНДЖА 12 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 6.7.2015г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-02024952/08.01.2014 година на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” –Бургас, с което на „Странджа 12“ ООД с ЕИК 202048661 със седалище и адрес на управление: град Царево, к-с Нестинарка, ул.“64-та“ № 11 ул.“Иглика“ № 4Б, представлявано от Е.Н.Х., в качеството му на работодател е наложено наказание „имуществена санкция“в размер на 2 500.00 лева на основание чл.414 ал.3 от КТ за нарушение на чл.62 ал.1 от КТ, КАТО НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 2 500.00 лева на 1 500лв. /хиляда и петстотин лева/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
15 АНД No 168/2015, I състав Административни дела СТРАНДЖА 12 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 6.7.2015г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-02024951/08.01.2014 година на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” –Бургас, с което на „Странджа 12“ ООД с ЕИК 202048661 със седалище и адрес на управление: град Царево, к-с Нестинарка, ул.“64-та“ № 11 ул.“Иглика“ № 4Б, представлявано от Е.Н.Х., в качеството му на работодател е наложено наказание „имуществена санкция“в размер на 2 500.00 лева на основание чл.414 ал.3 от КТ за нарушение на чл.62 ал.1 от КТ, КАТО НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 2 500.00 лева на 1 500лв. /хиляда и петстотин лева/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
16 НОХД No 170/2015, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Ц.М.М. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 14.7.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №170/2015г. по описа на РС - Царево, между РП Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и подсъдимия Ц.М.М. - роден на ***г***, обл.София, ул.„Калинка” №4, български гражданин, с основно образование, ученик в 12 клас в ПГХВП „Г. Павлов”, гр.София, неженен, неосъждан, ЕГН ********** и неговия защитник адв.Т.Я., съгласно което подсъдимият Ц.М.М., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1 от НК в това, че на 12.07.2014 г. в гр. Приморско, обл. Бургаска, ММЦ, дискотека Ла Пиовра, отнел от владението и собственост на св. Т.Т. Т. чужди движими вещи - 1 бр. дамска чанта тип плик на стойност 13.00 лв., 1 бр. мобилен телефон марка Samsung GT – I9100 Galaxy S ІІ, с ИМЕЙ 358150043303396 на стойност 622.84 лв., 1 бр. Сим карта на Глобул на стойност 12.00 лв., 1 бр. карта памет 16 GB на стойност 21.00 лв., 1 бр. силиконов протектор за мобилен телефон на стойност 8.40 лв. и от владението и собственост на св. Г.К.С. чужди движими вещи - 1 бр. мобилен телефон марка Samsung Galaxy S ІІІ, с ИМЕЙ 355449050769603 на стойност 310.00 лв., 1 бр. СИМ карта на Глобул на стойност 12.00 лв., 1 бр. гумен кейс за мобилен телефон на стойност 20.52 лв. и 1 бр. банкнота с номинал 5.00 лева, всичко на обща стойност 1024.76 лв., без съгласието на собствениците им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд причинените вреди са възстановени. За посоченото престъпление по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1от НК, на осн. чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК НАЛАГА на подс. Ц.М.М. наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, включваща следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. 3. Безвъзмезден труд в полза на боществото в размер на 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. ОСЪЖДА подсъдимия Ц.М.М., със снета по делото самоличност, да заплати в полза на Държавата по сметка на Районен съд – гр.Царево сумата в размер на 40.00лв. за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди са възстановени. Веществени доказателства няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Ц.М.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №170/2015г. по описа на РС - Царево, между РП Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и подсъдимия Ц.М.М. - роден на ***г***, обл.София, ул.„Калинка” №4, български гражданин, с основно образование, ученик в 12 клас в ПГХВП „Г. Павлов”, гр.София, неженен, неосъждан, ЕГН ********** и неговия защитник адв.Т.Я., съгласно което подсъдимият Ц.М.М., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1 от НК в това, че на 12.07.2014 г. в гр. Приморско, обл. Бургаска, ММЦ, дискотека Ла Пиовра, отнел от владението и собственост на св. Т.Т. Т. чужди движими вещи - 1 бр. дамска чанта тип плик на стойност 13.00 лв., 1 бр. мобилен телефон марка Samsung GT – I9100 Galaxy S ІІ, с ИМЕЙ 358150043303396 на стойност 622.84 лв., 1 бр. Сим карта на Глобул на стойност 12.00 лв., 1 бр. карта памет 16 GB на стойност 21.00 лв., 1 бр. силиконов протектор за мобилен телефон на стойност 8.40 лв. и от владението и собственост на св. Г.К.С. чужди движими вещи - 1 бр. мобилен телефон марка Samsung Galaxy S ІІІ, с ИМЕЙ 355449050769603 на стойност 310.00 лв., 1 бр. СИМ карта на Глобул на стойност 12.00 лв., 1 бр. гумен кейс за мобилен телефон на стойност 20.52 лв. и 1 бр. банкнота с номинал 5.00 лева, всичко на обща стойност 1024.76 лв., без съгласието на собствениците им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд причинените вреди са възстановени. За посоченото престъпление по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1от НК, на осн. чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК НАЛАГА на подс. Ц.М.М. наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, включваща следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. 3. Безвъзмезден труд в полза на боществото в размер на 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. ОСЪЖДА подсъдимия Ц.М.М., със снета по делото самоличност, да заплати в полза на Държавата по сметка на Районен съд – гр.Царево сумата в размер на 40.00лв. за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди са възстановени. Веществени доказателства няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 14.7.2015г.
17 АНД No 172/2015, I състав Административни дела Г.Т.Т. НАЧАЛНИКА НА РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 21.7.2015г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 302а-35/25.05.2015 г. на Началника на РУП - Царево, с което на Г.Т.Т. с ЕГН ********** *** , за нарушение по чл. 28, ал. 1 от ЗНССПЕЕН 112 му е наложено административно наказание “Глоба” в размер на 200 лева на основание чл. 37 от Закона за Национална система за спешни повиквания с единен европейски номер 112. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
18 АНД No 174/2015, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Б.З.Х. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 1.7.2015г.
ПРИЗНАВА обвиняемия Б.З.Х. – ЕГН **********, роден на ***г***, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, за ВИНОВЕН в извършено престъпление по чл.207, ал.1 от НК, за това, че на неустановена дата през м. август 2014г. на плаж Аркутино, землище на гр.Приморско, обл.Бургаска, намерил чужда движима вещ – 1бр. мобилен телефон марка Самсунг, модел Галакси S4 GTT 9505 с ИМЕЙ 359544057397857 на стойност 865.29 лева, собственост на св.К.П.Й. и в продължение на една седмица не съобщил за нея на собственика й, на властта или на този, който я е изгубил, като на основание чл.78а, ал.1, вр. ал.5 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия Б.З.Х., ЕГН **********, от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 300.00 /триста/ лева. На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА Б.З.Х. – ЕГН ********** със снета по делото самоличност да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер 40.00 лева, представляваща разноски по делото. Решението може да бъде обжалвано или протестирано в 15-дневен срок от обявяването му пред Бургаски окръжен съд.
Б.З.Х.
ПРИЗНАВА обвиняемия Б.З.Х. – ЕГН **********, роден на ***г***, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, за ВИНОВЕН в извършено престъпление по чл.207, ал.1 от НК, за това, че на неустановена дата през м. август 2014г. на плаж Аркутино, землище на гр.Приморско, обл.Бургаска, намерил чужда движима вещ – 1бр. мобилен телефон марка Самсунг, модел Галакси S4 GTT 9505 с ИМЕЙ 359544057397857 на стойност 865.29 лева, собственост на св.К.П.Й. и в продължение на една седмица не съобщил за нея на собственика й, на властта или на този, който я е изгубил, като на основание чл.78а, ал.1, вр. ал.5 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия Б.З.Х., ЕГН **********, от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 300.00 /триста/ лева. На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА Б.З.Х. – ЕГН ********** със снета по делото самоличност да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер 40.00 лева, представляваща разноски по делото. Решението може да бъде обжалвано или протестирано в 15-дневен срок от обявяването му пред Бургаски окръжен съд.
Мотиви от 3.7.2015г.
Мотивите изготвени в срок.
В законна сила от 16.7.2015г.
19 АНД No 176/2015, I състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) САН СИТИ ООД КМЕТА НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 20.7.2015г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1797/20.05.2015г. на Кмета на община Приморско, с което за нарушение на чл.14 ал.3 от ЗМДТ на „Сан Сити” ООД с ЕИК 102681502, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.“Сердика“ № 2Б, ет.1, представлявано Г.Е., му е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 500.00лв. на основание чл.123 ал.1 от ЗМДТ. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
20 АНД No 187/2015, II състав Административни дела АЙВИ ПАРТНЕР ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 6.7.2015г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 02-02024718 от 05.11.2014 г. на Директор на дирекция „Инспекция по труда“ гр. Бургас, издадено против „Айви партнер“ ООД, ЕИК 202378149, в частта му досежно размера на определеното административно наказание за нарушение по чл. 62, ал. 1 от КТ, като на осн. чл. 414, ал. 3 от КТ, НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 3000,00 лева на 1500,00 лева. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
21 АНД No 189/2015, II състав Административни дела ИФ ФАВОРИТ ООД КМЕТА НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 8.7.2015г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 12/ 12.05.2015 г. на Кмета на Община Приморско, с което на основание чл. 237, ал. 2, т. 1 от ЗУТ, на „ИФ Фаворит“ ООД, ЕИК 831564918 е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 5000,00 лева, за нарушение на чл. 148, ал. 1 от ЗУТ. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
22 АНД No 190/2015, II състав Административни дела ИФ ФАВОРИТ ООД КМЕТА НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 8.7.2015г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11/ 12.05.2015 г. на Кмета на Община Приморско, с което на основание чл. 237, ал. 2, т. 1 от ЗУТ, на „ИФ Фаворит“ ООД, ЕИК 831564918 е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 5000,00 лева, за нарушение на чл. 148, ал. 1 от ЗУТ.
23 АНД No 192/2015, II състав Административни дела З.И.Л. РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 24.7.2015г.
ОТМЕНЯВА наказателно постановление № ЮИР-2-ЮИР-7 от 21.05.2015 г. на Началник на РДНСК, Югоизточен район, с което на основание чл. 239, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, на 239, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, на З.И.Л., ЕГН ********** е наложена глоба в размер на 200.00 лева, за нарушение на чл. 143, ал. 1, т. 4, вр. чл. 223, ал. 2, т. 5 от ЗУТ и чл. 233 от ЗУТ.
24 АНД No 193/2015, II състав По ЗГ и ЗЛОД И.Г.С. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 6.7.2015г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 1033 от 22.04.2015 год. на Директор на РДГ- Бургас, с което на основание чл. 53 от ЗАНН, чл. 275, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 1 от Закона за горите, на И.Г.С., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1000,00 лв. за нарушение на чл. 213, ал. 1, т. 2 от Закона за горите, в частта му досежно размерите на определеното административно наказание, като за извършеното нарушение НАЛАГА на И.Г.С., ЕГН **********, наказание „глоба” в размер на 100,00 лева. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
25 АНД No 194/2015, II състав По ЗГ и ЗЛОД Д.И.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 6.7.2015г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 1032 от 21.04.2015 год. на Директор на РДГ- Бургас, с което на основание чл. 53 от ЗАНН, чл. 275, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 1 от Закона за горите, на Д.И.Г., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1000,00 лв. за нарушение на чл. 213, ал. 1, т. 2 от Закона за горите, в частта му досежно размерите на определеното административно наказание, като за извършеното нарушение НАЛАГА на Д.И.Г., ЕГН **********, наказание „глоба” в размер на 100,00 лева. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване НП-изменено
26 НОХД No 195/2015, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Г.Х.М.,
Т.М.Д.,
Т.Т.М.,
Х.Т.М.
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 8.7.2015г.
Г.Х.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Х.М. – роден на *** ***, с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, работи като дървосекач, неосъждан – наложена мярка по 78а от НК, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че: 1.За времето от 20.30ч. до 23.30ч. на 11.12.2014год. на път II-99, км. 54+600 и на км. 54+800 в отсечката гр.Царево - с.Лозенец и в местността “Найденови каби”, землище на гр.Царево, обл.Бургаска, подсъдимият Г.Х.М. в съучастие като съизвършител с подсъдимите Х.Т.М., Т. Т. М. и Т.М.Д., след предварителен сговор, чрез унищожаване и повреждане на прегради здраво направени за защита на имот - демонтиране и изкъртване капака на трансформатор модел ТМ100/20 КВА с фабричен №134827, чрез използване на технически средства - гаечни ключове, метален чук и 2бр. метални тръби от пътни знаци и чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка “Опел” модел „Кадет” с Рег. № ***, собственост на С.Г.С., отнели от владението и собственост на ОПУ - Бургас с МОЛ Я.Д.Я. чужди движими вещи - 2 бр. метални тръби Ф-60 на стойност 52.75 лв., пътен знак А-12, изобразяващ “Неравности по пътното движение” на стойност 48.00 лв. и пътен знак А-24, изобразяващ “Забранено изпреварването на МПС” на стойност 56.88лв., оставени без постоянен надзор и от владението и собственост на EVN “Електроразпределение - България” КЕЦ - Приморско с МОЛ Х. Д.Ч., ЕГН ********** - чужди движими вещи - 3 бр. медни бобини за трансформатор модел ТМ 100/20 kVA с мощност 100 kVA на стойност 1092.00 лв., 180 литра трансформаторно масло на стойност 450.00 лв. и 2 метра електрически кабел тип СВТ 4х35 кв.мм. на стойност 46.00 лв., всичко на обща стойност 1745.63 лева без съгласието на собствениците им с намерението противозаконно да ги присвоят, като деянията не представляват маловажен случай - престъпление по чл. 195, ал.1, т. 2 т. 3 предл. първо и второ, т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т. 2 т. 3 предл. първо и второ, т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното общо наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. 2.По същото време и място на 11.12.2014год. в около 20.30 часа в местността “Найденови каби”, землище на гр.Царево, обл.Бургаска, подсъдимият Г.Х.М. в съучастие като съизвършител с подсъдимите Х.Т.М., Т. Т. М. и Т.М.Д., след предварителен сговор, противозаконно унищожили чужда движима вещ – 1 бр. трансформатор модел ТМ 100/20 kVA с мощност 100 kVA на стойност 1991.00 лв., собственост на EVN “Електроразпределение - България” КЕЦ - Приморско с МОЛ - Х. Д.Ч., ЕГН ********* - престъпление по чл. 216 ал.1, вр. чл. 20 ал.2 от НК, поради което и на осн. чл. 216 ал.1, вр. чл. 20 ал.2 от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 150 /сто и петдесет/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На осн. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия Г.Х.М. едно общо наказание измежду наказанията му по настоящата присъда в размер на по-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното общо наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Т.М.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия Т.М.Д. – роден на *** *** с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, работи като дървосекач, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че: 1.За времето от 20.30ч. до 23.30ч. на 11.12.2014год. на път II-99, км. 54+600 и на км. 54+800 в отсечката гр.Царево - с.Лозенец и в местността “Найденови каби”, землище на гр. Царево, обл. Бургаска, подсъдимият Т.М.Д. в съучастие като съизвършител с подсъдимите Х.Т.М., Т. Т. М. и Г.Х.М., след предварителен сговор, чрез унищожаване и повреждане на прегради здраво направени за защита на имот - демонтиране и изкъртване капака на трансформатор модел ТМ100/20 КВА с фабричен №134827, чрез използване на технически средства - гаечни ключове, метален чук и 2бр. метални тръби от пътни знаци и чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка “Опел” модел „Кадет” с Рег. № ***, собственост на С.Г.С., отнели от владението и собственост на ОПУ - Бургас с МОЛ Я.Д.Я. чужди движими вещи - 2 бр. метални тръби Ф-60 на стойност 52.75 лв., пътен знак А-12, изобразяващ “Неравности по пътното движение” на стойност 48.00 лв. и пътен знак А-24, изобразяващ “Забранено изпреварването на МПС” на стойност 56.88 лв., оставени без постоянен надзор и от владението и собственост на EVN “Електроразпределение - България” КЕЦ - Приморско с МОЛ Х. Д.Ч., ЕГН ********** - чужди движими вещи - 3 бр. медни бобини за трансформатор модел ТМ 100/20 kVA с мощност 100 kVA на стойност 1092.00 лв., 180 литра трансформаторно масло на стойност 450.00 лв. и 2 метра електрически кабел тип СВТ 4х35 кв.мм. на стойност 46.00 лв., всичко на обща стойност 1745.63 лева без съгласието на собствениците им с намерението противозаконно да ги присвоят, като деянията не представляват маловажен случай - престъпление по чл. 195, ал.1, т. 2 т. 3 предл. първо и второ, т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т. 2 т. 3 предл. първо и второ, т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното общо наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. 2.По същото време и място на 11.12.2014год. в около 20.30 часа в местността “Найденови каби”, землище на гр. Царево, обл. Бургаска, подсъдимият Т.М.Д. в съучастие като съизвършител с подсъдимите Х.Т.М., Т. Т. М. и Г.Х.М., след предварителен сговор, противозаконно унищожили чужда движима вещ – 1 бр. трансформатор модел ТМ 100/20 kVA с мощност 100 kVA на стойност 1991.00 лв., собственост на EVN “Електроразпределение - България” КЕЦ - Приморско с МОЛ - Х. Д.Ч., ЕГН ********* - престъпление по чл. 216 ал.1, вр. чл. 20 ал.2 от НК, поради което и на осн. чл. 216 ал.1, вр. чл. 20 ал.2 от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 150 /сто и петдесет/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На осн. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия Т.М.Д. едно общо наказание измежду наказанията му по настоящата присъда в размер на по-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното общо наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Т.Т.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия Т. Т. М. – роден на *** год. в гр. Стара Загора, с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, адрес ***, българин, български гражданин, неграмотен, неженен, работи като дървосекач, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че: 1.За времето от 20.30ч. до 23.30ч. на 11.12.2014год. на път II-99, км. 54+600 и на км. 54+800 в отсечката гр.Царево - с.Лозенец и в местността “Найденови каби”, землище на гр. Царево, обл. Бургаска, подсъдимият Т. Т. М. в съучастие като съизвършител с подсъдимите Х.Т.М., Т.М.Д. и Г.Х.М., след предварителен сговор, чрез унищожаване и повреждане на прегради здраво направени за защита на имот - демонтиране и изкъртване капака на трансформатор модел ТМ100/20 КВА с фабричен №134827, чрез използване на технически средства - гаечни ключове, метален чук и 2бр. метални тръби от пътни знаци и чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка “Опел” модел „Кадет” с Рег. № ***, собственост на С.Г.С., отнели от владението и собственост на ОПУ - Бургас с МОЛ Я.Д.Я. чужди движими вещи - 2 бр. метални тръби Ф-60 на стойност 52.75 лв., пътен знак А-12, изобразяващ “Неравности по пътното движение” на стойност 48.00 лв. и пътен знак А-24, изобразяващ “Забранено изпреварването на МПС” на стойност 56.88 лв., оставени без постоянен надзор и от владението и собственост на EVN “Електроразпределение - България” КЕЦ - Приморско с МОЛ Х. Д.Ч., ЕГН ********** - чужди движими вещи - 3 бр. медни бобини за трансформатор модел ТМ 100/20 kVA с мощност 100 kVA на стойност 1092.00 лв., 180 литра трансформаторно масло на стойност 450.00 лв. и 2 метра електрически кабел тип СВТ 4х35 кв.мм. на стойност 46.00 лв., всичко на обща стойност 1745.63 лева без съгласието на собствениците им с намерението противозаконно да ги присвоят, като деянията не представляват маловажен случай - престъпление по чл. 195, ал.1, т. 2 т. 3 предл. първо и второ, т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т. 2 т. 3 предл. първо и второ, т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното общо наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. 2.По същото време и място на 11.12.2014год. в около 20.30 часа в местността “Найденови каби”, землище на гр. Царево, обл. Бургаска, подсъдимият Т. Т. М. в съучастие като съизвършител с подсъдимите Х.Т.М., Т.М.Д. и Г.Х.М., след предварителен сговор, противозаконно унищожили чужда движима вещ – 1 бр. трансформатор модел ТМ 100/20 kVA с мощност 100 kVA на стойност 1991.00 лв., собственост на EVN “Електроразпределение - България” КЕЦ - Приморско с МОЛ - Х. Д.Ч., ЕГН ********* - престъпление по чл. 216 ал.1, вр. чл. 20 ал.2 от НК, поради което и на осн. чл. 216 ал.1, вр. чл. 20 ал.2 от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 150 /сто и петдесет/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На осн. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия Т. Т. М. едно общо наказание измежду наказанията му по настоящата присъда в размер на по-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното общо наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Х.Т.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия Х.Т.М. – роден на *** ***, с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, работи като дървосекач, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че: 1.За времето от 20.30ч. до 23.30ч. на 11.12.2014год. на път II-99, км. 54+600 и на км. 54+800 в отсечката гр.Царево - с.Лозенец и в местността “Найденови каби”, землище на гр. Царево, обл. Бургаска, подсъдимият Х.Т.М. в съучастие като съизвършител с подсъдимите Т. Т. М., Т.М.Д. и Г.Х.М., след предварителен сговор, чрез унищожаване и повреждане на прегради здраво направени за защита на имот - демонтиране и изкъртване капака на трансформатор модел ТМ100/20 КВА с фабричен №134827, чрез използване на технически средства - гаечни ключове, метален чук и 2бр. метални тръби от пътни знаци и чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка “Опел” модел „Кадет” с Рег. № ***, собственост на С.Г.С., отнели от владението и собственост на ОПУ - Бургас с МОЛ Я.Д.Я. чужди движими вещи - 2 бр. метални тръби Ф-60 на стойност 52.75 лв., пътен знак А-12, изобразяващ “Неравности по пътното движение” на стойност 48.00 лв. и пътен знак А-24, изобразяващ “Забранено изпреварването на МПС” на стойност 56.88 лв., оставени без постоянен надзор и от владението и собственост на EVN “Електроразпределение - България” КЕЦ - Приморско с МОЛ Х. Д.Ч., ЕГН ********** - чужди движими вещи - 3 бр. медни бобини за трансформатор модел ТМ 100/20 kVA с мощност 100 kVA на стойност 1092.00 лв., 180 литра трансформаторно масло на стойност 450.00 лв. и 2 метра електрически кабел тип СВТ 4х35 кв.мм. на стойност 46.00 лв., всичко на обща стойност 1745.63 лева без съгласието на собствениците им с намерението противозаконно да ги присвоят, като деянията не представляват маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т. 2 т. 3 предл. първо и второ, т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл.195, ал.1, т. 2 т. 3 предл. първо и второ, т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното общо наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. 2.По същото време и място на 11.12.2014год. в около 20.30 часа в местността “Найденови каби”, землище на гр. Царево, обл. Бургаска, подсъдимият Х.Т.М. в съучастие като съизвършител с подсъдимите Т. Т. М., Т.М.Д. и Г.Х.М., след предварителен сговор, противозаконно унищожили чужда движима вещ – 1 бр. трансформатор модел ТМ 100/20 kVA с мощност 100 kVA на стойност 1991.00 лв., собственост на EVN “Електроразпределение - България” КЕЦ - Приморско с МОЛ - Х. Д.Ч., ЕГН ********* - престъпление по чл. 216 ал.1, вр. чл. 20 ал.2 от НК, поради което и на осн. чл. 216 ал.1, вр. чл. 20 ал.2 от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното общо наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия Х.Т.М. едно общо наказание измежду наказанията му по настоящата присъда в размер на по-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното общо наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Мотиви от 10.7.2015г.
Мотивите изготвени в срок.
В законна сила от 24.7.2015г.
27 АНД No 203/2015, I състав Административни дела НИДО-С ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 17.7.2015г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-000468/08.12.2014 година на Директор Дирекция „Инспекция по труда” –Бургас, с което на „Нидо-С“ ЕООД, ЕИК 115884470 със седалище и адрес на управление: град Пловдив, жк „Захарна фабрика“, ул.“Арабаконак“ № 6, представлявано от управителя Н.С., в качеството му на работодател за нарушение на чл.4 ал.3 от Наредба № 5/29.12.2002г. е наложено наказание „имуществена санкция“в размер на 300.00 лева на основание чл.415в ал.1 от КТ РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
28 АНД No 204/2015, I състав По ЗД по пътищата Д.А.В. НАЧАЛНИКА НА РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 20.7.2015г.
Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0302-00025/ 17.07.2014 г. на Началника на РУП - Царево, с което на Д.А.В. с ЕГН ********** ***,, е наложено на основание чл. 182, ал. 2, т. 4 от ЗДвП административно наказание “глоба” в размер на 150 лв. за извършеното от него нарушение на чл. 21, ал. 2 вр. ал.1 от ЗДвП и на основание чл.183 ал.1 т.1 предл.1 от ЗДвП му е наложено наказание «глоба» в размер на 10 лв. за нарушение на чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
29 НОХД No 206/2015, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Н.А.Н. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 8.7.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №206/2015г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и подсъдимия Н.А.Н. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, с начално образование, собственик на ЕТ „Ашот – Н.Н.”, неженен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Н., съгласно което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 07.08.2011г. около 08.30 часа в гр.Китен, Бургаска обл., по ул.„Съединение”, без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка Опел, модел Астра с рег. № *** в едногодишен срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление № 280/19.08.2010г., влязло в сила на 01.10.2010г. на Началник РУМВР - Приморско за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК ОСЪЖДА подсъдимия Н.А.Н. на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки. 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА. 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА. 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. Разноски по делото няма. Веществени доказателства - няма. Причинени от деянието имуществени вреди - няма. На основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №206/2015 г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Н.А.Н.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №206/2015г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и подсъдимия Н.А.Н. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, с начално образование, собственик на ЕТ „Ашот – Н.Н.”, неженен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Н., съгласно което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 07.08.2011г. около 08.30 часа в гр.Китен, Бургаска обл., по ул.„Съединение”, без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка Опел, модел Астра с рег. № *** в едногодишен срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление № 280/19.08.2010г., влязло в сила на 01.10.2010г. на Началник РУМВР - Приморско за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК ОСЪЖДА подсъдимия Н.А.Н. на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки. 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА. 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА. 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. Разноски по делото няма. Веществени доказателства - няма. Причинени от деянието имуществени вреди - няма. На основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №206/2015 г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 8.7.2015г.
30 НОХД No 207/2015, I състав Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.Г.С. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Присъда от 16.7.2015г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Г.С. – ЕГН **********, роден на ***г***, обл.Бургаска, ул.„Любен Каравелов” №40, български гражданин, с основно образование, безработен, разведен, неосъждан ЗА ВИНОВЕН в това, че: За времето м. ноември 2014 г. – м. април 2015 г. в гр. Царево, обл. Бургаска, след като е осъден с Решение № 100/08.12.2014 г. по гр. д. № 98/2014 г. по описа на РС – Царево, влязло в сила на 23.12.2014 г. да издържа своя низходящ – малолетното си дете С.С.С., ЕГН **********, съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни, а именно 6 месечни вноски в размер на 680.00 лв - престъпление по чл.183, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.183, ал.1 от НК и чл. 54от НКq ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и 2 и 6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.
С.Г.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Г.С. – ЕГН **********, роден на ***г***, обл.Бургаска, ул.„Любен Каравелов” №40, български гражданин, с основно образование, безработен, разведен, неосъждан ЗА ВИНОВЕН в това, че: За времето м. ноември 2014 г. – м. април 2015 г. в гр. Царево, обл. Бургаска, след като е осъден с Решение № 100/08.12.2014 г. по гр. д. № 98/2014 г. по описа на РС – Царево, влязло в сила на 23.12.2014 г. да издържа своя низходящ – малолетното си дете С.С.С., ЕГН **********, съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни, а именно 6 месечни вноски в размер на 680.00 лв - престъпление по чл.183, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.183, ал.1 от НК и чл. 54от НКq ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и 2 и 6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
Мотиви от 16.7.2015г.
Мотивите изготвени в срок.
31 АНД No 211/2015, I състав По ЗГ и ЗЛОД Д.И.А. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Определение от 24.7.2015г.
ОТМЕНЯ протоколното определение от 17.07.2015година, с което е обявено съдебното следствие за приключено и е даден ход на съдебните прения и ВЪЗОБНОВЯВА съдебното следствие по НАХД 211/2015г. на РС-Царево. ПРИЕМА и ПРИОБЩАВА към материалите по делото препис –извлечение от смъртен акт на Д.И.А. с ЕГН ********** , издаден на 18.07.2015г. въз основа на Акт за смърт № 0010/18.07.2015г. на община Приморско и служебно извършената от съда справка по реда на Наредба 14. ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД 211/2015г. на РС-Царево на основание чл.34 ал.1 б.“а“ от ЗАНН. Определението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 7-дневен срок от съобщаването му.
32 АНД No 214/2015, II състав По ЗГ и ЗЛОД В.И.К. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 9.7.2015г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 1021 от 24.04.2015 год. на Директор на РДГ- Бургас, с което на основание чл. 53 от ЗАНН, чл. 275, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 1, чл. 273, ал. 1 от Закона за горите и чл. 8, ал. 1, т. 15, б. “а” от Наредба за определяне размера на обезщетенията за щети върху гори и земи от горския фонд, на В.И.К., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500,00 лв. за нарушение на чл. 213, ал. 1, т. 4 от Закона за горите, в частта му досежно размерите на определеното административно наказание, като за извършеното нарушение НАЛАГА на В.И.К., ЕГН **********, наказание „глоба” в размер на 200,00 лева. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно.
33 АНД No 218/2015, II състав Административни дела ЛОЗЕНЕЦ-ИН ООД КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО - ИНЖ.ГЕОРГИ ЛАПЧЕВ Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 9.7.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № ОА-19/ 28.04.2015 год. на Кмета на Община Царево, с което на основание чл. 213, ал. 1 от Закона за туризма, на „Лозенец Ин“ ООД, ЕИК 102908843 е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 5000,00 лева, за нарушение на чл. 116, ал. 1 от Закона за туризма.
34 НОХД No 231/2015, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.С.Р. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 8.7.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №231/2015г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия И.С.Р. - роден на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, женен, работи – общ работник към БКС – гр.Царево, с основно образование, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 16.06.2015г., в около 20.15 часа в кв.„Мандрата” в гр.Царево, обл.Бургаска, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка «Фолксваген», модел «Голф», с рег. № **, собственост на Димитър Желязков Димитров, след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 1,87 %о /едно цяло осемдесет и седем/ промила на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410+” с фабричен № 0006. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК ОСЪЖДА подсъдимия И.С.Р. на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки. 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА. 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА. 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия И.С.Р., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от 16.06.2015г.
И.С.Р.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №231/2015г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия И.С.Р. - роден на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, женен, работи – общ работник към БКС – гр.Царево, с основно образование, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 16.06.2015г., в около 20.15 часа в кв.„Мандрата” в гр.Царево, обл.Бургаска, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка «Фолксваген», модел «Голф», с рег. № **, собственост на Димитър Желязков Димитров, след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 1,87 %о /едно цяло осемдесет и седем/ промила на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410+” с фабричен № 0006. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК ОСЪЖДА подсъдимия И.С.Р. на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки. 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА. 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА. 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия И.С.Р., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от 16.06.2015г.
В законна сила от 8.7.2015г.
35 АНД No 232/2015, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.К.Д. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 8.7.2015г.
ПРИЗНАВА обвиняемия М.К.Д. - роден на ***г***, жител и живущ ***, българин, български гражданин, образование – завършен 6 клас, ученик в ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”, гр.Ахтопол, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в извършено престъпление по чл.191, ал.1 от НК, за това, че за времето от 13.06.2013г. до 01.09.2014г. в гр.Ахтопол, обл.Бургаска, ул.Яна №21 като пълнолетно лице, без да е сключил брак, заживял на съпружески начала с лице от женски пол, ненавършило 16 - годишна възраст – с непълнолетната А.Й.А., ЕГН **********. На осн. чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия М.К.Д., ЕГН ********** от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл.191, ал.1 от НК, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева. Решението може да бъде обжалвано или протестирано в 15 - дневен срок от обявяването му пред Бургаски окръжен съд.
М.К.Д.
ПРИЗНАВА обвиняемия М.К.Д. - роден на ***г***, жител и живущ ***, българин, български гражданин, образование – завършен 6 клас, ученик в ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”, гр.Ахтопол, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в извършено престъпление по чл.191, ал.1 от НК, за това, че за времето от 13.06.2013г. до 01.09.2014г. в гр.Ахтопол, обл.Бургаска, ул.Яна №21 като пълнолетно лице, без да е сключил брак, заживял на съпружески начала с лице от женски пол, ненавършило 16 - годишна възраст – с непълнолетната А.Й.А., ЕГН **********. На осн. чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия М.К.Д., ЕГН ********** от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл.191, ал.1 от НК, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева.
Мотиви от 10.7.2015г.
Мотивите изготвени в срок.
В законна сила от 24.7.2015г.
36 НОХД No 236/2015, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.Б.Н. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 7.7.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 4635 ЗМ - 109/2015 год. по описа на РУ МВР - Приморско, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия И.Б.Н. - ЕГН: **********, роден на *** ***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, български гражданин, средно образование, безработен, осъждан, разведен, и неговия защитник адв.Т.С., съгласно което подсъдимият И.Б.Н., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.354 „а”, ал.3, т.1 предл. първо от НК, вр. чл.3, ал.1, 2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение №1 към чл.3, т.1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, за това, че: На 16.06.2015 год. в гр. София придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 16.10 ч. на 17.06.2015 год., в гр. Приморско, общ. Приморско, Бургаска обл., в лек автомобил марка „Форд” модел „Ескорт” с ДК № *** без надлежно разрешително съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП), „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1” на ЗКВНП, Списък I – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г. - високо рискови наркотични вещества: Обект № 1 - КОНОП /канабис, марихуана/, с нетно тегло 9,879 гр., със съдържание на наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ – 2,65 % тегловни процента на стойност 59,27 лева, като един грам КОНОП /канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. Обект № 2 - АМФЕТАМИН, с нетно тегло 12,449 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент – 5,20 % тегловни процента на стойност 373,47 лева, като един грам АМФЕТАМИН е на стойност 30.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., всичко на обща стойност 432,74 лева, поставени под контрол забрана съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1” от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за определяне на реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични. За посоченото престъпление по чл.354 „а”, ал.3, т.1 предл. първо от НК, вр. чл.3, ал.1, 2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение №1 към чл.3, т.1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, на осн. чл.354 „а”, ал.3, т.1 предл. първо от НК, вр. чл.3, ал.1, 2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение №1 към чл.3, т.1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия И.Б.Н., ЕГН ********** на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС. На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия няма да бъде наложено по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба. ОСЪЖДА И.Б.Н., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 71.46 лева за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На основание чл.53, ал.2, б.”а” от НК ОТНЕМА в полза на Държавата ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА, както следва: Обект № 1 - КОНОП /канабис, марихуана/, с нетно тегло 9,879 гр., със съдържание на наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ – 2,65 % тегловни процента; Обект № 2 - АМФЕТАМИН, с нетно тегло 12,449 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент – 5,20 % тегловни процента; с изключение на количествата използвани за анализ /0.500 гр. от растителната маса в обект №1 и 0.025 гр. от прахообразното вещество в обект №2/, запечатани в хартиен плик с восъчен печат на Базовата научно техническа лаборатория при ОД на МВР Бургас са предадени с ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ №1628/22.06.2015г. на служба УССД при ОД МВР Бургас и изпратени за съхранение с писмо Рег. № 251000-14692/22.06.2015 год. на основание чл. 91 от ЗКНВП в ЦМУ отдел „МРР – НОП” София, които следва да бъдат унищожени. Препис от споразумението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР – НОП” гр.София. На осн. чл.53, ал.1, б.„а” НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства – опаковките, запечатани в хартиен плик с мастилен печат на Сектор БНТЛ – ОД на МВР Бургас и предвид ниската стойност на доказателствата същите да бъдат унищожени. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
И.Б.Н.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 4635 ЗМ - 109/2015 год. по описа на РУ МВР - Приморско, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия И.Б.Н. - ЕГН: **********, роден на *** ***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, български гражданин, средно образование, безработен, осъждан, разведен, и неговия защитник адв.Т.С., съгласно което подсъдимият И.Б.Н., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.354 „а”, ал.3, т.1 предл. първо от НК, вр. чл.3, ал.1, 2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение №1 към чл.3, т.1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, за това, че: На 16.06.2015 год. в гр. София придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 16.10 ч. на 17.06.2015 год., в гр. Приморско, общ. Приморско, Бургаска обл., в лек автомобил марка „Форд” модел „Ескорт” с ДК № *** без надлежно разрешително съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП), „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1” на ЗКВНП, Списък I – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г. - високо рискови наркотични вещества: Обект № 1 - КОНОП /канабис, марихуана/, с нетно тегло 9,879 гр., със съдържание на наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ – 2,65 % тегловни процента на стойност 59,27 лева, като един грам КОНОП /канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. Обект № 2 - АМФЕТАМИН, с нетно тегло 12,449 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент – 5,20 % тегловни процента на стойност 373,47 лева, като един грам АМФЕТАМИН е на стойност 30.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., всичко на обща стойност 432,74 лева, поставени под контрол забрана съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1” от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за определяне на реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични. За посоченото престъпление по чл.354 „а”, ал.3, т.1 предл. първо от НК, вр. чл.3, ал.1, 2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение №1 към чл.3, т.1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, на осн. чл.354 „а”, ал.3, т.1 предл. първо от НК, вр. чл.3, ал.1, 2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение №1 към чл.3, т.1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия И.Б.Н., ЕГН ********** на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС. На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия няма да бъде наложено по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба. ОСЪЖДА И.Б.Н., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 71.46 лева за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На основание чл.53, ал.2, б.”а” от НК ОТНЕМА в полза на Държавата ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА, както следва: Обект № 1 - КОНОП /канабис, марихуана/, с нетно тегло 9,879 гр., със съдържание на наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ – 2,65 % тегловни процента; Обект № 2 - АМФЕТАМИН, с нетно тегло 12,449 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент – 5,20 % тегловни процента; с изключение на количествата използвани за анализ /0.500 гр. от растителната маса в обект №1 и 0.025 гр. от прахообразното вещество в обект №2/, запечатани в хартиен плик с восъчен печат на Базовата научно техническа лаборатория при ОД на МВР Бургас са предадени с ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ №1628/22.06.2015г. на служба УССД при ОД МВР Бургас и изпратени за съхранение с писмо Рег. № 251000-14692/22.06.2015 год. на основание чл. 91 от ЗКНВП в ЦМУ отдел „МРР – НОП” София, които следва да бъдат унищожени. Препис от споразумението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР – НОП” гр.София. На осн. чл.53, ал.1, б.„а” НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства – опаковките, запечатани в хартиен плик с мастилен печат на Сектор БНТЛ – ОД на МВР Бургас и предвид ниската стойност на доказателствата същите да бъдат унищожени. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 7.7.2015г.
37 НОХД No 237/2015, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Т.Ф.Й. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 1.7.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство №4635 ЗМ - 112/2015 год. по описа на РУ на МВР Приморско, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия Т.Ф.Й. - роден на ***г***, с постоянен адрес ***, български гражданин, със средно образование, работи като пласьор на стоки в „Ив-Трейд” ООД – гр.Бургас, женен, не осъждан, ЕГН ********** и неговия защитник адв.Т.Б., съгласно което подсъдимият Т.Й. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 21.06.2015г., около 20.12 часа, по път клас ІІІ – 992, км. 24, в посока гр.Приморско – с.Ясна поляна, обл.Бургаска, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Пежо”, модел „605”, с рег. № А 3350АМ, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,15 /две цяло и петнадесет/ промила на хиляда, установено по надлежния ред, чрез Съдебномедицинска експертиза № 293/2015 год. на Отделение по съдебна медицина при Многопрофилна болница за активно лечение АД - гр. Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Т.Ф.Й., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 5 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по постоянен адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА. 3.Поправителен труд, който ще се изпълни по месторабота на подс.Т.Ф.Й., ЕГН ********** фирма „ИВ ТРЕЙД” ООД – гр.Бургас, ЕИК 102182129 със седалище и адрес *** 3А и ще включва удръжки върху трудовото му възнаграждение от десет на сто /10% на 100%/ процента в полза на държавата. Времето през което се изпълнява мярката, не се зачита за трудов стаж. Мярката поправителен труд е за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА Т.Ф.Й., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЧЕТИРИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от 21.06.2015 год. ОСЪЖДА Т.Ф.Й., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 81.16 лева за разноски по делото. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На основание чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №237/2015г. по описа на ЦРС. Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо подсъдимия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ спрямо подсъдимия Т.Ф.Й., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка”. Определението относно мярката за неотклонение „Подписка” подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7-дневен срок считано от днес.
Т.Ф.Й.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство №4635 ЗМ - 112/2015 год. по описа на РУ на МВР Приморско, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия Т.Ф.Й. - роден на ***г***, с постоянен адрес ***, български гражданин, със средно образование, работи като пласьор на стоки в „Ив-Трейд” ООД – гр.Бургас, женен, не осъждан, ЕГН ********** и неговия защитник адв.Т.Б., съгласно което подсъдимият Т.Й. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 21.06.2015г., около 20.12 часа, по път клас ІІІ – 992, км. 24, в посока гр.Приморско – с.Ясна поляна, обл.Бургаска, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Пежо”, модел „605”, с рег. № А 3350АМ, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,15 /две цяло и петнадесет/ промила на хиляда, установено по надлежния ред, чрез Съдебномедицинска експертиза № 293/2015 год. на Отделение по съдебна медицина при Многопрофилна болница за активно лечение АД - гр. Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Т.Ф.Й., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 5 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по постоянен адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА. 3.Поправителен труд, който ще се изпълни по месторабота на подс.Т.Ф.Й., ЕГН ********** фирма „ИВ ТРЕЙД” ООД – гр.Бургас, ЕИК 102182129 със седалище и адрес *** 3А и ще включва удръжки върху трудовото му възнаграждение от десет на сто /10% на 100%/ процента в полза на държавата. Времето през което се изпълнява мярката, не се зачита за трудов стаж. Мярката поправителен труд е за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА Т.Ф.Й., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЧЕТИРИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от 21.06.2015 год. ОСЪЖДА Т.Ф.Й., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 81.16 лева за разноски по делото. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На основание чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №237/2015г. по описа на ЦРС. Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо подсъдимия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ спрямо подсъдимия Т.Ф.Й., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка”. Определението относно мярката за неотклонение „Подписка” подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7-дневен срок считано от днес.
В законна сила от 1.7.2015г.
38 НОХД No 240/2015, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО В.Ж.М. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 3.7.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 302 ЗМ-106/2015 г. по описа на РУ - град Царево, между РП Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова, подсъдимия В.Ж.М. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, пенсионер, женен, неосъждан – с наложено административно наказание по чл. 78А от НК, ЕГН ********** и неговия защитник адв.Б.Б., съгласно което подсъдимият В.Ж.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 27.06.2015г., около 20.35 часа, в гр.Царево, обл.Бургаска, по асфалтов път от кв.„Мандрата” към ул.„Михаил Герджиков”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Сеат”, модел „Толедо”, с рег. № А 7078 КМ, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 2.01 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с протокол за химическа експертиза № 490/29.06.2015 год. на БНТЛ при ОДМВР – гр. Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, ОСЪЖДА подсъдимия В.Ж.М., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 200 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА В.Ж.М., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от 29.06.2015г. ОСЪЖДА В.Ж.М., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 35.89 лева за разноски по делото. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В.Ж.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 302 ЗМ-106/2015 г. по описа на РУ - град Царево, между РП Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова, подсъдимия В.Ж.М. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, пенсионер, женен, неосъждан – с наложено административно наказание по чл. 78А от НК, ЕГН ********** и неговия защитник адв.Б.Б., съгласно което подсъдимият В.Ж.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 27.06.2015г., около 20.35 часа, в гр.Царево, обл.Бургаска, по асфалтов път от кв.„Мандрата” към ул.„Михаил Герджиков”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Сеат”, модел „Толедо”, с рег. № А 7078 КМ, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 2.01 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с протокол за химическа експертиза № 490/29.06.2015 год. на БНТЛ при ОДМВР – гр. Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, ОСЪЖДА подсъдимия В.Ж.М., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 200 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА В.Ж.М., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от 29.06.2015г. ОСЪЖДА В.Ж.М., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 35.89 лева за разноски по делото. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 3.7.2015г.
39 НОХД No 247/2015, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.Г.Г. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 7.7.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №4635 ЗМ-122/2015г. по описа на РУ - град Приморско, между РП - Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова, подсъдимия И.Г.Г. - ЕГН **********, роден на ***г. в гр. София, с постоянен адрес ***, с адрес ***, българин, с двойно гражданство – българско и швейцарско, от 20 години пребивава в Швейцария, със средно образование, работи като банков служител в Кредит суис Банк, Швейцария, неженен, неосъждан, и неговия защитник адв.М.Б., съгласно което подсъдимият И.Г.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК, а именно, че на 27.06.2015 г., около 05.15 часа в гр. Приморско, обл. Бургаска, по ул. „Трети март” в посока към изхода на града, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „МЛ 500”, с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.48 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство Алкотест Дрегер 7410, с № 0241. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия И.Г.Г., ЕГН ********** на наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА И.Г.Г., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 27.06.2015г. Разноски по делото няма. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
И.Г.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №4635 ЗМ-122/2015г. по описа на РУ - град Приморско, между РП - Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова, подсъдимия И.Г.Г. - ЕГН **********, роден на ***г. в гр. София, с постоянен адрес ***, с адрес ***, българин, с двойно гражданство – българско и швейцарско, от 20 години пребивава в Швейцария, със средно образование, работи като банков служител в Кредит суис Банк, Швейцария, неженен, неосъждан, и неговия защитник адв.М.Б., съгласно което подсъдимият И.Г.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК, а именно, че на 27.06.2015 г., около 05.15 часа в гр. Приморско, обл. Бургаска, по ул. „Трети март” в посока към изхода на града, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „МЛ 500”, с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.48 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство Алкотест Дрегер 7410, с № 0241. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия И.Г.Г., ЕГН ********** на наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА И.Г.Г., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 27.06.2015г. Разноски по делото няма. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 7.7.2015г.
40 НОХД No 254/2015, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.Г.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 10.7.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №254/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и подсъдимия И.Г.А. - роден на ***г***, обл.Бургаска, ул.„Опълченска” №16, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, разведен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Т.Я., съгласно което обвиняемият И.Г.А., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК, а именно, че на 29.06.2015г. около 00.08 часа, в гр.Приморско, обл.Бургаска, по ул.„Трети март”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Венто”, с per.№ А 9951 КТ, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно - 1.48 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с протокол за химическа експертиза №499/30.06.2015 г. на БНТЛ при ОДМВР- гр. Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ОСЪЖДА подсъдимия И.Г.А., ЕГН **********, на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия И.Г.А., ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от датата на изземване или предаване на свидетелство за управление на МПС. ОСЪЖДА И.Г.А., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 35.89 лева за разноски по делото. Веществени доказателства няма. Причинените от престъплението имуществени вреди няма. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №254/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо подсъдимия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК ОПРЕДЕЛИ ОТМЕНЯ спрямо подсъдимия И.Г.А., ЕГН **********, мярка за неотклонение „Подписка". Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7-дневен срок считано от днес.
И.Г.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №254/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и подсъдимия И.Г.А. - роден на ***г***, обл.Бургаска, ул.„Опълченска” №16, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, разведен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Т.Я., съгласно което обвиняемият И.Г.А., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК, а именно, че на 29.06.2015г. около 00.08 часа, в гр.Приморско, обл.Бургаска, по ул.„Трети март”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Венто”, с per.№ А 9951 КТ, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно - 1.48 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с протокол за химическа експертиза №499/30.06.2015 г. на БНТЛ при ОДМВР- гр. Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ОСЪЖДА подсъдимия И.Г.А., ЕГН **********, на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия И.Г.А., ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от датата на изземване или предаване на свидетелство за управление на МПС. ОСЪЖДА И.Г.А., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 35.89 лева за разноски по делото.
В законна сила от 10.7.2015г.
41 НОХД No 255/2015, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.С.Н. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 6.7.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 302 ЗМ-105/2015 г. по описа на РУ - град Царево, между РП Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова, подсъдимия И.С.Н. – ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, без професия, безработен, женен, осъждан и неговия защитник адв.К.К., съгласно което подсъдимият И.С.Н. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 25.06.2015 год. около 17.20 часа, по второкласен път ВП-99, км. 58, в района на бензиностанция „Лукойл” в гр. Царево, посока от с.Варвара за с.Лозенец, обл.Бургаска, без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Рено”, модел „Меган Сценикс рег. № *** в едногодишен срок от наказанието му по административен ред с наказателни постановления №№ 14-0434-000148/19.09.2014 г., влязло в сила на 18.12.2014 г. на началник група към ОДМВР – Бургас, сектор Пътна полиция; НП № 14-0346-000450/24.10.2014 г., влязло в сила на 23.03.2015 г. на началник на РУ – Созопол; НП № 14-0431-000317/20.01.2015 г., влязло в сила на 17.03.2015 г. на началник група към ОДМВР – Бургас, сектор Пътна полиция; НП № 15-0299-000035/04.03.2015 г., влязло в сила на 12.03.2015 г. на началник на РУ – Малко Търново и НП № 14-0769-005278/05.03.2015 г., влязло в сила на 17.03.2015 г. на началник група към ОДМВР – Бургас, сектор Пътна полиция, за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, на осн. чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, ОСЪЖДА подсъдимия И.С.Н., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ, при условията на чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2, 4 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ТРИ ПЪТИ седмично ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ; 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ; 3. Включване в програми за обществено въздействие ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ; 4. Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 320 часа годишно ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. Разноски по делото няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
И.С.Н.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 302 ЗМ-105/2015 г. по описа на РУ - град Царево, между РП Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова, подсъдимия И.С.Н. – ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, без професия, безработен, женен, осъждан и неговия защитник адв.К.К., съгласно което подсъдимият И.С.Н. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 25.06.2015 год. около 17.20 часа, по второкласен път ВП-99, км. 58, в района на бензиностанция „Лукойл” в гр. Царево, посока от с.Варвара за с.Лозенец, обл.Бургаска, без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Рено”, модел „Меган Сценикс рег. № *** в едногодишен срок от наказанието му по административен ред с наказателни постановления №№ 14-0434-000148/19.09.2014 г., влязло в сила на 18.12.2014 г. на началник група към ОДМВР – Бургас, сектор Пътна полиция; НП № 14-0346-000450/24.10.2014 г., влязло в сила на 23.03.2015 г. на началник на РУ – Созопол; НП № 14-0431-000317/20.01.2015 г., влязло в сила на 17.03.2015 г. на началник група към ОДМВР – Бургас, сектор Пътна полиция; НП № 15-0299-000035/04.03.2015 г., влязло в сила на 12.03.2015 г. на началник на РУ – Малко Търново и НП № 14-0769-005278/05.03.2015 г., влязло в сила на 17.03.2015 г. на началник група към ОДМВР – Бургас, сектор Пътна полиция, за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, на осн. чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, ОСЪЖДА подсъдимия И.С.Н., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ, при условията на чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2, 4 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ТРИ ПЪТИ седмично ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ; 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ; 3. Включване в програми за обществено въздействие ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ; 4. Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 320 часа годишно ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. Разноски по делото няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 6.7.2015г.
42 НОХД No 256/2015, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.И.С. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 9.7.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство 302 ЗМ - 101/2015 год. по описа на РУП гр. Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия И.И.С. - ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес:***, български гражданин, със средно-специално образование, неженен, готвач в къмпинг „Арапя”, общ.Царево, обл.Бургаска, осъждан и неговия защитник адв.Г.Н., съгласно което подсъдимият И.И.С., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.354в , ал.1 от НК, вр. чл.27 и сл. от ЗКНВП, за това, че на неустановена дата през 2015г. до 17.06.2015г. в гр.Царево, обл.Бургаска, в двора на дом №1 на ул.„Петрова нива”, засял и отглеждал в саксия 1бр. растение от рода на КОНОП /канабис, марихуана/ с процентно съдържание на тетрахидроканабинол 0.12 % и нето тегло на изсушената листната маса 9.940 грама на стойност 59.64 лева – един грам КОНОП /канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева за грам съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998год. изм. ДВ бр.14 от 18.02.2000год., в нарушение на установените в чл.27 и сл. от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ правила.. За посоченото престъпление по чл.354в, ал.1 от НК, вр. чл.27 и сл. от ЗКНВП, на осн. чл.354в, ал.1 от НК, вр. чл.27 и сл. от ЗКНВП и чл.54 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия И.И.С., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. ОСЪЖДА И.И.С., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 41.80 лева за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: Наркотично вещество с нето тегло 9,940 гр. със с процентно съдържание на тетрахидроканабинол 0.12% предадено с приемо предавателен протокол №1635 от 24.06.2015 год. на служба УССД ОД на МВР Бургас и изпратено с писмо Рег. №251000-14 924 от 24.06.2015 год. ЦМУ отдел „МРР – НОП” гр.София - на основание чл.354а, ал.6, на осн. чл.53, ал.1, б.”б”, СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата и следва да бъдат унищожени. Препис от споразумението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР – НОП” гр.София. На осн. чл.53, ал.1, б.„а” НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства - опаковки запечатани в хартиен плик с мастилен печат на Сектор „БНТЛ” ОД на МВР на МВР Бургас, които предвид ниската им стойност следва да бъдат унищожени. 1бр. растение от рода на конопа / стрък с отделена листна маса/, засято в бутилка от минерална вода с етикет „Горна баня” 10L на съхранение в РУП Царево след влизане на споразумението в сила да бъде унищожено. Препис от споразумението да се изпрати на Началника на РУП-Царево. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На основание чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №256/2015г. по описа на ЦРС. Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо подсъдимия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ спрямо подсъдимия И.И.С., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка”. Определението относно мярката за неотклонение „Подписка” подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7-дневен срок считано от днес.
И.И.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство 302 ЗМ - 101/2015 год. по описа на РУП гр. Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия И.И.С. - ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес:***, български гражданин, със средно-специално образование, неженен, готвач в къмпинг „Арапя”, общ.Царево, обл.Бургаска, осъждан и неговия защитник адв.Г.Н., съгласно което подсъдимият И.И.С., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.354в , ал.1 от НК, вр. чл.27 и сл. от ЗКНВП, за това, че на неустановена дата през 2015г. до 17.06.2015г. в гр.Царево, обл.Бургаска, в двора на дом №1 на ул.„Петрова нива”, засял и отглеждал в саксия 1бр. растение от рода на КОНОП /канабис, марихуана/ с процентно съдържание на тетрахидроканабинол 0.12 % и нето тегло на изсушената листната маса 9.940 грама на стойност 59.64 лева – един грам КОНОП /канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева за грам съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998год. изм. ДВ бр.14 от 18.02.2000год., в нарушение на установените в чл.27 и сл. от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ правила.. За посоченото престъпление по чл.354в, ал.1 от НК, вр. чл.27 и сл. от ЗКНВП, на осн. чл.354в, ал.1 от НК, вр. чл.27 и сл. от ЗКНВП и чл.54 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия И.И.С., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. ОСЪЖДА И.И.С., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 41.80 лева за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: Наркотично вещество с нето тегло 9,940 гр. със с процентно съдържание на тетрахидроканабинол 0.12% предадено с приемо предавателен протокол №1635 от 24.06.2015 год. на служба УССД ОД на МВР Бургас и изпратено с писмо Рег. №251000-14 924 от 24.06.2015 год. ЦМУ отдел „МРР – НОП” гр.София - на основание чл.354а, ал.6, на осн. чл.53, ал.1, б.”б”, СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата и следва да бъдат унищожени. Препис от споразумението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР – НОП” гр.София. На осн. чл.53, ал.1, б.„а” НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства - опаковки запечатани в хартиен плик с мастилен печат на Сектор „БНТЛ” ОД на МВР на МВР Бургас, които предвид ниската им стойност следва да бъдат унищожени. 1бр. растение от рода на конопа / стрък с отделена листна маса/, засято в бутилка от минерална вода с етикет „Горна баня” 10L на съхранение в РУП Царево след влизане на споразумението в сила да бъде унищожено. Препис от споразумението да се изпрати на Началника на РУП-Царево. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На основание чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №256/2015г. по описа на ЦРС. Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо подсъдимия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ спрямо подсъдимия И.И.С., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка”. Определението относно мярката за неотклонение „Подписка” подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7-дневен срок считано от днес.
В законна сила от 9.7.2015г.
43 НОХД No 260/2015, II състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.Д.Н. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 7.7.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №260/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия С.Д.Н., ЕГН ********** - род. на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, постоянен адрес ***, не женен, не осъждан, представляван от неговия защитник адв.Г.Н., съгласно което обвиняемият С.Д.Н., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, предл. първо от НК и чл. 343б, ал. 3 от НК, за това, че: 1. На 18.04.2014 год. в гр. Бургас, обл. Бургас, без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 20.04.2015 год. в гр. Приморско, Бургаска обл., ***, в метална кутия високо рисково наркотично вещество - СМЕС ОТ ТЮТЮН И КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0,259 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ 7.10% тегловни процента на стойност 1.55 лева - един грам КОНОП /канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., като деянието представлява маловажен случай. И за това, че в условията на реална съвкупност с горното деяние: 2. На 20.04.2015 год. в гр. Приморско, обл. Бургас, по ул. "Трети март", в посока към центъра на града управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Ауди", модел „А 4", с рег. № *** след употреба на наркотични вещества - тетрахидроканабинол, амфетамин и метамфетамин, установено със Съдебно - химическа /токсикологична/ експертиза № 5350/29.05.2015 год. на специализирана Токсикохимична лаборатория къв Военномедицинска академия, гр. София. За посоченото в т. І. 1. престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т.1, предл. първо от НК, на основание чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, предл. първо от НК и чл.54 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия С.Д.Н., ЕГН ********** на наказание ГЛОБА в размер на ТРИСТА ЛЕВА. За посоченото в т. І .2 престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, на основание чл.343б, ал.3 от НК и чл.55, ал.2, т.2, б.„б” от НК, ОСЪЖДА обвиняемия С.Д.Н., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК включваща следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес *** изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия С.Д.Н., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от датата на предаване или изземване на свидетелството за управление на МПС. На основание чл.23, ал.1, ал.3 и чл.57, ал.2 от НК НАЛАГА на обвиняемия С.Д.Н., ЕГН ********** едно общо наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2 т.1, 2 и 6 от НК включваща следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.23, ал.3 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА изцяло наказанието ГЛОБА в размер на ТРИСТА ЛЕВА към най тежкото наказание. На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия С.Д.Н., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА считано от датата на предаване или изземване на свидетелството за управление на МПС. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: - 1 бр. метална кутия с надпис в предната и задната час LONDON с височина 9,2 см. и ширина 7.00 см., опаковки запечатани в хартиен плик с мокър печат на Сектор БНТЛ – ОД на МВР Бургас - да се съхраняват в срока на пазене на делото, след което да бъдат унищожени. ОСЪЖДА С.Д.Н., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 396.88 лева за разноски по делото. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №260/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
С.Д.Н.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №260/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия С.Д.Н., ЕГН ********** - род. на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, постоянен адрес ***, не женен, не осъждан, представляван от неговия защитник адв.Г.Н., съгласно което обвиняемият С.Д.Н., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, предл. първо от НК и чл. 343б, ал. 3 от НК, за това, че: 1. На 18.04.2014 год. в гр. Бургас, обл. Бургас, без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 20.04.2015 год. в гр. Приморско, Бургаска обл., ***, в метална кутия високо рисково наркотично вещество - СМЕС ОТ ТЮТЮН И КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0,259 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ 7.10% тегловни процента на стойност 1.55 лева - един грам КОНОП /канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., като деянието представлява маловажен случай. И за това, че в условията на реална съвкупност с горното деяние: 2. На 20.04.2015 год. в гр. Приморско, обл. Бургас, по ул. "Трети март", в посока към центъра на града управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Ауди", модел „А 4", с рег. № *** след употреба на наркотични вещества - тетрахидроканабинол, амфетамин и метамфетамин, установено със Съдебно - химическа /токсикологична/ експертиза № 5350/29.05.2015 год. на специализирана Токсикохимична лаборатория къв Военномедицинска академия, гр. София. За посоченото в т. І. 1. престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т.1, предл. първо от НК, на основание чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, предл. първо от НК и чл.54 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия С.Д.Н., ЕГН ********** на наказание ГЛОБА в размер на ТРИСТА ЛЕВА. За посоченото в т. І .2 престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, на основание чл.343б, ал.3 от НК и чл.55, ал.2, т.2, б.„б” от НК, ОСЪЖДА обвиняемия С.Д.Н., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК включваща следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес *** изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия С.Д.Н., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от датата на предаване или изземване на свидетелството за управление на МПС. На основание чл.23, ал.1, ал.3 и чл.57, ал.2 от НК НАЛАГА на обвиняемия С.Д.Н., ЕГН ********** едно общо наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2 т.1, 2 и 6 от НК включваща следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.23, ал.3 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА изцяло наказанието ГЛОБА в размер на ТРИСТА ЛЕВА към най тежкото наказание. На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия С.Д.Н., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА считано от датата на предаване или изземване на свидетелството за управление на МПС. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: - 1 бр. метална кутия с надпис в предната и задната час LONDON с височина 9,2 см. и ширина 7.00 см., опаковки запечатани в хартиен плик с мокър печат на Сектор БНТЛ – ОД на МВР Бургас - да се съхраняват в срока на пазене на делото, след което да бъдат унищожени. ОСЪЖДА С.Д.Н., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 396.88 лева за разноски по делото. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №260/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 7.7.2015г.
44 НОХД No 267/2015, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.К.Т. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 8.7.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №267/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия С.К.Т. - род. на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, с висше образование, управител на ЕТ „Алекто - С.Т.”, женен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Б.Б., съгласно което обвиняемият С.К.Т. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК, а именно, че на 01.07.2015 г., в около 22.27 часа в гр. Царево, обл. Бургаска, по ул. „Трети март”, управлявал моторно превозно средство – товарен автомобил марка „Фиат”, модел „Дукато” с рег. № А 3670 ВХ, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда, а именно - 2.28 %о промила на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство „Дрегер 7410+” с фабричен №0006. За посоченото престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК, на основание чл. 343б ал. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.К.Т., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА. 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА. 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 150 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия С.К.Т., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал. 4 НК се приспадне времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 01.07.2015 г. Веществени доказателства няма. Причинените от престъплението имуществени вреди няма. Разноски по делото няма. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №267/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК ОПРЕДЕЛИ ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия С.К.Т., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка". Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7-дневен срок считано от днес.
С.К.Т.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №267/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия С.К.Т. - род. на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, с висше образование, управител на ЕТ „Алекто - С.Т.”, женен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Б.Б., съгласно което обвиняемият С.К.Т. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК, а именно, че на 01.07.2015 г., в около 22.27 часа в гр. Царево, обл. Бургаска, по ул. „Трети март”, управлявал моторно превозно средство – товарен автомобил марка „Фиат”, модел „Дукато” с рег. № А 3670 ВХ, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда, а именно - 2.28 %о промила на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство „Дрегер 7410+” с фабричен №0006. За посоченото престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК, на основание чл. 343б ал. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.К.Т., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА. 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА. 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 150 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия С.К.Т., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал. 4 НК се приспадне времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 01.07.2015 г. Веществени доказателства няма. Причинените от престъплението имуществени вреди няма. Разноски по делото няма. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №267/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК ОПРЕДЕЛИ ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия С.К.Т., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка". Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7-дневен срок считано от днес.
В законна сила от 8.7.2015г.
45 НОХД No 273/2015, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.Д.Д. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 14.7.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №302 ЗМ-112/2015 г. по описа на РУ - град Царево, между РП Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова, подсъдимия И.Д.Д. - ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан и неговия защитник адв.Л.К., съгласно което подсъдимият И.Д.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, а именно, че на 05.07.2015 г., около 03.45 часа, в гр.Ахтопол, обл.Бургаска, по улица „Свети Никола”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка Ауди, модел А6, с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда, а именно 1.24 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство Дрегер 7410+ с фабр. № 0006. За посоченото престъпление по по чл.343б, ал.1 НК, на осн. по чл.343б, ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, ОСЪЖДА подсъдимия И.Д.Д., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА И.Д.Д., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 НК приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 05.07.2015 г. Разноски по делото няма. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
И.Д.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №302 ЗМ-112/2015 г. по описа на РУ - град Царево, между РП Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова, подсъдимия И.Д.Д. - ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан и неговия защитник адв.Л.К., съгласно което подсъдимият И.Д.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, а именно, че на 05.07.2015 г., около 03.45 часа, в гр.Ахтопол, обл.Бургаска, по улица „Свети Никола”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка Ауди, модел А6, с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда, а именно 1.24 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство Дрегер 7410+ с фабр. № 0006. За посоченото престъпление по по чл.343б, ал.1 НК, на осн. по чл.343б, ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, ОСЪЖДА подсъдимия И.Д.Д., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА И.Д.Д., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 НК приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 05.07.2015 г. Разноски по делото няма. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 14.7.2015г.
46 НОХД No 274/2015, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО В.С.Б. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 17.7.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №274/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и подсъдимия В.С.Б. - род. на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, адрес ***, ж. к. „Славейков”, бл. 65, вх. 2, ет. 1, ап. среден, българин, български гражданин, със средно образование, работи като шлосер във фирма „Трансвагон” АД, гр. Бургас, разведен, неосъждан /с наложено адм. наказание по реда на чл. 78а НК/, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Д. С., съгласно което подсъдимия В.С.Б., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, а именно, че на 05.07.2015 г. около 02.30 часа в гр. Китен, Бургаска обл., по ул. „Атлиман”, без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Хонда”, модел „Сивик” с рег. № А 8403 КК, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с наказателни постановления №№ 3010/16.08.2013 г., влязло в сила на 25.09.2014 г. на началник група към ОДМВР – Бургас, сектор Пътна полиция; НП № 3945/28.10.2013 г., влязло в сила на 11.07.2014 г. на началник група към ОДМВР – Бургас, сектор Пътна полиция и НП № 14-0769-002741/19.09.2014 г., влязло в сила на 12.12.2014 г. на началник група към ОДМВР – Бургас, сектор Пътна полиция за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.54 от НК ОСЪЖДА подсъдимия В.С.Б., ЕГН **********, на наказание на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
В.С.Б.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №274/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и подсъдимия В.С.Б. - род. на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, адрес ***, ж. к. „Славейков”, бл. 65, вх. 2, ет. 1, ап. среден, българин, български гражданин, със средно образование, работи като шлосер във фирма „Трансвагон” АД, гр. Бургас, разведен, неосъждан /с наложено адм. наказание по реда на чл. 78а НК/, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Д. С., съгласно което подсъдимия В.С.Б., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, а именно, че на 05.07.2015 г. около 02.30 часа в гр. Китен, Бургаска обл., по ул. „Атлиман”, без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Хонда”, модел „Сивик” с рег. № А 8403 КК, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с наказателни постановления №№ 3010/16.08.2013 г., влязло в сила на 25.09.2014 г. на началник група към ОДМВР – Бургас, сектор Пътна полиция; НП № 3945/28.10.2013 г., влязло в сила на 11.07.2014 г. на началник група към ОДМВР – Бургас, сектор Пътна полиция и НП № 14-0769-002741/19.09.2014 г., влязло в сила на 12.12.2014 г. на началник група към ОДМВР – Бургас, сектор Пътна полиция за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.54 от НК ОСЪЖДА подсъдимия В.С.Б., ЕГН **********, на наказание на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 17.7.2015г.
47 НОХД No 275/2015, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО О.А.Н. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 13.7.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №275/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия О.А.Н. - роден на ***г***, с постоянен адрес ***4, живущ в Република Турция, гр.Чорлу, обл.Текирдаг, ул.„Салък махалеси”, Чамлъбел дж., Есен Кент бл. № 18, българин, с двойно гражданство – българско и турско, с полувисше образование, собственик на фирма, женен, неосъждан, ЕГН **********, притежаващ лична карта серия G 11 № 939169, издадена на 17.05.2008г., представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно което обвиняемият О.А.Н. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, а именно, че на 04.07.2015г. около 04.50 часа в гр.Китен, обл.Бургаска, по ул.„Крайбрежна” управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка Пежо, модел Партнер, с рег. № 59ZC705, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно – 1.45 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с протокол за химическа експертиза № 513/06.07.2015год. на БНТЛ при ОДМВР – гр. Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия О.А.Н., ЕГН ********** на наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 НК ЛИШАВА обв. О.А.Н. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 НК ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 04.07.2015г. ОСЪЖДА О.А.Н. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 35.89 лева за разноски по делото. Веществени доказателства – няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №275/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК ОПРЕДЕЛИ ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия О.А.Н., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка". Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7-дневен срок считано от днес.
О.А.Н.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №275/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия О.А.Н. - роден на ***г***, с постоянен адрес ***4, живущ в Република Турция, гр.Чорлу, обл.Текирдаг, ул.„Салък махалеси”, Чамлъбел дж., Есен Кент бл. № 18, българин, с двойно гражданство – българско и турско, с полувисше образование, собственик на фирма, женен, неосъждан, ЕГН **********, притежаващ лична карта серия G 11 № 939169, издадена на 17.05.2008г., представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно което обвиняемият О.А.Н. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, а именно, че на 04.07.2015г. около 04.50 часа в гр.Китен, обл.Бургаска, по ул.„Крайбрежна” управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка Пежо, модел Партнер, с рег. № 59ZC705, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно – 1.45 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с протокол за химическа експертиза № 513/06.07.2015год. на БНТЛ при ОДМВР – гр. Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия О.А.Н., ЕГН ********** на наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 НК ЛИШАВА обв. О.А.Н. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 НК ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 04.07.2015г. ОСЪЖДА О.А.Н. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 35.89 лева за разноски по делото. Веществени доказателства – няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №275/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК ОПРЕДЕЛИ ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия О.А.Н., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка". Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7-дневен срок считано от днес.
В законна сила от 13.7.2015г.
48 НОХД No 287/2015, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.А.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 17.7.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №4635 ЗМ-157/2015 г. по описа на РУ - град Приморско между РП Царево, представлявана от прокурор Русева, подсъдимия С.А.А. - ЕГН **********, роден на *** г. в гр. София, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, безработен и неговия защитник адв.М.Н., съгласно което подсъдимият С.А.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, за това, че на 13.07.2015 г. около 03.45 часа в гр. Приморско, Бургаска обл., по ул. “Трети март” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Мерцедес“ модел „Вито 112 ЦДИ“ с регистрационен номер ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила, а именно 1,27 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с химическа експертиза № 538/13.07.2015г. на експерт химик в специализирана лаборатория към БНТЛ при ОД МВР Бургас. За посоченото престъпление по по чл.343б, ал.1 НК, на осн. по чл.343б, ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, ОСЪЖДА подсъдимия С.А.А., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА С.А.А., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 НК приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 13.07.2015г. ОСЪЖДА С.А.А., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 35.89лв. за разноски по делото. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
С.А.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №4635 ЗМ-157/2015 г. по описа на РУ - град Приморско между РП Царево, представлявана от прокурор Русева, подсъдимия С.А.А. - ЕГН **********, роден на *** г. в гр. София, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, безработен и неговия защитник адв.М.Н., съгласно което подсъдимият С.А.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, за това, че на 13.07.2015 г. около 03.45 часа в гр. Приморско, Бургаска обл., по ул. “Трети март” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Мерцедес“ модел „Вито 112 ЦДИ“ с регистрационен номер ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила, а именно 1,27 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с химическа експертиза № 538/13.07.2015г. на експерт химик в специализирана лаборатория към БНТЛ при ОД МВР Бургас. За посоченото престъпление по по чл.343б, ал.1 НК, на осн. по чл.343б, ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, ОСЪЖДА подсъдимия С.А.А., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА С.А.А., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 НК приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 13.07.2015г. ОСЪЖДА С.А.А., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 35.89лв. за разноски по делото. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 17.7.2015г.
49 НОХД No 288/2015, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.М.Г. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 20.7.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №288/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Русева и обвиняемия Д.М.Г. - роден на ***г***, постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, земеделски производител, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Е.Т., съгласно което обвиняемият Д.М.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, за това, че на 11.07.2015г. около 02.00 часа по второкласен път 99, в близост до КПП Българи, посока с.Българи – гр.Царево, управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил марка „Форд“ модел „Транзит“ с ДК № ТХ5016НХ, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила, а именно 1,49 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство „Дрегер 7410+“ с №0006. За посоченото престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК, на основание чл. 343б ал. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д.М.Г., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Д.М.Г., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 НК се приспадне времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 11.07.2015 г.
Д.М.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №288/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Русева и обвиняемия Д.М.Г. - роден на ***г***, постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, земеделски производител, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Е.Т., съгласно което обвиняемият Д.М.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, за това, че на 11.07.2015г. около 02.00 часа по второкласен път 99, в близост до КПП Българи, посока с.Българи – гр.Царево, управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил марка „Форд“ модел „Транзит“ с ДК № ТХ5016НХ, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила, а именно 1,49 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство „Дрегер 7410+“ с №0006. За посоченото престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК, на основание чл. 343б ал. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д.М.Г., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Д.М.Г., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 НК се приспадне времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 11.07.2015 г.
В законна сила от 20.7.2015г.
50 НОХД No 294/2015, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.Н.Щ. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 20.7.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №302 ЗМ-128/2015 г. по описа на РУ - град Царево, между РП Царево, представлявана от прокурорът Крумов, подсъдимия М.Н.Щ. - ЕГН **********, роден на ***г***, обл.Перник, жител и живущ ***, тел. 0876/797001, български гражданин, образование - средно-специално, професия - оператор на металорежещи машини, работи като управител на фирма ЕТ "М.Щ.", женен, осъждан и неговия защитник адв.Г.Б., съгласно което подсъдимият М.Н.Щ., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че на 14.07.2015год., около 19:45 часа, в гр.Царево, общ.Царево, обл.Бургаска, по ул."Михаил Герджиков", посока центъра на града, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Ауди" модел "А4 Авант 1.9 ТДИ", сив металик, с рег. № РК 4902 ВА, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.65 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с химическа експертиза № 558/15.07.2015 год. на БНТЛ при ОД МВР - Бургас. За посоченото престъпление по по чл.343б, ал.1 НК, на осн. по чл.343б, ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, ОСЪЖДА подсъдимия М.Н.Щ., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА М.Н.Щ., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от 15.07.2015 г. ОСЪЖДА М.Н.Щ., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 35.89 лева за разноски по делото.
М.Н.Щ.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №302 ЗМ-128/2015 г. по описа на РУ - град Царево, между РП Царево, представлявана от прокурорът Крумов, подсъдимия М.Н.Щ. - ЕГН **********, роден на ***г***, обл.Перник, жител и живущ ***, тел. 0876/797001, български гражданин, образование - средно-специално, професия - оператор на металорежещи машини, работи като управител на фирма ЕТ "М.Щ.", женен, осъждан и неговия защитник адв.Г.Б., съгласно което подсъдимият М.Н.Щ., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че на 14.07.2015год., около 19:45 часа, в гр.Царево, общ.Царево, обл.Бургаска, по ул."Михаил Герджиков", посока центъра на града, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Ауди" модел "А4 Авант 1.9 ТДИ", сив металик, с рег. № РК 4902 ВА, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.65 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с химическа експертиза № 558/15.07.2015 год. на БНТЛ при ОД МВР - Бургас. За посоченото престъпление по по чл.343б, ал.1 НК, на осн. по чл.343б, ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, ОСЪЖДА подсъдимия М.Н.Щ., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА М.Н.Щ., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от 15.07.2015 г. ОСЪЖДА М.Н.Щ., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 35.89 лева за разноски по делото.
В законна сила от 20.7.2015г.
51 АНД No 295/2015, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.П.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 30.7.2015г.
ПРИЗНАВА обвиняемия А.П.А. - роден на ***г***, обл.Бургаска, ж.к. “Меден рудник”, бл.3, вх.2, ет.8, ап.23, настоящ адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, осъждан, неженен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в извършено престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, за това, че на 29.09.2011г. в около 18.45ч. в гр.Приморско, обл.Бургаска по ул.Трети март, без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка БМВ, модел 318, с рег. № А 2632 ВВ, в едногодишен срок от наказанието му по административен ред наложено с наказателно постановление №150 от 29.07.2011г., влязло в сила на 09.08.2011г. на началник на РУ - МВР гр.Царево за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление. На осн. чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия А.П.А., ЕГН ********** от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 лева. Решението може да бъде обжалвано или протестирано в 15 - дневен срок от обявяването му пред Бургаски окръжен съд.
А.П.А.
ПРИЗНАВА обвиняемия А.П.А. - роден на ***г***, обл.Бургаска, ж.к. “Меден рудник”, бл.3, вх.2, ет.8, ап.23, настоящ адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, осъждан, неженен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в извършено престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, за това, че на 29.09.2011г. в около 18.45ч. в гр.Приморско, обл.Бургаска по ул.Трети март, без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка БМВ, модел 318, с рег. № А 2632 ВВ, в едногодишен срок от наказанието му по административен ред наложено с наказателно постановление №150 от 29.07.2011г., влязло в сила на 09.08.2011г. на началник на РУ - МВР гр.Царево за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление. На осн. чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия А.П.А., ЕГН ********** от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 лева.
Мотиви от 30.7.2015г.
52 НОХД No 299/2015, II състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.Б.Н. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 22.7.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №299/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия А.Б.Н. - ЕГН **********, роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, адрес ***, с основно образование, ученик в НПМГ „Академик Любомир Чакалов” – гр. София, неженен, неосъждан, представляван от неговия защитник адв.Х., съгласно което обвиняемият А.Б.Н., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.354„а”, ал.3, т.1, предл. първо, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, вр. чл.3, ал.1, 2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение №1 към чл.3, т.1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, за това че на 12.07.2015г. в гр.София придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 20.20 ч. на 16.07.2015год. в гр.Приморско, Бургаска обл., стая № 415б в хотел „Спектър палас”, без надлежно разрешително съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП), „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1” на ЗКВНП, Списък I – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г. - високо рискови наркотични вещества: Обект № 1 със съдържание КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло 2,296 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 6,85% /шест цяло, осемдесет и пет тегловни процента/, на стойност 13.77 /тринадесет лева и седемдесет и седем ст./ лева. Обект № 2 със съдържание КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло 2,302 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 6,65% /шест цяло, шестдесет и пет тегловни процента/ на стойност 13.81 /тринадесет лева и осемдесет и една ст./ лева. Обект № 3 – КОКАИН с нето тегло 0,078 /нула цяло, нула седемдесет и осем/ гр. с чистота 67% /шестдесет и седем процента/ на стойност 12.48 /дванадесет лева и четиридесет и осем ст./ лева. Обект № 4 - със съдържание амфетамин и кофеин с нетно тегло 3,158 /три цяло, сто петдесет и осем/ гр., със съдържание на амфетамин – 18,60 %, на стойност 94.74 /деветдесет и четири лева и седемдесет и четири ст./ лева. Обект № 5 съдържащ прахообразно вещество КОКАИН с нето тегло 0,228 /нула цяло, двеста двадесет и осем/ гр. с чистота 54,20% /петдесет и четири цяло и двадесет процента/ на стойност 36.48 /тридесет и шест лева и четиридесет и осем ст./ лева. Един грам КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. Един грам АМФЕТАМИН е на стойност 30.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., Един грам КОКАИН е на стойност 160.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., всичко на обща стойност 171.28 лева, вещества поставени под контрол забрана съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1” от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за определяне на реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични. За посоченото престъпление по чл.354„а”, ал.3, т.1, предл. първо, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, вр. чл.3, ал.1, 2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение №1 към чл.3, т.1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, на основание чл.354„а”, ал.3, т.1, предл. първо, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, вр. чл.3, ал.1, 2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение №1 към чл.3, т.1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.Б.Н., ЕГН ********** на наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което ще се изпълни, чрез поставяне на споразумението за срок от 14 /ЧЕТИРИНАДЕСЕТ/ ДНИ на видно място в учебното заведение, където А.Б.Н., ЕГН ********** е ученик - НПМГ „Академик Любомир Чакалов” – гр. София. На основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемия няма да бъде наложеното по-леко наказание, което закона предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба. Веществените доказателства: Обект № 1 със съдържание КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло 2,296 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 6,85% /шест цяло, осемдесет и пет тегловни процента/. Обект № 2 със съдържание КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло 2,302 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 6,65% /шест цяло, шестдесет и пет тегловни процента. Обект № 3 – КОКАИН с нето тегло 0,078 /нула цяло, нула седемдесет и осем/ гр. с чистота 67% /шестдесет и седем процента/. Обект № 4 - със съдържание амфетамин и кофеин с нетно тегло 3,158 /три цяло, сто петдесет и осем/ гр., със съдържание на амфетамин – 18,60 %. Обект № 5 съдържащ прахообразно вещество КОКАИН с нето тегло 0,228 /нула цяло, двеста двадесет и осем/ гр. с чистота 54,20% /петдесет и четири цяло и двадесет процента/. На основание чл.354а, ал.6, вр. чл.53, ал.2 от НК, ОТНЕМА в полза на държавата запечатани в хартиен плик с восъчен печат на Базовата научно техническа лаборатория при ОД на МВР Бургас са предадени с ПРЕДАВАТЕЛНО-ПРИЕМАТЕЛН ПРОТОКОЛ на служба МТСО при РДВР на МВР Бургас и изпратени за съхранение с писмо Рег. № 251000-17245/21.07.2015 год. на основание чл. 91 от ЗКНВП в ЦМУ отдел „МРР – НОП” София и предвид ниската стойност на доказателствата да бъдат унищожени след влизане в сила на споразумението. На осн. чл.53, ал.1, б.„а” НК ОТНЕМА в полза на държавата опаковките запечатани в хартиен плик с мастилен печат на Сектор „БНТЛ” – ОД на МВР – Бургас, които предвид ниската им стойност да бъдат унищожени след влизане на споразумението в сила.
А.Б.Н.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №299/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия А.Б.Н. - ЕГН **********, роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, адрес ***, с основно образование, ученик в НПМГ „Академик Любомир Чакалов” – гр. София, неженен, неосъждан, представляван от неговия защитник адв.Х., съгласно което обвиняемият А.Б.Н., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.354„а”, ал.3, т.1, предл. първо, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, вр. чл.3, ал.1, 2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение №1 към чл.3, т.1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, за това че на 12.07.2015г. в гр.София придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 20.20 ч. на 16.07.2015год. в гр.Приморско, Бургаска обл., стая № 415б в хотел „Спектър палас”, без надлежно разрешително съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП), „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1” на ЗКВНП, Списък I – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г. - високо рискови наркотични вещества: Обект № 1 със съдържание КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло 2,296 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 6,85% /шест цяло, осемдесет и пет тегловни процента/, на стойност 13.77 /тринадесет лева и седемдесет и седем ст./ лева. Обект № 2 със съдържание КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло 2,302 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 6,65% /шест цяло, шестдесет и пет тегловни процента/ на стойност 13.81 /тринадесет лева и осемдесет и една ст./ лева. Обект № 3 – КОКАИН с нето тегло 0,078 /нула цяло, нула седемдесет и осем/ гр. с чистота 67% /шестдесет и седем процента/ на стойност 12.48 /дванадесет лева и четиридесет и осем ст./ лева. Обект № 4 - със съдържание амфетамин и кофеин с нетно тегло 3,158 /три цяло, сто петдесет и осем/ гр., със съдържание на амфетамин – 18,60 %, на стойност 94.74 /деветдесет и четири лева и седемдесет и четири ст./ лева. Обект № 5 съдържащ прахообразно вещество КОКАИН с нето тегло 0,228 /нула цяло, двеста двадесет и осем/ гр. с чистота 54,20% /петдесет и четири цяло и двадесет процента/ на стойност 36.48 /тридесет и шест лева и четиридесет и осем ст./ лева. Един грам КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. Един грам АМФЕТАМИН е на стойност 30.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., Един грам КОКАИН е на стойност 160.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., всичко на обща стойност 171.28 лева, вещества поставени под контрол забрана съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1” от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за определяне на реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични. За посоченото престъпление по чл.354„а”, ал.3, т.1, предл. първо, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, вр. чл.3, ал.1, 2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение №1 към чл.3, т.1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, на основание чл.354„а”, ал.3, т.1, предл. първо, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, вр. чл.3, ал.1, 2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение №1 към чл.3, т.1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.Б.Н., ЕГН ********** на наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което ще се изпълни, чрез поставяне на споразумението за срок от 14 /ЧЕТИРИНАДЕСЕТ/ ДНИ на видно място в учебното заведение, където А.Б.Н., ЕГН ********** е ученик - НПМГ „Академик Любомир Чакалов” – гр. София. На основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемия няма да бъде наложеното по-леко наказание, което закона предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба. Веществените доказателства: Обект № 1 със съдържание КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло 2,296 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 6,85% /шест цяло, осемдесет и пет тегловни процента/. Обект № 2 със съдържание КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло 2,302 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 6,65% /шест цяло, шестдесет и пет тегловни процента. Обект № 3 – КОКАИН с нето тегло 0,078 /нула цяло, нула седемдесет и осем/ гр. с чистота 67% /шестдесет и седем процента/. Обект № 4 - със съдържание амфетамин и кофеин с нетно тегло 3,158 /три цяло, сто петдесет и осем/ гр., със съдържание на амфетамин – 18,60 %. Обект № 5 съдържащ прахообразно вещество КОКАИН с нето тегло 0,228 /нула цяло, двеста двадесет и осем/ гр. с чистота 54,20% /петдесет и четири цяло и двадесет процента/. На основание чл.354а, ал.6, вр. чл.53, ал.2 от НК, ОТНЕМА в полза на държавата запечатани в хартиен плик с восъчен печат на Базовата научно техническа лаборатория при ОД на МВР Бургас са предадени с ПРЕДАВАТЕЛНО-ПРИЕМАТЕЛН ПРОТОКОЛ на служба МТСО при РДВР на МВР Бургас и изпратени за съхранение с писмо Рег. № 251000-17245/21.07.2015 год. на основание чл. 91 от ЗКНВП в ЦМУ отдел „МРР – НОП” София и предвид ниската стойност на доказателствата да бъдат унищожени след влизане в сила на споразумението. На осн. чл.53, ал.1, б.„а” НК ОТНЕМА в полза на държавата опаковките запечатани в хартиен плик с мастилен печат на Сектор „БНТЛ” – ОД на МВР – Бургас, които предвид ниската им стойност да бъдат унищожени след влизане на споразумението в сила.
В законна сила от 22.7.2015г.
53 НОХД No 301/2015, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.В.В. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Присъда от 29.7.2015г.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.В.В. - ЕГН **********, роден на ***г*** Загора, живущ ***, български, гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, работи като продавач в ЕТ „Нерун – Рунет“ ЗА ВИНОВЕН в това, че на 05.07.2015год. без надлежно разрешително, придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 08.07.2015год. в правоъгълна кутия с формата на правоъгълен паралепипед с размери 13/4.5/2.5см., на пода, под метален стелаж в търговски обект в с.Лозенец, общ.Царево, обл.Бургаска, ул.“Странджа” №11, високорискови наркотични вещества: 9 бр. пакетчета от хартия с правоъгълна форма, както следва: - 1 бр. пакетче от хартия с правоъгълна форма съдържащо метамфетамин със съдържание на основно вещество 21 % с нетно тегло 0.125 грама на стойност 3.13 лева; - 1 бр. пакетче от хартия с правоъгълна форма съдържащо метамфетамин със съдържание на основно вещество 21 % с нетно тегло 0.150 грама на стойност 3.75 лева; - 1 бр. пакетче от хартия с правоъгълна форма съдържащо метамфетамин със съдържание на основно вещество 21 % с нетно тегло 0.131 грама на стойност 3.27 лева; - 1 бр. пакетче от хартия с правоъгълна форма съдържащо метамфетамин със съдържание на основно вещество 21 % с нетно тегло 0.117 грама на стойност 2.93 лева; - 1 бр. пакетче от хартия с правоъгълна форма съдържащо метамфетамин със съдържание на основно вещество 21 % с нетно тегло 0.112 грама на стойност 2.80 лева; - 1 бр. пакетче от хартия с правоъгълна форма съдържащо метамфетамин със съдържание на основно вещество 21 % с нетно тегло 0.120 грама на стойност 3.00 лева; - 1 бр. пакетче от хартия с правоъгълна форма съдържащо метамфетамин със съдържание на основно вещество 21 % с нетно тегло 0.147 грама на стойност 3.67 лева; - 1 бр. пакетче от хартия с правоъгълна форма съдържащо метамфетамин със съдържание на основно вещество 21 % с нетно тегло 0.115 грама на стойност 2.88 лева; - 1 бр. пакетче от хартия с правоъгълна форма съдържащо метамфетамин със съдържание на основно вещество 21 % с нетно тегло 0.122 грама на стойност 3.05 лева, всичко с общо нетно тегло на прахообразното вещество 1.139гр. на обща стойност 28.48 лева, като 1гр. метамфетамин е на стойност 25.00 лева съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998год. за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998год. изм. ДВ бр.14 от 18.02.2000 год. - престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК, поради което и на осн. чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 вр.чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.53, ал.2, б.”а” от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства - Наркотично вещество – метамфетамин – с нетно тегло 1.139 грама /с изключение на изразходваното по време на експертизата 0.125 грама/, изпратени за съхранение в Централно митническо управление с Приемо – предавателен протокол №1688/17.07.2015г. и придружително писмо рег. № 251000-16994/17.07.2015г., които след влизане в сила на присъдата следва да бъдат унищожени. Препис от присъдата да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР – НОП” гр.София. На осн. чл.53, ал.1, б.„а” НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства –1бр. хартиен плик, с мастилен печат на сектор БНТЛ ОД МВР – Бургас и надпис „Обект №5, съдържащ 2 бр. капсули /таблети/, синьо-бели на цвят, 1 бр. картонена кутия с формата на правоъгълен паралепипед с размери 13/4.5/2.5см, опаковки от хартия /за наркотично вещество/ и 1бр. опаковка от станиол съдържаща хартия, които са предадени на съхранение в РУ – Царево с Приемо – предавателен протокол от 16.07.2015г., и предвид ниската стойност на доказателствата след влизане в сила на присъдата същите да бъдат унищожени. На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА И.В.В. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 244.63 лв. за разноски по делото. Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.
И.В.В.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.В.В. - ЕГН **********, роден на ***г*** Загора, живущ ***, български, гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, работи като продавач в ЕТ „Нерун – Рунет“ ЗА ВИНОВЕН в това, че на 05.07.2015год. без надлежно разрешително, придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 08.07.2015год. в правоъгълна кутия с формата на правоъгълен паралепипед с размери 13/4.5/2.5см., на пода, под метален стелаж в търговски обект в с.Лозенец, общ.Царево, обл.Бургаска, ул.“Странджа” №11, високорискови наркотични вещества: 9 бр. пакетчета от хартия с правоъгълна форма, както следва: - 1 бр. пакетче от хартия с правоъгълна форма съдържащо метамфетамин със съдържание на основно вещество 21 % с нетно тегло 0.125 грама на стойност 3.13 лева; - 1 бр. пакетче от хартия с правоъгълна форма съдържащо метамфетамин със съдържание на основно вещество 21 % с нетно тегло 0.150 грама на стойност 3.75 лева; - 1 бр. пакетче от хартия с правоъгълна форма съдържащо метамфетамин със съдържание на основно вещество 21 % с нетно тегло 0.131 грама на стойност 3.27 лева; - 1 бр. пакетче от хартия с правоъгълна форма съдържащо метамфетамин със съдържание на основно вещество 21 % с нетно тегло 0.117 грама на стойност 2.93 лева; - 1 бр. пакетче от хартия с правоъгълна форма съдържащо метамфетамин със съдържание на основно вещество 21 % с нетно тегло 0.112 грама на стойност 2.80 лева; - 1 бр. пакетче от хартия с правоъгълна форма съдържащо метамфетамин със съдържание на основно вещество 21 % с нетно тегло 0.120 грама на стойност 3.00 лева; - 1 бр. пакетче от хартия с правоъгълна форма съдържащо метамфетамин със съдържание на основно вещество 21 % с нетно тегло 0.147 грама на стойност 3.67 лева; - 1 бр. пакетче от хартия с правоъгълна форма съдържащо метамфетамин със съдържание на основно вещество 21 % с нетно тегло 0.115 грама на стойност 2.88 лева; - 1 бр. пакетче от хартия с правоъгълна форма съдържащо метамфетамин със съдържание на основно вещество 21 % с нетно тегло 0.122 грама на стойност 3.05 лева, всичко с общо нетно тегло на прахообразното вещество 1.139гр. на обща стойност 28.48 лева, като 1гр. метамфетамин е на стойност 25.00 лева съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998год. за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998год. изм. ДВ бр.14 от 18.02.2000 год. - престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК, поради което и на осн. чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 вр.чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.53, ал.2, б.”а” от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства - Наркотично вещество – метамфетамин – с нетно тегло 1.139 грама /с изключение на изразходваното по време на експертизата 0.125 грама/, изпратени за съхранение в Централно митническо управление с Приемо – предавателен протокол №1688/17.07.2015г. и придружително писмо рег. № 251000-16994/17.07.2015г., които след влизане в сила на присъдата следва да бъдат унищожени. Препис от присъдата да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР – НОП” гр.София. На осн. чл.53, ал.1, б.„а” НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства –1бр. хартиен плик, с мастилен печат на сектор БНТЛ ОД МВР – Бургас и надпис „Обект №5, съдържащ 2 бр. капсули /таблети/, синьо-бели на цвят, 1 бр. картонена кутия с формата на правоъгълен паралепипед с размери 13/4.5/2.5см, опаковки от хартия /за наркотично вещество/ и 1бр. опаковка от станиол съдържаща хартия, които са предадени на съхранение в РУ – Царево с Приемо – предавателен протокол от 16.07.2015г., и предвид ниската стойност на доказателствата след влизане в сила на присъдата същите да бъдат унищожени. На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА И.В.В. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 244.63 лв. за разноски по делото. Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.
Мотиви от 29.7.2015г.
Мотивите изготвени в срок.
54 НОХД No 304/2015, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО В.Г.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 29.7.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №302 ЗМ-126/2015 г. по описа на РУ - град Царево, между РП Царево, представлявана от прокурорът Крумов, подсъдимия В.Г.А. - ЕГН **********, роден на ***г. в гр.София, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, професия – шлосер-монтьор, работи като гл. специалист в НАП София, женен, неосъждан и неговия защитник адв.Т.Я., съгласно което подсъдимият В.Г.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, а именно, че на 14.07.2015г., около 00.20 часа, в гр.Ахтопол, общ.Царево, обл.Бургаска, по улица „Свети Никола”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Пасат”, с рег. № СА 3262 НА, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила на хиляда, а именно 1.62 промила на хиляда, установено по надлежния ред – със съдебномедицинска експертиза по писмени данни №328/2015г. на МБАЛ АД Бургас. За посоченото престъпление по по чл.343б, ал.1 НК, на осн. по чл.343б, ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, ОСЪЖДА подсъдимия В.Г.А., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и 2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА; На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА В.Г.А., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 НК приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 14.07.2015 г. ОСЪЖДА В.Г.А., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 85.89 лева за разноски по делото.
В.Г.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №302 ЗМ-126/2015 г. по описа на РУ - град Царево, между РП Царево, представлявана от прокурорът Крумов, подсъдимия В.Г.А. - ЕГН **********, роден на ***г. в гр.София, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, професия – шлосер-монтьор, работи като гл. специалист в НАП София, женен, неосъждан и неговия защитник адв.Т.Я., съгласно което подсъдимият В.Г.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, а именно, че на 14.07.2015г., около 00.20 часа, в гр.Ахтопол, общ.Царево, обл.Бургаска, по улица „Свети Никола”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Пасат”, с рег. № СА 3262 НА, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила на хиляда, а именно 1.62 промила на хиляда, установено по надлежния ред – със съдебномедицинска експертиза по писмени данни №328/2015г. на МБАЛ АД Бургас. За посоченото престъпление по по чл.343б, ал.1 НК, на осн. по чл.343б, ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, ОСЪЖДА подсъдимия В.Г.А., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и 2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА; На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА В.Г.А., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 НК приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 14.07.2015 г. ОСЪЖДА В.Г.А., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 85.89 лева за разноски по делото.
В законна сила от 29.7.2015г.
55 НОХД No 306/2015, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.Х.И. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 28.7.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №302 ЗМ-132/2015 г. по описа на РУ - град Царево, между РП Царево, представлявана от прокурорът Крумов, подсъдимия И.Х.И. - ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес ***, български гражданин, със средно образование, работи като моряк в ОП „Пристанище" - Царево, женен, неосъждан и неговия защитник адв.Д.С., съгласно което подсъдимият И.Х.И., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че на 17.07.2015г., около 17.20 часа в гр.Царево, обл.Бургаска, по ул.«Никола Вапцаров", управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил марка „Сузуки", модел „Кари", с рег. № А 9225 КК, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 1.65 % /едно цяло, шестдесет и пет/ промила на хиляда, установено по надлежния ред със Съдебномедицинска експертиза №338/2015г. на Началник отделение по съдебна медицина при МБАЛ АД – Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 НК, на осн. по чл.343б, ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, ОСЪЖДА подсъдимия И.Х.И., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА И.Х.И., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от 17.07.2015 г. ОСЪЖДА И.Х.И., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 65.89 лева за разноски по делото.
И.Х.И.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №302 ЗМ-132/2015 г. по описа на РУ - град Царево, между РП Царево, представлявана от прокурорът Крумов, подсъдимия И.Х.И. - ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес ***, български гражданин, със средно образование, работи като моряк в ОП „Пристанище" - Царево, женен, неосъждан и неговия защитник адв.Д.С., съгласно което подсъдимият И.Х.И., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че на 17.07.2015г., около 17.20 часа в гр.Царево, обл.Бургаска, по ул.«Никола Вапцаров", управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил марка „Сузуки", модел „Кари", с рег. № А 9225 КК, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 1.65 % /едно цяло, шестдесет и пет/ промила на хиляда, установено по надлежния ред със Съдебномедицинска експертиза №338/2015г. на Началник отделение по съдебна медицина при МБАЛ АД – Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 НК, на осн. по чл.343б, ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, ОСЪЖДА подсъдимия И.Х.И., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА И.Х.И., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от 17.07.2015 г. ОСЪЖДА И.Х.И., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 65.89 лева за разноски по делото.
В законна сила от 28.7.2015г.
56 НОХД No 307/2015, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.В.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 28.7.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №307/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Д.В.А. - роден на ***г***, постоянен адрес ***8, българин, български гражданин, със средно образование, професия-готвач, сервитьор, работи като сервитьор в ресторант „Бунгалото” с. Лозенец, неженен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Л.Б., съгласно което обвиняемият Д.В.А., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че на 18.07.2015г. около 09.30 часа в с.Лозенец, общ.Царево, Бургаска обл. на кръстовището на улиците „Георги Кондолов” и „Мизия” управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Джета” , с Рег. № СА 4260 НХ след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила на хиляда, а именно – 1,34 /едно цяло, тридесет и четири/ промила на хиляда, установено по надлежния ред - с Протокол за химическа експертиза № 580 от 20.07.2015 год. на специализирана химическа лаборатория към БНТЛ при ОД на МВР Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д.В.А., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 5 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. 3.Поправителен труд, който ще се изпълни по месторабота на обв. Д.В.А., ЕГН ********** във фирма „Гоша” ЕООД, ЕИК № 201471060 със седалище и адрес *** и ще включва удръжки върху трудовото му възнаграждение от петнадесет на сто /15% на 100%/ процента в полза на държавата, като времето през което се изпълнява мярката поправителен труд, не се зачита за трудов стаж. Пробационната мярка се налага за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Д.В.А., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от датата на предаване или изземване на свидетелството за управление на МПС. ОСЪЖДА Д.В.А., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 35.89 лева за разноски по делото. Веществени доказателства няма. Причинените от престъплението имуществени вреди няма. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №307/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК ОПРЕДЕЛИ ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия Д.В.А., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка".
Д.В.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №307/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Д.В.А. - роден на ***г***, постоянен адрес ***8, българин, български гражданин, със средно образование, професия-готвач, сервитьор, работи като сервитьор в ресторант „Бунгалото” с. Лозенец, неженен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Л.Б., съгласно което обвиняемият Д.В.А., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че на 18.07.2015г. около 09.30 часа в с.Лозенец, общ.Царево, Бургаска обл. на кръстовището на улиците „Георги Кондолов” и „Мизия” управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Джета” , с Рег. № СА 4260 НХ след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила на хиляда, а именно – 1,34 /едно цяло, тридесет и четири/ промила на хиляда, установено по надлежния ред - с Протокол за химическа експертиза № 580 от 20.07.2015 год. на специализирана химическа лаборатория към БНТЛ при ОД на МВР Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д.В.А., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 5 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. 3.Поправителен труд, който ще се изпълни по месторабота на обв. Д.В.А., ЕГН ********** във фирма „Гоша” ЕООД, ЕИК № 201471060 със седалище и адрес *** и ще включва удръжки върху трудовото му възнаграждение от петнадесет на сто /15% на 100%/ процента в полза на държавата, като времето през което се изпълнява мярката поправителен труд, не се зачита за трудов стаж. Пробационната мярка се налага за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Д.В.А., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от датата на предаване или изземване на свидетелството за управление на МПС. ОСЪЖДА Д.В.А., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 35.89 лева за разноски по делото. Веществени доказателства няма. Причинените от престъплението имуществени вреди няма. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №307/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК ОПРЕДЕЛИ ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия Д.В.А., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка".
В законна сила от 28.7.2015г.
57 АНД No 315/2015, I състав По ЗД по пътищата Г.И.Д. НАЧАЛНИКА НА РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Определение от 31.7.2015г.
на основание чл.63, ал.2 от ЗАНН, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.И.Д. с ЕГН ********** ***, срещу наказателно постановление № 15-0302-000076/15.06.2015г. на Началника на РУП-Царево, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 315/2015г. по описа на РС-Царево. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Административен съд – гр. Бургас, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.