РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.5.2016г. до 31.5.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 41/2015, II състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ ЛАЛОВ ЕГРЕК МЕНИДЖМЪНТ ЕООД В.П.К. Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 13.5.2016г.
ОСЪЖДА В.П.К., ЕГН**********,*** поляна –I част, бл. 26В, вх.А, ет.9, ап.24, съдебен адрес ***, адвокат Р.Д., да заплати на „Лалов Егрек Мениджмънт” ЕООД ЕИК 200067711 със седалище и адрес на управление гр.Бургас ж.к.Лазур бл.103, вх.А, ет.5, ап.10, съдебен адрес ***, сумата от 2 647,02 лв. /две хиляди шестстотин четиридесет и седем лева две стотинки/, представляваща стойността на неизплатено годишно възнаграждение за 2011г. по фактура №171/03.02.2011г., издадена въз основа на сключен договор №37/2009г. за обслужване и поддръжка на комплекс за жилищни и вилни сгради „Лалов Егрек”, както и сумата от 122,43 лв./ сто двадесет и два лева и четиридесет и три стотинки/- мораторна лихва върху главницата за 2011г. за периода 31.01.2012г.- 12.07.2012г., сумата от 2886,18 лв./две хиляди осемстотин осемдесет и шест лева и осемнадесет стотинки/, представляваща стойността на неизплатено годишно възнаграждение за 2013г. по фактура №323/30.01.2013г., издадена въз основа на сключен договор №37/2009г. за обслужване и поддръжка на комплекс за жилищни и вилни сгради „Лалов Егрек”, както и сумата от 586,72 лв. /петстотин осемдесет и шест лева и седемдесет и две стотинки/ - мораторна лихва върху главницата за 2013г. за периода 30.01.2013г.- 29.01.2015г., ведно със законната лихва върху главниците, считано от предявяване на исковата молба – 30.01.2015г. до окончателното плащане, както и сумата от 963,33лв лева съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
2 Гражданско дело No 199/2015, I състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ ЛАЛОВ ЕГРЕК МЕНИДЖМЪНТ ЕООД И.А.Б. Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 13.5.2016г.
ОСЪЖДА И.А.Б., роден на *** г., руски гражданин с адрес Русия, Московска област, ул. Октябърская№9, ап.61, съдебен адрес ***, адвокат Р.Д., да заплати на „Лалов Егрек Мениджмънт” ЕООД ЕИК 200067711 със седалище и адрес на управление гр.Бургас ж.к.Лазур бл.103, вх.А, ет.5, ап.10, съдебен адрес ***, сумата от 2 524,81 лева /две хиляди петстотин двадесет и четири лева и осемдесет и една стотинки/, представляваща стойността на незаплатено годишно възнаграждение по фактура№203/03.02.2011г., издадена въз основа на сключен договор за обслужване и поддръжка на комплекс „Лалов Егрек” на жилищни и вилни сгради, както и сумата от 991,48 лева съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
3 Гражданско дело No 481/2015, II състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ ЛАЛОВ ЕГРЕК МЕНИДЖМЪНТ ЕООД Т.Г.Р. Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 13.5.2016г.
ОСЪЖДА Т.Г.Р., гражданка на Руската Федерация, родена на *** ***, притежаваща паспорт 71 0502569, изд. на 28.04.2010 година от ФМС 77108, съдебен адрес ***, адвокат Р.Д., да заплати на „Лалов Егрек Мениджмънт” ЕООД ЕИК 200067711 със седалище и адрес на управление гр.Бургас ж.к.Лазур бл.103, вх.А, ет.5, ап.10, съдебен адрес ***, сумата от 2856,59 лв. /две хиляди осемстотин петдесет и шест лева и петдесет и девет стотинки/, представляваща компенсаторна неустойка по чл. 17, ал. 2 от договор за обслужване и поддръжка на комплекс „Лалов Егрек” на жилищни и вилни сгради от 29.07.2009г., както и сумата от 624,58 лева, представляваща съдебно-деловодни разноски, като ОТХВЪРЛЯ иска за сумата от 684,57лева, представляваща мораторна лихва върху претендираната неустойка, за периода 27.07.2013 г. до 30.11.2015 г. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражението за прихващане със сумата от 3204,43 лева заплатена от ответницата такса за поддръжка и обслужване за 2012г. ОСЪЖДА „Лалов Егрек Мениджмънт” ЕООД, ЕИК 200067711 да заплати на Т.Г.Р., гражданка на Руската Федерация, родена на *** ***, притежаваща паспорт 71 0502569, изд. на 28.04.2010 година от ФМС 77108, съдебен адрес ***, адвокат Р.Д., сумата от 116,96 лева съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
4 Гражданско дело No 482/2015, II състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ ЛАЛОВ ЕГРЕК МЕНИДЖМЪНТ ЕООД Е.П.Д. Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 13.5.2016г.
ОСЪЖДА Е.П.Д., гражданка на Руската Федерация, родена на *** ***, притежаваща паспорт 71 6810490, изд. от ФМС 77706, съдебен адрес ***, адвокат Р.Д., да заплати на „Лалов Егрек Мениджмънт” ЕООД ЕИК 200067711 със седалище и адрес на управление гр.Бургас ж.к.Лазур бл.103, вх.А, ет.5, ап.10, съдебен адрес ***, сумата от 1247,98 лв. /хиляда двеста четиридесет и седем лева и деветдесет и осем стотинки/, представляваща компенсаторна неустойка по чл. 17, ал. 2 от договор за обслужване и поддръжка на комплекс „Лалов Егрек” на жилищни и вилни сгради от 06.03.2009г., както и сумата от 443,68 лева, представляваща съдебно-деловодни разноски, като ОТХВЪРЛЯ иска за сумата от 299,07 лева, представляваща мораторна лихва върху претендираната неустойка, за периода 27.07.2013 г. до 30.11.2015 г. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражението за прихващане със сумата от 1391,46 лева заплатена от ответницата такса за поддръжка и обслужване за 2012г. ОСЪЖДА „Лалов Егрек Мениджмънт” ЕООД, ЕИК 200067711 да заплати на Е.П.Д., гражданка на Руската Федерация, родена на *** ***, притежаваща паспорт 71 6810490, изд. от ФМС, сумата от 86,99 лева съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
5 Гражданско дело No 483/2015, II състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ ЛАЛОВ ЕГРЕК МЕНИДЖМЪНТ ЕООД С.С.К. Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 11.5.2016г.
ОСЪЖДА С.С.К., гражданка на Руската Федерация, родена на *** ***, притежаваща паспорт 63 9879161, изд. на 20.04.2009 година, да заплати на „Лалов Егрек Мениджмънт” ЕООД ЕИК 200067711 със седалище и адрес на управление гр.Бургас ж.к.Лазур бл.103, вх.А, ет.5, ап.10, съдебен адрес ***, сумата от 1 173,13 лв. /хиляда сто седемдесет и три лева и тринадесет стотинки/, представляваща компенсаторна неустойка по чл. 17, ал. 2 от договор за обслужване и поддръжка на комплекс „Лалов Егрек” на жилищни и вилни сгради от 29.10.2008г., както и сумата от 413,49 лева, представляваща съдебно-деловодни разноски, като ОТХВЪРЛЯ иска за неустойка за разликата над уважения до предявения размер, както и иска за сумата от 301,87 лева, представляваща мораторна лихва върху неустойката, за периода 27.07.2013 г. до 30.11.2015 г. ОСЪЖДА „Лалов Егрек Мениджмънт” ЕООД ЕИК 200067711 със седалище и адрес на управление гр.Бургас ж.к.Лазур бл.103, вх.А, ет.5, ап.10, съдебен адрес ***, да заплати на С.С.К., гражданка на Руската Федерация, родена на *** ***, притежаваща паспорт 63 9879161, изд. на 20.04.2009 година, сумата от 111,93 лева съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
6 Гражданско дело No 484/2015, II състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ ЛАЛОВ ЕГРЕК МЕНИДЖМЪНТ ЕООД Е.А.М. Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 13.5.2016г.
ОСЪЖДА Е.А.М., гражданка на Руската Федерация, родена на *** ***, притежаваща паспорт 72 6537794, изд. на 25.10.2013 година от ФМС 77706, съдебен адрес ***, адвокат Р.Д., да заплати на „Лалов Егрек Мениджмънт” ЕООД ЕИК 200067711 със седалище и адрес на управление гр.Бургас ж.к.Лазур бл.103, вх.А, ет.5, ап.10, съдебен адрес ***, сумата от 3644,38 лева /три хиляди шестстотин четиридесет и четири лева и тридесет и осем стотинки/, представляваща компенсаторна неустойка по чл. 17, ал. 2 от договор за обслужване и поддръжка на комплекс „Лалов Егрек” на жилищни и вилни сгради от 29.07.2009г., както и сумата от 698,34 лева, представляваща съдебно-деловодни разноски, като ОТХВЪРЛЯ иска за мораторна лихва върху претендираната неустойка, за периода 27.07.2013 г. до 30.11.2015 г. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражението за прихващане със сумата от 3868,63 лева, представляваща заплатена от ответницата такса за поддръжка и обслужване за 2012г. ОСЪЖДА „Лалов Егрек Мениджмънт” ЕООД, ЕИК 200067711, да заплати на Е.А.М., гражданка на Руската Федерация, родена на *** ***, притежаваща паспорт 72 6537794, изд. на 25.10.2013 г. от ФМС 77706, сумата от 127,59 лева съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
7 Гражданско дело No 485/2015, II състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ ЛАЛОВ ЕГРЕК МЕНИДЖМЪНТ ЕООД Т.К.К. Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 13.5.2016г.
ОСЪЖДА Т. Константиновна К., гражданка на Руската федерация, родена на *** ***, притежаваща паспорт 71 7393336, изд. на 18.01.2012 година от ФМС 77114, съдебен адрес ***, адвокат Р.Д., да заплати на „Лалов Егрек Мениджмънт” ЕООД ЕИК 200067711 със седалище и адрес на управление гр.Бургас ж.к.Лазур бл.103, вх.А, ет.5, ап.10, съдебен адрес ***, сумата от 3315,13 лв. /три хиляди триста и петнадесет лева и тринадесет стотинки/, представляваща компенсаторна неустойка по чл. 17, ал. 2 от договор за обслужване и поддръжка на комплекс „Лалов Егрек” на жилищни и вилни сгради от 30.04.2009г., както и сумата от 640,20 лева, представляваща съдебно-деловодни разноски, като ОТХВЪРЛЯ иска за неустойка за разликата над уважения до предявения размер, както и иска за сумата от 841,30 лева, представляваща мораторна лихва върху претендираната неустойка, за периода 27.07.2013 г. до 30.11.2015 г. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражението за прихващане със сумата от 3315,13 лева заплатена от ответницата такса за поддръжка и обслужване за 2012г. ОСЪЖДА „Лалов Егрек Мениджмънт” ЕООД, ЕИК 200067711 да заплати на Т. Константиновна К., гражданка на Руската федерация, родена на *** ***, притежаваща паспорт 71 7393336, изд. на 18.01.2012 г. от ФМС 77114, сумата от 154,87 лева съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
8 Гражданско дело No 486/2015, II състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ ЛАЛОВ ЕГРЕК МЕНИДЖМЪНТ ЕООД ДММ КОНСУЛТ ЕООД Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 13.5.2016г.
ОСЪЖДА "ДММ Консулт” ЕООД, със седалище и адрес на управление Област Бургас, Община Царево, град Царево, местността Диньов гьол, комплекс Лалов Егрек, бл.6, вх.1, ет.2, ап.4, ЕИК 200480918, представлявано от управителя и едноличния собственик на капитала М.М.Д., да заплати на „Лалов Егрек Мениджмънт” ЕООД ЕИК 200067711 със седалище и адрес на управление гр.Бургас ж.к.Лазур бл.103, вх.А, ет.5, ап.10, съдебен адрес ***, сумата от 3289,72 лв. /три хиляди двеста осемдесет и девет лева и седемдесет и две стотинки/, представляваща компенсаторна неустойка по чл. 17, ал. 2 от договор за обслужване и поддръжка на комплекс „Лалов Егрек” на жилищни и вилни сгради от 06.03.2009г., както и сумата от 614,06 лева, представляваща съдебно-деловодни разноски, като ОТХВЪРЛЯ иска за неустойка за горницата над уважения до предявения размер, както и иска за сумата от 888,99 лева, представляваща мораторна лихва върху претендираната неустойка, за периода 27.07.2013 г. до 30.11.2015 г. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражението за прихващане със сумата от 3289,72 лева заплатена от ответницата такса за поддръжка и обслужване за 2012г. ОСЪЖДА „Лалов Егрек Мениджмънт” ЕООД, ЕИК 200067711 да заплати на "ДММ Консулт” ЕООД, със седалище и адрес на управление Област Бургас, Община Царево, град Царево, местността Диньов гьол, комплекс Лалов Егрек, бл.6, вх.1, ет.2, ап.4, ЕИК 200480918, сумата от 187,85 лева съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
9 Гражданско дело No 27/2016, II състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ ЛАЛОВ ЕГРЕК МЕНИДЖМЪНТ ЕООД ДММ КОНСУЛТ ЕООД Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 13.5.2016г.
ОСЪЖДА "ДММ Консулт” ЕООД, със седалище и адрес на управление Област Бургас, Община Царево, град Царево, местността Диньов гьол, комплекс Лалов Егрек, бл.6, вх.1, ет.2, ап.4, ЕИК 200480918, представлявано от управителя и едноличния собственик на капитала М.М.Д., да заплати на „Лалов Егрек Мениджмънт” ЕООД ЕИК 200067711 със седалище и адрес на управление гр.Бургас ж.к.Лазур бл.103, вх.А, ет.5, ап.10, съдебен адрес ***, сумата от 1561,38 лв. /хиляда петстотин шестдесет и един лева и тридесет и осем стотинки/, представляваща компенсаторна неустойка по чл. 17, ал. 2 от договор за обслужване и поддръжка на комплекс „Лалов Егрек” на жилищни и вилни сгради от 06.03.2009г., както и сумата от 461,79 лева, представляваща съдебно-деловодни разноски, като ОТХВЪРЛЯ иска за сумата от 374,18 лева, представляваща мораторна лихва върху претендираната неустойка, за периода 27.07.2013 г. до 30.11.2015 г. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражението за прихващане със сумата от 1829,33 лева заплатена от ответницата такса за поддръжка и обслужване за 2012г. ОСЪЖДА „Лалов Егрек Мениджмънт” ЕООД, ЕИК 200067711 да заплати на "ДММ Консулт” ЕООД, със седалище и адрес на управление Област Бургас, Община Царево, град Царево, местността Диньов гьол, комплекс Лалов Егрек, бл.6, вх.1, ет.2, ап.4, ЕИК 200480918, сумата от 88,93 лева съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
10 Гражданско дело No 85/2016, I състав ИСКОВЕ ПО КТ Т.П.Н. ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Определение от 10.5.2016г.
на основание чл.233 от ГПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 85/2016г. по описа на РС-Царево на основание чл.233 от ГПК – поради отказ на ищеца от предявения иск.
11 Гражданско дело No 109/2016, III състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЕАД А.С.П. Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Разпореждане от 13.5.2016г.
съдът Р А З П О Р Е Д И : ВРЪЩА исковата молба, по която е образувано гр.д.№109 по описа на РС-Царево за 2016 година. Разпореждането подлежи на обжлване с частна жалба пред ОС-Бургас в едноседмичен срок от връчването му на ищеца.
12 Гражданско дело No 110/2016, III състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЕАД Д.В.П. Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Разпореждане от 13.5.2016г.
съдът Р А З П О Р Е Д И : ВРЪЩА исковата молба, по която е образувано гр.д.№110 по описа на РС-Царево за 2016 година. Разпореждането подлежи на обжлване с частна жалба пред ОС-Бургас в едноседмичен срок от връчването му на ищеца.
13 НЧХД No 23/2016, I състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Р.Н.П. А.Е.Н. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Присъда от 25.5.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.Е.Н. – ЛНЧ **********, гражданин на Руска Федерация, роден на ***г., с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 19.11.2015 година около 11,00 часа в гр.Приморско, местността Узунджата, ул. „Иглика” пред къщата на №38 публично и в присъствието на Р.Н.П., ЕГН ********** го нарекъл „мръсен циганин”, „работата ти е циганска”, „работещите за теб са мръсни цигани и ти си същият като тях” – изрази, унизителни за честта и достойнството му - престъпление по чл.148, ал.1, т.1 от НК, във вр. с чл.146, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лева. ОСЪЖДА подсъдимия А.Е.Н. да заплати на Р.Н.П., ЕГН ********** сумата от 2000.00 лева, представляващи неимуществени вреди от престъплението, ведно със законната лихва то датата на увреждането – 19.11.2015г. до окончателното заплащане на сумата. ОСЪЖДА подсъдимия А.Е.Н. да заплати на Р.Н.П., ЕГН ********** направените по делото разноски в размер общо на 740.00 лева. Присъдата може да бъде обжалвана в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.
А.Е.Н.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.Е.Н. – ЛНЧ **********, гражданин на Руска Федерация, роден на ***г., с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 19.11.2015 година около 11,00 часа в гр.Приморско, местността Узунджата, ул. „Иглика” пред къщата на №38 публично и в присъствието на Р.Н.П., ЕГН ********** го нарекъл „мръсен циганин”, „работата ти е циганска”, „работещите за теб са мръсни цигани и ти си същият като тях” – изрази, унизителни за честта и достойнството му - престъпление по чл.148, ал.1, т.1 от НК, във вр. с чл.146, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лева. ОСЪЖДА подсъдимия А.Е.Н. да заплати на Р.Н.П., ЕГН ********** сумата от 2000.00 лева, представляващи неимуществени вреди от престъплението, ведно със законната лихва то датата на увреждането – 19.11.2015г. до окончателното заплащане на сумата. ОСЪЖДА подсъдимия А.Е.Н. да заплати на Р.Н.П., ЕГН ********** направените по делото разноски в размер общо на 740.00 лева. Присъдата може да бъде обжалвана в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.
Мотиви от 27.5.2016г.
Мотивите изготвени в срок.
14 АНД No 33/2016, II състав Комисия за защита на потребителите ЕТ В.З. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 17.5.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 29476 от 28.09.2015 г. на директора на регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол в ГД “Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, оправомощен от председателя на същата комисия, с което на основание чл. 208 от Закон за туризма на ЕТ „В.З.“ ЕИК 175409134, е наложена имуществена санкция в размер на 1000,00 лева, за нарушение на чл. 114, т. 2 от ЗТ. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Бургаски административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
15 АНД No 139/2016, I състав Комисия за защита на потребителите БОРО-10 ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 27.5.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 29633/15.12.2015г. на Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите (КЗП, РД Бургас), с което на „БОРО-10“ ЕООД с ЕИК 201, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив,ул.“Чернишевски“ № 56, представлявано от К.Х.Х., за нарушение на чл. 9 ал.2 от Закона за защита на потребителите е наложена „имуществена санкция” в размер на 300 лева на основание чл.198 от ЗЗП; за нарушение на чл.15 ал.1 от ЗЗП е наложена имуществена санкция в размер на 300 лева на основание чл.200 от ЗЗП; за нарушение на чл.77 ал.1 от ЗЗП е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева на основание чл.215 от ЗЗП и за нарушение на чл.77 ал.3 т.1 от ЗЗП е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева на основание чл.216 от ЗЗП. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
16 АНД No 149/2016, II състав РИОСВ КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 16.5.2016г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 125/ 20.01.2016 год. на Директора на РИОСВ- гр. Бургас, с което на основание чл. 200, ал. 1, т. 2 от Закона за водите /ЗВ/ на Община Царево е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 10000,00 лева, за нарушение на чл. 48, ал. 1, т. 11 от ЗВ, в частта му досежно размера на определеното административно наказание, като за извършеното нарушение НАЛАГА на Община Царево, административно наказание „имуществена санкция” в размер на 2000,00 лева. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Бургаски административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
17 АНД No 188/2016, II състав Комисия за защита на потребителите ЕН ДИ ЕС 2011 ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 31.5.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 29522 от 02.12.2015 год. на Директор на РД за областите Сливен, Ямбол, Бургас, към ГД „КП“ в КЗП, упълномощен със Заповед № 287/ 22.04.2015 год. от Председател на КЗП, с което на основание чл. 206, ал. 1 от Закона за туризма /ЗТ/, на „Ен Ди Ес 2011“ ЕООД, ЕИК 201563295 е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1000.00 лева, за нарушение по чл. 114, ал. 1 от ЗТ. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаски административен съд.
18 АНД No 192/2016, II състав КАТ Т.С.П. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 17.5.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление 454/13 от 14.10.2013 год. на Началник РУП- Царево, с което на Т.С.П., ЕГН **********, на основание чл. 182, ал. 2, т. 4 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 150,00 лв. за нарушение на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП и на основание чл. 177, ал. 2, т. 2 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 150,00 лв. за нарушение на чл. 150 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
19 НОХД No 225/2016, II състав Неплащане на издръжка РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Й.К.З. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 19.5.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Й.К.З., роден на *** ***, жител и живущ ***, българин, български гражданин, средно образование, не работи, неженен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода месец май 2015 год. - месец януари 2016 год. в гр. Царево, Бургаска област, след като е осъден с протоколно определение № 49/2015 год. на РС-Царево по гр. дело № 130/2014 год. по описа на РС – Царево, влязло в законна сила на 18.02.2015 год. да издържа свой низходящ – малолетното си дете К.Й.З., ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител С.И.Р., ЕГН **********, съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 9 / девет / месечни вноски в размер на 1080.00 лева - престъпление по чл.183, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.183, ал.1 от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА. 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. ОСЪЖДА Й.К.З. да заплати на К.Й.З., ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител С.И.Р., ЕГН ********** сумата в размер на 60.00 лева за направени разноски по делото.
Й.К.З.
ПРИЗНАВА подсъдимия Й.К.З., роден на *** ***, жител и живущ ***, българин, български гражданин, средно образование, не работи, неженен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода месец май 2015 год. - месец януари 2016 год. в гр. Царево, Бургаска област, след като е осъден с протоколно определение № 49/2015 год. на РС-Царево по гр. дело № 130/2014 год. по описа на РС – Царево, влязло в законна сила на 18.02.2015 год. да издържа свой низходящ – малолетното си дете К.Й.З., ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител С.И.Р., ЕГН **********, съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 9 / девет / месечни вноски в размер на 1080.00 лева - престъпление по чл.183, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.183, ал.1 от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА. 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. ОСЪЖДА Й.К.З. да заплати на К.Й.З., ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител С.И.Р., ЕГН ********** сумата в размер на 60.00 лева за направени разноски по делото.
Мотиви от 31.5.2016г.
Мотивите изготвени в срок.
20 НОХД No 299/2016, II състав Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Б.В.Д. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 19.5.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Б.В.Д. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, средно образование, работи като управител на „Макденбул” ООД гр. Пазарджик, женен, неосъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 20.08.2015год., в около 08.10 ч. по второстепенен път П-99, км. 42, в посока от гр.Приморско, обл.Бургас към гр.Созопол, обл.Бургас, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Рено Меган", модел „Сценик", с Рег. № РВ 1605 РС в едногодишен срок от наказването му по административен ред наложено с Наказателно постановление № 14-1006-001940/16.09.2014 год. на Началник група ПП при ОД на МВР - гр. Пазарджик, потвърдено с Решение № 25/19.01.2015 год. на РС - гр. Пазарджик за управление на моторно превозно средство, без съответното свидетелство за управление - престъпление по чл. 343в, ал.2, вр. ал. 1 от НК, поради което и на осн. чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лева.
Б.В.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия Б.В.Д. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, средно образование, работи като управител на „Макденбул” ООД гр. Пазарджик, женен, неосъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 20.08.2015год., в около 08.10 ч. по второстепенен път П-99, км. 42, в посока от гр.Приморско, обл.Бургас към гр.Созопол, обл.Бургас, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Рено Меган", модел „Сценик", с Рег. № РВ 1605 РС в едногодишен срок от наказването му по административен ред наложено с Наказателно постановление № 14-1006-001940/16.09.2014 год. на Началник група ПП при ОД на МВР - гр. Пазарджик, потвърдено с Решение № 25/19.01.2015 год. на РС - гр. Пазарджик за управление на моторно превозно средство, без съответното свидетелство за управление - престъпление по чл. 343в, ал.2, вр. ал. 1 от НК, поради което и на осн. чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лева.
Мотиви от 31.5.2016г.
Мотивите изготвени в срок.
21 ЧНД No 303/2016, II състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО И.М.Д. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 19.5.2016г.
На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание на осъдения И.М.Д., ЕГН ********** измежду наказанията му, наложени с с присъда по НОХД №1793/2015 г. на PC - Бургас и с присъда по НОХД №155/2016 г. на Районен съд - Царево в размер на по-тежкото от тях, а именно една година лишаване от свобода, чието изпълнение е отложено с изпитателен срок от три години. Определението подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок от днес пред БОС.
И.М.Д.
На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание на осъдения И.М.Д., ЕГН ********** измежду наказанията му, наложени с с присъда по НОХД №1793/2015 г. на PC - Бургас и с присъда по НОХД №155/2016 г. на Районен съд - Царево в размер на по-тежкото от тях, а именно една година лишаване от свобода, чието изпълнение е отложено с изпитателен срок от три години. Определението подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок от днес пред БОС.
22 ЧНД No 304/2016, II състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Т.М.Д. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 19.5.2016г.
На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание на осъдения Т.М.Д., ЕГН ********** измежду наказанията му, наложени с с присъда по НОХД №1793/2015 г. на PC – Бургас, присъда по НОХД №155/2016г. на PC – Царево, присъда по НОХД №195/2016 г. на Районен съд – Царево и присъда по НОХД №36/2016г. на РС – Малко Търново в размер на по-тежкото от тях, а именно една година лишаване от свобода, чието изпълнение е отлага с изпитателен срок от три години. Определението подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок от днес пред БОС.
Т.М.Д.
На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание на осъдения Т.М.Д., ЕГН ********** измежду наказанията му, наложени с с присъда по НОХД №1793/2015 г. на PC – Бургас, присъда по НОХД №155/2016г. на PC – Царево, присъда по НОХД №195/2016 г. на Районен съд – Царево и присъда по НОХД №36/2016г. на РС – Малко Търново в размер на по-тежкото от тях, а именно една година лишаване от свобода, чието изпълнение е отлага с изпитателен срок от три години. Определението подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок от днес пред БОС.
23 ЧНД No 305/2016, II състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Т.Т.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 19.5.2016г.
На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание на осъдения Т.Т.М., ЕГН ********** измежду наказанията му, наложени с присъда по НОХД №155/2016 г. на PC – Царево, присъда по НОХД №195/2016 г. на Районен съд – Царево и НОХД №36/2016г. на РС – Малко Търново в размер на най-тежкото от тях, а именно една година лишаване от свобода, чието изпълнение е отложено с изпитателен срок от три години. Определението подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок от днес пред БОС.
Т.Т.М.
На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание на осъдения Т.Т.М., ЕГН ********** измежду наказанията му, наложени с присъда по НОХД №155/2016 г. на PC – Царево, присъда по НОХД №195/2016 г. на Районен съд – Царево и НОХД №36/2016г. на РС – Малко Търново в размер на най-тежкото от тях, а именно една година лишаване от свобода, чието изпълнение е отложено с изпитателен срок от три години. Определението подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок от днес пред БОС.
24 ЧНД No 306/2016, II състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Х.Т.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 19.5.2016г.
На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание на осъдения Х.Т.М., ЕГН ********** измежду наказанията му, наложени с присъда по НОХД № 155/2016 г. на PC – Царево, НОХД №1793/2015г. на РС – Бургас, с присъда по НОХД № 195/2016 г. на Районен съд - Царево и с присъда по НОХД №36/2016г. на РС – Малко Търново в размер на най-тежкото от тях, а именно една година лишаване от свобода, чието изпълнение е отложено с изпитателен срок от три години. Наложеното му наказание с присъда по НОХД №142/2007 г. на PC - Котел да се изтърпи отделно. Определението подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок от днес пред БОС.
Х.Т.М.
На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание на осъдения Х.Т.М., ЕГН ********** измежду наказанията му, наложени с присъда по НОХД № 155/2016 г. на PC – Царево, НОХД №1793/2015г. на РС – Бургас, с присъда по НОХД № 195/2016 г. на Районен съд - Царево и с присъда по НОХД №36/2016г. на РС – Малко Търново в размер на най-тежкото от тях, а именно една година лишаване от свобода, чието изпълнение е отложено с изпитателен срок от три години. Наложеното му наказание с присъда по НОХД №142/2007 г. на PC - Котел да се изтърпи отделно. Определението подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок от днес пред БОС.
25 АНД No 323/2016, I състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.Я.М. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 26.5.2016г.
ПРИЗНАВА обвиняемия С.Я.М. - ЕГН **********, роден на ***г***, постоянен адрес ***, настоящ адрес ***. Стамболийски №16, български гражданин, със средно образование, безработен, неосъждан ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, предл. първо от НК за това, че на 22.07.2015 в гр.Приморско, Бургаска обл., в себе си, без надлежно разрешително съгласно чл.73, ал.1 и ал.2, чл.30 и чл.31 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 и ал.2, т.1 от ЗКНВП, вр. чл.3, т.1 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1 - Списък № I от същата „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина”, както следва: коноп с нетно тегло - 1,630 грама със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ 6,10% на стойност 9.78 лева, 0,036 грама амфетамин и кофеин, със съдържание на основно вещество амфетамин 14,10 % на стойност 1,08 лева и 0.094 грама метамфетамин, със съдържание на основно вещество метамфетамин 2,60% на стойност 2,35 лева, всичко на обща стойност 13,21 лева, определена съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 г., като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.78а, вр. с чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1 от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съда. На основание чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата предмета на престъплението: Обект №1 - Коноп с нетно тегло - 1,630 грама със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ 6,10% на стойност 9.78 лева; Обект №2 - Амфетамин и кофеин - 0,036 грама, със съдържание на основно вещество амфетамин 14,10 % на стойност 1,08 лева; Обект №3 - Метамфетамин - 0.094 грама, със съдържание на основно вещество метамфетамин 2,60% на стойност 2,35 лева, всичко на обща стойност 13,21 лева, изпратени в ЦМУ отдел „МРР-НОП“ с протокол №251000-17649/27.07.2015г., с изключение на количествата - 0.250гр. от обект №1; цялото количество от обект № 2 и 0.030гр. от обект №3, изразходени по време на анализа, като след влизане на решението в сила, същия да бъде унищожен при реда и условията на ЗКНВП. На основание чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществени доказателства – 1 бр. кутия от цигари марка „LM”, 1бр. полиетиленов плик, тип джъмпер, 1бр. опаковка от сребрист станиол, 1бр. полиетиленов плик, намиращи се на съхранение в съда, които след влизане в сила на решението, да бъдат унищожени като вещи с ниска стойност. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.Я.М., ЕГН **********да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съдебната власт сумата от 64.17 лева, представляваща разноски по делото. Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура-Царево. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас. След влизане в сила, препис от решението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“.
С.Я.М.
ПРИЗНАВА обвиняемия С.Я.М. - ЕГН **********, роден на ***г***, постоянен адрес ***, настоящ адрес ***. Стамболийски №16, български гражданин, със средно образование, безработен, неосъждан ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, предл. първо от НК за това, че на 22.07.2015 в гр.Приморско, Бургаска обл., в себе си, без надлежно разрешително съгласно чл.73, ал.1 и ал.2, чл.30 и чл.31 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 и ал.2, т.1 от ЗКНВП, вр. чл.3, т.1 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1 - Списък № I от същата „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина”, както следва: коноп с нетно тегло - 1,630 грама със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ 6,10% на стойност 9.78 лева, 0,036 грама амфетамин и кофеин, със съдържание на основно вещество амфетамин 14,10 % на стойност 1,08 лева и 0.094 грама метамфетамин, със съдържание на основно вещество метамфетамин 2,60% на стойност 2,35 лева, всичко на обща стойност 13,21 лева, определена съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 г., като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.78а, вр. с чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1 от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съда. На основание чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата предмета на престъплението: Обект №1 - Коноп с нетно тегло - 1,630 грама със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ 6,10% на стойност 9.78 лева; Обект №2 - Амфетамин и кофеин - 0,036 грама, със съдържание на основно вещество амфетамин 14,10 % на стойност 1,08 лева; Обект №3 - Метамфетамин - 0.094 грама, със съдържание на основно вещество метамфетамин 2,60% на стойност 2,35 лева, всичко на обща стойност 13,21 лева, изпратени в ЦМУ отдел „МРР-НОП“ с протокол №251000-17649/27.07.2015г., с изключение на количествата - 0.250гр. от обект №1; цялото количество от обект № 2 и 0.030гр. от обект №3, изразходени по време на анализа, като след влизане на решението в сила, същия да бъде унищожен при реда и условията на ЗКНВП. На основание чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществени доказателства – 1 бр. кутия от цигари марка „LM”, 1бр. полиетиленов плик, тип джъмпер, 1бр. опаковка от сребрист станиол, 1бр. полиетиленов плик, намиращи се на съхранение в съда, които след влизане в сила на решението, да бъдат унищожени като вещи с ниска стойност. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.Я.М., ЕГН **********да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съдебната власт сумата от 64.17 лева, представляваща разноски по делото. Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура-Царево. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас. След влизане в сила, препис от решението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“.
Мотиви от 26.5.2016г.
Мотивите изготвени в срок.
26 НОХД No 325/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ш.Т. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 2.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 9/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия SHOKUFA TAJIK /Ш.Т./ - роден *** г., гр. Гардиз, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, по данни заявени от лицето, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият Ш. Тоджик се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, ЗА ТОВА, ЧЕ: На 29.04.2016 год. в местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ш.Т. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 30.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Ш.Т.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 9/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия SHOKUFA TAJIK /Ш.Т./ - роден *** г., гр. Гардиз, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, по данни заявени от лицето, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият Ш. Тоджик се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, ЗА ТОВА, ЧЕ: На 29.04.2016 год. в местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ш.Т. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 30.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 2.5.2016г.
27 НОХД No 326/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.Т. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 2.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 10/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия SAMANDAR TAJIK /С.Т./ - роден на *** год., гр. Гардиз, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, по данни заявени от лицето, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият С.Т. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, ЗА ТОВА, ЧЕ: На 29.04.2016 год. в местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.Т. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 30.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
С.Т.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 10/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия SAMANDAR TAJIK /С.Т./ - роден на *** год., гр. Гардиз, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, по данни заявени от лицето, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият С.Т. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, ЗА ТОВА, ЧЕ: На 29.04.2016 год. в местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.Т. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 30.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 2.5.2016г.
28 НОХД No 327/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.Н. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 2.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 11/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимата SOHEILA NIKZADEH /С.Н./ - родена на *** г., гр. Херат, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, по данни заявени от лицето, без документи за самоличност, представлявана от нейния защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимата С.Н. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, ЗА ТОВА, ЧЕ: На 29.04.2016 год. в местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимата С.Н. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 30.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
С.Н.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 11/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимата SOHEILA NIKZADEH /С.Н./ - родена на *** г., гр. Херат, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, по данни заявени от лицето, без документи за самоличност, представлявана от нейния защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимата С.Н. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, ЗА ТОВА, ЧЕ: На 29.04.2016 год. в местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимата С.Н. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 30.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 2.5.2016г.
29 НОХД No 328/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Х.Р.Т. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 2.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 12/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия KHALIL RAHMAN TOKHI /Х. Р.Т./ - роден на *** г., гр. Херат, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, по данни заявени от лицето, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият Х. Р.Т. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, ЗА ТОВА, ЧЕ: На 29.04.2016 год. в местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х. Р.Т. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 30.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Х.Р.Т.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 12/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия KHALIL RAHMAN TOKHI /Х. Р.Т./ - роден на *** г., гр. Херат, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, по данни заявени от лицето, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият Х. Р.Т. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, ЗА ТОВА, ЧЕ: На 29.04.2016 год. в местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х. Р.Т. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 30.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 2.5.2016г.
30 НОХД No 329/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ф.О. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 2.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 13/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия FARHAD ORYAKHIL /Ф.О./ - роден на ***г., гр. Джалалабад, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, по данни заявени от лицето, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият Ф.О. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, ЗА ТОВА, ЧЕ: На 29.04.2016 год. в местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ф.О. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 30.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Ф.О.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 13/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия FARHAD ORYAKHIL /Ф.О./ - роден на ***г., гр. Джалалабад, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, по данни заявени от лицето, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият Ф.О. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, ЗА ТОВА, ЧЕ: На 29.04.2016 год. в местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ф.О. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 30.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 2.5.2016г.
31 НОХД No 330/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ш.С. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 2.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 14/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия SHOEIB SAID /Ш.С./ - роден на *** г., гр. Кандахар, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, по данни заявени от лицето, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият Ш.С. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, ЗА ТОВА, ЧЕ: На 29.04.2016 год. в местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ш.С. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 30.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Ш.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 14/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия SHOEIB SAID /Ш.С./ - роден на *** г., гр. Кандахар, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, по данни заявени от лицето, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият Ш.С. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, ЗА ТОВА, ЧЕ: На 29.04.2016 год. в местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ш.С. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 30.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 2.5.2016г.
32 НОХД No 331/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.З. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 2.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 15/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия NIKMOHAMMAD ZADRAN /Н.З./ - роден на ***г., гр. Гардиз, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, по данни заявени от лицето, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият Н.З. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, ЗА ТОВА, ЧЕ: На 29.04.2016 год. в местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Н.З. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 30.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Н.З.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 15/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия NIKMOHAMMAD ZADRAN /Н.З./ - роден на ***г., гр. Гардиз, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, по данни заявени от лицето, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият Н.З. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, ЗА ТОВА, ЧЕ: На 29.04.2016 год. в местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Н.З. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 30.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 2.5.2016г.
33 НОХД No 332/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО В.Ш. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 2.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 16/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия VAHID SHAHI /В.Ш./- роден на *** г., гр. Парван, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, по данни заявени от лицето, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият В.Ш. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, ЗА ТОВА, ЧЕ: На 29.04.2016 год. в местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия В.Ш. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 30.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В.Ш.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 16/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия VAHID SHAHI /В.Ш./- роден на *** г., гр. Парван, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, по данни заявени от лицето, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият В.Ш. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, ЗА ТОВА, ЧЕ: На 29.04.2016 год. в местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия В.Ш. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 30.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 2.5.2016г.
34 НОХД No 333/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.С. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 2.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 17/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия SOHRAB SAID /С.С./ - роден на ***г., гр. Парван, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, по данни заявени от лицето, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият С.С. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, ЗА ТОВА, ЧЕ: На 29.04.2016 год. в местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.С. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 30.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
С.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 17/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия SOHRAB SAID /С.С./ - роден на ***г., гр. Парван, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, по данни заявени от лицето, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият С.С. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, ЗА ТОВА, ЧЕ: На 29.04.2016 год. в местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.С. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 30.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 2.5.2016г.
35 НОХД No 334/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО П.С. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 2.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 18/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия PARVIZ SAID /П.С./- роден на ***г., гр. Парван, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, по данни заявени от лицето, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият П.С. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, ЗА ТОВА, ЧЕ: На 29.04.2016 год. в местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия П.С. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 30.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
П.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 18/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия PARVIZ SAID /П.С./- роден на ***г., гр. Парван, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, по данни заявени от лицето, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият П.С. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, ЗА ТОВА, ЧЕ: На 29.04.2016 год. в местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия П.С. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 30.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 2.5.2016г.
36 НОХД No 335/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 2.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 19/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия NAJIB AHMADI /Н.А./- роден на ***г., гр. Парван, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, по данни заявени от лицето, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият Н.А. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, ЗА ТОВА, ЧЕ: На 29.04.2016 год. в местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Н.А. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 30.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Н.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 19/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия NAJIB AHMADI /Н.А./- роден на ***г., гр. Парван, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, по данни заявени от лицето, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият Н.А. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, ЗА ТОВА, ЧЕ: На 29.04.2016 год. в местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Н.А. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 30.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 2.5.2016г.
37 НОХД No 336/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Х. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 2.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 20/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия ADEL KHAMUSH /А.Х./- роден на ***г., гр. Лагман, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, по данни заявени от лицето, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият А.Х. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, ЗА ТОВА, ЧЕ: На 29.04.2016 год. в местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Х. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 30.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
А.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 20/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия ADEL KHAMUSH /А.Х./- роден на ***г., гр. Лагман, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, по данни заявени от лицето, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият А.Х. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, ЗА ТОВА, ЧЕ: На 29.04.2016 год. в местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Х. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 30.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 2.5.2016г.
38 НОХД No 337/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 2.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 21/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия JAVID AFGHAN /Д.А./ - роден на *** г., гр. Полехомри, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, по данни заявени от лицето, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият Д.А. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, ЗА ТОВА, ЧЕ: На 29.04.2016 год. в местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Д.А. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 30.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Д.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 21/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия JAVID AFGHAN /Д.А./ - роден на *** г., гр. Полехомри, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, по данни заявени от лицето, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият Д.А. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, ЗА ТОВА, ЧЕ: На 29.04.2016 год. в местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Д.А. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 30.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 2.5.2016г.
39 НОХД No 338/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.Г. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 2.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 22/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия MAHMUD GHARIBYAR /М.Г./ - роден на *** г., гр. Лагман, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, по данни заявени от лицето, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият М.Г. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, ЗА ТОВА, ЧЕ: На 29.04.2016 год. в местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.Г. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 30.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
М.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 22/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия MAHMUD GHARIBYAR /М.Г./ - роден на *** г., гр. Лагман, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, по данни заявени от лицето, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият М.Г. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, ЗА ТОВА, ЧЕ: На 29.04.2016 год. в местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.Г. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 30.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 2.5.2016г.
40 НОХД No 339/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Т.С. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 2.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 23/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия TAMIM STANIKZAI /Т.С./ - роден на ***г., гр. Полехомри, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, по данни заявени от лицето, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият Т.С. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, ЗА ТОВА, ЧЕ: На 29.04.2016 год. в местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Т.С. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 30.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Т.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 23/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия TAMIM STANIKZAI /Т.С./ - роден на ***г., гр. Полехомри, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, по данни заявени от лицето, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият Т.С. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, ЗА ТОВА, ЧЕ: На 29.04.2016 год. в местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Т.С. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 30.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 2.5.2016г.
41 НОХД No 340/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ф.О. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 2.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 24/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия FARUGH OZBAK /Ф.О./ - роден на *** г., гр. Парияб, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, по данни заявени от лицето, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият Ф.О. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, ЗА ТОВА, ЧЕ: На 29.04.2016 год. в местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ф.О. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 30.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Ф.О.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 24/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия FARUGH OZBAK /Ф.О./ - роден на *** г., гр. Парияб, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, по данни заявени от лицето, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият Ф.О. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, ЗА ТОВА, ЧЕ: На 29.04.2016 год. в местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ф.О. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 30.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 2.5.2016г.
42 НОХД No 341/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ф.Г. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 2.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 25/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия FAZALJAN GOLMARJAN /Ф.Г./- роден на ***г., гр. Хуст, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, по данни заявени от лицето, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият Ф.Г. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, ЗА ТОВА, ЧЕ: На 29.04.2016 год. в местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ф.Г. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 30.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Ф.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 25/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия FAZALJAN GOLMARJAN /Ф.Г./- роден на ***г., гр. Хуст, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, по данни заявени от лицето, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият Ф.Г. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, ЗА ТОВА, ЧЕ: На 29.04.2016 год. в местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ф.Г. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 30.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 2.5.2016г.
43 НОХД No 342/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.В. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 2.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 26/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия SAHEL VAFA /С.В./- роден на ***г., гр. Джалалабад, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, по данни заявени от лицето, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият С.В. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, ЗА ТОВА, ЧЕ: На 29.04.2016 год. в местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.В. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 30.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
С.В.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 26/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия SAHEL VAFA /С.В./- роден на ***г., гр. Джалалабад, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, по данни заявени от лицето, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият С.В. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, ЗА ТОВА, ЧЕ: На 29.04.2016 год. в местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.В. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 30.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 2.5.2016г.
44 НОХД No 343/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.Ш. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 2.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 27/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия MOHAMMADHAROON SHINWARI /М.Ш./- роден на *** г., Гондоз, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, по данни заявени от лицето, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият М.Ш. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, ЗА ТОВА, ЧЕ: На 29.04.2016 год. в местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.Ш. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 30.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
М.Ш.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 27/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия MOHAMMADHAROON SHINWARI /М.Ш./- роден на *** г., Гондоз, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, по данни заявени от лицето, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият М.Ш. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, ЗА ТОВА, ЧЕ: На 29.04.2016 год. в местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.Ш. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 30.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 2.5.2016г.
45 НОХД No 360/2016, II състав Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Р.К. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 9.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №302 ЗМ - 46/2016 год. по описа на РУП-Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор Попдобрев, подсъдимия А.Р.К.- роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***:26, българин, български гражданин, начално образование, разведен, не работи, осъждан, ЕГН: ********** и неговия защитник адв.М.Н., съгласно което подсъдимият А.Р.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, а именно, че на 03.05.2016г. около 22.50ч. в гр.Царево, в кв.Мандрата, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Тойота”, модел „Хайес”, с per № А 9018 ВХ, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 1,70 %о /едно цяло и седемдесет/ промила на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер 7410+" с фабричен №0006. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 НК, на основание чл.343б, ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия А.Р.К. на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100.00 /двеста/ лева . На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА подс. А.Р.К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал. 4 НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 03.05.2016г. Разноски по делото няма. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
А.Р.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №302 ЗМ - 46/2016 год. по описа на РУП-Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор Попдобрев, подсъдимия А.Р.К.- роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***:26, българин, български гражданин, начално образование, разведен, не работи, осъждан, ЕГН: ********** и неговия защитник адв.М.Н., съгласно което подсъдимият А.Р.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, а именно, че на 03.05.2016г. около 22.50ч. в гр.Царево, в кв.Мандрата, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Тойота”, модел „Хайес”, с per № А 9018 ВХ, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 1,70 %о /едно цяло и седемдесет/ промила на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер 7410+" с фабричен №0006. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 НК, на основание чл.343б, ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия А.Р.К. на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100.00 /двеста/ лева . На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА подс. А.Р.К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал. 4 НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 03.05.2016г. Разноски по делото няма. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 9.5.2016г.
46 НОХД No 368/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.Х. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 10.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 28/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимия Sеuedali Hasnaen /С.Х./- роден на ***г., гр. Пенджаб, Пакистан, пакистанец, гражданин на Ислямска Република Пакистан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият С.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 02.05.2016 год. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.Х. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 100 /сто/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 30.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
С.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 28/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимия Sеuedali Hasnaen /С.Х./- роден на ***г., гр. Пенджаб, Пакистан, пакистанец, гражданин на Ислямска Република Пакистан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият С.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 02.05.2016 год. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.Х. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 100 /сто/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 30.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 10.5.2016г.
47 НОХД No 369/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Д. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 10.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 30/2016 год. по описа на ГПУ на МВР - Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимия Alihassan Joveidegbal /А.Д./- роден на ***г., гр. Прапер, Пакистан, пакистанец, гражданин на Ислямска Република Пакистан, по данни заявени от лицето, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д.Д., съгласно условията на което подсъдимият Alihassan Joveidegbal /А.Д./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 02.05.2016год. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Д. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
А.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 30/2016 год. по описа на ГПУ на МВР - Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимия Alihassan Joveidegbal /А.Д./- роден на ***г., гр. Прапер, Пакистан, пакистанец, гражданин на Ислямска Република Пакистан, по данни заявени от лицето, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д.Д., съгласно условията на което подсъдимият Alihassan Joveidegbal /А.Д./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 02.05.2016год. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Д. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 10.5.2016г.
48 НОХД No 370/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 10.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 29/2016 год. по описа на ГПУ на МВР - Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимия Mohammad Ahmadi /М.А./- роден на ***г., гр. Кабул, Афганистан, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан по данни заявени от лицето, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият Mohammad Ahmadi /М.А./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 02.05.2016год. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.А. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
М.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 29/2016 год. по описа на ГПУ на МВР - Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимия Mohammad Ahmadi /М.А./- роден на ***г., гр. Кабул, Афганистан, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан по данни заявени от лицето, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият Mohammad Ahmadi /М.А./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 02.05.2016год. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.А. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 10.5.2016г.
49 НОХД No 371/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО К.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 10.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 31/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимия Qamar Sandnu /К.С./- роден на ***г., гр.Синджарат, Пакистан, пакистанец, гражданин на Ислямска Република Пакистан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д.Д., съгласно условията на което подсъдимият К.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 02.05.2016 год. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия К.С. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 100 /сто/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 30.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
К.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 31/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимия Qamar Sandnu /К.С./- роден на ***г., гр.Синджарат, Пакистан, пакистанец, гражданин на Ислямска Република Пакистан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д.Д., съгласно условията на което подсъдимият К.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 02.05.2016 год. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия К.С. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 100 /сто/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 30.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 10.5.2016г.
50 НОХД No 372/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 10.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 32/2016 год. по описа на ГПУ на МВР - Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимия Suedasadali Suedgilani/ С.С./- роден на ***г., гр.Хафезябад, Пакистан, пакистанец, гражданин на Ислямска Република Пакистан, по данни заявени от лицето, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д.Д., съгласно условията на което подсъдимият Suedasadali Suedgilani/ С.С./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 02.05.2016год. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Suedasadali Suedgilani/ С.С./ на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
С.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 32/2016 год. по описа на ГПУ на МВР - Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимия Suedasadali Suedgilani/ С.С./- роден на ***г., гр.Хафезябад, Пакистан, пакистанец, гражданин на Ислямска Република Пакистан, по данни заявени от лицето, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д.Д., съгласно условията на което подсъдимият Suedasadali Suedgilani/ С.С./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 02.05.2016год. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Suedasadali Suedgilani/ С.С./ на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 10.5.2016г.
51 НОХД No 373/2016, II състав Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО И.Т. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 10.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 33/2016 год. по описа на ГПУ на МВР - Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимия И.Т. /Ibrahim Top, род. на ***г. в гр. Измир, Р. Турция,с основно образование,женен, неосъждан, работи като багерист, представляван от неговия защитник адв.Т.Я., съгласно условията на което подсъдимият И.Т. /Ibrahim Top / се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. с чл. 280, ал. 1 във вр. с чл.20, ал. 2 от НК , за това, че на 02.05.2016г., превели пеша през границата на страната от Р. Турция в Р. България в района на местност „Маджура”, землището на с. Бродилово, община Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево в нарушение на Закона за чужденците в Р. България - чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (1) Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: 1. редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима. Съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001г. на Съвета от 15.03.2001г. група от 7 (седем) лица, всичките чужденци, от които и един ненавършил 16 години без разрешение на надлежните органи на властта или макар с разрешение, но не през определените за това места в съучастие с САХСИ АМИНФАТАХ МОХАДЕД/SAHSI AMINFATAH MOHAMED, роден на ***г. в Ирак като съизвършител, както следва: СЕИЕДАЛИ ХАСНАЕН/Seuedali Hasnaen, роден на ***г., в Пенджаб, Пакистан; МОХАМАД АХМАДИ/Mohammad Ahmadi, род. на ***г. в гр. Кабул, Афганистан; АЛИХАСАН ДЖОВЕИДЕГБАЛ/Alihassan Joveidegbal, род. на ***г. в гр. Прапер, Пакистан; КАМАР САНДХУ/Qamar Sandhu, роден на ***г. в гр. Сиджарат, Пакистан, СУЕДАСАДАЛИ СУЕДГИЛАНИ/Suedasadali Suedgilani, род. на ***г. в гр. Хафезабад, Пакистан, АЛИХАСАН МАЛАК/Alihasan Malak род на 01.01.2001г. в гр. Хафезабад, Пакистан. За посоченото престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. с чл. 280, ал. 1 във вр. с чл.20, ал. 2 от НК, на осн. чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. с чл. 280, ал. 1 във вр. с чл.20, ал. 2 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия И.Т. на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.66 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА предвиденото от закона по-леко наказание „Глоба „.
И.Т.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 33/2016 год. по описа на ГПУ на МВР - Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимия И.Т. /Ibrahim Top, род. на ***г. в гр. Измир, Р. Турция,с основно образование,женен, неосъждан, работи като багерист, представляван от неговия защитник адв.Т.Я., съгласно условията на което подсъдимият И.Т. /Ibrahim Top / се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. с чл. 280, ал. 1 във вр. с чл.20, ал. 2 от НК , за това, че на 02.05.2016г., превели пеша през границата на страната от Р. Турция в Р. България в района на местност „Маджура”, землището на с. Бродилово, община Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево в нарушение на Закона за чужденците в Р. България - чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (1) Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: 1. редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима. Съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001г. на Съвета от 15.03.2001г. група от 7 (седем) лица, всичките чужденци, от които и един ненавършил 16 години без разрешение на надлежните органи на властта или макар с разрешение, но не през определените за това места в съучастие с САХСИ АМИНФАТАХ МОХАДЕД/SAHSI AMINFATAH MOHAMED, роден на ***г. в Ирак като съизвършител, както следва: СЕИЕДАЛИ ХАСНАЕН/Seuedali Hasnaen, роден на ***г., в Пенджаб, Пакистан; МОХАМАД АХМАДИ/Mohammad Ahmadi, род. на ***г. в гр. Кабул, Афганистан; АЛИХАСАН ДЖОВЕИДЕГБАЛ/Alihassan Joveidegbal, род. на ***г. в гр. Прапер, Пакистан; КАМАР САНДХУ/Qamar Sandhu, роден на ***г. в гр. Сиджарат, Пакистан, СУЕДАСАДАЛИ СУЕДГИЛАНИ/Suedasadali Suedgilani, род. на ***г. в гр. Хафезабад, Пакистан, АЛИХАСАН МАЛАК/Alihasan Malak род на 01.01.2001г. в гр. Хафезабад, Пакистан. За посоченото престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. с чл. 280, ал. 1 във вр. с чл.20, ал. 2 от НК, на осн. чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. с чл. 280, ал. 1 във вр. с чл.20, ал. 2 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия И.Т. на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.66 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА предвиденото от закона по-леко наказание „Глоба „.
В законна сила от 10.5.2016г.
52 НОХД No 374/2016, II състав Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.А.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 10.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 34/2016 год. по описа на ГПУ на МВР - Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимия С.А. Мохамед/Sahsi Aminfatah Mohamed, роден на ***г. в Ирак,с основно образование,женен, неосъждан, представляван от неговия защитник адв.Т.Я., съгласно условията на което подсъдимият С.А. Мохамед/Sahsi Aminfatah Mohamed / се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. с чл. 280, ал. 1 във вр. с чл.20, ал. 2 от НК , за това, че на 02.05.2016г., превели пеша през границата на страната от Р. Турция в Р. България в района на местност „Маджура”, землището на с. Бродилово, община Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево в нарушение на Закона за чужденците в Р. България - чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (1) Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: 1. редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима. Съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001г. на Съвета от 15.03.2001г. група от 7 (седем) лица, всичките чужденци, от които и един ненавършил 16 години без разрешение на надлежните органи на властта в съучастие с ИБРАХИМ ТОП/Ibrahim Top, род. на ***г. в гр. Измир, Р. Турция като съизвършител, както следва: СЕИЕДАЛИ ХАСНАЕН/Seuedali Hasnaen, роден на ***г., в Пенджаб, Пакистан; МОХАМАД АХМАДИ/Mohammad Ahmadi, род. на ***г. в гр. Кабул, Афганистан; АЛИХАСАН ДЖОВЕИДЕГБАЛ/Alihassan Joveidegbal, род. на ***г. в гр. Прапер, Пакистан; КАМАР САНДХУ/Qamar Sandhu, роден на ***г. в гр. Сиджарат, Пакистан, СУЕДАСАДАЛИ СУЕДГИЛАНИ/Suedasadali Suedgilani, род. на ***г. в гр. Хафезабад, Пакистан, АЛИХАСАН МАЛАК/Alihasan Malak род на 01.01.2001г. в гр. Хафезабад, Пакистан. За посоченото престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. с чл. 280, ал. 1 във вр. с чл.20, ал. 2 от НК, на осн. чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. с чл. 280, ал. 1 във вр. с чл.20, ал. 2 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.А. МОХАМЕД на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.66 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА предвиденото от закона по-леко наказание „Глоба „.
С.А.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 34/2016 год. по описа на ГПУ на МВР - Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимия С.А. Мохамед/Sahsi Aminfatah Mohamed, роден на ***г. в Ирак,с основно образование,женен, неосъждан, представляван от неговия защитник адв.Т.Я., съгласно условията на което подсъдимият С.А. Мохамед/Sahsi Aminfatah Mohamed / се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. с чл. 280, ал. 1 във вр. с чл.20, ал. 2 от НК , за това, че на 02.05.2016г., превели пеша през границата на страната от Р. Турция в Р. България в района на местност „Маджура”, землището на с. Бродилово, община Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево в нарушение на Закона за чужденците в Р. България - чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (1) Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: 1. редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима. Съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001г. на Съвета от 15.03.2001г. група от 7 (седем) лица, всичките чужденци, от които и един ненавършил 16 години без разрешение на надлежните органи на властта в съучастие с ИБРАХИМ ТОП/Ibrahim Top, род. на ***г. в гр. Измир, Р. Турция като съизвършител, както следва: СЕИЕДАЛИ ХАСНАЕН/Seuedali Hasnaen, роден на ***г., в Пенджаб, Пакистан; МОХАМАД АХМАДИ/Mohammad Ahmadi, род. на ***г. в гр. Кабул, Афганистан; АЛИХАСАН ДЖОВЕИДЕГБАЛ/Alihassan Joveidegbal, род. на ***г. в гр. Прапер, Пакистан; КАМАР САНДХУ/Qamar Sandhu, роден на ***г. в гр. Сиджарат, Пакистан, СУЕДАСАДАЛИ СУЕДГИЛАНИ/Suedasadali Suedgilani, род. на ***г. в гр. Хафезабад, Пакистан, АЛИХАСАН МАЛАК/Alihasan Malak род на 01.01.2001г. в гр. Хафезабад, Пакистан. За посоченото престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. с чл. 280, ал. 1 във вр. с чл.20, ал. 2 от НК, на осн. чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. с чл. 280, ал. 1 във вр. с чл.20, ал. 2 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.А. МОХАМЕД на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.66 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА предвиденото от закона по-леко наказание „Глоба „.
В законна сила от 10.5.2016г.
53 НОХД No 389/2016, II състав ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО П.С.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 18.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №389/2016г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Попдобрев и обвиняемия П.С.А. - роден на *** ***, жител и живущ ***, български гражданин, образование – основно, не работи, женен, неосъждан, ЕГН**********, представляван от неговия защитник адв.Д.С., съгласно което обвиняемият П.С.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.339, ал.1 от НК, а именно за това, че: в гр.Царево, общ.Царево, Бургаска обл., държал на 11.05.2016 год. под спална секция в стая на апартамента си в гр.Царево, общ.Царево, Бургаска обл., ул. “Бузлуджа” №2, вх.1, ет.1, ап.3, огнестрелно оръжие по смисъла на чл.4, ал.2 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/ – 1 бр. едноцевна, гладкоцевна, сгъваема пушка, турско фабрично изработена с № 17 на главата и № 45 на цевта, марка “ТЕМЕЛ”, кал. 12, без да има за това надлежно разрешение изискуемо съгласно чл. 50, ал. 3, вр. чл. 56, ал. 1, вр. чл. 76, ал. 1 от ЗОБВВПИ. Деянието е извършено виновно, при форма на вината – “пряк умисъл” по смисъла на чл.11, ал.2, предл. 1 от НК. За посоченото престъпление по чл.339, ал.1 от НК, на основание чл.339, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия П.С.А., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ОСЪЖДА П.С.А., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.царево сумата в размер на 101.49 лева за разноски по делото. На основание чл.53, ал.1, б.”а” от НК ОТНЕМА в полза на държавата вещественото доказателство - 1 бр. едноцевна, гладкоцевна, сгъваема пушка, турско фабрично изработена с № 17 на главата и № 45 на цевта, марка “ТЕМЕЛ”, кал. 12. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №389/2016г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
П.С.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №389/2016г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Попдобрев и обвиняемия П.С.А. - роден на *** ***, жител и живущ ***, български гражданин, образование – основно, не работи, женен, неосъждан, ЕГН**********, представляван от неговия защитник адв.Д.С., съгласно което обвиняемият П.С.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.339, ал.1 от НК, а именно за това, че: в гр.Царево, общ.Царево, Бургаска обл., държал на 11.05.2016 год. под спална секция в стая на апартамента си в гр.Царево, общ.Царево, Бургаска обл., ул. “Бузлуджа” №2, вх.1, ет.1, ап.3, огнестрелно оръжие по смисъла на чл.4, ал.2 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/ – 1 бр. едноцевна, гладкоцевна, сгъваема пушка, турско фабрично изработена с № 17 на главата и № 45 на цевта, марка “ТЕМЕЛ”, кал. 12, без да има за това надлежно разрешение изискуемо съгласно чл. 50, ал. 3, вр. чл. 56, ал. 1, вр. чл. 76, ал. 1 от ЗОБВВПИ. Деянието е извършено виновно, при форма на вината – “пряк умисъл” по смисъла на чл.11, ал.2, предл. 1 от НК. За посоченото престъпление по чл.339, ал.1 от НК, на основание чл.339, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия П.С.А., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ОСЪЖДА П.С.А., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.царево сумата в размер на 101.49 лева за разноски по делото. На основание чл.53, ал.1, б.”а” от НК ОТНЕМА в полза на държавата вещественото доказателство - 1 бр. едноцевна, гладкоцевна, сгъваема пушка, турско фабрично изработена с № 17 на главата и № 45 на цевта, марка “ТЕМЕЛ”, кал. 12. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №389/2016г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 18.5.2016г.
54 ЧНД No 393/2016, I състав Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК ГПУ ЦАРЕВО   Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Протокол от 26.5.2016г.
Като взе предвид, че с приключване на разпита на свидетеля М.Н.Р. се изчерпва предмета на делото, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ПРИКЛЮЧВА РАЗПИТА НА СВИДЕТЕЛЯ по ЧН дело №393/2016г. по описа на Районен съд Царево.
В законна сила от 26.5.2016г.
55 НОХД No 401/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.У.М. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 27.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 47/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия М.У. М. АЯТ (MOHAMAD WAQAS M. AYAT) - роден на ***г. в гр.Мандибаулдин, пакистанец, гражданин на Ислямска Република Пакистан, неженен, с основно образование, безработен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Р., съгласно условията на което подсъдимият М.У. М. Аят се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 25.05.2016год. в местността „Лопушна”, землището на с. Кости, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 02 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.У. М. Аят на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 15.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.У. М. Аят да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30 лева за разноски по делото.
М.У.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 47/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия М.У. М. АЯТ (MOHAMAD WAQAS M. AYAT) - роден на ***г. в гр.Мандибаулдин, пакистанец, гражданин на Ислямска Република Пакистан, неженен, с основно образование, безработен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Р., съгласно условията на което подсъдимият М.У. М. Аят се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 25.05.2016год. в местността „Лопушна”, землището на с. Кости, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 02 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.У. М. Аят на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 15.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.У. М. Аят да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30 лева за разноски по делото.
В законна сила от 27.5.2016г.
56 НОХД No 402/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.С.С. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 27.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 43/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия А.С.С. (ARSALANULLAH SADULAH SAAFI) - роден на *** г. в гр. Калиса, Ислямска Република Афганистан, афганистанец, неженен, неграмотен, земеделец, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Р., съгласно условията на което подсъдимият А.С.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 25.05.2016год. в местността „Лопушна”, землището на с. Кости, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 02 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.С.С. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 15.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.С.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30 лева за разноски по делото.
А.С.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 43/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия А.С.С. (ARSALANULLAH SADULAH SAAFI) - роден на *** г. в гр. Калиса, Ислямска Република Афганистан, афганистанец, неженен, неграмотен, земеделец, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Р., съгласно условията на което подсъдимият А.С.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 25.05.2016год. в местността „Лопушна”, землището на с. Кости, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 02 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.С.С. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 15.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.С.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30 лева за разноски по делото.
В законна сила от 27.5.2016г.
57 НОХД No 403/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.Ш. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 27.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 42/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия М.Ш. (MOHAMMAD SHRVANI) - роден на ***г. в гр. Мазаршариф, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, неженен, образование - начално, земеделец, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Р., съгласно условията на което подсъдимият М.Ш. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 25.05.2016год. в местността „Лопушна”, землището на с. Кости, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 02 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.Ш. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 15.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.Ш. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30 лева за разноски по делото.
М.Ш.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 42/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия М.Ш. (MOHAMMAD SHRVANI) - роден на ***г. в гр. Мазаршариф, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, неженен, образование - начално, земеделец, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Р., съгласно условията на което подсъдимият М.Ш. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 25.05.2016год. в местността „Лопушна”, землището на с. Кости, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 02 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.Ш. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 15.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.Ш. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30 лева за разноски по делото.
В законна сила от 27.5.2016г.
58 НОХД No 404/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.М.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 27.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 45/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия А.М.А. (ARSHED MEHMUD AMINYAR) - роден на ***г. в гр. Мандибаулдин, пакистанец, гражданин на Ислямска Република Пакистан, женен, със средно образование, магазинер, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Р., съгласно условията на което подсъдимият А.М.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 25.05.2016год. в местността „Лопушна”, землището на с. Кости, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 02 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.М.А. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 15.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.М.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30 лева за разноски по делото.
А.М.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 45/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия А.М.А. (ARSHED MEHMUD AMINYAR) - роден на ***г. в гр. Мандибаулдин, пакистанец, гражданин на Ислямска Република Пакистан, женен, със средно образование, магазинер, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Р., съгласно условията на което подсъдимият А.М.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 25.05.2016год. в местността „Лопушна”, землището на с. Кости, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 02 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.М.А. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 15.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.М.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30 лева за разноски по делото.
В законна сила от 27.5.2016г.
59 НОХД No 405/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.М.А.С. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 27.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 44/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия М.М.А.С. (MUBARASHAH MOHAMAD ALAM SAIDI), род. на ***г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан, неженен, неграмотен, земеделец, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Р., съгласно условията на което подсъдимият М.М.А.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 25.05.2016год. в местността „Лопушна”, землището на с. Кости, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 02 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.М.А.С. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 15.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.М.А.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30 лева за разноски по делото.
М.М.А.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 44/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия М.М.А.С. (MUBARASHAH MOHAMAD ALAM SAIDI), род. на ***г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан, неженен, неграмотен, земеделец, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Р., съгласно условията на което подсъдимият М.М.А.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 25.05.2016год. в местността „Лопушна”, землището на с. Кости, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 02 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.М.А.С. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 15.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.М.А.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30 лева за разноски по делото.
В законна сила от 27.5.2016г.
60 НОХД No 406/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.Ш.З. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 27.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 46/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия Д.Ш.З. (JAMIL SHIR ZAZAI) - роден на ***г. в гр. Пактика, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, неженен, неграмотен, земеделец, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Р., съгласно условията на което подсъдимият Д.Ш.З. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 25.05.2016год. в местността „Лопушна”, землището на с. Кости, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 02 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Д.Ш.З. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 15.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.Ш.З. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30 лева за разноски по делото.
Д.Ш.З.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 46/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия Д.Ш.З. (JAMIL SHIR ZAZAI) - роден на ***г. в гр. Пактика, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, неженен, неграмотен, земеделец, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Р., съгласно условията на което подсъдимият Д.Ш.З. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 25.05.2016год. в местността „Лопушна”, землището на с. Кости, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 02 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Д.Ш.З. на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 15.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.Ш.З. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30 лева за разноски по делото.
В законна сила от 27.5.2016г.
61 НОХД No 407/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Е.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 27.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 49/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия Е.А. (EMDADOLLAH AMINOLAH) - роден на *** г. в гр. Лагман, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, женен, неграмотен, земеделец, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Г.К., съгласно условията на което подсъдимият Е.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 25.05.2016год. в местността „Лопушна”, землището на с. Кости, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 02 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Е.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Е.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30 лева за разноски по делото.
Е.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 49/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия Е.А. (EMDADOLLAH AMINOLAH) - роден на *** г. в гр. Лагман, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, женен, неграмотен, земеделец, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Г.К., съгласно условията на което подсъдимият Е.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 25.05.2016год. в местността „Лопушна”, землището на с. Кости, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 02 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Е.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Е.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30 лева за разноски по делото.
В законна сила от 27.5.2016г.
62 НОХД No 408/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Х.К. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 27.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 48/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия Х.К. (HAZRATSHAH KARIMI), роден на ***г. в гр. Лагман, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, женен, неграмотен, земеделец, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Г.К., съгласно условията на което подсъдимият Х.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 25.05.2016год. в местността „Лопушна”, землището на с. Кости, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 02 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х.К. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 15.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.К. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30 лева за разноски по делото.
Х.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 48/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия Х.К. (HAZRATSHAH KARIMI), роден на ***г. в гр. Лагман, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, женен, неграмотен, земеделец, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Г.К., съгласно условията на което подсъдимият Х.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 25.05.2016год. в местността „Лопушна”, землището на с. Кости, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 02 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х.К. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 15.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.К. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30 лева за разноски по делото.
В законна сила от 27.5.2016г.
63 НОХД No 409/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО К.Ш.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 27.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 55/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия К.Ш.А. (KABULKHAN SHIRAGHA ADRAMZAI), род. на ***г. в гр. Нендгархар, Ислямска Република Афганистан, неженен, основно образование, безработен, неосъждан, представляван от неговия защитник адв.Г.К., съгласно условията на което подсъдимият К.Ш.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 25.05.2016год. в местността „Лопушна”, землището на с. Кости, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 02 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия К.Ш.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 15.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА К.Ш.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30 лева за разноски по делото.
К.Ш.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 55/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия К.Ш.А. (KABULKHAN SHIRAGHA ADRAMZAI), род. на ***г. в гр. Нендгархар, Ислямска Република Афганистан, неженен, основно образование, безработен, неосъждан, представляван от неговия защитник адв.Г.К., съгласно условията на което подсъдимият К.Ш.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 25.05.2016год. в местността „Лопушна”, землището на с. Кости, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 02 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия К.Ш.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 15.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА К.Ш.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30 лева за разноски по делото.
В законна сила от 27.5.2016г.
64 НОХД No 410/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО И.Н.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 27.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 54/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия И.Н.А. (IBADULLAH NURULLAH ADRAMZAI), род. на ***г. в гр. Нендгархар, Ислямска Република Афганистан, неженен, начално образование, безработен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Г.К., съгласно условията на което подсъдимият И.Н.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 25.05.2016год. в местността „Лопушна”, землището на с. Кости, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 02 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия И.Н.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 15.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА И.Н.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30 лева за разноски по делото.
И.Н.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 54/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия И.Н.А. (IBADULLAH NURULLAH ADRAMZAI), род. на ***г. в гр. Нендгархар, Ислямска Република Афганистан, неженен, начално образование, безработен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Г.К., съгласно условията на което подсъдимият И.Н.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 25.05.2016год. в местността „Лопушна”, землището на с. Кости, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 02 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия И.Н.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 15.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА И.Н.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30 лева за разноски по делото.
В законна сила от 27.5.2016г.
65 НОХД No 411/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Х.А.Л. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 27.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 53/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия Х.А.Л. (HASANKHAN AFSARKHAN LALDIN), род. на ***г. в гр. Лагман, Ислямска Република Афганистан, женен, неграмотен, безработен, неосъждан, представляван от неговия защитник адв.Г.К., съгласно условията на което подсъдимият Х.А.Л. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 25.05.2016год. в местността „Лопушна”, землището на с. Кости, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 02 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х.А.Л. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 15.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.А.Л. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30 лева за разноски по делото.
Х.А.Л.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 53/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия Х.А.Л. (HASANKHAN AFSARKHAN LALDIN), род. на ***г. в гр. Лагман, Ислямска Република Афганистан, женен, неграмотен, безработен, неосъждан, представляван от неговия защитник адв.Г.К., съгласно условията на което подсъдимият Х.А.Л. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 25.05.2016год. в местността „Лопушна”, землището на с. Кости, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 02 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х.А.Л. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 15.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.А.Л. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30 лева за разноски по делото.
В законна сила от 27.5.2016г.
66 НОХД No 412/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.Х.У. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 27.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 52/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия Д.Х.У. (DILPACHA HADIKHAN URIAKHIL) - роден на ***г. в гр. Лагман, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, женен, образование - начално, безработен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Г.К., съгласно условията на което подсъдимият Д.Х.У. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 25.05.2016год. в местността „Лопушна”, землището на с. Кости, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 02 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Д.Х.У. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 15.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.Х.У. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30 лева за разноски по делото.
Д.Х.У.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 52/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия Д.Х.У. (DILPACHA HADIKHAN URIAKHIL) - роден на ***г. в гр. Лагман, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, женен, образование - начално, безработен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Г.К., съгласно условията на което подсъдимият Д.Х.У. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 25.05.2016год. в местността „Лопушна”, землището на с. Кости, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 02 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Д.Х.У. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 15.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.Х.У. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30 лева за разноски по делото.
В законна сила от 27.5.2016г.
67 НОХД No 413/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.М.Н. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 27.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 51/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия Н.М. НАЗЕМДЖАН (NOOR MOHAMAD NAZEMJAN), род. на ***г. в гр. Лагман, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, неженен, неграмотен, овчар, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Г.К., съгласно условията на което подсъдимият Н.М. Наземджан се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 25.05.2016год. в местността „Лопушна”, землището на с. Кости, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 02 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Н.М. Наземджан на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 15.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.М. Наземджан да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30 лева за разноски по делото.
Н.М.Н.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 51/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия Н.М. НАЗЕМДЖАН (NOOR MOHAMAD NAZEMJAN), род. на ***г. в гр. Лагман, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, неженен, неграмотен, овчар, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Г.К., съгласно условията на което подсъдимият Н.М. Наземджан се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 25.05.2016год. в местността „Лопушна”, землището на с. Кости, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 02 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Н.М. Наземджан на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 15.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.М. Наземджан да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30 лева за разноски по делото.
В законна сила от 27.5.2016г.
68 НОХД No 414/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.А.Т. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 27.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 50/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия Н.А.Т. (NIKNAM ABDULQUDUS TANHA) – роден на ***г. в гр. Лагман, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, неженен, неграмотен, земеделец, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Г.К., съгласно условията на което подсъдимият Н.А.Т. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 25.05.2016год. в местността „Лопушна”, землището на с. Кости, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 02 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Н.А.Т. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 15.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.А.Т. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Н.А.Т.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 50/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия Н.А.Т. (NIKNAM ABDULQUDUS TANHA) – роден на ***г. в гр. Лагман, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, неженен, неграмотен, земеделец, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Г.К., съгласно условията на което подсъдимият Н.А.Т. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 25.05.2016год. в местността „Лопушна”, землището на с. Кости, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 02 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Н.А.Т. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 15.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.А.Т. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 27.5.2016г.
69 НОХД No 415/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Й.Г. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 27.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 56/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия Й.Г. (JASAR GOLMOHAMMAD), род. на ***г. в гр. Пишавар, пакистанец, гражданин на Ислямска Република Пакистан, неженен, без образование, безработен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.К.Т., съгласно условията на което подсъдимият Й.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 25.05.2016год. в местността „Лопушна”, землището на с. Кости, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 02 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Й.Г. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Й.Г. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Й.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 56/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия Й.Г. (JASAR GOLMOHAMMAD), род. на ***г. в гр. Пишавар, пакистанец, гражданин на Ислямска Република Пакистан, неженен, без образование, безработен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.К.Т., съгласно условията на което подсъдимият Й.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 25.05.2016год. в местността „Лопушна”, землището на с. Кости, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 02 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Й.Г. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Й.Г. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 27.5.2016г.
70 НОХД No 416/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 27.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 59/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия А.А. (ALIHASSAN ANVARHOSSEIN), род. на ***г. в гр. Годжераат, пакистанец, гражданин на Ислямска Република Пакистан, неженен, без образование, безработен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.К.Т., съгласно условията на което подсъдимият А.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 25.05.2016год. в местността „Лопушна”, землището на с. Кости, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 02 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
А.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 59/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия А.А. (ALIHASSAN ANVARHOSSEIN), род. на ***г. в гр. Годжераат, пакистанец, гражданин на Ислямска Република Пакистан, неженен, без образование, безработен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.К.Т., съгласно условията на което подсъдимият А.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 25.05.2016год. в местността „Лопушна”, землището на с. Кости, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 02 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 27.5.2016г.
71 НОХД No 417/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО О.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 27.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 58/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия О.А. (OSMANALI ASGHARALI), род. на ***г. в гр. Чакфаташа, пакистанец, гражданин на Ислямска Република Пакистан, неженен, без образование, безработен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.К.Т., съгласно условията на което подсъдимият О.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 25.05.2016год. в местността „Лопушна”, землището на с. Кости, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 02 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия О.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА О.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
О.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 58/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия О.А. (OSMANALI ASGHARALI), род. на ***г. в гр. Чакфаташа, пакистанец, гражданин на Ислямска Република Пакистан, неженен, без образование, безработен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.К.Т., съгласно условията на което подсъдимият О.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 25.05.2016год. в местността „Лопушна”, землището на с. Кости, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 02 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия О.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА О.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 27.5.2016г.
72 НОХД No 418/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.П. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 27.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 60/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия С.П. (SAJEDPARVIZ PARVIZAHMAD) - роден на ***г. в гр. Годжераат, пакистанец, гражданин на Ислямска Република Пакистан, неженен, без образование, безработен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.К.Т., съгласно условията на което подсъдимият С.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 25.05.2016год. в местността „Лопушна”, землището на с. Кости, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 02 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.П. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.П. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
С.П.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 60/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия С.П. (SAJEDPARVIZ PARVIZAHMAD) - роден на ***г. в гр. Годжераат, пакистанец, гражданин на Ислямска Република Пакистан, неженен, без образование, безработен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.К.Т., съгласно условията на което подсъдимият С.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 25.05.2016год. в местността „Лопушна”, землището на с. Кости, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 02 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.П. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.П. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 27.5.2016г.
73 НОХД No 419/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО У.И.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 27.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 61/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия У.И.А. (WAQARAHMAD IFTEKHAR AHMAD) - роден на ***г. в гр. Бауалдин, пакистанец, гражданин на Ислямска Република Пакистан, неженен, основно образование, безработен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.К.Т., съгласно условията на което подсъдимият У.И.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 25.05.2016год. в местността „Лопушна”, землището на с. Кости, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 02 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия У.И.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА У.И.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
У.И.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 61/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия У.И.А. (WAQARAHMAD IFTEKHAR AHMAD) - роден на ***г. в гр. Бауалдин, пакистанец, гражданин на Ислямска Република Пакистан, неженен, основно образование, безработен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.К.Т., съгласно условията на което подсъдимият У.И.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 25.05.2016год. в местността „Лопушна”, землището на с. Кости, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 02 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия У.И.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА У.И.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 27.5.2016г.
74 НОХД No 420/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО О.С. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 27.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 57/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия О.С. (OSMANKHAN SAFIROLLAH) - роден на ***г. в гр. Пишавар, пакистанец, гражданин на Ислямска Република Пакистан, неженен, без образование, безработен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.К.Т., съгласно условията на което подсъдимият О.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 25.05.2016год. в местността „Лопушна”, землището на с. Кости, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 02 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия О.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА О.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
О.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 57/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия О.С. (OSMANKHAN SAFIROLLAH) - роден на ***г. в гр. Пишавар, пакистанец, гражданин на Ислямска Република Пакистан, неженен, без образование, безработен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.К.Т., съгласно условията на което подсъдимият О.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 25.05.2016год. в местността „Лопушна”, землището на с. Кости, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 02 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия О.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА О.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 27.5.2016г.
75 НОХД No 421/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.У.М. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 27.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 62/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия М.У.М. (MIRZA WAQAS MIZALIAS), род. на ***г. в гр. Гуджрат, пакистанец, гражданин на Ислямска Република Пакистан, неженен, средно образование, безработен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.К.Т., съгласно условията на което подсъдимият М.У.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 25.05.2016год. в местността „Лопушна”, землището на с. Кости, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 02 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.У.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.У.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
М.У.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 62/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия М.У.М. (MIRZA WAQAS MIZALIAS), род. на ***г. в гр. Гуджрат, пакистанец, гражданин на Ислямска Република Пакистан, неженен, средно образование, безработен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.К.Т., съгласно условията на което подсъдимият М.У.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 25.05.2016год. в местността „Лопушна”, землището на с. Кости, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 02 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.У.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.У.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 27.5.2016г.
76 НОХД No 422/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Ш.М.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 27.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 63/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия А.Ш.М.А. (AKMAL SHIRZAD M.ASHRAF), род. на ***г. в гр. Гуджрат, пакистанец, гражданин на Ислямска Република Пакистан, неженен, средно образование, земеделец, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.К.Т., съгласно условията на което подсъдимият А.Ш.М.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 25.05.2016год. в местността „Лопушна”, землището на с. Кости, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 02 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Ш.М.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Ш.М.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
А.Ш.М.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 63/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия А.Ш.М.А. (AKMAL SHIRZAD M.ASHRAF), род. на ***г. в гр. Гуджрат, пакистанец, гражданин на Ислямска Република Пакистан, неженен, средно образование, земеделец, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.К.Т., съгласно условията на което подсъдимият А.Ш.М.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 25.05.2016год. в местността „Лопушна”, землището на с. Кости, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 02 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Ш.М.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Ш.М.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 27.5.2016г.
77 НОХД No 423/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Ш.Х. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 27.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 64/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия А.Ш.Х. (ALIREZA SHABIR HUSAIN) - роден на ***г. в гр. Банди Баулдин, пакистанец, гражданин на Ислямска Република Пакистан, неженен, средно образование, строител, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.К.Т., съгласно условията на което подсъдимият А.Ш.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 25.05.2016год. в местността „Лопушна”, землището на с. Кости, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 02 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Ш.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Ш.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
А.Ш.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 58/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Кънчо Крумов и подсъдимия А.Ш.Х. (ALIREZA SHABIR HUSAIN) - роден на ***г. в гр. Банди Баулдин, пакистанец, гражданин на Ислямска Република Пакистан, неженен, средно образование, строител, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.К.Т., съгласно условията на което подсъдимият А.Ш.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 25.05.2016год. в местността „Лопушна”, землището на с. Кости, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 02 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Ш.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Ш.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 27.5.2016г.
78 НОХД No 424/2016, I състав Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО О.Д.М. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 28.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 40/2016 год. по описа на ГПУ на МВР - Царево, между РП - Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия О.Д.М. (OBAIDULLAH DILAWAR MUKHELES) - роден на ***г. в гр. Мазаришариф, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, неженен, негработен, земеделец, неосъждан, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето и неговия защитник адв.Р.Р., съгласно което подсъдимият О.Д.М. (Obaidullah Dilawar Mukheles) - роден на ***г. в гр. Мазаришариф, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, неженен, негработен, земеделец, неосъждан, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. с ал. 1 във вр. с чл.20, ал. 2 от НК, за това, че на 26.05.2016 год. в местността „Лопушна”, землището на с. Кости, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 02 към ГПУ Малко Търново, на територията на община Царево в съучастие като съизвършител, след предварителен сговор с ТАЗАГОЛ ХАЛЕГДАД (TAZAGOL KHALEGHDAD), род. на ***г. в гр. Джалалабад, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, неженен, неграмотен, магазинер, неосъждан - превели през границата на страната от Република Турция в Република България, през река Резовска, група хора – 36 /тридесет и шест/ лица, чужди граждани, между които и 6 /шест/ лица МОХАМАД МУДАСЕР НАСРАТ (Mohaamad Mudaser Nasrat), pод. на 07.12.2000 г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, МОХАМАД ЯСЕР НАСРАТ (Mohamad Yaser Nasrat), род. на *** г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, ЛАЙШАХ МУБАРАКШАХ САИДИ (Laiqshah Mubarakshah Saidi), род. ***г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан, ТОРПАЧА УРИАХИЛ (Torpacha Upiakhil), род. ***г. в гр. Лагман, Ислямска Република Афганистан, БАХТЯР АУАЛМИР УРИАХИЛ (Bakhtyar Awalmir Uriakhil), род. ***г. в гр. Лагман, Ислямска Република Афганистан и ИМАПАЧА АФСАРХАН УРИАХИЛ (Imampacha Afsarkhan Uriakhil), род. ***г. род. ***г. в гр. Лагман, Ислямска Република Афганистан - ненавършили 16 годишна възраст, както следва: О.Д.М. (OBAIDULLAH DILAWAR MUKHELES), ТАЗАГОЛ ХАЛЕГДАД (TAZAGOL KHALEGHDAD), МОХАМАД ШИРВАНИ (MOHAMMAD SHRVANI), АРСАЛАНУЛАХ САДУЛАХ СААФИ (ARSALANULLAH SADULAH SAAFI) МУБАРАКШАХ МОХАМАД АЛАМ САИДИ (MUBARASHAH MOHAMAD ALAM SAIDI), МОХАМАД НАИМ РАХИМИ (MOHAMAD NAIM RAHIMI), АРШЕД МЕХМУД АМИНЯР (ARSHED MEHMUD AMINYAR), ДЖАМИЛ ШИР ЗАЗАЙ (JAMIL SHIR ZAZAI), МАЛЕК САИД (MALEK SAID), МОХАМАД УАКАС М. АЯТ (MOHAMAD WAQAS M. AYAT), ХАЗРАТШАХ КАРИМИ (HAZRATSHAH KARIMI), ЕМДАДОЛАХ АМИНОЛАХ (EMDADOLLAH AMINOLAH), НИКНАМ АБДУЛКУДУС ТАНХА (NIKNAM ABDULQUDUS TANHA) ), НУР МОХАМАД НАЗЕМДЖАН (NOOR MOHAMAD NAZEMJAN), ДИЛПАЧА ХАДЖИХАН УРУАХИЛ (DILPACHA HADIKHAN URIAKHIL), ХАСАНХАН АФСАПХАН ЛАЛДИН (HASANKHAN AFSARKHAN LALDIN), ИБАДУЛАХ НУРУЛАХ АДРАМЗАЙ (IBADULLAH NURULLAH ADRAMZAI), КАБУЛХАН ШИРАГА АДРАМЗАЙ (KABULKHAN SHIRAGHA ADRAMZAI), ЙАСАР ГОЛМОХАМАД (JASAR GOLMOHAMMAD), ОСМАНХАН САФИРОЛАХ (OSMANKHAN SAFIROLLAH), ОСМАНАЛИ АСГАРАЛИ (OSMANALI ASGHARALI), АЛИХАСАН АНВАРХОСЕИН (ALIHASSAN ANVARHOSSEIN), САДЖЕДПАРВИЗ ПАРВИЗАХМАД (SAJEDPARVIZ PARVIZAHMAD), УАКАРАХМАД ИФТЕРАХ АХМАД (WAQARAHMAD IFTEKHAR AHMAD), МИРЗА УАКАС МИРЗАЛИАС (MIRZA WAQAS MIZALIAS), АКМАЛ ШИРЗАД М.АШРАФ (AKMAL SHIRZAD M.ASHRAF), АЛИРЕЗА ШАБИР ХУСАИН (ALIREZA SHABIR HUSAIN), МОХАМАД МУЗАМЕЛ НАСРАТ (MOHAMAD MUZAMEL NASRAT), МОХАМАД МУДАСЕР НАСРАТ (MOHAAMAD MUDASER NASRAT), МОХАМАД ЯСЕР НАСРАТ /MOHAMAD YASER NASRAT/, САДИГОЛАХ САДИГИ (SADIGHOLLAH SADIGHI), ЛАЙШАХ МУБАРАКШАХ САИДИ (LAIQSHAH MUBARAKSHAH SAIDI), САДАМХОСЕИН ТАРАХИЛ (SADAMHOSSEIN TARAKHIL), ТОРПАЧА УРИАХИЛ (TORPACHA UPIAKHIL), БАХТЯР АУАЛМИР УРИАХИЛ (BAKHTYAR AWALMIR URIAKHIL), ИДЖАЗУЛХАК САИД ПАЧА (IJAZULHAQ SAID PACHA), НУРАГА ХАДЖИХАН УРИАХИЛ (NURAGHA HAJIKHAN URIAKHIL) И ИМАПАЧА АФСАРХАН УРИАХИЛ (IMAMPACHA AFSARKHAN URIAKHIL) като превеждането през границата на страната е извършено без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. с ал. 1 във вр. с чл.20, ал. 2 от НК, на основание чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. с ал. 1 във вр. с чл.20, ал. 2 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия О.Д.М. на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 10 000 /ДЕСЕТ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА О.Д.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 90 лева за разноски по делото.
О.Д.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 40/2016 год. по описа на ГПУ на МВР - Царево, между РП - Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия О.Д.М. (OBAIDULLAH DILAWAR MUKHELES) - роден на ***г. в гр. Мазаришариф, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, неженен, негработен, земеделец, неосъждан, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето и неговия защитник адв.Р.Р., съгласно което подсъдимият О.Д.М. (Obaidullah Dilawar Mukheles) - роден на ***г. в гр. Мазаришариф, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, неженен, негработен, земеделец, неосъждан, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. с ал. 1 във вр. с чл.20, ал. 2 от НК, за това, че на 26.05.2016 год. в местността „Лопушна”, землището на с. Кости, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 02 към ГПУ Малко Търново, на територията на община Царево в съучастие като съизвършител, след предварителен сговор с ТАЗАГОЛ ХАЛЕГДАД (TAZAGOL KHALEGHDAD), род. на ***г. в гр. Джалалабад, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, неженен, неграмотен, магазинер, неосъждан - превели през границата на страната от Република Турция в Република България, през река Резовска, група хора – 36 /тридесет и шест/ лица, чужди граждани, между които и 6 /шест/ лица МОХАМАД МУДАСЕР НАСРАТ (Mohaamad Mudaser Nasrat), pод. на 07.12.2000 г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, МОХАМАД ЯСЕР НАСРАТ (Mohamad Yaser Nasrat), род. на *** г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, ЛАЙШАХ МУБАРАКШАХ САИДИ (Laiqshah Mubarakshah Saidi), род. ***г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан, ТОРПАЧА УРИАХИЛ (Torpacha Upiakhil), род. ***г. в гр. Лагман, Ислямска Република Афганистан, БАХТЯР АУАЛМИР УРИАХИЛ (Bakhtyar Awalmir Uriakhil), род. ***г. в гр. Лагман, Ислямска Република Афганистан и ИМАПАЧА АФСАРХАН УРИАХИЛ (Imampacha Afsarkhan Uriakhil), род. ***г. род. ***г. в гр. Лагман, Ислямска Република Афганистан - ненавършили 16 годишна възраст, както следва: О.Д.М. (OBAIDULLAH DILAWAR MUKHELES), ТАЗАГОЛ ХАЛЕГДАД (TAZAGOL KHALEGHDAD), МОХАМАД ШИРВАНИ (MOHAMMAD SHRVANI), АРСАЛАНУЛАХ САДУЛАХ СААФИ (ARSALANULLAH SADULAH SAAFI) МУБАРАКШАХ МОХАМАД АЛАМ САИДИ (MUBARASHAH MOHAMAD ALAM SAIDI), МОХАМАД НАИМ РАХИМИ (MOHAMAD NAIM RAHIMI), АРШЕД МЕХМУД АМИНЯР (ARSHED MEHMUD AMINYAR), ДЖАМИЛ ШИР ЗАЗАЙ (JAMIL SHIR ZAZAI), МАЛЕК САИД (MALEK SAID), МОХАМАД УАКАС М. АЯТ (MOHAMAD WAQAS M. AYAT), ХАЗРАТШАХ КАРИМИ (HAZRATSHAH KARIMI), ЕМДАДОЛАХ АМИНОЛАХ (EMDADOLLAH AMINOLAH), НИКНАМ АБДУЛКУДУС ТАНХА (NIKNAM ABDULQUDUS TANHA) ), НУР МОХАМАД НАЗЕМДЖАН (NOOR MOHAMAD NAZEMJAN), ДИЛПАЧА ХАДЖИХАН УРУАХИЛ (DILPACHA HADIKHAN URIAKHIL), ХАСАНХАН АФСАПХАН ЛАЛДИН (HASANKHAN AFSARKHAN LALDIN), ИБАДУЛАХ НУРУЛАХ АДРАМЗАЙ (IBADULLAH NURULLAH ADRAMZAI), КАБУЛХАН ШИРАГА АДРАМЗАЙ (KABULKHAN SHIRAGHA ADRAMZAI), ЙАСАР ГОЛМОХАМАД (JASAR GOLMOHAMMAD), ОСМАНХАН САФИРОЛАХ (OSMANKHAN SAFIROLLAH), ОСМАНАЛИ АСГАРАЛИ (OSMANALI ASGHARALI), АЛИХАСАН АНВАРХОСЕИН (ALIHASSAN ANVARHOSSEIN), САДЖЕДПАРВИЗ ПАРВИЗАХМАД (SAJEDPARVIZ PARVIZAHMAD), УАКАРАХМАД ИФТЕРАХ АХМАД (WAQARAHMAD IFTEKHAR AHMAD), МИРЗА УАКАС МИРЗАЛИАС (MIRZA WAQAS MIZALIAS), АКМАЛ ШИРЗАД М.АШРАФ (AKMAL SHIRZAD M.ASHRAF), АЛИРЕЗА ШАБИР ХУСАИН (ALIREZA SHABIR HUSAIN), МОХАМАД МУЗАМЕЛ НАСРАТ (MOHAMAD MUZAMEL NASRAT), МОХАМАД МУДАСЕР НАСРАТ (MOHAAMAD MUDASER NASRAT), МОХАМАД ЯСЕР НАСРАТ /MOHAMAD YASER NASRAT/, САДИГОЛАХ САДИГИ (SADIGHOLLAH SADIGHI), ЛАЙШАХ МУБАРАКШАХ САИДИ (LAIQSHAH MUBARAKSHAH SAIDI), САДАМХОСЕИН ТАРАХИЛ (SADAMHOSSEIN TARAKHIL), ТОРПАЧА УРИАХИЛ (TORPACHA UPIAKHIL), БАХТЯР АУАЛМИР УРИАХИЛ (BAKHTYAR AWALMIR URIAKHIL), ИДЖАЗУЛХАК САИД ПАЧА (IJAZULHAQ SAID PACHA), НУРАГА ХАДЖИХАН УРИАХИЛ (NURAGHA HAJIKHAN URIAKHIL) И ИМАПАЧА АФСАРХАН УРИАХИЛ (IMAMPACHA AFSARKHAN URIAKHIL) като превеждането през границата на страната е извършено без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. с ал. 1 във вр. с чл.20, ал. 2 от НК, на основание чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. с ал. 1 във вр. с чл.20, ал. 2 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия О.Д.М. на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 10 000 /ДЕСЕТ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА О.Д.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 90 лева за разноски по делото.
В законна сила от 28.5.2016г.
79 НОХД No 425/2016, I състав Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Т.Х. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 28.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 41/2016 год. по описа на ГПУ на МВР - Царево, между РП - Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия Т.Х. (TAZAGOL KHALEGHDAD), род. на ***г. в гр. Джалалабад, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, неженен, неграмотен, магазинер, неосъждан, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето и неговия защитник адв.Р.Р., съгласно което подсъдимият Т.Х. (TAZAGOL KHALEGHDAD), род. на ***г. в гр. Джалалабад, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, неженен, неграмотен, магазинер, неосъждан, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. с ал. 1 във вр. с чл.20, ал. 2 от НК, за това, че на 26.05.2016 год. в местността „Лопушна”, землището на с. Кости, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 02 към ГПУ Малко Търново, на територията на община Царево в съучастие като съизвършител, след предварителен сговор с ОБАЙДУЛАХ ДИЛАУАР МУХЛЕС (OBAIDULLAH DILAWAR MUKHELES) - роден на ***г. в гр. Мазаришариф, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, неженен, негработен, земеделец, неосъждан - превели през границата на страната от Република Турция в Република България, през река Резовска, група хора – 36 /тридесет и шест/ лица, чужди граждани, между които и 6 /шест/ лица МОХАМАД МУДАСЕР НАСРАТ (Mohaamad Mudaser Nasrat), pод. на 07.12.2000 г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, МОХАМАД ЯСЕР НАСРАТ (Mohamad Yaser Nasrat), род. на *** г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, ЛАЙШАХ МУБАРАКШАХ САИДИ (Laiqshah Mubarakshah Saidi), род. ***г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан, ТОРПАЧА УРИАХИЛ (Torpacha Upiakhil), род. ***г. в гр. Лагман, Ислямска Република Афганистан, БАХТЯР АУАЛМИР УРИАХИЛ (Bakhtyar Awalmir Uriakhil), род. ***г. в гр. Лагман, Ислямска Република Афганистан и ИМАПАЧА АФСАРХАН УРИАХИЛ (Imampacha Afsarkhan Uriakhil), род. ***г. род. ***г. в гр. Лагман, Ислямска Република Афганистан - ненавършили 16 годишна възраст, както следва: ОБАЙДУЛАХ ДИЛАУАР МУХЛЕС (OBAIDULLAH DILAWAR MUKHELES), Т.Х. (TAZAGOL KHALEGHDAD), МОХАМАД ШИРВАНИ (MOHAMMAD SHRVANI), АРСАЛАНУЛАХ САДУЛАХ СААФИ (ARSALANULLAH SADULAH SAAFI) МУБАРАКШАХ МОХАМАД АЛАМ САИДИ (MUBARASHAH MOHAMAD ALAM SAIDI), МОХАМАД НАИМ РАХИМИ (MOHAMAD NAIM RAHIMI), АРШЕД МЕХМУД АМИНЯР (ARSHED MEHMUD AMINYAR), ДЖАМИЛ ШИР ЗАЗАЙ (JAMIL SHIR ZAZAI), МАЛЕК САИД (MALEK SAID), МОХАМАД УАКАС М. АЯТ (MOHAMAD WAQAS M. AYAT), ХАЗРАТШАХ КАРИМИ (HAZRATSHAH KARIMI), ЕМДАДОЛАХ АМИНОЛАХ (EMDADOLLAH AMINOLAH), НИКНАМ АБДУЛКУДУС ТАНХА (NIKNAM ABDULQUDUS TANHA) ), НУР МОХАМАД НАЗЕМДЖАН (NOOR MOHAMAD NAZEMJAN), ДИЛПАЧА ХАДЖИХАН УРУАХИЛ (DILPACHA HADIKHAN URIAKHIL), ХАСАНХАН АФСАПХАН ЛАЛДИН (HASANKHAN AFSARKHAN LALDIN), ИБАДУЛАХ НУРУЛАХ АДРАМЗАЙ (IBADULLAH NURULLAH ADRAMZAI), КАБУЛХАН ШИРАГА АДРАМЗАЙ (KABULKHAN SHIRAGHA ADRAMZAI), ЙАСАР ГОЛМОХАМАД (JASAR GOLMOHAMMAD), ОСМАНХАН САФИРОЛАХ (OSMANKHAN SAFIROLLAH), ОСМАНАЛИ АСГАРАЛИ (OSMANALI ASGHARALI), АЛИХАСАН АНВАРХОСЕИН (ALIHASSAN ANVARHOSSEIN), САДЖЕДПАРВИЗ ПАРВИЗАХМАД (SAJEDPARVIZ PARVIZAHMAD), УАКАРАХМАД ИФТЕРАХ АХМАД (WAQARAHMAD IFTEKHAR AHMAD), МИРЗА УАКАС МИРЗАЛИАС (MIRZA WAQAS MIZALIAS), АКМАЛ ШИРЗАД М.АШРАФ (AKMAL SHIRZAD M.ASHRAF), АЛИРЕЗА ШАБИР ХУСАИН (ALIREZA SHABIR HUSAIN), МОХАМАД МУЗАМЕЛ НАСРАТ (MOHAMAD MUZAMEL NASRAT), МОХАМАД МУДАСЕР НАСРАТ (MOHAAMAD MUDASER NASRAT), МОХАМАД ЯСЕР НАСРАТ /MOHAMAD YASER NASRAT/, САДИГОЛАХ САДИГИ (SADIGHOLLAH SADIGHI), ЛАЙШАХ МУБАРАКШАХ САИДИ (LAIQSHAH MUBARAKSHAH SAIDI), САДАМХОСЕИН ТАРАХИЛ (SADAMHOSSEIN TARAKHIL), ТОРПАЧА УРИАХИЛ (TORPACHA UPIAKHIL), БАХТЯР АУАЛМИР УРИАХИЛ (BAKHTYAR AWALMIR URIAKHIL), ИДЖАЗУЛХАК САИД ПАЧА (IJAZULHAQ SAID PACHA), НУРАГА ХАДЖИХАН УРИАХИЛ (NURAGHA HAJIKHAN URIAKHIL) И ИМАПАЧА АФСАРХАН УРИАХИЛ (IMAMPACHA AFSARKHAN URIAKHIL) като превеждането през границата на страната е извършено без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. с ал. 1 във вр. с чл.20, ал. 2 от НК, на основание чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. с ал. 1 във вр. с чл.20, ал. 2 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Т.Х. на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 10 000 /ДЕСЕТ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Т.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 90 лева за разноски по делото.
Т.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 41/2016 год. по описа на ГПУ на МВР - Царево, между РП - Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия Т.Х. (TAZAGOL KHALEGHDAD), род. на ***г. в гр. Джалалабад, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, неженен, неграмотен, магазинер, неосъждан, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето и неговия защитник адв.Р.Р., съгласно което подсъдимият Т.Х. (TAZAGOL KHALEGHDAD), род. на ***г. в гр. Джалалабад, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, неженен, неграмотен, магазинер, неосъждан, без документи за самоличност, по данни заявени от лицето се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. с ал. 1 във вр. с чл.20, ал. 2 от НК, за това, че на 26.05.2016 год. в местността „Лопушна”, землището на с. Кости, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 02 към ГПУ Малко Търново, на територията на община Царево в съучастие като съизвършител, след предварителен сговор с ОБАЙДУЛАХ ДИЛАУАР МУХЛЕС (OBAIDULLAH DILAWAR MUKHELES) - роден на ***г. в гр. Мазаришариф, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, неженен, негработен, земеделец, неосъждан - превели през границата на страната от Република Турция в Република България, през река Резовска, група хора – 36 /тридесет и шест/ лица, чужди граждани, между които и 6 /шест/ лица МОХАМАД МУДАСЕР НАСРАТ (Mohaamad Mudaser Nasrat), pод. на 07.12.2000 г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, МОХАМАД ЯСЕР НАСРАТ (Mohamad Yaser Nasrat), род. на *** г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, ЛАЙШАХ МУБАРАКШАХ САИДИ (Laiqshah Mubarakshah Saidi), род. ***г. в гр. Кондуз, Ислямска Република Афганистан, ТОРПАЧА УРИАХИЛ (Torpacha Upiakhil), род. ***г. в гр. Лагман, Ислямска Република Афганистан, БАХТЯР АУАЛМИР УРИАХИЛ (Bakhtyar Awalmir Uriakhil), род. ***г. в гр. Лагман, Ислямска Република Афганистан и ИМАПАЧА АФСАРХАН УРИАХИЛ (Imampacha Afsarkhan Uriakhil), род. ***г. род. ***г. в гр. Лагман, Ислямска Република Афганистан - ненавършили 16 годишна възраст, както следва: ОБАЙДУЛАХ ДИЛАУАР МУХЛЕС (OBAIDULLAH DILAWAR MUKHELES), Т.Х. (TAZAGOL KHALEGHDAD), МОХАМАД ШИРВАНИ (MOHAMMAD SHRVANI), АРСАЛАНУЛАХ САДУЛАХ СААФИ (ARSALANULLAH SADULAH SAAFI) МУБАРАКШАХ МОХАМАД АЛАМ САИДИ (MUBARASHAH MOHAMAD ALAM SAIDI), МОХАМАД НАИМ РАХИМИ (MOHAMAD NAIM RAHIMI), АРШЕД МЕХМУД АМИНЯР (ARSHED MEHMUD AMINYAR), ДЖАМИЛ ШИР ЗАЗАЙ (JAMIL SHIR ZAZAI), МАЛЕК САИД (MALEK SAID), МОХАМАД УАКАС М. АЯТ (MOHAMAD WAQAS M. AYAT), ХАЗРАТШАХ КАРИМИ (HAZRATSHAH KARIMI), ЕМДАДОЛАХ АМИНОЛАХ (EMDADOLLAH AMINOLAH), НИКНАМ АБДУЛКУДУС ТАНХА (NIKNAM ABDULQUDUS TANHA) ), НУР МОХАМАД НАЗЕМДЖАН (NOOR MOHAMAD NAZEMJAN), ДИЛПАЧА ХАДЖИХАН УРУАХИЛ (DILPACHA HADIKHAN URIAKHIL), ХАСАНХАН АФСАПХАН ЛАЛДИН (HASANKHAN AFSARKHAN LALDIN), ИБАДУЛАХ НУРУЛАХ АДРАМЗАЙ (IBADULLAH NURULLAH ADRAMZAI), КАБУЛХАН ШИРАГА АДРАМЗАЙ (KABULKHAN SHIRAGHA ADRAMZAI), ЙАСАР ГОЛМОХАМАД (JASAR GOLMOHAMMAD), ОСМАНХАН САФИРОЛАХ (OSMANKHAN SAFIROLLAH), ОСМАНАЛИ АСГАРАЛИ (OSMANALI ASGHARALI), АЛИХАСАН АНВАРХОСЕИН (ALIHASSAN ANVARHOSSEIN), САДЖЕДПАРВИЗ ПАРВИЗАХМАД (SAJEDPARVIZ PARVIZAHMAD), УАКАРАХМАД ИФТЕРАХ АХМАД (WAQARAHMAD IFTEKHAR AHMAD), МИРЗА УАКАС МИРЗАЛИАС (MIRZA WAQAS MIZALIAS), АКМАЛ ШИРЗАД М.АШРАФ (AKMAL SHIRZAD M.ASHRAF), АЛИРЕЗА ШАБИР ХУСАИН (ALIREZA SHABIR HUSAIN), МОХАМАД МУЗАМЕЛ НАСРАТ (MOHAMAD MUZAMEL NASRAT), МОХАМАД МУДАСЕР НАСРАТ (MOHAAMAD MUDASER NASRAT), МОХАМАД ЯСЕР НАСРАТ /MOHAMAD YASER NASRAT/, САДИГОЛАХ САДИГИ (SADIGHOLLAH SADIGHI), ЛАЙШАХ МУБАРАКШАХ САИДИ (LAIQSHAH MUBARAKSHAH SAIDI), САДАМХОСЕИН ТАРАХИЛ (SADAMHOSSEIN TARAKHIL), ТОРПАЧА УРИАХИЛ (TORPACHA UPIAKHIL), БАХТЯР АУАЛМИР УРИАХИЛ (BAKHTYAR AWALMIR URIAKHIL), ИДЖАЗУЛХАК САИД ПАЧА (IJAZULHAQ SAID PACHA), НУРАГА ХАДЖИХАН УРИАХИЛ (NURAGHA HAJIKHAN URIAKHIL) И ИМАПАЧА АФСАРХАН УРИАХИЛ (IMAMPACHA AFSARKHAN URIAKHIL) като превеждането през границата на страната е извършено без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. с ал. 1 във вр. с чл.20, ал. 2 от НК, на основание чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. с ал. 1 във вр. с чл.20, ал. 2 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Т.Х. на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 10 000 /ДЕСЕТ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Т.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 90 лева за разноски по делото.
В законна сила от 28.5.2016г.
80 НОХД No 426/2016, II състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО К.П.К. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 30.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №426/2016г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Попдобрев и обвиняемия К.П.К. - роден на *** ***, обл.Ямбол, жител и живущ ***/074005, българин, български гражданин, образование – средно, професия – няма, безработен, неженен /живее на съпружески начала/, неосъждан, ЕГН ********** , представляван от неговия защитник адв.Т.Я., съгласно което обвиняемият К.П.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, а именно за това, че: На 21.05.2016 год., около 22:55 часа, в с. Лозенец, общ. Царево, обл. Бургаска, по ул. “Странджа”, посока изхода на селото / района на автогарата /, без да притежава свидетелство за правоуправление отнето със ЗППАМ №15-0813-000375/2015г.на Началник сектор ПП при ОД МВРгр. Ямбол, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “Мерцедес”, модел “Ц220”, с рег. № ЕН 4564 ВМ в едногодишен срок от наказанието му по административен ред наложено с наказателно постановление № 16-0813-000215/15.04.2016 год. влязло в сила на 11.05.2016 год. на Началник Сектор “Пътна полиция” при ОДМВР - Ямбол за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, на основание чл.343в, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия К.П.К., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК съдът не налага по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба. Веществени доказателства – няма. Разноски по делото няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №426/2016г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
К.П.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №426/2016г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Попдобрев и обвиняемия К.П.К. - роден на *** ***, обл.Ямбол, жител и живущ ***/074005, българин, български гражданин, образование – средно, професия – няма, безработен, неженен /живее на съпружески начала/, неосъждан, ЕГН ********** , представляван от неговия защитник адв.Т.Я., съгласно което обвиняемият К.П.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, а именно за това, че: На 21.05.2016 год., около 22:55 часа, в с. Лозенец, общ. Царево, обл. Бургаска, по ул. “Странджа”, посока изхода на селото / района на автогарата /, без да притежава свидетелство за правоуправление отнето със ЗППАМ №15-0813-000375/2015г.на Началник сектор ПП при ОД МВРгр. Ямбол, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “Мерцедес”, модел “Ц220”, с рег. № ЕН 4564 ВМ в едногодишен срок от наказанието му по административен ред наложено с наказателно постановление № 16-0813-000215/15.04.2016 год. влязло в сила на 11.05.2016 год. на Началник Сектор “Пътна полиция” при ОДМВР - Ямбол за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, на основание чл.343в, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия К.П.К., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК съдът не налага по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба. Веществени доказателства – няма. Разноски по делото няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №426/2016г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 30.5.2016г.