Районен съд - Царево
Справка за свършените дела
за периода от 24.5.2017г. до 31.5.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 153/2012, III състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН С.Г.И.,
М.Г.Д.,
Д.Г.Д.,
Р.К.Я.,
К.К.Д.,
З.П.И.,
Д.В.И.,
Е.С.Н.,
К.С.Р.
Л.Г.Л.,
С.Г.Л.,
С.Г.А.,
ОБЩИНА ПРИМОРСКО,
ПЕРЛА ТУРИСТ АД,
БЕЛВЕДЕРЕ ПРОПЪРТИС ЕАД
Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 31.5.2017г.
ДОПУСКА да се извърши съдебна делба по иска на С.Г.И., ЕГН **********, М.Г.Д., ЕГН **********, Д.Г.И., ЕГН-********** ***, Р.К.Я., ЕГН ********** ***., К.К.Д., ЕГН ********** ***, З.П.И., ЕГН **********, Д.В.И., ЕГН **********,***, Е.С.Н.. ЕГН ********** *** и К.С.Р., ЕГН********** ***, срещу Л.Г.Л., ЕГН ********** ***, С.Г.Л., ЕГН ********** ***, С.Г.А., ЕГН ********** ***, на поземлени имоти с идентификатори по КККР на гр. Приморско № 58356.47.2, представляващ поляна в горска територия, с площ от 4805кв.м. в м. Ченгер и №58356.54.19, представляващ широколистна гора с площ от 15 000 дка в м. Нови ниви, при квоти: по 1/36 ид.ч. за С.Г.И., М.Г.Д. и Д.Г.И., по 1/24 ид.ч. за Р.К.Я., К.К.Д., З.П.И., Д.В.И., Е.С.Н. и К.С.Р. и по 2/9 ид.ч. за всеки един от тримата ответници. Решението подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
2 Гражданско дело No 213/2016, III състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ОБЩИНА ЦАРЕВО ЧРЕЗ ПРЕДСТАВЛЯВАЩ КМЕТА ГЕОРГИ ЛАПЧЕВ И.Х.Р.,
Е.Н.Р.
Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 25.5.2017г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение №14 от 23.02.2017г., постановено по гр.д. №213 по описа на ЦРС за 2016г., като на стр. 3, на ред 3, на ред 7, отгоре-надолу вместо кадастралния идентификатор на имота „номер 10094.501.255” да се чете идентификатор „номер 48619.501.255”. Решението подлежи на обжалване пред ОС-Бургас в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
3 Гражданско дело No 66/2017, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД П.В.С. Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 31.5.2017г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО спрямо П.В. Панайотова,ЕГН********** ***, че дължи на „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” ЕАД , ЕИК 203670940 , със седалище и адрес на управление: гр. София 1335, бул. „Д-р Петър Дертлиев” № 25, офис – сграда Лабиринт, ет. 2, офис 4, присъдените вземания по ч.гр.д. 482/2016г. по описа на ЦРС, по което е издадена заповед по чл.410 от ГПК за за 691,27 лв./ шестстотин деветдесет и един лев и 27 стотинки/ -главница, договорна лихва по чл.9 от договора за кредит :138,72 лв./ сто тридесет и осем лева и 72 стотинки / за периода : от 17.10-2014г. до 06.04-2015г.;такса револвинг : 127,50 лв./ сто двадесет и седем лева и 50 стотинки / за периода : от 06.02-2015г. до 06.04-2015г.; такса разходи за събиране:100,00 лв./ сто лева /; обезщетение за забава : 128,45 лв. /сто двадесет и осем лева 45 стотинки , считано от 06.09-2015г. до датата на подаване на заявлението в районен съд, ведно със законната лихва върху главницата от 691,27 лв./ шестстотин деветдесет и един лев и 27 стотинки/, начиная от датата на подаване на заявлението - 23.12-2016г. до окончателното изплащане на задължението. ОСЪЖДА П.В. Панайотова,ЕГН********** ***, да заплати на„АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” ЕАД , ЕИК 203670940 , със седалище и адрес на управление: гр. София 1335, бул. „Д-р Петър Дертлиев” № 25, офис – сграда Лабиринт, ет. 2, офис 4, сумата от 125 лева съдебно-деловодни разноски в заповедното производство и сумата в размер на размер на 275 лева съдебно-деловодни разноски в исковото производство. Решението е окончателно с изключение на частта за разноските, в която подлежи на изменение.
4 Гражданско дело No 106/2017, III състав Искове за развод и недействителност на брака С.К.М. Д.К.М. Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 31.5.2017г.
ПРЕКРАТЯВА сключения на 13.03.1976г. в гр. Ямбол с удостоверение № 051992 от същата дата на Община Ямбол граждански брак между ДИМИТРИНКА К.М., ЕГН **********, постоянен адрес: *** и С.К.М., ЕГН **********, постоянен адрес: ***, с развод поради наличието на сериозно и непоколебимо взаимно съгласие. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, съгласно което: І. По отношение ползването на семейното жилище: Ползването на семейното жилище, находящо се в гр. Елхово, общ. Елхово, обл. Ямбол, ул. „Търговска” № 99, вх. „Б”, ет. 3, ап. 22, което е собствено на двамата съпрузи, придобито по време на брака в режим на СИО, ще се ползва занапред от съпруга С.К.М.. ІІ. Относно имуществените отношения между съпрузите: По отношение придобитото по време на брака недвижимо имущество, предмет на съпружеска имуществена общност, а именно Апартамент № 22, състоящ се от две стаи, коридор и санитарно помещение, находящ се в гр. Елхово, общ. Елхово, обл. Ямбол, ул. „Търговска” № 99, вх. „Б”, ет. 3, ап. 22, спрямо него не желаят да се извършва делба, като след прекратяване на брака и влизане в сила на бракоразводното решение, собствеността върху описания по-горе имот се трансформира в обикновена съсобственост при равни дялове между нас, бившите съпрузи. ІІІ. Останалите движими вещи, представляващи съпружеска имуществена общност, придобити по време на брака и служещи за обикновено потребление, съпрузите са поделили доброволно и извънсъдебно. ІV. След развода няма да си дължат издръжка като бивши съпрузи. V. След прекратяване на брака съпругата ДИМИТРИНКА К.М. ще възстанови предбрачното си фамилно име – „РУСИНОВА”. VІ. Страните по настоящото споразумение заявяват, че при условие, че някой от тях е получил заем или какъвто и да е кредит, или преди прекратяване на брака е поел каквото и да било задължение от и към трето лице, то след прекратяване на брака, същите задължения следва да се погасяват еднолично и самостоятелно от този, който ги е поел. VІІ. Страните по настоящото споразумение се съгласяват банковите сметки, разкрити по време на брака да останат в полза на този, на чието име са разкрити и средствата по тях да останат в собственост на този, на чието име са разкрити и декларират, че занапред няма да имат каквито и да било взаимни претенции към притежаваните от всеки един от съпрузите банкови сметки. VІІІ. Разноските по делото до неговото приключване се поемат от двамата, така както са ги направили до момента. С настоящето споразумение уреждат изцяло имуществените си и неимуществени отношения и в бъдеще няма да имат каквито и да е претенции един към друг. ОСЪЖДА ДИМИТРИНКА К.М., ЕГН **********, постоянен адрес: ***, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ЦРС държавна такса в размер на 20 лева. ОСЪЖДА С.К.М., ЕГН **********, постоянен адрес: ***, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ЦРС държавна такса в размер на 20 лева. Решението е окончателно.
5 Гражданско дело No 202/2017, III състав Производства по Закона за защита от домашното насилие М.Х.К. Г.Т.К. Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Определение от 26.5.2017г.
ОДОБРЯВА така постигната спогодба между страните, съгласно която ответникът Г.Т.К., ЕГН **********, се задължава да се въздържа от извършване на бъдещи актове на домашно насилие, спрямо молителката М.Х.К., ЕГН **********, с адрес *** клуб” ЕАД /бившето ММЦ/, бунгала на персонала, като настоящата спогодба ще се изпълнява като влязло в сила съдебно решение, както и да й заплати направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 400.00лв. за адвокатско възнаграждение. СПОГОДИЛИ СЕ: М.Х.К.:……………………… АДВ.Г.К.:…………………… Г.Т.К.:……...………………….. ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. №202/2017г. на РС – Царево. Определението на съда подлежи на обжалване с частна жалба пред БОС в едноседмичен срок от днес. ОСЪЖДА Г.Т.К. да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на РС Царево държавна такса в размер на 12.50 лева.
6 НОХД No 343/2017, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Й.С.Я. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 31.5.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство № 285/2016 г. по описа на РУ - гр. Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимия Й.С.Я. с ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес ***, с адрес ***, тел. 0877/763971, българин, български гражданин, със средно образование, работи в комплекс “Белла Виста” в с. Синеморец, неженен, осъждан и неговият защитник – адв. Н., съгласно което Й.С.Я. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343 б, ал. 3, от НК, а именно, че на 19.10.2016 год., около 15:40 часа, в с. Синеморец, общ. Царево, обл. Бургаска, по ул. “Бутамя”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Фолксваген”, модел “Поло” с рег. № ***, след употреба на наркотични вещества: AMP – амфетамин и ТНС – тетрахидроканабинол, установено по надлежния ред – с техническо средство Drager Drug Check 3000, REF 8325554, LOT ARJA-0071, протокол № 0001439/19.10.2016 год. За посоченото престъпление по чл. 343 б, ал. 3 от НК, на основание чл. 343 б , ал. 3 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Й.С.Я. с ЕГН ********** на наказание ТРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“, което наложено наказание от ТРИ МЕСЕЦА „Лишаване от свобода“, ДА ИЗТЪРПИ при първоначален „общ режим” на основание чл. 57, ал.1 от ЗИНЗС. На осн. чл. 55, ал.3 от Нк НЕ НАЛАГА на подсъдимия по –лекото наказание „Глоба”, което законът предвижда, наред с наказанието „Лишаване от свобода”. На основание чл. 343 г във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Й.С.Я. с ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от датата на влизане на споразумението в сила. Вещественото доказателство: 1 бр. техническо средство “Drager” DrugCheck 3000 с № REF 8325554, с валидност до месец март 2017 год., за еднократна употреба, с надпис в основата “0001439”, в светлосива на цвят скъсана опаковка с изобразени указаният, ДА СЕ ПАЗИ за срока на съхранение на делото, след коетоДА СЕ УНИЩОЖИ. Разноски по делото няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Й.С.Я.
ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство № 285/2016 г. по описа на РУ - гр. Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимия Й.С.Я. с ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес ***, с адрес ***, тел. 0877/763971, българин, български гражданин, със средно образование, работи в комплекс “Белла Виста” в с. Синеморец, неженен, осъждан и неговият защитник – адв. Н., съгласно което Й.С.Я. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343 б, ал. 3, от НК, а именно, че на 19.10.2016 год., около 15:40 часа, в с. Синеморец, общ. Царево, обл. Бургаска, по ул. “Бутамя”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Фолксваген”, модел “Поло” с рег. № ***, след употреба на наркотични вещества: AMP – амфетамин и ТНС – тетрахидроканабинол, установено по надлежния ред – с техническо средство Drager Drug Check 3000, REF 8325554, LOT ARJA-0071, протокол № 0001439/19.10.2016 год. За посоченото престъпление по чл. 343 б, ал. 3 от НК, на основание чл. 343 б , ал. 3 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Й.С.Я. с ЕГН ********** на наказание ТРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“, което наложено наказание от ТРИ МЕСЕЦА „Лишаване от свобода“, ДА ИЗТЪРПИ при първоначален „общ режим” на основание чл. 57, ал.1 от ЗИНЗС. На осн. чл. 55, ал.3 от Нк НЕ НАЛАГА на подсъдимия по –лекото наказание „Глоба”, което законът предвижда, наред с наказанието „Лишаване от свобода”. На основание чл. 343 г във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Й.С.Я. с ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от датата на влизане на споразумението в сила. Вещественото доказателство: 1 бр. техническо средство “Drager” DrugCheck 3000 с № REF 8325554, с валидност до месец март 2017 год., за еднократна употреба, с надпис в основата “0001439”, в светлосива на цвят скъсана опаковка с изобразени указаният, ДА СЕ ПАЗИ за срока на съхранение на делото, след коетоДА СЕ УНИЩОЖИ. Разноски по делото няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма.
В законна сила от 31.5.2017г.
7 НОХД No 385/2017, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Г.Х.Х. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 26.5.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 302 ЗМ-68/2017 г., по описа на РУ на МВР- Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Пантов, обвиняемия Г.Х.Х. - ЕГН **********, роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, безработен, живущ ***, и неговия защитник адв.М.Б., съгласно което обвиняемият Г.Х.Х., ЕГН: ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК, за това, че на 20.05.2017 г., около 00:25 часа, в гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургаска, по ул. „Михаил Герджиков”, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „БМВ”, модел „316И”, с рег. № WI YN527, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.91 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство „Дрегер” 7410, с фабричен № 0241. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия Г.Х.Х., на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200 лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от шест месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 37, т. 7 от НК ЛИШАВА обв. Г.Х.Х., от право да управлява МПС за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от 20.05.2017 г., когато с АУАН № 855502/20.05.2017 г. е било отнето неговото СУМПС № 242206245.
Г.Х.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 302 ЗМ-68/2017 г., по описа на РУ на МВР- Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Пантов, обвиняемия Г.Х.Х. - ЕГН **********, роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, безработен, живущ ***, и неговия защитник адв.М.Б., съгласно което обвиняемият Г.Х.Х., ЕГН: ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК, за това, че на 20.05.2017 г., около 00:25 часа, в гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургаска, по ул. „Михаил Герджиков”, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „БМВ”, модел „316И”, с рег. № WI YN527, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.91 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство „Дрегер” 7410, с фабричен № 0241. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия Г.Х.Х., на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200 лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от шест месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 37, т. 7 от НК ЛИШАВА обв. Г.Х.Х., от право да управлява МПС за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от 20.05.2017 г., когато с АУАН № 855502/20.05.2017 г. е било отнето неговото СУМПС № 242206245.
В законна сила от 26.5.2017г.
8 НОХД No 388/2017, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.П.Я. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 26.5.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 4635 ЗМ-86/2017 г., по описа на РУ на МВР – Приморско, прокурорска преписка вх. № 258/2017 г., по описа на Районна прокуратура – Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Пантов, обвиняемата С.П.Я. - ЕГН **********, родена на *** ***, българка, български гражданин, с висше образование, неомъжена, неосъждана, работи като продавач-консултант, живуща *** и нейния защитник адв.К.К., съгласно което обвиняемата С.П.Я., се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК, за това, че на 21.05.2017 г., около 04:00 часа, в гр. Приморско, обл. Бургас, по ул. „Иван Вазов“, е управлявала МПС – лек автомобил марка „БМВ“, модел „320”, с рег. № А 4627 НА, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила на хиляда, а именно 1.79 промила, установено по надлежния ред – с Химическа експертиза № 279/22.05.2017 г., изготвена от експерт-химик в специализираната химическа лаборатория към Сектор БНТЛ при ОД на МВР – Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемата С.П.Я., ЕГН ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200 лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от шест месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 37, т. 7 от НК ЛИШАВА обв. С.П.Я., ЕГН **********, от право да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от 21.05.2017 г., когато с АУАН № 915937/21.05.2017 г. е било отнето нейното СУМПС № 263486880.
С.П.Я.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 4635 ЗМ-86/2017 г., по описа на РУ на МВР – Приморско, прокурорска преписка вх. № 258/2017 г., по описа на Районна прокуратура – Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Пантов, обвиняемата С.П.Я. - ЕГН **********, родена на *** ***, българка, български гражданин, с висше образование, неомъжена, неосъждана, работи като продавач-консултант, живуща *** и нейния защитник адв.К.К., съгласно което обвиняемата С.П.Я., се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК, за това, че на 21.05.2017 г., около 04:00 часа, в гр. Приморско, обл. Бургас, по ул. „Иван Вазов“, е управлявала МПС – лек автомобил марка „БМВ“, модел „320”, с рег. № А 4627 НА, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила на хиляда, а именно 1.79 промила, установено по надлежния ред – с Химическа експертиза № 279/22.05.2017 г., изготвена от експерт-химик в специализираната химическа лаборатория към Сектор БНТЛ при ОД на МВР – Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемата С.П.Я., ЕГН ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200 лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от шест месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 37, т. 7 от НК ЛИШАВА обв. С.П.Я., ЕГН **********, от право да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от 21.05.2017 г., когато с АУАН № 915937/21.05.2017 г. е било отнето нейното СУМПС № 263486880.
В законна сила от 26.5.2017г.
9 НОХД No 392/2017, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Г.Г. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 30.5.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №26/2017 г. по описа на РПУ –Царево, преписка вх. № 67/17 год. по описа на Районна прокуратура гр. Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемият А.Г.Г., ЕГН **********, роден на ***г. в гр.Русе, с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, образование- средно, работи като монтажист на гипс картон, неженен, осъждан- реабилитиран и неговия защитник адв.А.А., съгласно което обвиняемият А.Г.Г., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК, за това, че: 1.На 19.02.2017 год., около 11:25 часа, по ВП II-99, км. 58, посока от с. Лозенец за гр. Китен, общ. Приморско, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Хонда”, модел “Сивик”, с рег. № У 2303 АВ, след употреба на наркотични вещества – aмфетамин, установено по надлежния ред – със съдебно-химическа / токсикологична / експертиза, Изх. № и-2998/31.03.2017 год. на Военномедицинска Академия – София. Обвиняемият А.Г.Г., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 316, предл. първо, вр. чл. 308, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, за това че: 2.На 19.02.2017 год., около 11:25 часа, на КПП- Караагач, землището на с. Лозенец, обл. Бургаска, пред св.Иван Атанасов Михайлов – полицейски служител РУ на МВР гр. Царево на длъжност младши автоконтрольор, осъществяващ контрол за спазването на правилата установени в Закона за движение по пътищата от страна на водачите на моторни превозни средства, съзнателно се е ползвал от неистински български официален документ съдържащ лични и регистрационни данни и удостоверяващ правоспособност, а именно – контролен талон № 5186145 на който е придадено вид че е издаден от ОД на МВР - Русе на името на А.Г.Г., ЕГН **********, като е представил горепосочения контролен талон пред полицейския служител св.Михайлов, към Свидетелство за управление на МПС № 247565186, на отчет в ОД на МВР - Русе, които документи удостоверяват правоспособност, като от обвиняемия за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорност. За посоченото престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК, на основание чл. 343б, ал. 3 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемият А.Г.Г., ЕГН ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от шест месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 НК НЕ НАЛАГА глоба. На основание чл. 343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 37, т. 7 от НК ЛИШАВА обв. А.Г.Г., ЕГН **********, от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 19.02.2017 г. За посоченото престъпление по чл. 316, предл. първо, вр. чл. 308, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, на основание чл. 316, предл. първо, вр. чл. 308, ал. 2, вр. ал. 1 от НК и чл.54 от НК, ОСЪЖДА обвиняемият А.Г.Г., ЕГН ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от шест месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА А.Г.Г., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР – Бургас сумата в размер на 312.58 лева за разноски по делото. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На основание чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №392/2017г. по описа на ЦРС. Съдът счита, че в случая са налице основания за определяне на общо наказание на основание чл. 23, ал.1 НК, поради което и ОПРЕДЕЛИ: ОПРЕДЕЛЯ едно общо най-тежко наказание по НОХД №392/2017г. по описа на ЦРС на А.Г.Г., ЕГН ********** в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от шест месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 37, т. 7 от НК ЛИШАВА обв. А.Г.Г., ЕГН **********, от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 19.02.2017 г. – датата, на която СУМПС е иззето по административен ред. Определението му в тази част подлежи на обжалване или протест в петнадесетдневен срок, считано от днес пред БОС.
А.Г.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №26/2017 г. по описа на РПУ –Царево, преписка вх. № 67/17 год. по описа на Районна прокуратура гр. Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемият А.Г.Г., ЕГН **********, роден на ***г. в гр.Русе, с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, образование- средно, работи като монтажист на гипс картон, неженен, осъждан- реабилитиран и неговия защитник адв.А.А., съгласно което обвиняемият А.Г.Г., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК, за това, че: 1.На 19.02.2017 год., около 11:25 часа, по ВП II-99, км. 58, посока от с. Лозенец за гр. Китен, общ. Приморско, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Хонда”, модел “Сивик”, с рег. № У 2303 АВ, след употреба на наркотични вещества – aмфетамин, установено по надлежния ред – със съдебно-химическа / токсикологична / експертиза, Изх. № и-2998/31.03.2017 год. на Военномедицинска Академия – София. Обвиняемият А.Г.Г., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 316, предл. първо, вр. чл. 308, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, за това че: 2.На 19.02.2017 год., около 11:25 часа, на КПП- Караагач, землището на с. Лозенец, обл. Бургаска, пред св.Иван Атанасов Михайлов – полицейски служител РУ на МВР гр. Царево на длъжност младши автоконтрольор, осъществяващ контрол за спазването на правилата установени в Закона за движение по пътищата от страна на водачите на моторни превозни средства, съзнателно се е ползвал от неистински български официален документ съдържащ лични и регистрационни данни и удостоверяващ правоспособност, а именно – контролен талон № 5186145 на който е придадено вид че е издаден от ОД на МВР - Русе на името на А.Г.Г., ЕГН **********, като е представил горепосочения контролен талон пред полицейския служител св.Михайлов, към Свидетелство за управление на МПС № 247565186, на отчет в ОД на МВР - Русе, които документи удостоверяват правоспособност, като от обвиняемия за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорност. За посоченото престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК, на основание чл. 343б, ал. 3 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемият А.Г.Г., ЕГН ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от шест месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 НК НЕ НАЛАГА глоба. На основание чл. 343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 37, т. 7 от НК ЛИШАВА обв. А.Г.Г., ЕГН **********, от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 19.02.2017 г. За посоченото престъпление по чл. 316, предл. първо, вр. чл. 308, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, на основание чл. 316, предл. първо, вр. чл. 308, ал. 2, вр. ал. 1 от НК и чл.54 от НК, ОСЪЖДА обвиняемият А.Г.Г., ЕГН ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от шест месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА А.Г.Г., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР – Бургас сумата в размер на 312.58 лева за разноски по делото. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На основание чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №392/2017г. по описа на ЦРС. Съдът счита, че в случая са налице основания за определяне на общо наказание на основание чл. 23, ал.1 НК, поради което и ОПРЕДЕЛИ: ОПРЕДЕЛЯ едно общо най-тежко наказание по НОХД №392/2017г. по описа на ЦРС на А.Г.Г., ЕГН ********** в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от шест месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 37, т. 7 от НК ЛИШАВА обв. А.Г.Г., ЕГН **********, от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 19.02.2017 г. – датата, на която СУМПС е иззето по административен ред. Определението му в тази част подлежи на обжалване или протест в петнадесетдневен срок, считано от днес пред БОС.
В законна сила от 30.5.2017г.
10 НОХД No 393/2017, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО И.Ф.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 31.5.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №4635 ЗМ-4/2017 г., по описа на РУ на МВР – Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемия И.Ф.С. с ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, с начално образование, работи в Община Приморско, женен, осъждан, и неговия защитник адв.М.Н., съгласно което обвиняемият И.Ф.С., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б ал.2, вр., ал.1 от НК, за това, че на 27.12.2016 г., в гр.Приморско, обл. Бургаска, по ул. „Бриз”, посока ул.”Георги Кондолов” управлявал моторно превозно средство – товарен автомобил марка „Фиат”, модел „Фиорино”, с рег. № А 7026 МК, след употреба на алкохол, концентрация на алкохол в кръвта над 0.5 промила на хиляда, а именно 1.03 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с химическа експертиза №1214/28.12.2016г. на експерт химик в специализирана химическа лаборатория към БНТЛ при ОД на МВР гр.Бургас, след като е осъден с влязла в сила присъда за деянието по ал.1 /НОХД №48/2014г. на РС – Царево/ . За посоченото престъпление по чл.343 б, ал.2, вр. ал.1 от НК, на основание чл.343 б, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия И.Ф.С., на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА . На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл. 55, ал.3 от Нк НЕ НАЛАГА на обвиняемия по –лекото наказание „Глоба”, което законът предвижда, наред с наказанието „Лишаване от свобода”. На основание чл. 343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 37, т. 7 от НК ЛИШАВА обв. И.Ф.С., от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 27.12.2017 г. ОСЪЖДА И.Ф.С. да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР сумата в размер на 56.49 лв. За разноски по делото. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
И.Ф.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №4635 ЗМ-4/2017 г., по описа на РУ на МВР – Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемия И.Ф.С. с ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, с начално образование, работи в Община Приморско, женен, осъждан, и неговия защитник адв.М.Н., съгласно което обвиняемият И.Ф.С., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б ал.2, вр., ал.1 от НК, за това, че на 27.12.2016 г., в гр.Приморско, обл. Бургаска, по ул. „Бриз”, посока ул.”Георги Кондолов” управлявал моторно превозно средство – товарен автомобил марка „Фиат”, модел „Фиорино”, с рег. № А 7026 МК, след употреба на алкохол, концентрация на алкохол в кръвта над 0.5 промила на хиляда, а именно 1.03 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с химическа експертиза №1214/28.12.2016г. на експерт химик в специализирана химическа лаборатория към БНТЛ при ОД на МВР гр.Бургас, след като е осъден с влязла в сила присъда за деянието по ал.1 /НОХД №48/2014г. на РС – Царево/ . За посоченото престъпление по чл.343 б, ал.2, вр. ал.1 от НК, на основание чл.343 б, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия И.Ф.С., на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА . На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл. 55, ал.3 от Нк НЕ НАЛАГА на обвиняемия по –лекото наказание „Глоба”, което законът предвижда, наред с наказанието „Лишаване от свобода”. На основание чл. 343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 37, т. 7 от НК ЛИШАВА обв. И.Ф.С., от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 27.12.2017 г. ОСЪЖДА И.Ф.С. да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР сумата в размер на 56.49 лв. За разноски по делото. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 31.5.2017г.